Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "... 14...50 ... 38 ...84"

Transkript

1

2 obsah ANTIGELO K BLITZ DET-ACIDO DET-BASICO FS GAP-R GAP GEOMAT ISOFONIKO-R ISOFONIKO K-NET KRONOS METALICK S MONOKRONOS PLAN PLAN PRIMER PRIMER-T QUARTZ R-EVOLUTION HD RASO-K RASO RASORAPID REPAIR REPLAN TC-MAS TIMER BLITZ-R IDROSCHIELD IDROSCHIELD S PRIMERGUM RASOGUM RASOLASTIK RASOLASTIK ADV HD RASOLASTIK NET RASOLASTIK RDY T SN C P SKA RL T SN C P SKA RL 80 S TECHTONIKO AIR-ONE...70 AIRES ALL ANHYDRITE-PLUS PROGEOX...54 TC-LASTIC TC-LAX...82 TECHNIKO TECHNIKO...59 TECHNO-ONE TECHNO-ONE...60 TECHNO-ONE HD TECHNO-PLATRE TECHNO-XL...56 TECHNO-XT...58 TECHNOLA TECHNOLA...57 TECHNOMAX...67 TECHNOMED...52 TECHNOMOS...69 TECHNORAP TECHNORAP...64 TECHNOS TECHNOS...53 TECHNOSTAR...62 TECHNOSTAR HD...63 TECHNOSTONE...68 TK TK TK TK ACESIL BIOSTUK VZORNÍK BAREV EPOXID. SPÁROVACÍH HMOT VZORNÍK BAREV SPÁR. HMOT A SILIKON EPOCOLOR EPOSTUK EPOXY-DET GLITTER PRO SKYCOLORS DILATACE MATRIX NEUSIL POLIFLEX POWERCOLOR...86 PRIMERSIL SKYCOLORS SKYCOLORS SHINE DISTAN NÍ K Í KY MIRELONOVÉ PROVAZCE TC-STUK...98 TECHNOCOLORS...88 TECHNOSTUK TECHNOSTUK G.F TECHNOSTUK G.G TOPSTUK...96

3 PRIMERFIX + FIX THINNER RS RS WD GEO WD WD ikony AKRON AKRON-F AKRON-FER AKRON-FLUID AKRON-R GEOCALYX GEOCALYX-END GEOCALYX-UP KALOX KALOX-FINO KALOX-G KALOX-PLUS SALUS TECHNOCELL HLADÍTKO HLADKÉ OCELOVÉ P MÍCHA MÍCHA MÍCHACÍ HLAVICE MÍCHACÍ HLAVICE 1200/ GUMOV PALI KA PISTOLE NA SILIKON HOUBY A FILCE UBOVÉ ST RKY / PVC NERE OVÉ ST RKY TAVNÉ PISTOLE A TAVNÉ TY INKY ST RKY PRO SP ROV NÍ WASHBOY MYCÍ SOUPRAVY

4 kvalitní volba Spolehlivé výrobky, technický výzkum, zákaznický servis: jednoduše standard kvality Technokolla. Standard, na kterém je založena celá spole nost a zárove denní praxe pro všechny zam stnance na r zných pozicích. Rozhodnutí nabízet pouze produkty nejvyšší kvality, schopné elit výzvám neustále se zvyšujících nárok a nezadržitelnému vývoji trhu, se prokazuje jako úsp šná strategie. Tento cíl, tzn. kvalita, zahrnující neustálý výzkum a vývoj nových technologií, která plnohodnotn uspokojí požadavky stavebního pr myslu. Laborato e Technokolla jsou zdrojem projekt a ná pad, produkující extrémní technologické produkty s nejvyššími standardy. Testy, zkoušky a experimenty nikdy nekon í a prezentují Technokolla Technology, tzn. množství systém, proces a te chno logií vytvá ených s ohledem na neustálý vývoj výrobk Technokolla. Cíl spole nosti Technokolla, zna it produkty známkou CE dle nejp ísn jších evropských a mezinárodních standard a dodržovat nejvyšší kvalitu na všech úrovních, se potvrzuje jako správná obchodní politika.

5 Technokolla Technology Prach už není problém NO DUST SYSTEM snižuje emise prachu až o 95%. Všechny produkty ozna ené obchodní zna kou HD významn snižují prašnost, tudíž neškodí zdraví obklada a zárove vytvá ejí na pracovišti ist jší a zdrav jší prost edí. Bio ekologické produkty Technokolla vyvíjí po více než 10 let bio - ekologické produkty s cílem stav t v souladu s p írodou. Využívání recyklovatelných materiál s nízkým vlivem a dopadem na okolí je jedna ze zásad spole nosti, respektující životní prost edí. Ionty st íbra pro zdrav jší prostor SILVER ACTIVE SYSTEM jediný aktivní systém použitý ve spárovacích hmotách POWERCOLOR zahajuje revoluci ve sv t cementových spárovacích hmot. Díky speciálním vlastnostem iont st íbra, tyto produkty p sobí jako prevence proti plísním a zabra ují množení bakterií, díky dlouho trvající aktivní ochran na povrchu spárovací hmoty. Pro život v istém a zdravém prost edí použijte Silver Active technologii. Certi kováno ústavem Centro Ceramico Bologna. Vysoce výkonné produkty Laborato e Technokolla vyvinuly HIGH PERFORMANCE SYSTEM, absolutn zlomovou formuli, jejímž p idáváním do lepících tmel zvyšuje výkon zatímco znateln snižuje spot ebu, tudíž celkové náklady na realizaci. Zastavte bakterie Ú inná bariéra proti bakteriím to je MICROSHIELD SYSTEM. Nová technologie aplikovaná do cementových spárovacích hmot. Bakteriostatický systém brání r stu mikroorganism a plísní, které bývají p vodci poškození obkládaných ploch. V místech vyžadujících vysoké hygienické standardy je MICROSHIELD SYSTEM ideálním ešením. Certi kováno ústavem Centro Ceramico Bologna. Jak udržet barvy stálé a jasné Speciální technologie COLOR SAVE SYSTEM zajiš uje všem složkám cementových spárovacích hmot barevnou stálost. Chrání p ed zm nami v odstínech a garantuje perfektní vzhled na st nách i podlahách. Jasné i pastelové tóny z stanou nezm n né i po letech. Proti vod a vlhkosti Se systémem WATER REPELLENT snadno ochráníte st ny a podlahy proti vlhkosti a zajistíte zdravé prost edí vašeho domova. Díky této nové technologii, vyvinuté laborato emi Technokolla, se cementové spárovací hmoty stanou vod odpudivými, tzn. neschopné absorbovat vodu.

6 kvalita Tém všechny výrobky Technokolla jsou opat eny ozna ením CE, osv d ení o shod s požadavky EU pro stavební materiály. Tato zna ka potvrzuje kvalitu a vysoké standardy výrobk tvo ené spole ností provád jící výzkum a vývoj. Po letech vývoje a zkušeností nabízí Technokolla vysp lé i pr kopnické výrobky, které spl ují nejvyšší požadavky trhu. Všechny výrobky vyhovují nejp ísn jším evropským standard m (EN) jak v otázce kvality, tak i bezpe nosti. Malty a lepidla pro keramické obkladové prvky STANDARD EN Tato norma nastavuje podmínky a metody pro klasi kaci lepidel pro pokládku obklad z keramiky a podobných materiál. C cementové malty D disperzní lepidla R lepidla z tvrditelných prysky ic Každá z t chto t í kategorií je rozd lena do dvou podskupin vzhledem k výsledk m test p ídržnosti: 1 malta nebo lepidlo pro b žné použití 2 malta nebo lepidlo pro náro n jší aplikace V p ípad dalších dodate ných vlastností jsou lepidla ozna ena: F rychle tvrdnoucí malta nebo lepidlo T malta nebo lepidlo se sníženým skluzem E malta s prodlouženou dobou použitelnosti STANDARD EN Tato norma ur uje úrove p í né deformace (elasticitu) cementových pojiv a tyto d lí na: S1 deformovatelná pojiva s elasticitou v tší než 2,5mm S2 vysoce deformovatelná pojiva s elasticitou v tší než 5mm

7 Spárovací hmoty EN Tato norma nastavuje podmínky a metody pro klasi kaci spárovacích malt a lepidel pro keramické obkladové prvky. Rozlišujeme 2 základní kategorie: CG cementová spárovací malta RG spárovací malta nebo lepidlo z tvrditelných prysky ic Cementové spárovací hmoty dále d líme do dvou skupin: 1 normální spárovací hmota 2 zlepšená spárovací hmota spl ující požadavky na dopl kové charakteristiky (nap. snížená nasákavost, vysoká odolnost proti ot ru) P edmíchané pot rové sm si EN Tato evropská norma stanovuje požadavky na pot ry ur ené pro vnit ní použití. Norma rozlišuje pot ry podle použitých pojiv. Pro pot ry na cementové bázi, ozna ené zkratkou CT, norma vyžaduje spln ní požadavk na pevnost v tlaku, pevnost v tahu za ohybu a odolnost proti ohni. CT cementový pot r C pevnost v tlaku po 28 dnech (N/mm2) F pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech (N/mm2) EN Norma stanovuje podmínky a metody pro klasi kaci omítek pro použití v interiérech a exteriérech. D lí omítky podle typu pojiva a jejich jednotlivých pom r. Omítkové malty jsou rozd leny podle ú elu použití: GP malty pro použití ve vnit ním / venkovním prost edí R renova ní omítky Požadované minimální hodnoty jsou jasn de novány pro každou jednotlivou t ídu omítek.

8 Zednické malty EN Tato norma ur uje požadavky na zednické malty pro použití na st ny, sloupy a p í ky. D lí zednické malty na t i skupiny na základ vlastností a použití: G zednické malty pro všeobecné použití T slabovrstvé zednické malty L lehké zednické malty Pevnost v tlaku u zednických malt s garantovanými technickými vlastnostmi (vyráb ných závodn ) musí být dokládána stranou výrobce. Tento údaj je ozna en znakem M a íslem ozna ujícím hodnotu pevnosti v tlaku (N/mm2). Hydroizolace EN Tato norma stanovuje podmínky klasi kace tekutých hydroizola ních výrobk použitých pod keramickými obkladovými prvky, použitých v interiérech a exteriérech. D lí hydroizolace na t i kategorie: CM cementové hydroizolace DM tekuté disperzní hydroizolace RM tekuté reaktivní hydroizolace Každá výše uvedená kategorie m že disponovat dopl kovým ozna ením: O p emost ní prasklin p i nízkých teplotách P odolné proti chlorované vod (nap. v bazénech) Výrobky a systémy pro ochranu betonových povrch EN Tato norma speci kuje požadavky na identi kaci a výkon jednotlivých produkt a systém, ur ených k ochran povrchu betonu a prodloužení životnosti daných konstrukcí. Norma zahrnuje následující metody ochrany: H hydrofobní ochrana (ošet ení betonu s cílem dosáhnout vodoodpudivého povrchu bez zm ny vlastností struktury betonu) I impregnace (ošet ení betonu za ú elem snížení poréznosti a zesílení povrchu vytvo ením slabého lmu C - nát r (ošet ení tvo ící souvislou ochrannou vrstvu na betonu)

9 Ochranné systémy se rozd lují následovn : PI ochrana proti penetraci MC kontrola vlhkosti PR fyzická odolnost a zdokonalení povrchu RC odolnost v i chemikáliím IR zvyšování odolnosti snížením obsahu vlhkosti Produkty a systémy pro opravy betonových konstrukcí EN Tato norma stanovuje požadavky pro rozlišení výrobk a systém pro opravu betonových konstrukcí. Norma d lí produkty na opravu betonu do skupin: Výrobky pro opravy konstruk ní (renovace poškozených beton v etn nosných konstrukcí) T ída R4 T ída R3 Výrobky pro nekonstruk ní opravy (výrobky a systémy na opravu tvaru a povrchu betonu) T ída R2 T ída R1 V závislosti na základní vlastnosti d líme na: CC hydraulické malty PCC hydraulické malty s obsahem polymer PC sm si polymerických pojiv P reaktivní polymerická pojiva Produkty a systémy na ochranu proti korozi EN Tato norma stanovuje požadavky pro rozlišení výrobk a systém používaných k ochran ocelových výztuží a konstrukcí v betonech. Norma nezahrnuje výrobky ur ené k ochran p edpjatých konstrukcí nebo nerezové oceli. Norma d lí produkty k ochran proti korozi do skupin: Aktivní nát ry: nát ry obsahující elektrochemicky aktivní pigmenty, fungující jako inhibitor nebo p sobící jako lokální katodická ochrana Bariérové nát ry: nát r bránící vyztužení proti vod v cementovém základu

10 materiály pro přípravu podkladu pro pokládání Pouze správná p íprava podkladu m že zaru it trvanlivý výsledek, dokonalý z technického i estetického hlediska. Aby byl podklad dokonalý, musí se vyzna ovat správnou mechanickou odol ností a musí být navržen s použitím technologie zabra ující smrš ování, aby se p edešlo odlepování a dalším proje v m nedokonalosti. ANTIGELO K BLITZ DET-ACIDO...31 DET-BASICO...31 FS GAP-R GAP GEOMAT...18 ISOFONIKO-R ISOFONIKO K-NET KRONOS...16 METAL NETTING MONOKRONOS...17 PLAN PLAN PRIMER PRIMER-T QUARTZ R-EVOLUTION HD RASO-K RASO...24 RASORAPID REPAIR REPLAN...19 TC-MAS TIMER

11 příprava podkladu kronos Hydraulický tmel pro realizaci vnit ních i vn jších pot r, s b žným schnutím a rychlou hydratací, bez smrš ování. Vhodný pro pokládání keramiky, p írodního kamene, d eva a pružných materiál. Ideální pro podlahové vytáp ní. velmi jemný šedý prášek ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI absence smrš ování, rychlá hydratace, vynikající možnost záv re né úpravy 12 m síc na suchém míst 1,8-2,5 kg/m2 na cm tlouš ky p ipravené hmoty zkapal ova e. Mísit s betoná ským pískem frakce 0-8 mm v pom ru 250 kg Kronos na 1m 3 písku l vody. - Realizace plovoucích pot r nebo ukotvených pot r s tlouš kou od 3 do 10 cm v soukromých nebo pr myslových prost edích, kde lze obkládat dlaždicemi a obklady, parketami, pružnými materiály a p írodním kamenem. - Podlahové vytáp ní. - P i použití materiálu KRONOS není t eba p idávat do p ipravené hmoty plasti kátory. TECHNICKÁ DATA Povrch pochozí po: 12 hod.* Pokládka dlaždic po: 24 hod.* KÓD BALENÍ PALETA EUROPALETA TKR kg pytel 1500 kg TKR kg pytel 1000 kg * p i podmínkách 23 C - 50% vlhkost vzduchu 16

12 monokronos P edmíchaný materiál, p ipravený pro realizaci vnit ních i vn jších pot r, s b žným schnutím a rychlou hydratací, bez smrš ování. Vhodný pro pokládání keramiky, p írodního kamene, d eva a pružných materiál. Ideální pro podlahové vytáp ní. příprava podkladu granulovaný, šedé barvy ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI p ipravený k použití, absence smrš ování, rychlá hydratace, vynikající možnost záv re né úpravy 12 m síc na suchém míst kg/m2 na cm tlouš ky - Realizace plovoucích pot r nebo ukotvených pot r s tlouš kou od 3 do 6 cm v soukromých nebo pr myslových prost edích, kde lze obkládat dlaždicemi a obklady, parketami, pružnými materiály a p írodním kamenem. - Podlahové vytáp ní. P i použití materiálu MONOKRONOS není t eba p idávat do p ipravené hmoty plasti kátory. - Vzhledem k prakti nosti je MONOKRONOS ideálním výrobkem pro rekonstrukci, zejména v historických centrech, kde asto nelze p ivážet písek, nebo pouze za velmi vysoké náklady. Jeho technické vlastno sti umož ují jeho použití také v soukromých obydlích, ú adech, obchodních provo zech atd. TECHNICKÁ DATA Povrch pochozí po: 12 hod.* Pokládka dlaždic po: 24 hod.* KÓD BALENÍ PALETA TKR kg pytel 1500 kg EN * p i podmínkách 23 C - 50% vlhkost vzduchu 17

13 příprava podkladu timer - 2 Hydraulický tmel pro realizaci ultra rychle tuhnoucích vnit ních pot r, s b žným schnutím, bez smrš ování, mimo ádn vhodný pro podlahy vyžadující okamžité pokládání. Ideální pro podlahové vytáp ní. velmi jemný šedý prášek ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI absence smrš ování, ultra rychle tuhnoucí, vynikající možnost záv re né úpravy, zkapaln ný výrobek 12 m síc na suchém míst 3,5-4 kg/m2 na cm tlouš ky - Realizace plovoucích nebo ukotvených pot r s tlouš kou od 3 do 10 cm, ultra rychle tuhnoucích a bez smrš ování, vhodných pro lepení keramik všeho druhu a tvaru a p írodního kamene již po 4 hodinách od aplikace a po 24 hodinách také pružných materiál nebo d eva, p ilepeného nebo pokládaného klasicky (p ipevn ného h ebíky). - Podlahové vytáp ní, vytvo ené prost ednictvím zalití sálavých topných had. P i použití TIMER-2 není t eba p idávat do p ipravené hmoty zkapal ova e. TECHNICKÁ DATA Povrch pochozí po: 2-3 hod.* pokládka dlaždic po: 4 hod.* KÓD BALENÍ EUROPALETA * p i podmínkách 23 C - 50% vlhkost vzduchu geomat Bioekologický tmel s obsahem p írodního hydraulického vápna NHL 3,5 (EN459-1) pro realizaci pot r pro pokládání lepené keramiky, neglazovaného materiálu (cotto) a d eva. béžový prášek ZÁKLADNÍ EKOLOGICKÉ VLASTNOSTI recyklovatelné, využívá místní prvotní suroviny, nízká energetická hodnota výrobního procesu 12 m síc na suchém míst 2,5-3 kg/m2 na cm tlouš ky - Realizace pot r s tlouš kou od 4 do 8 cm s b žným schnutím, vhodných pro lepení keramik všeho druhu a tvaru a p írodního kamene. - Pro pokládání d eva po vyschnutí p ípravku GEOMAT preventivn aplikujte TC-MAS. - Vhodný pro realizaci podlahového vytáp ní. TECHNICKÁ DATA Povrch pochozí po: hod.* KÓD BALENÍ EUROPALETA * p i podmínkách 23 C - 50% vlhkost vzduchu

14 replan Rychle tvrdnoucí samonivela ní hmota pro tlouš ky až do 10 mm. příprava podkladu na ervenalý prášek ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI jednosložková, vynikající opracovatelnost, vynikající adhezivní schopnost s rychlým vytvrzením tlouš ky až do 10 mm, mimo ádn hladká záv re ná úprava, erpatelný 8 m síc na suchém míst 1,4-1,5 Kg/m2 na mm - Realizace vyrovnávacích vrstev podlahy s tlouš kou od 1 do 10 mm v interiéru p ed pokládáním povrchové vrstvy v místnostech s omezeným provozem (T ÍDA P2 podle klasi kace UPEC), jako jsou byty, veletržní stánky, knihovny apod. - Realizace vyrovnávacích vrstev podlahy s tlouš kou od 3 do 10 mm v interiéru p ed pokládáním povrchové vrstvy v místnostech s intenzivním provozem (T ÍDA P3 podle klasi kace UPEC), jako jsou nemocnice, ú ady, letišt, školy, spole enské místnosti apod. - Cementové pot ry s omezenou nasákavostí. - Pot ry z materiálu KRONOS nebo MONOKRONOS. - Cementové pot ry s vysokou nasákavostí, pot ry z TIMER-2, z anhydritu nebo pot ry s podlahovým vytáp ním. - Betonové pot ry po orbitální úprav, podlahy z PVC, linoleum nebo vinylové, staré podlahy z keramiky nebo mramoru. TECHNICKÁ DATA Množství vody na 1 balení: 6 l / 25 kg Povrch pochozí po: 3-4 hod.* Pokládka dlaždic po: hod.* KÓD BALENÍ EUROPALETA * p i podmínkách 23 C - 50% vlhkost vzduchu V t chto p ípadech je t eba provést p edb žné ošet ení p ípravkem PRIMER-T. V t chto p ípadech prove te p edb žné ošet ení p ípravkem PRIMER

15 příprava podkladu plan - 10 Ultrarychlá samonivela ní hmota s dokonalými vlastnostmi pro vnit ní podlahy od 2 do 10 mm. na ervenalý prášek ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI jednosložková, vynikající opracovatelnost, vynikající adhezivní schopnost, ultrarychlé vytvrzení tlouš ky až do 10 mm, dokonale hladký povrch, erpatelný 8 m síc na suchém míst 1,4 kg/m2 na mm tlouš ky, dodržujte p edepsané množství zám sové vody - Realizace vyrovnávacích vrstev s tlouš kou od 2 do 10 mm v soukromých nebo pr myslových prost edích, na které je možné klást dlaždice a obklady, parkety, pružné materiály nebo laky pro pr myslové podlahy po 24 h. - Vhodné také pro podlahové vytáp ní. - Cementové pot ry s omezenou absorpcí. - Pot ry z materiálu KRONOS nebo MONOKRONOS. - Cementové pot ry s velmi vysokou absorpcí, pot ry z TIMER-2, z anhydritu nebo pot ry s podlahovým vytáp ním. - Betonové pot ry po orbitální úprav, pr myslové podlahy U4P4S, podlahy z PVC, linolea nebo vinylu, staré podlahy z keramiky nebo mramoru. TECHNICKÁ DATA Množství vody na 1 balení: 6,25 l / 25 kg Povrch pochozí po: 3-4 hod.* Pokládka dlaždic po: hod.* KÓD BALENÍ PALETA EUROPALETA TKR kg pytel 1500 kg TKR kg pytel 1000 kg 20 * p i podmínkách 23 C - 50% vlhkost vzduchu V t chto p ípadech je t eba provést p edb žné ošet ení p ípravkem PRIMER-T. V t chto p ípadech je t eba provést p edb žné ošet ení p ípravkem PRIMER-101.

16 plan - 30 příprava podkladu Ultrarychlá samonivela ní hmota pro interiéry s dokonalými vlastnostmi. Tlouš ky od 5 do 30 mm. granulovaný na ervenalý prášek ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI jednosložková, tlouš ky až do 30 mm, ultrarychlé vytvrzení, rychlé schnutí, vynikající adhezivní schopnost, vynikající stupe dokon ení, erpatelný 8 m síc na suchém míst 1,4 kg/m2 na mm tlouš ky, dodržujte p edepsané množství zám sové vody - Realizace vyrovnávacích vrstev s tlouš kou od 5 do 30 mm v soukromých nebo pr myslových prost edích, na které je možné klást dlaždice a obklady, parkety, resilietní materiály nebo laky pro pr myslové podlahy po 24 h. - Vhodné také pro podlahové vytáp ní - Cementové pot ry s omezenou absorpcí. - Pot ry z materiálu KRONOS nebo MONOKRONOS. - Cementové pot ry s velmi vysokou absorpcí, pot ry z TIMER-2, z anhydritu nebo pot ry s podlahovým vytáp ní. - Betonové pot ry po orbitální úprav, pr myslové podlahy U4P4S, podlahy z PVC, linolea nebo vinylu, staré podlahy z keramiky nebo mramoru. TECHNICKÁ DATA Množství vody na 1 balení: 5 l / 25 kg Povrch pochozí po: 3 hod. (dle tlouš ky vrstvy)* Pokládka dlaždic po: hod.* KÓD BALENÍ PALETA EUROPALETA TKR kg pytel 1500 kg TKR kg pytel 1000 kg * p i podmínkách 23 C - 50% vlhkost vzduchu V t chto p ípadech je t eba provést p edb žné ošet ení p ípravkem PRIMER-T. V t chto p ípadech je t eba provést p edb žné ošet ení p ípravkem PRIMER

17 příprava podkladu gap Univerzální tixotropní technická malta zesílená vlákny, zabra ující smrš ování, ur ená pro p ípravu podklad a obnovu fasád. V interiéru i exteriéru, na zdi i podlaze. Vynikající jako vyhlazovací vrstva pro tlouš ky od 3 do 30 mm a jako obnovovací malta pro tlouš ky od 3 do 50 mm. šedý prášek ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI jednosložková, tixotropní, tvarovatelná, vynikající adhezivní schopnost, odolná v i agresivním atmosférickým vliv m, povrchová úprava pro soukromé prost edí, st íkatelná omítacím strojem 12 m síc na suchém míst 1,6-1,8 kg/m2 na mm tlouš ky - Realizace vyhlazovacích vrstev s tlouš kami od 3 do 30 mm v soukromých nebo pr myslových prost edích, na které je možné pokládat dlaždice a obklady nebo p írodní kámen po h (v závislosti na tlouš ce a teplot ). - Obnova elních ástí balkon, íms. - Obnovení poškozených ástí malty, omítky nebo zdi s dobrou konzistencí na fasád. - Oprava nebo vyhlazení povrch ze železobetonu. Veneta Engineering 0505-CPD-1085 Cementové omítky, vápenocementové malty, zdi z cihel, beton. TECHNICKÁ DATA Množství vody na 1 balení: 5 l / 25 kg, pokládka dlaždic po: hod.* KÓD BALENÍ BARVA EUROPALETA TKS kg pytel šedá 1500 kg EN * p i podmínkách 23 C - 50% vlhkost vzduchu 22

18 gap-r Technická tixotropní malta zabra ující smrš ování, s rychlým vytvrzením, pro podklady a sanace na fasád. V interiéru i exteriéru, na zdi i podlaze. Vynikající jako vyhlazovací vrstva pro tlouš ky od 3 do 30 mm a jako obnovovací malta pro tlouš ky od 3 do 50 mm. šedý prášek ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI jednosložková, tixotropní, tvarovatelná, vynikající adhezivní schopnost, odolná v i agresivním atmosférickým vliv m, povrchová úprava pro soukromé prost edí, st íkatelná omítacím strojem, rychlé vytvrzení 6 m síc na suchém míst 1,6-1,8 kg/m2 na mm tlouš ky - Realizace vyhlazovacích vrstev s tlouš kami od 3 do 30 mm v soukromých nebo pr myslových prost edích, na které je možné pokládat dlaždice a obklady nebo p írodní kámen po 6-8 h (v závislosti na tlouš ce a teplot ). - Obnova elních ástí balkon, íms. - Obnovení poškozených ástí malty, omítky nebo zdi s dobrou konzistencí na fasád. - Oprava nebo vyhlazení povrch ze železobetonu. Cementové omítky, vápenocementové malty, zdi z cihel, beton. příprava podkladu TECHNICKÁ DATA Množství vody na 1 balení: 4,5 l / 25 kg, povrch pochozí po 2-4 hod, pokládka dlaždic po: 6-8 hod.* KÓD BALENÍ BARVA EUROPALETA TKS kg pytel šedá 1000 kg * p i podmínkách 23 C - 50% vlhkost vzduchu 23

19 příprava podkladu raso Cementový tixotropní materiál na vyrovnávací vrstvy v interiéru i exteriéru, na st n nebo na podlaze. Tlouš ky od 2 do 10 mm. šedý nebo bílý prášek ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI jednosložková, vynikající opracovatelnost, vynikající adhezivní schopnost, tlouš ky až do 10 mm, st íkatelná omítacím strojem, povrchová úprava pro soukromé prost edí 12 m síc na suchém míst 1,6-1,7 kg/m2 na mm tlouš ky - Realizace vyhlazovacích vrstev s tlouš kami od 2 do 10 mm v soukromých nebo pr myslových prost edích, na které je možné pokládat dlaždice a obklady nebo p írodní kámen po 36 h. - Omítka s vysokou odolností, vhodná pro pokládání t žkých povrchových vrstev. - Omítka pro dosažení pot ebné tlouš ky. P idejte k p ípravku RASO písek s granulometrií 1 až 2 mm, odpovídající 30% hmotnosti p ípravku. Získanou hmotou lze realizovat tlouš ky až do 30 mm. - Vhodný v bazénu a na podlahové vytáp ní. cementové omítky, vápenocementové malty, zdi z cihel, beton TECHNICKÁ DATA Množství vody na 1 balení: 5 l / 25 kg, pokládka dlaždic po: hod.* KÓD BALENÍ BARVA EUROPALETA šedá bílá * p i podmínkách 23 C - 50% vlhkost vzduchu 24

20 rasorapid příprava podkladu Cementový tixotropní vyhlazovací materiál, ultrarychlý, pro p ípravu podklad v interiéru, v sou kro mých nebo pr myslových prost edích, na které je možné pokládat dlaždice a obklady nebo p írodní kámen. Tlouš ky od 2 do 20 mm. šedý prášek ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI jednosložkový, tixotropní, vynikající opracovatelnost, ultrarychlé vytvrzení a vyschnutí, vynikající adhezivní schopnost, tlouš ky až do 20 mm, zabra ující smršt ní, povrchová úprava pro soukromé prost edí 8 m síc na suchém míst 1,4-1,6 kg/m2 na mm tlouš ky - Realizace vyhlazovacích vrstev v interiéru s tlouš kami od 2 do 20 mm v soukromých nebo pr myslových prost edích, na které je možné pokládat dlaždice a obklady nebo p írodní kámen. - Záplaty podklad, které lze zakrýt po 4-6 h keramikou nebo p írodním kamenem. - Omítka pro dosažení pot ebné tlouš ky. P idejte k p ípravku RASORAPID písek s granulometrií 1 až 3 mm, odpovídající 30% hmotnosti p ípravku. Získanou hmotou lze realizovat tlouš ky až do 35 mm. - Sanace nebo vyhlazení schod, hran pilí nebo fabrikátu z cementu. Cementové omítky, zdi z cihel, beton, bloky bu kového cementu*. * tlouš ky nep ekra ující 2 mm a se sítí ze sklen ného vlákna. TECHNICKÁ DATA Množství vody na 1 balení: 5 l / 25 kg, pokládka dlaždic po: 4-6 hod.* KÓD BALENÍ BARVA EUROPALETA šedá EN * p i podmínkách 23 C - 50% vlhkost vzduchu 25

21 příprava podkladu r-evolution hd P edmíchaná k emenná sm s zpevn ná skelnými vlákny se sníženou prašností. Technologie HD. šedý prášek 12 m síc na suchém míst Vytvá í ochrannou vrstvu betonových povrch vystaveným vysoké zát ži, podlahy v pr myslových halách, garážích, logistických centrech, letištích, atd. Pomocí modelovací st rky vytvá í vysoce pevnou povrchovou vrstvu s protiskluzovými vlastnostmi vhodnou na namáhané plochy, nap. nakládací rampy, garáže, apod. erstvý beton KÓD BALENÍ BARVA PALETA šedá * p i podmínkách 23 C - 50% vlhkost vzduchu 26

22 primer-t příprava podkladu Penetrace s obsahem syntetických prysky ic ve vodní emulzi pro p ípravu podklad ze sádry nebo cementu. ervená tekutina 12 m síc na suchém míst, chrán ném p ed mrazem a vysokými teplotami g/m2, v závislosti na poréznosti podkladu - Ošet ení podklad ze sádry, sádrokartonu nebo anhydritové pot ry, na které musí být aplikována lepidla nebo p ípravky s obsahem cementu pro zvýšení kompatibility a/nebo adheze. - Povrchové ošet ení omítek nebo výrazn nasákavých cementových pot r p ed pokládáním lepidel, vyhlazovacích vrstev nebo cementových samonivela ních hmot pro zvýšení adheze. - Na podporu adheze pro omítky s obsahem sádry a s obsahem cementu. Vyhlazovací vrstvy a omítky s obsahem cementu nebo sádry, panely ze sádry nebo sádrokartonu, pot ry z anhydritu nebo z cementu. KÓD BALENÍ EUROPALETA TKT kg kanystr 350 kg TKT kg kanystr 600 kg 27

23 příprava podkladu primer-101 Jednosložkový epoxidový adhezní m stek na podporu adheze ve vodném roztoku. bled modrá tekutina 6 m síc na suchém míst, chrán ném p ed mrazem a vysokými teplotami g/m2, v závislosti na poréznosti podkladu - Adhezní m stek pro vyhlazovací vrstvy a cementové adhezivní p ípravky t ídy C2 (EN 12004) na nenasákavých podkladech, jako jsou: keramické dlaždice a obklady (smaltované kachli ky, lešt ný gres apod.), dob e odmašt né nebo brokované epoxidové nát ry, kamenný materiál, PVC, linoleum. - Ošet ení nasákavých povrch * nebo prost ednictvím nasákavých materiál, jako jsou: beton, cementové pot ry, sádra, sádrokarton, anhydrit, d evo a d evot íska p ed pokládáním lepidel, vyhlazovacích vrstev nebo cementových samonivela ních hmot. Vyhlazovací vrstvy a omítky s obsahem cementu nebo sádry, panely ze sádry nebo sádrokartonu, pot ry z anhydritu nebo z cementu. * Na nasákavých podkladech bude muset být výrobek roz ed n vodou v pom ru 1:1. Podklady s obsahem sádry nebo anhydritu se musí vyzna ovat zbytkovou vlhkostí p i aplikaci p ípravku PRIMER-101, nižší než 0,5%. KÓD BALENÍ EUROPALETA TKO kg kanystr 400 kg TKO kg kanystr 350 kg 28

24 repair Dvousložková slévatelná epoxidová prysky ice pro uzavírání prasklin a napojování lití. příprava podkladu Složka A-pasta sv tle šedé barvy Složka B-tekutina ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI dvousložková (A+B) tekutina prvot ídní vlastnosti 12 m síc na suchém míst, chrán ném p ed vysokými teplotami napojování lití 0,8-1,7 kg/m2; opravy prasklin g/ml; nát ry g/m2 - Napojování lití betonu nebo cementových pot r, i vlhkých. - Obnova prasklin zrání v klasických podkladech nebo podkladech z betonu. - Lepení kruhové oceli nebo železných desek na beton. - Lepení prefabrikát z betonu. - Adhezní m stek pro samonivela ní hmoty a cementové vyrovnávací vrstvy na hladkých površích. Pískovaný kov, vyhlazovací vrstvy, pot ry z anhydritu, d evo, azbestocement, beton, vápenocementové malty, cementové pot ry, staré podlahy z keramiky nebo z mramoru. KÓD BALENÍ EUROPALETA TKT kg kbelík 120 kg TKT kg kbelík 300 kg 29

25 příprava podkladu tc-mas Konsolida ní p ípravek ve vodném roztoku pro pot ry a cementové malty. Vynikající pr niková kapacita. Hloubková penetrace. výrazn tekutá pr svitná tekutina ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI p ipravený k použití vysoká pr niková kapacita 12 m síc na suchém míst, chrán ném p ed mrazem a vysokými teplotami g/m2, v závislosti na poréznosti podkladu a roz ed ní - Konsolida ní ošet ení podklad s obsahem cementu a vápenocementových malt. - TC-MAS se používá, když je povrch podkladu rozdrobený následkem nízkého dávkování tmelu nebo kv li nesprávnému zrání fabrikátu v p ípad mrazu nebo p i vysokých teplotách. - Jako protiprachová penetrace pro cementové povrchy. Vyhlazovací vrstvy, omítky a pot ry s obsahem cementu. KÓD BALENÍ EUROPALETA TKT kg kanystr 350 kg TKT kg kanystr 600 kg 30

26 det-basico příprava podkladu isticí p ípravek v podob alkalického roztoku pro odstran ní olej, tuk a vosk. Nezbytný pro p ekrytí existující podlahy. pr svitná tekutina ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI p ipravený k použití 12 m síc na suchém míst, chrán ném p ed mrazem a vysokými teplotami g/m2 v závislosti na druhu povrchu ur eného k išt ní - Odstran ní stop: olej, tuk, vosk a nános ne istot z jakéhokoli druhu nesavého povrchu. - Mytí keramických podlah nebo podlah z p írodního kamene, které musí být pokryty novou lepenou povrchovou vrstvou. KÓD BALENÍ EUROPALETA TKT kg kanystr / 10 ks v balení 280 kg TKT kg kanystr 400 kg det-acido isticí p ípravek s obsahem slabé kyseliny pro odstran ní cementových zbytk a e orescence. pr svitná tekutina ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI p ipravený k použití 12 m síc na suchém míst, chrán ném p ed mrazem a vysokými teplotami g/m2, v závislosti na poréznosti podkladu Det-Acido se používá pro odstran ní stop cementu nebo p ípravk s obsahem cementu, jako jsou lepidla a spárovací hmoty, z keramických povrch. Používá se také k odstran ní výkv t soli nebo vodního kamene, které se mohou objevit na povrchu cementového spoje nebo na neglazovaném materiálu (cotto), zejména když byl položen klasickým zp sobem. KÓD BALENÍ EUROPALETA TKT kg kanystr / 10 ks v balení 280 kg TKT kg kanystr 400 kg 31

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Technické standardy veřejné kanalizace akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Prosinec 2010 8.6. Ostatní požadavky na stavební ásti kanaliza ních objekt 20 9. Tlaková a podtlaková kanalizace

Více

Realizujte Váš projekt s mapei

Realizujte Váš projekt s mapei PODLAHÁŘ Realizujte Váš projekt s mapei Mapei odedávna pomáhá svými výrobky a pokročilými technologickými řešeními, které jsou certifi kované dle nejpřísnějších ofi ciálních norem, k realizaci velkých

Více

Střešní bitumenový tmel...6 Akrylový tmel...6 Parketový tmel...6 Sanitární silikon...6 Neutrální silikon OXIM...7

Střešní bitumenový tmel...6 Akrylový tmel...6 Parketový tmel...6 Sanitární silikon...6 Neutrální silikon OXIM...7 Montážní pěny Obsah Montážní pěna...3 Rychlomontážní 2K pěna...3 Maxi trubičková nízkoexpanzní pěna...3 Pistolová pěna MEGA 70...3 Thermo Kleber, Wood, Roof, Winter...4 Protipožární pěna trubičková, pistolová...4

Více

OBSAH OBSAH. Montážní pěny. Tmely a silikony. Speciální tmely. Sádrokartonářský program. Lepidla. Kotevní technika

OBSAH OBSAH. Montážní pěny. Tmely a silikony. Speciální tmely. Sádrokartonářský program. Lepidla. Kotevní technika Montážní pěny OBSAH Montážní pěna... 3 Rychlomontážní 2K pěna... 3 Maxi trubičková nízkoexpanzní pěna... 3 Pistolová pěna MEGA 70... 3 Thermo Kleber, Winter, Wood, Roof... 4 Protipožární pěna trubičková,

Více

Manuál lepení & spárování obkladů a dlažeb. Manuál lepení & spárování obkladů a dlažeb 06 / 2014

Manuál lepení & spárování obkladů a dlažeb. Manuál lepení & spárování obkladů a dlažeb 06 / 2014 Manuál lepení & spárování obkladů a dlažeb Manuál lepení & spárování obkladů a dlažeb 06 / 2014 Obsah: Systémová řešení na míru Základní orientace 4-7 Rozdíly mezi lepidly 4 5 Rozdíly mezi spárovacími

Více

Systémy pro opravy betonových konstrukcí a speciální malty.

Systémy pro opravy betonových konstrukcí a speciální malty. Dodavatel speciálních stavebních materiálů Systémy pro opravy betonových konstrukcí a speciální malty. Systém Antol CLS Speciální malty Hydroizolace je již více než 140 let předním výrobcem v technologii

Více

ASFALT 1.002. Extrak ní odst edivka pojících prost edk EX - pro ho lavá rozpoušt dla

ASFALT 1.002. Extrak ní odst edivka pojících prost edk EX - pro ho lavá rozpoušt dla ASFALT 1.002 Extrak ní odst edivka pojících prost edk - pro neho lavá rozpoušt dla podle EN 12697-1 Na údržbu nenáro né uložení v etene odst edivky, motor s tepelnou ochranou, odtoková miska a kryt z hliníku,

Více

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody.

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody. Jaké bylo ExpoDetergo 8-10 DataExpert 12 Montanari - 40 let... 14-15 Sympozium u firmy BEZEMA 16 6 255 PROSINEC 2010 Další íslo vyjde 17. 2. 2011 Uzáv rka pro inzerci nejpozd ji do 26. 1. 2011. ú. 111

Více

KATALOG VÝROBKŮ. lepidla a pásky. stavební chemie. pracovní pomůcky a doplňky WWW.METRUM.CZ KVĚTEN 2011

KATALOG VÝROBKŮ. lepidla a pásky. stavební chemie. pracovní pomůcky a doplňky WWW.METRUM.CZ KVĚTEN 2011 KVĚTEN 2011 KATALOG VÝROBKŮ lepidla a pásky stavební chemie pracovní pomůcky a doplňky WWW.METRUM.CZ Firemní hodnoty Garance a záruky Důvěra a spolehlivost Výrobky dodáme včas, v požadovaném množství,

Více

Dvousložková cementová stěrka pružná až do -20 C k hydroizolaci balkonů, teras, koupelen a bazénů

Dvousložková cementová stěrka pružná až do -20 C k hydroizolaci balkonů, teras, koupelen a bazénů VE SHODĚ S EVROPSKOU NORMOU HRN EN 1504-2 (C) PODLE ZÁSAD PI-MC-IR SYSTÉMY NA OCHRANU BETONOVÝCH POVRCHŮ VE SHODĚ S EVROPSKOU NORMOU EN 14891 CMO2P LITÉ VODOTÊSNE VYROBKY Mapelastic EN 1504-2 EN 14891

Více

Ceresit lepicí malty jako součást systémových řešení

Ceresit lepicí malty jako součást systémových řešení Ceresit lepicí malty jako součást systémových řešení Průvodce výběrem vhodných produktů podle: druhu podkladu způsobu zatížení lepených materiálů Přehled lepicích malt na obklady a dlažbu včetně doporučených

Více

Výběr materiálů a systémů

Výběr materiálů a systémů Výběr materiálů a systémů ŘADA MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ OBSAH 1. PŘÍPRAVA PODKLADU...1 Opravy stávajících podkladů...1 Adhezní můstky...2 2. KOTVENÍ STAVEBNÍCH PRVKŮ...2 3. SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ...4

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

KNAUFSTYL 2/2011. Každá deska má své místo Letitá tradice betony Knauf Produkty Knauf na zahradách

KNAUFSTYL 2/2011. Každá deska má své místo Letitá tradice betony Knauf Produkty Knauf na zahradách KNAUFSTYL 2/2011 Každá deska má své místo Letitá tradice betony Knauf Produkty Knauf na zahradách ÚVODEM Vážení a milí čtenáři, již nás hřeje krásné letní počasí, které je pro mnohé zdrojem potřebné energie.

Více

WÜRTH - PARTNERSTVÍ PRO BUDOUCNOST

WÜRTH - PARTNERSTVÍ PRO BUDOUCNOST WÜRTH - PARTNERSTVÍ PRO BUDOUCNOST Společnost würth, spol. s r.o. - ČR působí na českém trhu již od roku 1991. Za tuto dobu se rozrostla na 310 zaměstnanců. Z toho je 246 obchodních zástupců s působností

Více

Ceník 2010. Technika pro podlaháře. Kompletní sada ceníků: > Postavit > Obložit > Nalepit > Zateplit > Natřít. Platnost od 1. 3.

Ceník 2010. Technika pro podlaháře. Kompletní sada ceníků: > Postavit > Obložit > Nalepit > Zateplit > Natřít. Platnost od 1. 3. Platnost od 1. 3. 2010 Ceník 2010 www.info.murexin.cz Technika pro podlaháře Kompletní sada ceníků: > Postavit > Obložit > Nalepit > Zateplit > Natřít Centrála pobočka kontaktní osoby Sídlo společnosti

Více

VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM MAPEI

VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM MAPEI VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM MAPEI VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM MAPEI úvod Tato příručka pro instalaci tepelně izolačního systému MAPEI slouží k usnadnění práce řemeslníků i stavbyvedoucího.

Více

ABSTRAKT ABSTRACT. Klí ová slova: CNC, CAD/CAM systémy, HSC obráb ní, tvorba NC kódu, Simulace programu, 3D - modely

ABSTRAKT ABSTRACT. Klí ová slova: CNC, CAD/CAM systémy, HSC obráb ní, tvorba NC kódu, Simulace programu, 3D - modely ABSTRAKT Tato práce pojednává o CNC, nových technologiích a materiálech a to v oblasti soustružení a frézování dále se zabývá využitím výpo etní techniky a p íslušných softwar, které zvyšují kvalitu práce,

Více

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY PRO DŘEVOSTAVBY TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY PRO DŘEVOSTAVBY PRO ZDRAVÉ BYDLENÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY PŘEHLED VÝROBKŮ A ZPRACOVÁNÍ 1 OBSAH 1. Přehled 1.1

Více

DFG/TFG 316-550. Provozní návod 03.01 - 52027252 12.06

DFG/TFG 316-550. Provozní návod 03.01 - 52027252 12.06 DFG/TFG 316-550 03.01 - Provozní návod C 52027252 12.06 Předmluva K bezpečnému ovládání vozíku jsou potřebné znalosti, které jsou obsaženy v tomto ORIGINÁLNÍM NÁVODU K OBSLUZE. Informace jsou uvedeny v

Více

K ATA L O G P R O D U K T Ů

K ATA L O G P R O D U K T Ů KATALOG PRODUKTŮ ÚVOD SOUDAL Historie belgické společnosti SOUDAL se píše od roku 1966, kdy pan Vic Swerts založil rodinný podnik a začal s výrobou polyesterových tmelů. V krátké době výrobu rozšířil

Více

SAINT-GOBAIN. pro developery

SAINT-GOBAIN. pro developery SAINT-GOBAIN pro developery SAINT-GOBAIN O nás Saint-Gobain působí na světových trzích již od roku 1665 a je jednou z nejstarších firem na světě. Patří k top 100 průmyslových podniků světa a je dnes díky

Více

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 O B S A H Ivan Barančík: Úvod Vladimír Strakoš: Logistika jako řízení přepravy Logistics as transport management

Více

Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV

Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV MULTIPOR TEPELNĚIZOLAČNÍ NEVLÁKNITÉ MINERÁLNÍ DESKY PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV Stěny starších budov mají často špatné tepelné vlastnosti.

Více

Z innosti OU R ZÁPIS Z P EDSEDNICTVA ZE DNE 18.1. 2010 v Hradci Králové ítomni: Dle presen ní listiny; zasedání ídil p edseda OU R, Ing.Martin Ludvík.

Z innosti OU R ZÁPIS Z P EDSEDNICTVA ZE DNE 18.1. 2010 v Hradci Králové ítomni: Dle presen ní listiny; zasedání ídil p edseda OU R, Ing.Martin Ludvík. Z innosti OU R ZÁPIS Z P EDSEDNICTVA ZE DNE 18.1. 2010 v Hradci Králové ítomni: Dle presen ní listiny; zasedání ídil p edseda OU R, Ing.Martin Ludvík. Úvod edseda OU R p ivítal p ítomné v p edve er tradi

Více

DIVIZE POVRCHOVÉ ÚPRAVY KATALOG ETICS & MONTÁŽNÍ NÁVOD

DIVIZE POVRCHOVÉ ÚPRAVY KATALOG ETICS & MONTÁŽNÍ NÁVOD DIVIZE POVRCHOVÉ ÚPRAVY KATALOG ETICS & MONTÁŽNÍ NÁVOD OBSAH produkty a příslušenství pro ETICS OBSAH OBSAH OBSAH montážní návod OBSAH str. ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ...11 1 SKLADBA SYSTÉMU ETICS...13 15

Více

Nasazení Hasi ského záchranného sboru p i mimo ádných událostech v obci Prost jov. Romana Gre ová

Nasazení Hasi ského záchranného sboru p i mimo ádných událostech v obci Prost jov. Romana Gre ová Nasazení Hasi ského záchranného sboru p i mimo ádných událostech v obci Prost jov Romana Gre ová Bakalá ská práce 2014 ABSTRAKT Cílem bakalá ské práce bylo zjišt ní nedostatk HZS p i mimo ádné události

Více

M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor

M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor Pardubická 67, 537 16 Chrudim, tel.: 469 657 111, e-mail: stavebni@chrudim-city.cz Spis. zn.: CR 073580/2013 V Chrudimi dne 5. 12. 2014 ís. jedn.: CR 083102/2014 STO/Št

Více

MEDUMAT Standard 2. Dýchací p ístroj. Návod k použití

MEDUMAT Standard 2. Dýchací p ístroj. Návod k použití MEDUMAT Standard 2 Dýchací p ístroj Návod k použití Obsah Obsah 1 Úvod 5 1.1 Ur ený ú el použití... 5 1.2 Kvalifikace provozovatele a uživatele... 6 1.3 Kontraindikace... 6 1.4 Vedlejší ú inky... 6 2 Bezpe

Více

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka OPERATING GUIDE Uživatelská p íru ka >>> OBSAH Záruka 6 Bezpe nostní pokyny 7 Naviga ní systém 9 Obsah návodu k obsluze 9 Použití 9 Navigace 9 Obrázky* 9 Telefon (vybrané modely) 10 Vybalení naviga ního

Více