ČOS vydání Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD IDENTIFIKAČNÍ ZNAČENÍ VOJENSKÉ MUNICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČOS 131502 3. vydání Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD IDENTIFIKAČNÍ ZNAČENÍ VOJENSKÉ MUNICE"

Transkript

1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD IDENTIFIKAČNÍ ZNAČENÍ VOJENSKÉ MUNICE

2 (VOLNÁ STRANA) 2

3 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD IDENTIFIKAČNÍ ZNAČENÍ VOJENSKÉ MUNICE Základem pro tvorbu tohoto standardu byly originály následujících dokumentů: STANAG 2953, Ed. 3 AOP-2(C) THE IDENTIFICATION OF AMMUNITION AOP-2(C) Označování munice AOP-2(C) THE IDENTIFICATION OF AMMUNITION Označování munice Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Praha

4 OBSAH Strana 1 Předmět standardu Nahrazení standardů (norem) Souvisící dokumenty Zpracovatel ČOS Použité zkratky Rozsah působnosti standardu Obecná pravidla značení Písmena a číslice Způsoby značení Barvy pro značení a barevné kódování Hlavní identifikační značení Doplňkové značení Značení zvláštních charakteristik Značení muničních obalů Barevné značení obalů Minimální značení, symboly a znaky na obalech Barevné kódování munice Značení střeliva ráže menší než 20 mm a jeho balení Značení střel a nábojnic Minimální značení, symboly a znaky na obalech Symbol zaměnitelnosti NATO Značka konstrukčního typu NATO Systém značení k identifikaci prachových náplní Trvalé značení na nábojnicích Barva značení Zvláštní značení Zásady identifikačního značení prachových náplní Barevné kódování a značení pokusné a zkušební munice

5 1 Předmět standardu ČOS ČOS ,, zavádí STANAG 2953, Ed. 3 do prostředí ČR. Stanovuje se jím způsob značení vojenské munice (dále jen munice) včetně jejího balení, která bude zaváděna a následně dodávána do užívání u organizačních celků Ministerstva obrany ČR po dni nabytí účinnosti tohoto standardu. 2 Nahrazení standardů (norem) Tento standard nahrazuje ČOS , 2. vydání. Od data účinnosti tohoto standardu se ČOS , 2. vydání ruší v celém rozsahu. 3 Souvisící dokumenty ČOS ČSN ČSN ISO 1000 ( ) STANAG STANAG UNITED NATIONS DOCUMENT ST/SG/AC.10/1/ REV. 13 KLASIFIKACE VOJENSKÉ MUNICE A VÝBUŠNIN OZNAČOVÁNÍ A HODNOCENÍ BAREVNÝCH ODSTÍNŮ NÁTĚRŮ JEDNOTKY SI A DOPORUČENÍ PRO UŽÍVÁNÍ JEJICH NÁSOBKŮ A PRO UŽÍVÁNÍ NĚKTERÝCH DALŠÍCH JEDNOTEK CODIFICATION - UNIFORM SYSTEM OF SUPPLY CLASSIFICATION Kodifikace - Jednotný systém zásobovací klasifikace CODIFICATION - UNIFORM SYSTEM OF ITEM IDENTIFICATION Kodifikace - Jednotný systém identifikace položek RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS Doporučení OSN pro přepravu nebezpečných věcí Zákon č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 159/1997 Sb., o přijetí změn a doplňků Přílohy A Ustanovení o nebezpečných látkách a předmětech a Přílohy B Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), přijaté v Ženevě dne 30. září 1957, v platném znění, vyhlášené pod č. 64/1987 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 29/1998 Sb., o vyhlášení Přílohy I Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží (RID) Přípojku B Jednotné právní předpisy pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě zboží (CIM) k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) ze dne 9. května 1980 (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění). 1 Do prostředí ČR zaveden rozkazem ministra obrany č. 5 z

6 4 Zpracovatel ČOS VOP-026 Šternberk, s. p., divize VTÚVM Slavičín, Ing. Lumír Kučera 5 Použité zkratky Zkratka Název v originálu Český název AOP Allied Ordnance Publication Spojenecká publikace o munici (výzbrojní publikace) CBI Clean Burning Igniter Zážehový prach používaný v zažehovačích prachových náplní STANAG NATO Standardization Standardizační dohoda NATO Agreement UN United Nations Organizace spojených národů 6 Rozsah působnosti standardu Tento standard vymezuje pouze minimální značení a barevné kódování munice a jejího balení, které je nezbytné pro identifikační účely, a netýká se následujících položek: a) imitačních prostředků (munice); b) munice pro neletální zbraně; c) paintballového střeliva; d) loveckého střeliva; e) výstavních a předváděcích modelů; f) sportovního střeliva; g) některých muničních dílů a příslušenství pro demoliční (trhací) práce, u kterých musí být v souladu s tímto standardem značeny pouze obaly; h) civilních výbušnin; i) kapalných pohonných hmot; j) přídavných (startovacích) raketových motorů; k) pyrotechnických prostředků zahrnutých do zásobovací třídy NATO 1370, u kterých musí být podle tohoto standardu značeny pouze obaly; l) zařízení uváděných do činnosti pyronábojkou či střelivinou a součástí záchranných systémů leteckých posádek nebo výmetných systémů vnějších podvěsů letadel. Další značení může být (při splnění podmínky, že nebude v rozporu s tímto standardem a je nezbytné pro bližší specifikaci munice) upraveno nebo upřesněno technickou dokumentací pro konkrétní výrobek. Značení znehodnocené munice (např. maket pro komerční účely) se provádí podle příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů 2,3. 2 Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů 3 Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 371/2002 Sb., kterou se stanoví postup při znehodnocování a ničení zbraně, střeliva a výrobě jejich řezů, ve znění pozdějších předpisů 6

7 7 Obecná pravidla značení ČOS Princip značení a barevného kódování střel ráže 20 mm a větší, bojových hlavic a leteckých pum je znázorněn na obrázku 1. Pro granáty, miny a trhací nálože platí stejné zásady. Požadavky na značení střeliva ráže menší než 20 mm jsou uvedeny v kapitole 11; ustanovení ostatních částí standardu jsou pro tento druh munice závazná jen tehdy, pokud nejsou v rozporu se zněním uvedené kapitoly. Trhací nálože jsou barevně kódovány, jsou-li uzavřeny v kovovém, plastovém nebo lepenkovém pouzdře (obalu); v takovém případě se použije stejné značení a barevné kódování jako u střel s trhavinovou náplní. Základním údajem o munici je označení typu (vzoru). Nad toto označení se mimo znaku hmotnostní třídy (pokud je požadován) neumísťují žádné další znaky nebo symboly. Základní zabarvení těla Pás vyznačující určení munice Pás vyznačující potenciální nebezpečí (např. žlutý pruh informuje o obsahu trhaviny) Identifikační značení Barevné kódování OBRÁZEK 1 Princip značení střel, bojových hlavic a pum 7

8 Značení na munici a obalu musí být čitelné a jasné. Značení se nanáší zřetelně, přesně a uspořádaně, musí být čitelné prostým okem a při používání v předepsaných klimatických podmínkách musí pevně držet na povrchu. Značení munice se provádí bezprostředně na její tělo. Konkrétní rozmístění a provedení nápisů na munici a obalech je stanoveno technickou dokumentací. Přitom musí být splněna ustanovení tohoto standardu. Při určení místa značení nanášeného barvou na povrch munice je třeba dbát na to, aby byl vyloučen dotyk značení s obalem, vložkami apod. 7.1 Písmena a číslice Používají se pouze velká tiskací písmena latinské abecedy a arabské číslice. V případě měřicích jednotek musí být použity zákonné jednotky včetně jejich označování, násobků a dílů 4. Velikost písma musí být zvolena tak, aby bylo značení zřetelné a odpovídalo rozměrům a konfiguraci muničních položek nebo jejich obalů. Požadavky jsou stanoveny technickou dokumentací pro konkrétní výrobek. Zkratky je možno použít jen tehdy, je-li místo pro značení omezené. Jinak se vyznačuje úplný název. Podrobnosti jsou upraveny technickou dokumentací pro konkrétní výrobek. 7.2 Způsoby značení Existují dva základní způsoby značení: a) trvalé značení (ražené za studena, ražené za tepla, vtisknuté při lití, vyleptané apod.), které se obvykle používá k charakterizaci výroby nenalaborovaných muničních dílů. Poskytuje trvalou informaci nezbytnou k udržování záznamů. U munice malých rozměrů může být rovněž vyžadováno uživatelem. Trvalé značení nesmí negativně ovlivnit vlastnosti munice; b) další způsoby značení k zajištění úplné identifikace munice. Provádí se různými postupy, jako je šablonování, potisk nebo opatření nálepkou (štítkem). 7.3 Barvy pro značení a barevné kódování Odstíny barev pro identifikaci použití a druhu náplně munice musí být shodné s referenčními barevnými odstíny NATO (nebo s jejich národními ekvivalenty) a jejich význam je specifikován v kapitole 10 tohoto standardu. Odstíny barev použité pro symboly a znaky se nemusí řídit požadavky tohoto standardu, pokud není uvedeno jinak. Podrobnosti jsou upraveny technickou dokumentací pro konkrétní výrobek. 7.4 Hlavní identifikační značení Hlavní identifikační značení obsahuje označení ráže nebo hmotnosti, typu nebo vzoru a výrobní série. Minimální požadavky jsou uvedeny v tabulce 1. Označení výrobní série se zpravidla skládá z pořadového čísla série, posledních dvou číslic roku výroby a uznaných identifikačních znaků výrobce. 8 Doplňkové značení Munice obsahující protitankové miny kladené hromadně rozptylem musí být, kromě hlavního identifikačního značení žluté barvy, označena ještě obvodovým pásem žlutých 4 ČSN ISO 1000 ( ) Jednotky SI a doporučení pro užívání jejich násobků a pro užívání některých dalších jednotek 8

9 rovnostranných trojúhelníků ( trojúhelníka. ČOS ) oddělených mezerami o velikosti rovnající se délce strany Letecké pumy s trhavinovou náplní mají kromě žlutého hlavního identifikačního značení jeden žlutý pás. Je-li u nich použit speciální nátěr (povlak) proti požáru na palubě, přidává se druhý žlutý pás, na němž jsou vyznačena slova THERMALLY PROTECTED. Munice obsahující granáty proti neživé a/nebo živé síle protivníka musí být kromě hlavního identifikačního značení žluté barvy označena ještě obvodovým pásem žlutých kosočtverců ( ) oddělených mezerami o velikosti rovnající se délce kratší úhlopříčky kosočtverce. Munice nalaborovaná šipkami musí být označena obvodovým pásem bílých kosočtverců ( ) oddělených mezerami o velikosti rovnající se délce kratší úhlopříčky kosočtverce a hlavním identifikačním značením v bílé barvě. Taková munice, obsahuje-li výbušniny určené k rozlomení (otevření) střely, musí mít na střele ještě žlutý pás. 9

10 Poř. číslo (a) Druh munice (b) Munice jednotná, s nasouvatelnou nábojkou, minometná (kompletní náboje) Samostatné střely (pro děla nebo minomety) Samostatné prachové náplně (zalaborované v nábojnici), cvičné nábojky či náplně (pro děla nebo minomety) Zapalovače, rozněcovače Zážehová rozněcovadla pro děla a minomety Nenalaborované prachové náplně (ve váčcích) pro děla a minomety Letecké pumy Rakety/řízené střely s bojovými hlavicemi Bojové hlavice řízených střel/raket Motory raket/řízených střel Ostatní munice TABULKA 1 - Hlavní identifikační značení Ráže nebo hmotnost Označení typu (vzoru) kompletu jednotlivé položky Označení výrobní série kompletu jednotlivé položky Poznámka (c) (d) (e) (f) (g) (h) X X X Uvádí se na střele nebo na nábojnici nebo na obou X X X Týká se položek, které jsou vedeny samostatně X nebo O X X Týká se položek, které jsou vedeny samostatně. Cvičné nábojky (náplně) musí být označeny slovem CVIČNÝ. Čísla náplní se značí na každý váček (je-li to aplikovatelné) X nebo O X nebo O O O X X X Čísla náplní se značí na každý váček, je-li to aplikovatelné X X X X X X Ráže, je-li to aplikovatelné X X X Ráže, je-li to aplikovatelné X X X Ráže, je-li to aplikovatelné X nebo O X X Vysvětlivky: O = trvalé značení X = šablonované značení 10

11 8.1 Značení zvláštních charakteristik Značení zvláštních charakteristik je znázorněno na obrázku 2. Symboly barevných efektů ČOS Barevné efekty vytvářené municí nezahrnutou do zásobovací třídy NATO 1370 musí být indikovány symboly. Zabarvení symbolů musí být přibližně stejné jako u vytvářených efektů; jsou-li barvy takto použity, nemají žádný další kódovací význam. Používají se symboly uvedené níže a ukázané na obrázku 2. C Barevný symbol C opakovaný nejméně třikrát vyjadřuje barevný efekt. Používá se na veškeré munici vytvářející barevný efekt (s výjimkou světlic) bez ohledu na její základní určení. Signální munice s výmetem jedné nebo více světlic musí být značena symbolem hvězdičky každé příslušné barvy. Je-li jako celkové zabarvení těla munice použita bílá barva, hvězdička pro signální munici s bílou světlicí je černá. Číslice stejné barvy přiléhající k hvězdičce označuje počet vytvářených světlic. Zkratka MULTI umístěná vedle symbolu hvězdičky označuje, že se vytváří více než jedna světlice, přičemž jejich přesný počet není důležitý. Symbol padáku Obsahuje-li munice padák, vyznačí se to symbolem ve tvaru padáčku, který může být stejné barvy jako vytvářený efekt. Znak teplotního omezení Je-li vyžadováno vyznačení teplotního omezení pro použití a skladování, provede se následovně: a) teplotní omezení pro použití (střelbu) je umístěno v kruhu; b) teplotní omezení pro skladování je umístěno ve čtverci. Vyznačení stopovky K vyjádření skutečnosti, že munice obsahuje stopovku, se používá symbol T, vyznačený v jednom nebo více místech na munici, nebo se použije pomlčkou oddělené T v názvu, např. CARTRIDGE, 105 mm, HEAT-T. Symbol radiolokačního odražeče K označení munice plnící roli radiolokačního odražeče slouží symbol klikaté čáry umístěný na jednom nebo dvou protilehlých místech těla munice. Symbol má stříbrnou/hliníkovou barvu. V případě, kdy je celkové zabarvení těla stříbrné/hliníkové, je symbol černý. Znak hmotnostní třídy Je-li požadováno vyznačení hmotnostní třídy, jako jejího znaku se použije jeden nebo více plných čtverců stejné barvy jako hlavní identifikační značení. Způsob přiřazení znaků jednotlivým hmotnostem střel je stanoven v technické dokumentaci pro konkrétní výrobek. Značka konstrukčního typu NATO (NATO Design Mark) Viz kapitola

12 (a) Symbol označující barevný efekt Symbol C opakovaný nejméně třikrát v barvě vytvářeného efektu (b) Jedna bílá nebo osvětlovací světlice Symbol označující barvu a počet vymetených světlic Jedna barevná světlice Více než jedna světlice stejné barvy Dvě světlice různých barev 3 Celkové zabarvení těla bílé hvězdička je černá Barva těla nemá určující význam hvězdička je bílá (c) Příslušná barva Tam, kde není počet důležitý, nahradí se zkratkou MULTI Příslušná barva Symbol označující, že munice obsahuje padák Více než dvě světlice dvou různých barev Tam, kde není počet důležitý, nahradí se zkratkou MULTI 3 3 Příslušná barva Horní hvězdička je v barvě, která se při výmetu objeví jako první (d) Použití nebo střelba (bojová) Teplotní omezení Skladování -28 C 49 C -40 C 27 C Barva stejná jako u hlavního značení (e) Symbol stopovky (f) Symbol udávající, že náplň nebo sestava střely obsahuje radiolokační odražeč (g) Znak hmotnostní třídy OBRÁZEK 2 Značení zvláštních charakteristik 12

13 Symbol zaměnitelnosti NATO Viz kapitola 12. ČOS Značení muničních obalů Tato kapitola stanovuje minimální značení pro identifikaci obsahu všech muničních obalů. Značení balení pro střelivo ráže menší než 20 mm je blíže specifikováno v článku 11.2 tohoto standardu. Rozmístění a další charakteristiky značení, symbolů a znaků na obalu se stanoví v technické dokumentaci pro konkrétní výrobek. Obaly jsou definovány takto: a) vnitřní obal je obal, který bezprostředně obsahuje munici; b) vnější obal je standardní obal používaný pro přepravu a skladování; c) meziobal je jakýkoli obal mezi vnitřním a vnějším obalem. 9.1 Barevné značení obalů Celkové zabarvení obalů Základním celkovým zabarvením obalů je odstín khaki číslo 5450 podle ČSN nebo číslo 6003 podle RAL 840-HR. Technická dokumentace může pro konkrétní výrobek stanovit jiné zabarvení, které však nesmí narušovat význam barevného kódování popsaného v tomto standardu. Barevné kódování obalů Barevné kódování vnějších obalů používaných pro přepravu munice není povinné. Jestliže však jsou tyto vnější obaly barevně kódovány, použité odstíny musí odpovídat barevnému kódu předepsanému v tomto standardu a aplikují se podle následujících pravidel: a) na pravoúhlých obalech ve formě svislých nebo vodorovných pruhů na čelní a jedné z bočních stran; b) na válcovitých obalech ve formě nejméně jednoho obvodového pásu. Tímto pásem může být lepicí páska použitá pro utěsnění obalu. Tam, kde jsou v tomtéž obalu střela i k ní náležející prachová náplň, vyznačuje se pouze barevné kódování platné pro střelu. Barvy pro značení Barevné odstíny pro značení obalů, s výjimkou výše zmíněných pruhů a pásů, jsou stanoveny technickou dokumentací pro konkrétní výrobek a nesmí být v rozporu s tímto standardem. Zpravidla se používá černá barva. 9.2 Minimální značení, symboly a znaky na obalech Dále uvedené minimální značení se použije alespoň na vnějším obalu nebo na obalu, který je pro přepravu v poli užit jako vnější. Množství munice Musí být vyznačeno číslicemi, je-li počet kusů větší než jeden. Identifikace položky včetně označení typu (vzoru) Zkratky je možno použít pouze při omezeném místě. Jinak se vyznačuje úplný název. 13

14 Označení výrobní série nebo dávky Označení výrobní série nebo dávky kompletní munice je na vnějším obalu podtrženo. Žádné jiné značení se nepodtrhuje. Značka konstrukčního typu NATO (NATO Design Mark) Použije se, je-li munice vyrobena podle konstrukčního typu vyhovujícího příslušné standardizační dohodě NATO (viz kapitola 13). Znak hmotnostní třídy Je-li vyžadováno vyznačení hmotnostní třídy, jako jejího znaku se použije jeden nebo více plných čtverců. Vyznačení stopovky Obaly s municí obsahující stopovku musí být nápadně označeny symbolem T na jednom nebo více místech nebo se použije pomlčkou oddělené T v názvu, např. CARTRIDGE, 105 mm, HEAT-T. Objem a hmotnost Vyznačení hmotnosti, příp. objemu naplněného obalu, se stanovuje v technické dokumentaci pro konkrétní výrobek. Teplotní symboly Znaky teplotního omezení pro skladování i použití se aplikují tak, jak je specifikováno v článku 8.1 tohoto standardu. Skladové číslo NATO (NSN NATO Stock Number) Problematika skladových čísel NATO je řešena ve STANAG a STANAG Katalogizace se provádí podle ustanovení hlavy III zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, v platném znění. Symbol zaměnitelnosti NATO Symbol popsaný v kapitole 12 se umísťuje na obaly munice, pro kterou je předepsán. Umístění symbolu je uvedeno v každé dohodě (STANAG) standardizující munici a stanovující její zaměnitelnost. Informační označení elektricky rozněcovatelných prostředků Symbol je uveden na obrázku 3. OBRÁZEK 3 Informační označení elektricky rozněcovatelných prostředků UN číslo munice Poskytuje informace o charakteru obsahu obalu a udává požadované metody balení. 14

15 Bezpečnostní značka třídy nebezpečnosti 1 Toto označení poskytuje informaci o nebezpečnosti obsahu obalu a rovněž o snášenlivosti dotyčné munice. Na značce je vždy uveden klasifikační kód předmětu. Pojmenování předmětu Uvádí se podle zásad uvedených v Doporučení OSN pro přepravu nebezpečných věcí a souvisejících mezinárodně platných právních předpisech. Bezpečnostní značka vedlejšího nebezpečí (tříd nebezpečnosti 2 až 9) Tato značka poskytuje informaci o jakémkoliv závažném vedlejším nebezpečí, které je spojeno s obsahem obalu. Orientace bojové hlavice Z protipožárních a skladovacích důvodů se na vnějším povrchu obalu rakety nebo řízené střely vyznačí slova NOSE END, PROJ END nebo HEAD END, která informují o orientaci uvnitř uložené bojové hlavice. K témuž účelu lze použít i označení šipkou. Vyznačení UN čísla, bezpečnostních značek a pojmenování předmětu se provede podle Doporučení OSN pro přepravu nebezpečných věcí a souvisejících mezinárodně platných právních předpisů. Jeho umístění musí být takové, aby bylo při přepravě a skladování zřetelně viditelné. V podmínkách ČR lze přiměřeně latné znění Přílohy A Ustanovení o nebezpečných látkách a předmětech Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), zveřejněné ve sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 159/1997 Sb. a Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží (RID), zveřejněného ve sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 29/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 10 Barevné kódování munice Význam odstínů barev pro barevné kódování munice ráže 20 mm a větší je popsán v tabulce 2. Pro značení střeliva menší ráže platí zásady uvedené v kapitole 11. Nemůže-li být z technických nebo jiných důvodů (např. odraz slunečního záření nebo maskování) celkové zabarvení těla v předepsaném barevném odstínu vyznačujícím určení munice, pak se toto určení a potenciální nebezpečí vyznačí formou obvodového pásu v příslušné barvě (viz obrázek 1) nebo barvou písmen a číslic používaných pro hlavní identifikační značení. Seznam národních standardů barevných odstínů pro použití při značení munice v rámci celého tohoto standardu je uveden v tabulce 3. Jsou-li barvy použity níže uvedenými způsoby, nemají z hlediska barevného kódování žádný význam: a) barvy výslovně použité k označení barvy vytvářeného dýmu; b) munice bez nátěru nebo munice přirozeného zbarvení; c) šedá, černá, zelená nebo bílá, červená a oranžová barva na munici používané pod vodní hladinou; d) černá nebo bílá barva použitá pro značení písmeny, číslicemi nebo pro speciální značení; 15

16 e) šedá nebo bílá barva na řízených střelách; f) nátěr olivově zelené, khaki nebo maskovací barvy použitý jakýmkoliv způsobem. TABULKA 2 Význam barev při barevném kódování munice Barva Žlutá Hnědá Šedá Fialová Tmavě červená Tmavě zelená Černá Stříbrná Světle zelená Světle červená Bílá Světle modrá Bronzová Oranžová Význam Označuje munici s trhavinovou náplní nebo indikuje obsah trhaviny Označuje předměty nebo součásti z nedetonujících výbušnin nebo obsah těchto výbušnin Označuje munici obsahující náplň zneschopňujících bojových látek, látek pro potlačování nepokojů nebo toxických otravných látek. Používá se zpravidla pro celkové zabarvení těla munice Označuje náplň zneschopňující látky Označuje náplň látky pro potlačování nepokojů Označuje náplň toxické otravné látky Označuje protipancéřovou munici nebo schopnost prorážet pancíř Označuje munici pro protiopatření (např. s radiolokačními odražeči, agitační) Označuje zastírací nebo značkovací dýmovou munici Označuje zápalnou munici nebo obsah vysoce hořlavých látek (kapalných, rosolovitých, pevných), určených ke způsobení škod ohněm Označuje osvětlovací munici nebo munici vytvářející barevné světlo či světla Označuje cvičnou munici používanou místo bojového ekvivalentu Označuje inertní munici Označuje pokusnou a zkušební munici Oranžová barva je odstínu oranž návěstní číslo 7550 podle ČSN nebo číslo 2009 podle RAL 840-HR.. Maskovací barva (olivově zelená, khaki) nesmí být nikdy použita pro celkové zabarvení těla chemické munice. Pod pojmem inertní munice se rozumí munice, která není konstruována k tomu, aby obsahovala energetické materiály (a ani je neobsahuje) nebo aby byla použita ve spojení s nimi, ani není dopravována žádným zbraňovým systémem. Slouží např. pro výcvik v manipulaci a nabíjení, výukové účely (školní munice) nebo jako měřicí etalon pro kontrolu zbraní. Na inertní munici (bronzové barvy) může být našablonováno, natištěno nebo vyraženo doplňkové značení (INERT, DRILL, EXC apod.), přičemž použití barev nesmí být v rozporu s ustanoveními tohoto standardu. 16

17 TABULKA 3 Srovnávací tabulka národních barevných standardů ČOS Poř. č. Barva USA FS No. 95/561 Velká Británie BS 381C Francie Německo GAM-C 1995 RAL 840-HR 1 Žlutá Hnědá 30117/ Šedá Černá Stříbrná Světle zelená 34558/ Tmavě zelená Světle červená Tmavě červená / Bílá Světle modrá Olivově zelená / x5 34x Fialová Bronzová

18 11 Značení střeliva ráže menší než 20 mm a jeho balení Tato kapitola stanovuje pravidla, kterými se řídí značení střeliva ráže menší než 20 mm (malorážového) a jeho balení Značení střel a nábojnic Špička každé střely musí být dle účelu střely zbarvena následujícím způsobem: a) základního určení (kulová) bez označení; b) svíticí světle červená; c) průbojná černá; d) průbojná zápalná stříbrná; e) zaměřovací (zástřelná) žlutá; f) zápalná modrá. Více než jeden z výše uvedených účelů se značí kombinací příslušných barev. Zabarvení musí zasahovat minimálně 6 mm směrem dolů od špičky, ale v žádném případě se nesmí vyskytnout na vodicí ploše střely. Inertní střelivo (viz kapitola 10) ráže menší než 20 mm musí mít nábojnici opatřenu podélnými prolisy o délce minimálně 50 % celkové délky nábojnice nebo čtyřmi zřetelnými otvory umístěnými po obvodu v polovině celkové délky nábojnice. Zásady uvedené v tomto článku se netýkají střel s voskovou špičkou. Redukované střelivo (se zkráceným dostřelem) se označuje modrým obvodovým pásem umístěným v polovině celkové délky nábojnice. Na dně každé nábojnice je jako minimum vyraženo následující značení (příklad uveden na obrázku 4): a) značka konstrukčního typu NATO, je-li to příslušné (viz kapitola 13); b) iniciály výrobce nebo jeho uznané identifikační znaky; c) poslední dvě číslice roku výroby náboje Minimální značení, symboly a znaky na obalech NA VŠECH OBALECH musí být následující značení, symboly a znaky: Druh střely Druh střely se vyznačí příslušným symbolem (viz obrázky 5 a 6). Obsahuje-li dílčí balení náboje se střelami různých druhů, pak se pro znázornění jejich řazení v tomto balení použijí odpovídající symboly (viz příklad na obrázku 8). Množství střeliva Počet nábojů v obalu se vyjadřuje číslicemi. Ráže nábojů Ráže se vyznačuje číslicemi a písmeny. Typ dílčího balení Typ dílčího balení se vyznačuje symboly uvedenými na obrázku 7. Je-li vyjádřitelný vzor nábojového pásku, klipsu, pásu nebo článku, rovněž se vyznačí. 18

19 Značka konstrukčního typu NATO (je-li příslušná) Poslední dvě číslice roku výroby kompletního náboje Iniciály nebo uznané identifikační znaky výrobce OBRÁZEK 4 Příklad minimálního značení dna malorážové nábojnice Výrobní série Označení výrobní série střeliva je na vnějším obalu podtrženo. Žádné jiné značení se zde nepodtrhuje. Značka konstrukčního typu NATO (NATO Design Mark) Použije se, je-li munice vyrobena podle konstrukčního typu vyhovujícího příslušné standardizační dohodě NATO (viz kapitola 13) POUZE NA VNĚJŠÍCH OBALECH musí být aplikováno následující značení, symboly a znaky: Objem a hmotnost Vyznačení hmotnosti nebo objemu naplněného obalu se stanovuje v technické dokumentaci pro konkrétní výrobek. Skladové číslo NATO (NSN NATO Stock Number) Problematika skladových čísel NATO je řešena ve STANAG a STANAG Katalogizace se provádí podle ustanovení hlavy III zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, v platném znění. Symbol zaměnitelnosti NATO Použije se v souladu s kapitolou 12 tohoto standardu. UN číslo střeliva Poskytuje informace o charakteru obsahu obalu a udává požadované metody balení. 19

20 Druh střely Symbol Kulová Svíticí Průbojná Zápalná Zaměřovací (zástřelná) Náboj s nekovovou střelou, se zkráceným dostřelem Náboj cvičný (beze střely) 20

21 OBRÁZEK 5 Symboly k označení druhů malorážových střel - základní Druh střely Symbol Průbojná zápalná Průbojná svíticí Průbojná zápalná svíticí Zápalná svíticí Zaměřovací (zástřelná) svíticí OBRÁZEK 6 Symboly k označení druhů malorážových střel - kombinované Bezpečnostní značka třídy nebezpečnosti 1 Toto označení poskytuje informaci o nebezpečnosti obsahu obalu a rovněž o snášenlivosti dotyčné munice. Na značce je vždy uveden klasifikační kód předmětu. Bezpečnostní značka vedlejšího nebezpečí (tříd nebezpečnosti 2 až 9) Tato značka poskytuje informaci o jakémkoliv závažném vedlejším nebezpečí, které je spojeno s obsahem obalu. Pojmenování předmětu 21

22 Uvádí se podle zásad uvedených v Doporučení OSN pro přepravu nebezpečných věcí a souvisejících mezinárodně platných právních předpisech. Vyznačení UN čísla, bezpečnostních značek a pojmenování předmětu se provede podle Doporučení OSN pro přepravu nebezpečných věcí a souvisejících mezinárodně platných právních předpisů. Jeho umístění musí být takové, aby bylo při přepravě a skladování zřetelně viditelné. V podmínkách ČR lze přiměřeně využít platné znění Přílohy A Ustanovení o nebezpečných látkách a předmětech Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), zveřejněné ve sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 159/1997 Sb. a Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží (RID), zveřejněného ve sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 29/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 12 Symbol zaměnitelnosti NATO Symbol označující zaměnitelnost v rámci NATO je zobrazen na obrázku 9. Tento symbol znamená, že munice, pro kterou je použit, se z hlediska rozměrů, funkčních parametrů a použitelnosti shoduje se vzorem schváleným v platné standardizační dohodě NATO. Je tudíž funkčně zaměnitelná s municí stejného označení, typu a ráže, mající na sobě tento symbol, ve všech zbraních a technice, ve kterých je taková munice normálně používána. Je-li na obalech vyznačen symbol ohraničený čtvercem, znamená to, že munice a její příslušenství obsažené v obalech jsou zaměnitelné. V případě příslušenství pro demoliční (trhací) práce symbol znamená, že příslušenství bylo potvrzeno jako vyhovující standardizační dohodě NATO. Je tedy funkčně zaměnitelné s jakýmkoli příslušenstvím obdobné funkce nesoucím tento symbol, je-li použito v roznětném řetězci sestaveném z elementů rovněž opatřených tímto symbolem. Symbol se vyznačuje na munici, pro kterou je předepsán, ale pouze v případě, není-li tato munice nikdy dodávána v obalu. Přidělení symbolu Munice může být tímto symbolem opatřena pouze ve shodě s výslovně určeným článkem standardizační dohody NATO týkajícím se munice nebo příslušenství pro demoliční (trhací) práce. Rozměry a barva symbolu na balení Rozměr h symbolu nesmí být menší než výška největšího tištěného znaku použitého pro normální identifikační značení [typ (vzor) a/nebo ráže], ani nesmí být větší než dvojnásobek této výšky. Barva symbolu je stejná jako barva identifikačního značení [typ (vzor) a/nebo ráže], je-li provedeno barevně. Zrušení symbolu Při výběru metody aplikace symbolu se má brát v úvahu možná nezbytnost jeho odstranění nebo znečitelnění, pokud by munice nebo příslušenství pro demoliční (trhací) práce přestaly plnit podmínky vyplývající z vyznačení symbolu. 22

BEZPEČNÁ LIKVIDACE MUNICE KONSTRUKČNÍ PRINCIPY A POŽADAVKY, HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI

BEZPEČNÁ LIKVIDACE MUNICE KONSTRUKČNÍ PRINCIPY A POŽADAVKY, HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD BEZPEČNÁ LIKVIDACE MUNICE KONSTRUKČNÍ PRINCIPY A POŽADAVKY, HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI Praha (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD BEZPEČNÁ LIKVIDACE MUNICE KONSTRUKČNÍ PRINCIPY A POŽADAVKY,

Více

ČOS 254001 1. vydání Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD TAKTICKÉ OSVĚTLENÍ VOJENSKÝCH VOZIDEL A JEJICH PODVOZKŮ VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY

ČOS 254001 1. vydání Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD TAKTICKÉ OSVĚTLENÍ VOJENSKÝCH VOZIDEL A JEJICH PODVOZKŮ VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD TAKTICKÉ OSVĚTLENÍ VOJENSKÝCH VOZIDEL A JEJICH PODVOZKŮ VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD TAKTICKÉ OSVĚTLENÍ VOJENSKÝCH VOZIDEL A JEJICH PODVOZKŮ

Více

Zvláštní ustanovení pro jednotlivé třídy

Zvláštní ustanovení pro jednotlivé třídy Kapitola 2.2 Zvláštní ustanovení pro jednotlivé třídy 2.2.1 Třída 1 Výbušné látky a předměty 2.2.1.1 Kritéria 2.2.1.1.1 Pod název třídy 1 spadají: (a) výbušné látky: tuhé nebo kapalné látky (nebo směsi

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.,

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen ministerstvo ) podle

Více

ČOS 254002 2. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ TAŽNÝCH A PŘÍPOJNÝCH VOZIDEL

ČOS 254002 2. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ TAŽNÝCH A PŘÍPOJNÝCH VOZIDEL ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ TAŽNÝCH A PŘÍPOJNÝCH VOZIDEL (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ TAŽNÝCH A PŘÍPOJNÝCH VOZIDEL Základem pro tvorbu tohoto standardu byly

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 19. prosince 2014. o registraci vozidel ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

VYHLÁŠKA. ze dne 19. prosince 2014. o registraci vozidel ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 343 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2014 o registraci vozidel Ministerstvo dopravy stanoví podle 91 odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č.

Více

Příruč ka ke směrnici 94/25/ES o rekreačních plavidlech

Příruč ka ke směrnici 94/25/ES o rekreačních plavidlech Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví K VNITŘNÍMU TRHU EVROPSKÉ UNIE Sborník dokumentů technické harmonizace Příruč ka ke směrnici 94/25/ES o rekreačních plavidlech Praha, říjen

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Základní pojmy

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Základní pojmy 341/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 11. července 2002 o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Ministerstvo dopravy

Více

Přeprava nebezpečných látek (ADR) a postup složek IZS při dopravní nehodě vozidla přepravující nebezpečné látky

Přeprava nebezpečných látek (ADR) a postup složek IZS při dopravní nehodě vozidla přepravující nebezpečné látky JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA Přeprava nebezpečných látek (ADR) a postup složek IZS při dopravní nehodě vozidla přepravující nebezpečné látky Diplomová práce Autor

Více

Materiály a technická dokumentace část: Technická dokumentace

Materiály a technická dokumentace část: Technická dokumentace FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Materiály a technická dokumentace část: Technická dokumentace Garant předmětu: Doc. Ing. Josef Jirák, CSc. Autoři textu:

Více

ZÁSADY UPLATŇOVÁNÍ SMĚRNICE PRO VÝTAHY 95/16/ES. (překlad)

ZÁSADY UPLATŇOVÁNÍ SMĚRNICE PRO VÝTAHY 95/16/ES. (překlad) Sborníky technické harmonizace 2007 ZÁSADY UPLATŇOVÁNÍ SMĚRNICE PRO VÝTAHY 95/16/ES (překlad) Vážení čtenáři a kolegové, od r. 1996 vydával Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Více

54/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na zdravotnické prostředky

54/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na zdravotnické prostředky 54/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na zdravotnické prostředky Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění

Více

NAŘÍZENÍ (EHS) č. 3821/85 Rady ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě

NAŘÍZENÍ (EHS) č. 3821/85 Rady ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě NAŘÍZENÍ (EHS) č. 3821/85 Rady ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě Původní dokument: Úřední věstník č. L 370 ze dne 31. 12. 1985 Tento text je překladem konsolidovaného textu

Více

341/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů

341/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů 341/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 11. července 2002 o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Změna: 100/2003 Sb.

Více

ČOS 999921 2. vydání Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD BOJOVÁ VOZIDLA PĚCHOTY A OBRNĚNÉ TRANSPORTÉRY ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE, VŠEOBECNÉ POŽADAVKY

ČOS 999921 2. vydání Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD BOJOVÁ VOZIDLA PĚCHOTY A OBRNĚNÉ TRANSPORTÉRY ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE, VŠEOBECNÉ POŽADAVKY ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD BOJOVÁ VOZIDLA PĚCHOTY A OBRNĚNÉ TRANSPORTÉRY ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE, VŠEOBECNÉ POŽADAVKY (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD BOJOVÁ VOZIDLA PĚCHOTY A OBRNĚNÉ TRANSPORTÉRY ZÁKLADNÍ

Více

EKOLOGICKÉ HAVÁRIE V DOPRAVĚ

EKOLOGICKÉ HAVÁRIE V DOPRAVĚ UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA KATEDRA DOPRAVNÍHO MANAGEMENTU, MARKETINGU A LOGISTIKY EKOLOGICKÉ HAVÁRIE V DOPRAVĚ Lenka Müllerová Přechodový ročník 1 Prohlášení : Prohlašuji, že předložená

Více

TP 133 ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ II. VYDÁNÍ MINISTERSTVO DOPRAVY

TP 133 ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ II. VYDÁNÍ MINISTERSTVO DOPRAVY TP 133 MINISTERSTVO DOPRAVY ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ II. VYDÁNÍ SCHVÁLENO MINISTERSTVEM DOPRAVY POD Č. J. 354/2005-120- STSP/1 S ÚČINNOSTÍ OD 15. 8. 2005 ISBN: 80-86502-25-2

Více

Vyhláška č. 243/2001 Sb.

Vyhláška č. 243/2001 Sb. Vyhláška č. 243/2001 Sb. Vyhláška je uvedena v aktuálním znění k 5.8.2014 jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 496/2001 Sb., vyhláškou č. 368/2002 Sb., vyhláškou č. 98/2003 Sb., vyhláškou č. 401/2003

Více

23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008. o technických podmínkách požární ochrany staveb

23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008. o technických podmínkách požární ochrany staveb 23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb časopisu 112 číslo 5/2008 Obsah Komentář k vyhl. č.23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb....................................3

Více

Kapitola 14 DOPRAVNÍ ZNAČKY A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ

Kapitola 14 DOPRAVNÍ ZNAČKY A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 14 DOPRAVNÍ ZNAČKY A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ Schváleno MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1 ze dne 25. 3.

Více

CAA-TI-019-1/00 SMĚRNICE PRO VYPRACOVÁNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VYBAVENÍ LETADEL

CAA-TI-019-1/00 SMĚRNICE PRO VYPRACOVÁNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VYBAVENÍ LETADEL CAA-TI-019-1/00 Č.j.: 13330/3510-TI/00 Vydáno dne: 20.10.2000 Změna č. 1: 1.4.2008 Pod č. j.: 124/08-412 Zpracovatel: Ing. Kračmer Zpracovatel: Ing. Saltuari SMĚRNICE PRO VYPRACOVÁNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Více

Značky a informace na elektrických spotřebičích

Značky a informace na elektrických spotřebičích průvodce Značky a spotřebitele informace na Podepsat elektrických můžeš, spotřebičích přečíst mus 1 1 SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ PRŮVODCE SPOTŘEBITELE Značky a informace na elektrických spotřebičích

Více

Pro účely těchto postupů se rozumí schvalovacím dokumentem zejména:

Pro účely těchto postupů se rozumí schvalovacím dokumentem zejména: Základní postupy a podmínky pro vyplňování Základních technických popisů vzniklých automatizovaným převodem z COC listů (ZTP-COC), platné pro kategorie vozidel M a N Zde jsou uvedeny postupy pro jednotné

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001. o podrobnostech nakládání s odpady ČÁST PRVNÍ

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001. o podrobnostech nakládání s odpady ČÁST PRVNÍ 383 VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001 o podrobnostech nakládání s odpady Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 13 odst. 4, 14 odst. 5, 16 odst. 5, 18 odst. 4, 21

Více

L 134/2 CS Úřední věstník Evropské unie 29.5.2009

L 134/2 CS Úřední věstník Evropské unie 29.5.2009 29.5.2009 CS Úřední věstník Evropské unie L 134/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009,

Více

SMĚRNICE PRO STANDARDIZACI ZKOUŠENÍ TOXICITY DÝMŮ, ZADÝMOVACÍCH PROSTŘEDKŮ A PYROTECHNICKÝCH SMĚSÍ

SMĚRNICE PRO STANDARDIZACI ZKOUŠENÍ TOXICITY DÝMŮ, ZADÝMOVACÍCH PROSTŘEDKŮ A PYROTECHNICKÝCH SMĚSÍ ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD SMĚRNICE PRO STANDARDIZACI ZKOUŠENÍ TOXICITY DÝMŮ, ZADÝMOVACÍCH PROSTŘEDKŮ A PYROTECHNICKÝCH SMĚSÍ Praha (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD SMĚRNICE PRO STANDARDIZACI ZKOUŠENÍ

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu. Zpracoval:pplk. doc. Ing. Jaromír MAREŠ,CSc.

Studijní opora. Název předmětu: Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu. Zpracoval:pplk. doc. Ing. Jaromír MAREŠ,CSc. Studijní opora Název předmětu: Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu Zpracoval:pplk. doc. Ing. Jaromír MAREŠ,CSc. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Otázky a odpovědi k nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

Otázky a odpovědi k nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům Otázky a odpovědi k nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům Praktický průvodce novými pravidly pro označování potravin Ke konci roku 2011 vstoupilo v platnost nařízení

Více

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb.

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb. o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění Vyhlášek Ministerstva dopravy č. 83/2000 Sb., 186/2005 Sb., 6/2006 Sb., 38/2006,

Více