I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í"

Transkript

1 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 4 Svalová soustava Pro potřeby projektu MAN zpracovala: Mgr. Lucie Adamusová

2 1. Stavba myofibrily a princip svalového stahu Ve dvojicích seřaďte části rozstříhaného textu. V pracovním listu očíslujte věty ve správném pořadí. Poté popište obr. 1. Při svalovém stahu se myozin nasouvá na aktin, a tím se zkracuje délka myofibrily. Přitom dochází ke štěpení molekul ATP. K tomu je třeba přítomnosti Ca 2+ iontů. V cytoplazmě svalového vlákna jsou podélně uloţeny myofibrily, které jsou příčinou jeho příčného pruhování. Tím dojde ke vzniku akčního potenciálu na svalovém vlákně a k uvolnění Ca 2+ iontů z biomembrán endoplazmatického retikula. Ca 2+ ionty se ihned opět váţou zpět do biomembrány endoplazmatického retikula, vazby mezi myozinem a aktinem se uvolní - nastává nataţení svalu. Myofibrily jsou tvořeny dvojlomnou bílkovinou myozinem a jednolomnou bílkovinou aktinem. Proběhne reakce mezi aktinem a myozinem - nastává svalový stah. Nervový vzruch, který dospěje na konec nervového vlákna, způsobí vylití mediátoru (acetylcholinu) do štěrbiny nervosvalové ploténky. Myofibrila je tak tvořena základními válcovitými úseky, které umoţňují její smršťování. Tyto základní úseky se nazývají sarkomery. Podnět pro svalový stah přichází po motorickém nervovém vlákně. Jedno vlákno inervuje vţdy více svalových vláken (tzv. motorická jednotka). Obr. 1 Stavba svalu Nápověda: aktin, myozin, svalové bříško, svalová fibrila (myofibrila), motorický nerv, jádra svalové buňky, svazek svalových vláken, šlacha, část svalové buňky, myofibrily, sarkomera

3 Popis obr. 1: A - B - C - D - E - F - G - H Popis svalů celého těla Připište k písmenům v tabulce správné názvy svalů na obr. 2. Některé svaly si ukaţte na modelech svalstva horní a dolní končetiny. Obr. 2 Zevní svaly lidského těla

4 Popis obr. 2: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - Nápověda: dvojhlavý sval paţní, trojhlavý sval lýtkový, široký sval zádový (2x), zdvihač hlavy, velký sval prsní, čtyřhlavý sval stehenní, velký přitahovač stehna, dvojhlavý sval stehenní, sval trapézový (2x), přímý sval břišní, přední sval holenní, trojhlavý sval paţní, pilovitý sval přední, zevní šikmý sval břišní, krejčovský sval, svaly lopatkové, velký sval hýţďový, sval deltový 3. ***Vybrané svalové skupiny*** I. Svaly hlavy Připište k písmenům na obr. 3 a 4 správné názvy mimických a ţvýkacích svalů hlavy: Obr. 3 Svaly hlavy zepředu

5 Nápověda k obr. 3: bradový sval, malý lícní sval, sval čelní, zdvihač horního rtu a nosního křídla, smíchový sval, štíhlý nosní sval, stahovač dolního rtu, zdvihač horního rtu, svrašťovač obočí, stahovač ústního koutku, nosní sval, sval tvářový, kruhový sval oční, velký lícní sval, spánkový sval, zdvihač ústního koutku, kruhový sval ústní Obr. 4 Svaly hlavy zboku 19-20, 23 - Nápověda k obr. 4: malý lícní sval, velký lícní sval, týločelní sval, bradový sval, svrašťovač obočí, smíchový sval, spánkový sval, zdvihač horního rtu a nosního křídla, kruhový sval oční, tvářový sval, stahovač ústního koutku, ţvýkací sval, nosní sval, kruhový sval ústní, stahovač dolního rtu, štíhlý nosní sval II. Svaly trupu a končetin Připište k písmenům na obr. 5 a 6 správné názvy svalů trupu a končetin:

6 Obr. 5 Svaly zadní části trupu (vlevo vnější vrstva, vpravo vnitřní vrstvy) Nápověda: velký sval hýţďový, trojhlavý sval paţní, malý sval kosočtverečný, zdvihač hlavy, deltový sval, velký sval kosočtverečný, zdvihač lopatky, meziţeberní svaly, vnější šikmý břišní sval, trapézový sval, vnitřní šikmý břišní sval, střední sval hýţďový, malý oblý sval, velký oblý sval, nadhřebenový sval, trojhlavý sval paţní, široký sval zádový, sval pilovitý zadní dolní Obr. 6 Svaly přední části trupu (vlevo vnější vrstva, vpravo vnitřní vrstvy) Nápověda: deltový sval, přímý sval břišní, podklíčkový sval, vnější šikmý sval břišní, malý prsní sval, velký prsní sval, vnější meziţeberní svaly, pilovitý sval přední, šikmý vnitřní sval břišní, dvojhlavý sval paţní ,

7 4. Praktický úkol - Zjišťování unavitelnosti svalu Pomůcky: kolíčky na prádlo, stopky nebo hodinky se sekundovou ručičkou Postup: Pracujeme ve dvojicích. První z dvojice zmáčkne maximálně mezi palcem a ukazovákem (bez opory sousedních prstů) konce kolíčku na prádlo. Druhý měří čas, po který spoluţák udrţí kolík maximálně stisknutý. Ten si zapíšeme do tabulky. Totéţ provedeme s levou rukou, případně mezi ostatními prsty a palcem. Vyměníme si role. Po 5 minutách cvičení zopakujme a porovnejme výsledky. Tabulka: Čas (s) / Jméno 1. Na začátku P L P L 2. Po 5 minutách P L P L Závěr:

8 5. Domácí úkol - Velký svalový kvíz 1. Kolik kosterních svalů se nachází v lidském těle? a) b) c) d) Kolika procenty se svaly průměrně podílejí na tělesné hmotnosti u muţů? a) 20 % b) 30 % c) 40 % d) 50 % 3. Ţenské svaly tvoří v průměru pouze % tělesné hmotnosti. a) 18 % b) 23 % c) 33 % d) 48 % 4. Která látka tvoří převáţnou část kosterního svalstva (asi 70 %)? 5. Průměr jednoho svalového vlákna se pohybuje v rozmezí: a) 1-10 µm b) µm c) µm d) 0,5-1 mm 6. Které ionty umoţňují štěpení ATP ve svalu, coţ vede k uvolnění energie pro svalový stah? a) Na + b) Mg 2+ c) Cl - d) Ca Jak se nazývá svalový stah, při kterém se mění délka, ale ne napětí svalu? a) izotonický b) hypertonický c) izometrický d) hypometrický 8. Které z funkcí vykonávají svaly, jeţ nazýváme: a) flexory přitaţení b) extenzory nataţení c) abduktory ohnutí d) adduktory odtaţení 9. Svaly spolupracující na vykonání stejného pohybu se nazývají: a) pronátory b) synergisté c) antagonisté d) supinátory 10. Při chůzi je zapojeno více neţ svalů. a) 50 b) 100 c) 150 d) Svalová síla a pruţnost přibývá asi do let. a) 10 b) 20 c) 30 d) Jak se nazývá vazivová blána na povrchu svalu? 13. Kterými dvěma bílkovinami je tvořena myofibrila? 14. Jak se nazývají úseky myofibrily, umoţňující smršťování? 15. Jak nazýváme svalové napětí? 16. Který sval odděluje dutinu hrudní od dutiny břišní? 17. Který sval lidského těla je: a) nejdelší? b) nejmohutnější? c) nejtěţší? d) nejsilnější? 18. Vyjmenujte dva kruhové svaly obličeje. 19. Vyjmenujte dva trojhlavé svaly. 20. Vyjmenujte tři skupiny břišního svalstva.

9 Příloha č. 1: Text v nesprávném pořadí Stavba myofibrily a princip svalového stahu Při svalovém stahu se myozin nasouvá na aktin, a tím se zkracuje délka myofibrily. Přitom dochází ke štěpení molekul ATP. K tomu je třeba přítomnosti Ca 2+ iontů. V cytoplazmě svalového vlákna jsou podélně uloţeny myofibrily, které jsou příčinou jeho příčného pruhování. Tím dojde ke vzniku akčního potenciálu na svalovém vlákně a k uvolnění Ca 2+ iontů z biomembrán endoplazmatického retikula. Ca 2+ ionty se ihned opět váţou zpět do biomembrány endoplazmatického retikula, vazby mezi myozinem a aktinem se uvolní - nastává nataţení svalu. Myofibrily jsou tvořeny dvojlomnou bílkovinou myozinem a jednolomnou bílkovinou aktinem. Proběhne reakce mezi aktinem a myozinem - nastává svalový stah. Nervový vzruch, který dospěje na konec nervového vlákna, způsobí vylití mediátoru (acetylcholinu) do štěrbiny nervosvalové ploténky. Myofibrila je tak tvořena základními válcovitými úseky, které umoţňují její smršťování. Tyto základní úseky se nazývají sarkomery. Podnět pro svalový stah přichází po motorickém nervovém vlákně. Jedno vlákno inervuje vţdy více svalových vláken (tzv. motorická jednotka).

10 Poznámky: 1. Upraveno podle: JELÍNEK, J.; ZICHÁČEK, V. Biologie pro gymnázia. 7. vyd. Olomouc : Nakladatelství Olomouc, s. ISBN Upraveno podle: NOVOTNÝ, I.; HRUŠKA, M. Biologie člověka. 1. vyd. Praha : Fortuna, s. ISBN Upraveno podle: ČIHÁK, Radomír. Anatomie vyd. Praha : Grada Publishing, s. ISBN Upraveno podle: JELÍNEK, J.; ZICHÁČEK, V. Biologie pro gymnázia. 7. vyd. Olomouc : Nakladatelství Olomouc, s. ISBN Parramon's Editorial Team. Anatomie člověka. 1. vyd. Praha : Fragment, s. ISBN Lidské tělo. 3. vyd. Bratislava : Gemini, s. ISBN DOBRORUKA, L.J.; VACKOVÁ, B.; KRÁLOVÁ, R.; BARTOŠ, P. Přírodopis III. 2. vyd. Praha : Scientia, s. ISBN

Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Učební text pro Dívčí katolické střední školy. Biologie člověka.

Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Učební text pro Dívčí katolické střední školy. Biologie člověka. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Evropský Investujeme sociální do vaší fond budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Učební text pro Dívčí katolické

Více

Biologie člověka. Mgr.Ludvík Kašpar. Technické lyceum. Ročník: 1. Obsah:

Biologie člověka. Mgr.Ludvík Kašpar. Technické lyceum. Ročník: 1. Obsah: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc, Božetěchova 3 Vyučující: Předmět: Obor: Mgr.Ludvík Kašpar Biologie Technické lyceum Ročník: 1. Biologie člověka Obsah: 1. Systematické

Více

Pohybová terapie tanečníků s využitím alternativních metod aplikovaných do předmětu taneční gymnastiky na školách uměleckého zaměření

Pohybová terapie tanečníků s využitím alternativních metod aplikovaných do předmětu taneční gymnastiky na školách uměleckého zaměření JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér taneční pedagogiky Pohybová terapie tanečníků s využitím alternativních metod aplikovaných do předmětu taneční gymnastiky na školách

Více

pracovní list studenta

pracovní list studenta Výstup RVP: Klíčová slova: Pohybová soustava Renáta Řezníčková žák využívá znalosti o orgánových soustavách pro pochopení vztahů mezi procesy probíhajícími ve vlastním těle; usiluje o pozitivní změny ve

Více

VYUŢITÍ RECIPROČNÍ INHIBICE V KONDIČNÍM POSILOVÁNÍ USE OF RECIPROCAL INHIBITION IN FITNESS TRAINING

VYUŢITÍ RECIPROČNÍ INHIBICE V KONDIČNÍM POSILOVÁNÍ USE OF RECIPROCAL INHIBITION IN FITNESS TRAINING Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Katedra tělesné výchovy a sportu Studijní program: Tělesná výchova a sport Studijní obor (kombinace): Geografie tělesná

Více

kapitoly z biologie člověka

kapitoly z biologie člověka kapitoly z biologie člověka PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další vzdělávání pedagogických pracovníků na p edf Uk p raha (Cz.1.07/1.3.00/19.0002)

Více

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základy biologie. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základy biologie. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Základy biologie Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Mgr. Viktor Brebera

Více

6. ANATOMIE ČLOVĚKA ANATOMIE ČLOVĚKA

6. ANATOMIE ČLOVĚKA ANATOMIE ČLOVĚKA 21 6. Anatomie zkoumá stavbu lidského těla. Popisuje tvar, vnitřní složení a polohu jeho jednotlivých částí a tím umožňuje pochopit i jejich funkci. Ukazuje, že stavba a funkce jsou vždy nerozlučně spjaty.

Více

Člověk. Mgr. Petr Křížek

Člověk. Mgr. Petr Křížek Člověk Mgr. Petr Křížek Copyright istudium, 2005, http://www.istudium.cz Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení vydavatele. Produkce,

Více

Závěrečná práce - trenérství MG II. třídy. Kompenzační cvičení v MG. Martina Šťastná

Závěrečná práce - trenérství MG II. třídy. Kompenzační cvičení v MG. Martina Šťastná Závěrečná práce - trenérství MG II. třídy Kompenzační cvičení v MG Martina Šťastná Obsah 1. Úvod... 2 2. Stav dosavadních poznatků... 3 2.1. Seznámení s tematikou, definice základních pojmů... 3 3. Následky

Více

Praktická cvičení z biologie člověka

Praktická cvičení z biologie člověka Téma: Soustava opěrná a pohybová (Hodnocení tělesné stavby, prognóza konečné výšky, test svalové rovnováhy, otisk plosky nohy, noha podle tvaru, test nervosvalové koordinace) A. Hodnocení tělesné stavby

Více

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů Učební materiál vznikl pro výuku žáků Střední školy logistiky a chemie, Olomouc v rámci projektu CZ.1.07/1.1.26/01.0018 Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů. Autorem

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Katedra sportovní edukace

MASARYKOVA UNIVERZITA. Katedra sportovní edukace MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovní edukace Pohybová soustava - svaly dolních končetin, jejich posilování, testování a prevence úrazů - strečink Bakalářská práce Vedoucí

Více

Šablona č. 01.33. Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka

Šablona č. 01.33. Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka Šablona č. 01.33 Přírodopis Opakování: Kosterní soustava člověka Anotace: Opakování učiva o kosterní soustavě člověka Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Písemné opakování učiva o kosterní soustavě.

Více

Helena Jarkovská. míči. Grada Publishing

Helena Jarkovská. míči. Grada Publishing 264 cvičení Helena Jarkovská na velkém míči Grada Publishing Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována

Více

SVALOVÉ DYSBALANCE U FOTBALOVÉ MLÁDEŽE MUSCULAR DYSBALANCE IN FOOTBALL YOUTH

SVALOVÉ DYSBALANCE U FOTBALOVÉ MLÁDEŽE MUSCULAR DYSBALANCE IN FOOTBALL YOUTH Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: tělesné výchovy Studijní program: učitelství pro 2. stupeň základní školy Studijní obor (kombinace) tělesná výchova

Více

1 ZKRACOVAČKY (CRUNCH

1 ZKRACOVAČKY (CRUNCH 1 ZKRACOVAČKY (CRUNCH přední sval holenní dlouhý natahovač prstů vnější hlava dvojhlavého svalu lýtkového střední hlava čtyrhlavého svalu dlouhý sval lýtkový šikmý sval lýtkový primy sval brisni vnitřní

Více

2. ročník. Jolana Fialová SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 Stránka 0

2. ročník. Jolana Fialová SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 Stránka 0 2. ročník Jolana Fialová SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 Stránka 0 VÝZNAM ZDRAVOVĚDY PRO KADEŘNÍKA Osobní hygiena kadeřníka Péče o čistotu těla: pravidelné mytí rukou před a po každém Z po návštěvě

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovní edukace

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovní edukace MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovní edukace Program pro rozvoj maximální síly u běžné populace v posilovně Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr. Hana Bubníková Vypracoval:

Více

Biologie člověka. Mgr. Jarmila Vítková, Gymnázium a SOŠPg, Znojmo

Biologie člověka. Mgr. Jarmila Vítková, Gymnázium a SOŠPg, Znojmo Biologie člověka Mgr. Jarmila Vítková, Gymnázium a SOŠPg, Znojmo Biologie člověka Mgr. Jarmila Vítková, Gymnázium a SOŠPg, Znojmo Table of Contents 1. Dýchací soustava... 1 1. Úvod... 1 2. Ústrojí dýchací...

Více

Základy zdravovědy pro instruktory horolezectví 1

Základy zdravovědy pro instruktory horolezectví 1 Základy zdravovědy pro instruktory horolezectví 2002 Lékařská komise Českého horolezeckého svazu a Společnost horské medicíny MUDr. Ivan Rotman, MUDr.Petr Machold, MUDr. Jana Voborníková únor 2002, verze

Více

Návrh a ověření kompenzačních cvičení u taneční skupiny BUD.SIDE (bakalářská práce)

Návrh a ověření kompenzačních cvičení u taneční skupiny BUD.SIDE (bakalářská práce) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU Návrh a ověření kompenzačních cvičení u taneční skupiny BUD.SIDE (bakalářská práce) Autor práce: Jan Hanč,

Více

Sportovní masáž. Dominik Volavý 2013, www.ascm.cz; www.omasazi.cz

Sportovní masáž. Dominik Volavý 2013, www.ascm.cz; www.omasazi.cz Sportovní masáž Dominik Volavý 2013, www.ascm.cz; www.omasazi.cz Obsah 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Úvod.....4 Historie masáží...7 Účinky

Více

Rozvoj koordinačních schopností v ročním tréninkovém cyklu v kategorii sportovních tříd /6. 9. třída/

Rozvoj koordinačních schopností v ročním tréninkovém cyklu v kategorii sportovních tříd /6. 9. třída/ Rozvoj koordinačních schopností v ročním tréninkovém cyklu v kategorii sportovních tříd /6. 9. třída/ Závěrečná práce TŠ FTVS UK Praha 2007, 77 stran Autor: Mgr. Petr Trojan Připravil: PhDr. Zdeněk Pavliš

Více

ZVEDÁNÍ NOHOU NA BOKU

ZVEDÁNÍ NOHOU NA BOKU 98 POSILOVÁNÍ STŘEDU TĚLA ZVEDÁNÍ NOHOU NA BOKU CVIKY NA ZVÝŠENÍ SÍLY SVALŮ STŘEDU TĚLA Lehněte si na levý bok, pravou paži si položte pod hlavu a levou paži položte na pravé stehno. Nohy k sobě pevně

Více

Biologie Projekt Jdeme na to od lesa! Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884

Biologie Projekt Jdeme na to od lesa! Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884 Sada výukových materiálů Biologie Projekt Jdeme na to od lesa! Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884 Dechová ventilace Kosterní soustava Měření EKG Měření krevního tlaku a pulsu Osmotické jevy aneb Proč se

Více

Oběhová soustava člověka (angiologia)

Oběhová soustava člověka (angiologia) Oběhová soustava člověka (angiologia) soustava krevní (systema cardiovasculare) - zahrnuje krevní cévy, srdce a krev. soustava mízní (systema limphaticum) - zahrnující mízní cévy, mízu, mízní uzliny a

Více

Svalové dysbalance pánevní oblasti. Kompenzační cvičení podle Marty Bursové Grada 2005, 2007 MUDr. Vlasta Rudolfová

Svalové dysbalance pánevní oblasti. Kompenzační cvičení podle Marty Bursové Grada 2005, 2007 MUDr. Vlasta Rudolfová Svalové dysbalance pánevní oblasti Kompenzační cvičení podle Marty Bursové Grada 2005, 2007 MUDr. Vlasta Rudolfová Anatomicko-fyziologické základy Svalový stah (kontrakce) je mechanický projev svalové

Více

Daniela Stackeová. sportujeme BEZ BOLESTI

Daniela Stackeová. sportujeme BEZ BOLESTI síla kon ndi dice fitness s kondice fitness síla kondice fi ess síla kondice fitness síla ondice fitness síla kondice fit ss síla kondice fitness síla la kon Cvičení na Daniela Stackeová bolavá záda sportujeme

Více

Svalové dysbalance a jejich kompenzace ve sportovní gymnastice. Bakalářská práce

Svalové dysbalance a jejich kompenzace ve sportovní gymnastice. Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra gymnastiky a úpolů Svalové dysbalance a jejich kompenzace ve sportovní gymnastice Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Petr Hedbávný,

Více