Dunajská 68, P. O. BOX 58, Bratislava 24

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dunajská 68, P. O. BOX 58,820 04 Bratislava 24"

Transkript

1 ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANE Dunajská 68, P. O. BOX 58, Bratislava 24 Úrad pre verejné obstarávanie podl'a 133 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva Potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikatel'ov Obchodné meno a sídlo (miesto podnikania): PAWLCA s.r.o. Opuková 407/ OO Praha 6 Predmet Štatutárny podnikania: orgán: - kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj (okrem činností uvedených v prílohe 1, 2 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., v znení neskorších predpisov), - sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb, - organizačné a ekonomické poradenstvo, - inžinierska činnosť v investičnej výstavbe ng. Petr Pawlica ng. Marta Pawlicová dentifikačné číslo organizácie (ČO): Registračné číslo v zozname podnikateľov: 2013/05-PO-C9619 Platnosť potvrdenia do: Uchádzač splnenie podmienok účasti podľa 26 ods. 2:./ písm. a) a b) preukázal výpisom z registra trestov pre ng. Petr Pawlica vydal(a) Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Kvetná 13, Bratislava, dňa , pod číslom pre ng. Marta Pawlicová vydal(a) Register trestov Českej republiky, Soudní 1, Praha 4, Česká republika dňa , pod číslom / písm. c) preukázal potvrdením príslušného súdu (konkurz, likvidácia) vydal(a) Mestský soud v Praze, Slezská 9, 120 OO Praha 2, Česká republika dňa , pod číslom Si 4115/2013 vydal(a) Mestský soud v Praze, Slezská 9, 120 OO Praha 2, Česká republika dňa , pod číslom Si 4115/2013

2 ./ písm. d) preukázal potvrdením sociálnej a zdravotných poisťovní vydal(a) Pražská správa sociálního zabezpečení, Územní pracovišté, Janského 2370, 155 OO Praha 5, Česká republika, dňa pod číslom 41078/ / /HJ-273 vydal(a) Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Regionální pobočka pro Hl. m. Prahu a Stŕedočeský kraj, Na Perštýnč 359/6, Praha 1, Česká republika dňa , pod číslom VZP A984 vydal(a) Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky, pobočka Praha, Belehradská 130, 120 OO Praha 2, Česká republika dňa , pod číslom /5721 vydal (a) Česká prfunyslová zdravotní pojišťovna, pracovištč Praha, Ječná 39, 120 OO Praha 2, Česká republika, dňa , pod číslom PBE vydal(a) Oborová zdravotní pojišťovna zaméstnancú bank, pojišťoven a stavebnictví, Roškotova , Praha 4, Česká republika dňa , pod číslom /2013./ písm. e) preukázal potvrdením miestne príslušného daňového úradu vydal(a) Finanční úrad pro hlavní mesto Prahu, Územní pracovišté pro Prahu 6, Nábr. Kpt. Jaroše 1000/7, 170 OO Praha 7, Česká republika dňa , pod číslom /13/ / písm. f) preukázal dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu výpis z obchodného registra vydal(a) Mestský soud v Praze, Slezská 9, 120 OO Praha 2, Česká republika, dňa , pod číslom oddíl C, vložka / písm. h) preukázal potvrdením úradu a čestným vyhlásením potvrdenie podľa 26 ods. 2 písm. f) vydal(a) Úrad pre verejné obstarávanie, Dunajská 68, P.O.BOX 58,82004 Bratislava dňa , pod číslom 2169-ZU/ , čestným vyhlásením podnikateľa ~-- ~,,--., ;;;/ ~QJ -?. tv/ 2/4 -;:::::?' Bratislava, ng. Anna Jfr.fro'vá, PhD. vymenov~~- zastupovanie riaditeľa odboru vestníka a zoznamov Podi~ knihy osveocenia zucuy ~i"lj0 "opi" listfiiy :l predloženou listinou pod.č...d.l..i?'...~/j... Osvedčujem, že táto listina doslovne súhlasi s predloženým originálom (osvetjéeilý'i odpis(/li) skladajúci a z...!..... listov "'~l7 9tJtfL 2013 p,,,,,,", dň"".,,,,,..,,,,.,"", n,,pj...''''71''''''''''''''

3 ÚRAD PRE VEREJNÉ OBST ARÁ VANE Dunajská 68, P. o. BOX 58, Bratislava 24 Číslo potvrdenia: 2169-ZU/20 13 Bratislava, dňa Potvrdenie o neuložení zákazu účasti vo verejnom obstarávaní Úrad pre verejné obstarávanie podl'a 26 ods. 2 písm. f) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej "zákon o verejnom obstarávaní") vydáva potvrdenie, že Uchádzač 1 záujemca Obchodné meno a sídlo (miesto podnikania): PA WLCA s.r.o. Opuková 407/12, 163 OO Praha 6 Štatutárny orgán: ng. Petr Pawlica ng. Marta Pawlicová dentifikačné číslo organizácie (ČO): nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní podľa 149 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. ng. Anna Juráková, PhD. vymenovaná-na zastupovanie riaditel'a odboru vestníka a zoznamov

4 Podf'cllmihy csveocema zno(jy~ ~~i)7ópie li:ltiny $ predloženou listinou pod.č..q/,;l7..fr., t:?!?./1. Osvedčujem, že táto listina doslovne súhlasi s predloženým originálom (osvedčeliým odpisom) SkladajÚci~. listov strán. - ~of'"y,,}.!..,,!~:.,,~~.1.~ &-.

5 VÁWLCÁ zapsaná u MS Praha, odd. C, vložka Č: , DlČ:CZ Opuková 12/407, 163 OO Praha 6 www: pawlica.cz s.. (). Technologie sušeni a skladování komodit telefon fax mail: Čestné vyhlásenie Konateľ spoločnosti PAWLCA s.r.o. čestne prehlasujem, že spoločnosti nebolo v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať ng. Petr Pawli~ konateľ (. va s.(".() 12/4~7, 163 OOPRAHA 6 \. ~j DČ: CZ

6 VAWLCA zapsaná u MS Praha, odd. C, vložka Č: , mč:cz Opuková 12/407, 163 OOPraha 6 www: pawlica.cz Technologie sušeni a sldadování komodit telefon fax mail: Čestné vyhlásenie že spoločnosť PA WLCA s.r.o. nemá právoplatne obstarávaní alebo nie je osobou, uložený zákaz účasti vo verejnom 1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34% akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. 2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34% akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola 2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34% akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní ng. Petr paw~ic konateľ...~.r.(). s t, 163 OOPRAHA 6.J 321 DČ: CZ

7 s... f). zapsaná u MS Praha, odd. C, vložka Č: , DČ:CZ Opuková 12/407, 163 OO Praha 6 www: pawlica.cz Technologie sušeni a skladování komodit telefon fax mail: Čestné vyhlásenie Konateľ spoločnosti PA WLCA s.r.o. čestne prehlasujem, že spoločnost nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávání a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia ng. Petr Pawlica konateľ ~- J)A ~ -.f'.()f ) PRAHA 6 ~

8 VAWLCA zapsaná u MS Praha, odd. C, vložka Č: , DČ:CZ Opuková 12/407, 163 OO Praha 6 www: pawlica.cz s..,..(). Technologie sušeni a skladování komodit telefon fax mail: Čestné vyhlásenie Konateľ spoločnosti PA WLCA s.r.o. čestne prehlasujem, že spoločnost nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia ng. Petr Pawlica konateľ ~ _...~4 S.f'.(). uková 12/407, 163 OOPRAHA 6 Jp Č 683-0) tr D : ez2s LJ.

9 Podlimitná zákazka podl'a zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov B. 3 VZORY ČESTNÝCH VYHLÁSENÍ A Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní u"ch~dza~~qt;32 ~ 1dlo):.1.1},'(!L::.(::..~::':.9.: :. ~.~.g.y{..0.g, y:!n..i.!.f..~h1.. 1~.~..?e. leo. V.ľ~.~.~.~ dňa ~.:.1.~.:.~~ tj ČESTNÉ VYHLÁSENE Dolu podpísaný štatutárny zástupca!.1;:..ľ.f;.:c~ ľ.1'!!.~.~f.~, so sídlom 9.ť.Y.~.~.y(( ~.q.r.!.1?,..~..ľl.~..::l.!?}.r.?, ČO:,f.-?:.~f.~.?::.v. t (;., zapísaný t1.f.<?!.-$.!:!..$dud V 'ffttflc r OlJDiL C Vl.-OKA 6'ocf1S Čestne vyhlasuj em( e) že nemámee) právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie som/sme osobou, 1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola 2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. 18

10 Podlimitná zákazka podl'a zákona Č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov B čestné vyhlásenie, že uchádzač súhlasí so zmluvnými podmienkami Uchádzač (názov a SídO): ČO: ga'.~j.0.l..~+.:. T.~.\!':!.~.1.9..~...:.r::.0.:.. i Q.ľ.v.~P.Y.1. ~.~J!1?,..ľ.!:.1.~.1 ~ 1~.0..9.Q.. V.ť.~.1.~~ dňa }:..f.q.:/o!3 ČESTNÉ VYHLÁSENE Dolu podpísaný štatutárny/zástupca.fť!l:.:..'ľ.1!:.!.'b-: T.~.'i!'!!::!~j, so sídlom 9.ľ.t!.Y.:9.y~ ~9.!!fl:;..ľ...1H~..É;, :1.~;?.Q!?, ČO: ;..~~{-?:?:~?:: , zapísaný tr(?'f.~.!::.ť.sou]) V 'PllA't.ť/ odra-- c / V/...ot~'J cs«15 týmto čestne vyhlasujem(e), že súhlasím(e) so zmluvnými podmienkami podľa vzoru zmluvy uvedenej v súťažných podkladoch na predmet zákazky Výstavba a modernizácia skladovacích kapacít pre výrobu kŕmnych zmesí" - dodávka a montáž technológie časť B4, výzva na predkladanie ponúk vyhlásená vo vestníku verejného obstarávania Č. 182/2013 zo dňa pod značkou WYT. 1\~WLCÁ ~ Opuková 12/407,16300\ it mč: cz. --- P~Č~k~ ~ ~ ~d~i ~ ~~hád~~č~ "- 19

11 Podlimitná zákazka podľa zákona Č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov C/ čestné vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených v ponuke Uchádzač (názov a Sídlo):...ľ..~.'!!.~.'.~~..~..r.:~: ČO: i: q~.~.~~. P.r:y~.?y'~~..~.q.T.!.g..-?f..1H~..( 1.~.~.g.9.. "ľ/l.a.ž.e: v J. fo.j..01j V dna. ČESTNÉ VYHLÁSENE Dolu podpísaný štatutárny zástup.ca..!.y):f:?.~!..t!::.1.~~~~~.1., so sídlom O'ľ.y.ť:.~.'!.J:.. H~~!./~..?~.~f!. ~ ~, ČO:!.-:.!.~.f.?!.~.~.~,.. "", zapísaný t(~~:r.~.~:{.so u 7;> V 'Pfl.t"{E ODDL. C V/...Ol/<'4. 6oď=fS týmto čestne vyhlasujem(e), že všetky doklady a údaje uvedené v ponuke na predmet zákazky Výstavba a modernizácia skladovacích kapacít pre výrobu kŕmnych zmesí" - dodávka a montáž technológie, výzva na predkladanie ponúk vyhlásená vo vestníku verejného obstarávania Č. 182/2013 zo dňa pod značkou WYT sú pravdivé a úplné. 20

12 Podlimitná zákazka podl'a zákona Č. 25/2006 Zz. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov D/ čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá nesplnenú povinnost' vyplatenia odmeny, mzdy Uchádzač (názov a SídO): ľ1.'!:!.~.!.9.a...:.~.~: ČO: ;.:? ~.~!.:~f..:... p..r:.~.'~.?x{~~.t.(g i?~1~j..f 1.??..~l?.. V J..l!:.1.~!F. dňa ~:.~~:.~fj ČESTNÉ VYHLÁSENE Dolu podpísaný štatutárny zástupca /~:j'.:!..~'!::ľ~1::.'.c;.1, so sídlom Q!l!!':-.?y.{ ~Q.=t.!.~~ i.p.ť:.1f!.1 f 1~:?gp, ČO: :;.;~.?~:?t.:!.3: zapísaný!1?~.!.~f.::t.tou]) V 'PTV\t:E' o"bdk c, YLD'H:/t (,oď-f5.., týmto čestne vyhlasujem(e), že - nemámee) nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa zákona Č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia, - nemám(e) nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia. -, P~Či~~k~ ~ ~ d~ i ~ ~~hád;č~ 21

13 BANKOVNí REFERENCE NA VLASTNí ŽÁDOST esob PAWLCA s.r.o. Opuková 407/ OO Praha 6 zapsaná v obchodním rejstŕfku vedeném Mestským soudem v Praze, oddíl C, vložka datum registrace: 24. července 1998 právní forma: společnost s ručením omezeným ČO: statutární orgán: jednatel: společníci: ng. Marta Pawlicová, GT Trend s.r.o. ng. Petr Pawlica základní kapitál: CZK ,- bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. pobočka Praha Výše uvedená firma je naším dlouhodobým klientem. Firma má u naší banky vedeno firemní konto v CZK vykazující stále kreditní zústatky a častý pohyb. Dále zde má firma veden bežný účet v USD, EUR a PLN vykazující stále kreditní zústatky a spoŕicl účet v CZK a EUR. Výše uvedené účty nebyly a ani nejsou pŕedrnétern exekuce. Firma nebyla a ani není v nepovoleném debetu. Firme nečerpá úver. Žádné závazky vyplývající z uvedených bankovních služeb (produktu) vúči naší ban ce klient nemá. Nic nepľíznivého nám o firme není známo. Jedná se o solidního klienta banky, obchodní spojení ze doporučit. Československá obchodní banka, a.s. rovnéž nezaznamenala žádné skutečnosti, které by jakkoliv zpochybňovaly schopnost firmy plnit své finanční závazky. B.N.Z. 27. záŕl 2013 Č. jednací: 1831/2013 Petr Čapek Tel.: Fax: Česko 'aha 5 1.~ ----/M~i Petra 'j háčková j......_-_..._- Petr Čapek Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150, Praha 5; Č: zapsaná v obchodnim rejstfiku vedeném Méslským soudem v Praze, oddíl B: XXXV, vložka 46

14 [)ÁWLCÁ ~.r-.(). zapsaná MS Praha, odd. C vložka Č DČCZ Opuková 12/ OO Praha 6 Technologie sušeni a skladovaní komodit teleťon ~420 D tú WWW: pawlica.cz mail: posta(ú)pawllca.cz Čestné prohlášení Já, jednatel společnosti PA WLCA s.r.o. čestne prohlašuji, že: - společnost nemá vedené účty v jiných bankách než je banka, jejíž bankovní informace je součástí dokumentace výberového ŕízení; - v jiných bankách nejsou žádné závazky podepsané osobou oprávnenou jednat jménem společnosti v závazkových vztazích ng. Petr pad jednatel \ \\ i.(".u,. PRAHA 6 UC: CZ

15 Výkaz zisku a ztráty ve druhovém členeni podie Pŕilohy č. 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závérku současné s doručením daňového pŕiznáni za daň z príjmu 1 x príslušnému finančnímu úradu VÝKAZ ZSKU A ZTRÁ TY V plném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) Rok Mésíc Č Obchodni firma nebo jiný název účetní jednotky PAWLlCA S.LO. Sídlo nebo bydlíšté účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydlišté Opuková 12 Praha OO číslo Skutečnost v účetním obdobi Označeni TEXT ádk béžném minulém a b c 1 2 L Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zbož! Obchodní marže L-A L Výkony Součet L 1. až L 1. Tržby za prodej výrobku a služeb Zmena stavu zásob vlastní výroby 6 3. Aktivace 7 B. Výkonová spotreba Součet B.1. až B ~ ~ B. 1. Spotreba materiálu a energie Služby Pridaná hodnota.-a.+.-b C. Osobní náklady Součet C.1. až CA C. 1. Mzdové náklady Odmeny členúrn orgánu společnosti a družstva Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojišténí Sociální náklady D. Dane a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Souče! až Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu 21 F Zústatková cena prodaného dlouhodobého majetku a Součet F 1. až F materiálu F. 1. Zústatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál G. Zmena stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komolexních nákladu oŕlšttch období V Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V Prevod provozních výnosu 28 L Prevod provozních nákladu 29 * Provozní výsledek hospodaŕeni rozdíl výnosu a nákladu fimská L až písmeno L.:»: <, -

16 Označení TEXT číslo Skutečnost v účetním období ádk béžném minulém a b c 1 2 V. Tržby z prodeje cenných papirú a pod ílu 31 J. Prodané cenné papíry apodíly 32 V. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Součet V.1. až VU. 33 V.1. Výnosy z pod ílu v ovládaných a ŕízených osobách a 34 v účetnich iednotkách ood oodstatnvm vlivern 2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírú a podílú Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 V. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 K. Náklady z finančního majetku 38 X. Výnosy z precenení cenných papírú a derivátú 39 L. Náklady z precenení cenných papírú a derivátú 40 M. Zmena stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41 X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky 43 Xl. Ostatní finanční výnosy : o. Ostatní finanční náklady X. Prevod finančních výnosu 46 P Prevod finančních nákladu 47 * Finanční výsledek hospodaŕeni Rozdíl výnosu a nákladu ŕírnská V. až oísmeno P. O Daň z príjmu za bežnou činnost Součet 0.1. až ~ O 1. -splatná odložená 51 ** Výsledek hospodaŕeni za bežnou činnost 52 X. Mirnoŕádné výnosy ==l R Mimorádné náklady S. Daň z príjmu z rnirnoŕádné činnosti Součet S.1. až S S. 1. -splatná odložená 57 * Mirnoŕádný výsledek hospodaŕeni X.-R -S T Prevod podílu na výsledku nospodaŕenl společnlkúrn (+/-) 59 *** Výsledek hospodaŕen! výsledek hospodaŕení za bežnou činnost za účetni obdobi 1+/-\ mirnoŕádnv vvsledek hosoodaŕenl - T **** Výsledek hospodaŕeni pred zdanením provozní výsl. hosp finanční vvsl. hoso. + X. - R, Sestaveno dne: t Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účet~ Predmet podnikání Pozn.: koupé zboží za účelem dalšího L()~"" prodeje VA 'lial; UPlllW W 235 ~V l '\ll )..w.;: Lk,,~683292

17 Výkaz zisku a ztráty ve druhovém členení podie Prílohy č. 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závérku současné s doručením daňového pŕíznán! za daň z príjmu 1 x príslušnému finančnímu úradu VÝKAZ ZSKU A ZTRÁ TY V plném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) Rok Mésíc Č Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky PAWLlCA s.r.o. Sídlo nebo bydlišté účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydlišté Opuková 12 Praha OO l~iso Skutečnost v účetnim obdobi Označeni TEXT r ádkl béžném minulém a b c 1 2 l. Tržby za prodej zboží A Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže l. -A Výkony Součet 11.1.až Tržby za prodej výrobku a služeb Zmena stavu zásob vlastní výroby 6 3. Aktivace 7 B. Výkonová spotreba Součet B.1. až B B. 1. Spotreba materiálu a energie Služby i + Pridaná hodnota l. -A B C. Osobní náklady Součet C 1. až CA ! C. 1. Mzdové náklady Odmeny členúm orgánu společnosti a družstva Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojišténí Sociální náklady D. Dane a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Součet 1111 až Tržby z prodeje dlouhodobého majetku _. 2. Tržby z prodeje materiálu 21! i --,----1 F. Zústatková cena prodaného dlouhodobého majetku a Součet F.1. až F materiálu F. 1. Zústatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál G. Zmena stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komolexních nákladu oŕíštlch období V Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V Prevod provozních výnosu 28 l. Prevod provozních nákladu 29 * Provozní výsledek hospodaŕenl rozdil výnosu a nákladu ŕímská l. až oísmeno l. l / -,

18 Označení TEXT číslo Skutečnost v účetním období ádk béžném mínulém a b c 1 2 V. Tržby z prodeje cenných papírú a podllú 31 J. Prodané cenné papíry a pod íly 32 V. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku So učet V1.1 až VU. 33 V11.1. Výnosy z pod ílu v ovládaných osobách a 34 v účetních iednotkách nod oodstatnvrn vlivern 2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírú a podilú Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 V. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 i r K. Náklady z finančního majetku 38 X. Výnosy z precenení cenných papírú a derivátú 39 L. Náklady z precenení cenných papirú a derivátú 40! M. Zmena stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41 X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky 43 Xl. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady X. Prevod finančních výnosu 46 p Prevod finančních nákladu 47. Finanční výsledek hospodaŕeni Rozdíl výnosu a nákladu ŕírnská V. až oismeno P a Daň z príjmu za bežnou činnost Součet 0.1. až O. 1. -splatná odložená 51 i.. Výsledek hospodaŕenl za bežnou činnost X. Mirnoŕádné výnosy 53 R Mirnoŕádné náklady S. Daň z príjmu z mirnoŕádné činnosti Součet S.1. až S S. 1. -splatná odložená 57. Mimorádný výsledek hospodaŕenl X. - R - S '-=9~ T Prevod podílu na výsledku hospodaŕeni společnlkúrn (+/-) Výsledek hospodafení výsledek hospodaŕeni za bežnou činnost ~818 ~ za účetní obdobi 1+/-\ rnirnoŕádnv vvsledek hosoodaŕenl - T **** Výsledek hospodaŕent pred zdanením provozní výsl. hosp finanční vvsl, hosd.+ X. - R Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účet{iednotkv l Predmet podnikání ~lpozn.: koupé zboží za účelem dalšího prodeje ~ ~

19 Výkaz zisku a ztráty ve druhovém členení podie Prílohy č. 2 vyhlášky č. 500/2002 se. Účetní jednotka doručí účetní závérku současné s doručením daňového pňznání za daň z príjmu 1 x príslušnému finančnímu úradu VÝKAZ ZSKU A ZTRÁ TY V plném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) Rok Mésíc C Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky PAWLlCA S.LO. Sídlo nebo bydlišté účetní Jednotky a místo podnikání liší-li se od bydlišté Opuková 407/12 Praha 17 - Repy 163 OO Označení TEXT číslo ádki Skutečnost v účetním období béžném minulém a b c 1 2 A. L Tržby za prodej zboží Náklady vynaložené na prodané zboží 2t Obchodní marže L -A L Výkony Součet 11.1.až L 1. Tržby za prodej výrobku a služeb Zmena stavu zásob vlastní výroby 6 3. Aktivace 7 B. Výkonová spotreba Součet B.1. až B B. 1. Spotreba materiálu a energie Služby d~~o~j + Pridaná hodnota.-a.+.-b C. Osobní náklady Součet C.1. až CA C. 1. Mzdové náklady Odmeny členúrn orgánu společnosti a družstva 14 ~~ Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojišténi Sociální náklady D. Dane a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku ~. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu So učet až Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu --_ ~ -_ _---~--~~~---~~--~~-21 F Zústatková cena prodaného dlouhodobého majetku a Součet F.1. až F materiál F 1. Zústatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál 24 6~_J i : G. Zmena stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komnlexních nákladu oŕíštlch obdobi lv. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Prevod provozních výnosu 28 L Prevod provozních nákladu 29. Provozní výsledek hospodaŕeni rozdíl výnosu a nákladu ŕímská L až písmeno L ~, ,

20 Označení TEXT číslo Skutečnost v účetním období ádk béžnérn minulém a b c 1 2 V. Tržby z prodeje cenných papírú a podílú 31 5 J. Prodané cenné papíry apodíly V. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku SoučetV1.1 až V V11.1. Výnosy z podílú v ovládaných osobách a 34 v účetnlch iednotkách cod oocstatnvrn vlivern 2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírú a podílú 35 i 3. Výnosy z ostatního dlouhodobého fínančního majetku 36 V. Výnosy z krátkodobého finančniho majetku 37 K. Náklady z finančního majetku 38 X. Výnosy z precenení cenných papírú a derivátú 39 L. Náklady z precenení cenných papírú a derivá!ú 40 M. Zmena stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41 X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky 43 Xl. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady X. Prevod finančních výnosú 46 P Prevod finančních nákladú 47 * Finanční výsledek hospodaŕeni Rozdíl výnosu a nákladú ŕlrnská V. až olsmeno P. O. Daň z príjmu za bežnou činnost Součet 0.1. až O. 1. -splatná odložená 51 ** Výsledek hospodaŕení za bežnou činnost X. Mirnoŕádné výnosy R. Mimoŕádné náklady S Daň z príjmu z rnirnoŕádné činnosti So učet S.1. až S S. 1. -splatná odložená 57 * Mimorádný výsledek hospodaŕeni X. - R. - S T. Prevod pod ílu na výsledku hospodaľeni společnikúrn (+/-) 59 *** Výsledek hospodaŕeni výsledek hospodaŕení za bežnou činnost za účetni obdobi 1+/-\ rnimoŕádnv vvsledek hosoodaŕení - T. **** Výsledek hospodaŕeni pred zdanénírn provozní výsl hosp finanční vvsl, hoso. + X. - R. Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetni jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právni forma účetni jednotky ~ Predmet podnikání koupé zboži za účelem dalšiho prodeje Pozn.. _1 _

21 Seznam zrealizovaných zakázek za roky Seznam zakázek uskutečnéných za pfedcházející 3 roky - výbrané akce P. Název zakázky Kontaktní adresa Datum Datum Realizovaný objem č. (predmet smlouvy) Obchodni jméno Adresa objednatele objednatele Tel. čislo Popis dodávky zahájeni ukončení v EUR bezd DPH posklizňová linka včetné skladovacích sil, dopravní technologie, čističky, ocelových konstrukcí montáže, 1 Sklad obilí 9850 tun Zemspol Deštná, s.r.o. Deštná 19, ng. Josef Koláf elektromontáže 03/ ,- posklizňová linka včetné skladovacích sil, dopravní technologie, čističky,ocelových Sklad obilí a posklizňová AGRO Liboméňce, Pohled 26, konstrukcí montáže, 2 linka a.s. Mladoňovice ng. František Paulus elektro montáže 08/ ,- posklizňová linka včetné skladovacích sil, dopravní technologie, čističky, ocelových Sklad obilí a posklizňová Zemšdélské obchodní konstrukcí montáže, 3 linka v Kfesenicích družstvo Úmonín Úmonín 52, Josef Dušek, i'editel elektromontáže 02/ ,- posklizňová linka včetné skladovacích sil, dopravní technologie, čističky, sušičky, ocelových konstrukcí, Družstvo vlastníkú montáže, 4 Skladovací sila SMRK Ametyst Vladislav 208, ng. Vladimír Veselý elektromontáže 02/ ,- posklizňová linka včemé skladovacích sil, dopravní technologie, Rekonstrukce a stavba čističky, ocelových skladu obilovin a Bratkovice 12, konstrukci montáže, 5 olejnice Pavel Reš Černuc Pavel Reš elektromontáže 11/ ,- r:-: v> ~"" ť'l: LLL

22 posklizňová linka včemé skladovacích sil, dopravní technologie, Posklizňová linka se Zemšdéíské družstvo Nice u Miroslavi 147, sušičky, montáže, 6 skladem obilí t Nice u Miroslavi ng. Josef Kolái' elektromontáže 03/ ,- výmena technologie posklizňové linky včetné 2 ks skladovacích sil, dopravní technologie, Spoločné čističky, sušičky, poľnohospodárske Veselé 347, moi'ičky, montáže a 7 Posklizňová linka družstvo Veselé Veselé, SR ng. Pavol Bábsky elektromontáže 04/ ,- posklizňová linka včetné skladovacích sil, dopravní technologie, čističky, ocelových Posklizňová linka a Nádražní 1, velké konstrukcí montáže, 8 sklad obilí t Moravská Agra a.s. Pavlovice ng. Jaromír Sasínek elektromontáže 04/ ,- Rekonstrukce skladu rekonstrukce posklizňové linky včetné vyrovnávací ho zásobníku, dopravní technologie, čističky, sušičky, ocelových konstrukcí, montáže, 9 obilí AGRA Deštná a.s. Deštná 311, Zdenek Sviták elektromontáže 12/ ,- posklizňová linka včetné skladovacích sil, Dodávka posklizňové dopravní technologie, linky včetné čističky, ocelových skladovacích sil a Oskoi'ínek 5, konstrukcí montáže, 10 spodní stavby ZEAS Oskoi'ínek Oskoi'ínek Richard Barč elektromontáže 09/ ,- posklizňová linka včeíné skladovacích sil, dopravní technologie, čističky, ocelových Sklad obilovin Velké L. Dostálové 773/11,290 konstrukci montáže, 11 Chvalovice ng. Jii'í Barták 01 Podébrady ng. Jii'í Barták elektro montáže 04/ ,- ~

23 posklizňová linka včetné skladovacfch sil, dopravnf technologie, čističky, sušičky, ocelových konstrukcf, Výstavba posklizňové Pod Lesem 482, montáže, 12 linky Jarošovice Franišek Janovský Týn nad Vltavou Franišek Janovský elektro montáže OS/ ,- V Praze ng. Petr Pawlica, jednatel společnosti

24 Referenčný list Názov dodávky ( plnenie zo zmluvy) Sklad obilí a posklizňová linka v Kŕeseticích Technologie a montáže: - redlery Skandia - elevátor Skandia - čistička Ruberg - obilní pumpa Hutchinson - skladovací sila BN - expediční zásobník - zalomený dopravník JE-MA - šnekový dopravník - cyklon,ventilátor - velín - prachová komora - pfíjmový koš - montáže technologie, ocelových konstrukcí a elektromontáže Odberateľ Názov organizácie: Zemédélské obchodní družstvo Úmonín, Úmonín 52, PSC 28546, CO Zastoupena: Petr Kratochvíl, predseda predstavenstva Josef Dušek, ŕeditel Osoba poverená poskytnutím informácií Hlavný dodávateľ: Pawlica s.r.o., ČO Subdodávateľ: AT COM s.r.o., ČO KS Hostéradice, ČO ' ,-Eur Úloha v zmluve Cena Termín plnenia zo zmluvy Charakteristika plnenia zmluvy Spolupráca so spoločnost'ou Pawlica s.r.o., ČO je výborná, kvalita dodaného tovaru je na požadovanej úrovni a spoločnosť dodržiava zmluvne dohodnuté podmienky. Za objednávateľa: Josef Dušek / fy

25 Referenčný list Názov dodávky (plnenie zo zmluvy) Posklizňová linka a sklad obilí t Technologie a montáže: - redlery Skandia, rada - redler Skandia, rada l, reverzní - korečkový elevátor Skandia.ŕada - elevátor Skandia, rada l - čistička Ruberg RVS 60 - akumulační silo s kuželovou výsypkou BROCK zalomený retezový dopravník JE-MA - korečkový elevátor JE-MA - ŕetézový dopravník JE-MA - vyrovnávací zásobník - obilní pumpa Hutehinson - skladovací silo BROCK expediční zásobník - šnekový dopravník - montáže technologie, ocelových konstrukcí a elektromontáže Odberateľ Názov organizácie: Moravská Agra a.s., Nádražní 1,Velké Pavlovice PSČ 69106, CO Zastoupena: ng. Lubomír Stoklásek, predseda predstavenstva ng. Jaromír Osoba poverená poskytnutím informácií Sasínek, ŕeditel Hlavný dodávat~ľ : Pawlica s.r.o., CO Subdodávateľ: AT COM s.r.o., ČO KS Hostéradíce, ČO ,-Eur Uloha v zmluve Cena Termín plnenia zo zmluvy Charakteristika plnenia zmluvy Spolupráca so spoločnost'ou Pawlica s.r.o., ČO je výborná, kvalita dodaného tovaru je na požadovanej úrovni a spoločnosť dodržiava zmluvne dohodnuté podmienky. Za objednávatel'a: ng. Jaromír Sa ~ek ~ / ::írr:.enskeč,ev, 191 6~ 1~elké Pavlov;ce OC: CZ494533' 4 v6ve/kepavkxice fwmazapsánauks B 9 " CO: , mo, oddl1 B, vložka

26 Referenčný list ",,' Názov dodávky ( plnenie zo zmluvy) Posklizňová linka se skladem obilí t Technologie a montáže: - pŕíjmový redler Skandia.ŕada H,rada - Obilní pumpa Hutchinson - čistička RubergRVS elevátor Skandia.ŕada H,rada - akumulační silo s kuželovou výsypkou BROCK sušička STELA MDB-XN 1/13 SU - vyrovnávací zásobník - skladovací silo BROCK , 85-C5~35 - expediční zásobník - šnekový dopravník - montáže technologie, ocelových konstrukcí a elektromontáže Odberateľ Názov organizácie: Zernédélské družstvo Jiŕice u Miroslavi,.iŕice u Miroslavi 147, PSC 67178, CO Zastoupena: ng. Josef Kolár, predseda predstavenstva ng. Josef Kolár, predseda Osoba poverená poskytnutím informácií predstavenstva Hlavný dodávat~ľ : Pawlica s.r.o., CO Subdodávateľ:. AT COM s.r.o., ČO KS Hostčradice, ČO ,-Eur Uloha v zmluve Cena Termín plnenia zo zmluvy Ciarakteri~t.~~:,t~lne~.~ ~n:t.uvy... Spolupráca so spoločnost'ou Pawlica s.r.o., ČO je výborná, kvalita dodaného tovaru je na požadovanej úrovni a spoločnosť dodržiava zmluvne dohodnuté podmienky. Za objednávateľa: ng. Josef Kolár

27 POTVRZENí o PROVEDENí PLATBY c- CsOB Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150, Praha 5; rč: zapsaná v obchodním rejstŕíku vedeném Mestským soudern v Praze, oddíl B: XXXV, vložka 46 (dále jen "ČSOB ") zastoupená: Hruška František, Firemní bankéŕ - investice, Kocábek Martin, asistent týmu bankéŕú (FB) pobočka: SME Praha - Dejvická, Dejvická 36/40, Praha 6, PAWLlCA s.r.o. Opuková 407/12, Praha 6 - Repy, 16300, CZ Č: Vážený kliente, na Vaši žádost Československá obchodní banka, a. s. potvrzuje, že dne byla z Vašeho účtu číslo /0300 s názvem PAWLlCA s.r.o. pŕevedena částka ve výši EUR, slovy: osmnácttisícsedmsetpadesát EUR, ve prospech účtu číslo BAN SK Potvrzení se vydává na žádost majitele účtu zastoupeného: jméno, pfijmení, titul: doklad druh: číslo: vydal platnost: totožnosti stát (orgán): V Praze dne Československá obchodní banka. a. s. Československá obchodní banka, a. s. Raolická 333/150, Praha 5: C: zapsaná v obchodn im rejstŕiku vedeném Méstským soudem v Praze. oddil B: XXXV. vložka 46 strana 1 z 1

Strana: 1 +--------------+ IDENTIFIKACE +--------------+ DUNS : 36-059-0251. REGISTR. JMÉNO: Testovací zpráva, s.r.o.

Strana: 1 +--------------+ IDENTIFIKACE +--------------+ DUNS : 36-059-0251. REGISTR. JMÉNO: Testovací zpráva, s.r.o. Strana: 1 Tato zpráva je Vám poskytována podle obchodních podmínek Dun & Bradstreet spol. s r.o., je přísně důvěrná a nesmí být poskytována třetí straně. HOSPODÁŘSKÁ INFORMACE +---------------------------------------------------------------------------+

Více

8. Odložená daňová pohledávka

8. Odložená daňová pohledávka ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 465 05 091 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky DAKO-CZ, a.s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li

Více

Strana: 1 +--------------+ IDENTIFIKACE +--------------+ DUNS : 36-059-0251. REGISTR. JMÉNO: Testovací zpráva, s.r.o. ZKRATKA : TZ, s.r.o.

Strana: 1 +--------------+ IDENTIFIKACE +--------------+ DUNS : 36-059-0251. REGISTR. JMÉNO: Testovací zpráva, s.r.o. ZKRATKA : TZ, s.r.o. Strana: 1 Tato zpráva je Vám poskytována podle obchodních podmínek Dun & Bradstreet spol. s r.o., je přísně důvěrná a nesmí být poskytována třetí straně. HOSPODÁŘSKÁ INFORMACE +---------------------------------------------------------------------------+

Více

Výpis z verejné části Živnostenského

Výpis z verejné části Živnostenského Výpis z verejné části Živnostenského PlaInOSI k 16.09.2013 10:10:-!l! rejstŕíku Jméno a pŕijmcni: Lubomír Falout Datum narození: Občanství: B~dlištč: MíSIO podnikani: ldcntifikačni číslo: Česká republika

Více

3 0 20 A V Á R P Z NÍ Č O R VÝ..r.o s o artis + C : K isk sign & t e D

3 0 20 A V Á R P Z NÍ Č O R VÝ..r.o s o artis + C : K isk sign & t e D VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 1 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti 2 Základní identifikační údaje o společnosti 4 Orgány společnosti 5 Úplná rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow 6 Vybrané části z

Více

sprchové dveře do niky INFINITY D

sprchové dveře do niky INFINITY D sprchové dveře do niky INFINITY D NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našich sprchový dveří. Česká společnost LITEN s.r.o., působí na českém i evropském trhu jako výrobce

Více

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU EGM 48 LPG-NG-3F (8896312) Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU Záruka a servis Záruka a servis Garancia és szervíz CZ Záruční lhůta

Více

Obsah. 5. Ostatní údaje 14 Kontakt Osoby odpovědné za pololetní zprávu. Pololetní zpráva 2008 1

Obsah. 5. Ostatní údaje 14 Kontakt Osoby odpovědné za pololetní zprávu. Pololetní zpráva 2008 1 V Litovli srpen 2008 Pololetní zpráva R O K 2 0 0 8 Obsah 1. Údaje o emitentovi kótovaného cenného papíru 2 Obchodní firma 2 Založení a přeměny 2 Rejstříkový soud oprávněný k vedení obchodního rejstříku

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 CUKROVARU VRBÁTKY a.s. Obsah pololetní zprávy za 1. pololetí 2014 1. Popisná část 1) Základní údaje o společnosti 2) Předmět podnikání 3) Údaje o cenných papírech 2. Finanční část

Více

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které DIANA skříň celošatní 1900x90421 č. 511 1 x1 x28 3,5x16mm 60 Rastex + krytka pant naložený 90 x2 H-lišta plastová 3 x1 6 x24 21 x12 imbus.klička kolík 8x35 3x20mm 28 x4 33 x1 40 x12 4,5x40mm + knopka 3x25mm

Více

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

# $%&'()* +, $-.'/ -&,.(*&',-0 1'-.2$ '$-.'/ -3 45!4116789! "":+92$ '*&/& &!45!4192$ '&-.'2&67:!43;411 789! ""* ).-' $&<3 45!411

# $%&'()* +, $-.'/ -&,.(*&',-0 1'-.2$ '$-.'/ -3 45!4116789! :+92$ '*&/& &!45!4192$ '&-.'2&67:!43;411 789! * ).-' $&<3 45!411 !"! # $%&'()* +, $-.'/ -&,.(*&',-0 1'-.2$ '$-.'/ -3 45!4116789! "":+92$ '*&/& &!45!4192$ '&-.'2&67:!43;411 789! ""* ).-' $& 2/ >= - 91

Více

1. Titulní list Část KRITÉRIÁ

1. Titulní list Část KRITÉRIÁ 1. Titulní list Část KRITÉRIÁ Tímto zasíláme cenovou nabídku na dodávku technologického zařízení - Laserový pálící stroj, jejíž výzvu k předkládání nabídek zveřejnila osoba podle 7 odst. 2, společnost

Více

Optimizmus. dvořák hager & partners NEWSLETTER 3 2015. CZ: Jak (správně) zveřejňovat návrhy a protinávrhy akcionářů podané před konáním valné hromady

Optimizmus. dvořák hager & partners NEWSLETTER 3 2015. CZ: Jak (správně) zveřejňovat návrhy a protinávrhy akcionářů podané před konáním valné hromady NEWSLETTER 3 2015 advokátska kancelária Optimizmus CZ: Jak (správně) zveřejňovat návrhy a protinávrhy akcionářů podané před konáním valné hromady Posledné Spravodaje Rakúskej hospodárskej komory boli plné

Více

ZÁSTĚNA 508. vanová zástěna

ZÁSTĚNA 508. vanová zástěna vanová zástěna ZÁSTĚNA 508 návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu naší vanové zástěny. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž není zahrnuta

Více

Výběrové řízení na dodávku elektřiny a zemního plynu

Výběrové řízení na dodávku elektřiny a zemního plynu Výběrové řízení na dodávku elektřiny a zemního plynu Datum konání 13.03.2016 : elektřina v 13:00 zemní plyn v 15:00 Výsledky komodita elektřina: Stávající cena v tarifu C01d,C02d,C03d-1134 Kč za MWh Cena

Více

Reklamaèní øád. L205 - postel. Reklamaèný poriadok. Prodejce Predajca. Pøevzetí Prevzatie. Datum Dátum. Podpis

Reklamaèní øád. L205 - postel. Reklamaèný poriadok. Prodejce Predajca. Pøevzetí Prevzatie. Datum Dátum. Podpis CZ Reklamaèní øád Záruèní lis t / Záruèn ý list Na tento výr obek poskytuje výrobce záruèní dobu v délce mìsícù. Pokud není na prodávané vìci, jejím obalu nebo návodu k ní pøipojeném vyznaèena v souladu

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1948. Vyhlásené: 03.08.1948 Časová verzia predpisu účinná od: 24.06.1950 do: 31.12.

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1948. Vyhlásené: 03.08.1948 Časová verzia predpisu účinná od: 24.06.1950 do: 31.12. ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1948 Vyhlásené: 03.08.1948 Časová verzia predpisu účinná od: 24.06.1950 do: 31.12.1952 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 183 Z Á K O N ze dne

Více

Kúpna zmluva č. Z201515969_Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Kúpna zmluva č. Z201515969_Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka Kúpna zmluva č. Z0969_Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany. Objednávateľ: Obchodné meno: Sídlo: IČO: DIČ: IČ DPH: Číslo účtu: Tel: Súkromná stredná odborná škola Biela

Více

Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2014 a zpráva o stavu jejího majetku

Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2014 a zpráva o stavu jejího majetku Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2014 a zpráva o stavu jejího majetku Duben 2015 Obsah: I. Základní identifikace společnosti... 3 II. Ekonomické hodnocení účetního období...

Více

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr ŽÁDOST O ÚVĚR / POSKYTNUTÍ ZÁRUKY Informace o žadateli (dále též v této žádosti označován jako klient ) Název: Sídlo: Ulice: Č.popisné: Obec: PSČ: Okres:

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 3 květen 2014 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2013 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Vážení akcionáři,

Více

Twist. Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem a interní baterií

Twist. Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem a interní baterií Twist Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem a interní baterií 1 Dálkové ovládání Popis symbolů Ztišit TV/RADIO Přepínání mezi TV/rádiem DPF Vstup do menu INFO Zobrazení informací 1-9, 0 Volba kanálů Přetáčení

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 25 ] Zpráva auditora k výroční

Více

Souvislý příklad vedení daňové evidence Říhová - přílohy ( doklady )

Souvislý příklad vedení daňové evidence Říhová - přílohy ( doklady ) Souvislý příklad vedení daňové evidence Říhová - přílohy ( doklady ) Seznam příloh: Příloha č. 1 - stvrzenka na nákup žehličky platba kartou Příloha č. 2 - stvrzenka na nákup šicího stroje Příloha č. 3

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2014 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2013 7. Zpráva dozorčí

Více

J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Pololetní zpráva

J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Pololetní zpráva J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Pololetní zpráva 2004 PROFIL SPOLEČNOSTI Název J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. IČ 47 67 26 84 Rejstříkový soud Městský soud v Praze,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 TEZAS servis a.s. Sídlo společnosti: Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČ: 2476518 DIČ: CZ2476518 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 21 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 21 1. Základní údaje o společnosti 2. Údaje

Více

S M Ě R N I C E pro odměňování smluvních zaměstnanců a obchodních zástupců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

S M Ě R N I C E pro odměňování smluvních zaměstnanců a obchodních zástupců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky S M Ě R N I C E pro odměňování smluvních zaměstnanců a obchodních zástupců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky 1.Základní ustanovení 1.1. Smluvním zaměstnancem (dále jen SZ) Vojenské zdravotní

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU. Sestavené k 31. 12. 2000

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU. Sestavené k 31. 12. 2000 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2000 1. Obecné údaje Obchodní jméno společnosti : X E M A X, a. s. IČO : 44

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2006 Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2007 ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo. MP INVEST, a.s. IČ Masná 1850/4 25 326 821

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2007 ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo. MP INVEST, a.s. IČ Masná 1850/4 25 326 821 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ROZVAHA (BILANCE) MP INVEST, a.s. ke dni 31.12.2007 ( v celých tisících Kč )

Více

Pravidla pro volný pohyb služeb a svobodu usazování v EU SK 1. Výše HDP na osobu 14.309 USD (2004) Srovnání (HDP ČR = 1) 0,774

Pravidla pro volný pohyb služeb a svobodu usazování v EU SK 1. Výše HDP na osobu 14.309 USD (2004) Srovnání (HDP ČR = 1) 0,774 Pravidla pro volný pohyb služeb a svobodu usazování v EU SK 1 Slovensko Slovenská republika 1 Základní informace 1.1 Obecné informace Rozloha 48.845 km 2 Obyvatelstvo (mil.) 5,382 Hlavní město Jazyk Měna

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28747143 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004

PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004 PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004 25. března 2005 1 2 3 OBSAH Zpráva představenstva 3 Rozvaha 4 Výkaz zisku a ztráty 6 Přehled o změnách ve vlastním kapitálu 7 Příloha k účetní závěrce 8 Zpráva

Více

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A Návod k obsluze 1 Děkujeme za koupi našeho výrobku. Přečtěte si důkladně tento návod k použití před použitím spotřebiče a postupujte podle pokynů. Odložte si

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2004

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2004 Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2004 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována

Více

PLODINOVÁ BURZA BRNO

PLODINOVÁ BURZA BRNO PLODINOVÁ BURZA BRNO ČESKÁ REPUBLIKA VÝROČNÍ ZPRÁVA PLODINOVÉ BURZY BRNO Rok 2014 Obsah: 1. Základní informace o PBB 2. Obchodování v r. 2014 3. Organizační struktura burzy 4. Rozvaha PBB za rok 2014 5.

Více

Ď ť Ž Ú ů Č Žů Ž Ý Ř Ú ť ů Č Ý Ž Ý Ý Ž ů ů Ž ů Ž ť ť Ň Ý Ň ů Ň Ň Ň Ň Ř Ó Ó Ň Ň Ý Ý Ý Ó Ň Ň Ň ť ť ť ů Ý Ň ť Ú ŽÓ Ž Ž Ó Č Á ť Ú ť ť ť Ž Č Č Ž Ž Ň ť Ý Ž Ž Č ť ť Ž ů Ď Á ť Ď Á Žů Č ť ů Ž ť Ž Ž Ž Ž Ž Ž ů ů

Více

Žádost o podnikatelský úvěr pro právnické osoby

Žádost o podnikatelský úvěr pro právnické osoby Raiffeisenbank a.s. Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ: 140 78, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 (dále jen "banka") Identifikace zástupce RB

Více

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby SAZEBNÍK POPLATKŮ pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Poplatky v cizí měně jsou přepočítávány aktuálním kurzem ČNB a účtovány v příslušné měně účtu. 1. Běžné účty BĚŽNÝ ÚČET

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce za rok 1. Obecné údaje: Obchodní název: SINTEX, a.s. Právní forma: Akciová společnost Sídlo (obec, ulice č.p., PSČ): Česká Třebová, Moravská 1078, 560 02 IČ: DIČ: 25298496 CZ25298496

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009. ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009. ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009 ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ 1 Obsah: Zpráva auditora Prohlášení statutárních orgánů Oddíl I. Individuální účetní závěrka - Výsledovka k

Více

Činnost společnosti ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.

Činnost společnosti ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. 2014 14 Činnost společnosti ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Pro podnikání v oblasti pravidelné autobusové dopravy je v posledních letech typický trvale klesající počet přepravených cestujících a snaha o

Více

Zpráva nezávislého auditora

Zpráva nezávislého auditora Zpráva nezávislého auditora pro Akademii ved Ceské republiky Provedl jsem audit priložené úcetní záverky úcetní jednotky Ústav živocišné fyziologie a genetiky AV CR, v.v.i., která se skládá z rozvahy k

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh V ý r o č n í z p r á v a Stavebního bytového družstva Hlubina Ostrava-Zábřeh za rok 214 1 Obsah Obsah 1 1. Identifikační údaje dle výpisu z obchodního rejstříku...3

Více

ý Ť ý úř Č Ú Š ÚŘ ř Š č Ř Á ÁŠ ý úř ý úř úř ř š ý Í é ú ř ž ú ř é é Í é ý ů ú č š ž š ž š šú ú Í ř ú ř é é ř é ý ů ú č ú č ú š Č ý é ř ý č č ř š ř é ř č ř é ý ý č Š č é ř ř Í č ů é ř ř ýš ř ř ů é ů é ýš

Více

Credit Analysis Report

Credit Analysis Report Page 1 of 12 Credit Analysis Report Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. email: office@coface.cz 18.02.2013 10:47 DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: sales praha Číslo objednávky: 1328219 Dodací

Více

STANDARDNÍ SAZEBNÍK ODMĚN A POPLATKŮ

STANDARDNÍ SAZEBNÍK ODMĚN A POPLATKŮ STANDARDNÍ SAZEBNÍK ODMĚN A POPLATKŮ Expobank CZ a.s., Vítězná 126/1, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 14893649 (dále jen Banka) Osobní bankovnictví Podnikatelé a malé firmy Firemní klientela Platný od 1. 6. 2016

Více

PLODINOVÁ BURZA BRNO

PLODINOVÁ BURZA BRNO PLODINOVÁ BURZA BRNO ČESKÁ REPUBLIKA VÝROČNÍ ZPRÁVA PLODINOVÉ BURZY BRNO Rok 2013 Obsah: 1. Základní informace o PBB 2. Obchodování v r. 2013 3. Organizační struktura burzy 4. Rozvaha PBB za rok 2013 5.

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

I. UÚdaje o společnosti a jejím řízení

I. UÚdaje o společnosti a jejím řízení 2 I. UÚdaje o společnosti a jejím řízení Název: Sídlo: AES Bohemia spol. s r.o. Průmyslová č.p. 748, Planá nad Lužnicí, 391 02 p. Sezimovo Ústí II. Právní forma: společnost s ručením omezeným IČO: 25106481

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Charakteristika společnosti 4 Valná hromada 31. 5. 2006 10 Zpráva představenstva

Více

SPRCHOVÝ BOX SUNNY. Důležitá upozornění NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE. Vážení uživatelé!

SPRCHOVÝ BOX SUNNY. Důležitá upozornění NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE. Vážení uživatelé! SPRCHOVÝ BOX SUNNY NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našeho sprchového boxu. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž není zahrnuta částka

Více

Příloha 1 Rozvaha a výkaz zisků a ztrát společnosti DEVELOP MOST s.r.o.

Příloha 1 Rozvaha a výkaz zisků a ztrát společnosti DEVELOP MOST s.r.o. Příloha 1 Rozvaha a výkaz zisků a ztrát společnosti DEVELOP MOST s.r.o. 2009 2010 2011 2012 2013 AKTIVA CELKEM 8 759 5 398 4 546 5 220 7 962 B. Dlouhodobý majetek 3 807 188 113 128 912 B. I. Dlouhodobý

Více

Injusa BODY +10. Návod k použití. Návod na použitie IN-325 DĚTSKÁ TŘÍKOLKA DETSKÁ TROJKOLKA

Injusa BODY +10. Návod k použití. Návod na použitie IN-325 DĚTSKÁ TŘÍKOLKA DETSKÁ TROJKOLKA Injusa BODY IN-325 DĚTÁ TŘÍKOLKA Návod k použití DETÁ TROJKOLKA Návod na použitie +10 CZ UPOZORNĚNÍ UPOZORNENIE Vážený zákazníku Blahopřejeme Vám ke koupi kovové tříkolky naší firmy. Jsme rádi, že jste

Více

ŽÁDOST O NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK

ŽÁDOST O NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK ŽÁDOST O NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK Vyplní nadace: Číslo žádosti Poznámka Číslo smlouvy Rozsah projektu Informace o organizaci - vyplní žadatel Základní informace Název organizace * IČ * Forma právní subjektivity

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

tel. 547221060, mobil 603260926, e-mail: f.koutny@volny.cz

tel. 547221060, mobil 603260926, e-mail: f.koutny@volny.cz JUDr. František Koutný, kancelář Žebětínská 70, 623 00 Brno tel. 547221060, mobil 603260926, e-mail: f.koutny@volny.cz Vážení nájemníci uchazečům o členství v Bytovém družstvu Kachlíkova 7, Brno Vážení,

Více

č č č č Č č Č ž ž č ď č Č Č č č č Š š Ž Š ň š ž š č č Č č Č č Ž č š Ý š ž č Š ó č š ť ť ť š č č ž č ó Ž ž ó Ž č ó žš ó ŘÓ Ó Ó Č č Ť ó Ž Ž č É Ř Ž ž č č č Č Ž Č č š š š Ž č č č č Š š š č š č č š Ť Š š č

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond, a. s. Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305

Více

XIV. KONGRES ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPONDYLOCHIRURGICKÉ SPOLEČNOSTI s mezinárodní účastí 16. 18. 10. 2016, Olomouc

XIV. KONGRES ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPONDYLOCHIRURGICKÉ SPOLEČNOSTI s mezinárodní účastí 16. 18. 10. 2016, Olomouc XIV. KONGRES ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPONDYLOCHIRURGICKÉ SPOLEČNOSTI s mezinárodní účastí POŘÁDAJÍ Česká spondylochirurgická společnost ČLS JEP Slovenská spondylochirurgická spoločnosť Neurochirurgická klinika

Více

Obsah. Úvodní slovo jednatele společnosti... 2. Základní identifikační údaje o společnosti...3. Orgány společnosti... 4

Obsah. Úvodní slovo jednatele společnosti... 2. Základní identifikační údaje o společnosti...3. Orgány společnosti... 4 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti... 2 Základní identifikační údaje o společnosti...3 Orgány společnosti... 4 Úplná rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow... 5 Rozhodující investiční akce

Více

č. OLP/548/2010 uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 1. Liberecký kraj Se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 IČ: 70891508

č. OLP/548/2010 uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 1. Liberecký kraj Se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 IČ: 70891508 Dodatek č. 9 ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu základní dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období od roku 2010 do roku 2014

Více

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2014

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2014 Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet obce Jiřetín pod Jedlovou na rok 2014

Více

PLODINOVÁ BURZA BRNO

PLODINOVÁ BURZA BRNO PLODINOVÁ BURZA BRNO ČESKÁ REPUBLIKA VÝROČNÍ ZPRÁVA PLODINOVÉ BURZY BRNO Rok 2014 Obsah: 1. Základní informace o PBB a) informace o vývoji výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení burzy

Více

Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň...

Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň... Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň... Stránka č. 1 z 22 Publikováno: 28.11.2011 Typ: výklady Zdroj: Účetnictví v praxi 2011/12 Ing. Jiří Strouhal, Ph. D., VŠE Praha,

Více

Reality a nemovitosti. Alena BODNÁROVÁ, KART Filip CHVÁTAL, HG Ondřej ŠERÝ, HG

Reality a nemovitosti. Alena BODNÁROVÁ, KART Filip CHVÁTAL, HG Ondřej ŠERÝ, HG Reality a nemovitosti Alena BODNÁROVÁ, KART Filip CHVÁTAL, HG Ondřej ŠERÝ, HG Nehnuteľnosť pozemok a stavba spojená so zemou pevným základom Realita nehnuteľný majetok Pozemok prirodzená časť zemského

Více

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická Indikativní nabídka financování pro Společenství vlastníků jednotek Lidická Červen 2010 Vážená paní Bc. Zuzana Klusáčková Lidická 602 00 BRNO V Brně, dne 11. června 2010 Vážená paní Klusáčková, v návaznosti

Více

Financování projektů municipalit

Financování projektů municipalit Financování projektů municipalit 6.12.2010 Obsah: Hospodaření obcí a Zákon o VZ (z pohledu podmínek financování) Poskytnutí úvěru Odkupy pohledávek Program energetických úspor Související služby 6.12.2010

Více

uzavírají v souladu s ustanovením 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto Smlouvu o spolupráci (dálejen "Smlouva")

uzavírají v souladu s ustanovením 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto Smlouvu o spolupráci (dálejen Smlouva) KUMSP00RMKKU imoravsk-oslř-zský KJftAJ - KRAJSKY ÚŘAD Číslo smlouvy: pořadí na pobočce/kód pobočky/rok, i-._ T por. c;sio zkr. odb. se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická Indikativní nabídka financování pro Společenství vlastníků jednotek Lidická Duben 2010 Vážená paní Bc. Zuzana Klusáčková Lidická 602 00 Brno V Brně, dne 11. června 2010 Vážená paní Klusáčková, v návaznosti

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI.

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. 2005 Základní informace Datum Informace ke dni 30.6.2005 IČ

Více

Obchodních podmínek OTE, a.s. pro plynárenství

Obchodních podmínek OTE, a.s. pro plynárenství Příloha č. 2 Obchodních podmínek OTE, a.s. pro plynárenství FORMULÁŘE Obsah Přílohy č. 2 OPP 1.1 Formulář pro stanovení počáteční výše finančního zajištění... 3 1.2 Formulář pro stanovení změny výše finančního

Více

I. S m l u v n í s t r a n y

I. S m l u v n í s t r a n y Dodatek č.5 ke smlouvě o dílo ze dne 3.4.2013 dále jen Smlouva uzavřené dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění I. S m l u v n í s t r a n y Objednatel : Název

Více

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807 Olympik Holding, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Holding, a.s. k 31. 12. 2007 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

F I N A N Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

F I N A N Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C F I N A N Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Vybraná finanční data za poslední tři roky Rozvaha (v tis. Kč) 1999 2000 2001 Stálá aktiva 383 986 451 208 463 867 Oběžná aktiva 82 315 86 226 59

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Investiční dotazník. IČ/RČ : č. OP(pasu): platný do:

Investiční dotazník. IČ/RČ : č. OP(pasu): platný do: Investiční dotazník společnost: CYRRUS a.s. adresa: Veveří 111 (PLATINIUM), 616 00 Brno IČ: 63907020 tel.: 538 705 711; fax : 538 705 733; e-mail: info@cyrrus.cz Zapsaná v obchodním rejstříku oddíl B,

Více

Česká pojišťovna a.s. TM Stav, spol. s r. o.

Česká pojišťovna a.s. TM Stav, spol. s r. o. PCdiSTQV~A~. Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, 1Č45272956, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464, kterou zastupuje ng. Josef Sluka, útvar korporátního

Více

Osvobození procesu vzniku smlouvy

Osvobození procesu vzniku smlouvy PRÁVNICKÁ FIRMA ROKU 2013 V OBLASTI PRACOVNÍ PRÁVO NEJLEPŠÍ ČESKÁ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ ROKU 2011 A 2009 PODLE HODNOCENÍ CHAMBERS EUROPE NEJLEPŠÍ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ ROKU 2013 A 2010 V ČESKÉ REPUBLICE PODLE

Více

Obchodní podmínky. Závazné obchodní podmínky. DODATEK Č. 4 SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku na stavbu

Obchodní podmínky. Závazné obchodní podmínky. DODATEK Č. 4 SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku na stavbu Obchodní podmínky Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: 10/1194 Závazné obchodní podmínky DODATEK Č. 4 SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku na stavbu mezi: CLITIA,

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

Úplný výpis. Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 3977. B 3977 vedená u Krajského soudu v Brně. Třebíč, Velkomeziříčská 45, PSČ 67401

Úplný výpis. Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 3977. B 3977 vedená u Krajského soudu v Brně. Třebíč, Velkomeziříčská 45, PSČ 67401 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 3977 Datum zápisu: 15. září 1998 Spisová značka: C 31593 vedená u Krajského soudu v Brně Obchodní firma: B 3977 vedená

Více

. *-«. ^*ř»>.s;fíí>ví. (dále jen dodatek")

. *-«. ^*ř»>.s;fíí>ví. (dále jen dodatek) . *-«. ^*ř»>.s;fíí>ví (dále jen dodatek") se sídlem: zastoupen: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: 28. října 7, 702 8 Ostrava Miroslavem Novákem, hejtmanem kraji 70890692 CZ70890692 UniCredit Bank

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015 26. listopadu 2015 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za prvních devět

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Vzdělávací centrum www.sluzbyapodnikani.cz. Účetnictví pro pokročilé Ukázka studijních materiálů. IV.

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Vzdělávací centrum www.sluzbyapodnikani.cz. Účetnictví pro pokročilé Ukázka studijních materiálů. IV. Vzdělávací centrum www.sluzbyapodnikani.cz Účetnictví pro pokročilé Ukázka studijních materiálů Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2016 IV.verze ( MB ) OBSAH 1. Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy 2 2. Cestovní

Více

OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva

OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku akciové společnosti Jihoměstské sociální (JMS a.s.) 5 Přehled středisek

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Úvodní slovo jednatele společnosti

Úvodní slovo jednatele společnosti Výroční zpráva 2013 Úvodní slovo jednatele společnosti V roce 2013 byl základ společnosti tvořen čtyřmi divizemi: 1. Divize nákladní dopravy zajišťuje nákladní dopravu tuzemskou i mezinárodní v rozsahu

Více

ING Investment Management (C.R.), a.s. IČO: 25102869 Informace k 31.3.2014

ING Investment Management (C.R.), a.s. IČO: 25102869 Informace k 31.3.2014 ING Investment Management (C.R.), a.s. IČO: 25102869 Informace k 31.3.2014 Uveřejňování informací podle vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev

Více

Osobní digitální váha Osobná digitálna váha

Osobní digitální váha Osobná digitálna váha Osobní digitální váha Osobná digitálna váha B-4266 Návod k obsluze - Návod na obsluhu X/08 CZ/SK Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo.cz -2- Pøedpokládané použití: Osobní

Více

OZNÁMENÍ O LHŮTÁCH PRO PROVÁDĚNÍ

OZNÁMENÍ O LHŮTÁCH PRO PROVÁDĚNÍ OZNÁMENÍ O LHŮTÁCH PRO PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU 1 LHŮTY PRO PROVÁDĚNÍ TUZEMSKÉHO PLATEBNÍHO STYKU prioritní převod (na účet u jiného v ČR) plátce v ČSOB plátce u jiného v ČR svolení k inkasu 2 do ČSOB

Více

PODMÍNKY pro provádění platebního styku Expobank CZ a.s.

PODMÍNKY pro provádění platebního styku Expobank CZ a.s. PODMÍNKY pro provádění platebního styku Expobank CZ a.s. I. BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK 1. Obecné podmínky 1.1 Tyto Podmínky pro provádění platebního styku (dále jen Podmínky") stanoví provozní a technické

Více

DOTAČNÍ PROGRAM PROGRAM NA PODPORU CESTOVNÍHO RUCHU A ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ

DOTAČNÍ PROGRAM PROGRAM NA PODPORU CESTOVNÍHO RUCHU A ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ DOTAČNÍ PROGRAM PROGRAM NA PODPORU CESTOVNÍHO RUCHU A ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ Dotační titul č. 4 Podpora cestovního ruchu v turistických regionech Jeseníky a Střední Morava PRAVIDL A 1. Název dotačního programu

Více

Dražební vyhláška č. 07B/107/DR, Reality GAIA, spol. s r.o. strana 1 z 5

Dražební vyhláška č. 07B/107/DR, Reality GAIA, spol. s r.o. strana 1 z 5 Dražební vyhláška o konání dobrovolné veřejné dražby V souladu s 20 zákona č. 26/2000 Sb., zákon o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, tímto níže uvedený dražebník vyhlašuje konání dobrovolné

Více

ŢÁDOST O DOTACI. z Fondu malých projektů jiţní Morava - Dolní Rakousko. (pro ţadatele z Jihomoravského kraje)

ŢÁDOST O DOTACI. z Fondu malých projektů jiţní Morava - Dolní Rakousko. (pro ţadatele z Jihomoravského kraje) ŢÁDOST O DOTACI z Fondu malých projektů jiţní Morava - Dolní Rakousko (pro ţadatele z Jihomoravského kraje) v rámci programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007-2013 Název projektu

Více

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 POLOLETNÍ ZPRÁVA K 30.6.2004

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 POLOLETNÍ ZPRÁVA K 30.6.2004 Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 POLOLETNÍ ZPRÁVA K 30.6.2004 podle zákona číslo 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu srpen 2004 Obsah strana I.

Více