Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice"

Transkript

1 KAPITOLA 2: PRVEK Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

2 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích" s registračním číslem CZ.1.07./2.2.00/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

3 KLÍČOVÉ POJMY: atom, molekula, zákon zachování energie a hmoty, slučovací zákon CÍLE KAPITOLY: vysvětlit souvislosti mezi stupněm poznání filozofie a znalostmi vlastností látek, podat stav znalostí současné vědy.

4 2.1 HISTORIE POZNÁNÍ porozumět vlastnostem a chováním hmoty se lidstvo snažilo po celou dobu svého vývoje a to ať podvědomě nebo vědomě. počátky úvah o skladbě hmoty se odehrávaly v oblasti filosofie úvahy filozofů vedly k domněnce, že hmota jako látka není homogenní ale je složena z malých okem nepozorovatelných částí, které nazvali ATOM. Ten chápaly jako dále nedělitelnou částici, která je nositelem vlastností hmoty krokem zpět bylo učení Aristotela s jeho prohlášením, že hmota je homogenní a spojitá, vyplňuje celý vesmír a je složena z jediné pralátky. Tato myšlenka bohužel vyhovovala i středověkému náboženskému myšlení, které zabrzdilo další vývoj teorie skladby hmoty

5 k myšlenkovému posunu došlo až v létech , kdy Michail Vasiljevič Lomonosov prokázal existenci atomů jako v té době nejmenších částic hmoty a definoval prvek jako látku složenou z několika druhů atomů teorii chemické struktury postavili v 1. pol. 19. století zejména Baeyer, Kekule a Butler. Základem jejich teorie je definice, že vlastnosti sloučenin nezávisí jen na druhu a počtu atomů v molekule, ale i na jejich vzájemné poloze. Ve stejném období v 1. Pol. 19. stol. dospěl Dalton k počátku atomové teorie, kterou charakterizoval těmito definicemi: - atomy jsou nejmenší, dále již nedělitelné částice hmoty, atomů je tolik druhů kolik je prvků, atomy se spolu slučují tak, že na 1 atom prvků jednoho připadá 1 nebo více atomů prvků druhého

6 toto vědecky velmi úspěšné období završil D. I. Mendělejev v období a to objevením periodického zákona, který dnes známe v podobě Mendělejevovy soustavy prvků atom přestává být chápán jako jednoduchá nedělitelná částice a objevem radioaktivity v roce 1896 H. Bequerelem, Marií Curie Sklodowskou a Pierre Curiem se stává částicí složeno z dalších částic. následuje v roce 1869 objev elektronu J. W. Hittorfovem, objev protonu E. Goldsteinem a v roce 1932 objev neutronu Chadwickem. současná doba vedla k objevu kvarků a dalších částic.

7 2.2 ZÁKLADNÍ ČÁSTICE ATOMU ATOM je základní stavební jednotkou látky o hmotnosti g s velikostí v desetinách nanometru. Základní částice: ELEKTRON je částice se záporným nábojem o velikosti 1, coulombů. Klidová hmotnost elektronu je 9, g. PROTON je částice s kladným nábojem o stejné velikosti jako elektron + 1, coulombů, ale klidová hmotnost je výrazně vyšší 1, g. NEUTRON je částice bez elektrického náboje s klidovou hmotností přibližně stejnou jako proton 1, g.

8 Základní částice: POSITRON je částice s kladným nábojem o stejné klidové hmotnosti jako elektron. Spojení elektronu a positronu je základním kamenem záření ANTIPROTON je záporně nabitá částice o stejné klidové hmotnosti jako proton: 1, g. MEZONY jsou částice různě nabité. Mohou mít kladný nebo záporný náboj, nebo mohou být zcela bez náboje. Jejich klidová hmotnost leží v oblasti mezi klidovou hmotností elektronu a klidovou hmotností protonu KVARKY a další částice, jejich průzkum a objasňování v současné době probíhají

9 2.3 ATOM Částice atomu tvoří dvě formace JÁDRO a OBAL. 1) JÁDRO atomu - převažují v něm kladně nabité částice ( protony) a tedy celkový jeho náboj je kladný - počet protonů v jádře udává atomové číslo to je základní konstantou prvku a určuje jeho postavení v Mendělejevově periodické tabulce - počet nukleonů v jádře udává hmotové číslo - čísla jsou v Mendělejevově soustavě prvků označena takto: hmotové číslo atomové číslo značka prvku

10 2.3 ATOM Částice atomu tvoří dvě formace JÁDRO a OBAL. 2) OBAL - převažují v něm záporně nabité částice (elektrony) - má základní význam pro chemické pochody mezi prvky a tedy pro slučování prvků do podoby výsledné hmoty - neutrality atomu musí být dosaženo stejným počtem protonů v jádře a stejným počtem neutronů v obalu - elektrony se pohybují v obalu jádra v prostorových kruhových drahách, elektrony s vysokým obsahem energie, pohybující se v poslední nejvzdálenější dráze nazýváme valenčními

11 2.4 MOLEKULA - molekula vzniká chemickou vazbou valenčních elektronů v poslední obalové vrstvě dvou a více atomů - každá molekula je charakteristická počtem atomů jednotlivých prvků ale také jejich vzájemnou polohou. Obě tyto charakteristiky určují vlastnosti sloučeniny - látky jejichž chemické složení bude stejné ale budou se lišit vzájemnou prostorovou polohou jednotlivých atomů, budou mít diametrálně odlišné vlastnosti TYPY VAZEB VALENČNÍCH ELEKTRONŮ V OBALECH ATOMŮ: 1) vazba iontová 2) vazba kovalentní 3) vazba kovová

12 2.4.1 VAZBA IONTOVÁ Vazba iontová je charakterizována nábojem ve sloučenině - na jejím vzniku se podílí působení elektrostatických sil, které se řídí Coulombovým zákonem - velikost síly kterou jsou elektrony připoutány k jádru atomu se nazývá ionizační energií. Její hodnota klesá s rostoucím atomovým číslem - nejvyšší hodnotu ionizující energie mají např. vzácné plynu - sloučeniny vzniklé na základě iontové vazby se vyznačují zejména těmito vlastnostmi: - vysoká pevnost, vysoký bod tání, vysoký bod varu a dobrá elektrická vodivost

13 2.4.2 VAZBA KOVALENTNÍ Vazba kovalentní je velmi různorodá a složitá - je založena na tom, že jednotlivé atomy jednotlivých prvků společně sdílejí své valenční elektrony - dělení kovalentních vazeb: a) jednoduchá atomy jsou vzájemně spojeny jedním párem sdílených valenčních elektronů b) dvojná poutání dvěma páry elektronů c) trojná poutání třemi páry elektronů - přechodný stupeň mezi iontovou a kovalentní vazbou je polární vazba - sloučeniny vzniklé na základě kovalentní vazby se vyznačují zejména těmito vlastnosti: vysoká tvrdost (kovalentní vazbou uhlíku je diamant)

14 2.4.3 VAZBA KOVOVÁ Vazba kovová - je vazbou atomů kovů, které se v krystalických mřížkách obklopují větším počtem atomů jiných prvků - část valenčních elektronů se váže na valenční sféru jiného atomu, část elektronů zůstává volná ty se volně pohybují v krystalové mřížce - vnitřní síly s nižší hodnotu umožňují záměnu atomů kovů za jiné kovy - volně pohyblivé elektrony v krystalické mřížce zlepšují: - plasticitu - tepelnou i elektrickou vodivost - schopnost tvorby slitin

15 2.5 SLUČOVACÍ ZÁKONY Slučování prvků v molekuly látky, případně jejich koroze a rozklad podléhá následujícím chemickým zákonitostem. ZÁKON O ZACHOVÁNÍ HMOTY A ENERGIE Einsteinův vztah E = m. c 2 Vyjadřuje, že při reakcích v uzavřené molekulové stavbě se jejich uhrnná hmotnost a energie nemění ZÁKON STÁLÝCH POMĚRŮ SLUČOVACÍCH DEF. Prvky se slučují ve sloučeninu vždy v určitých, neměnných váhových poměrech. Znamená to, že použije-li se nadbytku jednoho prvku, sloučí se vždy jen takové jeho množství, které odpovídá příslušnému váhovému poměru atomů ve sloučenině, zbytek zůstane nesloučen.

16 OTÁZKY A ÚKOLY 1) Co věděly o materiálech ve starověku? 2) Co přinesl do vědy Lomonosov? 3) V čem byla převratná Mendělejova tabulka prvků? 4) Jaké znáte části atomu? 5) Jaké jsou základní vazby mezi molekulami a jaké dávají látkám vlastnosti? 6) Co říká zákon zachování energie a hmoty? 7) Jaká je podstata slučovacího zákona?

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA CHEMIE I (Obecná chemie) Bruno Kostura Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů CZ.04.1.03/3..15.1/0016 Studijní opory s převažujícími

Více

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE 1. díl pro vyšší stupeň Gymnázia v Duchcově JIŘÍ ROUBAL motto: Z ničeho se nemá dělat věda ani z vědy. Jan Werich Předmluva k třetímu vydání. Předkládaná skripta představují

Více

Úvod do obecné chemie

Úvod do obecné chemie Úvod do obecné chemie Hlavním úkolem chemie je - zkoumání látek a jejich přeměn při chemických dějích - zjišťování podmínek, za jakých tyto děje probíhají - zkoumání vnitřní stavby látek, která podmiňuje

Více

Atomová a jaderná fyzika

Atomová a jaderná fyzika Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Studijní modul Atomová a jaderná fyzika Vít Procházka Olomouc 2012 2 Recenzovali: Mgr. Milan Vůjtek, Ph.D. Ing. Tomáš Hatala

Více

Standardní model. Projekt je spolufinancován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR

Standardní model. Projekt je spolufinancován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR Standardní model Standardní model je v současné době všeobecně uznávanou teorií, vysvětlující stavbu a vlastnosti hmoty. Výzkum částic probíhal celé dvacáté století, poslední předpovězené částice byly

Více

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E 1. Atomová fyzika 9 1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E V této kapitole se dozvíte: které experimentální skutečnosti si vynutily vznik atomové teorie; o historii vývoje modelů atomů. Budete

Více

ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y

ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y 38 Struktura makroskopických systémů 39 Mechanické vlastnosti 40 Tepelné vlastnosti 41 Elektrické vlastnosti 42 Magnetické vlastnosti 43 Termoelektrické

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

FYZIKA 8.- 9. ROČNÍK

FYZIKA 8.- 9. ROČNÍK SBORNÍK FYZIKA 8.- 9. ROČNÍK Mgr. Petra Trnčíková Vytvořeno v rámci Projektu Škola hrou - počítače ve výuce kroměřížských základních škol Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTOTECHNCKÁ, OSTAVA, NA JÍZDÁNĚ 30, p. o. ELEKTOTECHNKA ng. Pavel VYLEGALA 006 - - Obsah Základní pojmy...4 Mezinárodní soustava jednotek...4 Násobky a díly jednotek...4 Stavba atomu...5

Více

1.1.2 Vlastnosti těles s elektrickým nábojem, vodiče a izolanty

1.1.2 Vlastnosti těles s elektrickým nábojem, vodiče a izolanty Kapitola 1 Elektrostatika 1.1 Elektrický náboj 1.1.1 Tělesa s elektrickým nábojem Při vystupování z auta se někdy stane, že dostanete ránu při doteku ruky s kovovou karoserií. Při česání suchých vlasů

Více

CESTA DO HLUBIN ATOMOVÉHO JÁDRA

CESTA DO HLUBIN ATOMOVÉHO JÁDRA CESTA DO HLUBIN ATOMOVÉHO JÁDRA A ZPĚT Anna Macková 1 Úvod Současným vědeckým pozorováním jsou dostupné prostorové vzdálenosti v rozsahu přibližně 10 18 m 10 23 m. V následujícím přehledu jevů probíhajících

Více

UČÍME JADERNOU FYZIKU

UČÍME JADERNOU FYZIKU 92 UČÍME JADERNOU FYZIKU POZNÁMKY RNDr. ZDEŇKA BROKLOVÁ UČÍME JADERNOU FYZIKU Materiál je součástí vzdělávacího programu ČEZ, a. s., Svět energie Publikace vznikla ve spolupráci s MFF UK Praha. Odpovědný

Více

1.1. ÚVOD - OSOBNÍ POHLED NA VZNIK SUPRAMOLEKULÁRNÍ CHEMIE

1.1. ÚVOD - OSOBNÍ POHLED NA VZNIK SUPRAMOLEKULÁRNÍ CHEMIE 1. ZÁKLADNÍ PJMY Ivan Stibor Ústav organické chemie, VŠCT, Praha, e-mail: stibori@vscht.cz bsah 1.1. Úvod osobní pohled na vznik supramolekulární chemie 1.2. istorie doložitelná 1.3. Základní principy

Více

ČÁST VIII - M I K R O Č Á S T I C E

ČÁST VIII - M I K R O Č Á S T I C E ČÁST VIII - M I K R O Č Á S T I C E 32 Základní částice 33 Dynamika mikročástic 34 Atom - elektronový obal 35 Atomové jádro 36 Radioaktivita 37 Molekuly 378 Pod pojmem mikročástice budeme rozumět tzv.

Více

43.1 OBJEVENÍ JÁDRA 1130 KAPITOLA 43 JADERNÁ FYZIKA

43.1 OBJEVENÍ JÁDRA 1130 KAPITOLA 43 JADERNÁ FYZIKA 43 Jadern fyzika RadioaktivnÌ j dra podan pacientovi v injekci se shromaûôujì na urëit ch mìstech tïla, rozpadajì se a vysìlajì fotony z enì γ. Ty jsou zaznamen ny detektorem a po zpracov nì poëìtaëem

Více

Fyzikální aspekty zátěží životního prostředí

Fyzikální aspekty zátěží životního prostředí OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ Fyzikální aspekty zátěží životního prostředí DALIBOR DVOŘÁK IVAN JANEČEK OSTRAVA 2012 Obsah 1 Základní poznatky a terminologie atomové fyziky a jaderné fyziky... 4 Atom...

Více

RADIOLOGICKÁ FYZIKA PŘÍKLADY A OTÁZKY FRANTIŠEK PODZIMEK. Online publikace formátu p e

RADIOLOGICKÁ FYZIKA PŘÍKLADY A OTÁZKY FRANTIŠEK PODZIMEK. Online publikace formátu p e RADIOLOGICKÁ FYZIKA PŘÍKLADY A OTÁZKY Online publikace v formátu p e df FRANTIŠEK PODZIMEK RADIOLOGICKÁ FYZIKA PŘÍKLADY A OTÁZKY DOC. ING. FRANTIŠEK PODZIMEK,CSC. Doc. Ing. František Podzimek, CSc. Radiologická

Více

8.1 Elektronový obal atomu

8.1 Elektronový obal atomu 8.1 Elektronový obal atomu 8.1 Celkový náboj elektronů v elektricky neutrálním atomu je 2,08 10 18 C. Který je to prvek? 8.2 Dánský fyzik N. Bohr vypracoval teorii atomu, podle níž se elektron v atomu

Více

Staženo uživatelm klikleos z felk.cvut.cz, 13.03.2011 18:53:20. Předmluva

Staženo uživatelm klikleos z felk.cvut.cz, 13.03.2011 18:53:20. Předmluva Staženo uživatelm z felk.cvut.cz, 13.03.2011 18:53:20 Předmluva Předkládaná skripta jsou určena studentům prvního ročníku Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze jako pomůcka při studiu základního

Více

Kritérium pravdivosti (objektivnosti) poznání zkušenost

Kritérium pravdivosti (objektivnosti) poznání zkušenost Hlavní body diskuse: I. Lidské poznání a jeho meze II. Principy sjednocené teorie III. Tři přístupy IV. Sjednocená teorie autorova Obecná teorie hmoty I. LIDSKÉ POZNÁNÍ Definice: Rozumem integrovaný pohled

Více

30 VLNOVÉ VLASTNOSTI ČÁSTIC. Materiální vlny Difrakce částic

30 VLNOVÉ VLASTNOSTI ČÁSTIC. Materiální vlny Difrakce částic 269 30 VLNOVÉ VLASTNOSTI ČÁSTIC Materiální vlny Difrakce částic Planckův postulát a další objevy v oblasti částicových vlastností elektromagnetických vln porušily určitou symetrii přírody - částice měly

Více

ČÁST I - Ú V O D. 1. Předmět fyziky 2. Rozdělení fyziky 3. Fyzikální pojmy a veličiny 4. Mezinárodní soustava jednotek - SI

ČÁST I - Ú V O D. 1. Předmět fyziky 2. Rozdělení fyziky 3. Fyzikální pojmy a veličiny 4. Mezinárodní soustava jednotek - SI ČÁST I - Ú V O D 1. Předmět fyziky 2. Rozdělení fyziky 3. Fyzikální pojmy a veličiny 4. Mezinárodní soustava jednotek - SI 2 1 PŘEDMĚT FYZIKY Každá věda - a fyzika bezpochyby vědou je - musí mít definován

Více

OBSAH str. 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5

OBSAH str. 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5 OBSAH str. I. Úvod do učiva fyziky 3 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5 II. Mechanika A Kinematika 11 1. Rovnoměrný přímočarý pohyb 13 2. Rovnoměrně

Více

objemu Sv - (tj. ä - Sv - ), kde ä + a ä - jsou objemové

objemu Sv - (tj. ä - Sv - ), kde ä + a ä - jsou objemové 206 20 ELEKTRICKÝ PROUD Ohmův zákon Rovnice kontinuity elektrického proudu, Maxwellův relaxační čas Elektromotorické napětí Kirchhoffovy zákony Práce a výkon elektrického proudu Vodiče jsme předběžně definovali

Více

Základní poznatky o vedení elektrického proudu, základy elektroniky

Základní poznatky o vedení elektrického proudu, základy elektroniky Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Katedra technické a informační výchovy Základní poznatky o vedení elektrického proudu, základy elektroniky PaedDr. Ing. Josef Pecina, CSc. Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.

Více

G E N E Z E P R V K Ů

G E N E Z E P R V K Ů G E N E Z E P R V K Ů Jaromír Plešek, Ústav anorganické chemie AV-ČR, 250 68 Řež plesek@iic.cas.cz ÚVOD PRVKY, ATOMY, ISOTOPY, NUKLIDY - DEFINICE - BOHRŮV MODEL ATOMU - MENDĚLEJEVOVA TABULKA PRVKŮ KDY

Více

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada Stručné základy TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada OBSAH 1 BOUŘKA... 3 1.1 DEFINICE BOUŘKY... 3 1.2 DĚLENÍ BOUŘEK... 3 2 BOUŘKOVÉ OBLAKY... 4 2.1 VNĚJŠÍ PODMÍNKY VZNIKU OBLAKŮ...

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE PLAZMATEM

STRUČNÝ PRŮVODCE PLAZMATEM Vzdělávací a metodický materiál vydaný v rámci projektu VĚDOU A TECHNIKOU KE SPOLEČNÉMU ROZVOJI VĚDOU A TECHNIKOU KE SPOLEČNÉMU ROZVOJI STRUČNÝ PRŮVODCE PLAZMATEM Petr Kulhánek EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND

Více