Průzkum a ověření možností směrování multicast provozu na platformě MikroTik.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průzkum a ověření možností směrování multicast provozu na platformě MikroTik."

Transkript

1 Průzkum a ověření možností směrování multicast provozu na platformě MikroTik. K. Bambušková, A. Janošek Abstrakt: V této práci je popsán základní princip multicastů, následuje popis možností použití multicastů na platformě MikroTik. Dále práce obsahuje návrh fyzického zapojení, na kterém jsme otestovali a prakticky ověřili funkčnost multicastů. Jsou zde také popsány problémy, se kterými jsme se setkali. Na závěr uvádíme zhodnocení použitelnosti MikroTiků pro multicastové aplikace. Klíčová slova: MikroTik, multicast, PIM, IGMP, Sparse Mode, RP, distribuční strom. 1 Úvod Multicast Základní vlastnosti Multicast na spojové vrstvě Multicast na síťové vrstvě IGMP Směrování multicastů Distribuční stromy Režimy vysílání dat Hustý režim Řídký režim PIM Randezvous Point Parametr Hello-holdtime MikroTik Podpora multicastů na platformě MikroTik Konfigurace na platformě MikroTik Praktické zapojení Topologie Konfigurace Testovací provoz Zapnutí vysílače S Zapnutí přijímače C Zapnutí posluchačů C2 a C Rozpojení linky Rozpojení linky na druhé straně hubu Zhodnocení použitelnosti Závěr Zdroje...14 květen /18

2 1 Úvod Multicast je technologie pro skupinové vysílání, která byla vyvinuta pro aplikace, kde převážně komunikuje jeden vysílací zdroj s velkým počtem příjemců stejných dat, tedy je vhodné tuto technologii použít pro multimediální aplikace, kde je jeden zdroj dat a zároveň potřeba tyto data v reálném čase posílat mnoha příjemcům. Další použítí ve více konvenčních aplikacích, které vyhovují této technologii, může být například posílání oběžníku všem zaměstnancům organizace nebo oprava milionté první chyby v jednom velmi rozšířeném operačním systému. Pro multicast se velmi hodí multimediální aplikace, které jsou tolerantní na chyby v přenosu dat, protože pro přenos dat v síti se nejčastěji používá protokol UDP. Typicky se multicast vyskytuje v oblastech: distribuce vysílání obrazu a hlasu distribuce přesného času videokonference vyhledávání služeb distribuované simulace 2 Multicast 2.1 Základní vlastnosti Hlavní úlohou této technologie je snížení zátěže vysílajícího uzlu a přenosové soustavy při přenosech typu jeden zdroj - mnoho příjemců. Zdroj tedy vysílá data určená neznámému, potenciálně velmi velkému počtu příjemců (skupině) pouze jednou a veškerá režie spojená s distribucí příjemcům je ponechána na směrovačích (routerech). Na nich také je, aby zajistily efektivní přenos dat od zdroje k příjemcům, tedy aby vysílaná data poslaly po každém spoji nejvýše jedenkrát a to pouze tehdy, je-li daným směrem skutečně nějaký příjemce. Při směrování paketů typu unicast je cesta paketu dana cílovou adresou. U paketů typu multicast však toto není možné, neboť cílová adresa neurčuje jen jednoho příjemce, ale obecně skupinu příjemců. Proto se nedá použít klasická smerovací tabulka pro doručení ke všem příjemcům. Využívá se multicastových routovacích protokolů, které vědí, na kterou množinu rozhraní mají replikovat daný multicastový paket. Množina rozhraní je dána rozmístěním posluchačů (za kterým rozhraním se nachází) vzhledem ke směrovači. K identifikaci skupin příjemců se používá speciální třída adres IP (třída D), zahrnující adresy z množiny až Rozdíl mezi unicastovým a multicastovým přenosem viz Obrázek 1 květen /18

3 Obrázek 1: Zobrazení rozdílu mezi unicastovým a multicastovým přenosem 2.2 Multicast na spojové vrstvě Protokoly na 2. vrstvě modelu ISO/OSI obsahují ve svých specifikacích podporu skupinového vysílání v podobě speciálních MAC adres. Konkrétně v případě IP multicastu cílová adresa rámce začíná 25bitovým prefixem: oktet 0 oktet 1 oktet 2 oktet 3 oktet 4 oktet xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tedy 01:00:5E a jeden bit. Pro mapování IP adresy do takovéto MAC adresy se používá zbylých 23 bitů. Každa multicastová IP adresa začíná bitovým prefixem Na rozlišení nám tedy zbývá 28 bitů. Mapování do MAC adresy nelze udělat beze ztráty a provede se tak, ze se prvních pět bitů z 28 uřízne a konec IP adresy se uloží do zbytku MAC adresy. Tedy například IP odpovídá MAC adresa 01:00:5E:01:01:01. Tato MAC adresa ovšem náleží i kupříkladu IP adrese nebo a pod. Do jedné MAC adresy se tedy mapuje 2 5 = 32 IP adres. Běžné síťové karty pracovních stanic mají schopnost podle svého okamžitého nastavení filtrovat pakety skupinového vysílání a nejbližším vrstvám programového vybavení již předávat jen relevantní část paketů skupinového vysílání, které se v lokální síti pohybují. To jsou pouze skupiny, jež jsou předmětem momentálního zájmu dané stanice. Nedochází tedy k zatěžování stanic lokální sítě, jichž se dané skupinové vysílání netýká. Pro experimentování se skupinovým vysíláním v rámci lokální sítě stačí běžné technické vybavení a příslušný aplikační program. květen /18

4 2.3 Multicast na síťové vrstvě Primárním úkolem protokolů na 3. vrstvě modelu ISO/OSI je získat informace o tom, které skupiny mají být vysílány do sítí, jež jsou ke směrovači bezprostředně připojeny. První protokol pro podporu multicastů byl protokol IGMP - Internet Group Management Protocol. S jeho pomocí směrovač periodicky zjišťuje zájem stanic v připojených sítích o jednotlivé proudy skupinového vysílání. Směrovač vyšle do připojené sítě dotaz (paket se speciální skupinovou adresou ) a jednotlivé stanice odpovídají (s náhodně zvoleným zpožděním, aby nedocházelo k zahlcení sítě při současné odpovědi všech najednou) informací o adresách skupinového vysílání, o něž mají zájem. Programové vybavení koncové stanice tedy musí navíc podporovat protokol IGMP. Směrovače tak pomocí protokolu IGMP sledují zájem o příjem konkrétních skupin ve svém bezprostředním okolí IGMP Protokol IGMP, definovaný v RFC 1112 a RFC 2236 pro verzi 2, dynamicky registruje jednotlivé posluchače multicastového vysílání. Posluchač identifikuje členství ve skupině odesláním zpráv protokolu IGMP a data zasílá vždy všem členům skupiny. Směrovače používající protokol IGMP pravidelně naslouchají zprávám tohoto protokolu a systematicky odesílají dotazy s cílem zjistit, které skupiny jsou v síti LAN aktivní. Směrovače spolu komunikují pomocí multicastových směrovacích protokolů, které jsou popsáný níže Směrování multicastů Směrovače musí, kromě trvalého mapování svého bezprostředního okolí, zajistit tok paketů skupinového vysílání i do vzdálených oblastí sítě, a to pokud možno optimálním způsobem. K tomu slouží tzv. směrovací protokoly. Pomocí nich směrovače hledají minimální strom spojů pokrývající cestu od zdroje skupinového vysílání k momentálním zájemcům o příjem. Je zřejmé, že na rozdíl od klasického směrování přímého vysílání půjde o proces velmi dynamický. Cesta od daného zdroje k danému cíli je totiž stálá, pokud nedojde k nějaké vnější události měnící topologii sítě, např. poruše linky. Naproti tomu zájemci o příjem daného skupinového vysílání mohou vznikat a zanikat trvale a tento proces průběžných změn musí směrovací protokoly vhodně reflektovat. Směrovací protokoly skupinového vysílání jsou dosud předmětem dalšího výzkumu a vývoje. V současné době se nejvíce používá protokol PIM - Protocol Independent Multicast Distribuční stromy Používají se na distribuci multicastů tak, aby multicastové pakety příšly ke všem zájemcům, ale nechodily tam, kde o ně zájem není. Proto v případě, že se objeví nový zájemce o daný typ vysílání a sdělí to nejbližšímu směrovači, musí daný směrovač požádat nadřazený multicastový směrovač o to, aby na něj byl směrován požadovaný typ multicastové skupiny. Dále bude přidána další větev do distribučního stromu. Obdobná operace nastane, když zájemce přestane mít zájem o dané vysílání, směrovač musí tento strom prořezat. Pokud ani na jednom z jeho rozhraní není požadován tento typ multicastu, reportuje svému nadřazenému multicastovému smerovači v distribučním stromu to, že celou multicastovou skupinu k němu nemá posílat. květen /18

5 2.4 Režimy vysílání dat Pro distribuci multicastu se používají dva režimy: hustý režim Dense Mode řídký režim Sparse Mode Hustý režim V tomto režimu se předpokládá, že všichni budou chtít všechny multicastové skupiny poslouchat, a tak je tam vše standardně doručováno. Teprve když nebudou chtít, aby k nim něco přicházelo, explicitně o tom dají vědět pomocí IGMP protokolu. Multicastový směrovač se snaží v pravidelných intervalech znovu posílat nechtěný provoz a tedy posluchač ho musí pravidelně odmítat Tuto funkci využijeme, pokud máme velkou hustotu posluchačů. Provoz je implicitně směrován do všech segmentů Řídký režim Je opakem hustého režimu. Pokud chceme dostávat žádaný multicastový provoz, musíme o něj explicitně požádat. Jak už bylo výše uvedeno, žádost se posílá pomocí IGMP protokolu. Tuto žádost posílá posluchač nejbližšímu směrovači, který musí podporovat směrování multicastů. Tuto funkci využijeme, pokud máme malou hustotu a velké rozprostření posluchačů. 2.5 PIM PIM Protocol Independent Multicast - je multicastový směrovací protokol, který je nezávislý na specifickém unicastovém směrovacím protokolu použitým v síti. PIM ovšem není skutečný směrovací protokol, protože spoléhá na dobrou funkci použitého skutečného směrovacího protokolu (např: OSPF, RIP, atd.). PIM je obecně navržen pro oba režimy distribuce dat a to jak hustého, tak řídkého. Tento protokol je otevřený standard a proto je rozšířený na hlavní síťové platformy jako Cisco, Linux a v neposlední řadě námi testované platformy MikroTik Randezvous Point Randezvous Point dále jen RP, se používá jako registrační bod pro usnadnění správněho směrování paketů. Je nakonfiguorován staticky nebo dynamicky. Statická konfigurace spočívá v ručním nastavení IP adresy RP na všech směrovačích v oblasti, kde chceme směrovat multicasty. Dynamickou konfigurací jsme se nezabývali Parametr Hello-holdtime Tento parametr slouží k určení kdy vyprší vazba se sousedem, pokud nepřichází tzv. hello pakety (zprávy), které PIM periodicky posílá mezi sousedy. 3 MikroTik MikroTik je směrovací operační systém založený na bázi Linux OS, vhodný zejména pro bezdrátové spoje a jako bezpečný HW firewall, popřípadě směrovač se snadnou GUI konfigurací. Komunikace s tímto OS se provádí zejména přes GUI Winbox, ssh, telnet, sériovou konzoli. Dnes je tento OS zejména uplatňován u kvalitních bezdrátových spojů a a b/g (Wi-Fi). květen /18

6 3.1 Podpora multicastů na platformě MikroTik Multicasty se na platformě MikroTik objevily od verze 3.0 a na starších verzích se ani neplánují implementovat. MikroTik používá pro komunikaci mezi multicast směrovači protokol PIM-SM (PIM- Sparse Mode) přebraný z implementace projektu XORP extensible Open Router Platform. RP - Randezvous Point jde nakonfigurovat jak staticky, tak dynamicky pomocí tzv. Bootstrap protokolu. Pro komunikaci mezi příjemci multicastového provozu a multicastovým směrovačem se používá standardně protokol IGMP verze 2. MikroTik také podporuje IGMP verze 1 a verze Konfigurace na platformě MikroTik Jak už bylo napsáno, PIM není opravdový směrovací protokol. Tedy je třeba zajistit směrování pomocí klasického protokolu (RIP, OSPF) nebo statických cest. Konfigurace se skládá ze dvou kroků a to: nastavení RP příklad konfigurace: > routing pim rp add address= nastavení RP na určení rozhraní pro multicasty příklad konfigurace: > routing pim interface add interface=all zapnutí multicastů na všech dostupných rozhraních Po této základní konfiguraci je stav rozhraní směrovače viz Obrázek 3. Ukázka je ze směrovače MK2, který je součástí naší testovací topologie, viz Obrázek 2. Směrovače MK1, MK2 a MK3 mají tři rozhraní a na všech běží PIM i IGMP. Můžeme vidět počty PIM sousedů a kdo je designated router. 4 Praktické zapojení 4.1 Topologie Topologie byla zvolena s ohledem na možnost redundantní cesty pro multicastový provoz. Použili jsme tři směrovače a zapojili jsme je do trojúhelníku viz Obrázek 2. květen /18

7 květen /18

8 Obrázek 2: Zvolená testovací topologie květen /18

9 Obrázek 3: Rozhraní pro informace o PIMu kdo je designated router, zda běží IGMP a PIM na daném rozhraní a počet PIM sousedů. 4.2 Konfigurace Nastavení na jednotlivých směrovačích je následující: MK1 /interface bridge add disabled=no name="bridge1" /routing ospf area add area-id= authentication=none disabled=no name="backbone" type=default /ip address add address= /24 broadcast= disabled=no interface=ether1 network= add address= /24 broadcast= disabled=no interface=ether2 network= add address= /24 broadcast= disabled=no interface=ether3 network= add address= /32 broadcast= disabled=no interface=bridge1 network= /system identity set name="mk1" /routing ospf set router-id= /routing ospf network add area=backbone disabled=no network= /24 add area=backbone disabled=no network= /24 květen /18

10 add area=backbone disabled=no network= /24 add area=backbone disabled=no network= /32 /routing pim interface add disabled=no interface=all /routing pim rp add address= disabled=no group= /4 hash-mask-length=30 priority=192 MK2 /interface bridge add disabled=no name="bridge1" /routing ospf area add area-id= authentication=none disabled=no name="backbone" type=default /ip address add address= /24 broadcast= disabled=no interface=ether1 network= add address= /24 broadcast= disabled=no interface=ether2 network= add address= /24 broadcast= disabled=no interface=ether3 network= add address= /32 broadcast= disabled=no interface=bridge1 network= /system identity set name="mk2" /routing ospf set router-id= /routing ospf network add area=backbone disabled=no network= /24 add area=backbone disabled=no network= /24 add area=backbone disabled=no network= /24 add area=backbone disabled=no network= /32 /routing pim interface add disabled=no interface=all /routing pim rp add address= disabled=no group= /4 hash-mask-length=30 priority=192 MK3 /interface bridge add disabled=no name="bridge1" /routing ospf area add area-id= authentication=none disabled=no name="backbone" type=default /ip address add address= /24 broadcast= disabled=no interface=ether3 network= add address= /24 broadcast= disabled=no interface=ether1 network= add address= /24 broadcast= disabled=no interface=ether2 network= add address= /32 broadcast= disabled=no interface=bridge1 network= /system identity set name="mk3" /routing ospf set router-id= /routing ospf network add area=backbone disabled=no network= /24 add area=backbone disabled=no network= /24 add area=backbone disabled=no network= /24 add area=backbone disabled=no network= /32 /routing pim interface add disabled=no interface=all /routing pim rp add address= disabled=no group= /4 hash-mask-length=30 priority= Testovací provoz Pro simulaci multicastového provozu jsme použili VLC media player, jak ve funkci sender-vysílač, tak ve funkci client-posluchač multicastového provozu. Vysílač posílal hudební stream na multicastovou adresu a posluchači se registrovali do této multicastové skupiny Zapnutí vysílače S Po zapnutí vysílání do multicastové skupiny přicházely pakety na nejbližší směrovač (MK1), který byl zároveň RP. Protože ještě žádný posluchač neměl zájem o tuto skupinu, multicastová skupina se dále neposílala. V případě, že by byl RP na jiném směrovači, posílala by se multicastová skupina na něj. květen /18

11 4.3.2 Zapnutí přijímače C2 Výsledkem bylo to, že se posluchač úspěšně zaregistroval do multicastové skupiny viz Obrázek 4. Obrázek 4: Zaregistrovaná multicastová skupina Následně mu začal od vysílače přicházet hudební stream. Viz následující výpis z programu Wireshark, který poslouchal na sítově kartě stanice C2: Stanice C2 žádá o poslech multicastové skupiny IGMP V2 Membership Report / Join group Frame 139 (46 bytes on wire, 46 bytes captured) Ethernet II, Src: Intel_69:01:c8 (00:16:76:69:01:c8), Dst: IPv4mcast_00:01:64 (01:00:5e:00:01:64) Internet Protocol, Src: ( ), Dst: ( ) Internet Group Management Protocol IGMP Version: 2 Type: Membership Report (0x16) Max Response Time: 0,0 sec (0x00) Header checksum: 0x089b [correct] Multicast Address: ( ) MK2 začíná posílat multicastovou skupinu kb/s 44,1 khz MPEG-1 Audio Layer 3[Malformed Packet] Frame 140 (1358 bytes on wire, 1358 bytes captured) Ethernet II, Src: Routerbo_28:5c:36 (00:0c:42:28:5c:36), Dst: IPv4mcast_00:01:64 (01:00:5e:00:01:64) Internet Protocol, Src: ( ), Dst: ( ) User Datagram Protocol, Src Port: bvtsonar (1149), Dst Port: search-agent (1234) ISO/IEC PID=0x0 CC=12 ISO/IEC PID=0x42 CC=12 ISO/IEC PID=0x44 CC=0 [Malformed Packet: MPEG Audio] mnoho paketu stejneho streamu... Stanice C2 podruhé žádá o poslech multicastové skupiny (program standardně žádá o multicastovou skupinu 3x) IGMP V2 Membership Report / Join group Frame 161 (46 bytes on wire, 46 bytes captured) Ethernet II, Src: Intel_69:01:c8 (00:16:76:69:01:c8), Dst: IPv4mcast_00:01:64 (01:00:5e:00:01:64) Internet Protocol, Src: ( ), Dst: ( ) Internet Group Management Protocol IGMP Version: 2 Type: Membership Report (0x16) Max Response Time: 0,0 sec (0x00) Header checksum: 0x089b [correct] Multicast Address: ( ) MK2 stále posílá multicastovou skupinu kb/s 44,1 khz MPEG-1 Audio Layer 3[Malformed Packet] Frame 162 (1358 bytes on wire, 1358 bytes captured) Ethernet II, Src: Routerbo_28:5c:36 (00:0c:42:28:5c:36), Dst: IPv4mcast_00:01:64 (01:00:5e:00:01:64) Internet Protocol, Src: ( ), Dst: ( ) User Datagram Protocol, Src Port: bvtsonar (1149), Dst Port: search-agent (1234) ISO/IEC PID=0x44 CC=13 květen /18

12 ISO/IEC PID=0x44 CC=14 ISO/IEC PID=0x44 CC=15 ISO/IEC PID=0x0 CC=0 ISO/IEC PID=0x42 CC=0 ISO/IEC PID=0x44 CC=0 [Malformed Packet: MPEG Audio] mnoho paketu stejneho streamu... Stanice C2 potřetí žádá o poslech multicastové skupiny (program standardně žádá o multicastovou skupinu 3x) IGMP V2 Membership Report / Join group Frame 193 (46 bytes on wire, 46 bytes captured) Ethernet II, Src: Intel_69:01:c8 (00:16:76:69:01:c8), Dst: IPv4mcast_00:01:64 (01:00:5e:00:01:64) Internet Protocol, Src: ( ), Dst: ( ) Internet Group Management Protocol IGMP Version: 2 Type: Membership Report (0x16) Max Response Time: 0,0 sec (0x00) Header checksum: 0x089b [correct] Multicast Address: ( ) MK2 stále posílá multicastovou skupinu kb/s 44,1 khz MPEG-1 Audio Layer 3[Malformed Packet] Frame 194 (1358 bytes on wire, 1358 bytes captured) Ethernet II, Src: Routerbo_28:5c:36 (00:0c:42:28:5c:36), Dst: IPv4mcast_00:01:64 (01:00:5e:00:01:64) Internet Protocol, Src: ( ), Dst: ( ) User Datagram Protocol, Src Port: bvtsonar (1149), Dst Port: search-agent (1234) ISO/IEC PID=0x44 CC=4 [Malformed Packet: MPEG Audio] MK2 stále posílá multicastovou skupinu kb/s 44,1 khz MPEG-1 Audio Layer 3[Malformed Packet] Frame 195 (1358 bytes on wire, 1358 bytes captured) Ethernet II, Src: Routerbo_28:5c:36 (00:0c:42:28:5c:36), Dst: IPv4mcast_00:01:64 (01:00:5e:00:01:64) Internet Protocol, Src: ( ), Dst: ( ) User Datagram Protocol, Src Port: bvtsonar (1149), Dst Port: search-agent (1234) ISO/IEC PID=0x44 CC=11 ISO/IEC PID=0x44 CC=12 [Malformed Packet: MPEG Audio] Nyní jsme ukončili poslech multicastového streamu (zastaveno přehrávání VLC media playeru): Stanice C2 opouští multicastovou skupinu IGMP V2 Leave Group Frame 196 (46 bytes on wire, 46 bytes captured) Ethernet II, Src: Intel_69:01:c8 (00:16:76:69:01:c8), Dst: IPv4mcast_00:00:02 (01:00:5e:00:00:02) Internet Protocol, Src: ( ), Dst: ( ) Internet Group Management Protocol IGMP Version: 2 Type: Leave Group (0x17) Max Response Time: 0,0 sec (0x00) Header checksum: 0x079b [correct] Multicast Address: ( ) MK2 se doptává, zdali ještě někdo nemá zájem o multicastové vysílání IGMP V2 Membership Query / Join group Frame 197 (60 bytes on wire, 60 bytes captured) Ethernet II, Src: Routerbo_28:5c:36 (00:0c:42:28:5c:36), Dst: IPv4mcast_00:01:64 (01:00:5e:00:01:64) Internet Protocol, Src: ( ), Dst: ( ) Internet Group Management Protocol IGMP Version: 2 Type: Membership Query (0x11) Max Response Time: 1,0 sec (0x0a) Header checksum: 0x0d91 [correct] Multicast Address: ( ) MK2 stále posílá multicastovou skupinu. květen /18

13 kb/s 44,1 khz MPEG-1 Audio Layer 3[Malformed Packet] Frame 198 (1358 bytes on wire, 1358 bytes captured) Ethernet II, Src: Routerbo_28:5c:36 (00:0c:42:28:5c:36), Dst: IPv4mcast_00:01:64 (01:00:5e:00:01:64) Internet Protocol, Src: ( ), Dst: ( ) User Datagram Protocol, Src Port: bvtsonar (1149), Dst Port: search-agent (1234) ISO/IEC PID=0x44 CC=0 [Malformed Packet: MPEG Audio] mnoho paketu stejneho streamu... MK2 se doptává, zdali ještě někdo nemá zájem o multicastové vysílání IGMP V2 Membership Query / Join group Frame 224 (60 bytes on wire, 60 bytes captured) Ethernet II, Src: Routerbo_28:5c:36 (00:0c:42:28:5c:36), Dst: IPv4mcast_00:01:64 (01:00:5e:00:01:64) Internet Protocol, Src: ( ), Dst: ( ) Internet Group Management Protocol IGMP Version: 2 Type: Membership Query (0x11) Max Response Time: 1,0 sec (0x0a) Header checksum: 0x0d91 [correct] Multicast Address: ( ) MK2 stále posílá multicastovou skupinu kb/s 44,1 khz MPEG-1 Audio Layer 3[Malformed Packet] Frame 225 (1358 bytes on wire, 1358 bytes captured) Ethernet II, Src: Routerbo_28:5c:36 (00:0c:42:28:5c:36), Dst: IPv4mcast_00:01:64 (01:00:5e:00:01:64) Internet Protocol, Src: ( ), Dst: ( ) User Datagram Protocol, Src Port: bvtsonar (1149), Dst Port: search-agent (1234) ISO/IEC PID=0x44 CC=9 ISO/IEC PID=0x44 CC=10 ISO/IEC PID=0x44 CC=11 ISO/IEC PID=0x44 CC=12 [Malformed Packet: MPEG Audio] mnoho paketu stejneho streamu... MK2 přestal posílat multicastovou skupinu , protože se mu nedostalo žádné jiné žádosti o tuto multicastovou skupinu, ani odpověď na dotaz Zapnutí posluchačů C2 a C3 Po registraci stanic C2 a C3 se na MikroTicích vybudoval distribuční strom. Multicastová přeposílací tabulka (MFC - Multicast Forwarding Cache) všech směrovačů (MK1, MK2 a MK3) viz Obrázek 5. Obrázek 5: MFC - Multicast Forwarding Cache na všech MikroTicích (MK1, MK2 a MK3) květen /18

14 Multicastový provoz se choval dle očekávání: z RP se posílal na jednotlivé sousedy a odtud se přeposílal na posluchače Rozpojení linky Topologii jsme obohatili o další síťové prvky, viz Obrázek 6. Připojili jsme HUB, abychom mohli sledovat provoz mezi směrovači MK1 a MK2, a také abychom mohli vyzkoušet rozpojit jen jednu stranu spoje mezi MK1 a MK2. Testovali rozpojení a následné chování po znovuzapojení naší sítě. Spoj mezi MK1 a MK2 jsme nechali rozpojen po různou dobu. Při testování jsme zjistili rozdílné chování při dlouhodobém (cca 10 minut) a krátkodobém (cca 10 sekund) odpojení linky. Při rozpojení došlo ke změně v distribučním stromu, který si směrovače vytvořily, aby zajistily posluchačům dostupnost multicastové skupiny. MFC vypadala následovně viz Obrázek 7. Všimněme si, že na MK1 je stále odchozí rozhraní ether2. Je to dáno tím, že linka tohoto rozhraní je stále aktivní (připojená k hubu). Tento stav lze pozorovat maximalně 1 minutu a 45 sekund. Čas je dán parametrem hello-holdtime, který lze konfigurovat. Pokud se vrátí linka zpět, provoz se znovu přesměruje přes linku mezi MK1 a MK2, jelikož má tato linka lepsí cenu je to dáno směrovacím protokolem OSPF. Obrázek 6: Obohacená topologie s rozpojenou linkou. květen /18

15 květen /18

16 Obrázek 7: MFC - Multicast Forwarding Cache na všech MikroTicích (MK1, MK2 a MK3) po odpojení linky Rozpojení linky na druhé straně hubu Po znovuzapojení všech rozhraní jsme provedli další test s rozpojováním topologie viz Obrázek 8. Poté, co po rozpojení označené linky znovu zkonverguje OSPF, je MFC tabulka směrovačů MK1, MK2 a MK3 velice podobná jako Obrázek 7 s tím rozdílem, že už MK1 nemá odchozí rozhraní ether2. Pokud znovu zapojíme linku před vypršením hello-holdtime intervalu, dostaneme se do nekorektního stavu, kdy RP (MK1) přes PIM vidí sousedy, ale RP multicasty neposílá, přestože MK2 zasílá zprávu join pro vyžádanou multicastovou skupinu. květen /18

17 Obrázek 8: Topologie s linkou rozpojenou na druhé straně hubu. Jedna z možností, jak zamezit nebo se dostat z tohoto nekorektního stavu, je počkat s rozpojeným rozhraním alespoň po dobu hello-holdtime intervalu (standardně 105 s), nebo restartovat všechny MikroTiky v celé naší sítí. Restartováním jen jednoho, ať už MK1 nebo MK2 si moc nepomůžeme, stále setrváváme v nekorektním stavu. Restartováním MK1 a MK2 zároveň, způsobíme rozpad linek s MK3 směrovačem, jehož linky se dostanou do stejného nekorektního stavu jako linka mezi MK1 a MK2. Tento nekorektní stav se pohledem na konfiguraci přes GUI projevuje rychlou změnou DR na znovuspojené lince (řádově v sekundách). Po nastavení hello-holdtime intervalu na 75 s na všech směrovačích jsme experimentálně ověřili, že změna tohoto parametru souvisí se vznikem nekorektního stavu. Poté stačí vyčkat se znovuzapojením linky cca 80 s a multicastový provoz se opět obnoví. Před změnou tohoto parametru 80 s nestačilo. 5 Zhodnocení použitelnosti Po standardním nakonfigurování směrovačů vše funguje tak, jak má a multicasty se směrují podle očekávání. Problém ovšem nastane při výpadku některé z linek mezi multicastovými směrovači. Tento problém se dá nejrychleji vyřešit tak, že necháme restartovat všechny multicastové směrovače. Druhým řešením je vyčkat se znovupřipojením linky minimálně po dobu hello-holdtime intervalu. Vzhledem k těmto problémům se nasazení multicastů na platformě MikroTik do reálného prostředí jeví jako nevhodné. 6 Závěr Po několika hodinách strávených konfigurací multicastů na platformě MikroTik, kdy se zdálo, že vůbec netušíme, proč to jednou funguje a po druhé zase nefunguje, jsme začali poznávat taje a zákoutí implementace multicastu na této platformě. květen /18

18 Po této zkušenosti můžeme říct, že umíme predikovat nefunkčnost multicastů a domníváme se, že problém je na straně implementace protokolu PIM na platformě MikroTik. I když zařízení hlásí, že posílá data pro další směrovač, fyzicky data vůbec neopouští rozhraní směrovače. 7 Zdroje 1. Multicast [online], [cit ]. Dostupné na: 2. Multicast: skupinové vysílání [online], [cit ]. Dostupné na: 3. Multicast Routing in RouterOS 3.x [online], [cit ]. Dostupné na: květen /18

Statistiky sledování televize

Statistiky sledování televize Statistiky sledování televize Semestrální práce (36SEM) ZS 2005/2006 Martin Fiala FEL ČVUT 5.ročník - 2 - Obsah 1. Úvod......4 1.1 Digitální vysílání......4 1.2 Převod přijímaného signálu na lokální síť...4

Více

L2 multicast v doméně s přepínači CISCO

L2 multicast v doméně s přepínači CISCO L2 multicast v doméně s přepínači CISCO Vojtěch Kotík (KOT0084) Abstrakt: Tento dokument se zabývá šířením L2 multicastu v doméně složené z přepínačů Cisco. Obsahuje stručný popis technologie a jejích

Více

JAK ČÍST TUTO PREZENTACI

JAK ČÍST TUTO PREZENTACI PŘENOSOVÉ METODY V IP SÍTÍCH, S DŮRAZEM NA BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE David Prachař, ABBAS a.s. JAK ČÍST TUTO PREZENTACI UŽIVATEL TECHNIK SPECIALISTA VÝZNAM POUŽÍVANÝCH TERMÍNŮ TERMÍN SWITCH ROUTER OSI

Více

Protokoly úrovně 3 nad ATM

Protokoly úrovně 3 nad ATM Protokoly úrovně 3 nad ATM Projektování distribuovaných systémů Lekce 2 Ing. Jiří ledvina, CSc Protokoly L3 nad ATM Přenos nativního protokolu přes ATM síť Přenos LAN přes ATM síť Používá IP adres (ne

Více

VRRP v1+v2, konfigurace, optimalizace a reakce na události na plaformě RouterOS

VRRP v1+v2, konfigurace, optimalizace a reakce na události na plaformě RouterOS VRRP v1+v2, konfigurace, optimalizace a reakce na události na plaformě RouterOS David Balcárek (BAL259), Petr Malec (MAL487) Abstrakt: Dokument pojednává o konfiguraci a testování VRRP na platformě RouterOS

Více

Telekomunikační sítě Protokolové modely

Telekomunikační sítě Protokolové modely Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava Telekomunikační sítě Protokolové modely Datum: 14.2.2012 Autor: Ing. Petr Machník, Ph.D. Kontakt: petr.machnik@vsb.cz Předmět: Telekomunikační sítě

Více

Počítačové sítě. Miloš Hrdý. 21. října 2007

Počítačové sítě. Miloš Hrdý. 21. října 2007 Počítačové sítě Miloš Hrdý 21. října 2007 Obsah 1 Pojmy 2 2 Rozdělení sítí 2 2.1 Podle rozlehlosti........................... 2 2.2 Podle topologie............................ 2 2.3 Podle přístupové metody.......................

Více

3. Linková vrstva. Linková (spojová) vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl

3. Linková vrstva. Linková (spojová) vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl 3. Linková vrstva Studijní cíl Představíme si funkci linkové vrstvy. Popíšeme její dvě podvrstvy, způsoby adresace, jednotlivé položky rámce. Doba nutná k nastudování 2 hodiny Linková (spojová) vrstva

Více

Multicast na Ostravské univerzitě

Multicast na Ostravské univerzitě Rok 2006 Číslo Oblast: MD-MCAST-01 počítačové sítě M. Dvořák Obsah Technologie multicast...2 Co to je multicast...2 Adresy pro multicast...2 Multicast a 2. vrstva ISO/OSI...3 Mapování MAC adres na multicastové

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

X36PKO. 2006 Jiří Smítka

X36PKO. 2006 Jiří Smítka X36PKO Propojování sítí 2006 Jiří Smítka Jiří Smítka - X36PKO 1 2/2006 Propojování sítí propojujeme sítě s různými topologiemi a operačními systémy tím vytváříme internety největším internetem je Internet

Více

íta ové sít TCP/IP Protocol Family de facto Request for Comments

íta ové sít TCP/IP Protocol Family de facto Request for Comments Architektura TCP/IP v současnosti nejpoužívanější síťová architektura architektura sítě Internet Uplatnění user-end systémy (implementace všech funkčních vrstev) mezilehlé systémy (implementace spodních

Více

BEZTŘÍDNÍ SMĚROVÁNÍ, RIP V2 CLASSLESS ROUTING, RIP V2

BEZTŘÍDNÍ SMĚROVÁNÍ, RIP V2 CLASSLESS ROUTING, RIP V2 FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS BEZTŘÍDNÍ SMĚROVÁNÍ, RIP V2 CLASSLESS ROUTING, RIP V2 JIŘÍ KAZÍK JAROSLAV

Více

5. Směrování v počítačových sítích a směrovací protokoly

5. Směrování v počítačových sítích a směrovací protokoly 5. Směrování v počítačových sítích a směrovací protokoly Studijní cíl V této kapitole si představíme proces směrování IP.. Seznámení s procesem směrování na IP vrstvě a s protokoly RIP, RIPv2, EIGRP a

Více

Směrovací protokol Mesh (802.11s) na platformě Mikrotik

Směrovací protokol Mesh (802.11s) na platformě Mikrotik Směrovací protokol Mesh (802.11s) na platformě Mikrotik J. Bartošek, P. Havíček Abstrakt: V této práci je popsán princip fungování směrovacího protokolu mesh na platformě mikrotik. Na této platformě ovšem

Více

PIM Dense mode State Refresh

PIM Dense mode State Refresh PIM Dense mode State Refresh Radim Holek, HOL0123 Abstrakt: Tato práce se zabývá prozkoumáním volby PIM Dense mode State refresh jako proaktivním opatřením proti periodickému floodingu. Klíčová slova:

Více

Počítačové sítě internet

Počítačové sítě internet 1 Počítačové sítě internet Historie počítačových sítí 1969 ARPANET 1973 Vinton Cerf protokoly TCP, základ LAN 1977 ověření TCP a jeho využití 1983 rozdělení ARPANETU na vojenskou a civilní část - akademie,

Více

Model ISO - OSI. 5 až 7 - uživatelská část, 1 až 3 - síťová část

Model ISO - OSI. 5 až 7 - uživatelská část, 1 až 3 - síťová část Zatímco první čtyři vrstvy jsou poměrně exaktně definovány, zbylé tři vrstvy nemusí být striktně použity tak, jak jsou definovány podle tohoto modelu. (Příkladem, kdy nejsou v modelu použity všechny vrstvy,

Více

Počítačové sítě IP směrování (routing)

Počítačové sítě IP směrování (routing) Počítačové sítě IP směrování (routing) IP sítě jsou propojeny směrovači (routery) funkcionalita směrovačů pokrývá 3. vrstvu RM OSI ~ vrstvu IP architektury TCP/IP (L3) směrovače provádějí přepojování datagramů

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Přednáška 3. Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány

Přednáška 3. Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány Přednáška 3 Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány Server a Client Server je obecné označení pro proces nebo systém, který poskytuje nějakou službu. Služba je obvykle realizována některým aplikačním

Více

Počítačové sítě ZS 2005/2006 Návrh sítě zadání

Počítačové sítě ZS 2005/2006 Návrh sítě zadání imac imac imac Počítačové sítě ZS 2005/2006 Návrh sítě zadání Petr Grygárek, FEI VŠB-TU Ostrava Zadání Navrhněte a zdokumentujte konfiguraci sítě přidělené lokality korporátní sítě WAN připojené do Internetu.

Více

Topologie počítačových sítí Topologie = popisuje způsob zapojení sítí, jejich architekturu adt 1) Sběrnicová topologie (BUS)

Topologie počítačových sítí Topologie = popisuje způsob zapojení sítí, jejich architekturu adt 1) Sběrnicová topologie (BUS) Počítačové sítě Je to spojení dvou a více uzlů (uzel = počítač nebo další síť), za pomoci pasivních a aktivních prvků při čemž toto spojení nám umožňuje = sdílení technických prostředků, sdílení dat, vzdálenou

Více

Site - Zapich. Varianta 1

Site - Zapich. Varianta 1 Site - Zapich Varianta 1 1. Koncovy uzel PC1 overuje pres PING konektivitu uzlu PC3. Jaky bude obsah ethernetoveho ramce nesouciho ICMP zpravu od PC1 na portu Fa0/3 SW1? SRC address: MAC_PC1 DST address:

Více

Multicast Source Discovery Protocol (MSDP)

Multicast Source Discovery Protocol (MSDP) Multicast Source Discovery Protocol (MSDP) Jan Pastrňák(PAS126) Šindler Ondřej(SIN099) Konfigurace a použití protokolu MSDP na Cisco Routerech Co je MSDP MSDP je protokol umožňující propojení multicastových

Více

Síťové prvky seznámení s problematikou. s problematikou

Síťové prvky seznámení s problematikou. s problematikou Síťové prvky seznámení s problematikou s problematikou 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy Seznámení s problematikou prvků sítí 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Úvod do analýzy. Ústav informatiky, FPF SU Opava sarka.vavreckova@fpf.slu.cz. Poslední aktualizace: 8. prosince 2013

Úvod do analýzy. Ústav informatiky, FPF SU Opava sarka.vavreckova@fpf.slu.cz. Poslední aktualizace: 8. prosince 2013 počítačových sítí Šárka Vavrečková Ústav informatiky, FPF SU Opava sarka.vavreckova@fpf.slu.cz Poslední aktualizace: 8. prosince 2013 Základní pojmy z počítačových sítí Základní pojmy Protokol popisuje

Více

Zajištění kvality služby (QoS) v operačním systému Windows

Zajištění kvality služby (QoS) v operačním systému Windows VŠB TU Ostrava Směrované a přepínané sítě Zajištění kvality služby (QoS) v operačním systému Windows Teoretické možnosti aplikace mechanismů zabezpečení kvality služby (QoS) v nových verzích MS Windows

Více

Komunikace v sítích TCP/IP (1)

Komunikace v sítích TCP/IP (1) České vysoké učení technické v Praze FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ katedra počítačových systémů Komunikace v sítích TCP/IP (1) Jiří Smítka jiri.smitka@fit.cvut.cz 14.2.2011 1/30 Úvod do předmětu Jiří

Více

Komunikační sítě a internetový protokol verze 6. Lukáš Čepa, Pavel Bezpalec

Komunikační sítě a internetový protokol verze 6. Lukáš Čepa, Pavel Bezpalec Komunikační sítě a internetový protokol verze 6 Lukáš Čepa, Pavel Bezpalec Autoři: Lukáš Čepa, Pavel Bezpalec Název díla: Komunikační sítě a internetový protokol verze 6 Vydalo: České vysoké učení technické

Více

Ověření možností generování provozu na platformě MikroTik + srovnání s Cisco a Open Source řešeními

Ověření možností generování provozu na platformě MikroTik + srovnání s Cisco a Open Source řešeními Ověření možností generování provozu na platformě MikroTik + srovnání s Cisco a Open Source řešeními Bc. Josef Hrabal - HRA0031 Bc. Kamil Malík MAL0018 Abstrakt: Tento dokument, se zabývá ověřením a vyzkoušením

Více

Optické sítě. Počítačové sítě a systémy. _ 3. a 4. ročník SŠ technické. Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0

Optické sítě. Počítačové sítě a systémy. _ 3. a 4. ročník SŠ technické. Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Optické sítě sítě 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy Optické sítě _ 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr. 1 Síťové prvky

Více

Aktivní prvky: přepínače

Aktivní prvky: přepínače Aktivní prvky: přepínače 1 Přepínače část II. Předmět: Počítačové sítě a systémy Téma hodiny: Aktivní prvky přepínače část II. Třída: 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART

Více

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly.

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. 7. Aplikační vrstva Studijní cíl Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. Doba nutná k nastudování 2 hodiny Aplikační vrstva Účelem aplikační vrstvy je poskytnout aplikačním procesům

Více

Aktivní prvky: brány a směrovače. směrovače

Aktivní prvky: brány a směrovače. směrovače Aktivní prvky: brány a směrovače směrovače 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy Aktivní prvky brány a směrovače 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART

Více

Směrování. static routing statické Při statickém směrování administrátor manuálně vloží směrovací informace do směrovací tabulky.

Směrování. static routing statické Při statickém směrování administrátor manuálně vloží směrovací informace do směrovací tabulky. Směrování Ve větších sítích již není možné propojit všechny počítače přímo. Limitujícím faktorem je zde množství paketů všesměrového vysílání broadcast, omezené množství IP adres atd. Jednotlivé sítě se

Více

Možnosti DHCP snoopingu, relayingu a podpora multicastingu na DSLAM Zyxel IES-1000

Možnosti DHCP snoopingu, relayingu a podpora multicastingu na DSLAM Zyxel IES-1000 Možnosti DHCP snoopingu, relayingu a podpora multicastingu na DSLAM Zyxel IES-1000 Petr Ličman Tomáš Horčičák Martin Walach Abstrakt: Práce je zaměřena na popis možností a konfigurace ADSL DSLAMu v oblasti

Více

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat.

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Počítačové sítě Počítačová síť je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Základní prvky sítě Počítače se síťovým adaptérem pracovní

Více

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Vizualizace a demonstrace IP fragmentace.

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Vizualizace a demonstrace IP fragmentace. PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vizualizace a demonstrace IP fragmentace 2011 Jiří Holba Anotace Tato práce pojednává o problematice fragmentace IP datagramu

Více

Programování síťové služby Sniffer OSPFv2 a OSPFv3

Programování síťové služby Sniffer OSPFv2 a OSPFv3 Dokumentace k projektu z předmětu ISA Programování síťové služby Sniffer OSPFv2 a OSPFv3 Dne 27. listopadu 2011 zpracovala: Kateřina Šímová, xsimov01@stud.fit.vutbr.cz Fakulta informačních technologií

Více

Y36PSI Protokolová rodina TCP/IP

Y36PSI Protokolová rodina TCP/IP Y36PSI Protokolová rodina TCP/IP Jan Kubr - Y36PSI 1 11/2008 Program protokol síťové vrstvy IP podpůrné protokoly ICMP RARP, BOOTP, DHCP protokoly transportní vrstvy UDP TCP Jan Kubr - Y36PSI 2 11/2008

Více

Ondřej Caletka. 5. listopadu 2013

Ondřej Caletka. 5. listopadu 2013 Televize v síti Ondřej Caletka 5 listopadu 2013 Uvedené dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 30 Česko Ondřej Caletka (CESNET, z s p o) Televize v síti 5 listopadu 2013 1 / 20 O sdružení

Více

Katedra softwarového inženýrství MFF UK Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1 - Malá Strana

Katedra softwarového inženýrství MFF UK Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1 - Malá Strana , v. 3.5 o čem bude druhá část přednášky? Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Lekce 1: internetworking J. Peterka, 2011 internetworking aneb: vzájemné

Více

Projekt do SPS Konfigurace a sledování provozu protokolů PIM pro směrování multicastů

Projekt do SPS Konfigurace a sledování provozu protokolů PIM pro směrování multicastů Projekt do SPS Konfigurace a sledování provozu protokolů PIM pro směrování multicastů Martin Škařupa, ska132 Ondřej Zábojník, zab045 Potřebná teorie pro zvládnutí projektu Při unicastu jsou data ze zdroje

Více

Co je to IPv6 Architektura adres Plug and Play Systém jmenných domén Přechod Současný stav IPv6

Co je to IPv6 Architektura adres Plug and Play Systém jmenných domén Přechod Současný stav IPv6 Co je to IPv6 Architektura adres Plug and Play Systém jmenných domén Přechod Současný stav IPv6 Problémy IPv4 Vyčerpání IPv4 adres 4 slabiky = 4,3 miliard adres Méně než je populace lidí (6,1 miliard)

Více

X.25 Frame Relay. Frame Relay

X.25 Frame Relay. Frame Relay X.25 Frame Relay Frame Relay 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy X.25, Frame relay _ 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr.

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Metodický list č. 1

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cílem tohoto předmětu je posluchačům zevrubně představit dnešní počítačové sítě, jejich technické a programové řešení. Po absolvování kurzu by posluchač měl zvládnout návrh a správu

Více

Aktivní prvky: přepínače

Aktivní prvky: přepínače Aktivní prvky: přepínače 1 Předmět: Počítačové sítě a systémy Téma hodiny: Aktivní prvky přepínače část I. Třída: 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0

Více

DNS, BOOTP, DHCP, FTP, Telnet, SMTP, SNMP, SSH Transportní vrstva TCP, UDP Síťová vrstva IP, ARP, ICMP, IGMP Přenosová vrstva Ethernet, HDLC

DNS, BOOTP, DHCP, FTP, Telnet, SMTP, SNMP, SSH Transportní vrstva TCP, UDP Síťová vrstva IP, ARP, ICMP, IGMP Přenosová vrstva Ethernet, HDLC 1. TCP/IP zásobník Aplikační vrstva Vypracované otázky ke zkoušce z UPS 26. 1. 2012 DNS, BOOTP, DHCP, FTP, Telnet, SMTP, SNMP, SSH Transportní vrstva TCP, UDP Síťová vrstva IP, ARP, ICMP, IGMP Přenosová

Více

CCNA I. 3. Connecting to the Network. CCNA I.: 3. Connecting to the network

CCNA I. 3. Connecting to the Network. CCNA I.: 3. Connecting to the network CCNA I. 3. Connecting to the Network Základní pojmy Konvergence sítí (telefony, TV, PC, GSM) SOHO (Small Office and Home Office) nabídka a prodej produktů evidence objednávek komunikace se zákazníky zábava

Více

Distribuované směrovací moduly Gold DFE pro řady Matrix N

Distribuované směrovací moduly Gold DFE pro řady Matrix N Navrženy pro nové Matrix N Optimalizováno pro koncové části enterprise sítí Neredundantní či redundantní konfigurace pouze pomocí upgrade SW Podpora Enterasys konceptu Integrovaných služeb včetně rozšířeného

Více

Ethernet Historie Ethernetu Princip

Ethernet Historie Ethernetu Princip 11 Ethernet Ethernet je technologie, která je používaná v budování lokálních sítích (LAN). V referenčním modelu ISO/OSI realizuje fyzickou a spojovou vrstvu, v modelu TCP/IP pak vrstvu síťového rozhraní.

Více

Další síťová zařízení

Další síťová zařízení Další síťová zařízení Cíl kapitoly: Žák popíše aktivní síťové prvky a vysvětlí princip jejich fungování. Klíčové pojmy: Aktivní síťové prvky, vzájemné propojování, rámce (frames), opakovač repeater, regenerační

Více

Dodávka nových switchů a jejich integrace do stávající IT infrastruktury inspektorátu SZPI v Praze

Dodávka nových switchů a jejich integrace do stávající IT infrastruktury inspektorátu SZPI v Praze Příloha č. 1: Technická specifikace Předmět VZ: Dodávka nových switchů a jejich integrace do stávající IT infrastruktury inspektorátu SZPI v Praze Požadavky zadavatele na předmět VZ: - 1x Switch 48 Port

Více

Počítačové sítě II. 12. IP: pomocné protokoly (ICMP, ARP, DHCP) Miroslav Spousta, 2006 , http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/

Počítačové sítě II. 12. IP: pomocné protokoly (ICMP, ARP, DHCP) Miroslav Spousta, 2006 <qiq@ucw.cz>, http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ Počítačové sítě II 12. IP: pomocné protokoly (ICMP, ARP, DHCP) Miroslav Spousta, 2006 , http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ 1 ICMP Internet Control Message Protocol doslova protokol řídicích hlášení

Více

Nepřímé do jiných sítí (podle IP adresy sítě přes router - určitou gateway ) Default gateway (společná výchozí brána do všech dostupných sítí)

Nepřímé do jiných sítí (podle IP adresy sítě přes router - určitou gateway ) Default gateway (společná výchozí brána do všech dostupných sítí) Pojmy IP adresa Maska sítě (podsítě) Subnet mask Směrování Přímé do přímo připojených sítí (podle MAC rozhraní připojeného do stejné sítě) Nepřímé do jiných sítí (podle IP adresy sítě přes router - určitou

Více

Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí

Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1138_Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí_pwp Název školy: Číslo a název projektu:

Více

Closed IPTV. Martin Jahoda Dedicated Micros. Copyright AD Group

Closed IPTV. Martin Jahoda Dedicated Micros. Copyright AD Group Closed IPTV Martin Jahoda Dedicated Micros AD Network Video & Dedicated Micros Dedicated Micros je součástí AD group. Všechny firmy tohoto holdingu vyžívají společnou technologii NetVu Connected. Analogově,

Více

Příloha č. 5. Technické zadání. Smržovka Vybudování MKDS v rámci mikroregionu Tanvaldsko

Příloha č. 5. Technické zadání. Smržovka Vybudování MKDS v rámci mikroregionu Tanvaldsko Příloha č. 5 Technické zadání Smržovka Vybudování MKDS v rámci mikroregionu Tanvaldsko Datum: 2. 9. 2013 1. Úvod Cílem řešení Městského kamerového dohlížecího systému pro lokality Tanvald, Smržovka, Desná,

Více

Úspěch Wi-Fi přineslo využívání bezlicenčního pásma, což má negativní důsledky ve formě silného zarušení příslušného frekvenčního spektra a dále

Úspěch Wi-Fi přineslo využívání bezlicenčního pásma, což má negativní důsledky ve formě silného zarušení příslušného frekvenčního spektra a dále WI-FI 1 CHARAKTERISTIKA Cílem Wi-Fi sítí je zajišťovat vzájemné bezdrátové propojení přenosných zařízení a dále jejich připojování na lokální (např. firemní) sítě LAN. bezdrátovému připojení do sítě Internet

Více

Základní normalizované datové přenosy

Základní normalizované datové přenosy Základní normalizované datové přenosy Ing. Lenka Kretschmerová, Ph.D. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF

Více

Počítačové sítě I. 9. Internetworking Miroslav Spousta, 2005 , http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/

Počítačové sítě I. 9. Internetworking Miroslav Spousta, 2005 <qiq@ucw.cz>, http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ Počítačové sítě I 9. Internetworking Miroslav Spousta, 2005 , http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ 1 Internetworking propojování sítí a jejich částí (segmentů) spojováním sítí vzniká inter network

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Správa linuxového serveru: DNS a DHCP server dnsmasq

Správa linuxového serveru: DNS a DHCP server dnsmasq Home» Články» Praxe» Správa linuxového serveru» Správa linuxového serveru: DNS a DHCP server... Předchozí kapitola Zpět na obsah Následující kapitola Správa linuxového serveru: DNS a DHCP server dnsmasq

Více

IPv6: Už tam budeme? Pavel Satrapa, TU v Liberci Pavel.Satrapa@tul.cz

IPv6: Už tam budeme? Pavel Satrapa, TU v Liberci Pavel.Satrapa@tul.cz IPv6: Už tam budeme? Pavel Satrapa, TU v Liberci Pavel.Satrapa@tul.cz AMS-IX IPv6 lehce přes 0,5 % provozu květen 2014 3,05 % září 2013 1,87 % Google Google detail víkendy Závěry ze statistik Černého Petra

Více

Měření kvality služeb. Kolik protlačíte přes aktivní prvky? Kde jsou limitní hodnoty ETH spoje? Data Hlas Video. Black Box Network Infrastructure

Měření kvality služeb. Kolik protlačíte přes aktivní prvky? Kde jsou limitní hodnoty ETH spoje? Data Hlas Video. Black Box Network Infrastructure QoS na L2/L3/ Brno, 12.03.2015 Ing. Martin Ťupa Měření kvality služeb Kolik protlačíte přes aktivní prvky? Kde jsou limitní hodnoty ETH spoje? Central Office Hlas Video House Black Box Infrastructure Small

Více

NWA-3166. Příručka k rychlé instalaci. Dvoupásmový bezdrátový přístupový bod N třídy business

NWA-3166. Příručka k rychlé instalaci. Dvoupásmový bezdrátový přístupový bod N třídy business Dvoupásmový bezdrátový přístupový bod N třídy business Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.2 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware v3.60 Vydání 4, Leden 2010 Copyright ZyXEL Communications

Více

The Locator/ID Separation Protocol (LISP)

The Locator/ID Separation Protocol (LISP) The Locator/ID Separation Protocol (LISP) Robin Kořístka (KOR0116) Abstrakt: Seminární práce je věnována popisu a přiblížení funkčnosti nové síťové architektury LISP (Locator/ID Separation Protocol). Součástí

Více

Routování směrovač. směrovač

Routování směrovač. směrovač Routování směrovač směrovač 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: _ Počítačové sítě a systémy Routování směrovač 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr.

Více

Bridging na Linuxu - příkaz brctl - demonstrace (všech) voleb na vhodně zvolených topologiích.

Bridging na Linuxu - příkaz brctl - demonstrace (všech) voleb na vhodně zvolených topologiích. Bridging na Linuxu - příkaz brctl - demonstrace (všech) voleb na vhodně zvolených topologiích. Bc. Josef Hrabal - HRA0031 Bc. Kamil Malík MAL0018 Abstrakt: Tento dokument, se zabývá ověřením a vyzkoušením

Více

Počítačové sítě 1 Přednáška č.4 Síťová vrstva

Počítačové sítě 1 Přednáška č.4 Síťová vrstva Počítačové sítě 1 Přednáška č.4 Síťová vrstva Osnova = Síťová vrstva = Funkce síťové vrstvy = Protokoly síťové vrstvy = Protokol IPv4 = Servisní protokol ICMP ISO/OSI 7.Aplikační 6.Prezentační 5.Relační

Více

Konfigurace směrovače, CDP

Konfigurace směrovače, CDP Konfigurace směrovače, CDP CCNA2 modul č. 3 Datum: 1. dubna 2007 Autor: Petr Hanyáš xhanya01@stud.fit.vutbr.cz Tomáš Duda xdudat00@stud.fit.vutbr.cz Obsah Úvod...3 1. Režimy práce...3 1.1. Uživatelský

Více

Josef Hajas. hajasj1@fel.cvut.cz

Josef Hajas. hajasj1@fel.cvut.cz Vysázeno v LAT Xu p. Technologie bezpečných kanálů aneb s OpenVPN na věčné časy Josef Hajas hajasj1@fel.cvut.cz Vysázeno v LAT Xu p. Co nás čeká a nemine Motivace, co je to vlastně ta VPN? Rozdělení jednotlivých

Více

Budování sítě v datových centrech

Budování sítě v datových centrech Budování sítě v datových centrech Ing. Pavel Danihelka Senior network administrator Obsah Seznam a jeho síť Hardware Škálovatelnost a propustnost Zajištění vysoké dostupnosti Load balancing Návrh architektury

Více

Benefity a úskalí plošného souvislého sledování IP provozu na bázi toků při řešení bezpečnostních hlášení

Benefity a úskalí plošného souvislého sledování IP provozu na bázi toků při řešení bezpečnostních hlášení Europen 18.5. 2009, Praděd Benefity a úskalí plošného souvislého sledování IP provozu na bázi toků při řešení bezpečnostních hlášení Tomáš Košňar CESNET z.s.p.o. kosnar@cesnet.cz Obsah požadavky plynoucí

Více

Počítačové sítě 1 Přednáška č.5

Počítačové sítě 1 Přednáška č.5 Počítačové sítě 1 Přednáška č.5 Osnova = Vlastnosti IPv6 = Adresování v IPv6 = Routovací protokoly pro IPv6 = Metody migrace mezi IPv4 a IPv6 Rozdíly IPv4 vs IPv6 = Větší adresní prostor = Řádově 100 000

Více

Aktivní prvky: síťové karty

Aktivní prvky: síťové karty Aktivní prvky: síťové karty 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy Aktivní prvky Síťové karty (Network Interface Card) 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software:

Více

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.)

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Předmět: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (1 v.h.) 1. VYUČOVACÍ HODINA BOZP Předmět: Základní pojmy a principy sítí (6 v.h.) 2. VYUČOVACÍ HODINA

Více

Ladislav Pešička KIV FAV ZČU Plzeň

Ladislav Pešička KIV FAV ZČU Plzeň Ladislav Pešička KIV FAV ZČU Plzeň Offline Převézt vlakem disk 1TB z Plzně do Prahy Poslat poštovního holuba s flash diskem 16GB Online Přímá komunikace propojených počítačů Metalický spoj Optické vlákno

Více

Stav IPv4 a IPv6 v České Republice

Stav IPv4 a IPv6 v České Republice Pavel Šimerda pavel.simerda@netinstall.cz MikroExpo 2012 http://data.pavlix.net/mikroexpo/2012/ Stručná historie Problém vyčerpání adresního prostoru IPv4 1991 Routing and Addressing Group (ROAD) 1993

Více

QoS na L2/L3/L4. Brno, 28.05.2015 Ing. Martin Ťupa

QoS na L2/L3/L4. Brno, 28.05.2015 Ing. Martin Ťupa QoS na L2/L3/L4 Brno, 28.05.2015 Ing. Martin Ťupa Měření kvality služeb Kolik protlačíte přes aktivní prvky? Kde jsou limitní hodnoty ETH spoje? Central Office Data Hlas Video House Multiservice switch

Více

Počítačové sítě Protokoly, architektura Normalizace architektury otevřených systémů Referenční model OSI standard ISO 7498 r. 1983 7.

Počítačové sítě Protokoly, architektura Normalizace architektury otevřených systémů Referenční model OSI standard ISO 7498 r. 1983 7. Protokoly, architektura Normalizace architektury otevřených systémů Referenční model OSI standard ISO 7498 r. 1983 7. Aplikační vrstva přístup ke komunikačnímu systému, k síťovým službám 6. Prezentační

Více

Protokoly a Internet. Miloš Hrdý. 19. listopadu 2007

Protokoly a Internet. Miloš Hrdý. 19. listopadu 2007 Protokoly a Internet Miloš Hrdý 19. listopadu 2007 Obsah 1 Pojmy 2 2 Protokoly 2 2.1 Odeslání zprávy............................ 2 2.2 Protokol IP.............................. 4 2.3 Protokoly vyšších

Více

3.17 Využívané síťové protokoly

3.17 Využívané síťové protokoly Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

Správa sítí. RNDr. Ing. Vladimir Smotlacha, Ph.D.

Správa sítí. RNDr. Ing. Vladimir Smotlacha, Ph.D. Správa sítí RNDr. Ing. Vladimir Smotlacha, Ph.D. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Vladimír Smotlacha, 2011 Počítačové sít ě BI-PSI LS 2010/11,

Více

Analýza protokolů rodiny TCP/IP, NAT

Analýza protokolů rodiny TCP/IP, NAT Analýza protokolů rodiny TCP/IP, NAT Počítačové sítě 7. cvičení ARP Address Resolution Protocol mapování IP adres na MAC adresy Při potřebě zjistit MAC adresu k IP adrese se generuje ARP request (broadcast),

Více

Semestrální projekt do předmětu SPS

Semestrální projekt do předmětu SPS Semestrální projekt do předmětu SPS Název projektu: Instalace a provoz protokolu IPv6 v nových verzích MS Windows (XP). Ověření proti routerům Cisco a Linux. Cíl projektu: Autoři: Cílem tohoto projektu

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

XD Routing a vstupní I/O systém. Digitální broadcast technologie

XD Routing a vstupní I/O systém. Digitální broadcast technologie Řada 52 XD Routing a vstupní I/O systém Digitální broadcast technologie Design Core XD a Core XC systému Core - Jádro systému 52/XC Core je DHD centrální procesor pro menší a střední mixážní pulty se zpracováním

Více

Počítačové sítě II. 13. Směrování Miroslav Spousta, 2006 , http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/

Počítačové sítě II. 13. Směrování Miroslav Spousta, 2006 <qiq@ucw.cz>, http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ Počítačové sítě II 13. Směrování Miroslav Spousta, 2006 , http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ 1 Představa propojení sítí sítě jsou propojeny pomocí směrovačů mezi každými dvěma uzly existuje cesta

Více

12. Bezpečnost počítačových sítí

12. Bezpečnost počítačových sítí 12. Bezpečnost počítačových sítí Typy útoků: - odposlech při přenosu - falšování identity (Man in the Middle, namapování MAC, ) - automatizované programové útoky (viry, trojské koně, ) - buffer overflow,

Více

Bezpečnostní projekt Případová studie

Bezpečnostní projekt Případová studie Bezpečnostní projekt Případová studie V Brně dne 24. a 31.10.2013 Metodika zabezpečení síťové infrastruktury Potenciální hrozbou pro síťovou infrastrukturu jsou lidé (nedbalost či neznalost uživatelů nebo

Více

Informační a komunikační technologie. 3. Počítačové sítě

Informační a komunikační technologie. 3. Počítačové sítě Informační a komunikační technologie 3. Počítačové sítě Studijní obor: Sociální činnost Ročník: 1 1. Základní vlastnosti 2. Technické prostředky 3. Síťová architektura 3.1. Peer-to-peer 3.2. Klient-server

Více

Novinky u zařízení pro sériovou komunikaci. Michal Kahánek 25. 5. 2011

Novinky u zařízení pro sériovou komunikaci. Michal Kahánek 25. 5. 2011 Novinky u zařízení pro sériovou komunikaci Michal Kahánek 25. 5. 2011 Program Komunikační brány pro sběrnici Modbus Funkce ProCOM Vestavné sériové servery Uživatelské webové rozhraní EZPage Síťové servery

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Projekt Pospolu. Aktivní a pasivní propojovací prvky

Projekt Pospolu. Aktivní a pasivní propojovací prvky Projekt Pospolu Aktivní a pasivní propojovací prvky obor 18-20-M/01 Informační technologie Autorem materiálu a všech jeho částí je Josef Petr. Technické vybavení je tvořené přenosovým médiem (kabelem),

Více

6. Transportní vrstva

6. Transportní vrstva 6. Transportní vrstva Studijní cíl Představíme si funkci transportní vrstvy. Podrobněji popíšeme protokoly TCP a UDP. Doba nutná k nastudování 3 hodiny Transportní vrstva Transportní vrstva odpovídá v

Více

Technologie počítačových komunikací

Technologie počítačových komunikací Informatika 2 Technické prostředky počítačové techniky - 9 Technologie počítačových komunikací Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz

Více

Administrace Unixu a sítí

Administrace Unixu a sítí Administrace Unixu a sítí inet6 adr: fe80::210:a4ff:fee1:9e5d/64 Rozsah:Linka AKTIVOVÁNO VŠESMĚROVÉ_VYSÍLÁNÍ BĚŽÍ MULTICAST MTU:1500 Metrika:1 RX packets:66690 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX

Více