Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE"

Transkript

1 Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ Očekávané výstupy Receptivní řečové dovednosti Produktivní řečové dovednosti Interaktivní řečové dovednosti 1) Čte nahlas plynule a foneticky 1) Jednoduchým způsobem s správně texty přiměřeného obsahu domluví v každodenních situacích 2) Rozumí obsahu jednoduchých textů autentických materiálů, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky 3) Rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci 4) Odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu 1) Sestaví jednoduché ústní i písemné sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině, ve škole,. 2) Písemně (gramaticky správně) tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty. 3) Stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného, textu, promluvy, konverzace 4) Vyžádá si jednoduchou informaci Třída 6. TŘÍDA Formy a metody práce vedoucí k rozvoji klíčových kompetencí Práce ve dvojicích Práce ve skupině Práce v kruhu Práce na koberci Dramatická výchova Rozhovory Projektové vyučování Hry, říkadla, písničky Využití obrázků, reálií Pexeso, domino Pohádky a příběhy Doplňování, skládání Omalovánky Opakování po učiteli Myšlenkové mapy Brainstroming 5) Používá dvojjazyčný slovník, vyhledá informaci nebo význam slova ve vhodném výkladovém slovníku 1

2 VÝSTUPY PŘEDMĚTU UČEBNICE PROJECT 1,2 UČIVO KLÍČOVÉ KOMPETENCE POZNÁMKY (Mezipředmětové vztahy a průřezová téma) Popisuje osoby, porovnává vzhled. Rozumí jednoduchým informacím v textu s obrázky. Umí v textu vyhledat specifické informace a zodpovědět otázky; hovoří o tom, co kdo dělá, text čte se správnou výslovností Hovoří o zvycích, obvyklých činnostech a tom, co právě dělá. Pokouší se použít např. čas v rozhovorech. Hovoří o tom, kolik co stojí. Nakupuje zboží v obchodě. Rozumí jednoduchým informacím v textu s obrázky. - 5 Opakování - září PROJECT 1 Popisování osob Přítomný UNIT 6 čas prostý / průběhový říjen UNIT 6 UNIT 6 UNIT 6 Listopad Přítomný čas průběhový v kladné, záporné větě, slovosled Nacvičuje rozdíl mezi přítomným časem prostým a průběhovým How much is this / are these Oblečení Zjišťuje činnosti, které spolužáci dělají pravidelně; právě teď k učení: Nacvičuje smysluplné rozhovory a snaží se je obměnit sociální a personální: Ve skupině, ve dvojici nacvičuje nakupování oblečení Vyhledá obrázek slavné osobnosti a popíše její vzhled, co právě dělá, Vyhledává a třídí informace, uplatňuje gramatická pravidla. PROJECT Shrnutí učiva 6. kapitoly k učení: Je veden k hledání a opravě vlastních chyb v. Možnost prezentovat svoji práci. Výtvarné zpracování projektů 2

3 Představí se, řekne, odkud pochází. Ptá se a odpoví na osobní otázky. Vyplní formulář.popíše školní třídy. Procvičuje nákup zboží. Rozumí jednoduchým informacím v textu s obrázky. Popřeje k narozeninám. Zjišťuje, kdy mají spolužáci narozeniny. V poslechu se snaží rozpoznat řadové číslovky. Hovoří o měsících v roce. V poslechu rozumí tomu, co se odehrává, ví, o který měsíc se jedná. v textu s obrázky. Rozumí info v jednoduché konverzaci v poslechu Vypracuje projekt týkající se vlastního života. PROJECT 2 INTRODUCTION prosinec leden YOUR PROJECT Člen neurčitý A / AN Člen určitý THE Vazba there is / there are Pozdravy Škola Formuláře Rodina, nákupy Přítomný čas prostý / průběhový Řadové číslovky Datum Měsíce v roce, Přítomný čas prostý Životní styl Volný čas a záliby Přítomný čas prostý. Otázky DO/DOES Hláskování Výslovnost Píseň dle výběru žáků Kompenzace personální a sociální: pozitivní zdvořilé a tolerantní modely vzájemné komunikace při setkání lidí k řešení problémů: porozumění hádankám v textu naslouchá ostatním lidem a adekvátně reaguje, v rozhovoru se snaží použít otázky s DO / DOES personální a sociální: informace pro zpracování k učení: Je veden k hledání a opravě vlastních chyb v. Možnost prezentovat svoji práci. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá, pozitivní vztah k jinakosti. Multikulturní výchova: multikulturalita, význam angličtiny jako prostředku mezinárodní komunikace Osobnostní a sociální výchova: rozvíjení rysů kreativity při tvorbě narozeninového přání Člověk a zdraví: zdravý životní styl Výtvarné zpracování projektů 3

4 Popíše lidské tělo. Pochopí jednoduchý text z učebnice. Překládá s pomocí slovníku. v textu s obrázky. Píše o svém domácím zvířeti Nacvičuje správnou plynulou výslovnost. v textu Odpovídá na otázky k článku Rozumí faktografickému textu o netopýrech. Překládá s pomocí slovníku. Nacvičuje tvoření otázek s pomocí Where, What Vypracuje projekt týkající se vlastního života. UNIT 2 únor UNIT 2 UNIT 2 Lidské tělo Nepravidelné množné číslo Přídavná jména: large, small... Zájmena HIM,US, Zvířata SOME/ANY UNIT 2 Přítomný čas prostý + otázka DO/DOES, otázka s WHERE, WHAT YOUR PROJECT březen Přízvuk Výslovnost koncovky s u množného čísla Píseň If you are happy and you know it Klade otázky a odpovídá a dotazy na téma: domácí zvířata k řešení problémů: vyhledává a třídí informace sestavuje příběh informace pro zpracování Člověk a příroda: srovnání vlastností lidí a zvířat. Můj domácí mazlíček. Netopýři zeměpisné údaje výtvarné zpracování 4

5 Zeptá se ostatních, co v poslední době dělali. Rozpozná, kdo má jakou nemoc. Napíše, co o kom ví. Nacvičuje plynulé čtení se správnou výslovností. Rozumí věcnému textu Klade otázky ohledně rozhovoru o nemocích v minulosti Popíše nehodu. Rozumí textu v komiksu Porozumí zákl. info z textu. Přiřadí text ke správnému obrázku. Obmění jednoduché věty z textu. Pracuje na o životě v minulosti. Rozumí textu písně. duben květen YOUR PROJECT Minulý čas slovesa TO BE Nemoci Minulý čas Pravidelná a nepravidelná slovesa Minulý čas otázka s DID Nehody Minulý čas kladná a záporná věta U zubaře Přízvuk Výslovnosti koncovky ed v minulém čase Píseň dle výběru žáků pracovní: napíše dopis, v němž omlouvá nepřítomnost. nacvičuje smysluplný rozhovor u lékaře, u zubaře sociální a personální: pracuje ve dvojici nebo ve skupině, ptá se a odpovídá na dotazy např. nemoci, nehody,... informace pro zpracování Multikulturní výchova: srovnání lékařské péče v zemích Evropy Člověk a společnosti: srovnání lékařské péče v dnešní době a v minulosti výtvarné zpracování 5

6 Rozumí jídelnímu lístku; řekne, co si dá; objedná jídlo v kavárně. Rozumí jednoduchým informacím v textu. V poslechu rozumí info konverzace o nakupování. Čte a s pomocí slovníku překládá text. Hovoří o svém jídelníčku. textu s obrázky. Odpoví na dotazy k textu. Napíše si kuchařský recept. Rozumí kuchařskému receptu. Vypracuje projekt o kuchyni své země. Rozumí textu písně. červen Budoucí čas going go Objednávání jídla v restauraci Some / any v otázce Jídlo Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména How many / How much A / THE / SOME + ídlo a bit of, a few YOUR PROJECT Výslovnost koncovky s Píseň dle výběru žáků dorozumí se v běžných každodenních situacích; vyžádá si službu, objedná si sociální a personální: pracuje ve dvojici nebo ve skupině, ptá se a zapisuje oblíbená jídla,... k učení: Může zapsat / vymyslet recept. Prezentuje svoji práci. k učení: informace pro zpracovávání. dramatizace textu Multikulturní výchova: co jíme, kdy jíme, stravovací návyky v zemích Evropy Člověk a práce: podle anglického receptu uvaří jídlo Člověk a zdraví: zdravé stravování, zdravá výživa 6

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace stanovených RVP

Více

Představování What is your name? My/Her/His name

Představování What is your name? My/Her/His name PŘEDMĚT: ANGLICKÝ JAZYK Školní výstupy Učivo Průřezová témata Produktivní a interaktivní řečové dovednosti Žák: představí se jménem, zeptá se druhého na jméno vyjádří se o tom, z jaké je země vyjmenuje

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. a 2. ročníku - 1

Více

Předmět: anglický jazyk Ročník: 3.

Předmět: anglický jazyk Ročník: 3. Předmět: anglický jazyk Ročník: 3. Sestavování gramaticky a formálně správného jednoduchého sdělení a odpovědi na sdělení. Rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova. Pozdraví a představí se. Odpoví na

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Anglický jazyk nabízí žákům možnost učit se jednomu z nejdůležitějších komunikačních nástrojů celého světa. Pomáhá dětem

Více

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk.

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 3 Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné od 1. 9. 2013 Ředitelka

Více

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Období: 1. - 2. období Počet hodin ročník: 0 0 99 99 99 Učební texty: Hello, kids!, Start

Více

5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk

5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk 5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk 5.2.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Cizí jazyk Cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským

Více

1. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 1. stupeň. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. 1.1.1. Český jazyk a literatura. 1.

1. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 1. stupeň. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. 1.1.1. Český jazyk a literatura. 1. 1. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 1. stupeň 1.1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1.1. Český jazyk a literatura 1. ročník Očekávané výstupy z RVP Čj 1/1 porozumí písemným nebo mluveným pokynům

Více

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu V předmětu Německý jazyk je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, oboru

Více

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK Žák si připomene dovednosti z nižších tříd. Umí přivítat spolužáky, popřát úspěch, reagovat na základní pokyny. Hláskuje jména, dokáže pracovat se slovníkem. Umí představit sebe a jiné. Žák jednoduše popíše

Více

Předmět: Anglický jazyk

Předmět: Anglický jazyk 5.1.2 Obor: Cizí jazyk Předmět: Anglický jazyk Charakteristika předmětu anglický jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk, se realizuje v předmětu anglický jazyk a

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně Příloha č.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností, poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty. Anglická konverzace

5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty. Anglická konverzace 5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty Anglická konverzace třída s rozšířenou výukou jazyků Německý jazyk třída s rozšířenou výukou jazyků Francouzský jazyk- třída s rozšířenou výukou jazyků

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Konkrétním cílem výuky anglického jazyka je poskytnout žákům nástroj

Více

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy JAZYKOVÁ VÝCHOVA Ţák rozeznává deset slovních druhů rozezná ohebná a neohebná slova určí slovní

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.3 Učební osnovy: Anglický jazyk

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.3 Učební osnovy: Anglický jazyk Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Anglický jazyk koordinovala Mgr. Renata Horáková. Časová dotace Nižší

Více

úroveň A1 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

úroveň A1 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace PASSPORT UČEBNICE název New English for You 1 pozice učebnice v řadě učebnic: New English for You 1 New English for You 2 New English for You 3 New English for You 4 English for You 3 English for You 4

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414, ŠVP Gymnázium VG. 5. 2 Anglický jazyk

Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414, ŠVP Gymnázium VG. 5. 2 Anglický jazyk 5. 2 Anglický jazyk Charakteristika, obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Anglický jazyk je zařazen do výuky v 1. 4. ročníku čtyřletého gymnázia. Předmět vychází

Více

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ Obsah: ČESKÝ JAZYK 3 CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA 21 ANGLICKÝ JAZYK 25 KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE 35 DRUHÝ CIZÍ JAZYK 39 NĚMECKÝ JAZYK 41 FRANCOUZSKÝ JAZYK 52 RUSKÝ JAZYK 59 MATEMATIKA

Více

Školní Vzdělávací Program

Školní Vzdělávací Program Školní Vzdělávací Program Gymnázium, Jablonec nad Nisou, Dr. Randy 4094/13, 466 01, příspěvková organizace Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP... 6 4 UČEBNÍ

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 3 týdně, povinný, dialog Žák: komunikuje a telefonuje - komunikuje a telefonuje (pozdraví, představí se, poprosí, poděkuje) - běžná komunikace, jednoduchý dialog (Do you remember

Více

Učební plán pro 6. 9. ročník základního vzdělávání

Učební plán pro 6. 9. ročník základního vzdělávání Doplněk č.1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání 1. základní školy Napajedla, Komenského 268, č. j.: 1.ZS-67/2013 Učební plán pro 6. 9. ročník rozšířen o druhý cizí jazyk Francouzský

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět český jazyk a literatura je součástí vzdělávací

Více