8. Odložená daňová pohledávka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "8. Odložená daňová pohledávka"

Transkript

1 ROZVAHA v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky DAKO-CZ, a.s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště Budovatelů Třemošnice Označení AKTIVA Číslo řádku a b c AKTIVA CELKEM (ř ) = ř A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 B. Dlouhodobý majetek (ř ( ) 003 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12) 004 B. I. 1. Zřizovací výdaje 005 Brutto Běžné účetní období Korekce Netto Minulé úč. období Netto Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwill (+/-) Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22) B. II. 1. Pozemky Stavby 015 Samostatné movité věci a soubory movitých 3. věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Dospělá zvířata a jejich skupiny Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 8. majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-) 022 B. III. Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30) 023 B. III. 1. Podíly - ovládaná osoba Podíly v účetních jednotkách pod podstatným 2. vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026 Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající 4. osoba, podstatný vliv Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

2 Označení a AKTIVA C. Oběžná aktiva (ř ) 031 C. I. Zásoby (ř. 33 až 38) 032 C. I. 1. Materiál 033 b 2. Nedokončená výroba a polotovary Číslo řádku 3. Výrobky 035 c Brutto Běžné účetní období Netto Minulé úč. období Netto Korekce Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby C. II. Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47) C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba Pohledávky - podstatný vliv 042 Pohledávky za společníky, členy družstva a za 4. účastníky sdružení Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka 047 C. III. Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57) C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba Pohledávky - podstatný vliv 051 Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C. VI. Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62) C. IV. 1. Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 D. I. Časové rozlišení (ř. 64 až 66) D. I. 1. Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období

3 Označení a PASIVA b Číslo řádku c PASIVA CELKEM (ř ) = ř A. Vlastní kapitál (ř ) 068 A. I. Základní kapitál (ř. 70 až 72) 069 A. I. 1. Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) Změny základního kapitálu (+/-) 072 A. II. Kapitálové fondy (ř. 74 až 79) 073 A. II. 1. Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností (+/-) Rozdíly z přeměn společností (+/-) Rozdíly z ocenění při přeměnách společností ((± 416) 079 Rezervní fondy, nedělitelný fond a A. III. (ř ) 080 ostatní fondy ze zisku A. III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy 082 A. IV. Výsledek hospodaření minulých let (ř ) 083 A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 084 Stav v běžném účet. období Stav v minulém účet. období Neuhrazená ztráta minulých let (-) Jiný výsledek hospodaření minulých let Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) A. V. (ř ) = ř. 60 výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu B. Cizí zdroje (ř ) B. I. Rezervy (ř. 89 až 92) B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů Rezerva na důchody a podobné závazky Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy 093 B. II. Dlouhodobé závazky (ř. 94 až 102) 094 B. II. 1. Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba Závazky - podstatný vliv 097 Závazky ke společníkům, členům družstva a účastníkům 4. sdružení Dlouhodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní Jiné závazky Odložený daňový závazek

4 Označení a PASIVA b B. III. Krátkodobé závazky (ř. 105 až 115) 104 B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba Závazky - podstatný vliv 107 Závazky ke společníkům, členům družstva a účastníkům sdružení 5. Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné účty pasivní Jiné závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 117 až 119) 116 B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci 119 C. I. Časové rozlišení (ř. 121 až 122) C. I. 1. Výdaje příštích období Číslo řádku c Stav v běžném účet. období 5 2. Výnosy příštích období Stav v minulém účet. období Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky: akciová společnost Předmět podnikání: Vývoj, výroba, servis a prodej vzduchotlakových železničních brzd, součástí a příslušenství

5 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky DAKO-CZ, a.s. ke dni (v celých tisících Kč) IČ Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště Budovatelů Třemošnice Označení TEXT Číslo řádku a b c I. Tržby za prodej zboží 01 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 + Obchodní marže (ř ) 03 II. Výkony (ř ) 04 II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace 07 B. Výkonová spotřeba (ř ) 08 B. 1. Spotřeba materiálu a energie 09 B. 2. Služby 10 + Přidaná hodnota (ř ) 11 C. Osobní náklady (ř. 13 až 16) 12 C. 1. Mzdové náklady 13 C. 2. Odměny členům orgánu společnosti a družstva 14 C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 C. 4. Sociální náklady 16 D. Daně a poplatky 17 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř ) 19 III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 III. 2 Tržby z prodeje materiálu 21 F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř ) 22 F.1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 F.2 Prodaný materiál 24 G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období (+/-) 25 IV. Ostatní provozní výnosy 26 H. Ostatní provozní náklady 27 běžném 1 Skutečnost v účetním období minulém V. Převod provozních výnosů 28 I. Převod provozních nákladů 29 Provozní výsledek hospodaření * 30 [ř (+/-25) (-28) - (-29)]

6 Označení TEXT Číslo řádku a b c VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 běžném 1 Skutečnost v účetním období minulém 2 J. Prodané cenné papíry a podíly 32 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř. 34 až 36) 33 VII. 1. Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 34 VII. 2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 VII. 3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 K. Náklady z finančního majetku 38 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 L. Náklady z přecenění majetkových papírů a derivátů 40 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti (+/-) 41 X. Výnosové úroky 42 N. Nákladové úroky 43 XI. Ostatní finanční výnosy 44 O. Ostatní finanční náklady 45 XII. Převod finančních výnosů P. Převod finančních nákladů 47 * Finanční výsledek hospodaření [ř (+/- 41) (- 46) - (- 47)] Q. Daň z příjmů za běžnou činnost (ř ) Q splatná Q odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř ) XIII. Mimořádné výnosy 53 R. Mimořádné náklady 54 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř ) 55 S.1. - splatná 56 S.2. - odložená 57 * Mimořádný výsledek hospodaření (ř ) 58 T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř ) 60 **** Výsledek hospodaření před zdaněním (ř ) Pozn.: Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky: akciová společnost Předmět podnikání: Vývoj, výroba, servis a prodej vzduchotlakových železničních brzd, součástí a příslušenství

7 DAKO-CZ, a.s. Třemošnice Příloha účetní závěrky za rok 2013 Ing. Tomáš Tucauer předseda představenstva a generální ředitel Vypracoval: ing. Bubeníková Třemošnice:

8 Obsah přílohy Obecné informace 1. Popis účetní jednotky 2. Předmět podnikání 3. Osoby, které se podílejí více než 20 % na základním kapitálu 4. Změna v obchodním rejstříku 5. Orgány společnosti k rozvahovému dni 6. Organizační struktura jednotky 7. Majetková či smluvní spoluúčast v jiných společnostech 8. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 9. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování 1. Způsob ocenění majetku 1.1 Ocenění a způsob účtování zásob 1.2 Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností 1.3 Ocenění cenných papírů a majetkových podílů 2. Způsob stanovení reprodukční ceny 3. Změny a odchylky od účetních metod 4. Opravné položky 5. Odpisování 6. Přepočet údajů v cizích měnách 7. Finanční deriváty Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace 1.1 Dlouhodobé a krátkodobé bankovní úvěry 1.2 Rozpis odložené daně ze zisku 1.3 Přijaté dotace 1.4 Rozpis mank a přebytků zásob 2. Doplňující informace o dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku 2.1 Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku 2.2 Rozpis dlouhodobého nehmotného majetku 2.3 Dlouhodobý hmotný majetek pořízení formou finančního leasingu 2.4 Nejdůležitější přírůstky dlouhodobého majetku a úbytky 2.5 Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze 2.6 Hmotný majetek zatížen zástavním právem 2.7 Dlouhodobý finanční majetek 3. Vlastní kapitál 3.1 Zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu 3.2 Rozdělení zisku minulého účetního období 3.3 Základní kapitál 4. Pohledávky a závazky 4.1 Pohledávky po lhůtě splatnosti 4.2 Pohledávky v cizí měně 4.3 Jiné pohledávky 4.4 Závazky po lhůtě splatnosti 4.5 Závazky v cizí měně - 1 -

9 4.6 Závazky nevykazované v rozvaze z titulu záruk přijatých za jiný podnik 4.7 Pohledávky a závazky nevykazované v rozvaze 4.8 Daňové závazky 4.9 Závazky vyplývající ze sociálního a zdravotního pojištění 4.10 Náklady na audit 5. Tvorba a čerpání rezerv 6. Výnosy z běžné činnosti 7. Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj 8. Významné události po datu účetní závěrky Přílohy: Přehled o peněžních tocích (cash flow) - 2 -

10 Obecné údaje V příloze jsou uvedeny významné údaje pro posouzení finanční, majetkové a důchodové situace společnosti z hlediska externích uživatelů. Částky jsou uvedeny v tis. Kč, není-li uvedeno jinak. Rozvahový den: Okamžik sestavení účetní závěrky: Popis účetní jednotky Název: DAKO-CZ, a.s. IČO: Sídlo: Budovatelů 323, Třemošnice Právní forma: akciová společnost Datum vzniku: Předmět podnikání: - provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem v rozsahu povolení dle z. č. 38/94 Sb. - vývoj, výroba, opravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování a znehodnocování zbraní - provozování drážní dopravy na železniční dráze - vlečce Vlečka DAKO, a.s. - montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení - zámečnictví, nástrojařství - obráběčství - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 3. Osoby, které se podílejí více než 20 % na základním kapitálu LOGEKO a.s., č.p. 101, Čepí. Jediný akcionář této společnosti je Jaroslav Strnad, Tyršova 816, Slatiňany. 4. Změna v obchodním rejstříku Představenstvo: ze dne Výmaz: - předseda představenstva: Milan Polák - den zániku členství a funkce v představenstvu: 31. prosince

11 5. Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni Statutární orgán - představenstvo: Předseda představenstva: Člen představenstva: Člen představenstva: Milan Polák Ing. Václav Devera Ing. Petr Rusek Dozorčí rada: Předseda dozorčí rady: Místopředseda dozorčí rady: Člen: Ing. Ilona Kadlecová Jaroslav Novotný Ing. Stanislav Pechar 6. Organizační struktura účetní jednotky Akciová společnost má jednu organizační jednotku. V čele stojí generální ředitel, jemuž jsou podřízeni tři odborní ředitelé vedoucí úseků (obchodní, ekonomický a výrobní). Jednotlivé úseky se dále člení na odbory nebo provozy, které se člení na oddělení. 7. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech Majetkovou spoluúčast v jiných společnostech vyšší než 20 % DAKO-CZ, a.s. nemá. 8. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady Průměrný přepočtený počet zaměstnanců z toho řídících pracovníků Celková výše osobních nákladů z toho: mzdové náklady sociální zabezpečení sociální náklady Čerpání osobních nákladů na řídící pracovníky z toho: mzdové náklady sociální zabezpečení Odměny ostatních členů orgánů: z toho: statutárních dozorčích Poskytnutá peněžitá či jiná plnění Společnost neposkytla žádné půjčky, úvěry a ostatní plnění v peněžité nebo naturální formě členům statutárních, řídících a dozorčích orgánů

12 Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování 1. Způsob ocenění majetku 1.1 Ocenění a způsob účtování zásob Ocenění a účtování nakupovaných zásob a) ve skutečných pořizovacích cenách, které zahrnují: - nákupní cenu - vedlejší pořizovací náklady (clo, dopravné, balné, manipulace aj.) b) účtované způsobem A c) pro výdej ze skladu je používán aritmetický průměr Ocenění zásob vytvořených vlastní činností a) nedokončená výroba jednicový materiál, kooperace, jednicové mzdy, výrobní režie (zpracovány na strojní normohodiny jednotlivých skupin pracovišť). b) hotové výrobky jsou oceňovány ve vlastních nákladech výroby c) účtované způsobem A d) vydané ze skladu oceněné aritmetickým průměrem 1.2 Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností Dlouhodobý hmotný majetek vytvořený vlastní činností je oceňován vlastními náklady, které zahrnují: jednicový materiál, kooperaci, jednicové mzdy a výrobní režii. Dlouhodobý nehmotný majetek vytvořený vlastní činností společnost nemá. 1.3 Ocenění cenných papírů a majetkových podílů Cenné papíry vykazované jako dlouhodobý finanční majetek jsou v účetní evidenci oceněny v pořizovací ceně. 2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny Reprodukční pořizovací cenou jsou oceňovány přebytky hmotného majetku (popř. dary) a tato cena je stanovena na úrovni tržní ceny k datu zařazení. 3. Změny a odchylky od účetních metod Nebyla dodržena kontinuita ve Výkazu zisku a ztráty ve sloupci minulé období ve výši 1125 tis. Kč na ř. 25. Tato hodnota byla vykázána na ř. 27. K okamžiku sestavení účetní závěrky - 5 -

13 k nebyla k dispozici informace o tom, že byl konkurz ukončen již v průběhu roku Pohledávky, na které byly vytvořeny v minulých letech účetní a daňové opravné položky do výše 100% byly v roce 2013 rozpuštěny a zaúčtován odpis pohledávky proti položce ve vlastním kapitálu A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let. Zůstatek položky A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let obsahuje daň z příjmů z dodatečného daňového přiznání za rok Položka Původní hodnota Změna Hodnota po změně Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období /+/-) Ostatní provozní náklady Opravné položky Zůstatek k 1.1. Tvorba Zúčtování Zůstatek k Opravné Běžné období Minulé období Běžné období Minulé období Běžné období Minulé období Běžné období Minulé období položky k: zásobám pohledávkám zákonné pohledávkám - ostatní Způsob stanovení opravných položek Opravná položka k zásobám na základě posouzení obrátky zásob v rámci inventarizace za rok 2013 Opravná položka k pohledávkám za dlužníky v konkursním a vyrovnávacím řízení byla vytvořena ve výši 100 % jejich nominální hodnoty, k pohledávkám se splatností po takto: Do měsíců po splatnosti 20 % zákonná OP 12 měsíců po splatnosti 33 % zákonná OP 18 měsíců po splatnosti 33 % zákonná + 33,5 % účetní OP 36 měsíců po splatnosti 33 % zákonná + 67 % účetní OP Od měsíců po splatnosti 20 % zákonná OP 12 měsíců po splatnosti 20 % zákonná OP 18 měsíců po splatnosti 20 % zákonná + 40 % účetní OP 36 měsíců po splatnosti 20 % zákonná + 80 % účetní OP - 6 -

14 Od jsou opravné položky k pohledávkám stanoveny individuálně na základě řádné inventarizace majetku a závazků a jsou uplatněny podle platných zákonů. 5. Odpisování Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku sestavila účetní jednotka v interní směrnici v souladu s 28 zákona o účetnictví a 56 vyhlášky a vycházela z předpokládané doby jeho používání. Účetní a daňové odpisy se nerovnají. Použita metoda rovnoměrného odpisování. 6. Přepočet údajů v cizích měnách Při přepočtu cizích měn na českou měnu používala společnost v průběhu účetního období u účetních dokladů aktuální denní kurz vyhlašovaný ČNB. Přepočet závazků a pohledávek k byl proveden platnými kurzy devizového trhu k vyhlášenými Českou národní bankou. 7. Finanční deriváty Za účelem omezení měnového rizika byly v roce 2013 uzavřeny následující derivátové nástroje vztahující se k budoucím peněžním tokům: Zajišťovací deriváty měnové (v tis. EUR) Nominální hodnota k Forwardy Swapy 900 Celkem Zajišťovací deriváty (v tis. EUR) úrokový swap Nominální hodnota k Swapy 177 Celkem 177 Ztráta z přecenění zajišťovacích derivátů ve výši tis. Kč je vykázána v rámci oceňovacích rozdílů z přecenění majetku a závazků ve vlastním kapitálu. Ztráta z přecenění zajišťovacích derivátů ve výši tis. Kč je vykázána ve výkazu zisku a ztráty a týká se měnového swapu. S ohledem na krátkodobost měnového swapu společnost neuplatnila zajišťovací účetnictví. Ocenění bylo provedeno v reálné hodnotě (fair value) na základě oceňovacího modelu smluvní banky. Na základě splatnosti jsou otevřené deriváty klasifikovány jako krátkodobé a dlouhodobé a jsou vykázány v rozvaze jako součást jiných pohledávek

15 Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace 1.1 Dlouhodobé a krátkodobé bankovní úvěry Dlouhodobý úvěr Krátkodobý úvěr V roce 2013 poskytla Komerční banka, a.s. společnosti dlouhodobý úvěr ve výši EUR na financování výplaty dividend. Termín poslední splátky je Tento úvěr je zajištěn blankosměnkou uzavřenou mezi Komerční bankou, a.s. a DAKO-CZ, a.s.; zástavním právem k nemovitosti areál DAKO-CZ, a.s. v Třemošnici; smlouvou o zástavě cenných papírů uzavřené mezi Komerční bankou, a.s. a LOGEKO a.s. a smlouvou o zástavě pohledávek ze smlouvy o sloučení 3 úvěrů uzavřené mezi DAKO-CZ, a.s. a EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.. Krátkodobý úvěr je zajištěn smlouvou o zástavě pohledávek. 1.2 Rozpis odložené daně ze zisku Odložený daňový závazek Odložená daňová pohledávka Rozdíl DZC a ÚZC Rezerva na odměny Účetní opravné položky Přecenění derivátů Celkem Přijaté dotace Účel dotace Běžné účetní období Minulé účetní období Investiční - - Provozní Během účetního období byla prostřednictvím společnosti INTEGRA, spol s.r.o. poskytnuta z prostředků Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky dotace ve výši 64 tis. Kč na náklady spojené s účastí na veletrhu v Indii, účelová podpora ze státního rozpočtu v rámci programu TIP Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky ve výši tis. Kč a jako spolupříjemci účelová podpora od Technologické agentury České republiky ve výši tis. Kč (příjemcem této účelové podpory je Západočeská univerzita v Plzni). Dále byl Sdružením válečných veteránu ČR poskytnut mzdový příspěvek v rámci OP LZZ ve výši 28 tis. Kč

16 1.4 Rozpis mank a přebytků zásob Druh zásob Běžné účetní období Minulé účetní období Manka Přebytky Manka Přebytky Materiál na skladě Nářadí na skladě Hotové výrobky Zboží na skladě Polotovary vlastní výroby Doplňující informace o dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku 2.1 Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku Skupina majetku Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Přírůstky Úbytky Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věci Stroje, přístroje, zařízení Dopravní prostředky Inventář Ostatní DHM Nedokončený DHM Celkem Rozpis dlouhodobého nehmotného majetku Skupina majetku Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Přírůstky Úbytky Software Ocenitelná práva Nehm. výsledky výzkumu a vývoje Ostatní DNM Nedokončený DNM Celkem

17 2.3 Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu DAKO-CZ, a.s. nepořídila v roce 2013 žádný majetek formou finančního pronájmu. 2.4 Nejdůležitější přírůstky dlouhodobého majetku Běžné období Bytové jednotky 839 tis. Kč Technické zhodnocení budov Vysokozdvižné vozíky Jeřáb otočný sloupový 2 ks 355 Osobní automobily Obráběcí centra Horizontální vyvrtávací stroj Zařízení tryskací stolové 895 Výdejní automat nářadí 229 Svařovací stůl 249 Pila pásová 478 Zkušební stav 752 Měřící box 204 Ústředna měřící 298 Zdroj svařovací 180 Technické zhodnocení technologie barvení Technické zhodnocení strojů 834 Technické zhodnocení zkušebních stavů 401 Konstrukční dokumentace 394 PC a tiskárny 357 Minulé období Technické zhodnocení budov tis. Kč Sklad acetylénu a kyslíku 313 Projektová dokumentace 774 Mostový jeřáb 360 Jeřáb nástěnný otočný 2 ks 160 Jeřáb sloupový otočný 150 PC 365 Nákladní automobily Osobní automobily Obráběcí centra Kovotlačitelský stroj Zkušební stavy Soustruh CNC Klimatická komora 518 Sklad vertikální 860 Čistící zařízení 890 Frézky Diskové pole 779 TZH strojů a zařízení Factory Planer

18 Úbytky dlouhodobého majetku Skupina HIM PC ZC Běžné období Minulé období Běžné období Minulé období Stavby Stroje a zařízení Inventář Dopravní prostředky Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze Název majetku Pořizovací cena Běžné účetní období Minulé účetní období Drobný majetek inventář Drobný nehmotný majetek Drobný majetek - nářadí Celkem Hmotný majetek zatížen zástavním právem Předmětem zástavy jsou pozemky a budovy zapsané na LV č. 985, katastrální území Třemošnice nad Doubravou, Třemošnice. Zástavní právo je zřízeno k zajištění pohledávek ze smlouvy o úvěru ve výši EUR, poskytnutém Komerční bankou, a.s. 2.7 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobé cenné papíry Cenné papíry jsou v účetní evidenci vedeny v pořizovací ceně. z toho : ACRI ,- (základní vklad sdružení ACRI- Asociace podniků českého železničního průmyslu) Jiný dlouhodobý finanční majetek Položka jiný dlouhodobý finanční majetek zahrnuje dlouhodobé termínované vklady složené k zajištění poskytnutých bankových záruk. Poskytovatel Platnost záruky od: Platnost záruky do: Hodnota term. vkladu v EUR Československá obchodní banka, a.s ,00 Komerční banka, a.s neurčito ,00 UniCredit Bank Czech and Slovakia, a.s ,

19 3. Vlastní kapitál 3.1 Zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu V roce 2013 nedošlo ke změně základního kapitálu. 3.2 Rozdělení zisku minulého účetního období Na základě rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne byl zisk roku 2012 ve výši tis. Kč rozdělen takto: tis. Kč příděl do rezervního fondu tis. Kč nerozdělený zisk v roce 2012 Dále byl na základě rozhodnutí zrušen investiční fond, finanční prostředky z investičního fondu převedeny do nerozděleného zisku a byly vyplaceny dividendy ve výši ,- Kč. 3.3 Základní kapitál Běžné účetní období Druh akcií Počet akcií Nominální Nesplacené akcie Lhůta splatnosti hodnota Akcie na majitele Minulé účetní období Druh akcií Počet akcií Nominální Nesplacené akcie Lhůta splatnosti hodnota Akcie na majitele Pohledávky a závazky 4.1 Pohledávky po lhůtě splatnosti Počet dnů po Běžné účetní období Minulé účetní období splatnosti z obchodního ostatní z obchodního ostatní styku styku a více

20 4.2 Pohledávky v cizí měně: 2013: ,87 Kč 2012: ,68 Kč 2013 Z toho EU 2012 Z toho EU GBP , , , ,10 EUR , , , , Jiné pohledávky Poskytnuté úvěry a půjčky Firma Běžné období Minulé období EXCALIBUR ARMY spol. s r.o Composite Com a.s Uvedené částky představují hodnoty jistin úvěrů a půjček. 4.4 Závazky po lhůtě splatnosti Počet dnů po Běžné účetní období Minulé účetní období splatnosti z obchodního ostatní z obchodního ostatní styku styku a více Závazky v cizí měně 2013: ,87 Kč 2012: ,46 Kč 2013 Z toho státy EU 2012 Z toho státy EU EUR , , , ,22 CHF 771, GBP 1436, , Závazky nevykazované v rozvaze z titulu záruk přijatých za jiný podnik Společnost ručí Komerční bance, a.s. z titulu bankovních záruk do výše ,- Kč, které budou poskytnuty společnosti KARBOX s.r.o. se sídlem Hořice, Havlíčkova 648, IČ

21 4.7 Pohledávky a závazky nevykazované v rozvaze Pohledávky smluvní pokuty a úroky z prodlení Závazky smluvní pokuty a úroky z prodlení Běžné období Minulé období Daňové závazky Druh daně Zůstatky daňových závazků Zůstatky daňových závazků k k ve splatnosti po splatnosti ve splatnosti po splatnosti DPPO DPH Daň ze závislé činnosti Ostatní daně Položka ve výkazu Rozvaha C.III.6 Stát daňové pohledávky je snížena o předpokládanou daň do výše uhrazených záloh na daň z příjmů. Položka B.1.3. Rezerva na daň z příjmů je rovněž vykázána pouze ve výši kladného rozdílu mezi odhadnutou daní a zálohami. V roce 2013 zaplacené zálohy na daň z příjmů převyšují očekávanou splatnou daň, z tohoto důvodu není rezerva v položce B.1.3. vykázána. 4.9 Závazky vyplývající ze sociálního a zdravotního pojištění Druh pojištění Zůstatky závazků k Zůstatky závazků k ve splatnosti po splatnosti ve splatnosti po splatnosti OSSZ VZP Ostatní ZP Náklady na audit Celkové náklady na audit roční účetní závěrky za rok 2013 činily 248 tis. Kč

22 5. Tvorba a čerpání rezerv Druh rezervy Běžné účetní období Minulé účetní období Zůstate k k 1.1. Tvorba Čerpání Zůstatek k Zůstatek k 1.1. Tvorba Čerpání Zůstatek k Ostatní rezervy rezerva na mimořádnou odměnu Rezerva na daň z příjmů Celkem Rezerva na daň z příjmů ve výši tis. Kč byla v rozvaze kompenzována se zálohami na daň z příjmů ( 11 a 16, vyhlášky 500/2002 Sb.). 6. Výnosy podniku rozvržené podle hlavních činností podniku 2013 z toho Tuzemsko EU Ostatní zahraničí Hydraulická brzda Speciál Pneumatická brzda Kooperace Ostatní výrobky Tržby za výrobky celkem Tržby za zboží Tržby za služby z toho Tuzemsko EU Ostatní zahraničí Hydraulická brzda Speciál Pneumatická brzda Kooperace Ostatní výrobky Tržby za výrobky celkem Tržby za zboží Tržby za služby

23 7. Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj Běžné účetní období Minulé účetní období Náklady na vývoj Významné události po datu účetní závěrky (mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky) Změny v obchodním rejstříku Předmět podnikání: ze dne Výmaz: Zápis: Představenstvo: ze dne Výmaz: - vývoj, výroba, opravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování a znehodnocování zbraní - vývoj výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní - předseda představenstva: Milan Polák - den zániku funkce a členství v představenstvu: 31. prosince 2013 ze dne Zápis: - předseda představenstva: Ing. Tomáš Tucauer - den vzniku členství v představenstvu: 1. ledna den vzniku funkce v představenstvu: 2. ledna 2014 Způsob jednání: ze dne Výmaz: - způsob jednání jménem společnosti zapsaný dne Zápis: - způsob jednání jménem společnosti zapsaný dne způsob řízení: dualistický Akcie: ze dne Výmaz: ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč Zápis: ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč Ostatní události Dne došlo k převodu ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě a to ze společnosti LOGEKO a.s., IČ se sídlem č.p. 101, Čepí na společnost EBA, s.r.o., IČO , se sídlem Rusovská cesta 1, Bratislava , Slovenská republika. Od je DAKO-CZ, a.s. součástí holdingové společnosti EXCALIBUR GROUP a.s. se sídlem Kodaňská 521/57, Vršovice, Praha

24 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (cash-flow) ke dni (v celých tisících Kč) IČ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky DAKO-CZ, a.s Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště Budovatelů Třemošnice P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku úč. období Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním A.1. Úpravy o nepeněžní operace A.1.1. Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv Umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-) A.1.2. Změna stavu opravných položek, změna stavu rezerv A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+) A.1.4. A.1.5. A.1.6. Vyúčtované nákladové úroky (s výjimkou kapitalizovaných úroků) (+) Vyúčtované výnosové úroky (-) Případné úpravy a ostatní nepeněžní operace Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a A* mimořádnými položkami (Z + A.1.) A.2. Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných A účtů aktivních Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a A dlouhodobých účtů pasivních A.2.3. Změna stavu zásob (+/-) A.2.4. A** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami (A*+ A.2.) A.3. Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-) A.4. Přijaté úroky (s výjimkou investičních spol. a fondů) (+) Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně A za minulá období (-) A.6. A.7. Přijaté diviendy a podíly na zisku (+) A*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti (A**+ A.3.+ A.4.+ A.5.+ A.6.+ A.7.) B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám B*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti (B.1.+ B.2.+ B.3) Dopady změn dlouhodobých závazků, popř. takových krátkodobých závazků, které spadají do C oblasti finanční činnosti (např. některé provozní úvěry) na peněžní prostředky a ekvivalenty C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a na peněžní ekvivalenty C.2.1. C.2.2. C.2.3. C.2.4. C.2.5. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto C nárokům a včetně finančního vypořádání se společníky v. o. s. a komplementáři u k. s. C*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti (C.1.+ C.2.) F. Výnosy z dividend a podílů na zisku (-) (s výjimkou investičních spol. a fondů) Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů Mimořádný výsledek hospodaření Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, emistního ážia, ev. rezervních fondů včetně složených záloh na toto zvýšení (+) Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-) Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů Úhrada ztráty společníky (+) Přímé platby na vrub fondů (-) Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků (A***+ B***+ C***) R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období (P+F) Sestaveno dne: Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je úč. jednotkou

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002 k 31. 12. 2002 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

P íloha k ú etní záv rce podle

P íloha k ú etní záv rce podle P íloha k ú etní záv rce podle ODSTAVEC Firma: Sídlo: I : Bytove druzstvo ˇ Francouzska 95 Francouzska 95, 8 Ostrava 8 94494 Právní forma ú etní jednotky: P edm t podnikání (pop. ú el z ízení): 39 vyhl.

Více

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč) Rozvaha podle Přílohy Č. I vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA v p ném rozsahu

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky (BILANCE) Stavoprojekt Olomouc ke dni 31.12.2014 a.s. ( v celých tisících

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003 k 31. 12. 2003 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V PLNÉM ROZSAHU PRO PODNIKATELE formulář je platný pro účetní období končící v roce 2010 omezená verze

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V PLNÉM ROZSAHU PRO PODNIKATELE formulář je platný pro účetní období končící v roce 2010 omezená verze Časté dotazy : Po otevření souboru se mi objevila jen úvodní stránka. Kde najdu listy přiznání? Vlastní přiznání je uloženo na dalších listech excelovského souboru. Listy lze zpravidla vidět jako záložky

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

Výroční zpráva společnosti. TRANSROLL EAST, a.s.

Výroční zpráva společnosti. TRANSROLL EAST, a.s. Výroční zpráva společnosti TRANSROLL EAST, a.s. TRANSROLL EAST, a.s., se sídlem na adrese Praha 4, Hněvkovská 1228/5, PSČ 148, IČ: 255 24 739, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném MS v Praze, oddíl B,

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

výroční zpráva 2011 annual report

výroční zpráva 2011 annual report annual report výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2011 česká verze Obsah Slovo předsedy, údaje o společnosti, orgány a profil společnosti........................................3 Lidské zdroje, obrat a organizační

Více

Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013

Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013 Skalagro, a.s., Skalička č.p. 2 Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013 1. Účetní jednotka Obchodní firma: Skalagro, a.s. Sídlo: Skalička č.p. 2 Právní forma: akciová společnost IČ: 25338978 Předmět

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 Pololetní zpráva k 30.6.2007 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská činnost emitenta

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a českými účetními standardy

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 k 31.12.2009 Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období

Více

TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10

TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10 TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE k 31. 12. 2004 Vyhotoveno dne: Praha 10. 2. 2005 Podpis statutárního orgánu: Jaroslav Šmolka, člen představenstva Podpis osoby odpovědné

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

OBSAH. Účetní výkazy (nekonsolidované)

OBSAH. Účetní výkazy (nekonsolidované) OBSAH Účetní výkazy (nekonsolidované) Rozvaha dle IFRS k 30.6.2006 (neauditované) Výkaz zisků a ztrát dle IFRS k 30.6.2006 (neauditované) Cash flow dle IFRS k 30.6.2006 (neauditované) Výkaz změn vlastního

Více

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky PŘÍLOHA TVOŘÍCÍ O SOUČÁST ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 20030 1. Obecné údaje Přiložená účetní závěrka byla sestavena dle zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví a navazujících předpisů pro účetnictví podnikatelů.

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA za rok 2009

VÝRO NÍ ZPRÁVA za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 Obsah výroční zprávy Č á s t T e x t I. Základní informace o společnosti II. Orgány společnosti, organizační struktura III. Zpráva představenstva o výsledcích dosažených v roce

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Rozvaha ÚČETNÍ OBDOBÍ. Syntetický účet. Číslo položky BĚŽNÉ. Název položky MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO

Rozvaha ÚČETNÍ OBDOBÍ. Syntetický účet. Číslo položky BĚŽNÉ. Název položky MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 ( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa ) okamžik sestavení: 26.02015 Syntetický účet č.ř. 1 2 3 4 BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ AKTIVA CELKEM A.

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Příloha k účetní závěrce TECH PHARMA, a.s. k 31.12.2013

Příloha k účetní závěrce TECH PHARMA, a.s. k 31.12.2013 k 31.12.2013 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6.

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. PROTOŽE MÍT SYSTÉM VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. 2012) JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU WWW.ABRA.EU 1 2 3 4 5 6 7 8 Úvod Informace o vývoji společnosti,

Více

Příloha k účetní závěrce SBD START, stavební bytové družstvo k 31. 12. 2011

Příloha k účetní závěrce SBD START, stavební bytové družstvo k 31. 12. 2011 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2006 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2010 (v tis. Kč) Název účetní jednotky: Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA PROHLÁŠENÍ Prohlašujeme, že účetní závěrka a.s. ENERGOAQUA, zpracovaná k 30.6.2006 a zveřejněná v pololetní zprávě byla sestavena v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Vysvětlení

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

R.JELINEK GROUP SE Příloha k účetní závěrce k 31.12.2011. Informace uváděné v Příloze jsou v tis. Kč

R.JELINEK GROUP SE Příloha k účetní závěrce k 31.12.2011. Informace uváděné v Příloze jsou v tis. Kč PŘÍLOHA k účetní závěrce k 31.12.2011 R.JELINEK GROUP SE Informace uváděné v Příloze jsou v tis. Kč I. Obecné údaje Právní forma právnické osoby : evropská společnost Název společnosti : R.JELINEK GROUP

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více