ČOS vydání Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD IDENTIFIKAČNÍ ZNAČENÍ VOJENSKÉ MUNICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČOS 131502 3. vydání Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD IDENTIFIKAČNÍ ZNAČENÍ VOJENSKÉ MUNICE"

Transkript

1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD IDENTIFIKAČNÍ ZNAČENÍ VOJENSKÉ MUNICE

2 (VOLNÁ STRANA) 2

3 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD IDENTIFIKAČNÍ ZNAČENÍ VOJENSKÉ MUNICE Základem pro tvorbu tohoto standardu byly originály následujících dokumentů: STANAG 2953, Ed. 3 AOP-2(C) THE IDENTIFICATION OF AMMUNITION AOP-2(C) Označování munice AOP-2(C) THE IDENTIFICATION OF AMMUNITION Označování munice Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Praha

4 OBSAH Strana 1 Předmět standardu Nahrazení standardů (norem) Souvisící dokumenty Zpracovatel ČOS Použité zkratky Rozsah působnosti standardu Obecná pravidla značení Písmena a číslice Způsoby značení Barvy pro značení a barevné kódování Hlavní identifikační značení Doplňkové značení Značení zvláštních charakteristik Značení muničních obalů Barevné značení obalů Minimální značení, symboly a znaky na obalech Barevné kódování munice Značení střeliva ráže menší než 20 mm a jeho balení Značení střel a nábojnic Minimální značení, symboly a znaky na obalech Symbol zaměnitelnosti NATO Značka konstrukčního typu NATO Systém značení k identifikaci prachových náplní Trvalé značení na nábojnicích Barva značení Zvláštní značení Zásady identifikačního značení prachových náplní Barevné kódování a značení pokusné a zkušební munice

5 1 Předmět standardu ČOS ČOS ,, zavádí STANAG 2953, Ed. 3 do prostředí ČR. Stanovuje se jím způsob značení vojenské munice (dále jen munice) včetně jejího balení, která bude zaváděna a následně dodávána do užívání u organizačních celků Ministerstva obrany ČR po dni nabytí účinnosti tohoto standardu. 2 Nahrazení standardů (norem) Tento standard nahrazuje ČOS , 2. vydání. Od data účinnosti tohoto standardu se ČOS , 2. vydání ruší v celém rozsahu. 3 Souvisící dokumenty ČOS ČSN ČSN ISO 1000 ( ) STANAG STANAG UNITED NATIONS DOCUMENT ST/SG/AC.10/1/ REV. 13 KLASIFIKACE VOJENSKÉ MUNICE A VÝBUŠNIN OZNAČOVÁNÍ A HODNOCENÍ BAREVNÝCH ODSTÍNŮ NÁTĚRŮ JEDNOTKY SI A DOPORUČENÍ PRO UŽÍVÁNÍ JEJICH NÁSOBKŮ A PRO UŽÍVÁNÍ NĚKTERÝCH DALŠÍCH JEDNOTEK CODIFICATION - UNIFORM SYSTEM OF SUPPLY CLASSIFICATION Kodifikace - Jednotný systém zásobovací klasifikace CODIFICATION - UNIFORM SYSTEM OF ITEM IDENTIFICATION Kodifikace - Jednotný systém identifikace položek RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS Doporučení OSN pro přepravu nebezpečných věcí Zákon č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 159/1997 Sb., o přijetí změn a doplňků Přílohy A Ustanovení o nebezpečných látkách a předmětech a Přílohy B Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), přijaté v Ženevě dne 30. září 1957, v platném znění, vyhlášené pod č. 64/1987 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 29/1998 Sb., o vyhlášení Přílohy I Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží (RID) Přípojku B Jednotné právní předpisy pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě zboží (CIM) k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) ze dne 9. května 1980 (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění). 1 Do prostředí ČR zaveden rozkazem ministra obrany č. 5 z

6 4 Zpracovatel ČOS VOP-026 Šternberk, s. p., divize VTÚVM Slavičín, Ing. Lumír Kučera 5 Použité zkratky Zkratka Název v originálu Český název AOP Allied Ordnance Publication Spojenecká publikace o munici (výzbrojní publikace) CBI Clean Burning Igniter Zážehový prach používaný v zažehovačích prachových náplní STANAG NATO Standardization Standardizační dohoda NATO Agreement UN United Nations Organizace spojených národů 6 Rozsah působnosti standardu Tento standard vymezuje pouze minimální značení a barevné kódování munice a jejího balení, které je nezbytné pro identifikační účely, a netýká se následujících položek: a) imitačních prostředků (munice); b) munice pro neletální zbraně; c) paintballového střeliva; d) loveckého střeliva; e) výstavních a předváděcích modelů; f) sportovního střeliva; g) některých muničních dílů a příslušenství pro demoliční (trhací) práce, u kterých musí být v souladu s tímto standardem značeny pouze obaly; h) civilních výbušnin; i) kapalných pohonných hmot; j) přídavných (startovacích) raketových motorů; k) pyrotechnických prostředků zahrnutých do zásobovací třídy NATO 1370, u kterých musí být podle tohoto standardu značeny pouze obaly; l) zařízení uváděných do činnosti pyronábojkou či střelivinou a součástí záchranných systémů leteckých posádek nebo výmetných systémů vnějších podvěsů letadel. Další značení může být (při splnění podmínky, že nebude v rozporu s tímto standardem a je nezbytné pro bližší specifikaci munice) upraveno nebo upřesněno technickou dokumentací pro konkrétní výrobek. Značení znehodnocené munice (např. maket pro komerční účely) se provádí podle příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů 2,3. 2 Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů 3 Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 371/2002 Sb., kterou se stanoví postup při znehodnocování a ničení zbraně, střeliva a výrobě jejich řezů, ve znění pozdějších předpisů 6

7 7 Obecná pravidla značení ČOS Princip značení a barevného kódování střel ráže 20 mm a větší, bojových hlavic a leteckých pum je znázorněn na obrázku 1. Pro granáty, miny a trhací nálože platí stejné zásady. Požadavky na značení střeliva ráže menší než 20 mm jsou uvedeny v kapitole 11; ustanovení ostatních částí standardu jsou pro tento druh munice závazná jen tehdy, pokud nejsou v rozporu se zněním uvedené kapitoly. Trhací nálože jsou barevně kódovány, jsou-li uzavřeny v kovovém, plastovém nebo lepenkovém pouzdře (obalu); v takovém případě se použije stejné značení a barevné kódování jako u střel s trhavinovou náplní. Základním údajem o munici je označení typu (vzoru). Nad toto označení se mimo znaku hmotnostní třídy (pokud je požadován) neumísťují žádné další znaky nebo symboly. Základní zabarvení těla Pás vyznačující určení munice Pás vyznačující potenciální nebezpečí (např. žlutý pruh informuje o obsahu trhaviny) Identifikační značení Barevné kódování OBRÁZEK 1 Princip značení střel, bojových hlavic a pum 7

8 Značení na munici a obalu musí být čitelné a jasné. Značení se nanáší zřetelně, přesně a uspořádaně, musí být čitelné prostým okem a při používání v předepsaných klimatických podmínkách musí pevně držet na povrchu. Značení munice se provádí bezprostředně na její tělo. Konkrétní rozmístění a provedení nápisů na munici a obalech je stanoveno technickou dokumentací. Přitom musí být splněna ustanovení tohoto standardu. Při určení místa značení nanášeného barvou na povrch munice je třeba dbát na to, aby byl vyloučen dotyk značení s obalem, vložkami apod. 7.1 Písmena a číslice Používají se pouze velká tiskací písmena latinské abecedy a arabské číslice. V případě měřicích jednotek musí být použity zákonné jednotky včetně jejich označování, násobků a dílů 4. Velikost písma musí být zvolena tak, aby bylo značení zřetelné a odpovídalo rozměrům a konfiguraci muničních položek nebo jejich obalů. Požadavky jsou stanoveny technickou dokumentací pro konkrétní výrobek. Zkratky je možno použít jen tehdy, je-li místo pro značení omezené. Jinak se vyznačuje úplný název. Podrobnosti jsou upraveny technickou dokumentací pro konkrétní výrobek. 7.2 Způsoby značení Existují dva základní způsoby značení: a) trvalé značení (ražené za studena, ražené za tepla, vtisknuté při lití, vyleptané apod.), které se obvykle používá k charakterizaci výroby nenalaborovaných muničních dílů. Poskytuje trvalou informaci nezbytnou k udržování záznamů. U munice malých rozměrů může být rovněž vyžadováno uživatelem. Trvalé značení nesmí negativně ovlivnit vlastnosti munice; b) další způsoby značení k zajištění úplné identifikace munice. Provádí se různými postupy, jako je šablonování, potisk nebo opatření nálepkou (štítkem). 7.3 Barvy pro značení a barevné kódování Odstíny barev pro identifikaci použití a druhu náplně munice musí být shodné s referenčními barevnými odstíny NATO (nebo s jejich národními ekvivalenty) a jejich význam je specifikován v kapitole 10 tohoto standardu. Odstíny barev použité pro symboly a znaky se nemusí řídit požadavky tohoto standardu, pokud není uvedeno jinak. Podrobnosti jsou upraveny technickou dokumentací pro konkrétní výrobek. 7.4 Hlavní identifikační značení Hlavní identifikační značení obsahuje označení ráže nebo hmotnosti, typu nebo vzoru a výrobní série. Minimální požadavky jsou uvedeny v tabulce 1. Označení výrobní série se zpravidla skládá z pořadového čísla série, posledních dvou číslic roku výroby a uznaných identifikačních znaků výrobce. 8 Doplňkové značení Munice obsahující protitankové miny kladené hromadně rozptylem musí být, kromě hlavního identifikačního značení žluté barvy, označena ještě obvodovým pásem žlutých 4 ČSN ISO 1000 ( ) Jednotky SI a doporučení pro užívání jejich násobků a pro užívání některých dalších jednotek 8

9 rovnostranných trojúhelníků ( trojúhelníka. ČOS ) oddělených mezerami o velikosti rovnající se délce strany Letecké pumy s trhavinovou náplní mají kromě žlutého hlavního identifikačního značení jeden žlutý pás. Je-li u nich použit speciální nátěr (povlak) proti požáru na palubě, přidává se druhý žlutý pás, na němž jsou vyznačena slova THERMALLY PROTECTED. Munice obsahující granáty proti neživé a/nebo živé síle protivníka musí být kromě hlavního identifikačního značení žluté barvy označena ještě obvodovým pásem žlutých kosočtverců ( ) oddělených mezerami o velikosti rovnající se délce kratší úhlopříčky kosočtverce. Munice nalaborovaná šipkami musí být označena obvodovým pásem bílých kosočtverců ( ) oddělených mezerami o velikosti rovnající se délce kratší úhlopříčky kosočtverce a hlavním identifikačním značením v bílé barvě. Taková munice, obsahuje-li výbušniny určené k rozlomení (otevření) střely, musí mít na střele ještě žlutý pás. 9

10 Poř. číslo (a) Druh munice (b) Munice jednotná, s nasouvatelnou nábojkou, minometná (kompletní náboje) Samostatné střely (pro děla nebo minomety) Samostatné prachové náplně (zalaborované v nábojnici), cvičné nábojky či náplně (pro děla nebo minomety) Zapalovače, rozněcovače Zážehová rozněcovadla pro děla a minomety Nenalaborované prachové náplně (ve váčcích) pro děla a minomety Letecké pumy Rakety/řízené střely s bojovými hlavicemi Bojové hlavice řízených střel/raket Motory raket/řízených střel Ostatní munice TABULKA 1 - Hlavní identifikační značení Ráže nebo hmotnost Označení typu (vzoru) kompletu jednotlivé položky Označení výrobní série kompletu jednotlivé položky Poznámka (c) (d) (e) (f) (g) (h) X X X Uvádí se na střele nebo na nábojnici nebo na obou X X X Týká se položek, které jsou vedeny samostatně X nebo O X X Týká se položek, které jsou vedeny samostatně. Cvičné nábojky (náplně) musí být označeny slovem CVIČNÝ. Čísla náplní se značí na každý váček (je-li to aplikovatelné) X nebo O X nebo O O O X X X Čísla náplní se značí na každý váček, je-li to aplikovatelné X X X X X X Ráže, je-li to aplikovatelné X X X Ráže, je-li to aplikovatelné X X X Ráže, je-li to aplikovatelné X nebo O X X Vysvětlivky: O = trvalé značení X = šablonované značení 10

11 8.1 Značení zvláštních charakteristik Značení zvláštních charakteristik je znázorněno na obrázku 2. Symboly barevných efektů ČOS Barevné efekty vytvářené municí nezahrnutou do zásobovací třídy NATO 1370 musí být indikovány symboly. Zabarvení symbolů musí být přibližně stejné jako u vytvářených efektů; jsou-li barvy takto použity, nemají žádný další kódovací význam. Používají se symboly uvedené níže a ukázané na obrázku 2. C Barevný symbol C opakovaný nejméně třikrát vyjadřuje barevný efekt. Používá se na veškeré munici vytvářející barevný efekt (s výjimkou světlic) bez ohledu na její základní určení. Signální munice s výmetem jedné nebo více světlic musí být značena symbolem hvězdičky každé příslušné barvy. Je-li jako celkové zabarvení těla munice použita bílá barva, hvězdička pro signální munici s bílou světlicí je černá. Číslice stejné barvy přiléhající k hvězdičce označuje počet vytvářených světlic. Zkratka MULTI umístěná vedle symbolu hvězdičky označuje, že se vytváří více než jedna světlice, přičemž jejich přesný počet není důležitý. Symbol padáku Obsahuje-li munice padák, vyznačí se to symbolem ve tvaru padáčku, který může být stejné barvy jako vytvářený efekt. Znak teplotního omezení Je-li vyžadováno vyznačení teplotního omezení pro použití a skladování, provede se následovně: a) teplotní omezení pro použití (střelbu) je umístěno v kruhu; b) teplotní omezení pro skladování je umístěno ve čtverci. Vyznačení stopovky K vyjádření skutečnosti, že munice obsahuje stopovku, se používá symbol T, vyznačený v jednom nebo více místech na munici, nebo se použije pomlčkou oddělené T v názvu, např. CARTRIDGE, 105 mm, HEAT-T. Symbol radiolokačního odražeče K označení munice plnící roli radiolokačního odražeče slouží symbol klikaté čáry umístěný na jednom nebo dvou protilehlých místech těla munice. Symbol má stříbrnou/hliníkovou barvu. V případě, kdy je celkové zabarvení těla stříbrné/hliníkové, je symbol černý. Znak hmotnostní třídy Je-li požadováno vyznačení hmotnostní třídy, jako jejího znaku se použije jeden nebo více plných čtverců stejné barvy jako hlavní identifikační značení. Způsob přiřazení znaků jednotlivým hmotnostem střel je stanoven v technické dokumentaci pro konkrétní výrobek. Značka konstrukčního typu NATO (NATO Design Mark) Viz kapitola

12 (a) Symbol označující barevný efekt Symbol C opakovaný nejméně třikrát v barvě vytvářeného efektu (b) Jedna bílá nebo osvětlovací světlice Symbol označující barvu a počet vymetených světlic Jedna barevná světlice Více než jedna světlice stejné barvy Dvě světlice různých barev 3 Celkové zabarvení těla bílé hvězdička je černá Barva těla nemá určující význam hvězdička je bílá (c) Příslušná barva Tam, kde není počet důležitý, nahradí se zkratkou MULTI Příslušná barva Symbol označující, že munice obsahuje padák Více než dvě světlice dvou různých barev Tam, kde není počet důležitý, nahradí se zkratkou MULTI 3 3 Příslušná barva Horní hvězdička je v barvě, která se při výmetu objeví jako první (d) Použití nebo střelba (bojová) Teplotní omezení Skladování -28 C 49 C -40 C 27 C Barva stejná jako u hlavního značení (e) Symbol stopovky (f) Symbol udávající, že náplň nebo sestava střely obsahuje radiolokační odražeč (g) Znak hmotnostní třídy OBRÁZEK 2 Značení zvláštních charakteristik 12

13 Symbol zaměnitelnosti NATO Viz kapitola 12. ČOS Značení muničních obalů Tato kapitola stanovuje minimální značení pro identifikaci obsahu všech muničních obalů. Značení balení pro střelivo ráže menší než 20 mm je blíže specifikováno v článku 11.2 tohoto standardu. Rozmístění a další charakteristiky značení, symbolů a znaků na obalu se stanoví v technické dokumentaci pro konkrétní výrobek. Obaly jsou definovány takto: a) vnitřní obal je obal, který bezprostředně obsahuje munici; b) vnější obal je standardní obal používaný pro přepravu a skladování; c) meziobal je jakýkoli obal mezi vnitřním a vnějším obalem. 9.1 Barevné značení obalů Celkové zabarvení obalů Základním celkovým zabarvením obalů je odstín khaki číslo 5450 podle ČSN nebo číslo 6003 podle RAL 840-HR. Technická dokumentace může pro konkrétní výrobek stanovit jiné zabarvení, které však nesmí narušovat význam barevného kódování popsaného v tomto standardu. Barevné kódování obalů Barevné kódování vnějších obalů používaných pro přepravu munice není povinné. Jestliže však jsou tyto vnější obaly barevně kódovány, použité odstíny musí odpovídat barevnému kódu předepsanému v tomto standardu a aplikují se podle následujících pravidel: a) na pravoúhlých obalech ve formě svislých nebo vodorovných pruhů na čelní a jedné z bočních stran; b) na válcovitých obalech ve formě nejméně jednoho obvodového pásu. Tímto pásem může být lepicí páska použitá pro utěsnění obalu. Tam, kde jsou v tomtéž obalu střela i k ní náležející prachová náplň, vyznačuje se pouze barevné kódování platné pro střelu. Barvy pro značení Barevné odstíny pro značení obalů, s výjimkou výše zmíněných pruhů a pásů, jsou stanoveny technickou dokumentací pro konkrétní výrobek a nesmí být v rozporu s tímto standardem. Zpravidla se používá černá barva. 9.2 Minimální značení, symboly a znaky na obalech Dále uvedené minimální značení se použije alespoň na vnějším obalu nebo na obalu, který je pro přepravu v poli užit jako vnější. Množství munice Musí být vyznačeno číslicemi, je-li počet kusů větší než jeden. Identifikace položky včetně označení typu (vzoru) Zkratky je možno použít pouze při omezeném místě. Jinak se vyznačuje úplný název. 13

14 Označení výrobní série nebo dávky Označení výrobní série nebo dávky kompletní munice je na vnějším obalu podtrženo. Žádné jiné značení se nepodtrhuje. Značka konstrukčního typu NATO (NATO Design Mark) Použije se, je-li munice vyrobena podle konstrukčního typu vyhovujícího příslušné standardizační dohodě NATO (viz kapitola 13). Znak hmotnostní třídy Je-li vyžadováno vyznačení hmotnostní třídy, jako jejího znaku se použije jeden nebo více plných čtverců. Vyznačení stopovky Obaly s municí obsahující stopovku musí být nápadně označeny symbolem T na jednom nebo více místech nebo se použije pomlčkou oddělené T v názvu, např. CARTRIDGE, 105 mm, HEAT-T. Objem a hmotnost Vyznačení hmotnosti, příp. objemu naplněného obalu, se stanovuje v technické dokumentaci pro konkrétní výrobek. Teplotní symboly Znaky teplotního omezení pro skladování i použití se aplikují tak, jak je specifikováno v článku 8.1 tohoto standardu. Skladové číslo NATO (NSN NATO Stock Number) Problematika skladových čísel NATO je řešena ve STANAG a STANAG Katalogizace se provádí podle ustanovení hlavy III zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, v platném znění. Symbol zaměnitelnosti NATO Symbol popsaný v kapitole 12 se umísťuje na obaly munice, pro kterou je předepsán. Umístění symbolu je uvedeno v každé dohodě (STANAG) standardizující munici a stanovující její zaměnitelnost. Informační označení elektricky rozněcovatelných prostředků Symbol je uveden na obrázku 3. OBRÁZEK 3 Informační označení elektricky rozněcovatelných prostředků UN číslo munice Poskytuje informace o charakteru obsahu obalu a udává požadované metody balení. 14

15 Bezpečnostní značka třídy nebezpečnosti 1 Toto označení poskytuje informaci o nebezpečnosti obsahu obalu a rovněž o snášenlivosti dotyčné munice. Na značce je vždy uveden klasifikační kód předmětu. Pojmenování předmětu Uvádí se podle zásad uvedených v Doporučení OSN pro přepravu nebezpečných věcí a souvisejících mezinárodně platných právních předpisech. Bezpečnostní značka vedlejšího nebezpečí (tříd nebezpečnosti 2 až 9) Tato značka poskytuje informaci o jakémkoliv závažném vedlejším nebezpečí, které je spojeno s obsahem obalu. Orientace bojové hlavice Z protipožárních a skladovacích důvodů se na vnějším povrchu obalu rakety nebo řízené střely vyznačí slova NOSE END, PROJ END nebo HEAD END, která informují o orientaci uvnitř uložené bojové hlavice. K témuž účelu lze použít i označení šipkou. Vyznačení UN čísla, bezpečnostních značek a pojmenování předmětu se provede podle Doporučení OSN pro přepravu nebezpečných věcí a souvisejících mezinárodně platných právních předpisů. Jeho umístění musí být takové, aby bylo při přepravě a skladování zřetelně viditelné. V podmínkách ČR lze přiměřeně latné znění Přílohy A Ustanovení o nebezpečných látkách a předmětech Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), zveřejněné ve sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 159/1997 Sb. a Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží (RID), zveřejněného ve sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 29/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 10 Barevné kódování munice Význam odstínů barev pro barevné kódování munice ráže 20 mm a větší je popsán v tabulce 2. Pro značení střeliva menší ráže platí zásady uvedené v kapitole 11. Nemůže-li být z technických nebo jiných důvodů (např. odraz slunečního záření nebo maskování) celkové zabarvení těla v předepsaném barevném odstínu vyznačujícím určení munice, pak se toto určení a potenciální nebezpečí vyznačí formou obvodového pásu v příslušné barvě (viz obrázek 1) nebo barvou písmen a číslic používaných pro hlavní identifikační značení. Seznam národních standardů barevných odstínů pro použití při značení munice v rámci celého tohoto standardu je uveden v tabulce 3. Jsou-li barvy použity níže uvedenými způsoby, nemají z hlediska barevného kódování žádný význam: a) barvy výslovně použité k označení barvy vytvářeného dýmu; b) munice bez nátěru nebo munice přirozeného zbarvení; c) šedá, černá, zelená nebo bílá, červená a oranžová barva na munici používané pod vodní hladinou; d) černá nebo bílá barva použitá pro značení písmeny, číslicemi nebo pro speciální značení; 15

16 e) šedá nebo bílá barva na řízených střelách; f) nátěr olivově zelené, khaki nebo maskovací barvy použitý jakýmkoliv způsobem. TABULKA 2 Význam barev při barevném kódování munice Barva Žlutá Hnědá Šedá Fialová Tmavě červená Tmavě zelená Černá Stříbrná Světle zelená Světle červená Bílá Světle modrá Bronzová Oranžová Význam Označuje munici s trhavinovou náplní nebo indikuje obsah trhaviny Označuje předměty nebo součásti z nedetonujících výbušnin nebo obsah těchto výbušnin Označuje munici obsahující náplň zneschopňujících bojových látek, látek pro potlačování nepokojů nebo toxických otravných látek. Používá se zpravidla pro celkové zabarvení těla munice Označuje náplň zneschopňující látky Označuje náplň látky pro potlačování nepokojů Označuje náplň toxické otravné látky Označuje protipancéřovou munici nebo schopnost prorážet pancíř Označuje munici pro protiopatření (např. s radiolokačními odražeči, agitační) Označuje zastírací nebo značkovací dýmovou munici Označuje zápalnou munici nebo obsah vysoce hořlavých látek (kapalných, rosolovitých, pevných), určených ke způsobení škod ohněm Označuje osvětlovací munici nebo munici vytvářející barevné světlo či světla Označuje cvičnou munici používanou místo bojového ekvivalentu Označuje inertní munici Označuje pokusnou a zkušební munici Oranžová barva je odstínu oranž návěstní číslo 7550 podle ČSN nebo číslo 2009 podle RAL 840-HR.. Maskovací barva (olivově zelená, khaki) nesmí být nikdy použita pro celkové zabarvení těla chemické munice. Pod pojmem inertní munice se rozumí munice, která není konstruována k tomu, aby obsahovala energetické materiály (a ani je neobsahuje) nebo aby byla použita ve spojení s nimi, ani není dopravována žádným zbraňovým systémem. Slouží např. pro výcvik v manipulaci a nabíjení, výukové účely (školní munice) nebo jako měřicí etalon pro kontrolu zbraní. Na inertní munici (bronzové barvy) může být našablonováno, natištěno nebo vyraženo doplňkové značení (INERT, DRILL, EXC apod.), přičemž použití barev nesmí být v rozporu s ustanoveními tohoto standardu. 16

17 TABULKA 3 Srovnávací tabulka národních barevných standardů ČOS Poř. č. Barva USA FS No. 95/561 Velká Británie BS 381C Francie Německo GAM-C 1995 RAL 840-HR 1 Žlutá Hnědá 30117/ Šedá Černá Stříbrná Světle zelená 34558/ Tmavě zelená Světle červená Tmavě červená / Bílá Světle modrá Olivově zelená / x5 34x Fialová Bronzová

18 11 Značení střeliva ráže menší než 20 mm a jeho balení Tato kapitola stanovuje pravidla, kterými se řídí značení střeliva ráže menší než 20 mm (malorážového) a jeho balení Značení střel a nábojnic Špička každé střely musí být dle účelu střely zbarvena následujícím způsobem: a) základního určení (kulová) bez označení; b) svíticí světle červená; c) průbojná černá; d) průbojná zápalná stříbrná; e) zaměřovací (zástřelná) žlutá; f) zápalná modrá. Více než jeden z výše uvedených účelů se značí kombinací příslušných barev. Zabarvení musí zasahovat minimálně 6 mm směrem dolů od špičky, ale v žádném případě se nesmí vyskytnout na vodicí ploše střely. Inertní střelivo (viz kapitola 10) ráže menší než 20 mm musí mít nábojnici opatřenu podélnými prolisy o délce minimálně 50 % celkové délky nábojnice nebo čtyřmi zřetelnými otvory umístěnými po obvodu v polovině celkové délky nábojnice. Zásady uvedené v tomto článku se netýkají střel s voskovou špičkou. Redukované střelivo (se zkráceným dostřelem) se označuje modrým obvodovým pásem umístěným v polovině celkové délky nábojnice. Na dně každé nábojnice je jako minimum vyraženo následující značení (příklad uveden na obrázku 4): a) značka konstrukčního typu NATO, je-li to příslušné (viz kapitola 13); b) iniciály výrobce nebo jeho uznané identifikační znaky; c) poslední dvě číslice roku výroby náboje Minimální značení, symboly a znaky na obalech NA VŠECH OBALECH musí být následující značení, symboly a znaky: Druh střely Druh střely se vyznačí příslušným symbolem (viz obrázky 5 a 6). Obsahuje-li dílčí balení náboje se střelami různých druhů, pak se pro znázornění jejich řazení v tomto balení použijí odpovídající symboly (viz příklad na obrázku 8). Množství střeliva Počet nábojů v obalu se vyjadřuje číslicemi. Ráže nábojů Ráže se vyznačuje číslicemi a písmeny. Typ dílčího balení Typ dílčího balení se vyznačuje symboly uvedenými na obrázku 7. Je-li vyjádřitelný vzor nábojového pásku, klipsu, pásu nebo článku, rovněž se vyznačí. 18

19 Značka konstrukčního typu NATO (je-li příslušná) Poslední dvě číslice roku výroby kompletního náboje Iniciály nebo uznané identifikační znaky výrobce OBRÁZEK 4 Příklad minimálního značení dna malorážové nábojnice Výrobní série Označení výrobní série střeliva je na vnějším obalu podtrženo. Žádné jiné značení se zde nepodtrhuje. Značka konstrukčního typu NATO (NATO Design Mark) Použije se, je-li munice vyrobena podle konstrukčního typu vyhovujícího příslušné standardizační dohodě NATO (viz kapitola 13) POUZE NA VNĚJŠÍCH OBALECH musí být aplikováno následující značení, symboly a znaky: Objem a hmotnost Vyznačení hmotnosti nebo objemu naplněného obalu se stanovuje v technické dokumentaci pro konkrétní výrobek. Skladové číslo NATO (NSN NATO Stock Number) Problematika skladových čísel NATO je řešena ve STANAG a STANAG Katalogizace se provádí podle ustanovení hlavy III zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, v platném znění. Symbol zaměnitelnosti NATO Použije se v souladu s kapitolou 12 tohoto standardu. UN číslo střeliva Poskytuje informace o charakteru obsahu obalu a udává požadované metody balení. 19

20 Druh střely Symbol Kulová Svíticí Průbojná Zápalná Zaměřovací (zástřelná) Náboj s nekovovou střelou, se zkráceným dostřelem Náboj cvičný (beze střely) 20

21 OBRÁZEK 5 Symboly k označení druhů malorážových střel - základní Druh střely Symbol Průbojná zápalná Průbojná svíticí Průbojná zápalná svíticí Zápalná svíticí Zaměřovací (zástřelná) svíticí OBRÁZEK 6 Symboly k označení druhů malorážových střel - kombinované Bezpečnostní značka třídy nebezpečnosti 1 Toto označení poskytuje informaci o nebezpečnosti obsahu obalu a rovněž o snášenlivosti dotyčné munice. Na značce je vždy uveden klasifikační kód předmětu. Bezpečnostní značka vedlejšího nebezpečí (tříd nebezpečnosti 2 až 9) Tato značka poskytuje informaci o jakémkoliv závažném vedlejším nebezpečí, které je spojeno s obsahem obalu. Pojmenování předmětu 21

22 Uvádí se podle zásad uvedených v Doporučení OSN pro přepravu nebezpečných věcí a souvisejících mezinárodně platných právních předpisech. Vyznačení UN čísla, bezpečnostních značek a pojmenování předmětu se provede podle Doporučení OSN pro přepravu nebezpečných věcí a souvisejících mezinárodně platných právních předpisů. Jeho umístění musí být takové, aby bylo při přepravě a skladování zřetelně viditelné. V podmínkách ČR lze přiměřeně využít platné znění Přílohy A Ustanovení o nebezpečných látkách a předmětech Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), zveřejněné ve sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 159/1997 Sb. a Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží (RID), zveřejněného ve sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 29/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 12 Symbol zaměnitelnosti NATO Symbol označující zaměnitelnost v rámci NATO je zobrazen na obrázku 9. Tento symbol znamená, že munice, pro kterou je použit, se z hlediska rozměrů, funkčních parametrů a použitelnosti shoduje se vzorem schváleným v platné standardizační dohodě NATO. Je tudíž funkčně zaměnitelná s municí stejného označení, typu a ráže, mající na sobě tento symbol, ve všech zbraních a technice, ve kterých je taková munice normálně používána. Je-li na obalech vyznačen symbol ohraničený čtvercem, znamená to, že munice a její příslušenství obsažené v obalech jsou zaměnitelné. V případě příslušenství pro demoliční (trhací) práce symbol znamená, že příslušenství bylo potvrzeno jako vyhovující standardizační dohodě NATO. Je tedy funkčně zaměnitelné s jakýmkoli příslušenstvím obdobné funkce nesoucím tento symbol, je-li použito v roznětném řetězci sestaveném z elementů rovněž opatřených tímto symbolem. Symbol se vyznačuje na munici, pro kterou je předepsán, ale pouze v případě, není-li tato munice nikdy dodávána v obalu. Přidělení symbolu Munice může být tímto symbolem opatřena pouze ve shodě s výslovně určeným článkem standardizační dohody NATO týkajícím se munice nebo příslušenství pro demoliční (trhací) práce. Rozměry a barva symbolu na balení Rozměr h symbolu nesmí být menší než výška největšího tištěného znaku použitého pro normální identifikační značení [typ (vzor) a/nebo ráže], ani nesmí být větší než dvojnásobek této výšky. Barva symbolu je stejná jako barva identifikačního značení [typ (vzor) a/nebo ráže], je-li provedeno barevně. Zrušení symbolu Při výběru metody aplikace symbolu se má brát v úvahu možná nezbytnost jeho odstranění nebo znečitelnění, pokud by munice nebo příslušenství pro demoliční (trhací) práce přestaly plnit podmínky vyplývající z vyznačení symbolu. 22

MUNICE RÁŽE 9 mm (NÁBOJ 9 mm NATO)

MUNICE RÁŽE 9 mm (NÁBOJ 9 mm NATO) ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ČOS MUNICE RÁŽE 9 mm (NÁBOJ 9 mm NATO) Praha (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD červen 2004 MUNICE RÁŽE 9 mm (NÁBOJ 9 mm NATO) Základem pro tvorbu tohoto standardu byly následující

Více

MUNICE 7,62 mm (NÁBOJ 7,62 mm NATO)

MUNICE 7,62 mm (NÁBOJ 7,62 mm NATO) ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ČOS MUNICE 7,62 mm (NÁBOJ 7,62 mm NATO) Praha (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD prosinec 2003 MUNICE 7,62 mm (NÁBOJ 7,62 mm NATO) Základem pro tvorbu tohoto standardu byly

Více

5.3.1 Označování velkými bezpečnostními značkami. 5.3.1.1 Všeobecná ustanovení

5.3.1 Označování velkými bezpečnostními značkami. 5.3.1.1 Všeobecná ustanovení KAPITOLA 5.3 OZNAČOVÁNÍ KONTEJNERŮ, MEGC, MEMU, CISTERNOVÝCH KONTEJNERŮ, PŘEMÍSTITELNÝCH CISTEREN A VOZIDEL VELKÝMI BEZPEČNOSTNÍMI ZNAČKAMI, ORANŽOVÝMI TABULKAMI A NÁPISY POZNÁMKA: K označování kontejnerů

Více

Způsoby používání a manipulace s kontejnery pro vojenský materiál

Způsoby používání a manipulace s kontejnery pro vojenský materiál OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU 1. Označení a název ČOS 399002, 1. vydání Způsoby používání a manipulace s kontejnery pro vojenský materiál 2. Oprava č. 1 Část č. 1 (velikost písma v souladu s textovou

Více

Klasifikace nebezpečných věcí ADR. Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Jilmová 759/12 130 00 Praha 3 Žižkov www.cuzzs.cz

Klasifikace nebezpečných věcí ADR. Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Jilmová 759/12 130 00 Praha 3 Žižkov www.cuzzs.cz Klasifikace nebezpečných věcí ADR Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Jilmová 759/12 130 00 Praha 3 Žižkov www.cuzzs.cz Úvod Přeprava látek a předmětů, které svými vlastnostmi mohou ohrozit zdraví

Více

ČOS 254002 2. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ TAŽNÝCH A PŘÍPOJNÝCH VOZIDEL

ČOS 254002 2. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ TAŽNÝCH A PŘÍPOJNÝCH VOZIDEL ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ TAŽNÝCH A PŘÍPOJNÝCH VOZIDEL (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ TAŽNÝCH A PŘÍPOJNÝCH VOZIDEL Základem pro tvorbu tohoto standardu byly

Více

GEOMETRIE STYČNÉ PLOCHY MEZI TAHAČEM A NÁVĚSEM

GEOMETRIE STYČNÉ PLOCHY MEZI TAHAČEM A NÁVĚSEM ČOS 235003 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ČOS GEOMETRIE STYČNÉ PLOCHY MEZI TAHAČEM A NÁVĚSEM Praha ČOS 235003 1. vydání (VOLNÁ STRANA) 2 Český obranný standard květen 2003 Geometrie styčné plochy mezi

Více

8.BEZPEČNÁ PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH LÁTEK

8.BEZPEČNÁ PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH LÁTEK 8.BEZPEČNÁ PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH LÁTEK V této kapitole se dozvíte: Jaké předpisy platí pro mezinárodní silniční a železniční přepravu. O postupném sjednocování požadavků obou předpisů (ADR a RID). Jakou

Více

Kategorie a kódy SVMe

Kategorie a kódy SVMe 10 Kategorie a kódy SVMe Kategorie SVMe dle Vyhlášky č.210/2012 Sb. Kód uváděný v žádosti Zbraně s hladkým vývrtem a ráží menší než 20 mm, další zbraně a samočinné zbraně s ráží 12,7 mm (ráže 0,50 palce)

Více

ČOS 100006 1. vydání Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD PROTITANKOVÉ GRANÁTOMETY. METODY ZKOUŠENÍ ŽIVOTNOSTI A PEVNOSTI PŘI PÁDECH A PŘEPRAVĚ.

ČOS 100006 1. vydání Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD PROTITANKOVÉ GRANÁTOMETY. METODY ZKOUŠENÍ ŽIVOTNOSTI A PEVNOSTI PŘI PÁDECH A PŘEPRAVĚ. ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD PROTITANKOVÉ GRANÁTOMETY. METODY ZKOUŠENÍ ŽIVOTNOSTI A PEVNOSTI PŘI PÁDECH A PŘEPRAVĚ. (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD PROTITANKOVÉ GRANÁTOMETY. METODY ZKOUŠENÍ ŽIVOTNOSTI

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 9 PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ. KLASIFIKACE A ZNAČENÍ NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ. PRŮVODNÍ DOKLADY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business

Více

Chemické látky

Chemické látky 5.6.18. Chemické látky http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/chemicke-latky Problematikou chemických látek se zabývá především Zákon č. 350/2011 Sb. Chemické látky jsou chemické prvky a jejich sloučeniny

Více

Norma upřesňuje zobrazení rozměrů svarů a rozměrů příprav svarových spojů.

Norma upřesňuje zobrazení rozměrů svarů a rozměrů příprav svarových spojů. Změna normy pro zobrazování svarů na výkresech norma ČSN EN ISO 2553, Svařování a příbuzné procesy zobrazování na výkresech Svarové spoje Ing. Jiří Barták, CSc., WELDING PLZEŇ Táto evropská norma má status

Více

ČOS 124002 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ÚSŤOVÉ REKTIFIKAČNÍ DALEKOHLEDY ZBRANÍ TYPY, ZÁKLADNÍ PARAMETRY

ČOS 124002 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ÚSŤOVÉ REKTIFIKAČNÍ DALEKOHLEDY ZBRANÍ TYPY, ZÁKLADNÍ PARAMETRY ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ÚSŤOVÉ REKTIFIKAČNÍ DALEKOHLEDY ZBRANÍ TYPY, ZÁKLADNÍ PARAMETRY (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ÚSŤOVÉ REKTIFIKAČNÍ DALEKOHLEDY ZBRANÍ TYPY, ZÁKLADNÍ PARAMETRY Základem pro

Více

Některé úřední značky, značky shody a jiné značky používané pro označování výsledků metrologických činností. značka schválení typu

Některé úřední značky, značky shody a jiné značky používané pro označování výsledků metrologických činností. značka schválení typu Některé úřední značky, značky shody a jiné značky používané pro označování výsledků metrologických činností značka schválení typu 0 TCM XXX/YY - ZZZZ 1 značka schválení typu značka se danému typu měřidla

Více

Otázky z oblasti všeobecná část a část o dopravních prostředcích

Otázky z oblasti všeobecná část a část o dopravních prostředcích Otázky z oblasti všeobecná část a část o dopravních prostředcích 02001. 02002. 02003. 02004. Jaké látky řadíme do třídy 9? hořlavé kapaliny látky a předměty, které během přepravy představují jiné nebezpečí

Více

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí 17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění

Více

Stanovení požadavků pro výkon služby a stanovení požadavků pro řádný výkon práce

Stanovení požadavků pro výkon služby a stanovení požadavků pro řádný výkon práce Číslo SP-2/2015/Ř Úř OSK SOJ 30. června 2015 2 Stanovení požadavků pro výkon služby a stanovení požadavků pro řádný výkon práce K provedení ustanovení 25 odst. 5 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě

Více

Dohoda ADR využívá pro označení bezpečnostních značek (čtverec postavený na vrchol), které vyjadřují nebezpečnou vlastnost látky nebo předmětu.

Dohoda ADR využívá pro označení bezpečnostních značek (čtverec postavený na vrchol), které vyjadřují nebezpečnou vlastnost látky nebo předmětu. ADR 2013 www.mkonzult.cz; www.obchodadr.cz; www.skoleniadr.cz 2.3 Rozdílnost označení Dohoda ADR využívá pro označení bezpečnostních značek (čtverec postavený na vrchol), které vyjadřují nebezpečnou vlastnost

Více

Nové registrační značky v ČR

Nové registrační značky v ČR Nové registrační značky v ČR 2 Nové registrační značky v České republice Základní informace Problematiku registračních značek upravuje zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Více

Registrační značky Základní informace o registračních značkách Problematiku registračních značek upravuje zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozuvozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č.

Více

DÝMY K MASKOVÁNÍ BOJOVÉ ČINNOSTI VOJSK AČR Všeobecné technické požadavky

DÝMY K MASKOVÁNÍ BOJOVÉ ČINNOSTI VOJSK AČR Všeobecné technické požadavky ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD DÝMY K MASKOVÁNÍ BOJOVÉ ČINNOSTI VOJSK AČR Všeobecné technické požadavky Praha (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD DÝMY K MASKOVÁNÍ BOJOVÉ ČINNOSTI VOJSK AČR Všeobecné technické

Více

LETECKÉ ZÁMKY S NUCENÝM ODHOZEM PODVĚSŮ

LETECKÉ ZÁMKY S NUCENÝM ODHOZEM PODVĚSŮ ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD LETECKÉ ZÁMKY S NUCENÝM ODHOZEM PODVĚSŮ Praha (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD LETECKÉ ZÁMKY S NUCENÝM ODHOZEM PODVĚSŮ Základem pro tvorbu tohoto standardu byly následující

Více

POVINNÁ VÝBAVA MOTOROVÝCH VOZIDEL

POVINNÁ VÝBAVA MOTOROVÝCH VOZIDEL POVINNÁ VÝBAVA MOTOROVÝCH VOZIDEL Povinná výbava motorových a přípojných vozidel při provozu na pozemních komunikacích je upravena 32 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojůč. 341/2002 Sb., o schvalování

Více

ČOS 692001 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD CHARAKTERISTIKY CÍLŮ NEOBRNĚNÁ VOZIDLA, VRTULNÍKY A POLNÍ OPEVNĚNÍ

ČOS 692001 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD CHARAKTERISTIKY CÍLŮ NEOBRNĚNÁ VOZIDLA, VRTULNÍKY A POLNÍ OPEVNĚNÍ ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD CHARAKTERISTIKY CÍLŮ NEOBRNĚNÁ VOZIDLA, VRTULNÍKY A POLNÍ OPEVNĚNÍ (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD CHARAKTERISTIKY CÍLŮ NEOBRNĚNÁ VOZIDLA, VRTULNÍKY A POLNÍ OPEVNĚNÍ Základem

Více

KAPITOLA 3.4. POZNÁMKA: Mezní hodnota pro skupinové obaly se nepoužije u LQ5.

KAPITOLA 3.4. POZNÁMKA: Mezní hodnota pro skupinové obaly se nepoužije u LQ5. KAPITOLA 3.4 NEBEZPEČNÉ VĚCI BALENÉ V OMEZENÝCH MNOŽSTVÍCH 3.4.1 Všeobecná ustanovení 3.4.1.1 Obaly použité v souladu s oddíly 3.4.3 až 3.4.6 musí odpovídat pouze všeobecným ustanovením pododdílů 4.1.1.1,

Více

5.3.1.2 Umístění velkých bezpečnostních značek na kontejnery, MEGC, cisternové kontejnery a přemístitelné cisterny

5.3.1.2 Umístění velkých bezpečnostních značek na kontejnery, MEGC, cisternové kontejnery a přemístitelné cisterny KAPITOLA 5.3 OZNAČOVÁNÍ KONTEJNERŮ, MEGC, CISTERNOVÝCH KONTEJNERŮ, PŘEMÍSTITELNÝCH CISTEREN, VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍCH VOZŮ VELKÝMI BEZPEČNOSTNÍMI ZNAČKAMI A NÁPISY POZNÁMKA 1: K označování kontejnerů, MEGC,

Více

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 621.798:620.197 Říjen 1992 ČSN 77 0100. OCHRANNÉ BALENÍ Všeobecná ustanovení. Protective packaging. General specifications

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 621.798:620.197 Říjen 1992 ČSN 77 0100. OCHRANNÉ BALENÍ Všeobecná ustanovení. Protective packaging. General specifications ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 621.798:620.197 Říjen 1992 OCHRANNÉ BALENÍ Všeobecná ustanovení ČSN 77 0100 Protective packaging. General specifications Emballage de protection. Règlements générales Schutzpackung

Více

DĚLOVÉ HLAVNĚ. METODY MĚŘENÍ VNITŘNÍHO PRŮMĚRU HLAVNĚ A DÉLKY NÁBOJOVÉ KOMORY.

DĚLOVÉ HLAVNĚ. METODY MĚŘENÍ VNITŘNÍHO PRŮMĚRU HLAVNĚ A DÉLKY NÁBOJOVÉ KOMORY. ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD DĚLOVÉ HLAVNĚ. METODY MĚŘENÍ VNITŘNÍHO PRŮMĚRU HLAVNĚ A DÉLKY NÁBOJOVÉ KOMORY. Praha 1 VOLNÁ STRANA 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD DĚLOVÉ HLAVNĚ. METODY MĚŘENÍ VNITŘNÍHO PRŮMĚRU HLAVNĚ

Více

Základní odborná příprava členů jednotek sborů dobrovolných hasičů

Základní odborná příprava členů jednotek sborů dobrovolných hasičů Základní odborná příprava členů jednotek sborů dobrovolných hasičů Základní odborná příprava členů jednotek sborů dobrovolných hasičů Nebezpečné látky doplňující materiály Hodina: 20. Značení tlakových

Více

Normalizace usměrnění lidské činnosti z hlediska hospodárnosti, materiálu, jakosti a vyměnitelnosti výrobků podle určitých zásad.

Normalizace usměrnění lidské činnosti z hlediska hospodárnosti, materiálu, jakosti a vyměnitelnosti výrobků podle určitých zásad. Význam technického kreslení Jedním z předpokladů dobré práce kvalifikovaného dělníka ve výrobě je i znalost technického kreslení. Na práci v technickém kreslení budou kladeny tyto požadavky: 1. Vypěstování

Více

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 9. prosince 2002, kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích

Více

PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU),

PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU), EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.5.2015 C(2015) 2874 final ANNEXES 5 to 10 PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU), kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění:

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění: SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se provádí zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních

Více

1.1.1 Národní identifikační značky. (1) Česká republika. Kiel (2) Kolín nad Rýnem (3) Mellrichstadt (4) Mnichov (5) Německá spolková republika

1.1.1 Národní identifikační značky. (1) Česká republika. Kiel (2) Kolín nad Rýnem (3) Mellrichstadt (4) Mnichov (5) Německá spolková republika Zkušební značky platné podle zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE VŠB-TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektrických strojů a přístrojů KAT 453 TECHNICKÁ DOKUMENTACE (přednášky pro hodiny cvičení) Cvičení č. I. Formáty výkresů 1 Formáty výkresů

Více

ZPŮSOB OZNAČOVÁNÍ PŘEPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ PŘEPRAVUJÍCÍCH NEBEZPEČNÉ LÁTKY

ZPŮSOB OZNAČOVÁNÍ PŘEPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ PŘEPRAVUJÍCÍCH NEBEZPEČNÉ LÁTKY 1 ZPŮSOB OZNAČOVÁNÍ PŘEPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ PŘEPRAVUJÍCÍCH NEBEZPEČNÉ LÁTKY ZOP JSDH SYSTÉMY OZNAČOVÁNÍ NL -třídy nebezpečnosti dle ADR/RID -Kemler kód, UN číslo -výstražné bezpečnostní značky a symboly

Více

ČOS 151006 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD PŘENOSNÁ FILTROVENTILAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO OCHRANNÉ MASKY POSÁDEK LETADEL

ČOS 151006 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD PŘENOSNÁ FILTROVENTILAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO OCHRANNÉ MASKY POSÁDEK LETADEL ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD PŘENOSNÁ FILTROVENTILAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO OCHRANNÉ MASKY POSÁDEK LETADEL (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD PŘENOSNÁ FILTROVENTILAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO OCHRANNÉ MASKY POSÁDEK LETADEL

Více

Dle Nařízení ES 1907/2006 REACH

Dle Nařízení ES 1907/2006 REACH Bezpečnostní list Dle Nařízení ES 1907/2006 REACH Ing. Hana Krejsová Výzkumný ústav organických syntéz a.s. Centrum ekologie, toxikologie a analytiky Rybitví č.p. 296, Rybitví 533 54 Tel.: 466 921 186

Více

Seznam právních předpisů z oblasti jaderné energie, ionizujícího záření a předpisy související

Seznam právních předpisů z oblasti jaderné energie, ionizujícího záření a předpisy související Seznam právních předpisů z oblasti jaderné energie, ionizujícího záření a předpisy související ke dni 18.6.2001 I. Atomový zákon a prováděcí předpisy k němu a) atomový zákon 1. Zákon č. 18/1997 Sb., o

Více

173/1997 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody

173/1997 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody 173/1997 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,

Více

HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI A POUŽITELNOSTI TANKOVÉ MUNICE

HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI A POUŽITELNOSTI TANKOVÉ MUNICE Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI A POUŽITELNOSTI TANKOVÉ MUNICE Praha Oprava 1 (VOLNÁ STRANA) 2 Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI A POUŽITELNOSTI TANKOVÉ MUNICE

Více

ČÁST B ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ V OBCI

ČÁST B ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ V OBCI ČÁST B ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ V OBCI 1 UŽITÍ A PROVEDENÍ DOPRAVNÍCH ZNAČEK 1.1 Všeobecně V této části jsou stanoveny zásady pro užití jednotlivých dopravních značek ODZ včetně příkladů jejich provedení.

Více

Přeprava nebezpečných

Přeprava nebezpečných Přeprava nebezpečných ných věcí v kontejnerech Dr. Ing. Jiří Došek 1 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 TDG a kontejnery Předpisy o přepravp epravě nebezpečných ných věcív umožň žňují přepravu

Více

Vojenská doprava. Přeprava nebezpečných věcí v podmínkách OS ČR

Vojenská doprava. Přeprava nebezpečných věcí v podmínkách OS ČR Vojenská doprava Přeprava nebezpečných věcí v podmínkách OS ČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

ČÁST C ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MIMO OBEC

ČÁST C ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MIMO OBEC Pracovní verze pro1. připomínky. Srpen 2014. ČÁST C ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MIMO OBEC 1 UŽITÍ A PROVEDENÍ DOPRAVNÍCH ZNAČEK 1.1. Všeobecně V této části jsou stanoveny zásady pro užití jednotlivých

Více

Modul č. 8. Nebezpečné látky.

Modul č. 8. Nebezpečné látky. Modul č. 8. Nebezpečné látky. Čís. Otázka A 1 Co řeší mezinárodní dohoda ADR, kterou je také Přepravu nebezpečného zboží v silniční dopravě. Česká republika vázána? 2 Podle mezinárodní dohody o přepravě

Více

(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1 ) a stanoví technické požadavky na přepravitelná

(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1 ) a stanoví technické požadavky na přepravitelná Strana 2133 208 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. června 2011 o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení Vláda nařizuje podle 22 a k provedení 2 písm. d), 11 odst. 1, 2 a 9, 11a odst. 2, 12 a

Více

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Brno Český metrologický institut (ČMI), jako orgán věcně a místně příslušný ve věci stanovování metrologických a technických požadavků

Více

Dopravní značky. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů:

Dopravní značky. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů: Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů: Mezi povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích ( 4) patří mimo jiné c) řídit

Více

Bezpeč nostní značky Zvláštní ustanovení. Zvláštní. ustanovení 3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2, 7.3.2 4.2.5.

Bezpeč nostní značky Zvláštní ustanovení. Zvláštní. ustanovení 3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2, 7.3.2 4.2.5. UN Třída Klasifi kód Obalová skupina Bezpeč nostní značky Omezené a vyňaté množství Pokyny pro Balení pro obaly Ustanovení o společném Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky Pokyny

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-3/PO-OVL-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 6 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY BEZPEČNOSTNÍ TABULKY Od prvního ledna roku 2003 musí být podle vl.nař.č. 11/2002 Sb. informativní značky pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách viditelné a rozpoznatelné i při

Více

103/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. března 2006

103/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. března 2006 103/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. března 2006 o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního plánování a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu Ministerstvo vnitra stanoví podle 19

Více

ČOS 650001 1. vydání Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ZÁSOBOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÝM MATERIÁLEM

ČOS 650001 1. vydání Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ZÁSOBOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÝM MATERIÁLEM ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ZÁSOBOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÝM MATERIÁLEM (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ČOS 650001 ZÁSOBOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÝM MATERIÁLEM Základem pro tvorbu tohoto standardu byl originál následujícího

Více

Popis nástroje - Průkaz energetické náročnosti budovy

Popis nástroje - Průkaz energetické náročnosti budovy Popis nástroje - Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) Název nástroje: o Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) Zákonné regulace nástroje: o zaveden od 1.

Více

POZNÁMKA SEKRETARIÁTU: Tato norma vychází z dokumentu TRADE/WP.7/GE.1/2004/25/Add.2.

POZNÁMKA SEKRETARIÁTU: Tato norma vychází z dokumentu TRADE/WP.7/GE.1/2004/25/Add.2. POZNÁMKA SEKRETARIÁTU: Tato norma vychází z dokumentu TRADE/WP.7/GE.1/2004/25/Add.2. NORMA EHK OSN FFV-24 týkající se uvádění na trh a kontroly obchodní jakosti PĚSTOVANÝCH ŽAMPIONŮ (Agaricus) I. DEFINICE

Více

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2182/2004 ze dne 6. prosince 2004 o medailích a žetonech podobných euromincím

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2182/2004 ze dne 6. prosince 2004 o medailích a žetonech podobných euromincím 21.12.2004 Úřední věstník Evropské unie L 373/1 I (Akty, jejichž zveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2182/2004 ze dne 6. prosince 2004 o medailích a žetonech podobných euromincím RADA EVROPSKÉ

Více

INFORMACE O NEBEZPEČNÝCH LÁTKÁCH PŘI PŘEPRAVĚ NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ V SILNIČNÍ DOPRAVĚ INFORMATION ABOUT DANGEROUS MATERIALS DURING ROAD TRANSPORT

INFORMACE O NEBEZPEČNÝCH LÁTKÁCH PŘI PŘEPRAVĚ NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ V SILNIČNÍ DOPRAVĚ INFORMATION ABOUT DANGEROUS MATERIALS DURING ROAD TRANSPORT INFORMACE O NEBEZPEČNÝCH LÁTKÁCH PŘI PŘEPRAVĚ NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ V SILNIČNÍ DOPRAVĚ INFORMATION ABOUT DANGEROUS MATERIALS DURING ROAD TRANSPORT Jaroslav Kleprlík 1 Anotace: V příspěvku jsou uvedeny základní

Více

Částka 126. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: b) práva a povinnosti osob, které dovážejí zboží dvojího použití do České republiky.

Částka 126. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: b) práva a povinnosti osob, které dovážejí zboží dvojího použití do České republiky. Strana 4714 Sbírka zákonů č.343 / 2010 Částka 126 343 ZÁKON ze dne 27. října 2010, kterým se mění zákon č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií

Více

VYHLÁŠKA 384/2002 Sb. Ministerstva vnitra ze dne 6. srpna 2002. o provedení některých ustanovení zákona o zbraních

VYHLÁŠKA 384/2002 Sb. Ministerstva vnitra ze dne 6. srpna 2002. o provedení některých ustanovení zákona o zbraních VYHLÁŠKA 384/2002 Sb. Ministerstva vnitra ze dne 6. srpna 2002 o provedení některých ustanovení zákona o zbraních Ministerstvo vnitra stanoví podle 79 odst. 2 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních

Více

EVROPSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMISE ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ. NORMA EHK OSN FFV-13 týkající se uvádění na trh a kontroly obchodní jakosti TŘEŠNÍ A VIŠNÍ

EVROPSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMISE ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ. NORMA EHK OSN FFV-13 týkající se uvádění na trh a kontroly obchodní jakosti TŘEŠNÍ A VIŠNÍ EVROPSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMISE ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ NORMA EHK OSN FFV-13 týkající se uvádění na trh a kontroly obchodní jakosti TŘEŠNÍ A VIŠNÍ VYDÁNÍ 2007 ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ New York, Ženeva

Více

PRAVIDLA. Čl. 1 Základní ustanovení

PRAVIDLA. Čl. 1 Základní ustanovení PRAVIDLA o způsobu použití a umístění čísel a názvů k označení budov, ulic a jiných veřejných prostranství, o postupu a oznamování přidělení a dokladech potřebných k přidělení čísel Čl. 1 Základní ustanovení

Více

Osobní ochranné prostředky pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou Úvod

Osobní ochranné prostředky pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou Úvod Osobní ochranné prostředky pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou Úvod OOPP Podle definice v Evropské směrnici 89/686/EWG ze dne 21. prosince 1989, o přizpůsobení právních předpisů v členských zemích

Více

PŘEDPISY ADR A RID - LEGISLATIVA PRO PŘEPRAVU NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ

PŘEDPISY ADR A RID - LEGISLATIVA PRO PŘEPRAVU NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ PŘEDPISY ADR A RID - LEGISLATIVA PRO PŘEPRAVU NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ Ing. Petra Cwiková, bezpečnostní poradce certifikovaný Ministerstvem dopravy ČR, místopředseda Rady Komory bezpečnostních poradců 1 Vymezení

Více

Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech

Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech Ing. Martin Tichý Předpisová základna: nejprve národní

Více

Žďár nad Sázavou. logo manuál. města žďár nad sázavou

Žďár nad Sázavou. logo manuál. města žďár nad sázavou Sázavou 1 nad Žďár Žďár nad Sázavou města žďár nad sázavou 1 Logomanuál Logo manuál je souborem předpisů, k práci s jednotným vizuálním stylem logotypu Žďár nad Sázavou. Obsahuje závazná pravidla a doporučené

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ NORMY A TECHNICKÉ ZOBRAZOVÁNÍ

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 20. srpna 2003,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 20. srpna 2003, ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 20. srpna 2003, kterým se členské státy opravňují podle směrnice 96/49/ES k přijetí určitých odchylek týkajících se železniční přepravy nebezpečných věcí (oznámeno pod číslem K(2003)

Více

O ZŘÍZENÍ MĚSTSKÉ POLICIE

O ZŘÍZENÍ MĚSTSKÉ POLICIE Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 2/08 O ZŘÍZENÍ MĚSTSKÉ POLICIE Zastupitelstvo města Kadaně na svém zasedání dne 28. února 2008 usnesením č. 50/2008 vydalo v souladu s ustanovením 10 písmena a)

Více

zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické 1 Předmět úpravy

zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické 1 Předmět úpravy Vyhláška č. 240/2004 Sb., o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti, ve znění vyhlášky č. 137/2005 Sb. Účinnost vyhlášek: vyhláška

Více

EVROPSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMISE ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ

EVROPSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMISE ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ EVROPSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMISE ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ NORMA EHK OSN DDP-03 týkající se uvádění na trh a kontroly obchodní jakosti LÍSKOVÝCH OŘECHŮ VE SKOŘÁPCE VYDÁNÍ 2007 ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ

Více

F1 6165 PE Povinné štítky

F1 6165 PE Povinné štítky CS F1 6165 PE Povinné štítky CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne [ ]. D009095/02 Předloha NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /.. ze dne [ ], které se týká požadavků pro schvalování typu týkajících se povinných štítků

Více

POZNÁMKA SEKRETARIÁTU: Tato norma vychází z dokumentu TRADE/WP.7/2000/1 1/Add. 9

POZNÁMKA SEKRETARIÁTU: Tato norma vychází z dokumentu TRADE/WP.7/2000/1 1/Add. 9 POZNÁMKA SEKRETARIÁTU: Tato norma vychází z dokumentu TRADE/WP.7/2000/1 1/Add. 9 NORMA EHK OSN FFV-09 týkající se uvádění na trh a kontroly obchodní jakosti ZELÍ HLÁVKOVÉHO A KAPUSTY v mezinárodním obchodu

Více

ČOS 168003 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD FUNKČNÍ POŽADAVKY NA FYZIOLOGICKOU OCHRANU PŘI VÝSADKOVÝCH OPERACÍCH VE VELKÉ VÝŠCE

ČOS 168003 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD FUNKČNÍ POŽADAVKY NA FYZIOLOGICKOU OCHRANU PŘI VÝSADKOVÝCH OPERACÍCH VE VELKÉ VÝŠCE ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD FUNKČNÍ POŽADAVKY NA FYZIOLOGICKOU OCHRANU PŘI VÝSADKOVÝCH OPERACÍCH VE VELKÉ VÝŠCE (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD FUNKČNÍ POŽADAVKY NA FYZIOLOGICKOU OCHRANU PŘI VÝSADKOVÝCH

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. června 2010 o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. června 2010 o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh Částka 70 Sbírka zákonů č. 208 / 2010 Strana 2355 208 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. června 2010 o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh Vláda nařizuje podle 24 odst. 2 a

Více

DR 2011. Přeprava nebezpečných věcí po silnici. Příručka pro školení řidičů a osob podílejících se na přepravě dle Dohody ADR

DR 2011. Přeprava nebezpečných věcí po silnici. Příručka pro školení řidičů a osob podílejících se na přepravě dle Dohody ADR DR 2011 Přeprava nebezpečných věcí po silnici Příručka pro školení řidičů a osob podílejících se na přepravě dle Dohody ADR Obsah 1 Všeobecké předpisy a předpisy související s přepravou nebezpečných věcí...6

Více

Obchodní značka. Obchodní značka by se měla vždy objevit v exteriéru i interiéru, na všech tiskovinách a na všech výrazových prostředcích.

Obchodní značka. Obchodní značka by se měla vždy objevit v exteriéru i interiéru, na všech tiskovinách a na všech výrazových prostředcích. GRAFICKÝ MANUÁL 1 Obchodní značka Základním a nejdůležitějším prvkem vizuální komunikace je obchodní značka. Je symbolem společnosti Asociace českých nábytkářů, charakterizuje ji, označuje a tím i opticky

Více

Centrum vzdělávání všem design manual. Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem.

Centrum vzdělávání všem design manual. Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem. design manual Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem. Pro přímou reprodukci nepoužívejte jako předlohy prvky vytištěné z tohoto manuálu.

Více

III. Návrh komodit určených pro standardizaci a návrh pravidel centrálního nákupu státu I. Návrh seznamu komodit určených pro standardizaci

III. Návrh komodit určených pro standardizaci a návrh pravidel centrálního nákupu státu I. Návrh seznamu komodit určených pro standardizaci III. Návrh komodit určených pro standardizaci a návrh pravidel centrálního nákupu státu Pro komodity související s provozem ústředních orgánů státní správy a jejich podřízených organizací 1 stanoví ministerstvo

Více

MINIATURIZOVANÁ PIEZOELEKTRICKÁ MĚŘIDLA TLAKU

MINIATURIZOVANÁ PIEZOELEKTRICKÁ MĚŘIDLA TLAKU ČOS 10506 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD MINIATURIZOVANÁ PIEZOELEKTRICKÁ MĚŘIDLA TLAKU Praha ČOS 10506 (VOLNÁ STRANA) ČOS 10506 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD MINIATURIZOVANÁ PIEZOELEKTRICKÁ MĚŘIDLA TLAKU Základem pro

Více

ČOS 130023 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD. HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI A POUŽITELNOSTI KANÓNOVÉ MUNICE (ráže 12,7 mm až 40 mm)

ČOS 130023 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD. HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI A POUŽITELNOSTI KANÓNOVÉ MUNICE (ráže 12,7 mm až 40 mm) ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI A POUŽITELNOSTI KANÓNOVÉ MUNICE (ráže 12,7 mm až 40 mm) (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI A POUŽITELNOSTI KANÓNOVÉ MUNICE (ráže

Více

Strana 1 z 5. Kompletní číselník NIPEZ je uveřejněn v aplikaci NIPEZ dostupné na http://ciselnik.nipez.cz/faces/login.xhtml.

Strana 1 z 5. Kompletní číselník NIPEZ je uveřejněn v aplikaci NIPEZ dostupné na http://ciselnik.nipez.cz/faces/login.xhtml. K UV č. 289 ze dne 22. dubna 2015 (č.j. 368/15) Návrh komodit určených pro standardizaci a návrh pravidel centrálního nákupu státu Pro komodity související s provozem ústředních orgánů státní správy a

Více

NORMA EHK OSN FFV-18 týkající se uvádění na trh a kontroly obchodní jakosti

NORMA EHK OSN FFV-18 týkající se uvádění na trh a kontroly obchodní jakosti NORMA EHK OSN FFV-18 týkající se uvádění na trh a kontroly obchodní jakosti ČESNEKU v mezinárodním obchodu mezi členskými státy EHK OSN a určeného pro tyto státy I. DEFINICE PRODUKTU Tato norma platí pro

Více

6.1 DVEŘNÍ KOVÁNÍ Premium, Plus, Pure

6.1 DVEŘNÍ KOVÁNÍ Premium, Plus, Pure 6.1 DVEŘNÍ KOVÁNÍ Premium, Plus, Pure 6.2 KOVÁNÍ DORMA PREMIUM Popis a parametry objektové kování pro nejvyšší zatížení s 10ti letou garancí od výrobce klasifikace kvalitativní třída 4 dle EN 1906 pro

Více

NAŘÍZENÍ. 30.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 313/3

NAŘÍZENÍ. 30.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 313/3 30.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 313/3 NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1103/2010 ze dne 29. listopadu 2010, kterým se stanoví pravidla podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES týkající

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování zdravotnických

Více

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky NORMALIZACE V ČR

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky NORMALIZACE V ČR Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky NORMALIZACE V ČR 1. Obecná definice českých norem označených ČSN 2. Systém označování norem 3. Normalizační

Více

jeřábová lana, řetězy... textilní vazáky - nekonečné - ploché s oky - vícepramenné - kombinované

jeřábová lana, řetězy... textilní vazáky - nekonečné - ploché s oky - vícepramenné - kombinované textilní vazáky - nekonečné - ploché s oky - vícepramenné - kombinované Co by bylo dobré vědět, než si objednáte textilní pás? Pár doporučení a rad jak na textil. Výběr textilních pásů Textilní pásy se

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 75.160.10 2007 Tuhá paliva - Skladování Leden ČSN 44 1315 Solid mineral fuels - Storage Combustible minéraux solides - Entreposage Feste Brennstoffe - Lagerung Nahrazení předchozích

Více

Evropská dohoda. platná od 1. ledna 2013. o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí

Evropská dohoda. platná od 1. ledna 2013. o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí EVROPSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMISE Výbor pro vnitrozemskou dopravu platná od 1. ledna 2013 Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí UNITED NATIONS New York a Geneva, 2012 OBSAH PŘÍLOHA

Více

230/2012 Sb. VYHLÁŠKA

230/2012 Sb. VYHLÁŠKA 230/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 25. června 2012, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Ministerstvo

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. července 2015 o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. července 2015 o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh Strana 2489 208 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. července 2015 o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh Vláda nařizuje podle 7 odst. 3, 8 odst. 3, 9 odst. 4 a 10 odst. 3 zákona

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Nařízení vlády, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů Citace pův. předpisu:

Více

ÚNIKOVÉ CESTY A VÝCHODY

ÚNIKOVÉ CESTY A VÝCHODY ÚNIKOVÉ CESTY A VÝCHODY Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje v 5 odst. 1 písm. b) povinnost pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby vytvářet podmínky

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 12.1.2011 Úřední věstník Evropské unie L 8/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 19/2011 ze dne 11. ledna 2011, které se týká požadavků pro schvalování typu týkajících se povinných

Více

Ministerstvo vnitra stanoví podle 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 186/2006 Sb.:

Ministerstvo vnitra stanoví podle 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 186/2006 Sb.: Strana 3314 Sbírka zákonů č. 268 / 2011 Částka 95 268 VYHLÁŠKA ze dne 6. září 2011, kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb Ministerstvo vnitra stanoví podle

Více

Český telekomunikační úřad Praha 31. ledna 2003 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 6569/2003-610

Český telekomunikační úřad Praha 31. ledna 2003 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 6569/2003-610 Český telekomunikační úřad Praha 31. ledna 2003 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 6569/2003-610 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 95 bodu 6 písm.

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.120.10 Říjen 2011 ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov Část 2: Požadavky Thermal protection of buildings Part 2: Requirements Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje

Více

ČOS 164003 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD UPEVNĚNÍ NÁKLADU V DOPRAVNÍCH LETOUNECH. SHOZ NÁKLADU Z LETOUNŮ

ČOS 164003 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD UPEVNĚNÍ NÁKLADU V DOPRAVNÍCH LETOUNECH. SHOZ NÁKLADU Z LETOUNŮ ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD UPEVNĚNÍ NÁKLADU V DOPRAVNÍCH LETOUNECH. SHOZ NÁKLADU Z LETOUNŮ (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD UPEVNĚNÍ NÁKLADU V DOPRAVNÍCH LETOUNECH. SHOZ NÁKLADU Z LETOUNŮ Základem pro

Více