Materiál pro jednání 23. Valné hromady RS ČSTV Jihlava 27. května 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Materiál pro jednání 23. Valné hromady RS ČSTV Jihlava 27. května 2011"

Transkript

1 Materiál pro jednání 23. Valné hromady RS ČSTV Jihlava 27. května 2011 ČÁST II. Schvalovací část Jednání 23. Valné hromady RS ČSTV Jihlava se koná pod záštitou radní kraje Vysočina RNDr. Marie Kružíkové. 1

2 Vážená paní, vážený pane, byl Vám udělen mandát zastupovat s důvěrou členskou základnu Vaší tělovýchovné jednoty, sportovního klubu či sportovního svazu na 23. Valné hromadě Regionálního sdružení ČSTV Jihlava. Pro dobrou orientaci při jednání nejvyššího orgánu RS ČSTV Jihlava jsme Vám připravili tyto materiály, které jsou oproti minulým letům koncipovány naprosto odlišně, a hlavně jsou k dispozici zástupcům TJ a SK pouze v elektronické podobě, s tím, že jejich písemnou podobu si v případě potřeby mohou pořídit samostatně. Z tohoto důvodu je materiál rozdělen do dvou částí: a) Materiál pro 23. VH RS ČSTV Jihlava hodnotící část b) Materiál pro 23. VH RS ČSTV Jihlava schvalovací část. Obě části budou při konání VH RS ČSTV Jihlava vizuálně k dispozici při prezentaci na projektoru. Víme, že toto řešení není natolik komfortní, jako v předchozích letech, nicméně důvody úspor nákladů nám tisk materiálů v rozsahu předchozích let nedovolily. Věříme, že tuto situaci pochopíte a svým aktivním přístupem a konstruktivními připomínkami přispějete ke zdárnému průběhu jednání Valné hromady. Obsah materiálu: V Jihlavě dne 27. května 2011 Výkonný výbor RS ČSTV Jihlava I. Návrh jednacího řádu II. - Ocenění RS ČSTV Jihlava funkcionářům TJ a SK okresu Jihlava Za práci ve prospěch tělovýchovy a sportu III. - Návrh na rozdělení finančních prostředků na rok IV. - Návrh rozpočtu RS ČSTV Jihlava na rok V. - Návrh na usnesení 23. Valné hromady RS ČSTV Jihlava Návrh programu jednání 1. Zahájení, schválení jednacího řádu, schválení programu, volba předsednictva, volba mandátové a návrhové komise, volba ověřovatele zápisu z jednání VH 2. Zpráva o činnosti VV RS ČSTV Jihlava za rok 2010, včetně kontroly plnění usnesení 22. Valné hromady 3. Ocenění RS ČSTV funkcionářům TJ a SK 4. Zpráva o hospodaření za rok Zpráva revizní komise RS ČSTV Jihlava 6. Zpráva mandátové komise RS ČSTV Jihlava 7. Návrh na rozdělení finančních prostředků na rok 2011 a návrh rozpočtu RS ČSTV Jihlava na rok Diskuse 9. Návrhy na usnesení a závěr 2

3 I. - Návrh jednacího řádu 23. Valné hromady Regionálního sdružení Českého svazu tělesné výchovy Jihlava konané dne 27. května 2011 v Jihlavě Článek I. 1. Jednání VH se bude řídit programem, který obdrželi předsedové TJ, SK a sportovních svazů současně s pozvánkou. 2. Pozvánka slouží současně jako oprávněný mandát delegáta, který byl vyslán TJ, SK nebo sportovním svazem. 3. Řídící VH dbá na dodržení programu, uděluje a odnímá slovo jednotlivým delegátům, provádí na základě rozhodnutí pracovního předsednictva a delegátů další úkony potřebné k zajištění průběhu jednání. 4. Delegáti VH volí mandátovou a návrhovou komisi. Komise mají 3 členy. Článek II. 1. VH je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina delegátů s hlasem rozhodujícím. 2. Usnesení VH je platné, vyjádří-li se pro něj nadpoloviční většina přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím. 3. Není-li přítomna nadpoloviční většina delegátů s hlasem rozhodujícím, bude po 15 minutové přestávce zahájena VH a jednání bude prohlášeno za usnášení schopné. Článek III. 1. VH je nejvyšším orgánem RS ČSTV Jihlava. Je tvořena sborem zástupců TJ, SK a sborem zástupců členských sportovních svazů. Tito zástupci mají mandáty vysílajících složek. Delegáti s hlasem rozhodujícím se zúčastňují hlasování dle pokynů řídícího VH. Při rozdělování finančních prostředků z vlastních i státních zdrojů hlasují pouze delegáti ze sboru zástupců TJ, SK. 2. Každý delegát i host má právo vystoupit v diskusi. Diskusní příspěvek by neměl být delší než 3 minuty. Diskutujícímu může řídící VH odebrat slovo, přesahuje-li jeho vystoupení 3 minuty či odchyluje-li se diskutující od tématu nebo hrubě uráží přítomné. 3. Právo delegáta VH mají pozvaní hosté s výjimkou práva hlasovat. 4. O zásadních záležitostech VH se rozhoduje usnesením. O usnesení rozhodují delegáti veřejným hlasováním. Návrh na složení pracovního předsednictva: Šmrha Jiří, Birnbaum Robert, ing. Josef Doležal, Mgr. Havlík Jiří, Skočdopole Jindřich, Vrzáček Miroslav, ing. Holub Vítězslav. Návrhy na složení komisí: 1. Mandátová komise: Mgr. Jiří Havlík, Jiří Babínek, Monika Němcová 2. Návrhová komise: Mgr. Václav Trnka, ing. Blecha Ladislav, Procházka Jiří Návrh na ověřovatele Zápisu z jednání 23. VH RS ČSTV Jihlava Robert Birnbaum místopředseda RS ČSTV Jihlava 3

4 II. - Ocenění RS ČSTV Jihlava funkcionářům TJ a SK okresu Jihlava Za práci ve prospěch tělovýchovy a sportu Jméno a příjmení Navrhl Ocenění Josef Svoboda TJ Kozlov Plaketa RS ČSTV Jihlava za práci pro sport Eduard Plass OSLH Jihlava Plaketa RS ČSTV Jihlava za práci pro sport Karel Trojan SK Rohozná Plaketa RS ČSTV Jihlava za práci pro sport Josef Mikeš TJ Slavoj Třešť Plaketa RS ČSTV Jihlava za práci pro sport JUDr. Václav Kamaryt Hynek Penhaker PaedDr. Václav Trnka Ing. Karel Kříž TJ Slavoj Třešť TJ Slavoj Třešť TJ Slavoj Třešť TJ Slavoj Třešť Plaketa RS ČSTV Jihlava za práci pro sport Plaketa RS ČSTV Jihlava za práci pro sport Plaketa RS ČSTV Jihlava za práci pro sport Plaketa RS ČSTV Jihlava za práci pro sport III. - Návrh na rozdělení finančních prostředků na rok 2011 Část I. Vlastní zdroje Část II. Dotace na údržbu a provoz tělovýchovných zařízení Část III. Dotace kraje Vysočina na mládež Část IV. Návrh na usnesení Část I. - Vlastní zdroje Výše vlastních zdrojů roku 2011 není známa. Systém financování, který byl dosud uplatňován, byl naprosto změněn. Vzhledem k tomu, že a. s. SAZKA, která v předchozích letech byla hlavním garantem vlastních zdrojů, se nachází v insolvenci, nelze předpokládat z tohoto zdroje žádné prostředky. Druhým finančním zdrojem pro Regionální sdružení ČSTV Jihlava byly zdroje z MF tzv. Kalouskovné. Pro rok 2011 však ministr financí rozhodl, že finanční prostředky, které v předchozích letech sloužily, po výpadku zdrojů ze SAZKY, k financování činnosti regionálních sdružení nepůjdou cestou ČSTV, ale byly dány k dispozici sportovním svazům. Tím nastala situace, že regionální sdružení ČSTV byla odříznuta od zdrojů, ze kterých by mohla poskytnout finanční prostředky TJ, SK a dokonce nemůže financovat ani svoji vlastní činnost. Tím, že finanční prostředky jdou prostřednictvím sportovních svazů, nastává situace, že do TJ a SK by tyto finanční prostředky měly dojít již ne cestou RS ČSTV Jihlava, tzn. nebudou předmětem rozdělování naší Valné hromady, ale měly by dojít cestou sportovních svazů, tzn. budou předmětem rozdělování orgánů sportovních svazů. Zda se peníze dostanou opravdu až do TJ, SK jak to bylo v předchozích letech, ukáže až budoucnost. 4

5 Část II. - Dotace na údržbu TVZ Příspěvek na provoz TVZ lze přidělit pouze těm TJ/SK, které mají majetek ve vlastnictví, anebo mají s vlastníky uzavřeny smlouvy, které jsou v souladu s Pravidly pro poskytování příspěvků ze státního rozpočtu ČR, které vydalo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR pro rok Pro rok 2011 připravilo MŠMT zásadní změnu žadatel o dotaci musí vést podvojné účetnictví. Současně s březnovým vydáním Zpravodaje RS ČSTV Jihlava byl našim sdruženým TJ/SK zaslán formulář žádosti. V termínu do 13. května 2011 bylo zaevidováno celkem 15 vyhovujících žádostí, v celkové výši ,. Z tohoto objemu činil požadavek po RS ČSTV Jihlava ,. Státní dotace na rok 2011, přidělená našemu regionálnímu sdružení činí ,. Výkonný výbor RS ČSTV Jihlava na svém zasedání dne zvážil všechny požadavky a provedl návrh na rozdělení příspěvku jednotlivým TJ/SK s ohledem na obhospodařovaný majetek, jeho stáří a nezbytné potřeby takto viz následující tabulka: TJ-SK Navrhovaná dotace 1. SK Jihlava Kč 2. TJ Sokol Kamenice Kč 3. KVL Slavoj Kostelec Kč 4. SK Buwol Metal Luka nad Jihlavou Kč 5. SK Mrákotín Kč 6. TJ Slavoj Polná Kč 7. TJ Ježek Rantířov Kč 8. TJ Růžená Kč 9. TJ Řásná Kč 10. SK Telč Kč 11. TJ Slavoj Třešť Kč 12. TJ Podyjí Černíč Kč 13. TJ Sapeli Janovice Kč 14. TJ Kozlov Kč 15. TJ Družstevník V. Beranov Kč Celkem Kč Část III. - Dotace kraje Vysočina na mládež Kraj Vysočina poskytl pro rok 2011 dotaci členům Všesportovního kolegia kraje Vysočina ve výši ,. Pro RS ČSTV Jihlava byla vypočítána dotace na členy do 18 let věku (včetně) ve výši ,. Výkonný výbor RS ČSTV Jihlava předkládá valné hromadě tento návrh klíče k dělení této dotace: 1. Splní-li TJ/SK podmínky statistických povinností vůči RS ČSTV Jihlava, pak každý člen TJ/SK do 18 let věku (včetně) obdrží 95, tj členů ( Florbalová škola 3 SK Policie Ježek- 1 OS SK PF Rybné) á 95, = ,, 2. zbytek dotace, tj , rozdělit TJ/SK, které pořádají sportovní akce pro mládež a v daném termínu nahlásily tyto akce do sportovního kalendáře RS ČSTV Jihlava. Na základě tohoto klíče byl proveden výpočet na jednotlivé TJ/SK takto: TJ - SK Mládež 95 Kč TJ Sklo Bohemia A. Důl 0 0 Kč TJ SOKOL Arnolec 0 0 Kč TK Spartak Jihlava Kč 5

6 TJ - SK Mládež 95 Kč OS 1.FC Batelov Kč SK ST Třešť Kč TJ Jiskra Dobronín, o.s Kč TJ SOKOL DOLNÍ CEREKEV Kč TJ HODICE Kč Občanské sdružení ATLETIKA Kč TJ Sklo Janštejn 1 95 Kč TJ Sokol Javořice Kaliště 0 0 Kč Sportovní klub Jihlava Kč SK Ston Jihlava 0 0 Kč Jihlavský plavecký klub AXIS Kč TJ Ekonom Jihlava 0 0 Kč TJ Tesla Jihlava Kč Klub horských sportů Jihlava Kč TJ Start Jihlava Kč TJ Sokol Kamenice Kč Klub VL Slavoj Kostelec Kč SK BUWOL METAL Luka n.jihlavo Kč TJ Neslyšící Jihlava 0 0 Kč Sportovní klub Mrákotín Kč TJ Nová Říše Kč TJ SLAVOJ POLNÁ Kč SK OK Jihlava, o.s Kč TJ Ježek Rantířov Kč TJ Růžená Kč TJ Řásná Kč SPV Spartak Jihlava 0 0 Kč FSC Stará Říše Kč TJ Sokol Stonařov Kč TJ Střítež o.s Kč SK Telč Kč TJ Slavoj Třešť Kč TJ Větrný Jeníkov 0 0 Kč SK Rohozná 1 95 Kč TJ Vílanec 0 0 Kč TJ PODYJÍ ČERNÍČ Kč TJ 1.máj Hybrálec Kč BASKETBALOVÝ KLUB JIHLAVA, o.s Kč Míst.asociace SPV Mrákotín Kč TJ DRUŽSTEVNÍK V.Beranov Kč TJ MÍR NADĚJOV Kč TJ Věžnice 0 0 Kč TJ Ždírec Kč TJ Sapeli Janovice Kč TJ Kozlov Kč TJ CEJLE Kč TJ Skalka Brzkov 0 0 Kč TJ ZHOŘ Kč TJ Roma Jihlava 0 0 Kč TK ČLTK Jihlava Kč SK Kostelec Kč HAS Jihlava, občanské sdružení Kč TJ ROSA CLUB JIHLAVA Kč Sportovní šachový klub Cejle 1 95 Kč 6

7 TJ - SK Mládež 95 Kč TRI CLUB JIHLAVA 0 0 Kč SK Datalusk Jihlava Kč AC BÁBUS KLUB Polná 1 95 Kč KKST Jihlava 0 0 Kč SK JUDO DDM Trešť Kč SK FREE Jihlava 0 0 Kč Kuželkářský klub PSJ Jihlava Kč TJ Dušejov Kč DUKLA Jihlava - mládež Kč SK POLICIE JEŽEK JIHLAVA (3 členi) 0 0 Kč MALÁ KOPANÁ JIHLAVA Kč Sportovní klub Pavlov Kč Sportovní klub Střížov Kč HC STS Chvojkovice Brod 0 0 Kč BĚŽEC VYSOČINY o.s. 0 0 Kč Club sportů Jihlava Kč GAMBIT JIHLAVA 1 95 Kč Futsal - Vysočina Kč CARV KLUB JIHLAVA Kč OS KAMÍNEK při Základní škole Kč SK Gordic Kanárci Jihlava 0 0 Kč Florbalová škola Jihlava (125 členů) 0 0 Kč Karate klub Vysočina, o.s Kč ŠK GORDIC Jihlava 0 0 Kč ROJIN - LIJANG škola prvků vně Kč SK Vodomílek Kč Jezdecký klub Třešť Kč OS Sportovní Klub PF Rybné - zrušen (1 člen) 0 0 Kč Paintball klub Jihlava o.s. 0 0 Kč ŠSK Demlova Jihlava, o.s Kč Stáj U Zlatého potoka, o.s Kč Sportovní klub KYONGGI KWON Kč FC Bítovčice, o.s Kč Baseballový klub Ježci Jihlava Kč SK POLYTECHNIK JIHLAVA, o.s Kč Celkové hodnoty Kč Část IV. - Návrh na usnesení Valná hromada Regionálního sdružení ČSTV Jihlava schvaluje: 1. Rozdělení dotace na údržbu a provoz TVZ ve výši , ve prospěch TJ/SK na základě správného vyúčtování této dotace. V případě chybného vyúčtování nebo pozdního dodání vyúčtování ztrácí TJ/SK možnost tuto dotaci čerpat a Výkonný výbor RS ČSTV Jihlava může tuto dotaci přerozdělit těm TJ/SK, které splní veškeré podmínky pro přidělení této dotace. 2. Klíč a rozdělení finančních prostředků z dotace kraje Vysočina na mládež ve výši , podle stavu členské základny k a rozdělení částky ve výši , na sportovní akce mládeže nahlášené do sportovního kalendáře RS ČSTV Jihlava ponechat plně v kompetenci Výkonného výboru RS ČSTV Jihlava. 7

8 IV. - Návrh rozpočtu RS ČSTV Jihlava na rok 2011 Nastává tedy zásadní otázka jak financovat činnost RS ČSTV Jihlava. Tuto otázku řešil na svých jednáních VV RS ČSTV Jihlava. Ředitel RS ČSTV Jihlava předložil VV RS ČSTV Jihlava materiál Východiska sestavení rozpočtu RS ČSTV Jihlava pro rok 2011, ve kterém podrobně specifikuje výdajovou a příjmovou stránku rozpočtu RS ČSTV Jihlava. Pro rozpočet RS ČSTV Jihlava na rok 2011 je nutno konstatovat následující fakta, se kterými VV při svých jednáních pracoval: 1. zajištění servisu pro TJ, SK a okresní sportovní svazy s sebou nese finanční potřeby, které je možno poměrně dobře vyčíslit na základě předchozích let za předpokladu nezměněných podmínek, tj. stavu potřeb a služeb dnes poskytovaných. 2. finanční zdroje nutné k pokrytí potřeb jsou v současnosti v nepotvrzených objemech. Většinu z nich nyní lze pouze předpokládat s velkou mírou nejistoty. 3. výsledný rozpočet musí být stanoven metodou na co budou finanční prostředky, tj. bude muset následovat série rozhodnutí a opatření tak, aby bylo možno zajistit ze zdrojů, které budou skutečně k dispozici, maximum činností definovaných v rámci finančních potřeb a poskytovaných služeb. Finanční potřeby pro zajištění servisu pro TJ, SK a sportovní svazy: Rozpočet 2010 = , Přijatá úsporná opatření, která se však projeví až v průběhu roku 2011: telekomunikace, úklidové služby, snížení objemu mzdových prostředků a tím i nákladů SZ a ZP, zrušení předplatného novin a softwaru Zákon, zrušení podílu nákladů za vyhlašování ankety Nejlepší sportovec, zrušeno občerstvení na běžných jednáních a schůzích VV a VH celková roční úspora cca 100 tis. Kč. Rozpočet 2011 = , Finanční krytí: 1. RS ČSTV Jihlava se podařilo část finančních prostředků pro rozpočet roku 2011 zajistit prodejem reklamních práv k vyhlášení nejúspěšnějších sportovců okresu Jihlava na roky Každý rok je smluvně vázán částkou ,, tzn., že by do rozpočtu v případě plného splnění přišlo ,. 2. S předpokladem, že dojde ke shodě, že na naplnění rozpočtu RS ČSTV Jihlava se budou podílet jak okresní sportovní svazy, tak TJ a SK, začalo RS ČSTV Jihlava vyjednávat s představiteli okresních sportovních svazů na možném podílu úhrady služeb, které jim RS ČSTV Jihlava poskytuje. Jednání s okresními sportovními svazy stále probíhají, neboť tyto nebyly na situaci připraveny. Dohoda je učiněna s Okresním fotbalovým svazem, Okresním svazem ledního hokeje a předběžně i s Okresním svazem stolního tenisu. Dále budou probíhat jednání s Okresním svazem hokejbalu a Regionálním centrem SPV Jihlava. Prozatím je do rozpočtu RS ČSTV ze strany okresních sportovních svazů přislíbena částka cca ,. 3. Rozdíl mezi plánovaným rozpočtem , a předpokládanými výše uvedenými příjmy je ,. Tento navrhujeme pokrýt z provozního fondu RS ČSTV Jihlava. 8

9 Tímto způsobem by se podařilo zajistit poskytování služeb TJ, SK a okresním sportovním svazům v nezměněné podobě. Výše popsané dokumentuje následující návrh bilance příjmů a výdajů pro rok Výdaje Legenda Plán 2011 Spotřeba materiálu ,00 Kč Spotřeba materiálu - aparát ,00 Kč Spotřeba PHM ,00 Kč Nákup dr. hmotného majetku Spotřeba energie ,00 Kč Spotřeba el. energie 8 000,00 Kč Spotřeba vody, stočné, tepla ,00 Kč Opravy a udržování 7 000,00 Kč Opravy a udržování-aparát 1 000,00 Kč Opravy a udržování-auto 6 000,00 Kč Cestovné 5 000,00 Kč Cestovné - VV 5 000,00 Kč Cestovné - VH Občervení VH 1 000,00 Kč Občerstvení schůze, jednání Občerstvení VH 1 000,00 Kč Propagační materiál+jubilea Ostatní služby ,00 Kč nájemné kanceláře ,00 Kč nájemné garáž 2 500,00 Kč telekomunikační služby ,00 Kč poštovné 2 987,00 Kč úklidové služby 9 000,00 Kč ostatní služby ,00 Kč servis - software POHODA 3 000,00 Kč Mzdové náklady ,00 Kč mzdy pracovníků ,00 Kč DPČ, DPP Zákonné sociální pojištění ,00 Kč zákonné sociální zabezpečení ,00 Kč zákonné zdravotní pojištění ,00 Kč Zákonné sociální náklady ,00 Kč příspěvky na stravování ,00 Kč Ostatní daně a poplatky 1 800,00 Kč Ostatní pokuty a penále Manka a škody Jiné ostatní náklady ,00 Kč zákonné pojištění prac. úrazů 3 000,00 Kč pojištění majetku 2 000,00 Kč zákonné pojištění auta 5 000,00 Kč nejlepší sportovec bankovní poplatky 6 000,00 Kč ostatní náklady (karta CCS) 1 500,00 Kč Zůst. cena prodaného DHM Výdaje celkem ,00 Kč 9

10 Příjmy Legenda Plán 2011 Příjmy dle subjektů ,00 Kč Příjmy za prodej práv ,00 Kč Příjmy od okresních sportovních svazů ,00 Kč Doplnění z provozního fondu ,00 Kč Doplatek z provozního fondu ,00 Kč Příjmy celkem ,00 Kč Návrh na usnesení Valná hromada Regionálního sdružení ČSTV Jihlava schvaluje: 1. Rozpočet aparátu RS ČSTV Jihlava pro rok 2011 ve výši ,. 2. Zajištění finančních prostředků prostřednictvím prodeje práv na vyhlašování nejúspěšnějších sportovců okresu Jihlava za roky Členský příspěvek 30, za dospělého člena TJ, SK dle předložené členské základny k Valná hromada Regionálního sdružení ČSTV Jihlava bere na vědomí: 1. Informaci o finančním podílu okresních sportovních svazů na zajištění služeb RS ČSTV Jihlava v roce

11 V. - Návrh na usnesení 23. Valné hromady RS ČSTV Jihlava Usnesení č. 1 Valná hromada RS ČSTV Jihlava schvaluje: 1. Zprávu o činnosti RS ČSTV Jihlava, včetně kontroly usnesení. 2. Zprávu o hospodaření RS ČSTV Jihlava za rok 2010 a návrh usnesení uvedený v části VII. zprávy o hospodaření na straně 19 Materiálu pro 23. VH RS ČSTV Jihlava hodnotící část. 3. Zprávu Revizní komise RS ČSTV Jihlava. 4. Návrh rozdělení finančních prostředků na rok 2011 a návrh usnesení uvedený v části IV. tohoto návrhu na straně Rozpočet RS ČSTV Jihlava pro rok 2011 ve výši , a návrh usnesení uvedený v části IV. tohoto materiálu na straně Všechny plánované a schválené dotace mohou být sdruženým subjektům rozděleny pouze v případě jejich obdržení z příslušných dotačních zdrojů. V případě, že RS ČSTV Jihlava neobdrží všechny plánované zdroje, mohou být dotace kráceny, popř. nepřiděleny. 7. TJ, SK, které nesplní výše uvedené povinnosti vůči RS ČSTV Jihlava anebo se bez omluvy nezúčastní jednání Valné hromady RS ČSTV Jihlava, neobdrží dotace z žádných zdrojů. 8. Delegáty na krajskou valnou hromadu KS ČSTV Vysočina ve složení: Šmrha, Holub, Doležal, Vrzáček, Birnbaum. Usnesení č. 2 Valná hromada Regionálního sdružení ČSTV Jihlava ukládá Výkonnému výboru RS ČSTV Jihlava: 1. Udržovat a rozvíjet spolupráci mezi tělovýchovnými subjekty a samosprávami ve městech, městysích a obcích našeho regionu. 2. Účinně spolupracovat s krajskou samosprávou, Krajským úřadem a volnočasovou komisí Krajské rady. 3. Spolupracovat s Krajským sdružením ČSTV Vysočina a krajskými sportovními svazy. 4. Spolupracovat s VV ČSTV a podporovat snahy o další zviditelňování tělovýchovy a sportu. 5. Rozdělení prostředků z programu Sportuj s námi ve výši , nechat plně v kompetenci Výkonného výboru. Usnesení č. 3 Valná hromada Regionálního sdružení ČSTV Jihlava bere na vědomí: 1. Zprávu o hospodaření okresních sportovních svazů za rok Zprávu o vyúčtování státních prostředků a dotace kraje Vysočina za rok Zprávu o inventarizaci. 4. Výsledky pasportizačního šetření RS ČSTV Jihlava. 5. Informace o stavu členské základny k

Zpravodaj RS ČSTV Jihlava

Zpravodaj RS ČSTV Jihlava BŘEZEN 2010 Ročník 11, číslo 1 Regionální sdružení ČSTV Jihlava Zpravodaj RS ČSTV Jihlava Uvnitř tohoto vydání: Sport se stal politickým tématem Informace pro TJ,SK 2 1 Sport se stal politickým tématem

Více

Úvodní slovo. Úvodní slovo

Úvodní slovo. Úvodní slovo Moderní sportovní klub Vydání první Nakladatelství Olympia 2011 Úvodní slovo Úvodní slovo Rok 2011 byl Evropskou komisí vyhlášen Evropským rokem dobrovolnictví a ČSTV se zapojil do aktivit na podporu dobrovolnictví

Více

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Stránka č. 1 z 8 Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu:jan Kundera, Josef Holub kdo je pro: 7, proti: 0, zdržel se

Více

Souhrnný materiál k neinvestičním Programům MŠMT a Programu na podporu mládeže z finančních prostředků Českého olympijského výboru

Souhrnný materiál k neinvestičním Programům MŠMT a Programu na podporu mládeže z finančních prostředků Českého olympijského výboru Souhrnný materiál k neinvestičním Programům MŠMT a Programu na podporu mládeže z finančních prostředků Českého olympijského výboru Tento materiál obsahuje pravidla pro jednotlivé programy Ministerstva

Více

pro poskytování dotací z Programu podpory sportu města Pardubic v roce 2012 I. Úvodní ustanovení

pro poskytování dotací z Programu podpory sportu města Pardubic v roce 2012 I. Úvodní ustanovení Příloha č. 1 návrhu usnesení č. 1 Z Á S A D Y pro poskytování dotací z Programu podpory sportu města Pardubic v roce 2012 I. Úvodní ustanovení 1. Poskytování dotací z Programu podpory sportu se realizuje

Více

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 ÚVOD Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil

Více

Vnitřní směrnice TJ Sokol Palkovice č.1/2010. Vnitřní směrnice. Interní předpis upravující postup činnosti TJ Sokol Palkovice

Vnitřní směrnice TJ Sokol Palkovice č.1/2010. Vnitřní směrnice. Interní předpis upravující postup činnosti TJ Sokol Palkovice Vnitřní směrnice Interní předpis upravující postup činnosti TJ Sokol Palkovice Čl. 1 Obecně Směrnice slouží k vnitřní potřebě činnosti výboru 1 TJ Sokol Palkovice, jeho jednotlivých oddílů a odborů. Jednací

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad Orlicí - výkonný výbor

Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad Orlicí - výkonný výbor Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad Orlicí - výkonný výbor -------------------------------------------------------------------------------------------------- OBSAH : 1. Z jednání výkonného výboru

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 Představenstvo Bytového

Více

Vysočina. zastupitelstvo komise a výbory

Vysočina. zastupitelstvo komise a výbory Vysočina zastupitelstvo komise a výbory 2012 2016, 26. vydání leden 2015 Vážená paní, vážený pane, ráda bych Vám poblahopřála k Vašemu ustanovení do funkce člena Zastupitelstva Kraje Vysočina, člena výboru

Více

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti Richarda Klaudy Ač jsem spatřil světlo světa v moravské metropoli v městě Brně, sahají rodinné kořeny na Vysočinu, kde jsem prožil část svého mládí. Tam se mi dostal pod kůži život venkovského lidu se

Více

Právní a obdobné vztahy vzniklé, měnící se a zanikající v procesu komunitního plánování

Právní a obdobné vztahy vzniklé, měnící se a zanikající v procesu komunitního plánování DESET KROKŮ PROCESEM KOMUNITNÍHO PLANOVÁNÍ krok č.10 Přílohy k metodice č.10 Právní a obdobné vztahy vzniklé, měnící se a zanikající v procesu komunitního plánování PROGRAMOVÝ TÝM PROJEKTU EQUAL 0076 Centrum

Více

VĚSTNÍK NEJVYŠŠÍHO KONTROLNÍHO ÚŘADU 2015

VĚSTNÍK NEJVYŠŠÍHO KONTROLNÍHO ÚŘADU 2015 VĚSTNÍK NEJVYŠŠÍHO KONTROLNÍHO ÚŘADU 2015 ČÁSTKA 1/2015 Věstník NKÚ 1/2015 1 OBSAH Část A: PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI 1. Změny plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2014 (V) 3 (14/15, 14/19, 14/29, 14/41)

Více

Návrh řešení další činnosti SAZKA, a.s.

Návrh řešení další činnosti SAZKA, a.s. Návrh řešení další činnosti SAZKA, a.s. Podklady pro jednání 23.valné hromady Českého svazu tělesné výchovy ( Společné jednání obou sborů ) Nymburk 16. dubna 2011 1 Obsah I. Shrnutí účelu a závěrů materiálu

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 822 ze dne 21.5.2013 k návrhu na vstup hl.m. Prahy do zájmového sdružení právnických osob Národní síť Zdravých měst

Více

OBSAH. Úvod. Zpráva o činnosti výboru společnosti INTERGRAM. Výroční zpráva společnosti INTERGRAM za rok 2011. Inkaso za rok 2011

OBSAH. Úvod. Zpráva o činnosti výboru společnosti INTERGRAM. Výroční zpráva společnosti INTERGRAM za rok 2011. Inkaso za rok 2011 Zpravodaj OBSAH 3 4 5 12 13 16 17 18 19 30 31 30 35 41 44 45 47 48 Úvod Zpráva o činnosti výboru společnosti INTERGRAM Výroční zpráva společnosti INTERGRAM za rok 2011 Inkaso za rok 2011 Zpráva o roční

Více

ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ BULLETIN č. 66/2014 VALNÁ HROMADA ČHS 22. 3. 2014

ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ BULLETIN č. 66/2014 VALNÁ HROMADA ČHS 22. 3. 2014 ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ BULLETIN č. 66/2014 VALNÁ HROMADA ČHS 22. 3. 2014 Podklady pro jednání Obsah bulletinu Základní informace k VH Návrh programu VH Základní informace k volbám Návrh jednacího a volebního

Více

Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 ze dne 31. ledna 2007

Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 ze dne 31. ledna 2007 Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 ze dne 31. ledna 2007 Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 (FV ZMČ) Dne 31.ledna 2007, začátek: 17,00 hod ukončení: 19,05 hod Přítomni: Ing. Juklová,

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Stanovy zájmového sdružení právnických osob Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska -Euroregion Glacensis (dále jen Stanovy ) čl. I Název, sídlo, územní vymezení a postavení sdružení Název: Euroregion

Více

Stanovy České basketbalové federace z. s. Návrh revize pro VH ČBF 2014

Stanovy České basketbalové federace z. s. Návrh revize pro VH ČBF 2014 Stanovy České basketbalové federace z. s. Návrh revize pro VH ČBF 2014 Stanovy České basketbalové federace z.s. A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek I. Název a postavení, sídlo, členové, dokumenty. 1.1 Česká

Více

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. (dále jen TJ ) je sdružením fyzických a právnických osob založeným podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. 2. Sídlem TJ je Skálova

Více

1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT

1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT 1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT Pojem finančního managanementu zahrnuje 2 prvky. Jednak prvek finančního řízení a jednak prvek plánování. Finanční řízení má za úkol zefektivnění činnosti organizace

Více

BULLETIN. č. 58/2007. ČESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU, o.s. září 2007 STANOVY DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VNITŘNÍ SMĚRNICE TRANSFORMACE ODDÍLŮ

BULLETIN. č. 58/2007. ČESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU, o.s. září 2007 STANOVY DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VNITŘNÍ SMĚRNICE TRANSFORMACE ODDÍLŮ BULLETIN č. 58/2007 ČESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU, o.s. září 2007 STANOVY DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VNITŘNÍ SMĚRNICE TRANSFORMACE ODDÍLŮ generální partner ČHS Vážení členové Českého horolezeckého svazu, tento bulletin

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA TACR/5878/2012 PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA Zveřejněno dne: 24. 7. 2012 Schválila. Dne 24. 7. 2012 Pro program ALFA verze číslo: 6 Pro program OMEGA verze číslo: 2 1 Obsah 1. Pravidla realizace

Více

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin)

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin) Zápis Č.j. 2/12/2010 - ZO - Z Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 20. 12. 2010 v zasedací síni OÚ Program: 1. Zpráva o provedení kontroly plnění usnesení ZO a RO za IV. čtvrtletí

Více

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Výroční zpráva MAS Sedlčansko, o.p.s. za rok 2009 Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Zprávu předkládá: Jiří KUŽEL ředitel společnosti V Krásné Hoře nad Vltavou dne 2010 Razítko a podpis:.. 1 Obsah: 1. Úvod.

Více

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění

Více

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN 1 2013 Ročník 21 Ročník 21 leden 2011 Vogel Jiří Ing. ZPRAVODAJ pro člleny ČKAIIT obllast Hradec Krállové,, obllastníí pobočky ČSSII Hradec Krállové a SPS Hradeckého a Pardubiického krajje OBSAH POZVÁNKA

Více

Lidového bytového družstva Olomouc

Lidového bytového družstva Olomouc INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Lidového bytového družstva Olomouc ročník 5 ČERVEN 2005 číslo 1 * Shromáždění delegátů 26.5.05 * Výsledky hospodaření 2004 * Změny stanov * Dění v samosprávách * Informace technické

Více