Manuál. Yakumo Mega-Image 57x a 67x digitální fotoaparáty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manuál. Yakumo Mega-Image 57x a 67x digitální fotoaparáty"

Transkript

1 Manuál Yakumo Mega-Image 57x a 67x digitální fotoaparáty

2 Servis a záruèní podmínky V pøípadì technických problémù a reklamace s produkty Yakumo, kontaktujte hot-line GERMANY / (12 centù/minuta) pokud voláte z Deutsche Telekom. Zde se dohodnete jak dále postupovat. Neposílejte jakékoliv produkty firmy Yakumo bez RMA èísla, které vám pøidìlí HOT-LINE, jinak bude zboí vráceno bez opravy. Yakumo poskytuje dvouletou záruku. Záruka se vztahuje na technické problémy, v pøípadì uznání záruky bude provedena oprava nebo výmìna zboí. Pro uznání záruky je nutné doloit fakturu nebo doklad o koupi. Vymìnìné èásti budou majetkem YAKUMO. Záruka se nevztahuje na poškození nevhodnou pøepravou, násilím nebo pamìovou kartou popøípadì vnìjšími vlivy. Záruka na spotøební materiál, jako je napø. baterie, je 6 mìsícù. V pøípadì technických dotazù, navštivte stránky nebo pošlete na: Upozornìní Bezpeènostní upozornìní CD dodávané s touto kamerou je softwarové CD, které je urèeno je pro mechaniky v PC. Pøehráváním na jiných CD mechanikách napø. na CD pøehrávaèi,mùe dojít k poškození nebo znièení CD nebo CD pøehrávaèe. Digitální videokamera je elektronické zaøízení. Nepokoušejte se ji opravit své pomoci nebo odkrytovat, mùe dojít k poškození zaøízení popøípadì mùete být vystaveni zásahu el.proudu. Nenechávejte kameru na pøímém slunci, vyhnete se pøípadnému poáru. Ne zaènete Vyzkoušejte si nahrávání pøed vlastním záznamem Pøed vlastním záznamem významných událostí (svatební obøad, plavba apod ) si vyzkoušejte nastavení videokamery na krátkém záznamu, to vám zajistí kvalitní zábìry. Výrobce nenese zodpovìdnost za jakékoliv ztráty zpùsobené špatným fungováním videokamery (nekvalitní fotografie, apod). Informace o autorský právech Pokud vlastník fotografií nesouhlasí, nemohou být tyto fotografie pouité v rozporu s autorským právem. Pokud je fotografie pøístupná a není povoleno, pak nemùe být s ní nakládáno, mìnìno, kopírováno, ani pro osobní pouití. Jakýkoliv pøenos fotografie nebo pamìové karty musí být v souladu s autorským právem Upozornìní k LCD (displej z tekutých krystalù) Buïte opatrní a dávejte pozor, pokud je LCD displej poškozen. V pøípadì následujícího, postupujte takto: 1. v pøípadì, e kapalina z LCD se dostala do styku s kùi, setøete tekutinu látkou a umyjte postiené místo tekoucí vodou. 2. v pøípadì, e kapalina z LCD se dostala do oèí, vyplachujte minimálnì 15 minut tekoucí vodou a ihned se odeberte k lékaøskému vyšetøení. 3. V pøípadì poití kapaliny z LCD, vypijte velké mnoství vody a vyvolejte zvracení a ihned se odeberte k lékaøskému ošetøení. Dùleité upozornìní Tato digitální videokamera je sloité elektrotechnické zaøízení. Chraòte kameru pøed pády, otøesy a nárazy. Nepouívejte nebo neskladujte kameru na následujících místech: prašná a vlhká místa v uzavøeném autì, na pøímém slunci nebo na místech s extrémnì vysokou teplotou. v místech silných turbulencí v místech zakouøených, s výpary benzínu, nafty nebo zapeøených v blízkostí magnetitu a magnetické pole na dešti nebo pøi snìení Neotvírejte kryt baterie, pokud je videokamera zapnuta. Pokud se do videokamery dostane voda, ihned vypnìte a vyjmìte baterie.

3 Ètìte pozornì Pøed pouíváním digitálních foto pøístrojù si pøeètìte pozornì celý návod a ujistìte se, e všemu rozumíte. Digitální foto-pøístroje pouívejte vdy dle manuálu, pøedejdete poškození nebo znièení pøístroje, nebo úrazu. Pro úèely tohoto zaøízení se myslí slovo VYBAVENÍ, jako vybavení foto-pøístroje, pøedevším pak jako napájení. UPOZORNÌNÍ Pro bezpeènost pøi pouívání MegaImage 57x a MegaImage 67x dodrujte následující: Nedívejte se hledáèkem do pøímého zdroje svìtla, jako je napø. slunce! Pøi pouívání hledáèku proti pøímému zdroji svìtla mùe vést k poškození zraku. Nepouívejte blesk v blízkostí oèí! Pøi pouívání blesku udrujte vzdálenos, aby jste pøedešli poškození oèí fotografováného. Nepouívejte blesk ve vzdálenosti do 1 metru pøi focení dìtí Nenoste fotoaparát na šòurce kolem krku! Pøi nošení fotoaparátu na šòùrce kolem krku, mùe vést k uškrcení nebo udušení. Neopravujte fotoaparát sami! Fotoaparát, který nepracuje nebo pracuje špatnì svìøte pouze odbornému servisu. Pøedejdete tak monému poškození fotoaparátu. Nerozebírejte fotoaparát sami, riskujete zásah el. Proudem. Vypnìte fotoaparát ihned! Pokud ucítíte nezvyklý zápach nebo uvidíte kouø, tak neprodlenì odpojte fotoaparát ze zdroje el.energie a vyjmìte všechny baterie. Fotoaparát znovu nezapínejte a pøedejte jej na kontrolu do servisu. Odpojte el.zdroj z fotoaparátu! Pokud fotoaparát nepouíváte, nenechávejte jej pod el.napìtím. Odpojte adaptér, pøedcházíte tím monému pøehøátí, zdeformování nebo ohni. Baterie Pokud pouíváte baterie, prosím ètìte následující øádky pozornì. Nesprávné pouívání baterií mùe vést k vyteèení nebo explozi. Dobíjejte pouze dobíjecí baterie Ni-Mh nebo NiCd AA na nabíjeèkách k tomu urèených. Pokud se pokoušíte dobíjet baterie, které nejsou dobíjecí, mùete zpùsobit výbuh Pøed vloením baterií zkontrolujte polaritu. Nevkládejte baterie opaènì. Nezkratujte nebo neotvýrejte baterie. Nevhazujte baterie do ohnì a nevystavujte baterie vysokým teplotám Zabraòte kontaktù baterií s vodou nebo tekutinami. Pøestaòte pouívat baterie, pokud dojde ke zmìnì barvy nebo deformacím. Nenechávejte baterie v kapse spolu s kovovými vìcmi jako jsou napø. mince. Uchovávejte baterie mimo dosah dìdí, v pøípadì e dítì pozøe baterii nebo její èást, ihned vyhledejte lékaøskou pomoc. Následující kroky Vám poskytnou informace o tom, jak fotoaparát udrovat. Udrujte fotoaparát v suchu. Tento model není vodì odolný. Pøi styku s vodou nebo jinými tekutinami mùe dojít k poškození fotoaparátu. Nenechávejte fotoaparát v dosahu vlhka, prachu nebo na místech se zvýšenou salinitou. Pøi pouívání fotoaparátu na tìchto místech, jako je napø.plá, pouíjte k odsranìní neèistot z fotoaparátu mìkkou tkaninu. Vyhýbejte se zdrojùm magnetického pole, jako jsou napø. el.motory. Magnetické pole mùe poškodit fotoaparát nebo smazat uloená data.

4 Nevystavujte fotoaparát vysokým teplotám a rychlím výkyvùm v teplotních rozdílech. Neházejte s fotoaparátem Pøi práci s daty nevyjímejte baterie a neodpojujete od el.adapteru, toto má za následek ztrátu dat. Nevyvíjejte tlak na pohyblivé èástí, optiku, pamìovou kartu. Pamìové karty vkládejte a vyjímejte z fotoaparátu pouze, kdy je pøístroj vypnutý. Pamìová karta se mùe zahøívat bìhem pouívání. S pamìovou kartou zacházejte opatrnì.

5 Rychlokurz 2.Pokud máte pamìovou kartu, tak ji vlote dle obrázku do fotoaparátu. Fotoaparát mùete pouívat i bez pamìové karty, protoe je vybaven 16MB vnitøní pamìti. Zavøete kryt baterií. 3. Zapnìte fotoaparát. 4. Ovládací koleèko nastavte do polohy dle obrázku. 5.Spouš stisknìte do poloviny a podrte pro zaostøení. 6.Po zaostøení pokraèujte ve stisku spouštì pro zachycení fotografie.

6 Zaèínáme Èásti fotoaparátu 57x a 67x Èoèka IGBT Blesk Hledáèek Samospouš Mikrofon Spouš Uchycení pro stativ Krytka pøípojek Ovládací koleèko Hledáèek TV - out USB Nastavení Videoreim Pøehrávání Fotoreim Upevnìní øemínku Pøípojka el.dapteru Displej Kryt baterií a pamìové karty Reproduktor

7 Èervená led dioda Vypínaè Zelená led dioda Oddálení Pøiblíení Menu OK Mazáné Ètyø-polohové tlaèítko Zelená led dioda Èervená led dioda Stav Svítí ---- Fotoaparát pracuje správnì AE, AF úspìšnì Svítí Bliká AE, AF neúspìšnì Bliká ---- Fotoaparát pracuje a nemùe vykonat operaci ---- Svítí Bliká Svítí Upozornìní Blesk se nabíjí AE, AF pracuje Došlo k chybné operaci

8 Zaèínáme 1. Provléknìte oèko na øemínku mezerou, viz. obr. 2. Provléknìte druhý konec øemínku oèkem a utáhnìte. Vloení baterií a pamìové karty 1. Otoète kameru vzhùru nohama. Obrate kryt baterií a pamìti k sobì. Ve smìru šipky otevøete kryt. 2. Vlote baterie do prostoru pro baterie a dodrujte polaritu. 3. Pokud máte, vlote pamìovou kartu do prostoru pro pamìové karty dle obr. 4. Zavøete kryt baterií a pamìti ve smìru šipky

9 Pro úsporu a prodlouení ivotnosti baterií mùete pøi focení pouívat jen hledáèek a LCD displej vypnout. Rovnì lze nastavit úsporný reim, viz. Níe. Ujistìte se, e jste zavøeli kryt dokonale, pokud ne, nebudete moci fotoaparát pouívat. Pouití el.adaptéru Pokud fotíte v blízkosti el.zástrèky nebo pracujete s uloenými soubory, je vhodné pouít el.adaptéru 1. Zasuòte konektor do fotoaparátu. 2. Druhý konec el.adaptéru zastrète do el.zástrèky Zapnutí a vypnutí Stisknutím Vypínáè zapnete fotoaparát. Opìtovným stiskem fotoaparát vypnete Výbìr jazyku 1. Ovládací koleèko otoète do polohy - nastavení 2. Pomocí ètyøpolohového tlaèítka ( ) zvolte LANGUAGE a pro potvrzení stisknìte 3. Jazyk který Vám vyhovuje potvrdìte tlaèítkem OK

10 Nastavení datumu a èasu Pøed prvním pouitím nastavte èas a datum, rovnì jej nastavte pokud potøebujete upravit nastavení datumu a èasu. 1. Ovládací koleèko otoète do polohy - nastavení 2. Pomocí ètyøpolohového tlaèítka ( ) zvolte DATE/TIME a pro potvrzení stisknìte 3. Pomocí zvolte poloku, kterou hodláte mìnit. Pro zmìnu hodnot pouijte 4. Pro potvrzení nastavení stisknìte OK Pouití LCD displeje Pøi zapnutí fotoaparátu se LCD displej sám automaticky zapne. LCD displej vám umoní vidìt celý obrázek který chcete zaznamenat. Rovnì mùete vidìt menu a nastavení kadého reimu. Je moné, e pokud se díváte na displej pod pøímým svìtlem, e nic neuvidíte, pokud chcete aby jste nìco vidìli, zmìòte nastavení kontrastu na LCD.

11 Foto reim Zoom Reim expozice Program AE Aparature Shutter Reim expozice Automat Redukce è.oèí Rozlišení 2816 x x x x 480 Kvalita Nejlepší Vysoká Normál ISO Vdy zapnutý Nízskásynchronizace Vypnuto Zaostøení Automatika Ruèní Auto ISO 200 ISO 400 Mìøení exposice Celá oblast Centrální oblast Bod Exposice Samospouš a reim focení Jeden snímek Sada snímkù 3 sek.samospouš 10 sek.samospouš Reim Sport Macro Portrét Krajina Noc Vyváení bílé Auto Denní svìtlo Záøivka árovka Zataeno Stav baterií Nabíté Z poloviny vybité Vybité Zaostøovací ètverec Manuální nastavení Èíslo snímku / poèet snímku

12 Video reim Zaostøení Automatika Ruèní Zoom Kvalita Nejlepší Vysoká Normál ISO Auto ISO 200 ISO 400 Reim Macro Portrét Krajina Mìøení exposice Celá oblast Centrální oblast Bod Exposice Vyváení bílé Auto Denní svìtlo Záøivka árovka Zataeno Stav baterií Nabíté Z poloviny vybité Vybité Manuální nastavení Délka záznamu Zmìna zobrazení LCD panelu Pro zmìnu reimu LCD panelu stisknìte Ikony zapnuty Ikony vypnuty LCD panel vypnut

13 Focení Pro reim focení, umístìte ovládací koleèko do polohy viz. obr. Pouití zoomu Fotoaparát nabízí 3 x optický zoom a 2 x digitální zoom Optický zoom 1. Stiskem W nebo T pøibluujete nebo oddalujete obrázek. 2. Stav ZOOMu vidíte na LCD panelu. Digitální zoom 1. Stisknìte T a do maximálního optického zoomu. 2. Stisknìte znovu T a pøepnete se do digitálního zoomu.

14 Automatické zaostøování Stisknìte spouš do poloviny, provede se automatické zaostøení na objekt ve støedu 1. Stisknìte spouš do poloviny a podrte. Provede se automatické zaostøení na objekty v hledáèku nebo na LCD panelu. 2. Pokraèujte ve stisku spouštì do konce k vytvoøení fotce. Upozornìní Automatické zaostøování mùe pracovat nesprávnì v následujících pøípadech: 1. Pokud fotíte skrz prùhledné objekty, jako je napø. sklenice. 2. Pokud fotíte objekty, které mají malý kontrast, jako jsou napø. oblaka, bílé stìny..) 3. Jestlie fotíte dva objekty v jednom snímku, které jsou daleko od sebe. 4. Pokud fotografujete obrázek, kde se nacházejí horizontální linie. Zamknutí zaostøení Pokud objekt, který chcete zaostøit a fotografovat se nenachází v centru snímku, mùete pouít tzv. zamknutí zaostøení 1. Do støedu hledáèku nebo LCD panelu umístìte objekt, který chcete zaostøit. Stisknìte spouš do poloviny a drte, a poèkejte na zaostøení 2. Stále drte spouš v polovinì a zmìòte kompozici. 3. Stisknìte spouš do konce Barevný symbol zaostøování: lutý... probíhá zaostøování; Zelený... zaostøení se povedlo; Èervený... zaostøení se nepovedlo

15 Volba reimu Pro rùzné typy scenérii, nabízí digitální fotoaparát následující reimy. Tyto reimy mùete vybírat díky tlaèítka Reim Sport Makro Portrét Krajina Noc Popis Vhodný pro objekty v pohybu Pro objekty blízko a na zaostøení na detajl. pro portréty reim pro focení krajiny noèní snímky Pøi zvolení reimu makro nebo krajina je blesk pøedem vypnutý, avšak pokud jej poadujete, je mono ho zapnout pomocí ètyøpolohového tlaèítka Pokud potøebujete nafotit sadu snímku jdoucí za sebou, postupujte dle následujících 1. Ve fotoreimu stisknìte na ètyøpolohovému tlaèítku vyberte. 2. Stisknìte spouš a dolù a drte ji. Jednotlivé snímky se fotí, pokud dríte spouš. Nastavení exposice Pøi rùzných svìtelných podmínkách, mùete pouít ruèní nastavení exposice. V reimu nebo stisknìte a na ètyøpolohavcím tlaèítku pak Pomocí na ètyøpolohévm tlaèítku nastavte poadovanou exposici (-2 do +2)

16 Samospouš Tuto funkci pouijte v pøípadì, e se chcete vyfotit sami a pod. Doporuèujeme pøi pouití této funkce fotoaparát umístit na stativ. 1. Na ètyøpolohovém tlaèítku maèkejte dokud se vám na displeji nezobrazí nebo. 2. Po zaostøení a domáèknutí spouštì, se zaène odpoèet samospouštì. Signalizace samospouštì zaène pomalu blikat. Blikání se zrychlí pøed koncem èasového limitu. Pouití vestavìného blesku Pøi nedostateèných svìtelných podmínkách je nutno pouít blesk. Fotoaparát Vám nabízí 5 reimu blesku. Volbu reimu provádíte na ètyøpolohovém tlaèítku pomocí Reim Automat Automat + redukce èer. oèí Vyplnìní Pomalý Vypnutý Popis Automaticky se pouije blesk, pokud se zjistí nedostatek svìtla Automat + redukuje pøekrvení oko tzv. efekkt èervených oèí. Vdy se pouije blesk Blesk s polu s pomalou rychlosti závìrky. Vypnutý

17 Záznam videa Pro reim video záznamu, umístìte ovládací koleèko do polohy viz. obr. Vyberte si pøiblíení daného objektu Stisknìte spouš do poloviny a podrte. Provede se automatické zaostøení na objekty v hledáèku nebo na LCD panelu. Pokraèujte ve stisku spouštì do konce k startu záznamu video. Opìtovným stiskem dojde k zastavení záznamu videa.

18 Nastavení foto a video reimu Díky monosti vlastního nastavení záznamu, mùete zlepšit nedostatky, které mohou vzniknout pøi automatu. Stisknìte tlaèítko Nabídka pro vstup do nastavování foto a video reimu Pro pohyb v nabídce pouijte Pro vstup do subnabídky pouijte Pro potvrzení stisknìte OK Nastavení rozlišení Ve foto reimu mùete nastavit velikost rozlišení fotografie. V hlavní nabídce zvolte IMAGE SIZE V subnabídce máte monost volby rozlišení "2816 x 2112", "2560 x 1920","1600 x 1200" or "640 x 480 Pro potvrzení stisknìte OK Nastavení kvality Pøi sníení kvality snímku, dojde k úspoøe místa, avšak toto mùe vést k nekvalitním snímkùm Pøejdìte v hlavní nabídce na QUALITY a stisknìte. Pro potvrzení kvality stisknìte OK

19 Vyváení bíle Stejnì jako lidské oko, tak i digitální technika je ovlivòována barevným zdrojem svìtla. Proto pro správné zachycení barev je nutno mít správnì nastavené vyváení bílé. V hlavní nabídce zvolte WHITE BALANCE v další podnabídce, pak máte monost volby a nastavení bílé. Jednotlivé reimy viz. tabulka Auto Denní svìtlo Záøivka árovka Zataeno Manuální nastavení Nastavení automatické exposice Fotoaparát nabízí základní tøi reimy pro urèování vhodného nastavení exposice V hlavní nabídce zvolte Exposure area v další podnabídce, pak máte monost volby jednotlivých nastavení. FULL AREA - zjišuje vhodné nastavení na základì hodnot z celé oblasti CENTRAL - zjišuje vhodné nastavení na základì hodnot z centrální oblasti SPOT - zjišuje vhodné nastavení na základì hodnoty ze støedu oblasti Nastavení automatiky zaostøování oblasti (pouze foto) V hlavní nabídce zvolte Focus area v další podnabídce, pak máte monost volby jednotlivých nastavení. CENTRAL - zjišuje vhodné nastavení na základì hodnot z centrální oblasti SPOT - zjišuje vhodné nastavení na základì hodnoty ze støedu oblasti

20 Nastavení reimu zaostøování Fotoaparát nabízí dva reimy zaostøování: 1. Auto 2. Manul. Pohyb v nabídce se dìje stejnì, jako u jiných nabídek. Reim exposice Reim Automat AE Ruèní nastavení clony Funkce fotoaparát nastaví exposici Monost nastavení clony F2.7 a F627 Rychlost závìrky automaticky nastavena Ruèní nastavení závìrky Nastavení rychlosti závìrky mezi 2s. A 1/2000s. Clona automaticky nastavena Styl Reim Normal Sepia Funkce Bez efektu, plnì barevný Vypadá jako historické fotografie (hnìdo-bílé) Èerno-bílý

21 Nastavení citlivosti ISO Automaticky je nastavená citlivost ISO na automatiku. Pokud vám toto nevyhovujete, mùete nastavit ISO ruènì. Niší hodnoty jsou urèeny pro focení za jasného osvìtleni a dostatku svìtla. Vyšší hodnoty jsou urèeny pro focení za nedostatku svìtla. Nastavení ostrosti Reim Soft Funkce Mìkèí zaoblení èar a hran. Vhodné pouít pøi focení lidí. Normal Pro bìné focení Hard Ostøejší hrany, vhodné pro focení budov. Nastavení saturace Mono volit mezi reimy vyplnìní: Více - MORE Normal Ménì - Less

22 Pøehrávání Velikost snímku Èas a datum Název snímku Stav baterií Poèet snímkù Stav ochrany Nastavte ovládací koleèko do této polohy Audio reim Zobrazí se vám poslední uloený snímek Pro posun vpøed a vzad pouijte tyto tlaèítka Pro pøehrání nebo zastavení videa pouijte toto tlaèítko

23 Index Stiskìnte tlaèitko W Pøepne se vám do reimu indexu Pohyb po stránách indexh Digitální posun a zvìtšení Pokud chcete zvìtšit uloený obrázek, pak postupujte dle obr. 1. T - pro aktivaci digiatálního posunu a zvìtení 2. 4 polohové tlaèítko pro posun 3.W - pro návrat k normální velikosti

24 Monosti pøehrávání Pokud se nacházíte v pøehrávání a stisknete tlaèítko MENU - Volby zobrazí se na displaji následující: Zvukový komentáø k fotografiím Vymazání všech snímkù Otoèení snímku Postupné pøehrávání Tisk na DPOF Adresáø Nahoru a dolù Potvrzení Stav baterií Ochrana snímku Pøesun a kopírování z interní do sd pamìti Nastavení jako uvítací obrazovky

25 Propojení a instalace Systémové poadavky Windows 2000 nebo XP Pentium II a lepší 32MB RAM 110MB volné místa na HDD CD-ROM USB port 1. Vlote instalaèní medium a zvolte instalaci ovladaèù. 2. Instalujte dodané aplikace na cd-romu. 3. Propojte PC a fotoaparát USB kabelem Propojení s TV Pøip propojení s TV pouijte dodaný AV kabel. Po propojení s TV zvolte shodný tv formát PAL nebo NTSC

26 Nastavení fotoaparátu Nastavte ovládací koleèko do polohy Nastavení jazyku Automatické vypnutí Datum a èas Nastavení LCD Pípnutí Video norma (PAL/NTSC) Formátování pamìti (interní a/karty) Úvodní zvuk Úvodní obrazovka Tovární nastavení

WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál

WDV5270 HD Lagoon Uživatelský manuál WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál 1 Části videokamery: 1. LCD obrazovka 2. Voba režimu / posun vlevo 3. Přehrávání / Posun nahoru 4. Samospoušť / posun vpravo 5. MENU/potvrzeni volby (OK) 6. volba

Více

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny Manuál TESCAM010 FULL HD kamera Bezpečnostní pokyny Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny. Aby se předešlo nebezpečí požáru, nebo elektrických výbojů, prosím dodržujte pozorně následující instrukce. Pokud

Více

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Uživatelský manuál Index Index...2 Popis zařízení...2 Příprava před použitím...3 Vložení paměťové karty...3 Používání zařízení...4 Možnosti menu v režimu nahrávání...5

Více

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio 1. Obsah balení Digitální videokamera do auta Prestigio Přísavný držák Autonabíječka 3,6m napájecí kabel 15cm datový kabel Stručný návod k obsluze Záruční list 2. Přehled zařízení 1 LED osvětlení (Noční

Více

User Manual PL210/PL211. Klepněte na téma. Základní řešení potíží. Náhled. Obsah. Základní funkce. Rozšířené funkce.

User Manual PL210/PL211. Klepněte na téma. Základní řešení potíží. Náhled. Obsah. Základní funkce. Rozšířené funkce. Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, prosíme, pozorně. Klepněte na téma User Manual PL210/PL211 Základní řešení potíží Náhled Obsah Základní funkce

Více

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod BDVR 05 Kamera do auta Uživatelský návod Popis a funkce 1. Zapnutí Stisknutím tlačítka a podržením asi 3 sekundy kameru zapnete (nebo vypnete pokud je již zapnuta). Pokud při zapnuté kameře stisknete tlačítko

Více

BDVR 04. Uživatelský návod Popis ovládacích prvků

BDVR 04. Uživatelský návod Popis ovládacích prvků BDVR 04 Uživatelský návod Popis ovládacích prvků 1. Otvor se závitem pro držák 2. USB konektor 3. NAHORU - tlačítko 4. MENU/MÓD 5. DOLŮ - tlačítko 6. Slot na SD kartu 7. Mikrofon 8. AV výstup 9. RESET

Více

Obsah. O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4

Obsah. O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4 Obsah O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4 1 Úvod... 5 1.1 Přednosti výrobku... 5 1.2 Obsah balení... 5 1.3 Souhrnný popis

Více

User Manual ES30. Klepněte na téma. Časté otázky. Náhled. Obsah. Základní funkce. Rozšířené funkce. Možnosti snímání. Přehrávání/Úpravy.

User Manual ES30. Klepněte na téma. Časté otázky. Náhled. Obsah. Základní funkce. Rozšířené funkce. Možnosti snímání. Přehrávání/Úpravy. Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, prosíme, pozorně. Klepněte na téma User Manual ES30 Časté otázky Náhled Obsah Základní funkce Rozšířené funkce

Více

Profesionální přenosné DVR s knoflíkovou kamerou

Profesionální přenosné DVR s knoflíkovou kamerou Profesionální přenosné DVR s knoflíkovou kamerou Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Až čtyři nahrávací módy Rozlišení až FULL HD, při použití HDMI kabelu 3 LCD dotykový displej pro pohodlné ovládání

Více

DVR28 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka)

DVR28 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) DVR28 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) Uživatelská příručka Obsah Popis kamery... 2 Tlačítka a funkce kamery... 3 Nabídka nastavení... 4 Další funkce... 5 Nahrávání videa a fotografování...

Více

CI-204 MANUÁL K PALUBNÍ HD KAMEŘE DO AUTA

CI-204 MANUÁL K PALUBNÍ HD KAMEŘE DO AUTA CI-204 MANUÁL K PALUBNÍ HD KAMEŘE DO AUTA Děkujeme Vám, že jste si zakoupili CONNECT IT palubní HD kameru do auta. Ke správné manipulaci s tímto zařízením Vám doporučujeme si pozorně přečíst následující

Více

DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka)

DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka) DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka) Uživatelská příručka Obsah Obsah... 1 Popis kamery... 2 Vložení SD karty... 2 Hlavní nabídka... 3 Nabídka nastavení... 3 Nahrávání

Více

Digitální fotoaparát Acer CP-8660. Uživatelská příručka

Digitální fotoaparát Acer CP-8660. Uživatelská příručka Digitální fotoaparát Acer CP-8660 Uživatelská příručka OBSAH 2 ÚVOD 2 Přehled 3 Obsah balení 4 SEZNÁMENÍ S FOTOAPARÁTEM 4 Pohled zepředu 5 Pohled zezadu 8 Stavová LED kontrolka 9 Ikony na LCD monitoru

Více

Digitální video kamera

Digitální video kamera Digitální video kamera Uživatelská příručka TDV-3120 Přehled produktů 1. Display tlačítko 2. LED On / Off tlačítko 3. Mód tlačítko 4. Spouštěcí tlačítko 5. Menu tlačítko 6. Tlačítko UP 7. Spouštěcí LED

Více

Digitální kamera EVOLVE 1500HD Touch

Digitální kamera EVOLVE 1500HD Touch Digitální kamera EVOLVE 1500HD Touch Zkrácená příručka Děkujeme za zakoupení digitální kamery EVOLVE 1500 HD. Další informace a podrobný český návod k použití naleznete na www.evolve.cz nebo na CD. Vložení

Více

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů Děkujeme Vám, že jste si zakoupili naši dětskou chůvičku VBC-23. Vámi koupený přístroj byl vyroben a otestován za nejpřísnějších kontrol kvality, abychom vy i my měli jistotu, že každý kus opouští továrnu

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC EB-GD93 http://cs.yourpdfguides.com/dref/538491

Vaše uživatelský manuál PANASONIC EB-GD93 http://cs.yourpdfguides.com/dref/538491 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Reflecta DigiEndoscope

Reflecta DigiEndoscope Reflecta DigiEndoscope Digitální endoskop se záznamem Návod k použití!!! Upozornění!!! Zařízení není určeno k lékařským, ani veterinárním účelům. Obsah balení Před prvním použitím výrobku se ujistěte,

Více

Doporučení pro Kameru... 2 Technická Specifikace... 3 Popis Kamery... 3 Popis Montáže Kamery... 4

Doporučení pro Kameru... 2 Technická Specifikace... 3 Popis Kamery... 3 Popis Montáže Kamery... 4 Obsah Doporučení pro Kameru... 2 Technická Specifikace... 3 Popis Kamery... 3 Popis Montáže Kamery... 4 Instalace Baterie... 5 Zapnutí ON a Vypnutí OFF napájení Kamery... 6 Pořízení Video Záznamu... 6

Více

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem DS-X116D Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění

Více

Návod k použití - kamera pro záznam jízdy

Návod k použití - kamera pro záznam jízdy Popis produktu - stavba produktu Návod k použití - kamera pro záznam jízdy 1) tlačítko NAHORU 2) tlačítko MENU 3) tlačítko DOLŮ 4) USB port 5) otvor pro držák 6) výstup HDMI 7) tlačítko zapnout/vypnout

Více

Prùvodce obecnîmi nastaveními

Prùvodce obecnîmi nastaveními Provozní pokyny Prùvodce obecnîmi nastaveními 1 2 3 4 5 6 Pøipojení zaøízení Systémová nastavení Nastavení kopírky Nastavení tiskárny Nastavení rozhraní Ostatní nástroje uôivatele Neô zaènete zaøízení

Více

SLR Digital Camera. Návod k použití. Proètìte si nejprve tento návod k použití, abyste využili nejvyššího výkonu Vašeho fotoaparátu.

SLR Digital Camera. Návod k použití. Proètìte si nejprve tento návod k použití, abyste využili nejvyššího výkonu Vašeho fotoaparátu. SLR Digital Camera Návod k použití Proètìte si nejprve tento návod k použití, abyste využili nejvyššího výkonu Vašeho fotoaparátu. Dìkujeme Vám, že jste si vybrali digitální fotoaparát PENTAX x. Prosíme

Více

User Manual WB210. Klepněte na téma. Časté otázky. Náhled. Obsah. Základní funkce. Rozšířené funkce. Možnosti snímání. Přehrávání/Úpravy.

User Manual WB210. Klepněte na téma. Časté otázky. Náhled. Obsah. Základní funkce. Rozšířené funkce. Možnosti snímání. Přehrávání/Úpravy. Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, pozorně. Klepněte na téma User Manual WB210 Časté otázky Náhled Obsah Základní funkce Rozšířené funkce Možnosti

Více

Uivatelský manuál PC-2585

Uivatelský manuál PC-2585 Uivatelský manuál PC-2585 OBSAH OBSAH...... Strana 1 INFORMACE O SYSTÉMU.... Strana 3 POZNÁMKY... Strana 4 ÚVOD... Strana 5 Pravidelně Váš systém kontrolujte.......................... Strana 5 Důležitá

Více

Česky PROHLÁŠENÍ FCC. Informace o produktu. Poznámka: -1-

Česky PROHLÁŠENÍ FCC. Informace o produktu. Poznámka: -1- PROHLÁŠENÍ FCC Česky Toto zařízení splňuje ustanovení části 15 pravidel komise FCC. Používání je omezeno následujícími dvěma podmínkami: (1). Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení, a (2). Toto

Více

Vaše uživatelský manuál OLYMPUS C-5060WZ http://cs.yourpdfguides.com/dref/5461023

Vaše uživatelský manuál OLYMPUS C-5060WZ http://cs.yourpdfguides.com/dref/5461023 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Samsung ST90 - Digitální fotoaparáty. Elegantní a stylový fotoaparát s nádychem důmyslnosti. Video v kvalitě HD nyní v kompaktním fotoaparátu

Samsung ST90 - Digitální fotoaparáty. Elegantní a stylový fotoaparát s nádychem důmyslnosti. Video v kvalitě HD nyní v kompaktním fotoaparátu Samsung ST90 - Digitální fotoaparáty Elegantní a stylový fotoaparát s nádychem důmyslnosti Nejnovější model ST90 soustředí obrovský výkon v mimořádně tenkém provedení. S tloušťkou jen něco přes 16,5 mm

Více

DVRS02WIFI. Full HD sportovní kamera, WI-FI. Uživatelská příručka

DVRS02WIFI. Full HD sportovní kamera, WI-FI. Uživatelská příručka DVRS02WIFI Full HD sportovní kamera, WI-FI Uživatelská příručka Děkujeme Vám za zakoupení tohoto zařízení. Než začnete produkt používat, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k maximalizaci jeho výkonu

Více

POPIS ZAŘÍZENÍ. Zadní pohled. 1. Napájení 2. Menu 3. Mode 4. Nahoru 5. OK 6. Dolů 7. Displej. Přední pohled. 12. Čočka 13. LED světlo 14.

POPIS ZAŘÍZENÍ. Zadní pohled. 1. Napájení 2. Menu 3. Mode 4. Nahoru 5. OK 6. Dolů 7. Displej. Přední pohled. 12. Čočka 13. LED světlo 14. v1.7(12/14) POPIS ZAŘÍZENÍ Zadní pohled 1. Napájení 2. Menu 3. Mode 4. Nahoru 5. OK 6. Dolů 7. Displej Přední pohled 12. Čočka 13. LED světlo 14. Reproduktor w w w. c e l - t e c. c z Strana 1 Pravý pohled

Více

User Manual IT100. Klepněte na téma. Náhled. Obsah. Základní funkce. Rozšířené funkce. Možnosti snímání. Přehrávání/Úpravy. Přílohy.

User Manual IT100. Klepněte na téma. Náhled. Obsah. Základní funkce. Rozšířené funkce. Možnosti snímání. Přehrávání/Úpravy. Přílohy. Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, prosíme, pozorně. Klepněte na téma User Manual IT100 Náhled Obsah Základní funkce Rozšířené funkce Možnosti snímání

Více

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD 1 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili video záznamník Defender Car vision 5015 FullHD! Než začnete zařízení používat, pozorně si přečtěte

Více

DS-427DVR. Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. Uživatelská příručka

DS-427DVR. Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. Uživatelská příručka DS-427DVR Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka Uživatelská příručka Předmluva Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DMC-FZ72EP http://cs.yourpdfguides.com/dref/5330497

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DMC-FZ72EP http://cs.yourpdfguides.com/dref/5330497 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC DMC- FZ72EP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění 4-155-492-01 (2) Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění Návod k obsluze IPT-DS1 2009 Sony Corporation 2-CZ IPT-DS1 Před použitím tohoto zařízení se ujistěte, že je nasazen správný horní

Více

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Důležité upozornění! Přečtěte si důkladně tyto informace, abyste mohli používat telefon správným a bezpečným způsobem: mobilní telefon EVOLVE Gladiator RG300 získal

Více

Quick Start Manual PL80/PL81 ENG / GER / FRE / ITA / POL / CZE / SLO / HUN / RUM / BUL / GRE / SER / SLV / CRO

Quick Start Manual PL80/PL81 ENG / GER / FRE / ITA / POL / CZE / SLO / HUN / RUM / BUL / GRE / SER / SLV / CRO Quick Start Manual PL80/PL81 ENG / GER / FRE / ITA / POL / CZE / SLO / HUN / RUM / BUL / GRE / SER / SLV / CRO Obsah Informace k bezpečnosti a ochraně zdraví 2 Uspořádání fotoaparátu 4 Uvedení do provozu

Více

Česky. Úvod. Přehled funkcí

Česky. Úvod. Přehled funkcí Přehled funkcí Úvod 7 TFT LCD displej s rozlišením: 480(Š) x 234(V) Zobrazovací režim: 4:3 a 16:9 Podporované formáty: JPEG & Motion-JPEG (320x240 QVGA 15 fps; 640x480 VGA 6 fps.) Promítání fotografií

Více

Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka

Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka Autorská práva Copyright (c) 2002 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti BenQ Corporation není dovoleno

Více

DC3410. UÏivatelská pfiíruãka

DC3410. UÏivatelská pfiíruãka DC3410 UÏivatelská pfiíruãka Autorská práva Copyright 2003 BenQ Corporation. V echna práva vyhrazena. Îádná ãást této publikace nesmí b t reprodukována, pfieposílána, pfiepisována, ukládána nebo pfiekládána

Více

Seezus RX270 - FULL HD kamera do auta

Seezus RX270 - FULL HD kamera do auta Seezus RX270 - FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: FULL HD kamera GPS funkce www.spyshops.cz Stránka 1 1. Popis produktu 1) IR přísvit 2) Reproduktor 3) Vstup GPS 4) HDMI konektor 5)

Více

Návod k obsluze. Popis zařízení:

Návod k obsluze. Popis zařízení: HD 93 Návod k obsluze Úvod Děkujeme, že jste si zakoupili naši sportovní Full HD kameru HD93. Tento produkt je určen především pro sportovní účely, dokládá to celá řada speciálních úchytů a příslušenství,

Více

DVC-252CP DVP-25HCP DVP-251VWCP. uživatelský manuál přenosných MiniDVR

DVC-252CP DVP-25HCP DVP-251VWCP. uživatelský manuál přenosných MiniDVR DVC-252CP DVP-25HCP DVP-251VWCP uživatelský manuál přenosných MiniDVR Obsah I. Obecné informace:... 3 II. Ovládací prvky a indikátory... 4 III. Kamera a její části... 5 IV. Schéma zapojení... 5 V. Příklad

Více

Souprava bezdrátového digitálního rekordéru a kamery HWS-4200. Návod k použití

Souprava bezdrátového digitálního rekordéru a kamery HWS-4200. Návod k použití Souprava bezdrátového digitálního rekordéru a kamery HWS-4200 Návod k použití Vážení zákazníci, Děkujeme Vám za nákup zboží značky. Před použitím přístroje prosím přečtěte tento návod. Úvod Bezdrátová

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Kamera do auta HQS-205B je zařízení pro nenáročné uživatele, kterým

Více

Kamera do automobilu s rozlišením Full-HD

Kamera do automobilu s rozlišením Full-HD Kamera do automobilu s rozlišením Full-HD Model: DO BEG2 Návod k obsluze Obsah Popis produktu strana 3 Vyobrazení strana 3 Konstrukce a funkce strana 4 Ovládání a další pokyny strana 4 Příprava strana

Více

Digitální fotoaparát DC C1000 Uživatelská příručka. Vítejte

Digitální fotoaparát DC C1000 Uživatelská příručka. Vítejte Digitální fotoaparát DC C1000 Uživatelská příručka Vítejte Autorská práva Copyright 2006 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být kopírována, přenášena, přepisována

Více

ISAW EDGE. Návod pro uživatele. Čeština

ISAW EDGE. Návod pro uživatele. Čeština Návod pro uživatele Čeština ISAW EDGE Obsah: 1 Popis kamery 1 2 Popis LCD displeje 1 3 Zapnutí kamery 2 4 Režim nahrávání videa 2 5 Režim focení 2 6 Režim přehrávání 2 7 Uživatelské nastavení 3 8 Dobíjení

Více

Návod k použití. Digitální fotoaparát

Návod k použití. Digitální fotoaparát Digitální fotoaparát Cz Návod k použití Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu CASIO. Před jeho použitím se nezapomeňte seznámit se všemi bezpečnostními pokyny tohoto návodu k použití. Návod k použití

Více

CAR X90 HND. kamera pro Váš automobil. Noční vidění, HDMI, Duální kamera. Uživatelská příručka. Děkujeme, že jste si zakoupili tento produkt.

CAR X90 HND. kamera pro Váš automobil. Noční vidění, HDMI, Duální kamera. Uživatelská příručka. Děkujeme, že jste si zakoupili tento produkt. CAR X90 HND kamera pro Váš automobil Noční vidění, HDMI, Duální kamera Uživatelská příručka Děkujeme, že jste si zakoupili tento produkt. Ještě než se vrhnete na natáčení svých prvních cestovních záběrů,

Více

Kamera Rollei Actioncam 400 Návod k obsluze

Kamera Rollei Actioncam 400 Návod k obsluze Kamera Rollei Actioncam 400 Návod k obsluze Obsah Obsah Obsah...1 Bezpečnostní opatření...2 Obsah krabice...3 Schéma produktu...4 Popis dálkového ovládání...5 Nastavení vaší kamery Rollei Actioncam 400...6

Více

Kamera Full-HD 1080P s WiFi ovládáním

Kamera Full-HD 1080P s WiFi ovládáním Kamera Full-HD 1080P s WiFi ovládáním Uživatelská příručka Obsah Pohled na kameru a ovládací prvky 1 LCD displej 2 Zobrazení režimů a stavu kamery 2 Před prvním použitím 3 Výchozí nastavení kamery 3 Zapnout

Více

DVR25 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka)

DVR25 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) DVR25 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Ovládací prvky kamery... 2 Před spuštěním kamery... 3 Nabíjecí baterie...3 Paměťová karta...3 Poloha

Více

DVR27 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka)

DVR27 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) DVR27 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) Obsah Uživatelská příručka Obsah balení...2 1. Popis tlačítek dálkového ovladače...2 2. Popis tlačítek řídící jednotky...3 3. Návod k instalaci...4

Více

Studentský set EXCLUSIVE

Studentský set EXCLUSIVE Studentský set EXCLUSIVE Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Set umožňuje oboustrannou komunikaci Dokonalé maskování Umožňuje přenos zvuku a obrazu www.spyshops.cz Stránka 1 1. Specifikace produktu

Více

Hodinky se skrytou kamerou Návod k použití

Hodinky se skrytou kamerou Návod k použití Hodinky se skrytou kamerou Návod k použití www.spyshops.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca

Více

Než začnete používat tento výrobek, přečtěte si prosím pozorně tento návod a uschovejte jej pro budoucí potřebu,

Než začnete používat tento výrobek, přečtěte si prosím pozorně tento návod a uschovejte jej pro budoucí potřebu, Návod k použití 1 2 3 OBSAH Úvod Certifikace výrobku Přehled produktu Vlastnosti Nastavení výrobku Obsah balení a příslušenství Obsah balení Volitelné příslušenství Popis funkcí 1. Začínáme 2. Změna režimu

Více

AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka

AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka CORE AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka 1. Upozornìní 1. Nepøechovávejte nebo nepoužívejte pøehrávaè v místì s extrémnì vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí èi prašností. 2. Nepoužívejte pøehrávaè

Více

Hodinky s kamerou. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: Paměť 32Gb Kvalitní provedení Vysoké rozlišení. www.spionazni-technika.

Hodinky s kamerou. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: Paměť 32Gb Kvalitní provedení Vysoké rozlišení. www.spionazni-technika. Hodinky s kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Paměť 32Gb Kvalitní provedení Vysoké rozlišení www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Význam jednotlivých tlačítek B D C E. Tlačítko pro focení

Více

Hodinky s kamerou a IR

Hodinky s kamerou a IR Hodinky s kamerou a IR Návod k použití Hlavní výhody přístroje: Kvalitní zpracování Automatické otáčení obrazu dle polohy IR mód www.spyobchod.cz stránka 1 1. Ovládací tlačítka na hodinkách B A D C E F

Více

Černá skříňka DVR07. Kamera s automatickým záznamem videa, fotografií, Uživatelská příručka

Černá skříňka DVR07. Kamera s automatickým záznamem videa, fotografií, Uživatelská příručka Černá skříňka DVR07 Kamera s automatickým záznamem videa, fotografií, Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte

Více

DC 2300 Uživatelská příručka

DC 2300 Uživatelská příručka DC 2300 Uživatelská příručka Autorská práva Copyright (c) 2002 Benq Corporation. Všechna práva vyhrazena Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přeposílána, přepisována, ukládána nebo překládána

Více

Klepněte na téma WB150/WB150F/WB151/WB152/WB152F. Časté otázky. Náhled. Obsah. Základní funkce. Rozšířené funkce. Možnosti snímání.

Klepněte na téma WB150/WB150F/WB151/WB152/WB152F. Časté otázky. Náhled. Obsah. Základní funkce. Rozšířené funkce. Možnosti snímání. Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej pozorně. Klepněte na téma Časté otázky Náhled Obsah Základní funkce Rozšířené funkce Možnosti snímání Přehrávání/Úpravy

Více

Digitalní dalekohled s kamerou. 8.0 Mega pixel NÁVOD

Digitalní dalekohled s kamerou. 8.0 Mega pixel NÁVOD Digitalní dalekohled s kamerou 8.0 Mega pixel NÁVOD Poslední revize: 14.5.2013 Specifika produktu Kamera 1. Rozlišení 12,0MP 2. Velikost záznamů: 3. Formát záznamů: Fotografie: 0,3MP-640X480 3.0MP-2048X1536

Více

1. Tlačítko Režimu. Tlačítka klíčové funkce. 3. Přípojka stativu 4. TFT LCD monitor

1. Tlačítko Režimu. Tlačítka klíčové funkce. 3. Přípojka stativu 4. TFT LCD monitor INFORMACE O VÝROBKU Přední strana Zadní strana Vrchní strana. Led dioda samospouště 2. Blesk 3. Objektiv 4. Poutko pro popruh Boční strana. Tlačítko Režimu 2. Tlačítko Klíčové funkce 3. Přípojka stativu

Více

DVR přijímač s LCD pro skryté kamery

DVR přijímač s LCD pro skryté kamery DVR přijímač s LCD pro skryté kamery Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dva nahrávací módy (nahrávání nepřetržité, detekcí pohybu) 3 LCD displej pro pohodlné ovládání Dobrý poměr výkon x cena www.spionazni-technika.cz

Více

GPRS / MMS / SMS DIGITÁLNÍ INFRAČERVENÁ FOTOPAST WCM-3004 / HSM3004 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

GPRS / MMS / SMS DIGITÁLNÍ INFRAČERVENÁ FOTOPAST WCM-3004 / HSM3004 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA GPRS / MMS / SMS DIGITÁLNÍ INFRAČERVENÁ FOTOPAST WCM-3004 / HSM3004 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 1 OBSAH 1. Návod k použití... 2 1.1 Obecný popis... 2 1.2 Rozhraní... 2 1.3 Komponenty a funkce fotopasti... 3 1.4

Více

-=PALUBNÍ FULL HD KAMERA E08s=-

-=PALUBNÍ FULL HD KAMERA E08s=- V.2.1 (01/16) w w w. c e l - t e c. c z Strana 2 POPIS ZAŘÍZENÍ Přední pohled 1. Čočka Zadní pohled 2. Displej 3. Hlavní vypínač: Zap/Vyp 4. Nahoru 5.Menu 6. OK 7. Mode 8. Dolů. w w w. c e l - t e c. c

Více

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technický popis výrobku

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technický popis výrobku Obsah 1. Systém domácího videovrátného 2. Obsah dodávky 3. Technický popis výrobku 4. Instalace 5. Příklady možných zapojení systému videovrátného 6. Obsluha 7. Údržba zařízení 1. Systém domácího videovrátného

Více

Návod k použití. Klepněte na téma ES95/ES96/ES99/ST71T. Časté otázky Náhled Obsah. Základní funkce Rozšířené funkce Možnosti snímání

Návod k použití. Klepněte na téma ES95/ES96/ES99/ST71T. Časté otázky Náhled Obsah. Základní funkce Rozšířené funkce Možnosti snímání Návod k použití ES95/ES96/ES99/ST71T Klepněte na téma Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej pozorně. Časté otázky Náhled Obsah Základní funkce Rozšířené

Více

Datalogger Teploty a Vlhkosti

Datalogger Teploty a Vlhkosti Datalogger Teploty a Vlhkosti Uživatelský Návod Úvod Teplotní a Vlhkostní Datalogger je vybaven senzorem o vysoké přesnosti měření teploty a vlhkosti. Tento datalogger má vlastnosti jako je vysoká přesnost,

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS DECT5111S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1017563

Vaše uživatelský manuál PHILIPS DECT5111S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1017563 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

ST75/ST76/ST77/ST78/ST79

ST75/ST76/ST77/ST78/ST79 Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej pozorně. Klepněte na téma Časté otázky Náhled Obsah Základní funkce Rozšířené funkce Možnosti snímání ST75/ST76/ST77/ST78/ST79

Více

TRUST 715 LCD POWERC@M ZOOM

TRUST 715 LCD POWERC@M ZOOM Instrukce při prvním použití Kapitola 1. Jak vložit baterie (4.2) 2. Nastavení fotoaparátu při prvním použití (4.3) 3. Fotografování (4.6) 4. Prohlížení fotografií (4.7) 5. Instalace ovladače (5.2) 6.

Více

Kamera umožňující záznam jízdy vozidla černá skříňka. po dobu několika sekund zapnete kameru, což bude potvrzeno

Kamera umožňující záznam jízdy vozidla černá skříňka. po dobu několika sekund zapnete kameru, což bude potvrzeno Kamera umožňující záznam jízdy vozidla černá skříňka DVR 09 Základní ovládání kamery Zapnutí a vypnutí kamery Stisknutím tlačítka po dobu několika sekund zapnete kameru, což bude potvrzeno rozsvícením

Více

Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace...

Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace... Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace... 6 Bezpečnostní upozornění:... 8 Servis a záruka... 8 Zapojení:

Více

Kapitola 1: Základní přehled...3 Kapitola 2: První kroky...4 Kapitola 3: Výběr režimu přístroje...5 Fotografování...5 Natáčení videa...

Kapitola 1: Základní přehled...3 Kapitola 2: První kroky...4 Kapitola 3: Výběr režimu přístroje...5 Fotografování...5 Natáčení videa... 1 Kapitola 1: Základní přehled...3 Kapitola 2: První kroky...4 Kapitola 3: Výběr režimu přístroje...5 Fotografování...5 Natáčení videa...6 Nastavení USB možností...8 Práce s obrázky...9 Instalace Softwaru...10

Více

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5 Návod k používání radiostanice Motorola TLKR T5 OBSAH Bezpečnost produktu a účinky rádiového vysílání přenosných dvousměrných rádií...2 Vlastnosti...2 Ovládání a funkce...3 Displej...4 Obsah balení...5

Více

Cesky. Obsah. Kapitola 1 Úvodní upozornení. Kapitola 5 Príprava kamery. Kapitola 2 Seznámení s kamerou. Kapitola 6 Zacínáme

Cesky. Obsah. Kapitola 1 Úvodní upozornení. Kapitola 5 Príprava kamery. Kapitola 2 Seznámení s kamerou. Kapitola 6 Zacínáme Obsah Kapitola 1 Úvodní upozornení 1-1 Upozornení 2 1-2 Pred použitím 2 1-3 Na co je treba dávat pozor pri prácis kamerou 3 1-4 Obsah balení 3-4 Kapitola 2 Seznámení s kamerou 2-1 Celní pohled, Pohled

Více

Palubní kamera s FULL HD

Palubní kamera s FULL HD Palubní kamera s FULL HD Návod k obsluze Výhody produktu: FULL HD kamera GPS funkce Miniaturní rozměry www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1) 6 IR diod 2) Indikátor 3) 2,7 TFT displej

Více

DigiScan DS-01/DS-02

DigiScan DS-01/DS-02 DigiScan DS-01/DS-02 Přenosný digitální skener Uživatelský Manuál Prohlášení o shodě pro tento přístroj naleznete na: www.technaxx.de/ (na spodní liště Konformitätserkärung ). Přesná specifikace je závislá

Více

Špionážní hodinky, 1920x1080px

Špionážní hodinky, 1920x1080px Špionážní hodinky, 1920x1080px Návod k použití Hlavní výhody přístroje: Video v rozlišení 1920x1080px při 30 FPS v Fotografie v rozlišení 4032x3024px Elegantní design www.spyshops.cz stránka 1 Důležité

Více

CZ Manuál. Zařízení s OS Android. Import a distribuce: RECALL s.r.o.

CZ Manuál. Zařízení s OS Android. Import a distribuce: RECALL s.r.o. CZ Manuál Zařízení s OS Android Import a distribuce: RECALL s.r.o. Obsah 1. Představení... 4 2. Instalace a nastavení... 5 2.1. Stažení obslužné aplikace... 5 2.2. Připojení telefonu/tabletu k Wi-Fi HDD...

Více

Bezpečnostní instrukce

Bezpečnostní instrukce Bezpečnostní instrukce P O Z O R! NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM NEOTEVÍREJTE! Symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na existenci důležitých provozních a bezpečnostních

Více

Braun DigiFrame 7001. Návod k použití

Braun DigiFrame 7001. Návod k použití Braun DigiFrame 7001 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

Návod na použití. Panenka Barbie Video Girl

Návod na použití. Panenka Barbie Video Girl Panenka Barbie Video Girl Návod na použití INFORMACE O BEZPEČNOSTI BATERIÍ Za výjimečných podmínek mohou z baterií unikat tekutiny, které mohou způsobit popáleninu chemikálií nebo zničit Váš produkt. Abyste

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7599 Sportovní videokamera insportline SHDV-5004

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7599 Sportovní videokamera insportline SHDV-5004 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7599 Sportovní videokamera insportline SHDV-5004 1 OBSAH Bezpečnostní opatření... 3 Důležité upozornění... 3 Seznámení s videokamerou... 4 Popis jednotlivých částí... 4 Vodotěsný

Více

Informace k bezpečnosti a ochraně zdraví

Informace k bezpečnosti a ochraně zdraví Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, prosíme, pozorně. Klepněte na téma User Manual PL150/PL151 Časté otázky Náhled Obsah Základní funkce Rozšířené

Více

USB mikroskop Návod k používání

USB mikroskop Návod k používání USB mikroskop Návod k používání CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupen tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro správné používání

Více

E P1 14-42 mm Sada. Olympus Pen: návrat legendy. Specifikace. Typ. Filtr. Obrazový senzor. Živý náhled. Procesor

E P1 14-42 mm Sada. Olympus Pen: návrat legendy. Specifikace. Typ. Filtr. Obrazový senzor. Živý náhled. Procesor E P1 14-42 mm Sada Umělecké Filtry, Vícenásobná expozice, Více formátů s různými poměry stran pro větší kreativitu Vysoce výkonný vestavěný stabilizátor obrazu Monitorování efektů v reálném čase Funkce

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT UMAX PREMIER 3306. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT UMAX PREMIER 3306. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT UMAX PREMIER 3306 Návod k obsluze OBSAH ÚVOD...8 Přehled... 8 Obsah balení... 9 POPIS FOTOAPARÁTU...10 Přední strana... 10 Zadní strana... 11 Sdružený ovladač... 11 Volič režimů...

Více

Uživatelský manuál. 2013 AUDIO PARTNER s.r.o.

Uživatelský manuál. 2013 AUDIO PARTNER s.r.o. Uživatelský manuál 2013 AUDIO PARTNER s.r.o. 1. NEŽ ZAČNETE# Obsah balení:# - Intimidator Spot Duo - napájecí kabel - záruční list - uživatelský manuál - hák na zavěšení s příslušenství Instrukce k rozbalování#

Více

3. Přijímá GPSBIKE signál uvnitř budovy? - GPS signál bývá rušen kovy a zdmi, z tohoto důvodu nedoporučujeme používání GPSBIKE uvnitř budovy.

3. Přijímá GPSBIKE signál uvnitř budovy? - GPS signál bývá rušen kovy a zdmi, z tohoto důvodu nedoporučujeme používání GPSBIKE uvnitř budovy. NÁVOD K POUŽITÍ 1. UPOZORNĚNÍ 1.1 Informace Před používáním si přečtěte následující informace. 1.2 Bezpečnostní informace 1. Během řízení vždy sledujte silniční provoz. 2. Během jízdy neměňte nastavení

Více

Full HD kamera do auta

Full HD kamera do auta Full HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: FULL HD kamera GPS funkce OBD funkce www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1) GPS modul 2) Led dioda 3) Tlačítko nahoru 4) Slot pro micro

Více

Techanxx USB 2.0 Digital Video Scart Grabber Audio & Video / SCART Převodník Digitalizujte si své staré videokazety VHS! Uživatelský Manuál

Techanxx USB 2.0 Digital Video Scart Grabber Audio & Video / SCART Převodník Digitalizujte si své staré videokazety VHS! Uživatelský Manuál Techanxx USB 2.0 Digital Video Scart Grabber Audio & Video / SCART Převodník Digitalizujte si své staré videokazety VHS! Uživatelský Manuál Prohlášení o shodě naleznete na následující internetové adrese:

Více

Česky PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (FCC) Poznámka: Nejdříve si přečtěte. Poznámka:

Česky PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (FCC) Poznámka: Nejdříve si přečtěte. Poznámka: PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (FCC) Tento přístroj splňuje nařízení FCC (Regulačního orgánu pro oblast komunikací v USA), část 15. Provozování podléhá následujícím podmínkám: (1) Tento přístroj nesmí být zdrojem

Více

Videokamera do auta X-Mini. Obj. č.: 45 54 57. Rozsah dodávky. Popis výrobku. Pokyny k instalaci. Vlastnosti. Videokamera do auta.

Videokamera do auta X-Mini. Obj. č.: 45 54 57. Rozsah dodávky. Popis výrobku. Pokyny k instalaci. Vlastnosti. Videokamera do auta. Rozsah dodávky Videokamera do auta Držák videokamery Videokamera do auta X-Mini CD-ROM Návod k obsluze Napájecí kabel do auta Obj. č.: 45 54 57 Popis výrobku Pohled shora a zespodu Pohled zepředu Vážený

Více

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely Informace o výrobku Zapojení Zapojení Připojení VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Ovládací panely CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Více

Upozornění ohledně bezpečného používání a údržby zařízení.

Upozornění ohledně bezpečného používání a údržby zařízení. Popis Digitální TV sluchátka Geemarc jsou zesilovacím systémem speciálně vyvinutým a určeným pro osoby s poruchou sluchu. Můžete je používat se všemi druhy audio systémů včetně napojení na televizi. S

Více