22. základní škola Plzeň, příspěvková organizace Na Dlouhých 49, Plzeň

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "22. základní škola Plzeň, příspěvková organizace Na Dlouhých 49, 312 09 Plzeň"

Transkript

1 22. základní škola Plzeň, příspěvková organizace Na Dlouhých 49, Plzeň Absolventská práce Pohybová soustava, její vady a onemocnění Kristýna Pojerová 9.J Vedoucí absolventské práce: Mgr. Marcela Hadačová Školní rok 2008/2009

2 Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracoval (a) samostatně s použitím uvedené literatury a zdrojů informací. V Plzni dne Jméno a příjmení: Kristýna Pojerová 2

3 Obsah Obsah Úvod...4 Anotace...5 Summary Anatomie svalů Jak svaly pracují Kosti a klouby Obrázek kostry Svaly hlavy a krku Obrázek svalů hlavy a krku Svaly trupu Obrázek svalů trupu a zad.14 6.Svaly horních končetin Svaly dolních končetin Vady a onemocnění pohybové soustavy-úvod Onemocnění pohybové soustavy Artróza, osteoporóza Skolióza Vady pohybové soustavy 21 3

4 Úvod Pro svou absolventskou práci jsem si vybrala téma Pohybová soustava, její vady a onemocnění. V první části se budu zabývat stavbou svalu, pohybem a jednotlivými skupinami svalů. V druhé části budu psát o vadách pohybové soustavy, o jejich léčení a jak jim můţeme předcházet. Toto téma jsem si vybrala z toho důvodu, jelikoţ mě minulý rok, v 8.třídě, bavilo zkoumat a objevovat lidské tělo. Dále také proto, ţe bych jednou chtěla pracovat v oboru, který by se týkal právě medicíny. Tam bych svou práci mohla uplatnit. Myslím, ţe naše tělo,,uvnitř je velice zajímavé. A pohybovou soustavu jsem si vybrala proto, ţe se chci dozvědět více o tom, jak se pohybujeme a jak pracují naše svaly. S tvorbou práce mi pomáhala pí.uč. Marcela Hadačová, se kterou jsem se průběţně radila o dalším postupu v práci. Cílem této práce je dozvědět se více o našem pohybu. Mohla bych ji uplatnit i při mém dalším studiu. 4

5 Anotace Téma,,Pohybová soustava, její vady a onemocnění je velice zajímavé. Dá se o něm najít mnoho informací. V první kapitole jsem se zabývala stavbou svalu. Sval se skládá ze svalových vláken, která se spojují do snopečků, ty do snopců a snopce tvoří sval. Celý sval je kryt svalovou povázkou. V kapitole o práci svalů jsem se dozvěděla, ţe sval potřebuje kyslík a glukózu, aby mohl tvořit pohyb. Při pohybu se sval smršťuje. Sval ovšem nepracuje jen kdyţ se pohybujeme, ale i kdyţ je v klidu. Tomu se říká svalový tonus. Kapitola,,Kosti a klouby je o tom, ţe k tomu, aby se naše tělo mohlo pohybovat, jsou zapotřebí i kosti a klouby. Ty udrţují rovnováhu těla a tvoří opěrný systém. V dalších kapitolách uţ jsem se zabývala jednotlivým skupinami svalů. V kapitole o svalech hlavy a krku píši o tom, ţe svaly na hlavě se dělí na ţvýkací a obličejové. Obličejové svaly pouţíváme při vyjadřování různých pocitů, ţvýkací svaly při ţvýkání potravy. Kapitola s názvem,,svaly trupu zahrnuje svaly trupu, zad a břicha. V této části těla jsou uloţeny ţivotně důleţité orgány, které jsou kryty několika vrstvami svalů. V části o svalech horních končetin jsem psala o jednotlivých svalech rukou. Zjistila jsem, ţe téměř nejznámější svaly v těle jsou biceps a triceps. Dále ţe na předloktí jsou umístěny extensory a flexory, které pohybují prsty. V poslední kapitole o jednotlivých skupinách svalů jsem se zabývala svaly dolních končetin. Nejsilnějším svalem nohy je čtyřhlavý sval stehenní, který pohybuje kyčlem. Dále se na nohou nachází např. krejčovský sval, velký sval hýţďový, trojhlavý sval lýtkový, V konečných kapitolách píši o onemocněních a vadách pohybové soustavy. Jednotlivě se věnuji nejznámějším nemocem, jako jsou artróza, osteoporóza nebo skolióza. 5

6 Summary I ve chosen this topic, because when we were learning about our body, I very enjoyed it. I think that is good to now, what is in our body. I found a many infomations about this topic. In first chapter I wrote about anatomy of muscle. Basic element of our muscles are muscle fibres. In chapter about muscles work a got knowledge that the muscles are working when they have oxygen and glucose. Chapter with name,,bones and joints encompass that bones and joints are important by muscles working. The make supporting system of our body. In next chapters I wrote about individual groups of muscles. In chapter about muscles of face is that face muscles are mimically and facial. Chapter which called,,muscles of fuselage treats abou muscles of fuselage, back and belly. In sixth chapter I wrote about muscles of upper limbs. In our arm are the most important muscles triceps and biceps. And last chapter where I wrote about one group of muscles was about lower extremities. The strongest muscle of our legs is quadiceps. In final chapters I wrote about geneopathy and defects of our motion. For example about scoliosis, osteoporosis or artrosis. 6

7 1.Anatomie svalů Svaly, ze kterých se skládá pohybová soustava člověka, se nazývají příčně pruhované svaly. Na kosterním svalu rozlišujeme masitou část(svalové bříško) a šlachy. Základní stavební jednotka svalu je svalové vlákno. Počet svalových vláken ve svalu závisí na jeho velikosti,u člověka to můţe být 10 tisíc aţ 1 milion. Svalová vlákna Svalová vlákna jsou buňky dlouhé aţ 40 cm o průměru µm(mikrometr). Kaţdé svalové vlákno má několik jader, dále v myofibrile obsahuje silná vlákna (filamenta), která jsou tvořená bílkovinou myozinem, a tenká vlákna tvořena bílkovinou aktinem. Pod mikroskopem je vidět ţíhání, které je způsobeno pravidelným střídáním aktinu a myozinu ve vláknech. Tato vlákna se navzájem překrývají a jsou pravidelně uspořádána. Buňky obsahují mitochondrie, ve kterých se spaluje kyslík a glukoza, tím se vytváří energie. Kaţdé svalové vlákno je obaleno jemnou blánou(membrána). Snopečky, snopce, sval Vlákna se dále spojují do snopečků, jeţ jsou obaleny podobnou blánou jako svalová vlákna. Obsahují krevní cévy, které svalům dodávají kyslík a výţivu. Snopečky se dále spojují do snopců a ty se spojují ve sval(musculus). Celý sval je pokryt vazivovým obalem-svalovou povázkou. Na obou koncích sval přechází v pevné šlachy, které jsou spojeny s kostí. Nervy, které přenášejí povely z mozku, vedou ke kaţdé svalové buňce. Popis svalu: 1-svalové bříško, 2-šlachové úpony, 3-sval, 4-svalový snopec, 5-svalové vlákno, 5a-rychlé vlákno, 5b-pomalé vlákno, 6-jádro, 7-myofibrila, 8-arkomera, 9-aktin, 10-myosin, 11-krevní cévy, a-staţený sval, b-uvolněný sval 7

8 2.Jak svaly pracují Veškerý pohyb lidského těla je prováděn svaly různých tvarů a velikostí. Ovšem svaly pracují i kdyţ se nepohybujeme. Udrţují svalový tonus(klidové napětí), aby udrţely vzpřímenou polohu těla. Při tomto úkonu svaly spolupracují s kosterní soustavou. Člověk se ale nerodí se schopností koordinovat a kontrolovat svou svalovou činnost. Naučí se to aţ v průběhu ţivota Svaly přeměňují chemickou energii ţivin ve fyzickou energii. K získání energie potřebují kyslík a glukózu, které jsou do svalů donášeny krví. Kdyţ provádíme fyzickou aktivitu, svaly potřebují energii získávat rychleji. Svalům nestačí kyslík, proto energii získávají pomocí anaerobního metabolizmu z glukózy. Glukóza je ve svalech uloţena k zásobě jako glykogen. Taková práce svalů ale není moc efektivní a nemůţeme ji provádět dlouho. Stahování svalu Základní vlastností svalové tkáně je schopnost stahovat se, coţ je umoţněno vláknitými strukturami uloţenými v cytoplazmě všech svalových buněk, myofibrilami. Myofibrily obsahují aktin a myozin. Za zvýšené koncentrace vápenatých iontů dochází k zasouvání tenkých aktinových vláken do tlustých myozinových vláken. Tím se myofibrila zkrátí a sval koná pohyb. Svaly pracují ve skupinách po 20 i více svalech. Pohybují,zvedají a otáčejí kostmi, takţe můţeme táhnout, tlačit,stisknout, napínat, chodit, skákat a běhat. Jakmile skupina svalů v jedné oblasti těla udělá pohyb, ostatní svaly v různých částech těla se upraví a kompenzují drţení těla tak, ţe vţdy udrţíme rovnováhu. Kosterní svaly se obvykle upínají na dvě kosti. Ale například ve tváři se upínají do kůţe nebo do okolních měkkých tkání. Velké svaly se na kost upínají prostřednictvím vazivových tkání, šlach(tendons). Svaly provádějí pohyb tak, ţe se na nervový signál smršťují nebo zkracují, někdy aţ o 50% své vlastní délky. Kdyţ je pohyb dokonán, uvolnit nebo prodlouţit se nemohou sami. Musejí být vráceny do své původní polohy činností jiných svalů. 8

9 3.Kosti a klouby Pohybová soustava se ale neskládá jen ze svalů, nýbrţ i z kostí a kloubů. Kosti Kost je tvrdá, mineralizovaná struktura, která slouţí k ochraně vnitřních orgánů a jako opora těla. Upínají se na ni svaly a šlachy. Skládá se z buněk, které jsou uloţeny v kostní hmotě % z této hmoty tvoří bílkoviny, zejména vláknitá bílkovina-kolagen. Zbytek kosti tvoří minerály(vápník a fosfáty). Obě dvě sloţky(kolagen a minerály) mají svou důleţitou úlohu. Pokud by kost neobsahovala kolagen, byla by křehká. V případě, ţe by neobsahovala minerály, byla by zase moc ohebná. Kost má vnitřní strukturu podobnou tyčím. Tyto tyče natlačeny těsně na sebe tvoří zevní vrstvu kosti. Uvnitř kosti je houbovitá hmota, která je ve tvaru mříţky nebo pláství. Kosti tvoří kostru, coţ je opěrný systém těla. Svaly se na kosti upínají v oblasti kloubu. Právě díky svalům se kosti mohou pohybovat. Klouby Kloub je spojení a ohebné místo dvou vzájemně dotýkajících se kostí. Kloub je drţen v určité poloze napjatou tkání, vazem. Okolo kloubu je pruţná, hladká tkáň, chrupavka. Je kryta jemnou blánou, díky níţ kosti snadno klouţou. Svaly které pohybují klouby, s upínají na dvě kosti. Hlavní klouby jsou ramenní, loketní, zápěstní, kyčelní, koleno,kotník a krk. 9

10 3.3.Obrázek kostry 10

11 4.Svaly hlavy a krku Velikost svalů na hlavě se pohybuje od maličkých svalů aţ po ohromné silné svaly. Některé svaly na obličeji jsou tenké jako struna. Nemohou provádět pohyby s velkou silou, ale mohou dělat jemné, kontrolované pohyby. Obličejové svaly Obličejové, neboli mimické svaly, jsou většinou malé, ploché pruhy svaloviny se jedním koncem upínají na kost nebo chrupavku a druhým koncem do kůţe. Mimické svaly pouţíváme k otevření a zavření očí, k pohybu rtů, k čichání, a jejich prostřednictvím také projevujeme své pocity. V koordinovaném pohybu vytvářejí mnoho výrazů obličeje. Ţvýkací svaly Ţvýkací svaly jsou oproti mimickým mnohem silnější. Zavírají a otevírají dolní čelist a pohybují jí do stran. Ţvýkací a spánkové svaly pouţíváme také kdyţ ceníme zuby. V ústech máme ještě jeden důleţitý sval, jazyk. Jazyk je nejsilnějším svalem těla. Nejdůleţitější svaly hlavy: ţvýkací: ţvýkací sval-zavírá ústa spánkový mimické: kruhový sval ústní-tvoří podklad rtů kruhový očnicový sval lícní sval čelní sval bradový sval sval nosní Svaly krku Svaly krku provádějí pohyby hlavy a udrţují její polohu. Svaly, které hlavu udrţují v klidové poloze, musí být silné, jelikoţ hlava je těţká. Krční svaly kojence nejsou ještě natolik silné, aby hlavu udrţely. Svaly krku: zdvihač hlavy:pohybuje hlavou, upíná se na klíční a hrudní kost kápový sval(trapézový): plochý sval, začíná vzadu na lebce, funkce-pohybuje ramenem 11

12 12

13 5.Svaly trupu Trup je část mezi rameny a pánví.trup lidského těla obklopuje několik vrstev svalů. V hrudníku(horní část) jsou uloţeny ţivotně důleţité orgány. Ty jsou chráněny kostmi a svaly hrudníku. Hlavní svaly provádějí zvedání a krouţení paţemi. Pod hrudníkem je břicho, ve kterém jsou uloţeny ţaludek a střeva. Ty jsou ve své poloze udrţovány plochými svaly břišními, které zároveň spojují a formují tělo. Svaly, které jsou pouţívány při dýchání, se nazývají meziţeberní. Zvedají ţebra do stran a nahoru a zvětšují tak hrudník. Nejdůleţitější svaly trupu: velký sval prsní-zdvihá ţebra, pomocný dýchací sval, přitahuje paţi k hrudníku malý sval prsní-je umístěn pod velkým svalem prsním,účastní se při vdechu sval podklíčkový-přitahuje ramena přední sval pilovitý-začíná na ţebrech-upíná se na lopatku, dýchací sval bránice-plochý sval, odděluje dutinu břišní a hrudní Svaly břicha: přímý sval břišní-rozdělen vazivovou přepáţkou, umoţňuje předklon zevní a vnitřní šikmý sval břišní-účastní se při předklonu a rotaci trupu příčný sval břišní-v nejhlubší vrstvě svalů čtyřhranný bederní sval-podél páteře, napřimuje páteř, uklání trup Svaly zad: sval trapézový(kápový)-tvar nepravidelného čtyřúhelníku, zvedá ramena a stahuje je dozadu sval rombický-umístěn pod trapézovým svalem, přitahuje lopatku široký sval zádový-upevněn k ramennímu kloubu, zapaţuje a vztahuje rameno dovnitř vzpřimovač páteře-podél páteře ve vnitřní vrstvě, umoţňuje rotaci trupu a napřímení páteře deltový sval-obepíná ramenní kloub, má tvar trojúhelníku, udrţuje ramenní kloub v jamce 13

14 5.5.Svalstvo trupu: 1-zdvihač hlavy 2-trapézový sval 3-deltový sval 4-velký sval prsní (5-dvojhlavý sval paţní) 6-přední sval pilovitý 7-šikmý sval zevní 8-přímý sval břišní (9-přední horní trn kosti kyčelní) (10-tříselný vaz) 5.5. Svalstvo zad: 1-zdvihač hlavy 2-horní část trapézového svalu 3-deltový sval 4-dolní část trapézového svalu (5-trojhlavý sval paţní) 6-široký sval zádový 7-šikmý sval zevní (8-velký sval hýţďový) 14

15 6.Svaly horních končetin Vrchol paţe v ramenním kloubu je překryt tlustým silným deltovým svalem. Nejdůleţitější svaly horních končetin jsou trojhlavý(triceps) a dvojhlavý(biceps). Tyto svaly pracují v páru,ale kaţdý z nich vykonává opačnou činnost. Na předloktí se nacházejí svaly zvané supinátory a pronátory. Ty provádějí otáčení předloktí a rotační pohyby ruky. Dále jsou na předloktí umístěny flexory a extensory, které pohybují prsty. Svaly horní končetiny: deltový sval-má tvar trojúhelníku, objímá ramenní kloub, udrţuje ramenní kloub v jamce dvojhlavý sval paţní(biceps)-nachází se na přední straně paţe, ohýbá loketní kloub a natahuje kloub ramenní, snad nejznámější sval lidského těla trojhlavý sval paţní(triceps)-je na zadní straně paţe, ohýbá ramenní kloub a natahuje ramenní kloub(působí naopak neţ biceps) svaly předloktí Obrázek svalů horní končetiny: Přední pohled: 1-natahovače ruky a ohýbač lokte, 2-svaly palce, 3-sval trapézový, 4-sval deltový, 5-velký sval prsní, 6-dvojhlavý sval paţní, 7-vnitřní hrbol paţní kosti, 8-obraceče předloktí, 9-předloketní ohybače prstů, 10-poutko šlach, 11-dlaňová povázka, 12-svaly malíku Zadní pohled: 1-trapézový sval, 2-deltový sval, 3- trojhlavý sval paţní, 4-loketní výběţek, 5-skupina natahovačů předloktí, 6-natahovače prstů a ruky, 7-poutko šlach 15

16 7.Svaly dolních končetin Svaly dolních končetin nám umoţňují pohybovat nohama. Na vrcholu dolní končetiny se nachází hýţďový sval. Na přední straně stehna je silný čtyřhlavý sval, který je sloţen z přímého svalu stehenního a vnitřní, střední a zevní hlavy. Společně se upínají na jednu šlachu, která pokračuje přes kolenní kloub na holenní kost. Tyto svaly ohýbají nohu v kyčelním kloubu a natahují a zpevňují kolenní kloub. Na vnitřní straně stehna jsou svaly zvané přitahovači. Ty přitahují stehno a napínají kyčelní kloub. Na zadní straně stehna je hlavně dvojhlavý sval stehenní, který napíná kyčelní kloub a ohýbá kolenní. Hlavními svaly lýtka jsou dvojhlavý sval lýtkový a šikmý lýtkový sval, které napínají nohu při chůzi. Upínají se Achillovou šlachou na kost patní. Samotná noha má své malé svaly, které pohybují prsty a usnadňují chůzi. Svaly dolních končetin: Čtyřhlavý sval stehenní-sloţený ze čtyř částí, největší sval v těle, pohybuje kyčlem Velký hýţďový sval- masitý sval, pomáhá nám udrţet vzpřímený postoj Krejčovský sval-tenký, ale nejdelší sval v našem těle, umoţňuje pohyb v kyčli Dvojhlavý sval stehenní-provádí zevní rotaci Sval pološlašitý-provádí vnitřní rotaci Trojhlavý sval lýtkový-upíná se Achillovou šlachou na kost patní Obrázek svalů dolní končetiny: Zadní pohled: 1-střední hýţďový sval, 2-velký hýţďový sval, 3-napínač stehenní povázky, 4-vnitřní svalové ohýbače, 5-vnější stehenní ohybače, 6-trojhlavý sval lýtkový, 7-svaly lýtkové, 8-šlacha trojhlavého svalu lýtkového Přední pohled: 1-natahovače nohy a prstů, 2-holenní sval přední, 3-zevní hlava čtyřhlavého svalu stehenního, 4- stehenní sval přímý, 5-natahovač stehenní povázky, 6-sval krejčovský, 7-vnitřní hlava čtyřhlavého svalu stehenního, 8-šlacha trojhlavého lýtkového svalu 16

17 8.Vady a onemocnění pohybové soustavy Onemocnění pohybové soustavy se v poslední době stává jedním z nejčastějších chronických onemocnění dospělých i dětí. Aţ 30% populace v produktivním věku má problémy s pohybovým aparátem a 40% dospělých si stěţuje na bolesti páteře. Já sama mám s tímto onemocněním zkušenosti. Kdysi mi doktor sdělil, ţe mám špatné drţení těla a skoliózu (coţ má v poslední době skoro kaţdé dítě). Musela jsem proto pravidelně docházet na léčebné rehabilitace. Po nějakém čase jsem ale na rehabilitace chodit přestala a mé problémy se vrátily. Nyní na rehabilitace chodím opět a cítím, ţe se zlepšuje i drţení mého těla. Problém dnešní mládeţe a dětí je, ţe,,hrbí svá záda. Nyní si ještě neuvědomují, co jim to později můţe přinést za komplikace. Dnes má skoro kaţdý člověk důchodového věku (a nejenom oni) problémy se zády. Stěţují si na bolest a kdyţ se ohnou k zemi, často se jim nepodaří se narovnat. A dnešní náctiletí tyto problémy jistě budou mít taky, jelikoţ většina z nich má nesprávné drţení těla. Aby se mohli vyhnout pozdějším problémům, měli by dodrţovat jistá pravidla. Měli by se pokusit drţet rovná záda, vyhnout se nošení těţké zátěţe na jednom rameni, nosit vhodnou obuv, správně se stravovat a jíst hodně vitamínů, aby se mohli vyhnout obezitě, která by tělo akorát zatěţovala, a hlavně sportovat, aby svalstvo neochabovalo. 17

18 9.Onemocnění pohybové soustavy Mezi nejčastější onemocnění pohybové soustavy patří bolesti zad, artróza, onemocnění šlach a osteoporóza. Bolesti zad Bolestmi páteře trpí obrovský počet lidí na celém světě. Bývají nejčastější příčinou pracovní neschopnosti. Nejčastěji postihují bederní páteř. Způsobují je např. delší stání či sezení, práce v předklonu nebo zvedání moc těţkých předmětů. Vliv na záda má i počasí, teplo nebo chlad. Bolesti páteře u člověka nejspíše vznikly proto, ţe naši předci byli zvyklí chodit po všech čtyřech, čemuţ byla přizpůsobena i jejich páteř. Postupem času, jak se člověk vzpřimoval, se ale tvar páteře změnil z obloukovité na dvoj esovitě prohnutou. Touto náročnou změnou člověku začaly i problémy s páteří. Bolesti mohou vycházet ze svalového korzetu, který obklopuje páteř. Tyto bolesti lze léčit pouze rehabilitačními cviky. Další příčinou můţou být meziobratlové ploténky. Nejčastější je tzv. lumbago, neboli ústřel. Tato bolest vzniká u bederní páteře. Vyhřeznutí ploténky můţe způsobovat skřípnutý nerv, který je v blízkosti páteře. Léčbou těchto bolestí se zabývají neurochirurgové. Postiţení šlach a jejích obalů Nejčastěji bývají postiţeny šlachy na rukou předloktích aseptickým zánětem. Postiţení můţe být způsobeno četnými pohyby těchto šlach, zvláště při vyvíjení velké pohybové zátěţe. Epikondylitidy Tato nemoc postihuje šlachové úpony. Patří do ní radikální epikondylitida neboli tenisový loket. Ten se projevuje bolestí paţní kosti. Bývá způsobován přetěţováním extenzorových svalů na předloktí. Dále tam patří ulnární epikonylitida neboli oštěpařský loket. Při něm nás také bolí předloktí a je způsobován přetěţováním flexorových svalů na předloktí. 18

19 9.9.Artróza Tato nemoc postihuje klouby na všech částech těla, nejčastěji však velké nosné klouby dolních končetin, klouby horních končetin a páteř. Artrózou trpí spíše starší lidé, a více ţeny neţ muţi. Příčina: Přesné příčiny nejsou známé. Jsou však jasné rizikové faktory, které mohou artrózu způsobovat. U artrózy koleních kloubů hraje roli věk, nadváha, ţenské pohlaví a také namáhavé sporty, např.fotbal, tenis nebo squash. Artrózu kyčelních kloubů a rukou způsobují hlavně dědičné faktory. Příznaky: První příznaky artrózy probíhají v chrupavce. Ztrácí se její pruţnost a mění se struktura. Artróza se projevuje hlavně bolestí a ztuhlostí postiţeného kloubu. Střídají se však období klidu a období silné bolesti. U kolenních kloubů se můţe objevit i otok. Terapie: Je důleţitá úprava ţivotosprávy a pohybového reţimu. Léčbě také pomáhá pravidelná rehabilitace. Proti bolesti se podávají léky-analgetika, které mají však slabý účinek. 9.9.Osteoporóza Osteoporóza vzniká při náhlém úbytku kostní hmoty. Kost je málo pevná a křehká. Lidé, kteří mají osteoporózu, jsou náchylnější k zlomeninám. Nejčastěji se vyskytuje u ţen vyššího věku. Příčiny: Příčinami osteoporózy můţe být nedostatek vápníku v těle, málo pohybu, onemocnění ledvin nebo dědičnost nemoci. Osteoporózou však nejčastěji onemocní ţeny v menopauze. Příznaky: Příznaky můţe být sníţení tělesné výšky o více neţ 3 cm, zlomenina kosti stehenní v krčku, bolesti zad. Terapie: Při léčbě je důleţitá správná ţivotospráva, pohybová aktivita a přísun vápníku a vitaminu D. Nemocní by také měli chodit na pravidelné prohlídky k lékaři a uţívat doporučené léky. Prevence: Při prevenci je důleţité jíst potraviny bohaté na vápník, hořčík a vitaminy D, C a K a hodně sportovat. 19

20 Na obrázku vlevo je zdravý kyčelní kloub, na obrázku vpravo je kloub postiţený osteoporózou Skolióza Skolióza je vadné drţení páteře. Při skolióze se páteř vychýlí do strany, ramena nejsou ve stejné výšce lopatky nejsou ve vodorovné rovině. Nejčastěji se objevuje u dětí a dospívajících. Příčiny: Příčinami můţe být dlouhodobé sezení, málo pohybu, nestejná délka končetin, špatná obuv, ploché nohy a nebo nošení zátěţe na jednom rameni. Terapie: Skoliózu můţou napravit rehabilitační cviky. Jelikoţ je i já musím pravidelně cvičit, vím, ţe opravdu pomáhají. Prevence: Nejdůleţitější je pravidelný pohyb(např. plavání, turistika, rekreační sporty, ), správné sezení a nošení vhodné obuvi. Na obrázku vlevo je zdravá páteř, na obrázku vlevo páteř se skoliózou. 20

21 10.Vady pohybové soustavy Soustava opěrná-vrozené vady -ochylky tvaru lebky -rozštěpy páteře -chybějící končetiny, špatně srostlá místa, odchylky v počtu prstů nebo končetin -porucha vývoje kyčelního kloubu Soustava opěrná-získané vady -vadné drţení těla(skolióza) -onemocnění páteře a kloubů(vlivem nedostatku pohybu) -revmatismus-vlivem bakteriálních infekcí -artróza -osteoporóza Soustava pohybová -svalová ochablost =atrofie(úbytek svalové hmoty) Atrofie Tato nemoc postihuje svaly, díky nímţ můţeme např. chodit. Tyto svaly jsou ovládány vůli. Atrofie se objevuje hlavně u dětí. Atrofie mozku-při atrofii mozku se mozek zmenší vlivem nedostatku výţivných látek. Atrofie hrudi-na hrudi ubývá hmota, coţ můţe být podobné s anorexií Atrofie svalu-svalu ubývá hmota a síla 21

22 Závěr Zpracovávání tohoto tématu mě velice bavilo. Dozvěděla jsem se mnoho nových, zajímavých informací. Bavilo mne psát o problému dnešních dětí a mládeţe, o skolióze. Myslím, ţe nemoci pohybového aparátu, jako jsou osteoporóza nebo skolióza, jsou opravdu problémem většiny lidí. U někoho v pubertě, u někoho naopak aţ ve stáří. Bylo také zajímavé se dozvědět, který sval v těle je nejdelší(krejčovský), nejsilnější(jazyk) atd. Práce o pohybové soustavě určitě obohatila mé dosavadní vědomosti o našem těle a probudila ve mně ještě větší zájem o funkce lidského těla. I kdyţ jsem pochopila, ţe Lékařská fakulta, kde se tyto věci budoucí lékaři určitě učí, asi nebude ta nejjednodušší vysoká škola. Naučit se všechny druhy svalů, jejich nemoci a problémy, dá určitě mnoho práce. Na závěr bych chtěla poděkovat paní učitelce Marcele Hadačové, která mi radila s dalším postupem a byla mi nápomocna při tvorbě absolventské práce. 22

23 Seznam pouţitých zdrojů Literatura: WHITFIELD P. Lidské tělo. A Marshal Edition, 1995 Lidské tělo(z anglického originálu The human body), Bratislava:GEMINI, 1992 Svaly(z anglického originálu The Muscles) Frýdek-místek:ALPRESS, 1995 Internetové zdroje: m_vas_.html https://www.zdravcentra.cz/cps/rde/xchg/zc/xsl/3141_3300.html 23

SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ. Vývoj a růst kostí. Tvary kostí

SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ. Vývoj a růst kostí. Tvary kostí SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ Tvoří celek, který plní několik funkcí: - je oporou těla - chrání životně důležité orgány (lebka, páteř, hrudník) - je zásobárnou minerálních látek-vápník - umožňuje pohyb KOSTRA

Více

Variace Svalová soustava

Variace Svalová soustava Variace 1 Svalová soustava 21.7.2014 16:15:35 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA SVALOVÁ KOSTERNÍ SOUSTAVA Stavba a funkce svalů Sval ( musculus ) hybná, aktivní část pohybového aparátu, kosterní sval

Více

POHYBOVÉ ÚSTROJÍ. 10 100 svalových vláken + řídká vaziva = snopečky + snopečky = snopce + snopce = sval 18.

POHYBOVÉ ÚSTROJÍ. 10 100 svalových vláken + řídká vaziva = snopečky + snopečky = snopce + snopce = sval 18. POHYBOVÉ ÚSTROJÍ - rozlišujeme ho podle složení buněk : HLADKÉ(útrobní) PŘÍČNĚ PRUHOVANÉ ( kosterní) SRDEČNÍ - tělo obsahuje až 600 svalů, tj. 40% tělesné hmotnosti HISTORIE: - vypracované svalstvo bylo

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 4 Svalová soustava Pro potřeby projektu

Více

Svaly hlavy m. temporalis m. masseter Svaly krku m. scaleni m. sternocleidomastoideus Svaly hrudníku m. intercostales ext m.

Svaly hlavy m. temporalis m. masseter Svaly krku m. scaleni m. sternocleidomastoideus Svaly hrudníku m. intercostales ext m. Svaly hlavy Dvě funkční skupiny: 1. žvýkací svaly - začínají na kostech lebky, překlenují kloub čelisti a upínají se na dolní čelist, kterou pohybují - spánkový sval m. temporalis - žvýkací sval m. masseter

Více

VY_32_INOVACE_11.05 1/7 3.2.11.5 Svalová soustava Svalová soustava

VY_32_INOVACE_11.05 1/7 3.2.11.5 Svalová soustava Svalová soustava 1/7 3.2.11.5 Cíl charakterizovat druhy svalstva - popsat stavbu svalu - objasnit pojmy výživa a únava svalstva - chápat význam relaxace a tréninku - vyjmenovat nejznámější druhy svalstva - uvést úrazy,

Více

Výcvikové centrum a kynologická poradna

Výcvikové centrum a kynologická poradna Stránka 1 Svalová soustava Povrchová svalovina trupu - pohled zleva 1 - kápový sval 2 - vzpřimovač hlavy a krku 3 - deltový sval 4 - trojhlavý sval 5 - nejširší zádový sval 6 - prsní svaly 7 - zevní šikmý

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: Třída/ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_TVD539 Mgr. Lucie

Více

Přehled svalů a svalových skupin

Přehled svalů a svalových skupin Přehled svalů a svalových skupin SVALY ZAD A TRUPU sval trapézový (kápovitý) m. trapezius funkce: extenze hlavy, napomáhá vzpažení horní vlákna zvednutí lopatky střední vlákna přitažení lopatky k páteři

Více

Šablona č. 01.33. Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka

Šablona č. 01.33. Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka Šablona č. 01.33 Přírodopis Opakování: Kosterní soustava člověka Anotace: Opakování učiva o kosterní soustavě člověka Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Písemné opakování učiva o kosterní soustavě.

Více

Kosterní a svalová soustava. Kosterní soustava

Kosterní a svalová soustava. Kosterní soustava Kosterní a svalová soustava Kosterní soustava 1. Proč máme kostru? Kostra tvoří pomyslný základ našeho těla. Umožňuje pohyb (klouby), chrání orgány (lebka, hrudní koš) a upínají se na ní svalové úpony.

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_08_BI1 SVALOVÁ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_08_BI1 SVALOVÁ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_08_BI1 SVALOVÁ SOUSTAVA POHYBOVÁ SOUSTAVA člověk cca 600 svalů svalovina tvoří 40 až 45% hmotnosti těla hladká 3% Svalová

Více

Anotace: Žáci se během prezentace seznámili s kosterní soustavou, s nejdůležitějšími částmi kost. soustavy. Prezentace trvala 35 minut.

Anotace: Žáci se během prezentace seznámili s kosterní soustavou, s nejdůležitějšími částmi kost. soustavy. Prezentace trvala 35 minut. Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart Autor: PAVLÍNA SEDLÁKOVÁ NÁZEV: VY_32_INOVACE_01_CJS_13 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Ročník: 5. Druh učebního materiálu: prezentace Číslo projektu:

Více

Anatomie kostry. Kostra psa. 1. lebka 2. obličej 3. dolní čelist 4. jazylka. 5. hrtanové a průdušnicové chrupavky.

Anatomie kostry. Kostra psa. 1. lebka 2. obličej 3. dolní čelist 4. jazylka. 5. hrtanové a průdušnicové chrupavky. Anatomie kostry Kostra psa 1. lebka 2. obličej 3. dolní čelist 4. jazylka 5. hrtanové a průdušnicové chrupavky 1 / 6 6. krční obratle 7. hrudní obratle 8. bederní obratle 9. křížové obratle 10. ocasní

Více

Sval (musculus) KOSTERNÍ (příčně pruhované), HLADKÉ, SRDEČNÍ

Sval (musculus) KOSTERNÍ (příčně pruhované), HLADKÉ, SRDEČNÍ Sval (musculus) KOSTERNÍ (příčně pruhované), HLADKÉ, SRDEČNÍ Význam svalu: umožňují pohyb organismu nebo jeho částí (orgánů) v lidském těle je přibližně 600 svalů, které umožňují pohyb celého těla tvoří

Více

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání VY_32_INOVACE_10_ZDV1_12 Zdravověda somatologie

Více

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_12. Člověk I.

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_12. Člověk I. Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_12 Člověk I. Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3185 Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zařazení učiva v rámci ŠVP

Více

CVIČTE SPRÁVNĚ Pohyb provádějte vždy v plném rozsahu. VYHNĚTE SE Nepřiměřeně rychlému cvičení. Spouštějte nohy, dokud nejsou

CVIČTE SPRÁVNĚ Pohyb provádějte vždy v plném rozsahu. VYHNĚTE SE Nepřiměřeně rychlému cvičení. Spouštějte nohy, dokud nejsou Cviky a protažení TRICEPSOVÉ KLIKY CVIČTE SPRÁVNĚ Pohyb provádějte vždy v plném rozsahu. VYHNĚTE SE Nepřiměřeně rychlému cvičení. 2 Položte ruku na každou tyč, odtlačte se a úplně natáhněte paže. 1 Postavte

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Soustavy člověka Typy svalů, složení

Více

Příloha 1, Otázky na kontroly

Příloha 1, Otázky na kontroly Příloha 1, Otázky na kontroly Svaly 1) Lidské svaly dělají pohyb. Co přeměňují, aby sval mohl pracovat? a) energii vzduchu b) energii potravy c) energii vody 2) Účinnost přeměny energie potravy na svalovou

Více

ZVEDÁNÍ NOHOU NA BOKU

ZVEDÁNÍ NOHOU NA BOKU 98 POSILOVÁNÍ STŘEDU TĚLA ZVEDÁNÍ NOHOU NA BOKU CVIKY NA ZVÝŠENÍ SÍLY SVALŮ STŘEDU TĚLA Lehněte si na levý bok, pravou paži si položte pod hlavu a levou paži položte na pravé stehno. Nohy k sobě pevně

Více

Pohybová soustava - svalová soustava

Pohybová soustava - svalová soustava Pohybová soustava - svalová soustava - Člověk má asi 600 svalů - Svaly zabezpečují aktivní pohyb z místa na místo - Chrání vnitřní orgány - Tvoří stěny některých orgánů - Udržuje vzpřímenou polohu těla

Více

Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené

Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené Hlavním důsledkem svalové dysbalance je to, že namísto vyváženého zatěžování kloubů a vyváženého tvaru těla dochází k nerovnoměrnému zatěžování

Více

Stejně jako kliky jsou přítahy cvičení, které lidstvo používá už tisíciletí. Kliky a přítahy jsou jako jin a jang pro správnou funkci trupu.

Stejně jako kliky jsou přítahy cvičení, které lidstvo používá už tisíciletí. Kliky a přítahy jsou jako jin a jang pro správnou funkci trupu. PŘÍTAHY Stejně jako kliky jsou přítahy cvičení, které lidstvo používá už tisíciletí. Kliky a přítahy jsou jako jin a jang pro správnou funkci trupu. Táhnout a tlačit. Přítahy jsou jedny z nejobávanějších

Více

VY_32_INOVACE_0611 Kostra člověka lidské tělo.notebook. July 11, 2012. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

VY_32_INOVACE_0611 Kostra člověka lidské tělo.notebook. July 11, 2012. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: cz.1.07/1.4.00/21.1936 č. šablony: III/2 č.sady:6.sada Ověřeno ve výuce:28.3.2o12 Třída:5. Datum:3.1.2012 1 KOSTRA ČLOVĚKA-LIDSKÉ TĚLO

Více

Akupuntura(akupresura) na cesty

Akupuntura(akupresura) na cesty Akupuntura(akupresura) na cesty 1. Základní body TS 4 v 1. meziprstním prostoru ve výši středu 1. záprstní kosti Ž 36 tři proporcionální cuny (palce) pod čéškou, jeden prst vně od hrany holenní kosti Bod

Více

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU HLAVA Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s hospitalizací Zlomenina kostí nosních bez

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Lidské tělo části těla, kostra Anotace Pracovní listy k zopakování a procvičení o lidském těle. Autor Mgr.

Více

Opěrná a pohybová soustava

Opěrná a pohybová soustava Kosti kostra (skelet) - dospělý cca 206 kostí, dítě cca 300-13 14% hmotnosti - kosti dlouhé, krátké, ploché - chrupavka, vazivo Funkce: opora ochrana (orgánů) tvorba krve pohyb ukládání minerálních látek

Více

MINI MODEL LIDSKÉ KOSTRY S MALOVANÝMI SVALY NA PODSTAVCI A18/5

MINI MODEL LIDSKÉ KOSTRY S MALOVANÝMI SVALY NA PODSTAVCI A18/5 Kosti (levá strana): Lebka 1. Kost čelní 2. Kost temenní 3. Kost týlní 4. Šev korunový 5. Šev šípový 6. Šev lambdový 7. Kost nosní 8. Horní čelist 9. Kost lícní 10.Kost spánková a) Výběžek lícní kosti

Více

KOSTERNÍ SOUSTAVA. DLOUHÉ KOSTI(stehenní), PLOCHÉ ( lopatka), KRÁTKÉ ( články prstů)

KOSTERNÍ SOUSTAVA. DLOUHÉ KOSTI(stehenní), PLOCHÉ ( lopatka), KRÁTKÉ ( články prstů) KOSTERNÍ SOUSTAVA - základním projevem je pohyb, rozhodující úlohu má kostra a svalstvo - určuje základní tvar a chrání lehce zranitelná vnitřní ústrojí KOSTI - člověk má průměrně 206 kostí - nejtěžší

Více

Kostra končetin EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Kostra končetin EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Kostra končetin EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.3 Předmět: Biologie Tematická oblast: Biologie člověka Autor: RNDr. Marta Najbertová Datum

Více

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní TV Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní tělesná výchova forma tělesné výchovy určená pro zdravotně oslabené jedince (z hlediska zdravotnické klasifikace se jedná o III. zdravotní

Více

Stavba pojivová tkáň (spojuje a izoluje orgány, složí k ukládání rezervních látek, plní funkci ochrannou). Tvoří ji: - vazivo - chrupavka - kost

Stavba pojivová tkáň (spojuje a izoluje orgány, složí k ukládání rezervních látek, plní funkci ochrannou). Tvoří ji: - vazivo - chrupavka - kost Opěrná (kosterní) soustava (skelet) - Tvořena pevnou a pohybovou oporu celého těla - orgán pasívního pohybu - krvetvorba - ochrana ostatních orgánů (např. páteř mícha, hrudník plíce, srdce aj.) Stavba

Více

Nemoci opěrné soustavy

Nemoci opěrné soustavy Nemoci opěrné soustavy EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.4 Předmět: Biologie Tematická oblast: Biologie člověka Autor: RNDr. Marta Najbertová

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

LER 2892-ALBI. 1 8 15 min vĕk 8+ Mysli a spojuj! Zábavná vzdĕlávací hra o lidském tĕle

LER 2892-ALBI. 1 8 15 min vĕk 8+ Mysli a spojuj! Zábavná vzdĕlávací hra o lidském tĕle LER 2892-ALBI Mysli a spojuj! 1 8 15 min vĕk 8+ Karetní hra Zábavná vzdĕlávací hra o lidském tĕle Hra obsahuje: 45 obrázkových karet 45 slovních karet 8 karet Nový start 2 karty Super start Příprava hry

Více

Části kostry, končetiny

Části kostry, končetiny AM110-0104 AM110-0084 AM110-0086 AM110-0102 AM110-0088 AM110-0065 AM110-0063 AM110-0059 AM110-0082 AM110-0090 AM110-0057 AM110-0061 AM110-0088 Kostra ruky, spojeno drátem, volba L/P AM110-0078 AM110-0080

Více

Anatomie I přednáška 6. Svaly hrudníku. Svaly krku.

Anatomie I přednáška 6. Svaly hrudníku. Svaly krku. Anatomie I přednáška 6 Svaly hrudníku. Svaly krku. Pohyby v kloubech -při jejich popisu vycházíme ze základní polohy kloubu (základní anatomický postoj) Zmenšení nebo zvětšení úhlu mezi pohybujícími se

Více

BICEPSOVÝ ZDVIH S JEDNORUČKAMI V SEDU

BICEPSOVÝ ZDVIH S JEDNORUČKAMI V SEDU BICEPSOVÝ ZDVIH S JEDNORUČKAMI V SEDU klfční část velkého svalu přední část svalu deltového ulnární ohybač střední část svalu deltového zadní část svalu deltového radiální ohybač vnitřní hlava trojhlavého

Více

Lidskému tělu se také říká organismus. Lidské tělo se skládá ze tří základních částí: hlava. horní. trup. končetiny. dolní

Lidskému tělu se také říká organismus. Lidské tělo se skládá ze tří základních částí: hlava. horní. trup. končetiny. dolní LIDSKÉ TĚLO Lidskému tělu se také říká organismus. Lidské tělo se skládá ze tří základních částí: hlava trup horní } končetiny dolní Každá část lidského těla má svou funkci. HLAVA Hlava je řídící centrum

Více

TRICEPSOVÉ STAHOVÁNÍ HORNÍ KLADKY NADHMATEM

TRICEPSOVÉ STAHOVÁNÍ HORNÍ KLADKY NADHMATEM TI TRICEPSOVÉ STAHOVÁNÍ HORNÍ KLADKY NADHMATEM hlavový sval řemenový kývač hlavy zdvihač lopatky svaly šikmé sval trapézový hřeben lopatky sval deltový výběžek loketní zevní šikmý sval břišní velký sval

Více

Strečink a cvičení s míčem

Strečink a cvičení s míčem Strečink a cvičení s míčem Strečink pro hráče ledního hokeje Strečink je účinná metoda pro zlepšení pohyblivosti svalů a vazivových tkání, snižuje riziko poranění, zmenšuje svalovou bolestivost po tréninku,

Více

TLAK S OBOURUČNl ČINKOU ZA HLAVOU V SEDU

TLAK S OBOURUČNl ČINKOU ZA HLAVOU V SEDU TLAK S OBOURUČNl ČINKOU ZA HLAVOU V SEDU týlní bříško svalu týločelního hlavový sval polotrnový sval deltový sval vřetenní natahovač prstů krátký radiáln natahovač zápěst ulnárn natahovač zápěst dlouhý

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Lidské tělo BSP Multimedia - úvodní obrazovka = 3D laboratoř: Zobrazení systémů - v pravé části je menu: Oběhový systém 3D Lab návrat do úvodní obrazovky Rejstřík Rejstřík A-Z Rejstřík 3D modelů Rejstřík

Více

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Současná civilizace je charakteristická nedostatečnou pohybovou aktivitou. ICHS obesita DM hemoroidy ICHDK bolesti zad stoupá počet profesí se sedavým charakterem

Více

7 (2) Opěrná soustava KOSTRA pasivní pohybový aparát spojen pomocí vazů pohybuje se činností svalů Kostra 206

7 (2) Opěrná soustava KOSTRA pasivní pohybový aparát spojen pomocí vazů pohybuje se činností svalů Kostra 206 7 (2) Opěrná soustava KOSTRA Kostra představuje pasivní pohybový aparát, který je spojen pomocí vazů a pohybuje se činností svalů. Kostra je soustava 206 kostí, které: umožňují pohyb, nebo tvoří oporu

Více

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Obr. 3 Svalstvo horní končetiny ze zadní strany Obr. 4 Svalstvo horní končetiny ze zevní strany Obr. 5

Více

1. Horní a dolní končetina

1. Horní a dolní končetina I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 3 Kosterní soustava II. - Kostra

Více

Anatomie I přednáška 7. Svaly zad.

Anatomie I přednáška 7. Svaly zad. Anatomie I přednáška 7 Svaly zad. Svaly zad I. 4 vrstvy (od povrchu k hlouběji uloženým) 1. vrstva (povrchová) sval trapézový široký sval zádový 2. vrstva zdvihač lopatky svaly rhombické Svaly spinohumerální

Více

Test z biologie přijímací řízení FBMI ČVUT (Správná je vždy jediná odpověď.)

Test z biologie přijímací řízení FBMI ČVUT (Správná je vždy jediná odpověď.) 1 Test z biologie přijímací řízení FBMI ČVUT (Správná je vždy jediná odpověď.) 1. Povrch kosti kryje vazivová blána, která se nazývá a) okostice b) chrupavka c) kostní obal 2. Na průřezu kosti rozeznáváme

Více

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly Obsah ÚVOD Definice fitness Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi Historie kulturistiky Definice síly Druhy síly Rozložení svalstva na těle Velikost zatížení Počet opakování cviků a počet sérií

Více

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová ABC BRANÍK STREČINK Autor Ivana Králová Strečink ve fotbale a jeho význam: - kompenzační prostředek, který v rámci regenerace při pravidelné aplikaci pozitivně ovlivňuje negativní vlivy jednostranného

Více

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA Marta Benešová, lektorka sboru žen ČASPV Obrázky: Draha Horáková 1. díl Už v době, kdy se člověk naučil chodit vzpřímeně začal zřejmě velký problém se zády a s páteří, neboť vzpřímenou

Více

Význam kostry. Mgr. Martina Březinová

Význam kostry. Mgr. Martina Březinová Identifikátor materiálu: EU 7-40 Přírodopis, 8.ročník Anotace Význam kostry Autor Mgr. Martina Březinová Jazyk Čeština Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Žáci určí, co je oporou lidského těla,

Více

Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza

Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza DEFORMITY PÁTERE Obsah prednášky Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza Detská kyfóza (školní kulatá záda) Prícina:

Více

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ. Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ. Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ ÚVOD Vlivem nerovnoměrné zátěže pohybového aparátu vznikají u hokejistů svalové dysbalance a poruchy držení těla skolióza, bederní hyperlordóza,

Více

Interdisciplinární charakter ergonomie. Dynamické tělesné rozměry. Konstrukce oděvů. Interdisciplinární charakter ergonomie Dynamické tělesné rozměry

Interdisciplinární charakter ergonomie. Dynamické tělesné rozměry. Konstrukce oděvů. Interdisciplinární charakter ergonomie Dynamické tělesné rozměry Na Interdisciplinární charakter ergonomie. Dynamické tělesné rozměry. Konstrukce oděvů Interdisciplinární charakter ergonomie Dynamické tělesné rozměry Interdisciplinární charakter ergonomie Ergonomie

Více

Kosterní a svalová soustava. Kosterní soustava

Kosterní a svalová soustava. Kosterní soustava Kosterní a svalová soustava Kosterní soustava 1. Proč máme kostru? Kostra tvoří pomyslný základ našeho těla. Umožňuje pohyb (klouby), chrání orgány (lebka, hrudní koš) a upínají se na ní svalové úpony.

Více

Základy biologie dítěte a zdravotní prevence

Základy biologie dítěte a zdravotní prevence Základy biologie dítěte a zdravotní prevence Školní rok: 2009/2010 Semestr: zimní Ročník: 1. Týdenní počet hodin: 2/0, kurz 8 hod. Vyučující: RNDr. Martina Hrušková, Ph.D. Zakončení: Zp, ZP Počet kreditů:

Více

Lidská páteř (aneb trocha anatomie)

Lidská páteř (aneb trocha anatomie) Zdravá záda a správné dýchání doma i ve škole Dagmar Dupalová, Kateřina Neumannová, Martina Šlachtová -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_05_01 Tématický celek: Člověk Autor: Mgr. Andrea Teplá Datum: září 2011 Anotace:

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Špatné držení těla Celkově vzato, křížový syndrom souvisí s naším většinou sedavým stylem života a špatnými

Více

Název šablony: PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd 6 Člověk a příroda 6 3 - Přírodopis Přírodopis Člověk sada 2

Název šablony: PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd 6 Člověk a příroda 6 3 - Přírodopis Přírodopis Člověk sada 2 Název šablony: Vzdělávací oblast/oblast dle RVP: Okruh dle RVP: Tematická oblast: Název vzdělávacího materiálu (výstižný popis tématu): Kód vzdělávacího materiálu: Ročník: Datum odučení vzdělávacího materiálu:

Více

TEPNY LIDSKÉHO TĚLA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

TEPNY LIDSKÉHO TĚLA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje TEPNY LIDSKÉHO TĚLA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2010 Mgr. Jitka Fuchsová TEPNY TEPNA = arteria vede krev okysličenou vede krev

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Životní

Více

Fyziologie pro trenéry. MUDr. Jana Picmausová

Fyziologie pro trenéry. MUDr. Jana Picmausová Fyziologie pro trenéry MUDr. Jana Picmausová Patří mezi základní biogenní prvky (spolu s C,N,H) Tvoří asi 20% složení lidského těla a 20.9% atmosferického vzduchu Současně je klíčovou molekulou pro dýchání

Více

Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím

Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím Cviky provádějte raději z počátku s odborně vyškoleným fyzioterapeutem, který má osvědčení pro práci metodou Mojžíšové, vyvarujete se chyb

Více

SVALOVÁ SOUSTAVA ZLÍNSKÝ KRAJ

SVALOVÁ SOUSTAVA ZLÍNSKÝ KRAJ SVALOVÁ SOUSTAVA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_TEV2101 (Svalová soustava) Autor Mgr. Radek

Více

1 VÝPADY S ČINKOU NA RAMENOU

1 VÝPADY S ČINKOU NA RAMENOU HYZDĚ 1 VÝPADY S ČINKOU NA RAMENOU napínač povázky čtyřhlavý sval přímý sval vnejsi hlava vnitřní hlava střední hlava velký přitahovač čéška krátká hlava dvojhlavého svalu ho dlouhý sval lýtkový dlouhý

Více

Somatologie a somatometrie

Somatologie a somatometrie Somatologie a somatometrie Po prostudování této kapitoly byste měli vědět, co ovlivňuje tvar lidského těla, měli by se na lidském těle umět orientovat a změřit ho. Také by měl být objasněn pojem proporce

Více

Úrazy opěrné soustavy

Úrazy opěrné soustavy Úrazy opěrné soustavy EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.6 Předmět: Biologie Tematická oblast: Biologie člověka Autor: RNDr. Marta Najbertová

Více

1 ZKRACOVAČKY (CRUNCH

1 ZKRACOVAČKY (CRUNCH 1 ZKRACOVAČKY (CRUNCH přední sval holenní dlouhý natahovač prstů vnější hlava dvojhlavého svalu lýtkového střední hlava čtyrhlavého svalu dlouhý sval lýtkový šikmý sval lýtkový primy sval brisni vnitřní

Více

Člověk a společnost. 10.Dělení svalů a jejich činnosti. Dělení svalů a jejich činnosti. Vytvořil: Jméno tvůrce. www.isspolygr.cz.

Člověk a společnost. 10.Dělení svalů a jejich činnosti. Dělení svalů a jejich činnosti. Vytvořil: Jméno tvůrce. www.isspolygr.cz. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: Jméno tvůrce Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo

Více

Anatomie I přednáška 3. Spojení kostí. Klouby.

Anatomie I přednáška 3. Spojení kostí. Klouby. Anatomie I přednáška 3 Spojení kostí. Klouby. Obsah přednášek Úvod. Přehled studijní literatury. Tkáně. Epitely. Pojiva. Stavba kostí. Typy kostí. Růst a vývoj kostí. Spojení kostí. Klouby. Páteř, spojení

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz První pomoc pro každého Jiří Stelzer, Lenka Chytilová Dr. Jiří Stelzer, Mgr. Lenka Chytilová PRVNÍ POMOC PRO KAŽDÉHO Vydala Grada Publishing, a.s.

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - protahovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Uspořádání těla. Buňky a tkáně jsou uspořádány do větších tělesných částí orgánů. Soubor orgánů se stejnou funkcí tvoří tělesnou soustavu.

Uspořádání těla. Buňky a tkáně jsou uspořádány do větších tělesných částí orgánů. Soubor orgánů se stejnou funkcí tvoří tělesnou soustavu. Lidské tělo Uspořádání těla Buňky a tkáně jsou uspořádány do větších tělesných částí orgánů. Soubor orgánů se stejnou funkcí tvoří tělesnou soustavu. Srdce Ledvina Soustavy Orgány a tkáně pracují v týmu,

Více

Hodnocení tvarů postavy a padnutí oděvu

Hodnocení tvarů postavy a padnutí oděvu Hodnocení tvarů postavy a padnutí oděvu Vlivy na padnutí oděvu ze strany nositele: konstrukce kostry držení těla tvar a proměnlivost postavy Faktory jejichž příčinou existuje spousta variací postav: zaměstnání,

Více

Doporučené cviky po svalových skupinách

Doporučené cviky po svalových skupinách Horní část těla prsní sval Dolní část těla lýtkové svaly - šíjové svaly (trapéz. sval) - svaly ramene - svaly paží a zápěstí - hamstringy (zadní str. st.) - dolní část trupu - quadriceps (přední strana

Více

Předmět Třída 5. Autor Anotace. Očekávaný výstup Použitý zdroj časopis 21.století Junior speciál 2010/2011. Český jazyk - čtení

Předmět Třída 5. Autor Anotace. Očekávaný výstup Použitý zdroj časopis 21.století Junior speciál 2010/2011. Český jazyk - čtení Předmět Třída 5. Autor Anotace Český jazyk - čtení Dagmar Šnajdarová Pracovní list k získání a rozšíření poznatků o svalech v lidském těle. Je zaměřený na orientaci v textu. Pracovní list obsahuje 5listů

Více

Elipsovité zařízení SF - 05

Elipsovité zařízení SF - 05 Elipsovité zařízení SF - 05 Cvičební a rozvoj koordinace těla Zvyšuje pohyblivost horních i dolních končetin a zlepšuje ohebnost kloubů. Pevně uchopte rukojeti oběma rukama a postavte se na pedály. Pohybujte

Více

Stanoviště 1. - Kostra osová - Páteř a hrudní koš

Stanoviště 1. - Kostra osová - Páteř a hrudní koš Za pomoci modelu kostry, volných kostí a obrázků v učebnici se nauč jednotlivé kosti lidské kostry. Latinské názvy v závorkách nemusíte znát, jsou uvedeny pouze pro zájemce. Při zkoušení bude třeba kost

Více

Typy svalové tkáně: Hladké svalstvo není ovladatelné vůlí!

Typy svalové tkáně: Hladké svalstvo není ovladatelné vůlí! SVALSTVO Typy svalové tkáně: 1. Hladké svalstvo Stavba je tvořeno jednojader. b. jádro je tyčinkovité, leží uprostřed buňky Nachází se: v trávicí trubici v děloze v močovodech v moč. měchýři ve vejcovodech

Více

Cvičení na vytrvalost

Cvičení na vytrvalost Cvičení na vytrvalost Vytrvalost přesahuje oddělené výbuchy síly, každodenní vytrvalé a výkonné využití kardiovaskulárního systému nám umožňuje cítit se silnějšími a lépe fungovat. Následující cvičení

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Vadné držení těla MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek Cvičení při vadném držení těla Cvičení v lehu na zádech 1. Paty přitáhneme k hýždím, horní končetiny jsou upažené,

Více

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se.

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se. CVIČENÍ PRO MUŽE Tréninkový plán vychází z potřeby zpevnit svalový korzet v průběhu úvodních 3 měsíců. Ve 4. A 5. měsíci se změní trénink ze zpevňovacího na kruhový, který zvyšuje vytrvalost. Zvýšený podíl

Více

ORTOPEDICKÉ VADY NOHOU

ORTOPEDICKÉ VADY NOHOU ORTOPEDICKÉ VADY NOHOU - dělíme na získané a vrozené Vrozené vady nohou Kososvislá noha (pes equinovarus) : noha vtočená dovnitř měkké tkáně a hlavně vazy jsou zkráceny na vnitřní straně a v plosce chůze

Více

Velký prsní sval je vějířovitý sval, který

Velký prsní sval je vějířovitý sval, který HRUDNÍK 2 KAPITOLA Velký prsní sval je vějířovitý sval, který má dvě anatomické části neboli hlavy. Horní klavikulární hlava vychází z klíční kosti a dolní sternální hlava z kosti hrudní. Tyto dvě hlavy

Více

Pojivo VAZIVO, CHRUPAVKA, KOST, ZUBNÍ TKÁŇ, rná a pohybová soustava. a) vazivo b) chrupavka c) kost. e) trofická pojiva

Pojivo VAZIVO, CHRUPAVKA, KOST, ZUBNÍ TKÁŇ, rná a pohybová soustava. a) vazivo b) chrupavka c) kost. e) trofická pojiva BIOLOGIE ČLOVĚKA Opěrn rná a pohybová soustava TKÁNĚ 1. Epitelová tkáň 2. Pojivová tkáň a) vazivo b) chrupavka c) kost d) zubní tkáň e) trofická pojiva 3. Svalová tkáň 4. Nervová tkáň Pojivo VAZIVO, CHRUPAVKA,

Více

Kostra. Osová kostra. Kostra končetin. Páteř Kostra hrudníku Kostra hlavy. Horní končetina Dolní končetina. Pletenec pánevní

Kostra. Osová kostra. Kostra končetin. Páteř Kostra hrudníku Kostra hlavy. Horní končetina Dolní končetina. Pletenec pánevní Pohybový aparát Kostra 206 kostí v těle závislé na věku, novorozence 270 Cca 14%hmotnosti Opora těla Ochrana orgány, mozek Pohyb Krvetvorba Zásobárna minerálů Ca (až 1,5 kg), P Kostra Osová kostra Páteř

Více

Svalové dysbalance. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz

Svalové dysbalance. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz Svalové dysbalance Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz FLEXORY-ohybače: dvojhlavý sval pažní flexe loketního kloubu sval bedrokyčlostehenní flexe kyčelního kloubu EXTENZORY natahovače, napínače trojhlavý

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Bakalářská práce Brno 2016 Anna Golubeva JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér Tanečního a pohybového divadla a

Více

MOTION. 100 kg. 5 let záruka

MOTION. 100 kg. 5 let záruka MOTION elektricky Výškově stavitelné stoly +5 100 kg certifikace EU 5 let záruka snadná montáž nosnost 100 kg elektricky pohon HOBIS MOTION Stoly, které se vám dokáží přizpůsobit. HOBIS MOTION vám nabízí

Více

Otázka: Opěrná soustava. Předmět: Biologie. Přidal(a): Kostra. Kosterní (opěrná) soustava:

Otázka: Opěrná soustava. Předmět: Biologie. Přidal(a): Kostra. Kosterní (opěrná) soustava: Otázka: Opěrná soustava Předmět: Biologie Přidal(a): Kostra Kosterní (opěrná) soustava: základem je kost, soubor kostí v těle = kostra 206 230 kostí (novorozenec 300) tvoří pouze 14% tělesné hmotnosti

Více

TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST?

TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST? TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST? ZDE APLIKUJEME -MD INJEKCE Kompletní řada certifikovaných zdravotnických středků terapii bolesti způsobené onemocněním pohybového a podpůrného aparátu. zmírnění bolesti

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Učební text pro Dívčí katolické střední školy. Biologie člověka.

Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Učební text pro Dívčí katolické střední školy. Biologie člověka. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Evropský Investujeme sociální do vaší fond budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Učební text pro Dívčí katolické

Více

Zásobník protahovacích cviků

Zásobník protahovacích cviků Zásobník protahovacích cviků Obsah Úvod 1. Ohybač paže 2. Natahovače paže 3. Natahovače kyčle a ohybače kolena 4. Ohybač kyčle a natahovače kolena 5. Ohybače kyčle 6. Odtahovače a zevní rotátory kyčle

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_14 Název materiálu: Nejčastější sportovní úrazy úrazy Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém.

Více