Dunajská 68, P. O. BOX 58, Bratislava 24

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dunajská 68, P. O. BOX 58,820 04 Bratislava 24"

Transkript

1 ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANE Dunajská 68, P. O. BOX 58, Bratislava 24 Úrad pre verejné obstarávanie podl'a 133 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva Potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikatel'ov Obchodné meno a sídlo (miesto podnikania): PAWLCA s.r.o. Opuková 407/ OO Praha 6 Predmet Štatutárny podnikania: orgán: - kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj (okrem činností uvedených v prílohe 1, 2 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., v znení neskorších predpisov), - sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb, - organizačné a ekonomické poradenstvo, - inžinierska činnosť v investičnej výstavbe ng. Petr Pawlica ng. Marta Pawlicová dentifikačné číslo organizácie (ČO): Registračné číslo v zozname podnikateľov: 2013/05-PO-C9619 Platnosť potvrdenia do: Uchádzač splnenie podmienok účasti podľa 26 ods. 2:./ písm. a) a b) preukázal výpisom z registra trestov pre ng. Petr Pawlica vydal(a) Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Kvetná 13, Bratislava, dňa , pod číslom pre ng. Marta Pawlicová vydal(a) Register trestov Českej republiky, Soudní 1, Praha 4, Česká republika dňa , pod číslom / písm. c) preukázal potvrdením príslušného súdu (konkurz, likvidácia) vydal(a) Mestský soud v Praze, Slezská 9, 120 OO Praha 2, Česká republika dňa , pod číslom Si 4115/2013 vydal(a) Mestský soud v Praze, Slezská 9, 120 OO Praha 2, Česká republika dňa , pod číslom Si 4115/2013

2 ./ písm. d) preukázal potvrdením sociálnej a zdravotných poisťovní vydal(a) Pražská správa sociálního zabezpečení, Územní pracovišté, Janského 2370, 155 OO Praha 5, Česká republika, dňa pod číslom 41078/ / /HJ-273 vydal(a) Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Regionální pobočka pro Hl. m. Prahu a Stŕedočeský kraj, Na Perštýnč 359/6, Praha 1, Česká republika dňa , pod číslom VZP A984 vydal(a) Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky, pobočka Praha, Belehradská 130, 120 OO Praha 2, Česká republika dňa , pod číslom /5721 vydal (a) Česká prfunyslová zdravotní pojišťovna, pracovištč Praha, Ječná 39, 120 OO Praha 2, Česká republika, dňa , pod číslom PBE vydal(a) Oborová zdravotní pojišťovna zaméstnancú bank, pojišťoven a stavebnictví, Roškotova , Praha 4, Česká republika dňa , pod číslom /2013./ písm. e) preukázal potvrdením miestne príslušného daňového úradu vydal(a) Finanční úrad pro hlavní mesto Prahu, Územní pracovišté pro Prahu 6, Nábr. Kpt. Jaroše 1000/7, 170 OO Praha 7, Česká republika dňa , pod číslom /13/ / písm. f) preukázal dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu výpis z obchodného registra vydal(a) Mestský soud v Praze, Slezská 9, 120 OO Praha 2, Česká republika, dňa , pod číslom oddíl C, vložka / písm. h) preukázal potvrdením úradu a čestným vyhlásením potvrdenie podľa 26 ods. 2 písm. f) vydal(a) Úrad pre verejné obstarávanie, Dunajská 68, P.O.BOX 58,82004 Bratislava dňa , pod číslom 2169-ZU/ , čestným vyhlásením podnikateľa ~-- ~,,--., ;;;/ ~QJ -?. tv/ 2/4 -;:::::?' Bratislava, ng. Anna Jfr.fro'vá, PhD. vymenov~~- zastupovanie riaditeľa odboru vestníka a zoznamov Podi~ knihy osveocenia zucuy ~i"lj0 "opi" listfiiy :l predloženou listinou pod.č...d.l..i?'...~/j... Osvedčujem, že táto listina doslovne súhlasi s predloženým originálom (osvetjéeilý'i odpis(/li) skladajúci a z...!..... listov "'~l7 9tJtfL 2013 p,,,,,,", dň"".,,,,,..,,,,.,"", n,,pj...''''71''''''''''''''

3 ÚRAD PRE VEREJNÉ OBST ARÁ VANE Dunajská 68, P. o. BOX 58, Bratislava 24 Číslo potvrdenia: 2169-ZU/20 13 Bratislava, dňa Potvrdenie o neuložení zákazu účasti vo verejnom obstarávaní Úrad pre verejné obstarávanie podl'a 26 ods. 2 písm. f) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej "zákon o verejnom obstarávaní") vydáva potvrdenie, že Uchádzač 1 záujemca Obchodné meno a sídlo (miesto podnikania): PA WLCA s.r.o. Opuková 407/12, 163 OO Praha 6 Štatutárny orgán: ng. Petr Pawlica ng. Marta Pawlicová dentifikačné číslo organizácie (ČO): nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní podľa 149 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. ng. Anna Juráková, PhD. vymenovaná-na zastupovanie riaditel'a odboru vestníka a zoznamov

4 Podf'cllmihy csveocema zno(jy~ ~~i)7ópie li:ltiny $ predloženou listinou pod.č..q/,;l7..fr., t:?!?./1. Osvedčujem, že táto listina doslovne súhlasi s predloženým originálom (osvedčeliým odpisom) SkladajÚci~. listov strán. - ~of'"y,,}.!..,,!~:.,,~~.1.~ &-.

5 VÁWLCÁ zapsaná u MS Praha, odd. C, vložka Č: , DlČ:CZ Opuková 12/407, 163 OO Praha 6 www: pawlica.cz s.. (). Technologie sušeni a skladování komodit telefon fax mail: Čestné vyhlásenie Konateľ spoločnosti PAWLCA s.r.o. čestne prehlasujem, že spoločnosti nebolo v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať ng. Petr Pawli~ konateľ (. va s.(".() 12/4~7, 163 OOPRAHA 6 \. ~j DČ: CZ

6 VAWLCA zapsaná u MS Praha, odd. C, vložka Č: , mč:cz Opuková 12/407, 163 OOPraha 6 www: pawlica.cz Technologie sušeni a sldadování komodit telefon fax mail: Čestné vyhlásenie že spoločnosť PA WLCA s.r.o. nemá právoplatne obstarávaní alebo nie je osobou, uložený zákaz účasti vo verejnom 1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34% akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. 2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34% akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola 2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34% akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní ng. Petr paw~ic konateľ...~.r.(). s t, 163 OOPRAHA 6.J 321 DČ: CZ

7 s... f). zapsaná u MS Praha, odd. C, vložka Č: , DČ:CZ Opuková 12/407, 163 OO Praha 6 www: pawlica.cz Technologie sušeni a skladování komodit telefon fax mail: Čestné vyhlásenie Konateľ spoločnosti PA WLCA s.r.o. čestne prehlasujem, že spoločnost nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávání a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia ng. Petr Pawlica konateľ ~- J)A ~ -.f'.()f ) PRAHA 6 ~

8 VAWLCA zapsaná u MS Praha, odd. C, vložka Č: , DČ:CZ Opuková 12/407, 163 OO Praha 6 www: pawlica.cz s..,..(). Technologie sušeni a skladování komodit telefon fax mail: Čestné vyhlásenie Konateľ spoločnosti PA WLCA s.r.o. čestne prehlasujem, že spoločnost nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia ng. Petr Pawlica konateľ ~ _...~4 S.f'.(). uková 12/407, 163 OOPRAHA 6 Jp Č 683-0) tr D : ez2s LJ.

9 Podlimitná zákazka podl'a zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov B. 3 VZORY ČESTNÝCH VYHLÁSENÍ A Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní u"ch~dza~~qt;32 ~ 1dlo):.1.1},'(!L::.(::..~::':.9.: :. ~.~.g.y{..0.g, y:!n..i.!.f..~h1.. 1~.~..?e. leo. V.ľ~.~.~.~ dňa ~.:.1.~.:.~~ tj ČESTNÉ VYHLÁSENE Dolu podpísaný štatutárny zástupca!.1;:..ľ.f;.:c~ ľ.1'!!.~.~f.~, so sídlom 9.ť.Y.~.~.y(( ~.q.r.!.1?,..~..ľl.~..::l.!?}.r.?, ČO:,f.-?:.~f.~.?::.v. t (;., zapísaný t1.f.<?!.-$.!:!..$dud V 'ffttflc r OlJDiL C Vl.-OKA 6'ocf1S Čestne vyhlasuj em( e) že nemámee) právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie som/sme osobou, 1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola 2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. 18

10 Podlimitná zákazka podl'a zákona Č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov B čestné vyhlásenie, že uchádzač súhlasí so zmluvnými podmienkami Uchádzač (názov a SídO): ČO: ga'.~j.0.l..~+.:. T.~.\!':!.~.1.9..~...:.r::.0.:.. i Q.ľ.v.~P.Y.1. ~.~J!1?,..ľ.!:.1.~.1 ~ 1~.0..9.Q.. V.ť.~.1.~~ dňa }:..f.q.:/o!3 ČESTNÉ VYHLÁSENE Dolu podpísaný štatutárny/zástupca.fť!l:.:..'ľ.1!:.!.'b-: T.~.'i!'!!::!~j, so sídlom 9.ľ.t!.Y.:9.y~ ~9.!!fl:;..ľ...1H~..É;, :1.~;?.Q!?, ČO: ;..~~{-?:?:~?:: , zapísaný tr(?'f.~.!::.ť.sou]) V 'PllA't.ť/ odra-- c / V/...ot~'J cs«15 týmto čestne vyhlasujem(e), že súhlasím(e) so zmluvnými podmienkami podľa vzoru zmluvy uvedenej v súťažných podkladoch na predmet zákazky Výstavba a modernizácia skladovacích kapacít pre výrobu kŕmnych zmesí" - dodávka a montáž technológie časť B4, výzva na predkladanie ponúk vyhlásená vo vestníku verejného obstarávania Č. 182/2013 zo dňa pod značkou WYT. 1\~WLCÁ ~ Opuková 12/407,16300\ it mč: cz. --- P~Č~k~ ~ ~ ~d~i ~ ~~hád~~č~ "- 19

11 Podlimitná zákazka podľa zákona Č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov C/ čestné vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených v ponuke Uchádzač (názov a Sídlo):...ľ..~.'!!.~.'.~~..~..r.:~: ČO: i: q~.~.~~. P.r:y~.?y'~~..~.q.T.!.g..-?f..1H~..( 1.~.~.g.9.. "ľ/l.a.ž.e: v J. fo.j..01j V dna. ČESTNÉ VYHLÁSENE Dolu podpísaný štatutárny zástup.ca..!.y):f:?.~!..t!::.1.~~~~~.1., so sídlom O'ľ.y.ť:.~.'!.J:.. H~~!./~..?~.~f!. ~ ~, ČO:!.-:.!.~.f.?!.~.~.~,.. "", zapísaný t(~~:r.~.~:{.so u 7;> V 'Pfl.t"{E ODDL. C V/...Ol/<'4. 6oď=fS týmto čestne vyhlasujem(e), že všetky doklady a údaje uvedené v ponuke na predmet zákazky Výstavba a modernizácia skladovacích kapacít pre výrobu kŕmnych zmesí" - dodávka a montáž technológie, výzva na predkladanie ponúk vyhlásená vo vestníku verejného obstarávania Č. 182/2013 zo dňa pod značkou WYT sú pravdivé a úplné. 20

12 Podlimitná zákazka podl'a zákona Č. 25/2006 Zz. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov D/ čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá nesplnenú povinnost' vyplatenia odmeny, mzdy Uchádzač (názov a SídO): ľ1.'!:!.~.!.9.a...:.~.~: ČO: ;.:? ~.~!.:~f..:... p..r:.~.'~.?x{~~.t.(g i?~1~j..f 1.??..~l?.. V J..l!:.1.~!F. dňa ~:.~~:.~fj ČESTNÉ VYHLÁSENE Dolu podpísaný štatutárny zástupca /~:j'.:!..~'!::ľ~1::.'.c;.1, so sídlom Q!l!!':-.?y.{ ~Q.=t.!.~~ i.p.ť:.1f!.1 f 1~:?gp, ČO: :;.;~.?~:?t.:!.3: zapísaný!1?~.!.~f.::t.tou]) V 'PTV\t:E' o"bdk c, YLD'H:/t (,oď-f5.., týmto čestne vyhlasujem(e), že - nemámee) nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa zákona Č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia, - nemám(e) nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia. -, P~Či~~k~ ~ ~ d~ i ~ ~~hád;č~ 21

13 BANKOVNí REFERENCE NA VLASTNí ŽÁDOST esob PAWLCA s.r.o. Opuková 407/ OO Praha 6 zapsaná v obchodním rejstŕfku vedeném Mestským soudem v Praze, oddíl C, vložka datum registrace: 24. července 1998 právní forma: společnost s ručením omezeným ČO: statutární orgán: jednatel: společníci: ng. Marta Pawlicová, GT Trend s.r.o. ng. Petr Pawlica základní kapitál: CZK ,- bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. pobočka Praha Výše uvedená firma je naším dlouhodobým klientem. Firma má u naší banky vedeno firemní konto v CZK vykazující stále kreditní zústatky a častý pohyb. Dále zde má firma veden bežný účet v USD, EUR a PLN vykazující stále kreditní zústatky a spoŕicl účet v CZK a EUR. Výše uvedené účty nebyly a ani nejsou pŕedrnétern exekuce. Firma nebyla a ani není v nepovoleném debetu. Firme nečerpá úver. Žádné závazky vyplývající z uvedených bankovních služeb (produktu) vúči naší ban ce klient nemá. Nic nepľíznivého nám o firme není známo. Jedná se o solidního klienta banky, obchodní spojení ze doporučit. Československá obchodní banka, a.s. rovnéž nezaznamenala žádné skutečnosti, které by jakkoliv zpochybňovaly schopnost firmy plnit své finanční závazky. B.N.Z. 27. záŕl 2013 Č. jednací: 1831/2013 Petr Čapek Tel.: Fax: Česko 'aha 5 1.~ ----/M~i Petra 'j háčková j......_-_..._- Petr Čapek Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150, Praha 5; Č: zapsaná v obchodnim rejstfiku vedeném Méslským soudem v Praze, oddíl B: XXXV, vložka 46

14 [)ÁWLCÁ ~.r-.(). zapsaná MS Praha, odd. C vložka Č DČCZ Opuková 12/ OO Praha 6 Technologie sušeni a skladovaní komodit teleťon ~420 D tú WWW: pawlica.cz mail: posta(ú)pawllca.cz Čestné prohlášení Já, jednatel společnosti PA WLCA s.r.o. čestne prohlašuji, že: - společnost nemá vedené účty v jiných bankách než je banka, jejíž bankovní informace je součástí dokumentace výberového ŕízení; - v jiných bankách nejsou žádné závazky podepsané osobou oprávnenou jednat jménem společnosti v závazkových vztazích ng. Petr pad jednatel \ \\ i.(".u,. PRAHA 6 UC: CZ

15 Výkaz zisku a ztráty ve druhovém členeni podie Pŕilohy č. 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závérku současné s doručením daňového pŕiznáni za daň z príjmu 1 x príslušnému finančnímu úradu VÝKAZ ZSKU A ZTRÁ TY V plném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) Rok Mésíc Č Obchodni firma nebo jiný název účetní jednotky PAWLlCA S.LO. Sídlo nebo bydlíšté účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydlišté Opuková 12 Praha OO číslo Skutečnost v účetním obdobi Označeni TEXT ádk béžném minulém a b c 1 2 L Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zbož! Obchodní marže L-A L Výkony Součet L 1. až L 1. Tržby za prodej výrobku a služeb Zmena stavu zásob vlastní výroby 6 3. Aktivace 7 B. Výkonová spotreba Součet B.1. až B ~ ~ B. 1. Spotreba materiálu a energie Služby Pridaná hodnota.-a.+.-b C. Osobní náklady Součet C.1. až CA C. 1. Mzdové náklady Odmeny členúrn orgánu společnosti a družstva Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojišténí Sociální náklady D. Dane a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Souče! až Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu 21 F Zústatková cena prodaného dlouhodobého majetku a Součet F 1. až F materiálu F. 1. Zústatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál G. Zmena stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komolexních nákladu oŕlšttch období V Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V Prevod provozních výnosu 28 L Prevod provozních nákladu 29 * Provozní výsledek hospodaŕeni rozdíl výnosu a nákladu fimská L až písmeno L.:»: <, -

16 Označení TEXT číslo Skutečnost v účetním období ádk béžném minulém a b c 1 2 V. Tržby z prodeje cenných papirú a pod ílu 31 J. Prodané cenné papíry apodíly 32 V. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Součet V.1. až VU. 33 V.1. Výnosy z pod ílu v ovládaných a ŕízených osobách a 34 v účetnich iednotkách ood oodstatnvm vlivern 2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírú a podílú Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 V. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 K. Náklady z finančního majetku 38 X. Výnosy z precenení cenných papírú a derivátú 39 L. Náklady z precenení cenných papírú a derivátú 40 M. Zmena stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41 X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky 43 Xl. Ostatní finanční výnosy : o. Ostatní finanční náklady X. Prevod finančních výnosu 46 P Prevod finančních nákladu 47 * Finanční výsledek hospodaŕeni Rozdíl výnosu a nákladu ŕírnská V. až oísmeno P. O Daň z príjmu za bežnou činnost Součet 0.1. až ~ O 1. -splatná odložená 51 ** Výsledek hospodaŕeni za bežnou činnost 52 X. Mirnoŕádné výnosy ==l R Mimorádné náklady S. Daň z príjmu z rnirnoŕádné činnosti Součet S.1. až S S. 1. -splatná odložená 57 * Mirnoŕádný výsledek hospodaŕeni X.-R -S T Prevod podílu na výsledku nospodaŕenl společnlkúrn (+/-) 59 *** Výsledek hospodaŕen! výsledek hospodaŕení za bežnou činnost za účetni obdobi 1+/-\ mirnoŕádnv vvsledek hosoodaŕenl - T **** Výsledek hospodaŕeni pred zdanením provozní výsl. hosp finanční vvsl. hoso. + X. - R, Sestaveno dne: t Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účet~ Predmet podnikání Pozn.: koupé zboží za účelem dalšího L()~"" prodeje VA 'lial; UPlllW W 235 ~V l '\ll )..w.;: Lk,,~683292

17 Výkaz zisku a ztráty ve druhovém členení podie Prílohy č. 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závérku současné s doručením daňového pŕíznán! za daň z príjmu 1 x príslušnému finančnímu úradu VÝKAZ ZSKU A ZTRÁ TY V plném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) Rok Mésíc Č Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky PAWLlCA s.r.o. Sídlo nebo bydlišté účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydlišté Opuková 12 Praha OO l~iso Skutečnost v účetnim obdobi Označeni TEXT r ádkl béžném minulém a b c 1 2 l. Tržby za prodej zboží A Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže l. -A Výkony Součet 11.1.až Tržby za prodej výrobku a služeb Zmena stavu zásob vlastní výroby 6 3. Aktivace 7 B. Výkonová spotreba Součet B.1. až B B. 1. Spotreba materiálu a energie Služby i + Pridaná hodnota l. -A B C. Osobní náklady Součet C 1. až CA ! C. 1. Mzdové náklady Odmeny členúm orgánu společnosti a družstva Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojišténí Sociální náklady D. Dane a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Součet 1111 až Tržby z prodeje dlouhodobého majetku _. 2. Tržby z prodeje materiálu 21! i --,----1 F. Zústatková cena prodaného dlouhodobého majetku a Součet F.1. až F materiálu F. 1. Zústatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál G. Zmena stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komolexních nákladu oŕíštlch období V Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V Prevod provozních výnosu 28 l. Prevod provozních nákladu 29 * Provozní výsledek hospodaŕenl rozdil výnosu a nákladu ŕímská l. až oísmeno l. l / -,

18 Označení TEXT číslo Skutečnost v účetním období ádk béžném mínulém a b c 1 2 V. Tržby z prodeje cenných papírú a podllú 31 J. Prodané cenné papíry a pod íly 32 V. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku So učet V1.1 až VU. 33 V11.1. Výnosy z pod ílu v ovládaných osobách a 34 v účetních iednotkách nod oodstatnvrn vlivern 2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírú a podilú Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 V. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 i r K. Náklady z finančního majetku 38 X. Výnosy z precenení cenných papírú a derivátú 39 L. Náklady z precenení cenných papirú a derivátú 40! M. Zmena stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41 X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky 43 Xl. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady X. Prevod finančních výnosu 46 p Prevod finančních nákladu 47. Finanční výsledek hospodaŕeni Rozdíl výnosu a nákladu ŕírnská V. až oismeno P a Daň z príjmu za bežnou činnost Součet 0.1. až O. 1. -splatná odložená 51 i.. Výsledek hospodaŕenl za bežnou činnost X. Mirnoŕádné výnosy 53 R Mirnoŕádné náklady S. Daň z príjmu z mirnoŕádné činnosti Součet S.1. až S S. 1. -splatná odložená 57. Mimorádný výsledek hospodaŕenl X. - R - S '-=9~ T Prevod podílu na výsledku hospodaŕeni společnlkúrn (+/-) Výsledek hospodafení výsledek hospodaŕeni za bežnou činnost ~818 ~ za účetní obdobi 1+/-\ rnirnoŕádnv vvsledek hosoodaŕenl - T **** Výsledek hospodaŕent pred zdanením provozní výsl. hosp finanční vvsl, hosd.+ X. - R Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účet{iednotkv l Predmet podnikání ~lpozn.: koupé zboží za účelem dalšího prodeje ~ ~

19 Výkaz zisku a ztráty ve druhovém členení podie Prílohy č. 2 vyhlášky č. 500/2002 se. Účetní jednotka doručí účetní závérku současné s doručením daňového pňznání za daň z príjmu 1 x príslušnému finančnímu úradu VÝKAZ ZSKU A ZTRÁ TY V plném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) Rok Mésíc C Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky PAWLlCA S.LO. Sídlo nebo bydlišté účetní Jednotky a místo podnikání liší-li se od bydlišté Opuková 407/12 Praha 17 - Repy 163 OO Označení TEXT číslo ádki Skutečnost v účetním období béžném minulém a b c 1 2 A. L Tržby za prodej zboží Náklady vynaložené na prodané zboží 2t Obchodní marže L -A L Výkony Součet 11.1.až L 1. Tržby za prodej výrobku a služeb Zmena stavu zásob vlastní výroby 6 3. Aktivace 7 B. Výkonová spotreba Součet B.1. až B B. 1. Spotreba materiálu a energie Služby d~~o~j + Pridaná hodnota.-a.+.-b C. Osobní náklady Součet C.1. až CA C. 1. Mzdové náklady Odmeny členúrn orgánu společnosti a družstva 14 ~~ Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojišténi Sociální náklady D. Dane a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku ~. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu So učet až Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu --_ ~ -_ _---~--~~~---~~--~~-21 F Zústatková cena prodaného dlouhodobého majetku a Součet F.1. až F materiál F 1. Zústatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál 24 6~_J i : G. Zmena stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komnlexních nákladu oŕíštlch obdobi lv. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Prevod provozních výnosu 28 L Prevod provozních nákladu 29. Provozní výsledek hospodaŕeni rozdíl výnosu a nákladu ŕímská L až písmeno L ~, ,

20 Označení TEXT číslo Skutečnost v účetním období ádk béžnérn minulém a b c 1 2 V. Tržby z prodeje cenných papírú a podílú 31 5 J. Prodané cenné papíry apodíly V. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku SoučetV1.1 až V V11.1. Výnosy z podílú v ovládaných osobách a 34 v účetnlch iednotkách cod oocstatnvrn vlivern 2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírú a podílú 35 i 3. Výnosy z ostatního dlouhodobého fínančního majetku 36 V. Výnosy z krátkodobého finančniho majetku 37 K. Náklady z finančního majetku 38 X. Výnosy z precenení cenných papírú a derivátú 39 L. Náklady z precenení cenných papírú a derivá!ú 40 M. Zmena stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41 X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky 43 Xl. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady X. Prevod finančních výnosú 46 P Prevod finančních nákladú 47 * Finanční výsledek hospodaŕeni Rozdíl výnosu a nákladú ŕlrnská V. až olsmeno P. O. Daň z príjmu za bežnou činnost Součet 0.1. až O. 1. -splatná odložená 51 ** Výsledek hospodaŕení za bežnou činnost X. Mirnoŕádné výnosy R. Mimoŕádné náklady S Daň z príjmu z rnirnoŕádné činnosti So učet S.1. až S S. 1. -splatná odložená 57 * Mimorádný výsledek hospodaŕeni X. - R. - S T. Prevod pod ílu na výsledku hospodaľeni společnikúrn (+/-) 59 *** Výsledek hospodaŕeni výsledek hospodaŕení za bežnou činnost za účetni obdobi 1+/-\ rnimoŕádnv vvsledek hosoodaŕení - T. **** Výsledek hospodaŕeni pred zdanénírn provozní výsl hosp finanční vvsl, hoso. + X. - R. Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetni jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právni forma účetni jednotky ~ Predmet podnikání koupé zboži za účelem dalšiho prodeje Pozn.. _1 _

21 Seznam zrealizovaných zakázek za roky Seznam zakázek uskutečnéných za pfedcházející 3 roky - výbrané akce P. Název zakázky Kontaktní adresa Datum Datum Realizovaný objem č. (predmet smlouvy) Obchodni jméno Adresa objednatele objednatele Tel. čislo Popis dodávky zahájeni ukončení v EUR bezd DPH posklizňová linka včetné skladovacích sil, dopravní technologie, čističky, ocelových konstrukcí montáže, 1 Sklad obilí 9850 tun Zemspol Deštná, s.r.o. Deštná 19, ng. Josef Koláf elektromontáže 03/ ,- posklizňová linka včetné skladovacích sil, dopravní technologie, čističky,ocelových Sklad obilí a posklizňová AGRO Liboméňce, Pohled 26, konstrukcí montáže, 2 linka a.s. Mladoňovice ng. František Paulus elektro montáže 08/ ,- posklizňová linka včetné skladovacích sil, dopravní technologie, čističky, ocelových Sklad obilí a posklizňová Zemšdélské obchodní konstrukcí montáže, 3 linka v Kfesenicích družstvo Úmonín Úmonín 52, Josef Dušek, i'editel elektromontáže 02/ ,- posklizňová linka včetné skladovacích sil, dopravní technologie, čističky, sušičky, ocelových konstrukcí, Družstvo vlastníkú montáže, 4 Skladovací sila SMRK Ametyst Vladislav 208, ng. Vladimír Veselý elektromontáže 02/ ,- posklizňová linka včemé skladovacích sil, dopravní technologie, Rekonstrukce a stavba čističky, ocelových skladu obilovin a Bratkovice 12, konstrukci montáže, 5 olejnice Pavel Reš Černuc Pavel Reš elektromontáže 11/ ,- r:-: v> ~"" ť'l: LLL

22 posklizňová linka včemé skladovacích sil, dopravní technologie, Posklizňová linka se Zemšdéíské družstvo Nice u Miroslavi 147, sušičky, montáže, 6 skladem obilí t Nice u Miroslavi ng. Josef Kolái' elektromontáže 03/ ,- výmena technologie posklizňové linky včetné 2 ks skladovacích sil, dopravní technologie, Spoločné čističky, sušičky, poľnohospodárske Veselé 347, moi'ičky, montáže a 7 Posklizňová linka družstvo Veselé Veselé, SR ng. Pavol Bábsky elektromontáže 04/ ,- posklizňová linka včetné skladovacích sil, dopravní technologie, čističky, ocelových Posklizňová linka a Nádražní 1, velké konstrukcí montáže, 8 sklad obilí t Moravská Agra a.s. Pavlovice ng. Jaromír Sasínek elektromontáže 04/ ,- Rekonstrukce skladu rekonstrukce posklizňové linky včetné vyrovnávací ho zásobníku, dopravní technologie, čističky, sušičky, ocelových konstrukcí, montáže, 9 obilí AGRA Deštná a.s. Deštná 311, Zdenek Sviták elektromontáže 12/ ,- posklizňová linka včetné skladovacích sil, Dodávka posklizňové dopravní technologie, linky včetné čističky, ocelových skladovacích sil a Oskoi'ínek 5, konstrukcí montáže, 10 spodní stavby ZEAS Oskoi'ínek Oskoi'ínek Richard Barč elektromontáže 09/ ,- posklizňová linka včeíné skladovacích sil, dopravní technologie, čističky, ocelových Sklad obilovin Velké L. Dostálové 773/11,290 konstrukci montáže, 11 Chvalovice ng. Jii'í Barták 01 Podébrady ng. Jii'í Barták elektro montáže 04/ ,- ~

23 posklizňová linka včetné skladovacfch sil, dopravnf technologie, čističky, sušičky, ocelových konstrukcf, Výstavba posklizňové Pod Lesem 482, montáže, 12 linky Jarošovice Franišek Janovský Týn nad Vltavou Franišek Janovský elektro montáže OS/ ,- V Praze ng. Petr Pawlica, jednatel společnosti

24 Referenčný list Názov dodávky ( plnenie zo zmluvy) Sklad obilí a posklizňová linka v Kŕeseticích Technologie a montáže: - redlery Skandia - elevátor Skandia - čistička Ruberg - obilní pumpa Hutchinson - skladovací sila BN - expediční zásobník - zalomený dopravník JE-MA - šnekový dopravník - cyklon,ventilátor - velín - prachová komora - pfíjmový koš - montáže technologie, ocelových konstrukcí a elektromontáže Odberateľ Názov organizácie: Zemédélské obchodní družstvo Úmonín, Úmonín 52, PSC 28546, CO Zastoupena: Petr Kratochvíl, predseda predstavenstva Josef Dušek, ŕeditel Osoba poverená poskytnutím informácií Hlavný dodávateľ: Pawlica s.r.o., ČO Subdodávateľ: AT COM s.r.o., ČO KS Hostéradice, ČO ' ,-Eur Úloha v zmluve Cena Termín plnenia zo zmluvy Charakteristika plnenia zmluvy Spolupráca so spoločnost'ou Pawlica s.r.o., ČO je výborná, kvalita dodaného tovaru je na požadovanej úrovni a spoločnosť dodržiava zmluvne dohodnuté podmienky. Za objednávateľa: Josef Dušek / fy

25 Referenčný list Názov dodávky (plnenie zo zmluvy) Posklizňová linka a sklad obilí t Technologie a montáže: - redlery Skandia, rada - redler Skandia, rada l, reverzní - korečkový elevátor Skandia.ŕada - elevátor Skandia, rada l - čistička Ruberg RVS 60 - akumulační silo s kuželovou výsypkou BROCK zalomený retezový dopravník JE-MA - korečkový elevátor JE-MA - ŕetézový dopravník JE-MA - vyrovnávací zásobník - obilní pumpa Hutehinson - skladovací silo BROCK expediční zásobník - šnekový dopravník - montáže technologie, ocelových konstrukcí a elektromontáže Odberateľ Názov organizácie: Moravská Agra a.s., Nádražní 1,Velké Pavlovice PSČ 69106, CO Zastoupena: ng. Lubomír Stoklásek, predseda predstavenstva ng. Jaromír Osoba poverená poskytnutím informácií Sasínek, ŕeditel Hlavný dodávat~ľ : Pawlica s.r.o., CO Subdodávateľ: AT COM s.r.o., ČO KS Hostéradíce, ČO ,-Eur Uloha v zmluve Cena Termín plnenia zo zmluvy Charakteristika plnenia zmluvy Spolupráca so spoločnost'ou Pawlica s.r.o., ČO je výborná, kvalita dodaného tovaru je na požadovanej úrovni a spoločnosť dodržiava zmluvne dohodnuté podmienky. Za objednávatel'a: ng. Jaromír Sa ~ek ~ / ::írr:.enskeč,ev, 191 6~ 1~elké Pavlov;ce OC: CZ494533' 4 v6ve/kepavkxice fwmazapsánauks B 9 " CO: , mo, oddl1 B, vložka

26 Referenčný list ",,' Názov dodávky ( plnenie zo zmluvy) Posklizňová linka se skladem obilí t Technologie a montáže: - pŕíjmový redler Skandia.ŕada H,rada - Obilní pumpa Hutchinson - čistička RubergRVS elevátor Skandia.ŕada H,rada - akumulační silo s kuželovou výsypkou BROCK sušička STELA MDB-XN 1/13 SU - vyrovnávací zásobník - skladovací silo BROCK , 85-C5~35 - expediční zásobník - šnekový dopravník - montáže technologie, ocelových konstrukcí a elektromontáže Odberateľ Názov organizácie: Zernédélské družstvo Jiŕice u Miroslavi,.iŕice u Miroslavi 147, PSC 67178, CO Zastoupena: ng. Josef Kolár, predseda predstavenstva ng. Josef Kolár, predseda Osoba poverená poskytnutím informácií predstavenstva Hlavný dodávat~ľ : Pawlica s.r.o., CO Subdodávateľ:. AT COM s.r.o., ČO KS Hostčradice, ČO ,-Eur Uloha v zmluve Cena Termín plnenia zo zmluvy Ciarakteri~t.~~:,t~lne~.~ ~n:t.uvy... Spolupráca so spoločnost'ou Pawlica s.r.o., ČO je výborná, kvalita dodaného tovaru je na požadovanej úrovni a spoločnosť dodržiava zmluvne dohodnuté podmienky. Za objednávateľa: ng. Josef Kolár

27 POTVRZENí o PROVEDENí PLATBY c- CsOB Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150, Praha 5; rč: zapsaná v obchodním rejstŕíku vedeném Mestským soudern v Praze, oddíl B: XXXV, vložka 46 (dále jen "ČSOB ") zastoupená: Hruška František, Firemní bankéŕ - investice, Kocábek Martin, asistent týmu bankéŕú (FB) pobočka: SME Praha - Dejvická, Dejvická 36/40, Praha 6, PAWLlCA s.r.o. Opuková 407/12, Praha 6 - Repy, 16300, CZ Č: Vážený kliente, na Vaši žádost Československá obchodní banka, a. s. potvrzuje, že dne byla z Vašeho účtu číslo /0300 s názvem PAWLlCA s.r.o. pŕevedena částka ve výši EUR, slovy: osmnácttisícsedmsetpadesát EUR, ve prospech účtu číslo BAN SK Potvrzení se vydává na žádost majitele účtu zastoupeného: jméno, pfijmení, titul: doklad druh: číslo: vydal platnost: totožnosti stát (orgán): V Praze dne Československá obchodní banka. a. s. Československá obchodní banka, a. s. Raolická 333/150, Praha 5: C: zapsaná v obchodn im rejstŕiku vedeném Méstským soudem v Praze. oddil B: XXXV. vložka 46 strana 1 z 1

Obchodná akadémia, Stöcklova 24, Bardejov. Verejné obstarávanie - výzva na predloženie cenovej ponuky

Obchodná akadémia, Stöcklova 24, Bardejov. Verejné obstarávanie - výzva na predloženie cenovej ponuky Obchodná akadémia, Stöcklova 24, 085 28 Bardejov Verejné obstarávanie - výzva na predloženie cenovej ponuky Obchodná akadémia, Stöcklova 24, 085 28 Bardejov, realizuje prieskum trhu pre výber dodávateľa

Více

Zápisnica o vyhodnotení ponúk- časť Kritériá

Zápisnica o vyhodnotení ponúk- časť Kritériá JA servis, s.r.o. Mestečko 178, 020 52 Mestečko Zápisnica o vyhodnotení ponúk- časť Kritériá v zmysle 42 ods. 8 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v

Více

Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. )

Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. ) Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. ) 1.Identifikácia

Více

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu ŽIADOSŤ O GRANT z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2017 schváleného dňa 13.12.2016 na základe výzvy pre oblasť: kultúrno-spoločenské aktivity vzdelávanie telovýchova, šport a mládež

Více

Výzva na predloženie ponuky

Výzva na predloženie ponuky Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie ponuky 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov verejného

Více

Monitorovacia správa

Monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA Monitorovacia správa EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Operačný program cezhraničnej spolupráce

Více

Výzva na predkladanie ponúk v rámci prieskumu trhu ( 9 ods. 9)

Výzva na predkladanie ponúk v rámci prieskumu trhu ( 9 ods. 9) VÍNO MRVA & STANKO, a.s Orešianská 7/A Trnava 917 01 IČO: 36 233 048 Výzva na predkladanie ponúk v rámci prieskumu trhu ( 9 ods. 9) Identifikačné údaje obstarávateľa: VÍNO MRVA & STANKO, a.s. Sídlo: Orešianská

Více

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU 1. Identifikácia zadávateľa: Názov: bit-studio spol. s r.o. Sídlo:, Slovensko Zastúpený: Ing. Jana Klimentová IČO: 35702877 Telefón:

Více

ZMLUVA O PREVODE AKCIÍ

ZMLUVA O PREVODE AKCIÍ ZMLUVA O PREVODE AKCIÍ (ďalej len Zmluva ) uzavretá v súlade s 19 a nasl. zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Více

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie cenovej ponuky spracovaná v zmysle 9 ods.9 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Predmet zákazky : Obnova a dodávka tonerových kaziet do

Více

Podlahová krytina gumolín a montážne príslušenstvo

Podlahová krytina gumolín a montážne príslušenstvo MÔJ DOMOV, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany Výzva na predloženie ponuky/elektronicky Verejný obstarávateľ MÔJ DOMOV, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany, P. O. Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany

Více

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1 Dodanie u a reťazové obchody Miesto dodania u - 13/1 ak je dodanie u spojené s odoslaním alebo prepravou u - kde sa nachádza v čase, keď sa odoslanie alebo preprava u osobe, ktorej má byť dodaný, začína

Více

Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január december 2014.

Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január december 2014. Materiál 11/15 - MsR 17.2.2015 - MsZ 24.2.2015 Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január december 2014. Prievidza, február 2015 Obsah: 1. Vyúčtovanie výkonov vo verejnom

Více

Licenčná zmluva na nákup licenčných práv programov (výpis zo zmluvy)

Licenčná zmluva na nákup licenčných práv programov (výpis zo zmluvy) Licenčná zmluva na nákup licenčných práv programov (výpis zo zmluvy) Zmluvní partneri: Programy: KM Plus Media, s.r.o. Sokolovská 79, 186 00 Praha 8 Česká republika IČ: 28905962 DIČ: CZ28905962 Zapísaná:

Více

FORMULÁR pre právnickú osobu

FORMULÁR pre právnickú osobu OKRESNÝ ÚRAD... odbor živnostenského podnikania Vyplní úrad FORMULÁR pre právnickú osobu ohlásenie voľnej, remeselnej alebo viazanej živnosti / žiadosť o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení 1,

Více

Mesto Sereď Námestie republiky 1176/10, Sereď

Mesto Sereď Námestie republiky 1176/10, Sereď Prieskum trhu (tovar) v Seredi, dňa 13.11.2014 Mesto Sereď ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vykonáva

Více

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Výzva na predkladanie cenových ponúk Magistrát hl. m. SR Bratislavy Oddelenie verejného obstarávania Mgr. Barbora Uharčeková Primaciálne nám.1 814 99 Bratislava Váš list / Zo dňa Naše číslo 560/2013 Vybavuje / Linka Mgr. Z.Treská Bratislava

Více

J & T BANKA, a. s. Pobočka zahraničnej banky Zverejňované informácie k

J & T BANKA, a. s. Pobočka zahraničnej banky Zverejňované informácie k J & T BANKA, a. s. Pobočka zahraničnej banky Zverejňované informácie k 30.6.2011 OBSAH OBSAH 1. INFORMÁCIE O BANKE 3 1.1 INFORMÁCIE O ČINNOSTI J & T BANKY, A. S. POBOČKY ZAHRANIČNEJ BANKY 3 1.2 ORGANIZAČNÁ

Více

3 0 20 A V Á R P Z NÍ Č O R VÝ..r.o s o artis + C : K isk sign & t e D

3 0 20 A V Á R P Z NÍ Č O R VÝ..r.o s o artis + C : K isk sign & t e D VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 1 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti 2 Základní identifikační údaje o společnosti 4 Orgány společnosti 5 Úplná rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow 6 Vybrané části z

Více

Výzva na predloženie ponuky

Výzva na predloženie ponuky Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie ponuky 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov verejného

Více

J & T BANKA, a. s. Pobočka zahraničnej banky Zverejňované informácie k

J & T BANKA, a. s. Pobočka zahraničnej banky Zverejňované informácie k J & T BANKA, a. s. Pobočka zahraničnej banky Zverejňované informácie k 31.3.2013 Obsah Informácie o banke 3 1.1 Informácie o činnosti J & T Banky, a. s. pobočky zahraničnej banky 4 1.2 Organizačná štruktúra

Více

Kúpna zmluva č. Z _Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Kúpna zmluva č. Z _Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka Kúpna zmluva č. Z01008_Z Uzatvorená v zmysle 09 a nasl. Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obchodné meno: Sídlo: IČO: DIČ: IČ DPH: Číslo účtu: Tel: Stredná odborná škola technická,

Více

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre. Príloha 11 Žiadosti

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre. Príloha 11 Žiadosti Príloha 11 Žiadosti Príloha 11: Vzor žiadosti strana 1 z 11 Obsah 1. VZOR ŽIADOSTI O TECHNICKE ŠETRENIE... 3 2. VZOR ZMLUVY - ŠPECIFIKÁCIA... 5 3. VZOR ŽIADOSTI O VSTUP DO OBJEKTU, KÁBLOVEJ ŠACHTY... 7

Více

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od A. Právny rámec Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od 18. 4. 2016 Podľa 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, Košice

Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, Košice Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice Výzva na predloženie ponuky prieskum trhu Spis č.: 17-máj-A2-2013 V rámci postupu vo verejnom obstarávaní podľa 102 zákona č. 25/2006

Více

Strana: 1 +--------------+ IDENTIFIKACE +--------------+ DUNS : 36-059-0251. REGISTR. JMÉNO: Testovací zpráva, s.r.o.

Strana: 1 +--------------+ IDENTIFIKACE +--------------+ DUNS : 36-059-0251. REGISTR. JMÉNO: Testovací zpráva, s.r.o. Strana: 1 Tato zpráva je Vám poskytována podle obchodních podmínek Dun & Bradstreet spol. s r.o., je přísně důvěrná a nesmí být poskytována třetí straně. HOSPODÁŘSKÁ INFORMACE +---------------------------------------------------------------------------+

Více

nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roka medzi týmito zmluvnými stranami: Doc. JUDr. Dušan Dorotin, CSc, Generálny riaditeľ Všeobecnej sekcie MV SR

nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roka medzi týmito zmluvnými stranami: Doc. JUDr. Dušan Dorotin, CSc, Generálny riaditeľ Všeobecnej sekcie MV SR DODATOK č. 2 ktorým sa mení a dopĺňa KÚPNA ZMLUVA č. VS-19-32-3l/EO-2-2000 (č.p. VS-19-32-57/EO-2-2000) uzatvorená podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roka medzi týmito

Více

SERVISNÁ ZMLUVA č.11-eps-2012

SERVISNÁ ZMLUVA č.11-eps-2012 SERVISNÁ ZMLUVA č.11-eps-2012 na komplexnú technickú starostlivosť pre zabezpečenie nepretržitej prevádzky zariadenia systému EPS uzavretá podľa 536 a nasl. a 591 a nasl. Obchodného zákonníka medzi: Zhotoviteľ:

Více

ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU, OZNÁMENIE ZMIEN, ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE REGISTRÁCIE NA DAŇ Z PRÍJMOV A DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY

ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU, OZNÁMENIE ZMIEN, ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE REGISTRÁCIE NA DAŇ Z PRÍJMOV A DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY REGDP_1 ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU, OZNÁMENIE ZMIEN, ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE REGISTRÁCIE NA DAŇ Z PRÍJMOV A DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky

Více

Zápisnica o vyhodnotení ponúk. LS Hronec na roky

Zápisnica o vyhodnotení ponúk. LS Hronec na roky Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog Hlavná 245/72, 976 52 Čierny Balog Zápisnica o vyhodnotení ponúk v zmysle 42 ods. 8 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a

Více

Kúpna zmluva č. Z201517546_Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Kúpna zmluva č. Z201517546_Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka Kúpna zmluva č. Z201517546_Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obchodné meno: Sídlo: IČO: DIČ: IČ DPH: Číslo účtu: Tel: Ružinovský športový klub Mierová

Více

Farby, laky, maliarské potreby

Farby, laky, maliarské potreby MÔJ DOMOV, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany Výzva na predloženie ponuky Verejný obstarávateľ MÔJ DOMOV, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany, P. O. Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany v rámci postupu

Více

4.A. Obstaranie náhradných nájomných bytov údaje o stavbe

4.A. Obstaranie náhradných nájomných bytov údaje o stavbe VZOR Príloha k opatreniu č. 338/2011 Z. z. Žiadosť o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov, pozemku a technickej vybavenosti 1. Údaje o prijatí žiadosti 1 Evidenčné číslo žiadosti:

Více

Kúpna zmluva č. OK - 3/2013 uzatvorená podľa 588 a nasl. Občianskeho zákonníka. Článok I. Zmluvné strany

Kúpna zmluva č. OK - 3/2013 uzatvorená podľa 588 a nasl. Občianskeho zákonníka. Článok I. Zmluvné strany Kúpna zmluva č. OK - 3/2013 uzatvorená podľa 588 a nasl. Občianskeho zákonníka 1. 1. RNDr. Miroslav Zapletal Článok I Zmluvné strany 1. 2. Národná banka Slovenska, ul. Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava

Více

Kritériá prijímania uchádzačov o magisterské štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave na akademický rok 2016/2017

Kritériá prijímania uchádzačov o magisterské štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave na akademický rok 2016/2017 Kritériá prijímania uchádzačov o magisterské štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave na akademický rok 2016/2017 Všeobecné informácie a základné podmienky prijatia na štúdium

Více

Informácia k používaniu elektronickej registračnej pokladnice a virtuálnej registračnej pokladnice cestovnými kanceláriami a cestovnými agentúrami

Informácia k používaniu elektronickej registračnej pokladnice a virtuálnej registračnej pokladnice cestovnými kanceláriami a cestovnými agentúrami Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k používaniu elektronickej registračnej pokladnice a virtuálnej registračnej pokladnice cestovnými kanceláriami a cestovnými agentúrami Doplnený text

Více

Strana: 1 +--------------+ IDENTIFIKACE +--------------+ DUNS : 36-059-0251. REGISTR. JMÉNO: Testovací zpráva, s.r.o. ZKRATKA : TZ, s.r.o.

Strana: 1 +--------------+ IDENTIFIKACE +--------------+ DUNS : 36-059-0251. REGISTR. JMÉNO: Testovací zpráva, s.r.o. ZKRATKA : TZ, s.r.o. Strana: 1 Tato zpráva je Vám poskytována podle obchodních podmínek Dun & Bradstreet spol. s r.o., je přísně důvěrná a nesmí být poskytována třetí straně. HOSPODÁŘSKÁ INFORMACE +---------------------------------------------------------------------------+

Více

8. Odložená daňová pohledávka

8. Odložená daňová pohledávka ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 465 05 091 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky DAKO-CZ, a.s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li

Více

Uznesenie. r o z h o d o l :

Uznesenie. r o z h o d o l : Súd: Okresný súd Bratislava I Spisová značka: 33Exre/302/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1113225002 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 07. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milena Daubnerová

Více

Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. )

Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. ) Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. ) 1.Identifikácia

Více

ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky. Informácie o činnosti, opatreniach na nápravu a pokutách k

ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky. Informácie o činnosti, opatreniach na nápravu a pokutách k ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky Informácie o činnosti, opatreniach na nápravu a pokutách ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky, so sídlom na Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 30 844 754,

Více

Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky

Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky pobočka zahraničnej banky Informácie podľa Opatrenia NBS č. 15/2010 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bank Informácie k 31. 3. 2014 Citibank Europe plc so sídlom 1 North Wall Quay,

Více

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY zákazka s nízkou hodnotou

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY zákazka s nízkou hodnotou VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY zákazka s nízkou hodnotou podľa 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na : Zariadenie kuchyne

Více

ROZHODNUTIE Národnej banky Slovenska zo 14. februára 2006,

ROZHODNUTIE Národnej banky Slovenska zo 14. februára 2006, čiastka 4/2006 Vestník NBS rozhodnutie NBS č. 2/2006 8 2 ROZHODNUTIE Národnej banky Slovenska zo 14. februára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 24. januára 2003 č. 1/2003,

Více

Zmluva o spolupráci pri realizácii budúceho investičného zámeru. ktorú uzavreli:

Zmluva o spolupráci pri realizácii budúceho investičného zámeru. ktorú uzavreli: Zmluva o spolupráci pri realizácii budúceho investičného zámeru ktorú uzavreli: 1./ Mesto Želiezovce, IČO 307 696, so sídlom 937 01 Želiezovce, SNP č.2, zast. primátorom mesta, Ing. arch. Pavlom Bakonyim

Více

Dodávka tonerov do tlačiarni

Dodávka tonerov do tlačiarni Naše číslo Vaše číslo Vybavuje/kontakt Košice dňa S- 644 /2012 Ing. ľudmila Horňanská 31. 10. 2012 Vec: Verejná výzva na predloženie ponuky tovar V rámci zadávania podprahovej zákazky podľa 99 až 101 zákona

Více

Servis a oprava kopírovacích zariadení

Servis a oprava kopírovacích zariadení ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY TOPOĽČANY Oddelenie ekonomiky Výzva na predkladanie ponúk zadávanie zákazky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

Více

Informácia o výberovom konaní

Informácia o výberovom konaní Zbor väzenskej a justičnej stráže Informácia o výberovom konaní na voľné miesto vedúci odborný referent referátu centrálnej evidencie oddelenia logistiky Začiatok výberového konania : 03.04.2013 Termín

Více

VÝZVA. Prieskum trhu

VÝZVA. Prieskum trhu VÝZVA Prieskum trhu podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len,,zákon ) I. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO

Více

DODATOK č. 3. dodatku č. 3. Čl. I

DODATOK č. 3. dodatku č. 3. Čl. I DODATOK č. 3 k zmluve o dielo o servisných službách č. 21/2008 zo dňa 25.11. 2008 v znení dodatku č. 1 zo dňa 20.09.2010 a dodatku č. 2 zo dňa 23.02.2011 Objednávateľ: Národná banka Slovenska ul. Imricha

Více

Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky

Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky pobočka zahraničnej banky Informácie podľa Opatrenia NBS č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bank Informácie k 31. 12. 2014 Citibank Europe plc so sídlom 1 North Wall

Více

NÁVRH NA ZÁPIS SPOLOČNOSTI S RUČENÍM OBMEDZENÝM DO OBCHODNÉHO REGISTRA

NÁVRH NA ZÁPIS SPOLOČNOSTI S RUČENÍM OBMEDZENÝM DO OBCHODNÉHO REGISTRA Príloha č. 7 k vyhláške č. 25/2004 Z. z. Miesto na nalepenie kolkovej známky NÁVRH NA SPOLOČNOSTI S RUČENÍM OBMEDZENÝM DO OBCHODNÉHO REGISTRA Obchodný register Okresný súd TRENČÍN Ulica Piaristická Číslo

Více

Účtovný doklad. Druh 5) Číslo 6) 7) Identifikáci a prílohy 8)

Účtovný doklad. Druh 5) Číslo 6) 7) Identifikáci a prílohy 8) Názov prijímateľa: Názov projektu: Vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu časť A.1 - vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu Výzva: Kód

Více

Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk Obec Veľké Dravce, Školská 240, 985 42 Veľké Dravce Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia Výzva na predkladanie ponúk Zákazka podľa 9 odstavec 9 Zákona č. 25/2006

Více

...::::t::.. Q%) ~ VYBOR

...::::t::.. Q%) ~ VYBOR Pl!ZSE Generálny partner -...::::t::.. Q%) VYBOR o 6-06- 2013 r:(t9'lofj Faktúra ZSEEnergia, a. s.. Čulenova 6. 816 47 Bratislava 1 Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7436843686 Obchodný partner: 5100028742

Více

OBEC OLEŠNÁ Olešná č. 493,

OBEC OLEŠNÁ Olešná č. 493, OBEC OLEŠNÁ Olešná č. 493, 023 52 Č. j.: VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK ZÁKAZKY v zmysle 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Více

ŠPECIÁLNA PONUKA FINANCOVANIA PRE ČLENOV SLK. VÚB Leasing, a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava. Platnosť ponuky od

ŠPECIÁLNA PONUKA FINANCOVANIA PRE ČLENOV SLK. VÚB Leasing, a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava. Platnosť ponuky od ŠPECIÁLNA PONUKA FINANCOVANIA PRE ČLENOV SLK Platnosť ponuky od 26. 03. 2015 VÚB Leasing, a.s., Mlynské Nivy 1, 820 05 Bratislava OBSAH KTO SME ČO VÁM PONÚKAME Financovanie osobných a úžitkových vozidiel

Více

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky Námestie slobody 19 02/ 529 25 727 812 23 Bratislava Tel/Fax: 02/ 529 25 707 Výzva na rokovacie konanie. Po vykonaní prieskumu trhu v zmysle

Více

Výberové konanie - zadanie zákazky na dodanie tovaru

Výberové konanie - zadanie zákazky na dodanie tovaru Výzva na predloženie cenovej ponuky formou elektronickej aukcie Výberové konanie - zadanie zákazky na dodanie tovaru 1. Identifikácia obstarávateľa : Názov: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Více

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre. Príloha 7 Poplatky a ceny

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre. Príloha 7 Poplatky a ceny Príloha 7 Poplatky a ceny Príloha 7: Poplatky a ceny strana 1 z 5 Obsah 1. CENY V RÁMCI DOHODY NDA A RÁMCOVEJ ZMLUVY... 3 2. CENY V RÁMCI ZMLUVY O DUCT SHARING... 3 2.1 CENA ZA POSKYTOVANIE ZÁKLADNEJ SLUŽBY

Více

Výběrové řízení na dodávku elektřiny a zemního plynu

Výběrové řízení na dodávku elektřiny a zemního plynu Výběrové řízení na dodávku elektřiny a zemního plynu Datum konání 13.03.2016 : elektřina v 13:00 zemní plyn v 15:00 Výsledky komodita elektřina: Stávající cena v tarifu C01d,C02d,C03d-1134 Kč za MWh Cena

Více

ZŠ vzlatých Klasoch je verejným obstarávateľom podľa 6 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.

ZŠ vzlatých Klasoch je verejným obstarávateľom podľa 6 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. Základná škola, Hlavná 787/25, 930 39 Zlaté Klasy Zlaté Klasy, 10.06.2015 Výzva na predkladanie ponúk zverejnená v profile verejného obstarávateľa na svojom webovom sídle spracovaná v zmysle 9 ods. 9 zákona

Více

Hlasovanie o návrhu uznesenia č.1 mimoriadneho valného zhromaždenia :

Hlasovanie o návrhu uznesenia č.1 mimoriadneho valného zhromaždenia : Uverejnenie výsledkov hlasovania na mimoriadnom valnom zhromaždení akciovej spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. konanom dňa 22.08.2013 podľa 188 ods.5 Obchodného zákonníka Hlasovanie o návrhu uznesenia

Více

Aktuálny legislatívny vývoj v oblasti obchodného registra

Aktuálny legislatívny vývoj v oblasti obchodného registra JUDr. Jaroslav Macek Omšenie, 10.06.2013 OBCHODNÝ REGISTER AKTUÁLNE PROBLÉMY Aktuálny legislatívny vývoj v oblasti obchodného registra Novela ObZ účinná od 1.2.2013-127a a 132 ods.1 úradné osvedčenie podpisu

Více

Výzva na predloženie ponuky

Výzva na predloženie ponuky Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z.z.) Číslo: VO 01/2014 Názov

Více

Výzva na predloženie ponuky

Výzva na predloženie ponuky Výzva na predloženie ponuky v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní ) Identifikácia

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 CUKROVARU VRBÁTKY a.s. Obsah pololetní zprávy za 1. pololetí 2014 1. Popisná část 1) Základní údaje o společnosti 2) Předmět podnikání 3) Údaje o cenných papírech 2. Finanční část

Více

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch V zmysle ustanovení zákona č.357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva primátor mesta túto

Více

sprchové dveře do niky INFINITY D

sprchové dveře do niky INFINITY D sprchové dveře do niky INFINITY D NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našich sprchový dveří. Česká společnost LITEN s.r.o., působí na českém i evropském trhu jako výrobce

Více

Daňový systém Slovenska. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 11. listopadu 2013

Daňový systém Slovenska. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 11. listopadu 2013 Daňový systém Slovenska JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 11. listopadu 2013 Systém daní na Slovensku Systém daní na Slovensku Daně přímé Daň z příjmu Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu právnických osob

Více

ENERGETIKA S E R E 0

ENERGETIKA S E R E 0 / ENERGETIKA S E R E 0 MESTSKÝ ÚRAD SER E Ď Dátum: o -03-. 7 Mesto Sereď Námestie republiky 1176/10 926 01 Sereď Pod:tcie /'.é1 J;" ~ r 1()14 i~lu Čl\I

Více

Obsah. 5. Ostatní údaje 14 Kontakt Osoby odpovědné za pololetní zprávu. Pololetní zpráva 2008 1

Obsah. 5. Ostatní údaje 14 Kontakt Osoby odpovědné za pololetní zprávu. Pololetní zpráva 2008 1 V Litovli srpen 2008 Pololetní zpráva R O K 2 0 0 8 Obsah 1. Údaje o emitentovi kótovaného cenného papíru 2 Obchodní firma 2 Založení a přeměny 2 Rejstříkový soud oprávněný k vedení obchodního rejstříku

Více

V y d á v a. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senica č. 3A o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2017

V y d á v a. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senica č. 3A o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2017 Mesto Senica v súlade s ustanovením 6 ods.1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 369/1990 Zb. ) a ustanoveniami 77-83 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych

Více

J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Pololetní zpráva

J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Pololetní zpráva J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Pololetní zpráva 2004 PROFIL SPOLEČNOSTI Název J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. IČ 47 67 26 84 Rejstříkový soud Městský soud v Praze,

Více

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 24. júna 2014 Materiál číslo: 529 /2014 Návrh na prenájom pozemkov parc. č. 148 a 149 k.ú.

Více

KÚPNA ZMLUVA ( 588 a nasl. OZ )

KÚPNA ZMLUVA ( 588 a nasl. OZ ) KÚPNA ZMLUVA ( 588 a nasl. OZ ) Predávajúci: Predávajúci č.1 Meno a priezvisko: Ing. Cyril Tuhrin, rod. Tuhrin Dátum narodenia: 2.6.1966 RČ: 660602/6163 Trvale bytom: Sibírska 2, 080 01 Prešov (ďalej Predávajúci

Více

S M Ě R N I C E pro odměňování smluvních zaměstnanců a obchodních zástupců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

S M Ě R N I C E pro odměňování smluvních zaměstnanců a obchodních zástupců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky S M Ě R N I C E pro odměňování smluvních zaměstnanců a obchodních zástupců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky 1.Základní ustanovení 1.1. Smluvním zaměstnancem (dále jen SZ) Vojenské zdravotní

Více

O b e c R o z h a n o v c e

O b e c R o z h a n o v c e O b e c R o z h a n o v c e Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rozhanovce č.1/2017 zo dňa 02.02.2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka navštevujúceho školské zariadenie

Více

Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk Výzva na predkladanie ponúk v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa 9 ods. 9 na dodanie tovaru,,kancelárske

Více

Č. p.: UpIA-1894/2016-OOPS Počet listov: 4 Prílohy: 1/1 VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

Č. p.: UpIA-1894/2016-OOPS Počet listov: 4 Prílohy: 1/1 VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY MINISTERSTVO OBRANY SR Výtlačok jediný! Č. p.: UpIA-1894/2016-OOPS Počet listov: 4 Prílohy: 1/1 VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY (Zákazka na nákup tovaru podľa 139 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom

Více

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA CENTRUM LOGISTIKY A OBSTARÁVANIA KLEMENSOVA 8, 813 61 BRATISLAVA Záujemcovia (podľa rozdeľovníka) Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava 78/2015/CLaO/ViM

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 25 ] Zpráva auditora k výroční

Více

Protokol o zápise dieťaťa do 1. ročníka ZŠ

Protokol o zápise dieťaťa do 1. ročníka ZŠ Základná škola Žitavská ul. č. 1, 821 07 Bratislava Protokol o zápise dieťaťa do 1. ročníka ZŠ V zmysle 20 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých

Více

S pozdravom, JUDr. Michal Mertiňák

S pozdravom, JUDr. Michal Mertiňák MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY Stromová 1, 813 30 Bratislava 1 odbor pre verejné obstarávanie Záujemcovia Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava

Více

Čl. I. Úvodné ustanovenia

Čl. I. Úvodné ustanovenia uzatvorená podľa ust. 269 ods. 2 v spojení s ust. 323 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len Dohoda ) Zmluvné strany: 1. Obchodné meno: Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1948. Vyhlásené: 03.08.1948 Časová verzia predpisu účinná od: 24.06.1950 do: 31.12.

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1948. Vyhlásené: 03.08.1948 Časová verzia predpisu účinná od: 24.06.1950 do: 31.12. ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1948 Vyhlásené: 03.08.1948 Časová verzia predpisu účinná od: 24.06.1950 do: 31.12.1952 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 183 Z Á K O N ze dne

Více

Obdobie/Množstvo Cena bez DPH (Zákl. dane - služby) DPH 20% Spolu s DPH. Spolu zaokrúhlene

Obdobie/Množstvo Cena bez DPH (Zákl. dane - služby) DPH 20% Spolu s DPH. Spolu zaokrúhlene 03982369-02-06-7 R Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82 09 Bratislava, Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +42 2 585 585, IČO: 35 6972 70, IC DPH: SK 2020 3 05 78, DlC: 2020 3 05 78, v

Více

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje Sereď 47/2016 Mgr. Ing. Daniela Vargová

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje Sereď 47/2016 Mgr. Ing. Daniela Vargová Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje Sereď 47/2016 Mgr. Ing. Daniela Vargová 27.9.2016 Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky Správa majetku Sereď, s.r.o., ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona

Více

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 15. 12. 2011 N á v r h na schválenie prípadu hodného osobitného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 TEZAS servis a.s. Sídlo společnosti: Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČ: 2476518 DIČ: CZ2476518 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 21 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 21 1. Základní údaje o společnosti 2. Údaje

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28747143 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

Pracovnoprávny vzťah závislá práca

Pracovnoprávny vzťah závislá práca časť 9. diel 4. kapitola 1.1 str. 1 9.4.1.1 Pracovnoprávny vzťah závislá práca Definovanie pojmu závislá práca, tak ako vyplýva z ustanovenia 1 ods. 2 a 3 ZP, ako aj všeobecne upravený pojem zamestnanca,

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2007 ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo. MP INVEST, a.s. IČ Masná 1850/4 25 326 821

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2007 ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo. MP INVEST, a.s. IČ Masná 1850/4 25 326 821 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ROZVAHA (BILANCE) MP INVEST, a.s. ke dni 31.12.2007 ( v celých tisících Kč )

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2006 Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována

Více

ZÁSTĚNA 508. vanová zástěna

ZÁSTĚNA 508. vanová zástěna vanová zástěna ZÁSTĚNA 508 návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu naší vanové zástěny. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž není zahrnuta

Více

Reklamaèní øád. L205 - postel. Reklamaèný poriadok. Prodejce Predajca. Pøevzetí Prevzatie. Datum Dátum. Podpis

Reklamaèní øád. L205 - postel. Reklamaèný poriadok. Prodejce Predajca. Pøevzetí Prevzatie. Datum Dátum. Podpis CZ Reklamaèní øád Záruèní lis t / Záruèn ý list Na tento výr obek poskytuje výrobce záruèní dobu v délce mìsícù. Pokud není na prodávané vìci, jejím obalu nebo návodu k ní pøipojeném vyznaèena v souladu

Více

DODATOK č. 3. ku kúpnej zmluve č. VS-421-3/HZ zo dňa (ďalej len zmluva")

DODATOK č. 3. ku kúpnej zmluve č. VS-421-3/HZ zo dňa (ďalej len zmluva) DODATOK č. 3 ku kúpnej zmluve č. VS-421-3/HZ-6-98 zo dňa 8.10.1998 (ďalej len zmluva") uzatvorený v zmysle ustanovení 409 až 470 Obchodného zákonníka ktorým sa mánia a dopĺňajú nasledovné články pôvodnej

Více

# $%&'()* +, $-.'/ -&,.(*&',-0 1'-.2$ '$-.'/ -3 45!4116789! "":+92$ '*&/& &!45!4192$ '&-.'2&67:!43;411 789! ""* ).-' $&<3 45!411

# $%&'()* +, $-.'/ -&,.(*&',-0 1'-.2$ '$-.'/ -3 45!4116789! :+92$ '*&/& &!45!4192$ '&-.'2&67:!43;411 789! * ).-' $&<3 45!411 !"! # $%&'()* +, $-.'/ -&,.(*&',-0 1'-.2$ '$-.'/ -3 45!4116789! "":+92$ '*&/& &!45!4192$ '&-.'2&67:!43;411 789! ""* ).-' $& 2/ >= - 91

Více

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre) Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109Bratislava, Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851. ICO: 35 6972 70. ic DPH: SK 2020 31 05 78, DlC: 2020 31 05 78. Zapfsaná v obchodnom

Více

Oprava ulice Malé trhovisko a Zigmund šachta asfaltovaním Banská Štiavnica.

Oprava ulice Malé trhovisko a Zigmund šachta asfaltovaním Banská Štiavnica. VÝZVA na predloženie ponuky zákazky s nízkou hodnotou (podľa ustanovenia 102 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Oprava

Více