INFORMAČNÍ ZDROJE JAKO CESTA K ROZŠIŘOVÁNÍ ODBORNÝCH ZNALOSTÍ ZDROJE INFORMACÍ, JEJICH ANALÝZA A KRITICKÉ ZHODNOCENÍ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMAČNÍ ZDROJE JAKO CESTA K ROZŠIŘOVÁNÍ ODBORNÝCH ZNALOSTÍ ZDROJE INFORMACÍ, JEJICH ANALÝZA A KRITICKÉ ZHODNOCENÍ."

Transkript

1 vytvořeno v rámci projektu číslem a názvem: Pedagog lektorem, CZ.1.07/3.2.11/ Metodika č. 3 INFORMAČNÍ ZDROJE JAKO CESTA K ROZŠIŘOVÁNÍ ODBORNÝCH ZNALOSTÍ ZDROJE INFORMACÍ, JEJICH ANALÝZA A KRITICKÉ ZHODNOCENÍ.

2

3 Ing. Ivana Dvořáková

4

5 - 1 -

6 Vážení lektoři, držíte v ruce soubornou publikaci, která se zabývá pojmem Informace a důležitými znalostmi pro práci s nimi. Informace nás provázejí celý život formálně či neformálně s nimi,,pracujeme,, od prenatálního věku až do své smrti. Text je logicky sestaven tak, aby intuitivně provázel čtenáře od vzniku informace, přes její definování až po předání k příjemci. Prosím věnujte pozornost i seznamu použité literatury obsah zde uvedených knih (např. Informace o informaci - aneb nový pohled na tento svět, jejíž autorem je Pavel Beneš) a článků Vám zcela jistě rozšíří znalosti o této oblasti. Nedílnou součástí publikace jsou pak části, které se věnují procesu zpracovávání informací a jejich kritické zhodnocení, což je pro pedagogickou oblast a proces lektor posluchač naprosto klíčové. Pevně věřím, že tato brožurka přinese každému čtenáři spoustu nových a zajímavých informací a inspiraci pro další,,pátrání a rozšíření Informačních znalostí. Ivana Dvořáková - 2 -

7 1. Vysvětlení pojmu Vlastnost informace Operace s informací Zdroje informací Informační gramotnost Kritické myšlení

8 - 4 -

9 - 5 -

10 Když se řekne informace, člověk si představí spoustu věcí. Stále se jedná o pojem velmi abstraktní. Nejčastěji asi přijde na mysl, že informace je nějaký vnější podnět, který nám pomůže v rozhodování. V nejobecnějším slova smyslu se informací dá chápat údaj o reálném prostředí, o jeho stavu a procesech, které v něm probíhají. Informace snižuje nebo odstraňuje neurčitost systému (např. příjemce informace); množství informace je dáno rozdílem mezi stavem neurčitosti systému (entropie), kterou měl systém před přijetím informace a stavem neurčitosti, která se přijetím informace odstranila. V tomto smyslu může být informace považována jak za vlastnost organizované hmoty vyjadřující její hloubkovou strukturu (varietu), tak za produkt poznání fixovaný ve znakové podobě v informačních nosičích. 1 Informace je také odpovědí na otázku. V informační vědě a knihovnictví se informací rozumí především sdělení, komunikovatelný poznatek, který má význam pro příjemce nebo údaj usnadňující volbu mezi alternativními rozhodovacími možnostmi. Významné pro informační vědu je také pojetí informace jako psychofyziologického jevu a procesu, tedy jako součásti lidského vědomí (např. N. Wiener definuje informaci jako "obsah toho, co se vymění s vnějším 1 Informace. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: světem, když se mu přizpůsobujeme a působíme na něj svým přizpůsobováním"). V exaktní vědě se např. za informaci považuje sdělení, které vyhovuje přísným kriteriím logiky či příslušné vědy. V ekonomické vědě se informací rozumí sdělení, jehož výsledkem může být zisk nebo užitek. 2 Většinou je lidmi, některými techniky i vědci pojem informace vnímán jako zpráva, data či sdělení. Zaměřme se podrobněji na již zmíněná data. Data jsou velmi často zaměňována s pojmem informace. Pravdou však je, že data jsou její podmnožinou. Data jsou např. číselné hodnoty z tabulky, které bez popisu sloupců nejsou plnohodnotnou informací. Data uložená v počítači je potřeba nejprve zpracovat, aby uživateli mohla být prezentována informace např. na jeho obrazovce. Data jsou tak vstupní surovinou" pro vytvoření plnohodnotné informace. 3 Výklad pojmu informace 4 Do nedávné doby byla informace velmi těžko uchopitelný a ještě hůře popsatelný pojem. Proto se vědci, zabývající se touto tématikou, dohodli na rozdělení podle vnitřního obsahu pojmu do několika kategorií, dle významu: 2 Pojem informace. ABZ.cz: Slovník cizích slov [online] [cit ]. Dostupné z: 3 2.Co je to informace? BENEŠ, Pavel. Informace o informaci: - aneb nový pohled na tento svět. 1. vyd. Praha: BEN- Technická literatura, 2010, s. 11. ISBN Co je to informace? BENEŠ, Pavel. Informace o informaci: - aneb nový pohled na tento svět. 1. vyd. Praha: BEN- Technická literatura, 2010, s ISBN

11 sémantický pouze slovní význam dané informace, tj. homonymum, kdy stejné slovo má více významů (např. zámek) pragmatický zohledňuje se pouze přírůstek dané znalosti, tzn. absolutní zisk informace. Pro informace tohoto typu si chodíme do školy idealizovaný zisk informace záleží na individuálním vyhodnocení příjemcem v závislosti na předchozích znalostech, zkušenostech či momentálním emocionálním stavu. Typickým produktem významu tohoto typu je umělecké hledisko (např. hudba, která se mi líbila ráno, se mi odpoledne již líbit nemusí a také hudba, která se líbí mně, se nemusí líbit ostatním lidem). inženýrský tento druh informace byl definován C. E. Shannonem v roce 1948 jako snížení neurčitosti systému a matematicky vyjádřený jako logaritmus pravděpodobnosti nějakého jevu (přenosu zprávy) při rovnoměrném rozložení hustoty pravděpodobnosti, což znamená pravděpodobnost výskytu hodnoty v určitém malém intervalu. kde = 1 = = Hi entropie i-tého prvku pi. pravděpodobnost prvku n.. základ logaritmu Pro pravděpodobnost 1/2 při dvojkovém logaritmu dostaneme jednotku zvanou bit (po dosazení hodnot do vzorce získáme výsledek = 1). Bit je pouze jednotka informace ve výpočetní technice, jako je metr nebo coul jednotkou vzdálenosti nebo kilogram jednotkou hmoty. Jak jsme se již dozvěděli, informace je schopnost organizovat nebo v organizovaném stavu udržovat, tzn., organizuje prostor a čas. Tato definice má obdobný charakter jako definice energie. Informace je tedy stejnou kategorií pojmu jako jsou hmota a energie. Vzniká tím systém hmota energie informace, který je možno znázornit graficky např. trojúhelníkem (obr. 1.), kde vrcholy představují jednotlivé složky, tj. informaci, hmotu a energii v jejich limitním stavu, bez účasti druhých dvou složek (teoreticky). Obrázek 1: Grafické zobrazení systému hmota-energie-informace [autor Beneš Pavel, 5] - 7 -

12 Strany trojúhelníka představují stav existence dvou složek, při kterém chybí složka protilehlého vrcholu. Stav bez přítomnosti informace si představujeme jako chaotický pohyb základních stavebních prvků hmoty. Stav bez přítomnosti energie by mohl být stav krystalu (má strukturu a proto i informaci) při teplotě 0K, kde žádná energie být nemůže. Stav bez přítomnosti hmoty by mohlo být organizované elektromagnetické pole, které je nehmotné, ale mělo by intenzitu, popř. i frekvenci Co je to informace? BENEŠ, Pavel. Informace o informaci: - aneb nový pohled na tento svět. 1. vyd. Praha: BEN- Technická literatura, 2010, s. 15. ISBN

13 - 9 -

14 Odpovědí na otázku, jaké by měla mít informace vlastnosti, najdeme v její definici. Musí odstraňovat neurčitost, organizovat nebo organizovaný stav udržovat (či zvyšovat jeho uspořádanost, tj. entropii systému). Aby mohla informace dostát všemu ve své definici, je zapotřebí, aby měla celkem šest základních vlastností: 2.1 Pravdivost Při zkoumání pravdivosti informace narážíme na potřebu definice pravdy. Pravda má velmi mnoho přívlastků a tedy i vlastností. Při vzniku nepravdivé informace hraje důležitou roli náhoda, kdy je její vznik způsoben omylem, chybou nebo rušením. Opačným jevem vzniku je vědomý záměr, kde předkládanou informaci považujeme za lež. Ať v jednom nebo v druhém případě nesplňuje nepravdivá informace definici, tzn., nezvyšuje nebo neudržuje organizovanost. Právě naopak! S pravdivostí souvisí i další otázka: Co je vlastně opakem informace? Je to prosté nic nebo dezinformace? Intuitivně člověk cítí, že je to právě dezinformace. Tento závěr lze podpořit také neintuitivním rozborem. Jakákoliv akce je výsledkem rozhodnutí, které je důsledkem procesu řízení. Řízení je proces ovlivňující daný předmět či subjekt a vede k dosažení požadovaného cíle. K tomu se využívá procesů ovládání nebo regulace, kdy regulace využívá zápornou zpětnou vazbu (princip demokracie) a ovládání funguje bez zpětné vazby (diktatura). Pro princip řízení je důležitý cíl řízení, který je porovnáván se vstupními informacemi a na základě stanovení rozdílu mezi cílem a skutečným stavem je vydán povel, který tento rozdíl odstraňuje. Můžeme dojít také k závěru, že informace má znaménko. Kladná informace má vlastnosti vyplývající z definice, (pokles entropie systému). Záporná informace - dezinformace, vede k nárůstu entropie systému. Člověku byla do vínku dána svobodná volba rozlišit, za pomoci svědomí, rozdíl mezi dobrem a zlem, má volbu cíle. V případě, když je cílem to, co bude mít za následek nárůst entropie systému jako celku (směr chaos), stane se jeho informace dezinformací. Nakonec je dobré položit si otázku, zdali dokážeme určit rozdíl mezi nepravdou, lží, polopravdou a dezinformací. Nepravda je neúmyslnou odchylkou od pravdy na základě omylu či technické závady a vede ke zvýšení entropie systému. Lež je nejčastěji výsledek obranné reakce (ukrytí pravdy) může vést ke zvýšení entropie systému. Dezinformace je aktivní zásah pro dosažení negativního cíle, který vede vždy k nárůstu entropie systému a z morálního hlediska je tak horší než lež. Cíl polopravdy je v podstatě stejný jako u dezinformace. Na rozdíl od dezinformace je však v polopravdě vždy část, která je pravdivá (a která ztěžuje

15 odhalení lži). Dezinformace tedy může být i polopravdou i naprostou lží Srozumitelnost nebo také slučitelnost má dvě možné roviny - jazyková a pojmová. Jazyková srozumitelnost je zcela jasná. K čemu by byla informace jakkoliv důležitá, když by byla napsána v námi neznámém jazyce? Naprosto k ničemu. Pojmová srozumitelnost je důležitější a je potřeba na ni dávat velký pozor. Když dva myslí totéž, není to zpravidla totéž. Např. pojem tunel dříve pro každého pouze vrtané dopravní spojení zemí, dnes také nelegální finanční vykradení instituce. Dalšími příklady slučitelnosti je u techniků kompatibilita jak hardwarová, tak i softwarová. Aby byla zajištěna spolupráce různých technických systémů, musí existovat překladače a interprety, které tuto činnost umožní (softwarová kompatibilita). Jako hardwarovou nekompatibilitu můžeme připomenout různé zástrčky s různými intenzitami proudu v elektrické síti v různých zemích Včasnost Tíhu této informace si alespoň jednou uvědomil každý, kdo se dozví o času odjezdu vlaku, když už vlak opouští 6 2.Vlastnosti informace: Pravdivost. BENEŠ, Pavel. Informace o informaci: - aneb nový pohled na tento svět. 1. vyd. Praha: BEN-Technická literatura, 2010, s ISBN Vlastnosti informace: Srozumitelnost. BENEŠ, Pavel. Informace o informaci: - aneb nový pohled na tento svět. 1. vyd. Praha: BEN-Technická literatura, 2010, s. 22. ISBN nádraží, nebo inženýr, který bojuje se stabilitou procesu řízení dopravního systému narušeného zpožděním dopravního prostředku. Dalším příkladem by mohlo být šifrování zpráv provádějící se za účelem zpoždění důležité informace procesem dešifrování a tím ztrátou aktuálního významu. I přes znalost důmyslných šifrovacích kódů a ještě důmyslnějších dešifrovacích zařízení je zpoždění i v dnešní době velmi významné. Při leteckých soubojích se partneři domlouvají přímou řečí bez šifrování. Akce jsou tak rychlé, že i kdyby protivník rozuměl, nestačil by již reagovat a naopak zpoždění dešifrováním by mohlo znamenat nebezpečí tomu, komu byla zpráva určena. I každé zpoždění v dopravě způsobuje zhoršení kvality regulace a při překročení určité velikosti pak vede k úplné nestabilitě, tj. k rozpadu procesu řízení. Stejným principem pak zpoždění zpráv, vedoucích k pohybům na burze, směřuje ke značným ztrátám při burzovních operacích Relevantnost neboli souvztažnost. Získaná informace má vztah k řešenému problému (otázce) a když tento předpoklad není splněn, tak může dojít k chybným interpretacím a odpovědím na zcela odlišné věci. Na relevantnosti trvají hlavně právníci, aby udrželi průběh jednání u pro- 8 2.Vlastnosti informace: Včasnost. BENEŠ, Pavel. Informace o informaci: - aneb nový pohled na tento svět. 1. vyd. Praha: BEN-Technická literatura, 2010, s. 21. ISBN

16 jednávaného problému. Také technici a lékaři vědí, že měřené hodnoty, které získávají, musí splňovat podmínku, že pokud snímají EKG, musí umístit elektrody na správná místa a musí zabezpečit, aby byl pacient v klidu. Pokud měří teplotu těla, musí použít korekci podle místa měření. V technice je velmi důležitým momentem nejen správné zvolení potřebné veličiny, která nejlépe zodpoví potřebu znalosti technického stavu určitého systému, ale i místo jejího snímání pro získání správného obrazu o probíhajících dějích. Např. pokud umístí při regulaci teploty v místnosti teploměr na nevhodné místo (např. ke stropu), dostanou nevhodné hodnoty pro udržení tepelné pohody prostředí Úplnost úplnost informace je požadavek velmi nezbytný. Spolu s tím je důležité zařadit i nutnost jednoznačnosti. Díky neúplnosti se může stát informace nejednoznačnou, a to může zapříčinit mnoho problémů. Nejednoznačné informace používaly v minulosti různé věštírny (např. Delfská věštírna a její nejznámější věštkyně Pýthie). Dalšími příklady jsou např. neúplné telefonní číslo či práce detektiva, který se snaží z neúplných informací složit informaci úplnou Etika je vlastností, která má uplatnění pouze v mezilidské komunikaci. V technice nemá veliký význam. Etika pro informace by měla zaručit, že informace nebude hrubá vůči příjemci, bude šetřit jeho morální i citovou stránku a nebude mu úmyslně ubližovat. Tato vlastnost se bohužel v mezilidských vztazích často přehlíží a přispívá tak k nárůstu entropie v lidské společnosti jako celku. Společnost se pak posouvá nežádoucím směrem. Příkladem by mohly být reklamní spoty na hraně etiky či směr politických debat Vlastnosti informace: Relevantnost. BENEŠ, Pavel. Informace o informaci: - aneb nový pohled na tento svět. 1. vyd. Praha: BEN-Technická literatura, 2010, s ISBN Vlastnosti informace: Etičnost. BENEŠ, Pavel. Informace o informaci: - aneb nový pohled na tento svět. 1. vyd. Praha: BEN-Technická literatura, 2010, s. 22. ISBN Vlastnosti informace: Úplnost. BENEŠ, Pavel. Informace o informaci: - aneb nový pohled na tento svět. 1. vyd. Praha: BEN-Technická literatura, 2010, s. 22. ISBN

17 - 13 -

18 V předchozí kapitole jsme se dozvěděli, s jakými vlastnostmi se u informace můžeme setkat. Je také důležité definovat si operace, které lze s informacemi provádět. Evidujeme několik základních operací. Jsou to operace získání, přenosu, ukládání, zpracování a využití informace. Do výčtu patří ještě operace, která je v dnešní době neobyčejně aktuální, ale nedá se zařadit do skupiny technických vlastností. Jedná se o obchodování s informací (jiný způsob využití informace). 3.1 Získání informace Na počátku všeho je potřeba informaci získat. Toto lze provést buď tázáním, nebo technicky - měřením. Otázka je vlastně výběrovým filtrem, který z nepřeberného množství vnějších podnětů zaměří činnost hledání. Pro běžnou lidskou praxi to znamená vyslovit otázku a pak hledat možné zdroje informace, o kterých předpokládáme, že tuto informaci mají - rodiče, učitel, škola. Dále také školení, kniha, článek, internet. Podstatná se jeví i vlastní či cizí zkušenost. V technické rovině se potřeba získání dané informace odvíjí od řešeného problému. Stává se, že si pro zjištění určitého parametru potřebujeme definovat více veličin a nevystačíme si tak s jednou, musíme hledat optimální volbu zdrojových informací, které se musí třeba následně ještě zpracovat. Proces získávání informace není na první pohled nijak složitý. Je však doprovázen určitými problémy, které vyplývají z podmínky kompatibility, včasnosti a relevantnosti. Způsob získání informace může podstatně ovlivnit její výsledné vlastnosti Přenos informace Pro přenos informace je definován pojem kanál: Kanál je cesta přenosu informace mezi vysílačem a příjemcem. Vysílač i přijímač, mohou být jak člověk, tak i přístroj. Posel, holub, listonoš, drát, atmosféra, trubka, obrazovka jsou možnými články informačního kanálu. Každý kanál je určen prostředím, ve kterém je vytvářen. Toto prostředí může být přirozené nebo umělé. Prostředím jako je voda, vzduch i pevná hmota se mohou šířit různé signály - informace. Tato prostředí mají své specifické vlastnosti, které ovlivňují technické vlastnosti příslušného kanálu. Stejně tak i různé energie mají své specifické vlastnosti, a tak je vždy nutné při tvorbě přenosového kanálu pečlivě volit jak vlastní fyzikální realizaci kanálu, tak i energie (signálu), které ponesou informaci. Zajímavou vlastností kanálu je směrovost přenosu. Kanál může být směrový, tj. umožňuje přenos informace pouze po jedné trase (spoj dvou bodů), a to dokonce ještě ve variantě obousměrný (např. telefonní linka) X jednosměrný přenos (např. přenos z čidla do regulátoru) a všesměrový (např. rozhlasové vysílání) Základní operace s Informací: Získání informace. BENEŠ, Pavel. Informace o informaci: - aneb nový pohled na tento svět. 1. vyd. Praha: BEN-Technická literatura, 2010, s ISBN

19 Vlastnosti kanálu Abychom plně pochopili přenos informace, musíme si také určit, jaké vlastnosti má samotný kanál. Každý kanál je z hlediska přenosu informace definován svou propustností neboli kapacitou, tzn. kolik informace je schopen propustit (přenést) za jednu sekundu. Propustnost kanálu je určena jeho fyzikální realizací a vlastnostmi použitého signálu, tj. především druhem jeho energie a v neposlední řadě i šumem (o šumu dále). Signál je energetický stav, kterému je přiřazena nějaká informace. Z toho vyplývá, že stejnou informaci můžeme přiřadit k různým energetickým nosičům. Způsob či proces přiřazení informace příslušné energii se nazývá modulace. Spojitý stejnosměrný signál si můžeme představit např. jako údaj ručičky barometru, ručičkových hodin atd., nespojitý signál jako jejich číslicovou verzi. Spojitý střídavý signál pak představuje např. řeč nebo její elektrická transformace v mikrofonu atd. Impulzní signál je např. údaj průtokoměru, kde registruji průchod lopatek měřicího prvku, zatím co signál pro sepnutí či rozepnutí např. motoru chladničky je signál neimpulzní a dvoustavový. Synchronní signál je pak signál, který vzniká, nebo se na něj reaguje v přesných časových okamžicích. Mimo tyto okamžiky trvá jejich poslední hodnota. Při přenosu informace reálným kanálem dochází také k rušení přenosu. Tomuto rušení se říká šum, který je rozdílem mezi informací do kanálu vložené a tím, co bylo na výstupu přijato. Protože reálné kanály jsou vždy rušené, vyplývá z toho, že na výstupu z každého reálného kanálu dostaneme vždy méně kvalitní informace (nekvalitní signál u mobilních telefonů), než jsme na jeho vstupu vložili. Cílem techniků je tak nalézt takové kanály a energie, které generují nebo připouštějí co nejméně šumu. Šum může vznikat jak ve vlastním kanálu (např. šum vznikající studenými spoji), tak mimo kanál (přenos informace z jiného kanálu do sledovaného kanálu aj.). Připomeňme si také rozdíl mezi přenosem informace a komunikací. Při přenosu informace jde pouze o jednosměrný tok informace od vysílače k přijímači, zatím co při komunikaci jde o přenos obousměrný, který je navíc vázán na zpětnou vazbu. Znamená to tedy, že informace přenášené v jednom směru, nebo v druhém směru nejsou nezávislé, ale vytvářejí vzájemnou vazbu pomocí otázek, tzn. komunikace je přenos otázek a odpovědí. Komunikaci nelze realizovat bez obousměrného přenosu. Důležité je si uvědomit, že v obou případech musí být přijímač a vysílač na sebe naladěny. I dvě osoby, které mezi sebou komunikují, na sebe musí být naladěni", a to nejen tím, že používají stejný jazyk, musí u nich být ochota si vzájemně naslouchat. Nejsmutnější příklad, jak je komunikace důležitá, je z každodenního života u dvou manželů, kteří oba hovoří, ale ani jeden toho druhého neposlouchá Základní operace s Informací: Přenos informace. BENEŠ, Pavel. Informace o informaci: - aneb nový pohled na tento svět.

20 3.3 Zpracování informací Při zpracovávání informace pracujeme vždy nejméně se dvěma zdroji informace, ať aktuálně získávaných z určitého procesu, nebo uložených v určité paměti. Zpracováním několika informací získáme informaci novou o nové, i vyšší, kvalitě. Důsledek zpracování informace je zachování, či snížení entropie systému. To, zda je informace vyjádřena spojitým nebo nespojitým signálem, určuje většinou i její způsob zpracování. Před zpracováním informace je nutné provést transformaci signálu do požadovaného tvaru tak, aby informace byly vzájemně kompatibilní - je potřeba sjednotit energetické nosiče, typ signálu a modulaci. To jsou jen transformace signálu, avšak nejsou vlastním zpracováním informace. Zpracování informace vede k novému obsahu informace. Znamená to tedy provést mezi nimi matematické nebo logické operace. Jak víme, tak často používanými matematickými operacemi jsou např. sčítání a odčítání, násobení a dělení, integrace a derivace. Tyto operace bývají nejčastěji závislé na čase a proto většinou prováděné nad jednou vstupní veličinou. Složitější zpracování může využívat i všechny uvedené operace prakticky naráz, jak je to například u složitějších regulačních pochodů. Základní logické operace jsou: logický součin (logická funkce a"), logický součet 1. vyd. Praha: BEN-Technická literatura, 2010, s ISBN (logická funkce nebo") a negace. Všechny ostatní logické operace lze realizovat pomocí těchto tří základních operací. Při přístrojovém zpracování informace se, díky technologii výroby, velmi často používají prvky, které umí realizovat negovaný logický součin označované NAND (z anglického NOT AND). Zřídka se používají i prvky NOR (NOT OR), které umí realizovat negované logické nebo". Patří mezi univerzální prvky, protože jejich užitím lze také realizovat libovolnou logickou funkci. V současné době v technice silné převládá digitální (číslicové), tj. nespojité zpracovávání informace přesto, že velká většina fyzikálních veličin je spojitá a také spojitě měřena. Takovéto spojité informace se nejprve musí převést na informace nespojité - digitální, které mohou být teprve potom zpracovány počítačem, programovým automatem či jiným zařízením s nespojitým způsobem zpracování. Pozor ale, to, že některé informace jsou nespojité, však nemusí znamenat, že jsou číslicové. Např. regulace teploty v ledničce je nespojitá (zapnuto-vypnuto) při spojitém měření teploty, ale není číslicová digitální! Uchování informace Uchování informace je jednou z nejdůležitějších operací, protože se podílí na vzniku a zachování života. Když se podíváme na DNA, jako na zdroj informací, tak jsou všechny její vlastně Základní operace s Informací: Zpracování informace. BENEŠ, Pavel. Informace o informaci: - aneb nový pohled na tento svět. 1. vyd. Praha: BEN-Technická literatura, 2010, s ISBN

21 paměťovým zdrojem pro zrod nového života. Každý jedinec má v sobě naprogramovanou informaci družit se. Vznikají celky, spolky, společnosti a takto můžeme pokračovat dále až k Evropské unii či Spojenými státům americkým. Právě rozvoj lidské společnosti podmiňuje sociálně-kulturní paměť. V této oblasti sehrávají důležitou úlohu školy, knihovny, muzea a jiné kulturní instituce. Prostředky, které umožňují uchovat informaci - paměti, jsou založeny na změně vlastního struktury po vstupu odpovídající informace. V technice jsou to mechanické nosiče informace jako gramofonové desky, děrné štítky a pásky, dále magnetické nosiče jako pásky, disky, bublinkové paměti až po optické paměťové nosiče (fotografie, filmy, CD, DVD). Vedle toho existují i biologické typy pamětí, za které bychom mohli považovat mozek. V mozku jsou minimálně dvě úrovně paměti, a to na úrovni první a na úrovni druhé signální soustavy. Něco jiného je pamatovat si proslov, událost apod. (druhá signální soustava) a něco jiného je pamatovat si např. sérii pohybů (první signální soustava). Z hlediska dynamiky užívání je důležité rozlišovat mezi pamětí pro jedno použití" čili jen pro jeden zápis a paměti pro vícenásobné využití (zápis i čtení - je možno mazat obsah). Budeme se zabývat především technickými" paměťmi. Paměti pro jedno použití jsou označované jako ROM (Read Only Memory pouze čtení), někdy jen R. Po prvním naplnění již nelze obsah paměti měnit. Příkladem jsou např. gramofonové desky nebo knihy či CD-R a DVD-R, dále děrné pásky nebo štítky a pevné paměti typu ROM. Paměti pro vícenásobné použití jsou označované RW (Read and Write - čtení a zápis). Příkladem mohou být školní tabule, a také magnetofonová či video páska, disketa, CD RW a DVD RW, paměti s vícenásobným použitím a s náhodným přístupem RAM (Random Access Memory), které umožňují zápis a čtení obsahu podle adresy umístění (např. operační paměti a pevné disky počítačů). Zatím, co předchozí paměti byly schopny číst popř. ukládat informace pouze sériově, tj. za sebou (jako gramofonová deska či děrná páska), umožňují RAM paměti volný cílený pohyb po prostoru celé paměti (jako knihovník v knihovně). Jak v technice, tak v živé přírodě (a u člověka), můžeme paměti dělit do dvou skupin, podle toho, jak dlouho s pamětí pracujeme. První skupinou je paměť krátkodobá. U IT technologií bychom mluvili o operačních pamětích. Je to paměť s rychlým přístupem, tj. s téměř okamžitým vybavením informace, ale její kapacita je z tohoto důvodu podstatně menší, než kapacita pamětí druhé skupiny. Druhou skupinu tvoří paměti dlouhodobé s výrazně větší kapacitou než u pamětí krátkodobých a z toho vyplývá i delší doba vybavení informace. Paměti druhé skupiny jsou určeny jako zásobárna informací pro řešení úloh tam, kde nezáleží na zpoždění a kde

22 nevadí delší doba vyhledávání. Tyto paměti můžeme dále dělit na interní a externí. Interní paměti jsou součástí celku, (disk počítače, určitá část mozku člověka atd.). Externí paměti jsou naopak mimo celek. Pro člověka to může být kniha nebo celá knihovna, jeho poznámky, počítač, Internet. V technické branži je to např. pro počítač disketová jednotka s disketou, CD nebo DVD disky, páskové paměti, a také paměti jiných počítačů, tj. také Internet Měření informace Množství informace uchované na hmotném nosiči lze dokonce měřit. V knihovnictví se užívá měření na počet stran, novináři počítají slova nebo znaky a v počítači se informace měří na bajty nebo bity. S těmi jsme se v této publikaci již setkali. Jeden Bit, odpovídá jednomu rozlišení typu ano - ne, nese informaci, ze které se dozvíme, který stav nastal ze dvou stavů pravděpodobných (např. házení mincí). Je to základní jednotka informace. Byte je skupina zpravidla osmi bitů, tím pádem může nabývat 256 různých hodnot a zhruba tak odpovídá jednomu znaku abecedy evropského jazyka (asijské symboly bývají obvykle kódovány užitím 2 až 4 bajty). Je to ovšem množství informace pouze v technickém smyslu slova: stránka textu může mít 1800 bytů, to ale neříká nic o tom, co je v nich zaznamenáno. Stej Základní operace s Informací: Uchování informace. BENEŠ, Pavel. Informace o informaci: - aneb nový pohled na tento svět. 1. vyd. Praha: BEN-Technická literatura, 2010, s ISBN nou velikost mohou mít užitečné a smysluplné zprávy, prázdné řeči nebo konečně i samé mezery. Pro stanovení informační hodnoty souboru dat lze použít již zmíněnou entropii Využití informace Konečným cílem všech operací s informacemi je jejich využití, což znamená, že na základě informace provedeme nějaký zásah do struktury nebo toku hmoty, energie či informace (také peněz), nebo uspořádání systému tak, aby došlo ke zlepšení nebo dosažení požadovaného stavu. Správné využití informace vede vždy ke snížení entropie systému (vývoj) nebo udržení entropie systému (zabránění rozpadu = eliminace rušivých vlivů = údržba). Využití informace je tedy vykonání nějaké organizované = informované práce. To znamená, že informace nakonec ovládá nějakou sílu nebo jinou energii, která požadovanou práci vykoná. V reálném světě se tedy spustí nějaká akce (mechanická, elektrická, chemická, optická), která uvede řízený systém do požadovaného stavu Informace: Měření informace. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Základní operace s Informací: Využití informace. BENEŠ, Pavel. Informace o informaci: - aneb nový pohled na tento svět. 1. vyd. Praha: BEN-Technická literatura, 2010, s. 32. ISBN

23 - 19 -

24 V předchozích kapitolách jsme se dozvěděli, co je informace, jaké má vlastnosti a jaké operace s ní můžeme provádět. Položme si další otázku: kde informaci nalézt? Odpovědí na tuto otázku jsou informační zdroje a těmi se bude zabývat následující kapitola. Informační zdroj, nebo také informační pramen, lze definovat jako prostředek společenské komunikace tvořený množinou informací a sloužící k jejich záznamu nebo přenosu v čase a prostoru. Informační zdroj může být také systém, který je nositelem, zprostředkovatelem nebo šiřitelem informací (knihovna, archiv, počítačová databáze, CD-ROM, databázové centrum, informační středisko, televize, rozhlas, vlastní paměť, osobní informační systém, jiné osoby, jednotlivé dokumenty ) 18 Na Vyšší odborné škole informačních služeb se pokusil Jan Činčera ve svém skriptu na téma Informační služby (2010) rozdělit zdroje informací do několika hlavních skupin z hlediska nejčastějšího početního zastoupení při používání v praxi. Nejedná se však o absolutní třídění, to by ani nešlo, protože existuje nepřeberné množství možností, jak na informační zdroje nahlížet a orientovat se v nich. Informační zdroje jsou tak rozděleny do následujících kategorií 1 : 18 KUČEROVÁ, Helena. 4. Zdroje informací. VYŠŠÍ OD- BORNÁ ŠKOLA INFORMAČNÍCH SLUŽEB.Zpracování informací a znalostí 2009/2010 [online]. 2009/2010 [cit ]. Dostupné z: Funkční zdroje informací Zdroje informací se dají dělit dále podle účelu (funkce) obsažených informací. Lze identifikovat Informační zdroje pro řízení, u kterých se jedná o informace pro podporu rozhodování (manažerské informační systémy, expertní systémy v lékařství či v jaderných elektrárnách). Nebo Informační zdroje pro poznání, které shromažďují odborné informace a informace pro inovační proces. Nevyčerpatelnou nádobou tohoto typu informací jsou katalogy knihoven. Je to logické, protože největší množství lidského vědění je zapsáno právě v knihách, které jsou spolu pohromadě uložené v knihovnách. A aby možné všechny informace dohledat, vznikly katalogy, ve kterých je přehledně zaznamenána cesta k uloženým knihám. 4.2 Míra zveřejnění informací Informační zdroje můžeme také dělit dle míry zveřejnění na veřejné (publikované), neveřejné (nepublikované) a tajné. 4.3 Typové zdroje informací Podle typu poskytovaných informací dělíme informační zdroje na Dokumentové systémy, ve kterých hledáme dokumenty, jež obsahují potřebnou informaci a kde jejich obsah nese primární informace s plnými texty (fulltext). Příkladem jest Česká elektronic-

25 ká knihovna Poezie 19. a počátku 20. století Dokumentografické systémy tzv. bibliografické či referenční, obsahují odkazy na literaturu či jiné zdroje (bibliografické citace, anotace, referáty) a jejich obsah nese sekundární nepřímé informace (reference sources - ANL - články v českých novinách, časopisech a sbornících). V neposlední řadě také Faktografické systémy, tzv. nebibliografické. Hledáme fakta nebo plný text původního dokumentu, který obsahuje primární a přímé informace (source databases - CIA - The World Factbook, Encyklopedie Universum aj.). 4.4 Institucionální zdroje informací Rozdělení dle instituce, která danou informaci vydává. Znázornění přehledně na obrázku níže Producenti, vydavatelé primárních dokumentů osoba nebo organizace odpovědná za výrobu a rozšiřování dokumentu; organizuje a financuje produkci a publikování dokumentů (knih, časopisů, novin aj.) Informační procesy: publikování - získávání (akvizice) titulů (rukopisů) od autorů, redakční práce (editace), zajištění výroby, odbyt (prodej) Informační produkty: primární dokumenty - knihy, brožury, periodika, grafika, hudební a obrazové záznamy, počítačové databáze sekundární dokumenty - nakladatelské katalogy a seznamy Příklad: GRADA Publishing Nakladatelství LIBRI Nakladatelství Academia Kartografie Praha Distributoři, prodejci knižní velkoobchod / maloobchod, virtuální knihkupectví, distributoři periodik (PNS, SEND), prodejci Informační procesy: rozšiřování, distribuce, odbyt, prodej Informační produkty: primární dokumenty - distribuované (prodávané) dokumenty sekundární dokumenty - knihkupecké katalogy a seznamy Příklad: Amazon.com, EBSCO Subscription Services Document delivery systems služba zavedená v 70. letech jako doplněk k online bibliografickým databází Informační procesy: doručování plných textů dokumentů Informační produkty: xerokopie, fax, elektronický dokument Databázová centra umožňují vzdálený online přístup k centralizovaným zdrojům (zpravidla ve formě databází), a to velkému množství uživatelů současně

26 Informační procesy: agregace (shromažďování) a online zpřístupňování elektronických dokumentů Informační produkty: elektronické dokumenty (primární i sekundární) Knihovny Informační procesy: shromažďování (agregace, kumulace) dokumentů z různých zdrojů (časových i prostorových) na jedno místo, katalogizace, organizace dokumentů, zpřístupňování dokumentů Informační produkty: primární dokumenty - uspořádané fondy dokumentů sekundární dokumenty -katalogy, bibliografie -katalogy jedné instituce (Knihovna Parlamentu ČR) Příklad: souborné katalogy (LANius, OCLC, CASLIN) Bibliografické, referátové a dokumentační služby producenti sekundárních dokumentů Informační procesy: soustředění údajů o diverzifikovaných dokumentech na jedno místo (indexes, abstracts), indexování (bibliografický popis, anotování, klasifikace) Informační produkty: referátové časopisy, dokumentografické databáze Archivy (record management systems) Informační procesy: archivace dokumentů Příklad: Státní ústřední archiv v Praze

27 Obrázek 2: Institucionální zdroje informací, zdroj

28 4.4.8 Specializované informační instituce (clearinghouse, informační brokeři) Informační procesy: vyhledávání, zprostředkování informací, zpracování informací (knowledge management) Informační produkty: zprostředkované informace nebo dokumenty s příp. přidanou hodnotou. 4.5 Typ nosiče Zdroje informací také dělíme podle typu media, na kterém se daná informace vyskytuje. Nosiče dělíme na informace přenášené energií (vysílání). Jedná se o přenos v prostoru, nikoli v čase (resp. časové prodlevy nehrají roli) - proud zpráv nebo hudba či video přehrávané v průběhu načítání. Klasickými nosiči jsou tištěné zdroje (knihy, časopisy, noviny, aj,). Moderní verzí klasických zdrojů jsou zdroje elektronické (digitální). Hmotným nosičem (např. děrné štítky, děrné pásky, magnetické disky, magnetické pásky, diskety, CD ROM). Příkladem je ODYSSEUS digitální atlas - přístupné ze sítě - online (videokonference, zpravodajství agentur) - přístupné ze sítě - offline (elektronické konference, downloadované soubory) Informace mohou existovat buď jako mutace tištěných dokumentů nebo pouze v elektronické verzi. 4.6 Způsob prezentace údajů Máme na výběr několik možných prezentací získaných informací. Numerický způsob využíváme u dat, v jejichž hodnotách převažují číselná vyjádření parametrů různých předmětů a jevů nebo ukazatele různých vývojových procesů. Statistickým vyjádřením lze prezentovat průzkumy veřejného mínění, hlasování pří zasedáních či analýzy statistických ukazatelů. Nejznámějšími zástupci této prezentace údajů je Statistická ročenka Českého statistického úřadu nebo Median, spol. s r. o. - agentura provádějící marketingový průzkum a výzkumy veřejného mínění. Samostatnou kategorií jsou databáze o vlastnostech látek, ceníky a kurzovní lístky, kalendáře, jízdní a letové řády. V naší republice je nejvíce užívaným portálem celostátní informační systém o jízdních řádech nebo vyhledávání v pražské dopravě Dalšísamostatnou kategorií jsou matematické, fyzikální, chemické či astronomické tabulky. Do textové prezentace řadíme referenční systémy, jejichž základní vlastností je krátká faktografická informace odpovídající na určitý dotaz. Jsou to: adresáře - uspořádaný soubor adres osob nebo organizací kalendáře - informace vztažené k určitému datu biografie - personálie katalogy výrobků - parametry výrobků, kontakty na výrobce či dodavatele

29 průvodce - geografické nebo institucionální údaje nabídky poptávky - inzerce, tendry, zaměstnání referenční systémy v užším slova smyslu - informace o zdrojích informací - sekundární, terciární informace Do textové prezentace právem patří i encyklopedie a slovníky, kde nalezneme informace o slovech a pojmech, souhrny poznatků (Přehled tuzemských slovníků na serveru Seznam, Český národní korpus). Bibliografické (dokumentografické) systémy, což jsou fondy knihoven a informačních institucí, katalogy knihoven, referátové časopisy, bibliografie, rešerše, bibliografické databáze. A nakonec plnotextové a expertní systémy. Poslední velkou skupinou v zobrazování je způsob netextový (obrazové, zvukové, multimediální zobrazení). Využíváme obrazové databáze (archivy fotografií, reprodukce uměleckých děl, ochranné známky, průmyslové vzory, nabídky realitních kanceláří), GIS - geografické informační systémy polohově vztažené informace (geografické údaje), elektronické mapy (maps.google.com), zvukové systémy a multimediální systémy. zpravodajství (žurnalistické systémy - Česká tisková kancelář BBC Online, CNN) ekonomické a obchodní informace Obchodní rejstřík informace pro fungování státu (pro státní správu a samosprávu - Portál veřejné správy České republiky a) legislativní (právní) a normativní systémy- Sbírka předpisů ČR b) systémy pro vědu, výzkum a vzdělání populárně vědecké, osvětové - LÉKARNA.CZ vědecké, odborné - přírodovědné, lékařské, společenskovědní, technické 4.7 Obsah Zdroje informací můžeme dělit také dle jejich obsahu do následujících kategorií: všeobecné informační systémy, každodenní informace (Seznam dnes: počasí )

30 - 26 -

31 - 27 -

Informační zdroje. SPSOA_ICT_2_NSD Vypracoval Petr Novosad. Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám

Informační zdroje. SPSOA_ICT_2_NSD Vypracoval Petr Novosad. Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám Informační zdroje SPSOA_ICT_2_NSD Vypracoval Petr Novosad Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám Informační zdroje Informační zdroj / informační pramen prostředek společenské komunikace tvořený

Více

VY_32_INOVACE_IKTO2_0260 PCH

VY_32_INOVACE_IKTO2_0260 PCH VY_32_INOVACE_IKTO2_0260 PCH VÝUKOVÝ MATERIÁL V RÁMCI PROJEKTU OPVK 1.5 PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 NÁZEV PROJEKTU: ROZVOJ VZDĚLANOSTI ČÍSLO ŠABLONY: III/2 DATUM VYTVOŘENÍ:

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

1. Základy teorie přenosu informací

1. Základy teorie přenosu informací 1. Základy teorie přenosu informací Úvodem citát o pojmu informace Informace je název pro obsah toho, co se vymění s vnějším světem, když se mu přizpůsobujeme a působíme na něj svým přizpůsobováním. N.

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží Informační výchova v knihovnách Práce se středoškolskou mládeží Pojmy informační výchovy Informační gramotnost (IG) angl. Information Literacy Následující kompetence IG: Poznat, kdy je informace potřebná,

Více

Bibliografické databáze umění vyhledávat v záplavě pramenů relevantní informace

Bibliografické databáze umění vyhledávat v záplavě pramenů relevantní informace Bibliografické databáze umění vyhledávat v záplavě pramenů relevantní informace Jitka Stejskalová Ústav vědeckých informací 1. LF UK Jak si obstarám informace? informační exploze mnoho informací a jak

Více

Podpora zkvalitnění vyhledávání informací. SeminářInformačnívzděláváníuživatelůve veřejných knihovnách Hradec Králové12. 13. 4.

Podpora zkvalitnění vyhledávání informací. SeminářInformačnívzděláváníuživatelůve veřejných knihovnách Hradec Králové12. 13. 4. Informačnízdroje Podpora zkvalitnění vyhledávání informací Pojmy IVU Informačnígramotnost (IG), angl. Information Literacy Následující kompetence jedince: Poznat, kdy je informace potřebná, Vyhledat informaci,

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Informační a výpočetní technika Ročník: 3. - 4. ročník (septima - oktáva) Tématická oblast DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE informatika hardware software

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Dodatek č. Školního vzdělávacího programu Obchodní akademie Lysá nad Labem, obor 63-4-M/02 Obchodní akademie, platného od. 9. 202 - platnost dodatku je od. 9. 206 Informační a komunikační technologie je

Více

Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod

Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod Registrační číslo projektu : Číslo DUM : CZ.1.07./1.5.00/34.0639 VY_32_INOVACE_04.02 Tématická oblast : Inovace a zkvalitnění výuky

Více

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMATIKA Ing. Irena Martinovská Vyučovací předmět informatika je zařazen samostatně ve 4. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hodina týdně.

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

KET/ZPI - Zabezpečení podnikových informací

KET/ZPI - Zabezpečení podnikových informací KET/ZPI - Zabezpečení podnikových informací Přednášející: Ing. František Steiner, Ph.D. Ing. František Steiner, Ph.D. EK417 Katedra technologií a měření mail: steiner@ket.zcu.cz tel: 377 634 535 Konzultace:

Více

VY_32_INOVACE_IKTO2_0160 PCH

VY_32_INOVACE_IKTO2_0160 PCH VY_32_INOVACE_IKTO2_0160 PCH VÝUKOVÝ MATERIÁL V RÁMCI PROJEKTU OPVK 1.5 PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 NÁZEV PROJEKTU: ROZVOJ VZDĚLANOSTI ČÍSLO ŠABLONY: III/2 DATUM VYTVOŘENÍ:

Více

Informace. Roman Bartoš

Informace. Roman Bartoš Informace Roman Bartoš Copyright istudium, 2005, http://www.istudium.cz Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení vydavatele. Produkce,

Více

INFORMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu:

INFORMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu: 1 z 6 Čtyřleté gymnázium INFORMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení: Předmět pokrývá oblast Informační a komunikační technologie podle požadavků uvedených v RVP GV. Časové a organizační

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět informatika se

Více

V.3. Informační a komunikační technologie

V.3. Informační a komunikační technologie 1/6 V.3. Informační a komunikační technologie V.3. II 2. stupeň V.3. II. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět je zařazen v hodinové dotaci do ročníku. Žáci mohou být

Více

České internetové medicínské zdroje v Národní lékařské knihovně

České internetové medicínské zdroje v Národní lékařské knihovně České internetové medicínské zdroje v Národní lékařské knihovně Kateřina Štěchovská Národní lékařská knihovna, Praha stechovs@nlk.cz INFORUM 2005: 11. konference o profesionálních informačních zdrojích

Více

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY 1) Úvod do problematiky Petr Lobaz, 18. 2. 2004 ORGANIZACE PŘ EDMĚ TU POŽADAVKY KE ZKOUŠCE vypracování semestrální práce (max. 70 bodů) napsání testu (max. 30 bodů)

Více

Úvod do teorie informace

Úvod do teorie informace PEF MZLU v Brně 24. září 2007 Úvod Výměna informací s okolím nám umožňuje udržovat vlastní existenci. Proces zpracování informací je trvalý, nepřetržitý, ale ovlivnitelný. Zabezpečení informací je spojeno

Více

VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VÝUCE českého jazyka a literatury

VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VÝUCE českého jazyka a literatury VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VÝUCE českého jazyka a literatury Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. Kabinet informačních studií a knihovnictví FF MU Brno Vzdělávací technologie a učitel ve škole 21. století

Více

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMATIKA Ing. Irena Martinovská Vyučovací předmět Informatika je zařazen samostatně ve 4. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hodina týdně.

Více

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Možnosti vzdělávání se zejména v kategorii dalšího vzdělávání v kraji Vysočina rozšířily zejména

Více

Koncepce rozvoje knihovny v letech Knihovna VŠLG

Koncepce rozvoje knihovny v letech Knihovna VŠLG Koncepce rozvoje knihovny v letech 2016 2020 Činnost knihoven je veřejnou službou a knihovny jsou považovány za instituce veřejného zájmu. Jsou nástrojem základního lidského práva na rovný přístup k informacím,

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Volitelný předmět INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Volitelný předmět INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Volitelný předmět INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: - realizován v 7., 8. a 9. ročníku - žáci v 7. ročníku navazují

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář k odborné práci Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět je zařazen jako podpůrný předmět při zpracování odborné práce BOČ (Botičská odborná činnost). Studenti získají kompetence

Více

Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 Povinný Povinný Celkem Název předmětu Oblast Charakteristika předmětu

Více

Základní legislativní dokumenty

Základní legislativní dokumenty Mgr. Monika Oravová Základní legislativní dokumenty Knihovní zákon 257/2001 Sb. Autorský zákon 121/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Manifest UNESCO a IFLA o školních knihovnách Doporučení

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Informační a databázové systémy v rostlinolékařství. Zdeněk Landa & Helena Landová

Informační a databázové systémy v rostlinolékařství. Zdeněk Landa & Helena Landová Informační a databázové systémy v rostlinolékařství Zdeněk Landa & Helena Landová Úvodem charakteristika kurzu - cíle, obsah informační gramotnost - definice, význam význam informací a práce s nimi škola,

Více

čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia

čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia DODATEK Č. 1 KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia Proč?... Proč ne? Škola: Ředitelka školy: Mgr. Ivana Vitisková Platnost dokumentu: od 1. 9. 2015 Dodatek

Více

Informatika - 7. ročník

Informatika - 7. ročník Informatika - 7. ročník Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata I. čtvrtletí - 9 h upravuje si základní uživatelské nastavení počítače, nastavuje si plochu, spořič,

Více

Základní legislativní dokumenty. Mgr. Monika Oravová

Základní legislativní dokumenty. Mgr. Monika Oravová Základní legislativní dokumenty Mgr. Monika Oravová Základní legislativní dokumenty Zákony, doporučení Knihovní zákon 257/2001 Sb. Autorský zákon 121/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb.

Více

Informační technologie

Informační technologie 1 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 Povinný Povinný Povinný Název předmětu Oblast Charakteristika

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Národní učební osnovy pro Anglii INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE STUPEŇ I věcí 1) Cíle: a) shromažďovat informace z různých zdrojů (např. lidé, knihy, databáze, CD-ROM, video, televize b) zaznamenat

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) 1. Obsahové vymezení Hlavním cílem předmětu je umožnit všem žákům dosažení pokročilé úrovně informační gramotnosti získat dovednosti v ovládání výpočetní

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

Kompetentní interní trenér

Kompetentní interní trenér Kompetentní interní trenér Vzdělávací moduly A - Rozvoj osobnosti interního trenéra B - Odborné trenérské dovednosti interního trenéra C - Nové trendy v rozvoji osobnosti a dovedností interního trenéra

Více

Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky. Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna

Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky. Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna Obsah prezentace Úvod Rámcové vzdělávací programy Vzdělávací oblasti a jejich výstupy Role knihovníka

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: TECHNICKÁ ANGLIČTINA (TAJ) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 32 (1 hodina týdně) Platnost: 1.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ, KNIHOVNY VY_32_INOVACE_CJ_2_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ

Více

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Je realizována v předmětu Informatika. 5.4.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Výuka informatiky umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti

Více

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Je realizována v předmětu Informatika. 5.4.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Výuka informatiky umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti

Více

Identifikátor materiálu: ICT-1-03

Identifikátor materiálu: ICT-1-03 Identifikátor materiálu: ICT-1-03 Předmět Informační a komunikační technologie Téma materiálu Informační zdroje Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí informační zdroje. Druh

Více

Kapitola 1. Signály a systémy. 1.1 Klasifikace signálů

Kapitola 1. Signály a systémy. 1.1 Klasifikace signálů Kapitola 1 Signály a systémy 1.1 Klasifikace signálů Signál představuje fyzikální vyjádření informace, obvykle ve formě okamžitých hodnot určité fyzikální veličiny, která je funkcí jedné nebo více nezávisle

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 7.4 13/14

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 7.4 13/14 ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 7.4 13/14 Co je vhodné vědět, než si vybereme programovací jazyk a začneme programovat roboty. 1 / 13 0:40 Implementace Umělá inteligence (UI) Umělá inteligence

Více

Relační DB struktury sloužící k optimalizaci dotazů - indexy, clustery, indexem organizované tabulky

Relační DB struktury sloužící k optimalizaci dotazů - indexy, clustery, indexem organizované tabulky Otázka 20 A7B36DBS Zadání... 1 Slovníček pojmů... 1 Relační DB struktury sloužící k optimalizaci dotazů - indexy, clustery, indexem organizované tabulky... 1 Zadání Relační DB struktury sloužící k optimalizaci

Více

4.9.70. Logika a studijní předpoklady

4.9.70. Logika a studijní předpoklady 4.9.70. Logika a studijní předpoklady Seminář je jednoletý, je určen pro studenty posledního ročníku čtyřletého studia, osmiletého studia a sportovní přípravy. Cílem přípravy je orientace ve formální logice,

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

2. Množiny, funkce. Poznámka: Prvky množiny mohou být opět množiny. Takovou množinu, pak nazýváme systém množin, značí se

2. Množiny, funkce. Poznámka: Prvky množiny mohou být opět množiny. Takovou množinu, pak nazýváme systém množin, značí se MNOŽIN, ZÁKLDNÍ POJMY Pojem množiny patří v matematice ke stěžejním. Nelze jej zavést ve formě definice pomocí primitivních pojmů; považuje se totiž rovněž za pojem primitivní. Představa o pojmu množina

Více

Systém ECTS: hraje důležitou úlohu při rozšiřování Boloňského procesu v globální dimenzi, kredity jsou klíčovým elementem (také kvůli své

Systém ECTS: hraje důležitou úlohu při rozšiřování Boloňského procesu v globální dimenzi, kredity jsou klíčovým elementem (také kvůli své VÝSTUPY Z UČENÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU, REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.1.07/2.2.00/28.0115

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační a počítačové gramotnosti - získat elementární dovednosti

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

Práce s počítačem: 5. ročník

Práce s počítačem: 5. ročník 5.3 Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 5.3.1 Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 5.3.1.1 Vyučovací předmět: Práce s počítačem Informatika Charakteristika vyučovacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Ovládá a využívá techniku a základní funkce operačního systému v souladu s pravidly Dodržuje ergonomická pravidla pro práci s počítačem Rozumí fungování počítačových sítí, chápe význam protokolu, zná a

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu V.9.3. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Inormatika a informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Ročník: 1. ročník + kvinta chápe a používá základní termíny

Více

pracovní listy Výrazy a mnohočleny

pracovní listy Výrazy a mnohočleny A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Cvičení z matematiky 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence k učení vybírat a využívat pro efektivní

Více

Teorie komunikace - odborná komunikace. Vysokoškolské práce technického zaměření ( bakalářské a diplomové práce...) stať jádro odborného projevu

Teorie komunikace - odborná komunikace. Vysokoškolské práce technického zaměření ( bakalářské a diplomové práce...) stať jádro odborného projevu Teorie komunikace - odborná komunikace téma žánr cílová skupina Vysokoškolské práce technického zaměření ( bakalářské a diplomové práce...) stať jádro odborného projevu 1 Komunikace sdělování přenos informačních

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

SEKCE J INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SLUŽBY

SEKCE J INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SLUŽBY SEKCE J INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SLUŽBY 58 Vydavatelské služby 58.1 Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské služby 58.11 Vydávání knih 58.11.1 Knihy v tištěné podobě 58.11.11 Učebnice

Více

Informace, knihovny, katalogy... Přednáška kurzu Informační a databázové systémy v rostlinolékařství

Informace, knihovny, katalogy... Přednáška kurzu Informační a databázové systémy v rostlinolékařství Informace, knihovny, katalogy... Přednáška kurzu Informační a databázové systémy v rostlinolékařství Co jsme si slíbili Trochu teorie (informační potřeby, typy informací, informační dokumenty) Trochu praxe

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE UČEBNÍ OSNOVY 3. 2 Informatika pro pokročilé Časová dotace 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Předmět informatika pro pokročilé doplňuje vzdělávací obsah předmětu

Více

Písemná komunikace. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci

Písemná komunikace. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Písemná komunikace PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Písemná komunikace - 1 Komunikační proces probíhající ve společnosti písemné dorozumívání mezi lidmi. Budeme se zabývat především písemnou

Více

Spojité regulátory Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Spojité regulátory. Jednoduché regulátory

Spojité regulátory Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Spojité regulátory. Jednoduché regulátory Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_09 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

23. Splnitelnost a platnost výrokových formulí, dedukce ve výrokové logice

23. Splnitelnost a platnost výrokových formulí, dedukce ve výrokové logice Okruhy otázek k přijímacím zkouškám Studijní obor: Informační studia se zaměřením na knihovnictví A. TEORETICKÉ A METODOLOGICKÉ ZÁKLADY INFORMAČNÍ VĚDY 1. Citační etika, zásady citování a porušování citační

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení realizován v 6. ročníku (1 vyučovací hodina týdně), dále v rámci pracovních činností Žáci jsou

Více

Organizace ATEM - Ateliér ekologických modelů Název textu Vyhodnocení informačních zdrojů o kvalitě ovzduší v Praze BK12 - Informatika, osvěta a

Organizace ATEM - Ateliér ekologických modelů Název textu Vyhodnocení informačních zdrojů o kvalitě ovzduší v Praze BK12 - Informatika, osvěta a Autor Bc. Radek Jareš Organizace ATEM - Ateliér ekologických modelů Název textu Vyhodnocení informačních zdrojů o kvalitě ovzduší v Praze Blok BK12 - Informatika, osvěta a práce s veřejností Datum Červenec

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Zeměpis patří do okruhu vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Informatika 1-4. doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. KIN. Spojení: Ing. Bc. Marian Lamr INN

Informatika 1-4. doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. KIN. Spojení:    Ing. Bc. Marian Lamr INN Informatika 1-4 Informační bariéry, kognitivní aspekty informací informační zahlcení. Vymezení definice informace pro různé disciplíny, Wienerovo a Shanonovo pojetí informace, entropie. Přednáší: Konzultace:

Více

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ I Rovina čtenářské gramotnosti Vztah ke čtení Kritéria Vnímání čtení jako zdroje vnitřních zážitků a prožitků. Indikátory 1 Žák je podněcován k četbě i ve svém

Více

Pojem a úkoly statistiky

Pojem a úkoly statistiky Katedra ekonometrie FVL UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Pojem a úkoly statistiky Statistika je věda, která se zabývá získáváním, zpracováním a analýzou dat pro potřeby

Více

V.3. Informační a komunikační technologie

V.3. Informační a komunikační technologie 1/5 V.3. Informační a komunikační technologie V.3. I 1. stupeň V.3. I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět je zařazen v hodinové dotaci do 5. ročníku. Žáci mohou

Více

Moderní technologie ve studiu aplikované fyziky CZ.1.07/2.2.00/ Množiny, funkce

Moderní technologie ve studiu aplikované fyziky CZ.1.07/2.2.00/ Množiny, funkce Moderní technologie ve studiu aplikované fyziky CZ.1.07/2.2.00/07.0018 2. Množiny, funkce MNOŽIN, ZÁKLDNÍ POJMY Pojem množiny patří v matematice ke stěžejním. Nelze jej zavést ve formě definice pomocí

Více

Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy. Bc. Jaroslava Citová, DiS. Národní knihovna ČR Knihovnický institut

Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy. Bc. Jaroslava Citová, DiS. Národní knihovna ČR Knihovnický institut Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy Bc. Jaroslava Citová, DiS. Národní knihovna ČR Knihovnický institut Databáze TDKIV Výkladová databáze vysvětlující významy odborných termínů

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: POČÍTAČOVÉ SÍTÉ (PCS) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 124 (4 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje

Více

www.zlinskedumy.cz Střední průmyslová škola Zlín

www.zlinskedumy.cz Střední průmyslová škola Zlín VY_32_INOVACE_31_12 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: ZEMĚPISNÁ PRAKTIKA Učební osnovy 2. stupně 5.3.2. ná praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň / 5.ročník 1hod. / týd Tato vzdělávací oblast

Více

P r e z e n t a c e p r o j e k t u. Přílohy k prezentaci

P r e z e n t a c e p r o j e k t u. Přílohy k prezentaci P r e z e n t a c e p r o j e k t u Přílohy k prezentaci 1. M o d u l Základní pojmy informačních a komunikačních technologií (ICT) Pochopení hlavních pojmů a základní znalost různých částí počítače. Pochopit,

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 III/2 Inovace a

Více

Úvod do informačních a řídicích systémů. lení

Úvod do informačních a řídicích systémů. lení Úvod do informačních a řídicích systémů Základní pojmy a rozdělen lení Informace Pojem vysoce abstraktní Skutečné informace musí být pravdivé, včasné, jednoznačné a relevantní (atributy informace) Základní

Více

Seminář z informatiky

Seminář z informatiky Seminář z informatiky 1 II. stupeň 7. ročník ŠKOLNÍ VÝSTUP UČIVO TÉMA PRŮŘEZOVÁ TÉMATA MEZIPŘED- MĚTOVÉ VZTAHY EVALUACE 1. ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM zná historii výpočetní techniky dovede blíže popsat

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ( zpracovaný podle RVP ZV) ŠKOLA PRO KAŽDÉHO

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ( zpracovaný podle RVP ZV) ŠKOLA PRO KAŽDÉHO Č.j. 033 / 2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ( zpracovaný podle RVP ZV) ŠKOLA PRO KAŽDÉHO Vzdělávací oblast : informační a komunikační technologie ( Informatika ) Adresa školy: Ředitelka:

Více