Metodika pro učitele Chemická vazba pro ZŠ (teoretické cvičení s tablety)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika pro učitele Chemická vazba pro ZŠ (teoretické cvičení s tablety)"

Transkript

1 Metodika pro učitele Chemická vazba pro ZŠ (teoretické cvičení s tablety) Základní charakteristika výukového programu: Délka: 3 vyučovací hodiny; možnost vybrat pouze určité kapitoly Věková kategorie: základní škola Počet žáků: max. 30 Místo: ve třídě Pomůcky: - tablet se staženou aplikací Tárium: Chemická vazba pro ZŠ (pro každého žáka) - periodická soustava prvků (PSP; pro každého žáka) - je též vhodné mít ve třídě jednu velkou nástěnnou PSP pro vyučujícího - případně demonstrační modely krystalů (NaCl, diamant, grafit) Návaznost na RVP: chemie Cíle programu: - Žáci popíší stavbu atomu. - Žáci používají pojmy atom, molekula, ion ve správných souvislostech. - Žáci charakterizují vazbu kovalentní nepolární, kovalentní polární a iontovou. - Žáci určí společné a rozdílné vlastnosti látek využijí při tom svoje znalosti o částicové struktuře látek a chemických vazbách. Charakteristika aplikace: Aplikace je rozdělena do tří kapitol: Stavba atomu. Ionty Chemická vazba: Soudržné síly mezi atomy či ionty Vlastnosti látek Každá kapitola má časovou náročnost jedné vyučovací hodiny (1VH). Látku je možné probrat v uceleném bloku (3 VH) nebo rozdělit do jednotlivých vyučovacích hodin. Součástí aplikace je řada názorných animací a úkolů, které ulehčují pochopení probírané látky. Animace nesou jistou míru zjednodušení, přesto jsou vědecky (fakticky) správné. Úkoly pro žáky jsou koncipovány tak, že žáci u nich odesílají návrh vlastního řešení, na základě čehož dostanou zpětnou vazbu informující o tom, zda úkol vyřešili správně či chybně. Testy ověřují, jak žáci porozuměli látce probírané v dané kapitole a poskytují zpětnou vazbu, jak samotným žákům, tak učiteli. Při využívání aplikace je ve výuce důležitý výklad učitele. Učitel vystupuje jako průvodce aplikací poskytuje žákům doprovodný komentář k jednotlivým snímkům (jeho možné znění je naznačeno níže). K dispozici je též dokument, který shrnuje nejdůležitější poznatky z daného učiva a může sloužit jako zápis pro žáky. Dokument je tvořen třemi stránkami co stránka, to kapitola aplikace. Je dostupný v editovatelném formátu DOCX a v tiskové verzi ve formátu PDF. Doporučujeme dokument vytisknout ve formě 2 stránky na jeden list a po projití jednotlivých kapitol aplikace rozdat žákům k nalepení do sešitu. Průběh výuky:

2 Žáci mohou s tabletem pracovat každý sám, příp. ve dvojicích. Učitel žáky instruuje, jak pracovat s tabletem. - Každý žák/dvojice žáků si zapne aplikaci. - Pokud je to nutné (např. u méně zkušených žáků) učitel předvede, jak zapnout aplikaci, otevřít příslušnou kapitolu, jakým pohybem lze přecházet mezi snímky apod. Když aplikace spadne, je třeba ji vypnout, event. vypnout tablet a pustit znovu. - Žáci postupují aplikací společně s učitelem. Postup aplikací řídí učitel. - Při řešení úkolů nejde o rychlost, ale o správnost odpovědí. - Po označení zvolené možnosti je nutné odeslat výsledek ke kontrole (použít tlačítko Vyhodnotit ) - Žáci mají u většiny úkolů dva pokusy na svoje odpovědi (netýká se kontrolních otázek ANO NE). Pokud neuspějí, zobrazí se jim následně správné řešení. - V aplikaci jsou použity následující typy úkolů: o Výběr právě jedné možnosti u položek označených abc a u překlikávacích položek o Výběr více správných možností u položek označených čtverečkem o Doplnění číslice/textu o Přesouvání objektů; výběr objektů poklepáním - U kontrolních otázek žáci vybírají z možností ANO NE, zda uvedené tvrzení je či není pravdivé. Zkrácený scénář výuky (členěný podle kapitol): 1. Stavba atomu. Ionty Úvodní kapitola aplikace Chemická vazba se věnuje stavbě atomu a tvorbě iontů. Žáci postupně plní úkoly a seznamují se při tom s pojmy: atom, jádro, obal, proton, neutron, elektron, nukleon, valenční elektrony, ionty, kation, anion. Názorné ilustrace doplňuje animace, která naznačuje vznik iontů v chloridu sodném předáním elektronu z atomu sodíku (stává se z něj sodný kation) na atom chloru (stává se z něj chloridový anion). 2. Chemická vazba: Soudržné síly mezi atomy či ionty V této části aplikace je žákům objasněno, že většina atomů se navzájem spojuje a vytváří molekuly a krystaly. Za pomoci úkolů a názorných animací jsou žáci seznámeni s pojmy: kovalentní vazba, elektronegativita, nepolární vazba, polární vazba, iontová vazba. Na animacích je znázorněn vznik jednoduché kovalentní vazby v molekule H2 sdílením dvou elektronů. Interaktivní animace, kterou mohou žáci sami ovládat, jim zase osvětlí rozdíly v rozložení hustoty elektronů mezi dvěma atomy v závislosti na rozdílu elektronegativit vázaných prvků. 3. Vlastnosti látek V poslední kapitole aplikace žáci využijí znalosti týkající se chemické vazby získané v předcházejících kapitolách k určení vlastností různých látek. V této části aplikace se žáci dozvědí např.: Proč jód sublimuje? (viz video) Jaké vlastnosti má diamant? Proč jsou krystaly soli křehké? (viz animaci) Proč kovy dobře vedou elektrický proud? (viz animaci)

3 I tato část aplikace obsahuje řadu úkolů pro žáky a názorné animace. Mezi odborné pojmy, s nimiž se žáci seznámí v této kapitole, patří: molekuly, krystaly, molekulové krystaly, atomové krystaly, iontové krystaly, kovové krystaly, sublimace, elektrická vodivost, tažnost, kujnost.

4 Podrobné doporučené komentáře k jednotlivým snímkům aplikace: Poznámka: V textu jsou úkoly pro žáky označeny červeně a animace modře, kontrolní a testové otázky zeleně. 1. Stavba atomu. Ionty Úvodní kapitola aplikace Chemická vazba se věnuje stavbě atomu a tvorbě iontů. Žáci postupně plní úkoly a seznamují se při tom s pojmy: atom, jádro, obal, proton, neutron, elektron, nukleon, valenční elektrony, ionty, kation, anion. Snímek 1: Učitel: Látky, které nás obklopují a z nichž jsme dokonce sami utvořeni, se skládají z různých atomů. Každý atom se skládá z kladně nabitého jádra a záporně nabitého obalu. Jádro atomu je mnohem menší než celý atom. Přitom je však v jádře soustředěna většina hmotnosti atomu. Obrázek: Znázornění struktury atomu na řezu. Roztažením dvou prstů po obrázku atomu se vykreslí detail jádra s protony (+) a neutrony (bez náboje). Snímek 2: Úkol pro žáky: Přesouvání objektů. Učitel (řešení): Jádro atomu je složeno z kladně nabitých protonů a elektricky neutrálních neutronů. Protony a neutrony tvoří jádra všech atomů (pouze jádro nejjednoduššího atomu atomu vodíku tvoří pouze jeden proton). Částice v jádře atomu (tj. protony a neutrony) označujeme jako nukleony. Nukleony jsou k sobě pevně poutány jadernými silami. Ačkoli je jádro v porovnání s velikostí celého atomu velmi malé, je zde soustředěna většina hmotnosti atomu. Atomový obal má záporný elektrický náboj, protože je tvořen záporně nabitými elektrony. Mezi jádrem a obalem působí přitažlivé elektrické síly. Hmotnost elektronů je mnohonásobně menší, než hmotnost protonů a neutronů. Počet elektronů v obalu je stejný jako počet protonů v jádře. Proto je atom jako celek elektricky neutrální. Počet protonů v jádře udává protonové číslo. Celkový počet částic v jádře (tj. počet protonů + počet neutronů) udává nukleonové číslo. Snímek 3: Úkol pro žáky: Doplň číslice udávající počet jednotlivých částic v atomu dusíku má 7 protonů, 7 neutronů, 7 elektronů.. Řešení: Dusík Snímek 4: Kontrolní otázka: Jádro atomu má kladný náboj, protože obsahuje protony, zatímco obal atomu má záporný náboj, protože je tvořen elektrony a neutrony. Správná odpověď: NE. (Neutrony nejsou v obalu, ale v jádře.) Snímek 5: Učitel: Elektrony se pohybují v různých vzdálenostech od jádra tvoří elektronové vrstvy, které mají různou energii. Největší energii mají elektrony v nejvzdálenější vrstvě od jádra. Tyto elektrony se nazývají valenční elektrony a mají velký význam pro vlastnosti prvků. Počet valenčních elektronů odpovídá u nepřechodných prvků číslu skupiny, ve které se daný prvek nachází. Úkol pro žáky: Poklepáním označ všechny valenční elektrony. Řešení: Dusík je v V. A skupině. Má proto 5 valenčních elektronů. Snímek 6: Kontrolní otázka: Nejmenší energii mají elektrony v nejvzdálenější vrstvě od jádra. Nazývají se valenční elektrony. Správná odpověď: NE. (Valenční elektrony mají největší energii.) Snímek 7: Animace: Vznik iontů v chloridu sodném. Pokud elektricky neutrální atom sodíku (Na) předá (ztratí) jeden valenční elektron, vytvoří kladně nabitou částici sodný kation (Na+). Naopak pokud elektricky neutrální atom chloru (Cl) přijme (získá) do své valenční elektronové vrstvy jeden elektron, vytvoří záporně nabitou částici chloridový anion (Cl-).

5 Snímek 8: Úkol pro žáky: Doplň tvrzení tak, aby byla pravdivá. Řešení: Vzhledem k tomu, že částice na obrázku má méně elektronů (10-) než protonů (11+), má kladný náboj. Jedná se tedy o kation. Nakreslenou částicí je Na + (sodný kation). Učitel shrne: Kation je částice, která má méně elektronů než protonů. Její náboj je tedy kladný. Kationty nejčastěji vznikají z kovů např. K +, Ca 2+, Fe 3+. Snímek 9: Úkol pro žáky: Doplň tvrzení tak, aby byla pravdivá. Řešení: Vzhledem k tomu, že částice na obrázku má více elektronů (10-) než protonů (9+), má záporný náboj. Jedná se tedy o anion. Nakreslenou částicí je F - (fluoridový anion). Učitel shrne: Anion je částice, která má více elektronů než protonů. Její náboj je tedy záporný. Anionty nejčastěji vznikají z atomů nekovů např. Cl -, S 2-, O 2-. Snímek 10: Kontrolní otázka: Anion je částice, která má více elektronů než protonů. Její náboj je tedy záporný. Správná odpověď: ANO. Snímky 11 14: Editovatelný test na konci kapitoly Co už umím o stavbě atomu a iontech?. Řešení: 1. Protonové číslo udává počet protonů v jádru. 2. Nesprávné tvrzení: Protony, neutrony a elektrony mají přibližně stejnou hmotnost. 3. Atom uhlíku má 6 protonů. 4. Atom kyslíku má 8 elektronů. (Atom je elektricky neutrální má stejný počet protonů a elektronů.) 5. Atom síry má 6 valenčních elektronů. (Atom síry má celkem 16 elektronů, valenčních je však pouze 6 síra se nachází v VI.A skupině.) protonů a 18 elektronů obsahuje K + (draselný kation). 7. Částice H + je kation. 8. Částice O 2- je anion. 9. Částice H + má 1 proton, žádný elektron. 10. Částice O 2- má 10 elektronů. 11. Ca 2e - Ca Br + e - Br Nepravdivé tvrzení: Fluoridový anion (F - ) obsahuje stejný počet protonů jako atom neonu (Ne).

6 2. Chemická vazba: Soudržné síly mezi atomy či ionty V této části aplikace je žákům objasněno, že většina atomů se navzájem spojuje a vytváří molekuly a krystaly. Za pomoci úkolů a názorných animací jsou žáci seznámeni s termíny: kovalentní vazba, elektronegativita, nepolární vazba, polární vazba, iontová vazba. Snímek 1: Učitel: Atomy většiny prvků (vyjma vzácných plynů) se spojují do větších částic molekul a krystalů. Zatímco molekuly jsou tvořeny omezeným počtem sloučených atomů (např. H2, P4, S8, CO2, H2O), krystaly jsou tvořeny neomezeným počtem atomů (např. krystaly diamantu a grafitu jsou tvořeny atomy uhlíku) či iontů (např. krystal chloridu sodného NaCl je tvořen sodnými kationty (Na+) a chloridovými anionty (Cl-); krystaly kovů tvoří pravidelně uspořádané kationty kovů, kolem kterých se volně pohybují valenční elektrony). Snímek 2: Učitel: Za běžných podmínek (teplota, tlak) se jako volné atomy vyskytují pouze vzácné plyny, které se ani běžně neslučují s atomy ostatních prvků. Úkol pro žáky: Zapiš značky vzácných plynů. Pozor je třeba rozlišovat velká a malá písmena. Řešení: Chemické vazby za normálních podmínek netvoří vzácné plyny, tj. He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn. Ostatní prvky PSP se naopak ochotně slučují a vytvářejí molekuly či krystaly. Snímek 3: Kontrolní otázka: Argon tvoří dvouatomové molekuly Ar2, v nichž jsou dva atomy argonu poutány chemickou vazbou. Správná odpověď: NE. (Argon patří mezi vzácné plyny.) Snímek 4: Učitel: Soudržné síly mezi atomy (či ionty) v molekulách a krystalech nazýváme chemická vazba. Při slučování atomů prvků se na vzniku chemické vazby podílejí valenční elektrony. Chemická vazba může být kovalentní jedná se o sdílení elektronů dvěma atomy nebo iontová přitahování kationtu a aniontu. Snímek 5: Animace: Chemická vazba jako sdílení elektronového páru. Chemická vazba vzniká tak, že valenční elektron jednoho atomu vytvoří s valenčním elektronem dalšího atomu společný elektronový pár. Např. dva atomy vodíků se k sobě přiblíží tak, aby se vhodně překryly jejich valenční elektronové vrstvy dochází ke sdílení elektronového páru, vzniká chemická vazba v molekule H2. Valenční elektron označujeme u značky prvku tečkou, vazbu označujeme čárkou mezi značkami prvků (jde o spojnici dvou valenčních elektronů), tedy H + H H H. Snímek 6: Učitel: Podobně jako v případě vzniku molekuly vodíku (H2) i v případě molekuly chlorovodíku (HCl) se sdílením valenčního elektronu vodíku a jedním valenčním elektronem chloru vytváří kovalentní vazba. Sdílené elektrony vytváří elektronový pár, který naznačujeme čárkou mezi značkami vázaných prvků. Atom chloru má sedm valenčních elektronů jeden se využil pro tvorbu chemické vazby, zbývajících šest elektronů vytváří tři volné elektronové páry, které ve vzorci naznačíme čárkami kolem atomu chloru. (Pozn.: Atomy některých prvků mohou vytvářet i více než jednu vazbu.) Snímek 7: Kontrolní otázka: V molekule chlorovodíku HCl atom vodíku sdílí s atomem chloru jeden pár valenčních elektronů. Správná odpověď: ANO. Snímek 8: Animace: Vznik iontů v chloridu sodném. Učitel: Dalším typem chemické vazby je vazba iontová. Na iontovou vazbu lze pohlížet jako na elektrostatické přitahování opačně nabitých částic (kationtů a aniontů). Snímek 9: Kontrolní otázka: Podstatou iontové vazby v chloridu sodném (NaCl) jsou přitažlivé síly působící mezi sodnými kationty (Na+) a chloridovými anionty (Cl-). Správná odpověď: ANO.

7 Snímek 10: Interaktivní animace: Žáci posouvají prstem po ose (zaznamenává rozdíl elektronegativit mezi vázanými atomy) a sledují, že při tom dochází k posunu elektronové hustoty mezi dvěma vázanými atomy. (Pozn.: Animace je schématická a nese jistou míru zjednodušení ve skutečnosti vzniklé ionty zůstávají vázány těsně blízko sebe.) Učitel: Atomy různých prvků mají rozdílnou schopnost poutat k sobě elektrony tvořící chemickou vazbu. Tuto schopnost atomu přitahovat elektrony chemické vazby vyjadřuje číselně tzv. elektronegativita (značí se χ [chí]). Atomy nekovů mají elektronegativitu velkou, kdežto atomy kovů malou. Hodnoty elektronegativity najdeme v chemických tabulkách. V závislosti na rozdílu hodnot elektronegativity vázaných prvků můžeme odhadovat posun v rozložení elektronů ve vazbě. Snímek 11: Učitel: Na základě rozdílu v hodnotách elektronegativity prvků vázaných chemickou vazbou rozlišujeme tři typy vazeb (hranice mezi nimi je plynulá, neexistuje ostrý přechod!): (Kovalentní) vazba nepolární elektrony ve vazbě jsou rovnoměrně rozloženy mezi oběma vázanými atomy; atomy mají srovnatelnou hodnotu elektronegativity ( χ <0,4); jedná se např. o vazbu mezi atomy téhož prvku H H. (Kovalentní) vazba polární elektronová hustota není rozložena rovnoměrně dochází k polarizaci vazby. Elektrony jsou více přitahovány na stranu atomu s větší hodnotou elektronegativity, na kterém se vytváří částečný záporný náboj; naopak na atomu s nižší hodnotou elektronegativity se vytváří částečný kladný náboj (0,4< χ<1,7); např. Hδ+ Clδ-. Snímek 12: Učitel: Třetím typem vazby (dle polarity) je vazba iontová vazba. Iontovou vazbu si lze představit tak, že rozdíl hodnot elektronegativity mezi dvěma vázanými atomy je již tak velký ( χ >1,7) že elektrony vazby patří elektronegativnějšímu atomu, který tudíž získává záporný náboj (stává se aniontem), zatímco elektropozitivní atom získává kladný náboj (stává se kationtem). Snímek 13: Úkol pro žáky: Rozhodni, jakým typem vazby jsou poutány atomy v následujících molekulách. (K řešení úkolu žáci použijí periodickou soustavu prvků.) Řešení: Cl2 kovalentní nepolární, CsCl iontová, HBr kovalentní polární. Snímky 14 16: Editovatelný test na konci kapitoly Co už umím o chemické vazbě?. Řešení: 1. Za běžných podmínek (teplota, tlak) je pouze 6 látek tvořeno stejnými nesloučenými atomy. Jedná se o vzácné plyny. 2. Kovalentní vazba mezi dvěma atomy vzniká na základě sdílení jejich elektronů. 3. V molekule chloru Cl2 dva atomy chloru sdílí jeden elektronový pár. 4. Ze všech prvků PSP má nejvyšší elektronegativitu atomu fluoru. Přesto je v molekule F2 přítomná vazba nepolární. 5. Typ vazby v daných látkách: H2O polární, CS2 nepolární, CaF2 iontová, NH3 polární, CH4 nepolární, MgO iontová. (K řešení úkolu žáci použijí periodickou soustavu prvků.)

8 3. Vlastnosti látek V poslední kapitole aplikace žáci využijí znalosti týkající se chemické vazby získané v předcházejících kapitolách k určení vlastností různých látek. I tato část aplikace obsahuje řadu úkolů pro žáky a názorné animace. Mezi odborné pojmy používané v této kapitole patří: molekuly, krystaly, molekulové krystaly, atomové krystaly, iontové krystaly, kovové krystaly, sublimace, elektrická vodivost, tažnost, kujnost. Snímek 1: Úkol pro žáky: Výběr správné možnosti. Učitel (řešení): Většina látek je tvořena atomy spojenými do větších částic. Částice tvořená omezeným počtem sloučených atomů se nazývá molekula. Molekuly jsou tvořeny dvěma nebo více sloučenými atomy (stejnými či různými). Příklady molekul tvořených stejnými atomy jsou S8 (osmiatomová molekula síry), P4 (čtyřatomová molekula fosforu), I2 (dvouatomová molekula jódu) apod. Většina molekul vzniká sloučením atomů dvou a více různých prvků např. HCl, H2O, H2SO4. Snímek 2: Učitel: Molekuly se navzájem mohou spojovat a vytvářet tzv. molekulové krystaly. Mezi látky, které jsou tvořeny molekulovými krystaly, patří např. jód, fosfor nebo síra. Snímek 3: Video: Sublimace jódu. Jód je pevná, krystalická látka, která je tvořená molekulami I2, jež jsou vzájemně poutány slabými silami. Jód (již za normální teploty) sublimuje z pevné látky se uvolňují jednotlivé molekuly plynného I2. Snímek 4: Úkol pro žáky: Výběr správných možností. Řešení: Jednotlivé molekuly jsou v molekulovém krystalu poutány pouze slabými silami. Proto mají látky, které jsou tvořené molekulovými krystaly nízké teploty tání a varu, jsou křehké a elektricky nevodivé. Snímek 5: Kontrolní otázka: Molekuly jódu jsou mezi sebou pouze slabě vázány. Proto snadno dochází k sublimaci jódu. Správná odpověď: ANO. Snímek 6: Učitel: Atomové krystaly jsou tvořeny atomy pevně vázanými kovalentními vazbami. Příkladem je krystal diamantu, který je tvořen velkým počtem atomů uhlíku poutaných pevnými kovalentními vazbami. Celý krystal je jedinou obrovskou molekulou. Úkol pro žáky: Výběr správných možností. Řešení: K vlastnostem atomových krystalů patří vysoké teploty tání a varu. Jedná se o velmi tvrdé látky, které jsou elektricky nevodivé. Snímek 7: Kontrolní otázka: Atomové krystaly tvoří nejtvrdší známé krystaly. Správná odpověď: ANO. Snímek 8: Učitel: Stavební částice v iontových krystalech tvoří ionty (kationty a anionty), které jsou poutány iontovými vazbami, tj. silnými elektrostatickými silami. Iontové krystaly jsou typicky tvořeny halogenem (tvoří anion) a prvkem z I.A či II.A skupiny (tvoří kation). Příkladem iontového krystalu je kuchyňská sůl (NaCl), kde se pravidelně střídají sodné kationty (Na+) s chloridovými anionty (Cl-). Snímek 9: Animace zdůvodnění křehkosti iontových krystalů. Učitel doprovodí popisem: Iontové krystaly jsou křehké při namáhání dojde k posunu iontových vrstev krystalu a přiblížení stejně nabitých iontů. Stejně nabité ionty se začnou odpuzovat a tato odpudivá síla znásobuje účinek původní síly, která posun vyvolala, a krystal se rozpadne. Snímek 10: Úkol pro žáky: Výběr správných možností. Řešení: Iontové krystaly mají vysoké teploty tání a varu, jsou křehké, dobře rozpustné ve vodě. V pevném stavu jsou nevodivé, ale v roztoku a v tavenině vedou dobře elektrický proud.

9 Snímek 11: Kontrolní otázka: Rozpuštěním kuchyňské soli ve vodě vzniká bezbarvý roztok, který dobře vede elektrický proud. Správná odpověď: ANO. Snímek 12: Učitel: Kovy tvoří kovové krystaly, ve kterých jsou pravidelně rozmístěné kationty kovů silně poutány ve svých polohách. Kolem nich se volně pohybují valenční elektrony. Kovy tvoří dvě třetiny prvků PSP, jmenovat můžeme např. zlato, stříbro, hliník, železo. Snímek 13: Interaktivní animace: Na základě volné pohyblivosti elektronů v krystalech kovů lze vysvětlit dobrou elektrickou vodivost kovů. Elektrický proud je usměrněný pohyb těchto volných elektronů. (Pozn.: Animace je schématická a nese jistou míru zjednodušení. Ve skutečnosti se elektrony nepohybují rovnoměrně přímočaře. Taktéž se nepohybují tak rychle a pouze jedním směrem.) Snímek 14: Úkol pro žáky: Nejprve vyber právě jednu správnou odpověď z nabízených možností. Dále doplň do textu vhodná slova. Řešení: Kovové krystaly jsou velmi dobře tepelně i elektricky vodivé. Jsou lesklé a dají se (obvykle za tepla) zpracovávat jejich schopnost snadno měnit tvar se nazývá kujnost. To, že se dají táhnout, a to i do velmi tenké vrstvy (viz např. alobal) se označuje jako tažnost. Snímek 15: Kontrolní otázka: Kovy obsahují volně pohyblivé ionty, díky nimž velmi dobře vedou elektrický proud. Správná odpověď: NE. (Volně pohyblivými částicemi s nábojem jsou v kovech elektrony.) Snímek 16: Úkol pro žáky: Výběr správných možností. Řešení: Krystalické látky jsou tvořeny neomezeným počtem pravidelně uspořádaných stavebních částic (tj. atomů, iontů či molekul). Snímky 17 18: Editovatelný test na konci kapitoly Co už umím o vlastnostech látek?. Řešení: 1. Molekula síry S 8 je tvořena osmi atomy síry. 2. O diamantu neplatí: Je tvořen pevně vázanými atomy dusíku. (Jedná se totiž o atomy uhlíku.) 3. Krystal kuchyňské soli NaCl je tvořený pevně vázanými kationty Na + a anionty Cl Kovové krystaly tvoří např. vápník, vanad, wolfram.

Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1

Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1 Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1 Zkoušecí kartičku si PODEPIŠ a zapiš na ni ČÍSLO VARIACE TESTU (číslo v pravém horním rohu). Odpovědi zapiš na zkoušecí kartičku, do testu prosím nepiš.

Více

DUSÍK NITROGENIUM 14,0067 3,1. Doplňte:

DUSÍK NITROGENIUM 14,0067 3,1. Doplňte: Doplňte: Protonové číslo: Relativní atomová hmotnost: Elektronegativita: Značka prvku: Latinský název prvku: Český název prvku: Nukleonové číslo: Prvek je chemická látka tvořena z atomů o stejném... čísle.

Více

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Chemie Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou CHEMICKÁ VAZBA VY_32_INOVACE_03_3_07_CH Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou CHEMICKÁ VAZBA Volné atomy v přírodě

Více

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Nejjednodušší prvek. Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Vodík tvoří dvouatomové molekuly, je lehčí než

Více

Ch - Elektronegativita, chemická vazba

Ch - Elektronegativita, chemická vazba Ch - Elektronegativita, chemická vazba Autor: Mgr. Jaromír Juřek Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s využitím odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE 1 Tento dokument

Více

Chemická vazba. Příčinou nestability atomů a jejich ochoty tvořit vazbu je jejich elektronový obal.

Chemická vazba. Příčinou nestability atomů a jejich ochoty tvořit vazbu je jejich elektronový obal. Chemická vazba Volné atomy v přírodě jen zcela výjimečně (vzácné plyny). Atomy prvků mají snahu se navzájem slučovat a vytvářet molekuly prvků nebo sloučenin. Atomy jsou v molekulách k sobě poutány chemickou

Více

Částicové složení látek atom,molekula, nuklid a izotop

Částicové složení látek atom,molekula, nuklid a izotop Částicové složení látek atom,molekula, nuklid a izotop ATOM základní stavební částice všech hmotných těles jádro 100 000x menší než atom působí jaderné síly p + n 0 [1] e - stejný počet protonů a elektronů

Více

Opakování

Opakování Slabé vazebné interakce Opakování Co je to atom? Opakování Opakování Co je to atom? Atom je nejmenší částice hmoty, chemicky dále nedělitelná. Skládá se z atomového jádra obsahujícího protony a neutrony

Více

Chemické repetitorium. Václav Pelouch

Chemické repetitorium. Václav Pelouch ZÁKLADY OBECNÉ A KLINICKÉ BIOCHEMIE 2004 Chemické repetitorium Václav Pelouch kapitola ve skriptech - 1 Anorganická a obecná chemie Stavba atomu Atom je nejmenší částice hmoty, která obsahuje jádro (složené

Více

Chemická vazba Něco málo opakování Něco málo opakování Co je to atom? Něco málo opakování Co je to atom? Atom je nejmenší částice hmoty, chemicky dále nedělitelná. Skládá se z atomového jádra obsahujícího

Více

Ch - Stavba atomu, chemická vazba

Ch - Stavba atomu, chemická vazba Ch - Stavba atomu, chemická vazba Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE 1 Tento dokument byl

Více

2.3 CHEMICKÁ VAZBA. Molekula bílého fosforu P 4 a kyseliny sírové H 2 SO 4. Předpona piko p je dílčí jednotkou a udává velikost m.

2.3 CHEMICKÁ VAZBA. Molekula bílého fosforu P 4 a kyseliny sírové H 2 SO 4. Předpona piko p je dílčí jednotkou a udává velikost m. 2.3 CHEMICKÁ VAZBA Spojováním dvou a více atomů vznikají molekuly. Jestliže dochází ke spojování výhradně atomů téhož chemického prvku, pak se jedná o molekuly daného prvku (vodíku H 2, dusíku N 2, ozonu

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_142 Jméno autora: Ing. Kateřina Lisníková Třída/ročník:

Více

Stavba atomu. Created with novapdf Printer (www.novapdf.com). Please register to remove this message.

Stavba atomu. Created with novapdf Printer (www.novapdf.com). Please register to remove this message. Stavba atomu Atom je v chemii základní stavební částice, jeho průměr je přibližně 10-10 m. Je složen z jádra a obalu. Atomové jádro obsahuje protony p + (kladný náboj) a neutrony n 0 (neutrální částice).

Více

CHEMICKÁ VAZBA. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: osmý

CHEMICKÁ VAZBA. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: osmý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková CHEMICKÁ VAZBA Datum (období) tvorby: 13. 11. 01 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Částicové složení látek a chemické prvky; chemické reakce 1

Více

Kovy, nekovy opakování Smart Board

Kovy, nekovy opakování Smart Board Kovy, nekovy opakování Smart Board VY_52_Inovace_218 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

SHRNUTÍ A ZÁKLADNÍ POJMY chemie 8.ročník ZŠ

SHRNUTÍ A ZÁKLADNÍ POJMY chemie 8.ročník ZŠ SHRNUTÍ A ZÁKLADNÍ POJMY chemie 8.ročník ZŠ 1. ČÍM SE ZABÝVÁ CHEMIE VLASTNOSTI LÁTEK, POKUSY - chemie přírodní věda, která studuje vlastnosti a přeměny látek pomocí pozorování, měření a pokusu - látka

Více

ATOM. atom prvku : jádro protony (p + ) a neutrony (n) obal elektrony (e - ) protonové číslo 8 nukleonové číslo 16 (8 protonů + 8 neutronů v jádře)

ATOM. atom prvku : jádro protony (p + ) a neutrony (n) obal elektrony (e - ) protonové číslo 8 nukleonové číslo 16 (8 protonů + 8 neutronů v jádře) ATOM atom prvku : jádro protony (p + ) a neutrony (n) obal elektrony (e - ) protonové číslo 8 nukleonové číslo 16 (8 protonů + 8 neutronů v jádře) Atom lze rozložit na menší složky, označované jako subatomární

Více

Metodika pro učitele Chemická vazba pro SŠ (teoretické cvičení s tablety)

Metodika pro učitele Chemická vazba pro SŠ (teoretické cvičení s tablety) Metodika pro učitele Chemická vazba pro SŠ (teoretické cvičení s tablety) Základní charakteristika výukového programu: Délka: 4 5 vyučovacích hodin; možnost vybrat pouze určité kapitoly Věková kategorie:

Více

Test vlastnosti látek a periodická tabulka

Test vlastnosti látek a periodická tabulka DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-2-08 Téma: Test vlastnosti látek a periodická tabulka Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník TEST Test vlastnosti

Více

FYZIKA 6. ročník 1_Látka a těleso _Vlastnosti látek _Vzájemné působení těles _Gravitační síla... 4 Gravitační pole...

FYZIKA 6. ročník 1_Látka a těleso _Vlastnosti látek _Vzájemné působení těles _Gravitační síla... 4 Gravitační pole... FYZIKA 6. ročník 1_Látka a těleso... 2 2_Vlastnosti látek... 3 3_Vzájemné působení těles... 4 4_Gravitační síla... 4 Gravitační pole... 5 5_Měření síly... 5 6_Látky jsou složeny z částic... 6 7_Uspořádání

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Elektrický proud stejnosměrný

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Elektrický proud stejnosměrný Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Elektrický proud stejnosměrný Rozdělení

Více

Chemické výpočty. výpočty ze sloučenin

Chemické výpočty. výpočty ze sloučenin Cheické výpočty výpočty ze sloučenin Cheické výpočty látkové nožství n, 1 ol obsahuje stejný počet stavebních částic, kolik je atoů ve 1 g uhlíku 1 C počet částic v 1 olu stanovuje Avogadrova konstanta

Více

Předmět: CHEMIE Ročník: 8. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: CHEMIE Ročník: 8. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Chemie ukázka chemického skla Chemie přírodní věda, poznat chemické sklo a pomůcky, zásady bezpečné práce práce s dostupnými a běžně používanými látkami (směsmi). Na základě piktogramů žák posoudí nebezpečnost

Více

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Průřezové téma Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0565 VY_32_INOVACE_345_PSP a chemická vazba Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice KAPITOLA 2: PRVEK Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

TEST 2. Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova Organizace řízení učební činnosti: Nutné pomůcky:

TEST 2. Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova Organizace řízení učební činnosti: Nutné pomůcky: Anotace: Jazyk Autor Očekávaný výstup: Klíčová slova Organizace řízení učební činnosti: Nutné pomůcky: TEST 2 Test je zaměřen na zopakování kapitol - chemické prvky, kovy, polokovy, nekovy, TPSP. Test

Více

Valenční elektrony a chemická vazba

Valenční elektrony a chemická vazba Valenční elektrony a chemická vazba Ve vnější energetické hladině se nacházejí valenční elektrony, které se mohou podílet na tvorbě chemické vazby. Valenční elektrony často znázorňujeme pomocí teček kolem

Více

Pracovní list: Opakování učiva 8. ročníku

Pracovní list: Opakování učiva 8. ročníku Pracovní list: Opakování učiva 8. ročníku Komentář ke hře: 1. Třída se rozdělí do čtyř skupin. Vždy spolu soupeří dvě skupiny a vítězné skupiny se pak utkají ve finále. 2. Každé z čísel skrývá otázku.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek. III. využití ICT-III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek. III. využití ICT-III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: III. využití ICT-III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUM: Pracovní

Více

Chemie - látky Variace č.: 1

Chemie - látky Variace č.: 1 Variace č.: . Složení látek a chemická vazba V tématickém celku si objasníme, proč mohou probíhat chemické děje. Začneme složením látek. Víme, že látky se skládají z atomů, které se slučují v molekuly.

Více

SHRNUTÍ A ZÁKLADNÍ POJMY UČEBNICE ZÁKLADY CHEMIE 1

SHRNUTÍ A ZÁKLADNÍ POJMY UČEBNICE ZÁKLADY CHEMIE 1 SHRNUTÍ A ZÁKLADNÍ POJMY UČEBNICE ZÁKLADY CHEMIE 1 1. ČÍM SE ZABÝVÁ CHEMIE VLASTNOSTI LÁTEK, POKUSY - chemie přírodní věda, která studuje vlastnosti a přeměny látek pomocí pozorování, měření a pokusu -

Více

II. Chemické názvosloví

II. Chemické názvosloví II. Chemické názvosloví 1. Oxidy jsou dvouprvkové sloučeniny kyslíku a jiného prvku. Názvy oxidů jsou dvouslovné. Tvoří je podstatné jméno oxid (postaru kysličník) a přídavné jméno utvořené od názvu prvku

Více

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/ Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/ Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

PERIODICKÁ TABULKA. Všechny prvky v tabulce můžeme rozdělit na kovy, nekovy a polokovy.

PERIODICKÁ TABULKA. Všechny prvky v tabulce můžeme rozdělit na kovy, nekovy a polokovy. PERIODICKÁ TABULKA Je známo více než 100 prvků 90 je přirozených (jsou v přírodě) 11 plynů 2 kapaliny (brom, rtuť) Ostatní byly připraveny uměle. Dmitrij Ivanovič Mendělejev uspořádal 63 tehdy známých

Více

Ročník VIII. Chemie. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VIII. Chemie. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Úvod IX. -ukázka chem.skla přírodní věda, poznat chemické sklo a pomůcky, zásady bezpečné práce-práce s dostupnými a běžně používanými látkami, hodnocení jejich rizikovosti, posoudí bezpečnost vybraných

Více

Třídění látek. Chemie 1.KŠPA

Třídění látek. Chemie 1.KŠPA Třídění látek Chemie 1.KŠPA Systém (soustava) Vymezím si kus prostoru, látky v něm obsažené nazýváme systém soustava okolí svět Stěny soustavy Soustava může být: Izolovaná = stěny nedovolí výměnu částic

Více

Orbitaly ve víceelektronových atomech

Orbitaly ve víceelektronových atomech Orbitaly ve víceelektronových atomech Elektrony jsou přitahovány k jádru ale také se navzájem odpuzují. Repulzní síly způsobené dalšími elektrony stíní přitažlivý účinek atomového jádra. Efektivní náboj

Více

Prvky,směsi -pracovní list

Prvky,směsi -pracovní list Prvky,směsi -pracovní list VY_52_INOVACE_194 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8,9 Prvky,směsi -pracovní list 1) Co platí pro železo a sodík? (ke každému tvrzení napište

Více

ATOMOVÉ JÁDRO. Nucleus Složení: Proton. Neutron 1 0 n částice bez náboje Proton + neutron = NUKLEON PROTONOVÉ číslo: celkový počet nukleonů v jádře

ATOMOVÉ JÁDRO. Nucleus Složení: Proton. Neutron 1 0 n částice bez náboje Proton + neutron = NUKLEON PROTONOVÉ číslo: celkový počet nukleonů v jádře ATOM 1 ATOM Hmotná částice Dělit lze: Fyzikálně ANO Chemicky Je z nich složena každá látka Složení: Atomové jádro (protony, neutrony) Elektronový obal (elektrony) NE Elektroneutrální částice: počet protonů

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Anorganická chemie Chemie Mgr. Soňa Krampolová 01 - Vlastnosti přechodných prvků -

Více

Jádro se skládá z kladně nabitých protonů a neutrálních neutronů -> nukleony

Jádro se skládá z kladně nabitých protonů a neutrálních neutronů -> nukleony Otázka: Atom a molekula Předmět: Chemie Přidal(a): Dituse Atom = základní stavební částice všech látek Skládá se ze 2 částí: o Kladně nabité jádro o Záporně nabitý elektronový obal Jádro se skládá z kladně

Více

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CHEMIE PRVNÍ Mgr. Tomáš MAŇÁK 15. června 2013. Název zpracovaného celku: CHEMICKÁ VAZBA

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CHEMIE PRVNÍ Mgr. Tomáš MAŇÁK 15. června 2013. Název zpracovaného celku: CHEMICKÁ VAZBA Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CHEMIE PRVNÍ Mgr. Tomáš MAŇÁK 15. června 2013 Název zpracovaného celku: CHEMICKÁ VAZBA CHEMICKÁ VAZBA (chemical bond) CHEMICKÉ VAZBY soudržné síly působící mezi jednotlivými

Více

Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty

Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ PRO PROJEKT PŘÍRODNÍ VĚDY AKTIVNĚ A INTERAKTIVNĚ CZ.1.07/1.1.24/01.0040 Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty Mgr. Jana Žůrková, 2013, 20 stran Obsah 1. Veličiny

Více

Mgr. Jakub Janíček VY_32_INOVACE_Ch1r0118

Mgr. Jakub Janíček VY_32_INOVACE_Ch1r0118 Chemická vazba Mgr. Jakub Janíček VY_32_INOVACE_Ch1r0118 Chemická vazba Většina atomů má tendenci se spojovat do větších celků (molekul), v nichž jsou vzájemně vázané chemickou vazbou. Chemická vazba je

Více

Vazby v pevných látkách

Vazby v pevných látkách Vazby v pevných látkách Hlavní body 1. Tvorba pevných látek 2. Van der Waalsova vazba elektrostatická interakce indukovaných dipólů 3. Iontová vazba elektrostatická interakce iontů 4. Kovalentní vazba

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_ZPV-CH 1/04/02/5 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

Test pro 8. třídy A. 3) Vypočítej kolik potřebuješ gramů soli na přípravu 600 g 5 % roztoku.

Test pro 8. třídy A. 3) Vypočítej kolik potřebuješ gramů soli na přípravu 600 g 5 % roztoku. Test pro 8. třídy A 1) Rozhodni, zda je správné tvrzení: Vzduch je homogenní směs. a) ano b) ne 2) Přiřaď k sobě: a) voda-olej A) suspenze b) křída ve vodě B) emulze c) vzduch C) aerosol 3) Vypočítej kolik

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Ústav elektrotechniky a měření Základní pojmy elektroniky Přednáška č. 1 Milan Adámek adamek@ft.utb.cz U5 A711 +420576035251 Základní pojmy elektroniky 1 Model atomu průměr

Více

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9.

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9. Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9. Školní rok 0/03, 03/04 Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup) Počet hodin pro kapitolu Úvod

Více

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Chemie Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou PERIODICKÁ TABULKA PRVKŮ PERIODICKÝ ZÁKON VY_32_INOVACE_03_3_06_CH Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Dmitrij

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 ELEKTRICKÝ NÁBOJ Mgr. LUKÁŠ FEŘT

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Anorganická chemie. Látkou, materiálem (substancí) se rozumí každá podoba hmoty, která zaujímá prostor a má hmotnost. Ohraničená část látky je těleso.

Anorganická chemie. Látkou, materiálem (substancí) se rozumí každá podoba hmoty, která zaujímá prostor a má hmotnost. Ohraničená část látky je těleso. CHEMIE_ANORGANICKÁ CHEMIE_CHEMIE 13.5.2013 9:06 Stránka 11 1.1 Základní pojmy Anorganická chemie Látka a těleso Látkou, materiálem (substancí) se rozumí každá podoba hmoty, která zaujímá prostor a má hmotnost.

Více

2. Atomové jádro a jeho stabilita

2. Atomové jádro a jeho stabilita 2. Atomové jádro a jeho stabilita Atom je nejmenší hmotnou a chemicky nedělitelnou částicí. Je tvořen jádrem, které obsahuje protony a neutrony, a elektronovým obalem. Elementární částice proton neutron

Více

Periodická tabulka řádek = perioda sloupec = skupina

Periodická tabulka řádek = perioda sloupec = skupina Periodická tabulka řádek = perioda = počet vrstev v elektronovém obalu sloupec = skupina (nadepsáno nahoře) = počet valenčních elektronů Valenční elektrony jsou ty, které se podílejí na vzniku chemických

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0448 ICT-PZC_2_6 Test obecná chemie Střední

Více

Fyzika je přírodní věda, která zkoumá a popisuje zákonitosti přírodních jevů.

Fyzika je přírodní věda, která zkoumá a popisuje zákonitosti přírodních jevů. Fyzika je přírodní věda, která zkoumá a popisuje zákonitosti přírodních jevů. Násobky jednotek název značka hodnota kilo k 1000 mega M 1000000 giga G 1000000000 tera T 1000000000000 Tělesa a látky Tělesa

Více

VY_32_INOVACE_6/15_ČLOVĚK A PŘÍRODA. Předmět: Fyzika Ročník: 6. Poznámka: Vodiče a izolanty Vypracoval: Pták

VY_32_INOVACE_6/15_ČLOVĚK A PŘÍRODA. Předmět: Fyzika Ročník: 6. Poznámka: Vodiče a izolanty Vypracoval: Pták VY_32_INOVACE_6/15_ČLOVĚK A PŘÍRODA Předmět: Fyzika Ročník: 6. Poznámka: Vodiče a izolanty Vypracoval: Pták Izolant je látka, která nevede elektrický proud izolant neobsahuje volné částice s elektrický

Více

3) Vazba a struktura. Na www.studijni-svet.cz zaslal(a): Lenka

3) Vazba a struktura. Na www.studijni-svet.cz zaslal(a): Lenka Na www.studijni-svet.cz zaslal(a): Lenka CHEMICKÍ VAZBA = síly, kterými jsou k sobě navzájem vázány sloučené atomy v molekule, popř. v krystalové struktuře - v převážné většině jde o sdílení dvojic elektronů

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_144 Jméno autora: Ing. Kateřina Lisníková Třída/ročník:

Více

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Chemie Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou JÁDRO ATOMU A RADIOAKTIVITA VY_32_INOVACE_03_3_03_CH Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Atomové jádro je vnitřní

Více

Fluor a chlor CH_100_ Fluor a chlor Autor: PhDr. Jana Langerová

Fluor a chlor CH_100_ Fluor a chlor Autor: PhDr. Jana Langerová Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1 DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-2-12 Téma: Kovy Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý VÝKLAD Kovy KOVY UMÍSTĚNÍ V PERIODICKÉ SOUSTAVĚ PRVKŮ přibližně tři čtvrtiny

Více

Metodika pro učitele Reakce organických sloučenin (teoretické cvičení s tablety)

Metodika pro učitele Reakce organických sloučenin (teoretické cvičení s tablety) Metodika pro učitele Reakce organických sloučenin (teoretické cvičení s tablety) Základní charakteristika výukového programu: Délka: 3 4 vyučovací hodiny (VH); možnost vybrat pouze určité kapitoly Věková

Více

Demonstrační interaktivní Bohrův model atomu Obj. číslo

Demonstrační interaktivní Bohrův model atomu Obj. číslo Demonstrační interaktivní Bohrův model atomu Obj. číslo 1103009 Struktura atomu Cíl: Vytvořit vizuální koncept struktury atomu na základě teorie a znalostí základních částic. a. Určit tři základní částice

Více

Předmět: CHEMIE Ročník: 8. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: CHEMIE Ročník: 8. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Chemie -ukázka chem. skla Chemie přírodní věda, poznat chemické sklo a pomůcky, zásady bezpečné práce-práce s dostupnými a běžně používanými látkami, hodnocení jejich rizikovosti, posoudí bezpečnost vybraných

Více

Seminář z anorganické chemie

Seminář z anorganické chemie Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta Studijní opora pro dvouoborové kombinované bakalářské studium Seminář z anorganické chemie Ing.Fišerová Cílem kurzu je seznámit

Více

Obecná chemie, anorganická chemie

Obecná chemie, anorganická chemie Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Chemie (CHE) Obecná chemie, anorganická chemie Sekunda 2 hodiny týdně Školní tabule, interaktivní tabule, tyčinkové a kalotové modely molekul, zpětný projektor,

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

I. NÁZVOSLOVN ZVOSLOVÍ

I. NÁZVOSLOVN ZVOSLOVÍ I. NÁZVOSLOVN ZVOSLOVÍ PRVKY: Název prvku tvoří 1 aža 2 písmenovp smenová zkratka, 2. písmeno p je malé. Názvy jsou v PSP (periodické soustavě prvků). Př.: kobalt je Co, ne CO Pozn.: PSP je nejdůle ležitější

Více

OBSAH. 1) Směsi. 2) Voda, vzduch. 3) Chemické prvky (názvy, značky) atomy prvků, molekuly. 4) Chemické prvky (vlastnosti, použití)

OBSAH. 1) Směsi. 2) Voda, vzduch. 3) Chemické prvky (názvy, značky) atomy prvků, molekuly. 4) Chemické prvky (vlastnosti, použití) OBSAH 1) Směsi 2) Voda, vzduch 3) Chemické prvky (názvy, značky) atomy prvků, molekuly 4) Chemické prvky (vlastnosti, použití) 5) Názvosloví halogenidy 6) Názvosloví oxidy, sulfidy 7) Názvosloví kyseliny,

Více

chartakterizuje přírodní vědy,charakterizuje chemii, orientuje se v možných využití chemie v běžníém životě

chartakterizuje přírodní vědy,charakterizuje chemii, orientuje se v možných využití chemie v běžníém životě Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup). Úvod do chemie Charakteristika chemie a její význam Charakteristika přírodních věd charakteristika chemie Chemie kolem nás chartakterizuje přírodní

Více

Ch - Periodický zákon, periodická tabulka prvků

Ch - Periodický zákon, periodická tabulka prvků Ch - Periodický zákon, periodická tabulka prvků Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE 1 Tento

Více

ELEKTROLÝZA. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 3. 2012. Ročník: osmý

ELEKTROLÝZA. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 3. 2012. Ročník: osmý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková ELEKTROLÝZA Datum (období) tvorby: 13. 3. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce 1 Anotace: Žáci se seznámí s elektrolýzou. V rámci

Více

Struktura elektronového obalu

Struktura elektronového obalu Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Struktura elektronového obalu Představy o modelu atomu se vyvíjely tak, jak se zdokonalovaly možnosti vědy

Více

Chemie = přírodní věda zkoumající složení a strukturu látek a jejich přeměny v látky jiné

Chemie = přírodní věda zkoumající složení a strukturu látek a jejich přeměny v látky jiné Otázka: Obecná chemie Předmět: Chemie Přidal(a): ZuzilQa Základní pojmy v chemii, periodická soustava prvků Chemie = přírodní věda zkoumající složení a strukturu látek a jejich přeměny v látky jiné -setkáváme

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: tercie. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák: Průřezová témata

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: tercie. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák: Průřezová témata Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Chemie Třída: tercie Očekávané výstupy Uvede příklady chemického děje a čím se zabývá chemie Rozliší tělesa a látky Rozpozná na příkladech fyzikální

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Chemie (CHE) Obecná chemie 1. ročník a kvinta 2 hodiny týdně Školní tabule, interaktivní tabule, tyčinkové a kalotové modely molekul, zpětný projektor, transparenty,

Více

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 1. ÚVOD DO STUDIA CHEMIE 1) Co studuje chemie? 2) Rozděl chemii na tři důležité obory. DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 2. NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN 1) Pojmenuj: BaO, N 2 0, P 4 O 10, H 2 SO 4, HMnO 4,

Více

1H 1s. 8O 1s 2s 2p - - - - - - H O H

1H 1s. 8O 1s 2s 2p - - - - - - H O H OXIDAČNÍ ČÍSLO 1H 1s 8O 1s 2s 2p 1H 1s - - - - + - - + - - + - - H O H +I -II +I H O H - - - - Elektronegativita: Oxidační číslo vodíku: H +I Oxidační číslo kyslíku: O -II Platí téměř ve všech sloučeninách.

Více

Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace

Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace VY_52_INOVACE_737 8. Chemie notebook Směsi Materiál slouží k vyvození a objasnění pojmů (klíčová slova - chemická látka, směs,

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL.

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL. CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL. Látkové množství Značka: n Jednotka: mol Definice: Jeden mol je množina, která má stejný počet prvků, jako je atomů ve 12 g nuklidu

Více

Teorie hybridizace. Vysvětluje vznik energeticky rovnocenných kovalentních vazeb a umožňuje předpovědět prostorový tvar molekul.

Teorie hybridizace. Vysvětluje vznik energeticky rovnocenných kovalentních vazeb a umožňuje předpovědět prostorový tvar molekul. Chemická vazba co je chemická vazba charakteristiky chemické vazby jak vzniká vazba znázornění chemické vazby kovalentní a koordinační vazba vazba σ a π jednoduchá, dvojná a trojná vazba polarita vazby

Více

Názvosloví anorganických sloučenin

Názvosloví anorganických sloučenin Chemické názvosloví Chemické prvky jsou látky složené z atomů o stejném protonovém čísle (počet protonů v jádře atomu. Každému prvku přísluší určitý mezinárodní název a od něho odvozený symbol (značka).

Více

U 218 - Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT

U 218 - Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT Sloučeniny, jejichž stavební částice (molekuly, ionty) jsou tvořeny atomy dvou různých chemických prvků. Obecný vzorec: M m X n M - prvek s kladným oxidačním číslem OM X - prvek se záporným oxidačním číslem

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS

CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS Látka = forma hmoty, která se skládá z velkého množství základních stavebních částic: atomů, iontů a... Látky se liší podle druhu částic, ze kterých se skládají. Druh částic

Více

Látkové množství. 6,022 10 23 atomů C. Přípravný kurz Chemie 07. n = N. Doporučená literatura. Látkové množství n. Avogadrova konstanta N A

Látkové množství. 6,022 10 23 atomů C. Přípravný kurz Chemie 07. n = N. Doporučená literatura. Látkové množství n. Avogadrova konstanta N A Doporučená literatura Přípravný kurz Chemie 2006/07 07 RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. Mailto: tomandl@med.muni.cz Předmět: Přípravný kurz chemie J. Vacík a kol.: Přehled středoškolské chemie. SPN, Praha 1990,

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název DUM: Model atomu Číslo DUM: III/2/FY/2/2/2 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast: Elektrické a

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název DUM: Model atomu Číslo DUM: III/2/FY/2/2/2 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast: Elektrické a Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3811 Název DUM: Model atomu Číslo DUM: III/2/FY/2/2/2 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast: Elektrické a magnetické jevy Autor: Mgr. Petra Kejkrtová Anotace: Žák

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

Voda polární rozpouštědlo

Voda polární rozpouštědlo VY_32_INVACE_30_BEN05.notebook Voda polární rozpouštědlo Temacká oblast : Chemie anorganická chemie Datum vytvoření: 2. 8. 2012 Ročník: 2. ročník čtyřletého gymnázia (sexta osmiletého gymnázia) Stručný

Více