Školní Vzdělávací Program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní Vzdělávací Program"

Transkript

1 Školní Vzdělávací Program Gymnázium, Jablonec nad Nisou, Dr. Randy 4094/13, , příspěvková organizace

2

3 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE CHARAKTERISTIKA ŠKOLY CHARAKTERISTIKA ŠVP UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ OSNOVY Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Francouzský jazyk Matematika Fyzika Chemie Zeměpis Dějepis Občanská výchova Biologie Informační a digitální technika Estetická výtvarná výchova Estetická výchova hudební Tělesná výchova Výchova ke zdraví HODNOCENÍ ŽÁKU A AUTOEVALUACE ŠKOLY Klasifikační řád Autoevaluace školy

4 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vzdělávací program osmiletý Studijní forma vzdělávání denní forma vzdělávání Předkladatel název školy: Gymnázium, Jablonec nad Nisou, Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace adresa: Dr. Randy 4096/13, , Jablonec nad Nisou IČO: Rezortní identifikátor školy: IZO: ředitel školy: RNDr. Tomáš Hofrichter, Ph.D. telefon: fax: web stránky školy: Zřizovatel Liberecký kraj U Jezu 642/2a, , Liberec Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje telefon: fax:

5 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Velikost školy Škola má 16 tříd, v každém ročníku jednu třídu s osmiletým studijním programem (obor vzdělávání KKOV 7941K/801), jednu třídu se čtyřletým studijním programem (obor vzdělávání KKOV 7941K/401) a jednu třídu se čtyřletým studijním programem se zaměřením na sportovní přípravu (obor vzdělávání KKOV 7941K/420). Vybavení školy Budova v ulici Dr. Randy je z roku 1984, v letech 2000 až 2002 prošla rozsáhlou rekonstrukcí spočívající v modernizaci topného systému, výměně oken a zateplení pláště celé budovy. Největším problémem budovy v současné době je zejména stav sociálních zařízení, vnitřních rozvodů plynu, elektřiny a vody a stav podlah v učebnách. Vedle 16 kmenových učeben disponuje škola 18 odbornými učebnami (biologie, chemie, fyzika, matematika, dějepis, 2 učebny výpočetní techniky, hudební výchova, 3 učebny anglického jazyka, 2 učebny německého jazyka, 2 učebny výtvarné výchovy, učebna francouzského jazyka, 2 tělocvičny). Škola je dále vybavena posilovnou a školní knihovnou s internetem. Volný přístup k internetu je možný ve studovně i mimo vyučování. V areálu školy je k dispozici školní jídelna, ale i speciální výtah umožňující pohyb po škole handicapovaným osobám. Pro dopravu studentů na školních akcích je možné využívat 3 školní mikrobusy. Charakteristika pedagogického sboru Ve škole pracuje 38 kmenových učitelů a sportovní přípravu zajišťuje 14 kvalifikovaných trenérů. Na škole vyučuje rodilý mluvčí v hodinách anglického jazyka. Všichni učitelé jsou plně aprobovaní. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Škola dlouhodobě spolupracuje s partnerskými školami v zahraničí, organizuje výměnné pobyty. Jde o školy: Gymnasium Jakob-Bruckner v Kaufbeurenu, Christian-Weise-Gymnasium v Žitavě (SRN), Gymnázium ve Vicenze (Itálie) Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Při škole je zřízena Školská rada. Školská rada má šest členů. Rodiče a zákonní zástupci žáků spolupracují s vedením školy prostřednictvím pravidelných schůzek Rady důvěrníků, v níž je po jednom zástupci rodičů z každé třídy. Zde získávají informace a mohou ovlivnit dění ve škole. V rámci prevence sociálně patologických jevů (všechny typy závislostí, šikana) gymnázium spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou. Na škole rovněž funguje Peer program, kde sami žáci organizují besedy a setkání s protidrogovou tématikou a nabízejí pomoc ostatním při problémech souvisejících s drogami. Škola každoročně pořádá shromáždění všech žáků a pedagogů v rámci oslav dne 17. listopadu. Při té příležitosti oceňuje nejúspěšnější studenty za uplynulý školní rok. Před Vánoci pravidelně pořádá večer v Městském divadle. 5

6 CHARAKTERISTIKA ŠVP 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP Zaměření školy ŠVP je zpracován podle RVP ZV (nižší stupeň gymnázia) a vyhovuje všem jeho požadavkům. Během studia je kladen důraz na souvislosti a mezioborové vztahy. Během studia je kladen důraz na výuku cizích jazyků. Prvním cizím jazykem je jazyk anglický. Další cizí jazyk si žák volí pro studium již v prvním ročníku osmiletého studia. Vybírají mezi jazykem německým a francouzským. Změna v průběhu studia ani při přechodu na vyšší stupeň gymnázia není možná. Žáci, kteří jsou přijati ke studiu od pátého ročníku, provádí volbu dalšího cizího jazyka pro celé studium. Je zachována klasická nabídka předmětů bez integrace, je však kladen velký důraz na provázanost učebních osnov ve všech předmětech. ŠVP Základní kvalita dále žákům poskytuje: větší motivaci ke studiu díky možnosti pracovat s žáky v mladším věku trvalejší a hlubší pracovní návyky častější projektovou výuku lepší znalost cizích jazyků díky dlouhodobější práci s žáky stejné úrovně Profil absolventa ŠVP Základní kvalita Žáci jsou po absolvování čtvrtého ročníku posledního ročníku povinné školní docházky vybaveni znalostmi, které odpovídají všem požadavkům RVP ZV ve všech vzdělávacích oblastech. Žáci jsou po absolvování čtvrtého ročníku posledního ročníku povinné školní docházky připraveni úspěšně složit zkoušku potřebnou k postupu na vyšší gymnázium. Žáci během studia získají návyky a dovednosti potřebné pro další profesní orientaci práce s více zdroji informací, týmová práce, schopnost prezentace výsledků, schopnost diskuse. Díky účelné provázanosti studijních programů na nižším a vyšším stupni a pestré škále výchovných a vzdělávacích strategií již na nižším stupni mají návyky a dovednosti absolventů trvalý charakter. Organizace přijímacího řízení Přijímací řízení se řídí příslušnou vyhláškou MŠMT. Všichni uchazeči o studium skládají přijímací zkoušku prominutí zkoušky není možné. Každý uchazeč obdrží pro účely přijímacího řízení body za výsledky v předchozím studiu a za úspěchy v mimoškolních činnostech. O přijetí rozhoduje pořadí uchazečů o studium, které je dáno váženým součtem všech bodů přidělených v přijímacím řízení (jak bodů ze všech zkoušek, tak bodů za předchozí studium a úspěchy v mimoškolních činnostech). Uchazeči o studium podle ŠVP Základní kvalita skládají přijímací zkoušku z matematiky písemnou formou, z českého jazyka písemnou formou a test obecných studijních předpokladů. Každá část zkoušky je obodována. Uchazeči o studium, u kterých byla diagnostikována některá specifická porucha učení (dyslexie, dysgrafie atd.) či studenti se zvláštními potřebami vyplývajícími z jejich zdravotního stavu mohou mít průběh přijímacích zkoušek upraven. Přesné informace o bodování jednotlivých částí přijímací zkoušky, o bodech přidělovaných za výsledky předchozího studia a za úspěchy v mimoškolních činnostech, o úpravě průběhu přijímací zkoušky potřebné pro uchazeče o studium lze najít na internetových stránkách Každoročně škola pořádá seminář Jak nezkazit přijímačky, kde se uchazeči i jejich rodiče mohou seznámit s kritérii zkoušek. 6

7 CHARAKTERISTIKA ŠVP Výchovné a vzdělávací strategie Ve výuce jsou ve vhodném poměru zastoupeny jak klasické metody výuky, tak moderní. Jde zejména o: podporu výuky pomocí didaktické techniky semináře a diskuse samostatné a týmové projekty dlouhodobou samostatnou práci prezentaci a obhajobu výsledků (i v cizím jazyce) praktickou výuku (exkurze, výuka v terénu) Ve výuce je kladen důraz na vlastní zodpovědnost studentů za své vzdělání a výsledky svého studia. Učební plán a osnovy předmětů jsou sestaveny s důrazem na vztahy a souvislosti mezi předměty. Při dělení tříd na skupiny je brán ohled zejména na pokročilost žáků. Škola nabízí další aktivity pro volný čas studentů formou nepovinných předmětů. Žáci mají možnost podílet se na řízení a organizaci školního života prostřednictvím Studentské rady, kde je zastoupeno po dvou žácích z každé třídy. Škola soustředěně rozvíjí všechny klíčové kompetence žáků. Následující tabulka podává ucelený přehled hlavních aktivit, které jsou součástí výuky. Nižší stupeň gymnázia Frontální výuka je běžně používanou strategií a je zařazena v každém ročníku studia Pamětné učení, zvládnutí faktů je běžně používanou strategií, žáci jsou vedeni k poznání, že k pochopení učiva je třeba dostatečné množství znalostí kompetence k učení kompetence k učení Laboratorní práce jsou zařazovány průběžně v předmětech biologie, chemie a fyzika žáci pracují samostatně nebo ve skupinkách podle povahy prováděných experimentů Projektová práce je zařazen pro žáky všech ročníků, pro každý ročník jinou formou je zadáno centrální téma, žáci si volí problém, který řeší důraz je kladen na řešení problému v týmu, mezipředmětové vztahy a na prezentaci výsledků je zařazován v předem známých termínech změna vyučování (exkurze, praktická výuka, samostatná a týmová práce žáků, prezentace výsledků) Exkurze pro praktickou výuku jsou využívána zařízení, která praktickou výuku nabízejí (např. ZOO Liberec, elektrárna v Popelnici, ) Seznamovací pobyt pro žáky prvního ročníku probíhá na začátku studia, zpravidla v září délka trvání je 4 dny jejím hlavním cílem je utvoření třídního kolektivu a seznámení žáků mezi sebou a s vyučujícími Lyžařský výcvikový kurz pro žáky druhého ročníku délka trvání je 6 7 dní kompetence komunikativní kompetence k řešení problémů kompetence pracovní kompetence k řešení problémů kompetence sociální a personální kompetence občanské kompetence komunikativní kompetence k učení kompetence sociální a personální kompetence občanské kompetence komunikativní kompetence občanské kompetence komunikativní 7

8 CHARAKTERISTIKA ŠVP Předmětové soutěže je podporována účast žáků ve všech předmětových soutěžích je vedena tabule úspěchů ve všech předmětových soutěžích Sportovní soutěže škola se pravidelně účastní sportovních soutěží škol každoročně je koncem roku pořádán sportovní den kompetence k učení kompetence k řešení problémů kompetence sociální a personální Zabezpečení výuky pro žáky se speciálními potřebami Žáci se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie ) mají podle charakteru poruchy změněna pravidla pro hodnocení viz odstavec 6.1 Žáci, kterým zdravotní stav neumožňuje studovat běžným způsobem, mohou studovat podle individuálního vzdělávacího plánu způsoby takového studia jsou uvedeny v následující části Rodiče či zákonní zástupci studentů se studijními problémy jsou včas informováni, ve vzájemné spolupráci je hledáno řešení. Škola spolupracuje s pedagogicko psychologickou poradnou Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Žáci, kteří dosahují výborných výsledků ve sportu, hře na hudební nástroj apod., mohou studovat podle individuálního vzdělávacího plánu. O studium podle individuálního vzdělávacího plánu mají možnost požádat všichni žáci. Škola rozlišuje tři typy individuálních vzdělávacích plánů: Termínované zkoušení. Žák je přezkušován (jakoukoli formou) po předchozí domluvě s vyučujícím. Obvykle mají tito studenti dohodnut den v týdnu, kdy mohou být z daného předmětu přezkušováni. Žák navštěvuje vyučování v plném rozsahu, je mu umožňována účast na soustředěních. Tento studijní plán je udělován zpravidla žákům, kteří se věnují výkonnostně sportu, hře na hudební nástroj či jiné, časově náročné aktivitě a dosahují v ní výborných výsledků. Samostatné studium. Student dochází do školy podle individuálního rozvrhu, termíny zkoušek a uzavírání klasifikace jsou dohodnuty na individuální termíny. Tento studijní plán je udělován reprezentantům ČR v některé sportovní disciplíně, jejichž sezóna jim neumožňuje pravidelnou návštěvu školy. Rozložení posledního ročníku studia. Tento model je používán pouze v posledním ročníku u žáků oboru vzdělávání Gymnázium sportovní příprava. Pro jeho udělení je podmínkou státní reprezentace a dobré studijní výsledky v předchozích letech. Žák absolvuje poslední ročník během dvou let tak, že zpravidla do prvního roku rozložení uzavírá své nematuritní předměty. V následujícím školním roce pak navštěvuje pouze předměty maturitní. Na udělení individuálního studijního plánu nemají žáci nárok a může jim být odebrán. Stane se tak v případě, že nedodržují povinnosti (zejména termíny uzavírání klasifikace, docházku do výuky apod.), které jsou jim uloženy. Podmínkou udělení individuálního studijního plánu jsou také dobré studijní výsledky. 8

9 CHARAKTERISTIKA ŠVP Začlenění průřezových témat Všechny tématické okruhy všech průřezových témat jsou začleněny jako součást povinných vzdělávacích předmětů. P1 Osobnostní a sociální výchova P1.1 Rozvoj schopností sebepoznávání: součást všech vzdělávacích předmětů P1.2 Sebepoznání a sebepojetí: ČJL: Prima literatura O stvoření člověka, sloh jednoduché komunikační žánry, sekunda sloh charakteristika, životopis,vypravování, tercie literatura Můj domov a svět, sloh líčení, kvarta literatura Můj domov a svět ANJ: Prima kvarta - průběžně NEJ: Prima kvarta - průběžně FRJ: Prima kvarta průběžně ZEM: Prima postavení Země ve vesmíru DEJ: Prima vývoj člověka ve společnosti BIO: Tercie vývoj člověka, kvarta - dědičnost OBV: Prima člověk v rytmu času, rodinný život, život ve škole, sekunda Patříme k lidem, kultura, umění, majetek, tercie osobnost P1.3 Seberegulace a sebeorganizace: ČJL: Prima sloh výpisky, výtah, sekunda sloh popis, životopis, kvarta sloh diskuse, proslov OBV: Prima cyklus přírody, ve škole, domov, tercie osobnost (kdo jsem, kam jdu, jak se znám, co chci, co mohu), kvarta zaměstnání, brigáda P1.4 Psychohygiena: BIO: Tercie výživa a zdraví, tělesná a duševní hygiena, režim dne OBV: Tercie osobnost, psychické procesy a stavy, umím žít zdravě? VYZ: Kvarta bezpečné chování, sexuální výchova P1.5 Kreativita ČJL: Prima sloh vypravování, sekunda sloh - popis, charakteristika, vypravování, kvarta úvaha, proslov, diskuse, projekty ANJ Prima projekt o volném času, sekunda psaní příběhu, tercie projekt o své zemi, o incidentu, kvarta projekt o módě FRJ: Sekunda tvorba www stránky, tercie projekt koláž, kvarta projekt reklama, novin EVV, EVH: Prima kvarta průběžně P1.6 Poznávání lidí: CJL: Sekunda literatura O zvířatech a lidech, sloh charakteristika, tercie literatura O bozích a lidech, sloh charakteristika, kvarta literatura Mezi lidmi, sloh charakteristika ANJ: Prima kvarta průběžně NEJ: Prima kvarta průběžně FRJ: Prima kvarta průběžně OBV: Prima rodina, ve škole, významné osobnosti, sekunda patříme k lidem, mezi vrstevníky, kvarta na úřadu, problémy současného světa P1.7 Mezilidské vztahy, komunikace, kooperace: ČJL: Prima sloh jednoduché komunikační žánry, kvarta sloh diskuse ANJ: Prima kvarta průběžně NEJ: Prima kvarta průběžně FRJ: Prima kvarta průběžně OBV: Sekunda život mezi lidmi, mezi vrstevníky, lidská práva, svoboda, kvarta na úřadu, v zaměstnání BIO, CHE, FYZ: laboratorní práce práce ve dvojicích, ve skupinách 9

10 CHARAKTERISTIKA ŠVP P2 Výchova demokratického občana P2.1 Občanská společnost a škola, a stát, občan: OBV: Prima život ve škole, místo., kde žijeme, ČR demokratický právní stát, sekunda mezi vrstevníky, cesta k demokracii, kvarta - já občan obce, Evropská unie P2.2 Formy participace občanů v politickém životě: OBV: Sekunda řízení společnosti, cesta k demokracii, volby, začlenění do veřejného života, nadnárodní organizace, lidská práva, tercie studentský parlament, kvarta jsem občanem EU P2.3 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování: OBV: Sekunda řízení společnosti, cesta k demokracii, volby DEJ: Prima demokracie v Řecku, kvarta vývoj ČSSR po 2. světové válce, obnova demokracie ve východní Evropě, vznik ČR P3 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech P3.1 Evropa a svět nás zajímá, objevujeme Evropu a svět: ZEM: Sekunda regiony světa ANJ: Prima - kvarta život v Británii a ostatních anglicky mluvících zemích NEJ: Prima kvarta život v Německu a ostatních německy mluvících zemích FRJ: Prima kvarta život ve Francii a ostatních francouzsky mluvících zemích OBV:Sekunda spolupráce mezi zeměmi EU, nadnárodní organizace NATO, OSN, tercie právo v Evropě, kvarta Evropská unie DEJ: Prima kvarta - průběžně P3.2 Jsme Evropané: OBV: Tercie studentský parlament, kvarta jsem občanem EU P4 Multikulturní výchova P4.1 Kulturní diference EVV : Prima kvarta průběžně EVH: Prima kvarta průběžně OBV: Prima život v regionech, ty, já, on jsme rozdílní, sekunda tolerance k národnostním menšinám, lidská práva, rovnost, nerovnost ZEM: Tercie kvarta obyvatelstvo, národnostní menšiny DEJ : Prima kořeny civilizací, náboženství P4.2 Etnický původ: DEJ : Prima kořeny civilizací, náboženství P4.3 Multikulturalita: EVV: Prima kvarta průběžně EVH: Prima kvarta průběžně DEJ: Prima kvarta průběžně ZEM: Sekunda regiony světa OBV: Sekunda tolerance k národnostním menšinám, lidská práva, rovnost, nerovnost P5 Enviromentální výchova P5.1 Ekosystémy: BIO: Sekunda les, louka P5.2 Základní podmínky života: BIO: Prima buňka, projevy života, tercie zdraví, tělesná i duševní hygiena, kvarta ekologie ZEM: Prima planeta Země P5.3 Lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí: OBV: Sekunda zachraňme zemi BIO: Kvarta člověk a životní prostředí CHE: Kvarta znečišťování životního prostředí FRJ: Kvarta projekt třídění odpadu, ekologie 10

11 CHARAKTERISTIKA ŠVP P6 Mediální výchova P6.1 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení: ČJL: Prima kvarta literatura, sloh průběžně ANJ, NEJ, FRJ: Prima kvarta práce s autentickým materiálem (novinové články) P6.2 Stavba mediálních sdělení: ČJL: Sekunda sloh žádost, kvarta fejeton P6.3 Vnímání autora mediálních sdělení: ČJL: prima kvarta literatura průběžně P6.4 Fungování a vliv médií ve společnosti: ČJL: prima kvarta literatura průběžně P6.5 Tvorba mediálního sdělení: IDT: Prima, tercie, kvarta průběžně ČJL: Sekunda sloh žádost, kvarta fejeton P6.6 Práce v realizačním týmu: ANJ, FRJ: projekty FYZ, CHE, BIO: laboratorní práce 11

12 UČEBNÍ PLÁN 4 UČEBNÍ PLÁN Předměty V1.A V2.A V3.A V4.A Český jazyk a literatura 1) Anglický jazyk 2) Německý jazyk / Francouzský jazyk 2) Matematika 1) Informatika a digitální technika 2) 6) Dějepis Občanská výchova 5) Fyzika 3) Chemie 3) Biologie 3) 4) Zeměpis Estetická výchova hudební Estetická výchova výtvarná Výchova ke zdraví Tělesná výchova 4) Součty Poznámky: 1) Třída se v jedné hodině týdně dělí na poloviny. 2) Třída se ve všech hodinách dělí na poloviny. 3) Součástí výuky je část vzdělávacího obsahu oblasti Člověk a svět práce tématický okruh Práce s laboratorní technikou. 4) Součástí vzdělávacího obsahu je část obsahu oblasti Výchova ke zdraví. 5) Součástí vzdělávacího obsahu je obsah oblasti Člověk a svět práce tématický okruh Svět práce. 6) Součástí vzdělávacího obsahu je obsah oblasti Člověk a svět práce tématický okruh Využití digitálních technologií. 12

13 UČEBNÍ OSNOVY 5 UČEBNÍ OSNOVY 5.1 Český jazyk a literatura PRIMA SEKUNDA TERCIE KVARTA Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obsah předmětu český jazyk a literatura má komplexní charakter, ale pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační a slohové výchovy, jazykové výchovy a literární výchovy. Ve výuce se však vzdělávací obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná. Vyučovací předmět má časovou dotaci v primě 5 hodin, v dalších ročnících 4 hodiny týdně. Výuka probíhá většinou ve třídách, někdy v učebně informatiky, neboť využíváme všech dostupných výukových programů. Výjimečně pracujeme i mimo školu, zejména při slohové výchově. V komunikační a slohové výchově je hlavním cílem rozvíjení komunikačních schopností žáků, jejich tvořivosti a fantazie. V jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy. Cílem je naučit žáky jasně, přehledně a srozumitelně se vyjadřovat ústně i písemně, vhodným způsobem komunikovat s okolním světem. V literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární žánry, učí se vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory o přečteném díle. Literární výchova má za cíl rozvoj žákovy osobnosti, jeho citů, pochopení mezilidských vztahů, rozpoznání dobra a zla, rozvoj estetického cítění, odlišení literárních hodnot od komerční literatury, podněcování žáků k četbě (aby jí dali přednost před televizními programy, videokazetami a počítačovými hrami). Do vyučovacího předmětu český jazyk a literatura jsou zařazena všechna průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova a Mediální výchova. Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Učitel klade důraz na pozitivní motivaci žáka používá vhodné učební pomůcky (slovníky, jazykové příručky, encyklopedie, tabule gramatických přehledů) a audiovizuální techniku předkládá dostatek informačních zdrojů z učebnice a pracovních textů zařazuje práci s jazykovými příručkami a slovníky věnuje se dovednosti autokorekce chyb Kompetence k řešení problémů Učitel motivuje žáka k samostatnému řešení daného problému a napomáhá mu hledat další řešení 13

14 Český jazyk a literatura zadává úkoly k posílení schopnosti žáka využívat vlastních zkušeností (například získaných z četby a samostudia) a z vlastního úsudku předkládá modelové situace a vede žáka k jejich optimálnímu řešení s využitím kreativity klade důraz na analýzu přečtených textů a kritické posouzení jejich obsahu, porovnání jevů, zjištění shod a odlišností, třídění podle hledisek, zobecnění Kompetence komunikativní Učitel zařazuje řečnická cvičení a slohové práce na dané téma zařazuje diskusní kroužky a besedy nabízí žákům využívání informační a komunikační technologie pro komunikaci s okolním světem Kompetence sociální a personální Učitel zařazuje práci ve skupině a klade důraz na vytvoření pravidel práce v týmu (organizace práce, rozdělení rolí, spolupráce, ohleduplnost, úcta) a jejich respektování samotnými žáky uplatňuje individuální přístup k talentovaným žákům (rozšiřující úkoly), ale i k žákům s poruchami učení (spolupráce se speciálním pedagogem) vnáší přátelskou atmosféru do procesu výuky posiluje sebedůvěru žáka a jeho samostatný rozvoj Kompetence občanské Učitel respektuje věkové, intelektové, sociální a etnické zvláštnosti žáka podporuje u žáků projevování pozitivních postojů k uměleckým dílům, k ochraně kulturního dědictví a ocenění našich tradic aktivně zapojuje žáky do kulturního dění účastí na kulturních akcích, popř. účastí na jejich organizování a účastí v soutěžích Kompetence pracovní Učitel rozvíjí u žáka smysl pro povinnost vyžadováním přípravy na výuku, shromažďováním materiálů kontroluje samostatné práce žáka 14

15 Český jazyk a literatura PRIMA Obsah vzdělávání Metody a formy práce Pomůcky a výukový materiál Mezipředmětové vztahy Výstupy Tvarosloví opakování slovních druhů. Přídavná jména, skloňování a jmenné tvary přídavných jmen. Zájmena. Číslovky. Slovesa mluvnické kategorie, podmiňovací způsob. Skladba větné členy. Věta jednoduchá a souvětí. Zvuková stránka jazyka. Spisovná a nespisovná výslovnost. Můj domov, Chrám i tvrz. Svatý Václave legendy, chorál, nejstarší kroniky. Žij pravdu Mistr Jan, Běh na dlouhou trať, Bylo, nebylo. Práce s textem učebnice. Práce se Slovníkem spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Český jazyk Zpětný projektor. Nahrávky doplňkových textů a hudebních ukázek k učebnici. Internet. Český jazyk a literatura Metodika. CD nahrávky doplňkových textů a hudebních ukázek k učebnici. Čítanka nakl. Fraus, zpětný projektor. EGS vlastní jména, práce s mapou-vyhledat a pojmenovat státy EU. Historie-základy antiky,báje. MKV-slovanské jazyky. BIO práce se slovníkem, vyhledání a pojmenování. EVV životní prostředí,člověk a krajina. MDV porozumění odbornému textu. EVH písňová tvorba. DEJ katedrála,karel IV. EVV umění národních památek, ilustrace, architektura. MDV výběr literatury. Dokáže pracovat se základními jazykovými příručkami. Umí odlišit substantiva. Uvědomuje si odchylky od pravidelného skloňování. podst. Jmen. Umí odlišit adjektiva, pozná jmenné tvary. Ve skladbě si uvědomuje vztah mezi základními. větnými členy. Pozná skladbu souvětí. Určuje věty a dokáže je graficky vyjádřit. V souvětí dokáže doplnit základní interpunkci. Ovládá pravopis. jevy lexikální a morfologické. Seznamuje se s autory na téma Můj domov. Uvědomuje si pojem vlast, domov, rodné místo. Vyjádří pocity z přečteného textu, dokáže volně reprodukovat. 15

16 Český jazyk a literatura O stvoření člověka. Báje a pověsti. Byl jednou jeden. Pohádkové motivy. v textech různých autorů. Práce s biblí kniha Genesis. Poslech čteného textu. Odborný text. Seznamuje se s knihami s přírodní tematikou. Učivo dokáže pojmenovat základní literární pojmy. Pozn. v průběhu roku základy vývoje písma, písemné památky, teorie literárně výchovné aktivity divadlo,výstavy, čtenářský deník. Český jazyk a sloh Vyplňování jednoduchých tiskopisů. Práce ve skupinách,blocích-stálé i nestálé. Využití odborných projevů vývoj počítačů. Práce s textem učebnice Zpětný projektor Internet Tiskopisy, fax OSV mluvní cvičení, verbální a neverbální sdělení. EGS vypravování z cest. MDV hodnocení mediálního sdělení. MKV EVV člověk a prostředí, odlišnost, struktura. Dokáže vyplnit jednoduché tiskopisy. Je seznámen s jednotlivými druhy popisů. Jednoduché komunikační žánry. Dopis osobní a úřední. Popis a jeho funkce. Výtah a výpisky. Rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace. Vypravování. Umí použít přímou a nepřim. řeč při vypravování. Uvědomuje si dějovou posloupnost. Uplatňuje fantazii. Dokáže vystihnout vlastní postoje a emoce. Umí zvolit vhodné jazykové prostředky při vypravování. 16

17 Český jazyk a literatura SEKUNDA Obsah vzdělávání Metody a formy práce Pomůcky a výukový materiál Mezipředmětové vztahy Výstupy Nauka o významu slov. Slovo a sousloví. Nauka o tvoření slov. Slovní zásoba a její obohacování. Odvozování podstatných a přídavných jmen. Tvarosloví Slovesa Příslovce Příslovečné spřežky Stupňování příslovcí Skladba. Druhy vět podle postoje mluvčího. Věty jednočlenné a dvojčlenné. Větné členy. Vedlejší věty. Procvičování pravopis. Chrám i tvrz, Chvála české řeči Svatý Václave (chorál), Z Dalimilovy kroniky, Kosmova kronika, Blaničtí rytíři, Halas: Praze. Práce s učebnicí. Slovník synonym. Práce se Slovníkem spisovné. češtiny pro školu a veřejnost. Pravidla českého pravopisu. Práce s textem učebnice. Poslech mluveného slova. Český jazyk Zpětný projektor Nahrávky doplňkových textů a hudebních ukázek k učebnici. Internet. Český jazyk a literatura Zpětný projektor. Nahrávky doplňkových textů a hudebních ukázek k učebnici. Internet, ukázky z kronik. LV mnohovýznamová slova. ENV proces urbanizace. MKV Úmluva o právech dítěte. OSV neverbální komunikace, přísloví, lidová moudrost. EVH EVH významné památky. DEJ literární památky. (stavitelské,sochařské,malířské) Uvědomuje si sémantiku slov. Odvozuje podst. jména. Umí základy terminologie. Je seznámen se slovní zásobou a tvořením slov. Dokáže odvozovat podstatná a příd. jména. Poznává slovesné rody, příslovečné spřežky. Neohebná slova jejich využití ve větě. Dokáže poznávat věty dvojčlenné a jednočlenné, větné ekvivalenty, rozvíjející se větné členy. Používá výkladové a jiné slovníky. Ovládá zákl. pravopis. Vztah k mateřskému jazyku.. Poznává nejstarší liter. památky,kroniky. 17

18 Český jazyk a literatura Žij pravdu. Husův list. Miroslav Ivanov literatura faktu. Bylo nebylo. Olbracht O stvoření světa. Bajky Ezop, Krylov. O zvířatech a lidech. (Čapek, Kainar,Aškenazy, Saroyan,Wolker) Komunikace a sloh. Popis. Popis výrobku. Popis uměleckého díla. Popis pracovního postupu. Charakteristika. Líčení. Líčení krajiny. Výtah, žádost. Životopis. Vypravování. Ukázky umělecké lit. práce s nimi. Řízený rozhovor. Práce s textem učebnice. Výstava uměleckých děl. Encyklopedie. Film, televize pořady o přírodě. Český jazyk a sloh Reprodukce uměleckých děl. MKV dějiny Židů. Charakter člověka. ENV člověk a svět zvířat. ČSP technika a technologie. MKV estetické vnímání, vliv uměleckého díla, film. Slovník synonym. Díla umělecké literatury. VDO mezilidské vztahy, prosazování vlastního názoru. Práce s tiskopisy. Tiskopisy. OSV rodina, komunikace, mluvní cvičení, poznávání lidí. Seznamuje se s literaturou faktu. Seznamuje se s řeckými bájemi a pověstmi. V bajkách dokáže vyhledat a vyjádřit příslovím ponaučení. Formuluje vlastní názory na svět. Setkává se s dalšími autory knih o přírodě a zvířatech. Výstižně charakterizuje základní liter. pojmy. Dokáže rozlišit popis statický a dynamický. Umí rozlišit subjektivní od objektivního. Umí vyjádřit emoce při popisu. Učí se formulovat hlavní myšlenky textu. Dokáže vytvořit výpisky z odborného textu, výtah. Umí napsat strukturovaný životopis. Využívá rozšířené slovní zásoby při vypravování. 18

19 Český jazyk a literatura TERCIE Obsah vzdělávání Metody a formy práce Pomůcky a výukový materiál Mezipředmětové vztahy Výstupy Obohacování slovní zásoby. Nauka o tvoření slov. Slova přejatá. Tvaroslovný systém slov přejatých. Pravopis i/y v koncovkách. Předpony s, z, předložky s, z. Komplikované skupiny hlásek. Skladba. Věta jednoduchá a souvětí. Druhy vedlejších vět. Poměry mezi hlavními větami a větnými členy. Slovanské jazyky. Můj domov a svět. O bozích a lidech. Práce s učebnicí. Skupinové vyučování, práce s jazykovými příručkami. Projekt na odborné téma. Práce s učebnicí, foliemi, jazykové hry, přesmyčky, křížovky. Práce s učebnicí, učebnicemi jiných předmětů, mapami, domácí práce na internetu, hádanky. Práce s textem čítanky. Vyhledávání informací na internetu. Práce s odbornou literaturou. Skupinové vyučování. Český jazyk Práce s textem učebnice,novin a časopisů Odborná literatura Televize Internet Jazykové příručky, umělecká literatura, básnický text,cd ROM. Učebnice jiných předmětů. Český jazyk a literatura Učebnice. Internet. Odborná literatura. Zpětný projektor. MKV mezinárodní vztahy. EGS drogová tematika. MAT, EVV umění. VDO politologie. CHE názvosloví. OSV charitativní činnost, sociální skupiny, osobnosti. MDV film, hudba. MKV řecké báje,křesťanství. VDO lidská práva, etika. ENV zdravý životní styl, národní parky. OSV osobnosti dějin. MKV bajky moudrost starých národů. MDV počítače, publicistika. DEJ, BIO, FYZ VDO zednářství. MKV Anglie, islám. MDV divadlo, film. EVV, EVH EGS zeměpis světa. Pochopí principy tvoření slov. Dokáže skloňovat přejatá slova, v praxi je používat. Pochopí a běžně používá základní pravidla českého pravopisu. Umí poznávat základní strukturu skladebních prvků českého jazyka, v praxi je používá při tvoření vět a souvětí. Chápe příbuznost českého. jazyka s ostatními evropskými jazyky. Posílí pocit vlastenectví. Uvědomí si mnohotvárnost světa,cestopisy. 19

20 Český jazyk a literatura Ve službě bohu,králi a dámě. Vyšla hvězda nad Betlémem křesťanství. Sen,láska a smrt. Židovská tematika. Výtah. Charakteristika literární postavy. Výklad. Líčení. Úvaha. Souhrnné poučení o slohu. Práce s uměleckou literaturou. Práce s Biblí, poslech uměleckého textu. Práce s učebnicí,umělecký přednes. Vlastní literární práce. Projektové vyučování, vlastní domácí práce. Práce s učebnicí, odbornou literaturou, jazykovými. příručkami. Skupinové vyučování, práce s uměleckou literaturou, filmem. Práce s učebnicí, učebnicemi dalších předmětů. Práce s učebnicí, novinami a časopisy. Práce s učebnicí, projektové vyučování. Učebnice. Umělecká literatura. Bible. CD nahrávky. Umělecká literatura Encyklopedie malířství Internet, učebnice, návštěva žid. památníku. Český jazyk a sloh Učebnicové texty, učebnice dalších předmětů, odborná literatura. Film, DVD, internet. Odborná literatura. Umělecká literatura, školní učebnice, internet. Noviny, časopisy, učebnice Internet. OSV etika, osobnost. MKV arabská kultura. MDV sci-fi filmy. EGS zeměpisná orientace, střety civilizací. MKV kultura evropských národů. OSV vzory lidských vlastností. MDV film. OSV tolerance. MDV komiks. MKV judaismus. DEJ VDO obrana demokracie. EGS integrovaný záchranný systém. ENV zemědělství. OSV kulturní tradice. MDV filmový hrdina, hudba. EVV OSV věda, technika ENV zeměpisné poznatky EVV obrazy, literatura OSV etika, filozofie. MDV hromadné sdělovací prostředky. EGS současný život. Pochopí nejstarší kulturní tradice světa, báje. Naučí se v pověstech nacházet moudrost. Pochopí princip křesťanství, typy básní, legendy, podobenství. Pozná liter. formy balada, horor,sci-fi, byliny,ohlasy. Pochopí romantismus. Uvědomí si problematiku holocaustu. Chápe principy satiry, ironie, epigramu, existencialismu. Pochopí rozdělení jazykových stylů. Dokáže analyzovat text. Využívá bohatosti jazyka v charakteristice. Dokáže připravit odborný výklad. Používá obrazný jazyk v líčení. Používá logické uvažování v úvaze. Chápe zvláštnosti jazykových útvarů. 20

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ Očekávané výstupy Receptivní řečové dovednosti Produktivní řečové dovednosti Interaktivní řečové dovednosti 1)

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2012/2013) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2012/2013) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2012/2013) Období 2. STUPEŇ Očekávané výstupy Receptivní řečové dovednosti Produktivní řečové dovednosti Interaktivní řečové dovednosti 1)

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu V tomto období shrnujeme a prohlubujeme vědomosti žáků ve všech oblastech jazykového vzdělávání na základní škole. K tomu jsou využívány

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

1. Český jazyk a literatura

1. Český jazyk a literatura 1. Český jazyk a literatura 23 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6.1 Český jazyk a literatura 6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

Ruský jazyk nižší gymnázium

Ruský jazyk nižší gymnázium Ruský jazyk nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Vede žáka k chápání jazyka

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník Charakteristika předmětu ANGLICKÝ JAZYK 3. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, poskytuje žákům jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě. Proniká

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008 učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Úvod do jazyka Barvy Výslovnost Sloveso "have" neurčitý člen- a žák se seznamuje s cizím jazykem- s jeho

Více

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň 5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Anglický jazyk patří do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 7. ročník Český jazyk pro 7.ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (Fraus 2004) Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a sekundu

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace stanovených RVP

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. TVAROSLOVÍ

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň)

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení anglický jazyk jako důležitý cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností poskytuje jazykový základ

Více

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK Žák vyslovuje foneticky správně odlišné hlásky. Umí se pozdravit při setkání a rozloučení. Popíše barvy ve svém okolí. Rozumí a reaguje na základní rozkazy a dokáže popsat školní věci, které má ve školní

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky:

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit jednoduché

Více

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá k chápání

Více

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník.

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník. Již čtvrtým rokem vyučujeme na naší škole podle vlastního školního vzdělávacího programu. V červnu jsme se pokusili vyhodnotit, jak se nám daří naplňovat cíle, které jsme si stanovili. Pro testování jsme

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

Anglický jazyk - 6. ročník

Anglický jazyk - 6. ročník Anglický jazyk - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Stupňování přídavných jmen SLOVNÍ ZÁSOBA: zvířata; přídavná jména - připodobnění - stupňuje přídavná jména (správně vytváří

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Předmět: Anglický jazyk

Předmět: Anglický jazyk 5.1.2 Obor: Cizí jazyk Předmět: Anglický jazyk Charakteristika předmětu anglický jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk, se realizuje v předmětu anglický jazyk a

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK Václav Strážnický 2012/13 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Cílem učiva Aj na 1. stupni ZŠ je získat zájem žáků o daný předmět, aby se dle svých možností a schopností snažili zvládnout základy tohoto jazyka.

Cílem učiva Aj na 1. stupni ZŠ je získat zájem žáků o daný předmět, aby se dle svých možností a schopností snažili zvládnout základy tohoto jazyka. ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Anglický jazyk nabízí žákům možnost učit se jednomu z nejdůležitějších komunikačních nástrojů celého světa. Pomáhá dětem

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. a 2. ročníku - 1

Více

Anglický jazyk. Charakteristika předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika předmětu Vzdělávací obor : Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje se na druhém stupni základní školy jako první

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

Anglický jazyk - 3. ročník

Anglický jazyk - 3. ročník Anglický jazyk - 3. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy porovnává náš mateřský jazyk s angličtinou, rozeznává pojmy mateřský a cizí jazyk seznámí se s výslovností a zeměmi, kde se mluví anglicky dokáže

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět -5 hodin týdně

Více

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA KOMPETENCE K UČENÍ Využívá znalostí

Více

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VZDĚLÁVACÍ OBOR: DALŠÍ CIZÍ JAZYK Německý jazyk Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

5.23 Učební osnovy: Seminář z německého jazyka

5.23 Učební osnovy: Seminář z německého jazyka Zpracování osnov předmětu Seminář z německého jazyka koordinovala Mgr. Zuzana Böhmová. Časová dotace: Vyšší gymnázium: 5.N 2 hodiny 3.V 2 hodiny 6.N 2 hodiny 4.V 2 hodiny Celková dotace: vyššího gymnázia

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně Příloha č.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností, poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učebnice Happy House 2 Hry, soutěže, práce s obrázky a předměty Lekce 1 - učebnice Happy Street 1 úvod Hry s obrázky, slovy, písničky, básničky, Pokyny a příkazy ve škole rozkazovací způsob hry

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1.3 Anglický jazyk upevňování cizího jazyka Charakteristika předmětu - vychází z předmětu Anglický jazyk - výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - časová dotace 2 hodiny týdně - vyučuje se

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň KAPITOLA 13. - ČESKÝ JAZYK Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Český jazyk 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK Obsahové, časové a organizační

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Příloha č. 1b. I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Příloha č. 1b. I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Cizí jazyk - Anglický jazyk Příloha č. 1b I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň

5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět od prvního do devátého ročníku, přičemž je zajištěna plynulá návaznost prvního

Více