Politika ISŘ. Je-li tento dokument vytištěn, stává se neřízeným. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou R-GŘ-04

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Politika ISŘ. Je-li tento dokument vytištěn, stává se neřízeným. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou R-GŘ-04"

Transkript

1 MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou R-GŘ-04 A Politika ISŘ 15. Ing. Otakar Krejsa v. r. 18. listopadu 2016 Ing. Milan Hořák v. r. Ing. Stanislav Bruna v. r. - organizační změny - doplnění o Politiku TP odpovědnosti a Politiku ISMS ve vztahu k ZKB - změna zák. 418/2011 Sb. na 183/2016 Sb. Ing. Otakar Krejsa v. r. Lenka Šloserová v. r. 0 1/10

2 R-GŘ Obsah 1 Obsah Účel Rozsah působnosti Použité pojmy a zkratky Popis činnosti Vyhlášení politiky ISŘ - kvality, ochrany životního prostředí, informační bezpečnosti a ochrany kritické infrastruktury, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hospodaření s energií Vyhlášení politiky a zásad PZH Vyhlášení politiky trestní odpovědnosti společnosti Zveřejnění politiky a zásad Odpovědnosti a pravomoci Související dokumenty Závěrečná ustanovení Seznam příloh... 9 Příloha č. 1 Rozdělovník... 10

3 R-GŘ Účel Tímto rozhodnutím se vyhlašuje politika ISŘ kvality, ochrany životního prostředí, bezpečnosti informací, trestní odpovědnosti společnosti, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hospodaření s energií MERO ČR, a.s., v souladu s články 5.3 ČSN EN ISO 9001:2009, 4.2 ČSN EN ISO 14001:2005, 5.2 ČSN ISO/IEC 27001:2014, 4.2 ČSN OHSAS 18001:2008 a 4.3 ČSN EN ISO 50001:2012. Dále se tímto rozhodnutím vyhlašuje politika a zásady PZH dle zákona č. 224/2015 Sb., v platném znění. 3 Rozsah působnosti Rozhodnutí je platné a závazné pro členy představenstva a všechny zaměstnance MERO ČR, a.s., a zaměstnance externích společností. 4 Použité pojmy a zkratky Integrovaný systém řízení (ISŘ) je tvořen systémy managementu kvality, environmentálního managementu, systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bezpečnostním programem a systémem managementu bezpečnosti informací a systémem ochrany kritické infrastruktury. Systém managementu kvality je tou součástí managementu organizace, která je zaměřena na dosahování výsledků ve vztahu k cílům kvality, vedoucí k uspokojení odpovídajících potřeb, očekávání a požadavků zainteresovaných stran (zákazníci, dodavatelé, členové představenstva, zaměstnanci, vlastníci). Systém environmentálního managementu (EMS) je část celkového systému managementu, použitá k vyvíjení a zavedení environmentální politiky a k řízení environmentálních aspektů. Systém managementu bezpečnosti informací (ISMS) je tou částí managementu organizace, která je zaměřena na poznávání a řízení rizik spojených s bezpečností informací. Systém zahrnuje postupy a principy vedoucí k zachování dostupnosti (zda jsou informace dostupné v případě potřeby), důvěrnosti (zda mají k informacím přístup pouze oprávněné osoby) a integrity (zda nejsou informace měněny nebo mazány neautorizovaným způsobem) informací ve fyzické i elektronické podobě. Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SMBOZP) je část celkového systému managementu, která zahrnuje organizační strukturu, plánovací činnost, povinnosti, praktiky, postupy, procesy, zdroje pro vývoj, zavedení, naplňování, přezkoumávání a udržování politiky BOZP a tím přispívá k omezení rizik, která jsou spojena s činností organizace. Systém managementu hospodaření s energií (EnMS) je soubor vzájemně propojených nebo působících prvků, na základě kterých je vytvářena energetická politika, cíle a procesy a postupy k dosahování těchto cílů. Politika trestní odpovědnosti společnosti je ta část celkového systému managementu, která byla zpracována v souladu s požadavkem zákona č. 183/2016 Sb., ve znění zákona č. 105/2013 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim s cílem snížení rizika vzniku trestněprávní odpovědnosti společnosti. Bezpečnostní program je ta část celkového systému managementu, která byla zpracována v souladu s požadavkem zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými chemickými látkami a chemickými směsmi a prováděcími vyhláškami k tomuto zákonu. Kritickou infrastrukturou je prvek kritické infrastruktury nebo systém prvků kritické infrastruktury. Narušení jeho funkce by mělo závažný dopad na bezpečnost státu, zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, zdraví osob nebo ekonomiku státu. Prvkem kritické infrastruktury je zejména stavba, zařízení, prostředek nebo veřejná infrastruktura, určené podle průřezových a odvětvových kritérií a který byl určen vládou, je-li provozovatelem organizační složka státu, nebo byl určen opatřením obecné povahy. Požadavek je potřeba nebo očekávání, které jsou stanoveny, obecně se předpokládají nebo jsou závazné (ČSN EN ISO 9000). Požadavky jsou mimo jiné stanoveny normami a právními předpisy vztahujícími se k jednotlivým částem ISŘ. Prevence závažných havárií (PZH) jsou organizační a technická opatření nebo činnosti, jejichž cílem je předejít závažné havárii a vytvořit podmínky pro zajištění opatření na zmírnění dopadů možné závažné havárie a havarijní připravenosti. Představitel vedení pro ISŘ je jmenován rozhodnutím GŘ a je odpovědný za implementaci a udržování ISŘ. GŘ nebo generální ředitel člen představenstva, s jehož funkcí je spojen výkon funkce generálního ředitele. FŘ nebo finanční řízení PTŘ nebo provozně-technický ředitel člen představenstva, s jehož funkcí je spojen výkon funkce provozně-technického ředitele.

4 R-GŘ ŘOS nebo ředitel pro obchod a správu společnosti člen představenstva, s jehož funkcí je spojen výkon funkce ředitele pro obchod a správu společnosti. Vedoucí představitelé GŘ, PTŘ, ŘOS Bezpečnostní fórum je složeno z bezpečnostního manažera, bezpečnostního správce, manažera kontinuity a dalších členů; je odpovědné za řízení bezpečnosti informací. Členy bezpečnostního fóra jmenuje a odvolává generální ředitel společnosti. 5 Popis činnosti 5.1 Vyhlášení politiky ISŘ - kvality, ochrany životního prostředí, informační bezpečnosti a ochrany kritické infrastruktury, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hospodaření s energií Politika ISŘ v oblasti kvality, ochrany životního prostředí, informační bezpečnosti, bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a hospodaření s energií MERO ČR, a.s. je jedinou ropovodnou společností v České republice. Dopravuje ropu ropovody Družba a IKL a provozuje centrální tankoviště pro skladování státních hmotných rezerv ropy. MERO ČR, a.s. a její dceřiná společnost MERO Germany AG, jsou společnosti, které se snaží maximálně uspokojovat své zákazníky, a proto se rozhodly, jako součást integrovaného systému řízení společnosti, splnit také veškeré požadavky normy ISO MERO ČR, a.s. a její dceřiná společnost MERO Germany AG, považují ochranu životního prostředí za přirozenou součást všech svých podnikatelských aktivit. Pro zvýraznění tohoto svého přístupu byl zaveden systém environmentálního managementu podle normy ISO MERO ČR, a.s. a její dceřiná společnost MERO Germany AG, rozumí pod pojmem bezpečnost informací proces zajišťování ochrany informací na potřebné úrovni z hlediska zachování jejich důvěrnosti, dostupnosti a integrity v souladu s mezinárodními normami a platnou legislativou. Proto společnost integrovala do systému řízení také požadavky normy ISO/IEC MERO ČR, a.s. a její dceřiná společnost MERO Germany AG zajišťuje provoz dvou kritických informačních infrastruktur ve smyslu zák. 181/2014 Sb. Proto ve shodě s tímto zákonem postupně implementuje veškerá organizační a technická opatření tímto zákonem a příslušnými vyhláškami vyžadovaná. Vydáním politiky ISŘ, na kterou přímo navazují Cíle v oblasti bezpečnosti informací, MERO ČR, a.s. deklaruje snahu o zabezpečení všech důležitých obchodních a osobních informací společnosti stejně jako informací zákazníků, dodavatelů či ostatních smluvních třetích stran. Ve snaze poznat a řídit rizika související s bezpečností informací, kterým je MERO ČR, a.s. vystavena, byl nastaven kontinuální proces, při kterém jsou identifikovaná rizika zvládána implementací přiměřených bezpečnostních opatření. V rámci tohoto procesu dochází také ke zjištění a prošetření veškerých bezpečnostních slabin a narušení bezpečnosti informací. MERO ČR, a.s. prostřednictvím pravidelných auditů a přezkoumání monitoruje úroveň bezpečnosti informací, vyhodnocuje efektivitu zavedených opatření a propracovaným systémem nápravných a preventivních opatření systém managementu bezpečnosti informací neustále zlepšuje. Na základě požadavků na zachování dostupnosti, důvěrnosti a integrity informací MERO ČR, a.s. ustavila Bezpečnostní fórum jako vrcholový orgán řízení bezpečnosti informací dle ČSN ISO/IEC 27001:2014 v rámci ISŘ. MERO ČR, a.s. a její dceřiná společnost MERO Germany AG dbají v maximální míře na bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci. Stejnou pozornost věnují i bezpečnosti okolí svých zařízení v rámci prevence závažných havárií a ochrany kritické infrastruktury. Proto i tuto část své činnosti se společnosti rozhodly integrovat do svého systému řízení, a to splněním požadavků BS OHSAS 18001, zákona č. 224/2015 Sb., resp. Směrnice Rady 96/82/ES v platném znění, zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení v platném znění. MERO ČR, a.s. považuje efektivní užití energie a snižování energetické náročnosti za nezbytnou součást všech realizovaných činností. S ohledem na tuto prioritu byl zaveden systém managementu hospodaření s energií podle normy ISO

5 R-GŘ Proto společnost prohlašuje, že: 1. Spokojenost zákazníka je prioritou ve všech jejích činnostech. 2. Trvalé dodržování příslušných právních požadavků pro ochranu životního prostředí ČR, popř. SRN, právě tak jako požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, požadavků týkajících se bezpečnosti informací a požadavků v oblasti hospodaření s energií, považuje za samozřejmý a minimální standard. 3. Činnosti jsou zaměřeny na vylepšování prevence ve vztahu k negativnímu ovlivnění životního prostředí a prevence nehod; společnost bude využívat optimální, dostupné, technické a organizační prostředky pro předcházení poškození životního prostředí, zdraví zaměstnanců a veřejnosti. 4. Bude pravidelně prověřovat a vyhodnocovat svůj integrovaný systém řízení; k tomuto účelu stanovuje měřitelné cíle, kompetence a zdroje. 5. Bude identifikací a řízením rizik a dostupnými technickými i organizačními prostředky předcházet vzniku nehod, havárií, narušení bezpečnosti informací a prvků kritické infrastruktury; zajištěním účinné prevence, rychlou a správnou reakcí bude usilovat o minimalizaci jejich případných následků. 6. Bude usilovat o efektivní využití energetických zdrojů a snižování energetické náročnosti všech svých procesů; v souladu s tímto závazkem bude podporovat nákup energeticky úsporných produktů a služeb. 7. Bude vzdělávat a motivovat všechny své zaměstnance i partnery, aby zásady této politiky a na ni navazující cíle přijali za cíle svého snažení. 8. Bude pravidelně informovat všechny zainteresované strany o změnách a přístupech při naplňování stanovené politiky ISŘ. 9. Implementuje opatření k optimalizaci využití zdrojů pro všechny oblasti činnosti, zejména údržbu, havarijní připravenost, ochranu informací, ochranu prvků kritické infrastruktury, péči o životní prostředí a ochranu zdraví. 10. Podporuje trvalé zlepšování systémů řízení ve smyslu dosažení podnikatelské výjimečnosti ve všech oblastech své činnosti a ve všech oblastech řízení. listopad 2016 Ing. Stanislav Bruna předseda představenstva a generální ředitel

6 R-GŘ Vyhlášení politiky a zásad PZH Vyhlašuji politiku a zásady PZH MERO ČR, a.s., v následujícím znění: Politika prevence závažné havárie MERO ČR, a. s. MERO ČR, a.s. se zavazuje, že v oblasti prevence závažných havárií (PZH) dosáhne takové úrovně systému řízení, že její činnosti budou mít minimální vliv na život a zdraví zaměstnanců, obyvatel v okolí, majetek, životní prostředí a bude dodržovat příslušné legislativní předpisy. Naplnění tohoto závazku bude dosaženo aktivním uplatňováním integrovaného systému řízení (ISŘ). Základní povinností členů představenstva a všech zaměstnanců společnosti i zaměstnanců externích firem je prevence vzniku havárie, omezování rizik a likvidace následků havarijní situace. Bezpečnost a prevence závažných havárií je nedílnou součástí odpovědnosti všech stupňů vedení. V rámci procesu trvalého zlepšování jsou do této činnosti zapojeni členové představenstva a všichni zaměstnanci. MERO ČR, a.s. aktivně komunikuje o rizicích se všemi zainteresovanými stranami. Systém řízení prevence závažných havárií je dokumentován, vyhodnocován za pomoci měřitelných cílů a úkolů a následně revidován v rámci ISŘ. Tím je zajištěno jeho trvalé zlepšování a zvyšování bezpečnosti a havarijní připravenosti MERO ČR, a.s. Zásady prevence závažné havárie MERO ČR, a.s. Systém řízení bezpečnosti Pro naplňování své politiky PZH si společnost vytyčuje cíle PZH, které jsou součástí cílů ISŘ. V rámci analýzy procesů je prováděno posouzení a řízení rizik a to v souladu s legislativními požadavky. Pro dosažení stanovených cílů je vytvořena optimální organizační struktura, jsou vyčleněny finanční, materiální a lidské zdroje. V rámci ISŘ jsou identifikována a řízena rizika jednotlivých procesů. Výstupem analýzy je registr činností. Rizika vzniku závažných havárií jsou identifikována, vyhodnocována a řízena přijímáním vhodných technických a organizačních opatření. Organizace PZH Veškeré činnosti uvnitř společnosti jsou vykonávány v souladu s legislativními požadavky a interními řídicími dokumenty ISŘ. Pro systém PZH jsou v rámci organizační struktury stanoveny povinnosti a odpovědnosti jednotlivých zaměstnanců. Prosazování politiky PZH je nedílnou součástí odpovědnosti členů představenstva a všech zaměstnanců společnosti. Členové představenstva a všichni zaměstnanci společnosti jsou seznámeni s politikou, cíli, programy a přidělenými úkoly. Dle svého funkčního zařazení jsou pravidelně a prokazatelně proškolováni. Členové představenstva a všichni zaměstnanci jsou zapojeni do rozhodování o otázkách bezpečnosti a PZH. Do systému řízení PZH jsou zahrnuty i externí firmy, které mají vliv na PZH. MERO ČR, a.s. aktivně komunikuje se všemi zainteresovanými stranami. Řízení provozu Pro jednotlivé činnosti jsou zpracovány řídicí dokumenty zajišťující jejich bezpečné provádění. Řídicí dokumenty jsou navrhovány a pravidelně přezkoumávány odpovědnými osobami za spoluúčasti zaměstnanců. Revize a kontrola všech zařízení je prováděna dle Generálního inspekčního plánu. Dodavatelé jsou posuzováni a vybíráni mimo jiné i z pohledu schopnosti dodržovat pravidla bezpečnosti, jejichž nedílnou součástí je princip prevence a připravenosti na havárii.

7 R-GŘ Řízení změn V rámci ISŘ jsou zpracovány, přijaty a zavedeny bezpečné postupy pro plánování a provádění změn stávajících provozních celků a zařízení. Veškeré změny se posuzují z hlediska jejich vlivu na bezpečnost provozu, ochranu životního prostředí, majetek a z hlediska jejich shody s legislativními požadavky. Havarijní plánování Pro jednotlivé provozní celky jsou zpracovány havarijní plány, jsou vyčleněny příslušné zdroje finanční, personální a materiální. Havarijní plány jsou pravidelně aktualizovány, revidovány a prověřovány v rámci cvičení IZS. Členové představenstva a zaměstnanci jsou pravidelně seznamováni s aktualizovanými havarijními plány a jejich připravenost je ověřována (např. nácvik evakuace). Sledování plnění programu PZH Plnění cílů a programů PZH je pravidelně ověřováno a vyhodnocováno vedením společnosti. V případě neplnění jsou přijímána příslušná nápravná nebo preventivní opatření. Kontrola a audit Systém PZH je periodicky a systematicky prověřován v rámci interních auditů ISŘ. Pravidelně jsou prováděny kontroly dodržování pravidel BP, PO a ochrany ŽP, a to příslušnými specialisty, členy představenstva a vedoucími zaměstnanci. Výsledky, poznatky a doporučení z auditů a kontrol jsou zapracovány do ISŘ. Celý systém ISŘ je pravidelně ověřován a přezkoumáván vedením společnosti a externími auditory. listopad 2016 Ing. Stanislav Bruna předseda představenstva a generální ředitel

8 R-GŘ Vyhlášení politiky trestní odpovědnosti společnosti Vyhlašuji politiku trestní odpovědnosti společnosti v následujícím znění: Politika trestní odpovědnosti společnosti Společnost MERO ČR, a.s. v návaznosti na zákon č. 183/2016 Sb., rozšiřuje svoji integrovanou politiku o oblast prevence trestní odpovědnosti právnických osob s cílem snížení rizika vzniku jejich trestněprávní odpovědnosti. Vedení společnosti nastaví takové kontrolní a preventivní mechanismy, které umožní snížit riziko trestněprávní odpovědnosti na co nejnižší možnou úroveň. Základní povinností členů představenstva a zaměstnanců společnosti je dodržování zásad prevence trestněprávní odpovědnosti na všech úrovních. Systém prevence trestní odpovědnosti bude ze strany vedení společnosti neustále rozvíjen, pravidelně monitorován a vyhodnocován s cílem neustálého zvyšování jeho účinnosti. Hlavní zásady prevence trestní odpovědnosti: Identifikace potencionálních rizik možnosti vzniku trestněprávní odpovědnosti společnosti. Nastavení kontrolních mechanismů pro minimalizaci vzniku situace vedoucí k trestněprávní odpovědnosti společnosti. Důsledné vyhodnocování případných incidentů, které by mohly zapříčinit vznik trestněprávní odpovědnosti společnosti. Provádění pravidelných školení s cílem minimalizovat rizika v oblasti vzniku trestněprávní odpovědnosti společnosti. Opakované seznamování členů představenstva a zaměstnanců s riziky vyplývající z jejich činností, které by mohly zapříčinit vznik trestněprávní odpovědnosti. Aktivní interní a externí komunikace mezi všemi zainteresovanými stranami. Nastavení a vyhodnocování cílů v oblasti prevence trestní odpovědnosti. Pravidelné prověřování a přezkoumávání nastavených pravidel v oblasti prevence trestní odpovědnosti formou interních auditů. Využívání systému nápravných a preventivních opatření pro řešení případných incidentů či podezření v oblasti trestněprávní odpovědnosti společnosti. listopad 2016 Ing. Stanislav Bruna předseda představenstva a generální ředitel

9 R-GŘ Zveřejnění politiky a zásad S těmito dokumenty musí být seznámeni členové představenstva a všichni zaměstnanci MERO ČR, a.s., příslušné orgány státní správy ČR, obchodní partneři a ostatní zainteresované strany. Dokumenty musí být zveřejněny prostřednictvím sítě Internet (např. webové stránky), intranet, na nástěnkách administrativních budov, přečerpávácích stanic a koncových zařízení ropovodů Družba a IKL. 6 Odpovědnosti a pravomoci Za realizaci politiky ISŘ, trestní odpovědnosti společnosti, PZH a zásad PZH je odpovědné vedení společnosti a vedoucí jednotlivých organizačních útvarů. Za definování politiky ISŘ, trestní odpovědnosti společnosti, PZH a zásad PZH je odpovědné vedení společnosti. Za zveřejňování politiky ISŘ, trestní odpovědnosti společnosti, PZH a zásad PZH je odpovědný představitel vedení pro Integrovaný systém řízení. 7 Související dokumenty Interní: R-GŘ-02 Jmenování představitele vedení pro ISŘ R-GŘ-12 Jmenování bezpečnostního manažera R-GŘ-13 Jmenování bezpečnostního správce R-GŘ-14 Jmenování manažera kontinuity R-GŘ-15 Jmenování bezpečnostního fóra SZ-GŘ-101 až 106 Bezpečnostní dokumentace MERO ČR, a. s. R-GŘ-11 Jmenování Týmu pro EnMS Externí: Zákon č. 183/2016 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim v platném znění Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií v platném znění Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení v platném znění 8 Závěrečná ustanovení Tento dokument je majetkem společnosti MERO ČR, a.s., a jeho předávání třetím osobám není bez předchozího souhlasu představitele vedení pro ISŘ povoleno. 9 Seznam příloh Příloha č. 1 - Rozdělovník

10 R-GŘ Příloha č. 1 Rozdělovník Evid. číslo Držitel Status 0 Lenka Šloserová Správce dokumentace

Zpracování a udržování Registru právních a jiných požadavků

Zpracování a udržování Registru právních a jiných požadavků MERO ČR, a.s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ-15 A Zpracování a udržování Registru právních a jiných požadavků 13. Ing. Blanka Kožená v. r. 27. května 2016 Hana Fuxová, MBA v. r. Ing. Stanislav

Více

Audity ISŘ. Je-li tento dokument vytištěn, stává se neřízeným. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ Lenka Šloserová v. r.

Audity ISŘ. Je-li tento dokument vytištěn, stává se neřízeným. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ Lenka Šloserová v. r. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ-22 A Audity ISŘ 13. Lenka Šloserová v. r. 19. listopadu 2015 Hana Fuxová v. r. Ing. Stanislav Bruna v. r. - Organizační změny - Implementace ISO

Více

BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVA SKLADU MSTĚTICE

BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVA SKLADU MSTĚTICE ČEPRO, a.s. Vydání: 4 Revize: 0 Strana: 1 Obsah části: 1. Popis zásad a celkových cílů prevence závažných havárií... 2 2. Politika prevence závažných havárií... 4 3. Informace o veřejné přístupnosti politiky...

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. AUDITOR BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI. CS systémy managementu organizací verze 2, 8.2, b) 1.

Gradua-CEGOS, s.r.o. AUDITOR BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI. CS systémy managementu organizací verze 2, 8.2, b) 1. Gradua-CEGOS, s.r.o. Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Neshoda, nápravná a preventivní opatření

Neshoda, nápravná a preventivní opatření MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ-37 A Neshoda, nápravná a preventivní opatření 10. Lenka Šloserová v. r. 19. listopadu 2015 Ing. Otakar Krejsa v. r. Ing. Stanislav Bruna v. r. -

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

ČSN EN ISO (únor 2012)

ČSN EN ISO (únor 2012) ČSN EN ISO 50001 (únor 2012) nahrazuje ČSN EN 16001 z 02/2010 kompatibilní s ISO 9001 a ISO 14001 Seminář: ČSN EN ISO 50001: 2012 Zadavatel: EKIS Délka přednášky: 1 hodina Přednášející: Ing. Vladimír Novotný

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od:

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od: ABC s.r.o. PŘÍRUČKA EMS Výtisk číslo: Zpracoval: Ověřil: Schválil: Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti ABC s.r.o. Rozmnožování a předávání třetí straně bez souhlasu jejího jednatele není

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 11/2012 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

ROZHODNUTÍ GŘ č. 4/2017

ROZHODNUTÍ GŘ č. 4/2017 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Generální ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 ROZHODNUTÍ GŘ č. 4/2017 Věc: Určení zaměstnanců pro zajištění systému managementu hospodaření s

Více

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti DOKUMENTACE ISM V Holešovičkách 94/41, 182 00 Praha 8 Příručka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Veřejná Verze: 01 Zpracoval: Platnost od: 1.9.2010 Schválil: Výtisk č.: Ostatní informace: E-mail: info@mkm-up.cz

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

EMS - Systém environmentálního managementu. Jiří Vavřínek CENIA

EMS - Systém environmentálního managementu. Jiří Vavřínek CENIA EMS - Systém environmentálního managementu Jiří Vavřínek CENIA Osnova Použití normy a přínosy Demingůvcyklus (PDCA) Hlavní principy a prvky EMS / ISO 14001 Zainteresované strany Požadavky na management/ekology

Více

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 www.tuv-sud.cz s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 Zavádění sytému energetického managementu dle ČSN EN 16001 Záměr zvyšování energetické účinnosti trvalý proces zefektivňování snížení

Více

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis:

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: SM-05 INTERNÍ AUDITY Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: 1 OBSAH Číslo kapitola strana 1 OBSAH... 2 2 PŘEHLED ZMĚN A REVIZÍ... 2 3 ÚČEL... 2 3.1 ROZSAH PLATNOSTI... 3 3.2 DEFINICE... 3 3.3 POUŽITÉ

Více

DOKUMENTACE ISM. Příručka ISM ISM 01

DOKUMENTACE ISM. Příručka ISM ISM 01 DOKUMENTACE ISM Příručka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Interní Verze: 01 Zpracoval (jméno, datum, podpis): Ing.Martin Žemlička, 1.1.2010 Platnost od: 1.1.2010 Schválil (jméno, datum, podpis): Ing.Martin

Více

Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu PDCA Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu P-D-C-A

Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu PDCA Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu P-D-C-A ISO 9001:2015 v cyklu P-D-C-A Milan Trčka Kontext organizace (4) Interní a externí aspekty Rozsah zákazníků Zainteresované strany Systém managementu kvality Kontext organizace (4) Základ Kontext organizace

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 35.020; 35.040 2008 Systém managementu bezpečnosti informací - Směrnice pro management rizik bezpečnosti informací ČSN 36 9790 Červen idt BS 7799-3:2006 Information Security Management

Více

Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.

Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. Stavba : KAPITANÁT REALIZACE STAVBY PROVOZNÍ INFRASTRUKTURY SPORTOVNÍHO PŘÍSTAVU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU 1. Organizace uplatňuje integrovaný

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci. Předmět RJS. TU v Liberci

Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci. Předmět RJS. TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Řízení kvality Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci Předmět RJS Technická

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

Systém managementu bezpečnosti informací (ISMS) podle ISO/IEC 27001:2005

Systém managementu bezpečnosti informací (ISMS) podle ISO/IEC 27001:2005 Systém managementu bezpečnosti informací (ISMS) podle ISO/IEC 27001:2005 Praha květen 2008 2008-03 - Bezpečnost informací jsou aktiva, která mají pro organizaci hodnotu. mohou existovat v různých podobách

Více

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002 Třídící znak 1 1 2 0 2 5 1 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 12 ZE DNE 11. PROSINCE 2002 K VNITŘNÍMU ŘÍDICÍMU A KONTROLNÍMU SYSTÉMU BANKY 0 Česká národní banka podle 15 s přihlédnutím k 12 odst. 1 a 8

Více

Školení QMS pro zaměstnance společnosti ČSAD Tišnov, spol. s r.o.

Školení QMS pro zaměstnance společnosti ČSAD Tišnov, spol. s r.o. Školení QMS pro zaměstnance společnosti ČSAD Tišnov, spol. s r.o. Ing. Pavel Trvaj QESTR Spojenců 876 674 01 Třebíč pavel.trvaj@qestr.cz IČ: 68660910 Řízení QMS Co je to kvalita? Řízení QMS jakost (kvalita)

Více

ZO/2005/05 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

ZO/2005/05 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU Druh dokumentu: ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ NORMA Registrační číslo dokumentu: Účinnost vydání od: 21.8.2007 Účinnost dokumentu od: 3.10.2005 Tento dokument ruší: Název dokumentu: PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU

Více

ZO/04 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

ZO/04 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU Druh dokumentu: Vydání č.: ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ NORMA Registrační číslo dokumentu: ZO/04 6 Účinnost vydání od: 5.9.2011 Tento dokument ruší: Název dokumentu: PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Příručka jakosti a environmentu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.5.2005 1.5.2005 0 Dne: 13.4.2005 Dne: 25.4.2005 1 / 6 O B S A H : 1. Úvod 3 2. Oblast použití systému řízení 3 3. Politika 3 4.

Více

Certifikace systému managementu bezpečnosti informací dle ISO/IEC 27001

Certifikace systému managementu bezpečnosti informací dle ISO/IEC 27001 Certifikace systému managementu bezpečnosti informací dle ISO/IEC 27001 Hradec Králové duben 2009 2009-03 Informace versus Bezpečnost informací Informace (aktivum) - vše, co má hodnotu pro organizaci Bezpečnost

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2Management

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Návrh II. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle 236 zákona č..../... Sb., atomový zákon, k provedení 24 odst. 7, 29 odst. 7 a 30 odst. 9:

Více

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. Stránka 1 z 8 Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Cíle a zásady bezpečnosti informací... 3 3. Organizace bezpečnosti... 4 4. Klasifikace

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST INTEGROVANÁ BEZPEČNOST ORGANIZACE Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

Politika bezpečnosti informací

Politika bezpečnosti informací ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název: Politika bezpečnosti informací Číslo dokumentu: OS4402 Vydání č.: 06 Výtisk č.: 01 Platnost od: 15.04.2016 Účinnost od: 29.04.2016 Platnost do: Zpracoval: Ing. Vladimír Fikejs

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti

DOTAZNÍK příloha k žádosti SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

ČSN ISO/IEC 27001:2014 a zákon o kybernetické bezpečnosti

ČSN ISO/IEC 27001:2014 a zákon o kybernetické bezpečnosti ČSN ISO/IEC 27001:2014 a zákon o kybernetické bezpečnosti Ing. Daniel Kardoš, Ph.D 4.11.2014 ČSN ISO/IEC 27001:2006 ČSN ISO/IEC 27001:2014 Poznámka 0 Úvod 1 Předmět normy 2 Normativní odkazy 3 Termíny

Více

Zpráva ověřovatele připravenosti společnosti DEKONTA, a.s., Praha k obhajobě RC, rok 2016

Zpráva ověřovatele připravenosti společnosti DEKONTA, a.s., Praha k obhajobě RC, rok 2016 Zpráva ověřovatele připravenosti společnosti DEKONTA, a.s., Praha k obhajobě RC, rok 2016 Ověřovaná společnost: Zástupce společnosti: DEKONTA, a.s., Praha Ing. Iveta Čepeláková, představitel vedení pro

Více

Řízení rizik a udržování Registru činností

Řízení rizik a udržování Registru činností MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ-14 A Řízení rizik a udržování Registru činností 11. Ing. Jiří Honzů v. r. 15. května 2015 Hana Fuxová, MBA v. r. Ing. Stanislav Bruna v. r. - Doplnění

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Příručka jakosti a environmentu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 24.4.2017 1.5.2017 0 Dne: 20. 4. 2017 Dne: 24. 4. 2017 1 / 13 O B S A H : 1. SBD Krušnohor 2. Příručka jakosti a environmentu 3.

Více

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Analýza rizik. Příloha č 4 Směrnice k analýze rizik. Název:

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Analýza rizik. Příloha č 4 Směrnice k analýze rizik. Název: Příloha č 4 Směrnice k analýze rizik Název: ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Analýza rizik Revize č.: 0 Vydána dne: 20. 1. 2014 Platí od: 20. 1. 2014 1. ÚČEL... 2 1.1. Tato OS stanovuje závazný postup a povinnosti

Více

Environmentální management

Environmentální management Environmentální management 1 Co je to EMS a proč ho firmy implementují do svého systému řízení? 2 Environmentální management 3 Čím se liší certifikace EMS a EMAS? Certifikací EMS nazýváme činnost certifikačního

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2011-04/2012 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

5 ZÁKLADNÍ PRINCIPY SYSTÉMOVÉHO ŘÍZENÍ BOZP

5 ZÁKLADNÍ PRINCIPY SYSTÉMOVÉHO ŘÍZENÍ BOZP 5 ZÁKLADNÍ PRINCIPY SYSTÉMOVÉHO ŘÍZENÍ BOZP Zaměstnavatelé mají zákonnou povinnost chránit zdraví a životy svých zaměstnanců a ostatních osob vyskytujících se na jejich pracovištích. Další důležitou povinností

Více

Věstník ČNB částka 18/2010 ze dne 21. prosince ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 10. prosince 2010

Věstník ČNB částka 18/2010 ze dne 21. prosince ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 10. prosince 2010 Třídící znak 2 2 1 1 0 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 10. prosince 2010 k výkonu činnosti organizátora regulovaného trhu, provozovatele vypořádacího systému a centrálního depozitáře cenných

Více

INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ kvality, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví

INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ kvality, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ kvality, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví Březen 2015 1 Přehled prvků systému IMS 1. Politiky IMS 2. Integrovaný systém řízení 3. Obchodní případ 4. Návrh

Více

Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti. Ing. Simon Palupčík, MBA

Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti. Ing. Simon Palupčík, MBA Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti Ing. Simon Palupčík, MBA Snímek 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Členské státy zajistí, aby podniky, které nejsou malými a středními podniky,

Více

ISO 9000, 20000, Informační management VIKMA07 Mgr. Jan Matula, PhD. III. blok

ISO 9000, 20000, Informační management VIKMA07 Mgr. Jan Matula, PhD. III. blok ISO 9000, 20000, 27000 Informační management VIKMA07 Mgr. Jan Matula, PhD. jan.matula@fpf.slu.cz III. blok ITSM & Security management standard ISO 9000-1 ISO 9000:2015 Quality management systems Fundamentals

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2010-04/2011 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015.

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. 1. Struktura Nová norma obsahuje 10 hlavních ustanovení: 1. OBLAST PLATNOSTI Kdy/proč by organizace měla použít tuto normu? 2. NORMATIVNÍ DOKUMENTY Prázdný

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů MERO ČR, a.s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SP-GŘ-99 A Ochrana osobních údajů 3. JUDr. Gabriela Smetáková, LL.M v. r. 13. dubna 2018 Hana Fuxová, MBA v. r. Ing. Stanislav Bruna v. r. - změna zpracovatele

Více

Kontrola vysílačů tlaku

Kontrola vysílačů tlaku MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou PI-PTŘ-41-5004 A Kontrola vysílačů tlaku 5. Martin Volek v. r. 23. března 2015 Ing. Zdeněk Dundr v. r. Ing. Vít Tůma v. r. - organizační změny titulní

Více

Nakládání s osobními údaji

Nakládání s osobními údaji MERO ČR, a.s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SP-GŘ-100 A Nakládání s osobními údaji 1. JUDr. Gabriela Smetáková, LL.M v. r. 13. dubna 2018 Hana Fuxová, MBA v. r. Ing. Stanislav Bruna v. r. - nový řídicí

Více

INTEGROVANÝ MANAŽERSKÝ SYSTÉM

INTEGROVANÝ MANAŽERSKÝ SYSTÉM INTEGROVANÝ MANAŽERSKÝ SYSTÉM Kvalita Životní prostředí Bezpečnost OBSAH Společnost 4 Integrovaný manažerský systém. 5 Organizační struktura Společnosti 6 Procesní řízení 7 Dokumentace. 9 Řízení dokumentů

Více

Pokyn generálního ředitele č. 19/2017

Pokyn generálního ředitele č. 19/2017 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Pokyn generálního ředitele č. 19/2017 Věc: Projekt vytvoření, zavedení a udržování systému managementu hospodaření s energií

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Politika bezpečnosti informací

Politika bezpečnosti informací ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Politika bezpečnosti informací Číslo dokumentu: OS4402 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 03.06.2013 Účinnost od : 18.06.2013 Platnost do: Zpracoval: Ing. Vladimír Fikejs

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci SILMOS-Q s.r.o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021-1 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ISO 9001 revize normy a její dopady na veřejnou správu Ing. Pavel Charvát, člen Rady pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci 22.9.2016 1 ISO 9001 revize normy a její dopady

Více

Systém managementu jakosti ISO 9001

Systém managementu jakosti ISO 9001 Systém managementu jakosti ISO 9001 Požadavky na QMS Organizace potřebují prokázat: schopnost trvale poskytovat produkt produkt splňuje požadavky zákazníka a příslušné předpisy zvyšování spokojenosti zákazníka

Více

Systém řízení informační bezpečnosti (ISMS)

Systém řízení informační bezpečnosti (ISMS) Systém řízení informační bezpečností (ISMS) RNDr. Igor Čermák, CSc. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Igor Čermák, 2011 Informační bezpečnost,

Více

Anotace k presentaci

Anotace k presentaci Akreditace laboratoří podle revidované ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Souhrn revidovaných odstavců normy a souvisejících informací Ing. Martin Matušů, CSc. - ČIA Přednáška byla presentována na seminářích Českého

Více

Návrh aktualizace rámce COSO vymezení ŘKS 2. setkání interních auditorů z finančních institucí

Návrh aktualizace rámce COSO vymezení ŘKS 2. setkání interních auditorů z finančních institucí Návrh aktualizace rámce COSO vymezení ŘKS 2. setkání interních auditorů z finančních institucí 24.5.2012 ing. Bohuslav Poduška, CIA na úvod - sjednocení názvosloví Internal Control různé překlady vnitřní

Více

Požadavky na dodavatele. VWS MEMSEP s.r.o.

Požadavky na dodavatele. VWS MEMSEP s.r.o. Požadavky na dodavatele VWS MEMSEP s.r.o. 1. Závazek organizace VWS MEMSEP s.r.o. Vedení společnosti VWS MEMSEP s.r.o. si plně uvědomuje svou společenskou odpovědnost za vliv podnikatelských aktivit své

Více

Vybrané ukazatele společnosti MERO ČR, a.s.

Vybrané ukazatele společnosti MERO ČR, a.s. Vybrané ukazatele společnosti MERO ČR, a.s. Vybrané ukazatele Společnosti 2016 2015 (v tis. Kč) Stálá aktiva 7 233 960 7 688 471 Oběžná aktiva 4 226 700 3 831 364 z toho Peněžní prostředky a ekvivalenty

Více

3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN

3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ část 3, díl 4, kapitola 5, str. 1 ddíl 4, efektivnost ISŘ přínosy a bariéry 3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN Při práci auditora systémů managementu

Více

Zpráva z auditu. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11. Typ auditu. Recertifikační audit 16.9.2014. Vedoucí Auditor. Jan Fabiánek.

Zpráva z auditu. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11. Typ auditu. Recertifikační audit 16.9.2014. Vedoucí Auditor. Jan Fabiánek. Zpráva z auditu Firemní ES&H servis s.r.o. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11 Typ auditu Recertifikační audit 16.9.2014 Vedoucí Auditor Jan Fabiánek Auditor Vladimír Pojer Certifikace podle ČSN EN ISO

Více

Zpráva ověřovatele o ověření hodnotící zprávy plnění programu Responsible Care a o připravenosti k obhajobě RC v roce 2018

Zpráva ověřovatele o ověření hodnotící zprávy plnění programu Responsible Care a o připravenosti k obhajobě RC v roce 2018 Zpráva ověřovatele o ověření hodnotící zprávy plnění programu Responsible Care a o připravenosti k obhajobě RC v roce 2018 Ověřovaná společnost: Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy a Jazyková

Více

ELEKTROWIN a. s. Politika společnosti. Interní materiál spol. ELEKTROWIN a.s.

ELEKTROWIN a. s. Politika společnosti. Interní materiál spol. ELEKTROWIN a.s. ELEKTROWIN a. s. Politika společnosti Interní materiál spol. ELEKTROWIN a.s. Datum vydání: 5. září 2008 Datum posl. revize: 19. dubna 2018 Schválil: Představenstvo společnosti Úvod Společnost ELEKTROWIN

Více

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003 PŘÍRUČKA KVALITY ING. JAN ŠKAVRADA - SKALAB Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Ing. Jan Škavrada, 20.07.2009 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Ing. Jan Škavrada, 21.07.2009 Platnost

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. Úvod do dobrovolných nástrojů Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65 662 10 Brno telefon: 973

Více

Fyzická bezpečnost, organizační opatření. RNDr. Igor Čermák, CSc.

Fyzická bezpečnost, organizační opatření. RNDr. Igor Čermák, CSc. Fyzická bezpečnost, organizační opatření RNDr. Igor Čermák, CSc. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Igor Čermák, 2011 Informační bezpečnost,

Více

POLITIKA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

POLITIKA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ POLITIKA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ Povodí Vltavy, státní podnik Platnost od 23. 5. 2018 Schválil: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Praha 5 OBSAH I. Hlavní

Více

Ochrana osobních údajů a kybernetická bezpečnost v roce Ing. Michal Hager

Ochrana osobních údajů a kybernetická bezpečnost v roce Ing. Michal Hager Ochrana osobních údajů a kybernetická bezpečnost v roce 2018 Ing. Michal Hager GDPR - kodexy chování a vydávání osvědčení Obsah Obsah Ochrana osobních údajů ve světle obecného nařízení GDPR o Propojení

Více

Politika ochrany osobních údajů Společenství vlastníků jednotek Bratislavská 1488, Praha

Politika ochrany osobních údajů Společenství vlastníků jednotek Bratislavská 1488, Praha Politika ochrany osobních údajů Společenství vlastníků jednotek Bratislavská 1488, Praha SEZNAM POUŽITÝCH POJMŮ A ZKRATEK GDPR nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických

Více

ŽÁDOST O CERTIFIKACI č. zákazníka:

ŽÁDOST O CERTIFIKACI č. zákazníka: ŽÁDOST O CERTIFIKACI ZÁKLADNÍ INFORMACE O STAVU ZAVEDENÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU Název společnosti: IČ: DIČ: Sídlo společnosti: Adresa hlavní provozovny: (Pozn.:vyplňte pouze v případě, není-li shodná se sídlem

Více

POŽADAVKY NORMY ISO 9001

POŽADAVKY NORMY ISO 9001 Kapitola Název Obsah - musí MUSÍ MŮŽE NESMÍ Záznam POČET Dokumentovaný postup Obecné požadavky staus národní normy 1 Předmluva požadavek organizacím, které musí dodržovat evropské směrnice 2 1 0.2 Procesní

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci SILMOS-Q s.r.o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail: silmos-q@silmos-q.cz

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

Příručka systému řízení (kvality)

Příručka systému řízení (kvality) Platné od: 1.9.2017 5. vydání Stránka 1 z 17 Příručka systému řízení (kvality) Výtisk číslo: Copyright Platné od: 1.9.2017 5. vydání Stránka 2 z 17 OBSAH 1VYMEZENÍ SYSTÉMU... 4 1.1 Sídlo TESLA Mladá Vožice

Více

POLITIKA ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

POLITIKA ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ POLITIKA ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ Pardubice, květen 2018 Rada Pardubického kraje za účelem naplnění ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob

Více

ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015 Akreditace UKAS ISO 9001:2015 Požadavky UKAS Zvažování rizik se znalostí kontextu organizace Efektivní vedení (leadership) Méně dokumentace v systému managementu kvality Aplikace

Více

256/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 22. května o podrobnostech systému prevence závažných havárií. Úvodní ustanovení

256/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 22. května o podrobnostech systému prevence závažných havárií. Úvodní ustanovení 256/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. května 2006 o podrobnostech systému prevence závažných havárií Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 7 odst. 2, 9 odst. 5, 11 odst. 5, 17 odst. 5, 19 odst. 5 a

Více