Z ÁKL ADNÍ ŠKOLY MAZURSKÁ SVIDNICKÁ č. orient. 1a, č.pop. 599, PRAHA 8 TRO JA. Aktualizace a optimalizace projektové dokumentace Revize 01.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z ÁKL ADNÍ ŠKOLY MAZURSKÁ SVIDNICKÁ č. orient. 1a, č.pop. 599, PRAHA 8 TRO JA. Aktualizace a optimalizace projektové dokumentace Revize 01."

Transkript

1 stavba : R E K O N S T R U K C E S O C I Á L N Í H O Z A Ř Í Z E N Í V B U D O V Ě Z ÁKL ADNÍ ŠKOLY MAZURSKÁ SVIDNICKÁ č. orient. 1a, č.pop. 599, PRAHA 8 TRO JA Aktualizace a optimalizace projektové dokumentace Revize 01. DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY DLE PŘÍLOHY č. 2 VYHLÁŠKY 499/2006 Sb. DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS) DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE (DVZ) DUBEN 2013 A P R Ů V O D N Í Z P R Á V A zpracovatel PD: architektonická, projekční a inženýrská kancelář M g A. P e t r K O C O U R E K autorizovaný architekt ČKA č , VP.: (A0.) Bednářská 3/1025, Praha 8 Libeň IČ DIČ CZ kancelář, korespondenční adresa: U nádražní lávky 5/ Praha 8 Karlín T E objednatel PD: SERVISNÍ STŘEDISKO PRO SPRÁVU SVĚŘENÉHO MAJETKU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHY 8, příspěvková organizace U Synagogy 2 / Praha 8 Libeň IČ DIČ CZ zastoupený Michalem ŠVARCEM, pověřeným řízením příspěvkové organizace T , E ve věcech technických oprávněna jednat Jana PROUZOVÁ T E

2 A P R Ů V O D N Í Z P R Á V A a) identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, obchodní firma (fyzické osoby), obchodní firma, IČ, sídlo stavebníka (právnické osoby), jméno a příjmení projektanta, číslo pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, dále jeho kontaktní adresa a základní charakteristika stavby a její účel, Název stavby: Místo stavby: REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V BUDOVĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY MAZURSKÁ Svidnická č.or.1a, č.pop. 599, Praha 8 - Troja Pozemek parcelní číslo: 1319 / 2 Katastrální území : Troja ( ) Obec: Praha ( ) Zapsaná na LV: 872 Výměra: m 2 Druh pozemku: Zastavěná plocha a nádvoří Stavba na parcele: č.p. 599 Vlastnické právo: Hlavní města Praha, Mariánské náměstí 2 / 2, Praha 1 Staré Město Svěřená správa nem. ve vl. obce: Městská část Praha 8, Zenklova 1/35, Praha 8 -Libeň Investor : Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace Generální projektant: MgA. Petr KOCOUREK, autorizovaný architekt ČKA č Bednářská 3/1025, Praha 8 Libeň IČ kancelář: U nádražní lávky 5/358, Praha 8 Karlín Vypracoval: Ing. arch. Jan BÁRTA Stupeň PD / Výkonová fáze: Dokumentace pro provedení stavby (DPS) Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) REVIZE 01 Datum: (duben 2014) Zpracovatelé částí PD: Soupis prací a dodávek Ing. Josef FUK zpracovala Věra ULČOVÁ Rozpočet Ing. Josef FUK zpracovala Věra ULČOVÁ 1. Architektonicko stavební řešení 1.1 Architektonicko stavební řešení MgA. Petr KOCOUREK ČKA č (VP.: (A.0)) 2. Stavebně konstrukční část 2.1 Statika Ing. Radek BRANDEJS, Phd. ČKAIT č (IS 00, IP 00) 3. Technika prostředí staveb 3.03 Zařízení VZT Michal KAUCKÝ ČKAIT č (TEO1) 3.05 ZTI zdravotně technické instalace Ing. Jaroslava KUČEROVÁ ČKAIT č Zařízení silnoproudé elektrotechniky Jiří BLÁHA ČKAIT č (TT00), Petr ASCHENBRENNER Ve stupni projektové dokumentaci pro stavební povolení (VF-04, PD DSP): Požárně bezpečnostní řešení Ing. Martina DOUBKOVÁ ČKAIT č (IH00) Plán organizace výstavby MgA. Petr KOCOUREK ČKA č (VP.: (A.0)). Označení, název stavby: REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V BUDOVĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY MAZURSKÁ, SVIDNICKÁ 1a, Č.P. 599, PRAHA 8 TROJA, při ulici Svidnické č.orient. 1a / č. pop. 599, Praha 8 Troja. Zadáním stavby (stavebních úprav) je rekonstrukce stávajících sociálních zařízení a šaten u tělocvičny v objektu základní školy včetně inženýrských rozvodů svislých i vodorovných v objektu ZŠ Mazurská. 02/05

3 Rekonstrukce je navržena včetně opravy všech povrchů a menších dispozičních úprav stávajících místností objektu ZŠ Mazurské. Rekonstrukce sociálních zařízení žáků, učitelů a zaměstnanců, úklidových komor, bývalé ordinace školního zubního lékaře, čajové kuchyňky, včetně všech rozvodů ZTI, VZT, rozvodů silnoproudu NN el. proběhne ve stávajícím objektu ZŠ Mazurská, v části výukové o třech (3) nadzemních podlažích a v časti stravovací a sportovně-tělovýchovné o jednom (1) nadzemním podlaží. Navržená rekonstrukce nebude provedena v části stravovací kuchyňském provozu (jedná se pouze o rekonstrukci umýváren na chodbě před vstupem do jídelny). Stavba je členěna na samostatné úseky A až L. Zpracovaná projektová dokumentace respektuje objednatelem (investorem) stanovený celkový cenový limit investičních nákladů. Cenový limit předmětu díla byl stanoven tak aby obsahoval i aktuální daň z přidané hodnoty ve výši 21,0 %, slovy: dvacet jedna procent Celkový výše uvedený cenový limit se vztahuje na navržené úseky A, B, E, F a H dle zpracované Dokumentace pro provedení stavby (DPS) a Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) na stavbu: Aktualizace a optimalizace projektové dokumentace Rekonstrukce sociálních zařízení. Vzhledem k požadavku na splnění finančního limitu realizace a přípravy, je stavba, rekonstrukce rozdělena na dvě samostatné etapy plnění, rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ Mazurská I. etapa a II. etapa. V první (I.) etapě rekonstrukce jsou úseky A, B, E, F a H dle zpracované Dokumentace pro provedení stavby (DPS) a Ve druhé (II.) etapě rekonstrukce úseky C, D, G, I, J, K a L dle zpracované Dokumentace pro provedení stavby (DPS) a V textové zprávě jsou položky, specifikace, popisy, apod., týkající se pouze příslušné etapy, odlišeny následujícím barvami písma: I. etapa abefh, II. etapa cdgijkl, Položky, specifikace, popisy, atd., týkající se obou etap (I. + II. etapy)... abcdefghijkl. Vzhledem k objednatelem (investorem) požadovanému členění stavby, rekonstrukce, je nutné dodržovat vyznačené úseky stavby. Toto se týká zejména výkazu výměr. Výkresová část je zpracována na formát A3 a jsou v ní popsány a vyznačeny etapy. Pozemky stavby: Stávající objekt ZŠ Mazurská se nachází na pozemku parcelního čísla 1319 / 2 (zastavěná plocha a nádvoří, stavba č. pop. 599), v katastrálním území TROJA (730190), zapsaných na LV č. 872, o celkové výměře m 2 obec PRAHA (554782) katastrální území Stavebník (objednatel stavby): parcelní číslo druh pozemku / způsob využití podle katastru nemovitostí Výměra TROJA (730190) 1319/2 zastavěná plocha nádvoří SERVISNÍ STŘEDISKO PRO SPRÁVU SVĚŘENÉHO MAJETKU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8, příspěvková organizace, zřizovací listina z a přílohy číslo usnesení č. usn. ZMC 022/2010, Zastupitelstva Městské části Praha 8 ze dne 5. května 2010, se sídlem: U Synagogy 2, Praha 8 Libeň IČ , DIČ CZ zastoupený Michalem ŠVARCEM, pověřeným řízením příspěvkové organizace, T , , E ve věcech technických oprávněna jednat Jana PROUZOVÁ, T , E Společnost příspěvková organizace je zastoupena na základě Plné moci ze dne , MgA. Petrem KOCOURKEM, nar v Havlíčkově Brodě, číslo OP , Bednářská 3/ , Praha 8 Libeň IČ , DIČ CZ (m 2 ) 02/05

4 Hlavní projektant stavby: fyzická osoba podnikající (OSVČ) MgA. Petr KOCOUREK autorizovaný architekt ČKA č / VP: se všeobecnou působností (A.0) Bednářská 3/1025, Praha 8 Libeň IČ Architektonická a projekční kancelář U nádražní lávky 5/358, Praha 8 Karlín, T , E Zodpovědný projektant, generální projektant HIP - architektonická a projekční kancelář Vypracoval Dodavatel stavby: MgA. Petr KOCOUREK, (autor. arch. ČKA , VP.: (A0)), MgA. Petr KOCOUREK, Ing. arch. Jan BÁRTA. Zpracovaná výkonová fáze projektové dokumentace slouží jako podklad pro vypracování nabídky na zhotovení (realizaci) stavby. Objednatel PD po předložení nabídky-ek vyhodnotí nejvýhodnější nabídku termínovou a cenovou. V době zpracování projektové dokumentace není zhotovitel/ dodavatel stavby zpracovateli PD znám. b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích, V současnosti jsou místnosti sociálního zázemí stávajícího typového objektu Základní školy Mazurská plně v provozu a maximálně využívány. Jejich stavebně technický stav odpovídá původnímu konceptu řešení, kvalitě použitých materiálových řešení a vyhotovení prací a v neposlední řadě i době vzniku stáří objektu. Na současném skoro již havarijním stavu se podepisuje menší míra údržby a nedostatek prostředků na opravy a především realizace zlepšení tepelných vlastností obvodového pláště (zateplení), včetně výměny výplní otvorů (oken a dveří), které má nepříznivý dopad na stávající systém výměny vzduchu z vnitřních prostorů ZŠ. Nejvíce se tyto stavebně technické úpravy projevily na stavu a funkčnosti VZT a větrání místností. Vzhledem ke změně legislativy a technických norem je koncepce řešení sociálního zázemí objektu silně zastaralá. Výše uvedené se týká i všech technických rozvodů stávajícího objektu. Současný uživatelský standard je na velmi nízké úrovni, provozní náklady, včetně nákladů na opravy, se také stávají stále více neúměrnými atd.. Dosavadní využití pozemku na kterém leží stávající objekt Základní školy Mazurská dle informativního výpisu z KN je zastavěná plocha a nádvoří. Pozemek parcelního čísla 1319/2 v kat. území Troja, vzhledem k druhu nemá stanoven BPEJ. Stejně je na tom i sousední pozemek parcel. čísla 1319/1 v kat. území Troja, tvořící a svými vnějšími hranicemi vymezující uzavřený areál ZŠ Mazurská. Vlastník pozemku parcel. čísla 1319/2 v kat. území Troja : Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 Staré Město Svěřená správa nemovitosti ve vlastnictví obce Městská část Praha 8, Zenklova 1/35, Praha 8 Libeň. Vlastník sousedícího pozemku parcel. čísla 1319/1 v kat. území Troja : Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 Staré Město Svěřená správa nemovitosti ve vlastnictví obce Městská část Praha 8, Zenklova 1/35, Praha 8 Libeň. c) údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, Před započetím zpracování PD / projekčních prací byly provedeny následující průzkumy: - geodetické zaměření objektu z DMP ve správě ÚRM - IMIP, - dohledaná původní projektová a výkresová dokumentace z DSP a dokumentace skutečného provedení stavby, - fyzické zaměření stávajícího stavu. d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů, Požadavky orgánů veřejné moci a dotčených orgánů státní správy jsou zapracovány do PD a musí být po celou dobu rekonstrukce, realizace stavby / stavebních prací dodrženy. Na realizaci stavby byla zpracována dokumentace pro stavební povolení dle Vyhlášky č. 526 / 2006 Sb., Příloha č. 1. Na stavbu bylo vydáno pravomocné stavební povolení pod č.j. MCP /2012 ze dne s nabytím právní moci dne ze dne /05

5 e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu, Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby, navržených stavebních prací, se jedná o rekonstrukci a související stavební práce. Všechny požadované a platné z Vyhlášky o obecně technických požadavcích na stavby jsou zohledněny a dodrženy, včetně Obecně technických požadavků na stavby v hlavním městě Praze. f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě územně plánovací informace u staveb podle 104 odst. 1 stavebního zákona, Rekonstrukce sociálních zařízení je ve stávajícím objektu ZŠ Mazurská, který je součástí areálu ZŠ. Základní škola Mazurská slouží pro potřeby školství tohoto spádového území sídliště Bohnice. V tomto území není zpracován žádný regulační plán, ani nebylo na tento pozemek vydáno jiné územní rozhodnutí. Na realizaci navržené stavby, rekonstrukci sociálního zařízení a rozvodů ZTI, nebyla vzhledem k charakteru záměru vydána místně příslušným stavebním úřadem územně plánovací informace. Základní škola Mazurská leží dle platné územně plánovací dokumentace ÚPn HMP ve stabilizovaném zastavěném území, monofunkčním, ve funkční ploše VV veřejné vybavení - školství. g) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území, Věcné a časové vazby stavby a navržených stavebních prací a úprav rekonstrukce sociálního zázemí a zdravotně technických rozvodů a dalších technických rozvodů ve stávajícím objektu ZŠ Mazurská, jsou navrženy s ohledem k co nejmenšímu negativnímu ovlivnění současného využití objektu základní školy pro účely vzdělávání. Stavební práce ovlivní průběh školního roku a rozvrh vyučování, který se musí plně zohlednit po celou dobu realizace stavby. Vzhledem k rozsahu navržených stavebních prací, jejich objemu a celkové ceně bude nutné stavební zakázku realizovat po logických celcích (etapách). Stavební práce budou postupovat po ucelených celcích navržených úseků stavby po jednotlivých vertikálních větví rozvodů. Důraz musí být kladen na to aby v době výuky a užívání byl na každém nadzemním podlaží k dispozici plně funkční sociální zařízení dělené na dívky, chlapce a učitele a zaměstnance spolu s úklidovou místností. Realizovány budou vždy prvně bourací práce stávajících konstrukcí, následně realizovány výměny ZTI a dalších technických rozvodů a po té navržené nové stavební úpravy HSV, na ně navazující PSV a v poslední části úklid a uvedení do provozu a užívání. Vzhledem k objemu, rozsahu navržené stavby a stavebních prací se nepředpokládá realizace samostatného zařízení staveniště. Pro tyto účely budou využity stávající vhodné plochy uvnitř objektu ZŠ Mazurská. Jako mezisklad, sklad materiálu budou vhodně využity stávající zpevněné plochy u objektu ZŠ, nebo v areálu ZŠ Mazurská. Materiál bude skladován tak, aby umožnil nástup požární techniky, nástupní plochy pro požární techniku zůstanou a musí po celou dobu realizace stavby zůstat volné. Přístup k objektu ZŠ musí být umožněn i dalším bezpečnostním složkám. Staveniště a skladovací plochy budou zabezpečeny proti vstupu nepovolaných osob. Charakter navržené stavby nezasahuje nijak negativně do stávajících stabilizovaných ploch zeleně, ani nevyžaduje odstranění zeleně rostoucí mimo les a lesní plochy. h) předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby, Lhůta realizace stavby (výstavby) je stanovena odhadem na 153. kalendářních dnů, jde o odhad odpovídající zpracovaného stupně PD / výkonové fázi Dokumentace pro provedení stavby (DPS) a Dokumentace pro výběr zhotovitele (DZS). Vzhledem k požadavku na splnění finančního limitu realizace a přípravy, je stavba, rekonstrukce rozdělena na dvě samostatné etapy plnění, rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ Mazurská I. etapa a II. etapa. V první (I.) etapě rekonstrukce jsou úseky A, B, E, F a H dle zpracované Dokumentace pro provedení stavby (DPS) a Ve druhé (II.) etapě rekonstrukce úseky C, D, G, I, J, K a L dle zpracované Dokumentace pro provedení stavby (DPS) a V textové zprávě jsou položky, specifikace, popisy, apod., týkající se pouze příslušné etapy, odlišeny následujícím barvami písma: I. etapa abefh, II. etapa cdgijkl, Položky, specifikace, popisy, atd., týkající se obou etap (I. + II. etapy)... abcdefghijkl. Vzhledem k objednatelem (investorem) požadovanému členění stavby, rekonstrukce, je nutné dodržovat vyznačené úseky stavby. Toto se týká zejména výkazu výměr. Výkresová část je zpracována na formát A3 a jsou v ní popsány a vyznačeny etapy. Realizace I. etapy stavby je předpokládána a plánována na rok 2013 v jeho II. a III. čtvrtletí. Započetí stavebních prací květen 2013 (2013/05), termín ukončení prací je předpokládán na konec září 2013 (2013/09) a to včetně vydání kolaudačního souhlasu a uvedení rekonstruovaných prostorů do provozu a užívání. Obdobně se předběžně počítá s realizací II. etapy v následujícím kalendářním roce /05

6 Členění v objektu ZŠ Mazurská je koncipováno na jednotlivé stavební úseky, které je možno realizovat po ucelených etapách bez zásadního dopadu na výuku. Tato varianta realizace stavby, včetně postupu je na rozhodnutí objednatele projektové dokumentace. i) statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu životního prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy bytové či nebytové v m 2, a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových, Stavba, stavební práce rekonstrukce sociálních zařízení a zdravotně technických rozvodů budou realizovány dle podané a vybrané cenové nabídky na provedení prací dle výkazu výměr. Celková cena provedení stavby včetně ceny za zpracování projektové dokumentace nesmí dle PD přesáhnout v I. etapě předpokládanou limitní cenu realizace této etapy stavby ,- Kč včetně 21% DPH, slovy: patnáct milionů osm set třicet tisíc tři sta třicet korun českých. Celkový výše uvedený cenový limit I. etapy se vztahuje na navržené úseky A, B, E, F a H dle původní zpracované Dokumentace pro provedení stavby (DPS) a Etapy I. a II. zpracované projektové dokumentace stavby, rekonstrukce úseky A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K a L dle zpracované Dokumentace pro provedení stavby (DPS) a Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) se uvažuje dle PD s cenovým limitem realizace etapy ve výši ,- Kč včetně 21% DPH, slovy: dvacet milionů devět set osm tisíc čtyři sta deset korun českých. Investiční částka návrhu stavby stanovena na základě soupisu prací, dodávek, výrobků a technologií, a následně sestaveného a zpracovaného kontrolního rozpočtu (04/2013, duben 2013, Ing. Josef FUK, zpracovala Věra ULČOVÁ). Vzhledem k výši cenové hladiny bude zhotovitel stavby, stavebních prací vybrán v řízení dle Zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ). Postup objednatele bude zachován i v případě realizaci jednotlivých dílčích samostatných úseků (etapizace), kde cena částí (etap) přesahuje cenovou hladinu 2,0 mil. Kč.. V Praze 8 dne 08. dubna 2013 Zpracovatel PD: MgA. Petr KOCOUREK autorizovaný architekt ČKA /05

A.1 Identifikační údaje

A.1 Identifikační údaje FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO REKONSTRUKCE KANALIZACE V 1.PP OBJEKTU L, PDM ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o žadateli...

Více

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRAHA

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o žadateli... 2 A.1.3 Údaje

Více

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb III. PLATNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: 499 VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum Pulická 695, Č.j.: VZ-02/06-2013 518 01 Dobruška Dobruška, 27. června 2013 Počet listů: 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce č. VZ 201300013 zadávané ve

Více

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná

Více

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o.,

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Františka 2.01 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA - 1 z 8 OBSAH: A.1 Identifikační údaje... 3 A.1.1 Údaje o stavbě... 3 A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi... 3 A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace...

Více

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy

Více

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona

Více

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí Jihomoravský kraj Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Více

STANDARDY PROFESNÍCH VÝKONŮ A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ

STANDARDY PROFESNÍCH VÝKONŮ A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ Č E S K Á K O M O R A A R C H I T E K T Ů Č E S K Á K O M O R A A UT O R I Z O V A N Ý CH I N Ž E N Ý R Ů A T E CH N I K Ů STANDARDY PROFESNÍCH VÝKONŮ A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ Metodická pomůcka (manuál)

Více

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, k žádosti o stavební povolení podle 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení

Více

Stavební provoz. Ing. Zdeňka Tesaříková. Tato příručka vznikla za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky.

Stavební provoz. Ing. Zdeňka Tesaříková. Tato příručka vznikla za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky. Stavební provoz Ing. Zdeňka Tesaříková Tato příručka vznikla za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky. 1 OBSAH Hlavní účastníci výstavby...3 Jednotná klasifikace stavebních

Více

STANDARDY PROFESNÍCH VÝKONŮ A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ

STANDARDY PROFESNÍCH VÝKONŮ A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ Ć E S K Á K O M O R A A R C H I T E K T Ů STANDARDY PROFESNÍCH VÝKONŮ A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ Metodická pomůcka (manuál) stanovující rozsah a obsah projektových prací a souvisejících činností v procesu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Zadávací řízení je organizované formou výzvy více zájemcům. Jedná se o zadávací řízení, které nepodléhá režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Název stavby: ŘEŠENÍ PROSTŘEDÍ V GARÁŽÍCH Místo stavby: Letenská 15, 118 10 Praha 1 Stupeň: Jednostupňová dokumentace Charakter stavby:

Více

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE

Více

OBSAH ADMINISTRATIVNĚ SKLADOVACÍ AREÁL V KRALUPECH NAD VLTAVOU

OBSAH ADMINISTRATIVNĚ SKLADOVACÍ AREÁL V KRALUPECH NAD VLTAVOU OBSAH A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam vstupních podkladů A.3 Údaje o území A.4 Údaje o stavbě A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení B Souhrnná technická

Více

k vydání stavebního povolení (DSP) betonového skateparku v Prachaticích

k vydání stavebního povolení (DSP) betonového skateparku v Prachaticích A - Průvodní zpráva rekonstrukce skateparku k vydání stavebního povolení (DSP) betonového skateparku v Prachaticích Zadavatel : Město Prachatice OBSAH 1 a) Identifikace a základní charakteristika stavby...2

Více

Příloha k č.j.: 38821/ENV/13, 2924/M/13 PŘÍLOHY II. Pravidla a podmínky poskytování podpory

Příloha k č.j.: 38821/ENV/13, 2924/M/13 PŘÍLOHY II. Pravidla a podmínky poskytování podpory PŘÍLOHY II Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 9/2013 o poskytování finančních prostředků v rámci programu Nová zelená úsporám 2013 Pravidla a podmínky poskytování podpory Obsah: Příloha č. II/1...3

Více

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek Název akce: Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Investor: Dětská psychiatrická léčebna Opařany, 391 61 Opařany 121 Stupeň: projekt

Více

Dokumentace podprogramu

Dokumentace podprogramu Odbor financování územních rozpočtů a programové financování --------------------------------------------------- Č.j. MF-37902/2014/12-1201 Dokumentace podprogramu PODPROGRAM 298213 - Podpora rozvoje a

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Olomouc 21. 9. 2009 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ROZVOJ A KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO LIDI BEZ DOMOVA TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA A KOORDINÁTORA BOZP vyhlášenou v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže 1 Obsah Úvod...3 I. Základní poslání programu...3 II. Určení cílů Programu...3 III. Účast

Více

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Váš dopis ze dne: 28.12.2012 Vaše značka: - Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad Č.j.: Č.spisu: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listu: Počet

Více

F.1.1.1 Technická zpráva

F.1.1.1 Technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina F.1.1.1 Technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997,

Více

PŘÍLOHY II. Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků v programu Nová zelená úsporám

PŘÍLOHY II. Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků v programu Nová zelená úsporám PŘÍLOHY II Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků v programu Nová zelená úsporám Pravidla a podmínky poskytování podpory v podprogramu Nová zelená úsporám

Více

REKONSTRUKCE HAVARIJNÍ ODLEHČOVACÍ STOKY V UL. RYBÁŘSKÁ KOLÍN 2

REKONSTRUKCE HAVARIJNÍ ODLEHČOVACÍ STOKY V UL. RYBÁŘSKÁ KOLÍN 2 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE HAVARIJNÍ ODLEHČOVACÍ STOKY V UL. RYBÁŘSKÁ KOLÍN 2 STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Dokumentace pro výběr zhotovitele DATUM: 04/2015 VODOS, S.R.O. Sweco Hydroprojekt

Více

S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y. Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov

S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y. Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov Gymnázium Ostrov se sídlem: Studentská 1205, 363 01 Ostrov IČO: 49753771 bankovní

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více