Metodika identifikace zemních proudů v soustavách vn a způsoby jejích omezení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika identifikace zemních proudů v soustavách vn a způsoby jejích omezení"

Transkript

1 Metodika identifikace zemních proudů v soustavách vn a způsoby jejích omezení ng. Mečislav Hudeczek Ph.D. HDEZEK SEVE s. r. o. Albrechtice. ÚVOD Základem pro bezpečné provozování elektrické sítě je výpočet zkratových proudů při jednopólovém dvojpólovém a třípólovém spojení se zemi a na základě znalosti hodnot zkratových proudů nastavení příslušné ochrany tak aby vypínala ve velmi krátkých časech a s požadovanou selektivitou vypnutí poškozeného místa. rčení a nastavení příslušných ochran v sítích TN tak aby chránily před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí elektrického zařízení a taktéž proti tepelným a dynamickým účinkům zkratových proudů je velmi dobře zvládnuté v technické praxi a taktéž ve většině případů realizované na základě výpočtů. V sítích T a to nad 000 V jsou problémy zkratových proudů dvoufázových a třífázových perfektně zvládnuty. Problém nastává u jednopólového zemního spojení a to u všech druhů možných spojení uzlu transformátoru proti zemi. V technické praxi rozlišujeme podle způsobu spojení uzlu transformátoru se zemí níže uvedené soustavy: Soustava s izolovaným nulovým bodem Soustava s přímo uzemněným nulovým bodem Soustava s nepřímo uzemněným nulovým bodem a to přes tlumivku Soustava s nepřímo uzemněným nulovým bodem a to přes odpor Soustava s nepřímo uzemněným nulovým bodem a to přes Bauchův transformátor. Poruchové spojení jednotlivých elektrických sítí bude posuzováno s těchto hledisek: Stanovení cesty toku poruchového proudu při jednopólovém zemním spojení včetně dvojpólového a třípólového Stanovení hodnoty poruchového proudu rčení místa a omezení hodnoty poruchového proudu Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím Ochrana před tepelnými a dynamickými účinky poruchových proudů. Úkolem toho referátu je poukázat na jednotlivé druhy soustav členěných dle způsobu spojení uzlu transformátoru se zemí a stanovit u všech jejich výhody a nevýhody při poruchovém zemním spojení.. SOSTAVA S ZOOVANÝM NOVÝM BODEM Soustava s izolovaným nulovým bodem je charakterizována tím že nulový bod napájecího transformátoru je odizolovaný od zemně. Veškeré neživé části elektrických zařízení jsou přímo uzemněny do země nebo je veden společný uzemňovací vodič na který jsou vodivě spojeny veškeré neživé části elektrické soustavy a samotný uzemňovací vodič je uzemněn v jednom nebo více místech. V různých prostředích jsou nařízeny různé hodnoty odporu uzemnění. Totéž platí o trvalé kontrole izolačního stavu elektrické sítě a jejího vypnutí při poklesu izolačního stavu pod určitou mez. Vypnutí dvojpólových a třípólových spojení z hlediska času odpojení poškozeného místa je také závislé na prostředí a napětí.. Stanovení cesty toku poruchového proudu při jednopólovém zemním spojení včetně dvojpólového a třípólového v izolované soustavě Na obrázku č.. je nakreslená symetrická izolovaná soustava v ustáleném stavu. Každý s krajních vadičů má vůči zemi kapacitu a odpory které charakterizují izolační stav soustavy. Při této konfiguraci symetrii a dobrém izolačním stavu sítě netečou vůči zemi téměř žádné proudy. Na obrázku č.. je izolovaná soustav a při jednopólovém zemním spojení ve fázi. Tok proudu v soustavě je označen čárkovaně - červeně a taktéž modrými šipkami. Poruchový kapacitní proud teče do místa jednopólového spojení se zemi dále dvěma nepoškozenými fázemi a do zdroje transformátoru a následně poškozeným fázovým vodičem do místa spojení. Tím je uzavřen proudový obvod a lze dále

2 vyšetřovat působení poruchového proudu. SOSTAVA 6000 V 50Hz T SOSTAVA 6000 V 50Hz T Obrázek č..: Symetrická izolovaná soustava v ustáleném stavu Obrázek č..: Jednopólové zemní spojení v symetrické izolované soustavě. Stanovení hodnoty poruchového proudu v izolované soustavě Zemním proudem se rozumí proud který prochází místem zemního spojení při uzemnění vodiče jedné fáze elektrické soustavy s izolovanou nulou. Opět je nutné rozlišovat mezi souměrným a nesouměrným uspořádáním vodičů vedení. = 0 a pro potenciál uzlu 0 rovnice 0 = f Náboje jednotlivých vodičů při zemním spojení jsou pak určeny fázory SOSTAVA 6000 V 50Hz T 0 k k k f k k k 0 0 f f Obrázek č..: Symetrická izolovaná soustava při jednopólovém zemním spojení Obrázek č..4: Fázový diagram při jednopólovém zemním spojení Souměrné uspořádání vodičů u třívodičového kabelu nebo krouceného vrchního vedení vykazuje pouze dvě různé dílčí kapacity k a k (obr...). O napěťovém systému zdroje předpokládáme že je souměrný (obr..4.). Spojí-li se fáze se zemí bude její potenciál roven nule takže napětí ostatních dvou zdravých fází proti zemi stoupne na hodnotu napětí sdruženého. Pro fázory kapacitních proudů a jejich součet platí vztah Σ = jω Σ Q ck k= k k= = 0 ( ) + k ( ) = ( k + k ) k Q + = k + k = = f f = k + k ( ) + k ( ) = ( k + k ) k Q = k + k ( ) + k ( ) = ( k + k ) + k Q + ( ) + k ( ) = k ( ) = k + k Q + a pro zdroj v zemi platí rovnice Q 0 = ( Q + Q + Q ) = k( + ) = k( f + f f ) = kf Pro fázory kapacitních proudů a jejich součet platí vztah Σ ck = jωσ Q k= k= k = 0

3 c SOSTAVA 6000 V 50Hz T c k c c 0 c 0 c c c c 0 c k c 0 c k k c 0 k c k c 0 c 0 k k k c 0 c 0 k c 0 c 0 k c c Obrázek č..5.: Kapacitní proudy Obrázek č..6.: Fázory kapacitních proudů Pro kapacitní poměry na vedení se zemním spojením lze kreslit kapacitní schéma (obr..5.) v němž platí pro jednotlivé kapacitní proudy (obr..6.) rovnice c = c0 + c c c = c0 + c c c c0 = = c c0 c ck c0 c0 c0 = k= 0 takže jejich součet = + 0 = + čili c0 c0 c0 = jωk + = jωk přičemž c0 c0 c0 = jωk + = jωk Takže zemní proud c0 ( ) 0 Jak je zřejmé že fázor zemního proudu předbíhá o 90 o fázor napětí uzemněné fáze a má hodnotu rovnou trojnásobku nabíjecího proudu vedení. Nabíjecí výkon vedení s izolovanou nulou je při jednopólovém zemním (kovovém) spojení dán celkovou kapacitou vedení které je připojeno na sdružené napětí s tj. P c = s ( c0 + c0 + c + c + c kde však c 0 c0 = ω k s c + c + c = ω k s při normálním (bezporuchovém) chodu soustavy. Při zemním spojení je tedy nabíjecí výkon vedení větší. = takže nabíjecí výkon P ( k + k ) c = ω kdežto s. rčení místa a omezení hodnoty poruchového proudu v izolované soustavě.. rčení místa poruchového proudu pomocí nulové napěťové složky 0 v izolované soustavě Pro určení vzniku zemního spojení bez bližšího určení místa postačí v podstatě napěťová ochrana která měří napětí uzlu proti zemi. V normálním provozu je napětí uzlu proti zemi téměř nulové. Jakmile vznikne zemní spojení např. na vedení ve fázi objeví se mezi uzlem a zemí napětí 0 které je úměrné vzdálenosti x zemního spojení od uzlu měřeno směrem ke svorkám (obr..7). Ochrana měří napětí 0 přes přístrojový transformátor napětí umístěný v uzlu. Pokud není k dispozici přístrojový transformátor napětí dále jen PTN v uzlu je možné měřit napětí 0 na otevřeném trojúhelníku přístrojových transformátorů napětí (obr..8). zel vstupní hvězdy těchto transformátorů musí být uzemněn s transformátorem kde strana VN tvoří nedílný celek. Použití napěťové ochrany postačí tam kde je nutné vypnout celou postiženou síť a není možné ji odpojením postižené části udržet dále v chodu. Jde např. o alternátor který pracuje v bloku V nulovém napětí se

4 objevuje řada vyšších harmonických které nepříznivě ovlivňují funkci napěťové ochrany zvláště při citlivém seřízení kdy k dispozici přístrojový transformátor napětí dále jen PTN v uzlu je možné měřit napětí 0 na otevřeném trojúhelníku přístrojových transformátorů napětí (obr..8). zel vstupní hvězdy těchto transformátorů musí být uzemněn. ω N = πf N Pro určení selektivity místa zemního spojení rozlišujeme dva případy. SOSTAVA 6000 V 50Hz T SOSTAVA 6000 V 50Hz T x 0 Obrázek..7 Napětí uzlu při zemním spojení Obrázek..8 Připojení ochrany na otevřený trojúhelník Použití napěťové ochrany postačí tam kde je nutné vypnout celou postiženou síť a není možné ji odpojením postižené části udržet dále v chodu. Jde např. o alternátor který pracuje v bloku s trans-formátorem kde strana VN tvoří nedílný celek. V nulovém napětí se objevuje řada vyšších harmonických které nepříznivě ovlivňují funkci napěťové ochrany zvláště při citlivém seřízení kdy požadujeme zachytit zemní spojení i v okolí uzlu kdy napětí 0 je malé. Proto jsou konstruovány tak že nejsou citlivé na vyšší harmonické... rčení místa poruchového proudu pomocí nulové napěťové složky 0 a nulové proudové složky 0 selektivní určení místa zemního spojení v izolované soustavě Pro selektivní určení místa zemního spojení je nutno vypočítat nejprve zemní kapacitní proudy chráněného vývodu V a okolní připojené sítě S S V = ω N = ω N OS OV N N kde S je kapacitní proud sítě V kapacitní proud vývodu OV kapacita jedné fáze nezatíženého vývodu N jmenovité fázové napětí ωa jmenovitá úhlová frekvence OS kapacita jedné fáze nezatížené sítě... Případ kdy kapacitní proud sítě je podstatně větší než proud chráněného vývod v izolované soustavě Je-li kapacitní proud sítě větší než kapacitní proud vývodu S >> V je vhodné použit ochranu podle obr..9. Při zemním spojení na vývodu prochází v místě ochrany nulová složka kapacitního proudu sítě S. Při zemním spojení v síti jde z vedení nulová složka kapacitního proudu V. Proudová ochrana 0 > je nařízena mezi tyto dva proudy tj. V < < S. Pouhá úroveň proudů v obou případech postačí k selektivitě a bzpečného určení místa poruchy. Nulovou složku zemního proudu 0 pro napojení zemní ochrany získáme z průvlekového transformátoru proudu nebo v krajním případě z tzv. Holmgreenový skupiny tří paralelně zapojených přístrojových transformátorů proudu dále PTP. Zapojení do uzlu běžných PTP se nedoporučuje neboť vzniká příliš velká chyba převodu PTP a ohrožuje funkci ochrany.

5 SOSTAVA 6000 V 50Hz T SOSTAVA 6000 V 50Hz T Obrázek č..9: Zemní ochrana sítě s izolovaným nulovým bodem se zemním proudem S V Obrázek č..0.: Zemní ochrana sítě s izolovaným nulovým bodem se zemním proudem S V... Případ kdy kapacitní proud sítě je porovnatelným s proudem chráněného vývodu v izolované soustavě Pokud výpočet zemních proudů ukáže že pouhá velikost zemního proudu není dostatečným kritériem pro určení místa zemního spojení kdy kapacitní proud sítě je právě stejný jak kapacitní proud vývodu ( S V ) je nutné zemní ochranu napojit podle obr..0. Ochrana je založena na tom že při zemním spojení na vývodu je síť napájena kapacitním proudem z vývodu a naopak. Je zvykem tuto směrovou ochranu nazývat jalovou ochranou.ve skutečnosti kapacitní proud při zemním spojení má účinky proudu činného a jde v podstatě o měření činného výkonu při jednopólovém zemním spojení. Ochrana zjišťuje směr toku energie v poškozeném obvodě a působí jen při zemním spojení uvnitř vývodu. Nulová složka proudu je měřena buď Holmgreenovu skupinou nebo průvlekovým PTP. Ochrana nesmí být zapojena do uzlu běžných PTP... Omezení hodnoty poruchového proudu v izolované soustavě Je-li soustava izolována pak potenciál jednotlivých fází není určen přibližnou hodnotou fázových napětí ale závisí na svodech a kapacitách odpovídajících vodičů vzhledem k zemi. Při jednofázovém zemním spojení bude mít tato fáze potenciál rovný potenciálu země a obě zbývající Pokud poruchový proud nepřekročí nastavenou mez nadproudové ochrany může být síť zachována v provozu bez obtíží. Obtíže nastávají je-li poruchový proud vyšší než mez stability oblouku tj. asi A. Nedostatkem sítě s izolovanou nulou je to že zemní spojení je zdrojem přepětí které může ohrozit zařízení sítě zejména stroje. Zemní spojení může nastat mechanicky přerušováním a zapalováním oblouku o různých dobách trvání. Mimo to ovšem dochází k periodicky a pravidelně se opakujícím zapalováním a zhášení oblouku v každé půlperiodě základního napětí. Toto zapalování a zhášení působí nabíjení a vybíjení kapacit sítě vyvolává vznik opakovaných přepětí kombinovaných s jevy postupných vln a vede často k opalování kontaktů vypínačů a transformátorů a k průrazu izolace strojů. V tabulce č..[] jsou uvedena přepětí při různém spojení sítí a taktéž při různém průchodu proudu nulou fáze budou mít potenciál rovnající se sdruženému napětí popř.. Poněvadž je neutrála izolována nepovede zde zemní spojení ke zkratu a soustava může pokračovat v provozu neboť izolační hladina odpovídá velikosti sdruženého napětí. Z tohoto hlediska by se sítě s izolovanou nulou zdály být spolehlivějším než sítě uzemněné. Ve skutečnosti však tyto sítě mají určitou nevýhodu. S ohledem na přepěťové jevy v soustavě s izolovaným nulovým bodem nutno dbát na to aby nedocházelo k jednopólovým zemním spojením a taktéž kapacitní proudy aby byly malé. Zabránit provozu sítě při jednopólovém zemním spojení lze jednoduchým způsobem tak že bude funkční hlídač izolace který kontinuálně síť kontroluje a při poklesu na minimální povolenou mez musí být slabé místo nalezeno a opraveno. Dalším způsobem omezení přepětí je to že síť rozdělíme na více zdrojů a tím kapacitní proudy budou značně menší a bude zbráněno vzniku přepětí. Podmínkou pro druhou variantu je možnost napojení na více transformátorů. Ve většině případů to není technicky možné. Tabulka č...: Přepětí při různém spojení sítě a různém časovém průchodu proudu Přerušení zemního zkratu V nule proudu 50 Hz V první nule přechodového proudu Útlum (f) zel: izolovaný (f) zel: uzemněný přes zemní tlumivku (f) zel: přímo uzemněný (f)

6 .4 Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím v izolované soustavě Základní definice ochrany před nebezpečným dotykem v sítích s izolovaným nulovým bodem je :. Při jednopólovém zemním spojení nedojde k vytvoření nebezpečného dotykového napětí. Omezí vznik dvojpólového zemního spojení. Při dvojpólovém zemním spojení dojde k vypnutí izolačně vadné části sítě..4. Při jednopólovém zemním spojení v izolované soustavě nedojde k vytvoření nebezpečného dotykového napětí Na obrázku. je zobrazená izolovaná soustava která je charakterizována tím že nulový bod napájecího transformátoru je odizolovaný od zemně. Veškeré neživé části elektrických zařízení jsou přímo uzemněny do země nebo je veden společný uzemňovací vodič na který jsou vodivě spojeny veškeré neživé části elektrické soustavy a samotný uzemňovací vodič je uzemněn v jednom nebo více místech. V různých prostředích jsou nařízeny různé hodnoty odporu uzemnění. Dále se předpokládá že kapacitní proud celé sítě napojené na jeden zdroj je dostatečné malý a taktéž odpor uzemnění splňuje veškeré podmínky nařízení norem a orgánů Státního odborného dozoru a je malý. Těmi dvěma podmínkami je splněno to že nevznikne úbytek napětí na neživých částech elektrického zařízení větší než je dovolený. Při splnění výše uvedených podmínek soustava je bezpečná a také může být provozována s jednopólovým zemním spojení po dobu pokud nedojde k nadměrnému oteplení především asynchronních elektro-motorů které při jednopólovém zemním spojení pracují s výkonem menším o / a taktéž je více namáhána jejích izolace s hlediska průrazu proti zemi. Síť může být provozována s jednopólovým zemním spojení pokud pro určité prostory a prostředí to není zakázáno. Z analýzy této soustavy lze konstatovat že pokud je dobře provedeno uzemnění neživých částí elektrických zařízení s potřebným malým odporem soustava je velice bezpečná protože při zemním spojení nedochází k vytvoření úbytku napětí většího než bezpečného. SOSTAVA 6000 V 50Hz T Obrázek č...: Jednopólové zemní spojení v soustavě s izolovanou nulou Tento úkaz nastane v případě nesplnění základních technických podmínek ochrany..4. Omezení vzniku dvojpólového zemního spojení v izolované soustavě Soustava s izolovaným nulovým bodem při jednopólovém zemním spojení se jeví jako bezpečná se všech hledisek a pokud to není zakázané může být provozována i při jednopólovém zemním spojení. V případě vzniku zemního spojení v dalším vodiči jiné fáze dojde ke zkratu který z hlediska ochrany neživých části proti nebezpečnému dotykovému dále z hlediska tepelných a dynamických účinků samotného dvojpólového spojení proti zemi a taktéž působení na prostředí ve kterém vznikne není bezpečný a musí být neprodleně v nejkratším technicky možném čase vypnut. Aby se předešlo kovovým jednopólovým spojení se zemí a taktéž aby se omezil vznik dvojpólového zemního

7 spojení jsou v soustavách s izolovaným nulovým bodem instalovány hlídače izolačního stavu. zolována síť s hlídačem izolačního stavu je zobrazená na obrázku č... egenda: svodové odpory Z stejnosměrný zdroj MA miliampérmetr G registrační zařízení kondenzátor vazební tlumivka ochranný vodič krajní vodiče. SOSTAVA 6000 V 50Hz T Hlídač izolace MA G Z Obrázek č...: Princip měření izolačního stavu sítě VN kontinuálním hlídačem Hlídač izolačního stavu sítí je zařízení sloužící ke kontinuálnímu měření a registraci izolačního odporu sítí VN a k signalizaci nebo vypínání při poklesu izolačního stavu pod nastavenou mez. Zařízení pracuje na principu injektáže stejnosměrného proudu do střídavé sítě VN a měří trvale za provozu sítě ohmickou hodnotu izolačního svodu. Princip zařízení je na obr. č... Vysokonapěťová rozvodná síť napájená se síťového transformátoru má proti zemi svodové odpory. Zdroj pomocného stejnosměrného napětí Z je spojen jedním pólem na zem a druhým přes miliampérmetr MA omezovací odpor a tlumivku na fázi rozvodného systému a přes vinutí síťového transformátoru na fáze a. Jednotlivé fáze jsou propojeny přes svodové odpory na zem. Proud tekoucí do země a přes svodové odpory spět do stejnosměrného zdroje v hlídači izolačního stavu je měřený miliampérmetrem MA a je úměrný paralelně spojeným odporům. Kondenzátor a vazební tlumivka tvoří vazební člen zařízení tj. tvoří frekvenčně závislý dělič napětí. Střídavé napětí 50 Hz se rozloží na tlumivku a kondenzátor v poměru impedance jednotlivých prvků takže při vhodné velikosti a je střídavé napětí na kondenzátoru nepatrné a neohrozí správnou funkci měrného zařízení. Provoz hlídače izolačního stavu je podmíněn tím že síť VN není na žádném místě galvanicky spojena se zemí. V běžné praxe bývá v rozvodné sítí VN jedna nebo několik měřicích kobek a v těchto bývají převážně použity měřící transformátory napětí jednopólově izolované je jejich společný uzel uzemněn. Toto galvanické spojení VN sítě se zemí musí být zrušeno. Aby bylo vyhověno bezpečnostním předpisům je nutno buďto vyměnit jednopólově izolované měřící transformátory napětí za dvoupólově izolované a jejich uzel nezemnit nebo provést úpravu jednopólově izolovaných měřících transformátorů napětí tak že původně uzemněné konce primárního vinutí se odpojí od kostry spojí se do společného uzlu a uzemní přes kondenzátor. Při vhodné velikosti kondenzátoru je uzel transformátorů pro střídavou složku 50 Hz uzemněn přes malou impedanci kondenzátorů a nevzniká tudíž mezi ním a přímo zemněnou kostrou měřícího transformátorů žádné nebezpečné napětí. Pro stejnosměrnou složku je však obvod od země galvanicky oddělen..5 Vypnutí izolačně vadné části sítě při dvojpólovém zemním spojení Dojde li v síti s izolovaným nulovým bodem k dvojpólovému zemnímu spojení dojde k odpojení izolačně vadné části pomoci jisticích prvků zařazených do sítě která napájí spotřebiče. Dvojpólové zemní spojení je uvedeno na obrázku č.:.. VN obvodů a to především v prostředí s nebezpečím výbuchu musí být každý koncový spotřebič (elektromotor transformátor atd.) jištěn z hlediska tepelných a dynamických účinků zkratových proudů a ochrana musí být nastavená s rezervou 5 % na dvojfázový zkrat kee na konci vedení. sítě NN koncový obvod musí obsahovat pojistku jejíž hodnota musí být čtyři krát menší v prostředí s nebezpečím výbuchu metanu a deset krát menší v ostatních prostorech než je dvojfázový zkrat kee na konci jištěného vývodu při 5 % rezervě dvojfázového zkratového proudu. Při dodržení těchto podmínek je zaručeno bezpečné odpojení poškozené části elektrického obvodu bez nebezpečí z hlediska nebezpečného dotykového napětí a taktéž z hlediska tepelných a dynamických

8 účinků zkratových proudů. SOSTAVA 6000 V 50Hz T Obrázek č...: Dvojpólové zemní spojení v síti s izolovaným nulovým bodem Tento úkaz nastane v případě nesplnění základních technických podmínek ochrany..6 Jednopólové zemní spojení v soustavě s uzemněným nulovým bodem.6. Stanovení cesty toku poruchového proudu při jednopólovém zemním spojení v soustavě s uzemněným nulovým bodem Účely jednopólového zemního spojení v soustavě s uzemněným nulovým bodem požívány pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí především v sítích NN. Jsou zde uvedeny proto že ostatní níže uvedené ochrany pracují z části na principu ochrany nulováním vyjma zapojení přes Bauchův transformátor. Na obrázku č.. je zobrazená síť s přímo uzemněným nulovým bodem. Na obrázku č..4 je zobrazen tok poruchového proudu při jednopólovém zemním spojení..6. Stanovení hodnoty poruchového proudu Poruchový proud při jednopólovém zemním spojení v soustavách s nízkoimpedančním uzemněním nulového bodu (pravě kovové spojení počítá se také oblouk) musí být vypočítán jako jednofázový zkrat k. Metodiky výpočtu jsou předmětem norem a dalších nařízení. Praxe ukazuje že jednofázové zkraty na straně NN a to především u soustavy TN 0/400 V se běžně nepočítají. Nutnost výpočtu jednofázového zkratu spočívá kromě proudových a dynamických účinků zkratových proudů především pro zjištění parametrů o nezávadné funkčnosti ochrany proti nebezpečnému dotykovému napětí neživých části elektrického zařízení..6. Omezení hodnoty poruchového proudu Omezovacích prvků poruchového proudu v soustavách TN je značné množství. Od pojistek všeho druhu jističů až po proudové a napěťové chrániče. pojistek a jističů čas vypnutí závisí na hodnotě poruchového proudu a časových možnostech daného přístroje. chráničů je hodnota proudu a čas vypnutí stanovená taxativně. Doposud řáden přístroj nepřekonal vlastnosti pojistek které z hlediska schopností omezení zkratových proudů nebyly překonány..6.4 Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím Při dotyku fáze proti zemi vzroste napětí nulového vodiče a není-li izolován může dojít k úrazu. Napětí nulového vodiče je na různých místech vedení různé vzhledem k uzlu transformátoru na rozdíl od spojení fáze se zemí kdy napětí nulového vodiče proti zemi je všude stejné. Jeho velikost je určena poměrem odporu fáze k odporu nulového vodiče. Dotykové napětí nulového vodiče závisí hlavně na tom jak je uzemněn. Je-li nulový vodič uzemněn jen v uzlu transformátoru pak bude platit

9 f = Z kde Z je impedance proudového obvodu mezi uzlem a stykem fáze s nulovým vodičem který se skládá z činných a indukčních odporů transformátoru a vedení. ndukční odpory vedení a transformátoru však obvykle zanedbáváme. Při zkratu mezi fází a nulovým vodičem vzniká tak na proudovém okruhu úbytek napětí f ( ) = + f n kde n je úbytek napětí v nulovém vodiči a zároveň napětí proti zemi. Toto napětí je největší v místě zkratu a klesá směrem k uzlu. d = = n f f n + n zemněním uzlu neprochází žádný proud a proto je uzel bez napětí. Dotykové napětí bude tím menší čím menší je odpor nulového vodiče v poměru k celkovému obvodu proudového okruhu. Při stejných odporech nulového a fázového vodiče bude úbytek v obou vodičích stejný. Napětí nulového vodiče v místě dotyku je pak /. Má-li být dotykové napětí nejvýše 50 V pak nulový vodič musí být přibližně (0-50) / 50= 4 x silnější než fáze. Takové dimenzování by ovšem bylo nehospodárné a proto se průřezy jak fází tak i nulového vodiče volí obvykle stejné čemuž odpovídá příliš vysoké dotykové napětí a je třeba aby v tomto případě došlo k odpojení místa poruchy v dostatečně krátkém čase. Dobře navržený rozvod má na konci vedení proud 0 x větší od přiřazené pojistky..6.5 Ochrana před tepelnými a dynamickými účinky poruchových proudů Ochrana před tepelnými a dynamickými účinky poruchových proudů je stejná jak je uvedeno v odstavci....7 Jednopólové zemní spojení v soustavě s nepřímo uzemněným nulovým bodem přes tlumivku.7. Stanovení cesty toku poruchového proudu při jednopólovém zemním spojení.7. Stanovení hodnoty poruchového proudu Proud procházející dvěma kapacitami zdravých fází e a e ( e = e = ) je roven ω a je opožděn o π / za napětím. Jestliže zanedbáme ohmické a indukční úbytky napětí s výjimkou indukčnosti tlumivky pak nulový uzel bude mít proti zemi napětí a proud procházející tlumivkou do země bude roven T SOSTAVA 6000 V 50Hz T T SOSTAVA 6000 V 50Hz T e e e Obrázek č..4 Kompenzovaná síť tlumivkou Obrázek č..5 Jednopólové zemní spojení v sítí kompenzované tlumivkou π / ω a bude opožděn proti napětí a tj. bude mít obrácený smysl než kapacitní proudy ω u. Aby se N jalové a kapacitní proudy vyrovnaly což vede k podmínce i = 0 je třeba aby byla rovnost mezi oběma proudy podle vztahu = ω ω N Odkud = ω což znamená že indukčnost tlumivky je v rezonanci s dílčí kapacitou tří vodičů sítě vzhledem k zemi. Ve skutečnosti však různé indukčnosti jako rozptylové indukčnosti transformátorů generátorů a vedení

10 spolupůsobí na indukčnost tlumivky a je možno k nim poměrně snadno přihlédnout přitom budeme i dále zanedbávat činný odpor. Budiž v indukčnost jedné větve zahrnující indukčnost generátoru rozptyl transformátoru i indukčnost vedení. Proudy jednotlivých větví budou a proud procházející tlumivkou. Předpokládejme dále že = = e a že k uhašení oblouku je třeba splnit podmínku + + = 0. Poněvadž proud ve větvi bude nulový a fáze bude mít nulový potenciál a vzroste potenciál uzlu na fázové napětí. Ve zbývajících dvou fázích a v tlumivce budou platit vztahy = jωv j ω = jωv j ω = jω Řešením těchto tří rovnic dostaneme v = ω Z toho vyplývá že indukčnost zhášecí cívky je třeba zmenšit o jednu třetinu indukčnosti jedné větve. Tato oprava je však poměrně malá. Kromě toho různé činné odpory vedení zemního spojení a tlumivky nedovolují aby proud v místě dotyku vodiče se zemí byl přesně roven nule. Tato okolnost však nepůsobí obtíže neboť zbytkový proud je nižší než 40 až 50 A a snadno se tedy zháší. Stejně tak malá asymetrie kapacit e a e jakož i nepřesnost regulace indukčností v mezích 0 až 5 % neohrožuje uhašení oblouku []. Skutečný proud v místě poruchy je vzhledem k ostatním impedancím velký řádově 000x větší než impedance obvodu a 00x větší než impedance tlumivky takže činný proud je velmi malý a jalový proud je až 4 % proudu jmenovitého a asi % proudu místa poruchy při účinném uzemnění uzlu []..7. Omezení hodnoty poruchového proudu Princip omezení hodnoty poruchového proudu je ten že tlumivka zapojená mezi uzel a zem se seřídí tak aby jalový proud procházející touto cívkou se nevracel přes kapacity zdravých fází potlačil zkratový proud na nulu a aby tak došlo k úplnému uhašení oblouku..7.4 Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím Podle zkušeností zaručuje Petersonova tlumivka s vhodnou regulací např. o rozsahu 0 až 5 % kapacity sítě dokonalé zhášení elektrického oblouku a dovoluje provoz vedení při spojení se zemí po dobu na kterou je dimenzována např. dvě hodiny. Jednou z výhod Petersonovy tlumivky je okolnost že snižuje počet vypnutí sítě a tedy počet funkcí vypínače. To prodlužuje jeho životnost. Mimoto není třeba počítat s opětným zapínáním. Použití Petersonovy cívky však nesnižuje podstatně nebezpečí dotyku neboť již proud 0 A v obvodu zahrnujícím lidské srdce vede obvykle ke smrti. kabelových sítí se velmi málo vyskytují přechodné poruchy a proto se původně počítalo s použitím Petersonových tlumivek pouze u venkovních sítí. Brzy se však ukázalo že zkraty 00 až 00 A v kabelových sítích s izolovanou nulou vedou k velkým přepětím a ke vzniku simultánních zkratů. Přikročilo se proto k účinnému uzemňování uzlu. Avšak i při sebekratším trvání zkratu docházelo v tomto případě následkem velkých proudů k vážným poruchám jako k prorážení olověného pláště k porušení spojů k prorážení vodovodů a plynovodů atd. Četná poškození olověného pláště vedla k rychlému stárnutí kabelové sítě. Proto se dnes i v kabelových sítích používá kompenzace pomocí Petersonovy tlumivky. Jejím použitím bylo umožněno pokračovat v provozu při zemním spojení a potlačit přepětí při provozu s izolovanou nulou a nadproudy při účinném uzemnění uzlu. Poruchové proudy kabelové sítě o délce 900 km kabelů při napětí 0 kv nepřekračují 0 A. Principiálně se pokračuje v provozu po neomezeně dlouhou dobu až se najde porucha []..7.5 Ochrana před tepelnými a dynamickými účinky poruchových proudů Ochrana před tepelnými a dynamickými účinky poruchových proudů je stejná jak je uvedeno v odstavci...

11 .8 Jednopólové zemní spojení v soustavě s nepřímo uzemněným nulovým bodem přes odpor.8. Stanovení cesty toku poruchového proudu při jednopólovém zemním spojení esta toku poruchového proudu při jednopólovém zemním spojení v síti nepřímo uzemněné přes činný odpor je složitější než v ostatních případech. Tok proudu je zobrazen na obrázku č..7. Proud od místa poruchy blesk pokračuje dvěma směry a to: Přes kapacity sítě zdravých fází do cívek transformátoru a na místo poruch červené šipky Dále k činnému odporu a přes poškozenou fázi k místu poruchy modré šipky Odporem N také tečou kapacitní proudy z ostatních vývodů žluté šipky..8. Stanovení hodnoty poruchového proudu Pro síť s jednopólovou poruchou zobrazenou na obr..6 platí náhradní schéma na obrázku č..7 ze kterého lze určit poruchový proud i jednotlivé fázové proudy. sítí s odporově uzemněným uzlem není možné zanedbávat odpory obloukových poruch a kapacity vedení. Mnohdy však je možné zanedbat reaktance některých jejich částí případně sousledné impedance. Pro proud poruchy platí vztah f p = Z + Z 0 + kde f fázové napětí sítě Z výsledná sousledná složková impedance sítě vztažená k místu poruchy Z 0 výsledná nulová složková impedance sítě vztažená k místu poruchy p přechodový odpor poruchy Ve většině případů však můžeme vycházet ze zjednodušených náhradních schémat a vztahů. Proud postiženou fází sestává z poruchového proudu p proudu zátěže zátl a vlastního kapacitního proudu. proudu zátěže lze u odporově uzemněných sítí vn předpokládat že se při jednopólové poruše v podstatě nemění (Z sdr se taktéž prakticky nemění). = + + P zátl p.8. Omezení hodnoty poruchového proudu Poruchový proud omezuje a snižuje zařazení odporu vhodné velikosti mezi uzel sítě a zem. Při jeho zařazení jsou proudy jednopólových poruch omezovány na takové hodnoty které jsou postačující pro činnost jednoduchých ochran a které jsou přitom přípustné s ohledem na hospodárné dimenzování uzemnění v síti a další účinky zkratových proudů. Vzhledem k velikosti těchto proudů je nutné jejich rychlé vypínání. Provoz se zemní poruchou jako u kompenzovaných sítí není možný. Zařazením činného odporu do uzlu sítě dochází k lepšímu tlumení přechodných jevů a spínacích přepětí hlavně při vzniku zemních poruch. Společně s rychlým vypínáním všech zemních poruch se zařazení odporníku projevuje tak příznivě že u těchto sítí prakticky nedochází k vícenásobným poruchám a přerušovanému zemnímu spojení. Největší část poruch je vypínána jako jednopólové poruchy s proudy které se svou velikostí blíží proudům provozním.

12 Z ot Z v Z 0v zat S S zat T T zat Σ e e e N p por S S T Σ T e e e Obrázek č..6.:poruchové proudy při jednopólovém zemním spojení v soustavě uzemněné přes odpor Z v p Z t Z v p Z c N Z zát Z ot p Z ov Z c 0příp Obrázek č.:.7 Náhradní schéma sítě s poruchou.8.4 Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím Pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím platí stejné podmínky jak u sítě s přímo uzemněným nulovým bodem. V podstatě jde o vypínání jednofázových zkratů s rozlišením směru poruchy a vlivu kapacitního proudu soustavy. Velikost a účinek dotykového napětí závisí na odporech uzemnění a taktéž na rychlosti odpojení vadné části elektrické sítě..8.5 Ochrana před tepelnými a dynamickými účinky poruchových proudů Ochrana před tepelnými a dynamickými účinky poruchových proudů je stejná jak je uvedeno v odstavci....9 Jednopólové zemní spojení v soustavě s nepřímo uzemněným nulovým bodem přes Bauchův transformátor Bauchův zhášecí transformátor je na obr..8. Skládá se z primárního vinutí spojeného do hvězdy a připojeného paralelně k vývodům generátoru a ze sekundárního vinutí spojeného do trojúhelníka který se uzavírá přes vloženou regulovatelnou indukčnost N. Označíme-li poměr závitů primárního a sekundárního vinutí m=n /n vidíme že se Bauchův transformátor chová jako Petersonova cívka připojená k transformátoru s převodem m/.

13 Podmínkou uhašení oblouku je že = 0. N Proud v sekundárním vinutí zhášecího transformátoru je tedy roven proudu který by procházel Petersonovou cívkou napájenou proudem transformátoru o poměru m/. Bauchův transformátor plní stejnou funkci jako Petersonova cívka. Jeho výhodou je že zkratové proudy neprocházejí vinutím generátoru a že u něho nehrozí takové nebezpečí rezonance jako u Petersonovy cívky. Oproti tomu je nepoměrně nákladnější zejména u vyšších napětí. To je hlavní důvod proč se jeho používání v praxi nerozšířilo..0 Krokové napětí krokové a dotykové napětí Zkratové proudy které probíhají zemí způsobují úbytky napětí podél zemnicích odporů stanic zařízení a stožárů venkovních vedení. Tím se vytvářejí v okolí zemničů úbytky napětí které mohou dosáhnout velikosti až několik kv. Průběh rozložení potenciálu kolem zemniče je znázorněn na obr.9. Kráčí-li v blízkosti zemniče člověk nebo zvíře může vzniknout mezi jeho nohama takový potenciální rozdíl že může projít tělem dostatečně velký proud a tím dojít k úrazu elektrickým proudem. Obdobný případ může nastat při dotyku kostry uzemněného zařízení člověkem. Mluvíme proto o krokovém a dotykovém napětí jejich nejvyšší přípustné meze jsou uvedeny v příslušných normách. Omezení potenciálních spádů kolem zemnících elektrod na zcela bezpečnou mez naráží na ekonomické potíže. Je však možné je upravit tak aby průběh potenciálního spádu ϕ byl dostatečně plochý a snížila se pravděpodobnost nebezpečného krokového a dotykového napětí na dovolenou mez. Toho lze dosáhnout usměrněným rozložením potenciálního spádu. Toho lze dosáhnout usměrněným rozložením potenciálního spádu. SOSTAVA 6000 V 50Hz T N N Obrázek č..8.: Zhášecí transformátor ST ST ϕ SS E eferenční zem(v dostatečné vzdálenosti E E TST E TSTE Bez rozložení potenciálu S rozložením potenciálu Kabel s celistvým pláštěm po celé délce izolovaný ale na obou koncích holý. Plášť je v rozvodně spojen se zemí. Obr..9 - Krokové a dotykové napětí egenda: E S S S E SS ST Zemnič Zemniče pro rozložení potenciálu připojeného na zemnič E Nárůst potenciálu zemniče Zdrojové krokové napětí Zdrojové napětí pro dotyk

14 TST TSTE ϕ Zavlečené zdrojové napětí pro dotyk není-li plášť uzemněn na vzdáleném konci Zavlečené zdrojové napětí pro dotyk je-li plášť také uzemněn na vzdáleném konci Potenciál povrchu země Napětí v okolí zemničů se zmenšuje se zvětšeným počtem zemních elektrod tj. zmenšením proudu procházejícího elektrodou uložením elektrod ve větší hloubce izolováním zemního svodu a vhodným uspořádáním elektrod tak by napětí v zemi ubývalo pozvolna a stejnoměrně jako rozvedením potenciálu a mřížovými zemními sítěmi. iteratura.eiss a kol. Teoretická elektroenergetika SNT Praha 977.eiss a kol. Teoretická elektroenergetika SNT Praha 979 M.Hudeczek J.Niezgoda Jednopólové zemní spojení v sítích s izolovaným nulovým bodem a jeho kontrola Důl májk.p. Karviná 988

Ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí) rozvodných elektrických zařízení do 1 000 V AC

Ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí) rozvodných elektrických zařízení do 1 000 V AC Česká energetická společnost (ČENES), Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1, Tel.: 221 082 398, fax: 221 082 313, e-mail: cenes@csvts.cz, webová stránka: http://www.csvts.cz/cenes Ochrana při poruše (ochrana

Více

Dimenzování vodičů v rozvodech NN

Dimenzování vodičů v rozvodech NN Dimenzování vodičů v rozvodech NN Kritéria pro dimenzování vodičů: přípustné oteplení hospodárnost mechanické namáhání dovolený úbytek napětí účinky zkratových proudů správná funkce ochrany před úrazem

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 15. DIMENZOVÁNÍ A JIŠTĚNÍ ELEKTRICKÝCH VEDENÍ Obsah: 1. Úvod 2. podle přípustného oteplení 3. s ohledem na hospodárnost

Více

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Ochrana před úrazem elektrickým proudem Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Ochrana před úrazem elektrickým proudem Ing. Pavel Chmiel, Ph.D. OBSAH VÝUKOVÉHO MODULU 1. Základní pojmy. 2. Prostředky ochrany při

Více

BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE 3. http://bezpecnost.feld.cvut.cz

BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE 3. http://bezpecnost.feld.cvut.cz BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE 3 http://bezpecnost.feld.cvut.cz ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Elektrotechnická kvalifikace Doc. Ing. Mirko Cipra, CSc., Ing. Michal Kříž, Ing.

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 ELEKTROENERGETIKA Ing. ALENA SCHANDLOVÁ

Více

6. Střídavý proud. 6. 1. Sinusových průběh

6. Střídavý proud. 6. 1. Sinusových průběh 6. Střídavý proud - je takový proud, který mění v čase svoji velikost a smysl. Nejsnáze řešitelný střídavý proud matematicky i graficky je sinusový střídavý proud, který vyplývá z konstrukce sinusovky.

Více

Sada 1 - Elektrotechnika

Sada 1 - Elektrotechnika S třední škola stavební Jihlava Sada 1 - Elektrotechnika 17. Sítě VN a VVN svodiče přepětí Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona:

Více

Tab.1 Základní znaky zařízení jednotlivých tříd a opatření pro zajištění bezpečnosti

Tab.1 Základní znaky zařízení jednotlivých tříd a opatření pro zajištění bezpečnosti Všeobecně V České republice byly v platnosti téměř 30 let normy týkající se bezpečnosti při práci na elektrických zařízeních. Od té doby došlo k závažným změnám v oblasti ochrany před úrazem elektrickým

Více

Odpor uzemnění, dotykové napětí a kompaktnost rozsáhlé zemnicí soustavy

Odpor uzemnění, dotykové napětí a kompaktnost rozsáhlé zemnicí soustavy Odpor uzemnění, dotykové napětí a kompaktnost rozsáhlé zemnicí soustavy Ing. Mečislav Hudeczek, Ph.D., HUDECZEK SERVICE, s. r. o., Albrechtice u Českého Těšína 1 Úvod K napsání tohoto článku mě vedou zkušenosti

Více

Vážení zákazníci dovolujeme si Vás upozornit že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva tzv. copyright. To znamená že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího (aby

Více

KOMPETENCE ZAVAZUJE. JISTIČE PROUDOVÉ CHRÁNIČE MOTOROVÉ SPÍNAČE ENERGIE PRŮMYSL BUDOVY ZAŘÍZENÍ DATA KABELY OSVĚTLENÍ

KOMPETENCE ZAVAZUJE. JISTIČE PROUDOVÉ CHRÁNIČE MOTOROVÉ SPÍNAČE ENERGIE PRŮMYSL BUDOVY ZAŘÍZENÍ DATA KABELY OSVĚTLENÍ KOMPETENCE ZAVAZUJE. JISTIČE PROUDOVÉ CHRÁNIČE MOTOROVÉ SPÍNAČE ENERGIE PRŮMYSL BUDOVY ZAŘÍZENÍ DATA KABELY OSVĚTLENÍ OBSAH JISTIČE 6/10 ka 2 JISTIČE 10 ka 8 JISTIČE 6 ka 13 1 JISTIČE PRO VŠECHNY DRUHY

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA, HAVÍŘOV-ŠUMBARK, SÝKOROVA 1/613 PROUDOVÝ CHRÁNIČ ZÁKLADNÍ INFORMACE

STŘEDNÍ ŠKOLA, HAVÍŘOV-ŠUMBARK, SÝKOROVA 1/613 PROUDOVÝ CHRÁNIČ ZÁKLADNÍ INFORMACE STŘEDNÍ ŠKOLA, HAVÍŘOV-ŠUMBARK, SÝKOROVA 1/613 PROUDOVÝ CHRÁNIČ ZÁKLADNÍ INFORMACE Ing. Tomáš Kostka, verze 2/2006 tento text je k dispozici na www.volny.cz/kostka2000 Proudový chránič Definice, značka

Více

Rozvody elektrické energie v dolech a lomech

Rozvody elektrické energie v dolech a lomech Katedra obecné elektrotechniky FEI, VŠB-TU Ostrava 1. Transformovny na povrchových dolech Hlavní rozvodna na povrchovém dole je na napětí 100, 35 nebo 22kV. Napájení rozvodny je provedeno minimálně dvěma

Více

Elektrické přístroje (PB116, KB 116, BK 116)

Elektrické přístroje (PB116, KB 116, BK 116) Obsah: Fakulta výrobních technologií a managementu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Katedra energetiky a elektrotechniky (KEE) Ing. Pavel Kobrle Studijní program: B3907 Energetika Studijní obor:

Více

8/5.2.4 SPECIFIKACE NEBEZPEâÍ A Z NICH PLYNOUCÍCH RIZIK

8/5.2.4 SPECIFIKACE NEBEZPEâÍ A Z NICH PLYNOUCÍCH RIZIK BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V PRAXI část 8, díl 5, kapitola 2.4, str. 1 8/5.2.4 SPECIFIKACE NEBEZPEâÍ A Z NICH PLYNOUCÍCH RIZIK Nebezpečí od el. proudu Účinky el. proudu na lidský organismus

Více

ESIII-2.8.3 Proudové chrániče

ESIII-2.8.3 Proudové chrániče Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ESIII-2.8.3 Proudové chrániče Obor: Elektrikář - silnoproud Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Dulínek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 OBSAH 1.

Více

1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem

1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem 1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem Topologicky můžeme pohonný systém s asynchronním motorem, který je napájen z napěťového střídače, rozdělit podle funkce a účelu do následujících částí:

Více

Bezpečnost práce při výrobě, provozu, obsluze a údržbě vyhrazených elektrických zařízení

Bezpečnost práce při výrobě, provozu, obsluze a údržbě vyhrazených elektrických zařízení SPRÁVNÁ PRAXE PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 2 Bezpečnost práce při výrobě, provozu, obsluze a údržbě vyhrazených elektrických zařízení Obsah 1 Úvod 2 2 Zásady pro zajištění

Více

Téma 17 Ochrana samočinným odpojením od zdroje Ochrana neživých částí. Ochrana samočinným odpojením od zdroje

Téma 17 Ochrana samočinným odpojením od zdroje Ochrana neživých částí. Ochrana samočinným odpojením od zdroje Téma 17 Ochrana samočinným odpojením od zdroje Ochrana neživých částí Ochrana samočinným odpojením od zdroje Charakteristika ochrany je ochranou před úrazem el. proudem v sítích TN. Má velkou tradici (dříve

Více

Úvod 13 1. NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ JISTICÍ PRVKY 15. 1.1 Pojistka 15 1.1.1 Výhody a nevýhody pojistek 17

Úvod 13 1. NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ JISTICÍ PRVKY 15. 1.1 Pojistka 15 1.1.1 Výhody a nevýhody pojistek 17 ČÁST I: JIŠTĚNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 13 Úvod 13 1. NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ JISTICÍ PRVKY 15 1.1 Pojistka 15 1.1.1 Výhody a nevýhody pojistek 17 1.2 Jistič 17 1.2.1 Výhody jističů 18 1.2.2 Nevýhoda jističů 19

Více

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA Jméno žáka: CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY 757 01 Valašské Meziříčí, Palackého49 Třída: Elektrické přístroje - skripta

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA Jméno žáka: CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY 757 01 Valašské Meziříčí, Palackého49 Třída: Elektrické přístroje - skripta Modul: Elementární modul: Obor: Ročník: Zaměření: INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA Jméno žáka: CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY 757 01 Valašské Meziříčí, Palackého49 Třída: SKRIPTA Školní rok : 2005/ 2006 ELEKTRICKÉ

Více

R w I ź G w ==> E. Přij.

R w I ź G w ==> E. Přij. 1. Na baterii se napojily 2 stejné ohřívače s odporem =10 Ω každý. Jaký je vnitřní odpor w baterie, jestliže výkon vznikající na obou ohřívačích nezávisí na způsobu jejich napojení (sériově nebo paralelně)?

Více

Rezonanční elektromotor

Rezonanční elektromotor - 1 - Rezonanční elektromotor Ing. Ladislav Kopecký, 2002 Použití elektromechanického oscilátoru pro převod energie cívky v rezonanci na mechanickou práci má dvě velké nevýhody: 1) Kmitavý pohyb má menší

Více

TEST ke zkouškám podle Vyhlášky č. 50/1978 Sb. pro činnost na elektrickém zařízení do 1000 V

TEST ke zkouškám podle Vyhlášky č. 50/1978 Sb. pro činnost na elektrickém zařízení do 1000 V 1. Jako prostředek základní ochrany v instalacích za normálních podmínek je možné použít: (ČSN 33 2000-4-41, příloha A) A ochrana polohou a izolací B izolací živých částí a přepážky nebo kryty C ochrana

Více

Zemní ochrana rotoru generátoru ve spojení proudové injektážní jednotky PIZ 50V a ochrany REJ 521

Zemní ochrana rotoru generátoru ve spojení proudové injektážní jednotky PIZ 50V a ochrany REJ 521 Zemní ochrana rotoru generátoru ve spojení proudové injektážní jednotky PIZ 50V a ochrany REJ 521 Číslo dokumentu: 1MCZ300045 CZ Datum vydání: Září 2005 Revize: Copyright Petr Dohnálek, 2005 ISO 9001:2000

Více

Datum tvorby 15.6.2012

Datum tvorby 15.6.2012 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_01_Lineární prvky el_obvodů Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

I. STEJNOSMĚ RNÉ OBVODY

I. STEJNOSMĚ RNÉ OBVODY Řešené příklady s komentářem Ing. Vítězslav Stýskala, leden 000 Katedra obecné elektrotechniky FEI, VŠB-Technická univerzita Ostrava stýskala, 000 Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů

Více

VÝKON V HARMONICKÉM USTÁLENÉM STAVU

VÝKON V HARMONICKÉM USTÁLENÉM STAVU VÝKON V HARMONICKÉM USTÁLENÉM STAVU Základní představa: Rezistor: proud, procházející rezistorem, ho zahřívá, energie, dodaná rezistoru, se tak nevratně mění na teplo Kapacitor: pokud ke kondenzátoru připojíme

Více

SMĚRNICE PRO PROJEKTOVÁNÍ SP ATE

SMĚRNICE PRO PROJEKTOVÁNÍ SP ATE automatizační technika Wolkerova 14 350 02 Cheb tel: 354 435 070 fax: 354 438 402 tel ČD: 972 443 321 e-mail: ate@atecheb.cz IČ: 48360473 DIČ: CZ48360473 ATE, s.r.o. Strana 1 Celkem stránek: 30 Elektronický

Více

Manželé Stuchlíkovi, Kojetická 301, Praha 9, 190 00. STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA VILLY U OBORY V SATALICÍCH, U Obory 130, Praha 9- Satalice

Manželé Stuchlíkovi, Kojetická 301, Praha 9, 190 00. STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA VILLY U OBORY V SATALICÍCH, U Obory 130, Praha 9- Satalice stupeň +420 605 453 312 pavel@epzdenek.cz www.epzdenek.cz investor název stavby část Manželé Stuchlíkovi, Kojetická 301, Praha 9, 190 00 název dokumentu STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA VILLY U OBORY V SATALICÍCH,

Více

Antény, hromosvody, přepěťové ochrany. a EN ČSN 62305 v praxi.

Antény, hromosvody, přepěťové ochrany. a EN ČSN 62305 v praxi. Antény, hromosvody, přepěťové ochrany Vážení zákazníci, a EN ČSN 62305 v praxi. z důvodu opakujících se a navzájem si podobných vašich dotazů jsme se rozhodli přidat na naše stránky co nejjednodušší a

Více

ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE. Ing. M. Bešta

ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE. Ing. M. Bešta ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE Elektrické přístroje jsou určené ke spínání jištění, ochraně, spouštění a řízení zdrojů, elektrických spotřebičů a vedení. Vlastnosti elektrických přístrojjů musí zajistit spolehlivost

Více

OCHRANA PŘED BLESKEM. Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) Projektování v elektroenergetice ZS 2010/11

OCHRANA PŘED BLESKEM. Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) Projektování v elektroenergetice ZS 2010/11 OCHRANA PŘED BLESKEM Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) Projektování v elektroenergetice ZS 2010/11 OCHRANA PŘED BLESKEM dle ČSN EN 62305 do 02/2009 paralelně platná ČSN 34 1390 závaznost (vyhláška

Více

Nové a připravované elektrotechnické normy

Nové a připravované elektrotechnické normy Nové a připravované elektrotechnické normy Význam a využívání TNI Ing. Vincent Csirik, ÚNMZ Úvod S ohledem na důležitost uplatňování elektrotechnických předpisových norem byla v dubnu 1995 založena technická

Více

METODICKÝ LIST Z ELEKTROENERGETIKY PRO 3. ROČNÍK

METODICKÝ LIST Z ELEKTROENERGETIKY PRO 3. ROČNÍK STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ BRNO,KOUNICOVA16 METODICKÝ LIST Z ELEKTROENERGETIKY PRO 3. ROČNÍK Třída : K4 Název tématu : Metodický list z elektroenergetiky Školní rok: 2009/2010 Obsah 1. Rozdělení

Více

Uzemňování v elektrickém rozvodu

Uzemňování v elektrickém rozvodu Uzemňování v elektrickém rozvodu Požadavek bezpečnosti osob a věcí dobré uzemnění částí rozvodu. Uzemnění vodivé spojení určitého místa v rozvodu se zemí potenciál země Uzemňovaná místa: uzly generátorů

Více

Terminály REF54x, REM54x

Terminály REF54x, REM54x Terminály REF54x, REM54x Užitečné rady a poznámky pro projektanty (a nejen pro ně) 1 Objednávání nových verzí REF (Release 3.0) 2 Napájení a související záležitosti Pomocné napájení se připojuje na svorky

Více

Ele 1 RLC v sérií a paralelně, rezonance, trojfázová soustava, trojfázové točivé pole, rozdělení elektrických strojů

Ele 1 RLC v sérií a paralelně, rezonance, trojfázová soustava, trojfázové točivé pole, rozdělení elektrických strojů Předmět: očník: Vytvořil: Datum: ELEKTOTECHNIKA PVNÍ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 3. 0. 03 Ele LC v sérií a paralelně, rezonance, trojfázová soustava, trojfázové točivé pole, rozdělení elektrických

Více

Ztráty v napájecí soustavě

Ztráty v napájecí soustavě Karel Hlava 1, Jaromír Hrubý 2 Ztráty v napájecí soustavě Klíčová slova: spotřeba trakční energie, ztrátové složky, vliv počtu a polohy trakčních odběrů Složky spotřeby energie v elektrické trakci Spotřeba

Více

snímače využívají trvalé nebo pružné deformace měřicích členů

snímače využívají trvalé nebo pružné deformace měřicích členů MĚŘENÍ SÍLY snímače využívají trvalé nebo pružné deformace měřicích členů a) Měřiče s trvalou deformací měřicích členů Jsou málo přesné Proto se používají především pro orientační měření tvářecích sil,

Více

Ochrana před vznikem požáru od elektrické instalace pomocí proudových chráničů (RCD) a obloukových ochran (AFDD)

Ochrana před vznikem požáru od elektrické instalace pomocí proudových chráničů (RCD) a obloukových ochran (AFDD) Ochrana před vznikem požáru od elektrické instalace pomocí proudových chráničů (RCD) a obloukových ochran (AFDD) Ing. František Štěpán, Eaton Elektrotechnika s.r.o. Statistiky požárů od elektrických instalací

Více

6. Vliv způsobu provozu uzlu transformátoru na zemní poruchy

6. Vliv způsobu provozu uzlu transformátoru na zemní poruchy 6. Vliv zůsobu rovozu uzlu transformátoru na zemní oruchy Zemní oruchou se rozumí sojení jedné nebo více fází se zemí. Zemní orucha může být zůsobena řeskokem na izolátoru, růrazem evné izolace, ádem řetrženého

Více

1. Úvod ROZVODY ELEKTRICKÉ ENERGIE V PROSTORÁCH S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU. 2. Vlastnosti hořlavých látek ve vztahu k výbuchu

1. Úvod ROZVODY ELEKTRICKÉ ENERGIE V PROSTORÁCH S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU. 2. Vlastnosti hořlavých látek ve vztahu k výbuchu Obsah : 1. Úvod ROZVODY ELEKTRICKÉ ENERGIE V PROSTORÁCH S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU 2. Vlastnosti hořlavých látek ve vztahu k výbuchu 3. Klasifikace výbušné atmosféry 4. Zdroje iniciace, klasifikace těchto zdrojů

Více

Elektrické přípojky ČSN 33 3320

Elektrické přípojky ČSN 33 3320 Elektrické přípojky ČSN 33 3320 Normy mezinárodní IEC (EN)- speciálně pro přípojky neexistují, pouze zmínka v IEC 50-601, ČSN 33 0050-601, 601-02-12 domovní přípojka: vedení odbočující z rozvodné sítě

Více

9 Impedanční přizpůsobení

9 Impedanční přizpůsobení 9 Impedanční přizpůsobení Impedančním přizpůsobením rozumíme situaci, při níž činitelé odrazu zátěže ΓL a zdroje (generátoru) Γs jsou komplexně sdruženy. Za této situace nedochází ke vzniku stojatého vlnění.

Více

JISTIČE A CHRÁNIČE JISTIČE. Obr. 3.3.1. Schématická značka jednofázového a trojfázového jističe

JISTIČE A CHRÁNIČE JISTIČE. Obr. 3.3.1. Schématická značka jednofázového a trojfázového jističe JISTIČE A CHRÁNIČE JISTIČE Obr. 3.3.1. Schématická značka jednofázového a trojfázového jističe Jističe jsou samočinné nadproudové vypínače, určené ke spínání a jištění elektrických obvodů, popř. i k jejich

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY PŘÍLOHA 6 STANDARDY PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ K LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ Zpracovatel: Provozovatel lokální distribuční soustavy UNIPETROL RPA, s.r.o. Litvínov

Více

D.1.4.7 Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize:

D.1.4.7 Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize: Navrhl Kontroloval Schválil Datum Status Předmět revize R. Paier R. Paier M. Semanský 12 / 214 Dokumentace pro vydání společného ÚR a SP Stavba Laboratoř HFPJ - RF Místo stavby Na Slovance 1999/2, 182

Více

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. České vysoké učení technické v Praze. Fakulta elektrotechnická

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. České vysoké učení technické v Praze. Fakulta elektrotechnická Výkon v HUS Rezistor: proud, procházející rezistorem, ho zahřívá, energie, dodaná rezistoru, se tak nevratně mění na teplo Kapacitor: elektrický proud, protékající obvodem dodává kapacitoru elektrický

Více

Bezpečnostní logické obvody (BLO) strojů a strojních zařízení

Bezpečnostní logické obvody (BLO) strojů a strojních zařízení Bezpečnostní logické obvody (BLO) strojů a strojních zařízení Určeno pro studenty bakalářských studijních programů na FBI Obsah: Úvod do legislativy bezpečnosti strojů a strojního zařízení 1. Obecně 2.

Více

KAPACITNÍ SNÍMAČ CLS 53 NÁVOD K OBSLUZE

KAPACITNÍ SNÍMAČ CLS 53 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE KAPACITNÍ SNÍMAČ CLS 53 Před prvním použitím jednotky si důkladně přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu a pečlivě si jej uschovejte. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny bez předchozího

Více

Semerád Petr RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ A JEDNODUCHÉ ELEKTRICKÉ OBVODY Určeno pro studenty 1.ročníků (tj let) oboru Elektrikář.

Semerád Petr RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ A JEDNODUCHÉ ELEKTRICKÉ OBVODY Určeno pro studenty 1.ročníků (tj let) oboru Elektrikář. Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_13_OV_E1 NORMY A PŘEDPISY sítě nn Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Tématický

Více

Minia. PROUDOVÉ CHRÁNIČE Minia

Minia. PROUDOVÉ CHRÁNIČE Minia s nadproudovou ochranou OLE (6 ka)... C2 s nadproudovou ochranou OLI (0 ka)... C6 Příslušenství pro OLE, OLI... C2 OFE (6 ka)... C4 OFI (0 ka)... C7 Příslušenství pro OFE, OFI... C22 Základní pojmy, značky

Více

PŘÍRUČKA OCHRANA ELEKTRONICKÝCH STAVĚDEL A PŘEJEZDOVÝCH ZABEZPEČOVACÍCH ZAŘÍZENÍ PŘED ÚČINKY BLESKOVÝCH PROUDŮ. Surge Protection. Device.

PŘÍRUČKA OCHRANA ELEKTRONICKÝCH STAVĚDEL A PŘEJEZDOVÝCH ZABEZPEČOVACÍCH ZAŘÍZENÍ PŘED ÚČINKY BLESKOVÝCH PROUDŮ. Surge Protection. Device. PŘÍRUČKA OCHRANA ELEKTRONICKÝCH STAVĚDEL A PŘEJEZDOVÝCH ZABEZČOVACÍCH ZAŘÍZENÍ PŘED ÚČINKY BLESKOVÝCH PROUDŮ H-SPD-03-12-2015-CZ Surge Protection Device HAKEL spol. s r.o. Bratří Štefanů 980 500 03 Hradec

Více

II. Bezpečnost práce

II. Bezpečnost práce II. Bezpečnost práce 1. Příčiny vzniku úrazu elektrickým proudem Při práci na elektrických zařízeních je zapotřebí vždy pamatovat na ochranu člověka před dotykem živých částí instalace. Jsou to takové

Více

Zefektivnění akumulace energie a zajištění stability rozvodné sítě rozšířením provozního pásma přečerpávacích vodních elektráren

Zefektivnění akumulace energie a zajištění stability rozvodné sítě rozšířením provozního pásma přečerpávacích vodních elektráren Výzkumná zpráva TH01020982-2015V007 Zefektivnění akumulace energie a zajištění stability rozvodné sítě rozšířením provozního pásma přečerpávacích vodních elektráren Autoři: M. Kotek, D. Jašíková, V. Kopecký,

Více

Projektovaná bezpečnost

Projektovaná bezpečnost Výpadky technických zařízení a systémů v obytných a účelových budovách jsou nákladné a velmi nežádoucí. Proto je požadována nenarušená funkčnost přístrojů jak v normálním provozu, tak i při zvýšeném nebezpečí

Více

Návod k obsluze TT 400

Návod k obsluze TT 400 Návod k obsluze svařovacího invertoru TT 400 Obsah: 1. Popis 2. Technické údaje 3. Připojení k síti, svařovací vedení 4. Podmínky bezvadné funkce a bezpečnostní požadavky 5. Údržba a likvidace září 1998

Více

Kompenzace jalového výkonu A0M15EZS Elektrické zdroje a soustavy

Kompenzace jalového výkonu A0M15EZS Elektrické zdroje a soustavy České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky Kompenzace jalového výkonu A0M15EZS Elektrické zdroje a soustavy Důvody kompenzace cos P S P cos S ekv 2 Spotřebiče

Více

Použitím elektrické energie pro pohon kol vozidel vzniká druh dopravy nazvaný elektrická vozba.

Použitím elektrické energie pro pohon kol vozidel vzniká druh dopravy nazvaný elektrická vozba. Elektrická trakce Použitím elektrické energie pro pohon kol vozidel vzniká druh dopravy nazvaný elektrická vozba. Způsob pohonu hnacích kol elektromotorem má odborný název elektrická trakce a elektromotor

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO D.2.a-2.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO Základní údaje Název akce: SKALKA - Splašková kanalizace a ČOV Část: D.2-2.2 ČS Skalka - elektro Objekt: ČS Skalka Investor: Obec Skalka Zpracovatel projektu: AQUA-STYL

Více

SUNNY CENTRAL. 1 Úvod. Pokyny pro uzemněný provoz FV generátoru

SUNNY CENTRAL. 1 Úvod. Pokyny pro uzemněný provoz FV generátoru SUNNY CENTRAL Pokyny pro uzemněný provoz FV generátoru 1 Úvod Někteří výrobci modulů doporučují případně vyžadují při použití tenkostěnných FV modulů a modulů s kontaktem na zadní straně záporné nebo kladné

Více

Projektování automatizovaných systémů

Projektování automatizovaných systémů Projektování automatizovaných systémů Osvald Modrlák, Petr Školník, Jaroslav Semerád, Albín Dobeš, Frank Worlitz TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Více

Novar 106/114. Regulátor jalového výkonu

Novar 106/114. Regulátor jalového výkonu Novar 106/114 Regulátor jalového výkonu Vlastnosti Úvod pro náročné a středně náročné aplikace 6 nebo 14 reléových stupňů + alarmové relé společné napájecí a měřicí napětí 230 V AC (nebo 115 V AC), 50/60

Více

napájecí zdroj I 1 zesilovač Obr. 1: Zesilovač jako čtyřpól

napájecí zdroj I 1 zesilovač Obr. 1: Zesilovač jako čtyřpól . ZESILOVACÍ OBVODY (ZESILOVAČE).. Rozdělení, základní pojmy a vlastnosti ZESILOVAČ Zesilovač je elektronické zařízení, které zesiluje elektrický signál. Má vstup a výstup, tzn. je to čtyřpól na jehož

Více

FITEST 45 je zkušební sonda, která umožňuje: zkoušet vybavení proudových chráničů s reziduálním proudem I

FITEST 45 je zkušební sonda, která umožňuje: zkoušet vybavení proudových chráničů s reziduálním proudem I Před použitím zkušební sondy prostudujte tento návod a řiďte se pokyny v něm uvedenými. Nerespektování všech upozornění a instrukcí, týkajících se provozu, může mít za následek vážné poškození nebo zničení

Více

Poruchové stavy vedení

Poruchové stavy vedení Poruchové stavy vedení krat, omezení zkratového proudu a ochrana před zkratem krat Nejrozšířenějšími poruchami v ES jsou zkraty. krat vznikne spojením fází navzájem nebo se zemí v soustavě s uzemněným

Více

Otázky EMC při napájení zabezpečovacích zařízení a rozvodů železničních stanic ČD

Otázky EMC při napájení zabezpečovacích zařízení a rozvodů železničních stanic ČD Jiří Krupica Otázky EMC při napájení zabezpečovacích zařízení a rozvodů železničních stanic ČD Klíčová slova: napájení zabezpečovacích zařízení ČD, univerzální napájecí zdroj (UNZ), zpětné působení UNZ

Více

Svodiče bleskových proudů a přepětí. Katalog a aplikační průvodce

Svodiče bleskových proudů a přepětí. Katalog a aplikační průvodce Svodiče bleskových proudů a přepětí Katalog a aplikační průvodce Svodiče bleskových proudů a přepětí Obsah Funkce a technické údaje A 1 Předjištění svodičů přepětí B 1 Rozměry C 1 Aplikační průvodce D

Více

Pokyny pro instalaci a provoz

Pokyny pro instalaci a provoz proudový chránič EP jištění spínač odrušovací kondenzátor 1) Pro optimální využití výhod EP je nutné dodržovat následující instalační a provozní pokyny. Požadavky U osvětlovacích zařízení se svítidly provozovanými

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ProEnerga s.r.o.

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ProEnerga s.r.o. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ProEnerga s.r.o. PŘÍLOHA 6 STANDARDY PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ K LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ V Českých Budějovicích, září 2013 Vypracoval: Ing. Bořivoj Štěpánek

Více

Proudové chrániče. Rozdělení proudových chráničů. Proudové chrániče podle funkční závislosti na napájecím napětí:

Proudové chrániče. Rozdělení proudových chráničů. Proudové chrániče podle funkční závislosti na napájecím napětí: Proudové chrániče Rozdělení proudových chráničů Proudové chrániče podle funkční závislosti na napájecím napětí: a) funkčně nezávislé Ochranná funkce těchto proudových chráničů není závislá na napětí sítě

Více

Elfa Plus Unibis TM. 27 Index. Rychlý přehled

Elfa Plus Unibis TM. 27 Index. Rychlý přehled 2 Výhody 6 Technická data 10 Modulové jističe Řada EPC 31N 11 Modulové jističe Řada EPC 451N 12 Modulové jističe Řada EPC 61N 13 Modulové jističe Řada EPC 101N 14 Modulové jističe Řada EPC 611 16 Modulové

Více

11. OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM. Příklad 11.1

11. OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM. Příklad 11.1 11. OCHRN PŘED ÚRZEM ELEKTRICKÝM PRODEM Příklad 11.1 Vypočítejte velikost dotykového napětí d na spotřebiči, který je připojen na rozvodnou soustavu 3 50 Hz, 400 V/TN-C, jestliže dojde k průrazu fázového

Více

Specifikace modulu. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota. Provozní vlhkost. Skladovací vlhkost.

Specifikace modulu. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota. Provozní vlhkost. Skladovací vlhkost. Modul má čtyři elektricky oddělené kontakty typu C. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm K elektricky oddělenému kontaktu relé. Provozní teplota

Více

UniGear typ ZS1. Kovově krytý, vzduchem izolovaný rozváděč vysokého napětí, odolný proti vnitřním obloukovým zkratům

UniGear typ ZS1. Kovově krytý, vzduchem izolovaný rozváděč vysokého napětí, odolný proti vnitřním obloukovým zkratům UniGear typ ZS1 Kovově krytý, vzduchem izolovaný rozváděč vysokého napětí, odolný proti vnitřním obloukovým zkratům UniGear typ ZS1 UniGear dvouúrovňové uspořádání UniGear typ ZVC 3 39 47 1 2 3 1 2 UniGear

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 NAPÁJECÍ ZDROJE

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 NAPÁJECÍ ZDROJE Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 NAPÁJECÍ ZDROJE Použitá literatura: Kesl, J.: Elektronika I - analogová technika, nakladatelství BEN - technická

Více

INFORMACE NRL č. 12/2002 Magnetická pole v okolí vodičů protékaných elektrickým proudem s frekvencí 50 Hz. I. Úvod

INFORMACE NRL č. 12/2002 Magnetická pole v okolí vodičů protékaných elektrickým proudem s frekvencí 50 Hz. I. Úvod INFORMACE NRL č. 12/2 Magnetická pole v okolí vodičů protékaných elektrickým proudem s frekvencí Hz I. Úvod V poslední době se stále častěji setkáváme s dotazy na vliv elektromagnetického pole v okolí

Více

Vážná závada č. 1: Vážná závada č. 2: Vážná závada č. 3: Vážná závada č. 4: Vážná závada č. 5:

Vážná závada č. 1: Vážná závada č. 2: Vážná závada č. 3: Vážná závada č. 4: Vážná závada č. 5: Zesilovač 150W Zdeněk Kotisa V nakladatelství BEN vyšla v roce 2003 útlá brožurka, nazvaná Nf zesilovače-tranzistorové výkonové zesilovače autora Zdeňka Kotisy. Není účelem ani úkolem tohoto článku rozpitvávat

Více

Kompenzační kondenzátory FORTIS MKP G

Kompenzační kondenzátory FORTIS MKP G KBH Energy a. s. Na Spravedlnosti 1533 530 02 Pardubice, Czech Republic e-mail: kbh@kbh.cz www.kbh.cz Kompenzační kondenzátory FORTIS MKP G standard ČSN EN 60831-1,2 plynný impregnant, MKP G instalace

Více

Opravné prostředky na výstupu měniče kmitočtu (LU) - Vyšetřování vlivu filtru na výstupu z měniče kmitočtu

Opravné prostředky na výstupu měniče kmitočtu (LU) - Vyšetřování vlivu filtru na výstupu z měniče kmitočtu Opravné prostředky na výstupu měniče kmitočtu (LU) - Vyšetřování vlivu filtru na výstupu z měniče kmitočtu 1. Rozbor možných opravných prostředků na výstupu z napěťového střídače vč. příkladů zapojení

Více

rozvodům televizního a rozhlasového signálu v místech, kde je tento rozvod zřízen nebo se s jeho zřízením počítá.

rozvodům televizního a rozhlasového signálu v místech, kde je tento rozvod zřízen nebo se s jeho zřízením počítá. Vnitřní elektrické rozvody Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky www.fei.vsb.cz fei.vsb.cz/kat420 Technické vybavení budov Elektrické rozvody Hlavním

Více

7. Kondenzátory. dielektrikum +Q + + + + + + + + U - - - - - - - - elektroda. Obr.2-11 Princip deskového kondenzátoru

7. Kondenzátory. dielektrikum +Q + + + + + + + + U - - - - - - - - elektroda. Obr.2-11 Princip deskového kondenzátoru 7. Kondenzátory Kondenzátor (někdy nazývaný kapacitor) je součástka se zvýrazněnou funkční elektrickou kapacitou. Je vytvořen dvěma vodivými plochami - elektrodami, vzájemně oddělenými nevodivým dielektrikem.

Více

AQ SPOL, s.r.o. Chelčického Hochmanova 1037, 413 01 Roudnice nad Labem OVL. SKŘÍŇ RSK-184-AQ-400

AQ SPOL, s.r.o. Chelčického Hochmanova 1037, 413 01 Roudnice nad Labem OVL. SKŘÍŇ RSK-184-AQ-400 AQ SPOL, s.r.o. Chelčického Hochmanova 07, 0 Roudnice nad Labem OVL. SKŘÍŇ RSK-8-AQ-00 Investor: Rok vyhotovení : srpen 0 Číslo zakázky: Počet vyhotovení: Vyhotovení č.: Název: OVLÁDACÍ SKŘÍŇ RSK-8-AQ-00

Více

3. Komutátorové motory na střídavý proud... 29 3.1. Rozdělení střídavých komutátorových motorů... 29 3.2. Konstrukce jednofázových komutátorových

3. Komutátorové motory na střídavý proud... 29 3.1. Rozdělení střídavých komutátorových motorů... 29 3.2. Konstrukce jednofázových komutátorových ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ 5 KOMUTÁTOROVÉ STROJE MĚNIČE JIŘÍ LIBRA UČEBNÍ TEXTY PRO VÝUKU ELEKTROTECHNICKÝCH OBORŮ 1 Obsah 1. Úvod k elektrickým strojům... 4 2. Stejnosměrné stroje... 5 2.1. Úvod ke stejnosměrným

Více

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_04_Zesilovače a Oscilátory

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_04_Zesilovače a Oscilátory Číslo projektu Číslo materiálu CZ..07/.5.00/34.058 VY_3_INOVACE_ENI_.MA_04_Zesilovače a Oscilátory Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

VŠEOBECNĚ NORMY A PŘEDPISY PRACOVNÍ PODMÍNKY POPIS ODPOJOVAČE QAS

VŠEOBECNĚ NORMY A PŘEDPISY PRACOVNÍ PODMÍNKY POPIS ODPOJOVAČE QAS PRŮVODNÍ DOKUMENTACE 019/06/2014 VNITŘNÍ ODPOJOVAČE SE SUVNÝM POHYBEM NOŽŮ pro napětí 25 kv ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 TYP QAS VŠEOBECNĚ Odpojovače typu QAS jsou speciální spínací přístroje. Jsou standardně

Více

Zařízení pro obloukové svařování kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu ČSN EN 60974-4

Zařízení pro obloukové svařování kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu ČSN EN 60974-4 Bezpečnosť práce na elektrických zariadeniach 2009 Ing. Antonín Ševčík Metra Blansko, a.s. ČR Zařízení pro obloukové svařování kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu ČSN EN 60974-4 Tato část

Více

R 3 R 6 R 7 R 4 R 2 R 5 R 8 R 6. Úvod do elektrotechniky

R 3 R 6 R 7 R 4 R 2 R 5 R 8 R 6. Úvod do elektrotechniky Metody náhradního zdroje (Théveninova a Nortonova věta) lze využít při částečné analýze elektrického obvodu, kdy máme stanovit proud nebo napětí v určitém místě obvodu. Příklad: Určete v obvodu na obr.

Více

IN-EL, spol. s r. o., Lohenická 111/607, Praha 9 - Vinoř. Obsah

IN-EL, spol. s r. o., Lohenická 111/607, Praha 9 - Vinoř. Obsah Obsah IN-EL, spol. s r. o., Lohenická 111/607, 190 17 Praha 9 - Vinoř 1. ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY 17 1.1 Základní vztahy v elektrotechnice 17 1.1.1 Elektrické napětí, proud, odpor a výkon 17 1.1.1.1 Jednotky

Více

PEGAS 160 E PFC PEGAS 160 E PFC CEL

PEGAS 160 E PFC PEGAS 160 E PFC CEL SVAŘOVACÍ STROJ PEGAS 160 E PFC PEGAS 160 E PFC CEL NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ verze 6 - 2 - OBSAH: 1. ÚVOD... - 2-2. BEZPEČNOST PRÁCE... - 3-3. PROVOZNÍ PODMÍNKY... - 3-4. TECHNICKÁ DATA... - 4-5. PŘÍSLUŠENSTVÍ

Více

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, Pardubice. Obsah

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, Pardubice. Obsah Obsah IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice 1. ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY 17 1.1 Základní vztahy v elektrotechnice 17 1.1.1 Elektrické napětí, proud, odpor a výkon 17 1.1.1.1 Jednotky elektrických

Více

Brno 20. prosince 2011. Věc: Připojování decentrálních zdrojů do distribučních sítí E.ON Česká republika

Brno 20. prosince 2011. Věc: Připojování decentrálních zdrojů do distribučních sítí E.ON Česká republika Brno 20. prosince 2011 Věc: Připojování decentrálních zdrojů do distribučních sítí E.ON Česká republika Požadované informace pro Dispečerskou Řídicí Techniku (DŘT) a chránění decentrálních zdrojů připojovaných

Více

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených ze sítí nn

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených ze sítí nn 1. ÚVOD PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených ze sítí nn V souladu s platným zněním Energetického zákona vydává oaza-krupka, a. s., jako provozovatel lokální

Více

Součásti pastevního elektrického ohradníku :

Součásti pastevního elektrického ohradníku : Návod k použití Gratulujeme vám ke koupi elektrického ohradníku. Získali jste hodnotné zařízení, které splňuje požadavky platných předpisů bezpečnosti práce a příslušných směrnic Evropské unie (CE). Toto

Více

BEZPEČNOST PRÁCE V ELEKTROTECHNICE

BEZPEČNOST PRÁCE V ELEKTROTECHNICE BEZPEČNOST PRÁCE V ELEKTROTECHNICE ELEKTROTECHNIKA TO M Á Š T R E J BAL Bezpečnostní tabulky Příklady bezpečnostních tabulek Grafické značky na elektrických předmětech Grafické značky na elektrických předmětech

Více

UZEMŇOVÁNÍ V ELEKTRICKÉM ROZVODU

UZEMŇOVÁNÍ V ELEKTRICKÉM ROZVODU UZEMŇOVÁNÍ V ELEKTRICKÉM ROZVODU Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) Elektroenergetika 2 (A1B15EN2) UZEMNĚNÍ dle ČSN 33 2000 5 54 ed2 (09/2007) účel uzemnění: ochrana lidí a zvířat před úrazem (snížením

Více

15. Elektrický proud v kovech, obvody stejnosměrného elektrického proudu

15. Elektrický proud v kovech, obvody stejnosměrného elektrického proudu 15. Elektrický proud v kovech, obvody stejnosměrného elektrického proudu 1. Definice elektrického proudu 2. Jednoduchý elektrický obvod a) Ohmův zákon pro část elektrického obvodu b) Elektrický spotřebič

Více