SAS Hlavní modul práce s číselníky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SAS Hlavní modul práce s číselníky"

Transkript

1 SAS Hlavní modul práce s číselníky Copyright 1992, 2015 MP-SOFT

2 Tato příručka k systému SAS (Systém agend pro školy) je popisem verze 7.5 tohoto programu. Změny a novinky v novějších verzích jsou popsány v nápovědě k programu v kapitole Co je nového. Další informace hledejte v nápovědě, v přiložených textových souborech a na internetu (www.mp-soft.cz/sas). Tato verze příručky je upravenou a doplněnou verzí předchozí verze příručky. Úpravy a doplnění byly provedeny na základě aktuální verze systému SAS z června Autor úpravy: Ing. Miroslav Žák, autorizované konzultační středisko systému SAS při Střední škole stavební Třebíč

3 Obsah 1. Základní informace Důležité pojmy Popis ovládání a funkcí Výběr číselníků a funkcí Základní práce s číselníky Dialogová okna číselníků Evidence změn v číselnících Funkce Aktualizace centrálních číselníků Archivace číselníků hlavního modulu Přehled číselníků Číselník okresů Číselník krajů Číselník národností Číselník státních občanství Číselník zdravotních pojišťoven Číselník organizací Číselník škol Číselník oborů Číselník částí školy Číselník vzdělávacích programů Číselník důvodu odchodu do nedok. studia Číselník středisek Číselník místností Číselník způsobů ubytování Číselník zákonných zástupců Číselník předmětů na škole Číselník známek Číselník celkového prospěchu Číselník vyučovacích hodin Číselník druhů absence Číselník známek pro průběžnou klasifikaci Číselník typů zkoušení Číselník typů výchovaných opatření Číselník výsledků přijímacího řízení Číselník typů příchodu na školu Číselník výjimek při skloňování Číselník výjimek při skloňování názvů obcí... 33

4 1. Základní informace Mezi další důležité funkce Hlavního modulu (HLM), který je nedílnou součástí Systému agend pro školy SAS, patří funkce pro práci se společnými číselníky. Aby bylo možno pracovat s ostatními moduly systému SAS, musí být většina společných číselníků vyplněna. 1.1 Důležité pojmy Společné číselníky Společné číselníky jsou číselníky používané ve více modulech systému SAS. Proto jsou funkce pro práci s nimi umístěny do Hlavního modulu. Na rozdíl od lokálních číselníků, které jsou používané pouze v jednom modulu. Centrální číselníky Centrální číselníky jsou číselníky, které nejsou v programu přímo dostupné. Jsou naplněny údaji dle číselníků UIV a využívají se při generování souborů pro sběr údajů z matriky. Položky z centrálních číselníků jsou využívány většinou modulů systému SAS a jsou pravidelně aktualizovány prostřednictvím dílčích aktualizací. Jejich aktualizace však není úplná, dokud se nespustí funkce Aktualizace centrálních číselníků. 4

5 2. Popis ovládání a funkcí Práce s číselníky probíhá standardním způsobem jako práce v ostatních modulech SAS a jiných aplikacích pro operační systém Windows. 2.1 Výběr číselníků a funkcí Výběr číselníku, se kterým je třeba pracovat, se provádí v menu Konfigurace funkcí Práce s číselníky. Obrázek 1 Výběr číselníků 5

6 2.2 Základní práce s číselníky Téměř všechny moduly systému SAS obsahují funkci Konfigurace Práce s číselníky. Ovládání této funkce je jednotné pro všechny moduly. Obrázek 2 Okno pro zadání číselníku okresů Po zvolení této funkce se zobrazí dialogové okno nazvané podle konkrétního číselníku, se kterým pracujeme. V horní části se nachází panel nástrojů, který vlevo obsahuje tlačítka pro jednotlivé funkce a vpravo navigátor. Tlačítka odpovídají jednotlivým tlačítkům s popisem v dolní části okna. Je lhostejné, zda zvolíte tlačítko s popisem nebo obrázkem. Po volbě tlačítka se zobrazí karta vybraného záznamu v seznamu, se kterou můžete provést zvolenou funkci. Při volbě prvního tlačítka (Přidat...) se zobrazí prázdná karta pro zadání nového záznamu. 6

7 Navigátor se skládá ze čtyř tlačítek. Tato tlačítka provádí přesun v seznamu na první záznam, na předchozí, na následující a na poslední záznam. V seznamu se můžete libovolně pohybovat a vyhledat tak potřebný záznam. Tlačítka v dolní části okna odpovídají tlačítkům v panelu nástrojů. Práci s číselníkem ukončíte stiskem tlačítka Zavřít. Položku do číselníku je možné také zadávat přímo v dialogovém okně, kde se vyskytuje odkaz na číselník (např. v kartě žáka). Použijete proto speciální tlačítko v panelu nástrojů nebo lokální nabídku, která se zobrazí po stisku pravého tlačítka myši nad vstupním řádkem. 2.3 Dialogová okna číselníků Dialogová okna číselníků odpovídají svým vzhledem a vzhledem jednotlivých polí standardním dialogovým oknům v celém systému SAS. Obrázek 3 Vzhled dialogového okna číselníků 7

8 V pravé horní části okna se nacházejí navigační tlačítka, stejně jako ve výběrovém okně pro výběr číselníků (viz. výše). Tlačítka pro práci se schránkou a ukládání údajů jsou umístěna v levé horní části okna. Umožňují standardní práci, jako v jiných dialogových oknech. Tlačítko pro otevření dialogového okna Evidence změn. Nachází se ve většině společných číselníků. Po použití tlačítka se otevírá standardní okno s evidencí změn obdobně jako v kartě žáka v modulu Evidence žáků. Údaje je možno také upravovat obdobným způsobem. Správné vyplnění změn je důležité pro generování souboru pro sběr údajů z matriky. Značení vstupních polí Vstupní pole číselníků jsou odlišena stejně, jako vstupní pole dialogových oken v ostatních modulech systému SAS. Povinné údaje popis vstupních polí je proveden tučným písmem Údaje sledované sledované dle zákona ve školní matrice pole jsou zvýrazněna barevně (světle žlutá) Údaje nutné pro centrální sběr údajů z matriky pole jsou zvýrazněna barevně (tmavě žlutá). Tyto údaje musí být vyplněny dle požadavků sběru pro jednotlivé typy škol. Zpravidla se jedná údaje vybírané z centrálních číselníků. Obě barvy pro zvýraznění vstupních polí je mužné nastavit dle vlastních požadavků s ohledem na zobrazení v nastavení v Hlavním modulu ve funkci Konfigurace Možnosti Školní matrika. 2.4 Evidence změn v číselnících Změny v číselnících jsou z důvodu generování souboru pro sběr údajů z matriky evidovány (obdobně jako změny údajů v kartě žáka). 8

9 Je třeba si uvědomit, že každá změna v číselníku se může uplatňovat u většího množství žáků a z toho vyplývá postup při práci s nimi. Po stisku tlačítka pro otevření okna Evidence změn, nebo po provedení změny ve vstupních polích číselníku se otevírá okno Evidence změn. Obrázek 4 Okno Evidence změn V okně je možné nastavit údaje u jednotlivých změn - datum, od kterého změna platí, zda bude původní hodnota zahrnuta do exportu dat ze školní matriky (pouze u položek použitých do souboru pro export dat), případně zda bude zahrnuta do tisku změn. Po provedení změny se automaticky nastaví hodnoty, které odpovídají aktuálnímu datu a předpokládanému zahrnutí do exportu a tisku. Změna i s její evidencí se uloží po stisku tlačítka OK a potvrzení správnosti. Uvedené údaje je možno změnit i dodatečně po potvrzení změny. Změnu však po jejím potvrzení nelze v evidenci změn zrušit, v případě chybného zápisu lze opravit pouze novou změnou. Provádí se zpravidla pouze úprava data, od kterého změna platí (pokud jsou opravy prováděny se zpožděním). 9

10 Nedoporučujeme provádět úpravy údajů v okně Evidence změn, výchozí nastavení ve většině případů vyhovuje. Při chybném zadání by mohlo dojít k obtížně vyhledatelným chybám při exportu dat. 2.5 Funkce Aktualizace centrálních číselníků Důležitou funkcí související s číselníky je Aktualizace centrálních číselníků. Provádí se vždy, když dojde ke změně centrálních číselníků UIV (doplnění či oprava některých položek, nové sledované položky a podobně). Funkce se spouští po obdržení aktualizovaných tabulek centrálních číselníků při aktualizaci systému SAS. Spolu s aktualizací je v doprovodném textu na tuto skutečnost upozorněno. Při spuštění této funkce provede automaticky program kontrolu aktuálnosti s poslední verzí tabulek a potřebné úpravy centrálních číselníků. Obrázek 5 Protokol o aktualizaci centrálních číselníků 10

11 Výsledek aktualizace je popsán pomocí protokolu, který se vypíše v dialogovém okně po ukončení funkce. Protokol je možné pomocí Uložit do souboru uložit v textovém formátu pro pozdější použití. Aktualizaci centrálních číselníků lze provést kdykoli, pokud nedošlo ke změnám v číselnících, nedojde k žádné změně v centrálních číselnících.. Pokud došlo ke změně centrálních číselníků, musí být vždy funkce Aktualizace centrálních číselníků provedena. Pokud by tomu tak nebylo, budou při sběru matriky hlášeny chyby 2.6 Archivace číselníků hlavního modulu Všechny číselníky hlavního modulu jsou archivovány po školních rocích tak, aby byl zachován stav daného školního roku a bylo možné v následujících školních rocích s číselníky pracovat. Změny v číselnících, provedené v daném školním roce, se tak neprojeví v číselnících minulých roků a je tak možné odebírat již neplatné položky (například z číselníku oborů a podobně). Odebírání z číselníku provádějte obezřetně, jen pokud jste si skutečně jisti, že v budoucnu nebudete danou položku již používat. Při novém zavedení, i když bude mít položka stejný název, nebude považována za stejnou položku jako v dřívějších letech. (Například při vyhodnocování údajů mezi několika lety nebude provedeno správné vyhodnocení.) 11

12 3. Přehled číselníků V této kapitole jsou popsány všechny společné číselníky, umístěné v Hlavním modulu systému SAS. Jsou seřazeny tak, jak se nabízejí v menu výběru číselníku ve funkci Konfigurace Práce s číselníky. Vlastnosti a popis práce s číselníky jsou uvedeny v předchozí kapitole. 3.1 Číselník okresů Obrázek 6 Číselník okresů záložka Údaje Dodává se přednaplněný aktuálními hodnotami. Evidované položky jsou zkratka okresu, název okresu, kraj a kód okresu (podle ÚIV). Většinou není třeba tento číselník měnit. 3.2 Číselník krajů Dodává se přednaplněný aktuálními hodnotami. Evidované položky jsou zkratka okresu, název okresu a kód okresu (podle ÚIV). Většinou není třeba tento číselník měnit. 12

13 Obrázek 7 Číselník krajů záložka Údaje 3.3 Číselník národností Obrázek 8 Číselník národností záložka Údaje 13

14 Dodává se přednaplněný aktuálními hodnotami. Evidované položky jsou národnost a kód národnosti (podle ÚIV). Většinou není třeba tento číselník měnit. 3.4 Číselník státních občanství Obrázek 9 Číselník státních občanství záložka Údaje Dodává se přednaplněný aktuálními hodnotami. Evidované položky jsou zkratka státní příslušnosti, úplný název státní příslušnosti a kód státní příslušnosti (podle ÚIV). Většinou není třeba tento číselník měnit. 3.5 Číselník zdravotních pojišťoven Dodává se přednaplněný aktuálními hodnotami. Evidované položky jsou zkratka pojišťovny, kód pojišťovny, úplný název pojišťovny a ve druhé záložce adresa pojišťovny (ulice, obec, PSČ, telefon, fax, , odpovědná osoba). 14

15 Většinou není třeba do tohoto číselníku přidávat další záznamy, pouze (pokud se využívají) doplnit údaje na záložce Adresa. Obrázek 10 Číselník zdravotních pojišťoven záložka Údaje Obrázek 11 Číselník zdravotních pojišťoven záložka Adresa 15

16 3.6 Číselník organizací Obrázek 12 Číselník organizací záložka Údaje Číselník organizací se používá v modulu Evidence žáků pro sponzora a pracoviště. Evidované položky jsou zkratka organizace (povinný údaj), úplný název organizace, IČO. Dalšími údaje jsou, zda je organizace sponzor a zda v ní probíhá odborný výcvik. Je-li zaškrtnuta položka odborný výcvik, objeví se v pravé části okna položka typ pracoviště. Typy pracoviště jsou odloučené pracoviště, středisko praktického vyučování, pracoviště praktického vyučování, přeřazovací pracoviště. Na záložce Adresa je možné zadat adresu organizace (ulice, obec, PSČ, telefon, fax, mobil, , odpovědná osoba). 3.7 Číselník škol Číselník škol se používá v modulech Evidence žáků pro školu, ze které žák přišel, Přijímací řízení pro školu, ze které se žák hlásí a pro druhou školu, Uplatnění absolventů pro školu, na kterou se žák hlásí. 16

17 Evidované položky jsou zkratka školy (povinný údaj), úplný název školy, IZO školy. Dále lze nastavit, ve kterých modulech a v jakých případech se bude škola nabízet. Možnosti nastavení jsou: škola odkud žák (uchazeč) přišel (Evidence žáků, Přijímací řízení) druhá škola na kterou se uchazeč hlásí (Přijímací řízení) škola na kterou se žák hlásí (Uplatnění absolventů) Na záložce Adresa je možné zadat adresu školy (ulice, obec, PSČ, telefon, fax, mobil, , odpovědná osoba). Obrázek 13 Číselník škol záložka Údaje 3.8 Číselník oborů Číselník oborů se používá v modulech Evidence žáků a Přijímací řízení pro obor na škole a příp. obor, ve kterém je žák vyučen. V nové instalaci je číselník prázdný, naplňuje se podle potřeb školy. Evidované položky jsou zkratka oboru (povinný údaj), číslo oboru, úplný název oboru 1. část, úplný název oboru 2. část, zaměření oboru, poznámka, kód oboru (podle ÚIV). Dále lze nastavit délku studia a typ studia (denní, dálkové). Rozdělení úplného názvu na 1. a 2. část je kvůli vysvědčení a odpovídá 1. a 2. řádku určenému pro obor na vysvědčení. 17

18 Obrázek 14 Číselník oborů záložka Údaje Další údaje jsou evidovány na záložce Údaje 2. Část. Jedná se o druh vzdělávání, vyučovací jazyk oboru a vzdělávací program. Pro výběr vzdělávacího programu je nutné mít vyplněn číselník vzdělávacích programů. Obrázek 15 Číselník oborů záložka Údaje 2. Část 18

19 Třetí záložka číselníku slouží k výběru položek, kde se bude obor nabízet. Může to být obor vyučovaný na škole nebo absolvovaný obor v předchozím studiu. Pokud se škola dělí na části (ve funkci Konfigurace Údaje o škole je zaškrtnuta položka Více částí školy), vybírá se na této záložce také část školy, ve které se obor nabízí. V tomto případě musí být vyplněn číselník částí školy. 3.9 Číselník částí školy Číselník se používá v případě, že se škola dělí na několik částí s rozdílným kódem IZO. V případě, že se škola nedělí, může číselník zůstat prázdný. Evidované položky jsou zkratka části školy (povinný údaj), druh školy a IZO. Obrázek 16 Číselník částí školy záložka Údaje 3.10 Číselník vzdělávacích programů Číselník si vyplňuje škola sama, využívá se pro zadání vzdělávacího programu v číselníku oborů a v modulu Evidence žáků pro zadání individuálního vzdělávacího programu. 19

20 Evidované položky jsou zkratka (povinný údaj), číslo jednací, kód vzdělávacího programu (vazba na centrální číselníky), délka vzdělávacího programu, kód individuálního vzdělávacího programu (povinný údaj), text na vysvědčení a popis (formátovatelné pole). Obrázek 17 Číselník vzdělávacích programů záložka Údaje 3.11 Číselník důvodu odchodu do nedok. studia Číselník důvodů odchodu do nedokončeného studia se používá v modulu Evidence žáků při přesunu žáků do nedokončeného studia. Číselník si naplní škola dle vlastních potřeb Evidované položky jsou zkratka (povinný údaj) a název Číselník středisek Číselník středisek se používá v modulu Hospodářský majetek a v číselníku místností. Evidované položky jsou zkratka střediska (povinný údaj) a název střediska. 20

21 3.13 Číselník místností Číselník místností se používá v modulech Hospodářský majetek, Přijímací řízení a Rozvrh hodin. Obrázek 18 Číselník místností záložka Údaje Základní evidenční údaje jsou zkratka místnosti (povinný údaj), úplný název místnosti, číslo místnosti a středisko. Dále je možné nastavit, zda se jedná o učebnu, tj. může zde probíhat výuka, a kapacitu učebny pro tvorbu rozvrhu hodin. Pokud se jedná o učebnu, kde se může konat přijímací řízení, zaškrtněte příslušné políčko a vyplňte údaj o kapacitě učebny pro přijímací řízení. Vstupní řádky pro zadání kapacity učebny se zobrazí, pouze pokud je zaškrtnuta příslušná řídicí položka Číselník způsobů ubytování Číselník způsobů ubytování se používá v modulu Evidence žáků. Číselník je předvyplněný základními údaji. Evidované položky jsou zkratka způsobu ubytování (povinný údaj) a název střediska. Na záložce Adresa je možno v případě potřeby doplnit údaje podobně, jako v ostatních číselnících. 21

22 3.15 Číselník zákonných zástupců Číselník zákonných zástupců se používá v modulu Přijímací řízení a Evidence žáků.číselník se dodává přednaplněný. Evidované položky jsou zákonný zástupce (povinný údaj) popis a oslovení. Výběrem ze zadává pohlaví (muž žena) Číselník předmětů na škole Číselník předmětů na škole se používá v modulech Klasifikace žáků, Závěrečné zkoušky a maturity, Rozvrh hodin, Suplování a Evidence pracovníků. Obrázek 19 Číselník předmětů záložka Údaje Základní evidované položky jsou zkratka předmětu (povinný údaj) a úplný název předmětu. Především pro tisk maturitních vysvědčení (z doby před zavedením státní maturity) jsou důležité údaje úplný název předmětu ve 2. pádě a předložka pro tisk názvu předmětu ve 2. pádě. Důležitými údaji pro sběr údajů z matriky jsou údaje cizí jazyk a kód cizího jazyka. Údaj kód cizího jazyka se zobrazí pouze v případě, je-li zaškrtnuta položka cizí jazyk. Tato volba se provádí v případě, že se 22

23 jedná o předmět vyučující cizí jazyk, zůstává nezaškrtnutá, pokud se jedná pouze o předmět v cizím jazyce vyučovaný. V záložce Odkazy zaškrtněte, ve kterých modulech bude daný předmět zobrazován Číselník známek Číselník známek se používá v modulech, které pracují s klasifikací, tj. Klasifikace žáků a Závěrečné zkoušky a maturity. Do číselníku zámek nelze další známky přidávat a nelze stávající známky rušit. Změny jsou povoleny pouze u formátů pro tiskové výstupy. Číselník známek obsahuje následující známky: - neabsolvuje 1 výborný 2 chvalitebný 3 dobrý 4 dostatečný 5 nedostatečný D1 bezpečně ovládá D2 ovládá D3 podstatně ovládá D4 ovládá se zn. mezerami D5 neovládá H1 H5 hodnocen slovně M1 výborný M2 chvalitebný M3 uspokojivý M4 neuspokojivý N neklasifikován NH nehodnocen NK neklasifikován NS nesplněno P pracoval PU pracoval úspěšně S splněno S1 splněno výborně 23

24 S2 splněno velmi dobře S3 splněno dobře S4 nesplněno T účastnil se U uvolněn UZ uznáno X1 X5 volné Z1 výborně Z2 velmi dobře Z3 dobře Z4 neprospěl Údaje o známce jsou v kartě rozděleny do dvou záložek. Záložka Údaje Na této záložce se zobrazují základní údaje o známce. Údaje na této záložce nelze měnit. Obrázek 20 Číselník známek záložka Údaje Zobrazované údaje jsou zkratka známky, hodnota známky pro výpočet průměru a vliv známky na celkový prospěch (prospěl, neprospěl, neklasifikován, neovlivňuje). Zaškrtnutím údaje nabízet známku 24

25 v klasifikaci se určuje, zda bude známka viditelná při zadávání klasifikace. Záložka Formáty známky pro tiskové výstupy Na této záložce se zadávají údaje o tom, v jakém formátu se objeví známka v tiskových výstupech. Obrázek 21 Číselník známek záložka Vyučované předměty Formát známky je rozdělen zvlášť pro muže a zvlášť pro ženy. Je možné zadat, jak se vytiskne zkratka známky, jak známka z chování, jak se vytiskne při klasifikaci na vysvědčení, jak při klasifikaci pro 1. stupeň ZŠ, a jak při tisku u závěrečných zkoušek a maturit Číselník celkového prospěchu Číselník celkového prospěchu se používá v modulech, které pracují s klasifikací, tj. Klasifikace žáků a Závěrečné zkoušky a maturity. Do číselníku nelze další záznamy přidávat a stávající záznamy rušit. Změny jsou povoleny pouze u formátů pro tiskové výstupy. Je také možné doplnit pravidla pro celkový prospěch, pokud nevyhovuje základní nastavení. 25

26 Číselník celkového prospěchu obsahuje následující hodnoty: N neprospěl N neprospěl z jednoho předmětu NH nehodnocen NK neklasifikován P prospěl PV prospěl s vyznamenáním Obrázek 22 Číselník celkového prospěchu záložka Údaje Na záložce Údaje se zobrazují údaje zkratka celkového prospěchu a formáty celkového prospěchu pro tiskové výstupy. Formát pro tiskové výstupy je rozdělen zvlášť pro muže a zvlášť pro ženy. Záložka Pravidla slouží pro zadání doplňujících pravidel pro výpočet celkového prospěchu. Obsahuje seznam pravidel a tlačítka pro práci s pravidly. Doplňující pravidla se zadávají v dialogovém okně Číselník celkového prospěchu - pravidla. Tlačítko Přidat slouží k přidání nového pravidla, tlačítko Opravit slouží pro opravu aktuálního pravidla ze seznamu, tlačítko Odebrat se používá pro zrušení aktuálního pravidla ze seznamu. Doplňující pravidla slouží k upřesnění podmínek výpočtu celkového prospěchu. 26

27 Pravidlo má tvar: Předmět : [Znamka, Znamka, ], kde Předmět je předmět, který se žák učí, [Znamka, Znamka, ] je seznam známek, které musí být použity pro klasifikaci, aby žák mohl mít určitý celkový prospěch. Obrázek 23 Číselník celkového prospěchu záložka Pravidla Příklad: Celkový prospěch: PV - prospěl s vyznamenáním obvyklé podmínky: průměr z povinných a volitelných předmětu do 1,5 včetně z žádného předmětu není horší známka než 2 známka z chování 1 (pokud se zadává známka z chování) Pro celkový prospěch PV může platit i další podmínka např. z hlavního předmětu oboru nesmí být známka horší než 1. Hlavní předmět oboru má zkratku ANJ Vytvoříme doplňující pravidlo: Jako předmět vybereme předmět ANJ v seznamu známek označíme známku 1. Doplňující pravidlo bude mít tvar: ANJ : 1. 27

28 3.19 Číselník vyučovacích hodin Číselník vyučovacích hodin se používá v modulech Rozvrh hodin a Suplování. Evidované položky jsou pořadové číslo vyučovací hodiny (povinný údaj) a zkratka vyučovací hodiny. Dále lze zadat začátek a konec vyučovací hodiny ve formátu hodina:minuta. Obrázek 24 Číselník vyučovacích hodin záložka Údaje 3.20 Číselník druhů absence Číselník druhů absence se používá v modulu Třídní kniha. Hodnoty je možno upravovat a doplňovat podle potřeby školy. Číselník obsahuje následující přednaplněné hodnotyhodnoty: N neomluvená (výuka) O omluvená (výuka) P neomluvená (OV) R omluvená (OV) S akce školy 28

29 Obrázek 25 Číselník druhů absence záložka Údaje Evidované položky jsou zkratka druhu absence (povinný údaj) a název druhu absence. Dále se pro potřeby vyhodnocení vybírá údaj typ absence (omluvená, neomluvená, nepočítá se) a absence z (výuky a praxe) 3.21 Číselník známek pro průběžnou klasifikaci Číselník se používá v modulu Klasifikace žáků pro zadání hodnocení v průběžné klasifikaci. Evidované položky jsou zkratka známky (povinný údaj) a hodnota známky pro výpočet průměru. Pokud známka nemá žádnou hodnotu pro výpočet průměru, vybírá se údaj známka bez hodnoty. Takováto známka pak není zahrnuta do výpočtu průměru. (Této varianty je například možno použít v případě, že chceme evidovat v průběžné klasifikaci při písemné práci údaj, že se žák práce neúčastnil.) 3.22 Číselník typů zkoušení Číselník se používá v modulu Klasifikace žáků pro zadání hodnocení v průběžné klasifikaci. 29

30 Evidované položky jsou zkratka typu zkoušení a váha pro výpočet průměru (oba údaje povinné) a textový údaj popis. Obrázek 26 Číselník typů zkoušení záložka Údaje Váha pro výpočet průměru se zadává v procentech, tím se odlišuje například malá písemka, velká písemka a podobně. Na základě této hodnoty se pak vypočítává vážený průměr všech průběžných známek Číselník typů výchovaných opatření Číselník typů výchovných opatření se používá v modulu Evidence žáků. Evidované položky jsou zkratka typu vých. opatření (povinný údaj) a popis typu výchovných opatření. Naplňují si jej školy dle vlastních potřeb Číselník výsledků přijímacího řízení Číselník výsledků přijímacího řízení se používá v modulu Přijímací řízení. 30

31 Číselník je určen hlavně pro vyšší odborné školy, které odevzdávají statistiku o výsledcích přijímacího řízení na ÚIV. Číselník je přednaplněn údaji podle číselníku ÚIV a je průběžně aktualizován podle podkladů ÚIV. Evidované položky jsou zkratka výsledku přijímacího řízení (povinný údaj), výsledek přijímacího řízení, rozhodnutí a kód výsledku přijímacího řízení. Obrázek 27 Číselník výsledků přijímacího řízení záložka Údaje 3.25 Číselník typů příchodu na školu Číselník typů příchodu na školu se používá v modulu Přijímací řízení. Číselník je určen hlavně pro střední a vyšší odborné školy, které odevzdávají statistiku o výsledcích přijímacího řízení na ÚIV. Číselník je přednaplněn údaji podle číselníku ÚIV a je průběžně aktualizován podle podkladů ÚIV. Evidované položky jsou zkratka typu příchodu na školu (povinný údaj), typ příchodu na školu a kód typu příchodu na školu. 31

32 Obrázek 28 Číselník typů příchodu na školu záložka Údaje 3.26 Číselník výjimek při skloňování Obrázek 29 Číselník výjimek při skloňování záložka Údaje 32

33 Číselník využívá modul Návrhář tiskových sestav pro skloňování netypických jmen a příjmení. Evidované položky jsou tvary jmen pro jednotlivé pády (1. pád je povinný údaj) a pohlaví. V číselníku výjimek při skloňování se zadávají správné tvary těch jmen a příjmení, které není schopen program vytvořit správně. Tlačítko Vyskloňovat slouží k naplnění položek strojovým skloňováním, tlačítko Naplnit 1. pádem naplní všechny položky stejnou hodnotou, jako je položka pro 1. pád Číselník výjimek při skloňování názvů obcí Číselník využívá modul Návrhář tiskových sestav pro skloňování netypických názvů obcí. Vzhled a použití číselníku jsou totožné s číselníkem výjimek při skloňování. 33

Převod na nový školní rok

Převod na nový školní rok Převod na nový školní rok Funkce pro převod na nový školní je součástí systému SAS od jeho počátku. Umožňuje převést třídy a žáky ze školního roku, který končí, do dalšího školního roku. Před tím, než

Více

Převod na 2. pololetí

Převod na 2. pololetí Převod na 2. pololetí Funkce pro převod na 2. pololetí je součástí systému SAS od verze 5.12, kdy byla v SASu zavedena evidence žáků po pololetích. Umožňuje převést třídy a žáky z 1. do 2. pololetí. Nová

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Informace k převodu na nový školní rok

Informace k převodu na nový školní rok Informace k převodu na nový školní rok Pokud nebudete chtít využívat nové možnosti průvodce přechodem na nový školní rok, které jsou popsány v následující kapitole, pak použijete volbu základní převod

Více

2. krok Druhý krok slouží pro nastavení typu založení klasifikačních záznamů. K dispozici jsou následují volby:

2. krok Druhý krok slouží pro nastavení typu založení klasifikačních záznamů. K dispozici jsou následují volby: Klasifikace žáků Aktualizace modulu Klasifikace žáků verze 7.4.3 přináší nové funkce pro založení klasifikačních záznamů a pro zadání volitelných, nepovinných předmětů a zájmových útvarů. Založení klasifikačních

Více

3. Software Bakaláři Kompletní školení

3. Software Bakaláři Kompletní školení 1. Software Bakaláři Aplikace spisová služba a Kniha úrazů 1. Jak nainstalovat aplikace 2. Spisová služba Legislativní východiska (zákon o archivnictví a příslušné vyhlášky) Karta spisové služby popis

Více

SAS Závěrečné zkoušky a maturity

SAS Závěrečné zkoušky a maturity SAS Závěrečné zkoušky a maturity Copyright 1992, 2015 MP-SOFT 1 Tato příručka k systému SAS (Systém agend pro školy) je popisem verze 7.5 tohoto programu. Změny a novinky v novějších verzích jsou popsány

Více

Směrnice pro provoz webové aplikace Katedra

Směrnice pro provoz webové aplikace Katedra Směrnice pro provoz webové aplikace Katedra Tato směrnice stanovuje závazný dále uvedený postup při užívání webové aplikace KATEDRA pro vedení elektronické evidence žáků dle školského zákona o vedení pedagogické

Více

Zápis klasifikace pro učitele teoretické výuky

Zápis klasifikace pro učitele teoretické výuky Evropský sociální fond Střední škola umělecká a řemeslná "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Zápis klasifikace pro učitele teoretické výuky Tento tematický plán je pro

Více

Elektronická třídní kniha Manuál na ovládání webového rozhraní systému Bakaláři

Elektronická třídní kniha Manuál na ovládání webového rozhraní systému Bakaláři Elektronická třídní kniha Manuál na ovládání webového rozhraní systému Bakaláři Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice 2013 Popis programu Bakaláři Databázový systém Bakaláři je na škole v provozu již šestnáct

Více

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Obsah 1 Přihlášení se do webové aplikace BAKALÁŘI... 3 2 Zadání přístupových údajů... 4 3 Úvodní stránka... 5 3.1 hlavní panel s kartami nabídek (dále vysvětleno

Více

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky 27 Evidence kasiček Uživatelský modul Evidence kasiček realizuje evidenci všech pořádaných sbírek, jednotlivých kasiček sbírky, dále pak evidenci výběrů kasiček s návazností na pokladnu (příjem výběru

Více

Vzory tiskopisů podle 2 odst. 3 písm. b) Vysvědčení pro základní umělecké školy

Vzory tiskopisů podle 2 odst. 3 písm. b) Vysvědčení pro základní umělecké školy Příloha č. 9 k vyhlášce č. /2015 Sb. Vzory tiskopisů podle 2 odst. 3 písm. b) Vysvědčení pro základní umělecké školy 9.1 Ročníkové vysvědčení základní umělecké školy - hodnocení klasifikačními stupni 9.2

Více

Příručka programu Bakaláři pro rodiče a studenty

Příručka programu Bakaláři pro rodiče a studenty Příručka programu Bakaláři pro rodiče a studenty Po zobrazení stránek školy na adrese www.soustop.cz klikněte na záložku Bakaláři: Zobrazí se přihlašovací obrazovka do systému Bakaláři: Do přihlašovacího

Více

INFO SAS. Systém agend pro školy verze 7.3. Z dalšího obsahu. Úvodní slovo. Obsah CD SAS 7.3. Vážení uživatelé programu SAS,

INFO SAS. Systém agend pro školy verze 7.3. Z dalšího obsahu. Úvodní slovo. Obsah CD SAS 7.3. Vážení uživatelé programu SAS, INFO SAS Systém agend pro školy verze 7.3 Úvodní slovo Z dalšího obsahu Vážení uživatelé programu SAS, mezi nejvýznamnější změny v nové verzi SAS 7.3 patří koncepčně zcela přepracovaný způsob zadávání

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

Evidence žádostí o finanční příspěvek

Evidence žádostí o finanční příspěvek Evidence žádostí Obsah Evidence žádostí o finanční příspěvek... 3 Evidence žádostí... 4 Seznam žádostí... 4 Nová žádost... 6 Změny žádosti:... 7 Evidence žadatelů... 8 Seznam žadatelů... 8 Detail žadatele...

Více

41 Konzultace bariéry

41 Konzultace bariéry 41 Konzultace bariéry Uživatelský modul Konzultace realizuje běžnou denní agendu pracovníků konzultačního centra pro odstraňování bariér. V tomto modulu jsou evidovány pokládané dotazy/požadavky spolu

Více

14 Deník poradny. Popis modulu. Záložka Deník poradny

14 Deník poradny. Popis modulu. Záložka Deník poradny 14 Deník poradny Uživatelský modul Deník poradny realizuje běžnou denní agendu poradenských pracovníků. V tomto modulu jsou evidovány pokládané dotazy spolu s poskytovanými odpověďmi a radami. Dotazy,

Více

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Demeter Jurista 2007 16.12.2007 Obsah Obsah... 2 Instalace programu... 3 Spuštění programu... 3 Popis hlavního panelu... 4 Menu... 4 Panel Vinotéka...

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV

Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV Obsah Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV... 2 Nastavení systému... 2 Úloha Klasifikace CPV... 3 Úloha Limity CPV... 3 Postup vytvoření limitu CPV... 3 Karta Seznam CPV... 4 Funkce úlohy

Více

Modul IRZ návod k použití

Modul IRZ návod k použití Modul IRZ návod k použití Verze: 2 Datum: 26. 2. 2016 Tento dokument představuje stručný návod na použití modulu IRZ v programu EVI 8. Modul IRZ je určen na evidenci odpadů pro IRZ provozovny a hlášení

Více

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2006, v 2.0

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2006, v 2.0 Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2006, v 2.0 Demeter Jurista 2006 25.01.2006 Obsah Obsah...2 Instalace programu...3 Spuštění programu...3 Popis hlavního panelu...3 Menu...4 Panel Regály...4

Více

Bakala ř i - manua l. Obsah

Bakala ř i - manua l. Obsah Bakala ř i - manua l Obsah 1 Úvod... 2 2 Osobní údaje... 3 3 Klasifikace... 3 3.1 Průběžná klasifikace... 3 3.2 Pololetní klasifikace... 4 3.3 Výchovná opatření... 4 3.4 Opravné zkoušky... 4 4 Kommens...

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD500" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů (Sklady materiálů, zboží, potovarů, vlastních

Více

Ohlašování údajů pro vodní bilanci nápověda a příručka pro uživatele

Ohlašování údajů pro vodní bilanci nápověda a příručka pro uživatele Ohlašování údajů pro vodní bilanci nápověda a příručka pro uživatele Toto je příručka pro uživatele aplikace Ohlašování údajů pro vodní bilanci. Obsah Obsah...1 O aplikaci...2 Úvodní stránka...3 Přihlášení...4

Více

Vzory tiskopisů podle 2 odst. 2 písm. b) Vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list

Vzory tiskopisů podle 2 odst. 2 písm. b) Vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list Příloha č. 4 k vyhlášce č. /2015 Sb. Vzory tiskopisů podle 2 odst. 2 písm. b) Vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list 4.1 Vysvědčení o závěrečné zkoušce (střední vzdělání) dvouleté obory 4.2 Vysvědčení

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz www.i-zakovska.cz Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz Obsah 1. Základní informace o moje.i-zakovska.cz... 2 2. Příručka pro uživatele i-zakovska.cz... 3 2.1 Registrace do aplikace... 3 2.2 Základní

Více

Prohlížení a editace externích předmětů

Prohlížení a editace externích předmětů Prohlížení a editace externích předmětů 1. Spuštění modulu Externí předměty 2. Popis prostředí a ovládacích prvků 2.1. Rozbalovací seznamy 2.3. Seznamy 2.3.1. Definice předmětů 2.3.2. Vypsané předměty

Více

Nápovědu k ostatním modulům naleznete v "Přehledu nápověd pro Apollo". (IS Apollo Nápověda Nápověda).

Nápovědu k ostatním modulům naleznete v Přehledu nápověd pro Apollo. (IS Apollo Nápověda Nápověda). Moje Ph.D. studium Modul je určen pro studenty doktorských studijních programů na VUT. Modul umožňuje vytvářet, editovat a tisknout elektronické individuální plány doktorandů. Nápovědu k ostatním modulům

Více

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS Obsah Napojení...3 programu COSMED Omnia Nastavení...3 MEDICUS Přidání...3 externího programu COSMED Omnia Přidání...4 ikony do panelu nástrojů Nastavení...5 COSMED Omnia Postup...5 při vyšetření pacienta

Více

Základní ovládací prvky elektronické žákovské knížky

Základní ovládací prvky elektronické žákovské knížky Základní ovládací prvky elektronické žákovské knížky Přihlášení do systému elektronické žákovské knížky Po zadání adresy skola.zsmasarykovysady.net:8080 (nebo kliknutím na odkaz z webových stránek školy)

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Obsah Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)... 1 1. Úvod... 1 2. Sestavy v MS Excel... 2 2.1. Volba sloupců sestavy... 2 2.2. Volba řádků

Více

Manuál k ovládání aplikace INFOwin.

Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Základní práce s formuláři je ve všech modulech totožná. Vybereme tedy například formulář Pokladní kniha korunová na kterém si funkce ukážeme. Po zápisech se lze pohybovat

Více

Do aplikace se přihlásíte na webových stránkách bakalari.zshloubetin.cz a budete přesměrováni do systému Bakaláři a zadáte přidělená hesla.

Do aplikace se přihlásíte na webových stránkách bakalari.zshloubetin.cz a budete přesměrováni do systému Bakaláři a zadáte přidělená hesla. Návod Tento návod Vám má pomoci se zorientovat ve webové aplikaci Bakaláři. Webová aplikace Bakaláři obsahuje: Osobní údaje žáka - dle výběru, rodiče mohou kontrolovat, zda škola eviduje správné údaje

Více

47 Mapování přístupnosti

47 Mapování přístupnosti 47 Mapování přístupnosti Modul Mapování přístupnosti slouží ke správě výsledků mapování architektonických objektů z hlediska přístupnosti a především k evidenci zjištěných skutečností o mapovaných objektech.

Více

INFO SAS. Systém agend pro školy verze 7.1. Z dalšího obsahu. Úvodní slovo. Obsah CD SAS 7.1

INFO SAS. Systém agend pro školy verze 7.1. Z dalšího obsahu. Úvodní slovo. Obsah CD SAS 7.1 INFO SAS Systém agend pro školy verze 7.1 Úvodní slovo Z dalšího obsahu Vážení uživatelé programu SAS, právě dostáváte do rukou nejnovější verzi programu verzi 7.1, která završuje 20leté vývojové úsilí

Více

VÝSLEDKY ZKOUŠEK manuál pro vyučující a lokální správce

VÝSLEDKY ZKOUŠEK manuál pro vyučující a lokální správce manuál pro vyučující a lokální správce Systém i nformační Studijní Tento modul je určen pro zadávání studijních výsledků. V horní zelené liště menu je možné zvolit z těchto položek: Předměty slouží k vyplňování

Více

Externí spolupracovníci

Externí spolupracovníci Externí spolupracovníci Modul obsahuje přehled všech osob, které mají nebo v minulosti měly nějaký vztah k VUT, umožňuje jim přiřadit nový aktuální vztah k VUT nebo k útvaru VUT - "externí spolupracovník".

Více

Žádost o uznání předmětů Obsah

Žádost o uznání předmětů Obsah Žádost o uznání předmětů Obsah A. Všeobecné informace... 1 B. Podmínky uznání předmětu... 1 C. Zápis předmětů z vyšších ročníků... 1 D. Podání Žádosti pro studenty, kteří již na SU v Opavě studovali...

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K HLÁŠENÍ STAVU VČELSTEV

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K HLÁŠENÍ STAVU VČELSTEV UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K HLÁŠENÍ STAVU VČELSTEV Autor: SOLITEA Business Solutions s.r.o. Projekt: Integrovaný zemědělský registr Poslední aktualizace: 15.8.2016 Jméno souboru: IZR_PF_VCELARI_v01 Počet stran:

Více

51 Docházka externistů

51 Docházka externistů 51 Docházka externistů Uživatelský modul Docházka externistů slouží ke zpracování podkladu pro výpočet mzdy všem externím zaměstnancům. Za externí zaměstnance jsou považováni ti, kteří nemají účet v informačním

Více

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Odbor vývoje a správy aplikací

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Odbor vývoje a správy aplikací Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Odbor vývoje a správy aplikací Manuál k editační části aplikace Stavby v CHKO autor: Ladislav Matouš datum: 14.3.2014 verze dokumentu: 0.7 1 1 Obsah 1.1 Prohlížení

Více

Příjem zboží 201009061 Základní zobrazení seznamu s DL Obsah

Příjem zboží 201009061 Základní zobrazení seznamu s DL Obsah Obsah Příjem zboží...2...2 Seznam hlaviček dodacích listů a dobropisů (horní seznam)...3 Seznam položek aktuálního dodacího listu či dobropisu (okno vlevo dole)...3 Detail aktuální položky dodacího listu

Více

Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY. Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104)

Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY. Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104) 2013 Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104) Obsah OBSAH... 1 ÚVOD... 2 PŘÍRUČKA PRO ADMINISTRÁTORA... 3 1. VYTVOŘENÍ

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Zápis průběžné klasifikace do školního evidenčního programu BAKALÁŘI (s vystavením klasifikace na webu pro rodiče)

Zápis průběžné klasifikace do školního evidenčního programu BAKALÁŘI (s vystavením klasifikace na webu pro rodiče) Zápis průběžné klasifikace do školního evidenčního programu BAKALÁŘI (s vystavením klasifikace na webu pro rodiče) 1/ Klikni levým tlačítkem myši na ikonu Zápis známek (nebo ikona Evidence) v adresáři

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační 1. 1 V programu Medicus Komfort a Medicus Profesionál je možné objednávat pacienty v nově přepracovaném objednávacím kalendáři. Volba Objednávky zpřístupňuje možnosti objednávání pacientů, nastavení pracovní

Více

Outdoor Expert. Uživatelský manuál. Verze aplikace: OutdoorExpert_Manual.docx 1 /

Outdoor Expert. Uživatelský manuál. Verze aplikace: OutdoorExpert_Manual.docx 1 / Outdoor Expert Uživatelský manuál Verze aplikace: 1.0 28. 12. 2014 OutdoorExpert_Manual.docx 1 / 35 2015-01-01 Obsah 1 ÚVOD... 3 2 POPIS FUNKČNOSTÍ APLIKACE... 3 2.1 SPUŠTĚNÍ APLIKACE... 3 2.2 ZALOŽENÍ

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD503" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu převodů a výdeje až do 99 druhů skladů. Sortiment materiálu je ve všech skladech

Více

Mobilní aplikace. Uživatelský manuál

Mobilní aplikace. Uživatelský manuál Uživatelský manuál Obsah Základní informace a nastavení... 3 Nastavení přístupu... 4 Registrace docházky... 5 Editace vlastní docházky... 5 Ovládaní z mobilní aplikace... 6 Konfigurace mobilní aplikace...

Více

Systém DV. Informační systém na podporu vzdělávacích aktivit a plánování osobního růstu zaměstnanců. 13. 7. 2012 Ing.

Systém DV. Informační systém na podporu vzdělávacích aktivit a plánování osobního růstu zaměstnanců. 13. 7. 2012 Ing. Systém DV Informační systém na podporu vzdělávacích aktivit a plánování osobního růstu zaměstnanců 1. Vítejte... 3 2. Moje aktivity... 3 3. Termíny aktivit... 4 4. Správa aktivit... 5 5. Karta aktivity...

Více

Zahraniční cesty. 1. Spuštění modulu Zahraniční cesty. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zahraniční cesty

Zahraniční cesty. 1. Spuštění modulu Zahraniční cesty. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zahraniční cesty Zahraniční cesty 1. Spuštění modulu Zahraniční cesty 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zahraniční cesty 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Hlavní záložky 2.3.1 Záložka "Seznam

Více

Elektronická komunikace s rodiči a žáky ISŠP Brno systém Bakaláři

Elektronická komunikace s rodiči a žáky ISŠP Brno systém Bakaláři Elektronická komunikace s rodiči a žáky ISŠP Brno systém Bakaláři Sedmým rokem škola využívá program Bakaláři, který umožňuje vést elektronicky školskou dokumentaci a školskou matriku (dle vyhlášky č.

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Modul Outlook2Money. www.money.cz

Modul Outlook2Money. www.money.cz Modul Outlook2Money www.money.cz 2 Money S5 Outlook2Money Základní popis modulu Modul O2M (Outlook2Money) umožňuje uživatelům evidovat v Money e-mailovou komunikaci vedenou v MS Outlook 2010 ve formě přijatých

Více

Práce s osobními údaji studentů a uchazečů o studium

Práce s osobními údaji studentů a uchazečů o studium Práce s osobními údaji studentů a uchazečů o studium Verze 02 Úvod Tento materiál popisuje zásady práce s osobními údaji studentů a uchazečů o studium v centrálním Informačním systému Studium (dále jen

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Při prověřování znalostí a dovedností žáků se učitel řídí zejména těmito zásadami: (a) Obsah a rozsah ústních, písemných, grafických a praktických zkoušek

Více

Výpisy Výsledek zpracování

Výpisy Výsledek zpracování Výpisy Výsledek zpracování Tlačítka (formát(rrrrmm)) a pro zadaný stát. Zobrazí výsledky měsíčního zpracování zadaného období Vytiskne výsledky. Prodejci - provize Třídění se provádí klepnutím na záhlaví

Více

Integrační modul REX. pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů. Uživatelská příručka

Integrační modul REX. pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů. Uživatelská příručka REX a e-spis LITE 2.5.4 - uživatelská příručka Integrační modul REX pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů Uživatelská příručka www.i.cz Czech Republic

Více

TERMÍNY ZKOUŠEK VYPISOVÁNÍ (verze 2)

TERMÍNY ZKOUŠEK VYPISOVÁNÍ (verze 2) TERMÍNY ZKOUŠEK VYPISOVÁNÍ (verze 2) K práci s termíny zkoušek slouží modul Termíny zkoušek vypisování, přístupný na hlavní stránce SIS po přihlášení. I. VYPSÁNÍ NOVÉHO TERMÍNU Termín zápočtu nebo zkoušky

Více

Uživatelská příručka epusa. Březen Brojova 16, Plzeň IČO: , DIČ: CZ ,

Uživatelská příručka epusa. Březen Brojova 16, Plzeň IČO: , DIČ: CZ , Uživatelská příručka epusa Březen 2009 1 NAVIGACE 1.1 NAVIGACE V RÁMCI ÚZEMNÍHO ČLENĚNÍ Základním způsobem pro zobrazení údajů konkrétního subjektu veřejné správy na portálu epusa je navigace podle územního

Více

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR FORMÁT BUNĚK Parametry formátu buněk a tabulky můžeme nastavit pomocí celkem šesti karet v nabídce Domů/Buňky FORMÁT BUNĚK - OKNO FORMÁT BUNĚK Karta Číslo - nastavuje formát

Více

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz DODATEK č. 1 20.1.2012 OBSAH OBSAH... 48 C. PRÁCE SE SYSTÉMEM... 49 C.1 ÚVODNÍ OBRAZOVKA PO PŘIHLÁŠENÍ... 49 C.2 NASTAVENÍ VLASTNÍCH ÚDAJŮ... 50 a. Nastavení Uživatele... 50 b. Nastavení Systému... 51

Více

Microsoft Office. Word hromadná korespondence

Microsoft Office. Word hromadná korespondence Microsoft Office Word hromadná korespondence Karel Dvořák 2011 Hromadná korespondence Hromadná korespondence je způsob, jak určitý jeden dokument propojit s tabulkou obsahující více záznamů. Tímto propojením

Více

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty 26 Evidence pošty Uživatelský modul Evidence pošty realizuje podrobnou evidenci všech došlých a odesílaných poštovních zásilek s možností přidělovat tyto zásilky uživatelům informačního systému k vyřízení,

Více

KATALOGOVÁ SLOŽKA ŽÁKA / ŽÁKYNĚ ZŠ

KATALOGOVÁ SLOŽKA ŽÁKA / ŽÁKYNĚ ZŠ KATALOGOVÁ SLOŽKA ŽÁKA / ŽÁKYNĚ ZŠ Jméno: Příjmení: Vysvětlivky k vyplňování katalogové složky žáka / žákyně ZŠ 1) ZP (Zdravotní pojišťovna): Uvede se zkratka zdravotní pojišťovny. 2) Kvalifikátor SO:

Více

Uživatelská příručka k portálu WWW.DIAGNOSTIK.CZ. Společnost pro kvalitu školy, o.s. část druhá. administrace testování na portálu

Uživatelská příručka k portálu WWW.DIAGNOSTIK.CZ. Společnost pro kvalitu školy, o.s. část druhá. administrace testování na portálu Uživatelská příručka k portálu WWW.DIAGNOSTIK.CZ Společnost pro kvalitu školy, o.s. část druhá administrace testování na portálu Ostrava 2012 1 Obsah Úvod:... 3 1. Výběr kampaně výběr Termínu testování...

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.16 Výstupní kontrola 07.1/2009. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.16 Výstupní kontrola 07.1/2009. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 2.1 Výhody... 2 2.2 Základní ovládání... 2 3 Menu... 3 3.1 Menu Soubor... 3 3.1.1 Menu Soubor/Filtr... 3 3.1.2 Menu Soubor/Tisk vybraného záznamu... 3 3.1.3 Menu Soubor/Tisk

Více

Zpravodaj. Uživatelská příručka. Verze

Zpravodaj. Uživatelská příručka. Verze Zpravodaj Uživatelská příručka Verze 02.01.02 1. Úvod... 3 2. Jak číst tuto příručku... 4 3. Funkčnost... 5 3.1. Seznam zpráv... 5 4. Ovládání programu... 6 4.1. Hlavní okno serveru... 6 4.2. Seznam zpráv...

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2005 Lukáš Trombik OBSAH ÚVOD... 1 SPUŠTĚNÍ... 1 POPIS OVLÁDÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 1 POPIS KLIENTSKÉ ČÁSTI... 1 POPIS ADMINISTRÁTORSKÉ ČÁSTI...

Více

Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial

Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial Ostrava, leden 2010 Obsah O programu:... 4 Přihlášení do programu:... 5 Nastavení uživatelských údajů:... 7 Vstup do aplikace:... 7 1. Zvolte si firmu... 9 2. Evidence...

Více

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému 43 HTML šablony Modul HTML šablony slouží ke správě šablon pro výstupy z informačního systému modularis ve formátu HTML. Modul umožňuje k šablonám doplňovat patičku, dokumentaci a vázat šablony na konkrétní

Více

Konvertor diakritiky 3. Instalace

Konvertor diakritiky 3. Instalace OBSAH Popis... 2 Ovládání aplikace... 3 Odstranění diakritických znamének... 4 Operace s textem... 4 Nastavení aplikace... 4 Písmo... 4 Jazyk... 4 Přidání dalšího jazyka do aplikace... 5 Znaky... 5 Instalace

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU LOŠTICE Radek ZIMMERMANN Obsah 1 Úvod... 3 2 Přístup... 3 3 Přihlášení do systému... 4

Více

Flexi uživatelská příručka verze 2.1

Flexi uživatelská příručka verze 2.1 Flexi uživatelská příručka verze 2.1 6. listopadu 2009 1 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 ZÁKLADNÍ POPIS A FUNKCIONALITA... 3 1.2 PŘEHLED ČINNOSTÍ... 4 1.3 UŽIVATELÉ... 4 1.4 SPRÁVCE AGENDY... 4 1.5 PRACOVNÍ POSTUPY...

Více

Rizikové procesy. 1. Spuštění modulu Rizikové procesy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Rizikové procesy

Rizikové procesy. 1. Spuštění modulu Rizikové procesy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Rizikové procesy Rizikové procesy Modul slouží k evidenci rizik a zpracovávání mapy rizik za jednotlivé součásti a VUT. Přístupová práva k tomuto modulu mohou získat manažeři rizik a výbor pro řízení rizik. 1. Spuštění

Více

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký.

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký. Opravy a prodej Uživatelská příručka Milan Hradecký. 2 1. ÚVOD : Program slouží k evidenci dílenských oprav, k prodeji náhradních dílů a k fakturaci. Pracuje v prostředí WINDOWS 95 až WINDOWS XP. K rychlému

Více

TRHACÍ PŘÍSTROJ LABTEST 2.05

TRHACÍ PŘÍSTROJ LABTEST 2.05 TRHACÍ PŘÍSTROJ LABTEST 2.05 Přístroj: 1 8 7 6 2 3 4 1 horní příčník 2 pohyblivý příčník 3 siloměrný snímač 4 bezpečnostní STOP tlačítko 5 kontrolka napájení 6 modul řízení 7 spodní zarážka 8 horní zarážka

Více

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice Č.j. SŠA 1144/2012- ŠŘ-KŘ K L A S I F I K A Č N Í Ř Á D (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování 1. Klasifikaci

Více

NÁVOD K ELEKTRONICKÉ ŽÁKOVSKÉ KNÍŽCE

NÁVOD K ELEKTRONICKÉ ŽÁKOVSKÉ KNÍŽCE ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz IČO: 61386898

Více

24 Uživatelské výběry

24 Uživatelské výběry 24 Uživatelské výběry Uživatelský modul Uživatelské výběry slouží k vytváření, správě a následnému používání tématicky seskupených osob a organizací včetně jejich kontaktních údajů. Modul umožňuje hromadnou

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

TŘÍDNÍ KNIHA PRO 1. STUPEŇ ZŠ VARIANTA A. Třída: Ročník: Školní rok:

TŘÍDNÍ KNIHA PRO 1. STUPEŇ ZŠ VARIANTA A. Třída: Ročník: Školní rok: TŘÍDNÍ KNIHA Třída: Ročník: Školní rok: PRO 1. STUPEŇ ZŠ VARIANTA A Vysvětlivky k práci s třídní knihou 1) Název školy: Použije se podlouhlé razítko školy nebo se uvede název školy tiskacím písmem. Název

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

Postup pro zpracování kontrolního hlášení

Postup pro zpracování kontrolního hlášení Postup pro zpracování kontrolního hlášení 1. Zadávání dokladů Doklady se zadávají běžným způsobem tak jako dosud, výběrem sazby DPH (s číslem řádku přiznání) v položce dokladu se zároveň pro položku automaticky

Více

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky Přihlášky uchazečů 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů 2. Popis obrazovky 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Export do CSV 2.4. Hlavní seznam přihlášek uchazečů 2.5. Založení nové přihlášky

Více

Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky. Verze 1.2

Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky. Verze 1.2 Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky Verze 1.2 2 Obsah 1. Úvod.. 3 1.1. Základní informace 3 1.2. Spuštění kalkulačky. 3 1.3. Přehled možných úprav 4 2. Sestavení technické změny.

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

APOLLO, stručný manuál

APOLLO, stručný manuál 1 APOLLO, stručný manuál PŘEHLED ÚLOH: Rozvrh Přehled studentů zapsaných do předmětu, do výuky Uznání výuky Detailní informace o předmětu Editace karty předmětu Nastavení práv k předmětu Hodnocení vypisování

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.4 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.4 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.4 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

Body Mass Index 3. Instalace

Body Mass Index 3. Instalace OBSAH Popis... 2 Ovládání aplikace... 2 Provedení výpočtu... 3 Vytvoření tiskového výstupu (reportu)... 4 Přepnutí jazyka aplikace a vytváření nových jazykových souborů... 5 Přidání dalšího jazyka do aplikace...

Více

31 APZ Organizace. Popis modulu

31 APZ Organizace. Popis modulu 31 APZ Organizace Uživatelský modul APZ Organizace náleží k modulům řešícím agendu agentury podporovaného zaměstnávání se zaměřením na osoby se zdravotním postižením. Modul umožňuje evidenci organizací

Více

Modul Intrastat. www.money.cz

Modul Intrastat. www.money.cz Modul Intrastat www.money.cz 2 Money S5 Intrastat Co je Intrastat Intrastat je statistika obchodu se zbožím mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropské unie. Informace lze najít na www.czso.cz,

Více