Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda"

Transkript

1 Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání - učí se abecedu po částech Kreativita - zpívá písničku na abecedu Komunikace Kooperace a kompetice Výchova demokratického občana Občanská společnost a škola Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané Multikulturní výchova Lidské vztahy Enviromentální výchova Vztah člověka k prostředí Reaguje na základní pokyny při výuce Používá základní pozdravy, souhlas, nesouhlas základní fráze - come here, come to the blackboard, open your book, open your exercise-book, close your book, close your exercise-book, don t talk, hi,hello, good morning, good-bye, bye-bye, yes, no Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) verze Příloha č.2.2 strana 1. z 8

2 Přečte jména členů rodiny, představí se jednoduchá otázka a odpověď s použitím slovesa BÝT - What is your name? Who is this / it? Where is Klade jednoduché otázky týkající se this / it? tématických okruhů Vyslovuje foneticky správně základní slovní zásobu tématických okruhů Používá slovní zásobu tematických okruhů, přiřazuje k obrázkům správná slova jednoduchá základní slovní zásoba tématických okruhů - rodina, školní potřeby, hračky, oblečení, zvířata, jídlo, číslovky 0-10, barvy Česky vypráví o svátcích v angl.mluvících zemích Seznámí se ze základními zvyky a tradicemi Vánoce a Velikonoce v anglicky mluvících zemích - seznamuje se s jednoduchou slovní zásobou svátků Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) verze Příloha č.2.2 strana 2. z 8

3 Anglický jazyk - 3. ročník (tab.2) Vyslovuje a čte foneticky správně abeceda Osobnostní a sociální výchova v přiměřeném rozsahu slovní zásoby - seznamuje se a prohlubuje si rozdíly v české a anglické abecedě Rozvoj schopností poznávání Rozumí jednoduchým pokynům a - hláskuje své jméno a známá slova Seberegulace a větám, adekvátně na ně reaguje sebeorganizace osobní zájmena, časování slovesa BÝT Psychohygiena Rozlišuje grafickou a mluvenou - I, you, he, she, it, Am, are, is ( m, m not; re, Kreativita podobu jednoduchých slov aren t; s, isn t) Poznávání lidí Komunikace Pochopí obsah a smysl jednoduché, ukazovací a tázací zájmena pomalé a pečlivě vyslovované - this, that, what, who, where Kooperace a kompetice Výchova demokratického konverzace dvou osob s dostatkem občana času pro porozumění Používá abecední slovník učebnice tématické okruhy (rozšíření slovní zásoby z 1. a 2. ročníku) - rodina, zvířata,sporty, barvy, předměty v domácnosti, hračky, lidské tělo, školní předmět, vlastnosti, státní svátky přídavná jména - antonyma, synonyma: hot x cold, happy x sad číslovky píše a čte základní číslovky - používá výrazy: minus/and člen neurčitý/určitý předložky - používá základní předložky: on, in, under Občanská společnost a škola Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané Multikulturní výchova Kulturní diference Lidské vztahy Enviromentální výchova Vztah člověka k prostředí Anglický jazyk - 3. ročník (tab.2) verze Příloha č.2.2 strana 3. z 8

4 Výtvarná výchova - pexeso, jazykové hry Matematika - sčítání,odčítání Prvouka zvířata Informatika pracuje s angličtinou na počítači v programu, s interaktivní tabulí Anglický jazyk - 3. ročník (tab.2) verze Příloha č.2.2 strana 4. z 8

5 Anglický jazyk - 4. ročník (tab.2) Rozumí známým slovům a národnost, státy Osobnostní a sociální výchova jednoduchým větám se vztahem - My name is. I am from. Rozvoj schopností k osvojovaným tématům My nationality is. poznávání - pojmenuje státy Evropy, USA, Austrálii Sebepoznání a sebepojetí Čte nahlas plynule a foneticky Where are you from? What nationality are Seberegulace a správně jednoduché texty obsahující you? sebeorganizace známou slovní zásobu Psychohygiena sloveso BÝT (opakování ), sloveso HAVE GOT Kreativita Vyhledá v jednoduchém textu - časuje sloveso ve všech osobách čísla Poznávání lidí potřebnou informaci a vytvoří jednotného i množného Mezilidské vztahy odpověď na otázku - používá stažené tvary kladné i záporné Komunikace - používá tvary slovesa have samostatně Kooperace a kompetice - učí se tvary slovesa have s got Výchova demokratického Vyplní své základní údaje do - rozlišuje větu kladnou,zápornou,tázací občana formulářů Obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu Aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem Získává základní slovní zásobu opakuje a rozšiřuje slovní zásobu tématických okruhů - zvířata, školní potřeby, jídlo, barvy, sbírky, školní předměty, základní číslovky 0-100, - říkanky, básničky, písničky, rozhovory, jazykové hry (pexeso, tématické mapy) - pozdraví, osloví, vyjádří souhlas, nesouhlas učí se otázku: How much is it? How many? - určí množství předložky Občanská společnost a škola Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané Multikulturní výchova Kulturní diference Lidské vztahy Anglický jazyk - 4. ročník (tab.2) verze Příloha č.2.2 strana 5. z 8

6 Enviromentální výchova Vztah člověka k prostředí Výtvarná výchova - vyrobí pexeso a tématické mapy Prvouka - zvířata,státy Matematika - sčítá,odčítá Informatika pracuje s angličtinou na počítači v programu, s interaktivní tabulí Hudební výchova - zpívá anglické písničky Anglický jazyk - 4. ročník (tab.2) verze Příloha č.2.2 strana 6. z 8

7 Anglický jazyk - 5. ročník (tab.2) Rozumí známým slovům a opakuje a rozšiřuje tématické okruhy Osobnostní a sociální výchova jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům - sporty, jména, nábytek, bydlení, oblečení - orientace v prostoru a na mapě, denní program, jídlo-obchody, nakupování, měna, Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí Rozumí obsahu a smyslu roční období, volnočasové aktivity, Seberegulace a jednoduchých autentických materiálů prázdniny, příprava do školy, počasí, čas, sebeorganizace (obrazové a poslechové) využívá je při měsíce v roce, dny v týdnu, svátky Psychohygiena práci - říkanky, básničky, písničky, rozhovory, Kreativita jazykové hry (pexeso, tématické mapy) Poznávání lidí Čte nahlas plynule a foneticky Mezilidské vztahy správně jednoduché texty obsahující reálie anglofonních zemí: Komunikace známou slovní zásobu - památky, královská rodina Kooperace a kompetice Výchova demokratického Vyhledá v jednoduchém textu osobní zájmena občana potřebnou informaci a vytvoří - I, you, he she, it, we, you, they odpověď na otázku Občanská společnost a škola přivlastňovací zájmena Používá dvojjazyčný slovník Občan, občanská - my, your, his, her, its, our, your, thein společnost a stát slovesa to be / to have (opakování ) Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché písemné sdělení, krátký text a odpověď na sdělení, vyplní své základní údaje do formulářů Reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché konverzace přítomný čas průběhový, prostý: - učí se rozeznávat významové a pomocné sloveso, konc.-ing, -s - kladná oznamovací, záporná oznamovací, tázací věta Anglický jazyk - 5. ročník (tab.2) verze Příloha č.2.2 strana 7. z 8 Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané

8 Obměňuje krátké texty se zachováním učí se fixní pořádek slov ve větě Multikulturní výchova smyslu textu Kulturní diference předložky: Lidské vztahy Aktivně se zapojí do jednoduché - in, on, under, at, with, of, for, from, next to, Etnický původ konverzace, pozdraví a rozloučí se s beside, in front of, above, in the opposite to, Multikulturalita dospělým i kamarádem, poskytne in the center, left, right Enviromentální výchova požadovanou informaci Vztah člověka počasí k prostředí Mediální výchova Práce v realizačním týmu Vlastivěda, Informatika - vyhledává informace o anglofonních zemích Výtvarná výchova - plán bytu,města - pexeso, tématické mapy Hudební výchova - anglické písničky Anglický jazyk - 5. ročník (tab.2) verze Příloha č.2.2 strana 8. z 8

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace stanovených RVP

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

Předmět: Anglický jazyk

Předmět: Anglický jazyk 5.1.2 Obor: Cizí jazyk Předmět: Anglický jazyk Charakteristika předmětu anglický jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk, se realizuje v předmětu anglický jazyk a

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. a 2. ročníku - 1

Více

Anglický jazyk - 3. ročník

Anglický jazyk - 3. ročník Anglický jazyk - 3. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy porovnává náš mateřský jazyk s angličtinou, rozeznává pojmy mateřský a cizí jazyk seznámí se s výslovností a zeměmi, kde se mluví anglicky dokáže

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / AJ

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / AJ I. název vyučovacího předmětu: ANGLICKÝ JAZYK (AJ) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vzdělávací obsah vycházející ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk má týdenní časovou dotaci 3 hodiny

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

5.1.2. Anglický jazyk pro 1. stupeň

5.1.2. Anglický jazyk pro 1. stupeň 5.1.2. Anglický jazyk pro 1. stupeň Charakteristika: Citace z RVP: Přispívá k chápání a objevování zkušeností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytují živý jazykový

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník Charakteristika předmětu ANGLICKÝ JAZYK 3. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, poskytuje žákům jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě. Proniká

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Anglický jazyk nabízí žákům možnost učit se jednomu z nejdůležitějších komunikačních nástrojů celého světa. Pomáhá dětem

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková Vyučovací předmět Anglický jazyk na 1. stupni je zařazen již od 1. ročníku.

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učebnice Happy House 2 Hry, soutěže, práce s obrázky a předměty Lekce 1 - učebnice Happy Street 1 úvod Hry s obrázky, slovy, písničky, básničky, Pokyny a příkazy ve škole rozkazovací způsob hry

Více

Cílem učiva Aj na 1. stupni ZŠ je získat zájem žáků o daný předmět, aby se dle svých možností a schopností snažili zvládnout základy tohoto jazyka.

Cílem učiva Aj na 1. stupni ZŠ je získat zájem žáků o daný předmět, aby se dle svých možností a schopností snažili zvládnout základy tohoto jazyka. ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Anglický jazyk nabízí žákům možnost učit se jednomu z nejdůležitějších komunikačních nástrojů celého světa. Pomáhá dětem

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Období: 1. - 2. období Počet hodin ročník: 0 0 99 99 99 Učební texty: Hello, kids!, Start

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 94 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0 0 3

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4.

Vyučovací předmět: Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4. 5.4. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk je vyučovací předmět, který žákům umožňuje

Více

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk.

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 3 Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné od 1. 9. 2013 Ředitelka

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

úroveň A1 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

úroveň A1 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace PASSPORT UČEBNICE název New English for You 1 pozice učebnice v řadě učebnic: New English for You 1 New English for You 2 New English for You 3 New English for You 4 English for You 3 English for You 4

Více

Předmět: anglický jazyk Ročník: 3.

Předmět: anglický jazyk Ročník: 3. Předmět: anglický jazyk Ročník: 3. Sestavování gramaticky a formálně správného jednoduchého sdělení a odpovědi na sdělení. Rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova. Pozdraví a představí se. Odpoví na

Více

6.2 Charakteristika předmětu Anglický jazyk. 1.stupeň

6.2 Charakteristika předmětu Anglický jazyk. 1.stupeň 6.2 Charakteristika předmětu Anglický jazyk 1.stupeň Anglický jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností. Poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v Evropě i ve světě. Hodiny jsou zaměřeny

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 3 týdně, povinný, dialog Žák: komunikuje a telefonuje - komunikuje a telefonuje (pozdraví, představí se, poprosí, poděkuje) - běžná komunikace, jednoduchý dialog (Do you remember

Více

Základní škola Karviná-Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná-Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná-Nové Město tř. Družby 1383 Dodatky ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Č.j.: ZS-Dr/393/2013 Tyto dodatky školního vzdělávacího programu jsou platné od 1. 9.

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Učební plán pro 6. 9. ročník základního vzdělávání

Učební plán pro 6. 9. ročník základního vzdělávání Doplněk č.1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání 1. základní školy Napajedla, Komenského 268, č. j.: 1.ZS-67/2013 Učební plán pro 6. 9. ročník rozšířen o druhý cizí jazyk Francouzský

Více

5.1.3.1 Další cizí jazyk Německý jazyk (NJ)

5.1.3.1 Další cizí jazyk Německý jazyk (NJ) 5.1.3.1 Další cizí jazyk Německý jazyk (NJ) Charakteristika vyučovacího předmětu Německý jazyk A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Německý jazyk se vyučuje se v rozsahu 2 hodiny

Více

Německý jazyk nižší gymnázium

Německý jazyk nižší gymnázium Německý jazyk nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Německý jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, která se realizuje ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura,

Více