Název projektu. Komunitní setkávání rodin pečujících o člena s handicapem. Nápad na projekt

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Název projektu. Komunitní setkávání rodin pečujících o člena s handicapem. Nápad na projekt"

Transkript

1 Název projektu Komunitní setkávání rodin pečujících o člena s handicapem Nápad na projekt MC Klubíčko má jako jeden z cílů pomoc rodinám, které pečují o člena se zdravotním postižením či specifickými vzdělávacími potřebami. K tomuto účelu provozuje pravidelný Klub Želvičky rozsahu 3 hodin 1x za 14 dnů při kterém ve svých prostorách umožňuje setkávání, sdílení, práci, besedy apod. pro takové rodiny. V loňském roce bylo osloveno další skupinou rodin, které hledají podporu. Jedná se o rodiny s dětmi trpící poruchou PAS Porucha autistického spektra. Autismus je jednou z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje. Jedná se o vrozenou poruchu některých mozkových funkcí. Důsledkem poruchy je, že dítě dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. Duševní vývoj dítěte je kvůli tomuto handicapu narušen hlavně v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti. Tyto děti se obtížně začleňují do kolektivu, mají problémy při komunikaci s cizími lidmi. Děti s poruchou autistického spektra mají ve většině případů problémy se změnami a vyžadují život podle řádu. Rodiče děti s diagnózou PAS postrádali možnost komunitního setkání pro stejně postižené rodiny. Chyběla jim možnost aktivně a účelně strávit volný čas se svým dítětem. Zároveň tyto rodiny mají větší potřebu pro sdílení a sounáležitost s rodinami s podobným osudem. Zájem projevili rovněž i odbornou pomoc (psycholog, psychoped, sociální pracovník). Začátek projektu, od začátku k realizaci, termín realizace, milníky Želvičky klub rodičů a přátel dětí s handicapem funguje v MC Klubíčko Kroměříž již od roku 2003, kdy jej vedla jedna z maminek handicapovaného dítěte. Klub slouží k pravidelnému vzájemnému setkávání těchto rodin. Rodiny se scházejí 2x měíčně. Klub rodičů a přátel dětí s handicapem nabízí program v podobě nejrůznějších aktivit (arteterapie, canisterapie, muzikoterapie, odborné speciálně - pedagogické a psychologické poradenství) nebo vzájemné sdílení zkušeností. V minulém roce jsme rozšířili naši nabídku podpory i o rodiny dětí s poruchami autistického spektra. Pro tyto rodiny jsme uspořádali první komunitní setkání ( ) pod názvem PAS - Pohodové Adventní Svátky. Hlavním cílem této akce bylo komunitní setkání rodičů dětí s poruchami autistického spektra a specifickými vzdělávacími potřebami. Tito rodiče postrádají možnost společně se svými dětmi trávit volnočasové aktivity ve městě, mají zájem o pravidelné vzájemné setkávání (2x 3x ročně). Vzhledem k závažnosti této poruchy je pro rodiče velmi těžké nalézt vhodné prostory pro vzájemné setkání. Děti jsou velmi citlivé na okolní vlivy MC Klubíčko plně vyhovuje jejich potřebám. Milníkem bylo první setkání této komunity Na základě kladných reakcí všech rodičů se potvrdilo, že prostory MC Klubíčko dětem vyhovují. Současně rodiče velmi ocenili odborné znalosti a profesionalitu lektorů a pořadatelů této akce. Není bez zajímavosti, že se lektorům podařilo i přes nepříznivou diagnózu dětí je všechny zapojit do nabízených činnosti. Jedná se o rodiče s dětmi ve věku 2-15 let (zhruba 20 dětí).

2 Současný stav Péče o dítě se zdravotním postižením klade na rodiče a celé rodiny velké nároky. Rodiny trápí nedostatečná nabídka volnočasových aktivit pro děti s postižením, izolovanost od rodin se zdravými dětmi a v neposlední řadě i neexistence místa k setkávání se rodin s podobným osudem. Cílovou skupinou tohoto projektu jsou tedy rodiny (rodiče, sourozenci, prarodiče, jiní rodinní příslušníci) s dětmi jakéhokoliv věku a s jakýmkoli typem a stupněm postižení. Klub Želvičky je zaměřen na aktivní trávení volného času rodin s dětmi s postižením a poskytování doprovodných služeb, odlehčovací služby, poradenské služby, terapeutické služby atd. Želvičky jsou otevřeny rodinám s dětmi s pestrou škálou postižení (např. v současné době Želvičky navštěvují děti s DMO, autistem, Downovým syndromem, mentální retardací, epilepsií) i různých věkových kategorií. Abychom byly schopny poskytnout dětem zajímavý terapeutický i volnočasový program odpovídající jejich potřebám, nelze Želvičky realizovat pro velké množství klientů. Klub Želvičky se schází 2x měsíčně. Klub umožňuje rodinám s dětmi s postižením uvolnění a odreagování v podobě dalších terapeutických aktivit (arteterapie, muzikoterapie, canisterapie, fyzioterapie). Perspektivy Po úspěšném pilotním ověření zájmu o komunitní setkávání rodin dětí s poruchami autistického spektra bychom rádi zařadili do programu Mateřského centra tento typ setkávání min. 2x ročně (duben 2014, říjen 2014). Každé setkání bude rozděleno do dvou samostatných bloků. Jeden blok bude určen samostatně pro rodiče. Rodiče budou mít možnost si mezi sebou samostatně pohovořit bez dětí, navzájem si předat svoje zkušenosti, radosti i starosti s výchovou dítě s PAS. Tato část bloku připomíná práci ve svépomocné skupině. Zde je kladen důraz na sounáležitost a vzájemnou podporu mezi rodinami. Další část je věnována besedě s odborníky (psycholog, psychoped, canisterapie, muzikoterapie). Současně je pro děti pořádán druhý blok programu, kde si formou workshopu mohou vyzkoušet různé činnosti nebo si pohrát v herně. Děti pracují pod dohledem zkušeného speciálního pedagoga. Rodiče nemají možnost běžně navštěvovat volnočasové kroužky vzhledem k postižení dětí. Možnost komunitního setkávání na půdě MC Klubíčko jim tak dává prostor alespoň 2x ročně. Co je skutečně nová věc na vašem projektu? Rodiče se dříve vzájemně navštěvovali mezi sebou. Toto však přinášelo řadu problémů. Děti byly malým prostorem ještě více neurotizovány, rodiče pak místo smysluplné diskuze trávili čas uklidňováním dětí. Několikrát rodiče požádali o prostor místní neziskové organizace. Prostory těchto organizací se však ukázaly následně jako nevyhovující pro děti s takovým druhem postižení. Posléze bylo požádáno MC Klubíčko o možnost uspořádat skupinou rodičů setkání pro děti s PAS. Díky zkušeným lektorů a speciálním pedagogům pracujícím v Klubu Želvičky bylo pro tyto děti a jejich rodiče uspořádáno komunitní setkání. Program byl po konzultaci s rodiči dětem ušitý přímo na míru jejich potřebám.

3 Za zcela inovativní považujeme na našem projektu skutečnost, že jsme vytvořili program přímo připravený pro potřeby dětí s poruchou autistického spektra. Zároveň jsme rodičům dali možnost rozšířit si podvědomí o této poruše, možnost sdílet s ostatními rodiči svoje problémy. V setkání lze nalézt prvky svépomocné skupiny, terapeutické komunity i odlehčovací služby (když jen na krátký časový úsek cca 4 hodiny). Pokud je nám známo, na Kroměřížsku tato skupina nemá místo setkávání a sdílení. Popis projektu (cíle, realizace, těžiště, výsledky, organizační aspekty a financování. Co konkrétně v projektu děláte a jak pracujete? Cíle: Cílem projektu bylo vytvořit a realizovat program pro rodiče a děti s poruchou autistického spektra. Pro tyto rodiny jsme uspořádali první komunitní setkání ( ) pod názvem PAS - Pohodové Adventní Svátky. Akce se skládala z bloku pro rodiče a druhá z bloku, který byl určen dětem. Pro rodiče byla připravena beseda s dětskou psycholožkou na téma výchova dětí s autismem. Poté se mohli rodiče věnovat vzájemné diskuzi mezi sebou či využít možnosti relaxační hodiny muzikoterapie. Zúčastnit se mohli sami či tento zážitek prožít společně se svým dítětem. Děti během besedy pracovaly samostatně pod vedením speciálního pedagoga na výrobě vánočních dekorací. Mohly si také relaxovat v bazénku s kuličkami, hrát si v herně, stavět z kostek či si číst. Všechny děti se nenásilně zapojily do nabízených činností, mohly jít navštívit rodiče, pokud by se necítily ve společnosti ostatních dětí bezpečně. Celá akce byla náročná na organizaci zejména z důvodu širokého spektra postižení i různého věku dětí. Bylo potřeba připravit činnosti pro děti tak, aby každé dítě mělo možnost se realizovat. V současné době jsme opět ve fázi přípravy na další akci tohoto druhu, která by měla proběhnout v dubnu Jsou oslovování odborníci na PAS a různí terapeuti, s kterými MC Klubíčko spolupracuje, např. canisterapie, muzikoterapie a další. Realizační tým: Mgr. Eva Valíčková absolventka Pedagogické fakulty v Ostravě, obor speciální pedagogika (psychologie, logopedie, psychopedie), absolventka magisterského studia Pedagogické fakulty MU v Brně - obor speciální pedagogika pro učitele (psychopedie, specifické poruchy učení, surdopedie). Od roku 2001 má pedagogickou praxi ve školství nebo ve výchovném ústavu (práce s dětmi s poruchami chování a drogově závislými, poradenská činnost v oblasti sociálně-patologických jevů a drog, rodinné terapie, pracuje s dětmi se speciálně vzdělávacími potřebami, vede logopedickásezení), 39 let. V Klubu Želviček připravuje i realizuje přímou práci s rodiči i jejich handicapovanými dětmi (vedení odborných programů, individuální i skupinová práce s klienty, poradenství, reflexe programů). Ivana Maxiánová od 10/2011 se podílí na vedení Klubu pro rodiče s dětmi jakéhokoliv postižení Klubu Želviček, 38 let, má pedagogické vzdělání v oboru vychovatelství pro ústavy sociální péče. Absolvovala kurz znakové řeči a metodiku cvičení rodičů s dětmi. Praxi získala v MC Srdíčko v Holešově při vedení kroužků i organizaci MC.. V Klubu Želviček připravuje i realizuje přímou práci s rodiči i jejich handicapovanými dětmi (vedení odborných programů, individuální i

4 skupinová práce s klienty, reflexe programů). Mgr. Natálie Csizmaziová koordinátor MC a aktivizační pracovník. Je také lektorkou, je ve styku s cílovou skupinou, vede řízenou i neřízenou činnost, poskytuje zpětnou vazbu i výchovně-pedagogické poradenství. Má 36 let, zahraniční pracovní zkušenosti a pedagogické vysokoškolské vzdělání. Jako realizátor vede tým, organizačně zajišťuje projektové aktivity i bezproblémový chod MC. V projektu zajišťuje aktivizaci rodičů, řídí rodičovské skupiny, aktivně vyhledává ohrožené rodiny, poskytuje poradenství a zprostředkovává kontakt mezi ohroženou rodinou s odborným pracovníkem. Nad tento rámec vede část administrativní agendy statistiku klientů, databázi klientů a má na starosti webové stránky. Ing. Marcela Bradová administrátor projektů, podílí se na přípravě projektové žádosti, realizaci, PR a monitoringu projektů. Komunikuje s místní veřejnou správou, 42 let. Vystudovala VUT Brno, má marketingové vzdělání (CIMA-A, CIMA-B). Má bohaté zkušenosti se získáváním grantů od města, MPSV, ESF, kraje a jednotlivých přispěvatelů. Plánuje procesy bezprostředně související s rozvojem občanského sdružení, vede personální agendu a podílí se na přípravě programu a PR. V MC se stará o fundraising, finanční řízení i HR. Také zajišťuje PR. Nad tento rámec má statutární zodpovědnosti. V občanském sdružení působí od zahájení aktivní činnosti o.s. Věra Vargová aktivizační pracovník a lektor aktivit pro rodiny, děti i dospělé. Má 47 let, má dlouholeté sociální zkušenosti s vedením mateřského centra a s aktivizací rodičů. Je přímo ve styku s cílovou skupinou, vede řízenou i neřízenou činnost, aktivně vyhledává ohrožené rodiny, poskytuje poradenství především v rodičovských kompetencích a poskytuje zpětnou vazbu. PaedDr, Mgr. Hana Pašteková Rupertová Pedagog, psycholog, sociolog, absolventka PdF UJEP, FSS MU Brno, FF UPOL Olomouc, 46 let. Od roku 2006 se v Mateřském centru podílela jako dobrovolník, od roku 2009 spolupracuje na DPP. V MC zajišťuje poradenství v oblasti rodiny a rodičovství, psychologické poradenství týkající se výchovy dětí, prevence stresu, seberealizace rodičů, úpravy partnerských vztahů, prevence závislosti či domácího násilí, lektoruje kurzy v oblasti rodiny a rodičovství s cílem zvýšení rodičovských kompetencí. Kamila Bráníková, DiS. (1980) Účetní praxe v samostatném vedení účetní a mzdové agendy víc než 10 let. Vystudovala obor Sociální práce (Vyšší odborná škola sociální v Ostravě) a následně obor Prokurista firmy (Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola Kroměříž). Zkušenosti s neziskovým sektorem v letech Koordinátor dobrovolnických programů v Dobrovolnickém centru (vytváření metodiky programu Dobrovolnictví nezaměstnaných diplomová práce na toto téma). Z hlediska vedení účetnictví aktivní vedení účetní agendy neziskových organizací od roku Bohaté zkušenosti s přípravou rozpočtů, řízení čerpání finančních prostředků z dotačních zdrojů, příprava a zpracování kompletního vyúčtování projektů. V Mateřském centru Klubíčko aktivní účast na ekonomickém řízení projektů od roku Lektoři (canisterapie, muzikoterapie, aj.) a dobrovolníci podílející se na jednorázových či pravidelných aktivitách

5 Krátký popis projektu pro naši webovou stránku MC Klubíčko má jako jeden z cílů pomoc rodinám, které pečují o člena se zdravotním postižením či specifickými vzdělávacími potřebami. K tomuto účelu nabízí prostor pro komunitní setkávání rodin pečujících o člena s handicapem (jakéhokoliv stupně postižení, či věku) a nově pořádá 2x ročně komunitní setkávání a sdílení za účasti odborníků pro rodiny s dětmi trpící poruchou autistického spektra.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 AUTISTÉ JIHU, SPOLEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 AUTISTÉ JIHU, SPOLEK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 AUTISTÉ JIHU, SPOLEK Auticentrum ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, Bezdrevská 1036/3, České Budějovice, 370 11 Slovo úvodem Naše organizace vznikla v roce 2010 z iniciativy rodičů dětí s různými

Více

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 Název projektu: Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2015 Kategorie dotační žádosti:

Více

Výroční zpráva 2012. www.klubickokm.cz

Výroční zpráva 2012. www.klubickokm.cz 1 Výroční zpráva 2012 V budoucnu bude úplně jedno, kolik máme na účtu, kde bydlíme a jaké máme auto. Bude důležité, kolik času jsme věnovali dětem (neznámý autor) 2 3 Obsah Obsah...3 Úvodní slovo...4 Slovo

Více

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči:

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Principy efektivní komunikace Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Seminář je zaměřen na vedení efektivní komunikace v situacích, kdy jako zásadní pro výsledek práce

Více

Úvodní slovo. Vážení a milí přátelé, s potěšením Vám představuji výroční zprávu Střediska náhradní rodinné péče o.s. za rok 2009.

Úvodní slovo. Vážení a milí přátelé, s potěšením Vám představuji výroční zprávu Střediska náhradní rodinné péče o.s. za rok 2009. Výroční zpráva 2009 Středisko náhradní rodinné péče o.s. se zabývá problematikou dětí, které se ocitly ve zvlášť obtížných životních situacích a dětí, které vyrůstají mimo vlastní rodinu. Cílem Střediska

Více

Výroční zpráva 2014 Mateřské centrum Klubíčko, o. s. www.klubickokm.cz

Výroční zpráva 2014 Mateřské centrum Klubíčko, o. s. www.klubickokm.cz 1 Výroční zpráva 2014 V budoucnu bude úplně jedno, kolik máme na účtu, kde bydlíme a jaké máme auto. Bude důležité, kolik času jsme věnovali dětem (neznámý autor) 2 Obsah Obsah... 2 Úvodní slovo... 3 Slovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 vypracováno v souladu s pravidly stanovenými v rámci SRS (Social

Více

VYUŢITÍ MEZINÁRODNÍCH ZKUŠENOSTÍ PRO ZVÝŠENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI MLADÝCH OHROŢENÝCH NEZAMĚSTNANOSTÍ

VYUŢITÍ MEZINÁRODNÍCH ZKUŠENOSTÍ PRO ZVÝŠENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI MLADÝCH OHROŢENÝCH NEZAMĚSTNANOSTÍ Estonsko Slovensko Švédsko 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Portugalsko 1 2 3 4 VYUŢITÍ MEZINÁRODNÍCH ZKUŠENOSTÍ PRO ZVÝŠENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI MLADÝCH OHROŢENÝCH NEZAMĚSTNANOSTÍ ato str OHROŢENÝCH NEZAMĚSTNANOSTÍ

Více

Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014. Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015

Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014. Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015 Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014 Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015 Proces komunitního plánování je od počátku otevřen všem, kdo

Více

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA Materiál je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Mgr. Helena Balabánová, Božena Dudy-Koťová, Lenka Martišová, Jan Bongilaj, PaedDr. Jan Effenberger

Mgr. Helena Balabánová, Božena Dudy-Koťová, Lenka Martišová, Jan Bongilaj, PaedDr. Jan Effenberger obecně prospěšná společnost Krajského soudu v Ostravě, oddíl O, vložka 1228 dne 14. prosince 2013 Palackého 13/49, 702 00 Ostrava 68145209 CZ68145209 Mgr. Helenou Balabánovou, ředitelkou www.jekhetane.cz

Více

Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením

Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením Mgr. Lucia Pastieriková, Ph.D. Cíle Cílem kapitoly je seznámit studenty s poradenským systémem určeným jak osobám s mentálním či jiným duševním

Více

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ K základním bodům dění v r. 2008 se tentokrát vyjádří oba členové řídícího tandemu Amalthey, Martina Pojmonová (výkonná ředitelka) a David Svoboda (odborný ředitel). Co považuješ za významné události minulého

Více

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 (rozhodnutí o zařazení do sítě škol s účinností od 1. 9. 2007 vydané v Praze dne 16. 3. 2006) Zřizovatel: Městská část Praha 6 Čs. armády 23/601 160

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvodní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2.KPSS ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Více

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 (rozhodnutí o zařazení do sítě škol s účinností od 1. 1. 2000 vydané v Praze dne 27. 12. 1999) Zřizovatel: Městská část Praha 6 Čs. armády 23/601 160

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM Doporučení dle priorit školy a projektu CPIV ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okr. Nymburk říjen-listopad 2011 1 1. Východiska pro stanovení priorit ZŠ Bedřicha Hrozného je

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov,

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Úvodní slovo starosty Obec. To není jen plocha ohraničená značkami, které oznamují začátek a konec daného území, komunikace na katastru té které obce, nemovitosti, obchody a další hmotná vybavenost, zeleň

Více

Výroční zpráva 2012. ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s.

Výroční zpráva 2012. ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Výroční zpráva 2012 ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Výroční zpráva 2012 ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Asociace pomáhající lidem s autismem APLA JM o.s registrovaná

Více

Podpora sociálního začleňování osob se zdravotním postižením

Podpora sociálního začleňování osob se zdravotním postižením PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Priorita 1 Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Opatření 1.4. Podpora sociálního začleňování osob se zdravotním postižením Udržení a rozšíření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracováno podle Standardu pro vykazování činnosti sociálních podniků - Social Reporting Standard (SRS) v. 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracováno podle Standardu pro vykazování činnosti sociálních podniků - Social Reporting Standard (SRS) v. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Zpracováno podle Standardu pro vykazování činnosti sociálních podniků - Social Reporting Standard (SRS) v. 2012 Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální péči (dále jen KCR) se snaží

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí stav k 1. 4. 2010 Tento katalog je určen všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v nabídce sociálních služeb poskytovaných ve spádové oblasti obce

Více

CENTRUM ALMA, o. p. s.

CENTRUM ALMA, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 CENTRUM ALMA, o. p. s. Vážení příznivci, kolegové, přátelé, spolupracovníci a klienti, Předkládáme Vám výroční zprávu, ve které jsme zachytili a ilustrovali naši práci v roce 2013.

Více

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Královéhradecký kraj Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Zpracovatel: HESTIA, o.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II. Registrační číslo

Více

PRACOVNÍ SKUPINA DĚTI, MLÁDEŽ A RODINY

PRACOVNÍ SKUPINA DĚTI, MLÁDEŽ A RODINY PRACOVNÍ SKUPINA DĚTI, MLÁDEŽ A RODINY Zápis ze setkání Termín konání: pátek 13. 3. 2015 Časové rozvržení: 9:30 12:00 (občerstvení zajištěno) Místo konání: budova Magistrátu města Brna, Koliště 19 zasedací

Více

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby Výroční zpráva 2014 OBSAH 1.1 O organizaci...str. 3 1.1.1 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi...str. 4 1.1.2 NZDM Klub Modrá kočka...str. 8 1.1.3 NZDM Caravan...str. 11 1.1.4 Poradenské středisko

Více

METODIKA PRÁCE S DOBROVOLNÍKY

METODIKA PRÁCE S DOBROVOLNÍKY METODIKA PRÁCE S DOBROVOLNÍKY Renata Janíčková, Vladimíra Zmeškalová Metodika práce s dobrovolníky Středisko náhradní rodinné péče o. s. Praha 2011 Tato publikace byla vydána v rámci projektu Náhradní

Více