CargoMaster. 3.1 Obecn 3.2 Princip fungování 3.3 Popis fungování 3.4 Popis p ístroje. 4.1 P ezkoušení bezpe nostních brzd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CargoMaster. 3.1 Obecn 3.2 Princip fungování 3.3 Popis fungování 3.4 Popis p ístroje. 4.1 P ezkoušení bezpe nostních brzd"

Transkript

1

2 3.1 Obecn 3.2 Princip fungování 3.3 Popis fungování 3.4 Popis pístroje 4.1 Pezkoušení bezpenostních brzd 5.1 Bezpenostní pokyny 5.2 Odstavení s nákladem nebo bez nákladu 5.3 Jízda na rovné ploše 5.4 Nakládání 5.5 Nalo ení vozidla 5.6 Vylo ení vozidla 5.7 Stoupání do schod 5.8 Sestupování ze schod 5.9 Plynule regulovatelná rychlost stoupání/sestupování 5.10 Sklápcí lopata 5.11 Nastavení dr adel u modelu C 141 Vario 6.1 Pomocné schdky 6.2 Výmnné akumulátory 7.1 Obecn 7.2 Výmna elektrických pojistek 7.3 Výmna akumulátor 7.4 Kontakty akumulátor 7.5 Dota ení etz 8.1 Obecn 8.2 Nabíjení olovných akumulátor 9.1 Záruka 9.2 Ruení Informace o hluku/vibracích Prohlášení o shod (certifikát CE) Poznámka 2

3 Blahopejeme Vám k získání pístroje CargoMaster. Tento silný a všestrann pou itelný pístroj urený k peprav se bhem krátké doby stane Vaším nepostradatelným pomocníkem. Ovládání pístroje CargoMaster, které vede k tomu, e obsluhující osoba je schopna bez vtší námahy pepravovat t ké náklady po schodišti, vy aduje ovšem urité znalosti a dovednosti. Protte si tedy ped prvním uvedením do provozu peliv návod k pou ití a dbejte pitom pedevším na varování a bezpenostní pokyny. Abyste se nejprve s pístrojem CargoMaster a s jeho zacházením seznámili, doporuujeme Vám krátký provoz bez zát e, pop. jen s lehkým nákladem. Pi takové zkoušce nastavte nejmenší mo nou rychlost. Z bezpenostních dvod nesmí být pekroeno nejvyšší mo né zatí ení, které je u pístroje uvedeno. Na poškození zpsobená pekroením nejvyšší povolené zát e nebo nesprávným zacházením s pístrojem, jako jsou napíklad: ohnuté nápravyn pokivené rámy ohnutá dr adla se nevztahuje záruka. 3

4 Ka dý, kdo poprvé vidí pístroj CargoMaster v akci, je nejprve fascinován zpsobem, jakým se pístroj pohybuje pi stoupání do schod a sestupování ze schod. Pi zamyšlení se na tím, jak pístroj CargoMaster funguje, kroutí zpravidla lidé - pedevším odborníci "zatí eni technickým vzdláním" - hlavou. Kdy to, jak pístroj CargoMaster vyjí dí a zase sjí dí schody, lovk nevidí na vlastní oi, musí dojít k závru, e nco takového nem e fungovat. Apesto to funguje. Jak? To je v následujících ádcích krátce popsáno. Centrálním bodem celého pístroje CargoMaster je osa motoru (D3) u hnacího zaízení (A), kolem které se toí zvedací páky (B1 a B2) (viz také kapitolu 3.3 "Popis fungování"). Kola a brzdové válce nejsou na konstrukci pímo pohánny, nýbr se mohou voln otáet kolem své osy. Systém etz a ozubených kol v páce (B1) a v páce motoru (B2) penáší otáivý pohyb osy motoru (D3) tak, e se páka motoru (B2) toí kolem osy motoru (D3) a páka (B1) naopak kolem spojovací osy (D2). Osa (D1), která je spojena se zvedacími rameny, tak dosahuje pohybu, který je u pístroje CargoMaster potebný pro zvedání. Tento pohyb potom napodobují i zvedací ramena (C), která jsou zasazena v koleji (E). Tím, v jakém pomru k sob navzájem stojí ob zvedací páky (B1 a B2), pop. zvedací ramena (C) a konstrukce, jsou nastavovány urité polohy, ve kterých m e CargoMaster pracovat nebo být odstaven. Jak je mo né vyu ívat pohybu zvedacích ramen a konstrukce pístroje CargoMaster pi zdolávání schod, je názorn a podrobn popsáno ní e. 4

5 Pi popisu fungování vycházíme z toho, e se zvedací zaízení pístroje CargoMaster nachází v neutrální pozici. To znamená: Zvedací zaízení i zvedací ramena se nacházejí ve své nejvyšší pozici, jak to ukazuje vyobrazení vedle textu. To je také pozice, ve které se m e CargoMaster pohybovat na rovné ploše a ve které m e být odstaven na své nakládací lopat. Tuto výchozí a základní pozici pístroje CargoMaster v dalším popisu oznaujeme jako pozici 0. První fáze V pozici 0 najedete s pístrojem CargoMaster na nejni ší schod a nastavíte na vypínai s oznaením "nahoru/dol" funkci "nahoru". Motor se zane otáet, tím se zanou otáet iob páky zvedacího zaízení a zvedací ramena se dají do pohybu smrem dol. Zvedací ramena naberou a pevezmou náklad. Motor se toí dále a penosem otáivého pohybu na zvedací ramena je celá konstrukce tlaena vzhru, tedy vytahována. Otáení páky motoru pesahuje pozici 90 a dále pozici 120, zde je ji mo né pozorovat, jak kola pekonávají hranu schodu a dostávají se na další schod. V pozici asi 180 vytáhne zvedací za?ízení celou konstrukci na další schod a celou zát pevezmou zase kola. Tím je ukonena první fáze. Druhá fáze Kdy kola pibli n v pozici 180 pevezmou na dalším schodu zát, jsou zvedací ramena vyta ena pes pozici 210 a 270 také na další schod. V pozici 330 jsou také zvedací ramena ji na dalším schodu, tak e je mo né CargoMaster pitáhnout k okraji dalšího schodu. V poslední pozici 360 je potom ukonena druhá fáze a souasn je dosa eno výchozí pozice 0. Proces zvedání se tak nyní m e opakovat. 5

6 1 = dr adla 2 = vypínas oznaením "nahoru/dol" 3 = otoný knoflík k nastavení rychlosti 4 = vypína s oznaením "zapnuto/vypnuto" 5 = výmnné akumulátory 6 = zvedací rameno 7 = kola 8 = poháncí zaízení 9 = spona s upevovacím šroubem 10 = spirálovitý kabel Technické údaje: C 141 Standard C 141 Vario rozmry se sklopenou / s vysunutou lopatou váha výška: 1380 mm šíka: 450 mm hloubka: 300 / 550 mm konstrukce = 22 kg akumulátory = 4,0 kg výška: mm šíka: 450 mm hloubka: 300 / 550 mm konstrukce = 22,5 kg akumulátory = 4,0 kg nosnost 140 kg 140 kg sada akumulátor 2 x 12 V / 5 Ah (plynotsné) 2 x 12 V / 5 Ah (plynotsné) stejnosmrný motor 24 V 24 V rychlost stoupání/sestupování kapacita jednoho nabití akumulátor 8-30 schod za minutu, kontinuáln regulovatelné poschodí, podle zatí ení 8-30 schod za minutu, kontinuáln regulovatelné poschodí, podle zatí ení Zmny v technických a / nebo optických vlastnostech a vybavení jsou vyhrazeny. 6

7 Ped prvním uvedením do provozu by mly být akumulátory pln nabity. Pi tom postupujte podle popisu v kapitole»nabíjení akumulátor«beschrieben. Stáhnte pomocí vypínae s oznaením "nahoru/dol" zvedací ramena pístroje CargoMaster. Odjistte špikou nohy bezpenostní brzdy. Musíte pitom tlait zajišovací páku co nejvíce smrem nahoru, dokud zajištní nepovolí. Páky brzdy se mohou potom voln pohybovat a brzdové válce sedí na podlaze tak, jak to vidíte vyobrazeno na vedlejší ilustraci. Pevrate pístroj CargoMaster co nejvíce do zadu, nakládací plošina by mla být v tém vodorovné poloze. Bezpenostní brzdy musí nyní zabrat a tím zablokovat kola. Jestli e nelze pístroj v této pozici pomocí dr adel a za pohybu kol tlait dopedu, nýbr jen táhnout dozadu, dosáhli jste úinku brzd, který je potebný pro bezpený provoz. CargoMaster 7

8 Pro bezpené u ívání je dle ité, abyste pesn dodr ovali všechna varování a pokyny uvedené v návodu k obsluze, stejn jako všechna varování a pokyny vyskytující se na pístroji Cargo- Master. Pístroj CargoMaster smí být obsluhován v dy jen jednou (pouenou) osobou. Nesahejte nikdy bhem provozu pod nakládací lopatu. Pezkoušejte ped ka dým zahájením provozu bezpe nostní brzdy. Pro zdoláváním schod smrem nahoru nebo dol odjistte v dy bezpe nostní brzdy. Nejvyšší povolená nosnost uvedená na pístroji nesmí být nikdy pekroena. Ka dý náklad, který je ur en k peprav, musí být zajištn upevovacím pásem. Vyvarujte se provozu pístroje v siln vlhkém prostedí, jako napíklad v dešti, v myce aut apod.; dbejte také na to, aby voda obsa ená v nákladu (nap. v prace) nemohla uniknout a pijít tak do kontaktu s pístrojem, nebo vniklá vlhkost m e u p ístroje vést k poruchám fungování nebo dokonce k úplnému výpadku z provozu. Dojde-li k zablokování poháncích ástí, je nutné pístroj CargoMaster okam it vypnout. Doprava osob pomocí pístroje CargoMaster není povolena. Obsluhujte pístroj CargoMaster jen s ochranným píslušenstvím k tomu ureným. Bhem pestávky v provozu, stejn jako bhem pepravy nebo odstavení pístroje CargoMaster musí být pístroj vypnutý, tzn. vypína musí být v pozici 0". Opravy smjí být provádny jen výrobcem nebo autorizovaným obchodním zástupcem. Pou ívejte jen originální p íslušenství od firmy AAT. Osoby nezletilé nesmjí s pístrojem CargoMaster pracovat (výjimku tvoí osoby starší 16 let, které byly pod dohledem vyškoleny). Dbejte na to, aby olovné akumulátory byly nabíjeny po ka dém pou ití. 8

9 Zacházení s pístrojem CargoMaster C 141 je v tomto ohledu stejné jako zacházení s b ným runím vozíkem. Nevyskytují se zde ádné zvláštnosti, na které by bylo nutno upozornit. 9

10 Stáhnte co nejvíce zvedací ramena pomocí vypínae s oznaením "nahoru/dol", jak to vidíte vyobrazeno na vedlejší ilustraci, a zajistte brzdy. Pístroj CargoMaster C 141 m e být nyní pou íván jako b ný ru ní vozík. 10

11 Stáhnte ped nalo ením co nejvíce zvedací ramena pístroje CargoMasters tj. tak, jak je to ukázáno na vedlejším obrázku. Náklad následn naberete na pístroj tím, e se opete nohou o kryt motoru (na zadní stran zvedacího zaízení uprosted). Potom uchopíte dr adla pístroje a sklopíte celý pístroj Cargo- Master i s nákladem smrem k sob stejn jako u ka dého jiného runího vozíku. 11

12 Sklopte bhem nadzvednutí pístroj CargoMaster do zadu a pak jete a k okraji nakládací plošiny vozidla a to tak, abyste stáli rovn ve vztahu k vozidlu. Uvolnte upevovací pás. Otote vypína s oznaením "nahoru/dol "nahoru tím dostanete CargoMaster do nejvyšší mo né polohy. Sklopte bhem nadzvednutí CargoMaster dopedu smrem k okraji nakládací plošiny, a tím dostane souasn i náklad ásten na nakládací plošinu. Potom pesute náklad zcela na nakládací plošinu vozidla. 12

13 Posute náklad co nejvíce pes okraji nakládací plošiny. Pístroj CargoMaster nastavte do nejvyšší mo né pozice tak, jak je to ukázáno na obrázku, a najete s lopatou pod náklad co nejblí e k okraji nakládací plošiny. Peklopte náklad na CargoMaster a zajistte jej následn upevovacím pásem. 13

14 Proces stoupání do schod zvládnete v krátké dob a bez problém, jestli e se budete dr et následujícího popisu. Nejdíve byste si mli výstup i sestup schod s pístrojem CargoMaster nkolikrát zkusit bez zát e, abyste se s pístrojem a tím, jak pracuje, vbec seznámili. 1 Najete s pístrojem pozpátku ke schodišti a vystupte 2-3 schody. Dbejte pitom na to, abyste kola pístroje CargoMaster pirazili tsn k prvnímu schodu a aby zvedací ramena byla zata ena. CargoMaster 2 Otote vypína s oznaením "nahoru/dol" nahoru tím zane proces stoupání. Motor se toí a zvedací zaízení vytahuje celou konstrukci vetn nákladu. CargoMaster 3 Proces stoupání probíhá ve dvou taktech na ka dém schodu. První takt je ukonen, kdy stojí kola na dalším schodu a kdy zvedací ramena pevezmou zát. 14

15 4 Druhý tak zaíná vyzdvi ením, lépe eeno vyta ením, zvedacích ramen. Dokonen je, kdy zvedací mechanizmus dosáhne na dalším schodu opt své neutrální polohy. Tím, e je CargoMaster stále dr en pod lehkým tlakem, posunuje se automaticky k dalšímu schodu a proces zvedání se nyní opakuje tak, jak bylo popsáno v textu výše, a sice od bodu 2. 15

16 1 Pitlate CargoMaster se zata enými zvedacími rameny tsn k okraji schodu. Odjištné bezpenostní brzdy zabrání tomu, abycargomaster sjel pes okraj schodu. 2 Otote vypína s oznaením "nahoru/dol" do polohy dol a CargoMaster zane sestupovat ze schod. Sestupování ze schod zaíná tím, e se zvedací ramena spustí na další schod. 3 Jakmile zvedací ramena dosednou, zane se celá konstrukce spouštt, a i kola dosednou na další schod. Nyní posute pístroj opt a k okraji schodu, poté se zane sestupování opakovat, jak bylo popsáno v bod 2. CargoMaster 16

17 Otoným vypínaem (pod tlaítkem s oznaením "nahoru/dol") si nastavte takovou rychlost stoupání (sestupování), která je Vám píjemná. Pi manipulaci s t šími bemeny nebo bhem prvního zacházení s pístrojem CargoMaster by tato rychlost mla být co nejni ší. CargoMaster CargoMaster 17

18 Model CargoMaster C 141 je vybaven sklápcí lopatou. Tak je mo né pístroj pohodln pevá et a také pi skladování zabírá jen málo místa. V pípad, e blokování lopaty znateln povolí, musí být dota en šroub, na nm je lopata zavšena. V souvislosti s tím musí být jistící šroub na protjší stran povolen (dva šrouby SW 13). Je také mo né dodat uzávr sepem (tj. šroubem bez hlavy). V normálním postavení je lopata zablokovaná pomocí epu (1). Kdy je páka (2a) otáena z vertikální do horizontální polohy (2b), pohybuje se ep (2c) smrem nahoru, a tím se lopata odblokuje (2d). Odblokovanou lopatu je mo né sklopit smrem nahoru o 90º (3a). V této pozici je také mo né lopatu zablokovat. Jestli e je páka (4a) otoena do vertikální polohy, zapadne ep (4b) do drá ky na lopat a zablokuje ji (4c). 18

19 Díky dr adl m, u nich je mo né nastavit jednak výšku, jednak sklon, je pístroj optimální pro jakýkoliv transport a také objem celého pístroje je výrazn menší ne u standardních vozík. U dr adel je mo né nastavit výšku poté, co se povolí upevovací šrouby na spon. Jestli e je upevovací šroub vyta en pibli n o 6 mm, je mo né posunout destiky spony, a tak uvolnit jeden z blokovacích ep. Dr adlo lze potom sklopit z pvodní svislé polohy dopedu nebo dozadu Sklon je u dr adel nastavitelný tím, e lze blokovací epy zasunout do jednoho ze tí otvor ve spon. 19

20 Pomocné schdky byly vyvinuty speciáln pro CargoMaster aby bylo mo né zdolat i peká ky vyšší ne 50 cm, jako jsou nap. rampy, podesty nebo nakládací plošiny nákladních automobil. Technické údaje pomocné schdky - model O 42 poet schdk 3 4 pomocné schdky - model O 43 výška lo né plochy (C) 45 cm a 55 cm 60 cm a 70 cm maximální zát v pohybu (D) 350 kg 350 kg minimální nutná plocha opru (B) rozptí (A) 80 cm 100 cm 15 cm 15 cm váha ca. 12,5 kg ca. 16,5 20

21 Vpípad, e musíte CargoMaster nkdy pou ívat v nepetr itém provozu, to znamená v provozu bez dostateného mno ství pestávek k nabíjení akumulátor, doporuuje se pou ívat k pohánní pístroje CargoMaster výmnné akumulátory. Jedna sada akumulátorse potom nachází v pístroji, zatímco ve stejnou dobu je druhá sada nabíjena. CargoMaster C 141 je sériov koncipován pro provoz s výmnnými akumulátory, b n je dodáván s jednou sadou akumulátor. Další sadu akumulátor k výmn je mo né dodat jako p íslušenství. Jestli e chcete vymnit sadu akumulátor, vypnte nejdíve CargoMaster C 141. Potom vytáhnte sadu akumulátor pomocí rukojeti na ní umístné z její dr áku, v nm je umístna, a následn vsute do dr áku novou, pln nabitou sadu akumulátor. CargoMaster CargoMaster 21

22 CargoMaster není nároný na údr bu a nevy aduje tém ádnou zvláštní péi. Stejn tak gelové olovné akumulátory nepotebují ádnou zvláštní péi, u pístroje se nevyskytují místa, která by musela být mazána, pouze poháncí etz byml být obas uta en tak, jak je to popsáno v píslušném odstavci. Dv elektronické pojistky se nacházejí na levé stran krytu akumulátor, jedna jemná pojistka potom na pravé stran poháncího zaízení. Pi výmn pojistek nemusí být tedy vbec kryty otevírány. Vyjmte sadu akumulátor z pístroje a otevete ji (odšroubováním). Poté uvolnte kontakty a vyjmte akumulátory. Bhem vkládání akumulátor nových dbejte pi pipojování na správné napojení polarity. 22

23 Neistoty na kontaktech akumulátor mohou vést k poruchám fungování nebo dokonce k úplnému výpadku pístroje z provozu. Pi odstranní tchto neistot vyjmte sadu akumulátor zpístroje; na spodní stran sady akumulátor se nachází zásuvka se tymi kontaktními místy. Odpovídající zástrka se nachází ve form plastového ípku nahoe na poháncím zaízení. Neistoty odstraníte nejlépe pomocí stlaeného vzduchu, a to tak, e vyfoukáte jak zásuvku, tak zástrku, následn nastíkejte oištná místa sprejem ureným k ošetování kontaktních míst. etzy musí být dota eny nejpozdji, kdy je pi procesu stoupání pozorovatelné cuknutí pístroje v jeho nejvyšším bod, znamená to toti, e v systému vznikl prostor, který musí být dota ením odstrann. To znamená, e v závislosti na etnosti pou ívání pístroje a na míe zat ování pístroje by mlo být v pravidelných intervalech kontrolováno, nakolik jsou zvedací páky uvolnny Ê. Vypnte CargoMaster v pozici, kdy jsou zvedací ramena zata ena (tj. bez kontaktu s podlahou) a pokuste se zvedací ramena otáetê. Malý prostor pro pohyb je pitom normální; a kdy je taková uvolnnost patrná i bhem procesu zvedání, musí být etzy ve zvedacích ramenech dota eny Ê. etzy dotáhnete tak, e uvolníte 6 imbusových šroub Ì budete otáet napínacím zaízením Ë ve smru hodinových ruiek tak dlouho, dokud etz není zeteln napnutý. Potom onch 6 imbusových šroub Ì zase dotáhnet. 23

24 Ob gelové olovné akumulátorové baterie pístroje CargoMaster (krátce oznaovány jako olovné akumulátory) jsou plynotsné, dobíjitelné a vysoce kvalitní. Také ony nevy adují ádnou zvláštní péi. ivotnost olovných akumulátor je do velké míry závislá na cyklech nabíjení a vybíjení; tak mohou být olovné akumulátory nap. více ne 1000krát pou ity s ásteným vybitím a více ne 200krát m e být získána plná kapacita baterie, v pípad, e nedochází k úplnému vybití. Úplné vybití olovných baterií vede nejen ke ztrátám kapacity, ale zkracuje také jejich ivotnost. Sna te se tedy takovému úplnému vybití zabránit - nenechávejte nikdy CargoMaster stát zapnutý. Olovné akumulátory pístroje CargoMaster by mly být po ka dém ásteném vybití, tzn. po ka dém pou ití nabíjeny. Olovné akumulátory podléhají tzv. samovolnému vybíjení. Proto by mly být - v dy, je-li to mo né - napojeny na automatické nabíjecí zaízení firmy AAT Alber. Díky automatickému ízení nabíjecího zaízení, které po nabití olovných akumulátor pepne na program "uchování nabití", není mo né, aby byly akumulátory nabity více, ne je pot eba, a tím poškozeny. Olovné akumulátory pístroje CargoMaster mohou být vybíjeny a nabíjeny v jakékoli situaci. Jsou tedy stejn bezpené jako suché baterie a byly smrnicemi DOT a IATA povoleny i pro leteckou dopravu. Píle itostné ištní kontaktních míst (viz kapitolu "Pée a údr ba") je doporuováno, nebo zneištná kontaktní místa mohou být píinou poruch fungování. 24

25 Chcete-li nabít akumulátory, vyjmte výmnný akumulátor ze zvedacího zaízení a napojte jej pomocí speciálního nabíjecího kabelu firmy AAT Alber na nabíjecí pístroj firmy AAT Alber. CargoMaster Olovné akumulátory mohou být nabíjeny také v nákladním vozidle pomocí nabíjecího rozvodového zaízení (lze dodat jako píslušenství) zapalovaem cigaret, nebo pomocí nabíjecího zaízení ze sít?. Pi nabíjení ve vozidle dosáhnete nabití asi 80 % (se síovým nabíjecím zaízením 100 %) plné kapacity. Automatické síové nabíjecí zaízení pepne na program "udr ení nabití", jestli e jsou olovné akumulátory pln nabity; pesa ení nejvyšší povelení hodnoty nabití je tedy vyloueno. CargoMaster CargoMaster 25

26 Firma AAT Alber Antriebstechnik GmbH poskytuje na své produkty typu CargoMaster (s výjimkou olovných akumulátor) a veškeré píslušenství záruku na dobu jednoho roku od data pevzetí, ruíme tak za to, e se u produkt neobjevují vady materiálu a chyby zpsobené pi zpracování. Na olovné akumulátory - u nich se pedpokládá odpovídající pé?e - poskytuje firma AAT Alber Antriebstechnik GmbH záruku na dobu šesti msíc od data pevzetí. Záruka na pístroj CargoMaster se nevztahuje na vady, které nastaly v dsledku: nevhodné nebo nedostaující údr by p ístroje zákazníkem. neoprávnných úprav nebo takového pou ívání, ke kterému pístroj není uren. zat ování p ístroje CargoMaster náklady t šími, ne je uvedená maximální nosnost. nesprávného nabíjení olovných akumulátor. Firma AAT Alber Antriebstechnik GmbH není jako výrobce pístroje CargoMaster odpovdná za pípadné škody v pípad, e: CargoMaster byl nesprávn pou íván. opravy, pop., úpravy byly provádny neoprávnnými osobami. CargoMaster nebyl pou íván v souladu s tímto návodem k pou ití. na CargoMaster byly napojeny, pop. s ním spojeny cizí díly. díly patící k pístroji CargoMaster byly odmontovány. CargoMaster byl zat ován b emeny t šími, ne je uvedená maximální nosnost. 26

27 Informace o hluku/vibracích Hladina akustického tlaku A nepevyšuje typických 70 db (A). Vá ená hodnota akcelerace, které jsou vystaveny horní konetiny, le í, jak je b né, pod hodnotou 2,5 m/s 2. Prohlášení o shod (certifikát CE) Firma AAT Alber Antriebstechnik GmbH tímto prohlašuje, e produkty typu CargoMaster odpovídají píslušným stanovením smrnice EG 89/392/EWG, dodatek 1. CE 95 CE Markus Alber (vedoucí podniku) Poznámka Na základ stálého vývoje produkt firmy AAT Alber Antriebstechnik GmbH jsou zmny ve zde uvedených technických údajích vyhrazeny. AAT Alber Antriebstechnik GmbH Postfach D Albstadt Telefon Fax

Návod k obsluze. CargoMaster A 142/310

Návod k obsluze. CargoMaster A 142/310 Návod k obsluze CargoMaster A 142/310 1 Obsah 2. Úvod 3. Krátký p ehled 3.1 Obecn 3.2 Princip fungování 3.3 Popis fungování 3.4 Popis modelu A 142 3.5 Popis modelu A 310 4. P ed uvedením do provozu 4.1

Více

Flexibilní pomůcka pro transport. Problémy s přepravou chytře vyřešeny

Flexibilní pomůcka pro transport. Problémy s přepravou chytře vyřešeny Flexibilní pomůcka pro transport Problémy s přepravou chytře vyřešeny C www.aat-online.de Při časté přepravě těžkých předmětů, jež částečně dokonce převyšují vlastní hmotnost těla, může docházet k úrazům

Více

Magnetický rotoped MAGNETIC PG100

Magnetický rotoped MAGNETIC PG100 Magnetický rotoped MAGNETIC PG100 1 !" #" # " $% "!#&#" # ' ()!# * % + # ### )#,! - '%# ""# (.%# / #"!% $!"#! " 0"!"! " ""!1+# +, " # 2 34 5667,%% 89!##,!# # $ % ## %0 % 0% #: " "% -##;# #+ -"# 0 : # ##%#!"

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prodloužený servisní zvedák 10t, s nožní pumpou 26837

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prodloužený servisní zvedák 10t, s nožní pumpou 26837 UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prodloužený servisní zvedák 10t, s nožní pumpou 26837 DLEŽITÉ: TENTO UŽIVATELSKÝ NÁVOD SI PELIV PETTE, ABY JSTE ZAJISTILI BEZPENÉ A EFEKTIVNÍ POUŽITÍ TOHOTO ZAÍZENÍ. UPOZORNNÍ!!! 1. Toto

Více

Uživatelská píruka. Akumulátorová vrtaka /šroubovák 14,4V k. 3892AB

Uživatelská píruka. Akumulátorová vrtaka /šroubovák 14,4V k. 3892AB Uživatelská píruka tte prosím tyto instrukce peliv a dbejte na pelivé a efektivní používání tohoto výrobku Akumulátorová vrtaka /šroubovák 14,4V k. 3892AB Naptí 14,4V Volnobžné otáky 0-300 / 1000 ot./min.

Více

Balancéry TECNA typ 9346-9350

Balancéry TECNA typ 9346-9350 Balancéry TECNA typ 9346-9350 Návod k obsluze a údržbě Typ Nosnost Délka Váha lanka balancéru 9346 2 4 kg 2500 mm 3 9347 4 6 kg 2500 mm 3,3 9348 6 8 kg 2500 mm 3,6 9349 8 10 kg 2500 mm 3,8 9350 10-14 kg

Více

Veterinární stůl VT 804ON

Veterinární stůl VT 804ON Veterinární stůl VT 804ON Výrobce: CIRA cz. spol. s r. o., Hradišťská 149, 538 25 Nasavrky, Česká republika, IČ. 288 14 193 Prohlášení o shodě: podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES (nařízení

Více

Vrtací a bourací kladivo BBMH 1100

Vrtací a bourací kladivo BBMH 1100 Version. česky Vrtací a bourací kladivo BBMH 00 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 5209 Art.-Bez.: BBMH00 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

PF 400 Návod k použití

PF 400 Návod k použití - 1 - PF 400 Návod k použití - 2 - obsah strana 1. Montáž, instalace 3 2. Pokyny ped použitím 3 3. Použití 6 4. Údržba a seízení pák a motoru 8 5. Uložení stroj 10 6. Jak ešit problémy 10 7. Bezpenostní

Více

Balancéry Tecna typ 9354 9359

Balancéry Tecna typ 9354 9359 Balancéry Tecna typ 9354 9359 Návod k obsluze a údržbě Typ Nosnost Délka Váha Váha lanka balancéru s obalem 9354 4 7 2000 5 5,8 9355 7 10 2000 5,5 6,3 9356 10 14 2000 5,5 6,3 9357 14 18 2000 6,5 7,3 9358

Více

Kompresorové ledničky

Kompresorové ledničky EBERSPÄCHER PRAHA S.R.O. Pod Višňovkou 29 140 00 Praha 4 Tel.: 234 035 800 Fax: 234 035 820 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher.com Kompresorové ledničky NÁVOD NA POUŽITÍ Pozor Před použitím ledničky

Více

5.6.16. Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí

5.6.16. Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí 5.6.16. Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/stroje-technicka-zarizenipristroje-a-naradi Bezpečnost pro stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí

Více

Olomouc, INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKNÍ A OBCHODNÍ SPOLENOST ŠTPÁNOV, MŠ SÍDLIŠT 555 - REALIZACE ENERGETICKÝ ÚSPORNÝCH OPATENÍ

Olomouc, INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKNÍ A OBCHODNÍ SPOLENOST ŠTPÁNOV, MŠ SÍDLIŠT 555 - REALIZACE ENERGETICKÝ ÚSPORNÝCH OPATENÍ Olomouc, epínská 234/82 779 00 Olomouc Tel.: +420 585 706 111 Tel/fax: +420 585 413 064 e-mail: idop@idop.cz www.idop.cz INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKNÍ A OBCHODNÍ SPOLENOST STAVBA: ŠTPÁNOV, MŠ SÍDLIŠT

Více

Návod na obsluhu a údržbu. navíjecího bubnu s hadicí. typ SA 10. Obj. č. D 312 540

Návod na obsluhu a údržbu. navíjecího bubnu s hadicí. typ SA 10. Obj. č. D 312 540 Návod na obsluhu a údržbu navíjecího bubnu s hadicí typ SA 10 Obj. č. D 312 540 Listopad 2004 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Před tím, než začnete se zakoupeným navíjecím

Více

Elektro naviják BESW3000

Elektro naviják BESW3000 Version 1.1 česky Elektro naviják BESW3000 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 27835 Art.-Bez.: BESW3000 Obsah: Prohlášení o shodě EU Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Pásová bruska SB 180

Pásová bruska SB 180 Návod na obsluhu a údržbu Pásová bruska SB 180 Obj. č. N16000514 str.1 ze 10 OBSAH 1 VŠEOBECNÉ INFORMACE... 3 2 VYBALENÍ.3 3 ÚČEL A POUŽITÍ... 3 4 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 3 4.1 NEBEZPEČNÍ HROZÍCÍ

Více

Návod k používání stříkací pistole Typ FP - HVLP

Návod k používání stříkací pistole Typ FP - HVLP Návod k používání stříkací pistole Typ FP - HVLP Obj.-č. D 030 073 Stav k 06/00 G 880 333 Duben 2002 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru v náš výrobek. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé životnosti

Více

Návod k použití SMI 69M15 EU B-967-01

Návod k použití SMI 69M15 EU B-967-01 Návod k použití SMI 69M15 EU B-967-01 Na tomto obrázku je vyobrazen max. poet mycích program a speciálních funkcí. Píslušné programy Vašeho spotebie si, prosím, zjistte na ovládacím panelu. cs Pípadné

Více

Obsah 1. BEZPENOSTNÍ UPOZORNNÍ

Obsah 1. BEZPENOSTNÍ UPOZORNNÍ Obsah 1. Bezpenostní upozornní...2 2. Bezpenostní pokyny...2 3. Úvod...3 4. Technická data...3 5. Princip funkce vaku...4 6. Použití pístroje... 5 7. Výkon...6 8. Doporuený funkní test...7 9. ištní a sterilizace...8

Více

NÁVOD K POUŢITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŢBA PRO MECHANICKÝ KLÍN

NÁVOD K POUŢITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŢBA PRO MECHANICKÝ KLÍN BRANO a.s., 747 41 Hradec nad Moravicí Česká republika tel.:+420/ 553 632 316, 553 632 303 http://www.brano.eu; zz-info@brano.eu; info@brano.eu NÁVOD K POUŢITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŢBA PRO

Více

Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60. Obsah Strana. 1. Úvod

Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60. Obsah Strana. 1. Úvod Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60 Obsah Strana 1. Úvod... 2 2. Účel použití transformátoru... 3 3. Bezpečnostní předpisy... 4 4. Součásti transformátoru... 5 Přední

Více

Návod na obsluhu a instalaci kulového kohoutu, elektricky poháněného

Návod na obsluhu a instalaci kulového kohoutu, elektricky poháněného Návod na obsluhu a instalaci kulového kohoutu, elektricky poháněného typ KHE 3/4 Obj. č. B 111 157 typ KHE 1 Obj. č. B 111 158 typ KHE 1 1/4 Obj. č. B 111 159 typ KHE 1 1/2 Obj. č. 111 160 typ KHE 2 Obj.

Více

Regulaní servopohon pro otopná tlesa

Regulaní servopohon pro otopná tlesa 2 700 Regulaní servopohon pro otopná tlesa SSA955 Bezdrátov ízený servopohon pro termostatické ventily Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Bateriové napájení bžnými lánky 1.5 V velikosti

Více

Návod na obsluhu. Fig. 1 PI-KO

Návod na obsluhu. Fig. 1 PI-KO Návod na obsluhu Fig. 1 PI-KO Obr. 1 Obr. 2 Otevřeno - Zavřeno Regulace primárního a sekundárního vzduchu Obsah 1. Techn. údaje str. 2 2. Důležité informace str. 2 3. Obsluha krbových kamen str. 3 4. Přehled

Více

Trubkový dveřní zavírač model RTS neviditelný dveřní zavírač

Trubkový dveřní zavírač model RTS neviditelný dveřní zavírač Trubkový dveřní zavírač model RTS neviditelný dveřní zavírač Trubkový dveřní zavírač DICTATOR model RTS je zabudován do dveří, takže je prakticky neviditelný. Pouze když jsou dveře otevřené, můžete spatřit

Více

Práce s motorovou pilou u jednotek požární ochrany

Práce s motorovou pilou u jednotek požární ochrany Práce s motorovou pilou u jednotek požární ochrany Vypracovali: Kamil Sokoláø, Milan Vlášek Autoøi: Kamil Sokoláø, Milan Vlášek Vydalo nakladatelství Hasièi, s. r. o., v Novém Mìstì nad Metují 2006 Grafická

Více

POKYNY BOZP a EMS pro DODAVATELE

POKYNY BOZP a EMS pro DODAVATELE POKYNY BOZP a EMS pro DODAVATELE - vjezd do objektu - vyhodnocení rizik - pohyb po objektu - používání osobních ochranných pracovních prostředků - pravidla nakládky, vykládky a manipulace se zbožím Tento

Více

Návod na obsluhu a údržbu. nýtovacích kleští v kufříku. Obj. č. D 322 315

Návod na obsluhu a údržbu. nýtovacích kleští v kufříku. Obj. č. D 322 315 Návod na obsluhu a údržbu nýtovacích kleští v kufříku Obj. č. D 322 315 Říjen 2002 Vážený zákazníku děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Před tím, než začnete s nýtovacími kleštěmi pracovat

Více

SC 61 detektor kovů baterie 9V (PP3) dobíjecí NI Mh baterie (volitelné příslušenství) nabíječka (volitelné příslušenství)

SC 61 detektor kovů baterie 9V (PP3) dobíjecí NI Mh baterie (volitelné příslušenství) nabíječka (volitelné příslušenství) SC 61 a SC 61 Z RUČNÍ DETEKTOR KOVŮ NÁVOD K POUŽITÍ 5 3 4 2 1 1 2 3 4 SC 61 detektor kovů baterie 9V (PP3) dobíjecí NI Mh baterie (volitelné příslušenství) nabíječka (volitelné příslušenství) Stručný popis

Více

Čisticí stroje. Komfortní práce 5 6 Snadná přeprava. 1 Nízká spotřeba elektřiny při provozu. 4 Vždy vhodný čisticí prostředek.

Čisticí stroje. Komfortní práce 5 6 Snadná přeprava. 1 Nízká spotřeba elektřiny při provozu. 4 Vždy vhodný čisticí prostředek. Čisticí stroje Komfortní práce 5 6 Snadná přeprava 1 Nízká spotřeba elektřiny při provozu 4 Vždy vhodný čisticí prostředek Zvýšená životnost 3 2 Nízké opotřebení Technika 1 Regulace tlaku/průtoku na přístroji

Více

Originál návodu BE 6 BE 10

Originál návodu BE 6 BE 10 Originál návodu BE 6 BE 10 2 3 4 Návod k použití Vážený zákazníku, Děkujeme Vám za důvěru, se kterou jste se při výběru Elektrického nářadí, obrátili na značku Metabo. Každé elektrické nářadí firmy Metabo

Více

12392_12396cz_#431-2005_03/05bt Montáž a návod pro obsluhu plynového grilu s lávovými kameny Èíslo výrobku 12392 & 12396 Pøed zprovoznìním tohoto vysoce kvalitního grilu si prosím peèlivì pøeètìte tento

Více

velkoobchod s nářadím Hořák na PB 600 mm s hadicí a rychloventilem. kat. č. 87640125 Návod k použití Model:

velkoobchod s nářadím Hořák na PB 600 mm s hadicí a rychloventilem. kat. č. 87640125 Návod k použití Model: velkoobchod s nářadím Hořák na PB 600 mm s hadicí a rychloventilem. kat. č. 87640125 Návod k použití Model: Pokyny Než začnete výrobek používat, pečlivě pročtěte návod k obsluze. K tomu, aby výrobek náležitě

Více

FROTT s.r.o. Okružní pila na dřevo - typ HVP 60 A. 5. září 2014 frott@frott.cz

FROTT s.r.o. Okružní pila na dřevo - typ HVP 60 A. 5. září 2014 frott@frott.cz FROTT s.r.o Okružní pila na dřevo - typ HVP 60 A Manuál 5. září 2014 frott@frott.cz Obsah 1 Uvedení stroje do provozu 2 1.1 Připojení stroje na elektrickou síť.............................. 2 1.2 Uvedení

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Pojízdný stojan motor skládací 26922 NOSNOST 680 kg

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Pojízdný stojan motor skládací 26922 NOSNOST 680 kg UŽIVATELSKÝ NÁVOD Pojízdný stojan motor skládací 26922 NOSNOST 680 kg UPOZORNNÍ PED POUŽITÍM STOJANU SI POZORN PETTE A NÁSLEDUJTE VŠECHNY UPOZORNNÍ A INSTRUKCE. NEPEKRAUJTE POVOLENOU NOSNOST. POUŽÍVEJTE

Více

Návod na použití. Montážní šroubovák s automatickým podavačem SDR 401

Návod na použití. Montážní šroubovák s automatickým podavačem SDR 401 Návod na použití Montážní šroubovák s automatickým podavačem SDR 401 RYOBI SDR-401 Šroubovák s automatickým podavačem Návod k použití Popis 1. Spínač 2. Zámek spínače 3. Hloubkoměr 4. Šroub hloubkoměru

Více

HAWGOOD. Hmotnost dveří až přes 100 kg, podle typu Šířka dveří

HAWGOOD. Hmotnost dveří až přes 100 kg, podle typu Šířka dveří HAWGOOD závěsy pro Kyvadlové závěsy DICTATOR typu HAWGOOD zavírají hladce a rychle a drží je zavřené. Krátkým zatlačením na dveře je opět ihned zavřete. Díky tomu jsou vhodné zejména pro dveře ve frekventovaných

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 57 08 22 Účel použití čerpadla Výkonné a robustní čerpadlo k vyprazdňování zahradních rybníčků, k čerpání vody ze sklepů, plaveckých bazénků, vsakovacích jam nebo ze zaplavených

Více

Hoblíky s nízkým úhlem (výbrusem nahoru)

Hoblíky s nízkým úhlem (výbrusem nahoru) Hoblíky s nízkým úhlem (výbrusem nahoru) Hoblíky s nízkým úhlem Veritas, jsou univerzálními a účelnými pomocníky pro práci se dřevem. Uložení želízka výbrusem směrem nahoru (bevel up) umožňuje měnit úhel

Více

Stupeň vzdělání: II. st. - 8., 9. tř. Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví

Stupeň vzdělání: II. st. - 8., 9. tř. Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Téma: Posilovací cviky - břišní, hýžďové svaly, svaly zad Anotace: Materiál, který slouží k podpoře praktické části. Popisuje cviky, které posilují zanedbané oslabené svaly, a tím zajišťuje správné držení

Více

SBOČKA DOPRAVNÍCH POTRUBÍ RK 12 0645

SBOČKA DOPRAVNÍCH POTRUBÍ RK 12 0645 Technické podmínky 1 RK 12 0645 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO SBOČKA DOPRAVNÍCH POTRUBÍ RK 12 0645 POČET STRAN: 7 Revize č. 0 PLATÍ OD: 09/2011 Technické podmínky 2 RK 12 0645 Tyto technické podmínky

Více

NR-AMX10. Návod na instalaci a provoz

NR-AMX10. Návod na instalaci a provoz NR-AMX10 Návod na instalaci a provoz NR-AMX10 je tříbodový kompaktní regulátor topení s chováním PI, který závisle na vnější teplotě reguluje teplotu média v přívodní větvi. NRAMX10 může příslušně navrženou

Více

Masážní a zeštíhlovací pás H4304. Návod k použití

Masážní a zeštíhlovací pás H4304. Návod k použití Masážní a zeštíhlovací pás H4304 Návod k použití Vážení zákazníci, před použitím výrobku si prosím důkladně přečtěte instrukce v tomto návodu. Najdete zde důležitá bezpečnostní upozornění ohledně používání

Více

Pro perfektní broušení.

Pro perfektní broušení. 134 Oscilační, excentrické a Delta-brusky Pro perfektní broušení. FLEX oscilační bruska OS 80-2/OSE 80-2 a FLEX Delta-bruska OD 100-2/ODE 100-2 jsou vhodné především pro opracování malých ploch, rohů a

Více

SOLÁRNÍ HODINKY FUNK Číslo artiklu: 58 28 986 Návod k použití

SOLÁRNÍ HODINKY FUNK Číslo artiklu: 58 28 986 Návod k použití SOLÁRNÍ HODINKY FUNK Číslo artiklu: 58 28 986 Návod k použití Základní vlastnosti: 1. solární napájení 2. rádiově ovládaný čas pro Německo, Anglii, USA a Japonsko 3. klasické analogové zobrazení 4. věčný

Více

VÝSUVNÝ SLOUP DO 600MM. Návod Na instalaci a obsluhu

VÝSUVNÝ SLOUP DO 600MM. Návod Na instalaci a obsluhu Bollard VÝSUVNÝ SLOUP DO 600MM Návod Na instalaci a obsluhu Model MPIE2 bez osvělení led MPIE10 s osvětlením led MotoR WiNG400 WiNG400 Napájecí napětí 12vdc 12vdc Jmenovitý výkon 60 W 60 W Příkon 1,2 a

Více

Návod na použití GARDENA ponorné tlakové čerpadlo 4000/5 Inox č.v. 1479-20

Návod na použití GARDENA ponorné tlakové čerpadlo 4000/5 Inox č.v. 1479-20 Návod na použití GARDENA ponorné tlakové čerpadlo 4000/5 Inox č.v. 1479-20 Vítejte v zahradě GARDENA... Přečtěte si pozorně tento návod a dodrţujte pokyny, které jsou v něm uvedené. Pomocí našeho návodu

Více

NÁVOD K OBSLUZE KOLÍKOVAČKA TRIJOINT ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE KOLÍKOVAČKA TRIJOINT ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

c s m 50, 70, 120 pohon pro garážová vrata autorizovaný prodejce

c s m 50, 70, 120 pohon pro garážová vrata autorizovaný prodejce c s m 50, 70, 120 pohon pro garážová vrata autorizovaný prodejce 1 2 3 4 5 6 7 8 TYP c s m 50 c s m 70 c s m 70 Ř c s m 120 Napájecí napětí 230 V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz Napětí motoru 12/24V/DC

Více

Převodník tlaku P 40 Návod k použití

Převodník tlaku P 40 Návod k použití Process and Machinery Automation Převodník tlaku P 40 Návod k použití 1. BEZPEČNOST PŘÍSTROJE Tento přístroj byl vyroben a přezkoušen dle DIN 57411 část 1 / VDE 0411 část 1 "Opatření pro ochranu elektrických

Více

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRO. čistící pistole s tlakovou nádobou obj. č. AA 5000 rozprašovací čistící pistole obj. č. AA 3080

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRO. čistící pistole s tlakovou nádobou obj. č. AA 5000 rozprašovací čistící pistole obj. č. AA 3080 autorizovaný distributor NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRO čistící pistole s tlakovou nádobou obj. č. AA 5000 rozprašovací čistící pistole obj. č. AA 3080 AA 5000 AA 3080 ATMOS Chrást, s.r.o.; Plzeňská 168;

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ROLETOVÝCH MŘÍŽÍ

NÁVOD K POUŽITÍ ROLETOVÝCH MŘÍŽÍ MALKOL CZO,spol. s r.o,bušovice4,33824 Břasy 1 NÁVOD K POUŽITÍ ROLETOVÝCH MŘÍŽÍ Děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro výrobek firmy MALKOL CZO spol. s r.o. Pro vaší plnou spokojenost je provedena odborná

Více

6304 2971 02/2005 CZ Pro odbornou firmu. Montážní návod. Rychlomontážní sada otopných okruhů KAS 1 Logano G225. Před montáží pozorně pročtěte

6304 2971 02/2005 CZ Pro odbornou firmu. Montážní návod. Rychlomontážní sada otopných okruhů KAS 1 Logano G225. Před montáží pozorně pročtěte 604 2971 02/2005 CZ Pro odbornou firmu Montážní návod Rychlomontážní sada otopných okruhů KAS 1 Logano G225 Před montáží pozorně pročtěte Obsah 1 Pokyny....................................................

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Mycí stl 50L se zásobníkem 65L 26962

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Mycí stl 50L se zásobníkem 65L 26962 UŽIVATELSKÝ NÁVOD Mycí stl 50L se zásobníkem 65L 26962 Prvním použitím tohoto výrobku uživatel svou svobodnou vlí stvrzuje, že tento manuál ádn prostudoval, pochopil všechny náležitosti a seznámil se se

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Novinky Jaro 2012 Nabídka je platná od 1. 5. 2012

Novinky Jaro 2012 Nabídka je platná od 1. 5. 2012 Novinky Jaro 2012 Nabídka je platná od 1. 5. 2012 Silný vrtací šroubovák s kompaktními akumulátory ASV 14 A (2x 1,3 Ah) vhodný pro aplikace s vysokými nároky na výkon při nízké hmotnosti stroje nový silnější

Více

URČENÍ FUNKCE POPIS REGULÁTORU Upozornění!

URČENÍ FUNKCE POPIS REGULÁTORU Upozornění! URČENÍ SOLARIS RRT 05.1 je určen k regulaci jednoduchých solárních systémů, u kterých je zdrojem tepla soustava kolektorů a teplo, vyrobené v kolektorech je určeno pro jedno místo spotřeby. Tím může být

Více

2. ÚČEL POUŽITÍ PŘÍSTROJE...

2. ÚČEL POUŽITÍ PŘÍSTROJE... Obsah Strana 1. ÚVOD... 3 2. ÚČEL POUŽITÍ PŘÍSTROJE... 3 Detektor kouře Obj. č.: 75 01 70 3. VÝBĚR MÍSTA MONTÁŽE... 3 MONTÁŽ DETEKTORŮ KOUŘE V JEDNOPODLAŽNÍM DOMĚ (BYTĚ)... 4 MONTÁŽ DETEKTORŮ KOUŘE VE

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ sekních vrat typ iso 9-2/ iso 20-2 s tažnými pružinami - demontované provedení výrobku

NÁVOD NA MONTÁŽ sekních vrat typ iso 9-2/ iso 20-2 s tažnými pružinami - demontované provedení výrobku NÁVOD NA MONTÁŽ sekních vrat typ iso 9-2/ iso 20-2 s tažnými pružinami - demontované provedení výrobku Montáž provádí pouze kvalifikované montážní et!! Záruka výrobního závodu zaniká v pípad neodborn provedené

Více

MONTÁŽE PUŠKOHLEDŮ 1

MONTÁŽE PUŠKOHLEDŮ 1 MONTÁŽE PUŠKOHLEDŮ 1 Montáže puškohledů FOMEI Montáže FOMEI pro instalaci zaměřovacích dalekohledů jsou vyvinuty s důrazem na maximální jednoduchost, vysokou tuhost a spolehlivost. Hlavní znaky montáží

Více

Návod k montáži Ohřev odtoku vany kondenzátu Venkovní jednotka BWL-1S(B)-07/10/14 Strana 2 8

Návod k montáži Ohřev odtoku vany kondenzátu Venkovní jednotka BWL-1S(B)-07/10/14 Strana 2 8 Návod k montáži Ohřev odtoku vany kondenzátu Venkovní jednotka BWL-1S(B)-07/10/14 Strana 2 8 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tel. +49(0)8751/74-0 Fax +49(0)8751/74-1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Více

6. Bytové domy I. Bytové domy I. 1/29

6. Bytové domy I. Bytové domy I. 1/29 6. Bytové domy I. 6.1 Charakteristika, výhody, nevýhody 6.2 Odstupové vzdálenosti a tídní BD 6.3 Funkní lenní a prostory bytového domu vstupní prostory domovní komunikace domovní vybavení venkovní doplkové

Více

GFR 280 # 86018 D GB F DK CZ SK NL I. Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers

GFR 280 # 86018 D GB F DK CZ SK NL I. Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers GFR 280 D GB F DK CZ SK NL I NOR S # 86018 Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen www.guede.com Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers www.guede.com UNICORE nářadí s.r.o.

Více

Benzínové řezačky spár

Benzínové řezačky spár Výkopy a demolice jako stavební proces: Wacker Neuson nabízí vše, co potřebují profesionálové Praktické rozbrušovačky a kladiva od společnosti Wacker Neuson šetří na nákladech, nikoli však na výkonu. Jsou

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 23 25 60 www.conrad.sk. Obj..: 23 25 60

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 23 25 60 www.conrad.sk. Obj..: 23 25 60 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 23 25 60 www.conrad.sk Obj..: 23 25 60 Vhodné pre deti od 3 rokov! Vážení zákazníci! Koup dálkov ízeného modelu bylo velmi dobré rozhodnutí. Jsme

Více

Vodopád Hagen Exo Terra EX

Vodopád Hagen Exo Terra EX Vodopád Hagen Exo Terra EX Čerpadlo součástí balení Vodopád přírodního vzhledu, který může být integrován do jakéhokoliv typu terária Stimuluje přirozené chování plazů při pití Zvyšuje vlhkost vzduchu

Více

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ Charakteristika a použití Příhradový regál SUPERBUILD je určen pro zakládání všech druhů palet, přepravek a beden všech rozměrů a pro ukládání kusového, volně

Více

1. Účel použití. Univerzální hořáky (27kW až 90kW)

1. Účel použití. Univerzální hořáky (27kW až 90kW) 1. Účel použití Univerzální hořáky (27kW až 90kW) Univerzální hořáky jsou určeny pro spalování tuhých paliv do zrnitosti 30mm. Hořáky jsou konstruovány tak, že k běžným materiálům, jako je hnědé uhlí ořech

Více

PĜepínání (obr. 7) PĜepínání zpčtného chodu (obr. 8) ZmČna otáþek (obr. 9) Volba režimu þinnosti (obr. 10)

PĜepínání (obr. 7) PĜepínání zpčtného chodu (obr. 8) ZmČna otáþek (obr. 9) Volba režimu þinnosti (obr. 10) 5. Dobíjení baterie pĝi poruše chladícího systému. Doba nabíjení takové baterie je delší než obvykle. Udržovací dobíjení Ponecháte-li aku þlánek v nabíjeþce, pĝepne se nabíjeþka do režimu udržovacího dobíjení,

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY 1. Obecný popis ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115A ATERM 1 Měřicí zařízení DEL2115A je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a provádět

Více

Dokumentaní píruka k aplikaci. Visor: Focení vzork. VisorCam. Verze 1.0

Dokumentaní píruka k aplikaci. Visor: Focení vzork. VisorCam. Verze 1.0 Dokumentaní píruka k aplikaci Visor: Focení vzork VisorCam Verze 1.0 ervenec 2009 Modul Focení vzork slouží k nafocení vzork 1. Prostednictvím této aplikace je provádna veškerá práce s fotoaparátem pístroje

Více

MANUÁL HORIZONTÁLNÍ MAX 25. SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín. Tel./fax: 571 405 601. Manuál 6 ( 1/2006)

MANUÁL HORIZONTÁLNÍ MAX 25. SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín. Tel./fax: 571 405 601. Manuál 6 ( 1/2006) MANUÁL HORIZONTÁLNÍ INTERIÉROVÉ ŽALUZIE Tel./fax: 571 405 601 SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín Manuál 6 ( 1/2006) 1. ÚČEL POUŽITÍ Žaluzie představuje další krok ve vývoji řetízkově ovládaných

Více

BECK-O-TRONIC 5. Provedení: Centronic. Návod na montáž a obsluhu. Řídicí jednotka vrat

BECK-O-TRONIC 5. Provedení: Centronic. Návod na montáž a obsluhu. Řídicí jednotka vrat BECK-O-TRONIC 5 Provedení: Centronic cs Návod na montáž a obsluhu Řídicí jednotka vrat Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být

Více

Vstupní stanice na omítku s barevnou kamerou a volacím tlačítkem 1dílným Vstupní stanice na omítku s barevnou kamerou a volacím tlačítkem 2/3dílným

Vstupní stanice na omítku s barevnou kamerou a volacím tlačítkem 1dílným Vstupní stanice na omítku s barevnou kamerou a volacím tlačítkem 2/3dílným Návod k obsluze Vstupní stanice na omítku s barevnou kamerou a volacím tlačítkem 1dílným 1269 65/66/67 Vstupní stanice na omítku s barevnou kamerou a volacím tlačítkem 2/3dílným 1270 65/66/67 Obsah Popis

Více

Příloha č. 9 - Technická specifikace jednotlivých dílčích stavebních a technologických částí

Příloha č. 9 - Technická specifikace jednotlivých dílčích stavebních a technologických částí Příloha č. 9 - Technická specifikace jednotlivých dílčích stavebních a technologických částí Konstrukce Ocelová nosná konstrukce musí splňovat požadavky ČSN 13031-1 Skleníky. Návrh a konstrukce. Část 1:

Více

Naviják Seznam náhradních dílů, montážní návod a návod k používání

Naviják Seznam náhradních dílů, montážní návod a návod k používání Naviják Seznam náhradních dílů, montážní návod a návod k používání Naviják Multi VIP 1000 smí být uveden do provozu jen při přesném respektování přibaleného montážního návodu a návodu k používání. Obsah

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách Název veejné zakázky Zajištní služeb personální agentury (vyhledání a

Více

AMC/IEM HLAVA B PŘÍKLAD OZNAČENÍ PŘÍMOČARÉHO POHYBU K OTEVÍRÁNÍ

AMC/IEM HLAVA B PŘÍKLAD OZNAČENÍ PŘÍMOČARÉHO POHYBU K OTEVÍRÁNÍ ČÁST 2 Hlava B JAR-26 AMC/IEM HLAVA B [ACJ 26.50(c) Umístění sedadla palubních průvodčí s ohledem na riziko zranění Viz JAR 26.50 (c) AC 25.785-1A, Část 7 je použitelná, je-li prokázána shoda s JAR 26.50(c)]

Více

Měřidla. Existují dva druhy měření:

Měřidla. Existují dva druhy měření: V této kapitole se seznámíte s většinou klasických druhů měřidel a se způsobem jejich použití. A co že má dělat měření na prvním místě mezi kapitolami o ručním obrábění kovu? Je to jednoduché - proto,

Více

Návod na obsluhu a údržbu

Návod na obsluhu a údržbu Návod na obsluhu a údržbu Rázový utahovák WT 1890 Obj. č. N11100114 str.1 ze 11 OBSAH 1 VŠEOBECNÉ INFORMACE... 3 2 VYBALENÍ.3 3 ÚČEL A POUŽITÍ... 3 4 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 3 4.1 NEBEZPEČÍ

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 31 07 00

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 31 07 00 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 31 07 00 OBSAH Strana: Popis... 2 1) ELA-univerzální zesilovač PA-888... 3 2) Upozornění pro bezpečné používání... 3 3) Připojení... 5 4) Obsluha... 5 5) Technické údaje...

Více

Návod na údržbu a obsluhu. Sponkovačky Profifix 90/25. Obj. č. D 200 595

Návod na údržbu a obsluhu. Sponkovačky Profifix 90/25. Obj. č. D 200 595 Návod na údržbu a obsluhu Sponkovačky Profifix 90/25 Obj. č. D 200 595 Listopad 2001 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze dříve,

Více

Hvězdicový provzdušňovač (aerátor) Návod k použití

Hvězdicový provzdušňovač (aerátor) Návod k použití Hvězdicový provzdušňovač (aerátor) Návod k použití CZ Překlad původního návodu k použití (Form No. 49287) 11/2012 Bezpečnostní pokyny Správné použití Toto zařízení by mělo být používáno k těmto účelům:

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 33 57

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 33 57 NÁVOD K OBSLUZE Verze 02/04 Obj. č.: 30 33 57 Toto praktické ultramalé a lehké rádio se středními a velmi krátkými vlnami schováte do kterékoliv kapsy u kalhot. Připojíte-li k tomuto rozhlasovému přijímači

Více

STIGA TITAN 125 B TITAN COMBI

STIGA TITAN 125 B TITAN COMBI STIGA TITAN 125 B TITAN COMBI BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCCIONES DE USO

Více

Benutzerhandbuch / manual / manuale / manuel Návod na obsluhu LUCY COOK

Benutzerhandbuch / manual / manuale / manuel Návod na obsluhu LUCY COOK Benutzerhandbuch / manual / manuale / manuel Návod na obsluhu LUCY COOK Obr. 1 Obr. 2 otevřená zavřená vzduchová klapka Obsah 1. Technické údaje str.2 2. Důležité informace str.2 3. Obsluha krbových kamen

Více

Síťové adaptéry pro různé síťové zásuvky s různým síťovým střídavým napětím

Síťové adaptéry pro různé síťové zásuvky s různým síťovým střídavým napětím Solární cestovní nabíječka Powermonkey Explorer Obj. č.: 20 11 50 Jiný způsob používání této solární nabíječky, než bylo uvedeno výše, by mohl vést k jejímu poškození. Kromě jiného by nesprávné používání

Více

Dýchací vzduchový filtr NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY. CONTRACOR GmbH 42329 Wuppertal Germany

Dýchací vzduchový filtr NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY. CONTRACOR GmbH 42329 Wuppertal Germany Dýchací vzduchový filtr NÁVOD K POUŽITÍ CONTRACOR GmbH 42329 Wuppertal Germany Obsah Bezpečnost Balení a technické údaje Úvod. Nastavení. Požadavky na vzduch Filtrační patrona Záruka a omezení záručního

Více

Návod k obsluze. Vysavač MC E8001, MC E8003, MC 8005

Návod k obsluze. Vysavač MC E8001, MC E8003, MC 8005 Návod k obsluze Vysavač MC E8001, MC E8003, MC 8005 1 Při čtení návodu si nechejte otevřené stránky 3 a 4, abyste mohli snadněji identifikovat jednotlivé součásti. Doporučujeme, abyste před použitím spotřebiče

Více

Díl VI L O G I S T I C K É S L U Ž B Y

Díl VI L O G I S T I C K É S L U Ž B Y Díl VI L O G I S T I C K É S L U Ž B Y změna č. 1 účinná od 01. 02. 2010 49 Díl VI LOGISTICKÉ SLUŽBY VÝKLAD POJMŮ Dodavatel ČD Cargo, akciová společnost (dále jen ČD Cargo); Objednatel zákazník, s nímž

Více

Asynchronní pevodník RS-232 /485 s automatickým ízením penosu a galvanickým oddlením rozhraní ELO E069. Uživatelský manuál

Asynchronní pevodník RS-232 /485 s automatickým ízením penosu a galvanickým oddlením rozhraní ELO E069. Uživatelský manuál Asynchronní pevodník RS-232 /485 s automatickým ízením penosu a galvanickým oddlením rozhraní ELO E069 Uživatelský manuál 2 ELOE069ZK001 1.0 Úvod 4 1.1 Použití pevodníku pro RS-485 4 2.0 Principy innosti

Více

Bezdrátový teplomr s temi senzory EFTH 902. Obj..: 51 92 31

Bezdrátový teplomr s temi senzory EFTH 902. Obj..: 51 92 31 Bezdrátový teplomr s temi senzory EFTH 902 Obj..: 51 92 31 Vážený zákazníku, dkujeme Vám za Vaši dvru a za nákup bezdrátové stanice Eurochron EFTH 902 pro mení teploty a vlhkosti. Tento návod k obsluze

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD. HYDRAULICKÝ POJÍZDNÝ ZVEDÁK 3T QuickLift (pedál) T83502 (26824) NOSNOST MAX.: 3 000 kg MIN. VÝŠKA: 145 mm MAX.

UŽIVATELSKÝ NÁVOD. HYDRAULICKÝ POJÍZDNÝ ZVEDÁK 3T QuickLift (pedál) T83502 (26824) NOSNOST MAX.: 3 000 kg MIN. VÝŠKA: 145 mm MAX. UŽIVATELSKÝ NÁVOD HYDRAULICKÝ POJÍZDNÝ ZVEDÁK 3T QuickLift (pedál) T83502 (26824) NOSNOST MAX.: 3 000 kg MIN. VÝŠKA: 145 mm MAX. VÝŠKA: 500 mm Prvním použitím tohoto výrobku uživatel svou svobodnou vůlí

Více

Návod k použití pro Hydraulický zvedák

Návod k použití pro Hydraulický zvedák Návod k použití pro Hydraulický zvedák Katalogové číslo: 229062 Přístroj Vysoce kvalitní hydraulický válec, velká nožní deska ze speciální litiny pro větší stabilitu, volně pohyblivá sklopná zdvihací páka,

Více

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA CHODNÍKU V ULICI PETRA BEZRUČE

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA CHODNÍKU V ULICI PETRA BEZRUČE REKONSTRUKCE A DOSTAVBA CHODNÍKU V ULICI PETRA BEZRUČE DÚR+DSP DUBEN 2014 C.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA a) Identifikační údaje stavby Název stavby: Rekonstrukce a dostavba chodníku v ulici Petra Bezruče Místo stavby:

Více

DD TECHNIK NÁVOD K OBSLUZE. Prořezávače desénů pneumatik RS 88 Electronic TL profi

DD TECHNIK NÁVOD K OBSLUZE. Prořezávače desénů pneumatik RS 88 Electronic TL profi DD TECHNIK NÁVOD K OBSLUZE Prořezávače desénů pneumatik RS 88 Electronic TL profi Výrobce: DD Technik s.r.o. Tel : 380 331 830 J.V.Kamarýta 72 Fax: 380 331 091 382 32 Velešín E mail : ddtechnik @ ddtechnik.cz

Více

CSG-100/2(3) bezdotykový imobilizér

CSG-100/2(3) bezdotykový imobilizér bezdotykový moblzér NÁVOD KPO ITÍ NÁVOD KPOU ITÍ Za ízení slou íkochran Vašeho vozu p ed jeho odczením tím, ezabra uje nastartování do doby, ne systém p jme odpovídající kód. Tento kód je ulo en v p ív

Více

GA 20 l # 16742 D GB F DK CZ SK NL I NOR S H HR SLO RO BG BIH. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen

GA 20 l # 16742 D GB F DK CZ SK NL I NOR S H HR SLO RO BG BIH. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen GA 20 l D GB F DK CZ SK NL I NOR S H HR SLO RO BG BIH # 16742 Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen www.guede.com Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers www.guede.com

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce POLERADY. 2/2001

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce POLERADY. 2/2001 OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce POLERADY. 2/2001 O systému shromažování, sbru, tídní, využívání a odstraování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem v obci POLERADY. Zastupitelstvo obce POLERADY

Více

Paměťové moduly Uživatelská příručka

Paměťové moduly Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více