22. základní škola Plzeň, příspěvková organizace Na Dlouhých 49, Plzeň

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "22. základní škola Plzeň, příspěvková organizace Na Dlouhých 49, 312 09 Plzeň"

Transkript

1 22. základní škola Plzeň, příspěvková organizace Na Dlouhých 49, Plzeň Absolventská práce Pohybová soustava, její vady a onemocnění Kristýna Pojerová 9.J Vedoucí absolventské práce: Mgr. Marcela Hadačová Školní rok 2008/2009

2 Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracoval (a) samostatně s použitím uvedené literatury a zdrojů informací. V Plzni dne Jméno a příjmení: Kristýna Pojerová 2

3 Obsah Obsah Úvod...4 Anotace...5 Summary Anatomie svalů Jak svaly pracují Kosti a klouby Obrázek kostry Svaly hlavy a krku Obrázek svalů hlavy a krku Svaly trupu Obrázek svalů trupu a zad.14 6.Svaly horních končetin Svaly dolních končetin Vady a onemocnění pohybové soustavy-úvod Onemocnění pohybové soustavy Artróza, osteoporóza Skolióza Vady pohybové soustavy 21 3

4 Úvod Pro svou absolventskou práci jsem si vybrala téma Pohybová soustava, její vady a onemocnění. V první části se budu zabývat stavbou svalu, pohybem a jednotlivými skupinami svalů. V druhé části budu psát o vadách pohybové soustavy, o jejich léčení a jak jim můţeme předcházet. Toto téma jsem si vybrala z toho důvodu, jelikoţ mě minulý rok, v 8.třídě, bavilo zkoumat a objevovat lidské tělo. Dále také proto, ţe bych jednou chtěla pracovat v oboru, který by se týkal právě medicíny. Tam bych svou práci mohla uplatnit. Myslím, ţe naše tělo,,uvnitř je velice zajímavé. A pohybovou soustavu jsem si vybrala proto, ţe se chci dozvědět více o tom, jak se pohybujeme a jak pracují naše svaly. S tvorbou práce mi pomáhala pí.uč. Marcela Hadačová, se kterou jsem se průběţně radila o dalším postupu v práci. Cílem této práce je dozvědět se více o našem pohybu. Mohla bych ji uplatnit i při mém dalším studiu. 4

5 Anotace Téma,,Pohybová soustava, její vady a onemocnění je velice zajímavé. Dá se o něm najít mnoho informací. V první kapitole jsem se zabývala stavbou svalu. Sval se skládá ze svalových vláken, která se spojují do snopečků, ty do snopců a snopce tvoří sval. Celý sval je kryt svalovou povázkou. V kapitole o práci svalů jsem se dozvěděla, ţe sval potřebuje kyslík a glukózu, aby mohl tvořit pohyb. Při pohybu se sval smršťuje. Sval ovšem nepracuje jen kdyţ se pohybujeme, ale i kdyţ je v klidu. Tomu se říká svalový tonus. Kapitola,,Kosti a klouby je o tom, ţe k tomu, aby se naše tělo mohlo pohybovat, jsou zapotřebí i kosti a klouby. Ty udrţují rovnováhu těla a tvoří opěrný systém. V dalších kapitolách uţ jsem se zabývala jednotlivým skupinami svalů. V kapitole o svalech hlavy a krku píši o tom, ţe svaly na hlavě se dělí na ţvýkací a obličejové. Obličejové svaly pouţíváme při vyjadřování různých pocitů, ţvýkací svaly při ţvýkání potravy. Kapitola s názvem,,svaly trupu zahrnuje svaly trupu, zad a břicha. V této části těla jsou uloţeny ţivotně důleţité orgány, které jsou kryty několika vrstvami svalů. V části o svalech horních končetin jsem psala o jednotlivých svalech rukou. Zjistila jsem, ţe téměř nejznámější svaly v těle jsou biceps a triceps. Dále ţe na předloktí jsou umístěny extensory a flexory, které pohybují prsty. V poslední kapitole o jednotlivých skupinách svalů jsem se zabývala svaly dolních končetin. Nejsilnějším svalem nohy je čtyřhlavý sval stehenní, který pohybuje kyčlem. Dále se na nohou nachází např. krejčovský sval, velký sval hýţďový, trojhlavý sval lýtkový, V konečných kapitolách píši o onemocněních a vadách pohybové soustavy. Jednotlivě se věnuji nejznámějším nemocem, jako jsou artróza, osteoporóza nebo skolióza. 5

6 Summary I ve chosen this topic, because when we were learning about our body, I very enjoyed it. I think that is good to now, what is in our body. I found a many infomations about this topic. In first chapter I wrote about anatomy of muscle. Basic element of our muscles are muscle fibres. In chapter about muscles work a got knowledge that the muscles are working when they have oxygen and glucose. Chapter with name,,bones and joints encompass that bones and joints are important by muscles working. The make supporting system of our body. In next chapters I wrote about individual groups of muscles. In chapter about muscles of face is that face muscles are mimically and facial. Chapter which called,,muscles of fuselage treats abou muscles of fuselage, back and belly. In sixth chapter I wrote about muscles of upper limbs. In our arm are the most important muscles triceps and biceps. And last chapter where I wrote about one group of muscles was about lower extremities. The strongest muscle of our legs is quadiceps. In final chapters I wrote about geneopathy and defects of our motion. For example about scoliosis, osteoporosis or artrosis. 6

7 1.Anatomie svalů Svaly, ze kterých se skládá pohybová soustava člověka, se nazývají příčně pruhované svaly. Na kosterním svalu rozlišujeme masitou část(svalové bříško) a šlachy. Základní stavební jednotka svalu je svalové vlákno. Počet svalových vláken ve svalu závisí na jeho velikosti,u člověka to můţe být 10 tisíc aţ 1 milion. Svalová vlákna Svalová vlákna jsou buňky dlouhé aţ 40 cm o průměru µm(mikrometr). Kaţdé svalové vlákno má několik jader, dále v myofibrile obsahuje silná vlákna (filamenta), která jsou tvořená bílkovinou myozinem, a tenká vlákna tvořena bílkovinou aktinem. Pod mikroskopem je vidět ţíhání, které je způsobeno pravidelným střídáním aktinu a myozinu ve vláknech. Tato vlákna se navzájem překrývají a jsou pravidelně uspořádána. Buňky obsahují mitochondrie, ve kterých se spaluje kyslík a glukoza, tím se vytváří energie. Kaţdé svalové vlákno je obaleno jemnou blánou(membrána). Snopečky, snopce, sval Vlákna se dále spojují do snopečků, jeţ jsou obaleny podobnou blánou jako svalová vlákna. Obsahují krevní cévy, které svalům dodávají kyslík a výţivu. Snopečky se dále spojují do snopců a ty se spojují ve sval(musculus). Celý sval je pokryt vazivovým obalem-svalovou povázkou. Na obou koncích sval přechází v pevné šlachy, které jsou spojeny s kostí. Nervy, které přenášejí povely z mozku, vedou ke kaţdé svalové buňce. Popis svalu: 1-svalové bříško, 2-šlachové úpony, 3-sval, 4-svalový snopec, 5-svalové vlákno, 5a-rychlé vlákno, 5b-pomalé vlákno, 6-jádro, 7-myofibrila, 8-arkomera, 9-aktin, 10-myosin, 11-krevní cévy, a-staţený sval, b-uvolněný sval 7

8 2.Jak svaly pracují Veškerý pohyb lidského těla je prováděn svaly různých tvarů a velikostí. Ovšem svaly pracují i kdyţ se nepohybujeme. Udrţují svalový tonus(klidové napětí), aby udrţely vzpřímenou polohu těla. Při tomto úkonu svaly spolupracují s kosterní soustavou. Člověk se ale nerodí se schopností koordinovat a kontrolovat svou svalovou činnost. Naučí se to aţ v průběhu ţivota Svaly přeměňují chemickou energii ţivin ve fyzickou energii. K získání energie potřebují kyslík a glukózu, které jsou do svalů donášeny krví. Kdyţ provádíme fyzickou aktivitu, svaly potřebují energii získávat rychleji. Svalům nestačí kyslík, proto energii získávají pomocí anaerobního metabolizmu z glukózy. Glukóza je ve svalech uloţena k zásobě jako glykogen. Taková práce svalů ale není moc efektivní a nemůţeme ji provádět dlouho. Stahování svalu Základní vlastností svalové tkáně je schopnost stahovat se, coţ je umoţněno vláknitými strukturami uloţenými v cytoplazmě všech svalových buněk, myofibrilami. Myofibrily obsahují aktin a myozin. Za zvýšené koncentrace vápenatých iontů dochází k zasouvání tenkých aktinových vláken do tlustých myozinových vláken. Tím se myofibrila zkrátí a sval koná pohyb. Svaly pracují ve skupinách po 20 i více svalech. Pohybují,zvedají a otáčejí kostmi, takţe můţeme táhnout, tlačit,stisknout, napínat, chodit, skákat a běhat. Jakmile skupina svalů v jedné oblasti těla udělá pohyb, ostatní svaly v různých částech těla se upraví a kompenzují drţení těla tak, ţe vţdy udrţíme rovnováhu. Kosterní svaly se obvykle upínají na dvě kosti. Ale například ve tváři se upínají do kůţe nebo do okolních měkkých tkání. Velké svaly se na kost upínají prostřednictvím vazivových tkání, šlach(tendons). Svaly provádějí pohyb tak, ţe se na nervový signál smršťují nebo zkracují, někdy aţ o 50% své vlastní délky. Kdyţ je pohyb dokonán, uvolnit nebo prodlouţit se nemohou sami. Musejí být vráceny do své původní polohy činností jiných svalů. 8

9 3.Kosti a klouby Pohybová soustava se ale neskládá jen ze svalů, nýbrţ i z kostí a kloubů. Kosti Kost je tvrdá, mineralizovaná struktura, která slouţí k ochraně vnitřních orgánů a jako opora těla. Upínají se na ni svaly a šlachy. Skládá se z buněk, které jsou uloţeny v kostní hmotě % z této hmoty tvoří bílkoviny, zejména vláknitá bílkovina-kolagen. Zbytek kosti tvoří minerály(vápník a fosfáty). Obě dvě sloţky(kolagen a minerály) mají svou důleţitou úlohu. Pokud by kost neobsahovala kolagen, byla by křehká. V případě, ţe by neobsahovala minerály, byla by zase moc ohebná. Kost má vnitřní strukturu podobnou tyčím. Tyto tyče natlačeny těsně na sebe tvoří zevní vrstvu kosti. Uvnitř kosti je houbovitá hmota, která je ve tvaru mříţky nebo pláství. Kosti tvoří kostru, coţ je opěrný systém těla. Svaly se na kosti upínají v oblasti kloubu. Právě díky svalům se kosti mohou pohybovat. Klouby Kloub je spojení a ohebné místo dvou vzájemně dotýkajících se kostí. Kloub je drţen v určité poloze napjatou tkání, vazem. Okolo kloubu je pruţná, hladká tkáň, chrupavka. Je kryta jemnou blánou, díky níţ kosti snadno klouţou. Svaly které pohybují klouby, s upínají na dvě kosti. Hlavní klouby jsou ramenní, loketní, zápěstní, kyčelní, koleno,kotník a krk. 9

10 3.3.Obrázek kostry 10

11 4.Svaly hlavy a krku Velikost svalů na hlavě se pohybuje od maličkých svalů aţ po ohromné silné svaly. Některé svaly na obličeji jsou tenké jako struna. Nemohou provádět pohyby s velkou silou, ale mohou dělat jemné, kontrolované pohyby. Obličejové svaly Obličejové, neboli mimické svaly, jsou většinou malé, ploché pruhy svaloviny se jedním koncem upínají na kost nebo chrupavku a druhým koncem do kůţe. Mimické svaly pouţíváme k otevření a zavření očí, k pohybu rtů, k čichání, a jejich prostřednictvím také projevujeme své pocity. V koordinovaném pohybu vytvářejí mnoho výrazů obličeje. Ţvýkací svaly Ţvýkací svaly jsou oproti mimickým mnohem silnější. Zavírají a otevírají dolní čelist a pohybují jí do stran. Ţvýkací a spánkové svaly pouţíváme také kdyţ ceníme zuby. V ústech máme ještě jeden důleţitý sval, jazyk. Jazyk je nejsilnějším svalem těla. Nejdůleţitější svaly hlavy: ţvýkací: ţvýkací sval-zavírá ústa spánkový mimické: kruhový sval ústní-tvoří podklad rtů kruhový očnicový sval lícní sval čelní sval bradový sval sval nosní Svaly krku Svaly krku provádějí pohyby hlavy a udrţují její polohu. Svaly, které hlavu udrţují v klidové poloze, musí být silné, jelikoţ hlava je těţká. Krční svaly kojence nejsou ještě natolik silné, aby hlavu udrţely. Svaly krku: zdvihač hlavy:pohybuje hlavou, upíná se na klíční a hrudní kost kápový sval(trapézový): plochý sval, začíná vzadu na lebce, funkce-pohybuje ramenem 11

12 12

13 5.Svaly trupu Trup je část mezi rameny a pánví.trup lidského těla obklopuje několik vrstev svalů. V hrudníku(horní část) jsou uloţeny ţivotně důleţité orgány. Ty jsou chráněny kostmi a svaly hrudníku. Hlavní svaly provádějí zvedání a krouţení paţemi. Pod hrudníkem je břicho, ve kterém jsou uloţeny ţaludek a střeva. Ty jsou ve své poloze udrţovány plochými svaly břišními, které zároveň spojují a formují tělo. Svaly, které jsou pouţívány při dýchání, se nazývají meziţeberní. Zvedají ţebra do stran a nahoru a zvětšují tak hrudník. Nejdůleţitější svaly trupu: velký sval prsní-zdvihá ţebra, pomocný dýchací sval, přitahuje paţi k hrudníku malý sval prsní-je umístěn pod velkým svalem prsním,účastní se při vdechu sval podklíčkový-přitahuje ramena přední sval pilovitý-začíná na ţebrech-upíná se na lopatku, dýchací sval bránice-plochý sval, odděluje dutinu břišní a hrudní Svaly břicha: přímý sval břišní-rozdělen vazivovou přepáţkou, umoţňuje předklon zevní a vnitřní šikmý sval břišní-účastní se při předklonu a rotaci trupu příčný sval břišní-v nejhlubší vrstvě svalů čtyřhranný bederní sval-podél páteře, napřimuje páteř, uklání trup Svaly zad: sval trapézový(kápový)-tvar nepravidelného čtyřúhelníku, zvedá ramena a stahuje je dozadu sval rombický-umístěn pod trapézovým svalem, přitahuje lopatku široký sval zádový-upevněn k ramennímu kloubu, zapaţuje a vztahuje rameno dovnitř vzpřimovač páteře-podél páteře ve vnitřní vrstvě, umoţňuje rotaci trupu a napřímení páteře deltový sval-obepíná ramenní kloub, má tvar trojúhelníku, udrţuje ramenní kloub v jamce 13

14 5.5.Svalstvo trupu: 1-zdvihač hlavy 2-trapézový sval 3-deltový sval 4-velký sval prsní (5-dvojhlavý sval paţní) 6-přední sval pilovitý 7-šikmý sval zevní 8-přímý sval břišní (9-přední horní trn kosti kyčelní) (10-tříselný vaz) 5.5. Svalstvo zad: 1-zdvihač hlavy 2-horní část trapézového svalu 3-deltový sval 4-dolní část trapézového svalu (5-trojhlavý sval paţní) 6-široký sval zádový 7-šikmý sval zevní (8-velký sval hýţďový) 14

15 6.Svaly horních končetin Vrchol paţe v ramenním kloubu je překryt tlustým silným deltovým svalem. Nejdůleţitější svaly horních končetin jsou trojhlavý(triceps) a dvojhlavý(biceps). Tyto svaly pracují v páru,ale kaţdý z nich vykonává opačnou činnost. Na předloktí se nacházejí svaly zvané supinátory a pronátory. Ty provádějí otáčení předloktí a rotační pohyby ruky. Dále jsou na předloktí umístěny flexory a extensory, které pohybují prsty. Svaly horní končetiny: deltový sval-má tvar trojúhelníku, objímá ramenní kloub, udrţuje ramenní kloub v jamce dvojhlavý sval paţní(biceps)-nachází se na přední straně paţe, ohýbá loketní kloub a natahuje kloub ramenní, snad nejznámější sval lidského těla trojhlavý sval paţní(triceps)-je na zadní straně paţe, ohýbá ramenní kloub a natahuje ramenní kloub(působí naopak neţ biceps) svaly předloktí Obrázek svalů horní končetiny: Přední pohled: 1-natahovače ruky a ohýbač lokte, 2-svaly palce, 3-sval trapézový, 4-sval deltový, 5-velký sval prsní, 6-dvojhlavý sval paţní, 7-vnitřní hrbol paţní kosti, 8-obraceče předloktí, 9-předloketní ohybače prstů, 10-poutko šlach, 11-dlaňová povázka, 12-svaly malíku Zadní pohled: 1-trapézový sval, 2-deltový sval, 3- trojhlavý sval paţní, 4-loketní výběţek, 5-skupina natahovačů předloktí, 6-natahovače prstů a ruky, 7-poutko šlach 15

16 7.Svaly dolních končetin Svaly dolních končetin nám umoţňují pohybovat nohama. Na vrcholu dolní končetiny se nachází hýţďový sval. Na přední straně stehna je silný čtyřhlavý sval, který je sloţen z přímého svalu stehenního a vnitřní, střední a zevní hlavy. Společně se upínají na jednu šlachu, která pokračuje přes kolenní kloub na holenní kost. Tyto svaly ohýbají nohu v kyčelním kloubu a natahují a zpevňují kolenní kloub. Na vnitřní straně stehna jsou svaly zvané přitahovači. Ty přitahují stehno a napínají kyčelní kloub. Na zadní straně stehna je hlavně dvojhlavý sval stehenní, který napíná kyčelní kloub a ohýbá kolenní. Hlavními svaly lýtka jsou dvojhlavý sval lýtkový a šikmý lýtkový sval, které napínají nohu při chůzi. Upínají se Achillovou šlachou na kost patní. Samotná noha má své malé svaly, které pohybují prsty a usnadňují chůzi. Svaly dolních končetin: Čtyřhlavý sval stehenní-sloţený ze čtyř částí, největší sval v těle, pohybuje kyčlem Velký hýţďový sval- masitý sval, pomáhá nám udrţet vzpřímený postoj Krejčovský sval-tenký, ale nejdelší sval v našem těle, umoţňuje pohyb v kyčli Dvojhlavý sval stehenní-provádí zevní rotaci Sval pološlašitý-provádí vnitřní rotaci Trojhlavý sval lýtkový-upíná se Achillovou šlachou na kost patní Obrázek svalů dolní končetiny: Zadní pohled: 1-střední hýţďový sval, 2-velký hýţďový sval, 3-napínač stehenní povázky, 4-vnitřní svalové ohýbače, 5-vnější stehenní ohybače, 6-trojhlavý sval lýtkový, 7-svaly lýtkové, 8-šlacha trojhlavého svalu lýtkového Přední pohled: 1-natahovače nohy a prstů, 2-holenní sval přední, 3-zevní hlava čtyřhlavého svalu stehenního, 4- stehenní sval přímý, 5-natahovač stehenní povázky, 6-sval krejčovský, 7-vnitřní hlava čtyřhlavého svalu stehenního, 8-šlacha trojhlavého lýtkového svalu 16

17 8.Vady a onemocnění pohybové soustavy Onemocnění pohybové soustavy se v poslední době stává jedním z nejčastějších chronických onemocnění dospělých i dětí. Aţ 30% populace v produktivním věku má problémy s pohybovým aparátem a 40% dospělých si stěţuje na bolesti páteře. Já sama mám s tímto onemocněním zkušenosti. Kdysi mi doktor sdělil, ţe mám špatné drţení těla a skoliózu (coţ má v poslední době skoro kaţdé dítě). Musela jsem proto pravidelně docházet na léčebné rehabilitace. Po nějakém čase jsem ale na rehabilitace chodit přestala a mé problémy se vrátily. Nyní na rehabilitace chodím opět a cítím, ţe se zlepšuje i drţení mého těla. Problém dnešní mládeţe a dětí je, ţe,,hrbí svá záda. Nyní si ještě neuvědomují, co jim to později můţe přinést za komplikace. Dnes má skoro kaţdý člověk důchodového věku (a nejenom oni) problémy se zády. Stěţují si na bolest a kdyţ se ohnou k zemi, často se jim nepodaří se narovnat. A dnešní náctiletí tyto problémy jistě budou mít taky, jelikoţ většina z nich má nesprávné drţení těla. Aby se mohli vyhnout pozdějším problémům, měli by dodrţovat jistá pravidla. Měli by se pokusit drţet rovná záda, vyhnout se nošení těţké zátěţe na jednom rameni, nosit vhodnou obuv, správně se stravovat a jíst hodně vitamínů, aby se mohli vyhnout obezitě, která by tělo akorát zatěţovala, a hlavně sportovat, aby svalstvo neochabovalo. 17

18 9.Onemocnění pohybové soustavy Mezi nejčastější onemocnění pohybové soustavy patří bolesti zad, artróza, onemocnění šlach a osteoporóza. Bolesti zad Bolestmi páteře trpí obrovský počet lidí na celém světě. Bývají nejčastější příčinou pracovní neschopnosti. Nejčastěji postihují bederní páteř. Způsobují je např. delší stání či sezení, práce v předklonu nebo zvedání moc těţkých předmětů. Vliv na záda má i počasí, teplo nebo chlad. Bolesti páteře u člověka nejspíše vznikly proto, ţe naši předci byli zvyklí chodit po všech čtyřech, čemuţ byla přizpůsobena i jejich páteř. Postupem času, jak se člověk vzpřimoval, se ale tvar páteře změnil z obloukovité na dvoj esovitě prohnutou. Touto náročnou změnou člověku začaly i problémy s páteří. Bolesti mohou vycházet ze svalového korzetu, který obklopuje páteř. Tyto bolesti lze léčit pouze rehabilitačními cviky. Další příčinou můţou být meziobratlové ploténky. Nejčastější je tzv. lumbago, neboli ústřel. Tato bolest vzniká u bederní páteře. Vyhřeznutí ploténky můţe způsobovat skřípnutý nerv, který je v blízkosti páteře. Léčbou těchto bolestí se zabývají neurochirurgové. Postiţení šlach a jejích obalů Nejčastěji bývají postiţeny šlachy na rukou předloktích aseptickým zánětem. Postiţení můţe být způsobeno četnými pohyby těchto šlach, zvláště při vyvíjení velké pohybové zátěţe. Epikondylitidy Tato nemoc postihuje šlachové úpony. Patří do ní radikální epikondylitida neboli tenisový loket. Ten se projevuje bolestí paţní kosti. Bývá způsobován přetěţováním extenzorových svalů na předloktí. Dále tam patří ulnární epikonylitida neboli oštěpařský loket. Při něm nás také bolí předloktí a je způsobován přetěţováním flexorových svalů na předloktí. 18

19 9.9.Artróza Tato nemoc postihuje klouby na všech částech těla, nejčastěji však velké nosné klouby dolních končetin, klouby horních končetin a páteř. Artrózou trpí spíše starší lidé, a více ţeny neţ muţi. Příčina: Přesné příčiny nejsou známé. Jsou však jasné rizikové faktory, které mohou artrózu způsobovat. U artrózy koleních kloubů hraje roli věk, nadváha, ţenské pohlaví a také namáhavé sporty, např.fotbal, tenis nebo squash. Artrózu kyčelních kloubů a rukou způsobují hlavně dědičné faktory. Příznaky: První příznaky artrózy probíhají v chrupavce. Ztrácí se její pruţnost a mění se struktura. Artróza se projevuje hlavně bolestí a ztuhlostí postiţeného kloubu. Střídají se však období klidu a období silné bolesti. U kolenních kloubů se můţe objevit i otok. Terapie: Je důleţitá úprava ţivotosprávy a pohybového reţimu. Léčbě také pomáhá pravidelná rehabilitace. Proti bolesti se podávají léky-analgetika, které mají však slabý účinek. 9.9.Osteoporóza Osteoporóza vzniká při náhlém úbytku kostní hmoty. Kost je málo pevná a křehká. Lidé, kteří mají osteoporózu, jsou náchylnější k zlomeninám. Nejčastěji se vyskytuje u ţen vyššího věku. Příčiny: Příčinami osteoporózy můţe být nedostatek vápníku v těle, málo pohybu, onemocnění ledvin nebo dědičnost nemoci. Osteoporózou však nejčastěji onemocní ţeny v menopauze. Příznaky: Příznaky můţe být sníţení tělesné výšky o více neţ 3 cm, zlomenina kosti stehenní v krčku, bolesti zad. Terapie: Při léčbě je důleţitá správná ţivotospráva, pohybová aktivita a přísun vápníku a vitaminu D. Nemocní by také měli chodit na pravidelné prohlídky k lékaři a uţívat doporučené léky. Prevence: Při prevenci je důleţité jíst potraviny bohaté na vápník, hořčík a vitaminy D, C a K a hodně sportovat. 19

20 Na obrázku vlevo je zdravý kyčelní kloub, na obrázku vpravo je kloub postiţený osteoporózou Skolióza Skolióza je vadné drţení páteře. Při skolióze se páteř vychýlí do strany, ramena nejsou ve stejné výšce lopatky nejsou ve vodorovné rovině. Nejčastěji se objevuje u dětí a dospívajících. Příčiny: Příčinami můţe být dlouhodobé sezení, málo pohybu, nestejná délka končetin, špatná obuv, ploché nohy a nebo nošení zátěţe na jednom rameni. Terapie: Skoliózu můţou napravit rehabilitační cviky. Jelikoţ je i já musím pravidelně cvičit, vím, ţe opravdu pomáhají. Prevence: Nejdůleţitější je pravidelný pohyb(např. plavání, turistika, rekreační sporty, ), správné sezení a nošení vhodné obuvi. Na obrázku vlevo je zdravá páteř, na obrázku vlevo páteř se skoliózou. 20

21 10.Vady pohybové soustavy Soustava opěrná-vrozené vady -ochylky tvaru lebky -rozštěpy páteře -chybějící končetiny, špatně srostlá místa, odchylky v počtu prstů nebo končetin -porucha vývoje kyčelního kloubu Soustava opěrná-získané vady -vadné drţení těla(skolióza) -onemocnění páteře a kloubů(vlivem nedostatku pohybu) -revmatismus-vlivem bakteriálních infekcí -artróza -osteoporóza Soustava pohybová -svalová ochablost =atrofie(úbytek svalové hmoty) Atrofie Tato nemoc postihuje svaly, díky nímţ můţeme např. chodit. Tyto svaly jsou ovládány vůli. Atrofie se objevuje hlavně u dětí. Atrofie mozku-při atrofii mozku se mozek zmenší vlivem nedostatku výţivných látek. Atrofie hrudi-na hrudi ubývá hmota, coţ můţe být podobné s anorexií Atrofie svalu-svalu ubývá hmota a síla 21

22 Závěr Zpracovávání tohoto tématu mě velice bavilo. Dozvěděla jsem se mnoho nových, zajímavých informací. Bavilo mne psát o problému dnešních dětí a mládeţe, o skolióze. Myslím, ţe nemoci pohybového aparátu, jako jsou osteoporóza nebo skolióza, jsou opravdu problémem většiny lidí. U někoho v pubertě, u někoho naopak aţ ve stáří. Bylo také zajímavé se dozvědět, který sval v těle je nejdelší(krejčovský), nejsilnější(jazyk) atd. Práce o pohybové soustavě určitě obohatila mé dosavadní vědomosti o našem těle a probudila ve mně ještě větší zájem o funkce lidského těla. I kdyţ jsem pochopila, ţe Lékařská fakulta, kde se tyto věci budoucí lékaři určitě učí, asi nebude ta nejjednodušší vysoká škola. Naučit se všechny druhy svalů, jejich nemoci a problémy, dá určitě mnoho práce. Na závěr bych chtěla poděkovat paní učitelce Marcele Hadačové, která mi radila s dalším postupem a byla mi nápomocna při tvorbě absolventské práce. 22

23 Seznam pouţitých zdrojů Literatura: WHITFIELD P. Lidské tělo. A Marshal Edition, 1995 Lidské tělo(z anglického originálu The human body), Bratislava:GEMINI, 1992 Svaly(z anglického originálu The Muscles) Frýdek-místek:ALPRESS, 1995 Internetové zdroje: m_vas_.html https://www.zdravcentra.cz/cps/rde/xchg/zc/xsl/3141_3300.html 23

POHYBOVÉ ÚSTROJÍ. 10 100 svalových vláken + řídká vaziva = snopečky + snopečky = snopce + snopce = sval 18.

POHYBOVÉ ÚSTROJÍ. 10 100 svalových vláken + řídká vaziva = snopečky + snopečky = snopce + snopce = sval 18. POHYBOVÉ ÚSTROJÍ - rozlišujeme ho podle složení buněk : HLADKÉ(útrobní) PŘÍČNĚ PRUHOVANÉ ( kosterní) SRDEČNÍ - tělo obsahuje až 600 svalů, tj. 40% tělesné hmotnosti HISTORIE: - vypracované svalstvo bylo

Více

SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ. Vývoj a růst kostí. Tvary kostí

SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ. Vývoj a růst kostí. Tvary kostí SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ Tvoří celek, který plní několik funkcí: - je oporou těla - chrání životně důležité orgány (lebka, páteř, hrudník) - je zásobárnou minerálních látek-vápník - umožňuje pohyb KOSTRA

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 4 Svalová soustava Pro potřeby projektu

Více

Svaly hlavy m. temporalis m. masseter Svaly krku m. scaleni m. sternocleidomastoideus Svaly hrudníku m. intercostales ext m.

Svaly hlavy m. temporalis m. masseter Svaly krku m. scaleni m. sternocleidomastoideus Svaly hrudníku m. intercostales ext m. Svaly hlavy Dvě funkční skupiny: 1. žvýkací svaly - začínají na kostech lebky, překlenují kloub čelisti a upínají se na dolní čelist, kterou pohybují - spánkový sval m. temporalis - žvýkací sval m. masseter

Více

Výcvikové centrum a kynologická poradna

Výcvikové centrum a kynologická poradna Stránka 1 Svalová soustava Povrchová svalovina trupu - pohled zleva 1 - kápový sval 2 - vzpřimovač hlavy a krku 3 - deltový sval 4 - trojhlavý sval 5 - nejširší zádový sval 6 - prsní svaly 7 - zevní šikmý

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: Třída/ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_TVD539 Mgr. Lucie

Více

VY_32_INOVACE_11.05 1/7 3.2.11.5 Svalová soustava Svalová soustava

VY_32_INOVACE_11.05 1/7 3.2.11.5 Svalová soustava Svalová soustava 1/7 3.2.11.5 Cíl charakterizovat druhy svalstva - popsat stavbu svalu - objasnit pojmy výživa a únava svalstva - chápat význam relaxace a tréninku - vyjmenovat nejznámější druhy svalstva - uvést úrazy,

Více

Šablona č. 01.33. Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka

Šablona č. 01.33. Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka Šablona č. 01.33 Přírodopis Opakování: Kosterní soustava člověka Anotace: Opakování učiva o kosterní soustavě člověka Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Písemné opakování učiva o kosterní soustavě.

Více

Sval (musculus) KOSTERNÍ (příčně pruhované), HLADKÉ, SRDEČNÍ

Sval (musculus) KOSTERNÍ (příčně pruhované), HLADKÉ, SRDEČNÍ Sval (musculus) KOSTERNÍ (příčně pruhované), HLADKÉ, SRDEČNÍ Význam svalu: umožňují pohyb organismu nebo jeho částí (orgánů) v lidském těle je přibližně 600 svalů, které umožňují pohyb celého těla tvoří

Více

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání VY_32_INOVACE_10_ZDV1_12 Zdravověda somatologie

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Soustavy člověka Typy svalů, složení

Více

ZVEDÁNÍ NOHOU NA BOKU

ZVEDÁNÍ NOHOU NA BOKU 98 POSILOVÁNÍ STŘEDU TĚLA ZVEDÁNÍ NOHOU NA BOKU CVIKY NA ZVÝŠENÍ SÍLY SVALŮ STŘEDU TĚLA Lehněte si na levý bok, pravou paži si položte pod hlavu a levou paži položte na pravé stehno. Nohy k sobě pevně

Více

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU HLAVA Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s hospitalizací Zlomenina kostí nosních bez

Více

Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené

Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené Hlavním důsledkem svalové dysbalance je to, že namísto vyváženého zatěžování kloubů a vyváženého tvaru těla dochází k nerovnoměrnému zatěžování

Více

Opěrná a pohybová soustava

Opěrná a pohybová soustava Kosti kostra (skelet) - dospělý cca 206 kostí, dítě cca 300-13 14% hmotnosti - kosti dlouhé, krátké, ploché - chrupavka, vazivo Funkce: opora ochrana (orgánů) tvorba krve pohyb ukládání minerálních látek

Více

KOSTERNÍ SOUSTAVA. DLOUHÉ KOSTI(stehenní), PLOCHÉ ( lopatka), KRÁTKÉ ( články prstů)

KOSTERNÍ SOUSTAVA. DLOUHÉ KOSTI(stehenní), PLOCHÉ ( lopatka), KRÁTKÉ ( články prstů) KOSTERNÍ SOUSTAVA - základním projevem je pohyb, rozhodující úlohu má kostra a svalstvo - určuje základní tvar a chrání lehce zranitelná vnitřní ústrojí KOSTI - člověk má průměrně 206 kostí - nejtěžší

Více

Stavba pojivová tkáň (spojuje a izoluje orgány, složí k ukládání rezervních látek, plní funkci ochrannou). Tvoří ji: - vazivo - chrupavka - kost

Stavba pojivová tkáň (spojuje a izoluje orgány, složí k ukládání rezervních látek, plní funkci ochrannou). Tvoří ji: - vazivo - chrupavka - kost Opěrná (kosterní) soustava (skelet) - Tvořena pevnou a pohybovou oporu celého těla - orgán pasívního pohybu - krvetvorba - ochrana ostatních orgánů (např. páteř mícha, hrudník plíce, srdce aj.) Stavba

Více

7 (2) Opěrná soustava KOSTRA pasivní pohybový aparát spojen pomocí vazů pohybuje se činností svalů Kostra 206

7 (2) Opěrná soustava KOSTRA pasivní pohybový aparát spojen pomocí vazů pohybuje se činností svalů Kostra 206 7 (2) Opěrná soustava KOSTRA Kostra představuje pasivní pohybový aparát, který je spojen pomocí vazů a pohybuje se činností svalů. Kostra je soustava 206 kostí, které: umožňují pohyb, nebo tvoří oporu

Více

Akupuntura(akupresura) na cesty

Akupuntura(akupresura) na cesty Akupuntura(akupresura) na cesty 1. Základní body TS 4 v 1. meziprstním prostoru ve výši středu 1. záprstní kosti Ž 36 tři proporcionální cuny (palce) pod čéškou, jeden prst vně od hrany holenní kosti Bod

Více

1. Horní a dolní končetina

1. Horní a dolní končetina I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 3 Kosterní soustava II. - Kostra

Více

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ. Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ. Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ ÚVOD Vlivem nerovnoměrné zátěže pohybového aparátu vznikají u hokejistů svalové dysbalance a poruchy držení těla skolióza, bederní hyperlordóza,

Více

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA Marta Benešová, lektorka sboru žen ČASPV Obrázky: Draha Horáková 1. díl Už v době, kdy se člověk naučil chodit vzpřímeně začal zřejmě velký problém se zády a s páteří, neboť vzpřímenou

Více

Anatomie I přednáška 6. Svaly hrudníku. Svaly krku.

Anatomie I přednáška 6. Svaly hrudníku. Svaly krku. Anatomie I přednáška 6 Svaly hrudníku. Svaly krku. Pohyby v kloubech -při jejich popisu vycházíme ze základní polohy kloubu (základní anatomický postoj) Zmenšení nebo zvětšení úhlu mezi pohybujícími se

Více

1 ZKRACOVAČKY (CRUNCH

1 ZKRACOVAČKY (CRUNCH 1 ZKRACOVAČKY (CRUNCH přední sval holenní dlouhý natahovač prstů vnější hlava dvojhlavého svalu lýtkového střední hlava čtyrhlavého svalu dlouhý sval lýtkový šikmý sval lýtkový primy sval brisni vnitřní

Více

Strečink a cvičení s míčem

Strečink a cvičení s míčem Strečink a cvičení s míčem Strečink pro hráče ledního hokeje Strečink je účinná metoda pro zlepšení pohyblivosti svalů a vazivových tkání, snižuje riziko poranění, zmenšuje svalovou bolestivost po tréninku,

Více

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní TV Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní tělesná výchova forma tělesné výchovy určená pro zdravotně oslabené jedince (z hlediska zdravotnické klasifikace se jedná o III. zdravotní

Více

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Obr. 3 Svalstvo horní končetiny ze zadní strany Obr. 4 Svalstvo horní končetiny ze zevní strany Obr. 5

Více

Význam kostry. Mgr. Martina Březinová

Význam kostry. Mgr. Martina Březinová Identifikátor materiálu: EU 7-40 Přírodopis, 8.ročník Anotace Význam kostry Autor Mgr. Martina Březinová Jazyk Čeština Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Žáci určí, co je oporou lidského těla,

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Lidské tělo BSP Multimedia - úvodní obrazovka = 3D laboratoř: Zobrazení systémů - v pravé části je menu: Oběhový systém 3D Lab návrat do úvodní obrazovky Rejstřík Rejstřík A-Z Rejstřík 3D modelů Rejstřík

Více

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Současná civilizace je charakteristická nedostatečnou pohybovou aktivitou. ICHS obesita DM hemoroidy ICHDK bolesti zad stoupá počet profesí se sedavým charakterem

Více

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se.

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se. CVIČENÍ PRO MUŽE Tréninkový plán vychází z potřeby zpevnit svalový korzet v průběhu úvodních 3 měsíců. Ve 4. A 5. měsíci se změní trénink ze zpevňovacího na kruhový, který zvyšuje vytrvalost. Zvýšený podíl

Více

1 VÝPADY S ČINKOU NA RAMENOU

1 VÝPADY S ČINKOU NA RAMENOU HYZDĚ 1 VÝPADY S ČINKOU NA RAMENOU napínač povázky čtyřhlavý sval přímý sval vnejsi hlava vnitřní hlava střední hlava velký přitahovač čéška krátká hlava dvojhlavého svalu ho dlouhý sval lýtkový dlouhý

Více

Svalové dysbalance. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz

Svalové dysbalance. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz Svalové dysbalance Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz FLEXORY-ohybače: dvojhlavý sval pažní flexe loketního kloubu sval bedrokyčlostehenní flexe kyčelního kloubu EXTENZORY natahovače, napínače trojhlavý

Více

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová ABC BRANÍK STREČINK Autor Ivana Králová Strečink ve fotbale a jeho význam: - kompenzační prostředek, který v rámci regenerace při pravidelné aplikaci pozitivně ovlivňuje negativní vlivy jednostranného

Více

Člověk a společnost. 10.Dělení svalů a jejich činnosti. Dělení svalů a jejich činnosti. Vytvořil: Jméno tvůrce. www.isspolygr.cz.

Člověk a společnost. 10.Dělení svalů a jejich činnosti. Dělení svalů a jejich činnosti. Vytvořil: Jméno tvůrce. www.isspolygr.cz. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: Jméno tvůrce Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo

Více

Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím

Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím Cviky provádějte raději z počátku s odborně vyškoleným fyzioterapeutem, který má osvědčení pro práci metodou Mojžíšové, vyvarujete se chyb

Více

Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza

Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza DEFORMITY PÁTERE Obsah prednášky Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza Detská kyfóza (školní kulatá záda) Prícina:

Více

pracovní list studenta

pracovní list studenta Výstup RVP: Klíčová slova: Pohybová soustava Renáta Řezníčková žák využívá znalosti o orgánových soustavách pro pochopení vztahů mezi procesy probíhajícími ve vlastním těle; usiluje o pozitivní změny ve

Více

Kostra. Osová kostra. Kostra končetin. Páteř Kostra hrudníku Kostra hlavy. Horní končetina Dolní končetina. Pletenec pánevní

Kostra. Osová kostra. Kostra končetin. Páteř Kostra hrudníku Kostra hlavy. Horní končetina Dolní končetina. Pletenec pánevní Pohybový aparát Kostra 206 kostí v těle závislé na věku, novorozence 270 Cca 14%hmotnosti Opora těla Ochrana orgány, mozek Pohyb Krvetvorba Zásobárna minerálů Ca (až 1,5 kg), P Kostra Osová kostra Páteř

Více

www.rehabilitacenj.wz.cz

www.rehabilitacenj.wz.cz Co mohou mít společné bolesti hlavy, šíje, bederní páteře, bolesti kolen nebo kyčlí, křeče lýtek a chodidel, otoky nohou, deformity chodidel jako vbočený palec či kladívkové prsty? Špatně zvolená obuv,

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - protahovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Elipsovité zařízení SF - 05

Elipsovité zařízení SF - 05 Elipsovité zařízení SF - 05 Cvičební a rozvoj koordinace těla Zvyšuje pohyblivost horních i dolních končetin a zlepšuje ohebnost kloubů. Pevně uchopte rukojeti oběma rukama a postavte se na pedály. Pohybujte

Více

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly Obsah ÚVOD Definice fitness Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi Historie kulturistiky Definice síly Druhy síly Rozložení svalstva na těle Velikost zatížení Počet opakování cviků a počet sérií

Více

Paže hrají v plavání zásadní roli, protože propojují základní svaly, které generují sílu

Paže hrají v plavání zásadní roli, protože propojují základní svaly, které generují sílu KAPITOLA HORNÍ KONČETINY 2 Paže hrají v plavání zásadní roli, protože propojují základní svaly, které generují sílu pro pohyb vodou. Základními (primárními) svaly jsou v tomto případě svaly v okolí ramenního

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Vadné držení těla MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek Cvičení při vadném držení těla Cvičení v lehu na zádech 1. Paty přitáhneme k hýždím, horní končetiny jsou upažené,

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_14 Název materiálu: Nejčastější sportovní úrazy úrazy Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém.

Více

Pojivo VAZIVO, CHRUPAVKA, KOST, ZUBNÍ TKÁŇ, rná a pohybová soustava. a) vazivo b) chrupavka c) kost. e) trofická pojiva

Pojivo VAZIVO, CHRUPAVKA, KOST, ZUBNÍ TKÁŇ, rná a pohybová soustava. a) vazivo b) chrupavka c) kost. e) trofická pojiva BIOLOGIE ČLOVĚKA Opěrn rná a pohybová soustava TKÁNĚ 1. Epitelová tkáň 2. Pojivová tkáň a) vazivo b) chrupavka c) kost d) zubní tkáň e) trofická pojiva 3. Svalová tkáň 4. Nervová tkáň Pojivo VAZIVO, CHRUPAVKA,

Více

Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Učební text pro Dívčí katolické střední školy. Biologie člověka.

Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Učební text pro Dívčí katolické střední školy. Biologie člověka. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Evropský Investujeme sociální do vaší fond budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Učební text pro Dívčí katolické

Více

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název šablony: PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Vzdělávací oblast/oblast dle RVP: 6 Člověk a příroda Okruh dle RVP: 6 3 - Přírodopis Tematická oblast: Přírodopis Člověk sada 2

Více

BŘICHO. Svinutí páteře neboli crunch. Cvik na přímý sval břišní. Skvělý cvik ke spálení tuků a získání plochého a svalnatého břicha.

BŘICHO. Svinutí páteře neboli crunch. Cvik na přímý sval břišní. Skvělý cvik ke spálení tuků a získání plochého a svalnatého břicha. Svinutí páteře neboli crunch Cvik na přímý sval břišní. Skvělý cvik ke spálení tuků a získání plochého a svalnatého břicha. 4 série po 0 cvicích Nekřižte prsty za hlavou, abyste nestlačovala krční svaly.

Více

Anatomie I přednáška 2. Pojiva. Stavba kostí. Typy kostí. Růst a vývoj kostí.

Anatomie I přednáška 2. Pojiva. Stavba kostí. Typy kostí. Růst a vývoj kostí. Anatomie I přednáška 2 Pojiva. Stavba kostí. Typy kostí. Růst a vývoj kostí. Obsah přednášek Úvod. Přehled studijní literatury. Tkáně. Epitely. Pojiva. Stavba kostí. Typy kostí. Růst a vývoj kostí. Spojení

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_05_01 Tématický celek: Člověk Autor: Mgr. Andrea Teplá Datum: září 2011 Anotace:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Životní

Více

10 pravidel pro správné sezení

10 pravidel pro správné sezení Ergonomie sezení Řada z nás tráví v zaměstnání většinu pracovní doby vsedě. Připočteme-li navíc dobu strávenou vsedě u jídla, v dopravních prostředcích nebo televize, prosedíme neuvěřitelných 80 000 hodin

Více

SVALOVÁ SOUSTAVA ZLÍNSKÝ KRAJ

SVALOVÁ SOUSTAVA ZLÍNSKÝ KRAJ SVALOVÁ SOUSTAVA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_TEV2101 (Svalová soustava) Autor Mgr. Radek

Více

Rozcvičení ve volejbale

Rozcvičení ve volejbale Rozcvičení ve volejbale Každá tréninková jednotka, příprava na utkání by měla být zahájena kvalitním rozcvičením. Jeho hlavním cílem je připravit organismus hráče na následující zatížení a zároveň slouží

Více

Zásobník protahovacích cviků

Zásobník protahovacích cviků Zásobník protahovacích cviků Obsah Úvod 1. Ohybač paže 2. Natahovače paže 3. Natahovače kyčle a ohybače kolena 4. Ohybač kyčle a natahovače kolena 5. Ohybače kyčle 6. Odtahovače a zevní rotátory kyčle

Více

Rozcvičení prevence před zraněním

Rozcvičení prevence před zraněním Rozcvičení prevence před zraněním K vybudování dokonalé postavy je jasné, že budete potřebovat efektivní cvičení. Důležitým faktorem pro to, abyste z cvičení měli radost a vše šlo hladce, je rozcvičení.

Více

Kosterní soustava I. - Kostra osová

Kosterní soustava I. - Kostra osová I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 2 Kosterní soustava I. - Kostra

Více

Cvičení na vytrvalost

Cvičení na vytrvalost Cvičení na vytrvalost Vytrvalost přesahuje oddělené výbuchy síly, každodenní vytrvalé a výkonné využití kardiovaskulárního systému nám umožňuje cítit se silnějšími a lépe fungovat. Následující cvičení

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Krční páteř vsedě. Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky. Před cvičením...

Krční páteř vsedě. Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky. Před cvičením... Stránka 1 z 11 Stránka 2 z 11 Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky Pochází z letáku firmy Boehringer-Ingelheim k preparátu Movalis. Před cvičením... Krční páteř vsedě Cviky provádějte vsedě na židli s

Více

Soubor kompenzačních cvičení

Soubor kompenzačních cvičení Soubor kompenzačních cvičení součást přípravy každého sportovce - silné a protažené svaly - rovnováha - pohyb, jako dárek pro každý den - způsob, jak mohu předcházet zranění soustředění plynulost kontrola

Více

Procvičování kloubů CX - 01

Procvičování kloubů CX - 01 Procvičování kloubů CX - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Posilování, rozvoj a zlepšování svalů ramen. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití: Přidržte

Více

Velký prsní sval je vějířovitý sval, který

Velký prsní sval je vějířovitý sval, který HRUDNÍK 2 KAPITOLA Velký prsní sval je vějířovitý sval, který má dvě anatomické části neboli hlavy. Horní klavikulární hlava vychází z klíční kosti a dolní sternální hlava z kosti hrudní. Tyto dvě hlavy

Více

ŽS/18 Kompenzace pohybového zatížení

ŽS/18 Kompenzace pohybového zatížení Obsah: Kompenzační uvolňovací cvičení pro volejbal (KZ 1) Kompenzační protahovací cvičení pro volejbal (KZ 2) Kompenzační posilovací cvičení pro volejbal (KZ 3) 491 Kompenzační uvolňovací cvičení pro volejbal

Více

Základní cviky pro rehabilitaci páteře

Základní cviky pro rehabilitaci páteře Příloha č. 2 Základní cviky pro rehabilitaci páteře 1. cvik Provedení: Leh na zádech, pokrčené nohy, chodidla i kolena od sebe na šířku pánve, ruce podél těla. Podsadíme pánev tak, že stáhneme břišní a

Více

Jak podpořit naši stabilitu, PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Jak podpořit naši stabilitu, PaedDr. Mgr. Hana Čechová Jak podpořit naši stabilitu, rovnováhu PaedDr. Mgr. Hana Čechová OSNOVA 1. Rovnováha, stabilita 2. Poruchy rovnováhy 3. Rovnovážný systém 4. Projevy poruchy rovnováhy 5. Co může způsobit poruchu rovnováhy

Více

Pohybová terapie tanečníků s využitím alternativních metod aplikovaných do předmětu taneční gymnastiky na školách uměleckého zaměření

Pohybová terapie tanečníků s využitím alternativních metod aplikovaných do předmětu taneční gymnastiky na školách uměleckého zaměření JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér taneční pedagogiky Pohybová terapie tanečníků s využitím alternativních metod aplikovaných do předmětu taneční gymnastiky na školách

Více

Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1

Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1 Název: Autor: Kompenzační cvičení Marta Bursová Formát: 17x24 cm, 196 stran Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1 Anotace Jedinečná publikace předkládá všem kondičním, výkonnostním i vrcholovým

Více

Anatomie. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz

Anatomie. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz Anatomie Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz Přehled uvedených systémů: Soustava kosterní Pohybový aparát Srdce a cévní systém Dýchací ústrojí Trávicí systém Neurofyziologie Specifika dětského věku Kostra

Více

Posilování s náčiním 306krát jinak. Helena Jarkovská, Markéta Jarkovská

Posilování s náčiním 306krát jinak. Helena Jarkovská, Markéta Jarkovská Poděkování Děkujeme kolegům, kteří nám pomáhali s realizací knihy, fotografovi Miroslavu Šnebergerovi a odpovědné redaktorce Ivaně Kočí. Dále demonstrátorům, kteří nám pózovali při fotografování: profi-instruktorce

Více

1. 4. týden. Chyba č. 1 Velké rozkročení nožiček (Odborně: Hyperabdukce kyčlí)

1. 4. týden. Chyba č. 1 Velké rozkročení nožiček (Odborně: Hyperabdukce kyčlí) 1. 4. týden Chyba č. 1 Velké rozkročení nožiček (Odborně: Hyperabdukce kyčlí) - nožičky skrčené pod bříškem - úhel rozkročení je 90 (stehna svírají úhel 90 ) - skrčené nožičky a kolena směřují do stran

Více

Pěnový válec. uvolní a posílí svaly ZDRAVÍ

Pěnový válec. uvolní a posílí svaly ZDRAVÍ Pěnový válec uvolní a posílí svaly TEXT: JANA ČECHOVÁ KAŽDÝ ZNÁ POCIT TĚŽKÝCH, UNAVENÝCH NOHOU A ZATUHLÝCH SVALŮ. ROZBĚHNOUT SE V TOMTO STAVU DRUHÝ DEN PO NÁROČNÉM TRÉNINKU NENÍ ŽÁDNÁ LAHODA A TRVÁ CHVÍLI,

Více

Obsah. Předmluva...13

Obsah. Předmluva...13 Obsah Předmluva...13 1 Pohyb jako základní projev života...17 1.1 Pohyb obecně...17 1.2 Pohybové chování...17 1.3 Vliv pohybu na životní pochody...18 1.4 Vztah pohybu k funkci CNS...19 1.5 Psychomotorické

Více

Šablona č. III, sada č. 3. Vzdělávací oblast. Přírodopis. Vzdělávací obor. Přírodopis. Tematický okruh. Biologie člověka. Téma. Kostra. Ročník 8.

Šablona č. III, sada č. 3. Vzdělávací oblast. Přírodopis. Vzdělávací obor. Přírodopis. Tematický okruh. Biologie člověka. Téma. Kostra. Ročník 8. Šablona č. III, sada č. 3 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Přírodopis Přírodopis Biologie člověka Kostra Ročník 8. Anotace Materiál slouží pro osvojení a upevnění učiva o lidské kostře.

Více

Mnoho z nás tráví spoustu pracovního času sezením u počítače. Jiní si naopak

Mnoho z nás tráví spoustu pracovního času sezením u počítače. Jiní si naopak Mnoho z nás tráví spoustu pracovního času sezením u počítače. Jiní si naopak nesednou, jak je den dlouhý, nebo vykonávají tentýž pohyb či úkon stále dokola. Právě jim strečink pomáhá ulevit od ztuhlosti

Více

Zásobník protahovacích cviků

Zásobník protahovacích cviků Zásobník protahovacích cviků 1. Ohybače paže 1. Ohybače paže 2. Natahovače paže 3. Natahovače kyčle a ohybače kolena 4. Ohybače kyčle a natahovače kolena 5. Ohybače kyčle 6. Odtahovače a zevní rotátory

Více

Doporučené cviky po svalových skupinách

Doporučené cviky po svalových skupinách Horní část těla prsní sval Dolní část těla lýtkové svaly - šíjové svaly (trapéz. sval) - svaly ramene - svaly paží a zápěstí - hamstringy (zadní str. st.) - dolní část trupu - quadriceps (přední strana

Více

Ceník služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP)

Ceník služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP) Ceník služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP) 1. Obezitologie a. Vstupní konzultace 800,0 korun b. Kontrolní návštěva 400,0 korun Cena zahrnuje kompletní vyšetření, stanovení obsahu

Více

1 BENČPRES NA ŠIKMÉ LAVICI HLAVOU VZHŮRU

1 BENČPRES NA ŠIKMÉ LAVICI HLAVOU VZHŮRU 1 BENČPRES NA ŠIKMÉ LAVICI HLAVOU VZHŮRU povrchový ohybač prstů přední část svalu deltového dvojhlavý sval pažní vnitřní sval pažní radiální ohybač zápěstí dlouhý sval dlaňový ulnární ohybač zápěstí ulnární

Více

páteř Vysoké nároky Drží tělo vzpřímené Podpírá hlavu Umožňuje pohyb Chrání míchu a nervy

páteř Vysoké nároky Drží tělo vzpřímené Podpírá hlavu Umožňuje pohyb Chrání míchu a nervy Bolesti zad Bolesti zad Postihují za život alespoň jednou 80% lidí Druhá nejčastější příčina pracovních neschopností Není třeba hned běžet k doktorovi Většinou způsobeny nevhodným zatížením Bolestem zad

Více

FN Brno, pracoviště PDM. Černopolní 9, Brno

FN Brno, pracoviště PDM. Černopolní 9, Brno FN Brno, pracoviště PDM Černopolní 9, Brno CVIČENÍ NA MÍČI MANUÁL PRO DOMÁCÍ CVIČENÍ DĚTÍ S VADNÝM DRŢENÍM TĚLA A STRUKTURÁLNÍMI VADAMI PÁTEŘE Mgr. Martina Chválová Dětské rehabilitační oddělení FN Brno

Více

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata)

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) 5.11.3. Nepovinné předměty 5.11.3.1. ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Zdravotní tělesná výchova je formou povinné tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem

Více

AC SPARTA PRAHA STREČINK

AC SPARTA PRAHA STREČINK AC SPARTA PRAHA STREČINK Význam strečinku: Zvyšování výkonnosti (projevuje se ve zvyšování efektivnosti prováděných pohybů) Udržování pružnosti svalů a šlach Předcházení svalové nerovnováze (protažení

Více

Praktické cvičení TESTY NA VYŠETŘENÍ PÁTEŘE a JEJÍ POHYBLIVOSTI

Praktické cvičení TESTY NA VYŠETŘENÍ PÁTEŘE a JEJÍ POHYBLIVOSTI Jméno a příjmení: Studijní kombinace : datum: Praktické cvičení TESTY NA VYŠETŘENÍ PÁTEŘE a JEJÍ POHYBLIVOSTI Úvod: Jedním z prvních hlavních znaků správného držení těla je správné fyziologické zakřivení

Více

Cvičíme. v kanceláři Jednoduché cviky proti bolesti zad

Cvičíme. v kanceláři Jednoduché cviky proti bolesti zad Cvičíme v kanceláři Jednoduché cviky proti bolesti zad PhDr. Simona Sedláková, Ph.D. Cvičíme v kanceláři Jednoduché cviky proti bolesti zad V y š e h r a d PhDr. Simona Sedláková, Ph.D., 2010 Photographs

Více

Procvičování kloubů LK - 01

Procvičování kloubů LK - 01 Procvičování kloubů LK - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Procvičování, posilování a rozvoj svalů ramen a rukou. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití:

Více

Paže tvoří dva z pěti styčných bodů s kolem. Nejenže výrazně přispívají k ovládání

Paže tvoří dva z pěti styčných bodů s kolem. Nejenže výrazně přispívají k ovládání kapitola PAže KAPITOLA 2 Paže tvoří dva z pěti styčných bodů s kolem. Nejenže výrazně přispívají k ovládání kola, ale jsou také základem pro stabilní jízdu. Pevné základy v horních končetinách vám velmi

Více

2. Cviky s činkami. Cviky na šíji a ramena. K 10: Tlak s jednoručními činkami v sedu

2. Cviky s činkami. Cviky na šíji a ramena. K 10: Tlak s jednoručními činkami v sedu Cviky na šíji a ramena 39 K 10: Tlak s jednoručními činkami v sedu ramenní svaly, především jejich boční část šíjové svaly a svaly zadní části paže Posaďte se vzpřímeně na židli. Paže zvedněte a ohněte

Více

Co nás trápí, co nás bolí. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová

Co nás trápí, co nás bolí. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Co nás trápí, co nás bolí PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Funkční poruchy hybného systému jsou jednou znejčastějších příčin bolestí pohybového aparátu. Nejedná se jen obolesti bederní a krční páteře, ale ioporuchy

Více

AEGON Direkt. Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu (Příloha č. 2)

AEGON Direkt. Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu (Příloha č. 2) AEGON Direkt AEGON Pojišťovna, a.s., Na Pankráci 26/322, 140 00 Praha 4, IČ 27182461, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9577 Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu

Více

Jak na zvětšenou kyfózu: Co je kyfóza, rozdělení, příčiny, co cvičit a čemu se vyhnout

Jak na zvětšenou kyfózu: Co je kyfóza, rozdělení, příčiny, co cvičit a čemu se vyhnout Jak na zvětšenou kyfózu: Co je kyfóza, rozdělení, příčiny, co cvičit a čemu se vyhnout Kyfóza dostala své jméno z řeckého slova kyfos, což značí přední ohyb, což je to, co kyfóza je: ohnutí či zaokrouhlení

Více

Uvolněte se, s výdechem uchopte bližší rukou špičku nohy a pomalu ji přitahujte k bérci.

Uvolněte se, s výdechem uchopte bližší rukou špičku nohy a pomalu ji přitahujte k bérci. Strečink Před několika dny se mi dostala do rukou zajímavá publikace s názvem Strečink od Michaela J. Altera, kde je popsáno a s názornými ilustracemi vyobrazeno tři sta protahovacích cviků. V knize nenajdete

Více

BANDÁŽE. 16 Bandáž kotníku šněrovací 04/0078036 PLNĚ HRAZENO. barva modrá a béžová velikosti: obvod lýtka

BANDÁŽE. 16 Bandáž kotníku šněrovací 04/0078036 PLNĚ HRAZENO. barva modrá a béžová velikosti: obvod lýtka 15 Bandáž kotníku navlékací 04/0078035 velikosti: obvod kotníku S (15 20 cm) M (20 25 cm) L (25 30 cm) XL (30 35 cm) XXL (35 40 cm) Indikace: Léčba a prevence přetížení a poranění hlezenního kloubu (distorze,

Více

Tabulky velikostí vojenské výstroje

Tabulky velikostí vojenské výstroje Tabulky velikostí vojenské výstroje Příloha k publikaci Výstroj českých vojáků (dle předpisu Int-51-4) Vojenské zařízení 8521 Brno 2006 MĚŘENÍ TĚLESNÝCH ROZMĚRŮ TĚLESNÉ ROZMĚRY MUŽI 1 výška 2 obvod hlavy

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy:

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy: Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 5 Očekávané výstupy: Žák by měl: - zařazovat do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti

Více

kód ZP 04/0011647 - plně hrazeno Anatomicky tvarovaný krční límec vyrobený z dostatečně tuhé pěnové hmoty, potažený bavlněným úpletem.

kód ZP 04/0011647 - plně hrazeno Anatomicky tvarovaný krční límec vyrobený z dostatečně tuhé pěnové hmoty, potažený bavlněným úpletem. PAN 1.01 - límec krční kód ZP 04/0011647 - plně hrazeno Anatomicky tvarovaný krční límec vyrobený z dostatečně tuhé pěnové hmoty, potažený bavlněným úpletem. Výška límce 8 a 10 cm lehké případy tortikolis

Více

v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby

v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby A otočení jedné nohy nártem (vč. hřebetu prstů) směrem dolů a lehké zatížení => protažení prstů a nártu

Více