Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Orientace v právech spotřebitele na příkladu správného průběhu reklamace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Orientace v právech spotřebitele na příkladu správného průběhu reklamace"

Transkript

1 Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Orientace v právech spotřebitele na příkladu správného průběhu reklamace 0 Ing. Lada Nováková

2 Obsah ORIENTACE V PRÁVECH SPOTŘEBITELE NA PŘÍKLADU SPRÁVNÉHO PRŮBĚHU REKLAMACE... 2 Výuková část... 2 Příklad:... 6 Řešení:... 7 Vzor reklamace zájezdu

3 Orientace v právech spotřebitele na příkladu správného průběhu reklamace Výuková část Informace pro učitele: Klíčová slova: kupní smlouva, záruční lhůty u živých zvířat, reklamace, občanský zákoník Cíle a přínosy pro žáka: Žáci si procvičí uplatnění znalosti z oblasti ochrany práv spotřebitele, především při uzavírání kupní smlouvy u živých zvířat a postup, jak zvíře reklamovat. Žáci dokážou určit, jak mají postupovat v případě, že zjistí u zvířete vadu nebo zvíře uhyne. Při vyhledávání informací se dokážou zorientovat v občanském zákoníku a vyhledat příslušné paragrafy. Ví, jak mají postupovat, pokud prodávající reklamaci neuznal. Samostatná práce práce s internetem zařadit na začátek: Na základě informací z online kurzu uspesne reseni reklamace odpovězte na následující otázky, pokud potřebujete dohledat další informace, vhodné stránky jsou Odpovědi na otázky zašlete mailem na adresu vyučující! 1. Jaké jsou základní důvody pro uplatnění reklamace? 2. Které základní právní předpisy se týkají reklamace? 3. Jak dlouhá je záruční doba? 4. Jaké je řešení v případě, že neodstranitelná vada brání užívání věci? 5. Jaké je řešení v případě, že neodstranitelná vada nebrání užívání věci a kupující ji chce nadále užívat? 6. Může prodávající zkrátit zákonnou záruční lhůtu? 7. Jaké jsou lhůty pro vyřízení reklamace? 8. Lze u prodávajícího uplatnit náklady, které vzniknou kupujícímu v souvislosti s uplatněním reklamace? 9. Je u použitého zboží stanovena reklamační lhůta? 10. Lze reklamaci uplatnit v jiné provozovně, než ve které bylo zboží zakoupeno? Odpovědi: 1. Dva základní důvody: a) uplatnění odpovědnosti za vady b) rozpor s kupní smlouvou 2. Občanský zákoník zákon o ochraně spotřebitele Klasické výrobky 24 měsíců 2

4 krmiva 3 týdny zvířata 6 týdnů potraviny 8 dnů rychle se kazící zboží (lahůdky) reklamovat nejpozději do 2. dne výrobky s uvedenou datem spotřeby do tohoto data (spotřebujte do ) 4. Výměna věci nebo odstoupení od smlouvy (vrácení peněz) 5. Sleva z kupní ceny 6. Ne 7. Ihned, ve složitějších případech 3 dny, reklamace musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů. 8. Ano, ale v přiměřené výši a na základě jejich prokázání. 9. Ne, klasická záruka se na použité zboží nevztahuje, lze pouze uplatnit odpovědnost za skryté vady a to do 24 měsíců. Prodávající může lhůtu zkrátit (na 12 měsíců), ale musí na to kupujícího upozornit. 10. Ano, pokud je má provozovna podobný sortiment Podklady pro zápis studentů, případně výklad: Reklamace reklamace je uplatnění odpovědnosti za vady výrobků a služeb. Základní právní předpisy: z. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele z. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník Záruční doba doba, po kterou lze zboží reklamovat při prodeji spotřebního zboží je záruka 24 měsíců u potravinářského zboží 8 dní u krmiv tři týdny u prodeje zvířat 6 týdnů POZOR! Pokud je na prodávané věci, na jejím obalu nebo návodu vyznačena lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty (platí pro to zvláštní právní předpisy). opravy lze reklamovat podle druhu stavební opravy do 18 měsíců, ostatní opravy do 3 měsíců Uplatnění reklamace uplatňuje se u prodejce, u kterého bylo zboží zakoupeno nebo v servisní opravně 3

5 prodávající je povinnost přijmout reklamaci v jakékoli organizační složce (prodejně, provozovně) s ohledem na sortiment zboží je lepší, pokud je reklamace podána písemnou formou, především tehdy, pokud prodávající nerozhodně o reklamaci ihned doklad o reklamaci by měl obsahovat: identifikaci prodávajícího a reklamujícího identifikaci reklamovaného výrobku, včetně data prodeje co je předmětem reklamace (rozpor s kupní smlouvou, reklamovaná vada) požadavek spotřebitele na způsob vyřízení reklamace datum uplatnění reklamace a předpokládaný termín jejího vyřízení podpisy reklamujícího i zástupce prodávajícího hlavním předpokladem pro vyřízení reklamace je předložení dokladu o zakoupení výrobku nebo služby, originál dokladu si vždy ponechte, prodávající si z něj na své náklady může udělat kopii předepsaný vzor, tiskopis pro reklamaci neexistuje, větší firmy nebo prodejci mají vytvořené své vlastní tiskopisy (přesto je dobré si jej prostudovat, zda obsahuje všechny náležitosti) vzor reklamace viz přiložený soubor Lhůty pro vyřízení reklamace zboží prodávající je povinen rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů, do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena nejpozději do třiceti dnů ode dne jejího uplatnění po uplynutí této lhůty má spotřebitel právo bez dalšího požadovat výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy Postup reklamačního řízení (co lze požadovat v rámci reklamace) 1. odstranění vady pokud má zboží vadu, kterou lze odstranit (zboží lze také vyměnit za bezvadné) 2. výměnu věci nebo odstoupení od smlouvy jestliže má zboží neodstranitelnou vadu 3. výměna věci nebo odstoupení od smlouvy jestliže se u zboží objeví stejná vada nejméně třikrát nebo nebyla vada odstraněna do 30 dnů od dne uplatnění reklamace 4

6 4. přiměřenou slevu z kupní ceny jestliže má zboží vady neodstranitelné, ale tato případná vada nebrání jeho užívání Podrobnější informace viz přiložená prezentace reklamace.pss Nejčastější triky prodejců při reklamaci nemáte obal od výrobku, tak nemůžete výrobek reklamovat žádný zákon neukládá povinnost reklamovat zboží v původním obalu výrobek byl prodán se slevou, tak není na reklamaci nárok záruka se nevztahuje pouze na věci rychle se kazící (s uvedenou lhůtou spotřeby) reklamaci vyřizuje pouze vedoucí a ten tady není zákon o ochraně spotřebitele stanovuje povinnost obchodníka mít v provozovně po celou provozní dobu přítomného pracovníka pověřeného vyřizovat reklamace při výměně vadné nebo opotřebované součástky jsme vám nainstalovali novou součástku a proto nám musíte doplatit určitou částku prodávající nemá právo na náhradu Organizace působící v oblasti ochrany spotřebitele Sdružení obrany spotřebitele Spotřebitelský poradenský a informační portál Evropské spotřebitelské centrum pro ČR (při Ministerstvu průmyslu a obchodu) Na Františku 32 Praha 1 e mail: 5

7 Příklad: Varianta A Ve specializovaném obchodě se zvířaty jste zakoupili morče. Po 2 týdnech jste zjistili, že morče trpí oční vadou. Odnesli jste ho k veterináři, který jej vyléčil a vy jste museli uhradit za vyšetření a léky celkem 520 korun. Je možné zvíře reklamovat, máte nárok na úhradu nákladů? Jaké doklady musíte předložit? Jak budete postupovat, pokud prodávající reklamaci neuzná? Je možné zvíře reklamovat v jiné pobočce téže firmy? Varianta B Jak budete postupovat, jestliže zakoupené morče po dvou týdnech uhyne? 6

8 Řešení: Varianta A Při řešení příkladu je nutné se řídit ustanoveními Občanského zákoníku viz výňatek Výňatek z občanského zákoníku obecná ustanovení o kupní smlouvě 596 Má li věc vady, o kterých prodávající ví, je povinen kupujícího při sjednávání kupní smlouvy na ně upozornit. 597 (1) Jestliže dodatečně vyjde najevo vada, na kterou prodávající kupujícího neupozornil, má kupující právo na přiměřenou slevu ze sjednané ceny odpovídající povaze a rozsahu vady; jde li o vadu, která činí věc neupotřebitelnou, má též právo od smlouvy odstoupit. (2) Právo odstoupit od smlouvy má kupující i tehdy, jestliže jej prodávající ujistil, že věc má určité vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým. 598 Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. 599 (1) Vady musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu. Práva z odpovědnosti za vady se může kupující domáhat u soudu, jen jestliže vady vytkl nejpozději do šesti měsíců, jde li o vady krmiv do tří týdnů, a jde li o vady zvířat, do šesti týdnů po převzetí věci. (2) Právo na náhradu nutných nákladů může kupující uplatnit u soudu, jen jestliže náklady prodávajícímu oznámí ve lhůtě uvedené v odstavci Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody. Varianta A Morče je možné reklamovat do 6 týdnů od jeho zakoupení ( 599), jen je nutné, abyste reklamaci provedli ihned po zjištění vady, tj. ihned po zjištění nemoci nebo vyléčení morčete. K reklamaci musíte předložit doklad o zaplacení kupní ceny a lékařskou zprávu od veterináře. O reklamaci musí prodávající rozhodnout do 30 dnů. Zároveň máte právo na úhradu všech nákladů spojených s uplatněním reklamace, tj. náklady na veterináře, případně další náklady na dopravu k veterináři apod. 7

9 Zvíře můžete reklamovat i v jiné pobočce téhož prodejce, případně v sídle firmy nebo místě podnikání. Pokud prodávající reklamaci neuzná, je nutné získat znalecký posudek a obrátit se při vymáhání kupní ceny a všech nákladů na soud. Jinou možností je reklamovat zvíře ihned, ještě před návštěvou veterináře a nechat si vrátit peníze nebo vyměnit zvíře za jiné. Varianta B Pokud zvíře uhyne do 6 týdnů od jeho koupě, je postup při reklamaci stejný. Jen je nutné, pokud prodávající reklamaci neuzná na místě, zajistit odbornou pitvu zvířete. Tu musí provést specialista na pitvy zvířat, ne každý veterinář je však takový specialista, proto je nejlepší se obrátit přímo Státní veterinární ústav. Pitevní zpráva se přikládá k reklamaci. Máte také nárok na úhradu všech nákladů na pitvu, dopravu zvíře, vaše cestovné. V případě, že je reklamace uznána, dojde k vrácení peněz. Pokud ne, je nutné podat žalobu k soudu. Poznámka: V případě, že se jedná o dražší zvíře, zejména v případě, že se jedná o zvíře s průkazem původu, je vhodné uzavřít písemnou kupní smlouvu. V ostatních případech stačí pouze doklad o zaplacení kupní ceny. 8

10 Vzor reklamace zájezdu Adresa odesilatele Adresa cestovní kanceláře Reklamace zájezdu Vážení, zakoupili jsme si od Vaší cestovní kanceláře (název, adresa, IČO cestovní kanceláře) zájezd do Egypta, do hotelu Ex pro dvě osoby, termín Číslo smlouvy uzavřené s Vaší cestovní kanceláří je Po příjezdu na místo určení jsme zjistili, že hotel je plně obsazen a bylo nám nabídnuto náhradní ubytování v hotelu ZET. Tento hotel byl ale nižší kategorie a také podstatně dál od moře, než byl původní hotel. Tímto byla z Vaší strany porušena cestovní smlouva. Dosud jsme od Vás nedostali žádné vyrozumění o finančním odškodnění za nesplněné služby. Tímto řádně a včas ve lhůtě uplatňujeme nárok na slevu ceny zájezdy a to ve výši korun. Peníze nám vraťte do deseti dnů od obdržení této výzvy na účet číslo. S pozdravem Podpis 9

11 ZJIŠTĚNÍ VADY VÝROBKU V DOBĚ ZÁRUKY REKLAMACE POKUD DOJDE K ROZPORU S KUPNÍ SMLOUVOU, LZE JEJ ŘEŠIT TĚMITO ZPŮSOBY: OPRAVA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY VÝMĚNA VĚCI SLEVA A VRÁCENÍ PENĚZ 10

RUKOVĚŤ SPOTŘEBITELE. Svazek I

RUKOVĚŤ SPOTŘEBITELE. Svazek I RUKOVĚŤ SPOTŘEBITELE Svazek I září 2003 Ing. Karel Novák, Ing. Libor Dupal Praha, zář í 2003 SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ / CZECH CONSUMERS ASSOCIATION Budějovická 73, 140 00 Praha 4 tel/fax: 261262280/261262268,

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Danuše Kylarová nám. Osvobození 24 78901 ZÁBŘEH IČ: 47821019 DIČ: CZ5454290545

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Danuše Kylarová nám. Osvobození 24 78901 ZÁBŘEH IČ: 47821019 DIČ: CZ5454290545 REKLAMAČNÍ ŘÁD Danuše Kylarová nám. Osvobození 24 78901 ZÁBŘEH IČ: 47821019 DIČ: CZ5454290545 PLATNÝ OD 01.01.2007 Pro zabezpečení jednotného, rychlého a správného postupu při vyřizování reklamací v prodejnách

Více

Obchodní podmínky SEDCO

Obchodní podmínky SEDCO Obchodní podmínky SEDCO Kontaktní údaje prodávajícího Název: SEDCO s.r.o. Sídlo/bydliště: Průmyslová 5, 796 01 Prostějov IČO: 262 29 374 č.j.: MŽU/2237/00/Ko Telefon: 582 360 422; Fax: 582 360 404 Email:

Více

na internetových stránkách společnosti OFFICE ASSISTANCE (www.officeassistance.cz). Znění

na internetových stránkách společnosti OFFICE ASSISTANCE (www.officeassistance.cz). Znění Všeobecné obchodní podmínky společnosti OFFICE ASSISTANCE s.r.o. Se sídlem Veselská 686, 199 00 Praha 9 IČ: 48110205, DIČ: CZ48110205 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SPORTISIMO S.R.O. A REKLAMAČNÍ ŘÁD

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SPORTISIMO S.R.O. A REKLAMAČNÍ ŘÁD OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SPORTISIMO S.R.O. A REKLAMAČNÍ ŘÁD Společnost SPORTISIMO s.r.o., se sídlem Řevnická 1/121, 155 00 Praha 5, IČ: 26194627, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky firmy MONTAN Plzeň s.r.o. 1. Základní ustanovení. 2. Cena předmětu plnění. 3.

Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky firmy MONTAN Plzeň s.r.o. 1. Základní ustanovení. 2. Cena předmětu plnění. 3. Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky firmy MONTAN Plzeň s.r.o. 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy

Více

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník 1 UČEBNÍ OSNOVA...5 EKONOMIKA...5 1.1 Pojetí vyučovacího předmětu...5

Více

Všeobecné obchodní podmínky e-shop STOCKIST

Všeobecné obchodní podmínky e-shop STOCKIST Všeobecné obchodní podmínky e-shop STOCKIST Všeobecné obchodní podmínky společnosti ACTIVA spol. s r.o. Se sídlem: Praha 9, Letňany, Veselská 686, PSČ 199 00 IČ: 48111198, DIČ: CZ48111198, společnost zapsaná

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Platné od 1.9.2014, verze 1401 společnosti Media One s.r.o. Pobřežní 16/18 186 00 Praha 89 - Karlín IČO: 27417298 Web: WWW.PROSTRENOESHOP.CZ e-mail: INFO@PROSTRENOESHOP.CZ Zákaznická

Více

Reklamační řád. součást Obchodních podmínek internetového prodeje www.family-nabytek.cz

Reklamační řád. součást Obchodních podmínek internetového prodeje www.family-nabytek.cz Reklamační řád součást Obchodních podmínek internetového prodeje www.family-nabytek.cz I. Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád jakožto nedílná součást Obchodních podmínek internetového prodeje www.family-nabytek.cz

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Pivovar Lobeč s.r.o., IČ:41195833, se sídlem Lobeč 34, Lobeč, 27736

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Pivovar Lobeč s.r.o., IČ:41195833, se sídlem Lobeč 34, Lobeč, 27736 Všeobecné obchodní podmínky společnosti Pivovar Lobeč s.r.o., IČ:41195833, se sídlem Lobeč 34, Lobeč, 27736 1. Preambule Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě,

Více

I. Vymezení základních pojmů

I. Vymezení základních pojmů OBCHODNÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD 1. 1. 2014 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.kuracke-potreby.cz (www.kurackepotreby.cz) uskutečněném po 1. 1. 2014. Podmínky blíže vymezují a

Více

Obchodní podmínky Superdiskont, s.r.o. platné ode dne 1.1.2014

Obchodní podmínky Superdiskont, s.r.o. platné ode dne 1.1.2014 Obchodní podmínky Superdiskont, s.r.o. platné ode dne 1.1.2014 I. Všeobecná ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v celém internetovém obchodním domě SuperDISKONT.cz, tedy v následujících

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Reco Design s.r.o., IČ:27284476, se sídlem Chrastava, Vítkovská 468, PSČ 463 31

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Reco Design s.r.o., IČ:27284476, se sídlem Chrastava, Vítkovská 468, PSČ 463 31 Všeobecné obchodní podmínky společnosti Reco Design s.r.o., IČ:27284476, se sídlem Chrastava, Vítkovská 468, PSČ 463 31 1. Preambule Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém

Více

Obchodní podmínky. Všeobecná ustanovení. Vymezení pojmů. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách. Dodání zboží:

Obchodní podmínky. Všeobecná ustanovení. Vymezení pojmů. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách. Dodání zboží: Obchodní podmínky všeobecná ustanovení vymezení pojmů dodání zboží platební podmínky odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele odpovědnost za vady zboží - záruka

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu stavba-krbu-svojpomocne.sk

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu stavba-krbu-svojpomocne.sk Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu stavba-krbu-svojpomocne.sk Obchodní firma: Obchody na dosah, spol. s r.o. Sídlo: Metylovice 558, PSČ 73949 Identifikační číslo: 28586751 DIČ: CZ28586751, SK4020361895

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi KADEŘNÍK 69-51-H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník. [Zadejte text.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi KADEŘNÍK 69-51-H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník. [Zadejte text. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi KADEŘNÍK 69-51-H/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník [Zadejte text.] 1 UČEBNÍ OSNOVA... 5 1.1 Pojetí vyučovacího předmětu... 5 1.1.1

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Univerzitni liga, z.s., IČ:02046211, se sídlem Masarykova Univerzita, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77, Brno

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Univerzitni liga, z.s., IČ:02046211, se sídlem Masarykova Univerzita, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77, Brno Všeobecné obchodní podmínky společnosti Univerzitni liga, z.s., IČ:02046211, se sídlem Masarykova Univerzita, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77, Brno 1. Preambule Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti PC servis Hořovice, IČ:87478862, se sídlem Praskolesy 302, Praskolesy

Všeobecné obchodní podmínky společnosti PC servis Hořovice, IČ:87478862, se sídlem Praskolesy 302, Praskolesy Všeobecné obchodní podmínky společnosti PC servis Hořovice, IČ:87478862, se sídlem Praskolesy 302, Praskolesy 1. Preambule Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz Obchodní firma: Obchody na dosah, spol. s r.o. Sídlo: Metylovice 558, PSČ 73949 Identifikační číslo: 28586751 DIČ: CZ28586751 Spisová značka: C 33233

Více

Obchodní podmínky platné od 1.1.2014

Obchodní podmínky platné od 1.1.2014 Obchodní podmínky platné od 1.1.2014 Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) vzájemná práva a povinnosti

Více

Práce ve stravování 65 51 E/02. IMPLEMENTACE FG do předmětu Občanská nauka 1. a 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi

Práce ve stravování 65 51 E/02. IMPLEMENTACE FG do předmětu Občanská nauka 1. a 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Práce ve stravování 65 51 E/02 IMPLEMENTACE FG do předmětu Občanská nauka 1. a 2. ročník 1 UČEBNÍ OSNOVA...4 1.1 Pojetí vyučovacího předmětu...4 1.1.1

Více

Všeobecné podmínky pro prodej zboží platné od 1. 5. 2015

Všeobecné podmínky pro prodej zboží platné od 1. 5. 2015 Všeobecné podmínky pro prodej zboží platné od 1. 5. 2015 Obsah 1. Základní ustanovení... 2 2. Sdělení v souvislosti s uzavíráním smlouvy prostředky komunikace na dálku... 2 3. Systém objednávání... 3 4.

Více

Prodávající je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00038189.

Prodávající je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00038189. Obchodní podmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") obchodní společnosti se sídlem DOMATECH.CZ s.r.o. Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1 - Nové Město, identifikační

Více

Obchodní podmínky. Přeprava, poštovné, dárky zdarma

Obchodní podmínky. Přeprava, poštovné, dárky zdarma Obchodní podmínky provozovatele internetového obchodu www.megatrampoliny.cz a dalších informačních webůobchodů s možností objednání zboží,které jsou uvedeny dole provozovatel: GLORIA IMPORT CZ s.r.o Ukrajinská

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Petr Kopečný, IČ:74730347, se sídlem K Blahobytu 2498

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Petr Kopečný, IČ:74730347, se sídlem K Blahobytu 2498 Všeobecné obchodní podmínky společnosti Petr Kopečný, IČ:74730347, se sídlem K Blahobytu 2498 1. Preambule Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě, který

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU 1) Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky se vztahují na právní vztahy vyplývající z

Více

Reklamační řád. součást Obchodních podmínek internetového obchodu www.projektyarchon.cz

Reklamační řád. součást Obchodních podmínek internetového obchodu www.projektyarchon.cz Reklamační řád součást Obchodních podmínek internetového obchodu www.projektyarchon.cz I. Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád jakožto nedílná součást Obchodních podmínek internetového obchodu www.projektyarchon.cz

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU 1) Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky se vztahují na právní vztahy vyplývající

Více

Všeobecné obchodní podmínky Bontonland.cz

Všeobecné obchodní podmínky Bontonland.cz Všeobecné obchodní podmínky Bontonland.cz 1. Základní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky zveřejněné na této stránce (dále též jen VOP) platí pro nakupování prostřednictvím e-shopu www.bontonland.cz

Více