Dokumentaní píruka k aplikaci. Visor: Focení vzork. VisorCam. Verze 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dokumentaní píruka k aplikaci. Visor: Focení vzork. VisorCam. Verze 1.0"

Transkript

1 Dokumentaní píruka k aplikaci Visor: Focení vzork VisorCam Verze 1.0 ervenec 2009

2 Modul Focení vzork slouží k nafocení vzork 1. Prostednictvím této aplikace je provádna veškerá práce s fotoaparátem pístroje Visor. Aplikace byla vytváena se snahou o pokud možno co nejvyšší míru intuitivnosti a jednoduchosti obsluhy. To umožuje v bžné laboratorní praxi, kdy je teba v omezeném ase poídit fotografie relativn velkého množství vzork, pracovat rychlým a vícemén rutinním zpsobem. Na druhou stranu pístroj Visor i v rámci této aplikace nabízí adu pokroilejších nástroj, pomocí kterých lze práci zkvalitnit. Ty s sebou pináší uritou pidanou asovou režii, ovšem nepochybn najdou uplatnní pi zpracování komplikovanjších a nestandardních vyšetení. Tato píruka obsahuje struný ucelený popis všech funkcí aplikace Focení vzork. Po jejím prostudování nejen porozumíte práci s aplikací, ale zárove získáte pedstavu o jejím nejvhodnjším použití v podmínkách Vaší laboratoe. Autoi velmi ocení Vaše pipomínky a námty k dalšímu rozvoji. 1 Pojmem vzorek je zde i dále v textu mínna petriho miska, urená k fotodokumentaci v obecném smylu. Nejastji pedstavuje miska test citlivosti bakterií na skupinu antibiotik. Fotografie takového vzorku je uena k dalšímu automatickému zpracování. Nicmén za úelem dokumentace mže být focen libovolný obsah misky.

3 Hlavní okno aplikace je složeno z následujících ástí (oíslování podle obrázku): 1.Hlavní nabídka 2.Seznam vzork k focení natených z databáze 3.Plátno pro zobrazení fotografií 4.Ovládací panel 5.Postranní lišta nástroj 6.Panel komentáe 7.Stavový ádek

4 1. HLAVNÍ NABÍDKA KONEC Ukoní aplikaci. Pokud pam fotoaparátu obsahuje njaké nestažené fotografie, objeví se ped ukonením aplikace dialogové okno s dotazem na jejich stažení. MOŽNOSTI» NASTAVENÍ Záložka Adresáe Zde se provádí nastavení cest ke složkám pro ukládání fotografií. Každá poízená fotografie se po stažení z pamti fotoaparátu ukládá tikrát, asice pro úely dalšího zpracování jako Foto k vyhodnocení, pro možnost identifikace vzorku z fotografie prostednictvím árového kódu jako Foto k identifikaci árových kód a pro uložení do archivu jako Foto k archivaci. Dialog pro zmnu cesty k píslušné složce se oteve po stisknutí tlaítka se temi tekami. Pozn.: Implicitn jsou složky pro ukládání fotografií umístny ve složce Retez koenového adresáe na pevném disku. Zde se nacházejí také další složky se kterými jednotlivé aplikaní moduly pístroje Visor pracují. Nemáte-li dobré dvody ke zmn, doporuujeme toto nastavení zachovat a do obsahu složky Retez zasahovat manuáln jen v minimální míe. Záložka Fotografie Voliteln mže být z fotografií, které jsou ureny k archivaci a k dalšímu automatickému zpracování, odstraováno pvodní pozadí misky a nahrazováno pozadím jednobarevným. Pi odstraování pvodního pozadí se ztrácí pípadná informace z popisk na boku misky zobrazených v zrcadlové ploše. S odstranním pvodního pozadí je zárove miska otoena o úhel 90 proti smru hodinových ruiek. Pokud jsou misky vkládány do otoného karuselu takovým zpsobem, že je první antibiotikum umístno proti vyznaenému ukazateli, nachází se toto antibiotikum poté na fotografii nejvýše. To je standardní poloha pi manuálním tení.

5 Záložka Detekce árových kód Vzorek na fotografii mže být na základ árového kódu identifikován až po vyfocení, podrobnji je tento režim identifikace vzork popsán v odstavci Ovládací panel» Identifikace árových kód z fotografie. Oblast na fotografii, ve které se provádí hledání árového kódu je urena parametry zadanými v editaních polích na této záložce. Pokud jsou misky vkládány do karuselu v náhodné poloze, je nutné nastavit poátení a koncový úhel tak, aby prohledávaná oblast vyplovala celé mezikruží. MOŽNOSTI» FOCENÍ Po výbru této položky hlavní nabídky se zobrazí formulá sloužící k následujícím úelm: zobrazení a nastavení základních parametr fotoaparátu, testování zvoleného

6 nastavení fotoaparátu a zamování stedu fotografie na sted petriho misky. Každé z uvedených funkcí odpovídá samostatná záložka na formulái. Záložka Vlastnosti Na úvodní záložce jsou uvedeny základní parametry aktuálního nastavení fotoaparátu, nkteré z tchto parametr lze nastavit manuáln na následující záložce Nastavení. Záložka Nastavení Prostednictvím ovládacích prvk na této záložce je možné manuáln zmnit implicitní nastavení základních parametr fotoaparátu. Ke zmn nastavení fotoaparátu dojde po stisknutí tlaítka Uložit nastavení. Vrátit se zpt k implicitnímu nastavení je možné tlaítkem Výchozí nastavení. Podrobný popis významu jednotlivých parametr je uveden v manuálu k fotoaparátu.

7 Záložka Test Vliv provedených zmn v nastavení parametr fotoaparátu na kvalitu fotografie a rychlost focení je možné zjišovat na záložce Test. Po stisknutí tlaítka Fotit vlevo dole je poízena zkušební fotografie, která se ihned zobrazí na formulá. Zárove se zobrazí údaj o délce prbhu focení. Fotografii je možné uložit do zvoleného adresáe, pi opakovaném focení se jako implicitní název nabízí oznaení foto s postupn rostoucím poadovým íslem. Záložka Vycentrování Správné zarovnání stedu fotografie se stedem petriho misky je dležité i pro další automatické zpracování. Špatné centrování mže být zpsobeno nap. manipulací s pístrojem, kdy došlo k malé zmn v usazení fotoaparátu. Potom je nezbytné provést optovné vycentrování. Vycentrování se provádí v nkolika krocích. Nejprve se stisknutím tlaítka Fotit poídí fotografie, která se ihned zobrazí v levé ásti formuláe. Dále se v editaních polích upraví vodorovná a svislá souadnice stedu fotografie a stiskem tlaítka Nastavit se fotografie pekreslí. Nastavování stedu fotografie iterativn opakujeme, dokud není dosaženo dobrého výsledku, tj. petriho miska je zobrazena rovnomrn na stedu plátna. Tlaítko Uložit do registr zapíše aktuáln nastavené souadnice stedu fotografie do registr Windows, odkud se naítají pi každém dalším spuštní aplikace. Takou zmnu již nelze vrátit stiskem tlaítka Výchozí.

8 MOŽNOSTI» OSVTLENÍ Viz. odstavec Postranní lišta nástroj» Definování osvit MOŽNOSTI» VYMAZAT FLASH Zpsobí vymazání všech fotografií, které obsahuje interní pam fotoaparátu a které ješt nebyly staženy. Toto se provádí nap. v situaci kdy byly nafocené vzorky omylem chybn identifikovány (nap. pi použití sekvenního režimu byly vzorky peházeny, viz. níže) a musí být proto celé focení zopakováno. Ped skuteným smazáním je teba zámr potvrdit v dialogovém okn. MOŽNOSTI» DEZINFEKCE UV Prostor osvtlovacího válce zakonený ástí otoného karuselu s focenou petriho miskou mže být dezinfikován prostednictvím ultrafialové LED. Tato položka hlavní nabídky slouží jako pepína UV osvtlení. Zapnutý stav je signalizován zaškrtnutím ped popiskem položky. Zárove svítí modrá indikaní LED na panelu pístroje pod monitorem. MOŽNOSTI» DOKUMENTANÍ SNÍMKY Slouží jako pepína pro umožnní zakládání dokumentaních snímk pi neúspšné identifikaci v režimu identifikace vzork pomocí runího zadávání evidenního ísla. Související informace jsou uvedeny v odstavcích Ovládací panel» Volba zpsobu identifikace vzork a Postranní lišta nástroj» Dokumentaní snímek.

9 ZOBRAZIT» DATABÁZI Uprosted hlavního formuláe aplikace, v míst plátna pro zobrazení fotografií, mže být zobrazena databáze. Databázi je možné pímým pístupem do tabulky editovat. Pomocí tlaítek na spodní lišt pod tabulkou lze procházet jednotlivé záznamy, vkládat nové záznamy, záznamy odstraovat a ukládat provedené zmny (pokud po ukonení editace tabulky není stisknuto tlaítko se symbolem diskety, zmny nejsou uloženy a databáze bude pi optovném otevení natena v pvodním stavu bez provedených zmn). NÁPOVDA

10 2. SEZNAM VZORK V seznamu vzork jsou pod sebou vypsány všechny vzorky k focení natené z databáze. Natení probhne automaticky po spuštní aplikace. Každému vzorku odpovídá jeden ádek seznamu. Každý ádek zaíná zaškrtávacím políkem indikujícím, zda již byl vzorek alespo jednou zpracován. V závislosti na režimu focení (viz. níže) je zpracováním myšleno bu vyfocení (expresní režim) nebo stažení (postupný režim) všech požadovaných fotografií vzorku. Toto zaškrtávací políko má pouze informativní význam, nejedná se o uživatelský ovládací prvek. Dále je na ádku uvedeno evidenní íslo vzorku a odpovídající sestava (je-li tento údaj k dispozici). Vybraný ádek seznamu (je zvýraznn modrou barvou na pozadí textu) oznauje vzorek, se kterým se aktuáln pracuje, pitom mže jít o dvojí innost. Bu se jedná o focení vzorku nebo o prohlížení již poízených fotografií. Po spuštní aplikace není vybrán žádný ádek. Libovolný ádek seznamu lze vybrat myší nebo klávesnicí. Tím dojde k identifikaci vzorku. Do komentáového pole se nate komentá ke vzorku a pokud již byly ke vzorku poízeny njaké fotografie, jsou rovnž nateny a první z nich je zobrazena na plátn. Je-li následn spuštno focení, automaticky se pedpokládá, že je focen vzorek odpovídající vybranému ádku. Pozn: Používáme-li sekvenní zpsob identifikace vzork, je po zahájení focení vybrán automaticky první ádek. Není teba jej vybírat explicitn. Pozn: Píslušný ádek v seznamu vzork je automaticky vybrán po každé úspšné identifikaci (viz. Ovládací panel Volba zpsobu identifikace vzork). Pro nalezení fotografií vzorku a jejich prohlížení je tedy možné použít rovnž identifikaní editaní pole. Pozn: Dvojkliknutím na položku seznamu se spustí proces focení.

11 3. PLÁTNO PRO ZOBRAZENÍ FOTOGRAFIÍ Plocha uprosted formuláe slouží k zobrazování poízených fotografií. Mezi fotografiemi jednoho vzorku odpovídajícími rzným zpsobm nasvícení se lze pepínat pomocí tlaítka Osvity v postranní lišt. Popisek pod fotografií informuje o píslušném osvitu. Není-li žádná fotografie pro vybraný vzorek k dispozici nebo není-li žádný vzorek identifikován, zobrazuje se na plátn úvodní obrázek. Pozn.: Volbou z hlavní nabídky mže být uprosted formuláe namísto plátna zobrazena databáze (viz. Hlavní nabídka» Zobrazit).

12 4. OVLÁDACÍ PANEL V ovládacím panelu jsou umístny ovládací prvky s následujícím významem: Volba osvitu, Volba zpsobu identifikace jednotlivých vzork, Volba režimu focení, Volba automatického focení z detekce aretované polohy. VOLBA OSVITU Analyzátor Visor umožuje focení vzork v nkolika rzných zpsobech nasvícení. Osvitová problematika je klíovou záležitostí tohoto pístroje a pedstavuje unikátní technické ešení. Volba nejvhodnjšího osvitu pedevším v závislosti na typu pdy daného vzorku výrazn zkvalitní analýzu vzorku viz. obrázek. Volba zpsob nasvícení aktuáln foceného vzorku mže být provádna ve dvou režimech: bu operativn ped zaátkem každého focení nebo definováním požadovaných osvit pro kombinace sestav a typ pdy. Režim vybíráme ve zvýraznném zaškrtávacím políku Používat definice. Jestliže pracujeme v režimu bez používání definic, jsou všechna zaškrtávací políka tohoto ovládacího prvku pro výbr osvit ovládána výhradn manuáln uživatelsky. Tedy ped zaátkem focení každého vzorku se musí obsluha ujistit, že jsou vybrány správné varianty osvitu. V režimu využívajícím definice osvit probhne ihned po identifikaci vzorku automatické nastavení zaškrtávacích políek pro výbr osvit. Pokud identifikace vzorku není bezprostedn následována focením (tj. nap. pi použití teky árových kód, kdy je nejprve naten árový kód a teprve potom po nastavení karuselu do aretované polohy zahájeno focení, viz. níže), mžeme mezi tmito fázemi ješt volbu

13 požadovaných osvit upravit. V pípad kdy používáme definice osvit a pitom definice pro sestavu a pdu aktuálního vzorku chybí, je automaticky vybrán pouze osvit Horní1. Pozn: Pi volb potu osvit je teba vzít v úvahu fakt, že doba zaostení fotoaparátu se pohybuje kolem 3 s. Pozn: Formulá pro definování osvit se vyvolá píslušným tlaítkem v postranní lišt nástroj nebo volbou Možnosti/Osvtlení v hlavní nabídce, práce s ním viz. níže. Pozn: Pokud jsou vzorky identifikovány detekcí árového kódu na fotografii (viz. níže), je automaticky povinn vybrán Standardní osvit. VOLBA ZPSOBU IDENTIFIKACE VZORK Visor nabízí tyi možné zpsoby identifikace jednotlivých vzork. Z hlediska efektivity a rychlosti práce s analyzátorem ve Vaší laboratoi je velmi dležité dkladn zvážit, která varianta je pro Vás nejvhodnjší. Pozn.: Krom ty níže popsaných standardních zpsob identifikace, je ješt možné vzorek identifikovat pouhým vybráním (myší nebo klávesnicí) píslušného ádku v seznamu vzork. Pi práci s vtším množstvím vzork je však tento zpsob neefektivní.

14 Sekvenní poadí vzork Tato volba znamená, že vzorky jsou foceny postupn v poadí nateném z databáze a zobrazeném v seznamu vzork v levé ásti hlavního okna aplikace. V praxi tedy musí být vzorky ped zaátkem focení uspoádány. Zvlášt pi souasné volb automatického spouštní fotící procedury z detekce aretované polohy (viz. níže) probíhá focení velmi rychle. V tomto pípad se nijak nepracuje s árovými kódy, což mže být považováno za zjednodušení procesu. Nevýhodou je nižší stupe kontroly nad piazením fotografie k údajm zavedeným o vzorku v databázi. Nicmén Visor v tomto režimu poskytuje zvýraznnou signalizaci, která obsluhu jasn informuje o prbhu focení vzork, viz. následující série obrázk:

15 Jakmile je focení (resp. zpracování vzorku) úspšn provedeno, je v seznamu vzork zaškrtnuto políko ped položkou odpovídající vyfocenému vzorku. Zárove se v poli pro komentá zmní barva pozadí a zobrazí se výzva k pipravení dalšího vzorku podle seznamu. Zahájíme-li další focení, automaticky je pedpokládáno, že se týká následujícího vzorku v seznamu. Oznaená položka seznamu vzork se proto automaticky posune o jednu pozici níže. Pozn: Bez ohledu na signalizaci zobrazující se v poli pro komentá je toto pole stále (s výjimkou samotného prbhu focení) pipravené pro editaci komentáe k píslušnému vzorku. Pro zobrazení a editaci komentáe klepnte levým tlaítkem myši do komentáového pole. Vždy se jedná o komentá odpovídající vzorku vybranému v seznamu vzork. Pozn.: V sekvenním režimu focení není nutné sledovat vypsaný seznam od zaátku do konce. Myší nebo klávesnici lze vybrat libovolnou položku seznamu, automaticky postupovat ke vzorkm uvedeným níže a ke vzorkm výše se vrátit pozdji. Runí zadávání evidenního ísla Zvolíme-li tento zpsob identifikace, automaticky se zpístupní editaní pole pro zadávání identifikátoru vzorku. Za identifikátor vzorku je považováno jeho celé evidenní íslo, tymístná numerická ást evidenního ísla nebo árový kód. V režimu runího zadávání jsou akceptovány první dv možnosti. Jedná se o spolehlivou metodu pro situaci, kdy nejsou používány árové kódy. Zvláš vhodné je pepnout se do tohoto režimu z režimu sekvenní identifikace pro dofocení zbylých nesetídných vzork. Focení tedy probíhá tak, že pipravíme píslušnou misku k focení, do editaního pole z klávesnice zadáme identifikátor vzorku a potvrdíme stiskem klávesy enter. Identifikátor je

16 porovnán s databází a je-li v databázi nalezena jemu jednoznan odpovídající položka, je do editaního pole pipsán píznak..ok a vzorek je identifikován, tj. muže být spuštna procedura focení. Je-li identifikace nejednoznaná, zobrazí se dialog pro výbr správné varianty viz. následující obrázek. Identifikace tekou árových kód V pípad identifikace tekou árových kód je funkn situace velmi obdobná situaci pi runím zadávání evidenního ísla. Identifikátor v podob árového kódu je automaticky naítán a potvrzován (není teba stisk klávesy enter) tekou árových kód. Úspšné sejmutí árového kódu teka signalizuje akusticky. Tato identifikace je vždy jednoznaná. Detekce árových kód z fotografie Na rozdíl od tí výše uvedených variant probíhá v tomto pípad identifikace vzorku až po jeho vyfocení. Jedná se o metodu, kdy je využívána zcela bezpená a efektivní identifikace pomocí árových kód a obsluze odpadá práce (a minimální) se tekou árových kód. árové kódy jsou detekovány z fotografií poízených pi standardním osvitu. Není-li tedy tento osvit využíván k analýze vzork, objevuje se pidaná asová režie. Samozejm aby mohl být árový kód detekován, musí být vytištn na samolepku v dostatené kvalit a na petriho misce musí být dostaten dobe umístn. Není-li toto splnno, detekce není úspšná. Potom dojde k vyvolání dialogu umožujícího dodatenou manuální identifikaci na základ zadání evidenního ísla nebo árového kódu viz. obrázek.

17 VOLBA REŽIMU FOCENÍ Analyzátory Visor s fotoaparáty Olympus z kompaktní ady rozlišují dva režimy focení, sice režim postupný a režim expresní. Každá poízená fotografie je nejprve uložena do externí pamti flash ve fotoaparátu a z ní se penáší na pevný disk analyzátoru. Datový penos je relativn nároná operace, což odpovídá délce prbhu. Visor proto umožuje dávkové stažení skupiny poízených fotografií, oznaované jako expresní režim. V praxi to tedy znamená, že se vybraná skupina vzork nebo všechny vzorky nejprve nafotí a až potom se fotografie stáhnou. Stahování lze vyvolat kdykoli stiskem tlaítka Naíst. O prbhu stahování informuje samostatné okno. V rutinní praxi je u expresního režimu ocenna jeho rychlost umožující zcela plynulý prbh práce. Samozejm v expresním režimu nejsou ihned k dispozici snímky k aktuáln focenému vzorku. Napíklad tedy není možná operativní volba nejvhodnjšího osvitu. Implicitn je nastaven expresní režim. VOLBA AUTOMATICKÉHO FOCENÍ Visor detekuje aretovanou polohu karuselu pro vkládání petriho misek. Toho je možné využít k automatickému spouštní focení. Je-li zaškrtnuto políko Automatické focení v dolní ásti ovládacího panelu, je okamžit po dosažení aretované polohy zahájeno focení. Tento prvek významn zjednodušuje a urychluje rutinní provoz. V pípad využití této možnosti je teba správn uspoádat obslužné úkony. Je-li vybraný zpsob identifikace takový, že identifikace probíhá ped focením, nesmí být aretovaná poloha dosažena díve než dojde k úspšné identifikaci vzorku. Pozn: Zaškrtávací políko Automatické focení je svázáno s odpovídajícím tlaítkem v postranní lišt nástroj. Jejich funkce je totožná.

18 5. POSTRANNÍ LIŠTA NÁSTROJ FOTIT Spustí focení (požaduje-li zvolený režim pedcházející identifikaci, musí tak být uinno). Probíhající focení je signalizováno ikonkou fotoaparátu v levém horním rohu hlavního formuláe nad seznamem vzork a hlášením v textovém poli pro komentá a ve stavovém ádku. Pokud pracujeme v postupném režimu focení (viz. Volba režimu focení) je focení automaticky následováno stažením fotografie na disk a jejím zobrazení na plátn formuláe. AUTOMATICKÉ FOCENÍ Zastává stejnou funkci jako zaškrtávací políko Automatické focení (viz. Ovládací panel/volba automatického focení). PEPÍNA OSVIT Slouží k postupnému zobrazování všech poízených snímk daného vzorku pí rzných zpsobech nasvícení. Název osvitu je uveden na plátn formuláe pod fotografií. DOKUMENTANÍ SNÍMEK Dokumentaním snímkem rozumíme snímek vzorku, který ped vyfocením nemá vazbu na databázi, a tedy není automaticky naten do seznamu vzork k focení. Prakticky se jedná pedevším o veškeré snímky, které poizujeme za úelem samotné fotodokumentace. Jsou to snímky nejrznjších materiál a vzork, které asto nebývají ureny k dalšímu automatickému zpracování. Tlaítkem Dokumentaní snímek je vyvolán dialog pro pojmenování nového dokumentaního snímku. Po zadání jednoznaného identifikátoru se v databázi vytvoí nová položka a na konec seznamu vzork se pidá ádek s píznakem [dok] jako dokumentaní. S takto založeným vzorkem lze dále pracovat zcela stejným zpsobem jako s automaticky natenými vzorky. Informace, že byl vzorek založen jako dokumentaní je uložena v databázi.

19 NASTAVENÍ FOTOAPARÁTU Stisk tohoto tlaítka vyvolá stejný formulá jako výbr položky Možnosti» Focení v hlavní nabídce. DEFINOVÁNÍ OSVIT Definice osvit umožují urit osvity, které se mají používat pi focení vzork s danou kombinací sestavy a typu pdy. Je-li tedy identifikován vzorek odpovídající kombinaci sestavy a typu pdy, pro kterou jsou definovány osvity, požadované osvity se v ovládacím panelu automaticky zvolí. Pokud identifikace vzorku není bezprostedn následována focením (tj. nap. pi použití teky árových kód, kdy je nejprve naten árový kód a teprve potom po nastavení karuselu do aretované polohy zahájeno focení, viz. výše), mžeme mezi tmito fázemi ješt volbu požadovaných osvit upravit. Samotné definování osvit je velmi jednoduché, do prvních dvou sloupc tabulky zapíšeme sestavu a typ pdy a pro tuto kombinaci potom zatrhneme požadované osvity. Osvity jsou v tabulce pouze oíslovány, název se zobrazí v kontextové nápovd po umístní kurzoru nad píslušné íslo v záhlaví tabulky. Chceme-li definovat osvity pro všechny sestavy s jedním typem pdy nebo všechny typy pdy a jednu sestavu, mžeme použít symbol *. Po editaci tabulky se provedené zmny uloží stiskem tlaítka se symbolem diskety v horní lišt formuláe. K odebrání jednoho ádku tabulky slouží tlaítko s erveným kížkem, pro pidání nového záznamu tlaítko se symbolem žlutého plus.

20 NÁPOVDA KONEC

21 6. PANEL KOMENTÁE Ústedním ovládacím prvkem panelu komentáe je textové pole, které primárn slouží pro vkládání, editaci a prohlížení komentá k foceným vzorkm. Toto pole však souasn plní signalizaní funkci, zobrazuje se v nm hlášení o focení, resp. stahování vzork. Pracujeme-li v režimu sekvenního poadí vzork, je navíc zobrazována výzva k píprav následujícího vzorku. Je-li vzorek identifikován (v nejjednodušším pípad se tak stane pouhým kliknutím na odpovídající položku seznamu vzork myší), je možné editovat komentá k nmu, a to bez ohledu na pípadné hlášení, které po kliknutí do textového pole zmizí. Editace není možná pouze bhem procesu focení nebo stahování fotografií, tehdy není textové pole pístupné. Po zpracování vzorku je opt možné provádt editaci komentáe, až do okamžiku, kdy je identifikován jiný vzorek. Informaci o aktuáln vybraném vzorku udává vybraná položka v seznamu vzork a nadpis nad textovým polem komentáe. Komentá se neukládá automaticky, pro jeho uložení je teba stisknout tlaítko Uložit nalevo od textového pole. Úspšné uložení komentáe do databáze je potvrzeno nápisem Komentá byl uložen nad textovým polem. Zaškrtávací políko Zvláštní pozornost je ureno k oznaení vzork, jejichž další vyhodnocení je teba provést se zvláštní pozorností, nebo vzork njakým zpsobem specifických. Píznak zvláštní pozornosti je uložen do databáze a zobrazuje se v dalších fázích hodnocení vzorku. Zmna stavu tohoto zaškrtávacího políka se ukládá automaticky, vždy k aktuáln identifikovanému vzorku. Pi identifikaci nového vzorku je implicitn nastavena zvláštní pozornost negativn. Tlaítko focení spustí proces focení, jeho funknost je totožná s funkností tlaítka fotit v postranní lišt nástroj a dvojkliknutím na seznam vzork k focení.

22 7. STAVOVÝ ÁDEK Stavový ádek obsahuje nkolik panel pro popis aktuální innosti a stavu aplikace. Zcela vlevo je uvedena informace o režimu zaostování fotoaparátu a používaném rozlišení fotografií (implicitn jde o automatické zaostování a rozlišení px). Následuje údaj o potu fotografií v pamti flash. Bhem stahování jedné fotografie je tento panel nahrazen ukazatelem prbhu procesu. Zcela vpravo je potom zobrazováno hlášení o prbhu zpracování fotografií, tj. bu focení nebo stahování.

Školní knihovna pro Windows. Verze 2.0

Školní knihovna pro Windows. Verze 2.0 Školní knihovna pro Windows Verze 2.0 Uživatelská pøíruèka 1999 1 Copyright 1999 Ing. Radomír Kadlec 2 Školní knihovna pro Windows Obsah Úvod... 5 Instalace a spuštìní programu... 7 Požadavky na technické

Více

1 Klientský portál WEB-UDS. 2 Technické ešení. 2.1 Popis systému co všechno WEB-UDS nabízí. 2.2 Definice uživatele a jeho pihlášení

1 Klientský portál WEB-UDS. 2 Technické ešení. 2.1 Popis systému co všechno WEB-UDS nabízí. 2.2 Definice uživatele a jeho pihlášení 1 Klientský portál WEB-UDS Plánovaný rozvoj systému UDS, který se oproti pvodnímu vnitropodnikovému systému i24reus vrací k využití standardní aplikaní úrovn, nyní zaazuje další stupe sdílení dat pes webové

Více

TIP: Pro vložení konce stránky můžete použít klávesovou zkratku CTRL + Enter.

TIP: Pro vložení konce stránky můžete použít klávesovou zkratku CTRL + Enter. Dialogové okno Sloupce Vložení nového oddílu Pokud chcete mít oddělené jednotlivé části dokumentu (například kapitoly), musíte roz dělit dokument na více oddílů. To mimo jiné umožňuje jinak formátovat

Více

HD satelitní přijímač SLOTH Opticum Ultra plus

HD satelitní přijímač SLOTH Opticum Ultra plus HD satelitní přijímač SLOTH Opticum Ultra plus recenze přijímače strana 1/16 Obsah: Představení přijímače... 3 Balení... 3 Přijímač... 4 Přední strana přijímače... 4 Zadní strana přijímače... 4 Levá strana

Více

1 - Prostředí programu WORD 2007

1 - Prostředí programu WORD 2007 1 - Prostředí programu WORD 2007 Program WORD 2007 slouží k psaní textů, do kterých je možné vkládat různé obrázky, tabulky a grafy. Vytvořené texty se ukládají jako dokumenty s příponou docx (formát Word

Více

Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL

Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL 2011 KDU-ČSL Obsah 1 Obecně... 3 1.1 Přihlašování... 3 1.2 Uživatelské prostředí... 4 2 Stránky... 4 2.1 Vytvoření nové stránky... 4 2.1.1 Texty... 7 2.1.2 Styly textu...

Více

vismo Edituj, co vidíš.

vismo Edituj, co vidíš. WEBHOUSE Pojdte dál. Online vismo Edituj, co vidíš. První kroky s WEBHOUSE vismo Online 5.2 Děkujeme za zájem o systém WEBHOUSE vismo Online moderní redakční systém určený pro správu obsahu webových stránek.

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby (z moci úřední) Vytvořeno dne: 29.11.2011 Verze: 2.0 2011 MVČR Obsah 1. Přihlášení do centrály

Více

Digitální album návod k použití

Digitální album návod k použití Digitální album návod k použití ALBUM je schopné stahovat (nahrávat) fotografie přímo z digitálního fotoaparátu bez použití počítače. Pojme více než 20 tisíc fotografií ve formátu JPG, optimalizovaných

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA IS KP 14+ PRO INTEGROVANÉ NÁSTROJE: ŽÁDOST O PODPORU STRATEGIE CLLD. Verze: 1.

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA IS KP 14+ PRO INTEGROVANÉ NÁSTROJE: ŽÁDOST O PODPORU STRATEGIE CLLD. Verze: 1. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA IS KP 14+ PRO INTEGROVANÉ NÁSTROJE: ŽÁDOST O PODPORU STRATEGIE CLLD Verze: 1.0 červenec 2015 Obsah Přehled provedených změn... 2 1. Podání žádosti o

Více

Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3

Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3 FRIATOOLS CS Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3 1 1 Obsah 1. Představení softwaru FRIATRACE 3 2. Instalace softwaru FRIATRACE 4 3. Instalační program 4 4. Instalace v systémech Microsoft Windows 2000,

Více

MyQ samoobslužný tisk

MyQ samoobslužný tisk MyQ samoobslužný tisk Uživatelský manuál Obsah 1. Co je MyQ... 1 2. Webové rozhraní... 1 2.1. Přihlášení do systému... 1 2.2. Uživatelské rozhraní aplikace... 1 2.3. Moje nastavení... 1 2.4. Upload souborů

Více

4 Část II Základy práce v systému. 6 Část III Úvodní obrazovka. 8 Část IV Práce s přehledy. 13 Část V Kontakty. 19 Část VI Operativa

4 Část II Základy práce v systému. 6 Část III Úvodní obrazovka. 8 Část IV Práce s přehledy. 13 Část V Kontakty. 19 Část VI Operativa 2 Dokumentace SMAN Obsah Kapitoly Část I Úvod 4 Část II Základy práce v systému 6 Část III Úvodní obrazovka 8 Část IV Práce s přehledy 13 Část V Kontakty 19 Část VI Operativa 23 Část VII Nabídky 35 Index

Více

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovarů (II)

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovarů (II) Název veřejné zakázky: Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovarů (II) Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Technická

Více

téma: Formuláře v MS Access

téma: Formuláře v MS Access DUM 06 téma: Formuláře v MS Access ze sady: 3 tematický okruh sady: Databáze ze šablony: 07 - Kancelářský software určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace: metodika:

Více

DUM 05 téma: Základy obsluha Gimp

DUM 05 téma: Základy obsluha Gimp DUM 05 téma: Základy obsluha Gimp ze sady: 02 tematický okruh sady: Bitmapová grafika ze šablony: 09 Počítačová grafika určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: 18-20-M/01 Informační technologie - Aplikace

Více

SimOS. Jakub Doležal Radek Hlaváček Michael Očenášek Marek Reimer

SimOS. Jakub Doležal Radek Hlaváček Michael Očenášek Marek Reimer SimOS Uživatelská příručka Jakub Doležal Radek Hlaváček Michael Očenášek Marek Reimer 1 Obsah 1 Úvodní obrazovka 3 2 Herní obrazovka 3 2.1 Tlačítka Spustit a Pozastavit............................... 3

Více

Šicí stroje NX-400 NX-200

Šicí stroje NX-400 NX-200 Šicí stroje NX-400 Brother NX-400/200 NX-400/ Elektronické šicí stroje řady NX vynikají velmi snadnou obsluhou, širokou nabídkou stehů a množstvím komfortních funkcí NX-400 Vždy na vaší straně NX-400 S

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491

Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491 Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Kód DUMu Název DUMu Autor DUMu Studijní obor Ročník Předmět Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0560

Více

Uživatelský manuál pro práci se stránkami OMS a MS provozované portálem Myslivost.cz. Verze 1.0

Uživatelský manuál pro práci se stránkami OMS a MS provozované portálem Myslivost.cz. Verze 1.0 Uživatelský manuál pro práci se stránkami OMS a MS provozované portálem Myslivost.cz Verze 1.0 Obsah Základní nastavení stránek po vytvoření... 3 Prázdný web... 3 Přihlášení do administrace... 3 Rozložení

Více

rozlišení obrazovky 1024 x 768 pixelů operační systém Windows 2000, Windows XP, Windows Vista 1 volný sériový port (volitelný) přístup na internet

rozlišení obrazovky 1024 x 768 pixelů operační systém Windows 2000, Windows XP, Windows Vista 1 volný sériový port (volitelný) přístup na internet 1. Úvod Tato příručka obsahuje všechny informace, které budete potřebovat k práci s programem OmegaDirect. Pomocí příkladů bude v této příručce vysvětleno: zadání objednávky, správa a evidence objednávek,

Více

WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE. 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu

WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE. 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu Obsah Obsah 1 1.1 3 Internetový... prohlížeč map 4 Rozložení ovládacích... prvků

Více

Parkovací asistent PS8vdf

Parkovací asistent PS8vdf Parkovací asistent PS8vdf Uživatelská příručka Tento parkovací systém nabízí ideální řešení pro náročné řidiče, kteří se starají o své vozidlo a bezpečnost svých blízkých. Skryté překážky, jako jsou např.

Více

Obsah. Obsah. Úvod... 7

Obsah. Obsah. Úvod... 7 Obsah Obsah Úvod... 7 1. Digitální fotografie... 10 1.1 Prohlížení obrázků pomocí Nero PhotoSnap Viewer... 10 1.1.1 Zobrazení na celou obrazovku...12 1.1.2 Jak zjednodušit přechod do jiné složky...13 1.1.3

Více

Integrovaný Ekonomický Systém Zakázkový list - IES WIN 2006

Integrovaný Ekonomický Systém Zakázkový list - IES WIN 2006 Úvod...2 1. Zakázkový list...2 1.1. Identifikační údaje...2 1.2. Položková část...2 1.3. Rezervace (materiálu, resp. zboží)...3 1.4. Materiálové náklady (resp. Výdej nebo Prodej ze skladu)...3 1.5. Běžné

Více

Poukázky v obálkách. MOJESODEXO.CZ - Poukázky v obálkách Uživatelská příručka MOJESODEXO.CZ. Uživatelská příručka. Strana 1 / 1. Verze aplikace: 1.4.

Poukázky v obálkách. MOJESODEXO.CZ - Poukázky v obálkách Uživatelská příručka MOJESODEXO.CZ. Uživatelská příručka. Strana 1 / 1. Verze aplikace: 1.4. MOJESODEXO.CZ Poukázky v obálkách Verze aplikace: 1.4.0 Aktualizováno: 22. 9. 2014 17:44 Strana 1 / 1 OBSAH DOKUMENTU 1. ÚVOD... 2 1.1. CO JSOU TO POUKÁZKY V OBÁLKÁCH?... 2 1.2. JAKÉ POUKÁZKY MOHOU BÝT

Více

Testovací aplikace Matematika není věda

Testovací aplikace Matematika není věda Testovací aplikace Matematika není věda Příručka k http://matematika.komenacek.cz/ Příručka k portálu http://matematika.komenacek.cz/ 2 Uživatelská příručka k portálu 202 BrusTech s.r.o. Všechna práva

Více

primární tlačítko (obvykle levé). Klepnutí se nejčastěji používá k výběru (označení) položky nebo k otevření nabídky.

primární tlačítko (obvykle levé). Klepnutí se nejčastěji používá k výběru (označení) položky nebo k otevření nabídky. Říjen Myš Pokud na něco myší ukážeme, e, často se zobrazí krátký popis položky. Pokud například ukážeme na složku Koš na ploše, zobrazí se následující popis: Obsahuje smazané soubory a složky. Takzvaná

Více

Popis programu. Ovládání programu

Popis programu. Ovládání programu Popis programu Program pro mìøení a evidenci výøezù na pilnici shromažïuje, dále zpracovává, zobrazuje a archivuje data o všech výøezech, které projedou mìøícím zaøízením. Zpracovaná data, jako jsou prùmìr

Více

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007)

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007) http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@ cmkos.cz Telefony ústedna: 267 204 300 267 204 306 Fax 222 718 211 E-mail osz_cr@cmkos.cz MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví

Více

DOTWALKER NAVIGACE PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ

DOTWALKER NAVIGACE PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ DOTWALKER NAVIGACE PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ Libor DOUŠEK, Marek SUSČÍK ACE Design, s.r.o., Drážní 7, Brno, oko@acedesign.cz Anotace: DotWalker je aplikace pro usnadnění cestování zrakově hendikepovaných

Více

V této části manuálu bude popsán postup jak vytvářet a modifikovat stránky v publikačním systému Moris a jak plně využít všech možností systému.

V této části manuálu bude popsán postup jak vytvářet a modifikovat stránky v publikačním systému Moris a jak plně využít všech možností systému. V této části manuálu bude popsán postup jak vytvářet a modifikovat stránky v publikačním systému Moris a jak plně využít všech možností systému. MENU Tvorba základního menu Ikona Menu umožňuje vytvořit

Více

Zákaznická linka: +420 585 496 211. Uživatelský manuál mobilní aplikace. Patriot EU

Zákaznická linka: +420 585 496 211. Uživatelský manuál mobilní aplikace. Patriot EU Zákaznická linka: +420 585 496 211 Uživatelský manuál mobilní aplikace Patriot EU 1.4.2016 1. OBSAH 1. OBSAH... 2 2. APLIKACE PATRIOT EU... 3 2.1 Stažení a instalaci aplikace... 3 2.2 Přidání vozidel do

Více

DENT 11.2 popis novinek

DENT 11.2 popis novinek DENT 11.2 popis novinek DENT byl doplněn o řešení problematiky evidence a tisku skladby materiálů obsažených v zakázce (výrobku) Princip řešení spočívá v tom, že u výrobků (v ceníku výrobků) lze evidovat

Více

Manuál uživatele čipové karty s certifikátem

Manuál uživatele čipové karty s certifikátem Manuál uživatele čipové karty s certifikátem Obsah 1 Úvod... 3 2 Instalace čipové karty s certifikátem... 5 3 Instalace čtečky čipových karet... 10 3.1 Instalace z Windows Update... 10 3.2 Manuální instalace

Více

1. PROSTŘEDÍ PROGRAMU. Pás karet se záložkami (na obrázku aktivovaná karta Domů ) Hlavní okno, ve kterém se edituje aktuální snímek prezentace

1. PROSTŘEDÍ PROGRAMU. Pás karet se záložkami (na obrázku aktivovaná karta Domů ) Hlavní okno, ve kterém se edituje aktuální snímek prezentace Práce v PowerPointu 2007 PowerPoint je program z balíčku programů MS Office, který slouží pro tvorbu tzv. prezentací. Prezentace je určená k promítání při různých konferencí, veletrzích, přednáškách apod.

Více

WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE

WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE Úvodem WD je mobilní verze klasického WEBDISPEČINKU, která je určena pro chytré telefony a tablety. Je k dispozici pro platformy ios a Android,

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Zálohování dat Většina výkladových slovníků definuje zálohu jako kopii dat na samostatný datový nosič pro případ

Více

Jak pracovat s kalkulačním programem HELUZ komín

Jak pracovat s kalkulačním programem HELUZ komín Jak pracovat s kalkulačním programem HELUZ komín Aplikace Heluz komíny je určena pro výpočet potřebných komponentů zvoleného komínového systému a pro zjištění jeho ceníkové ceny. V levém sloupci je nabídka:

Více

TRANSFORMACE. Verze 4.0

TRANSFORMACE. Verze 4.0 TRANSFORMACE Verze 4.0 Obsah: 1. Instalace 1.1. Požadavky programu 1.2. Ochrana programu 1.3. Instalace 2. Rastr 2.1 Rastrové referenční výkresy 2.1.1 Menu Nástroje 3. Transformace rastru 3.1 Otevřít 3.2

Více

Evidence dat v prostředí MS Excelu Kontingenční tabulka a kontingenční graf

Evidence dat v prostředí MS Excelu Kontingenční tabulka a kontingenční graf Evidence dat v prostředí MS Excelu Kontingenční tabulka a kontingenční graf Základní charakteristiky sumarizační tabulka narozdíl od souhrnu je samostatná (tzn., že je vytvářena mimo seznam) nabízí širší

Více

Příručka k používání vizualizace

Příručka k používání vizualizace Příručka k používání vizualizace Obsah 1 Spuštění vizualizace a přihlášení uživatele...2 2 Hlavní menu a sledování vizualizace...3 2.1 Archivovaná data zobrazená v grafech...3 2.2 Alarmy a jejich historie...4

Více

Příloha č. 54. Specifikace hromadné aktualizace SMS-KLAS

Příloha č. 54. Specifikace hromadné aktualizace SMS-KLAS Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Obsah. Podrobná uživatelská příručka

Obsah. Podrobná uživatelská příručka Obsah 1 Než začneme pracovat s daty 11 Co je Office 2013 12 Požadavky na systém 13 Vytvořte si účet Microsoft 14 Spouštění aplikací 16 Spouštění aplikací z Windows 8 16 Spouštění aplikací z nabídky Start

Více

Návod k použití aplikace jízdního řádu v mobilním telefonu. Stažení

Návod k použití aplikace jízdního řádu v mobilním telefonu. Stažení Návod k použití aplikace jízdního řádu v mobilním telefonu Stažení Z našich stránek nebo z www.mhdvmobilu.cz si stáhněte do počítače kompletní soubory aplikace v archivu ZIP. V počítači ho rozbalte a dva

Více

1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ P EHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 5 HYDRAULICKÁ SCHÉMATA...

1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ P EHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 5 HYDRAULICKÁ SCHÉMATA... Uživatelská píruka Obsah 1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ PEHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 4.1 REGULÁTOREM NEOVLÁDANÝ KOTEL:... 4 4.2 REGULÁTOREM OVLÁDANÝ

Více

Projekt: 1.5, Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0304. Zoner Photo Studio

Projekt: 1.5, Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0304. Zoner Photo Studio Zoner Photo Studio Program Photo Studio je špičkový produkt pro kompletní práci s digitálními fotografiemi od importu a editace přes správu, organizaci až po publikaci. Podívejme se nyní na základní práci

Více

Používání klávesnice. Zobrazit vše. V tomto článku

Používání klávesnice. Zobrazit vše. V tomto článku Stránka č. 1 z 7 Zobrazit vše Používání klávesnice V tomto článku Jak jsou klávesy uspořádány? Psaní textu Použití klávesových zkratek Používání navigačních kláves Použití numerické klávesnice Tři zvláštní

Více

Tlačítkový spínač s regulací svitu pro LED pásky TOL-02

Tlačítkový spínač s regulací svitu pro LED pásky TOL-02 Tlačítkový spínač s regulací svitu pro LED pásky TOL-02 Tlačítkový spínač slouží ke komfortnímu ovládání napěťových LED pásků. Konstrukčně je řešen pro použití v hliníkových profilech určených pro montáž

Více

Úprava fotografií hledání detailu, zvětšování (pracovní list)

Úprava fotografií hledání detailu, zvětšování (pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Úprava fotografií hledání detailu, zvětšování (pracovní list) Označení: EU-Inovace-Inf-6-01 Předmět: Informatika Cílová

Více

Microsoft Office Project 2003 Úkoly projektu 1. Začátek práce na projektu 1.1 Nastavení data projektu Plánovat od Datum zahájení Datum dokončení

Microsoft Office Project 2003 Úkoly projektu 1. Začátek práce na projektu 1.1 Nastavení data projektu Plánovat od Datum zahájení Datum dokončení 1. Začátek práce na projektu Nejprve je třeba pečlivě promyslet všechny detaily projektu. Pouze bezchybné zadání úkolů a ovládání aplikace nezaručuje úspěch projektu jako takového, proto je přípravná fáze,

Více

µ ρ ρ = ρ ρ + + = = = ρ + β + β ρ β ρ ρ ρ ρ ρ = ρ ρ = ρ = [ ] = [ + β ( )] β β β β β β β β σ σ σ σ = ε µ σ σ = [ ] = [ ] + [ ] = = [ ] σ = [ ] = = = [ ] σ = [ ] σ = [ ] σ = [ ] + = [

Více

Univerzální dálkové ovládání CV 450

Univerzální dálkové ovládání CV 450 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 33 00 00 www.conrad.sk Univerzální dálkové ovládání CV 450 Obj..: 330 000 1 Obsah Strana 1. ÚEL POUŽITÍ PÍSTROJE... 3 2. VŠEOBECNÉ POZNÁMKY K DÁLKOVÉMU

Více

Operace nad celými tabulkami

Operace nad celými tabulkami 10 Operace nad celými tabulkami V předchozích kapitolách jsme se převážně zabývali sloupci tabulek. V této kapitole se naučíme provádět některé operace, které ovlivňují tabulky jako celek. Probereme vlastnosti

Více

DPC-D218ID. Dveřní stanice pro 2D systém videovrátných. Uživatelský manuál

DPC-D218ID. Dveřní stanice pro 2D systém videovrátných. Uživatelský manuál DPC-D218ID Dveřní stanice pro 2D systém videovrátných Uživatelský manuál Části a funkce Svorkovnice +12V:12VDC výstup napájení LK-(GND): Zámek - zem LK+(COM): Zámek - 12 VDC. NO.: relé kontakt NO EB+:

Více

Návod na zřízení datové schránky právnické osoby nezapsané v obchodním rejstříku

Návod na zřízení datové schránky právnické osoby nezapsané v obchodním rejstříku Návod na zřízení datové schránky právnické osoby nezapsané v obchodním rejstříku Zřízení datové schránky Právnické osobě, která není zapsána v obchodním rejstříku, zřídí ministerstvo datovou schránku právnické

Více

Cvièení uvedené v této uèebnici je souèástí školícího kursu CADKONu-K, který je možné absolvovat v uèebnì AB Studia.

Cvièení uvedené v této uèebnici je souèástí školícího kursu CADKONu-K, který je možné absolvovat v uèebnì AB Studia. ÚVOD Uèebnice CADKONu-K CADKON je nadstavba AutoCADu zamìøená na kreslení stavebních a profesních výkresù s možností vytváøení prostorových fotorealistických modelù staveb. CADKON je svojí rozsáhlou nabídkou

Více

MSSF Benefit praktický průvodce pro žadatele v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MSSF Benefit praktický průvodce pro žadatele v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MSSF Benefit praktický průvodce pro žadatele v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MSSF Benefit dostupnost a instalace MSSF Benefit bude dostupný ke stažení na stránkách www.kr-olomoucky.cz

Více

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře 3. a 4. výzva příjmu žádostí Operačního programu Rybářství (2014 2020) V následujícím dokumentu je uveden podrobný

Více

DUM 10 téma: Nástroje malování

DUM 10 téma: Nástroje malování DUM 10 téma: Nástroje malování ze sady: 2 tematický okruh sady: Bitmapová grafika ze šablony: 09 Počítačová grafika určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace: metodika:

Více

NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY K PUBLICITĚ PROJEKTŮ OP LZZ

NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY K PUBLICITĚ PROJEKTŮ OP LZZ NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY K PUBLICITĚ PROJEKTŮ OP LZZ A) Povinnost příjemců zajišťovat publicitu projektů 1. Z čeho vyplývá povinnost příjemců podpory dodržovat vizuální identitu ESF/OP LZZ a zajišťovat

Více

Seznámení žáků s pojmem makra, možnosti využití, praktické vytvoření makra.

Seznámení žáků s pojmem makra, možnosti využití, praktické vytvoření makra. Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 11 Používání maker Třída: 8. Učivo: Základy vytváření maker Obsah inovativní výuky: Seznámení žáků s pojmem makra, možnosti využití, praktické vytvoření makra. Doporučený

Více

POUŽÍVÁME TABULKY A GRAFY VE VÝUCE

POUŽÍVÁME TABULKY A GRAFY VE VÝUCE POUŽÍVÁME TABULKY A GRAFY VE VÝUCE ELIŠKA TRETEROVÁ ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO PRIORITNÍ OSY: 7.1 ČÍSLO OBLASTI PODPORY: 7.1.3

Více

INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI. Uživatelská příručka

INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI. Uživatelská příručka INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI Uživatelská příručka 1. března 2013 Obsah Registrace... 3 Registrace fyzické osoby... 3 Registrace právnické osoby... 6 Uživatelské role v systému... 8 Přihlášení do systému...

Více

Za ízení TouchPad aklávesnice

Za ízení TouchPad aklávesnice Za ízení TouchPad aklávesnice Číslo dokumentu: 430406-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje funkce zařízení TouchPad a klávesnice počítače. Obsah 1 Za ízení TouchPad Popis zařízení TouchPad.........................

Více

EMC2399. Programové vybavení pro řízení, sběr a zpracování dat pro EMC měření spektrálním analyzátorem Aeroflex řady 2399

EMC2399. Programové vybavení pro řízení, sběr a zpracování dat pro EMC měření spektrálním analyzátorem Aeroflex řady 2399 EMC2399 Programové vybavení pro řízení, sběr a zpracování dat pro EMC měření spektrálním analyzátorem Aeroflex řady 2399 Uživatelská příručka EMPOS spol. s r.o. 1. Obsah 1. Obsah... 2 2. Určení programového

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce POLERADY. 2/2001

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce POLERADY. 2/2001 OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce POLERADY. 2/2001 O systému shromažování, sbru, tídní, využívání a odstraování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem v obci POLERADY. Zastupitelstvo obce POLERADY

Více

Pinnacle VideoSpin 1.1.1.525 CZ

Pinnacle VideoSpin 1.1.1.525 CZ Pinnacle VideoSpin 1.1.1.525 CZ typ: freeware operační systém: Windows XP, Windows Vista velikost: 149 MB internet: http://www.videospin.com Co říci na úvod? Program Pinnacle VideoSpin je jeden z mála

Více

Návod k obsluze. Důležité upozornění k provozování tepelného čerpadla Tepi

Návod k obsluze. Důležité upozornění k provozování tepelného čerpadla Tepi Návod k obsluze Důležité upozornění k provozování tepelného čerpadla Tepi Pro spolehlivou funkci zařízení v režimu defrost/odtávání venkovní jednotky, je nutno zajistit dostatečné teplo v topném okruhu.

Více

Popis displeje: (tlačítka a zobrazované symboly)

Popis displeje: (tlačítka a zobrazované symboly) stránka 1 z 6 NÁVOD PRO POUŽITÍ DISPLEJE K PROGRAMOVATELNÉ ŘÍDÍCÍ JEDNOTCE Popis displeje: (tlačítka a zobrazované symboly) 1. Tlačítko zapnout / vypnout 2. Tlačítko pro potvrzení (Confirm) něco jako u

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jana Kalinová [ÚLOHA 01 ÚVOD DO PROSTŘEDÍ OBJEMOVÁ SOUČÁST; PŘÍKAZ SKICA A JEJÍ VAZBENÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jana Kalinová [ÚLOHA 01 ÚVOD DO PROSTŘEDÍ OBJEMOVÁ SOUČÁST; PŘÍKAZ SKICA A JEJÍ VAZBENÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jana Kalinová [ÚLOHA 01 ÚVOD DO PROSTŘEDÍ OBJEMOVÁ SOUČÁST; PŘÍKAZ SKICA A JEJÍ VAZBENÍ] 1 CÍL KAPITOLY. Cílem této kapitoly je sžití se s win prostředím

Více

Propark2000 OKO. Uživatelská příručka. Parkovací systém. Verze 2.0

Propark2000 OKO. Uživatelská příručka. Parkovací systém. Verze 2.0 Propark2000 OKO Parkovací systém Uživatelská příručka Verze 2.0 PROFI PARKING spol.s r.o. nepřejímá žádné záruky, pokud se týče obsahu této publikace a vyhrazuje si právo měnit obsah dokumentace bez závazku

Více

Registr UJO. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Registr UJO. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Registr UJO Příručka pro uživatele Vytvořil: Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Obsah Projekt UJO...... 3 On-line klinický registr obecná charakteristika. 4 On-line Registr UJO - základní

Více

Jaroslav Rzepka MERCOS - Boleslavova 4, 709 00 Ostrava 9, Czech Republic

Jaroslav Rzepka MERCOS - Boleslavova 4, 709 00 Ostrava 9, Czech Republic Jaroslav Rzepka MERCOS - Boleslavova 4, 709 00 Ostrava 9, Czech Republic tel / fax : +420 596 627 097, tel : +420 596 616 729, mob : +420 604 334 327 email : mercos@mercos.cz, www : http://www.mercos.cz

Více

Přednáška - Základy PC. Ing. Michaela Mudrochová Algoritmus individuálního vzdělávání CZ.1.07/3.1.00/50.0078

Přednáška - Základy PC. Ing. Michaela Mudrochová Algoritmus individuálního vzdělávání CZ.1.07/3.1.00/50.0078 Přednáška - Základy PC Ing. Michaela Mudrochová Algoritmus individuálního vzdělávání CZ.1.07/3.1.00/50.0078 1 Základy PC o o o Operační systém Microsoft Windows Historie Vývoj současnost Systém, který

Více

Zabezpečení. Uživatelská příručka

Zabezpečení. Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Záloha a obnovení Uživatelská příručka

Záloha a obnovení Uživatelská příručka Záloha a obnovení Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

Modul Řízení objednávek. www.money.cz

Modul Řízení objednávek. www.money.cz Modul Řízení objednávek www.money.cz 2 Money S5 Řízení objednávek Funkce modulu Obchodní modul Money S5 Řízení objednávek slouží k uskutečnění hromadných akcí s objednávkami, které zajistí dostatečné množství

Více

Osvětlení modelového kolejiště Analog / DCC

Osvětlení modelového kolejiště Analog / DCC D V1.0 Osvětlení modelového kolejiště Analog / DCC Popisovaný elektronický modul simuluje činnost veřejného osvětlení pro různé druhy svítidel a osvětlení budov s nepravidelným rozsvěcením jednotlivých

Více

NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.5.5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE

NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.5.5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.5.5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE 1. Přehled možností programu 1.1. Hlavní okno Hlavní okno programu se skládá ze čtyř karet : Projekt, Zadání, Výsledky a Návrhový

Více

Výsledky přijímacích zkoušek

Výsledky přijímacích zkoušek Výsledky přijímacích zkoušek V tomto modulu komise zadává výsledky přijímací zkoušky a navrhuje, zda uchazeče přijmout či nepřijmout včetně odůvodnění. 1. Spuštění modulu "Výsledky přijímacích zkoušek"

Více

INFORMATIKA V CHOVECH PRASAT

INFORMATIKA V CHOVECH PRASAT INFORMATIKA V CHOVECH PRASAT Bajbár, M. KONFIRM, spol. s r.o. Tento článek si klade za cíl informovat odbornou veřejnost z oblasti chovu a šlechtění prasat o možnostech využití a základních analytických

Více

DTX700 Konfigurační a programovací interface k regulátorům řady DTCxxx

DTX700 Konfigurační a programovací interface k regulátorům řady DTCxxx DTX700 Konfigurační a programovací interface k regulátorům řady DTCxxx Konfigurační a programovací interface Obsah Obsah... Úvod... Popis DTX700... Instalace a spuštění... Základní ovládání... 4 Popis

Více

PŘÍLOHA č. 2C PŘÍRUČKA IS KP14+ PRO OPTP - ZPRÁVA O REALIZACI

PŘÍLOHA č. 2C PŘÍRUČKA IS KP14+ PRO OPTP - ZPRÁVA O REALIZACI PŘÍLOHA č. 2C PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍRUČKA IS KP14+ PRO OPTP - ZPRÁVA O REALIZACI OPERAČNÍ PROGRAM TECHNICKÁ POMOC Vydání 1/7, platnost a účinnost od 04. 04. 2016 Obsah 1 Zprávy o realizaci...

Více

POSTUP TVORBY DOKUMENTU základní funkce. Osnova. Vložení textu

POSTUP TVORBY DOKUMENTU základní funkce. Osnova. Vložení textu POSTUP TVORBY DOKUMENTU základní funkce Dříve či později se každý uživatele Wordu setká s potřebou sepsání obsáhlejšího dokumentu. Jako úkol si vytvoříme jakýsi referát o několika stranách, do kterého

Více

Jaroslav Rzepka MERCOS - Boleslavova 4, 709 00 Ostrava 9, Czech Republic

Jaroslav Rzepka MERCOS - Boleslavova 4, 709 00 Ostrava 9, Czech Republic Jaroslav Rzepka MERCOS - Boleslavova 4, 709 00 Ostrava 9, Czech Republic tel / fax : +420 596 627 097, tel : +420 596 616 729, mob : +420 604 334 327 email : mercos@mercos.cz, www : http://www.mercos.cz

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 8.

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 8. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_IN8DV_05_02_17

Více

Zadání. Založení projektu

Zadání. Založení projektu Zadání Cílem tohoto příkladu je navrhnout symetrický dřevěný střešní vazník délky 13 m, sklon střechy 25. Materiálem je dřevo třídy C24, fošny tloušťky 40 mm. Zatížení krytinou a podhledem 0,2 kn/m, druhá

Více

Návod k použití aplikace MARKETINGOVÉ PRŮZKUMY.CZ

Návod k použití aplikace MARKETINGOVÉ PRŮZKUMY.CZ www.marketingovepruzkumy.cz Návod k použití aplikace MARKETINGOVÉ PRŮZKUMY.CZ 28.4.2011 Miloš Voborník Obsah 1. Uživatelská příručka... 1 1.1. Běžný uživatel... 1 1.1.1. Celkové rozvržení, úvodní strana...

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE NA PC

TECHNICKÁ DOKUMENTACE NA PC TECHNICKÁ DOKUMENTACE NA PC Vypracovala: Jitka Chocholoušková 1 Obsah: 1. Uživatelské prostředí... 4 2. Tvorba objektů... 7 3. Tvorba úsečky... 10 4. Tvorba kružnice a oblouku... 15 4.1. Tvorba kružnice...

Více

ABUS HomeTec Pro bezdrátová tlačítková klávesnice CFT3000. Klávesnice byla vyvinuta speciálně pro bezdrátové ovládání pohonu

ABUS HomeTec Pro bezdrátová tlačítková klávesnice CFT3000. Klávesnice byla vyvinuta speciálně pro bezdrátové ovládání pohonu ABUS HomeTec Pro bezdrátová tlačítková klávesnice CFT3000 1. Oblast použití 2. Obsah balení 3. Montážní nářadí 4. Montáž 5. Obsluha 6. Upozornění Klávesnice byla vyvinuta speciálně pro bezdrátové ovládání

Více

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI DOPRAVCE I PRÁCI S DATY Z DIGITÁLNÍHO TACHOGRAFU

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI DOPRAVCE I PRÁCI S DATY Z DIGITÁLNÍHO TACHOGRAFU ZÁKLADNÍ I DOPRAVCE I PRÁCI S DATY Z DIGITÁLNÍHO TACHOGRAFU Tato informace je ur ena dopravc m s cílem je informovat o povinnostech ulo ených p edpisy ES a R, které se týkají stahování dat, jejich archivace

Více

Videotelefon VERIA 7076B + 2x kamera VERIA IR2448

Videotelefon VERIA 7076B + 2x kamera VERIA IR2448 Videotelefon VERIA 7076B + 2x kamera VERIA IR2448 veria-7076b-s kamerou Veria IR2448 Unikátní ultra tenký videotelefon v elegantním designu se 7" displejem, který na rozdíl od vyšší?ady (modelu VERIA 7077)

Více

POPIS VÝROBKU A ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

POPIS VÝROBKU A ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ Návod ON POPIS VÝROBKU A ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ Tento vysílač patří do řady výrobků NiceOne, vyráběných firmou Nice. Vysílače v této řadě jsou určeny pro řízení automatických otvíračů dveří, otvíračů bran a

Více

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020)

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup doplnění Žádosti o

Více

SRF08 ultrazvukový dálkoměr

SRF08 ultrazvukový dálkoměr SRF08 ultrazvukový dálkoměr Technické údaje Ultrazvukový dálkoměr SRF08 komunikuje pomocí sběrnice I2C, která je dostupná na řadě oblíbených kontrolérů jako OOPic, Stamp BS2p, Atom či Picaxe. Z hlediska

Více

Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25

Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25 Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25 Zakázky standardní přehled 1. Možnosti výběru 2. Zobrazení, funkce Zakázky přehled prací 1. Možnosti výběru 2. Mistři podle skupin 3. Tisk sumářů a skupin Zakázky ostatní

Více

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ Charakteristika a použití Příhradový regál SUPERBUILD je určen pro zakládání všech druhů palet, přepravek a beden všech rozměrů a pro ukládání kusového, volně

Více

Chronis IB / IB L Programovatelné spínací hodiny

Chronis IB / IB L Programovatelné spínací hodiny Abyste mohli optimálně využít všech výhod programovatelných spínacích hodin Chronis IB / IB L, přečtěte si pozorně následující návod k obsluze a provozu. Chronis IB / IB L jsou programovatelné spínací

Více