1) Základní informace a ustanovení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1) Základní informace a ustanovení"

Transkript

1 1) Základní informace a ustanovení Tyto obchodní podmínky upravují vztahy a vymezují vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím eshopu fylyppos.cz (shop.fylyppos.cz), a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené na dálku prostřednictvím tohoto eshopu. Jsou trvale na adrese Eshopem fylyppos.cz se rozumí internetový obchod nacházející se na adrese včetně všech počítačových aplikací v prostředí internetu přímo souvisejících s uskutečňováním objednávek zboţí a sluţeb nabízených v tomto internetovém obchodě a platbou za objednané zboţí. Provozovatelem eshopu fylyppos.cz je Filip Zatloukal, s adresou Šarochova, 1237, Brandýs nad Labem Stará Boleslav, , IČ: , Prodávajícím se rozumí provozovatel eshopu fylyppos.cz, tj. Filip Zatloukal Kupujícím se rozumí zákazník, který uzavřel s prodávajícím kupní smlouvu. U kaţdého zboţí je uveden název a charakteristika spolu s cenou zboţí. Objednané zboţí je kupujícímu zasíláno prostřednictvím dopravce. Cena za dopravu a balné je účtována spolu s kupní cenou zboţí. Náklady na dopravu (bez ohledu na typ či váhu zboţí) činí 70 Kč při platbě na účet předem nebo 120 Kč při poslání na dobírku přes společnost Česká Pošta s. p. Druhy platba převodem předem (číslo účtu bude zasláno ve faktuře) Prodávající zpřístupňuje na stránkách eshopu fylyppos.cz informace o zboţí, určeném k prodeji prostřednictvím tohoto eshopu, a to včetně jeho ceny za jeden kus zboţí (bez DPH nejsme plátci DPH). Tyto informace jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny produktů jsou uváděny včetně všech poplatků, kromě nákladů na doručení zboţí. Prodávající garantuje výši ceny uvedenou v nabídce, a to k okamţiku odeslání potvrzení objednávky kupujícímu. Je-li u zboţí uvedena sleva, platí cena včetně této slevy pouze po dobu jejího zveřejnění. Prodávající umoţňuje na stránkách eshopu fylyppos.cz kupujícímu zejména prohlíţet aktuálně nabízené zboţí, vyhledávat poţadované produkty a objednat vybrané zboţí. Kaţdé zboţí je skladem, není-li u něj uveden jiný údaj, zejména označení není skladem, vyprodáno, apod. nebo lhůta expedice. 2) Uzavření kupní smlouvy, objednávka Kupní smlouva uzavíraná na dálku je uzavírána bez fyzické přítomnosti účastníků kupní smlouvy prostřednictvím elektronických prostředků, a to zasláním objednávky zboží, které je zveřejněno v nabídce prodávajícího, ze strany kupujícího a potvrzením přijetí takové objednávky ze strany prodávajícího. Okamţikem potvrzení konkrétní objednávky prodávajícím dochází k uzavření kupní smlouvy. Objednání probíhá pomocí formuláře na webu. Tímto způsobem funguje objednání zboţí a odeslání potvrzovací zprávy na kupujícího vzniká objednávka. Formulář vyplňuje kupující po dokončení vybírání zboţí do dané objednávky. Kupující je povinen uvést všechny údaje vyţadované formulářem pro vytvoření objednávky pravdivě. Prodávající zpravidla nejpozději do tří pracovních dní od obdrţení objednávky potvrdí kupujícímu její přijetí. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje obstarat a odevzdat kupujícímu zboţí specifikované v objednávce a kupující se zavazuje toto zboţí převzít a zaplatit za ně prodávajícímu kupní cenu

2 zveřejněnou na stránkách eshopu fylyppos.cz způsobem a za podmínek dále stanovených těmito obchodními podmínkami. Kupní smlouva vstupuje v platnost okamţikem, kdy prodávající potvrdí přijetí objednávky. Kupující má právo objednávku, jiţ odeslanou prodávajícímu, bez udání důvodu vzít zpět (stornovat), a to ve lhůtě jedné (1) hodiny od jejího zadání do systému a to písemně na (Ţádost o storno musí vţdy obsahovat číslo objednávky). Obchodní podmínky a reklamační řád jsou trvale zveřejněny na stránkách prodávajícího, kupující je povinen se s nimi před odesláním seznámit a zadáním objednávky do systému (tzv. odesláním objednávky) s nimi vyjadřuje svůj souhlas a vůli se jimi v rámci smluvního vztahu s prodávajícím řídit. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě vzájemné dohody smluvních stran. 3) Práva a povinnosti prodávajícího Povinností prodávajícího je vyřídit potvrzenou objednávku a vychystat zboží, které je předmětem kupní smlouvy, je předat přepravci. Po vzájemné dohodě je moţné se s provozovatelem eshopu domluvit na osobním odběru v Brandýse nad Labem Staré Boleslavi. Prodávající se zavazuje, ţe osobní údaje, které mu poskytl nakupující, bude pouţívat pouze k účelům, které souvisejí se sluţbami eshopu fylyppos.cz, a ţe je neposkytne ţádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávky. Na písemnou ţádost kupujícího je prodávající povinen údaje o něm vymazat z databáze zákazníků. Pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboţí, prodávající má právo vyřizování dalších objednávek tohoto kupujícího pozastavit, případně odmítnout. 4) Práva a povinnosti kupujícího Kupující je povinen uvést správnou a úplnou adresu, na kterou má být objednávka zaslána. Kupující se zavazuje odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu objednaného zboží včetně všech dalších souvisejících nákladů uvedených v potvrzené objednávce (zejména náklady na dopravu, balné, dobírka), dále také jen jako celková cena objednávky. Na základě zákona č. 367/2000 má nakupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboţí. Kupujícímu pak vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboţí zaplacené. (Prodávající nevrací částku zaplacenou za náklady spojené s dopravou objednávky). Pokud kupující při objednání zboţí zvolí některou z plateb předem na účet prodejce (bankovní převod, platební karta online atp.), zavazuje se uhradit celkovou cenu objednávky do 14 dní od její realizace. Pokud prodávající v této lhůtě neobdrţí úhradu na svůj účet, má právo odstoupit od kupní smlouvy. 6) Dodací podmínky

3 Je-li řádně uzavřena závazná kupní smlouva (podle bodu 2 obchodních podmínek), objednávka skladem dostupného zboţí učiněná během pracovního dne, bude zpravidla připravena k osobnímu odběru/předána kupujícím zvolenému dopravci do tří pracovních dní (není-li u konkrétního zboţí uvedeno jinak). V případě nemoţnosti splnit tuto lhůtu, bude kupující informován pomocí u. V případě platby předem (bankovní převod, kartou online atp.) pak do tří pracovních dní od přijetí odpovídající částky na účet prodávajícího. Pokud je v popisu zboţí uvedena delší lhůta expedice, platí pro závaznou objednávku tato uvedená lhůta. Zboţí pak bude doručeno v obvyklých dodacích termínech dopravce (Česká pošta, s.p.) Převzetí zboţí stvrzuje kupující podpisem na průvodním dokladu dopravce. Místem dodání zboţí je doručovací adresa uvedená kupujícím při objednání v objednávkovém formuláři. Objednávku připravenou k osobnímu odběru či řádně předanou dopravci zpravidla prodávající předem (tzn. po vychystání objednávky) oznámí kupujícímu na . 7) Platební podmínky Osobní odběr: Při osobním odběru objednaného zboţí na výdejním místě eshopu fylyppos.cz lze celkovou cenu objednávky uhradit pouze přímo hotově. Lze uplatnit také platné dárkové poukázky vystavené fylyppos.cz V případě osobního odběru NENÍ kupujícímu účtován žádný manipulační poplatek ani balné. Není však moţné vţdy, proto je nutné se nejprve dohodnout s prodávajícím. Dobírka (včetně balného): Dobírka včetně balného činí 120 Kč při poslání přes společnost Česká Pošta s. p. Při platbě na dobírku je celková cena objednávky, zaplacena kupujícím při převzetí zboží od dopravce. Bankovní převod Platba celkové ceny je zaplacena kupujícím před dodáním zboží prostřednictvím běţného bezhotovostního převodu. Číslo účtu a variabilní symbol je zaslán na kupujícího spolu s rekapitulací objednávky. Balné a poštovné v tomto případě činí 70 Kč. 8) Moţnosti odstoupení od kupní smlouvy Ze strany prodávajícího Prodávající má právo odstoupit od smlouvy (tzv.zrušit objednávku nebo její část) do okamţiku dodání zboţí kupujícímu. K odstoupení od smlouvy obvykle přistoupí prodávající jen za výjimečných okolností, kterými jsou zejména: skutečnost, ţe se zboţí jiţ nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena na straně dodavatele zboţí.

4 není moţné se zkontaktovat s kupujícím (chybně uvedené telefonní číslo doručovací či ová adresa, kupující je nedostupný, neodpovídá na y apod.). V případě, ţe tato situace nastane, prodávající bude kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, ţe kupující jiţ zaplatil část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet na kupujícím uvedenou adresu, a to ve lhůtě 15 pracovních dní. Ze strany kupujícího Kupující má ze zákona právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží bez udání důvodu. Odstoupení od smlouvy musí proběhnout prokazatelným způsobem písemně (na adresu eshop fylyppos.cz, Brandýs nad Labem Stará Boleslav, , Šarochova 1237) nebo datovou zprávou ( em) na adresu Kupující je povinen uvést v odstoupení údaje potřebné pro individualizaci smlouvy, od které kupující odstupuje. Smlouva je dostatečně identifikována uvedením jména a příjmení kupujícího, jeho místa pobytu, čísla objednávky a data objednávky. Kupující v odstoupení dále uvede číslo bankovního účtu pro vrácení kupní ceny. Kupní cena zboţí bude kupujícímu vrácena v případě osobního doručení předmětu kupní smlouvy na adresu eshopu fylyppos.cz, Brandýs nad Labem Stará Boleslav, , Šarochova Tato moţnost připadá v úvahu jen po předchozí dohodě a není vţdy moţná. V případě zaslání zboţí na tuto adresu pomocí dopravce, bude kupní cena uhrazena na účet. V případě, ţe kupující vyuţije práva na odstoupení od smlouvy dle 53, odst. 7 občanského zákoníku, musí prodávajícímu vydat vše, co mu bylo na základě kupní smlouvy od prodávajícího dodáno. Pokud to není moţné (např. zboţí bylo zničeno nebo ztraceno), musí kupující poskytnout prodávajícímu peněţitou náhradu odpovídající hodnotě toho, co kupující prodávajícímu nevrátil. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, můţe prodávající navíc započíst své skutečně vynaloţené náklady spojené s vrácením zboţí. 9) Záruka Na zboţí nakoupené prostřednictvím eshopu fylyppos.cz se vztahuje záruční doba 24 měsíců, není-li u zboţí uvedeno jinak. Záruka se nevztahuje na: opotřebení věci způsobené jejím běţným uţíváním vady vzniklé neodborným uţíváním zboţí, uţíváním v rozporu s návodem k pouţití nebo k jinému účelu neţ k jakému je věc obvykle uţívána vady způsobené mechanickým poškozením poškození způsobené přírodními silami (oheň, voda, blesk, atp.) či jinými vnějšími vlivy 10) Reklamační řád

5 Při reklamaci zboţí zakoupeného prostřednictvím eshopu fylyppos.cz se prodávající řídí platnými právními předpisy ČR. Není-li stanoveno jinak, poskytuje prodávající záruční dobu 24 měsíců s výjimkami stanovenými v zák. č. 634/1992 Sb. Záruční doba začíná běţet v okamţiku převzetí zboţí. Záruka se vztahuje na všechny vady omezující moţnost řádného pouţití zboţí. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, můţe kupující poţadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu této součásti. Není-li takový postup moţný, můţe kupující ţádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně uţívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táţ práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliţe však kupující nemůţe pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně uţívat. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepoţaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo můţe od smlouvy odstoupit. Při osobním vyzvednutí objednaného zboţí na výdejním místě eshopu fylyppos.cz je kupující povinen ihned prodávajícímu oznámit případné mechanické vady. Kupující má v tomto případě právo poškozené zboţí nepřevzít. Pokud je to moţné, takto podaná reklamace bude řešena obratem výměnou zboţí za nový kus. Reklamaci je možné oznámit: osobně na adrese fylyppos.cz (pouze po předchozí domluvě) em na doporučeným dopisem na adresu (Brandýs nad Labem Stará Boleslav, , Šarochova 1237) Oznámení reklamace musí obsahovat popis závady, číslo objednávky či faktury a ový nebo telefonický kontakt na kupujícího. Prodávající rozhodne o reklamaci zpravidla do 7 pracovních dní a em nebo telefonicky informuje kupujícího. Pokud se zúčastněné strany nedohodnou jinak, vyřízení reklamace proběhne bez zbytečných průtahů, nejpozději však do 30 dní od potvrzení převzetí oznámení reklamace prodávajícím. Bliţší informace o průběhu reklamace kupující získá na u (Vţdy je nutné uvést číslo objednávky a kontaktní údaje kupujícího.) Důvodem pro uplatnění reklamace jsou zejména:

6 vadné zboţí (např.: chybějící listy u knihy atp.) záměna objednaného zboţí Doprava reklamovaného zboţí Reklamované zboţí (včetně kopie faktury) kupující dopraví (osobně nebo prostřednictvím dopravce) na výdejní místo eshopu fylyppos.cz (Brandýs nad Labem Stará Boleslav, , Šarochova 1237). Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude kupující o tomto faktu informován a po jejím vyřízení vyzván k odběru nového nebo opraveného zboţí. Dopravu reklamovaného zboţí prodávajícímu hradí kupující. V případě uznání reklamace můţe poţádat o úhradu nákladů spojených s dopravou reklamovaného zboţí. Opravené nebo vyměněné zboţí prodávající zašle kupujícímu zpět na vlastní náklady. Reklamace dopravy zboţí Předmět kupní smlouvy (zboţí) je kupujícímu doručováno prostřednictvím externích dopravců (Česká pošta s.p.). Zkontrolovat, zda zásilka nebyla při přepravě poškozena, je nutné vţdy přímo před dopravcem při jejím přebírání. V případě, ţe je obal jakkoli zjevně mechanicky poškozený (pomačkaný, roztrhaný, rozmočený atp.), či zjevně došlo ke ztrátě části obsahu zásilky, je nutné tyto skutečnosti reklamovat u dopravce. O rozsahu poškození, příp. částečné ztrátě obsahu zásilky, je dopravce povinen ihned sepsat protokol o škodě (vhodné je pořídit také fotodokumentaci). V případě jakýchkoliv problémů s dopravcem, je nutné kontaktovat prodávajícího na V podobných případech je vţdy nutné uvést číslo objednávky, popsat problém a uvést kontakt na kupujícího. Do předmětu u se doporučuje uvést stíţnost na dopravce. 11) Ochrana osobních údajů Online objednáním zboţí prostřednictvím k tomu určeného formuláře (tj. zadáním objednávky zboţí nabízeného prodávajícím do systému), kupující souhlasí v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a zákonem č. 480/2004 Sb. se zpracováním osobních údajů poskytnutých v objednávce a jejich zařazením do databáze uţivatelů eshopu fylyppos.cz. Prodávající se zavazuje, ţe osobní údaje Kupujícího nepředá třetím stranám. Tyto osobní údaje budou zpracovávány výhradně pro obchodní a marketingové účely prodávajícího a pro účely zasílání obchodních sdělení a novinek. Prodávající je oprávněn spolu s těmito údaji schraňovat i osobní údaje zákazníka. Pokud si Kupující můţe souhlas s takovýmto zpracováním osobních údajů při objednávce odmítnout. Pokud tak neučiní, poskytuje dobrovolně prodávajícímu tyto údaje na dobu 10 let, během nichţ můţe svůj souhlas kdykoli odvolat zasláním písemné ţádosti na ovou nebo korespondenční adresu sídla společnosti prodávajícího. Kupující se také můţe kdykoliv odhlásit ze zasílání informačního newsletteru pro zasílání novinek a obchodních sdělení pomocí ového sdělení na adresu

7 nebo korespondenční adresu sídla eshpu fylyppos.cz. Takovéto odvolání souhlasu je účinné okamţikem doručení odvolání prodávajícímu. 12) Závěrečná ustanovení Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dnem Aktuální změny těchto podmínek jsou k dispozici na Kupující je vázán zněním podmínek platném ke dni uzavření kupní smlouvy. Odesláním závazné objednávky kupující stvrzuje, ţe se s obchodními podmínkami, platnými pro eshop fylyppos.cz, seznámil a bez výhrady s nimi souhlasí. Nestanoví-li tyto obchodní podmínky jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy dle platných právních předpisů ČR, zejména občanským zákoníkem (zák. č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb.). Vztah mezi prodávajícím a kupujícím, který není spotřebitelem ve smyslu občanského zákoníku, se řídí obchodním zákoníkem (zák. č. 513/1991 Sb.), nestanoví-li tyto obchodní podmínky jinak. Spotřebitelem není podnikatel, který nakupuje výrobky či sluţby za účelem své podnikatelské činnosti s těmito výrobky nebo sluţbami. Na kupujícího, který není spotřebitelem, se nevztahují ty ustanovení obchodních podmínek, které jsou projevem ochrany spotřebitele v právních normách.

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.webbambino.cz VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.webbambino.cz VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.webbambino.cz Kontaktní údaje Provozovatel obchodu a zodpovědná osoba: Andrea Dočekalová Adresa:

Více

Obchodní podmínky www.solarcontrols.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. SOLAR controls s.r.o.

Obchodní podmínky www.solarcontrols.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. SOLAR controls s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SOLAR controls s.r.o. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnost 1. ledna 2014 a ruší se platnost všech předchozích

Více

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky platné od 19. 11. 2014

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky platné od 19. 11. 2014 Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky platné od 19. 11. 2014 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě (e-shop), který je provozován společností COOP Mobil s.r.o. Podmínky vymezují

Více

Obchodní podmínky Superdiskont, s.r.o. platné ode dne 1. 1. 2013

Obchodní podmínky Superdiskont, s.r.o. platné ode dne 1. 1. 2013 Obchodní podmínky Superdiskont, s.r.o. platné ode dne 1. 1. 2013 I. Všeobecná ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v celém internetovém obchodním domě SuperDISKONT.cz, tedy v následujících

Více

Obchodní podmínky Superdiskont, s.r.o. platné ode dne 1.1.2014

Obchodní podmínky Superdiskont, s.r.o. platné ode dne 1.1.2014 Obchodní podmínky Superdiskont, s.r.o. platné ode dne 1.1.2014 I. Všeobecná ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v celém internetovém obchodním domě SuperDISKONT.cz, tedy v následujících

Více

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) internetového obchodu www.dilydoauta.cz

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) internetového obchodu www.dilydoauta.cz Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) internetového obchodu www.dilydoauta.cz 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Tyto VOP dodavatele: Petr Nemrava Na mezích 342 25162 Louňovice IČO: 691

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Provozovatel obchodu: František Vávra - Infernits.COM (jsme od počátku roku 2003 rodinnou firmou na základě živnosti, "ručení omezené" u nás prosím nehledejte) Sídlo společnosti:

Více

platné a účinné od 16.11.2011

platné a účinné od 16.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky prodeje horoskopů na míru na www.astrohled.cz provozované společností E.M.A. Europe s.r.o, sídlem Kozí 5/916, PSČ 110 00, Praha Staré Město, IČ 273 98 307 zapsané v obchodním

Více

platné a účinné od 16.11.2011

platné a účinné od 16.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky prodeje horoskopů na míru na http://horoskopynamiru.blesk.cz provozované společností E.M.A. Europe s.r.o, sídlem Kozí 5/916, PSČ 110 00, Praha Staré Město, IČ 273 98 307 zapsané

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží přijaté níže uvedeného dne, měsíce a roku Obchodní společnost AP Servis s.r.o., IČ: 16190726, se sídlem Praha 10, Francouzská 114, PSČ 100 00, společnost zapsaná

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Miloslava Krumlová Knihkupectví K+T

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Miloslava Krumlová Knihkupectví K+T Všeobecné obchodní podmínky společnosti Miloslava Krumlová Knihkupectví K+T Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.knihkupec.com provozovaném Fyzickou osobou podnikající - Miloslava

Více

Všeobecné obchodní podmínky e-shop STOCKIST

Všeobecné obchodní podmínky e-shop STOCKIST Všeobecné obchodní podmínky e-shop STOCKIST Všeobecné obchodní podmínky společnosti ACTIVA spol. s r.o. Se sídlem: Praha 9, Letňany, Veselská 686, PSČ 199 00 IČ: 48111198, DIČ: CZ48111198, společnost zapsaná

Více

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v e-shopu provozovaném společností Private Mobile a. s. od 1.6.2014.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v e-shopu provozovaném společností Private Mobile a. s. od 1.6.2014. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v e-shopu provozovaném společností Private Mobile a. s. od 1.6.2014. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Private

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží přijaté níže uvedeného dne, měsíce a roku Obchodní společnost AP Servis s.r.o., IČ: 16190726, se sídlem Praha 10, Francouzská 114, PSČ 100 00, společnost zapsaná

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP V INTERNETOVÉM OBCHODĚ EUBIQ (www.eubiq.cz/eshop)

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP V INTERNETOVÉM OBCHODĚ EUBIQ (www.eubiq.cz/eshop) OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP V INTERNETOVÉM OBCHODĚ EUBIQ (www.eubiq.cz/eshop) 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě firmy PRODIX s.r.o. (dále jen Prodávající

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti KELLYS BICYCLES CZECH REPUBLIC s.r.o.,

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti KELLYS BICYCLES CZECH REPUBLIC s.r.o., OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti KELLYS BICYCLES CZECH REPUBLIC s.r.o., se sídlem Hranice, Hranice I - Město, Havlíčkova 426, okres Přerov, PSČ 753 01, IČ : 253 86 476, společnosti zapsané v obchodním

Více

Obchodní podmínky pro spotřebitele

Obchodní podmínky pro spotřebitele Obchodní podmínky pro spotřebitele 1. Úvodní Ustanovení 1.1. Internetový obchod LUIZ (dále jen Internetový obchod ) 1.1.1. Internetový obchod LUIZ, který prodává zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného

Více

DEFINICE POJMŮ VÝČET NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH BODŮ OP:

DEFINICE POJMŮ VÝČET NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH BODŮ OP: Obchodní podmínky zásilkového prodeje www.beliema.cz DEFINICE POJMŮ 1. PRODÁVAJÍCÍ - prodávajícím se rozumí společnost, která prodává nabízené zboží v tomto internetovém obchodě - zásilkové službě Idelyn

Více

Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.eproton.cz

Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.eproton.cz Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.eproton.cz Obchodní podmínky Obchodní podmínky 1) všeobecná ustanovení... 1 2) vymezení pojmů... 2 3) dodání zboží... 3 4) platební podmínky... 5

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Eva Sojková IČ: 15377971 DIČ: CZ5457230889 se sídlem Karla Tomana 823 272 04 Kladno 4

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Eva Sojková IČ: 15377971 DIČ: CZ5457230889 se sídlem Karla Tomana 823 272 04 Kladno 4 OBCHODNÍ PODMÍNKY Eva Sojková IČ: 15377971 DIČ: CZ5457230889 se sídlem Karla Tomana 823 272 04 Kladno 4 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu Wellness klubu Nezestárni.cz, umístěného na internetové

Více

Ing,. Petr Kotas, Rakovecká 809, 735 43 Albrechtice

Ing,. Petr Kotas, Rakovecká 809, 735 43 Albrechtice Obchodní podmínky Tyto Obchodní podmínky určují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Obchodní podmínky splňují požadavky zákona 89/2012 Sb Občanský zákoník ( dále pouze NOZ ). A.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží pomocí prostředků komunikace na dálku, zejména prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.sofe.sk Prodávající: Marek Maršál Sídlo:

Více

Všeobecné obchodní podmínky. Josefa Novotného

Všeobecné obchodní podmínky. Josefa Novotného Všeobecné obchodní podmínky Josefa Novotného Místo podnikání: Jirkovská 5047, 430 04, Chomutov Identifikační číslo: 74212362 zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Chomutova pro

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY platné pro nákup v internetových obchodech provozovaných obchodním subjektem Ing. Magda Koudelková, s účinností od 01.01.2014.

OBCHODNÍ PODMÍNKY platné pro nákup v internetových obchodech provozovaných obchodním subjektem Ing. Magda Koudelková, s účinností od 01.01.2014. OBCHODNÍ PODMÍNKY platné pro nákup v internetových obchodech provozovaných obchodním subjektem Ing. Magda Koudelková, s účinností od 01.01.2014. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

Obchodní podmínky SEDCO

Obchodní podmínky SEDCO Obchodní podmínky SEDCO Kontaktní údaje prodávajícího Název: SEDCO s.r.o. Sídlo/bydliště: Průmyslová 5, 796 01 Prostějov IČO: 262 29 374 č.j.: MŽU/2237/00/Ko Telefon: 582 360 422; Fax: 582 360 404 Email:

Více

Obchodní podmínky. Všeobecná ustanovení. Vymezení pojmů. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách. Dodání zboží:

Obchodní podmínky. Všeobecná ustanovení. Vymezení pojmů. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách. Dodání zboží: Obchodní podmínky všeobecná ustanovení vymezení pojmů dodání zboží platební podmínky odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele odpovědnost za vady zboží - záruka

Více

Všeobecné podmínky pro prodej zboží platné od 1. 5. 2015

Všeobecné podmínky pro prodej zboží platné od 1. 5. 2015 Všeobecné podmínky pro prodej zboží platné od 1. 5. 2015 Obsah 1. Základní ustanovení... 2 2. Sdělení v souvislosti s uzavíráním smlouvy prostředky komunikace na dálku... 2 3. Systém objednávání... 3 4.

Více

Obchodní podmínky. Přeprava, poštovné, dárky zdarma

Obchodní podmínky. Přeprava, poštovné, dárky zdarma Obchodní podmínky provozovatele internetového obchodu www.megatrampoliny.cz a dalších informačních webůobchodů s možností objednání zboží,které jsou uvedeny dole provozovatel: GLORIA IMPORT CZ s.r.o Ukrajinská

Více

Všeobecné obchodní podmínky Bontonland.cz

Všeobecné obchodní podmínky Bontonland.cz Všeobecné obchodní podmínky Bontonland.cz 1. Základní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky zveřejněné na této stránce (dále též jen VOP) platí pro nakupování prostřednictvím e-shopu www.bontonland.cz

Více