MO 1 - Základní chemické pojmy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MO 1 - Základní chemické pojmy"

Transkript

1 MO 1 - Základní chemické pojmy Hmota, látka, atom, prvek, molekula, makromolekula, sloučenina, chemicky čistá látka, směs. Hmota Filozofická kategorie, která se používá k označení objektivní reality v jejím ustavičném pohybu a vývoji. Hmota působí na naše smyslové orgány, a tím se odráží v našem vědomí. Přírodní formy zkoumají jednotlivé formy existence hmoty, které lze rozdělit do dvou hlavních skupin - na pole a látky. Formy hmoty mají dualistický charakter. U polí převládá vlnový charakter, u látek částicový charakter (korpuskulární). Pole Všechna známá fyzikální pole: jaderné, elektrické, magnetické, gravitační,... Elektromagnetické pole se prostřednictvím elementárních kvant (fotonů záření) účastní většiny chemických, fyzikálních i biologických procesů. Z elektromagnetického záření různých vlnových délek je nejvýznamnější světlo - záření o vlnové délce přibližně 400 až 760 nm. Látky Formy hmoty, mají částicový (korpuskulární) charakter. Vnímáme je jako konkrétní objekty (tělesa) Liší se navzájem liší druhem stavebních částic a jejich uspořádáním - strukturou, určuje vlastnosti látek. Vlastnosti látek se projeví při dějích. Rozlišujeme Děje fyzikální - nemění se kvalita látky (např. změna skupenství). Vlastnosti charakterizující fyzikální děj jsou fyzikální vlastnosti (např. teplota tání, varu). Děje chemické (chemické reakce) - látka se při ději změní (např. koroze, tepelný rozklad CaCO 3, reakce vodíku s kyslíkem).vlastnosti charakterizující chemický děj jsou vlastnosti chemické.

2 Atom Z chemického hlediska základní stavební jednotka látky. Kladně nabité jádro (protony a neutrony = nukleony) a záporně nabitý elektronový obal (elektrony) V jádře je soustředěná téměř veškerá hmotnost atomu, jeho rozměry jsou však ve srovnání s obalem nepatrné....můžete také vysvětlit pojmy ion, kation, anion. Molekula Částice vzniklá sloučením dvou nebo více atomů (iontů) dělení dál v textu Makromolekula Makromolekula je rozsáhlá molekula s velkou molární hmotností. Chemicky čistá látka (chemické individuum) Látka tvořená stejnými částicemi (atomy, molekulami, skupinami iontů). Má stálé charakteristické vlastnosti (teplotu varu, teplotu tání, hustotu) v celém objemu. Patří sem prvky a sloučeniny prvek - chemicky čistá látka složená z atomů o stejném protonovém čísle. Atomy mohou být nesloučené (u vzácných kovů), mohou tvořit molekuly (např. H 2 ), nebo jsou vázány v krystalové struktuře (např. v diamantu). (můžete se zmínit také o pojmech nuklid, izotop) sloučenina - chemicky čistá látka tvořená stejnými molekulami složenými ze dvou nebo více různých atomů. Molekula prvku - např. H 2, O 2,... sloučeniny - např. H 2 O, CuCl 2,... molekulový ion - např. NH 4 + Směs Soustava složená z několika různých chemicky čistých látek - složek, které lze od sebe oddělit fyzikálně chemickými metodami. Dělení Homogenní směs Má ve všech svých částech stejné vlastnosti, velikost částic menší než 10-9 m. Např roztoky solí Heterogenní směs Skládá se ze dvou, případně více homogenních oblastí, velikost částic větší než 10-7 m. Např zinek se sírou Disperzní soustavy Někdy se přiřazují k heterogenním soustavám Hrubě disperzní soustavy průměr částic větší než m. suspenze, emulze, pěna, aerosol (dým, mlha) (vysvětlit, uvést příklady) Jemně disperzní soustavy velikost částic 10-9 až m nepravé, tzv koloidní roztoky (částice se neusazují) např vaječný bílek

3 Vzorce a názvy sloučenin, oxidační číslo Názvosloví (nomenklatura) soubor pravidel, podle kterých se tvoří názvy a vzorce chem. látek v anorganické chemii jsou základem názvosloví názvy prvků a zakončení odpovídající ox. číslům atomů prvků ve sloučenině. Chemický vzorec se skládá ze značek prvků, indexů a dalších znaků (závorky, tečky,...) Oxidační číslo konvence ox. č. je elektrický náboj, který by byl přítomen na atomu prvku, kdybychom vazebné elektrony v každé vazbě, která vychází z tohoto atomu, přidělili atomu elektronegativnějšímu prvku. Při určování ox. č. se vychází ze strukturních vzorců sloučenin a elektronegativit prvků oxidační čísla mohou být kladná, záporná i nulová a nemusí to být vždy čísla celá označujeme je římskou číslicí, znaménko (-) píšeme před číslici, necelistvá ox. č. píšeme zlomkem arabskými číslicemi (-1/2, 2/3) Počet nábojů označujeme arabskou číslicí, znaménko (+,-) píšeme za číslicí Pravidla pro určování oxidačních čísel 1. Volný elektroneutrální atom nebo atomy v molekule prvku mají oxidační číslo nula (např. Zn 0, H 20 ). 2. Součet oxidačních čísel všech atomů a) v elektroneutrální molekule je roven nule, b) v iontu je číselně roven náboji iontu. 3. U dvouprvkových sloučenin platí, že kladné oxidační číslo má atom prvku s menší elektronegativitou, záporné oxidační číslo má atom prvku s větší elektronegativitou. 4. Některé prvky mají ve všech sloučeninách (nebo ve většině) stejná oxidační čísla: H I (ale H -I v hydridech), O -II (ale O -I v peroxidech), F -I, prvky 1. skupiny ox.č. I, prvky 2. skupiny ox.č. II Typy vzorců Stechiometrický, empirický vzorec Vyjadřuje základní (stechiometrické) složení sloučeniny Udává, ze kterých prvků se sloučenin skládá a v jakém poměru jsou atomy zastoupeny Píše se do složených závorek Např. hydroxid vápenatý {CaH 2 O 2 }, dusitan amonný {H 2 NO}, peroxid vodíku {HO}, voda {H 2 O} Molekulový, souhrnný, sumární vzorec Udává druh počet atomů v molekule dané sloučeniny. Může být totožný se stechiometrickým vzorcem nebo je jeho celistvým násobkem. Vyjadřuje i M r Např. peroxid vodíku H 2 O 2, monomerní oxid dusičitý NO 2, dimerní oxid dusičitý N 2 O 4, voda H 2 O

4 Geometrický vzorec Udává geometrické uspořádání atomů nebo iontů v molekule. Např. voda, methan Konstituční vzorec Zobrazuje konstituci molekuly, tj. pořadí a způsob, jakým jsou atomy v molekule vázány. Nemusí zobrazovat délky vazeb ani vazebné úhly. Obvykle nepostihuje rozmístění atomů v prostoru. rozvinutý konstituční vzorec = strukturní, např. cyklohexan racionální konstituční vzorec, např. cyklohexan, nebo (racionální) funkční vzorec - racionální konstituční vzorec, který zobrazuje funkční skupiny atomů, např. dusitan amonný NH 4 NO 2, Elektronový strukturní vzorec Varianta konstitučního vzorce. Vyjadřuje graficky uspořádání valenčních elektronů (vazebných i nevazebných) kolem všech atomů ve sloučenině. Jedná-li se o nepárový elektron, pak jej vyznačujeme tečkou u symbolu příslušného atomu, volný elektronový pár pak krátkou úsečkou podél symbolu atomu. Náboje a parciální náboje na atomech spojených kovalentní vazbou se vyznačují znaménky +, -, δ+, δ- Kovalentní vazbu symbolizují čárky (jednoduchá vazba), = (dvojná vazba), (trojná vazba) mezi sloučenými atomy. Např. oxid uhličitý, oxid uhelnatý, chlorovodík Konfigurační vzorce Zvláštní případ konstitučního vzorce. Znázorňuje různá prostorová uspořádání molekul sloučenin se stejnou konstitucí. Jednu formu molekuly nelze převést ve druhou bez přerušení některé (některých) vazeb Např. cis-but-2-en, trans-but-2-en Konformační vzorce Vystihují různá prostorová uspořádání molekul téže sloučeniny vznikající vnitřní rotací jejich částí kolem jednoduché vazby. Např. zákrytová a nezákrytová konformace ethanu Základní chemické zákony Zákon zachování hmotnosti, Lomonosov (1748), Lavoisier (1774) Hmotnost všech látek do reakce vstupujících je rovna hmotnosti všech produktů. Zákon zachování energie, Lomonosov (1748), Mayer (1842) Celková energie izolované soustavy je v průběhu chemické reakce konstantní.

5 Oba uvedené zákony do jednoho zákona zachování hmotnosti a energie. Zákon stálých poměrů slučovacích, Proust (1799) (první zákon Daltonův). Hmotnostní poměr prvků či součástí dané sloučeniny je vždy stejný a nezávislý na způsobu přípravy této sloučeniny. Zákon násobných poměrů slučovacích, Richter (1791), Dalton (1802) (druhý zákon Daltonův). Tvoří-li dva prvky více sloučenin, pak hmotnosti jednoho prvku, který se slučuje se stejným množstvím prvku druhého, jsou vzájemně v poměrech, které lze vyjádřit malými celými čísly. Daltonova atomová teorie (odvodil ji poč. 19. století ze slučovacích zákonů) rozšířená o Avogadrovu teorii o molekulách: 1. Prvky jsou látky složené z atomů. Atomy jsou velmi malé, dále nedělitelné částice (Leukippos a Démokritos). 2. Atomy téhož prvku jsou stejné, atomy různých prvků se liší. 3. V průběhu chemických dějů se atomy spojují, oddělují nebo přeskupují. Nemohou však vzniknout nebo zaniknout. 4. Slučováním dvou nebo více atomů vznikají molekuly nové látky - sloučeniny. Molekuly vznikají sloučením celistvých počtů (stejných nebo různých) atomů. Zákon stálých poměrů objemových, Gay-Lussac (1805) Plyny se slučují v jednoduchých poměrech objemových. Např. jeden objem kyslíku a dva objemy vodíku poskytují dva objemy vodní páry. Z Daltonovy teorie nebylo možno vysvětlit, proč v uvedeném příkladu celkem ze tří stejných objemů vodíku a kyslíku vzniknou právě dvě objemové jednotky. Tento nesoulad vedl Avogadra (1811) k zavedení pojmu molekula. Molekuly prvků mohou být v plynném stavu složeny z více stejných atomů, podobně jako je sloučenina složena z více různých atomů. Reakci, při níž vodík reaguje s kyslíkem za vzniku vodní páry, lze pak popsat rovnicí 2 H 2 + O 2 -> 2H 2 O, ze které vyplývá, že plynný vodík a plynný kyslík tvoří biatomické molekuly. Avogadrův zákon Ve stejných objemech různých plynů a par je za stejného tlaku a teploty stejný počet molekul. Elementární částice Mikročástice Klidová hmotnost (kg) Klidová hmotnost (u) Náboj (C) Objeven elektron 9, , , Joseph J.Thomson proton 1, , , Ernest Rutherford neutron 1, , James Chadwick. Hmotnost atomů a molekul, atomová hmotnostní konstanta. Relativní atomová hmotnost Ar(X) Je dána poměrem hmotnosti m(x) atomu X a atomové hmotnostní konstanty m u : A r ( X )= m( X ) m u Je to bezrozměrná veličina, která udává, kolikrát je hmotnost atomu X vetší než atomová hmotnostní konstanta. V PSP je tzv. střední relativní atomová hmotnost.

6 Relativní molekulová hmotnost Mr(Y) Je dána poměrem hmotnosti m(y) molekuly Y a atomové hmotnostní konstanty : M r (Y )= m(y ) m u Je to bezrozměrná veličina, která udává, kolikrát je hmotnost molekuly Y větší než atomová hmotnostní konstanta. Prakticky ji určíme součtem Ar všech atomů tvořících molekulu. Atomová hmotnostní konstanta m u je rovna dvanáctině hmotnosti nuklidu uhlíku 12 C m u = m 12 (C ) =1, kg=1u 12 Pozn: K vyjadřování hmotností atomů a molekul lze použít i vedlejší jednotku hmotnosti - atomovou hmotnostní jednotku u. Ta je definována vztahem: l u = (1, ± 0, ) kg tak, aby hmotnost m u atomové hmotnostní konstanty byla právě 1 u. Například: 1 H má hmotnost m( 1 H) = 1, kg = l,00782 u 12 C má hmotnost m( 12 C) = 1, kg = 12,0000 u Látkové množství jednotka 1 mol počet částic (atomů, molekul, iontů) připadajících na 1 mol látky udává Avogadrova konstanta N A = (6, ± 0,000 31). l0 23 mol -1, odpovídá počtu atomů ve vzorku nuklidu uhlíku 12 C o hmotnosti 12 g. n= m M Veličiny vztažené na jednotkové látkové množství se nazývají molární. Molární hmotnost M je určena podílem hmotnosti m a látkového množství n dané látky. M = m n jednotka g.mol -1, případně kg.mol -1 udává hmotnost 1 molu dané látky Molární objem V m udává objem jednotkového látkového množství látky (tzn. objem 1 molu). jednotka m 3.mol -1, dm 3.mol -1 V m = V, kde V je objem tělesa a n je látkové množství. n molární objem ideálního plynu při teplotě 273,15 K (bod tání vody) a tlaku 101,325 kpa je 0, m 3.mol -1 tj. 22,414 dm 3.mol -1.

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA CHEMIE I (Obecná chemie) Bruno Kostura Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů CZ.04.1.03/3..15.1/0016 Studijní opory s převažujícími

Více

Úvod do obecné chemie

Úvod do obecné chemie Úvod do obecné chemie Hlavním úkolem chemie je - zkoumání látek a jejich přeměn při chemických dějích - zjišťování podmínek, za jakých tyto děje probíhají - zkoumání vnitřní stavby látek, která podmiňuje

Více

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE 1. díl pro vyšší stupeň Gymnázia v Duchcově JIŘÍ ROUBAL motto: Z ničeho se nemá dělat věda ani z vědy. Jan Werich Předmluva k třetímu vydání. Předkládaná skripta představují

Více

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E 1. Atomová fyzika 9 1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E V této kapitole se dozvíte: které experimentální skutečnosti si vynutily vznik atomové teorie; o historii vývoje modelů atomů. Budete

Více

Ing. Jana Vápeníková: Látkové množství, chemické reakce, chemické rovnice

Ing. Jana Vápeníková: Látkové množství, chemické reakce, chemické rovnice Látkové množství Symbol: n veličina, která udává velikost chemické látky pomocí počtu základních elementárních částic, které látku tvoří (atomy, ionty, molekuly základní jednotkou: 1 mol 1 mol kterékoliv

Více

SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE

SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE (upravené vydání) Martin Fraiberk (editor) Editor: NAKLADATELSTVÍ PERES PRAHA, 2000 Martin Fraiberk

Více

ORGANICKÁ CHEMIE A BIOCHEMIE

ORGANICKÁ CHEMIE A BIOCHEMIE ORGANICKÁ CHEMIE A BIOCHEMIE pro vyšší stupeň Gymnázia v Duchcově 1. díl JIŘÍ ROUBAL motto: 1. Nikdy nemůžete zvítězit, v nejlepším případě dosáhnete nerozhodného výsledku. 2. Nerozhodného výsledku můžete

Více

Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669

Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 STUDIJNÍ OPORA DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ CHEMICKÉ NÁZVOSLOVÍ A ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY PAVEL CZERNEK JAROSLAV VERLÍK Ostrava 2005 Recenze: Doc. PaedDr. Dana Kričfaluši,

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1 DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-2-20 Téma: Test obecná chemie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Test obecná chemie Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník TEST Otázka 1 OsO 4 je

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2009/2010 CHEMIE Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

8.1 Elektronový obal atomu

8.1 Elektronový obal atomu 8.1 Elektronový obal atomu 8.1 Celkový náboj elektronů v elektricky neutrálním atomu je 2,08 10 18 C. Který je to prvek? 8.2 Dánský fyzik N. Bohr vypracoval teorii atomu, podle níž se elektron v atomu

Více

Environmentální chemie I

Environmentální chemie I Environmentální chemie I Environmentální chemie I Předmět je zaměřen na studium chemických a fyzikálně-chemických dějů probíhajících v přirozeném a antropogenně ovlivněném prostředí. Součástí jsou také

Více

ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y

ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y 38 Struktura makroskopických systémů 39 Mechanické vlastnosti 40 Tepelné vlastnosti 41 Elektrické vlastnosti 42 Magnetické vlastnosti 43 Termoelektrické

Více

Spektroskopické metody charakterizace materiálů (UV/VIS, FTIR) Iveta Michalčáková

Spektroskopické metody charakterizace materiálů (UV/VIS, FTIR) Iveta Michalčáková Spektroskopické metody charakterizace materiálů (UV/VIS, FTIR) Iveta Michalčáková Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT IČ spektroskopie a UV/VIS patří mezi nejvýznamnější metody k identifikaci a charakterizaci

Více

Malá chemická olympiáda

Malá chemická olympiáda Malá chemická olympiáda Soubor textů pro přípravu na soutěž žáků Malou chemickou olympiádu. Příručka byla zpracována v rámci projektu Moderně a tvořivě implementace školního vzdělávacího programu s využitím

Více

Atomová a jaderná fyzika

Atomová a jaderná fyzika Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Studijní modul Atomová a jaderná fyzika Vít Procházka Olomouc 2012 2 Recenzovali: Mgr. Milan Vůjtek, Ph.D. Ing. Tomáš Hatala

Více

Základy chemické termodynamiky v příkladech

Základy chemické termodynamiky v příkladech Základy chemické termodynamiky v příkladech Karel Řehák, Ivan Cibulka a Josef Novák (8. října 2007) Tato učební pomůcka je primárně určena pro předmět Základy chemické termodynamiky, který je vyučován

Více

CHEMIE CHI0D11C0T01. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn!

CHEMIE CHI0D11C0T01. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn! CHEMIE DIDAKTICKÝ TEST CHI0D11C0T01 ILUSTRAČNÍ TEST Maximální bodové hodnocení: 78 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 33 úloh. Časový limit pro

Více

ANALYTICKÁ CHEMIE I.

ANALYTICKÁ CHEMIE I. UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ Katedra analytické chemie ANALYTICKÁ CHEMIE I. (ELEKTRONICKÁ BETA-VERZE) FRANTIŠEK RENGER, JAROMÍR KALOUS Název: Analytická chemie I. Autoři: Ing. František

Více

Názvosloví anorganických sloučenin

Názvosloví anorganických sloučenin Chemické názvosloví Chemické prvky jsou látky složené z atomů o stejném protonovém čísle (počet protonů v jádře atomu. Každému prvku přísluší určitý mezinárodní název a od něho odvozený symbol (značka).

Více

? Jakou hmotnost má 1000 atomů vodíku, je-li jeho atomová relativní hmotnost 1,00797? ? Proč se v tabulkách uvádí, že ( C) A.

? Jakou hmotnost má 1000 atomů vodíku, je-li jeho atomová relativní hmotnost 1,00797? ? Proč se v tabulkách uvádí, že ( C) A. A Chemické výpočty A Atomová relativní hmotnost, látkové množství Základní veličinou pro určení množství nějaké látky je hmotnost Ovšem hmotnost tak malých částic, jako jsou atomy a molekuly, je nesmírně

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTOTECHNCKÁ, OSTAVA, NA JÍZDÁNĚ 30, p. o. ELEKTOTECHNKA ng. Pavel VYLEGALA 006 - - Obsah Základní pojmy...4 Mezinárodní soustava jednotek...4 Násobky a díly jednotek...4 Stavba atomu...5

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

43.1 OBJEVENÍ JÁDRA 1130 KAPITOLA 43 JADERNÁ FYZIKA

43.1 OBJEVENÍ JÁDRA 1130 KAPITOLA 43 JADERNÁ FYZIKA 43 Jadern fyzika RadioaktivnÌ j dra podan pacientovi v injekci se shromaûôujì na urëit ch mìstech tïla, rozpadajì se a vysìlajì fotony z enì γ. Ty jsou zaznamen ny detektorem a po zpracov nì poëìtaëem

Více

RADIOLOGICKÁ FYZIKA PŘÍKLADY A OTÁZKY FRANTIŠEK PODZIMEK. Online publikace formátu p e

RADIOLOGICKÁ FYZIKA PŘÍKLADY A OTÁZKY FRANTIŠEK PODZIMEK. Online publikace formátu p e RADIOLOGICKÁ FYZIKA PŘÍKLADY A OTÁZKY Online publikace v formátu p e df FRANTIŠEK PODZIMEK RADIOLOGICKÁ FYZIKA PŘÍKLADY A OTÁZKY DOC. ING. FRANTIŠEK PODZIMEK,CSC. Doc. Ing. František Podzimek, CSc. Radiologická

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ORGANIKÁ EMIE = chemie sloučenin látek obsahujících vazby Organické látky = všechny uhlíkaté sloučeniny kromě..., metal... and metal... Zdroje organických sloučenin = živé organismy nebo jejich fosílie:

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MASARIKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Diplomová práce ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Brno, 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Josef Budiš Vypracovala: Karolína Frintová 2 Prohlašuji,

Více

ČÁST VIII - M I K R O Č Á S T I C E

ČÁST VIII - M I K R O Č Á S T I C E ČÁST VIII - M I K R O Č Á S T I C E 32 Základní částice 33 Dynamika mikročástic 34 Atom - elektronový obal 35 Atomové jádro 36 Radioaktivita 37 Molekuly 378 Pod pojmem mikročástice budeme rozumět tzv.

Více

1.1.2 Vlastnosti těles s elektrickým nábojem, vodiče a izolanty

1.1.2 Vlastnosti těles s elektrickým nábojem, vodiče a izolanty Kapitola 1 Elektrostatika 1.1 Elektrický náboj 1.1.1 Tělesa s elektrickým nábojem Při vystupování z auta se někdy stane, že dostanete ránu při doteku ruky s kovovou karoserií. Při česání suchých vlasů

Více

Fyzikální aspekty zátěží životního prostředí

Fyzikální aspekty zátěží životního prostředí OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ Fyzikální aspekty zátěží životního prostředí DALIBOR DVOŘÁK IVAN JANEČEK OSTRAVA 2012 Obsah 1 Základní poznatky a terminologie atomové fyziky a jaderné fyziky... 4 Atom...

Více