Právní úprava ochrany přírody a krajiny v ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právní úprava ochrany přírody a krajiny v ČR"

Transkript

1 Právní úprava ochrany přírody a krajiny v ČR JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. PF UP Olomouc,

2 Doporučená literatura: Vojtěch Stejskal: Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost. Nakladatelství Linde, Praha stran

3 Ochrana přírody v právu Tradice ochrany přírody v ČR jiţ od 19.století Ochrana přírody jako předmět práva od 19.století (ochrana vybrané fauny již 1870), Ale: První zákon o ochraně přírody až v r.1956 od 90.let 20.století součástí systému PŽP Soukromoprávní ochrana přírody: úloha šlechtických rodů 1826 hrabě Chotek, Veltrusy, ochrana havranů 1838 hrabě Buqoy, Ţofínský prales

4 První chráněné území Ţofínský prales Zdejší rezervace byla vyhlášena nařízením hraběte Jiřího Buquoye roku 1838: "Rozhodl jsem se zachovati zmíněnou lesní část jako památník dávno minulých dob názornému požitku pravých přátel přírody, vzdáti se v ní veškerého lesnického těžení, aby se v této části žádné dříví nekácelo, stelivo se nebralo a drobné dříví se nevybíralo. Zkrátka vše ponecháno bylo v dnešním stavu."

5 Rudolf Maximovič ( ) Český přírodovědec, zakladatel ochrany přírody v Československu nejvyšší představitel státní ochrany přírody v ČR vyhlásil cca.150 chráněných území Spoluzakladatel IUCN (1946-8) Zakladatel časopisu Ochrana přírody (1946)

6 Do českého systému práva ochrany přírody (v úzkém pojetí), resp.biodiverzity patří: - Ochrana přírody a krajiny zákon č.114/1992 Sb. - Náhrada škod způsobených vybranými ohroţenými ţivočichy zákon č.115/2000 Sb. - Prevence a náprava ekologické újmy - zákon č.167/2008 Sb. - Regulace obchodování s ohroţenými druhy fauny a flóry nařízení Rady ES č.338/97, nařízení Komise ES č.865/ zákon č.100/2004 Sb. + Podmínky provozování zoologických zahrad zákon č.162/2003 Sb.

7 Právní rámec praktické ochrany přírody a krajiny A) Obecná aa) územní ab) druhová B) Zvláštní ba) Územní bb) Druhová bc) Individuální C) Evropská ca) územní cb) druhová Zákon č.114/1992 Sb.ve znění pozdějších novel, poslední velká novela č.349/2009 Sb.

8 Obecná ochrana podle z.114/1992 Sb. Druhová ochrana 5 obecná ochrana všech druhů a jejich populací a biotopů a contrario zvláštní ochrana vybraných druhů vzácných či ohroţených Územní ochrana 4-13 územní systémy ekologické stability významné krajinné prvky ochrana dřevin rostoucích mimo les ochrana neţivé přírody ochrana krajinného rázu včetně reţimu přírodního parku přechodně chráněná plocha

9 Zvláštní ochrana podle z.114/1992 Sb. Územní 14 aţ 45 zvláště chráněná území kategorie: 1. národní parky (NP) 2. chráněné krajinné oblasti (CHKO) 3. národní přírodní rezervace (NPR) 4. přírodní rezervace (PR) 5. národní přírodní památky (NPP) 6. přírodní památky (PP) Druhová 48 aţ 57 zahrnuje ochranu zvláště chráněných druhů ţivočichů a rostlin ve třech kategoriích ohroţenosti: A/ ohroţené B/ silně ohroţené C/ kriticky ohroţené Individuální Památné stromy 46 Vybrané nerosty 51

10

11 Evropská ochrana přírody a krajiny Druhová: obecná ochrana všech volně ţijících ptáků ( 5a 5b), zvláštní ochrana vybraných ohroţených druhů ( 56) Územní: vytvoření a ochrana soustavy chráněných území evropského významu Natura 2000 ( 45a aţ 45i) - evropsky významné lokality předběţný národní seznam: nařízení vlády č.132/2005 Sb., ve znění pozdějších doplnění rozhoduje Evropská komise, schválené EVL: sdělení MŢP č.81/2008 Sb., č.66/2009 Sb., odmítnuté EVL: č.82/2008 Sb. - ptačí oblasti návrh plně v kompetenci ČR, k vyhlášeno všech 41 ptačích oblastí.

12 Směrnice o stanovištích Evropsky významné lokality (EVL) příloha I: stanoviště příloha II: druhy rostlin a živočichů Příprava a odborný návrh (AOPK a NNO) Předání MŽP, projednávání Národní seznam navržený členským státem Směrnice o ptácích Ptačí oblasti (PO) Ptačí druhy přílohy I a další stěhovavé druhy Příprava a odborný návrh (AOPK a NNO Birdlife International) Předání MŽP, projednávání Odevzdání EK Odsouhlasení národních seznamů pro biogeog. regiony Vyhlášení odsouhlasených seznamů EVL Vyhlášení PO

13 Evropsky významné lokality

14 Ptačí oblasti

15 Vybraná judikatura ESD C-355/ : Komise versus Španělsko (Marismas de Santoňas) státy musí vyhlásit za zvláště chráněné území takové území, které splňuje objektivně podmínky ochrany podle směrnic o ptácích, resp. o stanovištích C-44/ : RSPB vs.velká Británie (Lappel Bank) při určování hranic zvláště chráněného území nelze zohledňovat ekonomické zájmy; povolování ekonomických aktivit lze aţ po prohlášení území za zvláště chráněné C-3/ : Komise versus Nizozemí - při vymezování zvláště chráněného území je nutné vycházet z platných mezinárodních ornitologických kritérií C-209/ : Komise vs.rakousko státy musí při záměru provést investiční výstavbu na území soustavy NATURA 2000 provést nejen posouzení vlivů EIA, ale i vlivů na lokality soustavy NATURA 2000

16 INSTITUCE VEŘEJNÉ SPRÁVY V OBLASTI OCHRANY PŘÍRODY Vláda ČR jen 43 odst.1 zák.č.114/1992 Sb Ministerstvo ŽP státní správa (na celém území ČR: ochrana přírody a krajiny, CITES, náhrada škod způsobených vybranými zvláště chráněnými druhy, EIA, SEA; Jen na území národního parku lesní hospodářství + myslivost + rybářství) vrchní státní dozor ve všech složkách ŽP územní odbory MŽP v rámci krajů ČIŽP Kontrola, sankce, nápravná opatření Státní fond ŽP ekonom. nástroje odborná instituce Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

17 regionální orgány státní správy: e, Krajské úřady Krajské úřady mají od ještě větší kompetence lokální orgány obecné státní správy Újezdní úřady 3.obecní úřady s rozšířenou působností, 2.Pověřené OÚ 1. OÚ a MÚ Speciální regionální orgány státní správy AOPK- Správy CHKO Správy národních parků Stráž přírody = vždy jde o fyzické osoby

18 Účast veřejnosti na řízeních podle zákona č.114/1992 Sb. Občanská sdruţení 70 odst.2 a 3 zákona, která podle svých stanov mají jako hlavní předmět činnosti ochranu přírody, mají právo na informace o zahajovaných řízeních a za stanovených podmínek mohou být účastníky správních řízení, i kdyţ nejsou ţadateli

19 Vlastnické právo a ochrana přírody Omezení výkonu vlastnického práva z důvodu ochrany přírody ve veřejném zájmu čl.11 odst.3 LZPS č.2/1993 Sb. zákaz poškozování přírody nad míru stanovenou zákonem + zákon č.114/1992 Sb. Vyloučení z předmětu vlastnictví: jeskyně, volně ţijící ţivočichové, podzemní a povrchové vody Vyloučení z privatizace: některé pozemky ve zvláště chráněných územích Moţnost vyvlastnění za účelem ochrany přírody: 60 zákona č.114/1992 Sb.+ zákon č.184/2006 Sb. Náhrada újmy vlastníkům nebo nájemcům : zak.č.114/1992 Sb.+ zak č.115/2000 Sb.

20 Náhrada újmy vlastníkům pozemků podle zákona č.114/1992 Sb. A) náhrada újmy při vyhlášení přechodně chráněné plochy 13 B) náhrada újmy za ztíţení zemědělského nebo lesního hospodaření 58

21 13 přechodně chráněná plocha (od 1992) v rozhodnutí o vyhlášení se omezí takové vyuţití území, které by znamenalo zničení, poškození či rušení předmětu ochrany princip náhrady újmy vlastníkovi či uţivateli pozemku, vznikla-li vyhlášením PCHP v důsledku jejích ochranných podmínek újma nikoli nepatrná Na PCHP se nevztahuje 58.

22 58 odst.2 aţ 7 náhrada újmy za ztíţení zemědělského nebo lesního hospodaření (od 2004) prováděcí předpisy: vyhláška č.432/2005 Sb. zemědělské hospodaření; vyhláška č.335/2006 Sb. lesní hospodaření nárok na náhradu újmy podle 58 odst.2 zákona mají vlastníci a) zemědělské půdy, b) lesních pozemků a c) rybníků s chovem ryb nebo vodní drůbeţe nebo nájemci, kteří tyto pozemky oprávněně uţívají.

23 Nárok na náhradu náleží v případech že újma vznikne nebo trvá v důsledku omezení vyplývajícího z 1) části třetí až páté zákona č.114/1992 Sb. včetně prováděcích právních předpisů nebo rozhodnutí,vydaného na jejich základě; 2) z rozhodnutí, závazného stanoviska nebo souhlasu vydaného podle zákona č.114/1992 Sb.

24 Náhrada škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými ţivočichy Konkrétně se jedná o bobra evropského, vydru říční, kormorána velkého, losa evropského, medvěda hnědého, rysa ostrovida a vlka Zákon vyţaduje po vlastnících provedení řady preventivních opatření, jedná se o podmínky technické, časové i prostorové. Škodu nahrazuje stát, nejde o správní řízení, proti rozhodnutí o nepřiznání náhrady lze podat ţalobu v civilně právním soudním řízení

25 Omezení svobody pohybu z důvodu ochrany přírody Schengenský prostor ano, ale: Čl.14 odst.3 ústavní LZPS č.2/1993 Sb. Svobodu pohybu lze omezit zákonem, jestliže je to nevyhnutelné pro ochranu přírody na vymezených územích. Zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny - 14 a násl. ex lege, 64 prováděcím právním předpisem: zákazy nebo omezení vstupu do ZCHÚ

26 Podmínky pro výkon určitých činností subjektů v přírodě (a v krajině) Čl.35 odst.3 ústavní LZPS: při výkonu svých práv nikdo nesmí ohroţovat ani poškozovat ţivotní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody nad míru stanovenou zákonem. Subjekt = kaţdý Právní a ekonomické nástroje

27 Administrativněprávní nástroje Stanovení zákazů, příkazů a omezení = povinnost dodrţet, provést, strpět Příklad: Základní ochranné podmínky zvláště chráněných území Povolování výjimek ze zákazů = rozhodnutí v individuálním případě Povolení odchylného postupu v druhové ochraně ( 5b, 56) 1) rozhodnutí úřadu v individuálním případě 2) opatření obecné povahy MŢP nebo KÚ pro větší počet případů stejného druhu, adresát neurčitý okruh osob

28 Administrativně právní nástroje Souhlas k určité činnosti = úřad ochrany přírody vydá předchozí souhlas k určité činnosti ( 45c, 45e) Rozhodnutí o omezení či zastavení činnosti = která by mohla způsobit nedovolenou změnu přírody a krajiny ( 66) Závazné stanovisko 90 = úřad ochrany přírody se vyjadřuje k nějakému záměru, o jehoţ povolení bude závazně rozhodnuto v navazujícím řízení podle jiného zákona; závazné stanovisko je podmínkou konečného rozhodnutí

29 Průřezové nástroje Povinné preventivní vyhodnocování dopadů projektů či koncepcí na přírodu a krajinu Provedení preventivních a kompenzačních opatření jako podmínka budoucí realizace projektu EIA, SEA na lokality soustavy Natura 2000 ( 45h, 45i) speciální případ 4 odst.4 Biologické hodnocení vlivu projektů na faunu a flóru ( 67) jen pozemky

30 Dobrovolné nástroje Smlouva mezi úřadem ochrany přírody a vlastníkem či nájemcem pozemku, dobrovolný závazek nahrazuje povinnosti ze zákona Příklady : smlouvy o vyhlášení a ochraně evropsky významných lokalit či památných stromů ( 39, 45c) nebo smlouvy o způsobu hospodaření v ptačích oblastech ( 45e) nebo smlouvy o péči o pozemky z důvodu ochrany přírody ( 68)

31 Koncepční nástroje = odborné dokumenty plánovacího charakteru, vědecké přístupy, zásady praktické péče, obvykle závazné jen pro orgány státní správy a odborné instituce resortu ţivotního prostředí Příklady: a) plány a projekty územních systémů ekologické stability, b) plány péče o zvláště chráněná území, c) záchranné programy zvláště chráněných druhů a d) souhrn doporučených opatření k zachování příznivého stavu populací ptačích druhů v ptačích oblastech a souhrn doporučených opatření k ochraně přírody v evropsky významných lokalitách.

32 Ekonomické nástroje Základní rysy: motivace k ochraně přírody, dobrovolnost, moţnost výběru řešení, princip znečišťovatel platí, lidově řečeno něco za něco, v ochraně přírody na rozdíl od jiných sloţek ţivotního prostředí a na rozdíl od jiných zemí v ČR moc nejsou a pokud jsou tak moc nefungují Příklady: a) Finanční příspěvek na zlepšování stavu přírody 69 b) Poplatky v národních parcích 24 c) Odvody za kácení dřevin 9 dosud nezaveden

33 Sankční nástroje Pokuty za protiprávní jednání podle zákona č.114/1992 Sb. - přestupky fyzických osob, - jiné správní delikty podnikatelů a právnických osob Tresty za trestné činy fyzických osob podle trestního zákona č.140/1961 Sb., resp. od hlava osmá nového trestního zákona č.40/2009 Sb. Ochranná opatření - odnětí autorizace k posuzování vlivů koncepcí nebo projektů na lokality soustavy Natura 2000 ( 45i ) - odebrání nezákonně držených jedinců zvláště chráněných druhů ţivočichů či rostlin ( 89) Náprava ztrát na ţivotním prostředí ( 86) - uvedení do původního stavu - náhradní (kompenzační) plnění Speciální zákon o prevenci a nápravě ekologické újmy č.167/2008 Sb.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. ve znění zákona č. 349/2009 Sb. a zákona č. 381/2009 Sb.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. ve znění zákona č. 349/2009 Sb. a zákona č. 381/2009 Sb. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění zákona č. 349/2009 Sb. a zákona č. 381/2009 Sb. Strana 196 Sbírka zákonů č. 18 / 2010 Částka 5 18 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

Ochrana lesa. Terminologie a kategorie lesů Principy a nástroje ochrany lesa Výkon státní správy v oblasti ochrany lesa

Ochrana lesa. Terminologie a kategorie lesů Principy a nástroje ochrany lesa Výkon státní správy v oblasti ochrany lesa 27. listopadu 2014, Brno Připravil: Pavel Mach Ochrana lesa Terminologie a kategorie lesů Principy a nástroje ochrany lesa Výkon státní správy v oblasti ochrany lesa Ochrana lesa strana 2 Úvod Lesy představují

Více

167/2008 Sb. ZÁKON ze dne 22. dubna 2008 ČÁST PRVNÍ PŘEDCHÁZENÍ A NÁPRAVA EKOLOGICKÉ ÚJMY

167/2008 Sb. ZÁKON ze dne 22. dubna 2008 ČÁST PRVNÍ PŘEDCHÁZENÍ A NÁPRAVA EKOLOGICKÉ ÚJMY Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 167/2008 Sb. - poslední stav textu Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna: 85/2012 Sb. 167/2008 Sb. ZÁKON ze

Více

PRÁVO přednáškový cyklus JUDr. PhDr. Jiřího Plose

PRÁVO přednáškový cyklus JUDr. PhDr. Jiřího Plose PRÁVO přednáškový cyklus JUDr. PhDr. Jiřího Plose A) PRÁVNÍ RÁMEC VÝKONU POVOLÁNÍ ARCHITEKTA Výkon povolání architekta - svobodné (nezávislé) povolání - nutná orientace v problematice práva ve výstavbovém

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 53 Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 53 Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 53 Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H : 167. Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů 168. Zákon,

Více

Rádce pro hospodaření v krajině Českého ráje

Rádce pro hospodaření v krajině Českého ráje Rádce pro hospodaření v krajině Českého ráje DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie je nevládní nezisková organizace založená skupinou studentů Přírodovědecké a Zemědělské

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody, ve znění pozdějších přepisů HLAVA PRVNÍ. (2) Kategorie zvláště chráněných území jsou

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody, ve znění pozdějších přepisů HLAVA PRVNÍ. (2) Kategorie zvláště chráněných území jsou Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody, ve znění pozdějších přepisů ČÁST TŘETÍ Zvláště chráněná území HLAVA PRVNÍ 14 Kategorie zvláště chráněných území (1) Území přírodovědecky či esteticky velmi významná

Více

Implementační dokument

Implementační dokument Implementační dokument Operačního programu Životní prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR wwww.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce o dotace: 800 260

Více

ORGANIZAČNÍ Ř Á D. L i t o m ě ř i c í c h

ORGANIZAČNÍ Ř Á D. L i t o m ě ř i c í c h ORGANIZAČNÍ Ř Á D M ě s t s k é h o ú ř a d u v L i t o m ě ř i c í c h O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu v Litoměřicích čl. 1 Základní ustanovení Organizační řád Městského úřadu v Litoměřicích

Více

MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI 100 10 PRAHA 10- VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí.

MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI 100 10 PRAHA 10- VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. v ; v, MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI 100 10 PRAHA 10- VRŠOVICE, Vršovická 65 '"lv.. ~ V Praze dne 3. července 2014 Č. j.: 45714/ENV/14 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001

Více

PŘEHLED DOTČENÝCH ORGÁNŮ VE STAVEBNÍM ŘÍZENÍ - VĚCNÁ PŘÍSLUŠNOST - ÚKON a jeho FORMA

PŘEHLED DOTČENÝCH ORGÁNŮ VE STAVEBNÍM ŘÍZENÍ - VĚCNÁ PŘÍSLUŠNOST - ÚKON a jeho FORMA PŘEHLED DOTČENÝCH ORGÁNŮ VE STAVEBNÍM ŘÍZENÍ - VĚCNÁ PŘÍSLUŠNOST - ÚKON a jeho FORMA dotčený orgán věcná příslušnost úkon - forma 1. zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví 40 Úřad pro civilní letectví

Více

Pracovnı metodika pro priva tnı poradce v lesnictvı OCHRANA VOD. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Pracovnı metodika pro priva tnı poradce v lesnictvı OCHRANA VOD. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem Pracovnı metodika pro priva tnı poradce v lesnictvı OCHRANA VOD Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 2015 Úvod... 3 Charakteristika vodního hospodářství České republiky... 4 Koncepce vodohospodářské

Více

Diplomová práce PRÁVNÍ ASPEKTY STAVEB VODNÍCH DĚL

Diplomová práce PRÁVNÍ ASPEKTY STAVEB VODNÍCH DĚL Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Diplomová práce PRÁVNÍ ASPEKTY STAVEB VODNÍCH DĚL Martin Vintr 2007/2008 Prohlašuji, že jsem diplomovou

Více

PRÁVO. Michal Kojan, René Fišer

PRÁVO. Michal Kojan, René Fišer Systém práva a jeho definice PRÁVO Michal Kojan, René Fišer Právo je obor velmi složitý, vyvíjející se od doby, kdy byl člověk obdařen rozumem a regulování chování jednotlivců lidského rodu k sobě navzájem

Více

100/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 20. února 2001. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

100/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 20. února 2001. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 100/2001 Sb. ZÁKON ze dne 20. února 2001 o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) Změna: 93/2004 Sb. Změna: 163/2006

Více

PRO OBDOBÍ DO ROKU 2013

PRO OBDOBÍ DO ROKU 2013 LESNICKÝ PRO OBDOBÍ DO ROKU 2013 Motto: Silná hospodářská výkonnost musí jít ruku v ruce s udržitelným využíváním přírodních zdrojů. Hlavní zásady společné zemědělské politiky, tržní politiky a politiky

Více

1. Úvodem, co je to vlastně hluk?

1. Úvodem, co je to vlastně hluk? OBSAH 1. Úvodem, co je to vlastně hluk?... 2 1. 1. Vymezení hluku... 2 1. 2. Účinky hluku... 3 1. 3. Zdroje hluku... 3 1. 4. Jak hluk omezovat?... 3 1. 5. Prameny právní úpravy... 4 2. Ochrana před hlukovými

Více

222/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999

222/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999 222/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999 o zajišťování obrany České republiky ve znění zákonů č. 320/2002 Sb., č. 436/2004 Sb., č. 413/2005 Sb., č. 112/2006 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 306/2008 Sb., č. 281/2009

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze schválená na MV OPŽP per rollam dne 16. 10. 2014, zveřejněno dne 24. 10. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

mění 19 odst. 10; nové přechodné ustanovení

mění 19 odst. 10; nové přechodné ustanovení č. 100/2001 Sb. ZÁKON ze dne 20. února 2001 o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) Ve znění: Předpis č. K datu

Více

VYHODNOCENÍ KONCEPCE. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

VYHODNOCENÍ KONCEPCE. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání VYHODNOCENÍ KONCEPCE DLE ZÁKONA Č. 100/2001 Sb., O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání PRAHA Květen 2014 OBSAH Strana ÚVOD...9

Více

100/2001 Sb. ZÁKON ze dne 20. února 2001. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

100/2001 Sb. ZÁKON ze dne 20. února 2001. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 100/2001 Sb. ZÁKON ze dne 20. února 2001 o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) Změna: 93/2004 Sb. Změna: 163/2006

Více

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2004 2010 Ministerstvo životního prostředí Praha 2004 Foto na obálce Ing. Pavel Mudra Tisk DOBEL Lanškroun ISBN 80-7212-283-5 Obsah Usnesení vlády České

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 99/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. února 2004 o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) ve znění zákonů č. 444/2005

Více

100/2001 Sb. ZÁKON ze dne 20. února 2001 ČÁST PRVNÍ

100/2001 Sb. ZÁKON ze dne 20. února 2001 ČÁST PRVNÍ Systém ASPI - stav k 23.8.2009 do částky 79/2009 Sb. a 29/2009 Sb.m.s. Obsah a text 100/2001 Sb. - stav k 30. 6.2010 100/2001 Sb. ZÁKON ze dne 20. února 2001 o posuzování vlivů na životní prostředí a o

Více

Návod k použití internetové aplikace SPR

Návod k použití internetové aplikace SPR Návod k použití internetové aplikace SPR Důležité informace a kontakty 1. Internetová adresa systému SPR: http://mmrapp.kapos.cz/ 2. Databáze systému SPR obsahuje cca 900 rozhodovacích situací, 40 tabulek,

Více

Vybrané aspekty horního práva ve vztahu k ochraně životního prostředí a lidských práv

Vybrané aspekty horního práva ve vztahu k ochraně životního prostředí a lidských práv âtvrtletní P ÍLOHA VùNOVANÁ OCHRANù VE EJN CH ZÁJMÒ CESTOU PRÁVA Pfiipravuje nezisková organizace právníkû PILA pro ãasopis Právní fórum Tua res agitur paries cum proximus ardet (O tebe jde, hoří-li sousedův

Více

222/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 14. září 1999

222/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 14. září 1999 Změna: 320/2002 Sb. Změna: 436/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 112/2006 Sb., 186/2006 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna: 73/2011 Sb. Změna: 375/2011 Sb. Změna: 267/2006 Sb. 222/1999

Více

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví OCHRANA VOD

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví OCHRANA VOD Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví OCHRANA VOD Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 2009 Obsah 1. Úvod...4 2. Významné směrnice EU týkající se ochrany vod...5 2.1. 2000/60/EHS

Více