Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci"

Transkript

1 ZÆhlav A5 oranzove.qxd :50 StrÆnka 1 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

2 new BOZP narod prirucka.qxd :45 StrÆnka 1 Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Návod k zavedení systému řízení BOZP Praha 2003

3 new BOZP narod prirucka.qxd :45 StrÆnka 2 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Český úřad bezpečnosti práce, 2003 ISBN

4 new BOZP narod prirucka.qxd :45 StrÆnka 3 Obsah Úvod Zkratky, termíny a definice Systém řízení BOZP - základní prvky systému Zásady a principy systému řízení BOZP Postup při zavádění systému řízení BOZP Politika BOZP Plánování Zavedení a provoz Kontrola, měření a hodnocení Přezkoumání vedením organizace Neustálé zlepšování Realizace principů a zásad národní příručky v praxi Závěr

5 new BOZP narod prirucka.qxd :45 StrÆnka 4

6 new BOZP narod prirucka.qxd :45 StrÆnka 5 Úvod Prosazování systémového přístupu k řízení organizací, který by pokrýval jak oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tak i ochrany životního prostředí, se ve všech vyspělých zemích postupně stává nebo již je součástí státní politiky. Přebíráním právních předpisů, postupů a metod uplatňovaných v zemích Evropské unie a naplňováním požadavků Úmluv a doporučení Mezinárodní organizace práce (ILO), včetně principů a zásad tzv. "Správné praxe v řízení zdraví, životního prostředí a bezpečnosti při práci v průmyslových a jiných podnicích" (dále jen "Správná praxe"), se Česká republika postupně přizpůsobuje podmínkám jaké platí v těchto zemích. Proto je požadavek na uplatňování systémového přístupu při řízení organizací a vytváření ze strany státu odpovídajících podmínek pro zavádění systémů řízení BOZP v organizacích zakotven i v zásadách Národní politiky BOZP pro Českou republiku. Metodický návod k zavedení systému řízení BOZP, uvedený v této národní příručce, vychází nejen z požadavků a trendů uplatňovaných a prosazovaných v souvislosti se systémy řízení BOZP a životního prostředí jak ze strany EU, tak i ILO, ale odpovídá zároveň i požadavku, aby se zvyšování úrovně péče o BOZP a ochranu životního prostředí stalo nedílnou součástí politiky státu, jejímž cílem by mělo být i předcházení úrazům a poškození zdraví včetně zabránění zbytečným škodám na majetku a poškozování životního prostředí. Prostředkem k dosažení tohoto cíle je především systémový přístup k řízení BOZP a ochrany životního prostředí, který bude managementem organizací zohledňován v rámci řídících aktů a opatření, přijímaných v souvislosti s prevencí vzniku mimořádných (nehodových) událostí, při současném vytváření podmínek pro zvyšování úrovně kultury práce a celkové pracovní pohody. Zásady a principy systému řízení BOZP zde uvedené, které odpovídají těmto požadavkům, jsou tak zároveň v souladu i s "Novou strategií Evropské unie v oblasti BOZP na léta 2002 až 2006". Národní příručka je základním rámcovým dokumentem pro zpracování podnikových příruček, poskytujících návod k implementaci prvků systému řízení BOZP do stávajících systémů řízení uplatňovaných v dané organizaci. Vzhledem k tomu, že zavedení systému řízení BOZP není pro organizace v ČR zákonnou povinností, vychází tato příručka z principu dobrovolnosti - dobrovolného přístupu managementu a ostatních zaměstnanců organizace k plnění požadavků zde uvedených, realizovaných prostřednictvím podnikových příruček k zavedení systému řízení BOZP. Svým provedením umožňuje v souladu s požadavky 5

7 new BOZP narod prirucka.qxd :45 StrÆnka 6 příručky ILO - OSH 2001 a "Správná praxe", vypracovat podnikové příručky, které budou s přiměřenou flexibilitou shodné s národní příručkou a zároveň mohou konkrétněji reagovat na určitá specifika daného oboru činností včetně nových trendů (doporučení), stanovených pro oblast BOZP v budoucnu. Zpracování podnikových příruček, které budou vycházet z principů a zásad zde uvedených, je také předpokladem pro větší rozšíření systémového přístupu k řízení BOZP v organizacích. Zavedení efektivního systému řízení BOZP bude ale vždy záviset na schopnostech managementu organizace získat ke spolupráci na plnění bezpečnostní politiky a stanovených cílů všechny zaměstnance a zapojit je do aktivit, vedoucích ke zvyšování úrovně BOZP (v souvislosti s tím zajistit plnění požadavků předpisů a zásad bezpečné práce v každodenní praxi). Trvalým zvyšováním úrovně BOZP v organizacích lze dosáhnout nejen větší ochrany zdraví při práci a s tím souvisejícího snížení počtu pracovních úrazů, nemocí z povolání a ztrát na životech a majetku, ale také vyšší úrovně kultury práce a pracovní pohody. Zvyšování úrovně péče o bezpečnost práce, ochranu zdraví a ochranu životního prostředí, je také nezbytnou podmínkou k dosažení větší prestiže organizace a její úspěšnosti v rámci obchodních aktivit, nebo organizace, která splňuje požadavky na zajištění bezpečnosti nejen v rámci svého provozu, ale i vůči svému okolí, je pozitivně a příznivě vnímána jak obchodními partnery, tak i okolní veřejností. Harmonizací českých právních předpisů s předpisy Evropské unie a jejich postupným uváděním do praxe jsou naše organizace připravovány na přechod do výrazně konkurenčního tržního prostředí EU s tím, že tyto předpisy kladou na naše organizace obdobné požadavky, jaké jsou kladeny na podniky v okolních evropských zemích. Proto i tato národní příručka obsahuje požadavky, které kladou důraz na řízení organizace ve shodě s předpisy k zajištění BOZP a s předpisy vztahujícími se k prevenci havárií. Zkušenosti z havárií a z šetření pracovních úrazů dokladují, že většině z nich je možné zabránit vhodnou prevencí, která je na základě zákonné podpory od organizací také důsledně vyžadována. Tyto zkušenosti a poznatky jsou proto zohledněny i v požadavcích na zavedení systému řízení, které obsahuje tato národní příručka a které v rámci systému řízení upřednostňují prevenci a preventivní opatření, umožňující předcházet škodám vyplývajícím z mimořádných událostí, a tím snižovat i náklady státu spojené s jejich odstraňováním. 6

8 new BOZP narod prirucka.qxd :45 StrÆnka 7 K respektování a naplňování zásad, doporučení a dalších aktivit, uvedených v závěrečných dokumentech z jednání na mezinárodní úrovni, zabývajících se bezpečností při práci, ochranou zdraví a ochranou životního prostředí, se přihlásila i vláda ČR svým usnesením č. 706 z roku Z těchto mezinárodních dokumentů mimo jiné vyplývá i požadavek vytvářet ze strany státu podmínky pro větší zapojení managementu a všech zaměstnanců organizací na zvyšování úrovně BOZP a ochrany životního prostředí v souvislosti s provozem organizací, nebo je především v zájmu společnosti snižovat náklady a výdaje, které se na stát přenášejí z organizací v důsledku vzniklých mimořádných událostí. K tomu by měly napomoci jednak příručky obsahující návody k zavedení systému řízení BOZP, vypracované pro organizace příslušnými státními orgány a zároveň větší osvětové působení na organizace, např. formou různých kampaní zaměřených na dosažení vyšší úrovně péče o BOZP v konkrétní oblasti nebo oboru činností. Výběr je přitom třeba orientovat především na oblasti nebo obory činností, které vykazují vyšší hodnoty úrazových ukazatelů nežli je celostátní průměr a výrazně tak ovlivňují výsledky dosažené na úseku pracovní úrazovosti v rámci celé ČR. Příkladem vhodného přístupu k řešení této záležitosti byla státními orgány vyhlášená a podporovaná kampaň "Společně bezpečně", zaměřená na management malých a středních stavebních firem a na jejich zaměstnance. Tato a obdobně cílené kampaně tak mohou v budoucnu, vedle příruček k zavedení systému řízení BOZP, rovněž ovlivňovat chování a přístup zaměstnanců malých firem k bezpečnosti práce, a to jak z pozice zaměstnavatele, který odpovídá za bezpečnost svých zaměstnanců, tak i z pozice zaměstnance, který je odpovědný nejen za bezpečnost svou, ale i svých spolupracovníků. Tato národní příručka vychází ze zásad stanovených pro systémy řízení BOZP příručkou ILO - OSH 2001, při současném respektování principů a zásad normalizovaných systémů řízení (systému řízení jakosti a systému environmentálního řízení) včetně požadavků stanovených v OHSAS Není podrobným návodem, nebo k tomu jsou určeny podnikové příručky. Obsahuje základní principy a zásady pro zavedení systému řízení BOZP v organizacích (se stručným popisem jak při jejich naplňování postupovat), ze kterých by měly vycházet podnikové příručky zpracované na jejím základě. Svým provedením zároveň umožňuje budoucí aktualizaci, a to s ohledem na poznatky a zkušenosti z realizace jejích principů a zásad, které budou prostřednictvím podnikových příruček uplatňovány v organizacích. Umožňuje rovněž i přizpůsobení se novým požadavkům a trendům v oblasti BOZP a životního prostředí v budoucnu. 7

9 new BOZP narod prirucka.qxd :45 StrÆnka 8 Zkratky, termíny a definice Pro účely této příručky platí následující zkratky, termíny a jejich definice: BOZP - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci OŽP - Ochrana životního prostředí PO - Požární ochrana (požární zabezpečení) EU - Evropská unie ILO - Mezinárodní organizace práce EMS - Environmentální systém řízení (řízení životního prostředí) QMS - Systém řízení jakosti ČIŽP - Česká inspekce životního prostředí HZS - Hasičský záchranný sbor ČÚBP - Český úřad bezpečnosti práce IBP - Inspektorát bezpečnosti práce IZS - Integrovaný záchranný systém TRINS - Transportní informační a nehodový systém OOPP - Osobní ochranné pracovní prostředky audit systematický, nezávislý a dokumentovaný proces, vedoucí k získání důkazů a jejich objektivnímu hodnocení, s cílem stanovit v jakém rozsahu jsou splněna definovaná kritéria bezpečnost stav, při němž je riziko ohrožení (osob) nebo vzniku škody vyloučeno nebo sníženo na přijatelnou úroveň cíle na úseku BOZP celkové cíle týkající se úrovně BOZP, které vyplývají z politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pro jejíž realizaci se organizace sama rozhodla, a které jsou, je-li to prakticky možné, kvantifikovány cílová hodnota podrobný, konkrétně a přesně definovaný požadavek, pokud možno kvantifikovaný, týkající se organizace, který vyplývá z cílů v oblasti BOZP a který musí být splněn, aby bylo dosaženo stanovených cílů dodavatel právnická nebo podnikající fyzická osoba, poskytující organizaci své produkty, služby nebo informace (ve smluvním vztahu - smluvní strana) efektivnost systému řízení BOZP rozsah, ve kterém jsou plánované činnosti realizovány a plánované cíle (výsledky) dosaženy 8

10 new BOZP narod prirucka.qxd :45 StrÆnka 9 hodnocení rizika komplexní proces určení velikosti rizika na základě analýzy možných následků uvažované / předpokládané mimořádné události a pravděpodobnosti jejího vzniku; součástí hodnocení rizika je rozhodnutí, zda riziko přijmout nebo je omezit na přijatelnou míru (souhrnný proces zjištění velikosti rizika a rozhodnutí, zda riziko je či není přijatelné - akceptovatelné) identifikace nebezpečí proces zjišování zdrojů nebezpečí, jejich velikosti, charakteru a umístění integrovaný systém řízení systém řízení, sjednocující prvky systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, systému environmentálního řízení a systému řízení jakosti způsobem, umožňujícím vzájemné sladění a provázání požadavků těchto systémů a vytvoření tím efektivního systému řízení, který pokrývá všechny tyto oblasti kultura práce (firemní kultura) souhrn základních a rozhodujících představ, které určitá skupina nalezla či vytvořila a rozvinula, v rámci nichž se naučila zvládat problémy vnější adaptace a vnitřní integrace a které se tak osvědčily, že jsou chápány jako všeobecně platné (souhrn představ, přístupů a hodnot ve firmě všeobecně sdílených a relativně dlouhodobě udržovaných) mimořádná událost neplánovaná událost vyvolaná činností člověka, přírodními vlivy a také havárie, která způsobí úraz či jinou škodu na zdraví člověka nebo na majetku nebo poškození životního prostředí nebezpečí zdroj nebo situace s potenciálem pro vznik škody, jako je úraz nebo onemocnění osob, škoda na majetku, poškození životního prostředí nebo jejich kombinace, např. možnost stroje, strojního systému, technologie, systému práce, materiálu, suroviny atd., způsobit za určitých okolností škodu na zdraví člověka nebo na majetku (nebezpečí je zdrojem rizika) neustálé zlepšování proces soustavného zlepšování systému řízení BOZP, kterým se dosahuje zvyšování celkové úrovně BOZP v souladu s politikou a cíli organizace na úseku BOZP odborná způsobilost (kvalifikace) doložitelná (prokazatelná) schopnost vykonávat určitou činnost, získaná na základě vzdělání, znalostí a zkušeností, případně i osobních schopností a provozní praxe (konkrétní požadavky na odbornou způsobilost pro výkon určité práce zpravidla stanoví příslušný předpis) 9

11 new BOZP narod prirucka.qxd :45 StrÆnka 10 ohrožení stav, ve kterém je objekt / subjekt vystaven působení nebezpečí (nebezpečné vlastnosti, zdroji rizika) organizace právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která svoji podnikatelskou činnost realizuje svými zaměstnanci na základě pracovní smlouvy (v pracovněprávním vztahu podle zákona), která je zapsaná v obchodním rejstříku nebo v jiné zákonem upravené evidenci politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) oficiální vyjádření (vyhlášení) vrcholového vedení organizace o svém závazku a záměrech, které je zapotřebí splnit v zájmu zvyšování úrovně BOZP, které zároveň vytváří rámec pro stanovení cílů, úkolů a opatření, na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pracovní podmínky, pracovní prostředí soubor podmínek, za kterých se práce na daném pracovišti provádí, které zahrnují fyzikální, chemické, biologické, sociální a psychologické faktory, ovlivňující bezpečnost zaměstnance při práci pracovní pohoda stav fyzické, duševní a sociální pohody na pracovišti, který je předpokladem kvalitní práce a bezpečného chování při práci (podmíněný vhodnou organizací práce, odpovídajícími pracovními, hygienickými a mikroklimatickými podmínkami včetně ergonomicky řešeného pracovního místa a celkově příznivými vzájemnými vztahy na pracovišti), ovlivňovaný do určité míry i úrovní firemní kultury předpisy předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, předpisy o bezpečnosti technických zařízení, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví přezkoumání systému řízení BOZP pravidelné a systematické hodnocení vhodnosti, přiměřenosti, efektivnosti a účinnosti systému řízení BOZP, s ohledem na politiku BOZP a stanovené cíle přijatelné riziko (akceptovatelné) riziko snížené na úroveň, která může být organizací tolerována, s přihlédnutím k zákonným povinnostem a její politice BOZP 10

12 new BOZP narod prirucka.qxd :45 StrÆnka 11 riziko kombinace pravděpodobnosti nebo četnosti výskytu a následků určité nebezpečné události (riziko souvisí s vykonáváním činností a vyjadřuje míru ohrožení; je kombinací pravděpodobnosti, že se "něco" stane a následku s jakým se "něco" stane) řízení rizik (omezování rizik) přijetí odpovídajících opatření k eliminaci nebo snížení velikosti rizika na přijatelnou (akceptovatelnou) úroveň, s ohledem na účinnost opatření; proces vyloučení nebo minimalizace rizik skoronehoda (nebezpečná událost) neplánovaná událost vyvolaná činností člověka nebo přírodními vlivy, která může vést k ohrožení života, zdraví, životního prostředí nebo majetku systém řízení BOZP část celkového systému řízení organizace, která zahrnuje organizační strukturu, plánovací činnosti, odpovědnosti, praktiky, procesy (postupy) a zdroje při vývoji, uplatňování, naplňování, přezkoumávání a udržování politiky BOZP, a tím přispívá k řízení rizik BOZP, která jsou spojena s činností organizace úroveň BOZP měřitelné výsledky, tj. dosažené parametry, hladiny, ukazatele, které byly stanoveny jako měřítko úspěšnosti zavedení systému řízení BOZP a které byly stanoveny organizací na základě její politiky, cílů a cílových hodnot na úseku BOZP zainteresované strany dodavatelé, odběratelé, subjekty působící v pronajatých prostorách nebo objektech organizace, zákazníci (v případech stanovených předpisy i obce, kraje, státní orgány) zdravotní péče zajištění zaměstnavatelem závodní preventivní péče pro zaměstnance v rozsahu stanoveném předpisy včetně sledování jejich zdravotního stavu (způsobilosti k práci), za účelem zjištění jeho změn způsobených expozicí nebezpečí, kterému jsou při práci vystaveni zůstatkové riziko riziko, které nebylo odstraněno v etapě projektu a montáže zařízení a bývá uváděno v návodu pro obsluhu životní prostředí (environment) prostředí, ve kterém organizace provozuje svou činnost, zahrnující ovzduší, vodu, půdu, přírodní zdroje, rostliny, živočichy, lidi a jejich vzájemné vztahy 11

13 new BOZP narod prirucka.qxd :45 StrÆnka 12 Systém řízení BOZP - základní prvky systému Pro systémy řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které byly v průběhu uplynulých let zatím zpracovány v různých provedeních a formách (příručky, normy) je příznačné, že jejich zavedení v organizacích je přínosné a efektivní jen tehdy, pokud se stanou integrální součástí celkového systému řízení uplatňovaného v dané organizaci. Většina z nich vychází ze všeobecného modelu řízení Dr. Edwarda Deminga (Demingova zlepšovacího cyklu) a principu neustálého zlepšování. V těchto návodech k zavedení systému řízení BOZP jsou uplatňovány též zásady a principy používané u systému řízení jakosti a systému environmentálního řízení. Z nich vychází i dokument zpracovaný v podobě normy a uváděný pod označením OHSAS 18001, který sice nebyl jako norma (standard) oficiálně schválen, přesto je používán jako jeden z návodů k zavedení systému řízení BOZP, přičemž více odpovídá normalizovaným systémům řízení než dříve používaná britská norma BS Přestože se některé základní prvky systému řízení BOZP, uváděné v různých příručkách (normách), mohou svým označením částečně lišit, shodují se zpravidla svým obsahem. Pro tuto národní příručku bylo použito následně uvedené pojmenování základních prvků systému řízení, které svým obsahem vychází z osvědčeného přístupu uplatňovaného u systémových norem ČSN EN ISO 14001, ČSN EN ISO 9001 a OHSAS Při zpracování příručky byl sledován také záměr vytvořit podmínky pro následné zpracování podnikové příručky, která by byla návodem pro zavedení integrovaného systému řízení, zahrnujícího požadavky na systémové řízení jak bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tak i ochrany životního prostředí a jakosti. Svými požadavky tato příručka zároveň respektuje a naplňuje i trend prosazovaný Mezinárodní organizací práce v příručce ILO - OSH 2001 a zásady "Správné praxe", směřující k zavedení systémů řízení v organizacích, které se zabývají jak řízením BOZP, tak i ochranou životního prostředí. V souvislosti se současnými požadavky a trendy je v rámci principů a zásad systému řízení BOZP zde uvedených, kladen důraz i na pracovní podmínky, pracovní prostředí a vytváření podmínek pro zvyšování úrovně kultury práce a celkové pracovní pohody. Výchozím krokem při zavádění systému řízení BOZP je stanovení a vhodné zformulování politiky BOZP managementem dané organizace. 12

14 new BOZP narod prirucka.qxd :45 StrÆnka 13 Z politiky BOZP by měly vycházet další kroky vedoucí k jejímu naplnění, kterými jsou plánování, zavedení a provoz, kontrola, měření a hodnocení, přezkoumání (zahrnující opatření k neustálému zlepšování), přecházející v neustálé zlepšování. Tyto postupně realizované kroky organizace v rámci jejich cyklického průběhu upravuje a zpřesňuje, a to na základě výsledků monitorování a přezkoumávání funkčnosti, účinnosti a výkonnosti systému řízení BOZP a vhodnosti bezpečnostní politiky. Přitom poslední krok tohoto cyklu, zahrnující opatření ke zlepšování, je výchozím podkladem pro stanovení nových cílů politiky BOZP na kvalitativně vyšší úrovni a zároveň také výchozím krokem k absolvování dalšího cyklu. Tímto nepřetržitým procesem je naplňován princip neustálého zlepšování systému řízení. Základní prvky systému řízení BOZP Politika BOZP Přezkoumání a zlepšování Neustálé zlepšování Plánování Kontrola, měření a hodnocení Zavedení a provoz 13

15 new BOZP narod prirucka.qxd :45 StrÆnka 14 Zavedení systému řízení BOZP následně spočívá v realizaci výše uvedených základních prvků systému řízení BOZP a jeho implementaci do systému řízení uplatňovaného v dané organizaci. Zavést systém řízení BOZP je pouze prvním krokem, který musí vedení organizace v zájmu zvyšování úrovně BOZP učinit. Pouhé zavedení systému řízení není ale zárukou, že bude funkční. Systém řízení BOZP musí být chápán a realizován jako dynamický proces, navazující na ostatní systémy řízení v dané organizaci, který zároveň umožňuje i jeho neustálé zlepšování. Uplatňování principu neustálého zlepšování je také zárukou trvalé funkčnosti, efektivnosti a zvyšování výkonnosti systému řízení BOZP. Zavedení systému řízení BOZP a jeho integrace se systémem řízení uplatňovaným v organizaci umožní minimalizovat rizika poškození zdraví zaměstnanců a ztrát na životech, minimalizovat ztráty organizace v důsledku omezení možností vzniku mimořádných událostí, dosáhnout stavu, kdy bezpečnost a ochrana zdraví při práci bude v rámci provozu organizace zajištěna v souladu s předpisy, dosáhnout vyšší úrovně BOZP v rámci celé organizace, zapojením všech zaměstnanců do plnění závazků stanovených v politice BOZP a cílech a tím docílit i větší ochrany jejich zdraví, zlepšit podmínky pracovní a sociální pohody na pracovišti, zvýšit úroveň kultury práce, dosáhnout úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci srovnatelné s úrovní dosahovanou v podnicích zemí Evropské unie, zvýšit prestiž organizace a tím i její úspěšnost při obchodních jednáních (snazší získání zakázek, výhodnější podmínky pro jednání se zahraničními partnery), zvýšit celkovou bezpečnost organizace včetně jejího okolí a tím zlepšit její image v očích veřejnosti i obchodních partnerů. 14

16 new BOZP narod prirucka.qxd :45 StrÆnka 15 Důsledné naplnění požadavků stanovených pro zavedení systému řízení BOZP touto příručkou, by mělo rovněž napomoci ke zvýšení odpovědnosti jednotlivců za plnění jim stanovených povinností a k zajištění i většího zapojení (osobní angažovanosti) managementu a ostatních zaměstnanců organizace na plnění bezpečnostní politiky a stanovených cílů. Zároveň by mělo vytvořit podmínky pro preventivní předcházení mimořádným událostem a tím i ke snížení úrazovosti a nákladů organizace spojených s jejich likvidací. Zásady a principy systému řízení BOZP Zavedení systému řízení BOZP spočívá v realizaci následujících principů a zásad 1. Stanovit bezpečnostní politiku, obsahující základní záměry a strategii organizace, prezentující především závazek managementu organizace přijatou politiku prosazovat a ve spolupráci s ostatními zaměstnanci ji také plnit a usilovat o neustálé zlepšování úrovně BOZP a ochrany životního prostředí. 2. Stanovit cíle, které jsou v souladu s bezpečnostní politikou organizace a které jsou měřitelné a reálné. 3. Stanovit a udržovat v rámci plánování postupy identifikace nebezpečí, hodnocení a řízení rizik, vyplývající z prováděných činností, výrobků a služeb, které organizace řídí včetně činností, výrobků a služeb dodavatelů a jiných zainteresovaných stran. 4. Zajistit a poskytnout zdroje (materiální i lidské), potřebné k zavedení, udržování a neustálému zlepšování systému řízení BOZP. 5. Řídit organizaci tak, aby se zvyšovala úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců, dodavatelů a dalších zainteresovaných stran včetně veřejnosti a úroveň ochrany životního prostředí. 6. Dávat při řízení organizace stejnou prioritu bezpečnosti, ochraně zdraví a s tím související i ochraně životního prostředí, jako ekonomickým hlediskům a usilovat o zvyšování úrovně kultury práce a celkové pohody při práci. 7. Uplatňovat v rámci řízení organizace integraci řízení BOZP s ostatními řídícími akty a přijímat rozhodnutí týkající se výrobních i jiných činností, vždy s ohledem na zajištění BOZP při práci. 15

17 new BOZP narod prirucka.qxd :45 StrÆnka Klást důraz především na prevenci a přijímat preventivní opatření k zamezení vzniku mimořádných událostí včetně opatření k ochraně životního prostředí, a to i mimo areál organizace. 9. Zahrnovat hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví do všech oblastí činnosti organizace (od vývoje, projektování, konstrukce, výroby, údržby, služeb, až po likvidaci provozů) včetně pracovních podmínek a pracovního prostředí; bezpečnostní hlediska uplatňovat již při výběru a nákupu technických zařízení, nářadí a OOPP včetně zavádění nových technologií. 10. Posilovat vědomí odpovědnosti zaměstnanců za ochranu vlastního zdraví a motivovat je ke spolupráci na zvyšování úrovně bezpečnosti práce. Za tím účelem také zlepšovat pracovní podmínky a pracovní prostředí. 11. Informovat orgány (obce, kraje atd.), zaměstnance, dodavatele, zákazníky a veřejnost o rizicích způsobených prováděnými výrobními činnostmi a o přijatých bezpečnostních opatřeních. 12. Poskytovat zákazníkům informace, jak bezpečně nakládat s dodávanými produkty. 13. Spolupracovat se státními orgány i místní samosprávou při prevenci vzniku havárií a při zvyšování ochrany zdraví lidí a životního prostředí v regionu. 14. Respektovat a plnit požadavky předpisů vztahujících se k bezpečnému provozu organizace, prosazovat jejich plnění u všech zaměstnanců a ostatních zainteresovaných stran a zohledňovat při výběru dodavatelů jimi dosaženou úroveň BOZP. 15. Zajistit v rámci systému řízení BOZP tok informací mezi vedením organizace, zaměstnanci a ostatními zainteresovanými stranami včetně zpětné vazby, umožňující provádění potřebných změn a úprav stávajícího systému řízení. 16. Určit potřeby v oblasti výcviku a odborné způsobilosti a zajistit provádění činností odborně způsobilými osobami. 17. Dokumentovat systém řízení BOZP (postupy, procesy, změny), monitorovat a kontrolovat činnost systému a přijímat opatření k nápravě, s ohledem na stanovenou bezpečnostní politiku, cíle a vlastní provoz organizace. 18. Provádět změny a přijímat potřebná opatření, na základě výsledku přehodnocení (přezkoumání) vhodnosti, přiměřenosti, efektivnosti a účinnosti systému řízení BOZP. 19. Usilovat o neustálé zlepšování systému řízení BOZP zavedeného v organizaci s tím, že prosazování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jako nedílné součásti sociálního systému péče o zaměstnance, je v zájmu nejen dané organizace, ale i celé společnosti. 16

18 new BOZP narod prirucka.qxd :45 StrÆnka Porovnávat dosaženou úroveň BOZP a efektivnost systému řízení s výsledky dosaženými jinými organizacemi (porovnání provádět zejména se stavem na úseku: pracovní úrazovosti, prevence, realizovaných bezpečnostních opatření, havarijního zabezpečení, pracovních podmínek, pracovního prostředí a zdravotní péče). V souvislosti s tím prosazovat uplatňování těchto principů a zásad také u dodavatelů, subjektů působících v pronajatých objektech organizace atd. včetně sdílení zkušeností a poznatků z uplatňování těchto principů a zásad s ostatními organizacemi, které již mají zaveden systém řízení BOZP, případně se zavedením systému řízení BOZP zabývají. Postup při zavádění systému řízení BOZP I. Politika BOZP Vedení organizace (management) stanoví a vhodným způsobem vyhlásí politiku BOZP a zajistí, aby s ní byli seznámeni všichni jichž se dotýká. Politiku BOZP vypracuje písemně, s uvedením data a podpisu statutárního zástupce organizace (případně jím pověřeného pracovníka), který je členem vrcholového vedení organizace. Vyhlášením bezpečnostní politiky management organizace zveřejňuje svůj záměr a závazek prosazovat a realizovat systém řízení BOZP v celém rozsahu činností prováděných organizací a jejích dalších aktivit včetně zajištění ochrany životního prostředí, a to jak v areálu organizace, tak i v jejím okolí. Politiku BOZP stanoví vedení organizace tak, aby splňovala následující požadavky: byla specifická pro danou organizaci a odpovídala povaze a rozsahu prováděných činností a z nich vyplývajících rizik, byla rovnocennou a integrální součástí celkové politiky a strategie organizace, byla v souladu s celkovou politikou organizace a s dílčími politikami (politikou jakosti a environmentální politikou), 17

19 new BOZP narod prirucka.qxd :45 StrÆnka 18 obsahovala konkrétně a jasně vyjádřený závazek managementu organizace přijatou politiku prosazovat a ve spolupráci s ostatními zaměstnanci naplnit, byla srozumitelná a pochopitelná pro všechny zaměstnance organizace, dodavatele a ostatní zainteresované strany, obsahovala závazek plnit požadavky předpisů a prosazovat jejich plnění jak u svých zaměstnanců, tak i u dodavatelů a ostatních zainteresovaných stran, obsahovala závazek pravidelného přezkoumávání vhodnosti a přiměřenosti samotné politiky BOZP, obsahovala závazek k neustálému zlepšování (zlepšování výkonnosti systému řízení BOZP) a v souvislosti s tím k vytváření podmínek pro zvyšování úrovně kultury práce a celkové pracovní pohody, byla dokumentována, realizována a udržována, s ohledem na výsledky přezkoumání její vhodnosti a přiměřenosti, datována a podepsána statutárním zástupcem organizace. Organizace politiku BOZP zpřístupní všem zainteresovaným stranám, kterých se týká. Při zpracování politiky BOZP vychází management organizace z výsledků úvodního posouzení (přezkoumání) současného stavu na úseku BOZP a vezme do úvahy zejména politiku a cíle významné pro podnikání organizace jako celku, identifikovaná nebezpečí poškození zdraví spojená s činnostmi prováděnými v organizaci a požadavky předpisů vztahujících se na činnosti prováděné organizací, účinnost a efektivnost stávajících zdrojů určených pro řízení BOZP, příčiny mimořádných událostí, ke kterým v organizaci došlo, stávající úroveň péče o BOZP v organizaci, potřebu vytvořit podmínky pro spoluúčast zaměstnanců a ostatních zainteresovaných stran na plnění bezpečnostní politiky organizace, potřebu zajistit odpovídající zdroje (materiální, finanční i lidské) k realizaci bezpečnostní politiky a k zavedení, udržování a neustálému zlepšování systému řízení BOZP. Takovýto přístup ke zpracovaní politiky BOZP vytváří předpoklady i pro její soulad s celkovou strategií organizace. Zároveň umožňuje její následné doplnění a přizpůsobení potřebám organizace v zájmu omezení vzniku, případně snížení počtu mimořádných událostí a tím i dosažení vyšší prosperity organizace. 18

20 new BOZP narod prirucka.qxd :45 StrÆnka 19 Management organizace v rámci realizace bezpečnostní politiky následně provádí v pravidelných intervalech přezkoumání její vhodnosti a přiměřenosti společně s dalšími prvky systému řízení BOZP, stanoví potřebná opatření, provádí změny a v případě potřeby ji aktualizuje. II. Plánování Organizace plánuje provádění své bezpečnostní politiky a plnění cílů stanovených v zájmu dosažení vyšší úrovně BOZP. Vlastnímu plánování předchází počáteční přezkoumání stávajícího systému řízení BOZP uplatňovaného v organizaci, a to z hlediska jeho rozsahu, přiměřenosti a účinnosti. Na základě výsledku přezkoumání stanoví cíle, cílové hodnoty a měřitelné ukazatele úrovně BOZP. V rámci plánování stanoví termíny, odpovědnosti, pravomoci a zdroje k dosažení cílů a cílových hodnot, priority a tam kde je to možné i kvantifikaci cílů. Plánovací proces zahrnuje stanovení postupů k soustavné identifikaci nebezpečí, hodnocení a řízení rizik, vyplývajících z prováděných činností, výrobků a služeb řízených nebo jinak ovlivňovaných organizací včetně činností, výrobků a služeb prováděných nebo poskytovaných dodavateli a ostatními zainteresovanými stranami, jejich průběžnou aktualizaci a stanovení priorit v oblasti BOZP, stanovení postupů k identifikaci a zpřístupnění požadavků předpisů a jiných požadavků souvisejících s BOZP (jako je oblast ochrany životního prostředí, požární ochrany atd.) a jejich průběžnou aktualizaci, stanovení cílů a cílových hodnot, které jsou v souladu s bezpečnostní politikou organizace a závazkem k neustálému zlepšování a stanovení zdrojů k jejich dosažení, stanovení měřitelných ukazatelů úrovně BOZP, vytvoření programů k dosažení cílů a cílových hodnot, ve kterých jsou určeny odpovědnosti za splnění stanovených cílů a cílových hodnot pro každou příslušnou funkci a úroveň v organizaci (včetně pravomocí) a jejich aktualizaci při změnách činností, výrobků nebo služeb, případně změnách provozních podmínek. 19

21 new BOZP narod prirucka.qxd :45 StrÆnka 20 Počátečním přezkoumáním stávajícího systému řízení pověří organizace k tomu kompetentní osoby, s cílem zejména identifikovat nebezpečí a posoudit rizika vyplývající pro bezpečnost a zdraví zaměstnanců z pracovního prostředí a z prováděných činností, identifikovat existující platné předpisy týkající se oblasti BOZP a požadavky jiných předpisů vztahujících se k činnostem v organizaci (související s ochranou životního prostředí, požární ochranou atd.), určit, zda plánované nebo stávající kontroly a přijatá opatření v rámci řízení rizik dostatečně vylučují ohrožení života a zdraví zaměstnanců, analyzovat údaje získané ze zdravotních prohlídek zaměstnanců k zamezení vzniku nemocí z povolání a jinému poškození zdraví, stanovit, zda poskytované zdroje odpovídají potřebám k zavedení, následnému udržování a neustálému zlepšování systému řízení BOZP. Případně se posoudí další ukazatele, které umožní přesněji definovat stávající úroveň systému řízení uplatňovaného v organizaci. Výsledek tohoto přezkoumání je zároveň výchozím podkladem pro následné měření (porovnávání) dosažené úrovně BOZP, které dokladuje, zda u dané organizace dochází k neustálému zlepšování či nikoli. Vedení organizace stanoví cíle a termíny jejich splnění tak, aby byly dosažitelné a reálné, v souladu s předpisy a zaměřené k neustálému zlepšování. Za tím účelem také stanoví periodicitu jejich vyhodnocování a aktualizace. III. Zavedení a provoz Realizace tohoto prvku systému řízení BOZP spočívá ve stanovení organizací: úkolů, odpovědností a pravomocí jak svým zaměstnancům, tak i dodavatelům a dalším zainteresovaným stranám, poskytnutí zdrojů potřebných k zavedení, udržování a zvyšování výkonnosti (zlepšování) systému řízení BOZP, jmenování zástupce vedení odpovědného za splnění požadavků stanovených pro zavedení systému řízení BOZP a podávání zpráv o fungování systému, stanovení způsobu spolupráce mezi zaměstnanci při plnění politiky BOZP a cílů, stanovení odpovědností a pravomocí pro zadávání, přejímání a zastavení práce, pro odevzdání pracoviště a pro kontrolu funkčnosti systému řízení BOZP, 20

22 new BOZP narod prirucka.qxd :45 StrÆnka 21 potřeb v oblasti školení a výcviku vzhledem k požadované (stanovené) odborné způsobilosti zaměstnanců pro výkon činností prováděných v organizaci včetně stanovení rozsahu školení BOZP s ohledem i na další požadavky předpisů, které se na organizaci vztahují např. z oblasti ochrany životního prostředí, PO, a to i ve vztahu k dodavatelům a k ostatním zainteresovaným stranám včetně postupů k udržování požadované úrovně odborné způsobilosti, postupů pro zajištění komunikace mezi svými zaměstnanci na různých úrovních a funkcích a pro zajištění komunikace s ostatními zainteresovanými stranami pro případ nežádoucí události (pro včasné hlášení mimořádných událostí, skoronehod, identifikovaného nově vzniknuvšího nebezpečí apod.), zásad a postupů pro dokumentování systému řízení BOZP, které budou popisovat základní prvky systému řízení a jejich vzájemnou součinnost a poskytovat odkazy na související návaznou dokumentaci včetně požadavků na příručku BOZP, postupů pro řízení dokumentů a záznamů, které zajistí že budou snadno identifikovatelné ve vztahu k činnostem, výrobkům nebo službám, kterých se týkají (čitelné, datované a podepsané), dostupné na místech kde mají být používány, přístupné všem kterých se týkají, schvalovány před vydáním odpovědnými a k tomu kompetentními zaměstnanci, pravidelně přezkoumávány a aktualizovány, v případě neplatnosti vyřazovány a zabezpečeny proti neúmyslnému chybnému použití a chráněny proti poškození, znehodnocení nebo ztrátě, identifikaci dokumentů a záznamů externího původu a řízení jejich distribuce, vyhodnocování záznamů, s cílem stanovit potřebná preventivní a nápravná opatření, vhodné označování archivních dokumentů a záznamů, uchovávaných pro právní účely a pro zachování znalostí, v rámci řízení provozu postupů pro identifikaci nebezpečí, hodnocení rizik a řízení rizik, a to i ve vztahu k životnímu prostředí mimo areál organizace, včetně postupů pro informování zaměstnanců a dalších zainteresovaných stran o výsledcích těchto činností a o přijatých nápravných a preventivních opatřeních, která se jich týkají, 21

23 new BOZP narod prirucka.qxd :45 StrÆnka 22 postupů pro hodnocení zdravotního rizika vyplývajícího pro zaměstnance z prováděných činností, zajištění stanovených pracovních podmínek a vybavení a uspořádání pracoviš s ohledem na bezpečnostní požadavky a hygienické limity stanovené pro pracovní prostředí, postupů pro řízení procesů, popisujících uvádění do provozu, normální provozní stav a odstavení z provozu včetně přijetí odpovídajících opatření před zavedením změn a zajištění informovanosti všech zaměstnanců a zainteresovaných stran o změnách a rozhodnutích, které se jich týkají, postupů pro nakupování a smluvní vztahy, které stanoví požadavky a podmínky pro nakupování služeb nebo zboží vůči smluvním partnerům, týkající se: BOZP (zejména z hlediska plnění požadavků předpisů), výběrových řízení mezi dodavateli a jeho vyhodnocení včetně definování odpovědností a pravomocí určených vlastních zaměstnanců pro oblast BOZP vůči smluvním partnerům, postupů pro nakládání s odpady a nebezpečnými látkami (přípravky) v souladu s předpisy k zajištění BOZP a ochrany životního prostředí, postupů k identifikaci možností vzniku havarijních situací a situací havarijního ohrožení a pro reakce na tyto události, postupů pro prevenci vzniku havarijní situace včetně prevence na úseku PO, pro likvidaci požáru, evakuaci zaměstnanců a zajištění lékařské pomoci včetně řešení spolupráce s externími subjekty (IZS, TRINS apod.). K naplnění bezpečnostní politiky organizace (management) 1. Stanoví konkrétní cíle a měřitelné ukazatele úrovně BOZP, které podávají informaci o stavu v době jejich posuzování (např. dosažené snížení hodnot úrazových ukazatelů, počet nahrazení méně bezpečných technologií a technických zařízení bezpečnějšími apod.). Zpracuje registr předpisů, který by měl zahrnovat také přehled konkrétních ustanovení předpisů, které se vztahují k činnostem prováděným v dané organizaci a program, ve kterém uvede, jakým způsobem splní stanovené cíle. 2. Zabezpečí potřebné zdroje (lidské, materiální a finanční) a stanoví úkoly, odpovědnosti a pravomoci na úseku BOZP svým zaměstnancům a ostatním zainteresovaným stranám (dodavatelům, subjektům působícím v pronajatých prostorách nebo objektech organizace apod.). 22

24 new BOZP narod prirucka.qxd :45 StrÆnka Zajistí školení a výcvik zaměstnanců v souladu s požadavky stanovenými pro jednotlivé odborné způsobilosti, v rámci kterého zaměstnance informuje o výsledku identifikace nebezpečí a hodnocení rizik a o opatřeních, přijatých k ochraně před těmito riziky, o bezpečných pracovních postupech a zásadách bezpečné práce, o poskytování první pomoci, o používání a údržbě OOPP atd. 4. Zvolí způsob komunikace tak, aby umožňoval nejen přenášení informací a požadavků ze strany managementu organizace směrem k řadovým zaměstnancům (s cílem dosáhnout lepšího pochopení strategie a záměrů organizace všemi jejími zaměstnanci), ale aby také opačným tokem informací od zaměstnanců směrem k managementu zajišoval jeho informování o podnětech a návrzích zaměstnanců, jak zlepšit stávající systém řízení BOZP. 5. Zajistí vyhotovení dokumentace včetně stanovení postupů pro řízení dokumentů a záznamů s ohledem na potřeby organizace, její strukturu a prováděné činnosti a pravidelně ji aktualizuje. 6. Vychází při identifikaci nebezpečí především z přehledu prováděných činností, z analýzy příčin vzniku mimořádných událostí a jejich následků včetně skoronehod, z informací a upozornění od zaměstnanců, dodavatelů a ostatních zainteresovaných stran, z výsledků kontrol provedených kontrolními orgány atd. V souvislosti s tím zajistí, aby se identifikace nebezpečí prováděla komplexně, s ohledem na návaznost jednotlivých pracovních operací a procesů s tím, že bude zahrnovat veškeré okolnosti související s danou činností, tj. včetně okolností, které negativním způsobem ovlivňují pracovní pohodu na pracovištích organizace, jako jsou např. stresové situace vznikající nevhodnou organizací práce, pracovním tempem, nevhodným postojem při práci; nepříznivně mohou působit i mikroklimatické podmínky (vysoké nebo nízké teploty) atd. Následně zhodnotí veškerá rizika spojená s každým identifikovaným nebezpečím. Pokud není riziko přijatelné, rozhodne jaká opatření přijmout k jeho odstranění nebo alespoň omezení na přijatelnou (akceptovatelnou) úroveň. Identifikace nebezpečí, hodnocení rizik a řízení rizik a jejich výstupy jsou základem systému řízení BOZP. Z toho důvodu je nutné, aby bylo zřejmé odpovídající propojení mezi identifikací nebezpečí, hodnocením rizik a řízením rizik s ostatními prvky systému řízení BOZP. Za tím účelem organizace provádí přezkoumávání identifikace nebezpečí, hodnocení a řízení rizik v předem určených 23

25 new BOZP narod prirucka.qxd :45 StrÆnka 24 termínech nebo obdobích, stanovených v rámci plánovacího procesu nebo stanovených vedením a vždy, kdy nově vzniklé podmínky v provozu organizace představují vznik nového nebezpečí (rizika). Organizace pověří stanovením postupů pro identifikaci nebezpečí a hodnocení rizik a jejich prováděním jen k tomu kompetentní pracovníky, kteří mají odpovídající znalosti o činnostech prováděných v dané organizaci. V souvislosti s tím zajišuje také dokumentování postupů a výsledků identifikace nebezpečí a hodnocení rizik. 7. Provede kategorizaci prací na základě zhodnocení výskytu a rizikovosti faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců a úroveň zabezpečení jejich ochrany, vede evidenci zaměstnanců vykonávajících rizikové práce a provádí přehodnocení této kategorizace. Postupuje přitom v souladu s požadavkem snižovat počet případů rizikových prací jejich nahrazením pracemi, které nebudou ohrožovat zdraví nebo život zaměstnanců organizace. Současně s tím plní další bezpečnostní požadavky a hygienické limity, stanovené pro pracovní podmínky a pracovní prostředí příslušnými předpisy. 8. Stanoví pro nákup služeb nebo zboží požadavky k zajištění BOZP vůči svým dodavatelům a dalším smluvním partnerům, informuje je o těchto požadavcích a kontroluje jejich dodržování. Zároveň zajistí informování svých smluvních partnerů o identifikovaných nebezpečích, o rizicích a opatřeních přijatých v rámci prevence a řízení rizik. Provádí výběrová řízení mezi dodavateli a stanoví požadavky pro jejich hodnocení, do kterých zahrne také jimi dosaženou úroveň BOZP. Následně na hodnocení jimi dosažené úrovně BOZP klade v rámci výběrového řízení mezi dodavateli stejný důraz jako na ostatní hodnotící kritéria. 9. Stanoví postupy pro nakládání s odpady a nebezpečnými látkami (přípravky), vznikajícími z její výrobní činnosti nebo které používá a v nich uvede požadavky na zařazování odpadů, ověřování jejich nebezpečných vlastností a nakládání s nebezpečnými odpady včetně vedení evidence o odpadech. Vyhotoví a udržuje přehled o používaných nebezpečných látkách (přípravcích), jejich možném způsobu šíření do vody, půdy, ovzduší a stanoví u používaných nebezpečných látek (přípravků) postupy k identifikaci nebezpečí, které představují pro zdraví osob a pro životní prostředí a postupy pro jejich skladování a přepravu. 24

26 new BOZP narod prirucka.qxd :45 StrÆnka Stanoví v rámci havarijní prevence postupy zahrnující organizační, technická a administrativní opatření, vedoucí ke snížení (omezení) možnosti vzniku havarijních situací a další s tím související kroky včetně prevence na úseku PO. Zpracuje havarijní plán v souladu s příslušnými předpisy a procvičuje se zaměstnanci postupy pro zvládání a likvidaci havárií, a to i ve spolupráci s externími subjekty, které se na likvidaci havárie podle havarijního plánu podílejí. Organizace havarijní plán a postupy přezkoumává z hlediska jejich vhodnosti a funkčnosti, zvláště po vzniku havarijní situace nebo havárie. Je-li organizaci stanovena zákonná povinnost vyhotovit bezpečnostní program prevence závažné havárie nebo bezpečnostní zprávu, vypracuje tyto dokumenty rovněž v souladu s požadavky příslušných předpisů a ve stanovených termínech. IV. Kontrola, měření a hodnocení Monitorování a měření Organizace zabezpečí k zajištění funkčnosti systému řízení BOZP systematické prověřování stavu systému jeho monitorováním a kontrolou včetně přijetí potřebných opatření k nápravě zjištěných nedostatků a ověřování jejich plnění. Za tím účelem stanoví a udržuje postupy monitorování a měření výkonu systému - zejména klíčových znaků provozu a činností, které mohou být příčinou vzniku mimořádné události, případně mohou mít výrazný dopad na životní prostředí a průběžně vyhodnocuje účinnost těchto postupů. V postupech organizace stanoví rovněž požadavky na vedení záznamů a dat výsledků monitoringu a měření, umožňujících přijetí nápravných a preventivních opatření a požadavky na uchovávání záznamů. Současně stanoví odpovědnosti a pravomoci k monitorování, pro různé úrovně řízení. Monitorování výkonu a měření zahrnuje jak aktivní, tak i reaktivní monitorování. Aktivní monitorování zahrnuje zejména monitorování, do jaké míry je plněna bezpečnostní politika, cíle a stanovená výkonnostní kritéria, systematickou inspekci pracovních systémů, pracovních prostor, strojů a zařízení, monitorování stavu pracovního prostředí a pracovních podmínek včetně organizace práce, 25

27 new BOZP narod prirucka.qxd :45 StrÆnka 26 monitorování zdravotního stavu zaměstnanců v rámci preventivní péče (s ohledem na prevenci poškození zdraví a vzniku nemocí z povolání), monitorování shody prováděných činností a postupů s požadavky stanovenými předpisy, ověření provádění stanovených kontrol a auditů, jejich počtu a účinku na zlepšování systému řízení, ověření splnění nápravných opatření, přijatých v souvislosti s výsledky monitorování, s výsledky kontrol a auditů, ověření poskytování informací o povolených expozicích škodlivinám včetně sledování používání OOPP atd. Reaktivní monitorování zahrnuje zejména monitorování mimořádných událostí a jejich ohlášení včetně skoronehod, jiných ztrát (škod na majetku), nedostatečného výkonu v oblasti BOZP a selhání systému řízení, monitorování nebezpečného jednání, nebezpečných pracovních podmínek, monitorování nedostatků zjištěných vlastní kontrolou včetně nedostatků zjištěných příslušnými kontrolními orgány, stížnosti zaměstnanců a zainteresovaných stran, monitorování nepřítomnosti zaměstnanců na pracovišti z důvodu onemocnění (včetně nepřítomnosti zaměstnanců z důvodu poškození zdraví nemocí, která vznikla z vykonávané práce). Organizace v souladu s výše uvedeným stanoví postupy monitorování expozic pro všechny používané nebezpečné látky a činnosti a stanoví rozsah a termíny kontrol: stavu používaných technických zařízení, dodržování pracovních postupů, dodržování předpisů k zajištění BOZP, předpisů týkajících se ochrany životního prostředí a požární ochrany (které se na ni vztahují), používání OOPP a dokumentuje výsledky těchto kontrol včetně výsledku kontrol realizace stanovených nápravných a preventivních opatření. K ověření funkčnosti a výkonnosti systému řízení BOZP a jeho jednotlivých prvků stanoví rozsah a termíny kontrol systému včetně stanovení kritérií pro vyhodnocení jeho účinnosti a dokumentuje jejich výsledky. Těmito kontrolami průběžně a ve stanovených termínech ověřuje zejména, zda je plněna politika BOZP a stanovené cíle a zda jsou plněny požadavky předpisů. 26

28 new BOZP narod prirucka.qxd :45 StrÆnka 27 Organizace na základě požadavků předpisů také monitoruje a zaznamenává zdravotní stav zaměstnanců vystavených určitým nebezpečím, s následným možným poškozením zdraví (nemocí z povolání, onemocněním způsobeným vykonávanou prací atd.) a zavede vhodný systém kontroly. Za tím účelem stanoví, kterých prací prováděných v organizaci a kterých zaměstnanců se bude tato činnost týkat. Současně se zabezpečením preventivní péče zajistí vedení dokumentace o zdravotní způsobilosti zaměstnanců k práci, stanovení a dokumentování osob určených k poskytnutí první pomoci a míst poskytnutí lékařského ošetření v případě vzniku mimořádné události. S výsledky provedených kontrol seznámí odpovědné osoby a stanoví opatření a termíny k odstranění zjištěných neshod. Jednou z kontrol, kterou se prověřuje efektivnost a účinnost systému řízení BOZP v celém jeho rozsahu, je audit systému řízení. Audit systému řízení BOZP Organizace stanoví a udržuje program a postupy pro provádění periodického auditu systému k ověření, zda je systém řízení BOZP funkční a jeho prvky vhodné a adekvátní pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Audit systému provádí odborně způsobilé osoby (auditoři), nezávislé ve vztahu k předmětu auditu (tj. nezávislé na osobách s přímou odpovědností za kontrolované oblasti). Pravidelnými audity systému řízení BOZP organizace ověřuje, zda je systém řízení zaveden a udržován v souladu s politikou BOZP, stanovenými cíli a celkovou strategií organizace a zda je efektivní a učinný s ohledem na závazek neustálého zlepšování. Organizace stanoví program auditu včetně časového rozvrhu tak, aby vycházel především z výsledků hodnocení rizik vyplývajících z prováděných činností a z výsledků předchozích auditů (součástí každého auditu je přezkoumání výsledků předchozích auditů). Postupy pro provádění auditu zpracuje tak, aby pokrývaly rozsah, četnost, metodologie a odbornosti, odpovědnosti, požadavky na vedení auditu a hlášení výsledků z auditu. 27

B e z p e č n ý p o d n i k

B e z p e č n ý p o d n i k STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE B e z p e č n ý p o d n i k Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Politika BOZP Přezkoumání a zlepšování Neustálé zlepšování Plánování Kontrola, měření a hodnocení

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Obsah 1.0 Úvod 1.1 Oblast environmentálního managementu (EMS, EMAS) 1.2 Oblast managementu bezpečnosti a

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos AUDITOR BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos AUDITOR BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR BOZP

Více

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 1 1-2

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 1 1-2 RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI ML 1-2 Normy řady ISO 9000 0 Úvod 1 Předmět QMS podle ISO 9001 2 Citované normativní dokumenty 3 Termíny a definice 4 Systém managementu kvality 5 Odpovědnost managementu 6 Management

Více

ATONA_BLANSKO_MKE PŘÍRUČKA JAKOSTI A ENVIRONMENTU. Příručka managementu. Vydání: 3 Nahrazuje: 2. Schváleno: GR. Vyhotovil: Dne: Ing.

ATONA_BLANSKO_MKE PŘÍRUČKA JAKOSTI A ENVIRONMENTU. Příručka managementu. Vydání: 3 Nahrazuje: 2. Schváleno: GR. Vyhotovil: Dne: Ing. PŘÍRUČKA JAKOSTI A ENVIRONMENTU Strana: 1 ÚVOD Společnost ATONA s.r.o. působí na trhu od roku 2000 a prosazuje se v oblasti zpracování plechu díky použití nejmodernějších technologií, hlavně však díky

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve firmě Komfi s. r. o.

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve firmě Komfi s. r. o. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve firmě Komfi s. r. o. Veronika Švédová Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci

Více

Elektrárna Dětmarovice, a.s. ČÁST III. ZÁSADY, CÍLE A POLITIKA PREVENCE ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE

Elektrárna Dětmarovice, a.s. ČÁST III. ZÁSADY, CÍLE A POLITIKA PREVENCE ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE ČÁST III. ZÁSADY, CÍLE A POLITIKA PREVENCE ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE 1 OBSAH: ČÁST III. ZÁSADY, CÍLE A POLITIKA PREVENCE ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE... 1 Úvod.... 3 1. Celkové cíle a zásady prevence závažné havárie... 4 1.1

Více

Zpráva o stavu implementace systému environmentálního managementu (EMS)

Zpráva o stavu implementace systému environmentálního managementu (EMS) Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání ve spolupráci s Ústavem zemědělské, potravinářské a environmentální techniky Brno, Zemědělská 1, PSČ 613 00 Zpráva o

Více

POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE)

POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE) Příloha A (Informativní) POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE) 1. MODEL SYSTÉMU MANAGEMENTU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIRMY Současný pohled na problematiku společenské

Více

Systém zajištění BOZP ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Systém zajištění BOZP ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI SYSTÉM VNITŘNÍHO ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENY PRÁCE SMĚRNICE BOZP 1f/2008 Dle registru zpracované dokumentace BOZP skupina 1 - ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ Systém zajištění BOZP ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

Příručka kvality společnosti CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o.

Příručka kvality společnosti CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o. CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o., Křenova 438/7, 162 00 Praha 6 Veleslavín Označení dokumentu: PK 01/CSR Strana 1 společnosti CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o. Zpracoval: Jitka Neumannová, DiS. Schválil: Ing.

Více

INFORMACE PRO ŽADATELE / DRŽITELE CERTIFIKÁTŮ

INFORMACE PRO ŽADATELE / DRŽITELE CERTIFIKÁTŮ INFORMACE PRO ŽADATELE / DRŽITELE CERTIFIKÁTŮ SYSTÉM MANAGEMENTU BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) podle BS OHSAS 18001:2007 ČSN OHSAS 18001:2008 BOZP_Informace pro žadatele OHSAS 18001 Rev

Více

Věc: Strategie EZÚ pro přechodné období zavádění normy ČSN OHSAS 18001

Věc: Strategie EZÚ pro přechodné období zavádění normy ČSN OHSAS 18001 Váš dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Praha Věc: Strategie EZÚ pro přechodné období zavádění normy ČSN OHSAS 18001 Vážení přátelé, Dne 1.7.2007 vyšlo nové vydání původní specifikace OHSAS

Více

Strategie společnosti PTC Praha a.s. na období let 2016 2020

Strategie společnosti PTC Praha a.s. na období let 2016 2020 Strategie společnosti PTC Praha a.s. na období let 2016 2020 2015 Vážení akcionáři, Představenstvo společnosti Vám předkládá k projednání a k následnému rozhodnutí dokument Strategie společnosti PTC Praha

Více

s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2011)0876),

s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2011)0876), P7_TA-PROV(2013)0298 Prioritní látky v oblasti vodní politiky ***I Legislativní usnení Evropského parlamentu ze dne 2. července 2013 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou mění směrnice

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 11/2015 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Návrh systému řízení BOZP v podnicích gumárenského průmyslu

Návrh systému řízení BOZP v podnicích gumárenského průmyslu Návrh systému řízení BOZP v podnicích gumárenského průmyslu OSH Management System Design in Enterprises Rubber Industry Bc. Helena Macíková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Tato diplomová práce je rozdělena

Více

ŘÍZENÍ JAKOSTI ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT BEZPEČNOST PRÁCE ING. PETRA ŠOTOLOVÁ

ŘÍZENÍ JAKOSTI ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT BEZPEČNOST PRÁCE ING. PETRA ŠOTOLOVÁ ŘÍZENÍ JAKOSTI ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT BEZPEČNOST PRÁCE ING. PETRA ŠOTOLOVÁ ŘÍZENÍ JAKOSTI SKUPINA POSTOJŮ, PROCESŮ A PROCEDUR VYŽADOVANÝCH PRO PLÁNOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ VÝROBY NEBO SLUŽBY V OBLASTI HLAVNÍ

Více

Katalog služeb 2013 C.Q.M. verze 5, aktualizace 28. 3. 2013. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu

Katalog služeb 2013 C.Q.M. verze 5, aktualizace 28. 3. 2013. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu 2013 verze 5, aktualizace 28. 3. 2013 2013 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava Kontaktní adresa: DIČ : CZ64612759 C.Q.M., spol.

Více

Úplné znění Směrnice rektora č. 17/2008 Zabezpečení a organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poţární ochrany na VUT v Brně

Úplné znění Směrnice rektora č. 17/2008 Zabezpečení a organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poţární ochrany na VUT v Brně Vysoké učení technické v Brně Úplné znění Směrnice rektora č. 17/2008 Zabezpečení a organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poţární ochrany na VUT v Brně (ve znění dodatku č. 1 a 2) ČÁST PRVNÍ

Více

Katalog služeb Verze 5, aktualizace 5. 10. 2012

Katalog služeb Verze 5, aktualizace 5. 10. 2012 C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu Verze 5, aktualizace 5. 10. 2012 2012 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava Kontaktní adresa: DIČ : CZ64612759 C.Q.M., spol. s

Více

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Identifikační číslo: MP 1.3 Platnost od: 1. 10. 2015 Vydání č.: 1 Zpracovatel: Petra Řeřichová manažer jakosti Schválil: Bc. Dalibor Tatýrek ředitel Revize č.: 0 Datum a podpis:

Více

Věc: Strategie EZÚ pro přechodné období zavádění změn normy ISO 9001:2008

Věc: Strategie EZÚ pro přechodné období zavádění změn normy ISO 9001:2008 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje/linka Praha Věc: Strategie EZÚ pro přechodné období zavádění změn normy ISO 9001:2008 Vážení přátelé, ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) a IAF (Mezinárodní

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 53 Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 53 Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H : 167. Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů 168. Zákon, kterým se

Více

P r o g r a m č i n n o s t i. Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem.

P r o g r a m č i n n o s t i. Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem. P r o g r a m č i n n o s t i Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem na rok 2015 prosinec 2014 Program činnosti tvoří souhrn úkolů, které jsou zařazeny

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci po vstupu České republiky do Evropské unie

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci po vstupu České republiky do Evropské unie Bezpečnost a ochrana zdraví při práci po vstupu České republiky do Evropské unie 1/Cíle Cíle Evropské unie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vycházejí z globální strategie podporující dosažení

Více

Tripartitní deklarace zásad o nadnárodních podnicích a sociální politice

Tripartitní deklarace zásad o nadnárodních podnicích a sociální politice Pracovní překlad Tripartitní deklarace zásad o nadnárodních podnicích a sociální politice přijatá Správní radou Mezinárodního úřadu práce na jejím 204. zasedání (Ženeva, listopad 1977) ve znění úprav z

Více

Systém managementu jakosti ISO 9001

Systém managementu jakosti ISO 9001 Systém managementu jakosti ISO 9001 Požadavky na QMS Organizace potřebují prokázat: schopnost trvale poskytovat produkt produkt splňuje požadavky zákazníka a příslušné předpisy zvyšování spokojenosti zákazníka

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. AUDITOR BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI. CS systémy managementu organizací verze 2, 8.2, b) 1.

Gradua-CEGOS, s.r.o. AUDITOR BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI. CS systémy managementu organizací verze 2, 8.2, b) 1. Gradua-CEGOS, s.r.o. Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH

Více

Právní záruky ve veřejné správě. K. Frumarová

Právní záruky ve veřejné správě. K. Frumarová Právní záruky ve veřejné správě K. Frumarová Právními zárukami largo sensu: úkony příslušných státních orgánů, způsobilé zabezpečit jednak tvorbu práva, jednak jeho realizaci. Právními zárukami v širším

Více

Konsolidovaný statut útvaru interního auditu a nesrovnalostí

Konsolidovaný statut útvaru interního auditu a nesrovnalostí Konsolidovaný statut útvaru interního auditu a nesrovnalostí Verze 2.0 Revize č. 1 platná od 1. 10. 2011 Rev. č. Platná od Předmět revize Zpracoval Zrevidoval Schválil 1 1. 10. 2011 Komplexní aktualizace

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SLUŽBÁCH CERTIFIKAČNÍHO ORGÁNU PRO SYSTÉMY MANAGEMENTU

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SLUŽBÁCH CERTIFIKAČNÍHO ORGÁNU PRO SYSTÉMY MANAGEMENTU ZÁKLADNÍ INFORMACE O SLUŽBÁCH CERTIFIKAČNÍHO ORGÁNU PRO SYSTÉMY MANAGEMENTU Únor 2014 1 1. Úvod Certifikační orgán pro systémy managementu získal svou první akreditaci v roce 1996, v současné právní podobě

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.11.2013 COM(2013) 762 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise {SWD(2013) 445 final} {SWD(2013) 446 final}

Více

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1005/2009 ze dne 16. září 2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1005/2009 ze dne 16. září 2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu 31.10.2009 Úřední věstník Evropské unie L 286/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1005/2009

Více

ISO 50001 Systém managementu hospodaření s energií

ISO 50001 Systém managementu hospodaření s energií Systém managementu hospodaření s energií Snižte náklady na energii a získejte konkurenční výhodu. TÜV SÜD Přehled 1 Skupina TÜV SÜD 2 Řešení služeb v oblasti managementu 3 Přehled 4 Integrace se systémy

Více

22/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv

22/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv 22/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých

Více

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie Čl. 1, odst. 1, písm. a) Čl. 1, odst. 1, písm. b) Čl. 1, odst. 1, písm. c) Čl. 1, odst. 2, písm. a), bod 1. odst., Směrnice 2011/92/EU se mění takto: 1) Článek 1 se mění takto: a) v odstavci 2 se doplňuje

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze k 3. 12. 2009 M I NISTERSTVO ŽIVOTNÍ HO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOT NÍ HO PROSTŘEDÍ FOND SOUDRŽNOSTI / EVROPSKÝ

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004. ze dne 29. dubna 2004. o hygieně potravin

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004. ze dne 29. dubna 2004. o hygieně potravin NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin REGULATION (EC) No 852/2004 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 29 April 2004 on the hygiene

Více

Popis procesu Příručka kvality Číslo_Verze Vlastník procesu: Platnost od: Schválila: dokumentu PMK 18.09.2015 Ředitelka školy PK_04.

Popis procesu Příručka kvality Číslo_Verze Vlastník procesu: Platnost od: Schválila: dokumentu PMK 18.09.2015 Ředitelka školy PK_04. Příručka kvality Střední škola a Vyšší odborná škola Liberec Příručka kvality 1/16 Obsah: 1 Úvod... 5 1.1 Základní informace o škole... 5 1.2 Předmětem certifikace dle ČSN EN ISO 9001:2009 je:... 5 Vzdělávání...

Více

Program kontrolních akcí OIP na rok 2006

Program kontrolních akcí OIP na rok 2006 Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni Program kontrolních akcí OIP na rok 2006 O b s a h : 1. Úvodní informace 2. Seznam úkolů 3. Úkoly programu činnosti listopad

Více

Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSAS 18001)

Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSAS 18001) Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při Petr Misák Ústav stavebního zkušebnictví VUT FAST v Brně misak.p@fce.vutbr.cz www.fce.vutbr.cz/szk Co to vlastně je? Je to nejmladší v řadě normovaných systémů

Více

ČSN ISO/IEC 27001 P D. Informační technologie - Bezpečnostní techniky Systémy managementu bezpečnosti informací - Požadavky. Struktura normy ISO 27001

ČSN ISO/IEC 27001 P D. Informační technologie - Bezpečnostní techniky Systémy managementu bezpečnosti informací - Požadavky. Struktura normy ISO 27001 ČSN ISO/IEC 27001 Informační technologie - Bezpečnostní techniky Systémy managementu bezpečnosti informací - Požadavky Představení normy ISO/IEC 27001 a norem souvisejících - Současný stav ISO/IEC 27001:2005

Více

Program Bezpečný podnik

Program Bezpečný podnik Program Bezpečný podnik Cílem státní politiky v oblasti péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci je v prostředí EU trvale zvyšovat celkovou úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního

Více

Obecné pokyny k operativní činnosti kolegií

Obecné pokyny k operativní činnosti kolegií EIOPA-BoS-14/146 CS Obecné pokyny k operativní činnosti kolegií EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Více

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1. Program výzkumu a vývoje v roce 2007

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1. Program výzkumu a vývoje v roce 2007 Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1 Program výzkumu a vývoje v roce 2007 Praha, 2007 1 Obsah: 1. PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE V ROCE 2007 3 1.1 Úvod 3 1.2 Souvislosti a

Více

Rozesláno dne 15. února 2016 Částka 1 OBSAH:

Rozesláno dne 15. února 2016 Částka 1 OBSAH: VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2016 Rozesláno dne 15. února 2016 Částka 1 OBSAH: 1. Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcí Lány a městem Chotěboř extranet.kr-vysocina.cz/vestnik/2016/001.pdf 2. Veřejnoprávní

Více

Spotřebitelský řetězec lesních produktů Požadavky

Spotřebitelský řetězec lesních produktů Požadavky ČESKÝ SYSTÉM CERTIFIKACE LESŮ Spotřebitelský řetězec lesních produktů Požadavky CFCS 1004:2005 duben 2005 Platí od 1.5.2005 Chain-of-Custody of Forest Based Product - Requirements La chaîne de contrôle

Více

INFORMACE O SYSTÉMU KONTROL VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A PŘI ČERPÁNÍ VEŘEJNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

INFORMACE O SYSTÉMU KONTROL VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A PŘI ČERPÁNÍ VEŘEJNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Příloha k PID: MFCR6XXMFJ Č. j.: MF-1062/2016/10-3 Počet stran 15 INFORMACE O SYSTÉMU KONTROL VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A PŘI ČERPÁNÍ VEŘEJNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Tento materiál byl připraven na základě usnesení

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 VI/2 Rozvoj finanční

Více

406/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 25. října 2000. o hospodaření energií ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět zákona

406/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 25. října 2000. o hospodaření energií ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět zákona 406/2000 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií Změna: 359/2003 Sb. Změna: 694/2004 Sb. Změna: 180/2005 Sb. Změna: 177/2006 Sb. Změna: 214/2006 Sb. Změna: 574/2006 Sb. Změna: 177/2006 Sb.

Více

P r o g r a m č i n n o s t i. OIP v PLZNI. na rok 2013

P r o g r a m č i n n o s t i. OIP v PLZNI. na rok 2013 OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj P r o g r a m č i n n o s t i OIP v PLZNI na rok 2013 prosinec 2012 O b s a h : 1. Struktura programu činnosti 2. Seznam úkolů 3. Úkoly programu

Více

DOPORUČENÍ. DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 24. září 2013 o auditech a posouzeních prováděných oznámenými subjekty v oblasti zdravotnických prostředků

DOPORUČENÍ. DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 24. září 2013 o auditech a posouzeních prováděných oznámenými subjekty v oblasti zdravotnických prostředků 25.9.2013 Úřední věstník Evropské unie L 253/27 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 24. září 2013 o auditech a posouzeních prováděných oznámenými subjekty v oblasti zdravotnických prostředků (Text s významem

Více

ZÁKON č. 406/2000 Sb.

ZÁKON č. 406/2000 Sb. ZÁKON č. 406/2000 Sb. ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií ČÁST PRVNÍ ( 1-14) HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ( 1-2) 1- Předmět zákona Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1 (dále

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu

Výzva k předkládání žádostí o podporu Výzva k předkládání žádostí o podporu Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace projektů ESF sociální začleňování vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu

Více

Mgr. Darja Filipová PharmDr. Vladimír Holub Ing. Petr Koška, MBA

Mgr. Darja Filipová PharmDr. Vladimír Holub Ing. Petr Koška, MBA PŘÍRUČKA KVALITY PRO NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNU Zpracoval: Přezkoumal: Schválil: Mgr. Darja Filipová PharmDr. Vladimír Holub Ing. Petr Koška, MBA Představitel managementu pro kvalitu Vedoucí lékárník Ředitel FN

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

SIMPROKIM METODIKA PRO ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ K IZOVÉHO MANAGEMENTU

SIMPROKIM METODIKA PRO ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ K IZOVÉHO MANAGEMENTU SIMPROKIM METODIKA PRO ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ K IZOVÉHO MANAGEMENTU SIMPROKIM Metodika pro školení pracovníků krizového managementu Kolektiv autorů Ostrava, 2014 Autorský kolektiv: doc. Ing. Vilém Adamec,

Více

METODIKA PRO ZPRACOVÁNÍ PRACOVNÍCH POSTUPŮ

METODIKA PRO ZPRACOVÁNÍ PRACOVNÍCH POSTUPŮ O D B O R N Á K O M I S E B O Z P a P O METODIKA PRO ZPRACOVÁNÍ PRACOVNÍCH POSTUPŮ Autoři: Ing. Jiří Pelikán Ludmila Chromá OBSAH PŘEDMLUVA... 1 A. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ PRACOVNÍCH POSTUPŮ... 1 A1. POŽADAVKY

Více

Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje

Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje Ing. Pavel Novák s.r.o. Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje Závazná část červen 2015 Zadavatel: Karlovarský kraj, Závodní 353, 360 06 Karlovy Vary Zhotovitel: Ing. Pavel Novák, s.r.o. Osadní

Více

PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER BOZP AUDITOR BOZP

PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER BOZP AUDITOR BOZP Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 INFORMAČNÍ

Více

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ RADA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ 1. Úvod Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015

Více

Zásady managementu jakosti

Zásady managementu jakosti Asociace pro rozvoj regionů o.s. a Tomek, s.r.o. Osnova přednášky: MANAGEMENT KVALITY A SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI V POTRAVINÁŘSKÉ VÝROBĚ 1) Systém řízení jakosti obecně 2) Management kvality v potravinářském

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Štrasburk 11. března 2008 (OR. en) 2005/0191 (COD) LEX 888 PE-CONS 3601/x/08 REV x AVIATION 9 CODEC 30 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O SPOLEČNÝCH PRAVIDLECH

Více

Vzdělávací cíl. Objasnit proces akvizice a jeho význam a úlohu v činnosti subjektu veřejné správy.

Vzdělávací cíl. Objasnit proces akvizice a jeho význam a úlohu v činnosti subjektu veřejné správy. Fakulta vojenského leadershipu Katedra ekonomie Investice a akvizice Téma 2: Proces akvizice - jeho úloha a postavení v životním cyklu systému Brno 2014 Pavel Vyleťal Ing. Pavel Vyleťal, Ph.D. Operační

Více

PRINCIPY A KRITÉRIA FSC (Forest Stewardship Council) CERTIFIKACE

PRINCIPY A KRITÉRIA FSC (Forest Stewardship Council) CERTIFIKACE PRINCIPY A KRITÉRIA FSC (Forest Stewardship Council) CERTIFIKACE A. Vstupní informace Principy a kritéria FSC se týkají všech lesů tropických, lesů mírného pásma i lesů boreálních. Velká část principů

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Rámcový rezortní interní protikorupční program

Rámcový rezortní interní protikorupční program III. Rámcový rezortní interní protikorupční program Ministerstvům a dalším ústředním správním úřadům je předkládána osnova představující minimální rámec rezortního interního protikorupčního programu. Její

Více

Školení bezpečnosti práce a požární ochrany

Školení bezpečnosti práce a požární ochrany Ing. Milan Tomeček, Ing. Jaromír Jaroš a kolektiv autorů Školení bezpečnosti práce a požární ochrany XXIX. aktualizace a doplňky - leden 2011 přijmout? Jaké je postavení zaměstnanců vůči pracovnímu právu

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc + 420 588 441 111, e-mail: fn@fnol.cz. Požární ochrana

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc + 420 588 441 111, e-mail: fn@fnol.cz. Požární ochrana FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc + 420 588 441 111, e-mail: fn@fnol.cz SMĚRNICE č. Sm-K003 Požární ochrana 2. vydání ze dne: 1. 12. 2003 Skartační znak: A Účinnost od: 4. 12.

Více

Systém řízení energetického hospodářství

Systém řízení energetického hospodářství Systém řízení energetického hospodářství Návrh kroků a opatření vedoucích k zavedení energetického managementu Projekt je zaměřený na zavedení energetického managementu pro potřeby města Pardubice V Pardubicích

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Univerzity obrany pro rok 2016

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Univerzity obrany pro rok 2016 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Univerzity obrany pro rok 2016 Brno 2015 Úvod Univerzita obrany (dále jen UO) k naplnění potřeb

Více

VOJENSKÁ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2002

VOJENSKÁ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2002 VOJENSKÁ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2002 Obsah A. ÚVOD 2 B. HODNOCENÍ BEZPEČNOSTNÍ SITUACE 3 C. POSLÁNÍ A ÚKOLY OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY 5 D. STRATEGIE VOJENSKÉ OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY 8 E.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 GABRIELA HESKE

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 GABRIELA HESKE VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 GABRIELA HESKE VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PODNIKOVÁ EKONOMIKA Vysoká škola ekonomie a

Více

ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY

ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY Ing. arch. Vladimír Dujka 20. Celostátní konference o územním plánování a stavebním řádu Ostrava, 5. 6. listopad 2015 OBSAH PREZENTACE I. Legislativní a strategická východiska pro

Více

Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci. Předmět RJS. TU v Liberci

Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci. Předmět RJS. TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Řízení kvality Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci Předmět RJS Technická

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 11/2012 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR S THESIS AUTHOR SUPERVISOR

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR S THESIS AUTHOR SUPERVISOR Bezpečnost práce jako součást integrovaného systému řízení stavebního podniku Safety at work as part of an integrated management system of construction company BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR S THESIS AUTOR

Více

www.zzslk.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace

www.zzslk.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK www.zzslk.cz Husova 976/37 I 460 01 Liberec 1 tel.: +420 485 218 511 I GSM: +420 606 651 125 e-mail: sekretariat@zzslk.cz

Více

EURO CERT CZ, a.s. Pravidla procesu hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče (SD 15)

EURO CERT CZ, a.s. Pravidla procesu hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče (SD 15) Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu bezpečí lůžkové zdravotní péče () Datum platnosti: 1.12.2014 Výtisk číslo: 1 Funkce Jméno Datum Podpis Zpracoval: ZMK Ing.Monika Becková 24.11.2014

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Krnov

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Krnov Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Krnov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Aktualizace strategie financování požadavků na čištění městských odpadních vod

Aktualizace strategie financování požadavků na čištění městských odpadních vod III. Aktualizace strategie financování požadavků na čištění městských odpadních vod 1. Úvod Vláda České republiky (dále jen ČR ) v rámci projednávání materiálu Aktualizace strategie financování implementace

Více

Bezpečnost práce s přenosnými řetězovými pilami a křovinořezy

Bezpečnost práce s přenosnými řetězovými pilami a křovinořezy SPRÁVNÁ PRAXE PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 24 Bezpečnost práce s přenosnými řetězovými pilami a křovinořezy Obsah 1 Úvod 2 2 Zásady pro zajištění bezpečnosti a ochrany

Více

EMS - Systém environmentálního managementu. Jiří Vavřínek CENIA

EMS - Systém environmentálního managementu. Jiří Vavřínek CENIA EMS - Systém environmentálního managementu Jiří Vavřínek CENIA Osnova Použití normy a přínosy Demingůvcyklus (PDCA) Hlavní principy a prvky EMS / ISO 14001 Zainteresované strany Požadavky na management/ekology

Více

Zadávací dokumentace. Protipovodňová opatření obcí Novojičínska

Zadávací dokumentace. Protipovodňová opatření obcí Novojičínska Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávku zadávanou formou otevřeného řízení, v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory - Operační program Životní prostředí a

Více

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více

a obcí, práva a povinnosti, návrh nového

a obcí, práva a povinnosti, návrh nového Veřejné zakázky z pohledu starostů měst a obcí, práva a povinnosti, návrh nového zákona o zadávání veřejných zakázek Regionservis s.r.o., dne 19. 11. 2015 JUDr. Michaela Poremská, Ph.D., LLM Kontakt: tel.:

Více

(Text s významem pro EHP) (2014/286/EU)

(Text s významem pro EHP) (2014/286/EU) 17.5.2014 L 147/71 ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI ze dne 10. března 2014, kterým se stanoví kritéria a podmínky, jež musí splnit evropské referenční sítě a poskytovatelé zdravotní péče, kteří

Více

24. MANAGEMENT ORGANIZAČNÍHO ROZVOJE

24. MANAGEMENT ORGANIZAČNÍHO ROZVOJE 24. MANAGEMENT ORGANIZAČNÍHO ROZVOJE plánovitý a nepřetržitý cílově orientovaný proces přeměn organizace proces vytváření předpokladů pro budoucí úspěšný rozvoj organizace je prioritním úkolem vrcholového

Více

Interní protikorupční program Národní lékařské knihovny

Interní protikorupční program Národní lékařské knihovny Interní protikorupční program Národní lékařské knihovny Úvod Interní protikorupční program NLK (dále IPPNLK) je zpracován na základě rezortního interního protikorupčního programu, který je zpracován na

Více

ZÁKON. ze dne 2013. o řídicím a kontrolním systému ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o řídicím a kontrolním systému) ČÁST PRVNÍ

ZÁKON. ze dne 2013. o řídicím a kontrolním systému ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o řídicím a kontrolním systému) ČÁST PRVNÍ III. ZÁKON ze dne 2013 o řídicím a kontrolním systému ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o řídicím a kontrolním systému) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Spotřebitelský řetězec lesních produktů požadavky

Spotřebitelský řetězec lesních produktů požadavky TECHNICKÝ DOKUMENT CFCS CFCS 2002:2013 15. 8. 2013 Spotřebitelský řetězec lesních produktů požadavky PEFC Česká republika Bělohorská 274/9 169 00 Praha 6 Tel: +420 220 517 137 E-mail: info@pefc.cz, web:

Více

PŘÍRUČKA KVALITY MĚSTSKÉHO ÚŘADU OTROKOVICE ---------------------------------

PŘÍRUČKA KVALITY MĚSTSKÉHO ÚŘADU OTROKOVICE --------------------------------- PŘÍRUČKA KVALITY MĚSTSKÉHO ÚŘADU OTROKOVICE --------------------------------- Tato má pro veřejnost informativní charakter a odkazy v ní uvedené slouţí pro práci zaměstnanců MěÚ. kopírován, upravován nebo

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 160 Rozeslána dne 28. prosince 2015 Cena Kč 230, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 160 Rozeslána dne 28. prosince 2015 Cena Kč 230, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 160 Rozeslána dne 28. prosince 2015 Cena Kč 230, O B S A H : 374. Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu 375. Zákon, kterým se mění

Více

2004R0852 CS 20.04.2009 002.001 1. B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin

2004R0852 CS 20.04.2009 002.001 1. B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin 2004R0852 CS 20.04.2009 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004

Více

POŽADAVKY NORMY ISO 9001

POŽADAVKY NORMY ISO 9001 Kapitola Název Obsah - musí MUSÍ MŮŽE NESMÍ Záznam POČET Dokumentovaný postup Obecné požadavky staus národní normy 1 Předmluva požadavek organizacím, které musí dodržovat evropské směrnice 2 1 0.2 Procesní

Více

16/3.1.1 PŘÍKLAD ŘÍZENÍ NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ

16/3.1.1 PŘÍKLAD ŘÍZENÍ NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ MANAGEMENT PROCESŮ část 16, díl 3, kapitola 1.1, str. 1 16/3.1.1 PŘÍKLAD ŘÍZENÍ NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ Vzhledem k tomu, že je vhodné (v případě ISO povinné) pro tuto oblast vytvořit dokumentovaný postup,

Více

POH ČR 2015-2024. Kabinet odpadů. 29. května 2014. Ing. Gabriela Bulková Ministerstvo životního prostředí

POH ČR 2015-2024. Kabinet odpadů. 29. května 2014. Ing. Gabriela Bulková Ministerstvo životního prostředí POH ČR 2015-2024 Kabinet odpadů 29. května 2014 Ing. Gabriela Bulková Ministerstvo životního prostředí Příprava POH ČR MŽP návrh nového POH ČR na další 10 leté období (2015-2024) Nástroj pro řízení OH

Více

GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1. V Praze dne 29. dubna 2014 Č. j.: 19086/14/7000-01200

GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1. V Praze dne 29. dubna 2014 Č. j.: 19086/14/7000-01200 GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 V Praze dne 29. dubna 2014 Č. j.: 19086/14/7000-01200 I N T E R N Í P R O T I K O R U P Č N Í P R O G R A M Finanční správy České republiky

Více