TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ"

Transkript

1 Architektonická kancelář, Zelná 104/13, Brno ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ROVENSKO ZMĚNA Č.2 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ Pořizovatel ÚPD: Městský úřad Zábřeh, Odbor rozvoje a územního plánování Objednatel ÚPD: Obec Rovensko Zhotovitel: Studio Region, s.r.o., IČ: Zelná 104/13, Brno Zodp. projektant: Ing. arch. Miloslav Sohr, Ph.D., ČKA Fáze: Upravený návrh Datum: Květen 2014

2 Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Rovensko Číslo jednací: Datum vydání: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Městský úřad Zábřeh, Odbor rozvoje a územního plánování Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: Ing. arch. Václav Doležal Oprávněná úřední osoba pořizovatele Razítko: Razítko: 2

3 Obsah: TEXTOVÁ ČÁST VÝROK Vymezení zastavěného území Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně Bydlení Sport a rekreace Občanská vybavenost Veřejná prostranství a sídelní zeleň Výroba a skladování Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování Koncepce dopravy Drážní doprava Doprava na pozemních komunikacích Letecká a lodní doprava Technická infrastruktura Zásobení elektrickou energií Telekomunikace Zásobení plynem Zásobení vodou Odkanalizování Odpady Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich užívání, uzemní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů Vodní toky a nádrže, eroze Zemědělská půda Zeleň lesní Zeleň krajinná Plochy přírodní Prostupnost krajiny Vymezení územního systému ekologické stability Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití Vymezení veřejně prospěšných staveb, prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování Stanovení pořadí změn v území (etapizace) Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb Vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení

4 TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU (dle vyhlášky č. 500/2006 sb. ve znění pozdějších předpisů) Postup při pořízení územního plánu Výsledek přezkoumání územního plánu podle 53 odst. 4) stavebního zákona Soulad s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem Soulad s cíli a úkoly územního plánování Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí Stanovisko krajského úřadu podle 50 odst. 5, Sdělení, jak bylo stanovisko podle 50 odst. 5 zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly Komplexní zdůvodnění přijatého řešení Návrh rozšíření smíšené výrobní plochy v intravilánu obce Návrh zklidněných místních komunikací - cyklostezek směr Zábřeh a Postřelmov Návrh plochy pro rozhlednu v lokalitě Háječek (ZR201) Návrh plochy pro vodní zdroj v lokalitě Nad vodojemem (ZT201) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území Vyhodnocení splnění zadání Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa Zábor ZPF Zábor lesních pozemků

5 TEXTOVÁ ČÁST VÝROK Jednotlivé dílčí změny navržené Změnou č. 2 ÚPO Rovensko lze shrnout do těchto základních bodů: 1.) Návrh smíšeně výrobní plochy ZV201 2.) Návrh cyklostezek (zklidněných místních komunikací) - směr Zábřeh a Postřelmov 3.) Návrh plochy ZR201 pro rozhlednu v lokalitě Háječek 4.) Návrh plochy ZT201 pro vodní zdroj v lokalitě Nad vodojemem 1. Vymezení zastavěného území Touto dokumentací se aktualizuje zastavění území, které je vztaženo ke stavu v katastru nemovitostí ke dni Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně 3.1 Bydlení 3.2 Sport a rekreace Dokumentací je navržena plocha ZR201. Pro tuto plochu platí kromě uvedeného v kapitole 6 závazné částí následující upřesňující podmínky: Na ploše bude realizována rozhledna, která rovněž může sloužit telekomunikačním účelům. Při rozhledně mohou být realizována pouze nepobytová zařízení občanské vybavenosti a rekreace (např. občerstvení, informační zařízení, odpočívky cyklostezky, včetně přístřešků a pod). Případné zásobení elektrickou energií a dalšími sítěmi (telekomunikace a další) bude řešeno přípojkami. Případné zásobení vodou a likvidace případných odpadních vod bude řešena individuálně v souladu s platnou legislativou. 5

6 Plocha bude dopravně obsloužena pouze nemotorovými komunikacemi, popřípadě polními a lesními cestami. Pro parkování platí podmínky uvedené v kapitole závazné části. Ostatní zásady navržené ÚPO a jeho změnou č.1 jsou respektovány nemění se. 3.3 Občanská vybavenost 3.4 Veřejná prostranství a sídelní zeleň 3.5 Výroba a skladování Dokumentací je navržena plocha ZV201. Pro tuto plochu platí kromě uvedeného v kapitole 6 závazné částí následující upřesňující podmínky: Na ploše bude realizována výrobní hala související se sousední výrobní plochou. Při změnách v území (např. podle zák. č. 100/2001 Sb, Stavebního zákona.) prověřena a posouzena vhodnost navrhovaného využití z hlediska hlukové zátěže na plochy bydlení. Je navržena podmíněna využitelnost této plochy s podmínkou, že bude prokázáno, že celková hluková zátěž na hranici funkční plochy pro bydlení nepřekročí hodnoty stanovených hygienických limitů pro chráněný venkovní prostor a chráněné venkovní prostory staveb. Zásobení energiemi a dalšími sítěmi (voda, telekomunikace a další) bude řešeno přípojkami, popřípadě z vlastních zdrojů. Plocha bude dopravně obsloužena z přilehlých pozemních komunikací. Pro parkování platí podmínky uvedené v kapitole závazné části. 4. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování 4.1 Koncepce dopravy Drážní doprava Doprava na pozemních komunikacích Dálnice, silnice Místní komunikace Touto dokumentací jsou navrženy: Zklidněné místní komunikace (funkční skupiny D) cyklostezky v trasách Rovensko Zábřeh a Rovensko Postřelmov. Pro tento účel jsou vymezeny plochy ZD201 a 6

7 ZD202. Součástí jejich realizace musí být alespoň jednostranná výsadba dřevin (s výjimkou omezení vyplývajících z ochrany leteckého provozu). Podél komunikace může být realizováno veřejné osvětlení a další vybavení jako např. lavičky, plastiky a další vybavení. Ostatní zásady navržené ÚPO a jeho změnou č.1 jsou respektovány nemění se Parkování Touto dokumentací je navrženy následující zásady: Plocha ZV201: Parkování a případné odstavování bude řešeno přímo v rámci této plochy. Plocha ZR201: Případné parkování bude řešeno v rámci zastavěného území nebo zastavitelných ploch vymezených ÚPO nebo jeho změnou č.1. Parkování v rámci plochy ZR201 je povoleno ve zvláště odůvodněných případech pouze pro služební vozidla zajišťující správu objektu. Ostatní zásady navržené ÚPO a jeho změnou č.1 jsou respektovány nemění se Veřejná autobusová doprava Účelové komunikace Touto dokumentací jsou navrženy: Účelová komunikace od stávajícího vodojemu k novému vodními zdroji na ploše ZT201. Ostatní zásady navržené ÚPO a jeho změnou č.1 jsou respektovány nemění se Nemotorová doprava Touto dokumentací jsou navrženy: Zklidněné místní komunikace (funkční skupiny D) cyklostezky v trasách Rovensko Zábřeh a Rovensko Postřelmov. Účelová komunikace od stávajícího vodojemu k novému vodními zdroji na ploše ZT201. Přístupová cesta k rozhledně na ploše ZR201, která bude v nezastavěném území vedena stávajícími polními a lesními cestami, popřípadě stávajícími nebo nově vytyčenými pěšími stezkami, jak od strany Rovenska, tak i ve směru od Svébohova. Ostatní zásady navržené ÚPO a jeho změnou č.1 jsou respektovány nemění se Letecká a lodní doprava 4.2 Technická infrastruktura Zásobení elektrickou energií Touto dokumentací je navrženo: Zásobení elektrickou energií plochy ZV201 prostřednictvím vlastní přípojky; 7

8 Zásobení elektrickou energií plochy ZT201 prostřednictvím vlastní přípojky; Případné napojení plochy ZR201 vlastní přípojkou; V případě potřeby může být podél ploch ZD201 a ZD202 realizováno veřejné osvětlení. Ostatní zásady navržené ÚPO a jeho změnou č.1 jsou respektovány nemění se Telekomunikace Touto dokumentací je navrženo: Možnost napojení plochy ZV201, ZR201 a ZT201 na telekomunikační síť. Ostatní zásady navržené ÚPO a jeho změnou č.1 jsou respektovány nemění se Zásobení plynem Touto dokumentací je navrženo: Možnost napojení plochy ZV201 na distribuční síť plynu. Ostatní zásady navržené ÚPO a jeho změnou č.1 jsou respektovány nemění se Zásobení vodou Touto dokumentací jsou navrženy následující zásady: Na ploše ZT201 je navržen vodní zdroj (vrt), který bude zdrojem obecního vodovodu. Odsud bude voda vedena krátkým přívodním řadem do stávajícího vodojemu; Plocha ZV201 bude zásobena ze stávající distribuční sítě nebo z vlastního vodního zdroje v rámci této plochy nebo v bezprostřední blízkosti; Plocha ZR201 bude v případě potřeby zásobena z vlastních zdrojů. Ostatní zásady navržené ÚPO a jeho změnou č.1 jsou respektovány nemění se Odkanalizování Touto dokumentací jsou navrženy následující zásady: Plocha ZV201 bude odkanalizována v souladu s platnou legislativou a přihlédnutím ke složení odpadních vod. Dešťové vody budou v maximální možné míře vsakovány. Případné splaškové vody z plochy ZR201 budou shromažďovány v bezodtokových jímkách a následně likvidovány v souladu s platnou legislativou. Ostatní zásady navržené ÚPO a jeho změnou č.1 jsou respektovány nemění se Odpady 8

9 5. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich užívání, uzemní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů 5.1 Vodní toky a nádrže, eroze 5.2 Zemědělská půda Touto dokumentací jsou navrženy následující zábory zemědělské půdy: ZV201 pro lehkou nerušící výrobu ZD201 a ZD 202 pro zklidněnou místní komunikaci - cyklostezku Ostatní zásady navržené ÚPO a jeho změnou č.1 jsou respektovány nemění se. 5.3 Zeleň lesní Touto dokumentací jsou navrženy následující zábory lesních pozemků: ZT201 pro vodní zdroj obecního vodovodu. Ostatní zásady navržené ÚPO a jeho změnou č.1 jsou respektovány nemění se. 5.4 Zeleň krajinná 5.5 Plochy přírodní 5.6 Prostupnost krajiny Touto dokumentací jsou navrženy: Místní komunikace cyklostezky v trasách Rovensko Zábřeh a Rovensko Postřelmov. Účelová komunikace od stávajícího vodojemu k novému vodními zdroji na ploše ZT201. Přístupová cesta k rozhledně na ploše ZR201, která bude v nezastavěném území vedena stávajícími polními a lesními cestami, popřípadě stávajícími nebo nově vytyčenými pěšími stezkami, jak od strany Rovenska, tak i ve směru od Svébohova. Ostatní zásady navržené ÚPO a jeho změnou č.1 jsou respektovány nemění se. 9

10 5.7 Vymezení územního systému ekologické stability 6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití Touto dokumentací jsou vymezeny plochy s rozdílným způsobem využití RX, DS, TI a VS týkající se pouze ploch navržených touto dokumentací: ZR201, ZD201, ZD202, TI201 a ZV201. Mimo tyto plochy platí zásady navržené původní dokumentací. RX Rekreace se specifickým využitím - rozhledna Hlavní využití: Rozhledna; Podmíněně přípustné využití: Zeleň podřízena hlavnímu využití; Další obslužné funkce související s hlavním využitím; Nepřípustné využití: Všechny ostatní činnosti, které nejsou uvedené mezi hlavními a podmíněně přípustnými funkcemi. Podmínky prostorového uspořádání: Stavby v této ploše musí svým charakterem (pojednáním hmot, barevností) odpovídat tradičnímu obrazu sídla. DS Dopravní infrastruktura silniční Hlavní využití: Cyklostezka včetně všech součástí a příslušenství; Přípustné využití: Doprovodná zeleň; Podzemní sítě a objekty technické infrastruktury; Podmíněně přípustné využití: Vybavení jako např. odpočívky, plastiky, drobná církevní architektura; Účelová zemědělská doprava pokud nenaruší hlavní využití; Nadzemní objekty a sítě technické infrastruktury v nezbytném rozsahu. Nepřípustné: Všechny ostatní činnosti, které nejsou uvedené mezi hlavními a podmíněně přípustnými funkcemi. 10

11 TI Technická infrastruktura Hlavní využití: Vodní zdroj; Podmíněně přípustné využití: Zeleň podřízena hlavnímu využití; Další obslužné funkce související s hlavním využitím; Nepřípustné využití: Všechny ostatní činnosti, které nejsou uvedené mezi hlavními a podmíněně přípustnými funkcemi. Podmínky prostorového uspořádání: Maximální počet nadzemních podlaží: 1. Stavby v této zóně musí svým charakterem (pojednáním hmot, barevností) odpovídat venkovskému obrazu sídla. VS Plochy smíšené výrobní Hlavní využití: Lehká a nerušící výroba; Přípustné využití: Administrativa; Zeleň; Podmíněně přípustné: Další funkce za podmínky, že slouží obsluze hlavního využití; Zařízení pro dopravní a technickou obsluhu území za podmínky, že nenarušují hlavní využití a související funkce; Nepřípustné využití: Zařízení pro sběr a třídění odpadů; Zemědělská výroba (rostlinná i živočišná); Zařízení velkoobchodu a zásilkové služby (kromě administrativních složek); Skládky; Pro všechny činnosti v této ploše platí podmínka, že objektivně prokazatelný negativní vliv činností na životní prostředí a zdraví lidu předepsaný zvláštními předpisy nesmí zasahovat do parcel v plochách bydlení a rekreace. Podmínky prostorového uspořádání: Maximální počet nadzemních podlaží: 2 NP. Stávající vyšší stavby jsou respektovány; Stavby v této zóně musí svým charakterem (pojednáním hmot, barevností) odpovídat venkovskému obrazu sídla. 11

12 7. Vymezení veřejně prospěšných staveb, prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, pro které lze práva k pozemkům, a stavbám vyvlastnit 1 jsou následující: 1. WD1 Místní komunikace funkční skupiny D - Cyklotrasa, včetně souvisejících staveb; Tímto dokumentem nejsou navrženy žádné asanace. Plochy a koridory veřejně prospěšných staveb a opatření jsou zakresleny ve výkrese č. 3 Veřejně prospěšné stavby a opatření. Veřejně prospěšné stavby, opatření a případné asanace navržené ÚPO a jeho změnou č.1 jsou respektovány. 8. Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo Nemění se 9. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části Textová část Změny č. 2 územního plánu obce Rovensko (výrok), obsahuje 10 stránek. Grafická část Změny č. 2 územního plánu obce Rovensko (výrok) obsahuje tyto výkresy: 1 Výkres základního členění území 1: Hlavní výkres 1: Veřejně prospěšné stavby a opatření 1: Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření Zákona 12

13 11. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování 12. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování 13. Stanovení pořadí změn v území (etapizace) 14. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb 15. Vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení 13

14 TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU (dle vyhlášky č. 500/2006 sb. ve znění pozdějších předpisů) Touto dokumentací se mění územně plánovací dokumentace Územní plán obce Rovensko (2003) ve znění změny č. 1 Územního plánu obce Rovensko (2011). Pro větší srozumitelnost předložené dokumentace platí následující: Je li v textu uvedeno Územní plán obce Rovensko, ÚPO, popřípadě původní dokumentace, je tím vždy myšlený Územní plán obce Rovensko z roku Jedná li se o řešení, které je předmětem dokumentace Rovensko - ÚPO Změna č. 1 může být uvedeno Změna č. 1 územního plánu obce Rovensko, Změna č. 1 původní dokumentace, nebo pouze Změna č. 1. Jedná li se o řešení, které je předmětem dokumentace Rovensko - ÚPO Změna č. 2 může být uvedeno Změna č. 2 původní dokumentace, nebo pouze tato Změna, popřípadě tato dokumentace. 1. Postup při pořízení územního plánu Pořízení změny č. 2 územního plánu obce Rovensko schválilo Zastupitelstvo obce Rovensko na svém zasedání dne usnesením č. 18/2012. Pořizovatelem změny ÚP je Odbor rozvoje a územního plánování Městského úřadu Z8břeh. Určeným zastupitelem pro pořizování změny ÚP byl jmenován starosta obce Josef Šincl usnesením zastupitelstva č. 19/2013 ze dne Návrh zadání změny č. 1 územního plánu Rovensko byl zpracován a projednán v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebí zákon), v platném znění, vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na vyžívání území, v platném znění. Projednání zadání ÚP bylo vypsáno dne pod č.j. 2013/751/RÚP-MUZB-1. Veřejná vyhláška o projednání návrhu zadání změny ÚP byla zveřejněna na úřední desce obce Rovensko i na úřední desce Městského úřadu Zábřeh od do Po řádném projednání byl návrh zadání upraven dle uplatněných požadavků a podnětů dotčených orgánů a předložen ke schválení Zastupitelstvu obce Rovensko. Zadání bylo schváleno Zastupitelstvem obce Rovensko usnesením č. 21/2013 ze dne Na základě schváleného zadání změny č. 2 územního plánu obce Rovensko zpracoval projektant změny územního plánu návrh změny č. 2 územního plánu obce Rovensko. V souladu s ustanovením 50 stavebního zákona pořizovatel oznámil dopisem ze dne místo a dobu konání společného jednání jednotlivě dotčeným orgánům, krajskému úřadu, obci, pro kterou je změna územního plánu zpracovávána a sousedním 14

15 obcím. Společné jednání se uskutečnilo dne na Městském úřadě Zábřeh. Dotčené orgány byly vyzvány k uplatnění svých stanovisek do 30 dnů ode dne jednání. Ve stejné lhůtě mohly sousední obce uplatnit své připomínky. Pořizovatel umožnil nahlédnout do návrhu územního plánu v době od do na Městském úřadě Zábřeh, odboru rozvoje a územního plánování a na Obecním úřadě Rovensko. Po uvedenou dobu byl návrh rovněž vystaven na internetové adrese Po vypršení lhůty pro zaslání stanovisek a připomínek pořizovatel předložil návrh změny územního plánu, stanoviska a připomínky nadřízenému orgánu územního plánování (Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje). Ten sdělil pořizovateli své souhlasné stanovisko pod č.j. KUOK 38920/2014 ze dne dle 50 odst. 2 a 7 stavebního zákona. Dle ustanovení 52 odst. 1 stavebního zákona oznámil pořizovatel dopisem ze dne konání veřejného projednání dotčeným orgánům, krajskému úřadu a sousedním obcím a vyzval je k uplatnění stanovisek a připomínek nejpozději do 7 dnů od konání veřejného projednání. Oznámení o konání veřejného projednání bylo rovněž doručeno veřejnou vyhláškou, která byla vyvěšena dne a sejmuta dne Veřejné projednání se uskutečnilo dne na Obecním úřadě Rovensko. Návrh Změny č. 2 ÚPO Rovensko byl vystaven k nahlédnutí na Městském úřadě Zábřeh a na Obecním úřadě Rovensko do V elektronické podobě byl dokument rovněž zveřejněn na internetových stránkách Městského úřadu Zábřeh. Po uplynutí lhůty pro podání stanovisek, námitek a připomínek byl pořizovatelem Změny č. 2 ÚPO Rovensko vypracován návrh rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek, který byl v souladu s ustanovením 53 odst. 1 doručen dotčeným orgánům a krajskému úřadu. Ty byly vyzvány k uplatnění svých stanovisek k tomuto návrhu do 30 dnů. V uvedené lhůtě nebylo uplatněno žádné záporné stanovisko. 2. Výsledek přezkoumání územního plánu podle 53 odst. 4) stavebního zákona 2.1 Soulad s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem Vyhodnocení souladu dokumentace s Politikou územního rozvoje ČR (PÚR ČR) Obec se nachází mimo Rozvojové oblasti a Rozvojové osy stanovené PÚR ČR a upřesněné Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje (ZÚR OK); Obec se nachází mimo Specifické oblasti stanovené PÚR ČR; Území obce se dotýká koridor kapacitních silnic S1, požadavky jsou upřesněné přeložkami silnic (obchvaty) I/44 a I/11 do samotného katastru řešené obce však nezasahuje; Obec se nachází mimo koridory technické infrastruktury a související rozvojové záměry Územní plán v souladu s politikou územního rozvoje České republiky 2008 (dále jen PÚR), konkretizuje úkoly územního plánování v republikových, přeshraničních a mezinárodních souvislostech. Územní plán zohledňuje vybrané republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území následujícím způsobem: (14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné 15

16 kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. Přírodní, civilizační a kulturní hodnoty jsou dokumentací respektovány. Jsou respektovány všechny limity vyplývající z ochrany přírody a krajiny, je respektován územní systém ekologické stability navržený původním územním plánem a je zachován ráz jedinečné kulturní krajiny. Jsou respektovány všechny limity vyplývající z památkové ochrany (včetně archeologických zájmů), historická urbanistická struktura je respektována. Ochrana uvedených hodnot není limitující pro potřeby ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. (15) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat, hlavní mechanizmy, jimiž k segregaci dochází, zvažovat existující a potenciální důsledky a navrhovat při územně plánovací činnosti řešení vhodná pro prevenci nežádoucí míry segregace nebo snížení její úrovně. Obec vzhledem k její velikosti a jednotnému charakteru zástavby není ohrožena sociální segregaci. Nejsou navržena žádná opatření, která by narušovala sociální soudržnost obyvatel. (17) Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn lokalizací zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí, zejména v regionech strukturálně postižených a hospodářsky slabých a napomoci tak řešení problémů v těchto územích. Dokumentací je navržena zastavitelná plocha pro pracovní příležitosti ZV201 (20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umisťovat do co nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy, např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského půdního fondu a lesního půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování ÚSES a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí krajiny i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky pro přírodních zdrojů. Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, jsou umístěny do nejméně konfliktních lokalit (zejména v návaznosti na stávající zástavbu a výrobní areály). Všechny uvedené limity vyplývající ze zvláštních předpisů jsou dokumentací respektovány, jsou respektovány prvky ÚSES. Ochrana krajinného rázu a cílová charakteristika a typ krajiny jsou respektovány. (22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky. 16

17 Všechny turistické a cyklistické trasy jsou respektovány, jsou navrženy cyklostezky směr Postřelmov a směr Zábřeh (23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Dopravní a technickou infrastrukturu umísťovat s ohledem na minimalizaci fragmentace krajiny, je-li to účelné, do společných koridorů. Všechny vazby v technické a dopravní infrastruktuře jsou respektovány..jsou navrženy cyklostezky. Nejsou navrhovány žádné liniové stavby, které by bylo třeba umisťovat do společných koridorů. Obec leží v území, pro které byly vydány 2 Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje (ZÚR OK). Z tohoto dokumentu vyplývají následující požadavky: Obec leží ve specifické oblasti, ve které se projevují problémy z hlediska udržitelného rozvoje požadavky jsou uvedeny v bodě 13 textové části ZÚR; tato změna je v souladu s požadavky ZÚR. Po východní hranici území obce prochází koridor dálkového přivaděče (vodovod skupinového vodovodu Pomoraví), dle podkladů z aktuálních ÚAP do řešeného katastru nezasahuje; Do jihovýchodního cípu území obce zasahuje CHOPAV (Kvarter řeky Moravy). Respektováno již původní dokumentací; ZÚR OK je navržen koridor pro přeložku silnice I/11 Bukovice Postřelmov D 02 s napojením na obchvat Postřelmova (I/44) dle bodu 85 výrokové části ZÚR a dle podkladů z aktuálních ÚAP do řešeného katastru nezasahuje; Do území obce zasahuje území RC8 oblast k prověření změn jejich využití územní studií: prověření a upřesnění vymezení rekreačního krajinného celku (podmínky jsou uvedeny ve výroku, kapitole A.9). Lhůta pro její pořízení byla stanovena do konce roku Z předmětné studie nevyplývají žádné požadavky. Do území obce zasahuje území KH7 oblast k prověření změn jejich využití územní studií: prověření a upřesnění vymezení území, které je cenné z hlediska zachování krajinných hodnot (podmínky jsou uvedeny ve výroku, kapitole A.9). Lhůta pro její pořízení byla stanovena do konce roku Z předmětné studie nevyplývají žádné požadavky. Katastr obce se nachází v krajinném celku C Mohelnická brázda (podmínky jsou uvedeny ve výroku, kapitole A.6). Tato změna je v souladu s požadavky ZÚR. Ochranné pásmo přírodních léčivých zdrojů a přírodních minerálních vod Lázní Bludov II. st. Dle ÚAP ORP Zábřeh do území obce nezasahuje Do území obce zasahuje PP Březná respektováno již původní dokumentací. 2.2 Soulad s cíli a úkoly územního plánování Návrh Změny č. 2 ÚPO Rovensko je v souladu s cíli a úkoly územního plánování ( 18 a 19 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů stavební zákon), tzn. že především: 2 Usnesení zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/21/32/2008 ze dne , Aktualizace č. 1 Usnesení zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/19/44/2011 ze dne

18 vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území obce,spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území obce komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji tohoto území, ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území včetně urbanistického a architektonického dědictví, s ohledem na ochranu krajiny určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území, zastavitelné plochy vymezuje s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území, stanovuje koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území, stanovuje podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení. 2.3 Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů Návrh Změny č. 2 ÚPO Rovensko je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů. Zejména se jedná o tato ustanovení: a) Zákon č. 186/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 43 upravující základní obsah územního plánu 36 obsahující požadavek na soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 58 obsahující požadavek na aktualizaci zastavěného území obce b) Vyhláška č. 500/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 13 obsahující požadavek na obsah územního plánu (nacházející se v příloze č. 7 této vyhlášky) a na mapové podklady 14 obsahující požadavek na záznam o účinnosti c) Vyhláška č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 3 obsahující požadavky na vymezení ploch 5 obsahující požadavky na vymezení ploch rekreace 9 obsahující požadavky na vymezení ploch dopravní infrastruktury 10 obsahující požadavky na vymezení ploch technické infrastruktury 12 obsahující požadavky na vymezení ploch smíšeně výrobních 2.4 Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů 18

19 Na základě kladných stanovisek dotčených orgánů, lze konstatovat, že dokumentace je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů. Jsou to jmenovitě: Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 334/1992 Sb., na ochranu zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů (památkový zákon) Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 44/1988 Sb., v platném znění (horní zákon). Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů k návrhu změny č. 2 územního plánu Rovensko uplatněných v rámci společného jednání: Č. Orgán, organizace, adresa 1. Městský úřad Zábřeh, odbor správní, oddělení životního prostředí Masarykovo náměstí 6, Zábřeh /141/ZP-MUZB Obsah stanoviska Stanovisko dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (Ing. Kamenec): Městský úřad Zábřeh, oddělení životního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní úřad nemá námitek. Předložený návrh územního plánu není v rozporu se zájmy chráněnými zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů. Stanovisko dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (L. Tomášek): Orgán státní správy lesů příslušný podle ustanovení 48 odstavce 2 písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů k výše uvedenému sděluje následující: Aktualizace zastavěného území a plocha ZT 201 jsou situovány ve vzdálenosti kratší jak 50 m od okraje lesa. Při vlastním umisťování staveb bude nutno respektovat ustanovení 14 odst. 2 lesního zákona, kde je stanoveno, že projektanti nebo pořizovatelé územně plánovací dokumentace a zpracovatelé dokumentací staveb jsou povinni dbát zachování lesa a řídit se přitom ustanoveními lesního zákon a dále jsou povinni navrhnout a zdůvodnit taková řešení, která jsou z hlediska zachování lesa, ochrany životního prostředí a ostatních celospolečenských zájmů nejvhodnější; přitom jsou povinni provést vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení, navrhnout alternativní řešení, způsob následné rekultivace a uspořádání území po dokončení stavby. Dotýká-li se řízení podle zvláštních předpisů zájmů chráněných lesním zákonem, rozhodne stavební úřad nebo jiný orgán státní správy jen se souhlasem příslušného orgánu státní správy lesů, který může svůj souhlas vázat na splnění podmínek. Tohoto souhlasu je třeba i k dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa. Podmínky jsou stanovovány na základě vyjádření Způsob řešení Bere poznámku na vědomí s tím, že se již bude jednat o řešení konkrétního záměru mimo rámec zpracovávání ÚPD obce, které je upraveno jinými právními předpisy. 19

20 2. Městský úřad Šumperk, odbor výstavby, oddělení státní památkové péče Jesenická 31, Šumperk vlastníků lesa případně vyjádření příslušného odborného lesního hospodáře, kteří jsou při hospodaření v lese povinni dodržovat základní ( 13), ale i ostatní ustanovení lesního zákona. V souvislosti s tím je nutno připomenout, že u nemovitostí umístěných ve vzdálenostech kratších jak 50 m od okraje lesa hrozí nebezpečí škod způsobených sesuvem půdy, padáním kamenů, pádem stromů nebo jiných částí, přesahem větví a kořenů, zastíněním z pozemků určených k plnění funkcí lesa. Z ostatní úřední činnosti je obecně známo, že není vhodné umísťovat pozemky určené k plnění funkcí lesa do vzdálenosti kratší jak 50 m od stávajících zastavěných území a naopak není vhodné umísťovat stavby do tohoto ochranného pásma lesa. Příkladem je umístění objektů v těsné blízkosti mladého lesa. Za určité období kdy stromy dosáhnou výšky více jak 20 m, nastávají problémy s ochranou těchto nemovitostí před případnými škodami, jak je výše uvedeno. V předloženém návrhu změny územního plánu je vymezena lokalita ZT 201, na které by mělo dojít k záboru pozemku určeného k plnění funkcí lesa z důvodu realizace vodního zdroje zásobujícího obecní vodovod. V tomto případě bude nutno zvážit postup stanovený v ustanovení 15 odst. 3 lesního zákona, kde je m. j. uvedeno, že bez odnětí lze na pozemcích určených k plnění funkcí lesa umístit přečerpávací stanice, vrty a studny, pokud v jednotlivých případech nejde o plochu větší než 55 m2 v opačném případě je nutno postupovat dle ustanovení 16 a 17 lesního zákona. Příslušným orgánem státní správy pro vyřízení podání o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa do výměry 1 ha nebo o omezení jejich využívání pro plnění funkcí lesa a o výši poplatků za odnětí ( 17 odst. 1 lesního zákona) je městský úřad obce s rozšířenou působností, kde se tyto pozemky nacházejí. Příslušným orgánem státní správy pro vyřízení podání o omezení nebo o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa o výměře 1 ha a více a o výši poplatků za odnětí je krajský úřad. Stanovisko dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění (Ondřej Pavlů): Orgán státní správy ochrany ovzduší Městského úřadu Zábřeh není dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění, dotčeným orgánem státní správy k vydání stanoviska ve věci územně plánovací dokumentace. Kompetentním správním orgánem dle 11 odst. 2 písm. a) zákona o ochraně ovzduší je Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. Stanovisko z hlediska nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (Ondřej Pavlů): Městský úřad Zábřeh, oddělení životního prostředí, jako příslušný orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství nemá námitek. Stanovisko dle zákona č. 334/1992 Sb., na ochranu zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (Miroslav Šváb, DiS.): MěÚ Zábřeh, oddělení životního prostředí, jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu nemá k návrhu změny č. 2 územního plánu obce Rovensko námitek. Stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Bc. Jan Švéda): MěÚ Zábřeh, oddělení životního prostředí jako orgán ochrany přírody nemá k návrhu změny č. 2 územního plánu obce Rovensko námitek. Souhlasí s návrhem změny č. 2 územního plánu obce Rovensko, který se týká k.ú. Rovensko a jehož zpracovatelem je Studio REGION, Architektonická kancelář, Zelená 104/13, Brno. K návrhu zadání změny č. 2 ÚPO Rovensko poskytl orgán SPP své vyjádření vydané pod Sp.Zn /2013 VYS- PP/NASM ze dne Plocha ZT 201 pro realizaci vodního zdroje má rozlohu 400 m². Příslušným orgánem pro odnětí bude tedy úřad obce s rozšířenou působností. Odnětí lesních pozemků je však až další fází, která nesouvisí s projednáváním návrhu změny ÚP. KÚOK byl jako příslušný orgán rovněž obeslán. Bere na vědomí 20

21 MUSP 16148/2014 Naděžda Smyčková 3. Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, Olomouc KUOK 28836/2014 Ing. Lenka Barochová Jednotlivé dílčí změny navržené změnou č. 2 ÚPO Rovensko: 1. Návrh rozšíření smíšené výrobní plochy na jihovýchodním okraji zástavby, kdy z nevyužité plochy zemědělské vznikne plocha pro rozšíření přilehlé výroby ZV Návrh zklidněných místních komunikací -cyklostezek směr Zábřeh (souběžně s krajskou silnicí) a Postřelmov (souběžně s e strouhou a uvažovaným biokoridorem) ZD201 a ZD Návrh plochy pro rozhlednu v lokalitě Háječek ZR Návrh plochy pro vodní zdroj v lokalitě Nad vodojemem jihozápadně od zastavěného území a v blízkosti stávajícího vodojemu, který má zajistit soběstačnost v zásobení vodou ZT201 Orgán státní památkové péče požádal v souladu s 14 odst. 6 zákona o státní památkové péči odbornou organizaci SPP o písemné vyjádření, které obdržel dne Návrh změny č. 2 ÚPO Rovensko není v rozporu se stávající urbanistickou strukturou sídla, ani nenarušuje bezprostřední okolí stávajících kulturních památek. V řešeném území se nevyskytují památkové zóny nebo ochranná pásma památek ve smyslu zákona o státní památkové péči. Pro dané území nejsou v současné době podány návrhy na prohlášení věci za nemovitou kulturní památku. V řešeném území se nacházejí tyto kulturní památky evidované v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovými čísly: 16089/ boží muka, po pravé straně silnice na Postřelmůvek, parc. č / venkovská usedlost č.p.7, parc.č. 117/1 a 117/ / venkovská usedlost č.p. 44, parc.č. 31 V řešeném území se nacházejí objekty charakteru památek místního významu (obecně se jedná o kapličky, kříže, boží muka, pomníky, pamětní desky, hraniční kameny, smírčí kříže, ale i větší objekty a stavby), které nejsou chráněny zákonem o státní památkové péči, ale měly by být z pohledu zájmů památkové péče zachovány a chráněny na místě samém: Sloup se sochou sv. Rozálie z Limy, na hranici pozemku parc.č. 421/44 a 459/12 Řešené území je nutno chápat ve smyslu zákona o SPP jako území s archeologickými nálezy. Pro návrh změny č. 2 územního plánu obce Rovensko navrhujeme následující opatření: Ve výše uvedených lokalitách nejsou evidovány žádné kulturní památky, památky místního významu ani plošně památkově chráněná území, jedná se však o území s archeologickými nálezy a v této souvislosti upozorňujeme na oznamovací povinnost stavebníků stanovenou v 22 odst. 1 a 2 zákona o státní památkové péči. Ochrana přírody (Mgr. Tomáš Berka, Ing. Tamara Kovaříková): Stanovisko, že uvedená koncepce nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, bylo vydáno orgánem ochrany přírody dne , č.j. KUOK 54026/2013. Zábor pozemku parc.č.1567 pro změnu ZR 201 minimalizovat na plochu nuntou pro stavbu rozhledny s příslušenstvím (lavičky, stoly, kiosek). Doporučujeme kolem vodních toků v intravilánu obce ponechat dostatečný manipulační prostor, který by mohl sloužit kromě jiného pro případnou výstavbu vycházkových tras nebo cyklostezek. K ostatním uvažovaným změnám nemáme připomínek. Posuzování vlivu na životní prostředí (Ing. Lenka Barochová): Ve fázi návrhu zadání změny č. 2 územního plánu Bere poznámku na vědomí s tím, že se již bude jednat o řešení konkrétního záměru mimo rámec zpracovávání ÚPD obce, které je upraveno jinými právními předpisy. Bude respektováno. 21

22 4. Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství Jeremenkova 40a, Olomouc KUOK 10954/2014 Bc. Lišková 5. Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor zdravotnictví Jeremenkova 40a, Olomouc KUOK 24477/2014 O.Kalusová 6. Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy VIII Krapkova 3, Olomouc /ENV/14, 200/570/14 Petr Štos Rovensko KÚOK, OŽPZ, Oddělení integrované prevence, jako dotčený orgán ve smyslu stavebního zákona a v souladu s 10i odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, neuplatnil požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí (SEA). K návrhu změny č. 2 územního plánu Rovensko nemáme připomínek. Ochrana ZPF (RNDr. Michal Buriánek): Předložená dokumentace respektuje přiměřeným způsobem zásady ochrany ZPF a ze strany orgánu ochrany ZPF proto k návrhu není připomínek. Lesní hospodářství (Ing. Michal Škaloud): KUOK, OŽPZ jako orgán státní správy lesů příslušný podle ustanovení 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci, pokud tato dokumentace umisťuje rekreační a sportovní stavby na pozemky určené k plnění funkce lesa, není-li příslušné ministerstvo. Navržená dokumentace neumisťuje rekreační a sportovní stavby na pozemky určené k plnění funkcí lesa. Dále krajský úřad upozorňuje, že k dalším požadavkům lokalitám umístěným na opzemky určené k plnění funkcí lesa a lokality do 50 m od okraje lesa, dle ustanovení 48 odst. 2 písm. b) lesního zákona, je příslušný k vyjádření obecní úřad obce s rozšířenou působností, zde Městský úřad Zábřeh. Ochrana ovzduší (Ing. Věra Popelková): ÚOK, OŽPZ jako příslušný orgán ochrany ovzduší dle ustanovení 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší vydává dle ustanovení 11 odst. 2 písm. a) zákona stanoviska k územnímu plánu a regulačnímu plánu obce v průběhu jeho pořizování. K návrhu změny č. 2 územního plánu Rovensko nemáme připomínky. Krajský úřad jako dotčený orgán příslušný k uplatnění stanoviska k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II a III. tříd, podle 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nemá k Návrhu změny č. 2 Územního plánu obce Rovensko připomínky. Nemá námitky. Za státní správu geologie sdělujeme, že na řešeném k.ú. nebyla geologickými pracemi ověřena výhradní ložiska nerostných surovin, pro která by byla stanovena územní ochrana vyplývající z existence chráněných ložiskových území a z příslušných ustanovení zákona č. 44/1988 Sb., v platném znění (horní zákon). K návrhu výše uvedené změny ÚP nemáme na tomto úseku ochrany životního prostředí připomínky. Za ochranu zemědělského půdního fondu je příslušným orgánem ochrany ZPF k řízení podle 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, v platném znění, Krajský úřad Olomouckého kraje. Pro úplnost však upozorňujeme, že pokud je předmětem řešení návrhu územního plánu i plocha o výměře nad 10 ha, je třeba postupovat podle Metodického pokynu MŽP ČR č.j. OOLP/1067/96 (Metodický pokyn váže Krajský úřad Olomouckého kraje povinností projednat věc s MŽP, viz rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn. 1 Ao 2/2010. Bere na vědomí, KUOK byl jako příslušný orgán ochrany ZPF rovněž obeslán. 7. Ministerstvo Z hlediska působnosti MPO ve věci využívání nerostného 22

23 průmyslu a obchodu Na Františku 32, Praha MPO 5089/2014 Košatka 8. Krajská veterinární správa pro Olomoucký kraj, Inspektorát v Šumperku Uničovská 44, Šumperk SVS/2014/ M MVDr. Jana Tomečková 9. Ministerstvo obrany ČR Agentura hospodaření s nemovitým majetkem Svatoplukova 84, Brno / Hana Eliášová 10. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Odloučené pracoviště Šumperk Nemocniční 53, Šumperk SPÚ /2014/Tom Ing. Tomeček bohatství a těžby nerostných surovin neuplatňujeme podle ustanovení 50 odst. 2 stavebního zákona a ustanovení 15 odst. 2 horního zákona k výše uvedené územně plánovací dokumentaci žádné připomínky, protože v k.ú. Rovensko se nenacházejí výhradní ložiska nerostných surovin. KVS Olomouc s Návrhem změny č. 2 územního plánu Rovensko (k.ú. Rovensko) souhlasí a sděluje, že platná veterinární legislativa neobsahuje žádné normativy pro umístění jakýchkoliv staveb ve vztahu k ochranným pásmům kolem objektů s chovem zvířat, resp. se zacházením s živočišnými produkty a veškerá hlediska jsou z tohoto pohledu pouze v oblasti doporučených informací a platí obecné zásady stanovené v ustanovení 10 vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Současně však KVS Olomouc upozorňuje, že je zmocněna v případech zjištění některých nebezpečných nákaz vymezovat konkrétní ochranná pásma kolem ohnisek, zejména s přihlédnutím ke skutečným biologickým, zeměpisným a ekologickým podmínkám a tudíž nelze vyloučit, že do těchto případných pásem bude zahrnuta i jiná výstavba s dopady na chov zvířat a produkci živočišných produktů v ní. Ministerstvo obrany k návrhu změny č. 2 územního plánu Rovensko nemá připomínky. Řešené změny nejsou v rozporu se zájmy ministerstva obrany. Státní pozemkový úřad Pobočka v Šumperku nemá zásadních připomínek k Oznámení o konání společného jednání o Návrhu změny č. 2 územního plánu Rovensko (k.ú. Rovensko) při dodržení následujících podmínek. Státní pozemkový úřad (dále SPÚ) žádá Obec Rovensko, případně investora stavební akce, při které dojde k záboru nebo dotčení pozemků ve správě SPÚ (pozemky psané na listu vlastnictví státu státní pozemky zařazené v zemědělském půdním fondu), aby toto předem projednal se Státním pozemkovým úřadem. Současně žádáme, aby při společném jednání o Návrhu změny č. 2 územního plánu Rovensko byl dodržen zákon č. 334/92 Sb. Bere poznámku na vědomí s tím, že se již bude jednat o řešení konkrétního záměru mimo rámec zpracovávání ÚPD obce. Bude respektováno. K veřejnému projednání byla uplatněna následující stanoviska dotčených orgánů: č. 1. č Orgán (organizace) Městský úřad Zábřeh, odbor správní, oddělení životního prostředí Masarykovo náměstí 6, Zábřeh /2014/MUZB Šváb, 1 Kamenec, Tomášek, Pavlů, Švéda Obsah stanoviska, připomínky či podnětu Stanovisko dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (Ing. Rostislav Kamenec): Městský úřad Zábřeh, oddělení životního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní úřad nemá k změně připomínek. Upozornění: při usíťování vodního zdroje s odběrem více jak m3/rok je nutno brát na zřetel na vylišení ochranného pásma vodního zdroje, kdy I stupeň je vymezen minimální hranicí 10 m od odběrného zařízení. Stanovisko dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (Ladislav Tomášek): Orgán státní správy lesů příslušný podle ustanovení 48 odstavce 2 písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění Způsob řešení/ dohodnutí 23

24 pozdějších předpisů k výše uvedenému návrhu změny územního plánu sděluje následující: Některé plochy navržené v předkládané změně předmětného územního plánu jsou situovány ve vzdálenosti kratší jak 50 m od okraje lesa. Při vlastním umisťování staveb bude nutno respektovat ustanovení 14 odst. 2 lesního zákona, kde je stanoveno, že projektanti nebo pořizovatelé územně plánovací dokumentace a zpracovatelé dokumentací staveb jsou povinni dbát zachování lesa a řídit se přitom ustanoveními lesního zákona a dále jsou povinni navrhnout a zdůvodnit taková řešení, která jsou z hlediska zachování lesa, ochrany životního prostředí a ostatních celospolečenských zájmů nejvhodnější; přitom jsou povinni provést vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení, navrhnout alternativní řešení, způsob následné rekultivace a uspořádání území po dokončení stavby. Dotýkají)li se následná řízení podle zvláštních předpisů zájmů chráněných lesním zákonem, rozhodne stavební úřad nebo jiný orgán státní správy jen se souhlasem příslušného orgánu státní správy lesů, který může svůj souhlas vázat na splnění podmínek. Tohoto souhlasu je třeba i k dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa. Podmínky jsou stanovovány na základě vyjádření vlastníků lesa případně vyjádření příslušného odborného lesního hospodáře, kteří jsou při hospodaření v lese povinni dodržovat základní ( 13), ale i ostatní ustanovení lesního zákona. V souvislosti s tím je nutno připomenout, že u nemovitostí umístěných ve vzdálenostech kratších jak 50 m od okraje lesa hrozí nebezpečí škod způsobených sesuvem půdy, padáním kamenů, pádem stromů nebo jiných částí, přesahem větví a kořenů, zastíněním z pozemků určených k plnění funkcí lesa. V návrhu je uvedeno, že by mělo dojít k záboru pozemku určeného k plnění funkcí lesa. Před vlastní realizací záměru bude nutno zvážit postup stanovený v ustanovení 15 odst. 3 lesního zákona a po vyhodnocení situace postupovat v souladu s ustanovením 16 a 17 lesního zákona. Příslušným orgánem státní správy pro vyřízení podání o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa do výměry 1 ha nebo o omezení jejich využívání pro plnění funkcí lesa a o výši poplatků za odnětí ( 17 odst. 1 lesního zákona) je městský úřad obce s rozšířenou působností, kde se tyto pozemky nacházejí. Příslušným orgánem státní správy pro vyřízení podání o omezení nebo o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa o výměře 1 ha a více a o výši poplatků za odnětí je krajský úřad. Stanovisko dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění (Ondřej Pavlů): Orgán státní správy ochrany ovzduší Městského úřadu Zábřeh, není dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění, dotčeným orgánem státní správy k vydání stanoviska ve věci územně plánovací dokumentace. Kompetentním správním orgánem dle 11 odst. 2 písm. a) zákona o ochraně ovzduší je Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. Stanovisko z hlediska nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o odpadech) (Ondřej Pavlů): Městský úřad Zábřeh, oddělení životního prostředí, jako příslušný orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství nemá námitek. Stanovisko dle zákona č. 334/1992 Sb., na ochranu ZPF, ve znění pozdějších předpisů (Miroslav Šváb): MěÚ Zábřeh, oddělení životního prostředí jako orgán ochrany ZPF nemá k předloženému návrhu změny č. 2 ÚP Rovensko námitek. Stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Bc. Jan Švéda): Bere poznámku na vědomí s tím, že se již bude jednat o umístění konkrétního záměru, které je řešeno jinými právními předpisy. Bere poznámku na vědomí s tím, že se již bude jednat o umístění konkrétního záměru, které je řešeno jinými právními předpisy. KÚ OK, Odbor životního prostředí a zemědělství byl jako příslušný orgán ochrany ZPF rovněž obeslán. 24

s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F)

s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F) s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F) Pořizovatel: Městský úřad Pohořelice odbor územního plánování

Více

NÁVRH ZADÁNÍ HORNÍ DUNAJOVICE ŘÍJEN 2011

NÁVRH ZADÁNÍ HORNÍ DUNAJOVICE ŘÍJEN 2011 Městský úřad ve Znojmě, odbor výstavby (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ za období 01/2012 05/2016 Návrh zprávy o uplatňování územního plánu podle 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN. 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN. 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot Obsah textové části: TEXTOVÁ ČÁST... 2 ÚZEMNÍ PLÁN... 2 1. Vymezení zastavěného území... 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 2 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných

Více

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání změny č. 6 ÚPSÚ Kvilda St rana 1 (celkem 13) Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DIVÁKY TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN DIVÁKY TEXTOVÁ ČÁST Ing. arch. Miloslav SOHR, Ph.D., Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN DIVÁKY TEXTOVÁ ČÁST Spolufinancováno Jihomoravským krajem Pořizovatel ÚPD: Městský úřad Hustopeče Odbor regionálního rozvoje Objednatel

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA 1 ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ Datum: listopad 2014 Paré číslo: 1 Správní orgán Obec Borová Lada, 384 92 Borová Lada 38 o vydání rozhodlo zastupitelstvo obce nabytí účinnosti

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH Město Rokytnice v Orlických horách Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část Územní plán LAŽANY I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část vydal správní orgán: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I razítko správního orgánu: ZASTUPITELSTVO OBCE LAŽANY číslo jednací:... datum vydání:... datum nabytí

Více

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Slavětín v uplynulém období

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Slavětín v uplynulém období Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Slavětín v uplynulém období Návrh určený k projednání s dotčenými orgány a Krajským úřadem Kraje Vysočina dle ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. a dále přiměřeně

Více

ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH

ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH POŘIZOVATEL: OBECNÍ ÚŘAD DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH Pro pořizovatele Obecní úřad Deštné v Orlických horách zpracovala firma působící ve smyslu

Více

ÚZEMNÍ PLÁN CHRTNÍKY PARDUBICKÝ KRAJ ORP PŘELOUČ NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN CHRTNÍKY PARDUBICKÝ KRAJ ORP PŘELOUČ NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN CHRTNÍKY PARDUBICKÝ KRAJ ORP PŘELOUČ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST únor 2016 Územní plán Chrtníky Objednatel: Obec Chrtníky Pardubický kraj Pořizovatel: Městský úřad Přelouč Pardubický kraj Zhotovitel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STARÝ PLZENEC - ODŮVODNĚNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN STARÝ PLZENEC - ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ PLÁN STARÝ PLZENEC - ODŮVODNĚNÍ n á v r h p r o s p o l e č n é j e d n á n í HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 Únor 2016 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI OZNAČENÍ SPRÁVNÍHO

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY NÁVRH ÚP VALY 1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC VALY DATUM: 03/2016 NÁVRH ÚP VALY 2 Zastupitelstvo

Více

Textová část návrh odůvodnění zpracované pořizovatelem NÁVRH

Textová část návrh odůvodnění zpracované pořizovatelem NÁVRH NÁVRH ODŮVODNĚNÍ ZPRACOVANÉ POŘIZOVATELEM 1) POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schválilo pořízení Územního plánu Bernartice nad Odrou (dále jen ÚP Bernartice nad

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část odůvodnění územního plánu - Obsah Část 1 Textová část odůvodnění územního plánu - Obsah... 1 A. Postup pořízení a zpracování územního plánu... 4 A.1 Postup pořízení

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN Etapa územně plánovací dokumentace ZADÁNÍ Pořizovatel: MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÝ BROD Odbor architektury, územního plánování a regionálního rozvoje Určený zastupitel obce: Ing. Robert Janota

Více

ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV ODŮVODNĚNÍ. návrh ke společnému jednání dle 50 stavebního zákona

ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV ODŮVODNĚNÍ. návrh ke společnému jednání dle 50 stavebního zákona ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV ODŮVODNĚNÍ návrh ke společnému jednání dle 50 stavebního zákona ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV - ODŮVODNĚNÍ DUBEN 2015 2 OBSAH: a) postup při pořízení územního plánu... 4 b) soulad návrhu územního

Více

SLOPNÉ B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas

SLOPNÉ B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas ÚZEMNÍ PLÁN SLOPNÉ B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Krajinný ráz Ekologie Geografie Digitální

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV OBJEDNATEL: OBEC JÍVKA DATUM: 10/2014 NÁVRH ÚP JÍVKA 2 Zastupitelstvo obce Jívka, příslušné

Více

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Ing. Tomášem

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Ktová Ktová 62, 512 63 Rovensko pod Troskami Obecní úřad Ktová zastoupený Ing. arch. Věrou Blažkovou, IČ 45599581,

Více

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 I. V ý r o k o v á č á s t OBEC TRŽEK OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 Zastupitelstvo obce Tržek, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC MORAŠICE DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP MORAŠICE 2 Zastupitelstvo obce

Více

ZNOJMO ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU. Pořizovatel:

ZNOJMO ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU. Pořizovatel: ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZNOJMO Schvalující orgán: Pořizovatel: Datum vyhotovení: srpen 2015 Zastupitelstvo města Znojma Městský úřad Znojmo, odbor územního plánování a strategického rozvoje, oddělení

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE Pořizovatel územního plánu: Orgán příslušný k vydání územního plánu: Úřad územního plánování odboru rozvoje Magistrátu města Děčín Zastupitelstvo města Česká

Více

BĚLEČ. textová část. Záznam o účinnosti ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BĚLEČ zpracovaná dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

BĚLEČ. textová část. Záznam o účinnosti ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BĚLEČ zpracovaná dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů A. Změna č. 2 Územního plánu obce BĚLEČ textová část Záznam o účinnosti ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BĚLEČ zpracovaná dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Vydávající orgán Číslo jednací

Více

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Bezděkov v uplynulém období

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Bezděkov v uplynulém období Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Bezděkov v uplynulém období Návrh určený k projednání s dotčenými orgány a Krajským úřadem Kraje Vysočina dle ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. a dále přiměřeně

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁST v období 2011 2015

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁST v období 2011 2015 Zpráva o uplatňování územního plánu Chrást za období 2011 2015 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁST v období 2011 2015 Předkládaná: Zastupitelstvu obce Chrást ke schválení dle ustanovení 55 stavebního

Více

N Á V R H Z A D Á N Í

N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN BÍLÁ N Á V R H Z A D Á N Í určený k projednání Zpracován ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a zpracován v souladu s

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Vysoká Srbská. jejíž součástí je návrh zadání změny č. 1 územního plánu Vysoká Srbská

Zpráva o uplatňování územního plánu Vysoká Srbská. jejíž součástí je návrh zadání změny č. 1 územního plánu Vysoká Srbská Zpráva o uplatňování územního plánu Vysoká Srbská jejíž součástí je návrh zadání změny č. 1 územního plánu Vysoká Srbská Návrh určený ke konzultaci dotčenými orgány a Krajským úřadem Královéhradeckého

Více

1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území

1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území ÚZEMNÍ PLÁN TROUBKY- ZDISLAVICE - ZMĚNA Č. 1 - P3-1 - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ 2 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI Dle přílohy č.7 k vyhlášce č.500/2006 Sb. Textová část odůvodnění územního plánu obsahuje, kromě náležitostí

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis Zastupitelstvo obce Velké Přílepy otisk úředního

Více

Změnu č. 2 Územního plánu Zlína

Změnu č. 2 Územního plánu Zlína N Á V R H Opatření obecné povahy č. Zastupitelstvo města Zlína, jako příslušný správní orgán podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Veletiny

Více

UNHOŠŤ. Změna č. 1B. Územního plánu. Návrh

UNHOŠŤ. Změna č. 1B. Územního plánu. Návrh A. UNHOŠŤ Změna č. 1B Územního plánu Návrh textová část 09/2014 1 Pořizovatel: Úřad architektury a územního plánování Magistrátu města Kladna Náměstí starosty Pavla 44 272 52 Kladno Vydávající orgán: Zastupitelstvo

Více

Opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č.1 Územního plánu Sázavka

Opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č.1 Územního plánu Sázavka Z M Ě N A Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U S Á Z A V K A : 00P Opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č.1 Územního plánu Sázavka text A1 Výkres základního členění území - okolí obce 1:5000 A2 Výkres

Více

A2. Odůvodnění územního plánu

A2. Odůvodnění územního plánu ODŮVODNĚNÍ Odůvodnění ÚP Humpolec obsahuje: textovou část odůvodnění Územního plánu Humpolec, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č. A2. grafickou část odůvodnění Územního

Více

26. října 2012 26. listopadu 2012

26. října 2012 26. listopadu 2012 Městský úřad Kolín Odbor region. rozvoje a územ. plánování Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 251, fax: +420 321 748 257 e-mail: regionalni.rozvoj@mukolin.cz Vaše čj. (zn.): Vyřizuje:

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel Urbanistický ateliér

Více

Ing. arch. Milan Rak, Ph.D. květen srpen 2013

Ing. arch. Milan Rak, Ph.D. květen srpen 2013 Ing. arch. Milan Rak, Ph.D. květen srpen 2013 1 Obsah dokumentace návrh územního plánu textová část A1. Návrh územního plánu grafická část B1. Základní členění území M 1 : 5 000 B2. Hlavní výkres M 1 :

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Etapa územně plánovací dokumentace: návrh

ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Etapa územně plánovací dokumentace: návrh Projekt Územní plán Březová byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV ÚZEMNÍ PLÁN VIDOCHOV

ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV ÚZEMNÍ PLÁN VIDOCHOV OBEC VIDOCHOV Vidochov 94, 509 01 Nová Paka Čj.: MUNPSZ/2010/16675/RO/VD Dne 7.12. 2012 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV Zastupitelstvo obce Vidochov, příslušné podle ustanovení

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI Obec Újezd pod Troskami Újezd pod Troskami č.p. 29 512 63 Rovensko pod Troskami Projektant: ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI REGIO, projektový ateliér s.r.o. Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE (Návrh pro veřejné projednání, prosinec 2015) C TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Objednatel: Město Otrokovice Pořizovatel: Městský úřad Otrokovice Zhotovitel: Institut regionálních informací,

Více

MALHOTICE ÚZEMNÍ PLÁN

MALHOTICE ÚZEMNÍ PLÁN ÚZEMNÍ PLÁN MALHOTICE VYDANÝ OPATŘENÍM OBECNÉ POVAHY DNE 13.12.2013 VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN: OBEC MALHOTICE POŘIZOVATEL : MĚSTSKÝ ÚŘAD HRANICE ZPRACOVATEL: ING.ARCH. JITKA ŠIMORDOVÁ str. 1 - OSUZPD/6748/13-24

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE Návrh zadání územního plánu Kvasice. 1 Příloha č. 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE Pořizovatel: Městský úřad Kroměříž Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Kvasice Určený zastupitel: Lubomír Musil,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN Běšiny. Návrh zadání územního plánu. Pořizovatel: Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování

ÚZEMNÍ PLÁN Běšiny. Návrh zadání územního plánu. Pořizovatel: Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování ÚZEMNÍ PLÁN Běšiny Návrh zadání územního plánu Pořizovatel: Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování Datum: 02/2015 Řešená sídelní jednotka Název obce: Běšiny Adresa obce: OÚ Běšiny 150,

Více

Změna č.4 územního plánu OSTOPOVICE. NÁVRH pro společné jednání

Změna č.4 územního plánu OSTOPOVICE. NÁVRH pro společné jednání Změna č.4 územního plánu OSTOPOVICE NÁVRH pro společné jednání TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydá: Zastupitelstvo obce Ostopovice Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední

Více

str.1/9 Část odůvodnění Změny č.1 ÚPO Svrkyně zpracovaná pořizovatelem

str.1/9 Část odůvodnění Změny č.1 ÚPO Svrkyně zpracovaná pořizovatelem Část odůvodnění Změny č.1 územního plánu Obce Svrkyně zpracovaná podle 53 odst.5 zákona č. 183/2006 Sb. Obec Svrkyně, se sídlem Svrkyně 94, 252 64 Svrkyně podala dne 30.11.2007 Městskému úřadu Černošice,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU ČESKÁ REPUBLIKA STŘEDOČESKÝ KRAJ OKRES MLADÁ BOLESLAV OBEC KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU zpracovaný dle 47 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 G. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ...

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 G. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ... OBSAH: A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 B. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA STANOVENÍ JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT... 8 C. POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV Datum: únor 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Fáze zpracování:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 3 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 3 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 3 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus

Více

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NĚMČICE NAD HANOU ODŮVODNĚNÍ C.I. TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel : Magistrát města Prostějova Stavební úřad Projektant : ing. arch. Petr Malý Křelov, červenec 2014 1 OBSAHOVÝ LIST

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV Datum: duben 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Digitální zpracování: Obec Údrnice Městský úřad Jičín Ing. arch. Karel Novotný Brožíkova 1684 500 12 Hradec Králové IČO: 44385803

Více

A2. Odůvodnění územního plánu

A2. Odůvodnění územního plánu O b s a h d o k u m e n t a c e Ú Z E M N Í P L Á N N O V É M Ě S T O N A M O R A V Ě n á v r h ú z e m n í h o p l á n u textová část A1. Návrh územního plánu grafická část B1. Výkres základního členění

Více

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Žďárky na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Žďárky na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Žďárky na udržitelný rozvoj území p p projektant: Ing. arch. Karel Novotný pořizovatel: Městský úřad Náchod in objednatel: Obec Žďárky Ing. arch. K. Novotný

Více

Obec Dolní Dobrouč Dolní Dobrouč čp. 380 561 02 Dolní Dobrouč

Obec Dolní Dobrouč Dolní Dobrouč čp. 380 561 02 Dolní Dobrouč Obec Dolní Dobrouč Dolní Dobrouč čp. 380 561 02 Dolní Dobrouč Změna č. 5 Územního plánu obce Dolní Dobrouč Projektant: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Autorský kolektiv: Objednatel: Obec Dolní Dobrouč

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu obce Kácov. Č.j.: MKH/042950/2008

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu obce Kácov. Č.j.: MKH/042950/2008 Č.j.: MKH/042950/2008 MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor regionálního rozvoje a územního plánování sídlo odboru: Václavské náměstí 182, Kutná Hora tel.:

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN JEŘICE KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST prosinec 2011 Územní plán Jeřice Objednatel: Obec Jeřice Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Hořice Královéhradecký kraj Zhotovitel:

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL za období 2009 2013 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

Územní plán Vysoká Srbská

Územní plán Vysoká Srbská O p a t ř e n í o b e c n é p o v a h y č. 1 / 2 0 1 1 Zastupitelstvo obce Vysoká Srbská, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY

ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY OBJEDNATEL: OBEC HRADČANY DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP HRADČANY 2 Zastupitelstvo obce

Více

Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Antonínem

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN Š E S T A J O V I C E

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN Š E S T A J O V I C E NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN Š E S T A J O V I C E Dle ustanovení 47 odst. 1 a 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ) a vyhlášky

Více

Návrh změny č. 1 ÚP Vráto

Návrh změny č. 1 ÚP Vráto Návrh změny č. 1 ÚP Vráto Návrh pro společné jednání Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Vráto Záznam o účinnosti Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: jméno a příjmení:

Více

Územní plán Býkov-Láryšov odůvodnění opatření obecné povahy

Územní plán Býkov-Láryšov odůvodnění opatření obecné povahy Obsah odůvodnění Územního plánu Býkov-Láryšov II.A. Textová část : II.A.1. Údaje o postupu pořízení územního plánu 3 II.A.2. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně

Více

ÚP Jezkovice čistopis. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Září 2010

ÚP Jezkovice čistopis. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Září 2010 Obsah: 1. Vymezení zastavěného území... 3 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC

ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Odbor výstavby a územního plánování ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel : MěÚ Rožnov pod Radhoštěm odbor výstavby a ÚP Letenská 1918 756 61 Rožnov pod

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU JIČÍNĚVES

ÚZEMNÍHO PLÁNU JIČÍNĚVES Zpráva o uplatňování ÚP OBECNÍ ÚŘAD JIČÍNĚVES 82, 507 31 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JIČÍNĚVES za období 2011 2015 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, České Budějovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ÚZEMNÍ PLÁN VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a

Více

Návrh územního plánu Partutovice NÁVRH

Návrh územního plánu Partutovice NÁVRH NÁVRH Opatření obecné povahy Zastupitelstvo obce Partutovice jako orgán příslušný dle ustanovení 6 odst. 5 písmene c) zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění

Více

OBEC BOROVÁ LADA 384 92 BOROVÁ LADA 38

OBEC BOROVÁ LADA 384 92 BOROVÁ LADA 38 OBEC BOROVÁ LADA 384 92 BOROVÁ LADA 38 V Borových Ladách dne 07.09.2010 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o vydání změny č. 5 územního plánu sídelního útvaru formou opatření obecné povahy Zastupitelstvo obce Borová

Více

D o l n í M o r a v a

D o l n í M o r a v a Zadání Změny č. 7 Územního plánu obce D o l n í M o r a v a N Á V R H Pořizovatel: Odbor územního plánování a stavební úřad Městský úřad Králíky Velké náměstí 5, 561 69 Králíky Určený zastupitel: Ing.

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N Z A Š O V Á TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU (NÁVRH PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) Červenec 2015 Pořizovatel: Městský úřad Valašské Meziříčí Odbor územního plánování a stavebního řádu Soudní 1221

Více

Změna č. 3 ÚPO ČENKOVICE

Změna č. 3 ÚPO ČENKOVICE Nabytí účinnosti: Změna č. 3 ÚPO ČENKOVICE Návrh červenec 2011 SEZNAM PŘÍLOH: A. OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU měřítko výkresu A.1 Textová část A.2 Grafická část A.2.1 Základní členění území- 1x výřez 1: 5 000

Více

O B E C R O P R A C H T I C E

O B E C R O P R A C H T I C E O B E C R O P R A C H T I C E OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ROPRACHTICE Zastupitelstvo obce Roprachtice příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A P O Ř I Z O V A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A - N Á M Ě S Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A P Ř Í L O H A P R O J E K T A N T I N G. A R C H. V L A D I

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU VYDAL: OBEC TULEŠICE Tulešice 18, 671 73 Tulešice POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV Odbor výstavby a územního plánování, nám. Klášterní 125,

Více

ÚP Krásensko návrh. Studio Region, Zelná 13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Leden 2010

ÚP Krásensko návrh. Studio Region, Zelná 13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Leden 2010 Obsah: 1. Vymezení zastavěného území... 3 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní

Více

T U R O V I C E II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

T U R O V I C E II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T U R O V I C E II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ĆÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 62 Brno, Příkop 8 tel.: +42 545 75 896 fax: +42 545

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MIKULČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU Změna č.2 I. ZMĚNA Č.2. ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz

Více

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A Ú Z E M N Í P L Á N K O Z L Y P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A N Á M Ě S T Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 -

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 - URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY Datum: září 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek - 0 - Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o.

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o. ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Vnorovy Číslo jednací: 09/Z05/11 Datum vydání: 3. 10. 2011 Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV. Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237. Srpen 2012

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV. Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237. Srpen 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV Objednatel: Pořizovatel: Schvalující orgán: Projektant: Obec Svárov Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237 Městský úřad Uherské Hradiště Odbor

Více

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský Z M Ě N A Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE N Á V R H K E S P O L E Č N É M U J E D N Á N Í listopad 2011 Ing. Lenka Samcová Ing. arch. Filip Dubský obsah výrokové části

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE

ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK ZPRACOVATEL: ING. ARCH. MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD SVITAVY OBJEDNATEL: OBEC JAVORNÍK DATUM: 09/2011 NÁVRH ÚP JAVORNÍK 2 Zastupitelstvo obce

Více

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury Změna č.1 územního plánu K Ř Í D L Ů V K Y Brno, únor 2009 Zpracovala: Ing.arch.Vlasta Šilhavá ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T Ř E B E Ň

Ú Z E M N Í P L Á N T Ř E B E Ň Ú Z E M N Í P L Á N T Ř E B E Ň N á v r h Ú P k e s p o l e č n é m u j e d n á n í HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r. o. červenec 2013 ZADAVATEL: Obec Třebeň Třebeň 31, 351 34 Skalná Určený zastupitel:

Více

Návrh zadání. Regulačního plánu Pod Humny. Odolena Voda

Návrh zadání. Regulačního plánu Pod Humny. Odolena Voda Návrh zadání Regulačního plánu Pod Humny Odolena Voda ( k projednání ) březen 2015 1 Zastupitelstvo města Odolena Voda ze dne 13.11. 2013 usnesením č.7/2013 předběžně rozhodlo o pořízení regulačního plánu

Více

Změna č. 3 regulačního plánu Suché Vrbné V Hluboké cestě

Změna č. 3 regulačního plánu Suché Vrbné V Hluboké cestě Změna č. 3 regulačního plánu Suché Vrbné V Hluboké cestě jehož závazná část byla vyhlášena Zastupitelstvem města České Budějovice obecně závaznou vyhláškou č. 4/2001 ze dne 11.10.2001, o závazných částech

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M P O Ř I Z O V A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M - R E V O L U Č N Í Č P. 1 6 4 4 7 1 2 7 S T R Á Ž P O D R A L S K E M P Ř Í L O H A P R O J E K T A N T I N G. A R C H.

Více

g) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo

g) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo Změna č. 4 ÚPNSÚ Kvilda vydaná Zastupitelstvem obce Kvilda Projektant : Pořizovatel: Projektový ateliér AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav Daněk Husova 4, 370 01 České Budějovice atelierad@atelierad.cz Obecní

Více

Obec Lukavec u Hořic Lukavec u Hořic 120 508 01 Hořice v Podkrkonoší

Obec Lukavec u Hořic Lukavec u Hořic 120 508 01 Hořice v Podkrkonoší Obec Lukavec u Hořic Lukavec u Hořic 120 508 01 Hořice v Podkrkonoší Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

I. ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN

I. ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN I. ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN NÁVRH ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 majek@usbrno.cz

Více

Změna č. 2 ÚPN SÚ Loužnice

Změna č. 2 ÚPN SÚ Loužnice Změna č. 2 ÚPN SÚ Loužnice Zpracovatel: ŽALUDA, projektová kancelář Blanická 922/25, 120 00 Praha 2 Autorský kolektiv: Pořizovatel: Ing. Eduard Žaluda Ing. Milan Stejskal Ing. Kristina Lejková Ing. arch

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Bruzovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Bruzovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Bruzovice Zpráva, schválena dne 20. 6. 2013 v zastupitelstvu obce v souladu 6 odst. 5 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více