ČOS vydání Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD IDENTIFIKAČNÍ ZNAČENÍ VOJENSKÉ MUNICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČOS 131502 3. vydání Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD IDENTIFIKAČNÍ ZNAČENÍ VOJENSKÉ MUNICE"

Transkript

1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD IDENTIFIKAČNÍ ZNAČENÍ VOJENSKÉ MUNICE

2 (VOLNÁ STRANA) 2

3 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD IDENTIFIKAČNÍ ZNAČENÍ VOJENSKÉ MUNICE Základem pro tvorbu tohoto standardu byly originály následujících dokumentů: STANAG 2953, Ed. 3 AOP-2(C) THE IDENTIFICATION OF AMMUNITION AOP-2(C) Označování munice AOP-2(C) THE IDENTIFICATION OF AMMUNITION Označování munice Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Praha

4 OBSAH Strana 1 Předmět standardu Nahrazení standardů (norem) Souvisící dokumenty Zpracovatel ČOS Použité zkratky Rozsah působnosti standardu Obecná pravidla značení Písmena a číslice Způsoby značení Barvy pro značení a barevné kódování Hlavní identifikační značení Doplňkové značení Značení zvláštních charakteristik Značení muničních obalů Barevné značení obalů Minimální značení, symboly a znaky na obalech Barevné kódování munice Značení střeliva ráže menší než 20 mm a jeho balení Značení střel a nábojnic Minimální značení, symboly a znaky na obalech Symbol zaměnitelnosti NATO Značka konstrukčního typu NATO Systém značení k identifikaci prachových náplní Trvalé značení na nábojnicích Barva značení Zvláštní značení Zásady identifikačního značení prachových náplní Barevné kódování a značení pokusné a zkušební munice

5 1 Předmět standardu ČOS ČOS ,, zavádí STANAG 2953, Ed. 3 do prostředí ČR. Stanovuje se jím způsob značení vojenské munice (dále jen munice) včetně jejího balení, která bude zaváděna a následně dodávána do užívání u organizačních celků Ministerstva obrany ČR po dni nabytí účinnosti tohoto standardu. 2 Nahrazení standardů (norem) Tento standard nahrazuje ČOS , 2. vydání. Od data účinnosti tohoto standardu se ČOS , 2. vydání ruší v celém rozsahu. 3 Souvisící dokumenty ČOS ČSN ČSN ISO 1000 ( ) STANAG STANAG UNITED NATIONS DOCUMENT ST/SG/AC.10/1/ REV. 13 KLASIFIKACE VOJENSKÉ MUNICE A VÝBUŠNIN OZNAČOVÁNÍ A HODNOCENÍ BAREVNÝCH ODSTÍNŮ NÁTĚRŮ JEDNOTKY SI A DOPORUČENÍ PRO UŽÍVÁNÍ JEJICH NÁSOBKŮ A PRO UŽÍVÁNÍ NĚKTERÝCH DALŠÍCH JEDNOTEK CODIFICATION - UNIFORM SYSTEM OF SUPPLY CLASSIFICATION Kodifikace - Jednotný systém zásobovací klasifikace CODIFICATION - UNIFORM SYSTEM OF ITEM IDENTIFICATION Kodifikace - Jednotný systém identifikace položek RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS Doporučení OSN pro přepravu nebezpečných věcí Zákon č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 159/1997 Sb., o přijetí změn a doplňků Přílohy A Ustanovení o nebezpečných látkách a předmětech a Přílohy B Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), přijaté v Ženevě dne 30. září 1957, v platném znění, vyhlášené pod č. 64/1987 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 29/1998 Sb., o vyhlášení Přílohy I Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží (RID) Přípojku B Jednotné právní předpisy pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě zboží (CIM) k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) ze dne 9. května 1980 (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění). 1 Do prostředí ČR zaveden rozkazem ministra obrany č. 5 z

6 4 Zpracovatel ČOS VOP-026 Šternberk, s. p., divize VTÚVM Slavičín, Ing. Lumír Kučera 5 Použité zkratky Zkratka Název v originálu Český název AOP Allied Ordnance Publication Spojenecká publikace o munici (výzbrojní publikace) CBI Clean Burning Igniter Zážehový prach používaný v zažehovačích prachových náplní STANAG NATO Standardization Standardizační dohoda NATO Agreement UN United Nations Organizace spojených národů 6 Rozsah působnosti standardu Tento standard vymezuje pouze minimální značení a barevné kódování munice a jejího balení, které je nezbytné pro identifikační účely, a netýká se následujících položek: a) imitačních prostředků (munice); b) munice pro neletální zbraně; c) paintballového střeliva; d) loveckého střeliva; e) výstavních a předváděcích modelů; f) sportovního střeliva; g) některých muničních dílů a příslušenství pro demoliční (trhací) práce, u kterých musí být v souladu s tímto standardem značeny pouze obaly; h) civilních výbušnin; i) kapalných pohonných hmot; j) přídavných (startovacích) raketových motorů; k) pyrotechnických prostředků zahrnutých do zásobovací třídy NATO 1370, u kterých musí být podle tohoto standardu značeny pouze obaly; l) zařízení uváděných do činnosti pyronábojkou či střelivinou a součástí záchranných systémů leteckých posádek nebo výmetných systémů vnějších podvěsů letadel. Další značení může být (při splnění podmínky, že nebude v rozporu s tímto standardem a je nezbytné pro bližší specifikaci munice) upraveno nebo upřesněno technickou dokumentací pro konkrétní výrobek. Značení znehodnocené munice (např. maket pro komerční účely) se provádí podle příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů 2,3. 2 Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů 3 Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 371/2002 Sb., kterou se stanoví postup při znehodnocování a ničení zbraně, střeliva a výrobě jejich řezů, ve znění pozdějších předpisů 6

7 7 Obecná pravidla značení ČOS Princip značení a barevného kódování střel ráže 20 mm a větší, bojových hlavic a leteckých pum je znázorněn na obrázku 1. Pro granáty, miny a trhací nálože platí stejné zásady. Požadavky na značení střeliva ráže menší než 20 mm jsou uvedeny v kapitole 11; ustanovení ostatních částí standardu jsou pro tento druh munice závazná jen tehdy, pokud nejsou v rozporu se zněním uvedené kapitoly. Trhací nálože jsou barevně kódovány, jsou-li uzavřeny v kovovém, plastovém nebo lepenkovém pouzdře (obalu); v takovém případě se použije stejné značení a barevné kódování jako u střel s trhavinovou náplní. Základním údajem o munici je označení typu (vzoru). Nad toto označení se mimo znaku hmotnostní třídy (pokud je požadován) neumísťují žádné další znaky nebo symboly. Základní zabarvení těla Pás vyznačující určení munice Pás vyznačující potenciální nebezpečí (např. žlutý pruh informuje o obsahu trhaviny) Identifikační značení Barevné kódování OBRÁZEK 1 Princip značení střel, bojových hlavic a pum 7

8 Značení na munici a obalu musí být čitelné a jasné. Značení se nanáší zřetelně, přesně a uspořádaně, musí být čitelné prostým okem a při používání v předepsaných klimatických podmínkách musí pevně držet na povrchu. Značení munice se provádí bezprostředně na její tělo. Konkrétní rozmístění a provedení nápisů na munici a obalech je stanoveno technickou dokumentací. Přitom musí být splněna ustanovení tohoto standardu. Při určení místa značení nanášeného barvou na povrch munice je třeba dbát na to, aby byl vyloučen dotyk značení s obalem, vložkami apod. 7.1 Písmena a číslice Používají se pouze velká tiskací písmena latinské abecedy a arabské číslice. V případě měřicích jednotek musí být použity zákonné jednotky včetně jejich označování, násobků a dílů 4. Velikost písma musí být zvolena tak, aby bylo značení zřetelné a odpovídalo rozměrům a konfiguraci muničních položek nebo jejich obalů. Požadavky jsou stanoveny technickou dokumentací pro konkrétní výrobek. Zkratky je možno použít jen tehdy, je-li místo pro značení omezené. Jinak se vyznačuje úplný název. Podrobnosti jsou upraveny technickou dokumentací pro konkrétní výrobek. 7.2 Způsoby značení Existují dva základní způsoby značení: a) trvalé značení (ražené za studena, ražené za tepla, vtisknuté při lití, vyleptané apod.), které se obvykle používá k charakterizaci výroby nenalaborovaných muničních dílů. Poskytuje trvalou informaci nezbytnou k udržování záznamů. U munice malých rozměrů může být rovněž vyžadováno uživatelem. Trvalé značení nesmí negativně ovlivnit vlastnosti munice; b) další způsoby značení k zajištění úplné identifikace munice. Provádí se různými postupy, jako je šablonování, potisk nebo opatření nálepkou (štítkem). 7.3 Barvy pro značení a barevné kódování Odstíny barev pro identifikaci použití a druhu náplně munice musí být shodné s referenčními barevnými odstíny NATO (nebo s jejich národními ekvivalenty) a jejich význam je specifikován v kapitole 10 tohoto standardu. Odstíny barev použité pro symboly a znaky se nemusí řídit požadavky tohoto standardu, pokud není uvedeno jinak. Podrobnosti jsou upraveny technickou dokumentací pro konkrétní výrobek. 7.4 Hlavní identifikační značení Hlavní identifikační značení obsahuje označení ráže nebo hmotnosti, typu nebo vzoru a výrobní série. Minimální požadavky jsou uvedeny v tabulce 1. Označení výrobní série se zpravidla skládá z pořadového čísla série, posledních dvou číslic roku výroby a uznaných identifikačních znaků výrobce. 8 Doplňkové značení Munice obsahující protitankové miny kladené hromadně rozptylem musí být, kromě hlavního identifikačního značení žluté barvy, označena ještě obvodovým pásem žlutých 4 ČSN ISO 1000 ( ) Jednotky SI a doporučení pro užívání jejich násobků a pro užívání některých dalších jednotek 8

9 rovnostranných trojúhelníků ( trojúhelníka. ČOS ) oddělených mezerami o velikosti rovnající se délce strany Letecké pumy s trhavinovou náplní mají kromě žlutého hlavního identifikačního značení jeden žlutý pás. Je-li u nich použit speciální nátěr (povlak) proti požáru na palubě, přidává se druhý žlutý pás, na němž jsou vyznačena slova THERMALLY PROTECTED. Munice obsahující granáty proti neživé a/nebo živé síle protivníka musí být kromě hlavního identifikačního značení žluté barvy označena ještě obvodovým pásem žlutých kosočtverců ( ) oddělených mezerami o velikosti rovnající se délce kratší úhlopříčky kosočtverce. Munice nalaborovaná šipkami musí být označena obvodovým pásem bílých kosočtverců ( ) oddělených mezerami o velikosti rovnající se délce kratší úhlopříčky kosočtverce a hlavním identifikačním značením v bílé barvě. Taková munice, obsahuje-li výbušniny určené k rozlomení (otevření) střely, musí mít na střele ještě žlutý pás. 9

10 Poř. číslo (a) Druh munice (b) Munice jednotná, s nasouvatelnou nábojkou, minometná (kompletní náboje) Samostatné střely (pro děla nebo minomety) Samostatné prachové náplně (zalaborované v nábojnici), cvičné nábojky či náplně (pro děla nebo minomety) Zapalovače, rozněcovače Zážehová rozněcovadla pro děla a minomety Nenalaborované prachové náplně (ve váčcích) pro děla a minomety Letecké pumy Rakety/řízené střely s bojovými hlavicemi Bojové hlavice řízených střel/raket Motory raket/řízených střel Ostatní munice TABULKA 1 - Hlavní identifikační značení Ráže nebo hmotnost Označení typu (vzoru) kompletu jednotlivé položky Označení výrobní série kompletu jednotlivé položky Poznámka (c) (d) (e) (f) (g) (h) X X X Uvádí se na střele nebo na nábojnici nebo na obou X X X Týká se položek, které jsou vedeny samostatně X nebo O X X Týká se položek, které jsou vedeny samostatně. Cvičné nábojky (náplně) musí být označeny slovem CVIČNÝ. Čísla náplní se značí na každý váček (je-li to aplikovatelné) X nebo O X nebo O O O X X X Čísla náplní se značí na každý váček, je-li to aplikovatelné X X X X X X Ráže, je-li to aplikovatelné X X X Ráže, je-li to aplikovatelné X X X Ráže, je-li to aplikovatelné X nebo O X X Vysvětlivky: O = trvalé značení X = šablonované značení 10

11 8.1 Značení zvláštních charakteristik Značení zvláštních charakteristik je znázorněno na obrázku 2. Symboly barevných efektů ČOS Barevné efekty vytvářené municí nezahrnutou do zásobovací třídy NATO 1370 musí být indikovány symboly. Zabarvení symbolů musí být přibližně stejné jako u vytvářených efektů; jsou-li barvy takto použity, nemají žádný další kódovací význam. Používají se symboly uvedené níže a ukázané na obrázku 2. C Barevný symbol C opakovaný nejméně třikrát vyjadřuje barevný efekt. Používá se na veškeré munici vytvářející barevný efekt (s výjimkou světlic) bez ohledu na její základní určení. Signální munice s výmetem jedné nebo více světlic musí být značena symbolem hvězdičky každé příslušné barvy. Je-li jako celkové zabarvení těla munice použita bílá barva, hvězdička pro signální munici s bílou světlicí je černá. Číslice stejné barvy přiléhající k hvězdičce označuje počet vytvářených světlic. Zkratka MULTI umístěná vedle symbolu hvězdičky označuje, že se vytváří více než jedna světlice, přičemž jejich přesný počet není důležitý. Symbol padáku Obsahuje-li munice padák, vyznačí se to symbolem ve tvaru padáčku, který může být stejné barvy jako vytvářený efekt. Znak teplotního omezení Je-li vyžadováno vyznačení teplotního omezení pro použití a skladování, provede se následovně: a) teplotní omezení pro použití (střelbu) je umístěno v kruhu; b) teplotní omezení pro skladování je umístěno ve čtverci. Vyznačení stopovky K vyjádření skutečnosti, že munice obsahuje stopovku, se používá symbol T, vyznačený v jednom nebo více místech na munici, nebo se použije pomlčkou oddělené T v názvu, např. CARTRIDGE, 105 mm, HEAT-T. Symbol radiolokačního odražeče K označení munice plnící roli radiolokačního odražeče slouží symbol klikaté čáry umístěný na jednom nebo dvou protilehlých místech těla munice. Symbol má stříbrnou/hliníkovou barvu. V případě, kdy je celkové zabarvení těla stříbrné/hliníkové, je symbol černý. Znak hmotnostní třídy Je-li požadováno vyznačení hmotnostní třídy, jako jejího znaku se použije jeden nebo více plných čtverců stejné barvy jako hlavní identifikační značení. Způsob přiřazení znaků jednotlivým hmotnostem střel je stanoven v technické dokumentaci pro konkrétní výrobek. Značka konstrukčního typu NATO (NATO Design Mark) Viz kapitola

12 (a) Symbol označující barevný efekt Symbol C opakovaný nejméně třikrát v barvě vytvářeného efektu (b) Jedna bílá nebo osvětlovací světlice Symbol označující barvu a počet vymetených světlic Jedna barevná světlice Více než jedna světlice stejné barvy Dvě světlice různých barev 3 Celkové zabarvení těla bílé hvězdička je černá Barva těla nemá určující význam hvězdička je bílá (c) Příslušná barva Tam, kde není počet důležitý, nahradí se zkratkou MULTI Příslušná barva Symbol označující, že munice obsahuje padák Více než dvě světlice dvou různých barev Tam, kde není počet důležitý, nahradí se zkratkou MULTI 3 3 Příslušná barva Horní hvězdička je v barvě, která se při výmetu objeví jako první (d) Použití nebo střelba (bojová) Teplotní omezení Skladování -28 C 49 C -40 C 27 C Barva stejná jako u hlavního značení (e) Symbol stopovky (f) Symbol udávající, že náplň nebo sestava střely obsahuje radiolokační odražeč (g) Znak hmotnostní třídy OBRÁZEK 2 Značení zvláštních charakteristik 12

13 Symbol zaměnitelnosti NATO Viz kapitola 12. ČOS Značení muničních obalů Tato kapitola stanovuje minimální značení pro identifikaci obsahu všech muničních obalů. Značení balení pro střelivo ráže menší než 20 mm je blíže specifikováno v článku 11.2 tohoto standardu. Rozmístění a další charakteristiky značení, symbolů a znaků na obalu se stanoví v technické dokumentaci pro konkrétní výrobek. Obaly jsou definovány takto: a) vnitřní obal je obal, který bezprostředně obsahuje munici; b) vnější obal je standardní obal používaný pro přepravu a skladování; c) meziobal je jakýkoli obal mezi vnitřním a vnějším obalem. 9.1 Barevné značení obalů Celkové zabarvení obalů Základním celkovým zabarvením obalů je odstín khaki číslo 5450 podle ČSN nebo číslo 6003 podle RAL 840-HR. Technická dokumentace může pro konkrétní výrobek stanovit jiné zabarvení, které však nesmí narušovat význam barevného kódování popsaného v tomto standardu. Barevné kódování obalů Barevné kódování vnějších obalů používaných pro přepravu munice není povinné. Jestliže však jsou tyto vnější obaly barevně kódovány, použité odstíny musí odpovídat barevnému kódu předepsanému v tomto standardu a aplikují se podle následujících pravidel: a) na pravoúhlých obalech ve formě svislých nebo vodorovných pruhů na čelní a jedné z bočních stran; b) na válcovitých obalech ve formě nejméně jednoho obvodového pásu. Tímto pásem může být lepicí páska použitá pro utěsnění obalu. Tam, kde jsou v tomtéž obalu střela i k ní náležející prachová náplň, vyznačuje se pouze barevné kódování platné pro střelu. Barvy pro značení Barevné odstíny pro značení obalů, s výjimkou výše zmíněných pruhů a pásů, jsou stanoveny technickou dokumentací pro konkrétní výrobek a nesmí být v rozporu s tímto standardem. Zpravidla se používá černá barva. 9.2 Minimální značení, symboly a znaky na obalech Dále uvedené minimální značení se použije alespoň na vnějším obalu nebo na obalu, který je pro přepravu v poli užit jako vnější. Množství munice Musí být vyznačeno číslicemi, je-li počet kusů větší než jeden. Identifikace položky včetně označení typu (vzoru) Zkratky je možno použít pouze při omezeném místě. Jinak se vyznačuje úplný název. 13

14 Označení výrobní série nebo dávky Označení výrobní série nebo dávky kompletní munice je na vnějším obalu podtrženo. Žádné jiné značení se nepodtrhuje. Značka konstrukčního typu NATO (NATO Design Mark) Použije se, je-li munice vyrobena podle konstrukčního typu vyhovujícího příslušné standardizační dohodě NATO (viz kapitola 13). Znak hmotnostní třídy Je-li vyžadováno vyznačení hmotnostní třídy, jako jejího znaku se použije jeden nebo více plných čtverců. Vyznačení stopovky Obaly s municí obsahující stopovku musí být nápadně označeny symbolem T na jednom nebo více místech nebo se použije pomlčkou oddělené T v názvu, např. CARTRIDGE, 105 mm, HEAT-T. Objem a hmotnost Vyznačení hmotnosti, příp. objemu naplněného obalu, se stanovuje v technické dokumentaci pro konkrétní výrobek. Teplotní symboly Znaky teplotního omezení pro skladování i použití se aplikují tak, jak je specifikováno v článku 8.1 tohoto standardu. Skladové číslo NATO (NSN NATO Stock Number) Problematika skladových čísel NATO je řešena ve STANAG a STANAG Katalogizace se provádí podle ustanovení hlavy III zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, v platném znění. Symbol zaměnitelnosti NATO Symbol popsaný v kapitole 12 se umísťuje na obaly munice, pro kterou je předepsán. Umístění symbolu je uvedeno v každé dohodě (STANAG) standardizující munici a stanovující její zaměnitelnost. Informační označení elektricky rozněcovatelných prostředků Symbol je uveden na obrázku 3. OBRÁZEK 3 Informační označení elektricky rozněcovatelných prostředků UN číslo munice Poskytuje informace o charakteru obsahu obalu a udává požadované metody balení. 14

15 Bezpečnostní značka třídy nebezpečnosti 1 Toto označení poskytuje informaci o nebezpečnosti obsahu obalu a rovněž o snášenlivosti dotyčné munice. Na značce je vždy uveden klasifikační kód předmětu. Pojmenování předmětu Uvádí se podle zásad uvedených v Doporučení OSN pro přepravu nebezpečných věcí a souvisejících mezinárodně platných právních předpisech. Bezpečnostní značka vedlejšího nebezpečí (tříd nebezpečnosti 2 až 9) Tato značka poskytuje informaci o jakémkoliv závažném vedlejším nebezpečí, které je spojeno s obsahem obalu. Orientace bojové hlavice Z protipožárních a skladovacích důvodů se na vnějším povrchu obalu rakety nebo řízené střely vyznačí slova NOSE END, PROJ END nebo HEAD END, která informují o orientaci uvnitř uložené bojové hlavice. K témuž účelu lze použít i označení šipkou. Vyznačení UN čísla, bezpečnostních značek a pojmenování předmětu se provede podle Doporučení OSN pro přepravu nebezpečných věcí a souvisejících mezinárodně platných právních předpisů. Jeho umístění musí být takové, aby bylo při přepravě a skladování zřetelně viditelné. V podmínkách ČR lze přiměřeně latné znění Přílohy A Ustanovení o nebezpečných látkách a předmětech Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), zveřejněné ve sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 159/1997 Sb. a Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží (RID), zveřejněného ve sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 29/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 10 Barevné kódování munice Význam odstínů barev pro barevné kódování munice ráže 20 mm a větší je popsán v tabulce 2. Pro značení střeliva menší ráže platí zásady uvedené v kapitole 11. Nemůže-li být z technických nebo jiných důvodů (např. odraz slunečního záření nebo maskování) celkové zabarvení těla v předepsaném barevném odstínu vyznačujícím určení munice, pak se toto určení a potenciální nebezpečí vyznačí formou obvodového pásu v příslušné barvě (viz obrázek 1) nebo barvou písmen a číslic používaných pro hlavní identifikační značení. Seznam národních standardů barevných odstínů pro použití při značení munice v rámci celého tohoto standardu je uveden v tabulce 3. Jsou-li barvy použity níže uvedenými způsoby, nemají z hlediska barevného kódování žádný význam: a) barvy výslovně použité k označení barvy vytvářeného dýmu; b) munice bez nátěru nebo munice přirozeného zbarvení; c) šedá, černá, zelená nebo bílá, červená a oranžová barva na munici používané pod vodní hladinou; d) černá nebo bílá barva použitá pro značení písmeny, číslicemi nebo pro speciální značení; 15

16 e) šedá nebo bílá barva na řízených střelách; f) nátěr olivově zelené, khaki nebo maskovací barvy použitý jakýmkoliv způsobem. TABULKA 2 Význam barev při barevném kódování munice Barva Žlutá Hnědá Šedá Fialová Tmavě červená Tmavě zelená Černá Stříbrná Světle zelená Světle červená Bílá Světle modrá Bronzová Oranžová Význam Označuje munici s trhavinovou náplní nebo indikuje obsah trhaviny Označuje předměty nebo součásti z nedetonujících výbušnin nebo obsah těchto výbušnin Označuje munici obsahující náplň zneschopňujících bojových látek, látek pro potlačování nepokojů nebo toxických otravných látek. Používá se zpravidla pro celkové zabarvení těla munice Označuje náplň zneschopňující látky Označuje náplň látky pro potlačování nepokojů Označuje náplň toxické otravné látky Označuje protipancéřovou munici nebo schopnost prorážet pancíř Označuje munici pro protiopatření (např. s radiolokačními odražeči, agitační) Označuje zastírací nebo značkovací dýmovou munici Označuje zápalnou munici nebo obsah vysoce hořlavých látek (kapalných, rosolovitých, pevných), určených ke způsobení škod ohněm Označuje osvětlovací munici nebo munici vytvářející barevné světlo či světla Označuje cvičnou munici používanou místo bojového ekvivalentu Označuje inertní munici Označuje pokusnou a zkušební munici Oranžová barva je odstínu oranž návěstní číslo 7550 podle ČSN nebo číslo 2009 podle RAL 840-HR.. Maskovací barva (olivově zelená, khaki) nesmí být nikdy použita pro celkové zabarvení těla chemické munice. Pod pojmem inertní munice se rozumí munice, která není konstruována k tomu, aby obsahovala energetické materiály (a ani je neobsahuje) nebo aby byla použita ve spojení s nimi, ani není dopravována žádným zbraňovým systémem. Slouží např. pro výcvik v manipulaci a nabíjení, výukové účely (školní munice) nebo jako měřicí etalon pro kontrolu zbraní. Na inertní munici (bronzové barvy) může být našablonováno, natištěno nebo vyraženo doplňkové značení (INERT, DRILL, EXC apod.), přičemž použití barev nesmí být v rozporu s ustanoveními tohoto standardu. 16

17 TABULKA 3 Srovnávací tabulka národních barevných standardů ČOS Poř. č. Barva USA FS No. 95/561 Velká Británie BS 381C Francie Německo GAM-C 1995 RAL 840-HR 1 Žlutá Hnědá 30117/ Šedá Černá Stříbrná Světle zelená 34558/ Tmavě zelená Světle červená Tmavě červená / Bílá Světle modrá Olivově zelená / x5 34x Fialová Bronzová

18 11 Značení střeliva ráže menší než 20 mm a jeho balení Tato kapitola stanovuje pravidla, kterými se řídí značení střeliva ráže menší než 20 mm (malorážového) a jeho balení Značení střel a nábojnic Špička každé střely musí být dle účelu střely zbarvena následujícím způsobem: a) základního určení (kulová) bez označení; b) svíticí světle červená; c) průbojná černá; d) průbojná zápalná stříbrná; e) zaměřovací (zástřelná) žlutá; f) zápalná modrá. Více než jeden z výše uvedených účelů se značí kombinací příslušných barev. Zabarvení musí zasahovat minimálně 6 mm směrem dolů od špičky, ale v žádném případě se nesmí vyskytnout na vodicí ploše střely. Inertní střelivo (viz kapitola 10) ráže menší než 20 mm musí mít nábojnici opatřenu podélnými prolisy o délce minimálně 50 % celkové délky nábojnice nebo čtyřmi zřetelnými otvory umístěnými po obvodu v polovině celkové délky nábojnice. Zásady uvedené v tomto článku se netýkají střel s voskovou špičkou. Redukované střelivo (se zkráceným dostřelem) se označuje modrým obvodovým pásem umístěným v polovině celkové délky nábojnice. Na dně každé nábojnice je jako minimum vyraženo následující značení (příklad uveden na obrázku 4): a) značka konstrukčního typu NATO, je-li to příslušné (viz kapitola 13); b) iniciály výrobce nebo jeho uznané identifikační znaky; c) poslední dvě číslice roku výroby náboje Minimální značení, symboly a znaky na obalech NA VŠECH OBALECH musí být následující značení, symboly a znaky: Druh střely Druh střely se vyznačí příslušným symbolem (viz obrázky 5 a 6). Obsahuje-li dílčí balení náboje se střelami různých druhů, pak se pro znázornění jejich řazení v tomto balení použijí odpovídající symboly (viz příklad na obrázku 8). Množství střeliva Počet nábojů v obalu se vyjadřuje číslicemi. Ráže nábojů Ráže se vyznačuje číslicemi a písmeny. Typ dílčího balení Typ dílčího balení se vyznačuje symboly uvedenými na obrázku 7. Je-li vyjádřitelný vzor nábojového pásku, klipsu, pásu nebo článku, rovněž se vyznačí. 18

19 Značka konstrukčního typu NATO (je-li příslušná) Poslední dvě číslice roku výroby kompletního náboje Iniciály nebo uznané identifikační znaky výrobce OBRÁZEK 4 Příklad minimálního značení dna malorážové nábojnice Výrobní série Označení výrobní série střeliva je na vnějším obalu podtrženo. Žádné jiné značení se zde nepodtrhuje. Značka konstrukčního typu NATO (NATO Design Mark) Použije se, je-li munice vyrobena podle konstrukčního typu vyhovujícího příslušné standardizační dohodě NATO (viz kapitola 13) POUZE NA VNĚJŠÍCH OBALECH musí být aplikováno následující značení, symboly a znaky: Objem a hmotnost Vyznačení hmotnosti nebo objemu naplněného obalu se stanovuje v technické dokumentaci pro konkrétní výrobek. Skladové číslo NATO (NSN NATO Stock Number) Problematika skladových čísel NATO je řešena ve STANAG a STANAG Katalogizace se provádí podle ustanovení hlavy III zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, v platném znění. Symbol zaměnitelnosti NATO Použije se v souladu s kapitolou 12 tohoto standardu. UN číslo střeliva Poskytuje informace o charakteru obsahu obalu a udává požadované metody balení. 19

20 Druh střely Symbol Kulová Svíticí Průbojná Zápalná Zaměřovací (zástřelná) Náboj s nekovovou střelou, se zkráceným dostřelem Náboj cvičný (beze střely) 20

21 OBRÁZEK 5 Symboly k označení druhů malorážových střel - základní Druh střely Symbol Průbojná zápalná Průbojná svíticí Průbojná zápalná svíticí Zápalná svíticí Zaměřovací (zástřelná) svíticí OBRÁZEK 6 Symboly k označení druhů malorážových střel - kombinované Bezpečnostní značka třídy nebezpečnosti 1 Toto označení poskytuje informaci o nebezpečnosti obsahu obalu a rovněž o snášenlivosti dotyčné munice. Na značce je vždy uveden klasifikační kód předmětu. Bezpečnostní značka vedlejšího nebezpečí (tříd nebezpečnosti 2 až 9) Tato značka poskytuje informaci o jakémkoliv závažném vedlejším nebezpečí, které je spojeno s obsahem obalu. Pojmenování předmětu 21

22 Uvádí se podle zásad uvedených v Doporučení OSN pro přepravu nebezpečných věcí a souvisejících mezinárodně platných právních předpisech. Vyznačení UN čísla, bezpečnostních značek a pojmenování předmětu se provede podle Doporučení OSN pro přepravu nebezpečných věcí a souvisejících mezinárodně platných právních předpisů. Jeho umístění musí být takové, aby bylo při přepravě a skladování zřetelně viditelné. V podmínkách ČR lze přiměřeně využít platné znění Přílohy A Ustanovení o nebezpečných látkách a předmětech Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), zveřejněné ve sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 159/1997 Sb. a Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží (RID), zveřejněného ve sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 29/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 12 Symbol zaměnitelnosti NATO Symbol označující zaměnitelnost v rámci NATO je zobrazen na obrázku 9. Tento symbol znamená, že munice, pro kterou je použit, se z hlediska rozměrů, funkčních parametrů a použitelnosti shoduje se vzorem schváleným v platné standardizační dohodě NATO. Je tudíž funkčně zaměnitelná s municí stejného označení, typu a ráže, mající na sobě tento symbol, ve všech zbraních a technice, ve kterých je taková munice normálně používána. Je-li na obalech vyznačen symbol ohraničený čtvercem, znamená to, že munice a její příslušenství obsažené v obalech jsou zaměnitelné. V případě příslušenství pro demoliční (trhací) práce symbol znamená, že příslušenství bylo potvrzeno jako vyhovující standardizační dohodě NATO. Je tedy funkčně zaměnitelné s jakýmkoli příslušenstvím obdobné funkce nesoucím tento symbol, je-li použito v roznětném řetězci sestaveném z elementů rovněž opatřených tímto symbolem. Symbol se vyznačuje na munici, pro kterou je předepsán, ale pouze v případě, není-li tato munice nikdy dodávána v obalu. Přidělení symbolu Munice může být tímto symbolem opatřena pouze ve shodě s výslovně určeným článkem standardizační dohody NATO týkajícím se munice nebo příslušenství pro demoliční (trhací) práce. Rozměry a barva symbolu na balení Rozměr h symbolu nesmí být menší než výška největšího tištěného znaku použitého pro normální identifikační značení [typ (vzor) a/nebo ráže], ani nesmí být větší než dvojnásobek této výšky. Barva symbolu je stejná jako barva identifikačního značení [typ (vzor) a/nebo ráže], je-li provedeno barevně. Zrušení symbolu Při výběru metody aplikace symbolu se má brát v úvahu možná nezbytnost jeho odstranění nebo znečitelnění, pokud by munice nebo příslušenství pro demoliční (trhací) práce přestaly plnit podmínky vyplývající z vyznačení symbolu. 22

ČOS 254002 2. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ TAŽNÝCH A PŘÍPOJNÝCH VOZIDEL

ČOS 254002 2. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ TAŽNÝCH A PŘÍPOJNÝCH VOZIDEL ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ TAŽNÝCH A PŘÍPOJNÝCH VOZIDEL (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ TAŽNÝCH A PŘÍPOJNÝCH VOZIDEL Základem pro tvorbu tohoto standardu byly

Více

5.3.1 Označování velkými bezpečnostními značkami. 5.3.1.1 Všeobecná ustanovení

5.3.1 Označování velkými bezpečnostními značkami. 5.3.1.1 Všeobecná ustanovení KAPITOLA 5.3 OZNAČOVÁNÍ KONTEJNERŮ, MEGC, MEMU, CISTERNOVÝCH KONTEJNERŮ, PŘEMÍSTITELNÝCH CISTEREN A VOZIDEL VELKÝMI BEZPEČNOSTNÍMI ZNAČKAMI, ORANŽOVÝMI TABULKAMI A NÁPISY POZNÁMKA: K označování kontejnerů

Více

Způsoby používání a manipulace s kontejnery pro vojenský materiál

Způsoby používání a manipulace s kontejnery pro vojenský materiál OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU 1. Označení a název ČOS 399002, 1. vydání Způsoby používání a manipulace s kontejnery pro vojenský materiál 2. Oprava č. 1 Část č. 1 (velikost písma v souladu s textovou

Více

GEOMETRIE STYČNÉ PLOCHY MEZI TAHAČEM A NÁVĚSEM

GEOMETRIE STYČNÉ PLOCHY MEZI TAHAČEM A NÁVĚSEM ČOS 235003 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ČOS GEOMETRIE STYČNÉ PLOCHY MEZI TAHAČEM A NÁVĚSEM Praha ČOS 235003 1. vydání (VOLNÁ STRANA) 2 Český obranný standard květen 2003 Geometrie styčné plochy mezi

Více

(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1 ) a stanoví technické požadavky na přepravitelná

(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1 ) a stanoví technické požadavky na přepravitelná Strana 2133 208 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. června 2011 o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení Vláda nařizuje podle 22 a k provedení 2 písm. d), 11 odst. 1, 2 a 9, 11a odst. 2, 12 a

Více

Norma upřesňuje zobrazení rozměrů svarů a rozměrů příprav svarových spojů.

Norma upřesňuje zobrazení rozměrů svarů a rozměrů příprav svarových spojů. Změna normy pro zobrazování svarů na výkresech norma ČSN EN ISO 2553, Svařování a příbuzné procesy zobrazování na výkresech Svarové spoje Ing. Jiří Barták, CSc., WELDING PLZEŇ Táto evropská norma má status

Více

Dohoda ADR využívá pro označení bezpečnostních značek (čtverec postavený na vrchol), které vyjadřují nebezpečnou vlastnost látky nebo předmětu.

Dohoda ADR využívá pro označení bezpečnostních značek (čtverec postavený na vrchol), které vyjadřují nebezpečnou vlastnost látky nebo předmětu. ADR 2013 www.mkonzult.cz; www.obchodadr.cz; www.skoleniadr.cz 2.3 Rozdílnost označení Dohoda ADR využívá pro označení bezpečnostních značek (čtverec postavený na vrchol), které vyjadřují nebezpečnou vlastnost

Více

8.BEZPEČNÁ PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH LÁTEK

8.BEZPEČNÁ PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH LÁTEK 8.BEZPEČNÁ PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH LÁTEK V této kapitole se dozvíte: Jaké předpisy platí pro mezinárodní silniční a železniční přepravu. O postupném sjednocování požadavků obou předpisů (ADR a RID). Jakou

Více

Nové registrační značky v ČR

Nové registrační značky v ČR Nové registrační značky v ČR 2 Nové registrační značky v České republice Základní informace Problematiku registračních značek upravuje zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Více

5.3.1.2 Umístění velkých bezpečnostních značek na kontejnery, MEGC, cisternové kontejnery a přemístitelné cisterny

5.3.1.2 Umístění velkých bezpečnostních značek na kontejnery, MEGC, cisternové kontejnery a přemístitelné cisterny KAPITOLA 5.3 OZNAČOVÁNÍ KONTEJNERŮ, MEGC, CISTERNOVÝCH KONTEJNERŮ, PŘEMÍSTITELNÝCH CISTEREN, VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍCH VOZŮ VELKÝMI BEZPEČNOSTNÍMI ZNAČKAMI A NÁPISY POZNÁMKA 1: K označování kontejnerů, MEGC,

Více

Registrační značky Základní informace o registračních značkách Problematiku registračních značek upravuje zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozuvozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č.

Více

ČOS 164003 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD UPEVNĚNÍ NÁKLADU V DOPRAVNÍCH LETOUNECH. SHOZ NÁKLADU Z LETOUNŮ

ČOS 164003 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD UPEVNĚNÍ NÁKLADU V DOPRAVNÍCH LETOUNECH. SHOZ NÁKLADU Z LETOUNŮ ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD UPEVNĚNÍ NÁKLADU V DOPRAVNÍCH LETOUNECH. SHOZ NÁKLADU Z LETOUNŮ (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD UPEVNĚNÍ NÁKLADU V DOPRAVNÍCH LETOUNECH. SHOZ NÁKLADU Z LETOUNŮ Základem pro

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Nařízení vlády, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů Citace pův. předpisu:

Více

Modul č. 8. Nebezpečné látky.

Modul č. 8. Nebezpečné látky. Modul č. 8. Nebezpečné látky. Čís. Otázka A 1 Co řeší mezinárodní dohoda ADR, kterou je také Přepravu nebezpečného zboží v silniční dopravě. Česká republika vázána? 2 Podle mezinárodní dohody o přepravě

Více

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY BEZPEČNOSTNÍ TABULKY Od prvního ledna roku 2003 musí být podle vl.nař.č. 11/2002 Sb. informativní značky pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách viditelné a rozpoznatelné i při

Více

Nová norma pro okna a vnější dveře ČSN EN 14351-1

Nová norma pro okna a vnější dveře ČSN EN 14351-1 Nová norma pro okna a vnější dveře ČSN EN 14351-1 EN 14351-1 Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti. Česká

Více

Normalizace usměrnění lidské činnosti z hlediska hospodárnosti, materiálu, jakosti a vyměnitelnosti výrobků podle určitých zásad.

Normalizace usměrnění lidské činnosti z hlediska hospodárnosti, materiálu, jakosti a vyměnitelnosti výrobků podle určitých zásad. Význam technického kreslení Jedním z předpokladů dobré práce kvalifikovaného dělníka ve výrobě je i znalost technického kreslení. Na práci v technickém kreslení budou kladeny tyto požadavky: 1. Vypěstování

Více

KRITÉRIA TLAKOVÉHO DOPLŇOVÁNÍ A ODSÁVÁNÍ LETECKÉHO PALIVA U LETECKÉ TECHNIKY

KRITÉRIA TLAKOVÉHO DOPLŇOVÁNÍ A ODSÁVÁNÍ LETECKÉHO PALIVA U LETECKÉ TECHNIKY ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD KRITÉRIA TLAKOVÉHO DOPLŇOVÁNÍ A ODSÁVÁNÍ LETECKÉHO PALIVA U LETECKÉ TECHNIKY Praha (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD KRITÉRIA TLAKOVÉHO DOPLŇOVÁNÍ A ODSÁVÁNÍ LETECKÉHO PALIVA

Více

Zvláštní ustanovení pro jednotlivé třídy

Zvláštní ustanovení pro jednotlivé třídy Kapitola 2.2 Zvláštní ustanovení pro jednotlivé třídy 2.2.1 Třída 1 Výbušné látky a předměty 2.2.1.1 Kritéria 2.2.1.1.1 Pod název třídy 1 spadají: (a) výbušné látky: tuhé nebo kapalné látky (nebo směsi

Více

Centrum vzdělávání všem design manual. Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem.

Centrum vzdělávání všem design manual. Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem. design manual Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem. Pro přímou reprodukci nepoužívejte jako předlohy prvky vytištěné z tohoto manuálu.

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ NORMY A TECHNICKÉ ZOBRAZOVÁNÍ

Více

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole Informace z kontrolní akce č. 08/17 Prostředky státního rozpočtu vynakládané na ekologickou likvidaci nepotřebné munice a s tím související činnosti u Ministerstva obrany Kontrolní akce byla zařazena do

Více

Divize obchodně provozní, o. z. Odbor nákladní dopravy a přepravy Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1. Průvodce. červenec 2000

Divize obchodně provozní, o. z. Odbor nákladní dopravy a přepravy Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1. Průvodce. červenec 2000 České dráhy, s. o. Divize obchodně provozní, o. z. Odbor nákladní dopravy a přepravy Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1 Průvodce nákladní přepravou Českých drah 3. Nálepky a označení pro přepravu

Více

Přeprava nebezpečných

Přeprava nebezpečných Přeprava nebezpečných ných věcí v kontejnerech Dr. Ing. Jiří Došek 1 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 TDG a kontejnery Předpisy o přepravp epravě nebezpečných ných věcív umožň žňují přepravu

Více

42 POKYN generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 25. srpna 2014, kterým se upřesňuje označení hasičů při zásahu

42 POKYN generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 25. srpna 2014, kterým se upřesňuje označení hasičů při zásahu Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 42/2014 Strana 1 42 POKYN generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 25. srpna 2014, kterým se upřesňuje

Více

DR 2011. Přeprava nebezpečných věcí po silnici. Příručka pro školení řidičů a osob podílejících se na přepravě dle Dohody ADR

DR 2011. Přeprava nebezpečných věcí po silnici. Příručka pro školení řidičů a osob podílejících se na přepravě dle Dohody ADR DR 2011 Přeprava nebezpečných věcí po silnici Příručka pro školení řidičů a osob podílejících se na přepravě dle Dohody ADR Obsah 1 Všeobecké předpisy a předpisy související s přepravou nebezpečných věcí...6

Více

ROZHODNUTÍ č. S2 ze dne 12. června 2009 o technických specifikacích evropského průkazu zdravotního pojištění (2010/C 106/09)

ROZHODNUTÍ č. S2 ze dne 12. června 2009 o technických specifikacích evropského průkazu zdravotního pojištění (2010/C 106/09) C 106/26 Úřední věstník Evropské unie 24.4.2010 ROZHODNUTÍ č. S2 ze dne 12. června 2009 o technických specifikacích evropského průkazu zdravotního pojištění (Text s významem pro EHP a pro dohodu mezi ES

Více

Žďár nad Sázavou. logo manuál. města žďár nad sázavou

Žďár nad Sázavou. logo manuál. města žďár nad sázavou Sázavou 1 nad Žďár Žďár nad Sázavou města žďár nad sázavou 1 Logomanuál Logo manuál je souborem předpisů, k práci s jednotným vizuálním stylem logotypu Žďár nad Sázavou. Obsahuje závazná pravidla a doporučené

Více

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí a provedení lineárních vířivých vyústí s pevnými lamelami (dále jen vyústě). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz.

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PRODUKTY URČENÉ K ZAJIŠTĚNÍ OBRANY STÁTU

TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PRODUKTY URČENÉ K ZAJIŠTĚNÍ OBRANY STÁTU ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PRODUKTY URČENÉ K ZAJIŠTĚNÍ OBRANY STÁTU Praha (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ČOS 051625 TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PRODUKTY URČENÉ K ZAJIŠTĚNÍ OBRANY

Více

11. POŽADAVKY NA VODNÍ A LETECKOU PŘEPRAVU NEBEZPEČNÝCH LÁTEK

11. POŽADAVKY NA VODNÍ A LETECKOU PŘEPRAVU NEBEZPEČNÝCH LÁTEK 11. POŽADAVKY NA VODNÍ A LETECKOU PŘEPRAVU NEBEZPEČNÝCH LÁTEK V této kapitole se dozvíte: Jaké jsou požadavky na leteckou přepravu nebezpečných látek. Jaké jsou požadavky na námořní přepravu nebezpečných

Více

1. PŘEDMĚT TECHNICKÉ SPECIFIKACE

1. PŘEDMĚT TECHNICKÉ SPECIFIKACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE STRETCH FÓLIE PRO STROJNÍ POUŽITÍ 1. PŘEDMĚT TECHNICKÉ SPECIFIKACE Předmětem technické specifikace je polyetylenová, třívrstvá, průhledná a roztažná stretch fólie vyráběná extruzí

Více

METODA ZKOUŠENÍ PEVNOSTI HLAVNÍ STŘELBOU NÁBOJI SE ZESÍLENOU VÝMETNOU NÁPLNÍ

METODA ZKOUŠENÍ PEVNOSTI HLAVNÍ STŘELBOU NÁBOJI SE ZESÍLENOU VÝMETNOU NÁPLNÍ ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD METODA ZKOUŠENÍ PEVNOSTI HLAVNÍ STŘELBOU NÁBOJI SE ZESÍLENOU VÝMETNOU NÁPLNÍ Praha 1 (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD METODA ZKOUŠENÍ PEVNOSTI HLAVNÍ STŘELBOU NÁBOJI SE ZESÍLENOU

Více

Baterie LiFePO 4. Specifikace. Obsah

Baterie LiFePO 4. Specifikace. Obsah Baterie LiFePO 4 Specifikace NÁZEV Baterie LiFePO 4 MODEL C-100 VLASTNOSTI 3,2 V / 100 Ah Obsah Úvod... 2 Parametry... 2 Zkušební stavy... 2 Elektrické charakteristiky... 3 Mechanické charakteristiky...

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 26. června 2002

NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 26. června 2002 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 26. června 2002 o technických požadavcích pro zabezpečení přechovávaných zbraní nebo střeliva a o podmínkách skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným

Více

Nedostatky v přepravních dokladech ADR.

Nedostatky v přepravních dokladech ADR. Nedostatky v přepravních dokladech ADR. Přepravní doklad je jeden z dokladů, který je vyžadován dohodou ADR jako povinný. Znamená to, že dopravní jednotka převážející nebezpečné věci musí být tímto přepravním

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

Výroba a prodej tiskařských tamponů

Výroba a prodej tiskařských tamponů Výroba a prodej tiskařských tamponů, ČESKÁ REPUBLIKA Tel./fax: 00420 545 211 239, 3tooling@3tooling.cz, www.3tooling.cz Společnost je nositelem certifikace ISO 9001:2000 tampony - základní informace tampony

Více

Vojenská doprava. Příprava techniky a materiálu na leteckou přepravu

Vojenská doprava. Příprava techniky a materiálu na leteckou přepravu Vojenská doprava Příprava techniky a materiálu na leteckou přepravu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

MATEMATIKA 9 M9PID15C0T01. 1 Základní informace k zadání zkoušky

MATEMATIKA 9 M9PID15C0T01. 1 Základní informace k zadání zkoušky MATEMATIKA 9 M9PID15C0T01 DIDAKTICKÝ TEST Jméno a příjmení Počet úloh: 17 Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Povolené pomůcky: pouze psací a rýsovací potřeby 1 Základní informace k zadání zkoušky Časový

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

6 Hlavně palných zbraní

6 Hlavně palných zbraní VUT v Brně Fakulta strojního inženýrství 6 Hlavně palných zbraní Róbert Jankových (jankovych@fme.vutbr.cz ) Brno, 23. října 2012 Studijní literatura Osnova Hlavně palných zbraní, základní pojmy Vývrt hlavní

Více

ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRO PŘEPRAVU VOJENSKÉ MUNICE A VÝBUŠIN

ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRO PŘEPRAVU VOJENSKÉ MUNICE A VÝBUŠIN ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ČOS 139801 1. vydání ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRO PŘEPRAVU VOJENSKÉ MUNICE A VÝBUŠIN Praha (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRO PŘEPRAVU VOJENSKÉ MUNICE A VÝBUŠIN

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2014 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 75.160.10 2007 Tuhá paliva - Skladování Leden ČSN 44 1315 Solid mineral fuels - Storage Combustible minéraux solides - Entreposage Feste Brennstoffe - Lagerung Nahrazení předchozích

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 8 SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZASÍLATELEM CELNÍ SLUŽBY. PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ. ROLE JEDNOTLIVÝCH STRAN A JEJICH POVINNOSTI. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Více

Bezolovnaté broky. Světová a česká legislativa v této oblasti. První zkušenosti při střelbě s bezolovnatými broky

Bezolovnaté broky. Světová a česká legislativa v této oblasti. První zkušenosti při střelbě s bezolovnatými broky Světová a česká legislativa v této oblasti Bezolovnaté broky Obecný požadavek náhrady olova jako materiálu ve všech oblastech lidského života s cílem eliminace škodlivého vlivu na životní prostředí a člověka

Více

Podmínky značení výrobů FSC. FSC referenční kód: FSC-STD-40-201 (verze 1.0) Předmluva

Podmínky značení výrobů FSC. FSC referenční kód: FSC-STD-40-201 (verze 1.0) Předmluva Typ dokumentu: mezinárodní standard FSC Sféra působnosti: mezinárodní Stav dokumentu: konečná verze Datum: 1. říjen 2004 Odpovědný orgán: Mezinárodní centrum FSC Schvalovací orgán: Správní rada FSC Kontaktní

Více

Elektrotechnická kvalifikace

Elektrotechnická kvalifikace Elektrotechnická kvalifikace platná pro práci studentů v laboratořích a dílnách FEKT VUT v Brně Seznam otázek k přezkoušení na kvalifikaci dle Vyhlášky 50/1978 Sb. pracovníka poučeného ( 4) pracovníka

Více

JUDr. Ing. Otakar Schlossberger,Ph.D., předseda představenstva ACENTA, SÚD a odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví FFÚ VŠE

JUDr. Ing. Otakar Schlossberger,Ph.D., předseda představenstva ACENTA, SÚD a odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví FFÚ VŠE JUDr. Ing. Otakar Schlossberger,Ph.D., předseda představenstva ACENTA, SÚD a odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví FFÚ VŠE Základy pokladní služby - organizace pokladní služby, dotace

Více

NEBEZPEČNÉ VLASTNOSTI LÁTEK

NEBEZPEČNÉ VLASTNOSTI LÁTEK NEBEZPEČNÉ VLASTNOSTI LÁTEK Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií (GHS) je systém Organizace spojených národů

Více

177/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 8. dubna 2004,

177/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 8. dubna 2004, 177/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 8. dubna 2004, kterou se mění vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění vyhlášky č. 154/2003 Sb. Ministerstvo dopravy stanoví podle 137

Více

manuál jednotného vizuálního stylu

manuál jednotného vizuálního stylu manuál jednotného vizuálního stylu 1 značka 1 značka Barevné pozitivní provedení 1.1 Grafickou podobu značky tvoří kresebně upravené litery bezpatkového polotučného písma. Upravený nápis ANECT tím neztrácí

Více

Baterie NELUMBO SG. Specifikace. Obsah

Baterie NELUMBO SG. Specifikace. Obsah Baterie NELUMBO SG Specifikace NÁZEV MODEL VLASTNOSTI Gelová baterie NELUMBO SG 1000H; SG 1500H a SG 2000H 12 V / 100 Ah; 150 Ah a 200 Ah Obsah Úvod... 2 Parametry... 2 Elektrické charakteristiky... 3

Více

Nahrazení předchozích norem Touto normou se spolu s ČSN 49 3160-1 z října 2014 a ČSN 49 3160-2 z října 2014 nahrazuje ČSN 49 3160 z listopadu 2010.

Nahrazení předchozích norem Touto normou se spolu s ČSN 49 3160-1 z října 2014 a ČSN 49 3160-2 z října 2014 nahrazuje ČSN 49 3160 z listopadu 2010. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.080.30; 79.080 Říjen 2014 Rakve Část 3: Zvláštní požadavky na rakve do hrobu nebo do hrobky ČSN 49 3160-3 Coffins Part 3: Specific requirements for coffins to the grave and

Více

Barevné značení a šablonování střel

Barevné značení a šablonování střel Německé letecké a protiletecké střelivo ráže 20 mm mjr. Václav Bilický Barevné značení a šablonování střel Popisné šablonování Zapalovače Nárazový mechanismus AZ 1502 Autodestrukce- Zerleger Zápalky nábojek

Více

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH SE PŮ SOBNOSTI MINISTERSTVA DOPRAVY

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH SE PŮ SOBNOSTI MINISTERSTVA DOPRAVY Příloha č. 1 PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH SE PŮ SOBNOSTI MINISTERSTVA DOPRAVY Stručný přehled I. Železniční doprava a) vnitrostátní předpisy: Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č.

Více

Zadávací dokumentace. Interaktivní technika I.

Zadávací dokumentace. Interaktivní technika I. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu vyhlášené formou otevřeného řízení s názvem Interaktivní technika I. Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

EL, 1 ): 1) 10 2) 1. 3) EL 4) EL 5) EL

EL, 1 ): 1) 10 2) 1. 3) EL 4) EL 5) EL Označování e-liquidů, základů (bází) a mixů bázi s obsahem nikotinu podle předpisů EU a navozujících zákonů a vyhlášek České republiky v souladu s předpisy EU V dubnu 2012 byla většina dovozců a prodejců

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 17.160,03.100.30 Listopad 2013 Monitorování stavu a diagnostika strojů Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků Část 8: Ultrazvuk ČSN ISO 18436-8 01 1445 Condition monitoring

Více

KONTEJNERY ŘADY 1 - TECHNICKÉ POŽADAVKY A ZKOUŠENÍ - Část 3: Nádržkové kontejnery pro kapaliny, plyny a tlakované suché sypké materiály

KONTEJNERY ŘADY 1 - TECHNICKÉ POŽADAVKY A ZKOUŠENÍ - Část 3: Nádržkové kontejnery pro kapaliny, plyny a tlakované suché sypké materiály ČESKÁ NORMA ICS 55.180.10 Červenec 1996 KONTEJNERY ŘADY 1 - TECHNICKÉ POŽADAVKY A ZKOUŠENÍ - Část 3: Nádržkové kontejnery pro kapaliny, plyny a tlakované suché sypké materiály ČSN ISO 1496-3 26 9355 Series

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.100.30; 17.160 Prosinec 2014 Monitorování stavu a diagnostika strojů Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků Část 7: Termografie ČSN ISO 18436-7 01 1445 Condition

Více

Motorové vozy M296.1 853 M296.2-852. Nátěry

Motorové vozy M296.1 853 M296.2-852. Nátěry Motorové vozy M296.1 853 M296.2-852 Nátěry Skříně motorových vozů M 296.1 a M 296.2 a jejich přípojných vozů byly z výroby lakovány v kombinaci červené a krémové barvy. Horní část skříně u vozů M 296.2

Více

Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky 450/2005 Sb. RNDr. Viktor Kliment

Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky 450/2005 Sb. RNDr. Viktor Kliment Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky 450/2005 Sb. RNDr. Viktor Kliment Cíle novely havarijní vyhlášky Požadavky vzniklé novelou vodního zákona (novelizace 150/2010 Sb.): odborně způsobilá

Více

Třífázový statický ELEktroměr

Třífázový statický ELEktroměr Třífázový statický ELEktroměr ZE 312 Elektroměr ZE312.Dx je třífázový jedno nebo dvoutarifní elektroměr určený pro měření spotřeby elektrické energie v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu.

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 19. prosince 2014. o registraci vozidel ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

VYHLÁŠKA. ze dne 19. prosince 2014. o registraci vozidel ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 343 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2014 o registraci vozidel Ministerstvo dopravy stanoví podle 91 odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č.

Více

Velení vojskům a štábní práce

Velení vojskům a štábní práce Velení vojskům a štábní práce T 9 Řízení boje velitelem bojové čety. Řízení a vyžadování palebné podpory. Hlášení veliteli roty Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě.

Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě. T.5 Manipulace s materiálem a manipulační technika 5.1. Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě. V souladu se zaužívanou praxí však budeme pod

Více

(2) Rozhodnutí obce o přidělení čísla popisného nebo evidenčního obsahuje údaje o budově podle katastru nemovitostí. 3

(2) Rozhodnutí obce o přidělení čísla popisného nebo evidenčního obsahuje údaje o budově podle katastru nemovitostí. 3 Vyhláška Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb., ze dne 11. září 2000, o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Strana 250 Sbírka zákonů č. 32 / 2012 32 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Více

A C O S e l f. Od března 2013 v novém stavebnicovém řešení. Mnohostranný. Jednoduchý. Designový. ACO Self a Vaše okolí domu

A C O S e l f. Od března 2013 v novém stavebnicovém řešení. Mnohostranný. Jednoduchý. Designový. ACO Self a Vaše okolí domu A C O S e l f Od března 203 v novém stavebnicovém řešení Mnohostranný. Jednoduchý. Designový. ACO Self a Vaše okolí domu Pozinkovaný rošt obj. č. 00 cm: 386 obj. č. 0 cm: 387 Nerezový rošt leštěný obj.

Více

INFO GROZ-BECKERT NOVÝ OBAL PRO STROJNĚ ŠICÍ JEHLY ZNAČKY GROZ-BECKERT SMN 8

INFO GROZ-BECKERT NOVÝ OBAL PRO STROJNĚ ŠICÍ JEHLY ZNAČKY GROZ-BECKERT SMN 8 INFO SMN 8 Groz-Beckert KG Postfach/P.O. Box 10 02 49 D-72423 Allbstadt Germany Tel. (0 74 31) 10 0 Fax (0 74 31) 10 32 00 / 27 77 e-mail: s- vn@groz beckert.com http://www.groz beckert.com NOVÝ OBAL PRO

Více

Přehled technických norem pro stanovení radioaktivních látek ve vzorcích vody

Přehled technických norem pro stanovení radioaktivních látek ve vzorcích vody Přehled technických norem pro stanovení radioaktivních látek ve vzorcích vody Ing. Lenka Fremrová HYDROPROJEKT CZ a.s. Ing. Eduard Hanslík, CSc. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. 1

Více

Orientační systém nástupišť

Orientační systém nástupišť Orientační systém nástupišť Podstatou návrhu je sjednocení orientačního systému nástupišť tak, aby označení nástupišť bylo ve všech železničních stanicích a zastávkách podle jednotného systému a zákazník

Více

Velkoobjemové boxy 186

Velkoobjemové boxy 186 Zakladatel firmy Georg Utz 1916 1988 Velkoobjemové boxy 186 GLT Velko- -objemové boxy 187 Varianty KOLOX KOLOX systém skládání Po otevření mechanismu zámků... KOLOX skládací velkoobjemový box KOLOX-GLT

Více

Přeprava nebezpečných věcí ADR, zákon č. 111/1994 Sb.

Přeprava nebezpečných věcí ADR, zákon č. 111/1994 Sb. Přeprava nebezpečných věcí ADR, zákon č. 111/1994 Sb. Ústí nad Labem 11/2012 Ing. Jaromír Vachta Požadavky podle chemické legislativy Označování směsí : Zákon č. 350/2011 Sb., platný od 1.1.2012 Označování

Více

Obec Záryby, okres Praha - východ

Obec Záryby, okres Praha - východ Obec Záryby, okres Praha - východ Obecně závazná vyhláška obce Záryby č. 1/2007 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob Zastupitelstvo obce

Více

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku.

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku. 1. Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku. Výrobek : Výrobní označení (typ, model) : Rotační podavač - turniket T250 Základní technické parametry Hmotnost (kg) : 42 Nr (výrobní číslo/rok výroby) :

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TECHNICKÁ DOKUMENTACE Jan Petřík 2013 Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Obsah přednášek 1. Úvod do problematiky tvorby technické dokumentace

Více

Vojenská doprava. Manipulace s materiálem a kontejnerizace v podmínkách Armády České republiky

Vojenská doprava. Manipulace s materiálem a kontejnerizace v podmínkách Armády České republiky Vojenská doprava Manipulace s materiálem a kontejnerizace v podmínkách Armády České republiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

Dohoda ATP Oblast použití

Dohoda ATP Oblast použití Dohoda ATP Oblast použití Autor Ing. Erlebach Lumír Datum vytvoření Srpen 2013 Obory/ročník Předmět Střední vzdělávání s MZ /4 ročník Technologie řízení dopravy Tematická oblast Klíčová slova Anotace Metodické

Více

LOGISTIKA. Ing. Eva Skalická. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

LOGISTIKA. Ing. Eva Skalická. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou LOGISTIKA Ing. Eva Skalická Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou OBALY VY_32_INOVACE_07_2_12_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou OBALY Obal je prostředek nebo soubor prostředků chránící materiál

Více

INFORMACE O NEBEZPEČNÝCH LÁTKÁCH PŘI PŘEPRAVĚ NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ V SILNIČNÍ DOPRAVĚ INFORMATION ABOUT DANGEROUS MATERIALS DURING ROAD TRANSPORT

INFORMACE O NEBEZPEČNÝCH LÁTKÁCH PŘI PŘEPRAVĚ NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ V SILNIČNÍ DOPRAVĚ INFORMATION ABOUT DANGEROUS MATERIALS DURING ROAD TRANSPORT INFORMACE O NEBEZPEČNÝCH LÁTKÁCH PŘI PŘEPRAVĚ NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ V SILNIČNÍ DOPRAVĚ INFORMATION ABOUT DANGEROUS MATERIALS DURING ROAD TRANSPORT Jaroslav Kleprlík 1 Anotace: V příspěvku jsou uvedeny základní

Více

zákona č. 26/1964 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 126/1974 Sb.:

zákona č. 26/1964 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 126/1974 Sb.: 27 Výnos Federálního ministerstva dopravy ze dne 30. září 1976, kterým se vydává Řád pro cejchování lodí vnitrozemské plavby Federální ministerstvo dopravy stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány

Více

ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL

ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 1 Zpracovatel: ÚSMD a.s. Systém jednotných zkušebních metodik ZM - A/19.12 ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 19 - POHON NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN 12 - KONTROLA PŘESTAVBY NA CNG MALÁ SERIE NA ZKUŠEBNÍ

Více

Informativní značky. Okruh (č. IP 1a)

Informativní značky. Okruh (č. IP 1a) Informativní značky Podle 63 odst. 1 písm. e) zákona o silničním provozu svislé informativní dopravní značky poskytují účastníku provozu na pozemních komunikacích nutné informace, slouží k jeho orientaci

Více

Tvorba rozpočtu profese elektroinstalatér

Tvorba rozpočtu profese elektroinstalatér Tvorba rozpočtu profese elektroinstalatér Sestavení rozpočtu spočívá v tom, že se konstrukce popsaná projektem rozdělí na části s určitými technickými vlastnostmi, nebo s určitým způsobem provedení. Tyto

Více

Písemná příprava. 1. Základní členění majetku 10 min. 2. Členění dlouhodobého majetku a závazku 20 min

Písemná příprava. 1. Základní členění majetku 10 min. 2. Členění dlouhodobého majetku a závazku 20 min Písemná příprava Název předmětu: Hospodaření s majetkem státu Garant předmětu: pplk. Dr. habil. Ing. Pavel Foltin, Ph.D. Zpracoval: pplk. Ing. Tomáš Binar, Ph.D. Téma: Majetek státu a jeho členění Vzdělávací

Více

Změna: 315/2002 Sb. Předmět úpravy

Změna: 315/2002 Sb. Předmět úpravy 146/1997 Sb. VYHLÁŠKA Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ze dne 18. června 1997, kterou se stanoví činnosti, které mají bezprostřední vliv na jadernou bezpečnost, a činnosti zvláště důležité z hlediska

Více

12. Příloha - Minimální spotřeba lepenek při výrobě kartonáží

12. Příloha - Minimální spotřeba lepenek při výrobě kartonáží MINIMÁLNÍ SPOTŘEA LEPENEK PŘI ÝROĚ KARTONÁŽÍ 47. Příloha - Minimální spotřeba lepenek při výrobě kartonáží Potřebnou plochu lepenky na výrobu krabice ovlivňuje jednak typ krabice, jednak její rozměry,

Více

Detektory úniku plynu

Detektory úniku plynu Detektory úniku plynu Pro rychlý přehled testo 317-2 testo 316-1 testo 316-2 testo gas detector testo 316-Ex CH 4 C 3 H 2 Kontrola úniku plynu Stále znovu dochází díky netěsným plynovým potrubím k ničivým

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání Aktuální změny v legislativě D 1.2 Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání Mgr. Zdeněk Pracný, MŠMT Praha???? Jaký je obsah nařízení

Více

Úvod do vojenské toxikologie

Úvod do vojenské toxikologie Úvod do vojenské toxikologie plk. prof. MUDr. Jiří Kassa, CSc. Katedra toxikologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové Cíl přednášky Definice pojmu toxikologie a vojenská toxikologie Chemická

Více

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1014/2010 ze dne 10. listopadu 2010 o sledování a hlášení údajů o registraci nových osobních automobilů podle nařízení Evropského

Více

ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 02 - MALÁ SÉRIE KONTROLA VOZIDLA PO ZÁSTAVBĚ PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZKUŠEBNÍ STANICI

ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 02 - MALÁ SÉRIE KONTROLA VOZIDLA PO ZÁSTAVBĚ PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZKUŠEBNÍ STANICI 1 Zpracovatel: ÚSMD a.s. Systém jednotných zkušebních metodik ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 19 - POHON NA ZKAPALNĚNÉ ROPNÉ PLYNY 02 - MALÁ SÉRIE KONTROLA VOZIDLA PO ZÁSTAVBĚ PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ

Více

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N - Tisk č.: 0 0 CZ - Otevírač nadsvětlíků GEZE OL0 N - Nahoře uložený otevírač oken a nadsvětlíků pro svisle osazovaná okna pravoúhlého tvaru s šířkou otevření 0 mm - velká šířka otevření 0 mm - plná šířka

Více