Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP"

Transkript

1 Evropská unie

2

3 Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga SROP pro všechny cílové skupiny. Je nezbytné, aby žadatelé po celou dobu dodržovali podmínky zde uvedené. Souèástí manuálu je i základní grafický design pro tištìné a. elektronické materiály sloužící k prezentaci programu SROP. 1 B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu Spoleèný regionální operaèní program (SROP) je souhrnným dokumentem zahrnujícím rozvojové priority sedmi regionù soudržnosti (celé území Èeské republiky s výjimkou hl. mìsta Prahy), které mohou být v období podporovány ze strukturálních fondù EU v rámci Cíle 1. Dùraz je v rámci SROP kladen na podporu vyváženého a udržitelného ekonomického rozvoje regionù, který bude vycházet z iniciativ veøejného, neziskového a soukromého sektoru. Program je orientován na podporu: Malého a støedního podnikání ve vybraných regionech Zkvalitòování regionální infrastruktury Rozvoj lidských zdrojù v regionech Snižování disparit v sociálních a ekonomických podmínkách Rozvoj cestovního ruchu C. Pravidla pro užívání loga SROP Logo programu slouží k oznaèení Spoleèného regionálního operaèního programu a všech aktivit s ním souvisejících. Je souèástí publikaèních a veškerých informaèních materiálù, hmotných i nehmotných, týkajících se pomoci ze strukturálních fondù a èeské vlády v rámci programu SROP. Dùraz je kladen na jednotnou vizuální podobu. Tento symbol je dùležitým strategickým nástrojem v komunikaci, slouží k jasnìjší, transparentnìjší informovanosti veøejnosti o nabízených službách a úèasti programu SROP v realizovaných projektech. D. Kde logo použít? Logo SROP spoleènì s textovým oznaèením, které mùže být ve zkrácené formì èi plném znìní, musí být nedílnou souèástí veškerých propagaèních a informaèních produktù týkajících se projektù financovaných prostøednictvím programu SROP ze zdrojù Evropské unie a èeské vlády.: Velkoplošné billbordy Pamìtní desky Plakáty Sdìlení pøíjemcùm Informaèní a komunikaèní materiál (brožury, letáèky, skládaèky, bulletiny, ) Pøihlášky do programu Výroèní zprávy Stojany k výstavám Video Prezentace Reklamní produkty Konferenèní materiál CD-ROMy Korespondence s koneènými pøíjemci pomoci Ocenìní, certifikáty Webové stránky E. Informaèní a propagaèní opatøení Logo SROP se využívá pro zviditelnìní financování jak èeské strany, tak i pomoci z Evropské unie. Proto musí být dodržována tato opatøení: Velkoplošné billbordy: v pøípadì investice do infrastruktury s celkovými náklady pøesahující EUR musí být spoleènì logo SROP, logo EU také popis: Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Pamìtní desky: vedle loga SROP a loga EU musí být uvedeno spolufinancování EU 1 Další informace ne zejména v programovém Dokumentu

4 Sdìlení pøíjemcùm: vedle loga SROP je nutné uvést finanèní spoluúèast EU Informaèní a komunikaèní materiál: u publikací o investicích spolufinancovaných z EU nutno uvést na titulní stranì logo SROP, logo EU a spoluúèast EU F. Cílové skupiny u využití loga SROP Všichni aktéøi, kteøí jsou komplementní k použití loga SROP v rámci øídícího orgánu SROP, implementaèních struktur SROPu Externí spolupracovníci: tiskárny, propagaèní agentury a podobnì. Koneèní pøíjemci a uživatelé G. Prezentace loga a žádost o jeho použití Oficiální logo SROP reprezentuje MMR a jím povìøený Odbor øídícího orgánu SROP a JPD Praha Cíl 2 jako øídící orgán finanèní pomoci ze strukturálních fondù, ale udává i symbol sjednocené Evropy a evropské identity. Oficiální logo spojuje znak národní identity, vlajku a mapu ÈR a znak Evropské unie v podobì dvanácti zlatých hvìzd sjednocené Evropy. Toto oficiální logo mohou na národní, regionální a místní úrovni využít veškeré subjekty podílející se na aktivitách SROPu. H. Pøístup k logu Obecná informovanost potencionálních uživatelù o pravidlech používání loga bude zajištìna pomocí webových stránek Manuál je k dispozici i na pracovištích øídícího orgánu SROP. I. Využití loga SROP s logem Evropské unie Jedná-li se o projekty èi grantová schémata spolufinancovaná z finanèních prostøedkù Evropské unie, je nezbytné použití loga Evropské unie spolu s logem SROP jako loga pøíslušného programu. V pøípadì použití loga EU a SROP musí být obì loga ve stejném formátu, velikosti i umístìní. J. Využití loga SROP s ostatními logy (mimo logo EU) Jelikož logo SROP pøedstavuje podíl èeské vlády na daných projektech, použití ostatních log musí být omezeno na minimum. V pøípadì horizontálního umístìní musí být logo SROP na prvním místì, u vertikálního umístìní vždy vyobrazeno nahoøe, nad ostatními logy. Logo SROP nesmí být nikdy menší než loga ostatních organizací. Kontakty: Manuál pro využití loga mùže být aktualizován dle potøeb vnìjší komunikace. Použití loga SROP se øídí dle aktualizovaného znìní manuálu. V pøípadì jakýchkoli dotazù èi pøi nesrovnalostech s použitím loga SROP, prosím obra te se na pracovníky odboru øídícího orgánu SROP a JPD Praha Cíl 2.: Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor øídícího orgánu SROP a JPD Praha Cíl 2 Staromìstské námìstí Praha 1 Tel.: Informace o logu budou umístìny ne webové stránky Ministerstva pro místní rozvoj: v èásti týkající se programu SROP. Manuál pro využiti loga Evropské unie naleznete na webových stránkách:

5 En-bw-H-f En-cmyk-H-f Cz-bw-H-f Cz-cmyk-H-f

6 Cz-bw-V-f Cz-cmyk-V-f Czech Republic En-bw-V-f En-cmyk-V-f Czech Republic

7 Cz-bw-V-a Cz-cmyk-V-a Czech Republic En-bw-V-a En-cmyk-V-a Czech Republic

8 Cz-bw-H-a Cz-cmyk-H-a Czech Republic En-bw-H-a En-cmyk-H-a Czech Republic

9 Bw-inv-p Bw-p Cmyk-p

10 C:090-M:075-Y:000-K:000 C:090-M:052-Y:000-K:000 C:000-M:000-Y:000-K:075 C:000-M:100-Y:100-K:000 C:000-M:000-Y:070-K:000

11

12 Vizitka 90 mm 50 mm Titul. Jméno Pøíjmení funkce Adresa: Ulice 123, Mìsto Ottawa Bold 7b Ottawa 7b Pracovištì: Ulice 123, Mìsto tel.: , fax: PANTONE REFLEX BLUE PANTONE YELLOW Titul. Jméno Pøíjmení funkce Adresa: Ulice 123, Mìsto Pracovištì: Ulice 123, Mìsto tel.: , fax: :1

13 Hlavièkový papír 210 mm 297 mm Ottawa Bold 7b MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor øídícího orgánu SROP a JPD Praha Adresa: Staromìstské nám. 6, Praha 1 Pracovištì: Ulice 123, Mìsto tel: , fax: Ottawa 7b PANTONE REFLEX BLUE PANTONE YELLOW

14 Faxová zpráva 210 mm MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor øídícího orgánu SROP a JPD Praha Adresa: Staromìstské nám. 6, Praha 1 Pracovištì: Ulice 123, Mìsto tel: , fax: FAX 1:2 297 mm

15 Obálky 220 mm 110 mm MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor øídícího orgánu SROP a JPD Praha Adresa: Staromìstské nám. 6, Praha 1 Pracovištì: Ulice 123, Mìsto tel: , fax: :2 DL 229 mm MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor øídícího orgánu SROP a JPD Praha Adresa: Staromìstské nám. 6, Praha 1 Pracovištì: Ulice 123, Mìsto tel: , fax: mm 1:2 C5

16 Dárkové pøedmìty

17 Použití loga SROP a loga EU

18 Poznámky

19

20

Projektový pracovník veøejné správy. Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy

Projektový pracovník veøejné správy. Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy Projektový pracovník veøejné správy Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy Obsah 1. Úvodní slovo 2 2. Popis vzniku projektu 4 2.1 Zjiš ování potøeb cílové skupiny

Více

Spolupracující regiony

Spolupracující regiony Pøedstavení projektu MATEO MATEO (Matching Technologies and Opportunities) je souèástí programu Evropské unie Interreg IIIC. Jedná se o unikátní projekt, který se zaslouží o to, že do Jihoèeského a Plzeòského

Více

Příloha č. 10. Pravidla publicity v rámci ROP SV

Příloha č. 10. Pravidla publicity v rámci ROP SV Příloha č. 10 Pravidla publicity v rámci ROP SV Účinnost: 17. 12. 2007 Datum zveřejnění: 17. 12. 2007 Příloha PPŽP č. 10 Pravidla publicity v rámci ROP SV Vážení žadatelé a příjemci dotace z Regionálního

Více

Koncept nové jednotné vizuální identity ÈKA s dùrazem na digitální média.

Koncept nové jednotné vizuální identity ÈKA s dùrazem na digitální média. Èeská komora architektù vyhlašuje veøejnou neanonymní soutìž: Koncept nové jednotné vizuální identity ÈKA s dùrazem na digitální média. Pøedmìt Termín Cena Cílem soutìže je návrh a realizace nové jednotné

Více

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH RESORTNÍ PØEDPISY 1. Pøílohy II. Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR na opatøení v rámci Státního programu na

Více

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ PRO ROZVOJ MÍSTNÍ ROZV Národní orgán Národní pro koordinaci orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH

Více

Kontakt. Zpráva o èinnosti. Hospodáøská rozvojová agentura tøinecka, Podnikatelské centrum, s. r. o. Družstevní 294, 739/ 61 Tøinec

Kontakt. Zpráva o èinnosti. Hospodáøská rozvojová agentura tøinecka, Podnikatelské centrum, s. r. o. Družstevní 294, 739/ 61 Tøinec Tøinec Kontakt 4 0 0 2 Hospodáøská rozvojová agentura tøinecka, Podnikatelské centrum, s. r. o. Zpráva o èinnosti Družstevní 294, 739/ 61 Tøinec tel.: 558 321 280, fax: 558 321 300 www.hrat.org, hrat@hrat.org

Více

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Informační brožura pro podnikatele Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Vydavatel: Ministerstvo zahranièních

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 tel.: 222 324 985 fax: 224

Více

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ PØÍRUÈKA PØÍKLADÙ DOBRÉ PRAXE PROJEKTU ROMA EDEM Fundación Secretariado Gitano (FSG) Španìlsko Ahijones, s/n 28018 Madrid. España Tel.: 34 91 422 09 60 Fax: 34 91 422 09 61 www.gitanos.org Komise pro rovné

Více

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189 Obsah webové èásti 4. Marketingová strategie destinace Èeská republika...189 4.1 Marketingová strategie destinace Èeská republika úvod...190 4.2 Vybrané problémy øízení destinace Èeská republika...191

Více

Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku. Pracovní návrh k veøejné diskuzi:

Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku. Pracovní návrh k veøejné diskuzi: Králický zpravodaj 07/2004-1 Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku Pracovní návrh k veøejné diskuzi: 1. Cíl koncepce Koncepce chce být

Více

Zprávy ze SEVEn. Všechno nejlepší v novém roce, mnoho úspìchù a radosti Vám pøeje SEVEn, o.p.s.

Zprávy ze SEVEn. Všechno nejlepší v novém roce, mnoho úspìchù a radosti Vám pøeje SEVEn, o.p.s. Zprávy ze SEVEn ROČNÍK 9 ČÍSLO 4 prosinec 2001 Všechno nejlepší v novém roce, mnoho úspìchù a radosti Vám pøeje SEVEn, o.p.s. Soutìž Úsporná svítidla Ètyøicet sedm návrhù svítidel vhodných k použití s

Více

Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu

Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu Radka Soukupová Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha sourad@mmr.cz INFORUM 2005: 11. konference o profesionálních

Více

organizace spoèívá v informaèní, osvìtové a poradenské èinnosti vèetnì

organizace spoèívá v informaèní, osvìtové a poradenské èinnosti vèetnì 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Agentura Koniklec je obèanské sdružení pro lidská práva a životní prostøedí, založené v roce 1992. Agentura Koniklec smìøuje k vyhledávání a uskuteèòování efektivních a netradièních

Více

Psaní projektů EU. Ing. Mgr. Hana Janiková

Psaní projektů EU. Ing. Mgr. Hana Janiková Psaní projektů EU Ing. Mgr. Hana Janiková O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02.0007 1 Obsah Slovníček nejdůležitějších pojmů... 3 1

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory METODIKA STACIONÁØE poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory Autoøi a spolupracovníci: Drahomíra Ziffrová Jana Pecháèková Zuzana Paverová Michaela Mošová Kateøina Lamèíková

Více

Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky

Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky Oborová kontaktní organizace pro výzkum materiálù a technologií Èeská spoleènost pro nové materiály a

Více

LOGO MANUÁL. Ministerstva pro místní rozvoj

LOGO MANUÁL. Ministerstva pro místní rozvoj LOGO MANUÁL Ministerstva pro místní rozvoj Určeno pro interní užití pracovníků Ministerstva pro místní rozvoj ČR a pro externí užití pracovníků reklamních agentur, tiskáren, DTP studií a dalších dodavatelů.

Více

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ PRO ROZVOJ MÍSTNÍ ROZV Národní orgán Národní pro koordinaci orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH

Více

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu Příjemce podpory z OP VK financovaného Evropským sociálním fondem (ESF) je v souladu s

Více

Gemeinsam mehr erreichen. Spole n dosáhneme více.

Gemeinsam mehr erreichen. Spole n dosáhneme více. Gemeinsam mehr erreichen. Spolen dosáhneme více. Píruka pro žadatele říjen 2014 2 Obsah OBSAH... 3 SEZNAM ZMĚN V DOKUMENTU... 6 SEZNAM ZKRATEK... 10 ÚVOD... 11 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 13 1.1 Operační program

Více

Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky,

Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky, ROK 2002 Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky, praèky a sušièky. Prvotní jsou informace a až

Více

Žádost o dotaci v rámci grantového rízení pro realizaci Koncepce o informování o EU v CR Komunikacní okruhy. Dotace pro rok: 2005

Žádost o dotaci v rámci grantového rízení pro realizaci Koncepce o informování o EU v CR Komunikacní okruhy. Dotace pro rok: 2005 Žádost o dotaci v rámci grantového rízení pro realizaci Koncepce o informování o EU v CR Komunikacní okruhy Dotace pro rok: 2005 Žadatel/predkladatel projektu: (úplný a presný název) Právní forma žadatele:

Více

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. verze 1.0

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. verze 1.0 Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu verze 1.0 Verze 1.0 Metodického pokynu ke způsobilým výdajům projektu, schválená dne 12. 9. 2012 je účinná pro výzvy vyhlašované po tomto datu. Pro probíhající

Více

Pravidla pro publicitu v rámci OPPI

Pravidla pro publicitu v rámci OPPI 1. Obecné podmínky Platnost od: 3.3.2008 Pravidla pro publicitu v rámci OPPI Každý příjemce podpory, který realizuje projekt s podporou z prostředků EU, musí informovat o tom, že projekt byl realizován

Více

Sborník materiálů projektu Zahraniční stáže v oblasti péče o duševní zdraví

Sborník materiálů projektu Zahraniční stáže v oblasti péče o duševní zdraví Sborník materiálů projektu Zahraniční stáže v oblasti péče o duševní zdraví (OP LZZ, CZ.1.04/5.1.01/12.00115) Centrum pro rozvoj péče Úvodní slovo Publikace, kterou právì držíte v rukou, vznikla v rámci

Více

zámìr rozvoje geoparku GeoLoci Støíbro _ 5. 9. 2006

zámìr rozvoje geoparku GeoLoci Støíbro _ 5. 9. 2006 zámìr rozvoje geoparku GeoLoci Støíbro _ 5. 9. 2006 program _shrnutí dosud realizovaných aktivit a projektù _seznámení s vývojem projektu Èesko-Bavorský Geopark _pøedstavení jednotlivých partnerù projektu

Více

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu, vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí

Více