Školní Vzdělávací Program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní Vzdělávací Program"

Transkript

1 Školní Vzdělávací Program Gymnázium, Jablonec nad Nisou, Dr. Randy 4094/13, , příspěvková organizace

2

3 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE CHARAKTERISTIKA ŠKOLY CHARAKTERISTIKA ŠVP UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ OSNOVY Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Francouzský jazyk Matematika Fyzika Chemie Zeměpis Dějepis Občanská výchova Biologie Informační a digitální technika Estetická výtvarná výchova Estetická výchova hudební Tělesná výchova Výchova ke zdraví HODNOCENÍ ŽÁKU A AUTOEVALUACE ŠKOLY Klasifikační řád Autoevaluace školy

4 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vzdělávací program osmiletý Studijní forma vzdělávání denní forma vzdělávání Předkladatel název školy: Gymnázium, Jablonec nad Nisou, Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace adresa: Dr. Randy 4096/13, , Jablonec nad Nisou IČO: Rezortní identifikátor školy: IZO: ředitel školy: RNDr. Tomáš Hofrichter, Ph.D. telefon: fax: web stránky školy: Zřizovatel Liberecký kraj U Jezu 642/2a, , Liberec Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje telefon: fax:

5 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Velikost školy Škola má 16 tříd, v každém ročníku jednu třídu s osmiletým studijním programem (obor vzdělávání KKOV 7941K/801), jednu třídu se čtyřletým studijním programem (obor vzdělávání KKOV 7941K/401) a jednu třídu se čtyřletým studijním programem se zaměřením na sportovní přípravu (obor vzdělávání KKOV 7941K/420). Vybavení školy Budova v ulici Dr. Randy je z roku 1984, v letech 2000 až 2002 prošla rozsáhlou rekonstrukcí spočívající v modernizaci topného systému, výměně oken a zateplení pláště celé budovy. Největším problémem budovy v současné době je zejména stav sociálních zařízení, vnitřních rozvodů plynu, elektřiny a vody a stav podlah v učebnách. Vedle 16 kmenových učeben disponuje škola 18 odbornými učebnami (biologie, chemie, fyzika, matematika, dějepis, 2 učebny výpočetní techniky, hudební výchova, 3 učebny anglického jazyka, 2 učebny německého jazyka, 2 učebny výtvarné výchovy, učebna francouzského jazyka, 2 tělocvičny). Škola je dále vybavena posilovnou a školní knihovnou s internetem. Volný přístup k internetu je možný ve studovně i mimo vyučování. V areálu školy je k dispozici školní jídelna, ale i speciální výtah umožňující pohyb po škole handicapovaným osobám. Pro dopravu studentů na školních akcích je možné využívat 3 školní mikrobusy. Charakteristika pedagogického sboru Ve škole pracuje 38 kmenových učitelů a sportovní přípravu zajišťuje 14 kvalifikovaných trenérů. Na škole vyučuje rodilý mluvčí v hodinách anglického jazyka. Všichni učitelé jsou plně aprobovaní. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Škola dlouhodobě spolupracuje s partnerskými školami v zahraničí, organizuje výměnné pobyty. Jde o školy: Gymnasium Jakob-Bruckner v Kaufbeurenu, Christian-Weise-Gymnasium v Žitavě (SRN), Gymnázium ve Vicenze (Itálie) Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Při škole je zřízena Školská rada. Školská rada má šest členů. Rodiče a zákonní zástupci žáků spolupracují s vedením školy prostřednictvím pravidelných schůzek Rady důvěrníků, v níž je po jednom zástupci rodičů z každé třídy. Zde získávají informace a mohou ovlivnit dění ve škole. V rámci prevence sociálně patologických jevů (všechny typy závislostí, šikana) gymnázium spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou. Na škole rovněž funguje Peer program, kde sami žáci organizují besedy a setkání s protidrogovou tématikou a nabízejí pomoc ostatním při problémech souvisejících s drogami. Škola každoročně pořádá shromáždění všech žáků a pedagogů v rámci oslav dne 17. listopadu. Při té příležitosti oceňuje nejúspěšnější studenty za uplynulý školní rok. Před Vánoci pravidelně pořádá večer v Městském divadle. 5

6 CHARAKTERISTIKA ŠVP 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP Zaměření školy ŠVP je zpracován podle RVP ZV (nižší stupeň gymnázia) a vyhovuje všem jeho požadavkům. Během studia je kladen důraz na souvislosti a mezioborové vztahy. Během studia je kladen důraz na výuku cizích jazyků. Prvním cizím jazykem je jazyk anglický. Další cizí jazyk si žák volí pro studium již v prvním ročníku osmiletého studia. Vybírají mezi jazykem německým a francouzským. Změna v průběhu studia ani při přechodu na vyšší stupeň gymnázia není možná. Žáci, kteří jsou přijati ke studiu od pátého ročníku, provádí volbu dalšího cizího jazyka pro celé studium. Je zachována klasická nabídka předmětů bez integrace, je však kladen velký důraz na provázanost učebních osnov ve všech předmětech. ŠVP Základní kvalita dále žákům poskytuje: větší motivaci ke studiu díky možnosti pracovat s žáky v mladším věku trvalejší a hlubší pracovní návyky častější projektovou výuku lepší znalost cizích jazyků díky dlouhodobější práci s žáky stejné úrovně Profil absolventa ŠVP Základní kvalita Žáci jsou po absolvování čtvrtého ročníku posledního ročníku povinné školní docházky vybaveni znalostmi, které odpovídají všem požadavkům RVP ZV ve všech vzdělávacích oblastech. Žáci jsou po absolvování čtvrtého ročníku posledního ročníku povinné školní docházky připraveni úspěšně složit zkoušku potřebnou k postupu na vyšší gymnázium. Žáci během studia získají návyky a dovednosti potřebné pro další profesní orientaci práce s více zdroji informací, týmová práce, schopnost prezentace výsledků, schopnost diskuse. Díky účelné provázanosti studijních programů na nižším a vyšším stupni a pestré škále výchovných a vzdělávacích strategií již na nižším stupni mají návyky a dovednosti absolventů trvalý charakter. Organizace přijímacího řízení Přijímací řízení se řídí příslušnou vyhláškou MŠMT. Všichni uchazeči o studium skládají přijímací zkoušku prominutí zkoušky není možné. Každý uchazeč obdrží pro účely přijímacího řízení body za výsledky v předchozím studiu a za úspěchy v mimoškolních činnostech. O přijetí rozhoduje pořadí uchazečů o studium, které je dáno váženým součtem všech bodů přidělených v přijímacím řízení (jak bodů ze všech zkoušek, tak bodů za předchozí studium a úspěchy v mimoškolních činnostech). Uchazeči o studium podle ŠVP Základní kvalita skládají přijímací zkoušku z matematiky písemnou formou, z českého jazyka písemnou formou a test obecných studijních předpokladů. Každá část zkoušky je obodována. Uchazeči o studium, u kterých byla diagnostikována některá specifická porucha učení (dyslexie, dysgrafie atd.) či studenti se zvláštními potřebami vyplývajícími z jejich zdravotního stavu mohou mít průběh přijímacích zkoušek upraven. Přesné informace o bodování jednotlivých částí přijímací zkoušky, o bodech přidělovaných za výsledky předchozího studia a za úspěchy v mimoškolních činnostech, o úpravě průběhu přijímací zkoušky potřebné pro uchazeče o studium lze najít na internetových stránkách Každoročně škola pořádá seminář Jak nezkazit přijímačky, kde se uchazeči i jejich rodiče mohou seznámit s kritérii zkoušek. 6

7 CHARAKTERISTIKA ŠVP Výchovné a vzdělávací strategie Ve výuce jsou ve vhodném poměru zastoupeny jak klasické metody výuky, tak moderní. Jde zejména o: podporu výuky pomocí didaktické techniky semináře a diskuse samostatné a týmové projekty dlouhodobou samostatnou práci prezentaci a obhajobu výsledků (i v cizím jazyce) praktickou výuku (exkurze, výuka v terénu) Ve výuce je kladen důraz na vlastní zodpovědnost studentů za své vzdělání a výsledky svého studia. Učební plán a osnovy předmětů jsou sestaveny s důrazem na vztahy a souvislosti mezi předměty. Při dělení tříd na skupiny je brán ohled zejména na pokročilost žáků. Škola nabízí další aktivity pro volný čas studentů formou nepovinných předmětů. Žáci mají možnost podílet se na řízení a organizaci školního života prostřednictvím Studentské rady, kde je zastoupeno po dvou žácích z každé třídy. Škola soustředěně rozvíjí všechny klíčové kompetence žáků. Následující tabulka podává ucelený přehled hlavních aktivit, které jsou součástí výuky. Nižší stupeň gymnázia Frontální výuka je běžně používanou strategií a je zařazena v každém ročníku studia Pamětné učení, zvládnutí faktů je běžně používanou strategií, žáci jsou vedeni k poznání, že k pochopení učiva je třeba dostatečné množství znalostí kompetence k učení kompetence k učení Laboratorní práce jsou zařazovány průběžně v předmětech biologie, chemie a fyzika žáci pracují samostatně nebo ve skupinkách podle povahy prováděných experimentů Projektová práce je zařazen pro žáky všech ročníků, pro každý ročník jinou formou je zadáno centrální téma, žáci si volí problém, který řeší důraz je kladen na řešení problému v týmu, mezipředmětové vztahy a na prezentaci výsledků je zařazován v předem známých termínech změna vyučování (exkurze, praktická výuka, samostatná a týmová práce žáků, prezentace výsledků) Exkurze pro praktickou výuku jsou využívána zařízení, která praktickou výuku nabízejí (např. ZOO Liberec, elektrárna v Popelnici, ) Seznamovací pobyt pro žáky prvního ročníku probíhá na začátku studia, zpravidla v září délka trvání je 4 dny jejím hlavním cílem je utvoření třídního kolektivu a seznámení žáků mezi sebou a s vyučujícími Lyžařský výcvikový kurz pro žáky druhého ročníku délka trvání je 6 7 dní kompetence komunikativní kompetence k řešení problémů kompetence pracovní kompetence k řešení problémů kompetence sociální a personální kompetence občanské kompetence komunikativní kompetence k učení kompetence sociální a personální kompetence občanské kompetence komunikativní kompetence občanské kompetence komunikativní 7

8 CHARAKTERISTIKA ŠVP Předmětové soutěže je podporována účast žáků ve všech předmětových soutěžích je vedena tabule úspěchů ve všech předmětových soutěžích Sportovní soutěže škola se pravidelně účastní sportovních soutěží škol každoročně je koncem roku pořádán sportovní den kompetence k učení kompetence k řešení problémů kompetence sociální a personální Zabezpečení výuky pro žáky se speciálními potřebami Žáci se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie ) mají podle charakteru poruchy změněna pravidla pro hodnocení viz odstavec 6.1 Žáci, kterým zdravotní stav neumožňuje studovat běžným způsobem, mohou studovat podle individuálního vzdělávacího plánu způsoby takového studia jsou uvedeny v následující části Rodiče či zákonní zástupci studentů se studijními problémy jsou včas informováni, ve vzájemné spolupráci je hledáno řešení. Škola spolupracuje s pedagogicko psychologickou poradnou Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Žáci, kteří dosahují výborných výsledků ve sportu, hře na hudební nástroj apod., mohou studovat podle individuálního vzdělávacího plánu. O studium podle individuálního vzdělávacího plánu mají možnost požádat všichni žáci. Škola rozlišuje tři typy individuálních vzdělávacích plánů: Termínované zkoušení. Žák je přezkušován (jakoukoli formou) po předchozí domluvě s vyučujícím. Obvykle mají tito studenti dohodnut den v týdnu, kdy mohou být z daného předmětu přezkušováni. Žák navštěvuje vyučování v plném rozsahu, je mu umožňována účast na soustředěních. Tento studijní plán je udělován zpravidla žákům, kteří se věnují výkonnostně sportu, hře na hudební nástroj či jiné, časově náročné aktivitě a dosahují v ní výborných výsledků. Samostatné studium. Student dochází do školy podle individuálního rozvrhu, termíny zkoušek a uzavírání klasifikace jsou dohodnuty na individuální termíny. Tento studijní plán je udělován reprezentantům ČR v některé sportovní disciplíně, jejichž sezóna jim neumožňuje pravidelnou návštěvu školy. Rozložení posledního ročníku studia. Tento model je používán pouze v posledním ročníku u žáků oboru vzdělávání Gymnázium sportovní příprava. Pro jeho udělení je podmínkou státní reprezentace a dobré studijní výsledky v předchozích letech. Žák absolvuje poslední ročník během dvou let tak, že zpravidla do prvního roku rozložení uzavírá své nematuritní předměty. V následujícím školním roce pak navštěvuje pouze předměty maturitní. Na udělení individuálního studijního plánu nemají žáci nárok a může jim být odebrán. Stane se tak v případě, že nedodržují povinnosti (zejména termíny uzavírání klasifikace, docházku do výuky apod.), které jsou jim uloženy. Podmínkou udělení individuálního studijního plánu jsou také dobré studijní výsledky. 8

9 CHARAKTERISTIKA ŠVP Začlenění průřezových témat Všechny tématické okruhy všech průřezových témat jsou začleněny jako součást povinných vzdělávacích předmětů. P1 Osobnostní a sociální výchova P1.1 Rozvoj schopností sebepoznávání: součást všech vzdělávacích předmětů P1.2 Sebepoznání a sebepojetí: ČJL: Prima literatura O stvoření člověka, sloh jednoduché komunikační žánry, sekunda sloh charakteristika, životopis,vypravování, tercie literatura Můj domov a svět, sloh líčení, kvarta literatura Můj domov a svět ANJ: Prima kvarta - průběžně NEJ: Prima kvarta - průběžně FRJ: Prima kvarta průběžně ZEM: Prima postavení Země ve vesmíru DEJ: Prima vývoj člověka ve společnosti BIO: Tercie vývoj člověka, kvarta - dědičnost OBV: Prima člověk v rytmu času, rodinný život, život ve škole, sekunda Patříme k lidem, kultura, umění, majetek, tercie osobnost P1.3 Seberegulace a sebeorganizace: ČJL: Prima sloh výpisky, výtah, sekunda sloh popis, životopis, kvarta sloh diskuse, proslov OBV: Prima cyklus přírody, ve škole, domov, tercie osobnost (kdo jsem, kam jdu, jak se znám, co chci, co mohu), kvarta zaměstnání, brigáda P1.4 Psychohygiena: BIO: Tercie výživa a zdraví, tělesná a duševní hygiena, režim dne OBV: Tercie osobnost, psychické procesy a stavy, umím žít zdravě? VYZ: Kvarta bezpečné chování, sexuální výchova P1.5 Kreativita ČJL: Prima sloh vypravování, sekunda sloh - popis, charakteristika, vypravování, kvarta úvaha, proslov, diskuse, projekty ANJ Prima projekt o volném času, sekunda psaní příběhu, tercie projekt o své zemi, o incidentu, kvarta projekt o módě FRJ: Sekunda tvorba www stránky, tercie projekt koláž, kvarta projekt reklama, novin EVV, EVH: Prima kvarta průběžně P1.6 Poznávání lidí: CJL: Sekunda literatura O zvířatech a lidech, sloh charakteristika, tercie literatura O bozích a lidech, sloh charakteristika, kvarta literatura Mezi lidmi, sloh charakteristika ANJ: Prima kvarta průběžně NEJ: Prima kvarta průběžně FRJ: Prima kvarta průběžně OBV: Prima rodina, ve škole, významné osobnosti, sekunda patříme k lidem, mezi vrstevníky, kvarta na úřadu, problémy současného světa P1.7 Mezilidské vztahy, komunikace, kooperace: ČJL: Prima sloh jednoduché komunikační žánry, kvarta sloh diskuse ANJ: Prima kvarta průběžně NEJ: Prima kvarta průběžně FRJ: Prima kvarta průběžně OBV: Sekunda život mezi lidmi, mezi vrstevníky, lidská práva, svoboda, kvarta na úřadu, v zaměstnání BIO, CHE, FYZ: laboratorní práce práce ve dvojicích, ve skupinách 9

10 CHARAKTERISTIKA ŠVP P2 Výchova demokratického občana P2.1 Občanská společnost a škola, a stát, občan: OBV: Prima život ve škole, místo., kde žijeme, ČR demokratický právní stát, sekunda mezi vrstevníky, cesta k demokracii, kvarta - já občan obce, Evropská unie P2.2 Formy participace občanů v politickém životě: OBV: Sekunda řízení společnosti, cesta k demokracii, volby, začlenění do veřejného života, nadnárodní organizace, lidská práva, tercie studentský parlament, kvarta jsem občanem EU P2.3 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování: OBV: Sekunda řízení společnosti, cesta k demokracii, volby DEJ: Prima demokracie v Řecku, kvarta vývoj ČSSR po 2. světové válce, obnova demokracie ve východní Evropě, vznik ČR P3 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech P3.1 Evropa a svět nás zajímá, objevujeme Evropu a svět: ZEM: Sekunda regiony světa ANJ: Prima - kvarta život v Británii a ostatních anglicky mluvících zemích NEJ: Prima kvarta život v Německu a ostatních německy mluvících zemích FRJ: Prima kvarta život ve Francii a ostatních francouzsky mluvících zemích OBV:Sekunda spolupráce mezi zeměmi EU, nadnárodní organizace NATO, OSN, tercie právo v Evropě, kvarta Evropská unie DEJ: Prima kvarta - průběžně P3.2 Jsme Evropané: OBV: Tercie studentský parlament, kvarta jsem občanem EU P4 Multikulturní výchova P4.1 Kulturní diference EVV : Prima kvarta průběžně EVH: Prima kvarta průběžně OBV: Prima život v regionech, ty, já, on jsme rozdílní, sekunda tolerance k národnostním menšinám, lidská práva, rovnost, nerovnost ZEM: Tercie kvarta obyvatelstvo, národnostní menšiny DEJ : Prima kořeny civilizací, náboženství P4.2 Etnický původ: DEJ : Prima kořeny civilizací, náboženství P4.3 Multikulturalita: EVV: Prima kvarta průběžně EVH: Prima kvarta průběžně DEJ: Prima kvarta průběžně ZEM: Sekunda regiony světa OBV: Sekunda tolerance k národnostním menšinám, lidská práva, rovnost, nerovnost P5 Enviromentální výchova P5.1 Ekosystémy: BIO: Sekunda les, louka P5.2 Základní podmínky života: BIO: Prima buňka, projevy života, tercie zdraví, tělesná i duševní hygiena, kvarta ekologie ZEM: Prima planeta Země P5.3 Lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí: OBV: Sekunda zachraňme zemi BIO: Kvarta člověk a životní prostředí CHE: Kvarta znečišťování životního prostředí FRJ: Kvarta projekt třídění odpadu, ekologie 10

11 CHARAKTERISTIKA ŠVP P6 Mediální výchova P6.1 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení: ČJL: Prima kvarta literatura, sloh průběžně ANJ, NEJ, FRJ: Prima kvarta práce s autentickým materiálem (novinové články) P6.2 Stavba mediálních sdělení: ČJL: Sekunda sloh žádost, kvarta fejeton P6.3 Vnímání autora mediálních sdělení: ČJL: prima kvarta literatura průběžně P6.4 Fungování a vliv médií ve společnosti: ČJL: prima kvarta literatura průběžně P6.5 Tvorba mediálního sdělení: IDT: Prima, tercie, kvarta průběžně ČJL: Sekunda sloh žádost, kvarta fejeton P6.6 Práce v realizačním týmu: ANJ, FRJ: projekty FYZ, CHE, BIO: laboratorní práce 11

12 UČEBNÍ PLÁN 4 UČEBNÍ PLÁN Předměty V1.A V2.A V3.A V4.A Český jazyk a literatura 1) Anglický jazyk 2) Německý jazyk / Francouzský jazyk 2) Matematika 1) Informatika a digitální technika 2) 6) Dějepis Občanská výchova 5) Fyzika 3) Chemie 3) Biologie 3) 4) Zeměpis Estetická výchova hudební Estetická výchova výtvarná Výchova ke zdraví Tělesná výchova 4) Součty Poznámky: 1) Třída se v jedné hodině týdně dělí na poloviny. 2) Třída se ve všech hodinách dělí na poloviny. 3) Součástí výuky je část vzdělávacího obsahu oblasti Člověk a svět práce tématický okruh Práce s laboratorní technikou. 4) Součástí vzdělávacího obsahu je část obsahu oblasti Výchova ke zdraví. 5) Součástí vzdělávacího obsahu je obsah oblasti Člověk a svět práce tématický okruh Svět práce. 6) Součástí vzdělávacího obsahu je obsah oblasti Člověk a svět práce tématický okruh Využití digitálních technologií. 12

13 UČEBNÍ OSNOVY 5 UČEBNÍ OSNOVY 5.1 Český jazyk a literatura PRIMA SEKUNDA TERCIE KVARTA Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obsah předmětu český jazyk a literatura má komplexní charakter, ale pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační a slohové výchovy, jazykové výchovy a literární výchovy. Ve výuce se však vzdělávací obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná. Vyučovací předmět má časovou dotaci v primě 5 hodin, v dalších ročnících 4 hodiny týdně. Výuka probíhá většinou ve třídách, někdy v učebně informatiky, neboť využíváme všech dostupných výukových programů. Výjimečně pracujeme i mimo školu, zejména při slohové výchově. V komunikační a slohové výchově je hlavním cílem rozvíjení komunikačních schopností žáků, jejich tvořivosti a fantazie. V jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy. Cílem je naučit žáky jasně, přehledně a srozumitelně se vyjadřovat ústně i písemně, vhodným způsobem komunikovat s okolním světem. V literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární žánry, učí se vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory o přečteném díle. Literární výchova má za cíl rozvoj žákovy osobnosti, jeho citů, pochopení mezilidských vztahů, rozpoznání dobra a zla, rozvoj estetického cítění, odlišení literárních hodnot od komerční literatury, podněcování žáků k četbě (aby jí dali přednost před televizními programy, videokazetami a počítačovými hrami). Do vyučovacího předmětu český jazyk a literatura jsou zařazena všechna průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova a Mediální výchova. Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Učitel klade důraz na pozitivní motivaci žáka používá vhodné učební pomůcky (slovníky, jazykové příručky, encyklopedie, tabule gramatických přehledů) a audiovizuální techniku předkládá dostatek informačních zdrojů z učebnice a pracovních textů zařazuje práci s jazykovými příručkami a slovníky věnuje se dovednosti autokorekce chyb Kompetence k řešení problémů Učitel motivuje žáka k samostatnému řešení daného problému a napomáhá mu hledat další řešení 13

14 Český jazyk a literatura zadává úkoly k posílení schopnosti žáka využívat vlastních zkušeností (například získaných z četby a samostudia) a z vlastního úsudku předkládá modelové situace a vede žáka k jejich optimálnímu řešení s využitím kreativity klade důraz na analýzu přečtených textů a kritické posouzení jejich obsahu, porovnání jevů, zjištění shod a odlišností, třídění podle hledisek, zobecnění Kompetence komunikativní Učitel zařazuje řečnická cvičení a slohové práce na dané téma zařazuje diskusní kroužky a besedy nabízí žákům využívání informační a komunikační technologie pro komunikaci s okolním světem Kompetence sociální a personální Učitel zařazuje práci ve skupině a klade důraz na vytvoření pravidel práce v týmu (organizace práce, rozdělení rolí, spolupráce, ohleduplnost, úcta) a jejich respektování samotnými žáky uplatňuje individuální přístup k talentovaným žákům (rozšiřující úkoly), ale i k žákům s poruchami učení (spolupráce se speciálním pedagogem) vnáší přátelskou atmosféru do procesu výuky posiluje sebedůvěru žáka a jeho samostatný rozvoj Kompetence občanské Učitel respektuje věkové, intelektové, sociální a etnické zvláštnosti žáka podporuje u žáků projevování pozitivních postojů k uměleckým dílům, k ochraně kulturního dědictví a ocenění našich tradic aktivně zapojuje žáky do kulturního dění účastí na kulturních akcích, popř. účastí na jejich organizování a účastí v soutěžích Kompetence pracovní Učitel rozvíjí u žáka smysl pro povinnost vyžadováním přípravy na výuku, shromažďováním materiálů kontroluje samostatné práce žáka 14

15 Český jazyk a literatura PRIMA Obsah vzdělávání Metody a formy práce Pomůcky a výukový materiál Mezipředmětové vztahy Výstupy Tvarosloví opakování slovních druhů. Přídavná jména, skloňování a jmenné tvary přídavných jmen. Zájmena. Číslovky. Slovesa mluvnické kategorie, podmiňovací způsob. Skladba větné členy. Věta jednoduchá a souvětí. Zvuková stránka jazyka. Spisovná a nespisovná výslovnost. Můj domov, Chrám i tvrz. Svatý Václave legendy, chorál, nejstarší kroniky. Žij pravdu Mistr Jan, Běh na dlouhou trať, Bylo, nebylo. Práce s textem učebnice. Práce se Slovníkem spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Český jazyk Zpětný projektor. Nahrávky doplňkových textů a hudebních ukázek k učebnici. Internet. Český jazyk a literatura Metodika. CD nahrávky doplňkových textů a hudebních ukázek k učebnici. Čítanka nakl. Fraus, zpětný projektor. EGS vlastní jména, práce s mapou-vyhledat a pojmenovat státy EU. Historie-základy antiky,báje. MKV-slovanské jazyky. BIO práce se slovníkem, vyhledání a pojmenování. EVV životní prostředí,člověk a krajina. MDV porozumění odbornému textu. EVH písňová tvorba. DEJ katedrála,karel IV. EVV umění národních památek, ilustrace, architektura. MDV výběr literatury. Dokáže pracovat se základními jazykovými příručkami. Umí odlišit substantiva. Uvědomuje si odchylky od pravidelného skloňování. podst. Jmen. Umí odlišit adjektiva, pozná jmenné tvary. Ve skladbě si uvědomuje vztah mezi základními. větnými členy. Pozná skladbu souvětí. Určuje věty a dokáže je graficky vyjádřit. V souvětí dokáže doplnit základní interpunkci. Ovládá pravopis. jevy lexikální a morfologické. Seznamuje se s autory na téma Můj domov. Uvědomuje si pojem vlast, domov, rodné místo. Vyjádří pocity z přečteného textu, dokáže volně reprodukovat. 15

16 Český jazyk a literatura O stvoření člověka. Báje a pověsti. Byl jednou jeden. Pohádkové motivy. v textech různých autorů. Práce s biblí kniha Genesis. Poslech čteného textu. Odborný text. Seznamuje se s knihami s přírodní tematikou. Učivo dokáže pojmenovat základní literární pojmy. Pozn. v průběhu roku základy vývoje písma, písemné památky, teorie literárně výchovné aktivity divadlo,výstavy, čtenářský deník. Český jazyk a sloh Vyplňování jednoduchých tiskopisů. Práce ve skupinách,blocích-stálé i nestálé. Využití odborných projevů vývoj počítačů. Práce s textem učebnice Zpětný projektor Internet Tiskopisy, fax OSV mluvní cvičení, verbální a neverbální sdělení. EGS vypravování z cest. MDV hodnocení mediálního sdělení. MKV EVV člověk a prostředí, odlišnost, struktura. Dokáže vyplnit jednoduché tiskopisy. Je seznámen s jednotlivými druhy popisů. Jednoduché komunikační žánry. Dopis osobní a úřední. Popis a jeho funkce. Výtah a výpisky. Rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace. Vypravování. Umí použít přímou a nepřim. řeč při vypravování. Uvědomuje si dějovou posloupnost. Uplatňuje fantazii. Dokáže vystihnout vlastní postoje a emoce. Umí zvolit vhodné jazykové prostředky při vypravování. 16

17 Český jazyk a literatura SEKUNDA Obsah vzdělávání Metody a formy práce Pomůcky a výukový materiál Mezipředmětové vztahy Výstupy Nauka o významu slov. Slovo a sousloví. Nauka o tvoření slov. Slovní zásoba a její obohacování. Odvozování podstatných a přídavných jmen. Tvarosloví Slovesa Příslovce Příslovečné spřežky Stupňování příslovcí Skladba. Druhy vět podle postoje mluvčího. Věty jednočlenné a dvojčlenné. Větné členy. Vedlejší věty. Procvičování pravopis. Chrám i tvrz, Chvála české řeči Svatý Václave (chorál), Z Dalimilovy kroniky, Kosmova kronika, Blaničtí rytíři, Halas: Praze. Práce s učebnicí. Slovník synonym. Práce se Slovníkem spisovné. češtiny pro školu a veřejnost. Pravidla českého pravopisu. Práce s textem učebnice. Poslech mluveného slova. Český jazyk Zpětný projektor Nahrávky doplňkových textů a hudebních ukázek k učebnici. Internet. Český jazyk a literatura Zpětný projektor. Nahrávky doplňkových textů a hudebních ukázek k učebnici. Internet, ukázky z kronik. LV mnohovýznamová slova. ENV proces urbanizace. MKV Úmluva o právech dítěte. OSV neverbální komunikace, přísloví, lidová moudrost. EVH EVH významné památky. DEJ literární památky. (stavitelské,sochařské,malířské) Uvědomuje si sémantiku slov. Odvozuje podst. jména. Umí základy terminologie. Je seznámen se slovní zásobou a tvořením slov. Dokáže odvozovat podstatná a příd. jména. Poznává slovesné rody, příslovečné spřežky. Neohebná slova jejich využití ve větě. Dokáže poznávat věty dvojčlenné a jednočlenné, větné ekvivalenty, rozvíjející se větné členy. Používá výkladové a jiné slovníky. Ovládá zákl. pravopis. Vztah k mateřskému jazyku.. Poznává nejstarší liter. památky,kroniky. 17

18 Český jazyk a literatura Žij pravdu. Husův list. Miroslav Ivanov literatura faktu. Bylo nebylo. Olbracht O stvoření světa. Bajky Ezop, Krylov. O zvířatech a lidech. (Čapek, Kainar,Aškenazy, Saroyan,Wolker) Komunikace a sloh. Popis. Popis výrobku. Popis uměleckého díla. Popis pracovního postupu. Charakteristika. Líčení. Líčení krajiny. Výtah, žádost. Životopis. Vypravování. Ukázky umělecké lit. práce s nimi. Řízený rozhovor. Práce s textem učebnice. Výstava uměleckých děl. Encyklopedie. Film, televize pořady o přírodě. Český jazyk a sloh Reprodukce uměleckých děl. MKV dějiny Židů. Charakter člověka. ENV člověk a svět zvířat. ČSP technika a technologie. MKV estetické vnímání, vliv uměleckého díla, film. Slovník synonym. Díla umělecké literatury. VDO mezilidské vztahy, prosazování vlastního názoru. Práce s tiskopisy. Tiskopisy. OSV rodina, komunikace, mluvní cvičení, poznávání lidí. Seznamuje se s literaturou faktu. Seznamuje se s řeckými bájemi a pověstmi. V bajkách dokáže vyhledat a vyjádřit příslovím ponaučení. Formuluje vlastní názory na svět. Setkává se s dalšími autory knih o přírodě a zvířatech. Výstižně charakterizuje základní liter. pojmy. Dokáže rozlišit popis statický a dynamický. Umí rozlišit subjektivní od objektivního. Umí vyjádřit emoce při popisu. Učí se formulovat hlavní myšlenky textu. Dokáže vytvořit výpisky z odborného textu, výtah. Umí napsat strukturovaný životopis. Využívá rozšířené slovní zásoby při vypravování. 18

19 Český jazyk a literatura TERCIE Obsah vzdělávání Metody a formy práce Pomůcky a výukový materiál Mezipředmětové vztahy Výstupy Obohacování slovní zásoby. Nauka o tvoření slov. Slova přejatá. Tvaroslovný systém slov přejatých. Pravopis i/y v koncovkách. Předpony s, z, předložky s, z. Komplikované skupiny hlásek. Skladba. Věta jednoduchá a souvětí. Druhy vedlejších vět. Poměry mezi hlavními větami a větnými členy. Slovanské jazyky. Můj domov a svět. O bozích a lidech. Práce s učebnicí. Skupinové vyučování, práce s jazykovými příručkami. Projekt na odborné téma. Práce s učebnicí, foliemi, jazykové hry, přesmyčky, křížovky. Práce s učebnicí, učebnicemi jiných předmětů, mapami, domácí práce na internetu, hádanky. Práce s textem čítanky. Vyhledávání informací na internetu. Práce s odbornou literaturou. Skupinové vyučování. Český jazyk Práce s textem učebnice,novin a časopisů Odborná literatura Televize Internet Jazykové příručky, umělecká literatura, básnický text,cd ROM. Učebnice jiných předmětů. Český jazyk a literatura Učebnice. Internet. Odborná literatura. Zpětný projektor. MKV mezinárodní vztahy. EGS drogová tematika. MAT, EVV umění. VDO politologie. CHE názvosloví. OSV charitativní činnost, sociální skupiny, osobnosti. MDV film, hudba. MKV řecké báje,křesťanství. VDO lidská práva, etika. ENV zdravý životní styl, národní parky. OSV osobnosti dějin. MKV bajky moudrost starých národů. MDV počítače, publicistika. DEJ, BIO, FYZ VDO zednářství. MKV Anglie, islám. MDV divadlo, film. EVV, EVH EGS zeměpis světa. Pochopí principy tvoření slov. Dokáže skloňovat přejatá slova, v praxi je používat. Pochopí a běžně používá základní pravidla českého pravopisu. Umí poznávat základní strukturu skladebních prvků českého jazyka, v praxi je používá při tvoření vět a souvětí. Chápe příbuznost českého. jazyka s ostatními evropskými jazyky. Posílí pocit vlastenectví. Uvědomí si mnohotvárnost světa,cestopisy. 19

20 Český jazyk a literatura Ve službě bohu,králi a dámě. Vyšla hvězda nad Betlémem křesťanství. Sen,láska a smrt. Židovská tematika. Výtah. Charakteristika literární postavy. Výklad. Líčení. Úvaha. Souhrnné poučení o slohu. Práce s uměleckou literaturou. Práce s Biblí, poslech uměleckého textu. Práce s učebnicí,umělecký přednes. Vlastní literární práce. Projektové vyučování, vlastní domácí práce. Práce s učebnicí, odbornou literaturou, jazykovými. příručkami. Skupinové vyučování, práce s uměleckou literaturou, filmem. Práce s učebnicí, učebnicemi dalších předmětů. Práce s učebnicí, novinami a časopisy. Práce s učebnicí, projektové vyučování. Učebnice. Umělecká literatura. Bible. CD nahrávky. Umělecká literatura Encyklopedie malířství Internet, učebnice, návštěva žid. památníku. Český jazyk a sloh Učebnicové texty, učebnice dalších předmětů, odborná literatura. Film, DVD, internet. Odborná literatura. Umělecká literatura, školní učebnice, internet. Noviny, časopisy, učebnice Internet. OSV etika, osobnost. MKV arabská kultura. MDV sci-fi filmy. EGS zeměpisná orientace, střety civilizací. MKV kultura evropských národů. OSV vzory lidských vlastností. MDV film. OSV tolerance. MDV komiks. MKV judaismus. DEJ VDO obrana demokracie. EGS integrovaný záchranný systém. ENV zemědělství. OSV kulturní tradice. MDV filmový hrdina, hudba. EVV OSV věda, technika ENV zeměpisné poznatky EVV obrazy, literatura OSV etika, filozofie. MDV hromadné sdělovací prostředky. EGS současný život. Pochopí nejstarší kulturní tradice světa, báje. Naučí se v pověstech nacházet moudrost. Pochopí princip křesťanství, typy básní, legendy, podobenství. Pozná liter. formy balada, horor,sci-fi, byliny,ohlasy. Pochopí romantismus. Uvědomí si problematiku holocaustu. Chápe principy satiry, ironie, epigramu, existencialismu. Pochopí rozdělení jazykových stylů. Dokáže analyzovat text. Využívá bohatosti jazyka v charakteristice. Dokáže připravit odborný výklad. Používá obrazný jazyk v líčení. Používá logické uvažování v úvaze. Chápe zvláštnosti jazykových útvarů. 20

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje...2 2. Charakteristika školy...3 3. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Obsah 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Předkladatel základní údaje 1.3. Zřizovatel

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV LMP Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov, příspěvková organizace 1 1. Identifikační údaje: Název ŠVP Školní

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Předkladatel: Základní škola: Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Ulice, č.p., č.o.: Komenského č.p. 283, PSČ, město: 783 44 Náměšť na Hané Jméno

Více

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia Rámcový vzdělávací program pro gymnázia Výzkumný ústav pedagogický v Praze Rámcový vzdělávací program pro gymnázia RVP G utorský kolektiv utorský kolektiv Koncepce: Jaroslav Jeřábek, Stanislava Krčková,

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání platnost od 1. 9. 2007 s úpravami k 1. 9. 2009 Identifikační údaje školy název: Základní škola a mateřská škola, Praha 8,

Více

Informační technologie

Informační technologie Školní vzdělávací program 18-20-M/01 Informační technologie Střední odborná škola & Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Střední odborná škola & Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec 1/181 Úvodní

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18 20 M/01 Informační technologie 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Oficiální název: Školní

Více

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2.

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. stupeň BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ DO NITRA JAZYKŮ Příliš jsem, vyznati

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Zapomenou na to, co jste jim řekli, ale nezapomenou na to, jak se s vámi

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a ateřská škola Ostrava - Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Dokument vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2013 RNDr. Věra Havelková,

Více