1/2006 Z OBSAHU 14. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Vážení čtenáři, smocr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1/2006 Z OBSAHU 14. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Vážení čtenáři, http:// www.smocr.cz, e-mail: smocr@ smocr."

Transkript

1 14. ROČNÍK 1/2006 Z OBSAHU Primátoři českých měst ve Štrasburku Jak hlasovali poslanci Z Rady Svazu Hodnocení našich úspěchů na poli legislativy MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY smocr.cz Vážení čtenáři, odpočati po vánočních svátcích jsme vstoupili do nového roku, roku Dostáváme se znovu do chvatného pracovního tempa a zvažujeme, co udělat dříve a co chvilku počká. Všichni však dobře víme své. Na přelomu roku také trochu bilancujeme. I my se pokoušíme hodnotit, jakých úspěchů se nám ve Svazu podařilo dosáhnout. Podrobněji Vás s výsledky svazových aktivit seznamujeme i prostřednictvím našeho zpravodaje. Uvnitř tohoto čísla najdete hodnocení činnosti Svazu na poli legislativy, v příštím čísle pak shrnutí práce jednotlivých komisí a pracovních skupin, které při Předsednictvu Svazu v roce 2005 pracovaly. Sami tak můžete posoudit, co aktivity Svazu městům a obcím přinášejí, a představit si, jak by asi vypadaly právní předpisy bez jakékoli snahy o lobby v zájmu samosprávy. Dovolím si na tomto místě krátce zmínit alespoň nejvýznamnější svazové akce, které jsme v roce 2005 pořádali. V prvé řadě k nim jistě patřil IX. Sněm Svazu, který přijal konkrétní závěry k jednotlivým problematikám a vytyčil priority činnosti Svazu pro příští období. Zúčastnilo se ho 664 delegátů, z nichž mnozí měli i pověření jiných obcí. Atmosféra Sněmu byla přátelská, přesto lze tento Sněm považovat za velice konstruktivní a pracovní. Svědčí o tom celá řada diskusních příspěvků, z kterých vyplynula i řada konkrétních závěrů a usnesení. Všechny je samozřejmě najdete na webu Svazu, neměly by Vaší pozornosti uniknout. V podzimních měsících probíhala krajská setkání. Tuto příležitost diskutovat v menších skupinách na regionálních platformách pokládám za velice přínosnou především proto, že zajišťuje užší zpětnou vazbu mezi obcemi a Kanceláří Svazu. Je zde větší prostor pro vyjadřování svých názorů a zkušeností než na akcích celorepublikového rozměru. A právě takto získané podněty od starostů jsou cenné a velmi potřebné pro práci odborných pracovníků Kanceláře Svazu. Ke sklonku roku již několik let patří také další svazová akce, finanční konference, která si v našich řadách našla už své pravidelné účastníky. Ti v loňském roce poukazovali především na nedostatečné finanční krytí stále nových povinností ukládaných obcím státem, jež v podstatě znemožňují zdravé fungování samospráv. Stát musí začít platit za to, co si u obcí objednal, shodovali se všichni delegáti. Ostrá kritika ale padala i na stále vzrůstající byrokracii a chaos ve způsobu provádění kontrol státních dotací. V současné době Svaz zastupuje obcí, v nichž žije zhruba 7,5 milionů obyvatel. Věřím, že k úspěšnějšímu prosazování jejich požadavků přispěje i Dohoda o spolupráci s vládou České republiky, kterou jsem v loňském roce s premiérem Paroubkem slavnostně podepsal. Svoji roli bude nepochybně hrát i naše zastoupení ve všech důležitých evropských institucích. Vážené dámy a pánové, čeká nás náročný, volební rok. Někteří z Vás budou možná kandidovat do Poslanecké sněmovny Parlamentu, mnoho z Vás pak jistě znovu do zastupitelstev Vašich měst a obcí. Přeji Vám k tomu mnoho zdaru a doufám, že se budeme setkávat i v následujícím volebním období. Všem zastupitelům našich měst a obcí chci ale také touto cestou poděkovat za Vaší usilovnou a obětavou práci. Zejména pak těm z Vás, kteří se nad rámec svých povinností věnujete prosazování zájmů samosprávy i aktivním zapojením do práce svazových orgánů a komisí. Upřímně si Vaší práce vážím. Šťastný nový rok, hodně zdraví, mnoho pracovních i osobních úspěchů Vám přeje Oldřich Vlasák

2 Aktuality ve zkratce Nepochopení účelu turistických regionů 1. prosinec 2005, Bořetice Zástupci Komise cestovního ruchu SMO ČR Zdeněk Zerzáň a PhDr. Hana Maierová společně s odborným garantem Komise Dagmar Plachou z legislativně-právního oddělení Kanceláře Svazu se ve čtvrtek 1. prosince zúčastnili zasedání Komise cestovního ruchu Rady Asociace krajů ČR v Bořeticích. Důvodem společného jednání byla problematika turistických regionů ČR, které se často nachází na území více krajů. Kraje, z jejichž území turistický region nepřesahuje do dalšího kraje, nejsou přístupné diskusi o společném postupu při organizaci, řízení a financování cestovního ruchu v turistických regionech. Příkladným postojem je spolupráce Libereckého a Královéhradeckého kraje v případě turistického regionu Český ráj. Zástupci Komise cestovního ruchu SMO ČR se snažili vysvětlit členům Komise cestovního ruchu AK ČR způsob spolupráce ve věci kompetencí v oblasti cestovního ruchu. Kraje by mohly tvorbu produktů přenechat turistickým regionům a dosáhlo by se výsledku, kdy návštěvník dostane komplexní podrobnou aktuální informaci daného turistického regionu. V současné době každý kraj vydává zvlášť produkty vztahující se k jednomu turistickému regionu a návštěvník je pak zmaten a nedostatečně informován. Činnost se dubluje, tzn. finanční náklady jsou mnohem vyšší s menším efektem. Koordinace mezi kraji je nezbytná, což se pozitivně projeví při vícezdrojovém financování projektů na podporu cestovního ruchu v turistických regionech. Z bouřlivé diskuse vyplynuly další problémy související s nepochopením pojmů, resp. s používáním různých pojmů pro jeden záměr. Výsledkem jsou zbytečné ostré spory i přesto, že diskutující mají na mysli totéž, ovšem používají významově rozdílné pojmosloví. Diskuse nepřiblížila stanoviska obou komisí, byla však velmi přínosná v tom smyslu, že rozkryla hluboké neporozumění významu a funkce turistického regionu. Je to velmi důležitý poznatek a návod pro svazovou komisi v další diskusi s Komisí cestovního ruchu AK ČR. To, že se nedařilo najít společnou řeč, nebylo úmyslné. Důvodem byly chybějící informace a zmatečnost, co jsou turistické regiony, které subjekty je tvoří, způsob jejich financování a především účel vzniku turistických regionů jako přirozených celků v oblasti turistického ruchu. Obce opět platí za stát ze svého 14. prosinec 2005, PSP ČR Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje (SMO PK) požádalo Podvýbor pro hospodaření se surovinami a odpady Výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o řešení závažné situace související s nefunkčním systémem zpětného odběru elektrických a elektronických zařízení stanoveným novelou zákona o odpadech účinnou od 13. srpna 2005 a prováděcí vyhláškou účinnou od září Systém zpětného odběru nefunguje, protože Ministerstvo životního prostředí včas nezapsalo subjekty-kolektivní systémy do seznamu spravovaného ministerstvem. Z toho důvodu subjekty nemohly uzavírat s obcemi kontrakty na provozování zpětného odběru v rámci sběrných dvorů. Dalším problémem je výběr poplatků, který je zdvojený: 1x za zpětný odběr, 1x v rámci poplatku za sběr, svoz a třídění stanovený OZV. Obce jsou nuceny hradit sběr, svoz a materiálové využití vyřazených elektrických a elektronických zařízení ze svých rozpočtů. Svaz upozorňoval na tento problém a legislativně-právní oddělení Kanceláře Svazu musí řešit odpovědi na konkrétní dotazy členských obcí, jak postupovat při zpětném odběru. Řešení je na straně MŽP, Svaz měst a obcí ČR se účastní jednání v této věci na všech úrovních veřejné správy. Jednání Podvýboru dne 14. prosince 2005 se účastnili zástupci SMOPK, za SMO ČR Dagmar Plachá z legislativně-právního oddělení Kanceláře Svazu, subjekty-kolektivní systémy pro zpětný odběr elektrozařízení, pouze hlavní aktér - MŽP se jednání nezúčastnilo. V roce 2006 bude na bydlení 7,5 mld. Kč 19. prosinec 2005, jednání Bytové tripartity Poslanecká sněmovna schválila rozpočet Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Státního fondu rozvoje bydlení. Na dotační programy těchto institucí zabývající se bydlením bude tak vyhrazeno ze státního rozpočtu 7,5 mld. Kč (z toho 6,5 mld. Kč bude v rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení). Na jednání Bytové tripartity o tom informoval ministr pro místní rozvoj Mgr. Radko Martínek. Za Kancelář Svazu se tohoto jednání zúčastnil Ing. Josef Dobrý, předseda Bytové komise, a Mgr. Jakub Pôbiš, zaměstnanec Kanceláře Svazu, který vznesl dotaz, zda MMR jednalo s ministerstvem financí o odstranění rozdílného posuzování dotačních podmínek ministerstvem pro místní rozvoj a finančními úřady. Ministr odpověděl, že ano. Od nového roku by měly být zjednodušeny formuláře pro žádost o dotaci a rovněž u již přidělených dotací by se mělo hodnotit méně striktně. Do budoucna by podle vize ministerstva měla tíže bytové výstavby přejít na bytová družstva a obce by se měly věnovat převážně tématice sociálního bydlení, k čemuž by měly získat prostředky mj. z vybraného deregulovaného nájemného. Zákonná úprava deregulace nájemného byla schválena Poslaneckou sněmovnou na zasedání 20. prosince 2005 a měla by začít od 1. ledna 2007, přičemž je v plánu, že bude ukončena k 1. lednu Zákon musí ovšem ještě schválit Senát a podepsat prezident republiky. Stavební úřady nebudou rušeny, pořizovateli ÚPD budou jen obce III. typu 20. prosinec 2005, PSP ČR V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR bylo ukončeno projednávání vládního návrhu nového stavebního zákona. Do projednávání tohoto návrhu zákona se zapojil samozřejmě i Svaz, a to hlavně se dvěma svými základními připomínkami aby nebyly rušeny stavební úřady na obcích I. typu a aby pořizování územně plánovací dokumentace bylo svěřeno do samostatné působnosti obcí a krajů. Ministerstvo pro místní rozvoj po jistých rozpacích nakonec souhlasilo jen s první navrženou změnou, a to hlavně na podkladě neustálého vyptávání se odborné i laické veřejnosti, proč by se měly stavební úřady rušit, když jsou tu pro lidi. Svěřit celý proces územního plánování do samostatné působnosti je naopak pro ministerstvo naprosto nepřijatelná myšlenka byla by nabourána koncepce nového stavebního zákona a také by mohlo dojít k zastavení územního plánování na malých obcích z důvodu nedostatku financí. Obě dvě ministerské námitky jsou informační servis č. 1/2006 strana 2

3 ale nedostatečně podložené, protože obce jsou odpovědné za správu svého území a dbají o jeho všestranný rozvoj ( 2 odst. 2 zákona o obcích). Jak mohou obce a kraje tuto odpovědnost plně převzít a vykonávat v přenesené působnosti, když se budou řídit i podzákonnými normami, popř. ministerskými pokyny? Jako přenesenou působnost budou tuto oblast vykonávat obecní úřady obcí s rozšířenou působností a dále jen obecní úřady obcí určené nařízením kraje po vyjádření ministerstva pro místní rozvoj, které splňují kvalifikační a administrativní požadavky na výkon pořizovatelské činnosti. Dle současné právní úpravy jsou dnes orgánem územního plánování (i když v přenesené působnosti) všechny obce, prostřednictvím toho realizují své základní právo ovlivnit využívání území a usměrňovat jeho rozvoj. Podle vyjádření Asociace krajů jsou obce, které nejsou ze zákona pořizovateli (tj. obce III. typu), dány do podřízenosti kraje, který jim může nebo nemusí udělit oprávnění pro pořízení územního plánu své obce. Podle Ústavy existují 2 samosprávné celky, které si nejsou nadřazeny. Z toho jasně vyplývá, že ani kraje se necítí být patřičně legitimovány rozhodovat o tom, která obec bude moci pro své území pořizovat územní plán. Navrhování, schvalování a vydávání územních plánů bude i nadále v samostatné působnosti, ale ne ve formě obecně závazné vyhlášky. Územní a regulační plány obcí budou vydávány formou opatření obecné povahy v samostatné působnosti (nový institut zavedený zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád). Opatření tak nebude podléhat přezkoumání Ústavnímu soudu (dosud byla závazná část územního plánu vydávána obecně závaznou vyhláškou obce), ale bude možné je posuzovat ve správním soudnictví (Nejvyšší správní soud) na návrh osob o zrušení opatření či jeho části, které tvrdí, že vydáním opatření obecné povahy byly zkráceny na svých právech. Z mimořádně dlouhé schůze Poslanecké sněmovny 22. listopad 21. prosinec 2005, PSP ČR V termínu od 22. listopadu do 21. prosince 2005 probíhala snad nejdůležitější schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v tomto volebním období. Na programu jednání bylo 253 bodů, z nichž mnohé byly opravdu klíčové. Některé z projednávaných bodů ovlivňoval také Svaz. Mezi nejdůležitější z projednávaných norem patří stavební zákon, zákon o hmotné nouzi, zákon o sociálních službách, významná novela zákona o obcích, dále to byl zákon o veřejných zakázkách, koncesní zákon, který má umožnit rozvíjení partnerství veřejného a soukromého sektoru a celá řada dalších zákonů. Svaz zasílal k jednotlivým projednávaným zákonům své připomínky, mnohdy i opakovaně. Některé připomínky Svazu poslanci akceptovali, jiné bohužel ne. V případech, kdy Poslanecká sněmovna s připomínkami Svazu nesouhlasila, bude Svaz dále usilovat o jejich prosazení při jednáních v Senátu. Z tohoto důvodu také leden bude patřit k měsícům naplněným schůzkami v Senátu a vypracováváním stanovisek k projednávaným zásadním návrhům zákonů. Informujeme POŽADUJEME SPOLUODPOVĚDNOST ZA TVORBU A PROVÁDĚNÍ NOVÉ STRUKTURÁLNÍ POLITIKY VČETNĚ PODÍLU NA FINANČNÍCH ZDROJÍCH, KTERÉ BUDOU PRO TUTO OBLAST K DISPOZICI, USNESLI SE PRIMÁTOŘI ČESKÝCH MĚST Na jednání Komory statutárních měst Svazu měst a obcí ČR ve Štrasburku, které se konalo ve dnech , došli primátoři největších českých měst k závěru, že účast měst v přípravě na čerpání strukturálních fondů v novém programovacím období není uspokojivá a neodpovídá roli, kterou města hrají v rozvoji regionů i celého území ČR. Primátoři pod vedením předsedy Komory statutárních měst primátora Opavy Zbyňka Stanjury, poslali jasný vzkaz evropským institucím, vládě ČR i krajům: Žádáme zohlednění potřeb měst ve strukturální politice, jasně vymezenou roli při spolurozhodování o strukturální politice, spoluodpovědnost za její provádění včetně podílu na finančních zdrojích, které budou pro tuto oblast k dispozici. Své požadavky formulovali jasně v prohlášení, které na závěr svého jednání přijali. Současně vyzvali své kolegy, kteří se zasedání zúčastnit nemohli, aby se k prohlášení připojili svými podpisy. Primátoři Opavy, Jihlavy, Pardubic, Kladna, Ústí nad Labem, Mostu, Karlových Varů a primátorka Havířova se sešli na první podobné akci svého druhu ve Štrasburku na pozvání předsedy Svazu měst a obcí ČR a poslance Evropského parlamentu Oldřicha Vlasáka. Podporu při prosazování zájmů měst ve strukturální politice přislíbili primátorům také poslanci Evropského parlamentu Jan Březina, Petr Duchoň, Jaromír Kohlíček a Richard Falbr, se kterými při svém výjezdním zasedání jednali. informační servis č. 1/2006 strana 3

4 PROHLÁŠENÍ PRIMÁTORŮ ČESKÝCH, MORAVSKÝ A SLEZSKÝCH MĚST My, primátoři měst ČR vítáme pozornost, kterou Evropská komise věnuje městské dimenzi politiky soudržnosti v novém programovacím období, vítáme aktivity a podporu Evropského parlamentu při prosazování měst v novém programovacím období, oceňujeme první kroky vlády ČR, které vedly k zapojení měst do přípravy nových programových dokumentů, podporujeme naplnění principů subsidiarity a proporcionality při vytváření rámce politiky soudržnosti v ČR, který umožňuje krajům převzít odpovědnost za přípravu a implementaci regionálních operačních programů, upozorňujeme, že na hospodářské prosperitě měst závisí rozvoj všech regionů i rozvoj státu, připomínáme, že města představují úroveň veřejné správy, která je občanům nejblíže a nejlépe zná místní potřeby a specifika, poukazujeme na to, že jsou to města, kde se kumulují nejvážnější sociální a bezpečnostní problémy a právě města odpovídají za jejich řešení, Sdělení Komise Politika soudržnosti pro podporu růstu a zaměstnanosti: Strategickým obecným zásadám Společenství , KOM (2005) 299, návrh Sdělení Komise: Politika soudržnosti a města: podíl měst na hospodářském růstu a pracovních příležitostí v regionu žádáme Evropskou komisi, aby jasně doporučila procentní podíl finančních prostředků, které mají být vyčleněny na urbánní dimenzi strukturální politiky, aby monitorovala a vyhodnotila zapojení měst v jednotlivých členských státech do přípravy a implementace programových dokumentů, Evropský parlament, aby dále prosazoval odpovídající postavení měst a urbánní problematiky v politice soudržnosti a zohlednil potřeby měst při dalším spolurozhodování o nařízeních ke strukturálním fondům, Výbor regionů, vyjadřujeme však vážnou obavu, že potřeby našich měst nebudou v novém programovacím období dostatečně zohledněny, upozorňujeme, že zapojení měst ČR do přípravy nových programových dokumentů neodpovídá významu, který města v politice soudržnosti mají, aby naše požadavky zohlednil ve své Zprávě o urbánní dimenzi politiky soudržnosti, kterou připravuje člen Výboru regionů, předseda Rady evropských obcí a regionů a primátor Vídně Michael Haupl, vládu České republiky, nejsme spokojeni s tím, že nemáme dostatek prostoru pro skutečnou účast na vytváření připravovaných operačních programů a spoluzodpovědnost za implementaci a monitorování. Z výše uvedených důvodů a s ohledem na význam, který Evropská komise, Evropský parlament a Rada EU přisuzuje městům v Evropské unii, nestačí, abychom byli považováni jen za jednoho z mnoha partnerů a tvorbu těchto dokumentů pouze připomínkovali. Přejeme si proto jasně vymezenou roli při spolurozhodování o strukturální politice a její městské dimenzi jak na národní, tak na regionální úrovni a požadujeme podíl na odpovědnosti za její implementaci i monitorování včetně podílu na finančních zdrojích, které budou pro tuto oblast k dispozici. S ohledem na aby byl urbánní cíl hlavní náplní Integrovaného operačního programu, aby problémy rozvoje měst byly zohledněny v jednotlivých tématických operačních programech, aby města měla své zástupce v implementačních a monitorovacích orgánech jednotlivých operačních programů, aby byl vyčleněn odpovídající procentní podíl finančních prostředků určených na urbánní dimenzi strukturální politiky, kraje České republiky, aby se města podle jasně určených pravidel partnerství podílela na přípravě regionálních operačních programů, stav projednávání Finanční perspektivy EU pro roky , navrhovaná a projednávaná nařízení k využití Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti, Sdělení Evropské komise k jarnímu zasedání Evropské Rady Společně k růstu a zaměstnanosti: Nový začátek lisabonské strategie, KOM (2005) 24, aby byly priority měst odpovídajícím způsobem zohledněny v regionálních operačních programech, aby se města podílela na rozhodování i monitorování regionálních operačních programů (např. prostřednictvím svých zástupců ve Výborech Rad pro regionální rozvoj i v monitorovacích orgánech regionálních operačních programů). Ve Štrasburku, 14. prosince 2005 Integrované obecné zásady pro agendu růstu a zaměstnanosti, KOM (2005) 141, informační servis č. 1/2006 strana 4

5 Z JEDNÁNÍ VÝBORU PRO VEŘEJNÉ FINANCE: KONEČNĚ PRŮLOM? Další jednání poradního orgánu ministra financí Výboru pro veřejné finance se uskutečnilo 8. prosince Schůzky se tentokrát zúčastnil vedle 1. náměstka Eduarda Janoty také ministr financí Bohuslav Sobotka. Navrhovaný program (Peníze z EU v roce 2006, Vyhodnocení regulace zadluženosti obcí a krajů za rok 2004 a Daňové příjmy veřejných rozpočtů v roce 2006) byl na žádost zástupců Svazu, jimiž byli Oldřich Vlasák, Jaromír Jech a Lukáš Váňa, rozšířen o další tři body. Byly to Problém DPH u financování projektů ze SF u obcí neplátců DPH, Řešení problémů sankcí obcím z poskytnutých dotací a Požadavek na zřízení odborné pracovní skupiny při MF k přípravě novelizace zákona o RUD. Nejprve byla projednávána problematika regulace zadluženosti obcí a krajů v roce Opět bylo konstatováno, že zadluženost obcí a krajů není závažným problémem. Součástí systému regulace zadluženosti jsou také tzv. zohledňující ukazatele, díky jimž se obce nepovažují za problémově zadlužené i v případě překročení 30 % dluhové služby. Mezi zohledňující ukazatele patří: kontokorentní úvěr, revolvingový úvěr, jednorázová splátka úvěru nebo půjčky, zapojení do projektu Phare, Sapard a strukturálních fondů (přijetí úvěru určeného na spoluúčast a předfinancování), případy, kdy zadluženost vzniká z důvodu odstranění škod po povodni, přijetí hypotečního úvěru na obecní bytovou výstavbu (splátky tohoto úvěru obec hradí z nájemného vybraného od občanů). V souvislosti s výše uvedeným požádali zástupci Svazu, aby ministr financí informoval dopisem ostatní resorty a bankovní domy o způsobu výpočtu ukazatele dluhové služby tak, aby posk ytovatel dotací nepoužíval zkreslené údaje bez tzv. ňujících ukazatelů. zohled- V souvislosti s daňovými příjmy veřejných rozpočtů v roce 2006 uplatnili zástupci Svazu a Asociace krajů požadavek na změnu podílu jednotlivých daní na příjmech obcí a krajů. Ministr financí Sobotka vyhověl této žádosti a navrhl vznik pracovní skupiny složené ze zástupců Svazu měst a obcí ČR, Asociace krajů ČR a Ministerstva financí ČR. V rámci diskuse zazněly návrhy na změnu dotační politiky státu a na reformu obecních daní a daně z nemovitostí. Svaz se hodlá intenzivně zapojit do práce odborné pracovní skupiny při ministerstvu financí a aktivně se tak podílet na přípravě možných řešení budoucí nové právní úpravy ve financování obcí a měst. Při jednání zástupci Svazu požádali také o urychlení vyřizování žádostí o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně. Ministr financí při jednání informoval, že také on vnímá sankce u poskytnutých dotací za problém, kterým se již ministerstvo financí intenzivně zabývá. Proběhlo již několik konzultací s poskytovateli dotací, jak těmto problémům předcházet. Ministerstvo financí připraví pro příští jednání Výboru pro veřejné finance analýzu tohoto problému, kde budou uvedeny nejčastější příčiny porušení rozpočtové kázně, u jakých dotací dochází k nejčastějšímu porušení rozpočtové kázně, chyby a nedostatky na straně poskytovatelů atd. Mgr. Lukáš Váňa legislativně právní odd. Kanceláře Svazu INFORMACE O ZAJIŠTĚNÍ FINANCOVÁNÍ STANDARDU ICT VE ŠKOLÁCH V ROCE 2006 V roce 2006 jsou nově nastavena pravidla poskytování účelové dotace na zajištění standardu ICT (informační a komunikační technologie) služeb ve školách. Mění se výše účelové dotace, která plyne od ministerstva školství směrem k obcím. 1) Příjemcem dotace mohou být jen právnické osoby provozující činnosti mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, ZUŠ a JŠ s právem jazykové zkoušky a kraj. O účelovou dotaci žádá, dotaci přijímá a vyúčtovává ji právnická osoba, která vykonává činnost shora uvedené školy. 2) Pro určení výše dotace se školy striktně rozlišují na vybavené (zelené) a nevybavené (červené) školy. 3) Účelová dotace se stanovuje na přepočtený počet dětí, žáků, resp. studentů denní formy studia a vychází z parametrů Standardu ICT služeb podle metodického pokynu č. j / Podkladem je zahajovací výkaz žáků, pro školní rok 2005/2006. Základem pro výpočet dotace je celkový počet žáků, kteří navštěvují školy v rámci jednoho právního subjektu. 4) Žádost se vyplní elektronicky na adrese vytiskne, opatří příslušnými razítky a podpisy a zašle na adresu krajského úřadu, pod který škola spadá. Výše účelové dotace je určena podle druhu školy a podle tzv. vybavenosti : 1) Škola, která vykonává pouze druh činnosti MŠ, může požádat nejvýše o Kč, ZUŠ nejvýše o Kč. 2) Vybavená škola základní, která vykonává podle 7 odst. 3 školského zákona tento, případně další druh činnosti, může požádat o nejvýše 100 Kč na žáka, minimálně však Kč. Dotaci může použít v libovolném členění na programy PI - Informační gramotnost, PII - Výukový software a informační zdroje, PIII - Infrastruktura, k využití příslušné části účelové dotace na P III je požadována minimálně 30% spoluúčast dalších finančních prostředků např. z vlastních prostředků školy, prostředků zřizovatele, sponzorských darů atd. 3) Nevybavená základní škola, která vykonává podle 7 odst. 3 školského zákona tento, případně další druh č i n n o s t i, m ů ž e žádat kromě základní účelové dotace o tzv. další mimořádnou dotaci ve výši 500 Kč na žáka, minimálně Kč, tedy celkem až o 600 Kč na žáka. Dotaci může použít bez povinné spoluúčasti v libovolném členění na PI, PII,PIII. informační servis č. 1/2006 strana 5

6 4) Základní školy bez rozdílu, které nemají zajištěny konektivitu prostřednictvím KI ISVS hrazenou MŠMT, mohou požádat o tuto službu nebo mohou požádat o finanční částku ve výši Kč na zajištění konektivity u libovolného poskytovatele. Pokud škola zajistí požadované parametry za méně než Kč, pak ušetřenou částku může použít v libovolném členění na PI, PII a PIII se shora uvedenou finanční spoluúčastí minimálně 30%. Školy zřizované územně samosprávnými celky musí podat žádost k přiznání účelo- vé dotace nejpozději do Další informace jsou uvedeny na www. e-gram.cz a na webových stránkách SMO ČR, kde jsou umístěny i materiály MŠMT a prezentace. Mgr. Ludmila Němcová legislativně právní odd. Kanceláře Svazu AKTUÁLNÍ NABÍDKA MEPCO OBCÍM PRO ROK 2006 MEPCO, s.r.o., dceřiná společnost Svazu měst a obcí České republiky, aktualizuje svoji nabídku obcím pro rok V roce 2005 se MEPCO intenzivně podílelo na přípravě programovacích dokumentů pro čerpání strukturálních fondů po roce 2007 (Národní rozvojový plán, Evaluace SROP, příprava Regionálního operačního plánu NUTS II Jihozápad). Disponujeme tedy aktuálními informacemi a zkušenostmi pro složité projekty měst, obcí i regionů. Naše činnost se dá rozčlenit do tří sekcí. a) Modernizace veřejné správy b) Rozvojové projekty, většinou financované ze strukturálních fondů c) Mezinárodní projekty obcí V oblasti Modernizace veřejné správy MEPCO získalo dotaci z fondů EU přes 6 mil. Kč na realizaci vzdělávacího a poradenského programu zaměřeného na zavádění moderních metod řízení jako je BSC (balanced scorecard), benchmarking a CAF. Tento projekt byl připraven spolu s Ministerstvem vnitra ČR, Vzdělávacím centrem pro veřejnou správu ČR a společností CERT. Města zde mají možnost se zapojit do programu za velmi výhodných (dotovaných) podmínek. Kromě toho nabízíme obcím revize jejich strategických plánů na podmínky financování ze strukturálních fondů pro nové období. První strategický plán jsme připravili pro Město Chomutov. V oblasti Rozvojových projektů MEPCO navazuje na své zkušenosti s realizací projektů zaměřených na podporu ekonomického a turistického rozvoje obcí (Město Vsetín) a připravuje projekty pro Revitalizaci a rozvoj městských center. Tato relativně nová část strukturálních fondů umožní přípravu kombinovaných, integrovaných projektů (tzn. investičních a neinvestičních) pro obnovu městských center, eventuelně pro budování center alternativních. Obdobně bude také možné řešit rozvoj venkovských center. Pro obce je připraven vzdělávací program LARA (www.latatoolbox.net), který umožní zdarma proškolit až 100 pracovníků obcí v oblasti přípravy a řízení obsahové části jejich rozvojových aktivit (program je realizován pod vedením holandského svazu VNG a financován z programu INTERACT). Zde chceme posílit schopnost obcí využívat jejich prostředky hlavně u tzv. měkkých projektů, které jsou zatím málo využívané. V oblasti mezinárodních projektů MEPCO pracuje v rámci tendrů Europe Aid nebo UNDP (Srbsko, Bulharsko, Rumunsko, Bosna a Hercegovina, Rusko, v přípravě je mise do Sýrie a na Ukrajinu). Českým obcím zajišťujeme zapojení do mezinárodních programů, jako jsou současné iniciativy INTERREG, eventuelně do jiných speciálních aktivit. Příkladem je zapojení obcí a měst (Hluboká nad Vltavou, Hradec Králové aj.) do programu spolupráce se Srbskem - Exchange. Součástí naší nabídky je současně zpracování koncepce zahraniční spolupráce tak, aby byla vyžita pro celkový rozvoj kvality života v obci. MEPCO také poptává odborníky z českých obcí, kteří by byli schopni poskytovat své cenné znalosti kolegům v méně rozvinutých zemích. Menším obcím se snažíme zprostředkovat informace prostřednictvím publikací a CD, v roce 2005 vyšla publikace Veřejné zakázky a veřejná podpora. Členským obcím Svazu je k dispozici zdarma na CD ROM. Pro rok 2006 připravujeme publikace z oblasti životního prostředí v rámci projektu C2ENET. Dále MEPCO poskytuje základní informace z oblasti strukturálních fondů prostřednictvím spolupráce s nakladatelstvím Economia v jejich Dotačním věstníku. Zde je k dispozici rubrika obecní poradna, do které MEPCO přispívá. Další informace a kontakty naleznete na internetové stránce Ing. Zdeněk Hušek jednatel MEPCO s.r.o. ZAJÍMÁ VÁS, JAK HLASOVALI POSLANCI O NAVÝŠENÍ PŘÍSPĚVKU NA VÝKON PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI? Dne 23. listopadu 2005 byl v rámci druhého čtení návrhu zákona o státním rozpočtu načten pozměňovací návrh vznesený poslancem Zajíčkem z iniciativy Svazu, na základě kterého by mělo dojít k navýšení příjmů obcí a měst. Stejný pozměňovací návrh podpořil také Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí svým usnesením č. 324 na své 56. schůzi dne 9. listopadu Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí ve svém usnesení doporučil Poslanecké sněmovně navýšení příspěvku na výkon státní správy pro územní samosprávné informační servis č. 1/2006 strana 6 celky celkem o 219,5 mil. Kč. Z toho mělo jít 18 mil. Kč na kompenzaci propadů ve výši příspěvku na výkon státní správy u obcí s rozšířenou působností v souvislosti se zavedením nové metodiky výpočtu příspěvku na výkon státní správy pro obce a 201,5 mil. Kč na plošné navýšení příspěvku na výkon státní správy pro územní samosprávné celky. Z tohoto důvodu bylo navrženo vytvoření nové položky s názvem Navýšení příspěvku na výkon státní správy pro územní samosprávné celky ve výši 219,5 mil. Kč v kapitole VPS, ukazateli Další prostředky pro územní samosprávné celky, na vrub ukazatele Vládní rozpočtová rezerva v kapitole VPS. V této souvislosti je třeba upozornit na skutečnost, že podle výpočtů Ministerstva vnitra doplácejí obce na výkon přenesené působnosti více než 4 mld. Kč ročně. Výbor pro veřejnou správu regionální rozvoj a životní prostředí svým usnesením č. 324 ze dne 9. listopadu doporučil také navýšení příspěvku na žáka pro obce a hl. m. Prahu o dalších 240 mil. Kč. Z tohoto důvodu také navrhl vytvoření nové položky s názvem Navýšení příspěvku na žáka pro obce a hl. m. Prahu o 240 mil. Kč v kapitole

7 VPS, ukazateli Další prostředky pro územní samosprávné celky, na vrub ukazatele Vládní rozpočtová rezerva v kapitole VPS. V rámci 3. čtení návrhu zákona o státním rozpočtu se hlasovalo o výše uvedených pozměňovacích návrzích jako o položkách b/223 a b/224. Pozměňovací návrhy bohužel nebyly schváleny. Poslanci dali přednost nesystémové podpoře jednotlivých škol na úkor systémové podpory navýšení příspěvku na žáka a příspěvku na výkon přenesené působnosti. Stejně jako u hlasování v zastupitelstvu obce se počítají pouze kladné hlasy. Zdržení se se při hlasování rovná faktickému nesouhlasu. Tak posuďte sami. Mgr. Lukáš Váňa legislativně právní odd. Kanceláře Svazu Jméno Titul Strana Hlasování o pozměňovacím návrhu b/223 b/224 Aubrecht Vlastimil ČSSD Z Z Böhnisch Robin PhDr. ČSSD N N Čada Vladimír Ing. ČSSD Z Z Černý Karel ČSSD Z Z Čurdová Anna Mgr. ČSSD M M Ekert Milan Ing. ČSSD N Z Grüner Václav Ing., CSc. ČSSD N N Hamplová Jana Mgr. ČSSD N N Hašek Michal Mgr. ČSSD Z Z Hojdar Josef Ing. ČSSD N N Hönig Pavel Ing. ČSSD N Z Ibl Petr JUDr. ČSSD Z A Jičínský Zdeněk Prof. JUDr., DrSc. ČSSD N N Kala Miloslav Ing. ČSSD N N Kapoun Miroslav ČSSD Z Z Kavan Jan ČSSD N A Koníček František Ing. ČSSD N N Kopecký Robert ČSSD N N Koudelka Zdeněk JUDr., Ph.D. ČSSD M M Kratochvíle Karel Ing. ČSSD N N Kraus Michal Mgr. Ing., Ph.D., MBA ČSSD N N Krákora Jaroslav MUDr. ČSSD N N Křeček Stanislav JUDr. ČSSD N Z Kubinyi Jozef MUDr., Ph.D. ČSSD N Z Kubuš Pavol Ing. ČSSD - - Kupčová Jitka JUDr. ČSSD N N Kužvart Miloš RNDr. ČSSD Z Z Lachnit Petr Ing., CSc. ČSSD N N Laštůvka Vladimír Ing. ČSSD N A Macháček Antonín ČSSD Z Z Martínek Radko Mgr. ČSSD Z A Máče Miroslav Ing., CSc., Ph.D. ČSSD - - Máša Miloš Ing. ČSSD Z Z Melčák Miloš Ing., CSc. ČSSD N Z Michalík Alfréd Ing. ČSSD N N Mikuta Josef ČSSD Z Z Mocová Dagmar ČSSD N N Němec Oldřich Bc. ČSSD N N Nováková Eva Mgr. ČSSD N N Orgoníková Hana Ing. ČSSD N N Petr Břetislav Ing. ČSSD Z Z Rafaj Petr Ing. ČSSD N N Řihák Josef MVDr. ČSSD N Z Seďa Antonín Ing. ČSSD N N Schling Jaromír Ing. ČSSD N N Skopal Ladislav Ing. ČSSD N N Smýkal Josef ČSSD N A Snítilý Evžen ČSSD Z Z Sobotka Bohuslav Mgr. ČSSD N N Strnad František Ing. ČSSD N N Svoboda Miroslav ČSSD Z Z Sýkora Antonín ČSSD N N Šedivá Hana JUDr. ČSSD N N Šedivá Iva Ing. ČSSD Z Z Škromach Zdeněk Ing. ČSSD N N Šplíchal Karel PhDr. ČSSD Z N Šulák Petr Ing. ČSSD N N Titz Miloš Doc. Ing., CSc. ČSSD N N Tomíček Rudolf Ing. ČSSD N N Třešňák Jiří ČSSD N N Turek Radim Mgr. ČSSD Z Z Václavek Jiří Ing. ČSSD N N Váňa Miroslav Ing. ČSSD N N Vlček Miloslav Ing. ČSSD N N Vnouček František ČSSD N N Vojtilová Jitka Ing. ČSSD Z Z Vomáčko Ladislav ČSSD Z Z Votava Václav Ing. ČSSD Z N Zaorálek Lubomír PhDr. ČSSD N N Zeman Eduard Mgr. ČSSD N N Zgarba Petr Ing. ČSSD Z Z Ambrozek Libor RNDr. KDU-ČSL Z Z Grůza Jan Ing. KDU-ČSL N N Hanuš Jiří Ing. KDU-ČSL N N Holáň Vilém RNDr. KDU-ČSL Z N Hovorka Ludvík Ing. KDU-ČSL Z N Janeček Josef MUDr. KDU-ČSL Z Z Kalousek Miroslav Ing. KDU-ČSL N N Karas Jiří JUDr. Ing. KDU-ČSL N N Kasal Jan Ing. KDU-ČSL N N Kvapil Tomáš Ing. Bc. KDU-ČSL Z Z Lobkowitz Jaroslav Ing. KDU-ČSL A Z Parkanová Vlasta JUDr. KDU-ČSL Z Z Říha Vladimír MUDr. KDU-ČSL Z Z Severa Pavel KDU-ČSL Z Z Svoboda Cyril JUDr. KDU-ČSL Z N Škopík Jan Ing. KDU-ČSL N N Šojdrová Michaela Ing. KDU-ČSL Z Z Šustr Ladislav KDU-ČSL N N Talíř Jaromír Ing. KDU-ČSL N N Vícha Josef KDU-ČSL Z Z Vykydal Ivo Ing. KDU-ČSL Z Z Antolák Vlastislav Mgr. KSČM A A informační servis č. 1/2006 strana 7

8 Bayerová Marta RNDr. KSČM A A Beneš František Ing. KSČM A A Bičík Milan Mgr. KSČM A A Braný Petr RSDr. KSČM A A Brynychová Ludmila KSČM Z A Býček Ladislav Ing. KSČM A A Čelišová Květoslava PaedDr. KSČM M Černý Alexander RSDr. KSČM A A Dlab Vlastimil KSČM A A Dolejš Jiří Ing. KSČM A A Exner Václav RNDr. KSČM A A Fialová Jiřina KSČM A A Filip Vojtěch JUDr. KSČM Z A Fisher Stanislav Ing. KSČM Z Z Frank Václav KSČM A A Gongol Jaroslav Ing, CSc. KSČM A Z Grebeníček Miroslav Doc. PhDr.,CSc. KSČM A A Grospič Stanislav JUDr. KSČM A Z Gruntová Jitka PaedDr. KSČM A A Hojda Pavel Ing. KSČM A A Konečná Kateřina KSČM Z Z Koníček Vladimír RNDr. KSČM A A Kováčik Pavel Ing. KSČM A A Levá Ivana Mgr. KSČM A A Mandík Josef Ing. KSČM Z Z Marková Soňa Mgr. KSČM A A Maršíček Zdeněk KSČM A Z Mlčák Ladislav KSČM A A Opálka Miroslav RSDr. KSČM A A Recman Svatomír RSDr. Ing. KSČM Z Z Reiber Vladimír Ing. KSČM A Z Rujbrová Zuzka JUDr. KSČM A A Rusová Marie JUDr. KSČM A A Šenfeld Josef Ing. KSČM A A Švarcberk Josef RSDr. KSČM A Z Urban Ladislav RSDr. KSČM A Z Vlčková Miroslava KSČM Z Z Vondruška Josef JUDr. KSČM - - Vostrá Miloslava KSČM A A Vymětal Karel Ing. KSČM A A Zralý Antonín RSDr. KSČM A Z Vrbík Tomáš nezař. A Z Bartoš Walter PhDr. ODS A A Benda Marek ODS A A Beneš Miroslav Ing. ODS A A Bílý Jiří ODS A A Bíža Josef Ing. ODS A A Bratský Petr Ing. ODS A A Chytka Radim Ing. ODS A Z Doktor Michal ODS A A Doležal Vladimír Ing. ODS A A Dostálová Kateřina ODS A A Dub Tomáš Ing. ODS A A Dundáčková Eva JUDr. ODS A A M omluvena) omluvena) Hasil Tomáš ODS A A Horníková Zdeňka Mgr. ODS A A Hrnčíř Pavel Ing. ODS A Z Ježek Libor Ing. ODS A Z Kladívko Tomáš ODS A A Klas Jan Ing. ODS A A Kocourek Martin Ing. ODS A A Kochan Jozef MUDr. ODS A A Krajíček Miroslav Ing. ODS A A Krill Petr Ing. ODS A A Kučera Miloslav Ing. ODS Z A Langer Ivan MUDr. Mgr. ODS A A Helena Mallotová Mgr. ODS A A Mencl Václav Ing. arch. ODS A A Nájemník Václav Mgr. ODS A A Nečas Petr RNDr. ODS A A Nedvědová Veronika Ing. ODS A A Němcová Miroslava ODS - - Novotný Zdeněk ODS A A Papež Jiří Ing. ODS A A Patera Miloš Ing. ODS A A Páralová Alena Ing. ODS A A Pátek Miroslav Ing. ODS A A Pešán Jaroslav MVDr. ODS A A Plachý Jaroslav Ing. ODS A A Pleva Petr ODS A A Poláček Josef Ing. ODS A A Pospíšil Jiří JUDr. ODS A A Rozehnal Aleš ODS A A Říman Martin Ing. ODS A Z Sehoř Karel Ing. ODS A Z Schwippel Jan Ing., CSc. ODS A A Suchánek Pavel Bc. ODS A A Suk Lubomír ODS A A Šeich David Mgr. ODS A A Talmanová Lucie Ing. ODS A A Teplík Tomáš ODS A A Tluchoř Petr ODS A A Tlustý Vlastimil Ing., CSc. ODS Z Z Vávra Eduard Ing. ODS A A Vidím Jan ODS A A Vojíř Oldřich Mgr., Ph.D. ODS A A Zajíček Tom ODS A A Záruba Bohuslav Mgr. ODS A A Bauer Jan Ing. ODS A A Fisherová Taťána US-DEU Z Z Karásek Svatopluk ThMgr. US-DEU Z Z Kořistka Zdeněk US-DEU N N Kott Petr MUDr. US-DEU Z Z Kühnl Karel JUDr. US-DEU Z Z Němec Pavel JUDr. US-DEU N Z Ostrý Vlastimil Ing. US-DEU N N Pelc František RNDr. US-DEU N N Svoboda Pavel Ing. US-DEU N N Vokáč Robert US-DEU Z Z informační servis č. 1/2006 strana 8

9 Rada Svazu zasedala 2. prosince 2005 v Praze Stav členské základny K 2. prosinci 2005 bylo ve Svazu měst a obcí ČR evidováno obcí. V souvislosti s komunálními volbami se opět počítá s určitou náborovou akcí. Členové Rady doporučili zakotvit do Stanov klauzuli, že pokud obec do Svazu vstoupí ve 3. čtvrtletí či 4. čtvrtletí roku, nemusí za daný rok platit členský příspěvek. Dále doporučili zabývat se propagací poskytovaného servisu pro malé obce - z procentuálního přehledu, jaké obce do Svazu vstupují, paradoxně vyplývá, že jde většinou o větší obce či města. V následné diskusi se hovořilo o možných cestách, jak malé obce do Svazu zapojit. Shodli se, že osobní kontakt zůstává při získávání nových členů nejefektivnější. Zpráva o hospodaření Svazu Vzhledem k tomu, že Rada Svazu schvaluje hospodaření Svazu za jednotlivá čtvrtletí (naposled ale zasedala 8. dubna 2005), členové Rady nejprve projednali a poté schválili rozbory hospodaření za první a druhé čtvrtletí. Podrobněji se pak věnovali rozboru hospodaření za třetí čtvrtletí (stručná rekapitulace viz INS č. 12/2005 z jednání Předsednictva Svazu). V souvislosti s projednávaným rozborem hospodaření Svazu se přítomní dotazovali na hospodaření dceřiné společnosti Svazu MEPCO. Na jejich dotazy reagoval pan Jech. Omluvil jednatele společnosti Ing. Huška, který se zasedání Rady Svazu nemohl zúčastnit osobně. Vysvětlil vývoj společnosti od založení až po současný stav. Informoval, že MEPCO cca před měsícem požádalo o prodloužení termínu splacení dluhu o jeden rok. Předsednictvo Svazu žádost projednalo a doporučilo Radě ji schválit. Pan Jech sdělil, že při zakládání společnosti byl vypracován podnikatelský plán, dle něhož vývoj společnosti probíhá. V příštím roce by MEPCO již mělo vykázat zisk. Jelikož se ale jedná o mladou společnost, peněžní ústavy ji neumožní čerpat finanční prostředky prostřednictvím úvěru, společnost nemůže žádat ani zálohové platby (pozn. v současné době dochází ke změně - společnost získala určité reference, pracuje na řadě projektů). Na pravidelných valných hromadách zastupuje Svaz Mgr. Lukáš Váňa, vedoucí legislativního oddělení Kanceláře Svazu. Ten potvrdil, že hospodaření společnosti se vyvíjí dle schváleného podnikatelského plánu. Jak vyplynulo z další diskuse, již několik měst a obcí, členů Rady, požádalo MEPCO o spolupráci. Využití služeb společnosti je na aktivitě starostů, společnost je třeba předně oslovit. Další dotazy ani připomínky k hospodaření Svazu za uplynulé období vzneseny nebyly. Rada Svazu vzala rozbor hospodaření ke konci třetího čtvrtletí na vědomí. V souvislosti s rozborem hospodaření vzala na vědomí i přehled realizovaných zahraničních cest od 1. ledna do 30. září Návrh rozpočtu Svazu měst a obcí České republiky na rok 2006 Pro rok 2006 je navrhován vyrovnaný rozpočet Svazu. Výkonný místopředseda podal k jednotlivým položkám rozpočtu bližší komentář. Návrh rozpočtu: Příjmy Vlastní příjmy: Příjmy na zajištění akcí pořádaných Svazem (finanční konference) Nevlastní příjmy (podléhající vyúčtování) Příjmy uvažované Příjmy celkem: ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Výdaje Provozní výdaje: ,00 Kč (počítáno se schodkem Kč, bude kryt z příjmů na zajištění akcí pořádaných Svazem) Výdaje na mezinárodní aktivity Svazu: ,00 Kč (počítáno se schodkem Kč, bude kryt z příjmů na zajištění akcí pořádaných Svazem) Výdaje na akce pořádané Svazem ,00 Kč (přebytek Kč, bude sloužit na krytí schodku některých jiných částí rozpočtu) Finanční participace Svazu na mimosvazových aktivitách ,00 Kč (počítáno se schodkem Kč, bude kryt z příjmů na zajištění akcí pořádaných Svazem) Akce uvažované (projekty) ,00 Kč Výdaje celkem: ,00 Kč V diskusi se někteří starostové dotazovali, zda by nebylo možné ponížit náklady na finanční konferenci, aby mohl být snížen i účastnický poplatek. Pro malé obce je již dost vysoký. Tímto podnětem se bude zabývat Komora obcí. Široce projednávána byla opět problematika prezentace čin- nosti Svazu, a to jak směrem ven, tak i směrem k svazové základně. Primátor Tetter, tentokrát moderátor jednání Rady, konstatoval, že zprávy do veřejných médií se dostávají těžko, obecně dnes platí, že novináři vyhledávají spíše excesy. Přesto starostové požadovali na další medializaci Svazu pracovat. Svaz by měl být podle jejich názoru také více razantní ve svých postojích. Informovanost členů Svazu není dle názoru primátora Českých Budějovic špatná. Je ale potřeba naučit se pracovat s webem Svazu i s Informačním servisem, který měsíčně přichází na stoly starostů. Pokud budou někomu připadat neúplné, může se samozřejmě obrátit na Kancelář telefonicky nebo s písemným dotazem. Zhodnocení svazové činnosti za uplynulý rok bude i přílohou některého z prvních čísel našeho zpravodaje v novém roce. Rada Svazu poté rozpočet Svazu na rok 2006 schválila. informační servis č. 1/2006 strana 9

10 Návrh termínů zasedání Rady SMO ČR na rok 2006 Jarní termín zasedání Rady byl stanoven a odsouhlasen na 7. dubna Určit podzimní termín bylo ale složitější. V souvislosti s komunálními volbami 2006 bude muset být rozpočet Svazu na rok 2007 připraven v dostatečném předstihu. Podzimní termín zasedání Rady v roce 2006 bude proto domluven až při dubnovém jednání a bude se odvíjet od přesného data voleb. Informace o aktuálně projednávaných zákonech Členové Rady byli informováni o aktuálním stavu (pozn. redakce - z období přelomu listopadu a prosince 2005) projednávání některých vybraných zákonů. Jednalo se o návrh novely zákona o obcích, návrh zákona o pomoci v hmotné nouzi, návrh zákona o sociálních službách, poslanecký návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, vládní návrh zákona o územním plánování a stavebním řádu, vládní návrh zákona o veřejných zakázkách a vládní návrh zákona o koncesních smlouvách (informace najdete ve shrnutí činnosti Svazu za rok 2005). Projednáván byl znovu mechanismus připomínkování zákonů. Primátor Stanjura informoval, že Kolegium primátorů si vytipovalo klíčové zákony, u kterých žádají, aby stanovisko Svazu s nimi bylo vždy projednáno před odesláním na příslušné instituce. Především jakékoli připomínky či stanoviska Svazu vztahující se k zákonu o obcích by vždy měly být projednány napříč všemi komorami. Pan Jech připomněl, že při zpracování svazových stanovisek je pro Kancelář Svazu závazný názor starostů, který by měl vycházet ze Stanov, z priorit schválených Sněmem Svazu, názoru Rady, Předsednictva, komor atd. Stanoviska zásadní povahy jsou předkládány vždy Předsednictvu Svazu, tím pádem i předsedům jednotlivých komor. Ing. Smolka, starosta města Vítkov, doporučil zasílat stěžejní stanoviska Svazu všem poslancům. V souvislosti s novelou zákona o obcích se diskuse členů Rady poté stočila na problematiku dozoru nad výkonem samostatné a přenesené působnosti obcí. Zapojil se do ní i primátor Prahy Pavel Bém. Podle jeho názoru při řešení otázky, kdo má jakou činnost kontrolovat, je třeba nejprve si říci, co vlastně rozumíme pod pojmem samospráva a kdo ji řídí. Aby ale kontrolu prováděl úředník, považuje osobně za nepřijatelné. Mgr. Váňa upozornil, že zavedení dozoru a kontroly není nic nového, a to jak nad výkonem samostatné, tak přenesené působnosti. V současné době byly nad jednou kompetencí dva dozorové orgány. Členové Předsednictva Svazu a Legislativní komise dlouze diskutovali tuto problematiku a dospěli k závěru, že samostatnou působnost by mělo kontrolovat MV ČR jde o kontrolu souladu se zákonem. Kontrolu účelnosti vynakládání prostředků a hospodaření se podařilo přes protesty MV ČR odstranit. Přenesenou působnost by měl kontrolovat kraj. Závěrem Doc. RNDr. Tetter, CSc., trefně podotkl, že nejlepší variantou by bylo, aby přenesenou působnost kontroloval kraj a samostatnou nikdo. Starostka Vernerová doplnila braňme se jakékoli kontrole své samostat- né působnosti, máme přece dost kontrolních mechanismů. Další diskuse, již mnohem méně bouřlivá, se týkala správního řádu a stavebního zákona. Rada Svazu závěrem přijala usnesení, ve kterém žádá a) Senát o vypuštění části novely zákona o obcích umožňující státu kontrolovat a dozorovat samostatnou působnost obcí, b) Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR o podporu návrhu Senátu umožňující odložit účinnost nového správního řádu na Rada Svazu měst a obcí ČR dále zásadně nesouhlasí s podstatným omezením samosprávy v oblasti územního plánování, které je obsaženo v návrhu nového stavebního zákona. Rada Svazu vzala na vědomí informa- ce o stavu hospodaření dceřiné společnosti Svazu - MEPCO, s. r. o., a schváli- la prodloužení termínu splacení dluhu společnosti MEPCO, s. r. o., vůči Svazu o jeden rok. Z různého Několik starostů zmínilo seminář o rozpočtovém určení daní, který se konal posledního listopadu v Senátu (viz INS č. 12/2005). Starostové se shodovali, že je nutné co nejdříve najít společnou řeč v této záležitosti vůči vládě. Pan Bezdíček doporučil v nejbližších dnech svolat jednání zástupců komor. Rada Svazu se plně ztotožnila se závěry přijatými na 8. celostátní finanční konferenci a uložila všem orgánům Svazu tyto závěry na příslušných místech prosazovat. Připomeňme si: Závěry 8. celostátní finanční konference 10. a 11. říjen 2005, Praha 1. Zachování dlouhodobé stability příjmů. 2. Okamžité zahájení diskusí a prací na novele zákona o rozpočtovém určení daní. 3. Zahrnutí spotřebních daní do systému sdílených daní. 4. Posílení motivačního prvku při financování obcí v systému sdílených daní. 5. Odstranění jednotlivých velikostních kategorií v zákoně o rozpočtovém určení daní a jejich nahrazení křivkou tak, aby nedocházelo k zásadním výkyvům v příjmech v důsledku změny v počtu obyvatel obce. 6. Zavedení nového systému obecních daní. 7. Navýšení podílu obcí na sdílených daních na úkor vybraných účelových dotací. 8. Generální pardon ze strany ministerstva financí na drobná pochybení v souvislosti s poskytnutými dotacemi a zároveň sjednocení systému kontrol nad poskytnutými dotacemi. 9. Plné hrazení výkonu státní správy v přenesené působnosti zejména u obcí tzv. I. a II. typu. informační servis č. 1/2006 strana 10

11 Josef Dytrych, starosta Miskovic a předseda Dopravní komise Svazu, informoval o vyhodnocení 3. ročníku soutěže Zklidnění dopravy ve městech a obcích (viz INS č. 10/2005 str. 3). Dále upozornil, že od 1. ledna 2006 si budou muset dopravci s vozidly nad 3,5 t a pro více jak 9 osob zakoupit elektronické průkazy. Doporučil informaci ověřit na DI. V diskusi se také někteří starostové dotazovali, zda dojde ke zvýšení odměn starostů, když úředníci mají od nového roku schválené zvýšení platů. Pan Jech konstatoval, že by muselo dojít ke změně systému. Schválené zvýšení se na odměny starostů nevztahuje, bude-li však praxe shodná s minulostí, dojde patrně k úpravě odměn zastupitelům až následně se zpětnou účinností. na základě podkladových materiálů zpracovala Lenka Zgrajová Z jednání komor a komisí Komise životního prostředí jednala 9. prosince 2005 v Praze Odborná prezentace ohledně problematiky elektroodpadů Ing. Grünerová, Ing. Křenek, MŽP ČR Zástupci ministerstva seznámili členy komise s problematikou elektroodpadů - bližší informace k této problematice budou obsahem článku v INS č. 2. Byli upozorněni i na povinnost obcí, které stanovují obecně závaznou vyhláškou výši místního poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem, tuto vyhlášku vydat a vyvěsit na úřední desce obecního úřadu do 15. prosince (více na Informace o jednání zástupců Evropské komise a zástupců české vlády o prodloužení přechodného období na implementaci směrnice Rady č. 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod Podle vyjádření zástupce Evropské komise není možné usilovat o prodloužení přechodného období z důvodu 1) přechodné období je zakotveno v Aktu přistoupení, jehož změnu by musely schválit všechny členské státy, 2) prodloužení přechodného období by mohla umožnit novelizace předmětné směrnice, kterou by musela projednat Komise, Rada i EP. Při projednávání změny směrnice by ČR musela zřejmě čelit výhradám, že směrnice byla vydána v roce 1991 a členské státy měly dostatečné období pro její implementaci. Z různého Paní Plachá informovala přítomné o usnesení vlády ČR ze dne 7. prosince 2005, kterým pověřila ministra životního prostředí sejít se s vedením SMO ČR ohledně plynofikací. Ministr životního prostředí podal Poslanecké sněmovně PČR dne 8. prosince 2005 Informaci vlády o možnostech řešení zadluženosti obcí při nedodržení některých podmínek spojených s plynofikací. Jedná se o Program rozvoje infrastruktury obcí, který je realizován v rámci Státního fondu životního prostředí. Problém je v neplnění smluvních ekologických efektů. Závěrečné vyhodnocení čeká 455 akcí, všechny mají problém s plněním smluvních podmínek. Současná praxe je prodloužení lhůty pro závěrečné vyhodnocení akce o jeden rok s tím, že ještě o další jeden rok může být prodloužena na základě žádosti příjemce dotace. Návrh ministra životního prostředí je prodloužit lhůtu o tři roky pro předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení akce. Dále je uloženo SFŽP oslovit obec - příjemce dotace tři měsíce před uplynutím lhůty a dotázat se, kolik procent připojených obyvatel se obci podařilo naplnit. SFŽP na základě této informace připraví rozhodnutí ministra životního prostředí, kterým bude výše smluvního ekologického efektu upravena a bude dohodnuto procento krácení. V této souvislosti jedná ministr životního prostředí s ministrem financí, aby u zbývajících 455 akcí bylo změnou rozhodnutí ministra životního prostředí odstraněno složité jednání obcí s finančními úřady. Ministr životního prostředí je ochoten změkčit podmínky tak, aby obec nevracela dotaci celou. Ovšem představa, že 455 obcí naplní pouze % ekologických efektů a nechají si celou dotaci, není správná. Generální pardon nebude, případy se budou řešit individuálně. PSP ČR vzala informaci na vědomí a požádala ministra životního prostředí o podání aktuální informace. upraveno ze zápisu Sociální komise a Komise pro zdravotně postižené občany jednaly společně 9. prosince 2005 v Praze Komise projednávala návrhy zákona o pomoci v hmotné nouzi a zákona o sociálních službách, které byly tentýž den projednávány v PSP ČR ve druhém čtení. K oběma normám byly uplatňovány pozměňovací návrhy, týkající se především nové sociální dávky nazvané doplatek na bydlení, prostřednictvím poslance Patery (pozn. red. ve třetím čtení bohužel nebyly Sněmovnou akceptovány, doplatek na bydlení budou vyplácet obce II). Seminář k sociálním službám O průběhu semináře informoval Mgr. Pôbiš. Připravuje se nový systém sociálních služeb, obce však nejsou dostatečně informovány (stejně tak ale i příjemci sociálních služeb). Na dotaz Mgr. Pôbiše ministerstvo sdělilo, že počítá s vyčleněním prostředků pro informační kampaň, kterou by rádo realizovalo ve spolupráci se Svazem. vybráno ze zápisu informační servis č. 1/2006 strana 11

12 Předsednictvo Komory obcí se sešlo 13. prosince 2005 v Praze Vyhodnocení soutěže Vesnice roku 2005 Pan Bezdíček informoval o jednání celostátní komise soutěže Vesnice roku 2005 ohledně upravení pravidel soutěže pro další ročníky. Předsednictvo Komory obcí navrhlo níže uvedený časový harmonogram průběhu soutěže: vyhlášení soutěže do seminář o organizaci soutěže do ukončení příjmů přihlášek do výsledky krajských kol do vyhlášení vítězů krajských kol do výjezd celostátní komise vyhlášení výsledků a tisk. konference do slavnostní vyhlášení ve vítězné obci do Předsednictvo Komory obcí se zavázalo zajistit slavnostní přijetí vítězů ročníků 2005 a vyhlášení nového ročníku za účasti ministra pro místní rozvoj v Senátu nebo na Pražském hradě. Navrhlo zahrnout do podmínek soutěže pravidla vedlejších ocenění (stuh) a vyjasnit úhradu nákladů. Závěrem předsednictvo Komory obcí doporučilo, aby se další zaštiťující organizací stal Senát. Projednání výše účastnického poplatku na finanční konferenci Akce je velmi zajímavá, ale pro malé obce začíná být finančně nedostupná (účastnický poplatek, ubytování, doprava). Předsednictvo Komory obcí doporučilo stanovit výši účastnického poplatku ve výši do 1.000,-Kč a zvážit jiné prostory pro uspořádání konference např. i mimo Prahu. Projednání pozměňovacího návrhu k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách Podle pozměňovacího návrhu by měli být do Výboru regionálních rad jmenováni pouze zástupci z řad zastupitelů krajů. Dle názoru starostů by ale v radách mohli být i zástupci z řad měst a obcí. Před projednáním návrhu v PSP bude poslancům zasláno výše uvedené stanovisko Svazu. vybráno ze zápisu Komise cestovního ruchu jednala 13. prosince 2005 na MMR Koncepce státní politiky cestovního ruchu a systém řízení cestovního ruchu v ČR Dagmar Plachá nejprve informovala o jednání Komise cestovního ruchu Rady AK ČR - viz str. 2, při kterém zástupci Svazu tlumočili připomínky Svazu k návrhu organizace a řízení cestovního ruchu v turistických regionech. Členové svazové Komise cestovního ruchu konstatovali, že hlavním nedostatkem návrhu Koncepce je absence turistických regionů. Za region je vždy považován kraj. Existuje však mnoho přirozených turistických regionů, které přesahují hranice kraje a někde i ČR. Je nezbytné jasně nastavit rozdělení kompetencí mezi kraje, obce, turistické regiony a stát (MMR). Zástupci MMR informovali o zasedání pracovní skupiny ke zpracování koncepce cestovního ruchu v ČR. Na příští jednání pracovní skupiny k této problematice bude připraven návrh rozdělení jednotlivých kompetencí. Svaz má v této skupině své zástupce (PhDr. Maierová, p. Zerzáň), kteří budou mít možnost k návrhu se vyjádřit. Ing. Kratochvíl (CzechTourism) varoval před velkými změnami v tvorbě turistických regionů s tím, že je třeba si uvědomit, jaké by to přineslo změny ve financování. Dále upozornil, že je nutné vyvarovat se vzniku velkého počtu regionů, každou změnu je třeba důkladně uvážit, stejně tak i to, zda se mají formovat zdola, či shora. MMR přislíbilo zpracovat přehled turistických regionů v ČR včetně jistého výhledu. Další diskuse se týkala problematiky financování. Zástupci Komise upozornili na nutnost zohlednění zájmů a potřeb obcí při přípravě operačních programů tak, aby bylo možné čerpat finanční prostředky na rozvoj turistických regionů, a to i v případě, že region přesahuje hranice kraje. Zástupci MMR podotkli, že v současné době není jasné, v jaké oblasti integrovaného operačního programu se cestovní ruch objeví. Nyní je zpracován pouze nástřel, který po dopracování bude předložen k širší diskusi. V současné době není možné řešit systém dotací na rozvoj turistických regionů, když ještě není jasné, jak tyto regiony budou v konečné fázi vypadat. Má být rozhodnuto, zda bude tato oblast zařazena do regionální či nadregionální úrovně. V druhém případě by prostředky přidělovalo MMR, což by mohlo vyřešit problém s hranicemi krajů versus hranice regionů. Závěrem zasedání členové komise zdůraznili, že nejprve je třeba dohodnout se na společném stanovisku s Asociací krajů ČR. V současné době jsou stanoviska Komise cestovního ruchu SMO ČR a Komise cestovního ruchu AK ČR naprosto odlišná. -evv- Komora statutárních měst přijela 14. prosince 2005 jednat do Štrasburku Primátoři českých měst diskutovali otázku přijetí Evropské ústavy a s tím související rozdílnost vnímání Evropské unie veřejností a politiky. Při následné prezentaci Fondy EU a obce vedoucí oddělení vnějších vztahů Kanceláře Svazu Mgr. Milena Jabůrková primátory upozornila na dokumenty, které požadují zapojení měst do přípravy čerpání, implementace a hodnocení evropských fondů Dále je informovala o současném stavu participace měst a obcí ve výše zmíněném procesu. Člen Pracovní skupiny pro strukturální politiku Svazu Mgr. Radek Bogdan přednesl prezentaci Příprava programovacího období : Urbánní rozměr. Ten upozornil primátory na hlavní nedostatky ve spolupráci samospráv při přípravě programových dokumentů v ČR, na rizika nezohlednění požadavků informační servis č. 1/2006 strana 12

13 měst v Integrovaném operačním programu a další nebezpečí, která vyplývají z nezajištěného spolufinancování a nedostatečné spolupráce mezi městy a národní úrovní a mezi městy a kraji. Dále uvedl, jakým způsobem se prakticky provádí zapojení měst do přípravy programových dokumentů v České republice a realizace principu partnerství. V diskuzi primátoři shodně konstatovali, že nedostatečná spolupráce mezi městy a kraji není způsobena neochotou politické reprezentace krajů, ale spíše nedostatky na úřednické úrovni. Předseda Komor y Ing. Zbyněk Stanjura podotkl, že o větším zapojení měst do přípravy regionálních operačních p r o g r a m ů ( R O P ) jednal s předsedou AK ČR Ing. Evženem Tošenovským, který mu sdělil, že kraje nevidí ve větším zapojení měst do příprav ROP žádný problém. Ing. Stanjura proto navrhl formulovat konkrétní kroky, které povedou k většímu zapojení měst do tvorby regionálních operačních programů, aby je vedení Svazu mohlo projednat s vedením Asociace krajů ČR. Dalším bodem jednání bylo projednání návrhu prohlášení primátorů k zapojení měst do přípravy národního rozvojového plánu a operačních programů viz str. 4. Komora statutárních měst závěrem svého zasedání požádala oddělení vnějších vztahů Kanceláře Svazu a Pracovní skupinu pro strukturální politiku o zpracování vyhodnocení spolupráce Svazu měst a obcí ČR s jednotlivými rezorty při procesu příprav Národního rozvojového plánu (NRP) vycházející z obsahu NRP samotného nebo jiných souvisejících oblastí. Dále požádala o vypracování seznamu postupných kroků, které by Komora statutárních měst, Předsednictvo Svazu, Pracovní skupina pro strukturální politiku a Regionální komise měly v návaznosti na schůzku a prohlášení primátorů ve Štrasburku učinit. Doporučila také odeslat prohlášení primátorů primátorovi Brna PhDr. Richardu Svobodovi, členovi ŘKV, jako součást připomínek k Národnímu rozvojovému plánu a zajistit překlad prohlášení do angličtiny a rozeslat evropským a českým institucím. -evm- Školská komise zasedala 15. prosince 2005 v Praze SIPVZ (Státní informační politika ve vzdělávání) Dr. Štiková krátce shrnula vývoj problematiky. Zástupci Svazu dostali možnost zúčastnit se jako hosté pouze jednoho jednání komise, která se problematikou SIPVZ zabývá. Svaz se tedy neměl možnost k rozdělování finančních prostředků na internetizaci škol vyjádřit. Výsledkem všeho je, že nyní již nebudou přidělovány prostředky školám, které měly uzavřenou smlouvu v rámci projektu internet do škol, resp. budou přidělovány příspěvky pouze minimální. Prostředky budou přidělovány školám, které dosud nejsou vybaveny. Školská komise se zásadními připomínkami v této věci oslovila ministryni školství, odpověď ale nepřišla. (Pravidla poskytování účelové dotace na zajištění standardu ICT služeb ve školách viz str. 5.) Přítomní vzali informace na vědomí. Komise se bude snažit, aby veškeré potřebné informace byly ministerstvem rozeslány na všechny školy. Krajské normativy Svaz obdržel konečnou verzi vyhlášky o krajských normativech včetně směrnice. Informace MŠMT k nové vyhlášce: - upřesnění jednotek výkonu, - stanovení výše příplatku pro žáky se zdravotním postižením na základě novely vyhlášky 73/2005 Sb., - možnost stanovit 2 krajské normativy za přesně stanovených podmínek, - dorovnání školám všem školám, kde je povinnost stanovit funkční závislost v průběhu roku (odloučená pracoviště) formou úpravy rozpočtu, - krajské úřady mohou přidat peníze, ale nikoliv poskytnuté prostředky snižovat, - úklid školní jídelny se započítává přímo do normativu školní jídelny, je tedy třeba ubrat z normativu školy, - u MŠ pro výpočet normativů se započítávají jen děti, které k nastoupí do MŠ (ubude cca 7000 dětí v MŠ, které nastoupí až po ), řešení situace nabízí MŠMT tím, že by se k výkonům v agregovaných normativech připočetla polovina dětí docházejících nepravidelně, jde o cca dětí v celé ČR, - náhradní stravování v restauracích normativně se z přímých výdajů hradit nedá, nelze řešit ani cíleně mimonormativně, jediným řešením je, aby tato restaurace (jídelna) byla zapsána do školského rejstříku a pak dostane normativ. Vyhláška o předškolním vzdělávání Vyhláška byla novelizována na základě zákona o státní sociální podpoře a na základě připomínek odborníků, kromě jiného i připomínek Svazu měst a obcí. Mění se stanovování výše úplaty, kdy v letních měsících v době přerušení provozu je možno snížit úplatu až na nulu (počítá se také podle různých specializovaných provozů MŠ). Výše úplaty se oznámí na viditelném místě, při jejím stanovování již nebude třeba postupovat dle správního řádu (mimo případy podle zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů). upraveno ze zápisu informační servis č. 1/2006 strana 13

14 Vy se ptáte, my odpovídáme Kdy se subjekt stává plátcem DPH Dotaz: MěÚ provádí veřejnosprávní kontrolu u ZŠ. Školní jídelna, kterou ZŠ sama provozuje, je od března 2005 registrována jako plátce DPH, ale v ostatních činnostech je ZŠ neplátcem. Prosím o informaci, zda je tento stav věci správný, nebo musí být ZŠ plátcem DPH jako celek. Odpověď: Dne 1. května 2004 vstoupil v platnost nový zákon o DPH (zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Okamžikem, kdy se subjekt musí stát plátcem DPH, je nově stanoveno překročení obratu 1 milionu korun za nejbližších 12 předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Školní jídelna v právní subjektivitě tedy samostatný právní subjekt, např. příspěvková organizace, je povinna výši svého obratu sledovat sama. To platí i v případě, že je například školní jídelna umístěna přímo v budově základní školy, která je také samostatným právním subjektem. Pokud je však školní jídelna na základě zřizovací listiny pouze součástí většího organizačního celku (školy) příspěvkové organizace, která má právní subjektivitu, sleduje obrat tento právní subjekt (základní škola) společně za všechny činnosti. V případě, že za nejbližších 12 předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne obrat 1 milionu korun, musí se u svého místně příslušného finančního úřadu zaregistrovat jako plátce DPH, a to do 15. dne následujícího po měsíci, ve kterém byl obrat překročen. Plátcem DPH se organizace stane od prvního dne třetího měsíce po měsíci, ve kterém byl obrat překročen ( 6 a 94 zákona o DPH). Mgr. Ludmila Němcová legislativně právní oddělení Kanceláře Svazu K dárkovým kuponům Dotaz: Bylo uvažováno o pořízení dárkových kuponů v hodnotě do Kč na zaměstnance ze sociálního fondu města, které by byly poskytnuty všem zaměstnancům jako dar k závěru roku. Mohou být tyto dárkové kupony považovány za nepeněžní plnění dle znění 6 odst. 9 písm. ch) zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů (tzn. že by poskytnutí těchto poukázek nebylo daněno daní z příjmů ani zatíženo odvody na sociální a zdravotní pojištění )? Pokud by dárkové poukázky této povinnosti podléhaly, bylo by samozřejmě pro obec jednodušší plnění v peněžní formě (odvody by se provedly tak jako tak a bylo by s tím méně práce ). Odpověď: Tento dotaz obsahuje vlastně jednotlivé podotázky: 1) zda jsou dárkové kupony považovány za nepeněžní plnění a 2) zda jsou zdanitelné darovací daní nebo daní z příjmu a 3) zda lze tyto poukázky ze sociálního fondu města poskytnout. Pokud se podíváme na problematiku dárkových kuponů (tedy kuponů znějících na určitou částku na nákup např. v OD, knihkupectví nebo parfumerii atd.) obecně, mám za to, že tyto považovat za nepeněžní plnění lze, přestože představují zcela určitou finanční částku, kterou dárce poskytuje, jsou však zároveň omezeny pouze na nákup zboží, což omezuje volnost nakládání s těmito prostředky ze strany obdarovaného. Dále pokud se jedná o určení, jakým způsobem budou tato nepeněžní plnění zdaněna, pak je nutno nahlédnout do ustanovení 6 odst. 9 písm. ch) zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, které zní (viz text): (9) Od daně jsou, kromě příjmů uvedených v 4, dále osvobozeny ch) hodnota nepeněžních darů poskytovaných z fondu kulturních a sociálních potřeb podle příslušného předpisu, 6a) u zaměstnavatelů, na které se tento předpis nevztahuje, hodnota nepeněžních darů poskytovaných za obdobných podmínek ze sociálních fondů nebo ze zisku (příjmu) po jeho zdanění, anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, a to až do úhrnné výše 2000 Kč ročně u každého zaměstnance 6a) Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění vyhlášky č. 510/2002 Sb. Pokud se zaměříme na určení termínu za obdobných podmínek ze sociálních fondů, pak podle vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních sociálních potřeb, ve znění vyhlášky č. 510/2002 Sb., lze poskytovat prostředky z FKSP pouze podle ustanovení 4 až 14 této vyhlášky, kde 14 upravuje poskytování darů zaměstnancům, případně jiným fyzickým osobám (viz text): 14 Dary (1) Z fondu lze poskytovat zaměstnancům věcné nebo peněžní dary a) za mimořádnou aktivitu ve prospěch zaměstnavatele při poskytnutí osobní pomoci při požáru, živelní události a při jiných mimořádných případech a za aktivitu humanitárního a sociálního charakteru a péči o zaměstnance a jejich rodinné příslušníky, b) při pracovních výročích 20 a každých dalších 5 let trvání pracovního nebo služebního poměru u zaměstnavatele; do pracovního výročí lze započítat i dobu trvání pracovního poměru u jiných zaměstnavatelů. Do pracovních výročí nelze zahrnout dobu výkonu práce konané na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr, c) při životních výročích 50 let a každých dalších 5 let věku, d) při prvním odchodu do starobního nebo plného invalidního důchodu. (2) Za mimořádnou aktivitu podle odstavce 1 písm. a) lze z fondu poskytnout dar i jiným fyzickým osobám než zaměstnancům. (3) Celková výše darů může činit nejvýše 15 % ze základního přídělu. Nevyčerpanou část limitu lze převádět do dalšího roku pro stejný účel, a to nad stanovený limit. (4) Dary lze poskytovat též jiným fyzickým osobám nebo příspěvkovým organizacím postiženým živelní pohromou, ekologickou nebo průmyslovou havárií na územích, na kterých byl vyhlášen nouzový stav. Na tyto dary se nevztahuje omezení podle odstavce 3. Analogicky k textu ustanovení vyhlášky o FKSP je tedy patrné, že nákup dárkových informační servis č. 1/2006 strana 14

15 kuponů k tomuto účelu by neměl být hrazen ze sociálního fondu města, ze kterého lze poskytovat peněžní a nepeněžní plnění maximálně do rozsahu podle ustanovení vyhlášky o FKSP, nikoliv více. Dárkové poukazy by bylo nutno zakoupit z jiných prostředků než ze sociálního fondu a v každém případě by se jednalo o nepeněžní příjmy zdanitelné daní z příjmů a podléhající odvodům sociálního a zdravotního pojištění. Pokud by se však jednalo o nákup poukazů na rekreaci nebo nákup poukazů na vstupenky na kulturní, či sportovní akce (analogicky podle 8 a 9 vyhlášky o FKSP), nezdaňovaly by se podle 6 odst. 9 písm. d) zákona o dani z příjmu (viz text) jako: nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnancům z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního fondu, ze zisku (příjmu) po jeho zdanění anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, ve formě možnosti používat rekreační, zdravotnická a vzdělávací zařízení, předškolní zařízení, závodní knihovny, tělovýchovná a sportovní zařízení nebo ve formě příspěvku na kulturní pořady a sportovní akce; jde-li však o poskytnutí rekreace včetně zájezdů, je u zaměstnance z hodnoty nepeněžního plnění od daně osvobozena v úhrnu nejvýše částka Kč za kalendářní rok. Jako plnění zaměstnavatele zaměstnanci se posuzuje i plnění poskytnuté pro rodinné příslušníky zaměstnance Shrnutí: Odměna formou dárkových poukazů na nákup zboží do 2000 Kč všem zaměstnancům úřadu možná je, avšak nikoliv ze sociálního fondu a daní se vždy dle zákona o dani z příjmu jako příjem ze závislé činnosti a hradí se povinné odvody. Ze sociálního fondu by bylo možné uhradit poukazy na rekreaci nebo vstupenky na kulturní nebo sportovní akce. Výše příspěvku je pak stanovena vnitřním předpisem, případně lze jako dar zakoupit hromadně vstupenky na divadelní představení pro všechny zaměstnance nebo uspořádat vánoční kulturní večírek, což je nepeněžní plnění od daně z příjmu osvobozené. Proto, pokud zaměstnavatel uvažuje o daru v různé výši pro jednotlivé zaměstnance, je jednodušší dar poskytnout v peněžní podobě formou odměny, protože k odvodu daně z příjmu a sociálního a zdravotního pojištění stejně dojde a odpadne problém s nákupem dárkových poukazů. Mgr. Ludmila Němcová legislativně právní oddělení Kanceláře Svazu K peticím Dotaz: Jak naložit s peticí podepsanou rodiči žáků naší školy, ve které vyjadřují nesouhlas se spojením dvou tříd z důvodu malého počtu žáků, a zároveň s jednáním ředitele školy - nedostatečná komunikace s rodiči a nedostatečná informovanost. Odpověď: Podle 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním (petiční zákon), je občanům dáno právo obracet se na státní orgány s podněty, návrhy a stížnostmi, a to ve věcech veřejného a jiného společného zájmu. V 8 tohoto zákona je sice vysvětlen pojem státní orgán, uvědomme si však, ve které době zákon o právu petičním vznikl a jaké postavení v té době měly územní celky. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v 102 odst. 2 písm. n) říká: Radě obce je vyhrazeno stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností a dále v 35 odst. 2 pozitivně vymezuje, které věci spadají do samostatné působnosti obce, tedy zejména záležitosti uvedené v 84, 85 a 102, s výjimkou vydávání nařízení obce. Je tedy nepochybné, že vyřizování petic a stížností spadá do samostatné působnosti obce. Zákon o obcích neupravuje petiční právo občanů obce, a to z toho důvodu, že právo petiční již zvláštním zákonem upraveno je a týká se všech občanů ČR bez rozdílu. Pomocí petice se lze obracet na orgány obce do oblasti samostatné působnosti, např.: petice proti prodeji, územnímu plánu, rušení příspěvkových organizací, jménu ulice, zrušení nebo zřízení obecní policie, sloučení nebo rozdělení obce, petice na vyhlášení referenda jsou jen malým výčtem možných petic občanů. K nim samozřejmě přistupují i petice do oblasti přenesené působnosti petice k zřízení přechodů nebo retardérů u škol, proti výstavbě výškových budov, proti kácení stromových alejí, dále petice směřované vládě, ministrům, prezidentovi. Petiční právo občanů je nesmírně široké a zasahuje všechny oblasti veřejného života, potažmo veřejné správy. Omezení pro podání petice taxativně stanoví 1 odst. 4 petičního zákona. Způsob podání a vyřizování je uveden v 5 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním: Podání a vyřízení petice (1) Petice musí být písemná a musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává; podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat. (2) Státní orgán, jemuž je petice adresována, je povinen ji přijmout. Nepatří-li věc do jeho působnosti, petici do 5 dnů postoupí příslušnému státnímu orgánu a uvědomí o tom toho, kdo petici podal. (3) Státní orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět tomu, kdo ji podal anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení. Stejně tak zákon stanoví formu petice v 4 petičního zákona: Shromažďování podpisů pod petici (1) Občan nebo petiční výbor může každým způsobem, který neodporuje zákonu, vyzývat občany, aby petici svým podpisem podpořili. K podpisu pod petici občan uvede své jméno, příjmení a bydliště. Musí být umožněno, aby se s obsahem petice před podpisem řádně seznámil. K podpisu nesmí být žádným způsobem nucen. (2) Pokud podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena; dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat. (3) K účelu uvedenému v odstavci 1 mohou být petice a podpisové archy vystaveny též na místech přístupných veřejnosti. K tomu není třeba povolení státního orgánu, nesmí však dojít k omezení provozu motorových a jiných vozidel a k rušení veřejného pořádku. (4) Shromažďováním informační servis č. 1/2006 strana 15

16 podpisů na místě přístupném veřejnosti může být pověřena osoba, která dosáhla věku 16 let. Ve vašem případě bude třeba zjistit, zda se jedná o formu petice nebo o pouhou stížnost a podle toho zachovat formu odpovědi. K samotnému problému slučování tříd nelze zaujmout jiné stanovisko, než že je toto rozhodnutí v rukou ředitele, který je za chod a ekonomickou situaci školy odpovědný. Nicméně by bylo na druhé straně vhodné, aby ředitel projednával tyto věci i se zřizovatelem školy a pokusil se najít vhodnější řešení. Zřizovatel může ředitele ze nevhodné jednání k rodičům žáků a malou informovanost potrestat odnětím osobního ohodnocení, které je nenárokovou složkou mzdy. Mgr. Ludmila Němcová legislativně právní oddělení Kanceláře Svazu K povolování pracovních cest Dotaz: Naše obec nemá radu, její funkci plní starosta. Kdo podepisuje povolení pracovních cest, když se jedná o cesty o délce 2 až 8 hodin např. na nákupy pro obec, vyřizování na úřadech, když se zastupitelstvo obce schází v intervalu např. i dvou měsíců a není možné dopředu předvídat jednotlivé pracovní cesty? Může si starosta povolovat služební cesty sám, když plní funkci rady? Není to paradox, aby jednotlivé pracovní cesty byly uvedeny v usnesení zastupitelstva? Odpověď: Je to paradoxní, ale starosta vykonávající pravomoci rady obce podle 99 odst. 2 a 102 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, bude oprávněnou osobou, která bude podepisovat cestovní příkazy členům zastupitelstva, včetně svojí osoby, pokud si tuto pravomoc zastupitelstvo obce nevyhradí (viz 84 odst. 4 a 102 odst. 3 zákona o obcích, zastupitelstvo si může vyhradit jak rozhodování o jednotlivých cestách, tak i jen o některých druzích cest např. cesty do zahraničí, studijní cesty, cesty nad 150 km apod.; naopak si také může vyhradit, že bude rozhodovat o všech záležitostech týkajících se pracovních cest a potom z této pravomoci stanoví blokovou výjimku pro určité druhy cest, které jsou již předem povoleny zastupitelstvem samozřejmě je dobré zakotvit i možnost zastupitelstva rozhodnout o takto předem povolených cestách v odůvodněných případech) nebo zastupitelstvo nestanovilo podle 84 odst. 2 písm. x) zákona o obcích zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce, ve kterých pro uplatnění nároku na náhradu cestovních výdajů spojených s cestou při výkonu funkce člena zastupitelstva určí podmínku schválení této cesty zastupitelstvem obce (tímto si vlastně zastupitelstvo vyhradí pravomoc rozhodovat o schvalování pracovních cest). Záležitosti týkající se schvalování pracovních cest (kromě cestovních náhrad viz výše) v samostatné působnosti obce není ze zákona vyhrazeno zastupitelstvu ani radě, proto se zde uplatní 102 odst. 3 zákona o obcích, tj. rozhoduje v této věci rada obce. Jestliže se rada obce nevolí jako v tomto případě, pak je to starosta, který vykonává nevyhrazené pravomoci v samostatné působnosti místo rady obce. Vedle toho, v případech, kdy není rada obce volena, je část vyhrazených pravomocí rady zabezpečována zastupitelstvem obce, výčet je taxativně stanoven v 102 odst. 4 zákona o obcích (tímto se jedná o vyhrazené pravomoci zastupitelstva obce, které musí být vždy zvoleno) a část vyhrazených pravomocí rady vykonává místo ní právě starosta obce. Mgr. Pavel Drahovzal legislativně právní oddělení Kanceláře Svazu Co nového ve Sbírce zákonů prosinec 2005 Konec roku bývá okamžikem bilancování. Co se týče legislativní aktivity, uplynulý rok 2005 byl se svými 543 vydanými dokumenty ve Sbírce zákonů chudší oproti roku 2004 (přesně 700 dokumentů), nelze však říct, že by byl pro obce méně zajímavý. Začátek roku byl ve znamení prováděcích předpisů ke školskému zákonu, na což plynule navázala nepovedená novela zákona o střetu zájmů, která byla v červenci zrušena Ústavním soudem. Podzim a zima pak byla spíše ve znamení přípravy nových předpisů (v oblasti sociální, je přichystána změna zákona o obcích i nový zákon o střetu zájmů), které by měly vyjít ve Sbírce zákonů příští rok. Budeme vás o nich samozřejmě informovat. Nález Ústavního soudu č. 476/2005 Sb., ze dne 1. listopadu 2005 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Planá č. 2/2003 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru města Planá Poměrně nenápadný nález pléna Ústavního soudu se může stát dost významným v oblasti územního plánování. Ústavní soud totiž judikoval, že lpění na povinnosti obce předkládat každou zamýšlenou změnu v závazné části územně plánovací dokumentace, tj. každou změnu obecně závazné vyhlášky obce, nadřízenému orgánu územního plánování (tj. krajskému úřadu), je v rozporu s rozumným výkladem těchto ustanovení. Jinými slovy, že jde o formalismus, tj. lpění na dodržení procesních postupů bez toho, že by byl sledován vlastní účel těchto postupů. Účinnost: od 7. prosince 2005 Vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech Předpis je vytvořen za účelem rozdělení peněz ze státního rozpočtu jednotlivým školám. Oproti roku 2005, kdy byl tento princip poprvé použit, došlo k několika změnám. Změnily se příplatky pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením, zrušila se nepřekročitelná mez pro výpočet minimální úrovně krajských normativů a byla zavedena možnost stanovit dva krajské normativy pro jednu jednotku výkonu za přesně definovaných podmínek. Krajům byla dána možnost více podpořit školství, protože krajský informační servis č. 1/2006 strana 16

17 úřad může provést zvýšení krajského normativu nad rámec vyplývající z hodnot ukazatelů uvedených ve vyhlášce, pokud je toto zvýšení zabezpečeno v celkovém objemu finančních prostředků přidělených kraji prostřednictvím republikových normativů. Účinnost: od 1. ledna 2006 Vyhláška č. 507/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Novelizace vyhlášky upravuje podmínky vytváření chráněných pracovních míst a okrajově upravuje i společensky účelná pracovní místa. Účinnost: od 1. ledna 2006 Nařízení vlády č. 533/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů Text ani účinnost předpisu nebyla ještě v době tvorby rubriky známa. Nařízení vlády č.537/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů Text ani účinnost předpisu nebyla ještě v době tvorby rubriky známa. zpracoval Mgr. Jakub Pôbiš za rubriku odpovídá Mgr. Lukáš Váňa Co jsme připomínkovali v prosinci Názvy připomínkovaných materiálů, které nejsou vyznačeny tučně, byly ze strany Svazu bez připomínek. Tučně označené názvy legislativních návrhů byly připomínkovány, texty připomínek najdete na K návrhům zvlášť hodným vaší pozornosti připojujeme krátký komentář. Materiál Strategie dopravní obsluhy území Ke stanovení ceny dopravního výkonu pro posouzení vstupů u dopravců je třeba nastavit jednotná kritéria. Návrh vyhlášky, kterou se stanoví pravidla pro uznávání odborné a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie pro účely podnikání v energetických odvětvích V návrhu směrnice Ministerstva životního prostředí ke sjednocení postupu při počítání osmidenní lhůty podle 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, určené k publikaci ve Věstníku vlády navrhujeme vypustit v čl. I slova všech stupňů. Upozorňujeme, že zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, žádné rozlišování stupně obecního úřadů nezná. Formulace budí dojem, že obecní úřady obcí jsou mezi sebou ve vztahu nadřízenosti a podřízenosti, což nekoresponduje se zakotveným systémem výkonu přenesené působnosti na úrovni obcí. Obecní úřady obce s rozšířenou působností a pověřené obecní úřady jsou zároveň i obecními úřady vykonávajícími přenesenou působnost v základním rozsahu (viz 61 odst. 1 zákona o obcích). Nařízení vlády, kterým se stanoví okruh osob s nízkými příjmy a se zvláštními sociálními potřebami, doklady, kterými se tyto osoby prokazují poskytovateli univerzální služby, a doklady, kterými fyzická osoba prokazuje poskytovateli univerzální služby zdravotní postižení V návrhu nařízení vlády postrádáme ustanovení, které by ošetřilo situaci, kdy občan ztratí statut sociálně potřebného občana, skutečnost neohlásí a požívá výhod nadále až do doby, kdy vyprší platnost potvrzení. Nařízení vlády by mělo obsahovat sankci za toto chování (např. ve formě pokuty nebo doplacení cenového rozdílu společnosti Český Telecom, a.s.). Návrh materiálu Možnosti sjednocení právního prostředí kontroly prováděné orgány veřejné správy Návrh vyhlášky, kterou se zrušuje vyhláška č. 347/2002 Sb., o hygienických požadavcích na prodej potravin a rozsah vybavení prodejny podle sortimentu prodávaných potravin Návrh Koncepce spotřebitelské politiky na léta Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 186/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv, ve znění pozdějších předpisů Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu a o připomínky k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace zpracovala Dagmar Plachá za rubriku odpovídá Mgr. Lukáš Váňa informační servis č. 1/2006 strana 17

18 VYHODNOCENÍ připomínkování některých pro obce stěžejních právních norem v roce 2005 aneb naše úspěchy a neúspěchy na poli legislativy Ke konci roku bývá zvykem bilancovat. Snažíme se o to i my. Proto vám chceme touto cestou přiblížit výsledky práce Svazu na poli legislativy, na níž se každodenní činnost Kanceláře Svazu orientuje především. Jde o připomínkování a vyjadřování se k zákonům, vyhláškám a jiným právním předpisům, které ovlivňují život našich obcí a měst. Jako povinné připomínkové místo Svaz v roce 2005 obdržel k vyjádření 217 návrhům legislativních norem. 172 z nich připomínkoval, 45 zůstalo ke konci roku ještě rozpracováno. Je třeba si uvědomit, že práce našich legislativců nekončí písemným vyjádřením se k právním normám, ale že aktivně vstupují do celého legislativního procesu. Účastní se meziresortních připomínkových řízení, návrhy a podněty Svazu obhajují na příslušných ministerstvech, v poslaneckých i senátních výborech atd. Nelze zde hodnotit úspěchy či neúspěchy lobby Svazu u všech 172 návrhů. Zaměřili jsme se proto na ty nejzávažnější. Pojďte se na vybrané právní normy podívat s námi. Zákon o pomoci v hmotné nouzi Dlouhodobě avizovaná úprava, která je v médiích prezentována jako nástroj, jak zvýšit motivaci lidí pracovat a nežít ze sociálních dávek, se obcí dotýká tím, že původně zaváděla dávku nazvanou doplatek na bydlení, kterou měly všechny obce vyplácet z vlastního rozpočtu. Samozřejmě včetně toho, že by musely z vlastních peněz zaplatit úředníka, který by posuzoval nárok na dávku. Série jednání s ministerstvem, včetně jednání pana výkonného místopředsedy s ministrem Škromachem a naše aktivity v Poslanecké sněmovně sice bohužel nevedly k zamítnutí zákona jako celku (hlasování dopadlo 66:68 v neprospěch zamítnutí zákona), ale zapříčinily změnu koncepce vyplácení zmíněné sociální dávky, kterou budou od 1. ledna 2007 vyplácet stejně jako další dávky podle tohoto zákona pověřené obecní úřady. Ačkoliv je toto řešení celkem uspokojivé, snahou Svazu v Senátu bude, aby zmíněnou sociální dávku vyplácely úřady práce. Zákon o jednostranném zvyšování nájemného z bytu Pod tímto názvem se skrývá již několik let slibovaná úprava deregulace nájmů. Ministerstvo pro místní rozvoj přistoupilo k tvorbě zákona nestandardně a nabídlo škálu parametrů týkajících se rychlosti deregulace, ze kterých Bytová komise Svazu vybrala deregulaci po dobu 4 let. Díky aktivitě Svazu v připomínkovém řízení rovněž ze zákona vypadlo byrokratické ustanovení ukládající obcím v samostatné působnosti (tedy z vlastního rozpočtu) zjišťovat výši nájmů ve svém obvodu a tvořit tak tzv. zrcadlo nájemného. Zákon ve Sněmovně doznal změn ve výši deregulace, byl schválen a čeká jej projednání v Senátu. I když si lze plánovaný meziroční nárůst nájemného představit vyšší, můžeme považovat za úspěch, že podobný zákon i díky lobby Svazu vůbec prochází bez zbytečného zdržování zákonodárným procesem. Nadále je třeba zdůrazňovat, že obce jsou vlastníky bytového fondu jako každý jiný a nesmí jim být diktováno zvláštní a pomalejší tempo deregulace. Zákonná úprava střetu zájmů V roce 2005 od 1. března do 22. června platila poslanci vytvořená novela zákona o střetu zájmů, která byla schválena i přes zamítavé stanovisko Senátu, ke kterému přispěl svou argumentací i Svaz. Do doby zrušení této úpravy Ústavním soudem Svaz doporučoval, že není nutné vzdávat se mandátu z důvodu neslučitelnosti funkcí. V reakci na zrušení této novely zákona připravilo ministerstvo spravedlnosti nový zákon, který se měl vztahovat na všechny zastupitele, což se Svazu v připomínkovém řízení podařilo odvrátit. Hlasy Svazu v Poslanecké sněmovně rovněž přispěly k tomu, že porušování zákona nebude dozorovat a sankcionovat orgán složený z lidí jmenovaných Svazem, ale soudy jako jedinými nezávislými orgány. Přijetí tohoto zákona je naplánováno zhruba na půli roku 2006 s účinností od 1. ledna Vztáhne se tedy až na nově zvolené obecní zastupitele. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 46/2004 Sb. Návrh zákona byl vzhledem k připomínkám Svazu a dalších připomínkových míst stažen. Svaz uplatnil sedm zásadních připomínek k navrhovanému znění, které se týkaly zejména upřesnění vymezení pojmu činnosti v oblasti veřejné správy, povinnosti složit zkoušku ZOZ, délky a okruhu vstupního vzdělávání, kdo je oprávněn jmenovat vedoucí úředníky, dokladů pro výběrové řízení, povinnosti úřadu zasílat doklady neúspěšnému uchazeči zpět z důvodu úspory finanční nákladnosti pro uchazeče atd. MV ČR se nakonec rozhodlo vypracovat nový zákon o úřednících. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Návrh zákona byl schválen dne 7. prosince 2005, zásadní připomínky Svazu byly do návrhu zapracovány a přijaty. Týkaly se režimu opuštěných a toulavých zvířat a povinností obce s jejich odchytem a následné úhrady nákladů, které obce na péči o zvíře vynaložily. Působnosti obce podle zákona jsou tak nyní v přenesené působnosti, krom zřizování útulků, které zůstalo v samostatné působnosti. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 112/2000 sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 81/2005 Sb. Návrh zákona je ve druhém čtení, zásadním připomínkám Svazu bylo vyhověno. Týkaly se poplatků za rozmnoženiny, s jejichž zvyšováním Svaz nesouhlasil z důvodů zachování služeb poskytovaných obcemi a jejich organizacemi, dále stanovení procentuálního počtu rozmnoženin poskytnutých za úplatu na úřadech a v příspěvkových organizacích zřízených územně samosprávnými celky (neopodstatněné omezení činnosti obcí a jejich institucí), a přechodu autorských majetkových práv z autorských práv při zrušení příspěvkové organizace, která budou přecházet na zřizovatele - obec. Vládní návrh zákona o podmínkách konání některých shromáždění V návaznosti na akci CzechTek 2005 připravilo ministerstvo vnitra zvláštní zákon, který by upravil podmínky konání akcí podobného typu informační servis č. 1/2006 strana 18

19 (tj. hromadných hudebních produkcí), při kterých by docházelo k obtěžování okolí. Hlavní připomínka, se kterou se předkladatel nedokázal odpovídajícím způsobem vypořádat, bylo zakotvení skrytého povolovacího režimu pro pořádání shromáždění, což je z pohledu čl. 19 Listiny základních práv a svobod nepřípustné. Další připomínky směřovaly k vysílání zástupce na shromáždění obecním úřadem obce s rozšířenou působností (zda je účast zástupce povinná, zda musí být přítomen po celou dobu shromáždení), jak seznámit všechny účastníky srozumitelně se skutečností, že je shromáždění rozpuštěno (co dělat v případě, když jsou cizinci), snížení počtu účastníků pro ohlášení shromáždění oproti navrhované zákonné úpravě, co je a není kulturní akcí a místem určeným k nim, neúměrně krátké lhůty pro posuzování a rozhodování o podání svolavatele shromáždění a také definice pojmu shromáždění podle tohoto zákona. Předkladatel uznal opodstatněnost některých svazových námitek (zástupce úřadu, skrytý povolovací režim, lhůty pro rozhodování úřadu, nedostatečné vyčíslení dopadů na veřejné rozpočty v důvodové zprávě) a rozhodl se návrh zákona před předložením do vlády přepracovat. Potřebnost zákona vyvolává rozpory i mezi obcemi. Vládní návrh zákona o veřejně soukromých partnerstvích (koncesní zákon), po připomínkovém řízení přejmenován na zákon o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) Tento zákon zavádí právní úpravu tzv. Public - Private Partnerships (partnerství veřejně - soukromého sektoru), která je uplatňována při realizaci některých dlouhodobějších záměrů a projektů, a to hlavně v oblasti životního prostředí (např. čističky odpadních vod, skládky, spalovny apod.) a zajišťování služeb ve veřejném zájmu (např. doprava, kanalizace a vodovody, veřejné osvětlení apod.). Návrh zákona byl schválen ve třetím čtení Poslaneckou sněmovnou dne 16. prosince 2005 i s některými pozměňovacími návrhy předloženými Svazem. Oproti původnímu návrhu (což bylo již namítáno i v připomínkovém řízení) se podařilo prosadit námitku Svazu, aby pro schválení koncesní smlouvy nebyla potřeba 3/5 většina všech zastupitelů obce, dále aby uzavření koncesní smlouvy nebylo podmiňováno souhlasem Ministerstva financí, pouze bude nutné požádat o jeho stanovisko, které bude muset být projednáno při schvalování smlouvy. Nyní směřuje zákon do Senátu, kde by měl být projednáván na deváté schůzi v lednu Vládní návrh stavebního zákona Tento návrh byl velmi dlouho připravován (již od roku 2001, kdy vláda schválila věcný záměr zákona), velmi dlouho diskutován s odbornou veřejností, přesto nejde o tzv. revoluční, zjednodušující a moderní normu, jak je prezentováno vládou. Až na základě námitek Svazu a jiných organizací předložil Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí příslušný pozměňovací návrh, jenž byl dne 20. prosince 2005 přijat plénem Poslanecké sněmovny ve třetím čtení a kterým tak došlo k odstranění dlouhotrvající hrozby rušení stávajících stavebních úřadů na obcích I. typu. Bohužel toto byl jediný ústupek ze strany ministerstva, protože pořizování územně plánovací dokumentace bude i nadále spadat do přenesené působnosti (Svaz navrhoval samostatnou působnost) s tím, že na rozdíl od současného stavu, kdy jsou pořizovateli všechny obce, budou pořizovateli jen obce III. typu a další obce určené nařízením kraje. Mezikroky v procesu územního plánování budou i nadále v kompetenci zastupitelstva obce v samostatné působnosti (návrh na pořízení územního plánu, schválení a vydávání územního plánu ve formě opatření obecné povahy). Návrh vyhlášky, kterou se stanoví druhy, způsoby využití a parametry biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy Návrh vyhlášky řešil pod heslem udržitelného rozvoje náklady spojené s likvidací řady odpadů technologií s velmi vysokými ekonomickými náklady, které jsou navíc přesouvány z producentů odpadů na všechny odběratele elektrické energie. Přestože byl návrh komplexně přepracován, nevyhověl zmocnění daném zákonem č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů a vláda ČR návrh vyhlášky neprojednala. Obce tak díky důslednému postupu Svazu nebudou zatíženy vysokými a neoprávněnými náklady způsobenými nekvalitním prováděcím právním předpisem. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů Přesto, že se jedná o zákon řešící problematiku hospodaření energií, není v něm o skutečném hospodaření energiemi vůbec nic. V hospodaření energiemi je však nutno vidět hlavní problém současného nedobrého stavu. Bez doplnění jedné zásadní povinnosti, a to trvalého sledování a vyhodnocování spotřeb energií s následným odstraňováním zjištěných nedostatků, a to na každém odběrném místě, bude většina navrhovaných opatření pouze byrokratickým opatřením bez hmatatelných výsledků v oblasti úspor energií. Tato opatření se navíc velmi negativně projeví růstem finančních nákladů na jejich zajišťování. Předkladatel neakceptoval připomínky Svazu měst a obcí ČR. Návrh novely zákona je projednán v prvním čtení Poslaneckou sněmovnou a Svaz se pokusí prosadit své zásadní připomínky ve druhém čtení. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Předkladatel zpracoval návrh novely zákona bez konzultace se zástupci obcí, ač byl o to opakovaně žádán včetně poskytnutí praktických poznatků při aplikaci platného zákona v průběhu let 2002 až Ministerstvo dopravy mělo povinnost dle Legislativního plánu prací vlády na rok 2003 zpracovat návrh novely zákona s termínem předložení materiálu vládě v červnu Novela zákona měla nabýt účinnosti v lednu I přes prodloužení lhůty pro zpracování návrhu novely zákona o 2 roky návrh nesplňuje zadání a zaslouží si komplexní přepracování. Předkladatel se s připomínkami nevyrovnal a návrh je tak opět zařazen do Plánu legislativních prací vlády na rok Návrh zákona o veřejných zakázkách Svaz uplatňoval několik zásadních připomínek. Za největší úspěch Svazu při projednávání zákona o veřejných zakázkách můžeme označit zvýšení limitu pro zadávání veřejných zakázek z částky Kč na Kč bez DPH. Uvedená změna uspoří obcím značné množství finančních prostředků, protože vypisování veřejných zakázek také na malé částky by bylo velice administrativně náročné. Návrh novely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů Jeden z klíčových finančních zákonů projednávaných v tomto roce. Svaz uplatňoval zásadně nesouhlasné připomínky v průběhu celého legislativního procesu. O záporném stanovisku Svazu byli informování nejen poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, ale také senátoři. I přes značnou aktivitu Svazu při projednávání tohoto zákona, byla tato novela zákona, která značným způsobem finančně poškodí obce v následujících letech schválena. vypracovali zaměstnanci legislativně právního oddělení Kanceláře Svazu informační servis č. 1/2006 strana 19

20 Ze zahraničí Představitelé palestinské samosprávy čerpali zkušenosti na Svazu měst a obcí Praha, 8. prosinec 2005 Ve čtvrtek 8. prosince 2005 přijal předseda Svazu měst a obcí ČR Ing. Oldřich Vlasák v Kanceláři Svazu významnou delegaci představitelů vlády Palestiny v čele s ministrem místní samosprávy Dr. Khaledem Qawasmi. Dalšími členy delegace byli ministr spravedlnosti Mr. Mohammad Al-Masri, poradce předsedy vlády Dr. Taisir Amre, ministr rozvoje Mr. Bader Abu Zahra a zástupci PADCO/AECOM Mr. Thomas Downing a Mrs. Rana Mousa. Vlasáka bylo předání zkušeností z české samosprávy pro palestinskou vládu, kde je samospráva na samém počátku, velkým přínosem. Pavla Kulhavá (redakčně upraveno) Přítomní členové palestinské vlády přijeli na Svaz měst a obcí čerpat zkušenosti z fungování české samosprávy. Jejich otázky, na které odpovídal převážně Oldřich Vlasák, směřovaly především k tématům financování samosprávy v České republice. Diskutovali jsme zejména problematiku přerozdělování finančních prostředků. Palestinští delegáti se ale zajímali také např. o rozpočty regionů a obcí a o výši hrubého domácího produktu v přepočtu na obyvatele. Podle slov Oldřicha Svaz měst a obcí ČR navštívila také delegace moldavských zastupitelů Praha, 12. prosinec prosince navštívila Kancelář Svazu delegace moldavských starostů a zastupitelů, kteří přijeli do České republiky v rámci projektu Člověk v tísni, který je zaměřený na podporu samosprávné demokracie v zemích jižní a východní Evropy. na způsob, jakým Svaz lobbuje za zájmy samospráv. Mnoho dotazů směřovalo ale pochopitelně také na financování obcí. V pozadí nezůstala ale ani problematika školství, sociálních služeb a odpadového hospodářství. Moldavští zastupitelé připravený program velmi ocenili. Prezentací o významu a činnosti Svazu měst a obcí ČR, ale také prezentací o struktuře místní samosprávy v České republice provedl moldavské hosty Pavel Drahovzal z legislativního oddělení Kanceláře Svazu. Zájem Moldavanů byl soustředěn především Gabriela Nováková (redakčně upraveno) Podařilo se dosáhnout změn ve prospěch samospráv Vídeň, 12. prosinec 2005 Politický Výbor Rady evropských obcí a regionů (CEMR) žádá politiku soudržnosti, která splní závazky dané novým členským státům. Zasedání Politického výboru, kterého se účastnilo sto starostů a zastupitelů z členských států EU předsedal prezident CEMR a primátor Vídně Michael Haupl spolu s výkonnými vicepresidenty CEMR Oldřichem Vlasákem, předsedou Svazu měst a obcí ČR a poslancem EP, a primátorem Haagu Valtrem Dietmanem. Dalším výstupem byl požadavek na naplnění povinnosti Evropské unie i vlád členských států konzultovat s národními asociacemi samospráv dopady politik a zákonů, které se týkají fungování měst a obcí. Dále se projednávaly připravované směrnice o pohybu na vnitřním trhu a o veřejné dopravě na silnicích a železnicích. V obou oblastech se Radě evropských obcí a regionů podařilo dosáhnout změn ve prospěch samospráv. Doplňme, že politický výbor zasedá dvakrát ročně a je to hlavní výkonný orgán CEMR. Je složen se zástupců národních asociací samospráv - pohybuje se od dvou míst pro státy, které mají méně obyvatel než pět milionů po šest míst pro státy s více než 60 miliony obyvatel. Milena Jabůrková oddělení vnějších vztahů Kanceláře Svazu informační servis č. 1/2006 strana 20

Současná legislativa

Současná legislativa Současná legislativa Mgr. Ludmila Němcová Svaz měst a obcí České republiky XIII. Sněm Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje, 8. dubna 2011, Plzeň Centralizace veřejné správy Novela stavebního zákona Návrh

Více

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE Z á z n a m z 3. zasedání Rady pro seniory a stárnutí populace konaného dne 27. června 2007 od 10,00 do 13,00 hod. v budově Ministerstva práce a sociálních věcí,

Více

S M Ě R N I C E č. O ROZPOČTU. Obec Žernov, Žernov čp. 112, 552 03 Česká Skalice, IČO 00273295

S M Ě R N I C E č. O ROZPOČTU. Obec Žernov, Žernov čp. 112, 552 03 Česká Skalice, IČO 00273295 Obec Žernov, Žernov čp. 112, 552 03 Česká Skalice, IČO 00273295 S M Ě R N I C E č. O ROZPOČTU Obec: Žernov Adresa: Žernov 112, 552 03 Česká Skalice Směrnici zpracoval: Kropáčková Jitka Směrnici schválil:

Více

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Rozhodnutí předsedy Rady AKČR podle usnesení Rady AKČR č. 25/2005 v období od 23. dubna 2013 do 20. května 2013 I. schvaluje následující rozhodnutí předsedy Rady AKČR:

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2010 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2010 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2010 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 7. schůze Poslanecké sněmovny 1. Vládní návrh zákona, kterým

Více

ROZPOČTOVÝ PROCES. dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění posledních předpisů

ROZPOČTOVÝ PROCES. dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění posledních předpisů ROZPOČTOVÝ PROCES dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění posledních předpisů V Ostravě dne 2. června 2014 Zpracovala: Ing. Eva Hubinková 1 Obsah 1. Rozpočtový

Více

Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy

Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy Ing. Jan Gregor Ministerstvo financí Stát a územní samosprávné celky dbají o zdravé a udržitelné veřejné

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S Page 1 of 12 ustavující Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 1. schůze ustavujícího Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, která se konala dne 10.11.2014 od 16:30 hodin v Kulturním

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Zápis č. 6 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Lanškroun

Zápis č. 6 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Lanškroun nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 31510/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 101.2.3 V Lanškrouně dne 17. září 2014

Více

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015 ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA 20. 1. 2015 Přítomni: Ing. Petr Studnička předseda, PhDr. Radovan Havránek, pí Jana Poklopová, p. Martin Rych, p. Vladislav Švestka, Ing. arch. Ivan Vaňousek

Více

Závěrečný účet obce Vítonice, okr. Znojmo za rok 2014

Závěrečný účet obce Vítonice, okr. Znojmo za rok 2014 Závěrečný účet obce Vítonice, ve kterém je souhrnně zpracováno roční hospodaření obce za rok 2014, bude projednán na základě tohoto předloženého návrhu: Závěrečný účet obce Vítonice, okr. Znojmo za rok

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30)

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30) ZÁPIS z 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, konaného dne 5. září 2007 v zasedací místnosti rady kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje (zahájení zasedání v 13:35,

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina)

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Integrovaný plán rozvoje města Povinnost sestavení IPRM Důvod tvorby a přínos IPRM Obsah IPRM Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Aktuální stav rozpracovanosti Komunikace s veřejností

Více

Omluveni: Ing. Alois Vrána

Omluveni: Ing. Alois Vrána Zápis z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 14.12.2006 v budově Obecního úřadu Janovice (zahájení zasedání v 17:00 hod., ukončení v 19:40 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, František

Více

MV 17 04 pril 1. Zápis z 16. Zasedání Monitorovacího výboru

MV 17 04 pril 1. Zápis z 16. Zasedání Monitorovacího výboru MV 17 04 pril 1 Zápis z 16. Zasedání Monitorovacího výboru BRNO Říjen 2013 Téma jednání: Datum konání: Zápis z 16. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV 12. 9. 2013 20. 9. 2013, korespondenční hlasování

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA. 4. volební období. Návrh

P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA. 4. volební období. Návrh P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2004 4. volební období Návrh poslanců Milana Cabrnocha, Michala Doktora, Josefa Bíži, Miroslava Ouzkého, Aleny Páralové, Petra Nečase,

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 Další vývoj v oblasti MOS Svaz měst a obcí

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Žďár nad Metují, IČ: 00273279 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Důvodová zpráva: Směrnice o přerozdělování finančních prostředků

Důvodová zpráva: Směrnice o přerozdělování finančních prostředků Důvodová zpráva: V následujícím textu překládáme nově koncipovanou směrnici o přerozdělování finančních prostředků. Ta z části mění dosavadní praxi a jejím cílem je především: 1. Zjednodušení celého procesu

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

MV 14 04 pril 1. Zápis z 13. Zasedání Monitorovacího výboru

MV 14 04 pril 1. Zápis z 13. Zasedání Monitorovacího výboru MV 14 04 pril 1 Zápis z 13. Zasedání Monitorovacího výboru BRNO KVĚTEN 2012 Téma jednání: Zápis z 13. zasedání Monitorovacího výboru Datum konání: 23. 5. 2012 Místo konání: Jihlava Přítomni: MUDr. Jiří

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Struktura prezentace:

Struktura prezentace: Financování krajů Struktura prezentace: Krátké seznámení s územním uspořádáním České republiky Systém financování územní veřejné správy se zaměřením na financování krajů Hospodaření rozpočtů územních samosprávných

Více

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NEJVYŠŠÍHO KONTROLNÍHO ÚŘADU NA ROK 2014 ŘÍJEN 2013 Kontrolní akce zařazené do plánu kontrolní činnosti na rok 2014 14/01 Majetek a peněžní

Více

Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013

Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013 Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013 Přítomni: Jan Křivka, Miluše Telecká,, Ing. Boris Fukátko, Ing. Jan Meloun, Petr Kment, MVDr. Svatopluk Rozsypal, Libor

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Pod lysinami 479-481 konaného 11. 12. 2012 v klubovně č.p. 480

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Pod lysinami 479-481 konaného 11. 12. 2012 v klubovně č.p. 480 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Pod lysinami 479-481 konaného 11. 12. 2012 v klubovně č.p. 480 Přítomni: Dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu. Přítomno

Více

číslo: 132 ze dne: 27. června 2014 Dohoda o financování krajů v příštím období, přípravě návrhu státního rozpočtu ČR na rok 2015 a střednědobého výhledu na léta 2016 2017 a čerpání fondů EU I. schvaluje

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHROPYNĚ ZÁPIS Č. 14 z mimořádného veřejného plenárního zasedání konaného dne 25. května 2009 Místo zasedání: víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P Stránka č. 1 z 12 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P o zabezpečení integrace azylantů v roce 2004 Vazba na záznam z jednání vlády: V l á d a I. s c h

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015

Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015 Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015 Přítomni: Jaromír Hron Mgr. Tomáš Grulich v z. JUDr. Hana Poláková RNDr. Hana Slobodníková Mgr. Lucien

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 11. zasedání zastupitelstva města dne: 12. 12. 2013 Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtu statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2014 a návrh plánu

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2015 Bod pořadu jednání: Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy III. Informace o průběhu přípravy návrhu zákona o právních poměrech a vzdělávání zaměstnanců ve veřejné správě (zákon o úřednících) a o možnostech dalšího postupu 1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého

Více

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

ZÁPIS ze 30. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

ZÁPIS ze 30. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Červený Hrádek, 27. dubna 2009 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Mgr. Arno Fišera Jaroslav Komínek Ing. Pavel Kouda Josef Macík Ing. Martin Strakoš Ing. Jiří Šulc Jana Vaňhová Ing. Josef

Více

Komentář k návrhu rozpočtového výhledu Karlovarského kraje na roky 2009 2014. I. část

Komentář k návrhu rozpočtového výhledu Karlovarského kraje na roky 2009 2014. I. část Komentář k návrhu rozpočtového výhledu Karlovarského kraje na roky 2009 2014 Ekonomický odbor Krajského úřadu Karlovarského kraje přistoupil k aktualizaci Rozpočtového výhledu Karlovarského kraje. Platný

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin

Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin Obec Hlízov Zastupitelstvo obce Hlízov Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Hlízov

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014 Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí Ministerstvo financí červen 2014 Obsah 1. Výsledky hospodaření obcí za rok 2013 2. Rozpočtové určení daní od roku 2013 3. Kritérium počet dětí MŠ a žáků

Více

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Konference o programovém období EU2014-2020 26. března 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí samostatného oddělení strategií a

Více

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená v souladu s ust. 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

Více

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ Sdružení lázeňských míst ČR ve spolupráci s Agenturou CzechTourism, městem Lázně Bělohrad a Lázněmi Bělohrad, a. s., pořádají 17. konferenci SLM ČR 27. a 28. listopadu 2014 TÉMA KONFERENCE: PŘIDANÁ HODNOTA

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Byzhradec, IČ: 00274771 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Výroční zpráva za rok 2004

Výroční zpráva za rok 2004 Výroční zpráva za rok 2004 Vinařský fond Žerotínovo náměstí 3/5 601 82 Brno Obsah: Úvod... str. 2 Přehled činnosti Fondu... str. 2 Přehled o poskytnutých podporách... str. 2 Změny organizačního řádu Fondu...

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Jasenná, IČ: 00272736 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Vedená u Rejstříkového soudu obecně prospěšných společností, Krajský soud

Více

Z á p i s. Přítomni: dle prezenční listiny, PharmDr. Jana Třešňáková člen Rady KHK,

Z á p i s. Přítomni: dle prezenční listiny, PharmDr. Jana Třešňáková člen Rady KHK, Z á p i s z 2. jednání Výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 7. 4. 2009 od 14.00 hod., v zasedací místnosti N2.903 RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni:

Více

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání Z á p i s z 5. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 16. května 2013 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Čapka 9-N2.903 Krajského

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zahájení v 18,10 hod Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Přítomni: Ing. František Neužil, František

Více

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií 1 Název a sídlo STANOVY občanského sdružení Platforma informačních technologií 1.1 Název občanského sdružení je: Platforma informačních technologií (dále jen sdružení ). 1.2 Zkratka názvu sdružení zní:

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00135/07 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 3/2007

Více

Výroční zpráva o činnosti. Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší

Výroční zpráva o činnosti. Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší Výroční zpráva o činnosti Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší za rok 2010 Praha, leden 2011 Výroční zpráva o činnosti Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší za rok 2010 Občanské sdružení OCHRANA

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Usnesení 22. kongresu ODS

Usnesení 22. kongresu ODS Usnesení 22. kongresu ODS Praha 22. 10. 2010 I. Technická část usnesení 1. Vnitřní záležitosti 22. kongresu ODS 1.1. zapisovatelkami určuje Kateřinu Pokornou a Kateřinu Filipiovou 1.2. schvaluje Marka

Více

I. Hlavní město Praha celkem

I. Hlavní město Praha celkem I. Hlavní město Praha celkem 1. Úvod Hospodaření hlavního města Prahy jako celku (obce i kraje současně) skončilo k 31. 12. 2011 schodkem v celkové výši 1 970 372,78 tis. Kč. Na tomto výsledku se podílí

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Policka, IČ: 75017270 za rok 2014 Přezkoumání

Více

Občan kraje (ČR, trvalý pobyt v obci, újezd, cizinci, nem.) Samostatná působnost. Občan obce (ČR, trvalý pobyt, cizinci, nem.)

Občan kraje (ČR, trvalý pobyt v obci, újezd, cizinci, nem.) Samostatná působnost. Občan obce (ČR, trvalý pobyt, cizinci, nem.) Obec Zákon č. 128/2000 Sb. Kraj Zákon č. 129/2000 Sb. samostatné (rovnocenné) entity (pokud není stanovena působnost kraje, vždy je příslušná obec v oblasti územní samosprávy) Základním územním samosprávným

Více

Zápis z 3. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 9.3.2015 od 16.00 hodin

Zápis z 3. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 9.3.2015 od 16.00 hodin Zastupitelstva města, které se Strana č. 1 /8 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Kozák Roman, Panc Oldřich v 16.55, Rychtaříková Jana, Volfová Jitka, Zajícová Jana, Ulbrich Jaroslav, Svoboda Petr, Truhlář

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

Zpráva o činnosti Rady vlády pro seniory a stárnutí populace v roce 2010

Zpráva o činnosti Rady vlády pro seniory a stárnutí populace v roce 2010 II. Zpráva o činnosti Rady vlády pro seniory a stárnutí populace v roce 2010 Rada vlády pro seniory a stárnutí populace (dále jen Rada ) byla zřízena usnesením vlády ze dne 22. března 2006 č. 288. Statut

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé

Více

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2015

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2015 PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2015 LISTOPAD 2014 Kontrolní akce zařazené do plánu kontrolní činnosti na rok 2015 15/01 Peněžní prostředky určené na infrastrukturu vodovodů a kanalizací 15/02 Peněžní

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Chudenice schvaluje následující program zasedání:

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Chudenice schvaluje následující program zasedání: Městys Chudenice Zastupitelstvo městyse Chudenice Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice, konaného dne 17.12.2014, od 19:00 hodin v zasedací místnosti ÚM Přítomní zastupitelé: Mgr. Marcel

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

13/25 Peněžní prostředky státu vynakládané na sociální služby celostátního či nadregionálního charakteru

13/25 Peněžní prostředky státu vynakládané na sociální služby celostátního či nadregionálního charakteru Věstník NKÚ, kontrolní závěry 243 13/25 Peněžní prostředky státu vynakládané na sociální služby celostátního či nadregionálního charakteru Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

Z á p i s. RNDr. Petr Ţďánský, CSc., Ing. Pavel Bradík, RNDr. Jiří Stejskal, Bc. Blanka Moravcová

Z á p i s. RNDr. Petr Ţďánský, CSc., Ing. Pavel Bradík, RNDr. Jiří Stejskal, Bc. Blanka Moravcová Z á p i s z 14. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 24. 8. 2010 od 14 hod. Domov Dolní zámek Teplice nad Metují Přítomni: Omluveni: dle prezenční listiny RNDr.

Více

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Sídlo: Masarykova 3488/, 400 0 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 60 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit Document no.: 2006-11-27/1 Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit 1. Profil projektu Jednou z hlavních priorit České republiky je rozvoj trhu za účelem zvyšování efektivity veřejných investic

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

JEDNACÍ ŘÁD MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007 2013

JEDNACÍ ŘÁD MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007 2013 JEDNACÍ ŘÁD MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007 2013 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Jednací řád Monitorovacího výboru Operačního programu Podnikáni a inovace (dále jen Jednací řád

Více

Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne 05.11.2014

Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne 05.11.2014 Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne 05.11.2014 Zasedání Zastupitelstva města Zábřeh bylo zahájeno v 16:07 hodin ve velkém sále Kulturního domu dosavadním starostou města RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D..

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojovice, IČ: 00271063 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojovice, IČ: 00271063 za rok 2013 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Přezkoumání Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojovice, IČ: 00271063 za rok 2013 se uskutečnilo ve dnech: 17.2.20\4 na základě zákona č. 42012004 Sb., o přezkoumávání

Více

Sněm svazku obcí Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn svazek obcí

Sněm svazku obcí Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn svazek obcí Sněm svazku obcí Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn svazek obcí Číslo : 1 Datum : 27.4.2015 Program: Zahájení Zápis ze sněmu Svazku obcí ze dne 27.4.2015 1. Volba předsedy Svazku (5 let) 2.

Více

Opatření k podpoře rodin s dětmi 2004-2013. Ministerstvo práce a sociálních věcí

Opatření k podpoře rodin s dětmi 2004-2013. Ministerstvo práce a sociálních věcí Opatření k podpoře rodin s dětmi 2004-2013 Ministerstvo práce a sociálních věcí Oblasti Dokumenty k rodinné politice Usnesení vlády k oblasti služeb péče o děti Návrhy právní úpravy v oblasti služeb péče

Více

Zápis. Podrobný program jednání ustavující členské schůze MAS Jablunkovsko

Zápis. Podrobný program jednání ustavující členské schůze MAS Jablunkovsko Zápis o ustavující členské schůzi zájmového sdružení právnických osob podle ustanovení 20 f a následujících ustanovení zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších platných předpisů,

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 (údaje jsou v

Více

ZPRÁVA. Velké Březno. nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce. k 31. 12. 2007

ZPRÁVA. Velké Březno. nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce. k 31. 12. 2007 ZPRÁVA nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velké Březno k 31. 12. 2007 Zpracovala: Auditorská společnost EKORA s. r. o. se sídlem Šafaříkovo nám. 8, Ústí nad Labem číslo osvědčení

Více

Finanční odbor. Zápis č. 2 z jednání finančního výboru

Finanční odbor. Zápis č. 2 z jednání finančního výboru nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 6822/2013 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně dne 28. února 2013

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Sběř, IČ: 00272086 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

Závěrečný účet obce Bednárec za rok 2010 Návrh hodnotící zprávy

Závěrečný účet obce Bednárec za rok 2010 Návrh hodnotící zprávy Závěrečný účet obce Bednárec za rok 2010 Návrh hodnotící zprávy 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku

Více