8. Odložená daňová pohledávka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "8. Odložená daňová pohledávka"

Transkript

1 ROZVAHA v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky DAKO-CZ, a.s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště Budovatelů Třemošnice Označení AKTIVA Číslo řádku a b c AKTIVA CELKEM (ř ) = ř A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 B. Dlouhodobý majetek (ř ( ) 003 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12) 004 B. I. 1. Zřizovací výdaje 005 Brutto Běžné účetní období Korekce Netto Minulé úč. období Netto Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwill (+/-) Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22) B. II. 1. Pozemky Stavby 015 Samostatné movité věci a soubory movitých 3. věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Dospělá zvířata a jejich skupiny Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 8. majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-) 022 B. III. Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30) 023 B. III. 1. Podíly - ovládaná osoba Podíly v účetních jednotkách pod podstatným 2. vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026 Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající 4. osoba, podstatný vliv Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

2 Označení a AKTIVA C. Oběžná aktiva (ř ) 031 C. I. Zásoby (ř. 33 až 38) 032 C. I. 1. Materiál 033 b 2. Nedokončená výroba a polotovary Číslo řádku 3. Výrobky 035 c Brutto Běžné účetní období Netto Minulé úč. období Netto Korekce Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby C. II. Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47) C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba Pohledávky - podstatný vliv 042 Pohledávky za společníky, členy družstva a za 4. účastníky sdružení Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka 047 C. III. Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57) C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba Pohledávky - podstatný vliv 051 Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C. VI. Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62) C. IV. 1. Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 D. I. Časové rozlišení (ř. 64 až 66) D. I. 1. Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období

3 Označení a PASIVA b Číslo řádku c PASIVA CELKEM (ř ) = ř A. Vlastní kapitál (ř ) 068 A. I. Základní kapitál (ř. 70 až 72) 069 A. I. 1. Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) Změny základního kapitálu (+/-) 072 A. II. Kapitálové fondy (ř. 74 až 79) 073 A. II. 1. Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností (+/-) Rozdíly z přeměn společností (+/-) Rozdíly z ocenění při přeměnách společností ((± 416) 079 Rezervní fondy, nedělitelný fond a A. III. (ř ) 080 ostatní fondy ze zisku A. III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy 082 A. IV. Výsledek hospodaření minulých let (ř ) 083 A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 084 Stav v běžném účet. období Stav v minulém účet. období Neuhrazená ztráta minulých let (-) Jiný výsledek hospodaření minulých let Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) A. V. (ř ) = ř. 60 výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu B. Cizí zdroje (ř ) B. I. Rezervy (ř. 89 až 92) B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů Rezerva na důchody a podobné závazky Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy 093 B. II. Dlouhodobé závazky (ř. 94 až 102) 094 B. II. 1. Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba Závazky - podstatný vliv 097 Závazky ke společníkům, členům družstva a účastníkům 4. sdružení Dlouhodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní Jiné závazky Odložený daňový závazek

4 Označení a PASIVA b B. III. Krátkodobé závazky (ř. 105 až 115) 104 B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba Závazky - podstatný vliv 107 Závazky ke společníkům, členům družstva a účastníkům sdružení 5. Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné účty pasivní Jiné závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 117 až 119) 116 B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci 119 C. I. Časové rozlišení (ř. 121 až 122) C. I. 1. Výdaje příštích období Číslo řádku c Stav v běžném účet. období 5 2. Výnosy příštích období Stav v minulém účet. období Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky: akciová společnost Předmět podnikání: Vývoj, výroba, servis a prodej vzduchotlakových železničních brzd, součástí a příslušenství

5 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky DAKO-CZ, a.s. ke dni (v celých tisících Kč) IČ Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště Budovatelů Třemošnice Označení TEXT Číslo řádku a b c I. Tržby za prodej zboží 01 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 + Obchodní marže (ř ) 03 II. Výkony (ř ) 04 II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace 07 B. Výkonová spotřeba (ř ) 08 B. 1. Spotřeba materiálu a energie 09 B. 2. Služby 10 + Přidaná hodnota (ř ) 11 C. Osobní náklady (ř. 13 až 16) 12 C. 1. Mzdové náklady 13 C. 2. Odměny členům orgánu společnosti a družstva 14 C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 C. 4. Sociální náklady 16 D. Daně a poplatky 17 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř ) 19 III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 III. 2 Tržby z prodeje materiálu 21 F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř ) 22 F.1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 F.2 Prodaný materiál 24 G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období (+/-) 25 IV. Ostatní provozní výnosy 26 H. Ostatní provozní náklady 27 běžném 1 Skutečnost v účetním období minulém V. Převod provozních výnosů 28 I. Převod provozních nákladů 29 Provozní výsledek hospodaření * 30 [ř (+/-25) (-28) - (-29)]

6 Označení TEXT Číslo řádku a b c VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 běžném 1 Skutečnost v účetním období minulém 2 J. Prodané cenné papíry a podíly 32 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř. 34 až 36) 33 VII. 1. Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 34 VII. 2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 VII. 3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 K. Náklady z finančního majetku 38 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 L. Náklady z přecenění majetkových papírů a derivátů 40 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti (+/-) 41 X. Výnosové úroky 42 N. Nákladové úroky 43 XI. Ostatní finanční výnosy 44 O. Ostatní finanční náklady 45 XII. Převod finančních výnosů P. Převod finančních nákladů 47 * Finanční výsledek hospodaření [ř (+/- 41) (- 46) - (- 47)] Q. Daň z příjmů za běžnou činnost (ř ) Q splatná Q odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř ) XIII. Mimořádné výnosy 53 R. Mimořádné náklady 54 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř ) 55 S.1. - splatná 56 S.2. - odložená 57 * Mimořádný výsledek hospodaření (ř ) 58 T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř ) 60 **** Výsledek hospodaření před zdaněním (ř ) Pozn.: Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky: akciová společnost Předmět podnikání: Vývoj, výroba, servis a prodej vzduchotlakových železničních brzd, součástí a příslušenství

7 DAKO-CZ, a.s. Třemošnice Příloha účetní závěrky za rok 2013 Ing. Tomáš Tucauer předseda představenstva a generální ředitel Vypracoval: ing. Bubeníková Třemošnice:

8 Obsah přílohy Obecné informace 1. Popis účetní jednotky 2. Předmět podnikání 3. Osoby, které se podílejí více než 20 % na základním kapitálu 4. Změna v obchodním rejstříku 5. Orgány společnosti k rozvahovému dni 6. Organizační struktura jednotky 7. Majetková či smluvní spoluúčast v jiných společnostech 8. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 9. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování 1. Způsob ocenění majetku 1.1 Ocenění a způsob účtování zásob 1.2 Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností 1.3 Ocenění cenných papírů a majetkových podílů 2. Způsob stanovení reprodukční ceny 3. Změny a odchylky od účetních metod 4. Opravné položky 5. Odpisování 6. Přepočet údajů v cizích měnách 7. Finanční deriváty Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace 1.1 Dlouhodobé a krátkodobé bankovní úvěry 1.2 Rozpis odložené daně ze zisku 1.3 Přijaté dotace 1.4 Rozpis mank a přebytků zásob 2. Doplňující informace o dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku 2.1 Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku 2.2 Rozpis dlouhodobého nehmotného majetku 2.3 Dlouhodobý hmotný majetek pořízení formou finančního leasingu 2.4 Nejdůležitější přírůstky dlouhodobého majetku a úbytky 2.5 Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze 2.6 Hmotný majetek zatížen zástavním právem 2.7 Dlouhodobý finanční majetek 3. Vlastní kapitál 3.1 Zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu 3.2 Rozdělení zisku minulého účetního období 3.3 Základní kapitál 4. Pohledávky a závazky 4.1 Pohledávky po lhůtě splatnosti 4.2 Pohledávky v cizí měně 4.3 Jiné pohledávky 4.4 Závazky po lhůtě splatnosti 4.5 Závazky v cizí měně - 1 -

9 4.6 Závazky nevykazované v rozvaze z titulu záruk přijatých za jiný podnik 4.7 Pohledávky a závazky nevykazované v rozvaze 4.8 Daňové závazky 4.9 Závazky vyplývající ze sociálního a zdravotního pojištění 4.10 Náklady na audit 5. Tvorba a čerpání rezerv 6. Výnosy z běžné činnosti 7. Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj 8. Významné události po datu účetní závěrky Přílohy: Přehled o peněžních tocích (cash flow) - 2 -

10 Obecné údaje V příloze jsou uvedeny významné údaje pro posouzení finanční, majetkové a důchodové situace společnosti z hlediska externích uživatelů. Částky jsou uvedeny v tis. Kč, není-li uvedeno jinak. Rozvahový den: Okamžik sestavení účetní závěrky: Popis účetní jednotky Název: DAKO-CZ, a.s. IČO: Sídlo: Budovatelů 323, Třemošnice Právní forma: akciová společnost Datum vzniku: Předmět podnikání: - provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem v rozsahu povolení dle z. č. 38/94 Sb. - vývoj, výroba, opravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování a znehodnocování zbraní - provozování drážní dopravy na železniční dráze - vlečce Vlečka DAKO, a.s. - montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení - zámečnictví, nástrojařství - obráběčství - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 3. Osoby, které se podílejí více než 20 % na základním kapitálu LOGEKO a.s., č.p. 101, Čepí. Jediný akcionář této společnosti je Jaroslav Strnad, Tyršova 816, Slatiňany. 4. Změna v obchodním rejstříku Představenstvo: ze dne Výmaz: - předseda představenstva: Milan Polák - den zániku členství a funkce v představenstvu: 31. prosince

11 5. Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni Statutární orgán - představenstvo: Předseda představenstva: Člen představenstva: Člen představenstva: Milan Polák Ing. Václav Devera Ing. Petr Rusek Dozorčí rada: Předseda dozorčí rady: Místopředseda dozorčí rady: Člen: Ing. Ilona Kadlecová Jaroslav Novotný Ing. Stanislav Pechar 6. Organizační struktura účetní jednotky Akciová společnost má jednu organizační jednotku. V čele stojí generální ředitel, jemuž jsou podřízeni tři odborní ředitelé vedoucí úseků (obchodní, ekonomický a výrobní). Jednotlivé úseky se dále člení na odbory nebo provozy, které se člení na oddělení. 7. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech Majetkovou spoluúčast v jiných společnostech vyšší než 20 % DAKO-CZ, a.s. nemá. 8. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady Průměrný přepočtený počet zaměstnanců z toho řídících pracovníků Celková výše osobních nákladů z toho: mzdové náklady sociální zabezpečení sociální náklady Čerpání osobních nákladů na řídící pracovníky z toho: mzdové náklady sociální zabezpečení Odměny ostatních členů orgánů: z toho: statutárních dozorčích Poskytnutá peněžitá či jiná plnění Společnost neposkytla žádné půjčky, úvěry a ostatní plnění v peněžité nebo naturální formě členům statutárních, řídících a dozorčích orgánů

12 Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování 1. Způsob ocenění majetku 1.1 Ocenění a způsob účtování zásob Ocenění a účtování nakupovaných zásob a) ve skutečných pořizovacích cenách, které zahrnují: - nákupní cenu - vedlejší pořizovací náklady (clo, dopravné, balné, manipulace aj.) b) účtované způsobem A c) pro výdej ze skladu je používán aritmetický průměr Ocenění zásob vytvořených vlastní činností a) nedokončená výroba jednicový materiál, kooperace, jednicové mzdy, výrobní režie (zpracovány na strojní normohodiny jednotlivých skupin pracovišť). b) hotové výrobky jsou oceňovány ve vlastních nákladech výroby c) účtované způsobem A d) vydané ze skladu oceněné aritmetickým průměrem 1.2 Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností Dlouhodobý hmotný majetek vytvořený vlastní činností je oceňován vlastními náklady, které zahrnují: jednicový materiál, kooperaci, jednicové mzdy a výrobní režii. Dlouhodobý nehmotný majetek vytvořený vlastní činností společnost nemá. 1.3 Ocenění cenných papírů a majetkových podílů Cenné papíry vykazované jako dlouhodobý finanční majetek jsou v účetní evidenci oceněny v pořizovací ceně. 2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny Reprodukční pořizovací cenou jsou oceňovány přebytky hmotného majetku (popř. dary) a tato cena je stanovena na úrovni tržní ceny k datu zařazení. 3. Změny a odchylky od účetních metod Nebyla dodržena kontinuita ve Výkazu zisku a ztráty ve sloupci minulé období ve výši 1125 tis. Kč na ř. 25. Tato hodnota byla vykázána na ř. 27. K okamžiku sestavení účetní závěrky - 5 -

13 k nebyla k dispozici informace o tom, že byl konkurz ukončen již v průběhu roku Pohledávky, na které byly vytvořeny v minulých letech účetní a daňové opravné položky do výše 100% byly v roce 2013 rozpuštěny a zaúčtován odpis pohledávky proti položce ve vlastním kapitálu A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let. Zůstatek položky A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let obsahuje daň z příjmů z dodatečného daňového přiznání za rok Položka Původní hodnota Změna Hodnota po změně Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období /+/-) Ostatní provozní náklady Opravné položky Zůstatek k 1.1. Tvorba Zúčtování Zůstatek k Opravné Běžné období Minulé období Běžné období Minulé období Běžné období Minulé období Běžné období Minulé období položky k: zásobám pohledávkám zákonné pohledávkám - ostatní Způsob stanovení opravných položek Opravná položka k zásobám na základě posouzení obrátky zásob v rámci inventarizace za rok 2013 Opravná položka k pohledávkám za dlužníky v konkursním a vyrovnávacím řízení byla vytvořena ve výši 100 % jejich nominální hodnoty, k pohledávkám se splatností po takto: Do měsíců po splatnosti 20 % zákonná OP 12 měsíců po splatnosti 33 % zákonná OP 18 měsíců po splatnosti 33 % zákonná + 33,5 % účetní OP 36 měsíců po splatnosti 33 % zákonná + 67 % účetní OP Od měsíců po splatnosti 20 % zákonná OP 12 měsíců po splatnosti 20 % zákonná OP 18 měsíců po splatnosti 20 % zákonná + 40 % účetní OP 36 měsíců po splatnosti 20 % zákonná + 80 % účetní OP - 6 -

14 Od jsou opravné položky k pohledávkám stanoveny individuálně na základě řádné inventarizace majetku a závazků a jsou uplatněny podle platných zákonů. 5. Odpisování Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku sestavila účetní jednotka v interní směrnici v souladu s 28 zákona o účetnictví a 56 vyhlášky a vycházela z předpokládané doby jeho používání. Účetní a daňové odpisy se nerovnají. Použita metoda rovnoměrného odpisování. 6. Přepočet údajů v cizích měnách Při přepočtu cizích měn na českou měnu používala společnost v průběhu účetního období u účetních dokladů aktuální denní kurz vyhlašovaný ČNB. Přepočet závazků a pohledávek k byl proveden platnými kurzy devizového trhu k vyhlášenými Českou národní bankou. 7. Finanční deriváty Za účelem omezení měnového rizika byly v roce 2013 uzavřeny následující derivátové nástroje vztahující se k budoucím peněžním tokům: Zajišťovací deriváty měnové (v tis. EUR) Nominální hodnota k Forwardy Swapy 900 Celkem Zajišťovací deriváty (v tis. EUR) úrokový swap Nominální hodnota k Swapy 177 Celkem 177 Ztráta z přecenění zajišťovacích derivátů ve výši tis. Kč je vykázána v rámci oceňovacích rozdílů z přecenění majetku a závazků ve vlastním kapitálu. Ztráta z přecenění zajišťovacích derivátů ve výši tis. Kč je vykázána ve výkazu zisku a ztráty a týká se měnového swapu. S ohledem na krátkodobost měnového swapu společnost neuplatnila zajišťovací účetnictví. Ocenění bylo provedeno v reálné hodnotě (fair value) na základě oceňovacího modelu smluvní banky. Na základě splatnosti jsou otevřené deriváty klasifikovány jako krátkodobé a dlouhodobé a jsou vykázány v rozvaze jako součást jiných pohledávek

15 Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace 1.1 Dlouhodobé a krátkodobé bankovní úvěry Dlouhodobý úvěr Krátkodobý úvěr V roce 2013 poskytla Komerční banka, a.s. společnosti dlouhodobý úvěr ve výši EUR na financování výplaty dividend. Termín poslední splátky je Tento úvěr je zajištěn blankosměnkou uzavřenou mezi Komerční bankou, a.s. a DAKO-CZ, a.s.; zástavním právem k nemovitosti areál DAKO-CZ, a.s. v Třemošnici; smlouvou o zástavě cenných papírů uzavřené mezi Komerční bankou, a.s. a LOGEKO a.s. a smlouvou o zástavě pohledávek ze smlouvy o sloučení 3 úvěrů uzavřené mezi DAKO-CZ, a.s. a EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.. Krátkodobý úvěr je zajištěn smlouvou o zástavě pohledávek. 1.2 Rozpis odložené daně ze zisku Odložený daňový závazek Odložená daňová pohledávka Rozdíl DZC a ÚZC Rezerva na odměny Účetní opravné položky Přecenění derivátů Celkem Přijaté dotace Účel dotace Běžné účetní období Minulé účetní období Investiční - - Provozní Během účetního období byla prostřednictvím společnosti INTEGRA, spol s.r.o. poskytnuta z prostředků Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky dotace ve výši 64 tis. Kč na náklady spojené s účastí na veletrhu v Indii, účelová podpora ze státního rozpočtu v rámci programu TIP Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky ve výši tis. Kč a jako spolupříjemci účelová podpora od Technologické agentury České republiky ve výši tis. Kč (příjemcem této účelové podpory je Západočeská univerzita v Plzni). Dále byl Sdružením válečných veteránu ČR poskytnut mzdový příspěvek v rámci OP LZZ ve výši 28 tis. Kč

16 1.4 Rozpis mank a přebytků zásob Druh zásob Běžné účetní období Minulé účetní období Manka Přebytky Manka Přebytky Materiál na skladě Nářadí na skladě Hotové výrobky Zboží na skladě Polotovary vlastní výroby Doplňující informace o dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku 2.1 Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku Skupina majetku Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Přírůstky Úbytky Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věci Stroje, přístroje, zařízení Dopravní prostředky Inventář Ostatní DHM Nedokončený DHM Celkem Rozpis dlouhodobého nehmotného majetku Skupina majetku Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Přírůstky Úbytky Software Ocenitelná práva Nehm. výsledky výzkumu a vývoje Ostatní DNM Nedokončený DNM Celkem

17 2.3 Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu DAKO-CZ, a.s. nepořídila v roce 2013 žádný majetek formou finančního pronájmu. 2.4 Nejdůležitější přírůstky dlouhodobého majetku Běžné období Bytové jednotky 839 tis. Kč Technické zhodnocení budov Vysokozdvižné vozíky Jeřáb otočný sloupový 2 ks 355 Osobní automobily Obráběcí centra Horizontální vyvrtávací stroj Zařízení tryskací stolové 895 Výdejní automat nářadí 229 Svařovací stůl 249 Pila pásová 478 Zkušební stav 752 Měřící box 204 Ústředna měřící 298 Zdroj svařovací 180 Technické zhodnocení technologie barvení Technické zhodnocení strojů 834 Technické zhodnocení zkušebních stavů 401 Konstrukční dokumentace 394 PC a tiskárny 357 Minulé období Technické zhodnocení budov tis. Kč Sklad acetylénu a kyslíku 313 Projektová dokumentace 774 Mostový jeřáb 360 Jeřáb nástěnný otočný 2 ks 160 Jeřáb sloupový otočný 150 PC 365 Nákladní automobily Osobní automobily Obráběcí centra Kovotlačitelský stroj Zkušební stavy Soustruh CNC Klimatická komora 518 Sklad vertikální 860 Čistící zařízení 890 Frézky Diskové pole 779 TZH strojů a zařízení Factory Planer

18 Úbytky dlouhodobého majetku Skupina HIM PC ZC Běžné období Minulé období Běžné období Minulé období Stavby Stroje a zařízení Inventář Dopravní prostředky Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze Název majetku Pořizovací cena Běžné účetní období Minulé účetní období Drobný majetek inventář Drobný nehmotný majetek Drobný majetek - nářadí Celkem Hmotný majetek zatížen zástavním právem Předmětem zástavy jsou pozemky a budovy zapsané na LV č. 985, katastrální území Třemošnice nad Doubravou, Třemošnice. Zástavní právo je zřízeno k zajištění pohledávek ze smlouvy o úvěru ve výši EUR, poskytnutém Komerční bankou, a.s. 2.7 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobé cenné papíry Cenné papíry jsou v účetní evidenci vedeny v pořizovací ceně. z toho : ACRI ,- (základní vklad sdružení ACRI- Asociace podniků českého železničního průmyslu) Jiný dlouhodobý finanční majetek Položka jiný dlouhodobý finanční majetek zahrnuje dlouhodobé termínované vklady složené k zajištění poskytnutých bankových záruk. Poskytovatel Platnost záruky od: Platnost záruky do: Hodnota term. vkladu v EUR Československá obchodní banka, a.s ,00 Komerční banka, a.s neurčito ,00 UniCredit Bank Czech and Slovakia, a.s ,

19 3. Vlastní kapitál 3.1 Zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu V roce 2013 nedošlo ke změně základního kapitálu. 3.2 Rozdělení zisku minulého účetního období Na základě rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne byl zisk roku 2012 ve výši tis. Kč rozdělen takto: tis. Kč příděl do rezervního fondu tis. Kč nerozdělený zisk v roce 2012 Dále byl na základě rozhodnutí zrušen investiční fond, finanční prostředky z investičního fondu převedeny do nerozděleného zisku a byly vyplaceny dividendy ve výši ,- Kč. 3.3 Základní kapitál Běžné účetní období Druh akcií Počet akcií Nominální Nesplacené akcie Lhůta splatnosti hodnota Akcie na majitele Minulé účetní období Druh akcií Počet akcií Nominální Nesplacené akcie Lhůta splatnosti hodnota Akcie na majitele Pohledávky a závazky 4.1 Pohledávky po lhůtě splatnosti Počet dnů po Běžné účetní období Minulé účetní období splatnosti z obchodního ostatní z obchodního ostatní styku styku a více

20 4.2 Pohledávky v cizí měně: 2013: ,87 Kč 2012: ,68 Kč 2013 Z toho EU 2012 Z toho EU GBP , , , ,10 EUR , , , , Jiné pohledávky Poskytnuté úvěry a půjčky Firma Běžné období Minulé období EXCALIBUR ARMY spol. s r.o Composite Com a.s Uvedené částky představují hodnoty jistin úvěrů a půjček. 4.4 Závazky po lhůtě splatnosti Počet dnů po Běžné účetní období Minulé účetní období splatnosti z obchodního ostatní z obchodního ostatní styku styku a více Závazky v cizí měně 2013: ,87 Kč 2012: ,46 Kč 2013 Z toho státy EU 2012 Z toho státy EU EUR , , , ,22 CHF 771, GBP 1436, , Závazky nevykazované v rozvaze z titulu záruk přijatých za jiný podnik Společnost ručí Komerční bance, a.s. z titulu bankovních záruk do výše ,- Kč, které budou poskytnuty společnosti KARBOX s.r.o. se sídlem Hořice, Havlíčkova 648, IČ

21 4.7 Pohledávky a závazky nevykazované v rozvaze Pohledávky smluvní pokuty a úroky z prodlení Závazky smluvní pokuty a úroky z prodlení Běžné období Minulé období Daňové závazky Druh daně Zůstatky daňových závazků Zůstatky daňových závazků k k ve splatnosti po splatnosti ve splatnosti po splatnosti DPPO DPH Daň ze závislé činnosti Ostatní daně Položka ve výkazu Rozvaha C.III.6 Stát daňové pohledávky je snížena o předpokládanou daň do výše uhrazených záloh na daň z příjmů. Položka B.1.3. Rezerva na daň z příjmů je rovněž vykázána pouze ve výši kladného rozdílu mezi odhadnutou daní a zálohami. V roce 2013 zaplacené zálohy na daň z příjmů převyšují očekávanou splatnou daň, z tohoto důvodu není rezerva v položce B.1.3. vykázána. 4.9 Závazky vyplývající ze sociálního a zdravotního pojištění Druh pojištění Zůstatky závazků k Zůstatky závazků k ve splatnosti po splatnosti ve splatnosti po splatnosti OSSZ VZP Ostatní ZP Náklady na audit Celkové náklady na audit roční účetní závěrky za rok 2013 činily 248 tis. Kč

22 5. Tvorba a čerpání rezerv Druh rezervy Běžné účetní období Minulé účetní období Zůstate k k 1.1. Tvorba Čerpání Zůstatek k Zůstatek k 1.1. Tvorba Čerpání Zůstatek k Ostatní rezervy rezerva na mimořádnou odměnu Rezerva na daň z příjmů Celkem Rezerva na daň z příjmů ve výši tis. Kč byla v rozvaze kompenzována se zálohami na daň z příjmů ( 11 a 16, vyhlášky 500/2002 Sb.). 6. Výnosy podniku rozvržené podle hlavních činností podniku 2013 z toho Tuzemsko EU Ostatní zahraničí Hydraulická brzda Speciál Pneumatická brzda Kooperace Ostatní výrobky Tržby za výrobky celkem Tržby za zboží Tržby za služby z toho Tuzemsko EU Ostatní zahraničí Hydraulická brzda Speciál Pneumatická brzda Kooperace Ostatní výrobky Tržby za výrobky celkem Tržby za zboží Tržby za služby

23 7. Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj Běžné účetní období Minulé účetní období Náklady na vývoj Významné události po datu účetní závěrky (mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky) Změny v obchodním rejstříku Předmět podnikání: ze dne Výmaz: Zápis: Představenstvo: ze dne Výmaz: - vývoj, výroba, opravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování a znehodnocování zbraní - vývoj výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní - předseda představenstva: Milan Polák - den zániku funkce a členství v představenstvu: 31. prosince 2013 ze dne Zápis: - předseda představenstva: Ing. Tomáš Tucauer - den vzniku členství v představenstvu: 1. ledna den vzniku funkce v představenstvu: 2. ledna 2014 Způsob jednání: ze dne Výmaz: - způsob jednání jménem společnosti zapsaný dne Zápis: - způsob jednání jménem společnosti zapsaný dne způsob řízení: dualistický Akcie: ze dne Výmaz: ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč Zápis: ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč Ostatní události Dne došlo k převodu ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě a to ze společnosti LOGEKO a.s., IČ se sídlem č.p. 101, Čepí na společnost EBA, s.r.o., IČO , se sídlem Rusovská cesta 1, Bratislava , Slovenská republika. Od je DAKO-CZ, a.s. součástí holdingové společnosti EXCALIBUR GROUP a.s. se sídlem Kodaňská 521/57, Vršovice, Praha

24 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (cash-flow) ke dni (v celých tisících Kč) IČ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky DAKO-CZ, a.s Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště Budovatelů Třemošnice P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku úč. období Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním A.1. Úpravy o nepeněžní operace A.1.1. Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv Umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-) A.1.2. Změna stavu opravných položek, změna stavu rezerv A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+) A.1.4. A.1.5. A.1.6. Vyúčtované nákladové úroky (s výjimkou kapitalizovaných úroků) (+) Vyúčtované výnosové úroky (-) Případné úpravy a ostatní nepeněžní operace Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a A* mimořádnými položkami (Z + A.1.) A.2. Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných A účtů aktivních Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a A dlouhodobých účtů pasivních A.2.3. Změna stavu zásob (+/-) A.2.4. A** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami (A*+ A.2.) A.3. Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-) A.4. Přijaté úroky (s výjimkou investičních spol. a fondů) (+) Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně A za minulá období (-) A.6. A.7. Přijaté diviendy a podíly na zisku (+) A*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti (A**+ A.3.+ A.4.+ A.5.+ A.6.+ A.7.) B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám B*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti (B.1.+ B.2.+ B.3) Dopady změn dlouhodobých závazků, popř. takových krátkodobých závazků, které spadají do C oblasti finanční činnosti (např. některé provozní úvěry) na peněžní prostředky a ekvivalenty C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a na peněžní ekvivalenty C.2.1. C.2.2. C.2.3. C.2.4. C.2.5. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto C nárokům a včetně finančního vypořádání se společníky v. o. s. a komplementáři u k. s. C*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti (C.1.+ C.2.) F. Výnosy z dividend a podílů na zisku (-) (s výjimkou investičních spol. a fondů) Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů Mimořádný výsledek hospodaření Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, emistního ážia, ev. rezervních fondů včetně složených záloh na toto zvýšení (+) Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-) Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů Úhrada ztráty společníky (+) Přímé platby na vrub fondů (-) Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků (A***+ B***+ C***) R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období (P+F) Sestaveno dne: Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je úč. jednotkou

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2007 ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo. MP INVEST, a.s. IČ Masná 1850/4 25 326 821

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2007 ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo. MP INVEST, a.s. IČ Masná 1850/4 25 326 821 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ROZVAHA (BILANCE) MP INVEST, a.s. ke dni 31.12.2007 ( v celých tisících Kč )

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009. ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009. ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009 ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ 1 Obsah: Zpráva auditora Prohlášení statutárních orgánů Oddíl I. Individuální účetní závěrka - Výsledovka k

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond, a. s. Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305

Více

ROZVAHA. Alibona, a.s. Svatoplukova 909 Litovel 78401

ROZVAHA. Alibona, a.s. Svatoplukova 909 Litovel 78401 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.3. Software B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II.1. Pozemky B.II.2.

Více

F I N A N Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

F I N A N Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C F I N A N Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Vybraná finanční data za poslední tři roky Rozvaha (v tis. Kč) 1999 2000 2001 Stálá aktiva 383 986 451 208 463 867 Oběžná aktiva 82 315 86 226 59

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2004

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2004 Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2004 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2006 Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována

Více

Obsah. Úvodní slovo jednatele společnosti... 2. Základní identifikační údaje o společnosti...3. Orgány společnosti... 4

Obsah. Úvodní slovo jednatele společnosti... 2. Základní identifikační údaje o společnosti...3. Orgány společnosti... 4 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti... 2 Základní identifikační údaje o společnosti...3 Orgány společnosti... 4 Úplná rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow... 5 Rozhodující investiční akce

Více

Úvodní slovo jednatele společnosti

Úvodní slovo jednatele společnosti Výroční zpráva 2013 Úvodní slovo jednatele společnosti V roce 2013 byl základ společnosti tvořen čtyřmi divizemi: 1. Divize nákladní dopravy zajišťuje nákladní dopravu tuzemskou i mezinárodní v rozsahu

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: BH Štěrboholy a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 27878635 Na Záhonech 1 14100 PRAHA 41

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: BH Štěrboholy a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 27878635 Na Záhonech 1 14100 PRAHA 41 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.213 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: BH Štěrboholy a.s. 1 8 3 9 5 213 12 27878635 Na Záhonech 1 141 PRAHA 41

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 3 květen 2014 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2013 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Vážení akcionáři,

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce za rok 1. Obecné údaje: Obchodní název: SINTEX, a.s. Právní forma: Akciová společnost Sídlo (obec, ulice č.p., PSČ): Česká Třebová, Moravská 1078, 560 02 IČ: DIČ: 25298496 CZ25298496

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2014 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2013 7. Zpráva dozorčí

Více

Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Obchodní firma : EUROCOMPANIES Assistance a. s. Teslova 1129/2b, Přívoz, 702 00 Ostrava

Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Obchodní firma : EUROCOMPANIES Assistance a. s. Teslova 1129/2b, Přívoz, 702 00 Ostrava Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 TEZAS servis a.s. Sídlo společnosti: Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČ: 2476518 DIČ: CZ2476518 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 21 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 21 1. Základní údaje o společnosti 2. Údaje

Více

I" / DI": 26933357 / CZ26933357. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014

I / DI: 26933357 / CZ26933357. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 Upozornní: Opis pouze pro pot ebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údaj, nelze jej použít jako sou ást ú etní závrky, bude-li p iznání podáváno v listinné podob. Da!ový subjekt: Regionální

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 25 ] Zpráva auditora k výroční

Více

Úvodní slovo generálního ředitele a člena představenstva... 2. Základní údaje... 3. Orgány společnosti... 4

Úvodní slovo generálního ředitele a člena představenstva... 2. Základní údaje... 3. Orgány společnosti... 4 Výroční zpráva společnosti KOVOSVIT MAS, a.s. za rok Obsah Úvodní slovo generálního ředitele a člena představenstva... 2 Základní údaje... 3 Orgány společnosti... 4 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti

Více

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807 Olympik Holding, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Holding, a.s. k 31. 12. 2007 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807 Příloha k účetní závěrce společnosti k 31. 12. 2008 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou

Více

3 0 20 A V Á R P Z NÍ Č O R VÝ..r.o s o artis + C : K isk sign & t e D

3 0 20 A V Á R P Z NÍ Č O R VÝ..r.o s o artis + C : K isk sign & t e D VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 1 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti 2 Základní identifikační údaje o společnosti 4 Orgány společnosti 5 Úplná rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow 6 Vybrané části z

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28747143 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

HLAVNÍ UKAZATELÉ...4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...5 PROFIL SPOLEČNOSTI...6 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...7 ORGÁNY SPOLEČNOSTI...

HLAVNÍ UKAZATELÉ...4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...5 PROFIL SPOLEČNOSTI...6 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...7 ORGÁNY SPOLEČNOSTI... OBSAH: HLAVNÍ UKAZATELÉ...4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...5 PROFIL SPOLEČNOSTI...6 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...7 ORGÁNY SPOLEČNOSTI...8 EKONOMICKÉ VÝSLEDKY...9 CÍLE PRO ROK 2011...12 ZPRÁVA

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh V ý r o č n í z p r á v a Stavebního bytového družstva Hlubina Ostrava-Zábřeh za rok 214 1 Obsah Obsah 1 1. Identifikační údaje dle výpisu z obchodního rejstříku...3

Více

Výroční zpráva za rok 2003

Výroční zpráva za rok 2003 VVooddoovvooddyy aa kkaannaal lli iizzaaccee PPaar rdduubbi iiccee,,, aa...ss. Výroční zpráva za rok 2003 A. Základní údaje o emitentovi Obchodní jméno: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Sídlo: Teplého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015. V ý r o č n í z p r á v a 2015 G W T r a i n R e g i o a. s. 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015. V ý r o č n í z p r á v a 2015 G W T r a i n R e g i o a. s. 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 V ý r o č n í z p r á v a 2015 G W T r a i n R e g i o a. s. 1 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ PŘEDMĚTY ČINNOSTI... 3 2 ČLENOVÉ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI... 3 2.1 PŘEDSTAVENSTVO... 3 2.2 DOZORČÍ RADA...

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU. Sestavené k 31. 12. 2000

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU. Sestavené k 31. 12. 2000 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2000 1. Obecné údaje Obchodní jméno společnosti : X E M A X, a. s. IČO : 44

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Konsolidační VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2004

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Konsolidační VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2004 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Konsolidační VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2004 Zpracovatel: CONCENTRA, a.s. V Orlové, duben 2005 1 Historie a současný vývoj mateřské společnosti a koncernu PROSPERITA Mateřská

Více

I. UÚdaje o společnosti a jejím řízení

I. UÚdaje o společnosti a jejím řízení 2 I. UÚdaje o společnosti a jejím řízení Název: Sídlo: AES Bohemia spol. s r.o. Průmyslová č.p. 748, Planá nad Lužnicí, 391 02 p. Sezimovo Ústí II. Právní forma: společnost s ručením omezeným IČO: 25106481

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE interstroj, a.s. ZA ROK 2014

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE interstroj, a.s. ZA ROK 2014 interstroj akciová společnost Veselí nad Moravou PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE interstroj, a.s. ZA ROK 2014 Tato příloha byla sestavena na základě Vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ISO 9001:2000 INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (neauditovaná) k 31. 12. 2006 ROZVAHA AKTIVA Pozn. Dlouhodobá aktiva 356 388 364 498 Pozemky, budovy a zařízení 1 351 752 359 651 Dlouhodobé investice 2 4 272

Více

13.3Účetní závěrka Moravskoslezského kraje sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2006...327 Rozvaha bilance organizačních složek státu, územních

13.3Účetní závěrka Moravskoslezského kraje sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2006...327 Rozvaha bilance organizačních složek státu, územních 13.3Účetní závěrka Moravskoslezského kraje sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2006...327 Rozvaha bilance organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací...328 Výkaz

Více

výroční zpráva BB C - nová Brumlovka, a.s.

výroční zpráva BB C - nová Brumlovka, a.s. 213 výroční zpráva BB C - nová Brumlovka, a.s. Brumlovka - to je hlavně exkluzivní wellness a fitness Balance Club Brumlovka s 25metrovým bazénem Obsah představení společnosti 3 představenstvo 5 dozorčí

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

Výroční zpráva 2011. www.kovosvit.cz

Výroční zpráva 2011. www.kovosvit.cz Výroční zpráva 2011 kovosvit mas, a.s. www.kovosvit.cz 02 Obsah 03 Úvodní slovo Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 03 Úvodní slovo předsedy představenstva 04 Základní údaje 06 Orgány společnosti

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE Společnosti STK Jihlava a.s. k 31. prosinci 2015

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE Společnosti STK Jihlava a.s. k 31. prosinci 2015 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE Společnosti STK Jihlava a.s. k 31. prosinci 2015 Příloha je zpracována v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví zejména 7, 18, 19 odst. 5 a 6 a Vyhláškou č. 500/2002 Sb.

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Široká 128, Pečky 289 11, Česká republika (od 3.6.1998 do 15.10.2003) (zdroj OR) Široká 128, 289 11, Pečky (od 16.3.1998 do 9.9.

Široká 128, Pečky 289 11, Česká republika (od 3.6.1998 do 15.10.2003) (zdroj OR) Široká 128, 289 11, Pečky (od 16.3.1998 do 9.9. Datum zprávy: 30.1.2013 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název společnosti: Společnost a.s. Původní názvy: První společnost a.s. ( od 3.6.1998 do 16.3.2000) Právní forma: Akciová společnost IČ: 12345678 DIČ: CZ12345678

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2014 a zpráva o stavu jejího majetku

Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2014 a zpráva o stavu jejího majetku Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2014 a zpráva o stavu jejího majetku Duben 2015 Obsah: I. Základní identifikace společnosti... 3 II. Ekonomické hodnocení účetního období...

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) 31.12.2008 Trutnov, a. s.

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) 31.12.2008 Trutnov, a. s. Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb ROZVAHA v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ 60108711 31.12.2008 Trutnov, a. s. Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2013 1. 7. 2012-30. 6. 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2013 1. 7. 2012-30. 6. 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2013 1. 7. 2012-30. 6. 2013 ÚVOD...1 INFORMACE O VÝVOJI SPOLEČNOSTI, ČINNOSTI A STÁVAJÍCÍM HOSPODÁŘSKÉM POSTAVENÍ...2 INFORMACE O SKUTEČNOSTECH

Více

Odhad ceny předmětu dražby akcií společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. ke dni 31. prosince 2011

Odhad ceny předmětu dražby akcií společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. ke dni 31. prosince 2011 Odhad ceny předmětu dražby akcií společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. ke dni 31. prosince 2011 Ve Zlíně dne 2. srpna 2012 1. Popis předmětu odhadu 1.1 ÚKOL ODHADU Úkolem odhadu je odhadnout

Více

OBSAH 1. POPIS SPOLEČNOSTI A VYMEZENÍ KONSOLIDAČNÍHO CELKU... 4 1.1 ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI... 4 1.2 HLAVNÍ VLASTNÍCI SPOLEČNOSTI... 4 1.3 ZMĚNY A DODATKY V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU V UPLYNULÉM

Více

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. Výnosy z prodané elektřiny a plynu

Více

ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Konsolidovaná účetní závěrka. za období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015

ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Konsolidovaná účetní závěrka. za období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, 756 61 Konsolidovaná účetní závěrka za období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 Srpen 2015 Obsah: I. VÝKAZ O FINANČNÍ POZICI... 3 II. VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU... 4 III. PŘEHLED

Více

sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015 M ěsto Veselí nad M oravou obec státní správa a samospráva

sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015 M ěsto Veselí nad M oravou obec státní správa a samospráva Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A řádná X mimořádná mezitimni sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015 * typ závěrky označte 'X' NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY Město Veselí nad Moravou Sidlo účetní jednotky - ulice,čp

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31.12.2006

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31.12.2006 Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31.12.2006 (zpracováno podle vyhlášky číslo 500/2002 Sb.) únor 2007-1 - I. Informace podle 39

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Charakteristika společnosti 4 Valná hromada 31. 5. 2006 10 Zpráva představenstva

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

2012 Výroční zpráva,

2012 Výroční zpráva, 2012 Výroční zpráva, Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a. s. Obsah: 1. Základní identifikační údaje o společnosti 2. Profil společnosti a předmět podnikání 3. Orgány společnosti a jejich složení

Více

Škrobárny Pelhřimov, a.s., Křemešnická 818, Pelhřimov 393 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ HOSPODÁŘSKÉHO ROKU 2014/2015

Škrobárny Pelhřimov, a.s., Křemešnická 818, Pelhřimov 393 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ HOSPODÁŘSKÉHO ROKU 2014/2015 , Křemešnická 818, Pelhřimov 393 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ HOSPODÁŘSKÉHO ROKU 2014/2015 Pelhřimov 12. 11. 2015 ÚVODNÍ SLOVO K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ Vážení akcionáři, do hospodářského roku 2014/2015 vstoupila

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ZÁKLADNÍ FINANČNÍ VÝKAZY JAKO PODKLAD PRO FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ SPOLEČNOSTI

ZÁKLADNÍ FINANČNÍ VÝKAZY JAKO PODKLAD PRO FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ SPOLEČNOSTI ZÁKLADNÍ FINANČNÍ VÝKAZY JAKO PODKLAD PRO FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ SPOLEČNOSTI Co vše potřebujeme znát abychom se mohli orientovat ve firemních číslech a tím i v hospodaření firmy? Co to jsou účetní výkazy,

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Zpráva nezávislého auditora

Zpráva nezávislého auditora Zpráva nezávislého auditora pro Akademii ved Ceské republiky Provedl jsem audit priložené úcetní záverky úcetní jednotky Ústav živocišné fyziologie a genetiky AV CR, v.v.i., která se skládá z rozvahy k

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

OMNIPOL a. s. Zpráva 2001

OMNIPOL a. s. Zpráva 2001 OMNIPOL a. s. Zpráva 2001 ZPRÁVA 2001 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE................................. 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI...................... 4 STRUKTURA

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled Název účetní jednotky: MĚSTO TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Sídlo: Mírové náměstí 90 517 21 Týniště nad Orlicí Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275468 Část I: Počáteční a koncové

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004

PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004 PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004 25. března 2005 1 2 3 OBSAH Zpráva představenstva 3 Rozvaha 4 Výkaz zisku a ztráty 6 Přehled o změnách ve vlastním kapitálu 7 Příloha k účetní závěrce 8 Zpráva

Více

První Signální, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 1.1.2002 31.3.2003

První Signální, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 1.1.2002 31.3.2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA Úvodní slovo ředitele Období, které je hodnoceno touto zprávou bylo jistě nejsložitějším v krátké historii společnosti. Přes více problémových faktorů prokázala společnost díky svým zaměstnancům

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PATRIA Kobylí, a.s. Augusty Šebestové 716 691 10 Kobylí IČ 25532359 www.patriakobyli.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PATRIA Kobylí, a.s. Augusty Šebestové 716 691 10 Kobylí IČ 25532359 www.patriakobyli.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Augusty Šebestové 716 691 10 Kobylí IČ 25532359 www.patriakobyli.cz OBSAH 1 úvodní strana 2-3 obsah 4 základní údaje o společnosti 5-6 majetková struktura a management společnosti 7-12

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Pardubice

Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Pardubice Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Pardubice 2011 Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Pardubice obsah 1. Úvod 5 2. Roční účetní uzávěrka 9 3. Analýza příjmů, výnosů, výdajů a nákladů 23 4. Vývoj

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2012 Název účetní jednotky: Sídlo: Husovo náměstí 1 517 54 Vamberk Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00275492 Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty

Více

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003 PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Poznámka 31. prosince 2003 31. prosince 2002 Úrokové výnosy 4 14 317 24 767 Úrokové náklady 4-8

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek

Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek v kostce 010 ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI 011 Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek 011 Zřizovací výdaje Zřizovacími výdaji je souhrn výdajů vynaložených na založení účetní jednotky do okamžiku jejího vzniku (zápis

Více

19. Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů...

19. Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů... ISSN-0322-9653 17. 12. 2015 Ročník XLIX Cena 55 Kč 6 MINISTERSTVO FINANCÍ 19. Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů...

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Licence: DD06 XCRGBZUC / ZU1 (30052014 / 07062012) Sdružení obcí pro nakládání s odpady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 46772707 název

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název položky R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní škola; IČO 70986282; Horní Vltavice 19, 384 91 Horní Vltavice Školské zařízení Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na

Více

17.1 Nekonsolidované výkazy a příloha k účetní závěrce dle CAS k 31.12.2001. Obsah F-2. Výrok auditora

17.1 Nekonsolidované výkazy a příloha k účetní závěrce dle CAS k 31.12.2001. Obsah F-2. Výrok auditora 17.1 Nekonsolidované výkazy a příloha k účetní závěrce dle CAS k 31.12.2001 Obsah Výrok auditora F-2 Nekonsolidované výkazy a příloha účetní závěrky dle CAS Nekonsolidovaný výkaz zisků a ztrát Nekonsolidovaná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 TRANSFÚZNÍ SLUŽBA A. S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 TRANSFÚZNÍ SLUŽBA A. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 TRANSFÚZNÍ SLUŽBA A. S. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI TRANSFÚZNÍ SLUŽBA A. S. ZA ROK 2014 01. Úvodní slovo předsedkyně představenstva společnosti 5 6

Více

Příloha č. 1. Auditorská zpráva za rok končící 31.prosince 2008

Příloha č. 1. Auditorská zpráva za rok končící 31.prosince 2008 Příloha č. 1 Auditorská zpráva za rok končící 31.prosince 2008 pro rok 2008 Název organizace: Sídlo instituce: Právní forma: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. Hudcova 70/296, 621 00

Více