Střední uměleckoprůmyslová škola Hálkova 42 Jihlava Helenín. Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední uměleckoprůmyslová škola Hálkova 42 Jihlava Helenín. Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Střední uměleckoprůmyslová škola Hálkova 42 Jihlava Helenín Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013

2 Střední uměleckoprůmyslová škola, Jihlava Helenín, Hálkova 42 Obsah výroční zprávy 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ŠKOLSKÁ RADA PŘI SUPŠ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY HISTORIE ŠKOLY HLAVNÍ CÍLE ŠKOLY VYBAVENÍ ŠKOLY PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ OBORY VZDĚLÁNÍ VE ŠK. ROCE 2012/ POČTY ŽÁKŮ TŘÍDY VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ HODNOCENÍ PROSPĚCHU A ABSENCE VE ŠK. ROCE 2012/ MATURITNÍ ZKOUŠKY ABSOLVENTI ŠKOLY PŘEHLED ŽÁKŮ PŘIHLÁŠENÝCH NA VYSOKÉ ŠKOLY A VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ EXTERNÍ TESTOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI PŘEDMĚTOVÉ KOMISE VYCHOVATELKY DOMOVA MLÁDEŽE HOSPODÁŘŠTÍ A PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠK. ROK 2013/ AKTIVITY ŠKOLY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI PRŮBĚH ŠKOLNÍHO ROKU 2012/ PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ ROZVOJOVÉ A MEZINÁRODNÍ PROJEKTY DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ DOMOV MLÁDEŽE: VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ ŠKOLY V ROCE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

3 Přílohy: Střední uměleckoprůmyslová škola, Jihlava Helenín, Hálkova 42 Hodnocení prospěchu za I. pololetí šk. r. 2012/2013 Hodnocení absence za I. pololetí šk. r. 2012/2013 Hodnocení prospěchu za II. pololetí šk. r. 2012/2013 Hodnocení absence za II. pololetí šk. r. 2012/2013 Učební plány pro šk. rok 2012/2013 Účetní výkaz PŘÍLOHA - příspěvkové organizace zřizované ÚSC Účetní výkaz ROZVAHA BILANCE - příspěvkové organizace Účetní výkaz VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY příspěvkové organizace 3

4 Střední uměleckoprůmyslová škola, Jihlava Helenín, Hálkova 42 Výroční zprávu podává v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle vyhlášky MŠMT č. 15/2005, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů: Ing. Jaroslav Vítek ředitel školy Výroční zpráva schválena školskou radou: V Jihlavě 30. září

5 Střední uměleckoprůmyslová škola, Jihlava Helenín, Hálkova Základní údaje o škole Název školy: Střední uměleckoprůmyslová škola, Jihlava Helenín, Hálkova 42 Sídlo školy: Hálkova 42, Jihlava Helenín Právní forma: příspěvková organizace IČO: Zřizovatel: Kraj Vysočina právní forma: kraj IČO: Adresa: Žižkova Jihlava Vedení školy: Ředitel školy: Ing. Jaroslav Vítek Polní Batelov Statutární zástupce ředitele: Ing. Miroslava Hübnerová Zátopkova Jihlava Vedoucí učitel uměleckých oborů s pravomocí zástupce ředitele: Mgr. A. Miloslava Svobodová Krškova 14/ Velké Meziříčí IZO ředitelství: IZO školy: IZO domova mládeže: Telefon: ústředna ředitel zástupce ředitele

6 Střední uměleckoprůmyslová škola, Jihlava Helenín, Hálkova 42 Fax: www stránky: Školská rada při SUPŠ Školská rada byla zřízena na základě 167 školského zákona. za zřizovatele: za pedagogické pracovníky: za zletilé žáky: za nezletilé žáky: Předseda školské rady: Místopředseda školské rady: pí Ing. Eva Janoušková pí Ing. Ivana Šteklová pí Ing. Gabriela Hautová pí Ing. Miroslava Hübnerová p. Viktor Šorma pí Andrea Dubová pí Ing. Miroslava Hübnerová pí Ing. Ivana Šteklová 6

7 Střední uměleckoprůmyslová škola, Jihlava Helenín, Hálkova Charakteristika školy 2.1. Historie školy Město Jihlava má dlouholetou tradici v textilní výrobě. Jihlava patřila mezi významné oblasti textilní výroby v rámci Rakousko-Uherska a později v rámci nově vzniklého Československa. Významný podnik textilního charakteru v oblasti Jihlavy sídlil v příměstské části s názvem Helenín. Jeho počátky se datují do poloviny 19. století a jeho rozvoj je spjat s rodinou Löwů. Historie výroby textilu v helenínské továrně je ukončena v roce 1946, kdy byla továrna znárodněna a celý areál byl dán k dispozici textilnímu školství. Nejprve zde byla dvouletá učňovská škola a od 1. září 1954 nastoupili první žáci do střední průmyslové školy textilní a toto studium bylo zakončeno maturitní zkouškou. V průběhu existence SPŠT bylo vyučováno celé řadě oborů. Hlavním, novým oborem však bylo pletařství a později se ještě k pletařství přidal obor oděvnictví. Škola vychovala přes absolventů, kteří se uplatnili především v oblasti textilní a oděvní výroby a dále pak v dalších oblastech ekonomického i společenského života v našem státě. Ekonomické a politické změny v 90. letech minulého století měly za následek změny postavení textilního průmyslu a tím i potřebu textilních odborníků. Od roku 1997 se škola začala orientovat na umělecké obory spojené s textilem a odíváním. Později byly tyto obory doplněny dalšími uměleckými obory, které už na textil a oděvnictví zaměřeny nebyly. V současnosti tvoří umělecké obory 2/3 studijních oborů. 1. července 2006 se škola přejmenovala na Střední uměleckoprůmyslovou školu Jihlava Helenín, Hálkova 42. Po celou dobu existence školy byl její součástí domov mládeže, školní kuchyně a jídelna, dílny pletařské a oděvní a další součásti. V posledních letech byly postaveny ateliéry pro výuku výtvarných předmětů. Škola se zúčastnila a zúčastňuje celé řady zahraničních projektů, jejichž výsledkem je rozvoj spolupráce se zahraničními školami, bližší poznávání života mladých lidí v jiných státech a především rozvoj jazykových znalostí a dovedností Hlavní cíle školy profesní příprava žáků všestranný rozvoj osobnosti žáků příprava žáků na úspěšné vykonání profilové části maturitní zkoušky i společné části maturitní zkoušky příprava žáků pro vysokoškolské studium 7

8 Střední uměleckoprůmyslová škola, Jihlava Helenín, Hálkova Vybavení školy důraz na získání a rozvoj potřebných kompetencí žáků příprava žáků pro uplatnění na trhu práce spolupráce s Úřadem práce v Jihlavě sebehodnocení školy rozvoj sportovních a kulturních aktivit žáků výchova žáků k potlačování projevů rasismu, xenofobie a intolerance ve společnosti důraz na prevenci zneužívání návykových látek žáky osvojení tematiky zaměřené na ochranu člověka za mimořádných událostí příprava a uskutečňování projektů aktivní účast studentů i učitelů v projektech prezentace výsledků školy na veřejnosti zlepšování spolupráce s rodiči a zapojování rodičů do činnosti školy rozvoj spolupráce s podniky zajištění pobytu žáků na domově mládeže zabezpečení potřebného vybavení učeben pro výuku (především učeben výpočetní techniky a počítačové grafiky, učebny jazyků, učeben ateliérů, zkušebny textilií, učebny fyziky a chemie, multimediálních učeben, oděvních dílen, ateliérů pro výuku jednotlivých oborů) pro výuku oboru výstavnictví, ateliéru pro výuku oboru užitá malba, speciálního vybavení pro nové obory design interiéru a reklamní tvorba, uměleckých dílen, tělocvičny a dalších odborných i kmenových učeben) péče o vybavení školy a další majetek údržba majetku 12 kmenových učeben pro celou třídu (7 učeben vybavených multimediální technikou) 1 multimediální učebna vybavená počítači pro výuku jazyků 1 multimediální učebna vybavená interaktivní tabulí 2 multimediální učebny pro výuku dějin výtvarné kultury a dějin umění 2 učebny výpočetní techniky a počítačové grafiky 1 učebna výpočetní techniky pro výuku konstrukce střihů a 3D programů 1 učebna fyziky a chemie vybavená multimediální technikou 8

9 Střední uměleckoprůmyslová škola, Jihlava Helenín, Hálkova 42 1 dílna pletařská (se 4 elektronicky řízenými stroji) 1 dílna oděvní (se 3 elektronicky řízenými stroji) 1 dílna tkalcovská 1 ateliér pro výuku oboru výstavnictví 1 ateliér pro výuku oboru užitá malba 1 ateliér pro výuku oboru design interiéru 1 laboratoř pro zkoušení textilií 1 učebna pro modelování - modelovna 1 učebna pro výuku sítotisku 2 tělocvičny 1 posilovna 1 tenisový kurt 4 ateliéry propojení počítačové sítě ve škole, 2 servery připojení počítačů na internet knihovna se studovnou jídelna s kuchyní 2 dílny údržby 9

10 Střední uměleckoprůmyslová škola, Jihlava Helenín, Hálkova Přehled oborů vzdělání SUPŠ v Jihlavě Heleníně měla ve školském rejstříku k zapsány tyto obory vzdělání: M/01 Ekonomika a podnikání M/048 Management a podnikání v umění a reklamě - dobíhající obor M/07 Modelářství a návrhářství oděvů M/022 Modelářství a návrhářství oděvů - dobíhající obor M/14 Textilní výtvarnictví M/01 Užitá malba M/001 Užitá malba - dobíhající obor M/03 Scénická a výstavní tvorba M/008 Propagační výtvarnictví - výstavnictví - dobíhající obor 3.1. Obory vzdělání ve šk. roce 2012/13 VEDOUCÍ OBORU: pí Ing. Gabriela Hautová M/01 Ekonomika a podnikání VEDOUCÍ OBORU: pí Mgr.A. Miloslava Svobodová M/07 Modelářství a návrhářství oděvů VEDOUCÍ OBORU: p. MgA. Martin Šmíd M/03 Scénická a výstavní tvorba VEDOUCÍ OBORU: pí MgA. Denisa Krausová M/01 Užitá malba VEDOUCÍ OBORU: p. MgA. Tomáš Kukla M/14 Textilní výtvarnictví VEDOUCÍ OBORU: p. Ing. Jan Janeček M/03 Scénická a výstavní tvorba Ve školním roce 2012/2013 se na SUPŠ vyučovaly následující obory vzdělání: M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP: MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ V UMĚNÍ A REKLAMĚ M/01 ŠVP: Užitá malba MALBA A ILUSTRACE M/001 Užitá malba 10

11 Střední uměleckoprůmyslová škola, Jihlava Helenín, Hálkova M/03 ŠVP: M/03 ŠVP: ŠVP: Scénická a výstavní tvorba REKLAMNÍ TVORBA Scénická a výstavní tvorba VÝSTAVNICTVÍ A PROSTOROVÁ TVORBA DESIGN A VIZUÁLNÍ KOMUNIKACE M/008 Propagační výtvarnictví - výstavnictví M/07 ŠVP: M/14 ŠVP: Modelářství a návrhářství oděvů DESIGN ODĚVU Textilní výtvarnictví DESIGN INTERIÉRU A BYTOVÝCH DOPLŇKŮ Forma vzdělávání: čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou 3.2. Počty žáků Podle výkazu M 8 (výkaz o střední škole) podle stavu k studovalo ve SUPŠ ve školním roce 2012/13: z toho: 304 žáků 260 dívek Počty žáků podle oborů: M/001 Užitá malba 12 žáků M/008 Propagační výtvarnictví výstavnictví 14 žáků M/01 Ekonomika a podnikání 99 žáků M/01 Užitá malba 38 žáků M/03 Scénická a výstavní tvorba 50 žáků M/07 Modelářství a návrhářství oděvů 45 žáků M/14 Textilní výtvarnictví 46 žáků 3.3. Třídy Třída Obor Třídní učitel Modelářství a návrhářství oděvů 1. C-m - Design oděvu Mgr. Veronika Slavíková 1. C-r Scénická a výstavní tvorba - Reklamní tvorba Mgr. Veronika Slavíková 1. C-v Scénická a výstavní tvorba Mgr. Veronika Slavíková 11

12 Střední uměleckoprůmyslová škola, Jihlava Helenín, Hálkova 42 - Design a vizuální komunikace 1. D Ekonomika a podnikání - Management a podnikání Ing. Gabriela Hautová v umění a reklamě 1. E-i Textilní výtvarnictví - Design interiéru a bytových Mgr. Jana Hávová doplňků 1. E-u Užitá malba - Malba a ilustrace Mgr. Jana Hávová Modelářství a návrhářství oděvů 2. C-m - Design oděvu Mgr. Linda Libenská 2. C-i Textilní výtvarnictví - Design interiéru a bytových Mgr. Linda Libenská doplňků 2. D Ekonomika a podnikání - Management a podnikání Mgr. Lenka Kölblová v umění a reklamě 2. E-r Scénická a výstavní tvorba - Reklamní tvorba MgA. Jakub Tomáš 2. E-u Užitá malba - Malba a ilustrace MgA. Jakub Tomáš Modelářství a návrhářství oděvů 3. C-m - Design oděvu PaedDr. Blanka Zbožínková 3. C-v Scénická a výstavní tvorba - Výstavnictví a prostorová tvorba PaedDr. Blanka Zbožínková 3. D Ekonomika a podnikání - Management a podnikání Mgr. Jiří Langhammer v umění a reklamě 3. E-i Textilní výtvarnictví - Design interiéru a bytových Akad. mal., Ing. Olga Mokříšová doplňků 3. E-u Užitá malba - Malba a ilustrace Akad. mal., Ing. Olga Mokříšová 4. C Modelářství a návrhářství oděvů - Design oděvu pí uč. Alena Zabloudilová 4. D Ekonomika a podnikání - Management a podnikání Mgr. Renata Paulíčková v umění a reklamě 4. E-u Užitá malba Mgr. Václava Šádová 4. E-v Propagační výtvarnictví výstavnictví Mgr. Václava Šádová 12

13 Střední uměleckoprůmyslová škola, Jihlava Helenín, Hálkova Výsledky vzdělávání 4.1. Hodnocení prospěchu a absence ve šk. roce 2012/13 Průměrný prospěch 13 Průměrná absence Třída I.pololetí II.pololetí I.pololetí II.pololetí 1. C - r 2,27 2,34 49,58 86,83 1. C - m 2,55 2,40 76,88 74,75 1. C - v 2,37 2,37 54,44 71,89 1. D 2,45 2,66 54,00 93,40 1. E - i 2,04 1,97 82,13 93,20 1. E - u 1,85 1,77 73,00 130,38 2. C - m 2,80 2,70 110,75 105,91 2. C - i 1,88 1,98 92,85 116,23 2. D 2,46 2,32 88,17 83,89 2. E - u 2,34 2,32 73,69 74,60 2. E - r 2,75 2,86 95,71 106,00 3. C - m 2,06 1,96 68,14 70,57 3. C - v 1,98 2,15 124,18 144,64 3. D 2,68 2,47 70,41 84,16 3. E - i 1,94 1,82 92,89 94,78 3. E - u 2,19 2,22 138,33 124,00 4. C 2,26 2,37 108,87 75,73 4. D 2,40 2,38 87,72 67,07 4. E - u 1,99 2,09 136,50 71,36 4. E - v 2,40 2,52 115,93 94,93 Celkem za školu 2,32 2,28 87,72 91,27

14 Střední uměleckoprůmyslová škola, Jihlava Helenín, Hálkova 42 Počty žáků, kteří prospěli s vyznamenáním ve školním roce 2012/13 - podle oborů: I. pololetí II. pololetí Management a podnikání v umění a reklamě 6 7 Modelářství a návrhářství oděvů 2 4 Design interiéru a bytových doplňků 8 10 Výstavnictví a prostorová tvorba 3 2 Užitá malba 6 7 Reklamní tvorba 2 0 C E L K E M Maturitní zkoušky Ve školním roce 2012/13 byla maturitní zkouška tvořena profilovou částí (školní částí) a společnou částí (státní částí). Rozhodnutím ministra školství a následným schválením Parlamentem ČR byla společná část maturitní zkoušky skládána pouze v jedné (základní) úrovni. Profilová část: - praktická zkouška z odborných předmětů - ústní zkouška ze 2 odborných předmětů podle oboru vzdělávání Společná část: - český jazyk a literatura (ústní zkouška, didaktický test, písemná práce) - cizí jazyk (ústní zkouška, didaktický test, písemná práce) nebo matematika (didaktický test) Na řádný průběh ústní části maturitní zkoušky dohlížel předseda maturitní komise (jmenovaný krajským úřadem) a za řádný průběh písemné části maturitní zkoušky zodpovídal maturitní komisař (jmenovaný CERMATem). Jarní termín maturitní zkoušky šk. roku 2012/2013 Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů: třída 4. C třída 4. D Design oděvu 4. dubna 9. května 2013 Management a podnikání v umění a reklamě 15. května a 16. května

15 třída 4. E Střední uměleckoprůmyslová škola, Jihlava Helenín, Hálkova 42 Propagační výtvarnictví výstavnictví - Užitá malba 11. dubna 16. května 2013 Profilová část maturitní zkoušky a ústní část společné části maturitní zkoušky: třída 4. C Design oděvu května 2013 třída 4. D třída 4. E Management a podnikání v umění a reklamě května 2013 Propagační výtvarnictví - výstavnictví Užitá malba května 2013 Písemná část společné části maturitní zkoušky: Školní maturitní komisař: pan Mgr. Neuwirth Střední škola obchodu a služeb JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2012/ jaro (vybrané předměty, ze kterých maturovali studenti SUPŠ) DATUM KONÁNÍ ZKOUŠKY ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚT ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI ZKOUŠKY FORMA ZKOUŠKY Matematika didaktický test Anglický jazyk písemná práce Český jazyk a literatura didaktický test Český jazyk a literatura písemná práce Německý jazyk didaktický test Německý jazyk písemná práce Anglický jazyk didaktický test 15

16 Střední uměleckoprůmyslová škola, Jihlava Helenín, Hálkova 42 Výsledky maturitních zkoušek v jarním zkušebním období šk. roku 2012/13 Počty žáků 4. C 4. D 4. E CELKEM Celkem přihlášeno žáků k MZ neukončilo úspěšně 4. roč maturovalo Prospěl z toho s vyznamenáním Neprospěl neprospěl ve společné části MZ - z toho: o z ČJL o z ANJ o z NĚJ o z MAT neprospěl v profilové části MZ C - Design oděvu 4. D - Management a podnikání v umění a reklamě 4. E - Propagační výtvarnictví výstavnictví - Užitá malba 4.3. Absolventi školy Složením maturitní zkoušky v jarním termínu ukončili studium na naší škole tito absolventi: Třída 4. C Obor: M/07 MODELÁŘSTVÍ A NÁVRHÁŘSTVÍ ODĚVŮ ŠVP: Design oděvu Třídní učitelka: Alena Zabloudilová Termín ústních maturit: 20. května května 2013 Předsedkyně maturitní komise: Mgr. art. Jitka Bukvicová Střední škola Strážnice 16

17 4. C Absolventi: Střední uměleckoprůmyslová škola, Jihlava Helenín, Hálkova 42 ALMÁŠIOVÁ Dana KRUPIČKOVÁ Vendula KADRNOŽKOVÁ Iva ROUČOVÁ Šárka KOPŘIVOVÁ Kateřina ŠÍMOVÁ Monika Třída 4. D Obor: M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ŠVP: Management a podnikání v umění a reklamě Třídní učitel: Mgr. Renata Paulíčková Termín ústních maturit: 27. května května 2013 Předseda maturitní komise: Ing. Luboš Stejskal Gymnázium Otokara Březiny a SOŠ Telč 4. D Absolventi: BEČKOVÁ Eliška KOSTELECKÝ Marek ČERMÁKOVÁ Irena POPOVSKÁ Veronika ČERMÁKOVÁ Lucie SOBOTKA David ČERVINKA Petr STEJSKALOVÁ Lenka DENISOVÁ Jekatěrina SÝKOROVÁ Eva DOKULIL Jiří ŠIMKOVÁ Jana DOLEŽALOVÁ Žaneta ŠLÍGLOVÁ Tereza DOSTÁLOVÁ Kateřina ŠORMA Viktor FRANZOVÁ Zita TOMEK Jan HANUSOVÁ Simona VALÍKOVÁ Lucie JAROŠOVÁ Monika VÍTKOVÁ Anna KOPŘIVOVÁ Tereza Třída 4. E Obor: M/008 Propagační výtvarnictví výstavnictví M/001 Užitá malba Třídní učitelka: Mgr. Václava Šádová Termín ústních maturit: 27. května května

18 Střední uměleckoprůmyslová škola, Jihlava Helenín, Hálkova 42 Předsedkyně maturitní komise: Mgr. Iveta Planičková Střední škola designu a módy Prostějov 4. E-u Absolventi: ANDREJSOVÁ Eva JUŘENOVÁ Jana CIMROVÁ Kristýna KREJČOVÁ Pavla GRÁFOVÁ Gabriela NOVOTNÁ Kristýna HOLOMOJOVÁ Romana SUCHÝ David JURČEKOVÁ Iva ŠVANDOVÁ Tereza S vyznamenáním složila maturitní zkoušku následující absolventka: ANDREJSOVÁ Eva 4. E-v Absolventi: HOSPODSKÝ David PÝCHOVÁ Alice KUCHAŘÍKOVÁ Lucie RONOVSKÝ Jakub LOUCKÁ Dominika ROZMAHEL Pavel PITOUROVÁ Leontýna RŮNOVÁ Dominika POLANECKÁ Šarlota 18

19 Střední uměleckoprůmyslová škola, Jihlava Helenín, Hálkova 42 Maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období šk. roku 2012/2013 Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů 9. září 2013 Profilová část maturitní zkoušky a ústní část společné části maturitní zkoušky 11. září 2013 JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2012/ podzim (vybrané předměty, ze kterých maturovali studenti SUPŠ) DATUM KONÁNÍ ZKOUŠKY ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚT ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI ZKOUŠKY FORMA ZKOUŠKY Matematika - didaktický test Anglický jazyk - didaktický test Anglický jazyk - písemná práce Český jazyk a literatura - didaktický test Český jazyk a literatura - písemná práce Německý jazyk - didaktický test Německý jazyk - písemná práce Výsledky maturitních zkoušek v podzimním termínu šk. roku 2012/13 Počty žáků 4. C 4. D 4. E CELKEM Celkem přihlášeno k MZ neukončilo úspěšně 4. roč maturovalo Prospěl z toho s vyznamenáním Neprospěl neprospěl ve společné části MZ - z toho: o z ČJL o z ANJ o z NĚJ o z MAT neprospěl v profilové části MZ

20 Střední uměleckoprůmyslová škola, Jihlava Helenín, Hálkova C - Design oděvu 4. D - Management a podnikání v umění a reklamě 4. E - Propagační výtvarnictví výstavnictví - Užitá malba Složením maturitní zkoušky v podzimním termínu ukončili studium na naší škole tito absolventi: Třída 4. C obor: M/07 Modelářství a návrhářství oděvů ŠVP: Design oděvu HRONKOVÁ Sára POLÁČKOVÁ Šárka MENCLOVÁ Martina REŽNÁ Nikola PADRNOSOVÁ Sylvie ŠEVČÍKOVÁ Adéla POJEROVÁ Kristýna Třída 4. D obor: M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP: Management a podnikání v umění a reklamě KŘENEK Martin RODOVÁ Kateřina MAREŠOVÁ Kateřina Třída 4. E - u obor: M/001 Užitá malba SÝKOROVÁ Petra Třída 4. E - v obor: M/008 Propagační výtvarnictví výstavnictví ŠTĚPNIČKA David VLČKOVÁ Jana 20

21 Střední uměleckoprůmyslová škola, Jihlava Helenín, Hálkova Přehled žáků přihlášených na vysoké školy a vyšší odborné školy Přehled podaných přihlášek podle jmenovaných VŠ pro školní rok 2013/2014 VŠ - FAKULTA UMĚLECKÉ OBORY třída 4. C a 4. E 21 EKONOMICKÉ OBORY třída 4. D VUT BRNO Fakulta výtvarných umění 6 MU BRNO Pedagogická fakulta 7 MENDELOVA UNIVERZITA BRNO Lesnická a dřevařská fakulta 1 ZČU PLZEŇ Ústav umění a designu 5 Pedagogická fakulta 1 AVU PRAHA 6 VŠUP PRAHA Výtvarná umění 1 VŠE PRAHA Fakulta národohospodářská 1 JU ČESKÉ BUDĚJOVICE Pedagogická fakulta 1 Zemědělská fakulta 1 1 Filozofická 1 TU LIBEREC Textilní fakulta 2 UNIVERZITA PARDUBICE Dopravní fakulta Jana Pernera 1 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií 2 VŠ TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ, ČESKÉ BUDĚJOVICE VŠ HRADEC KRÁLOVÉ Pedagogická fakulta 3 VŠ POLYTECHNICKÁ JIHLAVA 4 JAMU 4 UNIVERZITA JANA EVANGELITY PURKYNĚ, ÚSTÍ NAD LABEM Fakulta umění a designu 5 OSTRAVSKÁ UNIVERZITA Fakulta umění 1 VOŠ UMĚNÍ 1 VOŠON Praha 1 KARLOVA UNIVERZITA PRAHA Filozofická fakulta 1 Katolická teologická fakulta 1 1

22 Střední uměleckoprůmyslová škola, Jihlava Helenín, Hálkova 42 UNIVERZITA PALACKÉHO OLOMOUC Pedagogická fakulta 1 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A 1 MANAGEMENTU PRAHA VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A 1 SPRÁVNÍ KLADNO VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ 1 TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA CELKEM jednotlivé obory CELKEM 63 Přehled počtu přihlášek podle zaměření VŠ VŠ - FAKULTA UMĚLECKÉ OBORY třída 4. C a 4. E EKONOMICKÉ OBORY třída 4. D Zaměření školy textilní 3 0 umělecké 25 4 ekonomické 0 9 pedagogické 12 1 jiné zaměření 6 3 CELKEM jednotlivé obory CELKEM Uplatnění absolventů Dle výkazu - Absolventi v evidenci ÚP ČR podle škol a oborů k Na Úřadu práce České republiky byly evidovány následující počty uchazečů o práci z řad absolventů SUPŠ v Jihlavě Heleníně: Obor vzdělání Počet uchazečů I. ukončení studia Počet uchazečů ukončení studia Management a podnikání 4 0 v umění a reklamě Modelářství a návrhářství oděvů 2 0 Propagační výtvarnictví výstavnictví Užitá malba 0 0 CELKEM

23 Střední uměleckoprůmyslová škola, Jihlava Helenín, Hálkova Externí testování výsledků vzdělávání Maturitní zkouška JARO 2013 (dle souhrnných výsledků zaslaných Cermatem) Název: MATURITNÍ ZKOUŠKA Termín: KVĚTEN 2013 Organizace: CERMAT (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání) Předmět testování: anglický jazyk, německý jazyk, český jazyk, matematika Zúčastněné třídy: žáci 4. ročníku 4. C Modelářství a návrhářství oděvů 4. D Management a podnikání v umění a reklamě 4. E Propagační výtvarnictví výstavnictví Užitá malba Průměrný dosažený % skór (výsledky žáků, kteří zkoušku konali a dokončili ji) ZKOUŠKA Český Anglický Německý jazyk jazyk jazyk Matematika Celá ČR 71,2 79,5 65,8 54,8 SUPŠ Jihlava -Helenín celkem 73,3 66,7 58,5 45,3 Management a podnikání v umění 72,7 70,6 55,8 45,3 a reklamě Školy s podobnými obory (- ekonomickými) 66,8 75,9 65,5 39,6 Umělecké obory 73,8 64,2 60, Školy s podobnými obory (- uměleckými) 71,9 76,5 62,4 44,3 23

24 Střední uměleckoprůmyslová škola, Jihlava Helenín, Hálkova Personální zabezpečení činnosti školy 5.1. Pedagogičtí pracovníci Ve šk. roce 2012/2013 nastoupili na SUPŠ v Jihlavě Heleníně následující učitelé: pí Bc. Linda Reisová nástup po rodičovské dovolené pí Ing. Hana Malinková nástup od místo Ing. Jany Fialové ZAŘAZENÍ JMÉNO Ředitel školy Ing. Jaroslav Vítek ÚČT Zástupce ředitele Ing. Miroslava Hübnerová PRA/ek. Vedoucí učitel uměleckých oborů s pravomocí zástupce ředitele: Mgr.A. Miloslava Svobodová NAV/mod. VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY Vyučující Hana Ambrožová TEC/mod. PCV/mod. TEM Ing. Dan Cimburek ZVK REF Tomáš Čelonk MAT ICT MgA. Andrea Demek TEC/výst. NAV/výst. ATP/výst. Mgr. Věra Doležalová mateř. dovolená Mgr. Olga Dvořáčková VGP DUM DĚJ ZAT Ing. Jana Fialová radní Kraje Vysočina pro oblast školství MgA. František Filipi DVK ATP/int. VYP Ing. Lenka Findejsová TEC/int. TEK PRV ICT NAM Mgr. Jana Hávová ČJL, NĚJ Ing. Gabriela Hautová ÚČT EKO PRA/ek. MAR Mgr. Lenka Hřebíčková mateř. dovolená Mgr. Pavlina Kaprálová Zarodňanská ATP/výst. RTV/rek. FIK MDL/int. TEC/výst.. Ing. Jan Janeček ICT POG Alena Kolmanová MOD PCV/mod. KOO ZEK ATP/int. Mgr. Lenka Kölblová ČJL VYP Mgr. Zdeňka Kozlíková mateř. dovolená MgA. Denisa Krausová NAV/už. TEC/už. ATT/už. VYP MgA. Helena Krotká TEC/rek. ZAT FIK POG RTV Metodik prevence MgA. Mgr. Petr Kovář PCV/už. TEC/už. FIK SSU 24

25 Střední uměleckoprůmyslová škola, Jihlava Helenín, Hálkova 42 Ing. Věra Kuchařová PSP VGP MgA. Tomáš Kukla MDL/int. INT/int. NAM/int. POG NAA ATP Ing. Radek Líbal ICT POG Mgr. Linda Libenská ANJ Mgr. Jiří Langhammer CHE MAT FYZ Ing. Hana Malinková PEK EKO DTR PRO Mgr. Eva Matulová mateř. dovolená Akad. mal. Ing. Olga Mokříšová FIK VYP Mgr. Irena Moučková ANJ OBN Mgr. Jiří Němec OBN TEV Mgr. Lenka Nevrklová mateř. dovolená Mgr. Renata Paulíčková ANJ TĚV/zdr. Výchovný poradce Mgr. Lenka Pávková NĚJ OBN Bc. Linda Reisová PRA MDL VYP Mgr. Veronika Slavíková ČJL Mgr. Barbora Studená ANJ FRJ Mgr.Václava Šádová FIK VYP DVK Mgr. Naďa Švihálková mateř. dovolená MgA. Martin Šmíd PCV/výst. TEC/výst. DVK NAA/výst. ATP/int. TEC/int. MgA. Mgr. Jakub Tomáš DVK ATT/už. FIK Alena Zabloudilová KOO PCV MOD PaedDr. Blanka Zbožínková OBN TEV TEV/zdr. Ve šk. roce 2012/2013 došlo v SUPŠ Jihlava Helenín v personálním obsazení pedagogického sboru k následujícím změnám: pí Bc. Linda Reisová odchod na mateřskou dovolenou pí Ing. Jana Fialová výkon veřejné funkce (radní pro oblast školství Krajského úřadu Kraje Vysočina) pí Mgr. Lenka Nevrklová ukončení pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti 5.2. Předmětové komise Zaměření Předseda Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Ekonomická pí Mgr. Lenka Kölblová pí Mgr. Linda Libenská pí Mgr. Lenka Pávková pí Ing. Gabriela Hautová 25

26 Střední uměleckoprůmyslová škola, Jihlava Helenín, Hálkova 42 Matematická a informační technologie Společenskovědní Tělesná výchova Všeobecně výtvarná Navrhování Výstavnictví Malba a ilustrace Design interiéru Reklamní tvorba Dějiny výtvarné kultury 5.3. Vychovatelky domova mládeže p. Mgr. Jiří Langhammer pí Mgr. Olga Dvořáčková pí PaedDr. Blanka Zbožínková pí Mgr. A. Miloslava Svobodová pí uč. Kolmanová p. MgA. Šmíd pí MgA. Denisa Krausová p. MgA. Tomáš Kukla p. Ing. Jan Janeček p. MgA. František Filipi ZAŘAZENÍ JMÉNO POZNÁMKA Vedoucí vychovatelka Blanka Svobodová Vychovatelky Lenka Bártová Irena Chalupová Věra Kameníková Jarmila Kašparová 5.4. Hospodářští a provozní zaměstnanci Hospodářští a správní pracovníci: ZAŘAZENÍ JMÉNO POZNÁMKA Sekretářka ředitele pověřená funkcí hospodářky školy Jitka Fišerová Účetní Zuzana Krotká Administrativní pracovnice Vladěna Matulová Správce výpočetní techniky Ing. Radek Líbal Provozní pracovníci: ZAŘAZENÍ JMÉNO POZNÁMKA Školník - údržbář Jiří Zikmund Správce budov Jaroslav Zamazal Uklízečky Libuše Lapková Romana Morkusová Monika Pavlíčková Alena Švárová 26

27 Střední uměleckoprůmyslová škola, Jihlava Helenín, Hálkova 42 Školní kuchyně a školní jídelna: ZAŘAZENÍ JMÉNO POZNÁMKA Vedoucí jídelny Ivana Krainerová a školní kuchyně Pracovnice kuchyně Jitka Dočekalová Jolana Dvořáčková Lenka Králová Marie Hablová Lenka Buzková 27

28 Střední uměleckoprůmyslová škola, Jihlava Helenín, Hálkova Přijímací řízení pro šk. rok 2013/2014 přijímací zkoušky talentové 3. a 4. ledna 2013 obsah talentové přijímací zkoušky pro umělecké obory: - kresba hlavy podle živého modelu - malba barevného zátiší - hodnocení domácích prací (Počty dle výkazu S 5-01 žáci, kteří byli přijati a odevzdali zápisový lístek k 31. květnu 2013) Obor M/07 Modelářství a návrhářství oděvů ŠVP: DESIGN ODĚVU přihlášeno: 21 žáků z toho 19 dívek přijato: 11 žáků z toho 11 dívek Obor M/01 Užitá malba ŠVP: MALBA A ILUSTRACE přihlášeno: 20 žáků z toho 16 dívek přijato: 9 žáků z toho 7 dívek Obor M/03 Scénická a výstavní tvorba ŠVP: REKLAMNÍ TVORBA přihlášeno: 36 žáků z toho 26 dívek přijato: 17 žáků z toho 12 dívek Obor M/03 Scénická a výstavní tvorba ŠVP: DESIGN A VIZUÁLNÍ KOMUNIKACE přihlášeno: 26 žáků z toho 23 dívek přijato: 10 žáků z toho 9 dívek Obor M/14 Textilní výtvarnictví ŠVP: DESIGN INTERIÉRU A BYTOVÝCH DOPLŇKŮ přihlášeno: 40 žáků z toho 38 dívek přijato: 13 žáků z toho 13 dívek 28

29 Střední uměleckoprůmyslová škola, Jihlava Helenín, Hálkova 42 přijímací zkoušky I. kolo I. termín 22. dubna 2013 II. termín 23. dubna 2013 Žáci byli přijati na základě výsledků přijímací zkoušky z českého jazyka a vysvědčení ze základní školy. (Počty dle výkazu S 5-01 žáci, kteří byli přijati a odevzdali zápisový lístek k 31. květnu 2013) Obor M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP: MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ V UMĚNÍ A REKLAMĚ přihlášeno: 41 žáků z toho 35 dívek přijato: 23 žáků z toho 20 dívek (Dle výkazu S 5-01) POČET PŘIHLÁŠENÝCH A PŘIJATÝCH ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU PRO ŠK. ROK 2013/ M/01 ŠVP: M/01 ŠVP: M/03 ŠVP: ŠVP: M/07 ŠVP: M/14 ŠVP: OBOR Ekonomika a podnikání Management a podnikání v umění a reklamě Užitá malba Malba a ilustrace Scénická a výstavní tvorba Reklamní tvorba Design a vizuální komunikace Modelářství a návrhářství oděvů Design oděvu Textilní výtvarnictví Design interiéru a bytových doplňků POČET PŘIHLÁŠENÝCH Z TOHO CELKEM DÍVKY POČET PŘIJATÝCH Z TOHO CELKEM DÍVKY CELKEM

30 Střední uměleckoprůmyslová škola, Jihlava Helenín, Hálkova Aktivity školy a prezentace školy na veřejnosti 7.1. Průběh školního roku 2012/2013 září Zahájení školního roku 2012/ Vyučování podle rozvrhu od 1. vyučovací hodiny Funkce předsedů maturitních komisí v podzimním termínu vykonali Ing. Jaroslav Vítek na Střední odborné škole a Gymnáziu O. Březiny v Telči a Mgr. Šádová na SOŠ ve Strážnici Účast na akci,,sejdeme se Na Kopečku v rámci Týdne duševního zdraví. Dohled Mgr. Šádová Školení k obsluze portálu příspěvkových organizací na KÚ Kraje Vysočina Funkci předsedy maturitní komise vykonala Mgr. Šádová na SŠUP v Ústí nad Orlicí Malířský workshop v areálu Pivovaru Jihlava v rámci Evropského týdne mobility Porada k zajištění realizace projektu,,šablony Schůzky s rodiči žáků 1. ročníků Slavnostní imatrikulace žáků 1. ročníků na KÚ Kraje Vysočina Seznamovací víkend pro žáky 1.ročníků na Řásné Kemp Velkopařezitý Schůzka zástupců jednotlivých tříd na schůzce Občanského sdružení při SUPŠ Jihlava-Helenín Exkurze třídy 3. Ei do firmy Bosch. Dohled MgA. Kukla Účast tříd 2. Eu a 4.Eu na malířské soutěži Artis Pictus v Praze, dohled MgA. Krausová a MgA. Kovář Výstava maturitních prací ateliéru Design oděvu v butiku Habitus v Jihlavě Exkurze na Bienále grafického designu v Brně třídy 1.C, 2.Er, 3. Cv, 4. Ev, dohled Ing. Janeček, MgA. Krotká, MgA. Demek Ukončení výuky 7. vyučovací hodinu Státní svátek ČR říjen Školení k systému Bakalář se zúčastnila 30

31 Střední uměleckoprůmyslová škola, Jihlava Helenín, Hálkova Ing. Findejsová 2. Schůzka plesového výboru Návštěva výstav v Jihlavě třídy 1.D a 2.D Exkurze na Designblok 2012 v Praze - třída 3.C, dohled MgA. Šmíd Exkurze na Designblok 2012 v Praze - třída 3.Ei, dohled MgA. Kukla Exkurze do Galerie Půda v Jihlavě třída 3.Cv, dohled MgA. Demek 10. a Školení k instalaci,,třídní knihy v programu Bakalář Zahájení celoškolní výstavy v kavárně DoubleDecker v CITY Parku Jihlava 14. Módní přehlídka v CITY Parku Jihlava 10. Změna názvu ateliéru Výstavnictví a prostorová tvorba na Design a vizuální komunikace Schůzka členů školské rady Přednáška k protidrogové prevenci účast žáků 3. ročníků 19. a Dny otevřených dveří Ukončení výuky 7. vyučovací hodinu z důvodu odjezdu žáků na podzimní prázdniny 25. a 26. Podzimní prázdniny Funkci předsedy a přísedící maturitní komise na 10. SUŠG v Jihlavě vykonala Mgr. Šádová a Mgr. Svobodová Exkurze do Prahy třída 2.Er, dohled Ing. Fialová Burza škol Havlíčkův Brod Exkurze žáků 3. a 4. ročníků na Gaudeamus v Brně Burza škol Kutná Hora listopad Školní kolo olympiády z ČJ Exkurze třídy 3.Ei do sklárny v Janštejně, dohled Bc. Cimburek a MgA. Kukla Prezentace na Burze škol v Pelhřimově a Velkém Meziříčí Prezentace na Burze škol v Jindřichově Hradci Zahájení prezentační výstavy školy v OGV v Jihlavě Asociace uměleckých škol v Turnově, účast Ing. Vítek Schůzka k projektu,,šablony 31

32 Střední uměleckoprůmyslová škola, Jihlava Helenín, Hálkova Prezentace na Burze škol v Jihlavě 11. Vyučování podle nového rozvrhu hodin, úvazek 12. Ing. Fialové přebírá Ing. Malinková Prezentace ZŠ v Telči, účast Ing. Vítek Pedagogická porada za 1. čtvrtletí šk. roku 2012/ Muzikoterapeutický koncert v rámci výuky TEV ročník výtvarné soutěže pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a ZUŠ Schůzka plesového výboru Přednáška o domácím násilí pro 1. ročníky v rámci prevence patologických jevů Prezentace na Burze škol ve Žďáře nad Sázavou Prezentace ZŠ v Třešti, účast Ing. Vítek Exkurze na výstavu fotografií, třída 1.Cr, dohled Bc. Cimburek Prezentace ZŠ v Polné, účast MgA. Šmíd Exkurze na výstavu v OGV v Jihlavě třída 2.D, dohled Bc. Reisová Exkurze na výstavu fotografií, třída 3. Ei, dohled Bc. Cimburek Další vzdělávání pedagog. Parcovníků v Telči, účast PaedDr. Zbožínková, Mgr. Pávková, Ing. Hautová, MgA. Filipi, Mgr. Hávová, Mgr. Slavíková, Ing. Vítek Vernisáž výstavy oboru Management a podnikání v umění a reklamě v kinosálu školy Prezentace ZŠ v Humpolci, účast MgA. Kukla Účast na Veletrhu zdraví na ZŠ Otokara Březiny v Jihlavě Exkurze do Brna, třída 3.Eu, dohled MgA. Kovář Rodičovské schůzky s pedagogy a vychovateli naší školy Schůzka umělecké rady školy Otevřené ateliéry Filmová projekce v rámci projektu Jeden svět Školení k programu Bakalář, účast Ing. Hübnerová Školení První pomoci pro žáky 2. ročníků prosinec Školení ke státní maturitě, účast Ing. Hübnerová a Ing. Vítek Účast pedagogů MgA. Krausové a MgA. Tomáše na výstavě ve francouzské Remeši Exkurze do Vídně, dohled Mgr. Pávková, Mgr. Slavíková, Mgr. Hávová Školení k ústní zkoušce z ČJL na NIDV v Jihlavě, 32

33 Střední uměleckoprůmyslová škola, Jihlava Helenín, Hálkova 42 účast Mgr. Kölblová a Mgr. Slavíková Účast na Adventních dnech v jihlavské ZOO Prezentace školy na soutěži MMT ČR v Jihlavě Návštěva divadelního představení anglického divadla Bear Theatre, dohled Mgr. Libenská Školení CERMATU k písemným maturitním zkouškám z ANJ v NIDV Jihlava, účast Mgr. Moučková a Mgr. Studená Exkurze tříd 3.Cv a 4.Ev do sklárny v Janštejně, dohled MgA. Šmíd a Ing. Janeček Školení CERMATU k písemným maturitním zkouškám z ČJ v NIDV Jihlava, účast Mgr. Kölblová Účast na akci,,barevné Vánoce na KÚ Kraje Vysočina, dohled Mgr. Šádová a Bc. Reisová Přednáška o domácím násilí pro žáky 1. ročníků, dohled MgA. Krotká a Mgr. Slavíková Školení k novele Zákona o pedagogických pracovnících, účast Ing. Hübnerová a Ing. Vítek Maturitní ples 4. ročníků v DKO jihlava Zahájení výstavy ateliéru Malba a ilustrace v galerii HELL.GA Výstava Úžasný sen - práce žáků oboru Design a vizuální komunikace v kinosálu školy Módní přehlídka na Zámku v Telči Vánoční prázdniny leden Talentové zkoušky pro umělecké obory na školní rok 2013/ Vernisáž výstavy prací žáků školy v galerii Alternativa v OGV v Jihlavě Vernisáž výstavy prací výtvarníků z Kraje Vysočina v St. Pöltenu, účast MgA. Krausová a MgA. Šmíd Školení pro hodnotitele maturitní zkoušky z ČJ v NIDV v Jihlavě, účast Mgr. Slavíková Schůzka k organizaci státní maturitní zkoušky z pohledu CERMATU Schůzka předsedů předmětových komisí Zahájení výstavy ateliéru Malba a ilustrace v galerii HELL.GA Termín pro uzavření klasifikace za 1. pol. škol. roku 2012/ Funkci hodnotitele v okresním kole soutěže z NEJ v DDM Jihlava vykonala Mgr. Pávková Seminář pro hodnotitele maturitní zkoušky z ČJL v NIDV v Jihlavě, účast Mgr. Hávová 33

34 Střední uměleckoprůmyslová škola, Jihlava Helenín, Hálkova 42 a Mgr. Slavíková Pedagogická rada za 1. pololetí škol. roku 2012/ Náhradní termín talentových zkoušek na umělecké obory Exkurze po jihlavských památkách v rámci výuky DVK, třída 2.C, dohled MgA. Filipi Den otevřených dveří Prezentace školy na ZŠ v Třebíči, účast Mgr. Dvořáčková Předání vysvědčení za 1. pololetí škol. roku 2012/2013, ukončení výuky po 7. vyučovací hodině únor Pololetní prázdniny Prezentace školy na ZŠ Seifertova Jihlava, účast Ing. Hautová Účast žáků třídy 3.C na soudním jednání v rámci výuky OBN, dohled PaedDr. Zbožínková Prezentace školy na ZŠ Sokolovská Velké Meziříčí, účast Mgr.A. Svobodová Školení pro hodnotitele ústní maturitní zkoušky z NEJ v Brně, účast Mgr. Hávová Vernisáž výstavy Okrajově na KÚ Kraje Vysočina Jarní prázdniny Vernisáž výstavy Fragmenty aneb nulou nelze dělit v kavárně Muzeum v Jihlavě Školení pro hodnotitele ústní maturitní zkoušky z NEJ v Brně, účast Mgr. Hávová Vernisáž výstavy MIX IT prací žáků ateliéru Design oděvu LVVZ pro žáky 1. ročníků, dohled PaedDr. Zbožínková, Mgr. Němec, p. uč. Čelonk Projekce dokumentárního filmu Život ve fotografiích v rámci filmového klubu, dohled Mgr. Libenská Školení grafických programů, účast MgA. Kukla Přednáška v rámci preventivního programu na téma Poruchy příjmu potravy pro žáky 2. ročníků Exkurze do Anežského kláštera v Praze, třídy 2.E a 2.C, dohled MgA. Tomáš a MgA. Filipi Kontrolní šetření ČŠI březen Provozní porada Přednáška v rámci preventivního programu pro žáky 2. ročníků 34

35 Střední uměleckoprůmyslová škola, Jihlava Helenín, Hálkova Účast žáků třídy 3.Ei na soudním jednání v rámci výuky OBN, dohled PaedDr. Zbožínková Výtvarný workshop v Zastávce u Brna, účast žáků 3. Cv, dohled MgA. Demek Účast žáků třídy 3.D a 3.Eu na soudním jednání v rámci výuky OBN, dohled Mgr. Pávková Přednáška pracovníka Městské policie Jihlava ke zvyšování právního vědomí mládeže pro 1. ročníky Konference učitelů ANJ, účast Mgr. Libenská a Mgr. Studená Exkurze do Osvětimi, dohled Mgr. Libenská a Mgr. Hávová Návštěva programu,,planeta Země v DKO Jihlava účast tříd 1. ročníků a třídy 2.D Přednáška pracovníka Městské policie Jihlava ke zvyšování právního vědomí mládeže pro 1. ročníky Exkurze do bytového komplexu Klavírka v rámci výuky Interiérová tvorba, třída 3.Ei, dohled MgA. Kukla Seminář pro příjemce finanční podpory grantových programů na KÚ Kraje Vysočina, účast Mgr.A. Svobodová a pí Krotká Vernisáž prací žáků všech oborů vzdělání v Horáckém divadle v Jihlavě Exkurze do bytového komplexu Klavírka v rámci výuky Interiérová tvorba, třída 2.Ei, dohled MgA. Kukla Zájezd žáků školy do Francie, dohled Mgr. Moučková a Mgr. Libenská Ukončení výuky po 7. vyučovací hodině Velikonoční prázdniny duben Výtvarný workshop v OGV v Jihlavě pro žáky 1. a 2. ročníků oboru Management a podnikání v umění a reklamě, dohled Bc. Reisová Školení ICT v Praze, účast Ing. Findejsová a Ing. Líbal Vernisáž výstavy ateliéru Malba a ilustarce v kinosálu školy Účast na soudním jednání v rámci výuky OBN, třídy 3.D a 3.Ei, dohled Mgr. Pávková a MgA. Kukla Komentovaná prohlídka a beseda s Patrikem Šimonem v OGV v Jihlavě pro žáky tříd 2.C a 1.E, dohled MgA. Filipi a MgA. Krausová Účast v soutěži Doteky módy v Prostějově, dohled pí uč. Kolmanová 35

36 Střední uměleckoprůmyslová škola, Jihlava Helenín, Hálkova Pedagogická rada za 3. čtvrtletí školního roku 2012/ Účast v soutěži Avantgarda v Lysé nad Labem, dohled Mgr.A. Svobodová Rodičovské schůzky s pedagogy a vychovateli naší školy Schůze Umělecké rady SUPŠ Jihlava-Helenín Přijímací zkoušky na obor Management a podnikání v umění a reklamě pro šk. rok 2013/ Účast v projektu,,mladí kritici v centru současného umění v DOXU v Praze, žáci tříd 2.E, 3.E, 4.E, dohled MgA. Kovář Exkurze tříd 3.Ei a 2.Ci do Brna na veletrh Mobitex, dohled MgA. Demek Vernisáž výstavy pedagogů školy pod názvem MOC SMYLU v kinosálu školy Exkurze do Prahy, třída 1.Eu, dohled MgA. Krausová Uzavření klasifikace za 2. pololetí škol. roku 2012/2013 pro 4. ročníky Klasifikační porada k žákům 4. ročníků Exkurze do skladu firmy Drogerie DM, třída 2.D, dohled Ing. Hautová a Mgr. Kölblová Předání vysvědčení žákům 4. ročníků za 2. pol. škol. roku 2012/ ,,Poslední zvonění pro třídy 4.C, 4.D a 4.E květen Zahájení společné části maturitní zkoušky Sportovní den pro žáky ročníků Exkurze do Prahy na výstavu A. Muchy, třídy 2.C a 3.C, dohled MgA. Filipi a MgA. Krotká Školení,,Síťová generace v NIDV v Jihlavě, účast MgA. Kukla Ukončení výuky po 7. vyučovací hodině Exkurze do Jindřichova Hradce, třída 2.C, dohled MgA. Filipi Vernisáž výstavy prací pedagogů MgA. Krausové, MgA. Kováře a MgA. Tomáše v Horáckém divadle v Jihlavě Schůzka třídních učitelů 4. ročníků k ústní maturitní zkoušce Schůzka k ústním maturitním zkouškám pro předsedy a místopředsedy maturitních komisí Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů žáků 4. ročníku oboru Management a podnikání v umění a reklamě 15. a Odevzdání praktické maturitní práce žáků třídy 36

37 Střední uměleckoprůmyslová škola, Jihlava Helenín, Hálkova Ev a 4.Eu Účast v soutěži Prostějovská zlatá jehla, dohled Mgr.A. Svobodová, pí uč. Kolmanová, pí uč. Zabloudilová, pí uč. Ambrožová Vernisáž výstavy ateliéru Malba a ilustrace v OGV v Jihlavě Žáci třídy 3.Cv se zúčastní finále soutěže Máš umělecké střevo?2013 v Místodržitelském paláci v Brně Začátek ústních maturitních zkoušek Praxe žáků 2. ročníků a žáků třídy 3.D, žáci tříd 3.C a 3.D se účastní projektového vyučování -,,malých maturit Mezinárodní konference Trendy v nábytkářství a bydlení v Brně, účast MgA. Kukla Funkci předsedy maturitní komise vykonali Ing. Findejsová na Střední škole veřejnoprávní v Jihlavě TRIVIS, Ing. Hautová na SOŠ v Telči, Ing. Kuchařová na ISŠŽ v Plzni Funkci předsedy maturitní komise vykonali MgA. Filipi na Střední škole oděvní a grafického designu v Lysé nad Labem, p. uč. Langhammer na SŠUP Ústí nad Orlicí Módní přehlídka v rámci Muzejní a galerijní noci v Galerii Havlíčkův Brod červen Funkci předsedy maturitní komise ve SOŠ Strážnice vykonal MgA. Šmíd Tisková konference ve vile Eden v Jihlavě k festivalu ARTS&FILM Telč. Účast Ing. Vítek a Mgr.A. Svobodová Návštěva delegace zástupců francouzských kulturních institucí ve škole Slavnostní ukončení studia a předání maturitního vysvědčení žákům 4. ročníků na Magistrátu města Jihlavy Zahájení výstavy s módní přehlídkou maturitních prací ateliéru Design oděvu v kavárně Double Decker v jihlavském CITY Parku Schůzka Občanského sdružení se zástupci jednotlivých tříd Schůze OROS v Jihlavě, účast Ing. Findejsová Vernisáž výstavy ve spolupráci s firmou Brokis Myšlenka světlu, světlo myšlence v Telči, vernisáž výstavy Světlo na radnici v Telči a módní přehlídka v rámci zahájení festivalu ARTS&FILM Exkurze na seminář,,sklo a umění v Telči v rámci 37

38 Střední uměleckoprůmyslová škola, Jihlava Helenín, Hálkova projektu Kreativní management, třídy 1.Cr, 2.D, 3.D, dohled Mgr. Dvořáčková a Mgr.A. Svobodová Výtvarné plenéry pro žáky 1. a 2. ročníků uměleckých oborů v areálu kláštera v Želivu a na Vranově Sportovní kurz žáků 3. ročníků na Kalichu Schůze Školské rady Školení OHK na Rytířsku, účast Mgr.A. Svobodová, pí uč. Kolmanová, Mgr. Pávková, Ing. Vítek Jako členka zkušební komise u praktické závěrečné zkoušky na ZŠ a SŠ Březejc se zúčastnila Mgr.A. Svobodová Účast ve finále soutěže FASHION GAMES v Praze, dohled Mgr.A. Svobodová Končí platnost pravidelného rozvrhu pro šk. rok 2012/ Exkurze do Prahy, třída 1.E, dohled Mgr. Hávová A Mgr. Moučková Exkurze do Brna, třída 2.D dohled Mgr. Kölblová a Mgr. Studená, sportovní centrum Březová třídy 1.D a 1.E, dohled Mgr. Hávová a Mgr. Hautová Pedagogická rada za 2. pololetí školního roku 2012/ Závěrečná pedagogická rada a předání vysvědčení za 2. pololetí škol. roku 2012/2013 žákům ročníků 7.2. Prezentace školy na veřejnosti SUPŠ se prezentuje na veřejnosti kromě jiného i činností své módní agentury. Prostřednictvím této agentury se naši studenti zúčastňují velmi úspěšných módních přehlídek, kde předvádějí modely zhotovené svými spolužáky na školních dílnách. VYBRANÉ MÓDNÍ PŘEHLÍDKY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/ Imatrikulace žáků 1. ročníků na KÚ Kraje Vysočina Vernisáž výstavy v kavárně Double Decker v CITY Parku Jihlava Přehlídka v rámci podzimního Fashionweeku v CITY Parku Jihlava Den otevřených dveří na SUPŠ v Jihlavě - Heleníně Přehlídka na soutěži MMT ČR v DKO Jihlava Maturitní ples SUPŠ v DKO Jihlava Vánoce do gala přehlídka v Telči 38

39 Střední uměleckoprůmyslová škola, Jihlava Helenín, Hálkova Vernisáž celoškolní výstavy PELL MELL HELL v OGV Jihlava Den otevřených dveří na SUPŠ v Jihlavě - Heleníně Vernisáž výstavy MIX IT ateliéru Design oděvu v kinosálu školy Muzejní a galerijní noc galerii Havlíčkův Brod Vernisáž výstavy maturitních prací ateliéru Design oděvu v kavárně Double Decker v CITY Parku Jihlava Přehlídka v Telči v rámci festivalu ARTS & FILM 2013 Dále SUPŠ vystavuje práce svých studentů a pedagogů na různých výstavách: září Týden duševního zdraví v Divadle Na Kopečku - malířský workshop v areálu Pivovaru Jihlava - výstava maturitních prací ateliéru Design oděvu v butiku Habitus v Jihlavě - Dílny ART ECO v CITY Parku Jihlava práce se dřevem a papírem říjen výstava UMPRUM v kavárně Double Decker CITY Park Jihlava - Mgr.A. Svobodová účast na aktivitě Otevřené ateliéry na Vysočině - ATHELLIER výstava ateliéru Malba a ilustrace v galerii Černá linka na PF MU v Brně - výstava prací žáků v Konviktu sv. Andělů v Telči listopad Otevřené ateliéry na SUPŠ Jihlava-Helenín - Daň z krásna - výstava fotografií žáků oboru Management a podnikání v umění a reklamě prosinec účast na adventních dnech v ZOO Jihlava - ARTOTÉKA výstava v Champagne Ardene ve Francii MgA. Krausová a MgA. Tomáš leden Nádherný sen výstava prací žáků ateliéru Design a vizuální komunikace v kinosálu školy - PELL MELL HELL výstava v OGV v Jihlavě - KRAJINA Vysočiny výstava v Rakousku MgA. Krausová a MgA. Šmíd únor OKRAJOVĚ výstava na KÚ Kraje Vysočina 39

40 Střední uměleckoprůmyslová škola, Jihlava Helenín, Hálkova 42 - Fragmenty aneb nulou nelze dělit výstav prací žáků ateliéru Design a vizuální komunikace v kavárně Muzeum v Jihlavě - MIX IT výstava ateliéru Design oděvu v kinosálu školy březen výstava prací žáků všech oborů v Horáckém divadle v Jihlavě - OKAMŽIK výstava žáků ateliéru Malba a Ilustrace v galerii Černá linka na PF MU v Brně - výstava kopií starých mistrů v galerii U školníků duben MOC SMYSLU výstava učitelů v kinosálu školy květen výstava projektů v Místodržitelském paláci v Brně účast dvou projektů žáků ateliéru Design a vizuální komunikace - TUŽEC výstava ateliéru Malba a ilustrace v OGV v Jihlavě - NALEZIŠTĚ výstava pedagogů MgA. Krausové, MgA. Kováře a MgA. Tomáše v Horáckém divadle v Jihlavě červen výstava ateliéru Design oděvu v Double Deckeru v jihlavském CITY Parku - MYŠLENKA SVĚTLU SVĚTLO MYŠLENCE Výstava v Hasičském domě v Telči - práce ateliéru Design a vizuální komunikace - SVĚTLO výstav ateliéru Malba a ilustrace a Design oděvu v Telči Pravidelně se konají výstavy v galerii HELL.GA v centru Jihlavy, ve školním roce 2012/2013 se zde konalo celkem 6 vernisáží prací studentů ateliéru Malba a ilustrace i prací studentů jiných oborů, např. Management a podnikání v umění a reklamě. Funguje studentský filmový klub, studenti vydávají časopis ATHELLIER a pořádají festival HELLfest Výsledky soutěží Artis Pictus účast ve výtvarné soutěži pod širým nebem Staroměstské náměstí v Praze. V hodnocení škol jsme se umístili na 2. místě soutěž FIGURA místo Iva Šerá v kategorii malba postavy, 2. místo Iva Jurčeková v kategorii kresba postavy, obě ze 4. ročníku ateliéru Malba a ilustrace soutěž o návrh loga pro firmu LH Mikrotech 1- místo Andrea Sobotková, 3.ročník ateliéru Design a vizuální komunikace 40

41 Střední uměleckoprůmyslová škola, Jihlava Helenín, Hálkova 42 Talent designu Marie Magdalena Tripalová a Michaela Římáková - účast v soutěži s návrhem katalogu školy účast v soutěži Mladý módní tvůrce ČR studenti ateliéru Design oděvu prosinec 2012 účast v soutěži o nejlepší design lyží a snowboardů pro Rádio Vysočina. 1. místo Lucie Slavíčková, 3. ročník ateliéru Design interiéru a bytových doplňků Studentský design Marie Magdalena Tripalová a Michaela Římáková - účast v soutěži s návrhem katalogu školy MOBITEX 2013 soutěž o nejlepší design nábytku - 1. místo Veronika Brabcová, absolventka ateliéru Výstavnictví a prostorová tvorba Soutěž o návrh přestavby kancelářských prostor firmy BOSCH DIESEL Jihlava 1. místo Denisa Milotová, 3. ročník ateliéru Design interiéru a bytových doplňků březen finále fotografické soutěže pro SŠ OKA MŽIK Tereza Millerová 3.ročník a Iva Šerá 4. ročník Soutěž o nejlepší design interiérového osvětlení pro firmu Brokis 1. místo Lucie Freilichová, 2. místo Eva Nedorostová a Lucie Zlatušková, ateliér Design a vizuální komunikace AVANTAGRDA Lysá nad Labem 1. místo Pavel Dobrovolný, 2. ročník ateliéru Design oděvu Doteky módy - účast ve finále soutěže, studenti 4. ročníku ateliéru Design oděvu Prostějovská zlatá jehla 2013, účast v soutěži, studenti 3. ročníku ateliéru Design oděvu ocenění v soutěži O nejinspirativnější studentský časopis (Athellier) Máš umělecké střevo? místo za projekt Mezi břehy získaly studentky 3. ročníku ateliéru Výstavnictví a prostorová tvorba Andrea Sobotková, Lucie Zlatušková a Eva Nedorostová finále soutěže FASHION GAMES 1. místo Pavel Dobrovolný, 2. ročník ateliéru Design oděvu 41

42 Střední uměleckoprůmyslová škola, Jihlava Helenín, Hálkova Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Žáci byli vyjma ojedinělých osobních rozhovorů s metodikem školní prevence seznamováni s problematikou šikany, domácího násilí, pohlavních chorob a zvláště AIDS, užívání návykových látek a možností léčby a práce se závislými prostřednictvím přednášek organizovaných školou a realizovaných odbornými lektory. Přednášky proběhly podle plánu metodika školní prevence, pouze přednáška na téma závislostí pro první ročník byla pro vytíženost lektorů v závěru školního roku přesunuta. Problematika ovšem rezonuje i v dalších setkáních jako je přednáška o návykových látkách a jejich důsledcích v rámci adaptačního kurzu prvních ročníků či při besedách s pracovníky K- centra v Jihlavě. V letošním školním roce tak byly realizovány následující přednášky a besedy: Práce streetworkera, konaná v říjnu pro třetí ročníky, byla vedena dvěma pracovníky jihlavského K-centra. Výrazně interaktivní předávání informací, neformální přístup velice vhodný pro komunikaci s danou věkovou skupinou, na což pozitivně reagovali i sami žáci. Agresivita a domácí násilí, konaná v listopadu pro první ročníky, v Intervenčním centru v Jihlavě. Poruchy příjmu potravy pro druhé ročníky. Přednáška byla přesunuta na únor, kdy do školy přijela lektorka společnosti Anabell. V březnu byly taktéž druhé ročníky seznámeny s problematikou HIV, AIDS a pohlavních chorob. Přednášku s besedou výborně vedl Martin Hornych. Skvěle strukturované dvě hodiny s vývojem od obecných informací a statistik ke konkrétním příkladům, příběhům. Součástí přednášky krátký film. Sugestivní přitom vstřícný výklad a celková komunikace. 42

43 Střední uměleckoprůmyslová škola, Jihlava Helenín, Hálkova Rozvojové a mezinárodní projekty Název projektu:,,kreativní management na SUPŠ Jihlava-Helenín Doba trvání projektu: Financování projektu: z ESF, rozpočtu ČR a KÚ Kraje Vysočina Číslo operačního programu: CZ.1.07 Název operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání Projekt je zaměřený na integraci nových poznatků a zkušeností formou inovativních vzdělávacích metod do výuky odborných předmětů v oboru Management a podnikání v umění a reklamě a oboru Reklamní tvorba, zejména z oblasti informačních a komunikačních technologií a využívání nových technických zařízení. K tomu dojde pomocí zpracování metodických, výukových a ICT materiálů a jejich integrací do výuky tak, aby se zvýšily kompetence žáků v odborných předmětech a došlo také k vyšší motivaci žáků k jejich studiu a k celoživotnímu učení. Žáci naší školy se naučí využívat moderní nástroje včetně ICT v odborných předmětech, porovnají své dovednosti a znalosti mezi sebou a s podobně zaměřenými školami v rámci soutěží a praktické dovednosti ověří v praxi a u zaměstnavatelů. To vše proto, aby se ICT ve spojení s kreativním podněcováním žáků staly nástrojem a prostředkem ke kvalitní změně odborné výuky. Cílem projektu je zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností s důrazem na mezipředmětové a mezioborové vztahy, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí a také podpora výuky odborných předmětů,výuky informačních a komunikačních technologií (ICT) na škole a práce s novými technickými a technologickými prostředky. Cíl bude realizován především tvorbou metodických materiálů pro žáky, tak aby došlo ke zvýšení motivace k učení se odborným předmětům a také ke zvýšení odborných kompetencí žáků. Materiály budou použity ve výuce i v době udržitelnosti projektu s tím, že bude-li třeba, budou upraveny tak, aby byly stále aktuální. Materiály po ověření ve výuce budou zapracovány jako inovace šk. vzdělávacího programu (v oboru Management a podnikání v umění a reklamě v závěru projektu, v oboru Reklamní tvorba v době udržitelnosti). Na ověření nových metod se budou podílet žáci a prostřednictvím dalších aktivit projektu dojde i ke zvýšení jejich motivace k učení. Metodické materiály budou zpracovány pro výuku ICT a odborných předmětů, aby došlo k využití mezipředmětových vztahů. Takto získané odborné dovednosti budou žáci využívat ve výuce odbor. předmětů a pak především na trhu práce,případně i v celoživotním vzdělávání. Žáci se navíc 43

44 Střední uměleckoprůmyslová škola, Jihlava Helenín, Hálkova 42 budou učit týmové spolupráci a práci s informacemi a naučí se lépe používat ICT v odborných předmětech. Žák, který si může ověřit nové znalosti a dovednosti při konkrétních činnostech, vidí výsledky své práce, je lépe motivován k lepšímu výsledku a vyššímu výkonu. Žáci se budou rovněž podílet na ověření nově získaných poznatků formou soutěží mezi sebou a také s obdobně zaměřenými školami, se kterými má škola kontakty. Výstupy budou zveřejněny na webových stránkách školy(výsledky soutěží, fotodokumentace, reálné výstupy jako katalogy výstav, nově navržené reklamy a reklamní kampaně, grafické materiály). Dojde tak k prezentaci konkrétních výstupů projektu, na kterých si žáci ověří, jak zvládnou nové poznatky a využívat je v praxi. Název projektu:,, EU peníze středním školám Šablony Název operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání Název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách čtenářská a informační gramotnost cizí jazyky využívání ICT matematika odborné kompetence finanční gramotnost inkluzívní vzdělávání mentoring Zlepšení výuky v těchto oblastech bude dosaženo metodickým vzděláváním pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů. Zvýšení účinnosti práce se žáky v prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných. Snížení výskytu rizikového chování u žáků SŠ a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bude v projektu podpořeno zapojením asistenta pedagoga, školního psychologa, speciálního pedagoga nebo zavedením programu primární prevence. Zapojením pedagogických pracovníků a žáků do odborných stáží se posílí praktické zkušenosti a odborné kompetence. 44

45 Střední uměleckoprůmyslová škola, Jihlava Helenín, Hálkova Další vzdělávání pedagogických pracovníků Přehled vzdělávacích akcí, kterých se učitelé zúčastnili v průběhu šk. roku 2012/2013 v rámci zvyšování své kvalifikace a získávání nových poznatků z příslušné oblasti Školení Projektový manažer - pí Mgr. A. Svobodová všichni učitelé Školení programu BAKALÁŘ k zavádění elektronické třídní knihy Další vzdělávání pedagog. pracovníků v Telči p. Ing. Vítek pí PaedDr. Zbožínková pí Mgr. Pávková pí Ing. Hautová p. MgA. Filipi pí Mgr. Hávová pí Mgr. Slavíková Školení k programu BAKALÁŘ - pí Ing. Hübnerová Školení k maturitní zkoušce pro management škol - p. Ing. Vítek - pí Ing. Hübnerová Školení k maturitní zkoušce pro hodnotitele ústní zkoušky z ČJL - pí Mgr. Kölblová - pí Mgr. Slavíková Školení k maturitní zkoušce - písemná zkouška z ANJ - pí Mgr. Moučková - pí Mgr. Studená Školení k maturitní zkoušce pro - pí Mgr. Kölblová hodnotitele písemné zkoušky z - pí Mgr. Slavíková ČJL Školení k novele Zákona o pedagogických pracovnících - p. Ing. Vítek - pí Ing. Hübnerová Školení učitelů zdravotní tělesné výchovy - pí PaedDr. Zbožínková Konference učitelů anglického jazyka - pí Mgr. Libenská - pí Mgr. Studená p. Ing. Líbal Školení ICT 4. - pí Ing. Findejsová p. Ing. Vítek Školení pedagogických pí Mgr. A. Svobodová pracovníků pořádané - pí Mgr. Pávková Hospodářskou komorou - pí uč. Kolmanová Školení Síťová generace - p. MgA. Kukla 22. Mezinárodní konference Trendy - p. MgA. Kukla v nábytkářství a bydlení Školení ICT - p. Ing. Líbal

46 Střední uměleckoprůmyslová škola, Jihlava Helenín, Hálkova 42 Školení pedagogických pracovníků pořádané Hospodářskou komorou p. Ing. Vítek pí Mgr. A. Svobodová pí Mgr. Pávková pí uč. Kolmanová V průběhu školního roku 2012/13 si následující učitelé zvyšovali a doplňovali svoji kvalifikaci studiem: p. MgA. Mgr. Petr Kovář - Masarykova univerzita Brno - doktorantské studium pí Mgr. Lenka Pávková - Masarykova univerzita Brno - studium pro výchovné poradce na středních školách ŠKOLENÍ PRO SPOLEČNOU ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY: V průběhu celého školního roku 2012/13 probíhala školení pedagogických pracovníků pro potřeby společné části maturitní zkoušky. HODNOTITEL ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY: (prezenční studium) Český jazyk a literatura pí Mgr. Veronika Slavíková pí Mgr. Jana Hávová Německý jazyk pí Mgr. Jana Hávová HODNOTITEL PÍSEMNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY: (prezenční studium) Český jazyk a literatura pí Mgr. Veronika Slavíková pí Mgr. Jana Hávová ŠKOLENÍ PRO MANAGEMENT ŠKOL: pí Ing. Miroslava Hübnerová p. Ing. Jaroslav Vítek 46

47 Střední uměleckoprůmyslová škola, Jihlava Helenín, Hálkova Domov mládeže: Domov mládeže je součástí školy: (podle stavu k ve Výkazu o školském ubytovacím zařízení Z 19-01) - lůžková kapacita domova mládeže: 134 lůžek - počet ubytovaných žáků: 134 žáků z toho dívek 118 dívek - počet ložnic 33 pokojů - počet společenských místností 3 spol. místnosti - cena ubytování za měsíc 800,- Kč/měsíc - celodenní stravné 74,- Kč/den 47

48 Střední uměleckoprůmyslová škola, Jihlava Helenín, Hálkova Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina, pracoviště Žďár nad Sázavou, provedla ve dnech února a 1. března prosince 2013 inspekci ve Střední uměleckoprůmyslové škole v Jihlavě Heleníně. Složení inspekční komise: PhDr. Ludmila Slánská Mgr. Jaromír Havel Bc. Renáta Hánová - školní inspektorka - školní inspektor - kontrolní pracovnice Inspekční zpráva: čj.: ČŠIJ-237/13-J Předmět inspekční činnosti: Inspekční činnost podle 174 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného podle školních vzdělávacích programů pro odborné vzdělávání podle 174 odst. 2 písm. b) školského zákona. Zjišťování a hodnocení naplňování školních vzdělávacích programů a jejich souladů s rámcovými vzdělávacími programy pro odborné vzdělávání podle 174 odst. 2 písm. c) školského zákona. Závěry: Činnost školy se uskutečňuje v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení a realizovanými vzdělávacími programy. Kvalita řízení školy vychází z dlouhodobých zkušeností ředitele školy a spolupráce s vytvořeným týmem pracovníků se specializovanými funkcemi a stabilizovaným pedagogickým sborem. Pravidelná analýza strategických záměrů školy vede k jejich aktualizaci a inovaci, což podporuje postupný rozvoj školy včetně vzdělávací nabídky. Partnerské vztahy jsou cíleně rozvíjené, jejich různorodost a funkčnost lze hodnotit jako příkladné. Výuka probíhá podle školních vzdělávacích programů, které jsou v souladu s příslušnými rámcovými vzdělávacími programy pro odborné vzdělávání. Důležitou součást vzdělávání tvoří různé formy prezentace výsledků práce školy na veřejnosti. Žáci prezentují své práce při různých příležitostech, zapojují se do mimoškolních aktivit, soutěží, což bylo pozitivně hodnoceno již při poslední inspekční činnosti a v čemž škola zaznamenala opět další 48

49 Střední uměleckoprůmyslová škola, Jihlava Helenín, Hálkova 42 posun. Systematické rozvíjení forem prezentace výsledků vzdělávání žáků na veřejnosti lze hodnotit jako příkladné. Finanční prostředky jsou ve sledovaných oblastech efektivně využívány ve shodě s cíli a prioritami školy. 49

50 Střední uměleckoprůmyslová škola, Jihlava Helenín, Hálkova Základní údaje o hospodaření Střední uměleckoprůmyslové školy v roce 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK Výnosy hlavní činnost Celkové výnosy ,14 z toho: - prodej služeb (stravování, ubytování) ,00 - provozní dotace kraj Vysočina ,00 - dotace na úhradu přímých nákladů ,00 - dotace Fond Vysočiny ,00 - dotace projekt "Kvalitní design" CZ.1.07/1.1.01/ ,99 - prostředky projekt "Kvalitní výuka" CZ.1.07/1.5.00/ ,00 - ostatní výnos ,15 2. Náklady hlavní činnost a) investiční výdaje celkem ,00 - investiční fond (technické zhodnocení) ,00 - investiční fond (odvod do rozpočtu kraje, odpisy z nemovit.majetku) ,00 b) neinvestiční náklady celkem ,78 z toho: - náklady na platy zaměstnanců ,00 -zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění ,00 - sociální náklady ,96 -jiné sociální náklady a sociální pojištění ,00 - odpisy hmotného a nehmotného investičního majetku ,58 - energie ,08 - materiál ,85 - služby ,31 - opravy ,00 - náklady z drobného hmotného majetku ,00 - ostatní ,00 Hospodářský výsledek ,36 HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST Výnosy hospodářské činnosti (hostinská činnost, pronájem nebytových ,80 prostor) Náklady na hospodářskou činnost ,00 Hospodářský výsledek ,80 50

51 Střední uměleckoprůmyslová škola, Jihlava Helenín, Hálkova Výroční zpráva za rok 2012 v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, Hálkova 42, p. o. v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2012 V souladu s ustanovením 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o svobodném přístupu k informacím ), zveřejňuje Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava Helenín, Hálkova 42 následující údaje: I. V roce 2012 bylo podáno 216 žádostí o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a to prostřednictvím elektronické pošty. Žádosti byly kladně vyřízeny. II. V roce 2012 nebylo podáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. III. V roce 2012 nebyly vydány žádné rozsudky soudů ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace. IV. V roce 2012 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. V. V roce 2012 nebyla podána žádná stížnost podle 16a zákona o svobodném přístupu k informacím proti postupu Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava Helenín, Hálkova 42 při vyřizování žádosti o informace. VI. Další informace, které se vztahují k uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím, je možné získat na internetových stránkách V Jihlavě dne 11. ledna 2013 Ing. Jaroslav Vítek ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín 51

52 SUPŠ Jihlava - Helenín PŘÍLOHY

53 Střední uměleckoprůmyslová škola, Jihlava Helenín, Hálkova 42 SUPŠ Jihlava - Helenín Hodnocení prospěchu za I. pololetí šk. roku 2012/2013 Počet žáků Třída celkem s vyzna- prospěli neprospěli neklasi- Průměrný menáním fikovaní prospěch 1. C - r ,27 1. C - m ,55 1. C - v ,37 1. D ,45 1. E - i ,04 1. E - u ,85 2. C - m ,80 2. C - i ,88 2. D ,46 2. E - u ,34 2. E - r ,75 3. C - m ,06 3. C - v ,98 3. D ,68 3. E - i ,94 3. E - u ,19 4. C ,26 4. D ,40 4. E - u ,99 4. E - v ,40 Celkem za školu ,32 V Jihlavě 23. ledna

54

55 SUPŠ Jihlava - Helenín Hodnocení absence za I. pololetí šk. roku 2012/2013 Počet Počet zameškaných hodin Třída žáků celkem na jednoho ve třídě žáka 1. C - r ,58 1. C - m ,88 1. C - v ,44 1. D ,00 1. E - i ,13 1. E - u ,00 2. C - m ,75 2. C - i ,85 2. D ,17 2. E - u ,69 2. E - r ,71 3. C - m ,14 3. C - v ,18 3. D ,41 3. E - i ,89 3. E - u ,33 4. C ,87 4. D ,72 4. E - u ,50 4. E - v ,93 Celkem za školu ,72 V Jihlavě 23. ledna 2013

56

57 SUPŠ Jihlava - Helenín Hodnocení prospěchu za II. pololetí šk. roku 2012/2013 Počet žáků Třída celkem s vyzna- prospěli neprospěli neklasi- Průměrný menáním fikovaní prospěch 1. C - r ,34 1. C - m ,40 1. C - v ,37 1. D ,66 1. E - i ,97 1. E - u ,77 2. C - m ,70 2. C - i ,98 2. D ,32 2. E - u ,32 2. E - r ,86 3. C - m ,96 3. C - v ,15 3. D ,47 3. E - i ,82 3. E - u ,22 4. C ,37 4. D ,38 4. E - u ,09 4. E - v ,52 Celkem za školu ,28 V Jihlavě 26. června 2013

58

59 SUPŠ Jihlava - Helenín Hodnocení absence za II. pololetí šk. roku 2012/2013 Počet Počet zameškaných hodin Třída žáků celkem na jednoho ve třídě žáka 1. C - r ,83 1. C - m ,75 1. C - v ,89 1. D ,40 1. E - i ,20 1. E - u ,38 2. C - m ,91 2. C - i ,23 2. D ,89 2. E - u ,60 2. E - r ,00 3. C - m ,57 3. C - v ,64 3. D ,16 3. E - i ,78 3. E - u ,00 4. C ,73 4. D ,07 4. E - u ,36 4. E - v ,93 Celkem za školu ,27 V Jihlavě 26. června 2013

60

Střední uměleckoprůmyslová škola Hálkova 42 Jihlava Helenín. Výroční zpráva o činnosti školy

Střední uměleckoprůmyslová škola Hálkova 42 Jihlava Helenín. Výroční zpráva o činnosti školy Střední uměleckoprůmyslová škola Hálkova 42 Jihlava Helenín Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Obsah výroční zprávy 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1. ŠKOLSKÁ RADA PŘI SUPŠ... 6 2. CHARAKTERISTIKA

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola Hálkova 42 Jihlava Helenín. Výroční zpráva o činnosti školy

Střední uměleckoprůmyslová škola Hálkova 42 Jihlava Helenín. Výroční zpráva o činnosti školy Střední uměleckoprůmyslová škola Hálkova 42 Jihlava Helenín Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012 Střední uměleckoprůmyslová škola, Jihlava Helenín, Hálkova 42 Obsah výroční zprávy 1. ZÁKLADNÍ

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola Hálkova 42 Jihlava Helenín. Výroční zpráva za školní rok 2010/2011

Střední uměleckoprůmyslová škola Hálkova 42 Jihlava Helenín. Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Střední uměleckoprůmyslová škola Hálkova 42 Jihlava Helenín Výroční zpráva za školní rok 21/211 Střední uměleckoprůmyslová škola, Jihlava Helenín, Hálkova 42 Obsah výroční zprávy 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016)

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) 1. Školní vyučování První pololetí: úterý 1. září 2015 až čtvrtek 28. ledna 2016 Druhé pololetí: pondělí 1. února 2016 až čtvrtek 30. června

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2011 / 2012 V Mladé Boleslavi dne 26. září 2012 Mgr. Vilma

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SRPEN 2015 25.08. Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací porady ZŘTV, ZŘPV 26.08-28.08. Komisionální zkoušky, opravné zkoušky ZŘTV, ZŘPV 25.08-29.08. Příprava Domova mládeže k ubytování

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Švehlova střední škola, náměstí Spojenců 17, Prostějov. Projektový záměr

Švehlova střední škola, náměstí Spojenců 17, Prostějov. Projektový záměr Švehlova střední škola, náměstí Spojenců 17, Prostějov Projektový záměr Název projektu: Výuka s podporou digitálních technologií 1. Charakteristika školy Škola nabízí ucelený systém vzdělání v oborech

Více

PROJEKT DUMIN. Souhrnné informace o projektu. Číslo operačního programu: CZ. 1.07. Číslo výzvy: 34. Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKT DUMIN. Souhrnné informace o projektu. Číslo operačního programu: CZ. 1.07. Číslo výzvy: 34. Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKT DUMIN VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most se stala k 1. 6. 2012 příjemcem dotace operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro zlepšení podmínek pro vzdělávání na střední škole. Souhrnné informace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013-2014

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013-2014 Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, Palackého 49, 757 01 Valašské Meziříčí ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013-2014 Slavnostní

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Setkání s rodiči 23. listopadu 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy v uplynulém čtvrtletí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám Projektový záměr Moderní škola, moderní výuka EU peníze středním školám Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola Hálkova 42 Jihlava Helenín. Výroční zpráva. za školní rok 2008/2009

Střední uměleckoprůmyslová škola Hálkova 42 Jihlava Helenín. Výroční zpráva. za školní rok 2008/2009 Střední uměleckoprůmyslová škola Hálkova 42 Jihlava Helenín Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Střední uměleckoprůmyslová škola, Jihlava Helenín, Hálkova 42 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Organizační plán školní rok 2015/16

Organizační plán školní rok 2015/16 Organizační plán školní rok 2015/16 1.9. 2.9. 3.9. 8.9. Písemné zkoušky společné části MZ - podzim 2015 Matematika - didaktický test Koná se na spádové škole - ČAO Dr. Edvarda Beneše, Resslova 8, Praha

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Organizace školního roku 2014/2015

Organizace školního roku 2014/2015 Organizace školního roku / ZÁŘÍ 01. 09. 01. 05. 09. ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU - Informace rodičům a žákům 1. ročníky kinosál - 8.00 hodin (úsek stavo, elektro), 10.00 hodin (úsek strojní, ekonomický) Státní

Více

Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42

Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 Příkaz ředitelky č. 3/2011 Zajištění maturitní zkoušky oborů: 1. 64-42-M/036 Management obchodu tř. 4.M 2007-2011 Maturitní zkouška proběhne podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-561/13-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-561/13-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-561/13-A Název právnické osoby Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 vykonávající činnost školy: Sídlo: Postupická 3150, 141 00 Praha 4

Více

Kariérové poradenství 2008/2009

Kariérové poradenství 2008/2009 Kariérové poradenství 2008/2009 Ve školním roce 2008/2009 se pro studenty uskutečnilo několik akcí spojených s volbou jejich budoucí profese: 1. 22. října 2008 se studenti čtvrtých ročníků zúčastnili veletrhu

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti (podle stavu k: 31. 12. 2007) ŠKOLA / FAKULTA přihlášených, kteří se dostavili k přijímacímu řízení 1), 3) přijatých 1), 2) úspěšnost

Více

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma Září 1. Zahájení školního roku 2015/2016 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 8. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy Seznamovací pobyt

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel.: 974 685 111, e-mail:

Více

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013 Střední škola Vyšší odborná škola 27.8.2012 PO Nástup pedagogických pracovníků Opravné a náhradní zkoušky za 2.pololetí 11/12 PO Provozní porada 8,30 (W) jen učitelé! PO Školení DUM 10,30-14,30 28.8.2012

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 2. Přehled vzdělávacích programů VOŠS 3. Údaje o pracovnících 4. Zpráva

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

Střední odborné učiliště stavební Fanderlíkova 25, Prostějov. Projektový záměr. Vypracoval: Ing.Čestmír Láhner, ředitel školy 1-6

Střední odborné učiliště stavební Fanderlíkova 25, Prostějov. Projektový záměr. Vypracoval: Ing.Čestmír Láhner, ředitel školy 1-6 Střední odborné učiliště stavební Fanderlíkova 25, Prostějov Projektový záměr Vypracoval: Ing.Čestmír Láhner, ředitel školy 1-6 Název projektu: Výuka s podporou digitálních technologií 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Informace pro maturanty

Informace pro maturanty Informace pro maturanty Kam po maturitě Vysoká škola Vyšší odborná škola Nástup do zaměstnání Jazykové studium Jiné Kde získat informace U výchovného poradce a na nástěnkách ve škole Výstava Gaudeamus

Více

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 9. dubna 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 8. dubna 2013 Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Změna názvu školy, úprava webu Studentská média - Ekonom TV Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Sigmundova SŠs, Lutín

Sigmundova SŠs, Lutín SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, J. Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2008-2009 Lutín, září 2008 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce ŘPV

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ MOST, s. r. o. Topolová 584, 434 47 MOST MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Studijní obor: Forma studia: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466 Písek, Mírové náměstí 1466 Identifikátor školy: 600 062 121 Termín

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

STANOVENÍ POVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

STANOVENÍ POVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY STANOVENÍ POVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY A. Obor vzdělání: GRAFICKÝ DESIGN 1. Odborné předměty praktická zkouška 2. Dějiny výtvarné kultury - ústní zkouška 3. Aranžování - ústní zkouška

Více

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Následující informativní přehled uvádí právní předpisy v resortu školství, mládeže a tělovýchovy ve znění účinném k 1. 6. 2014. Členění

Více

Směrnice č. 02/2015. Zabezpečení maturitních zkoušek v oborech středního vzdělání s maturitou ve školním roce 2014/2015

Směrnice č. 02/2015. Zabezpečení maturitních zkoušek v oborech středního vzdělání s maturitou ve školním roce 2014/2015 Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz Směrnice č. 02/2015 Zabezpečení maturitních

Více

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014 Významné akce NIDV do konce roku Významné akce NIDV do konce roku Název akce Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny a ruštiny XV. ročník Motivační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2007/2008

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2007/2008 HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2007/2008 SRPEN 2007 21. 8. SOU a SOŠ/H opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu 27. 8. Ustanovení předmětových komisí 28. 8. 29. 8. SOU a SOŠ/H opravné zkoušky a zkoušky

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2014/2015 č.j. GJŠS/13/2015 MŠMT ČR vyhlásilo

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2008

MATURITNÍ ROČNÍK 2008 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou Komenského sady 62 příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2008 Martin Černý Lipník nad Bečvou 2008 MATURITNÍ ROČNÍK 2008 K maturitní zkoušce v roce 2008 se přihlásilo v řádném

Více

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Informace ve smyslu pokynu MŠMT čj. 31 479 / 99-14 vyplývající ze zákona č. 106 / 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Gymnázium, Česká Třebová,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství Ve školním roce 2009/2010 se pro studenty uskutečnilo několik akcí spojených s volbou jejich budoucí profese: 1. 20. října 2009 se studenti čtvrtých ročníků zúčastnili veletrhu pomaturitního

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více