Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "... 14...50 ... 38 ...84"

Transkript

1

2 obsah ANTIGELO K BLITZ DET-ACIDO DET-BASICO FS GAP-R GAP GEOMAT ISOFONIKO-R ISOFONIKO K-NET KRONOS METALICK S MONOKRONOS PLAN PLAN PRIMER PRIMER-T QUARTZ R-EVOLUTION HD RASO-K RASO RASORAPID REPAIR REPLAN TC-MAS TIMER BLITZ-R IDROSCHIELD IDROSCHIELD S PRIMERGUM RASOGUM RASOLASTIK RASOLASTIK ADV HD RASOLASTIK NET RASOLASTIK RDY T SN C P SKA RL T SN C P SKA RL 80 S TECHTONIKO AIR-ONE...70 AIRES ALL ANHYDRITE-PLUS PROGEOX...54 TC-LASTIC TC-LAX...82 TECHNIKO TECHNIKO...59 TECHNO-ONE TECHNO-ONE...60 TECHNO-ONE HD TECHNO-PLATRE TECHNO-XL...56 TECHNO-XT...58 TECHNOLA TECHNOLA...57 TECHNOMAX...67 TECHNOMED...52 TECHNOMOS...69 TECHNORAP TECHNORAP...64 TECHNOS TECHNOS...53 TECHNOSTAR...62 TECHNOSTAR HD...63 TECHNOSTONE...68 TK TK TK TK ACESIL BIOSTUK VZORNÍK BAREV EPOXID. SPÁROVACÍH HMOT VZORNÍK BAREV SPÁR. HMOT A SILIKON EPOCOLOR EPOSTUK EPOXY-DET GLITTER PRO SKYCOLORS DILATACE MATRIX NEUSIL POLIFLEX POWERCOLOR...86 PRIMERSIL SKYCOLORS SKYCOLORS SHINE DISTAN NÍ K Í KY MIRELONOVÉ PROVAZCE TC-STUK...98 TECHNOCOLORS...88 TECHNOSTUK TECHNOSTUK G.F TECHNOSTUK G.G TOPSTUK...96

3 PRIMERFIX + FIX THINNER RS RS WD GEO WD WD ikony AKRON AKRON-F AKRON-FER AKRON-FLUID AKRON-R GEOCALYX GEOCALYX-END GEOCALYX-UP KALOX KALOX-FINO KALOX-G KALOX-PLUS SALUS TECHNOCELL HLADÍTKO HLADKÉ OCELOVÉ P MÍCHA MÍCHA MÍCHACÍ HLAVICE MÍCHACÍ HLAVICE 1200/ GUMOV PALI KA PISTOLE NA SILIKON HOUBY A FILCE UBOVÉ ST RKY / PVC NERE OVÉ ST RKY TAVNÉ PISTOLE A TAVNÉ TY INKY ST RKY PRO SP ROV NÍ WASHBOY MYCÍ SOUPRAVY

4 kvalitní volba Spolehlivé výrobky, technický výzkum, zákaznický servis: jednoduše standard kvality Technokolla. Standard, na kterém je založena celá spole nost a zárove denní praxe pro všechny zam stnance na r zných pozicích. Rozhodnutí nabízet pouze produkty nejvyšší kvality, schopné elit výzvám neustále se zvyšujících nárok a nezadržitelnému vývoji trhu, se prokazuje jako úsp šná strategie. Tento cíl, tzn. kvalita, zahrnující neustálý výzkum a vývoj nových technologií, která plnohodnotn uspokojí požadavky stavebního pr myslu. Laborato e Technokolla jsou zdrojem projekt a ná pad, produkující extrémní technologické produkty s nejvyššími standardy. Testy, zkoušky a experimenty nikdy nekon í a prezentují Technokolla Technology, tzn. množství systém, proces a te chno logií vytvá ených s ohledem na neustálý vývoj výrobk Technokolla. Cíl spole nosti Technokolla, zna it produkty známkou CE dle nejp ísn jších evropských a mezinárodních standard a dodržovat nejvyšší kvalitu na všech úrovních, se potvrzuje jako správná obchodní politika.

5 Technokolla Technology Prach už není problém NO DUST SYSTEM snižuje emise prachu až o 95%. Všechny produkty ozna ené obchodní zna kou HD významn snižují prašnost, tudíž neškodí zdraví obklada a zárove vytvá ejí na pracovišti ist jší a zdrav jší prost edí. Bio ekologické produkty Technokolla vyvíjí po více než 10 let bio - ekologické produkty s cílem stav t v souladu s p írodou. Využívání recyklovatelných materiál s nízkým vlivem a dopadem na okolí je jedna ze zásad spole nosti, respektující životní prost edí. Ionty st íbra pro zdrav jší prostor SILVER ACTIVE SYSTEM jediný aktivní systém použitý ve spárovacích hmotách POWERCOLOR zahajuje revoluci ve sv t cementových spárovacích hmot. Díky speciálním vlastnostem iont st íbra, tyto produkty p sobí jako prevence proti plísním a zabra ují množení bakterií, díky dlouho trvající aktivní ochran na povrchu spárovací hmoty. Pro život v istém a zdravém prost edí použijte Silver Active technologii. Certi kováno ústavem Centro Ceramico Bologna. Vysoce výkonné produkty Laborato e Technokolla vyvinuly HIGH PERFORMANCE SYSTEM, absolutn zlomovou formuli, jejímž p idáváním do lepících tmel zvyšuje výkon zatímco znateln snižuje spot ebu, tudíž celkové náklady na realizaci. Zastavte bakterie Ú inná bariéra proti bakteriím to je MICROSHIELD SYSTEM. Nová technologie aplikovaná do cementových spárovacích hmot. Bakteriostatický systém brání r stu mikroorganism a plísní, které bývají p vodci poškození obkládaných ploch. V místech vyžadujících vysoké hygienické standardy je MICROSHIELD SYSTEM ideálním ešením. Certi kováno ústavem Centro Ceramico Bologna. Jak udržet barvy stálé a jasné Speciální technologie COLOR SAVE SYSTEM zajiš uje všem složkám cementových spárovacích hmot barevnou stálost. Chrání p ed zm nami v odstínech a garantuje perfektní vzhled na st nách i podlahách. Jasné i pastelové tóny z stanou nezm n né i po letech. Proti vod a vlhkosti Se systémem WATER REPELLENT snadno ochráníte st ny a podlahy proti vlhkosti a zajistíte zdravé prost edí vašeho domova. Díky této nové technologii, vyvinuté laborato emi Technokolla, se cementové spárovací hmoty stanou vod odpudivými, tzn. neschopné absorbovat vodu.

6 kvalita Tém všechny výrobky Technokolla jsou opat eny ozna ením CE, osv d ení o shod s požadavky EU pro stavební materiály. Tato zna ka potvrzuje kvalitu a vysoké standardy výrobk tvo ené spole ností provád jící výzkum a vývoj. Po letech vývoje a zkušeností nabízí Technokolla vysp lé i pr kopnické výrobky, které spl ují nejvyšší požadavky trhu. Všechny výrobky vyhovují nejp ísn jším evropským standard m (EN) jak v otázce kvality, tak i bezpe nosti. Malty a lepidla pro keramické obkladové prvky STANDARD EN Tato norma nastavuje podmínky a metody pro klasi kaci lepidel pro pokládku obklad z keramiky a podobných materiál. C cementové malty D disperzní lepidla R lepidla z tvrditelných prysky ic Každá z t chto t í kategorií je rozd lena do dvou podskupin vzhledem k výsledk m test p ídržnosti: 1 malta nebo lepidlo pro b žné použití 2 malta nebo lepidlo pro náro n jší aplikace V p ípad dalších dodate ných vlastností jsou lepidla ozna ena: F rychle tvrdnoucí malta nebo lepidlo T malta nebo lepidlo se sníženým skluzem E malta s prodlouženou dobou použitelnosti STANDARD EN Tato norma ur uje úrove p í né deformace (elasticitu) cementových pojiv a tyto d lí na: S1 deformovatelná pojiva s elasticitou v tší než 2,5mm S2 vysoce deformovatelná pojiva s elasticitou v tší než 5mm

7 Spárovací hmoty EN Tato norma nastavuje podmínky a metody pro klasi kaci spárovacích malt a lepidel pro keramické obkladové prvky. Rozlišujeme 2 základní kategorie: CG cementová spárovací malta RG spárovací malta nebo lepidlo z tvrditelných prysky ic Cementové spárovací hmoty dále d líme do dvou skupin: 1 normální spárovací hmota 2 zlepšená spárovací hmota spl ující požadavky na dopl kové charakteristiky (nap. snížená nasákavost, vysoká odolnost proti ot ru) P edmíchané pot rové sm si EN Tato evropská norma stanovuje požadavky na pot ry ur ené pro vnit ní použití. Norma rozlišuje pot ry podle použitých pojiv. Pro pot ry na cementové bázi, ozna ené zkratkou CT, norma vyžaduje spln ní požadavk na pevnost v tlaku, pevnost v tahu za ohybu a odolnost proti ohni. CT cementový pot r C pevnost v tlaku po 28 dnech (N/mm2) F pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech (N/mm2) EN Norma stanovuje podmínky a metody pro klasi kaci omítek pro použití v interiérech a exteriérech. D lí omítky podle typu pojiva a jejich jednotlivých pom r. Omítkové malty jsou rozd leny podle ú elu použití: GP malty pro použití ve vnit ním / venkovním prost edí R renova ní omítky Požadované minimální hodnoty jsou jasn de novány pro každou jednotlivou t ídu omítek.

8 Zednické malty EN Tato norma ur uje požadavky na zednické malty pro použití na st ny, sloupy a p í ky. D lí zednické malty na t i skupiny na základ vlastností a použití: G zednické malty pro všeobecné použití T slabovrstvé zednické malty L lehké zednické malty Pevnost v tlaku u zednických malt s garantovanými technickými vlastnostmi (vyráb ných závodn ) musí být dokládána stranou výrobce. Tento údaj je ozna en znakem M a íslem ozna ujícím hodnotu pevnosti v tlaku (N/mm2). Hydroizolace EN Tato norma stanovuje podmínky klasi kace tekutých hydroizola ních výrobk použitých pod keramickými obkladovými prvky, použitých v interiérech a exteriérech. D lí hydroizolace na t i kategorie: CM cementové hydroizolace DM tekuté disperzní hydroizolace RM tekuté reaktivní hydroizolace Každá výše uvedená kategorie m že disponovat dopl kovým ozna ením: O p emost ní prasklin p i nízkých teplotách P odolné proti chlorované vod (nap. v bazénech) Výrobky a systémy pro ochranu betonových povrch EN Tato norma speci kuje požadavky na identi kaci a výkon jednotlivých produkt a systém, ur ených k ochran povrchu betonu a prodloužení životnosti daných konstrukcí. Norma zahrnuje následující metody ochrany: H hydrofobní ochrana (ošet ení betonu s cílem dosáhnout vodoodpudivého povrchu bez zm ny vlastností struktury betonu) I impregnace (ošet ení betonu za ú elem snížení poréznosti a zesílení povrchu vytvo ením slabého lmu C - nát r (ošet ení tvo ící souvislou ochrannou vrstvu na betonu)

9 Ochranné systémy se rozd lují následovn : PI ochrana proti penetraci MC kontrola vlhkosti PR fyzická odolnost a zdokonalení povrchu RC odolnost v i chemikáliím IR zvyšování odolnosti snížením obsahu vlhkosti Produkty a systémy pro opravy betonových konstrukcí EN Tato norma stanovuje požadavky pro rozlišení výrobk a systém pro opravu betonových konstrukcí. Norma d lí produkty na opravu betonu do skupin: Výrobky pro opravy konstruk ní (renovace poškozených beton v etn nosných konstrukcí) T ída R4 T ída R3 Výrobky pro nekonstruk ní opravy (výrobky a systémy na opravu tvaru a povrchu betonu) T ída R2 T ída R1 V závislosti na základní vlastnosti d líme na: CC hydraulické malty PCC hydraulické malty s obsahem polymer PC sm si polymerických pojiv P reaktivní polymerická pojiva Produkty a systémy na ochranu proti korozi EN Tato norma stanovuje požadavky pro rozlišení výrobk a systém používaných k ochran ocelových výztuží a konstrukcí v betonech. Norma nezahrnuje výrobky ur ené k ochran p edpjatých konstrukcí nebo nerezové oceli. Norma d lí produkty k ochran proti korozi do skupin: Aktivní nát ry: nát ry obsahující elektrochemicky aktivní pigmenty, fungující jako inhibitor nebo p sobící jako lokální katodická ochrana Bariérové nát ry: nát r bránící vyztužení proti vod v cementovém základu

10 materiály pro přípravu podkladu pro pokládání Pouze správná p íprava podkladu m že zaru it trvanlivý výsledek, dokonalý z technického i estetického hlediska. Aby byl podklad dokonalý, musí se vyzna ovat správnou mechanickou odol ností a musí být navržen s použitím technologie zabra ující smrš ování, aby se p edešlo odlepování a dalším proje v m nedokonalosti. ANTIGELO K BLITZ DET-ACIDO...31 DET-BASICO...31 FS GAP-R GAP GEOMAT...18 ISOFONIKO-R ISOFONIKO K-NET KRONOS...16 METAL NETTING MONOKRONOS...17 PLAN PLAN PRIMER PRIMER-T QUARTZ R-EVOLUTION HD RASO-K RASO...24 RASORAPID REPAIR REPLAN...19 TC-MAS TIMER

11 příprava podkladu kronos Hydraulický tmel pro realizaci vnit ních i vn jších pot r, s b žným schnutím a rychlou hydratací, bez smrš ování. Vhodný pro pokládání keramiky, p írodního kamene, d eva a pružných materiál. Ideální pro podlahové vytáp ní. velmi jemný šedý prášek ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI absence smrš ování, rychlá hydratace, vynikající možnost záv re né úpravy 12 m síc na suchém míst 1,8-2,5 kg/m2 na cm tlouš ky p ipravené hmoty zkapal ova e. Mísit s betoná ským pískem frakce 0-8 mm v pom ru 250 kg Kronos na 1m 3 písku l vody. - Realizace plovoucích pot r nebo ukotvených pot r s tlouš kou od 3 do 10 cm v soukromých nebo pr myslových prost edích, kde lze obkládat dlaždicemi a obklady, parketami, pružnými materiály a p írodním kamenem. - Podlahové vytáp ní. - P i použití materiálu KRONOS není t eba p idávat do p ipravené hmoty plasti kátory. TECHNICKÁ DATA Povrch pochozí po: 12 hod.* Pokládka dlaždic po: 24 hod.* KÓD BALENÍ PALETA EUROPALETA TKR kg pytel 1500 kg TKR kg pytel 1000 kg * p i podmínkách 23 C - 50% vlhkost vzduchu 16

12 monokronos P edmíchaný materiál, p ipravený pro realizaci vnit ních i vn jších pot r, s b žným schnutím a rychlou hydratací, bez smrš ování. Vhodný pro pokládání keramiky, p írodního kamene, d eva a pružných materiál. Ideální pro podlahové vytáp ní. příprava podkladu granulovaný, šedé barvy ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI p ipravený k použití, absence smrš ování, rychlá hydratace, vynikající možnost záv re né úpravy 12 m síc na suchém míst kg/m2 na cm tlouš ky - Realizace plovoucích pot r nebo ukotvených pot r s tlouš kou od 3 do 6 cm v soukromých nebo pr myslových prost edích, kde lze obkládat dlaždicemi a obklady, parketami, pružnými materiály a p írodním kamenem. - Podlahové vytáp ní. P i použití materiálu MONOKRONOS není t eba p idávat do p ipravené hmoty plasti kátory. - Vzhledem k prakti nosti je MONOKRONOS ideálním výrobkem pro rekonstrukci, zejména v historických centrech, kde asto nelze p ivážet písek, nebo pouze za velmi vysoké náklady. Jeho technické vlastno sti umož ují jeho použití také v soukromých obydlích, ú adech, obchodních provo zech atd. TECHNICKÁ DATA Povrch pochozí po: 12 hod.* Pokládka dlaždic po: 24 hod.* KÓD BALENÍ PALETA TKR kg pytel 1500 kg EN * p i podmínkách 23 C - 50% vlhkost vzduchu 17

13 příprava podkladu timer - 2 Hydraulický tmel pro realizaci ultra rychle tuhnoucích vnit ních pot r, s b žným schnutím, bez smrš ování, mimo ádn vhodný pro podlahy vyžadující okamžité pokládání. Ideální pro podlahové vytáp ní. velmi jemný šedý prášek ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI absence smrš ování, ultra rychle tuhnoucí, vynikající možnost záv re né úpravy, zkapaln ný výrobek 12 m síc na suchém míst 3,5-4 kg/m2 na cm tlouš ky - Realizace plovoucích nebo ukotvených pot r s tlouš kou od 3 do 10 cm, ultra rychle tuhnoucích a bez smrš ování, vhodných pro lepení keramik všeho druhu a tvaru a p írodního kamene již po 4 hodinách od aplikace a po 24 hodinách také pružných materiál nebo d eva, p ilepeného nebo pokládaného klasicky (p ipevn ného h ebíky). - Podlahové vytáp ní, vytvo ené prost ednictvím zalití sálavých topných had. P i použití TIMER-2 není t eba p idávat do p ipravené hmoty zkapal ova e. TECHNICKÁ DATA Povrch pochozí po: 2-3 hod.* pokládka dlaždic po: 4 hod.* KÓD BALENÍ EUROPALETA * p i podmínkách 23 C - 50% vlhkost vzduchu geomat Bioekologický tmel s obsahem p írodního hydraulického vápna NHL 3,5 (EN459-1) pro realizaci pot r pro pokládání lepené keramiky, neglazovaného materiálu (cotto) a d eva. béžový prášek ZÁKLADNÍ EKOLOGICKÉ VLASTNOSTI recyklovatelné, využívá místní prvotní suroviny, nízká energetická hodnota výrobního procesu 12 m síc na suchém míst 2,5-3 kg/m2 na cm tlouš ky - Realizace pot r s tlouš kou od 4 do 8 cm s b žným schnutím, vhodných pro lepení keramik všeho druhu a tvaru a p írodního kamene. - Pro pokládání d eva po vyschnutí p ípravku GEOMAT preventivn aplikujte TC-MAS. - Vhodný pro realizaci podlahového vytáp ní. TECHNICKÁ DATA Povrch pochozí po: hod.* KÓD BALENÍ EUROPALETA * p i podmínkách 23 C - 50% vlhkost vzduchu

14 replan Rychle tvrdnoucí samonivela ní hmota pro tlouš ky až do 10 mm. příprava podkladu na ervenalý prášek ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI jednosložková, vynikající opracovatelnost, vynikající adhezivní schopnost s rychlým vytvrzením tlouš ky až do 10 mm, mimo ádn hladká záv re ná úprava, erpatelný 8 m síc na suchém míst 1,4-1,5 Kg/m2 na mm - Realizace vyrovnávacích vrstev podlahy s tlouš kou od 1 do 10 mm v interiéru p ed pokládáním povrchové vrstvy v místnostech s omezeným provozem (T ÍDA P2 podle klasi kace UPEC), jako jsou byty, veletržní stánky, knihovny apod. - Realizace vyrovnávacích vrstev podlahy s tlouš kou od 3 do 10 mm v interiéru p ed pokládáním povrchové vrstvy v místnostech s intenzivním provozem (T ÍDA P3 podle klasi kace UPEC), jako jsou nemocnice, ú ady, letišt, školy, spole enské místnosti apod. - Cementové pot ry s omezenou nasákavostí. - Pot ry z materiálu KRONOS nebo MONOKRONOS. - Cementové pot ry s vysokou nasákavostí, pot ry z TIMER-2, z anhydritu nebo pot ry s podlahovým vytáp ním. - Betonové pot ry po orbitální úprav, podlahy z PVC, linoleum nebo vinylové, staré podlahy z keramiky nebo mramoru. TECHNICKÁ DATA Množství vody na 1 balení: 6 l / 25 kg Povrch pochozí po: 3-4 hod.* Pokládka dlaždic po: hod.* KÓD BALENÍ EUROPALETA * p i podmínkách 23 C - 50% vlhkost vzduchu V t chto p ípadech je t eba provést p edb žné ošet ení p ípravkem PRIMER-T. V t chto p ípadech prove te p edb žné ošet ení p ípravkem PRIMER

15 příprava podkladu plan - 10 Ultrarychlá samonivela ní hmota s dokonalými vlastnostmi pro vnit ní podlahy od 2 do 10 mm. na ervenalý prášek ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI jednosložková, vynikající opracovatelnost, vynikající adhezivní schopnost, ultrarychlé vytvrzení tlouš ky až do 10 mm, dokonale hladký povrch, erpatelný 8 m síc na suchém míst 1,4 kg/m2 na mm tlouš ky, dodržujte p edepsané množství zám sové vody - Realizace vyrovnávacích vrstev s tlouš kou od 2 do 10 mm v soukromých nebo pr myslových prost edích, na které je možné klást dlaždice a obklady, parkety, pružné materiály nebo laky pro pr myslové podlahy po 24 h. - Vhodné také pro podlahové vytáp ní. - Cementové pot ry s omezenou absorpcí. - Pot ry z materiálu KRONOS nebo MONOKRONOS. - Cementové pot ry s velmi vysokou absorpcí, pot ry z TIMER-2, z anhydritu nebo pot ry s podlahovým vytáp ním. - Betonové pot ry po orbitální úprav, pr myslové podlahy U4P4S, podlahy z PVC, linolea nebo vinylu, staré podlahy z keramiky nebo mramoru. TECHNICKÁ DATA Množství vody na 1 balení: 6,25 l / 25 kg Povrch pochozí po: 3-4 hod.* Pokládka dlaždic po: hod.* KÓD BALENÍ PALETA EUROPALETA TKR kg pytel 1500 kg TKR kg pytel 1000 kg 20 * p i podmínkách 23 C - 50% vlhkost vzduchu V t chto p ípadech je t eba provést p edb žné ošet ení p ípravkem PRIMER-T. V t chto p ípadech je t eba provést p edb žné ošet ení p ípravkem PRIMER-101.

16 plan - 30 příprava podkladu Ultrarychlá samonivela ní hmota pro interiéry s dokonalými vlastnostmi. Tlouš ky od 5 do 30 mm. granulovaný na ervenalý prášek ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI jednosložková, tlouš ky až do 30 mm, ultrarychlé vytvrzení, rychlé schnutí, vynikající adhezivní schopnost, vynikající stupe dokon ení, erpatelný 8 m síc na suchém míst 1,4 kg/m2 na mm tlouš ky, dodržujte p edepsané množství zám sové vody - Realizace vyrovnávacích vrstev s tlouš kou od 5 do 30 mm v soukromých nebo pr myslových prost edích, na které je možné klást dlaždice a obklady, parkety, resilietní materiály nebo laky pro pr myslové podlahy po 24 h. - Vhodné také pro podlahové vytáp ní - Cementové pot ry s omezenou absorpcí. - Pot ry z materiálu KRONOS nebo MONOKRONOS. - Cementové pot ry s velmi vysokou absorpcí, pot ry z TIMER-2, z anhydritu nebo pot ry s podlahovým vytáp ní. - Betonové pot ry po orbitální úprav, pr myslové podlahy U4P4S, podlahy z PVC, linolea nebo vinylu, staré podlahy z keramiky nebo mramoru. TECHNICKÁ DATA Množství vody na 1 balení: 5 l / 25 kg Povrch pochozí po: 3 hod. (dle tlouš ky vrstvy)* Pokládka dlaždic po: hod.* KÓD BALENÍ PALETA EUROPALETA TKR kg pytel 1500 kg TKR kg pytel 1000 kg * p i podmínkách 23 C - 50% vlhkost vzduchu V t chto p ípadech je t eba provést p edb žné ošet ení p ípravkem PRIMER-T. V t chto p ípadech je t eba provést p edb žné ošet ení p ípravkem PRIMER

17 příprava podkladu gap Univerzální tixotropní technická malta zesílená vlákny, zabra ující smrš ování, ur ená pro p ípravu podklad a obnovu fasád. V interiéru i exteriéru, na zdi i podlaze. Vynikající jako vyhlazovací vrstva pro tlouš ky od 3 do 30 mm a jako obnovovací malta pro tlouš ky od 3 do 50 mm. šedý prášek ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI jednosložková, tixotropní, tvarovatelná, vynikající adhezivní schopnost, odolná v i agresivním atmosférickým vliv m, povrchová úprava pro soukromé prost edí, st íkatelná omítacím strojem 12 m síc na suchém míst 1,6-1,8 kg/m2 na mm tlouš ky - Realizace vyhlazovacích vrstev s tlouš kami od 3 do 30 mm v soukromých nebo pr myslových prost edích, na které je možné pokládat dlaždice a obklady nebo p írodní kámen po h (v závislosti na tlouš ce a teplot ). - Obnova elních ástí balkon, íms. - Obnovení poškozených ástí malty, omítky nebo zdi s dobrou konzistencí na fasád. - Oprava nebo vyhlazení povrch ze železobetonu. Veneta Engineering 0505-CPD-1085 Cementové omítky, vápenocementové malty, zdi z cihel, beton. TECHNICKÁ DATA Množství vody na 1 balení: 5 l / 25 kg, pokládka dlaždic po: hod.* KÓD BALENÍ BARVA EUROPALETA TKS kg pytel šedá 1500 kg EN * p i podmínkách 23 C - 50% vlhkost vzduchu 22

18 gap-r Technická tixotropní malta zabra ující smrš ování, s rychlým vytvrzením, pro podklady a sanace na fasád. V interiéru i exteriéru, na zdi i podlaze. Vynikající jako vyhlazovací vrstva pro tlouš ky od 3 do 30 mm a jako obnovovací malta pro tlouš ky od 3 do 50 mm. šedý prášek ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI jednosložková, tixotropní, tvarovatelná, vynikající adhezivní schopnost, odolná v i agresivním atmosférickým vliv m, povrchová úprava pro soukromé prost edí, st íkatelná omítacím strojem, rychlé vytvrzení 6 m síc na suchém míst 1,6-1,8 kg/m2 na mm tlouš ky - Realizace vyhlazovacích vrstev s tlouš kami od 3 do 30 mm v soukromých nebo pr myslových prost edích, na které je možné pokládat dlaždice a obklady nebo p írodní kámen po 6-8 h (v závislosti na tlouš ce a teplot ). - Obnova elních ástí balkon, íms. - Obnovení poškozených ástí malty, omítky nebo zdi s dobrou konzistencí na fasád. - Oprava nebo vyhlazení povrch ze železobetonu. Cementové omítky, vápenocementové malty, zdi z cihel, beton. příprava podkladu TECHNICKÁ DATA Množství vody na 1 balení: 4,5 l / 25 kg, povrch pochozí po 2-4 hod, pokládka dlaždic po: 6-8 hod.* KÓD BALENÍ BARVA EUROPALETA TKS kg pytel šedá 1000 kg * p i podmínkách 23 C - 50% vlhkost vzduchu 23

19 příprava podkladu raso Cementový tixotropní materiál na vyrovnávací vrstvy v interiéru i exteriéru, na st n nebo na podlaze. Tlouš ky od 2 do 10 mm. šedý nebo bílý prášek ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI jednosložková, vynikající opracovatelnost, vynikající adhezivní schopnost, tlouš ky až do 10 mm, st íkatelná omítacím strojem, povrchová úprava pro soukromé prost edí 12 m síc na suchém míst 1,6-1,7 kg/m2 na mm tlouš ky - Realizace vyhlazovacích vrstev s tlouš kami od 2 do 10 mm v soukromých nebo pr myslových prost edích, na které je možné pokládat dlaždice a obklady nebo p írodní kámen po 36 h. - Omítka s vysokou odolností, vhodná pro pokládání t žkých povrchových vrstev. - Omítka pro dosažení pot ebné tlouš ky. P idejte k p ípravku RASO písek s granulometrií 1 až 2 mm, odpovídající 30% hmotnosti p ípravku. Získanou hmotou lze realizovat tlouš ky až do 30 mm. - Vhodný v bazénu a na podlahové vytáp ní. cementové omítky, vápenocementové malty, zdi z cihel, beton TECHNICKÁ DATA Množství vody na 1 balení: 5 l / 25 kg, pokládka dlaždic po: hod.* KÓD BALENÍ BARVA EUROPALETA šedá bílá * p i podmínkách 23 C - 50% vlhkost vzduchu 24

20 rasorapid příprava podkladu Cementový tixotropní vyhlazovací materiál, ultrarychlý, pro p ípravu podklad v interiéru, v sou kro mých nebo pr myslových prost edích, na které je možné pokládat dlaždice a obklady nebo p írodní kámen. Tlouš ky od 2 do 20 mm. šedý prášek ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI jednosložkový, tixotropní, vynikající opracovatelnost, ultrarychlé vytvrzení a vyschnutí, vynikající adhezivní schopnost, tlouš ky až do 20 mm, zabra ující smršt ní, povrchová úprava pro soukromé prost edí 8 m síc na suchém míst 1,4-1,6 kg/m2 na mm tlouš ky - Realizace vyhlazovacích vrstev v interiéru s tlouš kami od 2 do 20 mm v soukromých nebo pr myslových prost edích, na které je možné pokládat dlaždice a obklady nebo p írodní kámen. - Záplaty podklad, které lze zakrýt po 4-6 h keramikou nebo p írodním kamenem. - Omítka pro dosažení pot ebné tlouš ky. P idejte k p ípravku RASORAPID písek s granulometrií 1 až 3 mm, odpovídající 30% hmotnosti p ípravku. Získanou hmotou lze realizovat tlouš ky až do 35 mm. - Sanace nebo vyhlazení schod, hran pilí nebo fabrikátu z cementu. Cementové omítky, zdi z cihel, beton, bloky bu kového cementu*. * tlouš ky nep ekra ující 2 mm a se sítí ze sklen ného vlákna. TECHNICKÁ DATA Množství vody na 1 balení: 5 l / 25 kg, pokládka dlaždic po: 4-6 hod.* KÓD BALENÍ BARVA EUROPALETA šedá EN * p i podmínkách 23 C - 50% vlhkost vzduchu 25

21 příprava podkladu r-evolution hd P edmíchaná k emenná sm s zpevn ná skelnými vlákny se sníženou prašností. Technologie HD. šedý prášek 12 m síc na suchém míst Vytvá í ochrannou vrstvu betonových povrch vystaveným vysoké zát ži, podlahy v pr myslových halách, garážích, logistických centrech, letištích, atd. Pomocí modelovací st rky vytvá í vysoce pevnou povrchovou vrstvu s protiskluzovými vlastnostmi vhodnou na namáhané plochy, nap. nakládací rampy, garáže, apod. erstvý beton KÓD BALENÍ BARVA PALETA šedá * p i podmínkách 23 C - 50% vlhkost vzduchu 26

22 primer-t příprava podkladu Penetrace s obsahem syntetických prysky ic ve vodní emulzi pro p ípravu podklad ze sádry nebo cementu. ervená tekutina 12 m síc na suchém míst, chrán ném p ed mrazem a vysokými teplotami g/m2, v závislosti na poréznosti podkladu - Ošet ení podklad ze sádry, sádrokartonu nebo anhydritové pot ry, na které musí být aplikována lepidla nebo p ípravky s obsahem cementu pro zvýšení kompatibility a/nebo adheze. - Povrchové ošet ení omítek nebo výrazn nasákavých cementových pot r p ed pokládáním lepidel, vyhlazovacích vrstev nebo cementových samonivela ních hmot pro zvýšení adheze. - Na podporu adheze pro omítky s obsahem sádry a s obsahem cementu. Vyhlazovací vrstvy a omítky s obsahem cementu nebo sádry, panely ze sádry nebo sádrokartonu, pot ry z anhydritu nebo z cementu. KÓD BALENÍ EUROPALETA TKT kg kanystr 350 kg TKT kg kanystr 600 kg 27

23 příprava podkladu primer-101 Jednosložkový epoxidový adhezní m stek na podporu adheze ve vodném roztoku. bled modrá tekutina 6 m síc na suchém míst, chrán ném p ed mrazem a vysokými teplotami g/m2, v závislosti na poréznosti podkladu - Adhezní m stek pro vyhlazovací vrstvy a cementové adhezivní p ípravky t ídy C2 (EN 12004) na nenasákavých podkladech, jako jsou: keramické dlaždice a obklady (smaltované kachli ky, lešt ný gres apod.), dob e odmašt né nebo brokované epoxidové nát ry, kamenný materiál, PVC, linoleum. - Ošet ení nasákavých povrch * nebo prost ednictvím nasákavých materiál, jako jsou: beton, cementové pot ry, sádra, sádrokarton, anhydrit, d evo a d evot íska p ed pokládáním lepidel, vyhlazovacích vrstev nebo cementových samonivela ních hmot. Vyhlazovací vrstvy a omítky s obsahem cementu nebo sádry, panely ze sádry nebo sádrokartonu, pot ry z anhydritu nebo z cementu. * Na nasákavých podkladech bude muset být výrobek roz ed n vodou v pom ru 1:1. Podklady s obsahem sádry nebo anhydritu se musí vyzna ovat zbytkovou vlhkostí p i aplikaci p ípravku PRIMER-101, nižší než 0,5%. KÓD BALENÍ EUROPALETA TKO kg kanystr 400 kg TKO kg kanystr 350 kg 28

24 repair Dvousložková slévatelná epoxidová prysky ice pro uzavírání prasklin a napojování lití. příprava podkladu Složka A-pasta sv tle šedé barvy Složka B-tekutina ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI dvousložková (A+B) tekutina prvot ídní vlastnosti 12 m síc na suchém míst, chrán ném p ed vysokými teplotami napojování lití 0,8-1,7 kg/m2; opravy prasklin g/ml; nát ry g/m2 - Napojování lití betonu nebo cementových pot r, i vlhkých. - Obnova prasklin zrání v klasických podkladech nebo podkladech z betonu. - Lepení kruhové oceli nebo železných desek na beton. - Lepení prefabrikát z betonu. - Adhezní m stek pro samonivela ní hmoty a cementové vyrovnávací vrstvy na hladkých površích. Pískovaný kov, vyhlazovací vrstvy, pot ry z anhydritu, d evo, azbestocement, beton, vápenocementové malty, cementové pot ry, staré podlahy z keramiky nebo z mramoru. KÓD BALENÍ EUROPALETA TKT kg kbelík 120 kg TKT kg kbelík 300 kg 29

25 příprava podkladu tc-mas Konsolida ní p ípravek ve vodném roztoku pro pot ry a cementové malty. Vynikající pr niková kapacita. Hloubková penetrace. výrazn tekutá pr svitná tekutina ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI p ipravený k použití vysoká pr niková kapacita 12 m síc na suchém míst, chrán ném p ed mrazem a vysokými teplotami g/m2, v závislosti na poréznosti podkladu a roz ed ní - Konsolida ní ošet ení podklad s obsahem cementu a vápenocementových malt. - TC-MAS se používá, když je povrch podkladu rozdrobený následkem nízkého dávkování tmelu nebo kv li nesprávnému zrání fabrikátu v p ípad mrazu nebo p i vysokých teplotách. - Jako protiprachová penetrace pro cementové povrchy. Vyhlazovací vrstvy, omítky a pot ry s obsahem cementu. KÓD BALENÍ EUROPALETA TKT kg kanystr 350 kg TKT kg kanystr 600 kg 30

26 det-basico příprava podkladu isticí p ípravek v podob alkalického roztoku pro odstran ní olej, tuk a vosk. Nezbytný pro p ekrytí existující podlahy. pr svitná tekutina ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI p ipravený k použití 12 m síc na suchém míst, chrán ném p ed mrazem a vysokými teplotami g/m2 v závislosti na druhu povrchu ur eného k išt ní - Odstran ní stop: olej, tuk, vosk a nános ne istot z jakéhokoli druhu nesavého povrchu. - Mytí keramických podlah nebo podlah z p írodního kamene, které musí být pokryty novou lepenou povrchovou vrstvou. KÓD BALENÍ EUROPALETA TKT kg kanystr / 10 ks v balení 280 kg TKT kg kanystr 400 kg det-acido isticí p ípravek s obsahem slabé kyseliny pro odstran ní cementových zbytk a e orescence. pr svitná tekutina ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI p ipravený k použití 12 m síc na suchém míst, chrán ném p ed mrazem a vysokými teplotami g/m2, v závislosti na poréznosti podkladu Det-Acido se používá pro odstran ní stop cementu nebo p ípravk s obsahem cementu, jako jsou lepidla a spárovací hmoty, z keramických povrch. Používá se také k odstran ní výkv t soli nebo vodního kamene, které se mohou objevit na povrchu cementového spoje nebo na neglazovaném materiálu (cotto), zejména když byl položen klasickým zp sobem. KÓD BALENÍ EUROPALETA TKT kg kanystr / 10 ks v balení 280 kg TKT kg kanystr 400 kg 31

Reaktivní. Připraveno k okamžitému použití. Počet barevných variant. Typ hladítka pro aplikaci. Způsob aplikace. Tloušťka vrstvy lepidla

Reaktivní. Připraveno k okamžitému použití. Počet barevných variant. Typ hladítka pro aplikaci. Způsob aplikace. Tloušťka vrstvy lepidla ikony Popis výrobku 2-složkový výrobek Reaktivní 2-složkový výrobek Připraveno k okamžitému použití Podíl záměsové vody Flexibilní výrobek Rychletvrdnoucí výrobek Počet barevných variant Způsob aplikace

Více

Maloobchodní ceník Technokolla 2011

Maloobchodní ceník Technokolla 2011 PŘÍPRAVA PODKLADU TEC01 TKR103 KRONOS 25 kg 1500 493 Kč TEC01 TKR104 KRONOS 25 kg 1000 493 Kč TEC01 TKR183 MONOKRONOS 25 kg 1500 232 Kč TEC01 TKR122 TIMER-2 20 kg 800 762 Kč TEC01 TKR211 GEOMAT 20 kg 800

Více

LEPENÍ OBKLAD A DLAŽBY

LEPENÍ OBKLAD A DLAŽBY Výrobek LEPENÍ OBKLAD A DLAŽBY Cena Zm na Zp sob dodávky bez DPH ceny sortimentu /kg,l 2014 Ceresit CM 11 5 kg 219608 paleta 200 45,00 9,00 kamión/sklad Tenkovrstvá lepicí malta k lepení keramických obklad

Více

IZOLACE. Izolace. strana. 1. Základní nátěry 103. 2. Izolace perimetru 105. 3. Těsnění spár 107. Ceník MUREXIN 2016 99

IZOLACE. Izolace. strana. 1. Základní nátěry 103. 2. Izolace perimetru 105. 3. Těsnění spár 107. Ceník MUREXIN 2016 99 IZOLACE Izolace strana 1. Základní nátěry 103 2. Izolace perimetru 105 3. Těsnění spár 107 Ceník MUREXIN 2016 99 Bezchybná izolace - základ každé stavby! 1. Základní nátěry Základ hloubkový AG 3 Izolační

Více

Construction. Sikadur -41 CF Normal. 3komponentní tixotropní vysprávková epoxidová malta. Popis výrobku. Testy

Construction. Sikadur -41 CF Normal. 3komponentní tixotropní vysprávková epoxidová malta. Popis výrobku. Testy Technický list Vydání 05/2013 Identifikační č.: 02 04 02 03 001 0 000040 3komponentní tixotropní vysprávková epoxidová malta Popis výrobku je tixotropní, 3komponentní vysprávková a opravná malta, na bázi

Více

Kvalitní povrchová úprava a údržba zateplení

Kvalitní povrchová úprava a údržba zateplení BASF Stavební hmoty eská republika s.r.o. Kvalitní povrchová úprava a údržba zateplení ednášející: Mgr. Ji í P lpytel Tel.: 724 521 171 Email: jiri.pulpytel@basf.com 23.9.2013 1 BASF SE BASF je celosv

Více

Y STĚRK Y A TĚR NÁ 51

Y STĚRK Y A TĚR NÁ 51 51 52 NÁTĚROVÉ HMOTY MALÍŘSKÉ BARVY MALÍŘSKÁ BARVA PROFI SOUDAL Profi je nátěr nejvyšší kvality určený k úpravě povrchů luxusních interiérů a obytných místností. Vyznačuje se extrémní zářivou bělostí a

Více

Přírodní kámen pokládat, spárovat, chránit!

Přírodní kámen pokládat, spárovat, chránit! Přírodní kámen pokládat, spárovat, chránit! 1 Přírodní kámen Pokládka bez změny barvy Silnovrstvé maltové lože Středněvrstvé maltové lože Tenkovrstvé/ tekuté maltové lože bez dutin 2 Drenáž DrainageMörtel

Více

Klasifikace lepidel dle norem ČSN EN 12004 a ČSN EN 12002

Klasifikace lepidel dle norem ČSN EN 12004 a ČSN EN 12002 STAVEBNÍ CHEMIE Legenda Možnosti aplikace: střecha stěna exteriér stěna interiér podlaha exteriér podlaha interiér Klasifikace lepidel dle norem ČSN EN 12004 a ČSN EN 12002 Cementová lepidla C C1 běžné

Více

Rozsah použití. Vlastnosti produktu. Technický list 240 únor 2015

Rozsah použití. Vlastnosti produktu. Technický list 240 únor 2015 240 únor 2015 Silikonový tmel pro pružné spáry v interiéru interiéru a exteriéru Rozsah použití Pro použití v interiéru a exteriéru. Pro stěny a podlahy. K utěsnění rohových, dilatačních a spojovacích

Více

Rychletuhnoucí 2-komponentní lepidlo na vlepování kotev

Rychletuhnoucí 2-komponentní lepidlo na vlepování kotev Technický list Vydání: 23/02/2009 Identifikační číslo: 02 04 02 06 001 0 000030 Sika AnchorFix -3+ Sika AnchorFix -3 + Rychletuhnoucí 2-komponentní lepidlo na vlepování kotev Construction Popis výrobku

Více

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna chemicko - fyzikálních vlastností stavebních hmot Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna chemicko - fyzikálních vlastností stavebních hmot Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař Zkušebna chemicko - fyzikálních stavebních hmot List 1 z 17 Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního flexibilního

Více

STAVEBNÍ MATERIÁLY ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY ETICS CENÍK 2014 VÝROBKY FAST

STAVEBNÍ MATERIÁLY ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY ETICS CENÍK 2014 VÝROBKY FAST STAVEBNÍ MATERIÁLY ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY ETICS CENÍK 2014 VÝROBKY FAST CENÍK VÝROBKŮ 2014 OBSAH LEPÍCÍ A STĚRKOVÉ TMELY Lepící a stěrkové tmely na polystyren FAST NORMAL S FAST SPECJAL M FAST SPECJAL lepící

Více

Sikafloor 82 EpoCem. 3-komponentní tekutá malta na cementové bázi zušlechtěná epoxidem.

Sikafloor 82 EpoCem. 3-komponentní tekutá malta na cementové bázi zušlechtěná epoxidem. Technický list Sikafloor 82 EpoCem / strana 1/6 Tekutá podlaha Sikafloor 82 EpoCem Druh 3-komponentní tekutá malta na cementové bázi zušlechtěná epoxidem. Použití Jako samonivelační tekutá podlaha o tloušťce

Více

Spotřeba: 3 4 kg předpřipraveného nátěru / m² na dvě vrstvy, nanáší se štětcem nebo ocelovým hladítkem

Spotřeba: 3 4 kg předpřipraveného nátěru / m² na dvě vrstvy, nanáší se štětcem nebo ocelovým hladítkem HIDROSTOP FLEX Jednosložkový pružný vodotěsný nátěr Jednosložkový vysoce pružný vodotěsný (při kladném a záporném tlaku vody) nátěr na cementové bázi, který propouští vodní páry a je mrazuvzdorný. Na utěsňování

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ TVÁRNICE

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ TVÁRNICE TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ TVÁRNICE BETONOVÁ CIHLA Cihla betonová cihla na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími přísadami s povrchovou úpravou History povrchová úprava History vzniká

Více

Construction. Vysoce kvalitní, expanzní zálivková hmota s nízkým smrštěním. Popis výrobku

Construction. Vysoce kvalitní, expanzní zálivková hmota s nízkým smrštěním. Popis výrobku Technický list Vydání 24.11.2015 Identifikační č.: 02 02 01 01 001 0 000004 1180 SikaGrout -311 SikaGrout -311 Vysoce kvalitní, expanzní zálivková hmota s nízkým smrštěním Popis výrobku SikaGrout -311

Více

LEPIDLA NA MATERIÁLY Z KERAMIKY A PŘÍRODNÍHO KAMENE

LEPIDLA NA MATERIÁLY Z KERAMIKY A PŘÍRODNÍHO KAMENE LEPIDLA NA MATERIÁLY Z KERAMIKY A PŘÍRODNÍHO KAMENE 4. LEPIDLA NA KERAMIKU A PŘÍRODNÍ KÁMEN 4.1 Lepidla na bázi hydraulických pojiv Adesilex P4 Cementové rychle tvrdnoucí samosmáčivé lepidlo s velmi dobrými

Více

2801-2-2005 KLASIFIKACE V SOULADU S EN 13888

2801-2-2005 KLASIFIKACE V SOULADU S EN 13888 Rychle tvrdnoucí a vysychající hydrofobní spárovací tmel výjimečných vlastností pro výplň spár šířky od do 0 mm s účinkem DropEffect a protiplísňovou technologií BioBlock 801--005 KLASIFIKACE V SOULADU

Více

Technický list StoPox WG 100 getönt /barevný/

Technický list StoPox WG 100 getönt /barevný/ Vodou emulgovaný epoxidový podkladní nátěr Charakteristika Použití Vlastnosti Vzhled do interiéru a na nezastřešené plochy na podlahové plochy pro cementem vázané podklady - plochy betonové nebo s potěrem

Více

Mrazuvzdorný a odolný vůči dlouhodobému. víceúčelové využití v interiéru a exteriéru,

Mrazuvzdorný a odolný vůči dlouhodobému. víceúčelové využití v interiéru a exteriéru, 115 únor 2015 Lepidlo pro středně silné lože k pokládání obkladů a dlažeb z přírodního kamene Bílé lepidlo weiss,šedé lepidlo grau Rozsah použití Pro použití v interiéru a v exteriéru. Na stěny a podlahy.

Více

DELTA 1K- FloorFinish

DELTA 1K- FloorFinish Technický list Nr. D-6005-1 Stand: 02 /10 DELTA 1K- FloorFinish Charakteristika Vodouředitelná, hedvábně matná barevná 1 K akrylová krycí vrstva pro obvykle zatížené podlahové plochy v interiérové a exteriérové

Více

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ing. Martina Švecová, Revoluční 29, Krnov

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ing. Martina Švecová, Revoluční 29, Krnov TECHNICKÁ ZPRÁVA A. 1 Identifikační údaje A. 1.1 Údaje o stavbě a) název stavby SPORTOVNÍ KABINY KRÁSNÉ LOUČKY OPRAVY, ÚDRŽBA A MODERNIZACE b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní

Více

I C O M E N T M Ö R T E L 525

I C O M E N T M Ö R T E L 525 I C O M E N T M Ö R T E L 525 JEMNÁ MALTA PRO BETONOVOU KOSMETIKU POPIS VÝROBKU: POUŽITÍ: POUŽITÍ A CCA. SPOTŘEBA: ICOMENT MÖRTEL 525 je dvousložková hydraulicky tvrdnoucí hotová malta zušlechtěná akrylovými

Více

Jak opravit interiéry zasažené povodní aneb Přes povodně suchou cestou

Jak opravit interiéry zasažené povodní aneb Přes povodně suchou cestou Jak opravit interiéry zasažené povodní aneb Přes povodně suchou cestou Technický tým Rigips dostává řady dotazů od realizačních firem i majitelů domů a bytů, kteří začínají odstraňovat následky povodní.

Více

C E N Í K. Stavební chemie pro lepení obklad a dlažeb. www.ceresit.cz OBJEDNÁVÁNÍ A DOPRAVA ZBOŽÍ TECHNICKÉ PORADENSTVÍ A REKLAMACE

C E N Í K. Stavební chemie pro lepení obklad a dlažeb. www.ceresit.cz OBJEDNÁVÁNÍ A DOPRAVA ZBOŽÍ TECHNICKÉ PORADENSTVÍ A REKLAMACE C E N Í K OBJEDNÁVÁNÍ A DOPRAVA ZBOŽÍ Stavební chemie pro lepení obklad a dlažeb Platnost od 6.1.2012 Sortiment je v ceníku ozna en podle zp sobu objednávání a dopravy takto : 1. Kamión: ucelená dodávka

Více

Planitop Rasa & Ripara R4

Planitop Rasa & Ripara R4 Planitop Rasa & Ripara R RYCHLETVRDNOUCÍ CEMENTOVÁ MALTA TŘÍDY R NA OPRAVY A VYHLAZOVÁNÍ BETONOVÝCH POVRCHŮ výrobek na vyhlazení a opravu betonových povrchů Pouze Nanášení Planitop Rasa & Ripara R zednickou

Více

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Herčíkova 2190/1 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název:

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Herčíkova 2190/1 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název: Razítko: Číslo paré: Název: REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Herčíkova 2190/1 Praha 13 NPROSAN s.r.o - Inženýrské a projektové služby - Provádění a sanace staveb Investor: Odpovědný projektant:

Více

Technické podmínky. Praskliny na fasádě budou lokálně vyspraveny za použití helikální výztuže o průměru D 6 mm.

Technické podmínky. Praskliny na fasádě budou lokálně vyspraveny za použití helikální výztuže o průměru D 6 mm. Technické podmínky. Všeobecné podmínky. Dodávané materiály a výrobky budou splňovat požadavky příslušných platných norem, vyhlášek a hygienických předpisů. Při výstavbě budou použity materiály s ověřeným

Více

DLAŽBA PLOŠNÁ HLADKÁ povrch Standard

DLAŽBA PLOŠNÁ HLADKÁ povrch Standard TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY DLAŽBA PLOŠNÁ HLADKÁ povrch Standard Dlaždice 30/30; Dlaždice 40/40; Dlaždice 50/50 betonové dlažební desky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími

Více

Finální podlahové vrstvy Renovace a ochrana podlah podle požadavků na zatížení a vzhled. HADALAN podlahové systémy

Finální podlahové vrstvy Renovace a ochrana podlah podle požadavků na zatížení a vzhled. HADALAN podlahové systémy Finální podlahové vrstvy Renovace a ochrana podlah podle požadavků na zatížení a vzhled podlahové systémy Jsme specialisté na vaše zátěžové podlahy. Máme vhodná řešení pro všechny druhy zatížení. Pokud

Více

1. OBLASTI APLIKACE PODKLAD: beton, pravý kámen. Vysoce zat žovaná upevn ní do pravého kamene, betonu, porézního betonu a lehkého

1. OBLASTI APLIKACE PODKLAD: beton, pravý kámen. Vysoce zat žovaná upevn ní do pravého kamene, betonu, porézního betonu a lehkého ( PRE- MIX systém) BETON/PEVNÝ KÁMEN POUŽITÍ POKYNY K POUŽITÍ 1. OBLASTI APLIKACE PODKLAD: beton, pravý kámen. Vysoce zat žovaná upevn ní do pravého kamene, betonu, porézního betonu a lehkého 1. Vyvrtejte

Více

DLAŽBA PLOŠNÁ VYMÝVANÁ, KRUHY

DLAŽBA PLOŠNÁ VYMÝVANÁ, KRUHY TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY DLAŽBA PLOŠNÁ VYMÝVANÁ, KRUHY Středový kruh, Segment, Rohový segment, Doplňkový rohový segment betonové dlažební desky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované

Více

ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, schéma 3. ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, schéma 3. ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, schéma 3. ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, schéma 3

ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, schéma 3. ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, schéma 3. ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, schéma 3. ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, schéma 3 Akreditovaný subjekt podle 17065:2013: 1) Název produktu Certifikační schéma Specifikace norem (normativních dokumentů) C.1* Překližky sestávající pouze z dřevěných dýh (s maximální tloušťkou listu 6 mm)

Více

Construction. SikaTop Seal-107 (barva šedá) Těsnicí cementová stěrka určená pro hydroizolace. Popis výrobku. Testy

Construction. SikaTop Seal-107 (barva šedá) Těsnicí cementová stěrka určená pro hydroizolace. Popis výrobku. Testy Technický list vydání 05/2014 Identifikační číslo 02 07 01 01 002 0 000001 1180 (barva šedá) Těsnicí cementová stěrka určená pro hydroizolace Construction Popis výrobku Použití je 2-komponentní stěrka

Více

Domov pro seniory Chodov, Donovalská 2222/31, Praha 4. REKONSTRUKCE KUCHYNĚ DS CHODOV v ul. Donovalská 2222/31,Praha 4

Domov pro seniory Chodov, Donovalská 2222/31, Praha 4. REKONSTRUKCE KUCHYNĚ DS CHODOV v ul. Donovalská 2222/31,Praha 4 ; Domov pro seniory Chodov, Donovalská 2222/31, Praha 4 REKONSTRUKCE KUCHYNĚ DS CHODOV v ul. Donovalská 2222/31,Praha 4 D.1.1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 01 Zpracovatel: RHM Projekt, spol.

Více

MasterEmaco T 1200 PG

MasterEmaco T 1200 PG POPIS VÝROBKU Konstrukční správková malta MasterEmaco T 1200 PG je rychle tuhnoucí a tvrdnoucí tixotropní opravná a podkladní malta připravená k okamžitému použití. Tato hmota se sulfátovzdorným PC, hydraulickými

Více

C E N Í K. Stavební chemie pro lepení obklad a dlažeb. www.ceresit.cz OBJEDNÁVÁNÍ A DOPRAVA ZBOŽÍ TECHNICKÉ PORADENSTVÍ A REKLAMACE

C E N Í K. Stavební chemie pro lepení obklad a dlažeb. www.ceresit.cz OBJEDNÁVÁNÍ A DOPRAVA ZBOŽÍ TECHNICKÉ PORADENSTVÍ A REKLAMACE C E N Í K OBJEDNÁVÁNÍ A DOPRAVA ZBOŽÍ Platnost od 1.3.2013 Stavební chemie pro lepení obklad a dlažeb Sortiment je v ceníku ozna en podle zp sobu objednávání a dopravy takto : 1. Kamión: ucelená dodávka

Více

STAVBA KRBU S KOMPLETNÍM PROGRAMEM

STAVBA KRBU S KOMPLETNÍM PROGRAMEM STAVBA KRBU S KOMPLETNÍM PROGRAMEM Univerzální lepidlo Kamnářské materiály speciální penetrace SILCACON Kamnářská perlinka Biologicky odbouratelná rohož SILCAWOOL 105 Stavebně izolační desky SILCA 250

Více

RASANTE 1100 RASANTE 1200

RASANTE 1100 RASANTE 1200 KATALOG VÝROBKŮ STĚRKY 13 RASANTE 1100 Vápenocementová jemná dokončovací stěrka pro občanské stavby. Práškový produkt dostupný v bílé a světle šedé barvě, ideální jako jemná malta k dokončování nových

Více

Spárovací hmoty do vody, kyselého prostředí v průmyslu, pro keramické a kamenné dlažby. Zásady. Dlažba. Přírodní kámen příklady spárování

Spárovací hmoty do vody, kyselého prostředí v průmyslu, pro keramické a kamenné dlažby. Zásady. Dlažba. Přírodní kámen příklady spárování v průmyslu, pro keramické a kamenné dlažby Zásady Výběr správné spárovací hmoty je rozhodující pro životnost keramické nebo kamenné dlažby. Spárovací hmota je ovlivňována zatížením užívané podlahové plochy,

Více

RYCHLETVRDNOUCÍ CEMENTOVÁ MALTA TŘÍDY R2

RYCHLETVRDNOUCÍ CEMENTOVÁ MALTA TŘÍDY R2 Planitop Rasa & Ripara RYCHLETVRDNOUCÍ CEMENTOVÁ MALTA TŘÍDY R2 NA OPRAVY A VYHLAZOVÁNÍ BETONOVÝCH POVRCHŮ 1Pouze výrobek na vyhlazení a opravu betonových povrchů Planitop Rasa & Ripara Aplikace Planitop

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Dokumentace pro provádění stavby /DPS/ k architektonickému a stavebně technickému řešení a vytápění

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Dokumentace pro provádění stavby /DPS/ k architektonickému a stavebně technickému řešení a vytápění A1 spol. s r.o., architektonická, projektová a inženýrská činnost Lannova 16/13 370 21 České Budějovice tel.: 386 102 911, fax: 386 102 920, e-mail: ateliery@a1sro.cz, www.arch.cz/a1 Dokumentace pro provádění

Více

tvarovka průběžná celá tvarovka ukončující celá tvarovka ukončující poloviční tvarovka sloupková měrná jednotka ks/m 2 paleta / ks 1 kus / kg

tvarovka průběžná celá tvarovka ukončující celá tvarovka ukončující poloviční tvarovka sloupková měrná jednotka ks/m 2 paleta / ks 1 kus / kg Zdicí systém SIMPLE BLOCK, který je tvořen 4 typy tvarovek průběžná celá, ukončující celá, ukončující poloviční a sloupková. Tyto tvarovky jsou vyráběny s fazetou a jsou určeny pro technologii bezespárového

Více

- šedý prášek se speciálními cementy a dobře dispergovatelnými umělými hmotami - záměsný poměr: asi 6,25l vody na 25kg prášku

- šedý prášek se speciálními cementy a dobře dispergovatelnými umělými hmotami - záměsný poměr: asi 6,25l vody na 25kg prášku TECHNICKÉ SPECIFIKACE A TECHNICKÉ A UŽIVATELSKÉ STANDARDY STAVBY Stavba: ÚPRAVY INTERIÉRU VEŘEJNÝCH PROSTOR RADNICE V KUŘIMI M01 M02 M03 M04 M05 Sádrokartonová příčka (1.NP) - sádrokartonové desky připevněné

Více

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Mládí 135/4 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název:

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Mládí 135/4 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název: Razítko: Číslo paré: Název: DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Mládí 135/4 Praha 13 NPROSAN s.r.o - Inženýrské a projektové služby - Provádění a sanace staveb Investor: Odpovědný projektant:

Více

Plast, vysoce odolný proti chemikáliím, elektrostaticky vodivý. zkoušku hustota (směs, 23 C) DIN 53 217 1,52±0,03 g/ml

Plast, vysoce odolný proti chemikáliím, elektrostaticky vodivý. zkoušku hustota (směs, 23 C) DIN 53 217 1,52±0,03 g/ml Technický list strana 1 Charakteristika Funkce Elektrostaticky vodivý (ČSN EN 1081, ČSN EN 61340-4-1). Vzhled Oblast použití Technická data Produktová skupina Parametry Pokyny pro zpracování Podklad Vysoce

Více

Všeobecně lze říci, že EUCOR má několikanásobně vyšší odolnost proti otěru než tavený čedič a řádově vyšší než speciální legované ocele a litiny.

Všeobecně lze říci, že EUCOR má několikanásobně vyšší odolnost proti otěru než tavený čedič a řádově vyšší než speciální legované ocele a litiny. KATALOGOVÝ LIST E-02 A. CHARAKTERISTIKA EUCOR je obchodní označení korundo-baddeleyitového materiálu, respektive odlitků, vyráběných tavením vhodných surovin v elektrické obloukové peci, odléváním vzniklé

Více

Marapur PU. Sítotisková barva

Marapur PU. Sítotisková barva Strana: 1/5 Marapur PU Sítotisková barva Rozsah použití Potiskované materiály Dvousložková barva vhodná na předupravený polyetylén a polypropylén jako hlavní oblast použití, ale je také vhodná na polyuretan

Více

Kvalitní lepidla, která vás nepustí

Kvalitní lepidla, která vás nepustí Kvalitní lepidla, která vás nepustí Dunlop nabízí komplexní řadu stavební chemie v oblasti obkládání pro přípravu podkladu, izolaci, dále disperzní, cementová lepidla a spárovací hmoty. Materiály Dunlop

Více

SCHÖNOX POOL LINE SCHÖNOX POOL LINE. Perfektní souhra vede k perfektním výkonům. Let s stick together www.schonox.cz

SCHÖNOX POOL LINE SCHÖNOX POOL LINE. Perfektní souhra vede k perfektním výkonům. Let s stick together www.schonox.cz SCHÖNOX POOL LINE SCHÖNOX POOL LINE Perfektní souhra vede k perfektním výkonům vyvinuto na základě četných mezinárodních zkušeností pro vnitřní i vnější bazény dokonalá funkčnost podmínka na prvním místě

Více

Sikaflex - 11 FC. Technický list Sikaflex - 11 FC strana 1/5 11/2002. Druh. Použití. Přednosti

Sikaflex - 11 FC. Technický list Sikaflex - 11 FC strana 1/5 11/2002. Druh. Použití. Přednosti Technický list Sikaflex - 11 FC strana 1/5 Těsnění spár Sikaflex - 11 FC Druh Trvale elastická 1-komponentní lepící a tmelící hmota na polyuretanové bázi s urychleným tuhnutím. Použití Elastické lepení:

Více

FOUKANÁ IZOLACE. Obsah. Montážní návody

FOUKANÁ IZOLACE. Obsah. Montážní návody FOUKANÁ IZOLACE Montážní návody Obsah 1. Vodorovný dutý strop objemové foukání 2. Vodorovný nepochozí strop pod střechou volné foukání 3. Vodorovný pochozí strop pod střechou - Volné foukání a záklop -

Více

2-komponentní epoxidový uzavírací nátěr

2-komponentní epoxidový uzavírací nátěr Technický list Vydání 13/07/2009 Identifikační č.: 02 08 01 02 013 0 000002 Sikafloor 264 2-komponentní epoxidový uzavírací nátěr Popis výrobku Sikafloor 264 je 2-komponentní, ekonomický, barevný, nátěr

Více

NÁVOD NA POKLÁDKU DESTONE - KAMENNÉHO KOBERCE. DESTONE KAMENNÝ KOBEREC je certifikovaný systém pryskyřice a přírodních oblázků.

NÁVOD NA POKLÁDKU DESTONE - KAMENNÉHO KOBERCE. DESTONE KAMENNÝ KOBEREC je certifikovaný systém pryskyřice a přírodních oblázků. NÁVOD NA POKLÁDKU DESTONE - KAMENNÉHO KOBERCE INTERIÉR DESTONE KAMENNÝ KOBEREC je certifikovaný systém pryskyřice a přírodních oblázků. Pokládka kamenného koberce v interiéru probíhá ve třech krocích:

Více

Lepidla, separační prostředky, tmely, brusivo. Obsah

Lepidla, separační prostředky, tmely, brusivo. Obsah Obsah Lepidla 2 disperzní PU lepidla na bázi kaučuku na bázi kyanoakrylátů tavná Čističe a separační prostředky tavných lepidel 5 Tmely 6 parkety dřevo Brusivo 7 2 3 3 4 4 6 6 1 Lepidla Lepidlo na dřevo

Více

BODOVÝ STŘEŠNÍ SVĚTLÍK

BODOVÝ STŘEŠNÍ SVĚTLÍK BODOVÝ STŘEŠNÍ SVĚTLÍK Návod k montáži bodových střešních světlíků DEKLIGHT ACG Plocha, na kterou se instaluje manžeta, přechodový profil nebo křídlo světlíku, musí být zcela rovná, suchá, bez mastnot

Více

Chytré stavební hmoty

Chytré stavební hmoty Chytré stavební hmoty BALKÓNY A TERASY www.quick-mix.cz Systém balkónu quick-mix Balkóny a terasy se zelení jsou obecně místa, na kterých rádi trávíme své volné chvíle především v době hezkého počasí.

Více

1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE

1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE OBSAH: 1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE...2 2 ÚVOD...3 2.1 el stavby...3 2.2 Zjišt ný stav...3 2.3 Podklady...3 3 OPRAVA UKOTVENÍ TLAKOVÝCH POKLOP...4 3.1 Ukotvení železobetonových montážních poklop...4 3.1.1 Výpis

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DLE PŘÍLOHY Č.2 K VYHLÁŠCE Č. 499/2006 SB.

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DLE PŘÍLOHY Č.2 K VYHLÁŠCE Č. 499/2006 SB. DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DLE PŘÍLOHY Č.2 K VYHLÁŠCE Č. 499/2006 SB. A. Pozemní stavební objekty B. Inženýrské objekty C. Provozní soubory a) Identifikace stavby Název stavby : Kulturní dům Práče,

Více

Promat. Ucpávky. utěsnění prostupů instalací. kabelové přepážky. a přepážky k zabudování. do stěn a stropů

Promat. Ucpávky. utěsnění prostupů instalací. kabelové přepážky. a přepážky k zabudování. do stěn a stropů Promat Ucpávky utěsnění prostupů instalací kabelové přepážky a přepážky k zabudování do stěn a stropů 7 Ucpávky PROMASTOP utěsnění prostupů instalací Kabelové přepážky a přepážky k zabudování do stěn a

Více

Přednášející Ing. Daniel Šmíd produktový manažer podlahové systémy

Přednášející Ing. Daniel Šmíd produktový manažer podlahové systémy Přednášející Ing. Daniel Šmíd produktový manažer podlahové systémy Anhydritová x Cementová podlaha Otázka: Který z těchto materiálů je lepší?... každý materiál má své výhody i omezení Základní kladené

Více

CEMENTOVÁ LEPIDLA, SAMONIVELAČNÍ HMOTY A FASÁDNÍ STĚRKY

CEMENTOVÁ LEPIDLA, SAMONIVELAČNÍ HMOTY A FASÁDNÍ STĚRKY Flexibilní lepidlo na obklady a dlažbu SUPER FLEX C2TES1 Tenkovrstvá lepicí malta na bázi cementu, odolná mrazu pro vnitřní a vnější použití. Lepidlo je určeno pro lepení keramických nebo skleněných obkladů

Více

VÝROBKY PRO VYHLAZENÍ POVRCHU BETONU A OMÍTEK

VÝROBKY PRO VYHLAZENÍ POVRCHU BETONU A OMÍTEK VÝROBKY PRO VYHLAZENÍ POVRCHU BETONU A OMÍTEK 17. VÝROBKY PRO VYHLAZENÍ POVRCHU BETONU A OMÍTEK Mapefinish Dvousložková cementová malta pro konečné vyhlazení betonových povrchů. EN 1504-3 Mísicí poměr

Více

Technická zpráva. Zateplení mateřské školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 12/2013 Stupeň: SP

Technická zpráva. Zateplení mateřské školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 12/2013 Stupeň: SP Technická zpráva Akce: Zateplení mateřské školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 12/2013 Stupeň: SP 1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a/

Více

Chladírenské otočné dvoukřídlé dveře

Chladírenské otočné dvoukřídlé dveře OBSAH : Úvod, legislativa vztahující se k výrobkům (dveřím) 1. Charakteristika a použití 2. Standardní rozměry 3. Popis standardního provedení 4. Technické parametry 5. Nadstandardní provedení za příplatek

Více

TECHNICKÝ LIST. MEM Renovační omítka

TECHNICKÝ LIST. MEM Renovační omítka 1. Vlastnosti je silně zušlechtěná omítka pro renovace vlhkostí ohroženého cihelného zdiva i zdiva z přírodního kamene. Ideální pro vytvoření nových obytných prostor v bytových domech a zemědělských i

Více

Ceresit lepicí malty jako součást systémových řešení

Ceresit lepicí malty jako součást systémových řešení Ceresit lepicí malty jako součást systémových řešení Průvodce výběrem vhodných produktů podle: druhu podkladu způsobu zatížení lepených materiálů Přehled lepicích malt na obklady a dlažbu včetně doporučených

Více

Ceresit CL 69 Ultra-Dicht. Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí.

Ceresit CL 69 Ultra-Dicht. Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí. Ceresit CL 69 Ultra-Dicht Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí. Rychlé a snadné zpracování, dokonale utěsněný podklad to je Ceresit CL 69 Ul Nikdy nebyly hydroizolační práce tak

Více

Podlahové podklady CLIMAPOR. podmíněně vhodné. výborné dobré

Podlahové podklady CLIMAPOR. podmíněně vhodné. výborné dobré CLIMAPOR podstatně vylepší tepelnou pohodu sníží hluk z chůze a zvýší zvukovou izolaci plošně stálý i při vysokém zatížení snadno si poradí se zbytkovou vlhkostí, jejím odvětráním (v provedení s drážkou)

Více

LEPIDLA NA OBKLADY A DLAŽBU POUŽITÍ

LEPIDLA NA OBKLADY A DLAŽBU POUŽITÍ LEPIDLA NA OBKLADY A DLAŽBU POUŽITÍ Stand. Speciální a flexibilní lepidla na podlahy a stěny PU Disp. C1T C2T C2TE C2TE C2TF C2TE C2TE C2TE C2TFE BF-1 CFK SFK PFK PFK RAPID PFK WHITE PFK PLUS SK SK-RAPID

Více

PRO VÁS! SPECIÁLNÍ NABÍDKA SIKA VE STAVEBNINÁCH DEK

PRO VÁS! SPECIÁLNÍ NABÍDKA SIKA VE STAVEBNINÁCH DEK PRO VÁS! SPECIÁLNÍ NABÍDKA SIKA VE STAVEBNINÁCH DEK PLATÍ V OBDOBÍ 5. 9. 2016 27. 10. 2016 V RÁMCI VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU ŠTĚDRÁ SEZÓNA 2016 PŘEHLED PRODUKTŮ Zařazených do věrnostního programu Štědrá sezóna

Více

Údaje o zpracování/technická data Materiálně technologická data Materiálová báze

Údaje o zpracování/technická data Materiálně technologická data Materiálová báze Technický list č. 303 PCI Seccoral 2 K Bezpečná izolační stěrka k izolaci venkovní strany sklepních stěn, základů, pod keramické obklady. S úředním atestem. Rozsah použití Pro vnitřní i venkovní použití.

Více

Technický list výrobku

Technický list výrobku strana 1 z 5 OPIS VÝROBKU: Omítka BENÁTSKÝ ŠTUK je exkluzivní dekorační materiál, efektem navazující na antické dekorativní techniky. Charakteristickou vlastností hotového povrchu je jeho naturální vzhled

Více

W35 Masivní příčky Knauf. Novinka! Masivní příčky Knauf W 35

W35 Masivní příčky Knauf. Novinka! Masivní příčky Knauf W 35 Masivní příčky Knauf W 35 Poznámky W35 04/2011 W35 Masivní příčky Knauf W352 - Masivní příčka s příčníky - Masivní sádrokartonová deska Knauf 20/25 mm W353 - Masivní příčka s CW profily - Masivní sádrokartonová

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU Projekční kancelář výtisk č.. Ing. Pavel Šedivý Ant. Dvořáka 89 AKCE: ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU ZATEPLENÍ OBJEKTU A VÝMĚNA OKEN PROJEKTANT: ing. Pavel Šedivý, Ant. Dvořáka 89, INVESTOR:

Více

01. Popis technického řešení

01. Popis technického řešení PROJEKT CENTRUM NOVA s. r. o., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov IČ: 280 94 026, tel. 565 323 117, fax 565 322 586 web: www.projektcentrum.cz, e.mail: info@projektcentrum.cz 01. Popis technického řešení Název

Více

KATALOG NÁTĚRŮ

KATALOG NÁTĚRŮ KATALOG NÁTĚRŮ www.honter.cz info@honter.cz 773 851 581 Společnost Honter nabízí špičkové stříkané, pěnové, izolační materiály, ale také hydroizolační a ochranné nátěry vhodné pro celou řadu povrchů a

Více

Suché cementové směsi

Suché cementové směsi Suché cementové směsi 1 Představení společnosti MFC MORFICO s.r.o. byla založena v roce 1991, jako stavební fi rma se specializací na povrchové úpravy průmyslových betonových podlah a ploch. Po dobu svého

Více

1. T E C H N I C K Á Z P R Á V A

1. T E C H N I C K Á Z P R Á V A 1. T E C H N I C K Á Z P R Á V A Identifika ní údaje stavby,stavebníka a zpracovatele dokumentace stavby Název akce: ZŠ Kone ná oprava zídek p ed hlavním vstupem do objektu Místo stavby: Karlovy Vary,

Více

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ 1

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ 1 TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ OBSAH TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ 1 OBSAH 1 Zámečnické výrobky - úvod 2 Zámečnické výrobky - úvod 2 Technické pokyny 2 Dodavatelská dokumentace 2 Referenční vzorky 3 Závěr

Více

Technologický list. Ochranný systém na fasády proti agresivním škodlivým látkám v ovzduší a dešti

Technologický list. Ochranný systém na fasády proti agresivním škodlivým látkám v ovzduší a dešti Technologický list Silikonový fasádní systém silikonový hydrozáklad 913, silikonová základová barva 917, silikonový plnič 910, silikonová fasádní barva 918, silikonové plnosyté a tónovací barvy 922 Ochranný

Více

Hydroizolace s použitím jednosložkových. a dvousložkových bitumenových emulzí

Hydroizolace s použitím jednosložkových. a dvousložkových bitumenových emulzí Hydroizolace s použitím jednosložkových a dvousložkových bitumenových emulzí 1 2 1/2. Hydroizolace s použitím výrobku Plastimul HYDROIZOLACE NADZÁKLADOVÉHO ZDIVA ZE ŽELEZOBETONU A ZDIVA Z CIHEL NEBO TVÁRNIC

Více

Adesilex FIS 13 Lepidlo a stěrka ve vodní disperzi ke smíchání s cementem, pro instalaci vnějších kontaktních zateplovacích systémů.

Adesilex FIS 13 Lepidlo a stěrka ve vodní disperzi ke smíchání s cementem, pro instalaci vnějších kontaktních zateplovacích systémů. Výrobky pro vnější kontaktní zateplovací systém 22. Výrobky pro vnější kontaktní zateplovací systém Adesilex FIS 13 Lepidlo a stěrka ve vodní disperzi ke smíchání s cementem, pro instalaci vnějších kontaktních

Více

Technický list ETICS weber therm klasik mineral

Technický list ETICS weber therm klasik mineral Technický list ETICS weber therm klasik mineral 1. Popis výrobku a vymezení způsobu jeho použití ve stavbě: weber therm klasik minerál je vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou s izolantem

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. k dokumentaci pro zadání stavby. AKCE : VESTAVBA VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNĚ SPOLEČENSKÉHO CENTRA SÁDEK č.p. 150. k.ú. Sádek p.č.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. k dokumentaci pro zadání stavby. AKCE : VESTAVBA VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNĚ SPOLEČENSKÉHO CENTRA SÁDEK č.p. 150. k.ú. Sádek p.č. TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci pro zadání stavby AKCE : VESTAVBA VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNĚ SPOLEČENSKÉHO CENTRA SÁDEK č.p. 150 k.ú. Sádek p.č. 257 INVESTOR : obec Sádek Sádek 116 572 01 Polička VEDOUCÍ ZAKÁZKY

Více

KAPITOLA 6.3 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ PRO INFEKČNÍ LÁTKY KATEGORIE A TŘÍDY 6.2

KAPITOLA 6.3 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ PRO INFEKČNÍ LÁTKY KATEGORIE A TŘÍDY 6.2 KAPITOLA 6.3 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ PRO INFEKČNÍ LÁTKY KATEGORIE A TŘÍDY 6.2 POZNÁMKA: Požadavky této kapitoly neplatí pro obaly, které budou používány dle 4.1.4.1, pokynu pro balení

Více

Řešení rekonstrukce a snižování energetické náročnosti domu. Hlavní kroky rekonstrukce

Řešení rekonstrukce a snižování energetické náročnosti domu. Hlavní kroky rekonstrukce Řešení rekonstrukce a snižování energetické náročnosti domu S rekonstruovanými domy je v současnosti celá řada problémů. Je to způsobeno hlavně tím, že rekonstrukce nejsou komplexní, ale řeší jen jeden

Více

Montážní pokyny pro práci s materiály Wolf PODLAHY

Montážní pokyny pro práci s materiály Wolf PODLAHY Montážní pokyny pro práci s materiály Wolf PODLAHY Pracovní postupy a doporučené skladby pro pokládku zvukově izolačních desek Wolf do konstrukcí podlah. CIUR a.s. Michal Řehulka CIUR a.s. 1.9.2013 Podlahy

Více

zesilování konstrukcí kompozitními materiály

zesilování konstrukcí kompozitními materiály zesilování konstrukcí kompozitními materiály BETOSAN s.r.o. jako výhradní dovozce pro ČR, nabízí špičkové kompozitní materiály firmy Fyfe Company, USA Zesílení konstrukcí pomocí lepených kompozitních tkanin

Více

Produktové kategorie. Kategorie PRODUKTOVÉ KATEGORIE. Štětce, štětky 4-7

Produktové kategorie. Kategorie PRODUKTOVÉ KATEGORIE. Štětce, štětky 4-7 Katalog 2016 Produktové kategorie Značka PROGOLD pochází z Nizozemí. Od roku 2003 se prostřednictvím PPG začala rozšiřovat i do dalších zemí Evropy včetně České republiky. PROGOLD je značkou zastřešující

Více

SERIE 1300 Modulární panely s vým nnými tla ítky pro audio video systémy

SERIE 1300 Modulární panely s vým nnými tla ítky pro audio video systémy SERIE 1300 Modulární panely s vým nnými tla ítky pro audio video systémy SERIE 1300 Modulární panely s vým nnými tla ítky pro audio video systémy Maximální flexibilita instalace S pouze 4 kryty, Série

Více

NÁVOD NA SEŘÍZENÍ A ÚDRŽBU DŘEVĚNÝCH OKEN

NÁVOD NA SEŘÍZENÍ A ÚDRŽBU DŘEVĚNÝCH OKEN Vážený zákazníku, NÁVOD NA SEŘÍZENÍ A ÚDRŽBU DŘEVĚNÝCH OKEN dovolujeme si obrátit se na Vás, abychom Vám poskytli alespoň základní množství důležitých informací týkajících se servisu a údržby dřevěných

Více

Doc.ing.Vladimír Daňkovský Část 2

Doc.ing.Vladimír Daňkovský Část 2 Doc.ing.Vladimír Daňkovský Část 2 KONSTRUKČNÍ ZÁSADY Konstrukce podlah se dělí podle základních funkčních požadavků, které na ně klade provoz budovy, poloha v budově nebo hygienické a jiné předpisy na

Více

2-komponentní elastický, barevný epoxidový uzavírací nátěr

2-komponentní elastický, barevný epoxidový uzavírací nátěr Technický list Vydání 09/09 Identifikační č.: 02 08 01 02 017 0 000001 Verze č. 06 Sikafloor - 354 2-komponentní elastický, barevný epoxidový uzavírací nátěr Popis výrobku Sikafloor -354 je houževnatě

Více

Akustické vlastnosti cihelných staveb závisejí na:

Akustické vlastnosti cihelných staveb závisejí na: AKUSTICKÉ VLASTNOSTI Akustické vlastnosti cihelných staveb závisejí na: - plošných hmotnostech jednotlivých svislých a vodorovných konstrukcí - jejich vzájemném stykování - tuhosti/velikosti akusticky

Více

VODOT SNÉ IZOLACE 1. 2. 3. 4. živi né. fóliové ostatní. nát ry, spojovací vrstvy, tmely pásy, fólie

VODOT SNÉ IZOLACE 1. 2. 3. 4. živi né. fóliové ostatní. nát ry, spojovací vrstvy, tmely pásy, fólie VODOT SNÉ IZOLACE Strana 1 (celkem 39) IZOLACE PROTI VOD A VLHKOSTI d lení izolace: proti vod podpovrchové dle prost edí dle izola ní hmoty dle zp sobu použití proti vod povrchové Strana 3 (celkem 39)

Více

Technický list ETICS weber therm clima mineral

Technický list ETICS weber therm clima mineral Technický list ETICS weber therm clima mineral 1. Popis výrobku a vymezení způsobu jeho použití ve stavbě: weber therm clima minerál je vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou s izolantem z

Více

Ardex spojuje materiály s lidmi

Ardex spojuje materiály s lidmi Ardex spojuje materiály s lidmi Ardex tvoří pevné vazby v oblastech: 1. Stavební chemie 1. Systémy pro terasy a balkony Watec 2. 2. 3. PanDOMO - kreativní povrchy podlah a stěn 3. Nejlepší spojení pro:

Více

F.1.1.1. Technická zpráva

F.1.1.1. Technická zpráva F.1.1.1. Technická zpráva 1) Stávající stav: 1.1) Založení objektu V rámci projektu snížení energetické náročnosti budovy nebylo zmapováno založení stavby, lze však předpokládat, že základy tvoří rozšíření

Více