Vaše uživatelský manuál PANASONIC EB-GD93

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál PANASONIC EB-GD93 http://cs.yourpdfguides.com/dref/538491"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu:.... Vloení SIM karty... Vloení baterie..... Nabíjení baterie.... Seznámení s telefonem Vypnutí osvìtlení kláves Vypnutí osvìtlení zadního krytu 18 Pouívání hlasových pøíkazù. 18 Volba typu vibraèního vyzvánìní. 19 Zmìna jazyka Obnovení výchozího nastavení telefonu.. 20 Zabezpeèení telefonu Pouití ochrany kláves... Zmìna bezpeènostních kódù Omezení hovorù. Aplikace Hodiny.... Kalkulátor... Pøevadìè mìn.. 6 Zapnutí/vypnutí telefonu Volání... 6 Automatická opakovaná volba. 7 Ukonèení hovoru... 7 Pøíjem hovoru Nastavení hlasitosti sluchátka. 7 Blokování telefonu Pouívání kódu PIN Telefonní seznam Uloení èísla do pamìti Prohledávání telefonního seznamu. 11 Vyvolání èísla z pamìti Úprava telefonních èísel v seznamu. 12 Pouívání signálního profilu. 13 Osobní volba Telefonní èísla s horkou klávesou Èísla servisní volby Uivatelská nastavení telefonu Pøidání úvodního hláení.. Zobrazení animací Zmìna vyzvánìcího tónu.. Vypnutí vech tónù Nastavení barvy pozadí Krátké textové zprávy. 27 Nastavení telefonu pro textové zprávy Odesílání textové zprávy Pøíjem textových zpráv Monosti zpráv Pouití pøeddefinovaných zpráv. 28 Práce se seznamy zpráv Parametry zpráv..

3 . 30 Informace sítì Informace o hovorech Poslední èísla... Délka hovoru... Hovorné. Identifikace hovoru Dalí funkce Pøesmìrování hovorù Pøidrení hovoru/èekání hovoru Pøedání hovoru Mnohostranné hovory Zmìna na novou sí Prohlíeè WAP Nastavení serveru Sputìní prohlíeèe. 39 Navigace v obsahu. 40 Menu prohlíeèe Pouívání záloek.. 41 Vypnutí prohlíeèe. 41 Nastavení automatického vypnutí Poslední chyba Internetový .. Nastavení u.... Vytvoøení nové zprávy... Odesílání/Pøíjem zpráv.. Ètení zpráv Uloení adresy do pamìti Pøidání podpisu. Øízení pamìtí zpráv Dalí funkce.. 45 Stolní pøísluenství typu "handsfree" Záznam hovoru Diktafon.. 46 Tóny DTMF Zápisníková pamì Druhý èas Funkce týkající se pøísluenství 48 Zadání textu.. 49 Struktura menu 51 Odstraòování závad.. 52 Dùleitá chybová hláení Dùleité informace Bezpeènostní pokyny Péèe a údrba Slovník pojmù Technický popis Úvodem Úvodem Dìkujeme vám, e jste si koupili digitální celulární telefon firmy Panasonic. Tento telefon je urèen k provozu v systému Global System for Mobile Communications (GSM), GSM900 nebo GSM1800. Pøed pouitím zkontrolujte, zda je baterie plnì nabitá. Ne zaènete pøístroj pouívat, pøeètìte si oddíl "Dùleité informace" - viz str. 55. Tento návod podrobnì popisuje pouití zaøízení, které je souèástí základní sady. Nìkteré popisované sluby jsou závislé na typu sítì nebo jsou k dispozici pouze pro pøedplatitele. Nìkteré funkce jsou závislé na pouitém typu SIM karty. Dalí informace vám poskytne vá provozovatel slueb sítì. Vloení SIM karty SIM karta se vkládá do zadní èásti pøístroje pod baterii. SIM kartu vlote do vybrání na zadní stranì telefonu (1) tak, aby zkosená hrana byla v pravém horním rohu. Zasuòte SIM kartu mírným tlakem doleva (2), a se dostane pod patky a

4 pøídrná svorka SIM karty zaklapne na místo (3). Vyjmutí SIM karty Stisknìte pøídrnou svorku SIM karty (1), podrte ji a souèasnì vysuòte SIM kartu doprava (2). Po vysunutí z patek lze SIM kartu vytáhnout z vybrání. Vloení baterie Instalujte plnì nabitou baterii. Není-li baterie zcela nabitá, musíte ji nabít podle pokynu v oddílu "Nabíjení baterie". Vlote horní èást baterie do zadní strany telefonu (1). Pøitlaète spodní cást baterie, a zaklapne na místo (2). 1 Úvodem Vyjmutí baterie Stisknìte uvolòovací západku baterie (1). Základna baterie vyskoèí z vybrání (2). Baterii lze nyní vyjmout z telefonu (3).

5 Nabíjení baterie Pøipojení síového napájeèe Baterii je nutno vloit do telefonu pøed pøipojením síového napájeèe. Zasuòte síový napájeè do základny telefonu (1). Poznámka: Pøi zapojování konektoru NEPOUÍVEJTE násilí - mohlo by dojít k pokození telefonu nebo napájeèe. Síový napájeè pøipojte do sítì (2). Rozsvítí se indikátor a zaène nabíjení. Funkce indikátoru nabití baterie Bìhem nabíjení Telefon je zapnutý Telefon je vypnutý K K Nabíjení ukonèeno H Indikátor je vypnutý Po dokonèení nabíjení odpojte síový napájeè. Odpojení síového napájeèe Síový napájeè odpojte od sítì (1). Stisknìte a podrte obì tlaèítka na konektoru síového napájeèe (2) a vytáhnìte konektor ze základny telefonu (3). Blíící se vybití Blíící se vybití baterie je oznámeno zaznìním varovného tónu a zobrazením blikajícího hláení VYBITÁ BATERIE Dojde-li k tomu bìhem hovoru, okamitì hovor ukonèete. Krátce po zaznìní varovného tónu se napájení automaticky vypne. Baterii je nutno buï plnì nabít nebo vymìnit za nabitou. 2 Úvodem Seznámení s telefonem Rozmístìní ovládacích prvkù Sluchátko A Prave;ti pro vzkazy O se rozsvítí pøi zapnutém blokování telefonu S oznaèuje, e lze uskuteènit tísòové volání T oznaèuje intenzitu pøijímaného signálu: \ - slabý signál, T - silný signál H oznaèuje stav nabití baterie: H - nabitá, G (blikání) - vybitá baterie 4 Úvodem Pole informací Toto pole se pouívá k oznaèení souèasné nejvyí úrovnì menu, èísla dílèího menu, reimu textového zadání, zdroje telefonního seznamu, èísla pozice v seznamu nebo ikony nastavení alarmu v závislosti na souèasném reimu provozu.? oznaèuje nastavení alarmu > oznaèuje, e souèasné telefonní èíslo pochází z telefonního seznamu mobilního telefonu < oznaèuje, e souèasné telefonní èíslo pochází z telefonního seznamu na SIM kartì Navigaèní nápovìda p Toto pole oznaèuje moné smìry, kterými lze tisknout navigaèní klávesu v závislosti na souèasném reimu provozu. Pole voleb Pole voleb zobrazuje monosti, které lze volit stisknutím klávesy volby (B). 5 Základy ovládání Základy ovládání Zapnutí/vypnutí telefonu Jak telefon zapnout nebo vypnout. Stisknutím a podrením E zapnete napájení Zobrazí se úvodní animace a pak se telefon pøepne do klidového reimu. Stisknutím a podrením E napájení vypnete Volání Ovìøte, zda je telefon zapnutý, zda je zobrazeno logo provozovatele slueb sítì a zda indikátor intenzity signálu ukazuje, e oblast, v ní se nacházíte, je pokryta signálem. 1 Zadejte smìrové èíslo a telefonní èíslo 2 Stisknìte D Mezinárodní volba Pouitím kódu automatického mezinárodního spojení (+) mùete volat mezinárodní telefonní èíslo, ani byste znali kód mezinárodní pøedvolby. Znáte-li mezinárodní pøedvolbu, m&ugregrave;tyømístný kód a stisknìte B Telefon se zablokuje a na displeji se zobrazí ikona zablokování (O). Odblokování telefonu Pro obnovení normálního provozu zadejte svùj blokovací kód a stisknìte B. Ikona zablokování zmizí z displeje. Jakmile vak telefon vypnete a opìtovnì zapnete, budete muset znovu zadat blokovací kód, a po zadání správného kódu se zobrazí Ok. Stisknìte B. Deaktivace zablokování telefonu 1 Z klidového reimu se stisknutím B 8 dostanete do menu Ochrana telefonu 2 Opakovanì tisknìte f, dokud se v poli voleb nezobrazí Vypni. 3 Stisknìte B 4 Zadejte blokovací kód a stisknìte B Pouívání kódu PIN PIN (osobní identifikaèní èíslo) chrání vai SIM kartu pøed zneuitím. Je-li PIN aktivovaný, budete poádáni, abyste ho zadali po kadém zapnutí telefonu. PIN2 zabezpeèuje ochranu pamìti pevné volby a èítaèù hovorného. Aktivace/deaktivace kódu PIN 1 Z klidového reimu se stisknutím B 83 dostanete do menu PIN 2 Stisknutím B PIN aktivujete/deaktivujete 3 Zadejte kód PIN B 8 Základy ovládání Nastavení vibraèního vyzvánìní Je-li zapnuto vibraèní vyzvánìní, zaène telefon pøi pøíjmu hovoru vibrovat. Zapnutím vibraèního vyzvánìní se vypne akustické vyzvánìní. Jestlie vak po zapnutí vibraèního vyzvánìní nastavíte hlasitost vyzvánìní, bude telefon pøi pøíjmu hovoru souèasnì vyzvánìt i vibrovat. Z klidového reimu: Stisknutím a podrením # tuto funkci zapnete nebo vypnete.

6 Po zapnutí bude telefon krátce vibrovat. Nastavení hlasitosti vyzvánìní a odezvy kláves Zmìna hlasitosti vyzvánìní i odezvy kláves se provádí stejným zpùsobem. Zvýíte-li hlasitost vyzvánìní nad maximální mez, bude se výka tónu neustále stupòovat. Vypnete-li hlasitost vyzvánìní, zobrazí se ikona indikátoru ticha ([). 1 Z klidového reimu se stisknutím B 52 dostanete do menu Tóny 2 Pouijte e pro volbu Hlasitosti vyzvánìní nebo Hlasitosti odezvy kláves a stisknìte B 3 Pouijte e pro nastavení úrovnì hlasitosti a stisknìte B 9 Telefonní seznam Telefonní seznam Telefonní èísla lze ukládat na dvì místa. Mùete je ukládat do seznamu na SIM kartì (proto je poèet pozic v pamìti, délka jména a poèet telefonních èísel závislý na pouitém typu SIM karty). Pøípadnì mùete telefonní èísla ukládat do seznamu mobilního telefonu, co znamená, e pøi zmìnì SIM karty se èísla uloená v telefonu neztratí. Telefonní seznam v telefonu je výhodný tím, e z telefonních èísel mùete vytváøet skupiny. Uloení èísla do pamìti Uloení èísla do telefonního seznamu na SIM kartì 1 V klidovém reimu zadejte telefonní èíslo a stisknìte A 2 Stisknìte B pro volbu seznamu na SIM kartì 3 Zadejte jméno - viz "Zadání textu" na str. 49- a stisknìte a 4 Ovìøte správnost èísla a stisknìte B 5 Zadejte èíslo pozice v pamìti a stisknìte B Pokud si sami nezvolíte èíslo pozice v pamìti, bude telefonní èíslo uloeno do nejblií dostupné pozice. Staèí stisknout B, jakmile se v poli voleb zobrazí Kadý. Uloení èísla do telefonního seznamu v telefonu 1 V klidovém reimu zadejte telefonní èíslo a stisknìte A 2 Pouijte a pro volbu seznamu v mobilním telefonu a stisknìte B 3 Zadejte jméno - viz "Zadání textu" na str. 49- a stisknìte a 4 Ovìøte správnost èísla a stisknìte B Chcete-li spolu s èíslem uloit i ovou adresu, pak po ovìøení správnosti èísla stisknìte a, zadejte ovou adresu a stisknìte B. 5 Pouijte e pro volbu skupiny - viz "Vytváøení skupin telefonních èísel" na str. 12- do ní chcete toto èíslo umístit, a stisknìte B 6 Zadejte èíslo pozice v pamìti a stisknìte B Pokud si sami nezvolíte èíslo pozice v pamìti, bude telefonní èíslo uloeno do nejblií dostupné pozice. Staèí stisknout B, jakmile se v poli voleb zobrazí Kadý. 10 Telefonní seznam Ochrana proti pøepsání pamìti Je-li zvolená pozice ji obsazená, budete dotázáni, zda chcete stávající informaci pøepsat. Stisknìte B pro pøepsání zvolené pozice v pamìti Stisknìte C pro volbu jiného èísla pozice v pamìti Prohledávání telefonního seznamu Telefonní seznam mùete prohledávat buï podle jmen nebo podle èísel pozic. Výchozí nastavení pro prohledávání je podle jmen. Stisknete-li pøi prohledávání podle jmen klávesu s písmenem, dostanete se na první jméno zaèínající tímto písmenem. 1 Z klidového reimu se stisknutím B 2 dostanete do menu Telefonní seznam 2 Pouijte f pro pøepínání mezi reimem zobrazení Jména nebo Pozice a stisknìte B 3 Pouijte e pro volbu telefonního seznamu, který chcete prohledávat, a stisknìte B Vyvolání èísla z pamìti Z klidového reimu: 1 Stisknìte A 2 Pouijte e k prohledávání telefonního seznamu Jakmile si zvolíte urèité telefonní èíslo nebo jméno, mùete provést nìkolik operací. Chcete-li zavolat zvolené èíslo, stisknìte D. Poznámka: Telefonní seznam, který jste prohlíeli naposledy, se objeví jako výchozí pøi pøítím stisknutí A. Chcete-li to zmìnit, pouijte menu Telefonní seznam a zvolte si nìkterý ze seznamù. Rychlá volba èísla uloeného v seznamu na SIM kartì 1 Zadejte èíslo pozice v pamìti - poèáteèní nuly je mono vynechat 2 Stisknìte # 3 Stisknìte D 11 Telefonní seznam Úprava telefonních èísel v seznamu V telefonním seznamu jsou funkce Detail, Ukázat, Znovu, Úprava, Smazat nebo Vytvoø. Pøi vyvolání kterékoli z tìchto funkcí pouijte stejný postup. Je-li zobrazeno telefonní èíslo nebo jméno: 1 Pouijte f pro listování funkcemi Detail, Ukázat, Znovu, Úprava, Smazat nebo Vytvoø 2 Stisknutím B zvolíte jednu z poloek Detail Zobrazuje vechny prvky zvolené poloky v telefonním seznamu. Pouijte e pro zobrazení dalího/pøedchozího prvku této poloky. Kadý z prvkù lze upravovat pouijte f, dokud se v poli voleb nezobrazí Úprava, a pak stisknìte B. Ukázat Zobrazí jednotlivá jména a telefonní èísla v seznamu jmen. Je-li v seznamu mobilního telefonu uvedena ová adresa, zobrazí se spolu se jménem a èíslem. Znovu Zobrazí telefonní èíslo a umoní vám, abyste toto èíslo buï zmìnili nebo na nì zavolali.

7 Úprava Zobrazí poloku a umoí vám, abyste ji podle potøeby zmìnili. Stisknutím B vekeré zmìny uloíte. Smazat Vymae poloku z telefonního seznamu. Vytvoø Vytvoøí novou poloku v telefonním seznamu Vytváøení skupin telefonních èísel Monost vytváøet skupiny telefonních èísel je mimoøádnou funkcí seznamu v mobilním telefonu. Vyvolání èísla ze skupiny Skupiny se pouívají k seskupení urèitých typù poloek seznamu, napø. obchodních èi soukromých. Kadá skupina mùe mít vhodný název pro rychlý pøístup k polokám, které obsahuje. 12 Telefonní seznam Skupinám èi jednotlivým èíslùm lze pøiøadit signální profil, co umoní pøizpùsobit pøíchozí hovory tak, aby vám oznámily typ volajícího. 1 Z klidového reimu se stisknutím B 24 dostanete do menu Nastavení skupiny 2 Pouijte e pro volbu skupiny a stisknìte B 3 Pouijte e pro volbu poadované poloky a stisknutím B vyvolejte èíslo z pamìti. Zmìna názvu skupiny 1 Z klidového reimu se stisknutím B 24 dostanete do menu Nastavení skupiny 2 Pouijte e pro volbu skupiny 3 Pouijte f, dokud se v poli volby nezobrazí Úprava, a stisknìte B 4 Vymate souèasný název a zadejte nový - viz "Zadání textu" na str Stisknìte B Pouívání signálního profilu Signální profil vám umoní identifikovat volajícího pomocí urèitého vyzvánìcího tónu, zobrazení obrázku a barvy pozadí, co usnadní rozliení jednotlivých volajících èi jejich skupin. Vytvoøení signálního profilu 1 Z klidového reimu se stisknutím B 23 dostanete do menu Signální profil. 2 Stisknutím B vloíte nový profil 3 Pouijte e pro volbu Osobní nebo Skupinový a stisknìte B 4 Vyhledejte v seznamu telefonní èíslo / zvolte urèitou skupinu - viz "Vyvolání èísla z pamìti" na str. 11- a stisknìte B 5 Stisknìte B 6 Pouijte e pro volbu vyzvánìcího tónu, který chcete u tohoto profilu pouívat, a stisknìte B 7 Pouijte e pro volbu obrázku a stisknìte B 8 Pouijte e pro volbu barvy pozadí a stisknìte B 13 Telefonní seznam Osobní volba Klávesu P lze definovat tak, aby pøed zahájením hovoru vyvolala z pamìti vae oblíbené telefonní èíslo. Nastavení èísla osobní volby 1 Z klidového reimu se stisknutím B 28 dostanete do menu Osobní volba 2 Zadejte jméno - viz "Zadání textu" na str. 49- a stisknìte a 3 Zadejte telefonní èíslo a stisknìte B Pouívání osobní volby Z klidového reimu: Stisknutím P vyvolejte èíslo z pamìti a pak stisknutím D zahájíte hovor Telefonní èísla s horkou klávesou Na telefonní èísla v telefonním seznamu nebo v pamìti servisní volby seznamu lze volat velmi rychle. Nìkteré horké klávesy je moné vyhradit provozovateli slueb sítì, napø. tøi první horké klávesy lze propojit se servisní volbou (v závislosti na síti). 1 Stisknìte a podrte èíselnou klávesu 1 a 9 2 Stisknìte D Nastavení zdroje volání s horkými klávesami 1 Z klidového reimu se stisknutím B 27 dostanete do menu Volba s horkými klávesami 2 Pouijte e pro volbu seznamu na SIM kartì nebo seznamu mobilního telefonu a stisknìte B Èísla servisní volby Vá provozovatel slueb sítì mùe do vaí SIM karty naprogramovat nìkterá speciální telefonní èísla (v závislosti na síti). Èísla servisní volby nelze modifikovat. 1 Stisknìte a podrte A 2 Stisknìte e pro prohledávání telefonního seznamu servisní volby Oznaèené telefonní èíslo lze pouze vyvolat z pamìti nebo na nì volat. 14 Telefonní seznam Pøehled telefonního seznamu Funkce Pøehled v menu Telefonní seznam vám ukáe, kolik pozic je v telefonním seznamu k dispozici. 1 Z klidového reimu se stisknutím B 25 dostanete do menu Pøehled 2 Pouijte e pro volbu seznamu na SIM kartì nebo seznamu mobilního telefonu a stisknìte B Zobrazí se souhrn zvoleného telefonního seznamu. 3 Pouijte e pro podrobnìjí pøehled pozic v pamìti telefonního seznamu. Obsazené pozice jsou oznaèeny "w". Moje èísla Moje èísla je uiteènou souèástí telefonního seznamu, kam mùete ukládat a prohlíet svoje hlasová, faxová i datová telefonní èísla. Tato funkce je závislá na pouitém typu SIM karty. Pøidávání èísel 1 Z klidového reimu se stisknutím B 26 dostanete do menu Moje èísla 2 Pouijte f, dokud se v poli voleb nezobrazí Vytvoø, a pak stisknìte B 3 Zadejte jméno viz Zadání textu na str. 49, a stisknìte a 4 Zadejte telefonní èíslo a stisknìte B 5 Zadejte èíslo pozice v pamìti a stisknìte B Prohlíení uloených èísel 1 Z klidového reimu se stisknutím B 26 dostanete do menu Moje èísla 2 Je-li k dispozici nìkolik èísel, pouijte e pro listování uvedenými èísly 15 Uivatelská nastavení telefonu Uivatelská nastavení telefonu Pøidání úvodního hláení Lze naprogramovat vlastní úvodní hláení, které se zobrazí pøi zapnutí telefonu.

8 1 Z klidového reimu se stisknutím B 541 dostanete do menu Úvod.hláení 2 Pro pøidání vlastního úvodního hláení pouijte funkci zadávání textu a stisknìte B - viz "Zadání textu" na str. 49 Zobrazení animací Animace lze zobrazit pøi zapnutí telefonu. 1 Z klidového reimu se stisknutím B 544 dostanete do menu Animace 2 Pouijte e pro listování dostupnými animovanými tématy 3 Stisknutím B buï zvolíte poadované téma nebo animaci deaktivujete Zmìna vyzvánìcího tónu Vyzvánìcí tón telefonu lze zmìnit na jeden z mnoha pøeddefinovaných zvukù nebo na hlasové oznámení (hlasový záznam pouitý jako vyzvánìcí tón). Je moné pouít rùzné typy vyzvánìcího tónu pro hlas, fax, data a zprávy. Pøípadnì mùete pouít Skladatel melodií pro vytvoøení vlastního vyzvánìcího tónu. Nastavení pøeddefinovaného vyzvánìcího tónu Máte monost volby z velkého výbìru tónù a melodií. 1 Z klidového reimu se stisknutím B 523 dostanete do menu Typ zvonìní volba 2 Pouitím e zvolte pøísluný typ hovoru, který chcete zmìnit, a stisknìte B 3 Stisknutím e zvolte poadovaný vyzvánìcí tón a stisknìte B Záznam hlasového oznámení 1 Z klidového reimu se stisknutím B 525 dostanete do menu Hlasové oznámení 2 Stisknìte 1 a zaènìte hovoøit do mikrofonu, abyste nahráli svùj hlas. Záznam skonèí buï automaticky po 5 sekundách nebo døíve, jakmile stisknete B. 3 Záznam mùete pøehrát stisknutím 2 16 Uivatelská nastavení telefonu Skládání melodie Mùete vytvoøit max. 3 uivatelské melodie. 1 Z klidového reimu se stisknutím B 524 dostanete do menu Skladatel melodií 2 Pouijte e pro listování melodiemi 3 Stisknutím B upravte zvolenou melodii S pouitím následující tabulky jako reference zadejte tóny (mùete volit nízké, støednì vysoké a vysoké), pauzy a jejich délku, a tím sloíte melodii. Kdykoli bìhem skládání mùete stisknout A, abyste si poslechli souèasnou melodii. Po dokonèení skladby stisknìte B, abyste ji uloili do pamìti. Klávesa pomlka 1/16 1/1 1/1 1/16 1/2 1/8 1/4 1/4 * (trvání) 1/8 # (trvání) 1/ stisknutí stisknutí C D E F G A B C# D# 4. stisknutí hluboké hluboké C C# hluboké hluboké D D# hluboké F# hluboké hluboké G G# hluboké hluboké A A# hluboké F 3. stisknutí 6. stisknutí vysoké vysoké C C# vysoké vysoké D D# vysoké F# vysoké vysoké G G# vysoké vysoké A A# vysoké F 5. stisknutí hluboké E vysoké E F# G# A# hluboké B Úprava vaí melodie Jakmile melodii uloíte do pamìti, mùete pro úèely dalí úpravy pouít tyto operace: Stisknutím C vymaete znak nalevo od kurzoru Pouijte g k pøemísování kurzoru po displeji Pouijte pøísluné klávesy pro vloení nových not/pauz 17 Uivatelská nastavení telefonu 1 Z klidového reimu se stisknutím B 521 dostanete do menu Vechny tóny 2 Stisknutím B vypnete vechny tóny a na displeji se zobrazí ikona indikátoru ticha ([). Zopakováním tohoto postupu vechny tóny opìt zapnete. Vypnutí vech tónù Nastavení barvy pozadí 1 Z klidového reimu se stisknutím B 542 dostanete do menu Barva pozadí 2 Pouijte e k listování dostupnými barvami 3 Stisknutím B zvolte poadovanou barvu Vypnutí osvìtlení kláves Klávesnice má zelené osvìtlení, které lze následovnì zapnout/vypnout: 1 Z klidového reimu se stisknutím B 545 dostanete do menu Klávesa pozadí 2 Stisknutím B osvìtlení vypnete Zopakováním tohoto postupu znovu osvìtlení kláves zapnete. Vypnutí osvìtlení zadního krytu Kryt telefonu je opatøen diodou LED, která bìhem hovoru nepøetritì svítí. LED lze následovnì vypnout/zapnout: 1 Z klidového reimu se stisknutím B 546 dostanete do menu Osvìtlení krytu 2 Stisknutím B osvìtlení krytu vypnete Zopakováním tohoto postupu znovu osvìtlení krytu zapnete. Pouívání hlasových pøíkazù Døíve, ne mùete pouít kteroukoli z funkcí aktivovaných hlasem, musíte zkonfigurovat telefon tak, aby rozpoznal vá hlas a intonaci. Nastavení hlasové volby Tato funkce vám umoní volit èísla z vaeho telefonního seznamu pouitím hlasových pøíkazù. 1 Z klidového reimu se stisknutím B 531 se dostanete do menu Hlasová volba 2 Stisknutím B vytvoøíte nový pøíkaz 18 Uivatelská nastavení telefonu 3 Prohledáním telefonního seznamu si zvolte poloku, které chcete pøiøadit hlasový pøíkaz, a stisknìte B Poznámka: Kadý záznam má délku jedné sekundy a proto se pøipravte zaèít mluvit, jakmile spustíte záznam. 4 Jakmile jste pøipraveni, podrte telefon ve vzdálenosti cca 18 cm od úst, stisknìte B a øeknìte do mikrofonu zøetelnì název zvolené poloky seznamu Po ukonèení záznamu budete vyzváni, abyste jméno zopakovali 5 Stisknìte B a zopakujte jméno Po ukonèení druhého záznamu se na displeji objeví zpráva, zda byl záznam úspìný èi neúspìný.

9 Byl-li neúspìný, zopakujte postup od kroku 4. Volání pouitím hlasového pøíkazu V klidovém reimu stisknìte a podrte navigaèní klávesu (g) v jednom ze ètyø smìrù a, b, c nebo d. Vyslovte zøetelnì jméno, na které chcete volat (pøesnì tak, jak bylo zaznamenáno) a èekejte Výe uvedeným postupem vyvoláte telefonní èíslo a zopakujete poadovanou hlasovou volbu; hovor zahájíte stisknutím D. Úprava hlasových pøíkazù Kterýkoli z pøíkazù hlasové volby mùete pøidat, pøehrát èi smazat. Pøi zobrazené poloce hlasové volby: Pouijte f k listování volbami Pøidat, Pøehrát nebo Smazat a stisknutím B vyberte jednu z nich Pøidat Pro nový záznam hlasového pøíkazu Pøehrát Pro poslech vaeho záznamu Smazat Pro smazání poloky Volba typu vibraèního vyzvánìní Funkci vibraèního vyzvánìní lze nastavit na nepøetrité nebo pøeruované vibrování. 1 Z klidového reimu se stisknutím B 55 dostanete do menu Vibraèní vyzvánìní 2 Pouijte e pro volbu poadovaného typu vibrování a stisknìte B 19 Uivatelská nastavení telefonu Zmìna jazyka Lze zmìnit jazyk, který telefon pouívá buï pro zprávy na displeji nebo pro textové zadání. 1 Z klidového reimu se stisknutím B 51 dostanete do menu Jazyk 2 Pouijte e pro volbu Jazyka na displeji nebo Tegického jazyka (textového zadání), který chcete zmìnit, a stisknìte B 3 Pouijte e pro volbu poadovaného jazyka a stisknìte B Obnovení výchozího nastavení telefonu Vekerá uivatelská nastavení lze vrátit do výchozího továrního nastavení, s výjimkou blokovacího kódu telefonu a jazyka. 1 Z klidového reimu se stisknutím B 58 dostanete do menu Výchozí 2 Stisknutím B obnovíte výchozí nastavení 20 Zabezpeèení telefonu Zabezpeèení telefonu Telefon pouívá nìkolik bezpeènostních funkcí, které ho chrání pøed neoprávnìným pouitím a umoòují vám, abyste omezili pøístup k nìkterým funkcím - viz "Pouití kódu PIN" na str. 8. Doporuèujeme vám, abyste si zapamatovali svoje bezpeènostní kódy. Pokud si potøebujete tyto bezpeènostní kódy poznamenat, nikdy je nezapisujte tak, aby je mohla rozpoznat cizí osoba. Pokud je zapomenete, pak se v pøípadì blokovacího kódu obrate na svého prodejce nebo v pøípadì PIN a PIN2 na provozovatele slueb sítì. Pouití ochrany kláves Funkce Ochrana kláves brání náhodnému stisknutí libovolné klávesy, napø. pøi pøenáení telefonu. V klidovém reimu trojím stisknutím B aktivujete ochranu kláves Pøi pøíchodu hovoru se ochrana kláves doèasnì deaktivuje, take mùete stisknout libovolnou klávesu, abyste mohli hovor pøijmout. Tísòová volání vak lze uskuteènit. Deaktivace ochrany kláves Jakmile je v poli voleb zobrazeno Volná, stisknìte dvakrát B Zmìna bezpeènostních kódù 1 Z klidového reimu se stisknutím B 8 dostanete do menu Ochrana telefonu 2 Pouijte e pro volbu Blokování telefonu, PIN nebo PIN2 3 Pouijte f, dokud se v poli volby nezobrazí Zmìnit, a stisknìte B 4 Zadejte souèasný kód a stisknìte B 5 Zadejte nový kód a stisknìte B 6 Potvrïte nový kód a stisknìte B Omezení hovorù Blokování hovorù Funkce Blokování hovorù se pouívá pro omezení urèitých pøíchozích a/nebo odchozích hovorù. Funkce je øízena pøístupovým heslem, které vám pøidìlí provozovatel slueb sítì. Pro aktualizaci nebo kontrolu stavu blokování hovorù musí být telefon pøihláen do sítì. Rùzná omezení funkce Blokování hovorù lze pouít pro hlasové hovory a pro faxová a datová spojení. Nastavit lze jakoukoli kombinaci omezení spojení. 21 Zabezpeèení telefonu 1 Z klidového reimu se stisknutím B 82 dostanete do menu Blokování hovorù 2 Pouijte e pro volbu Blok.hovory, Blok.fax nebo Blok.data a stisknìte B 3 Pouijte e pro volbu úrovnì blokování hovorù, kterou chcete pouít, a stisknìte B 4 Zadejte heslo blokování hovorù a stisknìte B Blokovaná volba Funkce Blokovaná volba vám umoòuje, abyste v telefonu zablokovali volbu vekerých telefonních èísel naprogramovaných v SIM kartì. Pro pouití této funkce je nutný PIN2. V klidovém reimu stisknìte B 86 a stisknutím B aktivujte Blokovanou volbu, zadejte PIN2 a stisknìte B Pevná volba Pamì pevné volby je souèástí telefonního seznamu, nabízí vak dalí zabezpeèení. Kdy je bezpeènostní funkce Pevná volba aktivní, je moné volat pouze èísla z pamìti pevné volby. Kdy je Pevná volba zapnutá, musí kadé manuálnì volené telefonní èíslo odpovídat èíslu v pamìti pevné volby. Pøed pøidáváním, úpravou nebo smazáním telefonního èísla v pamìti pevné volby musí být Pevná volba zapnutá.

10 Pøi zapnuté funkci Pevná volba lze v telefonním seznamu obvyklým zpùsobem pøidávat, upravovat nebo mazat vechna telefonní èísla, je vak nutno zadat PIN2. Zamìnitelné èíslice Zamìnitelné èíslice jsou mezery, které lze uloit spoleènì s telefonním èíslem. Tyto zamìnitelné èíslice je nutno vyplnit pøed volbou èísla. V kombinaci s pevnou volbou lze napø. omezit hovor pouze na urèitou oblast, jestlie uloíte smìrové èíslo urèitého telefonu a pøi jeho vyvolání doplníte zbytek. Zamìnitelné èíslice mohou být umístìné kdekoli v uloeném telefonním èísle. 1 Stisknìte a podrte 0, dokud se na displeji neobjeví _, a potom zadejte zamìnitelnou èíslici 2 Po vyvolání èísla z pamìti vyplníte zamìnitelnou èíslici stisknutím nìkteré èíselné klávesy. 22 Aplikace Aplikace Hodiny Souèástí tohoto telefonu jsou hodiny s datem/èasem, alarmem a funkcí zapnuto/vypnuto. V telefonu jsou jetì druhé hodiny pro duální èas - viz "Druhý èas" na str. 47. Poèáteèní nastavení místního èasu 1Z klidového reimu se stisknutím B dostanete do menu Nastavení èasu a stisknìte B 2 Pouitím e si zvolte, zda poadujete zapnutí èi vypnutí letního èasu, a stisknìte B 3 Zadejte èíslice data ve formátu den/mìsíc/rok a stisknìte B 4 Zadejte èíslice èasu ve 24-hodinovém formátu a stisknìte B Nastavení formátu hodin 1 Z klidového reimu se stisknutím B 4322 dostanete do menu Formát zobrazení 2 Stisknutím e listujete rùznými formáty hodin a/nebo data 3 Stisknutím B zvolte poadovaný typ zobrazení hodin Zmìna èasu/data 1 Z klidového reimu se stisknutím B dostanete do menu Nastavení èasu a stisknìte B 2 Stisknutím a podrením C odstraníte souèasné datum 3 Zadejte èíslice ve formátu den/mìsíc/rok 4 Stisknutím B datum potvrïte 5 Stisknutím a podrením C odstraníte souèasný èas 6 Zadejte èíslice ve 24-hodinovém formátu a stisknìte B Nastavení hodin na letní èas 1 Z klidového reimu se stisknutím B dostanete do menu Letní èas 2 Stisknutím B zapnete letní èas. Je-li letní èas nastaven, stisknutím B ho vypnete 23 Aplikace Nastavení alarmu Pokud jste jetì nenastavili hodiny, budete vyzváni, abyste tak uèinili pøed nastavením alarmu. Existují ètyøi rùzné alarmy a kadý z nich lze nastavit nezávisle na ostatních. 1 Z klidového reimu se stisknutím B 433 dostanete do menu Nastavení alarmu a stisknìte B 2 Pouijte e pro volbu alarmu, který chcete nastavit, a stisknìte B 3 Zadejte èíslice pro èas a stisknìte B 4 Pouijte e pro volbu frekvence alarmu a stisknìte B 5 Pouijte e pro volbu typu vyzvánìní a stisknìte B Po nastavení alarmu se v poli informací na displeji zobrazí?, jakmile bude telefon v klidovém reimu. Alarm se aktivuje v souladu se souèasným nastavením hodin (na místní èas nebo èas druhé zemì) Ztlumení alarmu Pøi dosaení nastaveného èasu zaène alarm zvonit a na displeji zaène blikat zpráva s upozornìním. Alarm bude zvonit po dobu 30 sekund. Spustí-li se alarm bìhem hovoru, bude se tím aktivovat vibraèní vyzvánìní. Jak ukonèit alarm: Stisknìte libovolnou klávesu Vypnutí alarmu 1 Z klidového reimu se stisknutím B 433 dostanete do menu Nastavení alarmu a stisknìte B 2 Pouijte e k volbì vypnutí alarmu a dvakrát stisknìte B 3 Pouijte e, dokud se na displeji neobjeví Vypnuto, a stisknìte B Po vypnutí lze alarm stejným postupem znovu zapnout. Úprava doby alarmu 1 Z klidového reimu se stisknutím B 433 dostanete do menu Nastavení alarmu a stisknìte B 2 Pouijte e pro volbu úpravy alarmu a stisknìte B 3 Stisknutím a podrením C odstraníte souèasný nastavený èas alarmu 4 Zadejte èíslice pro èas a stisknìte B 5 Stisknìte e pro volbu frekvence alarmu a stisknìte B 6 Pouijte e pro volbu typu vyzvánìní a stisknìte B 24 Aplikace Nastavení Zapnutí/Vypnutí napájení Pouitím funkce Zapnutí/Vypnutí napájení mùete nastavit automatické zapnutí èi vypnutí telefonu v urèenou dobu. Postup pøi nastavení/úpravì automatického zapnutí/vypnutí napájení je obdobný jako u nastavení èasu na hodinách. Pøi nastavení nebo úpravì èasu musíte zvolit Dobu zapnutí nebo Dobu vypnutí v menu Funkce hodin. Upozornìní: Dbejte na to, aby nastavení funkce zapnutí neodporovalo ádným pøedpisùm v pøípadì, e by dolo k automatickému zapnutí v letadle nebo zdravotnickém zaøízení apod. - viz "Dùleité informace" na str. 55. Kalkulátor Kalkulátor se ètyømi funkcemi vám umoní provádìt jednoduché aritmetické výpoèty (sèítání, odèítání, násobení a dìlení). 1 Z klidového reimu se stisknutím B 44 dostanete do menu Kalkulátor 2 Zadejte èíslo (max.

11 10 èíslic), které se zobrazí na spodním øádku 3 Pouijte g pro volbu aritmetické operace, kterou chcete provést (b pro násobení, c pro sèítání, a pro dìlení, d pro odèítání) 4 Zadejte èíslo (max. 10 èíslic), které se zobrazí vedle symbolu aritmetické operace. 5 Pouijete-li g k volbì jiné aritmetické operace, provede se okamitý výpoèet a jeho výsledek se zobrazí na horním øádku 6 Stisknutím B výpoèet ukonèíte, jakmile se v poli voleb zobrazí = Poznámka: Stisknutím a podrením 1 pøidáte desetinnou teèku. Pøevadìè mìn Pøevadìè mìn vám umoòuje pøevádìt domácí mìnu na cizí a naopak pouitím smìnného kurzu, který zadáte. Z klidového reimu se stisknutím B 45 dostanete do menu Mìna Zadání poèáteèního smìnného kurzu 1 Stisknìte B 2 Zadejte kód zemì pro domácí mìnu (max. 3 znaky) a stisknìte B 3 Zadejte kód zemì pro cizí mìnu (max. 3 znaky) a stisknìte B 4 Zadejte smìnný kurz této mìny a stisknìte B Poznámka: Stisknutím a podrením 1 pøidáte desetinnou teèku. 25 Aplikace Pøevod hodnoty 1 Zkontrolujte, zda se jedná o poadovaný smìnný kurz, a stisknìte B 2 Zadejte hodnotu, která má být pøevedena, a stisknìte B Kód zemì a smìnný kurz bude po zadání uloen v pamìti telefonu. Pøi pøítím pouití pøevadìèe mìn mùete smìnný kurz a kódy zemí zmìnit na displeji Mìna/kurz. Pouijte f, dokud se v poli volby nezobrazí Úprava, a stisknìte B Zámìna pøevodu mìny Jakmile ovìøíte smìnný kurz a jste pøipraveni zadat hodnotu, která má být pøevedena, mùete zamìnit mìny pro pøevod z cizí mìny na domácí. 1 Pouijte f, dokud se v poli volby nezobrazí Pøesun, a stisknìte B 2 Zadejte hodnotu pro pøevod a stisknìte B 26 Krátké textové zprávy Krátké textové zprávy Mùete pøijímat, zobrazovat, upravovat a odesílat krátké textové zprávy do maximální délky 160 znakù na mobilní telefony v tée síti nebo v jakékoli síti, která má dohodu o roamingu. Nastavení telefonu pro textové zprávy Pøed odesláním zprávy je nutno do parametrù zadat èíslo Støediska zpráv (toto èíslo vám sdìlí vá provozovatel slueb sítì). Èíslo Støediska zpráv je moná pøedem naprogramováno na vaí SIM kartì. Nastavení èísla Støediska zpráv 1 Z klidového reimu se stisknutím B 3163 dostanete do menu Støediska zpráv. 2 Zadejte èíslo støediska zpráv ve formátu mezinárodní volby - viz "Mezinárodní volba" na str. 6 Odesílání textové zprávy 1 Z klidového reimu se stisknutím B 313 dostanete do menu Vytvoø a stisknìte B 2 Zadejte zprávu (max. 160 znakù) - viz "Zadání textu" na str. to, e byla pøijata nová zpráva. stisknutím B zprávu vymaete. B a proveïte libovolné zmìny. Stisknutí B vám dá monost upravenou zprávu odeslat - viz "Odesílání textové zprávy" na str. 27. Stisknìte C, nechcete-li zprávu odeslat, a zpráva se uloí do Seznamu k odeslání. Pouití pøeddefinovaných zpráv Pøeddefinované zprávy lze odesílat okamitì nebo je lze pouít jako základ delí zprávy a patøiènì upravit. 1 Z klidového reimu se stisknutím B 313 dostanete do menu Vytvoø 2 Pouijte e pro nastavení na pøeddefinovanou zprávu, kterou chcete pouít, a stisknìte B 3 Pouijte g pro listování zprávou a pøidání libovolného dodateèného textu - viz "Zadání textu" na str. 49 Po dokonèení lze zprávu odeslat - viz "Odesílání textové zprávy" na str. klidovém reimu stisknìte B Hláení Je-li parametr Hlá. se o cenu, kterou vám poskytovatel slueb sítì úètuje za jednu jednotku volacího èasu. 1 Z klidového reimu se stisknutím B 662 dostanete do menu Cena/jednot. 2 Stisknìte B pro úpravu hodnot V tuto chvíli budete poádáni, abyste zadali svùj PIN2. 3 Zadejte mìnovou jednotku (max. tøi znaky) a stisknìte B 4 Zadejte cenu a stisknìte B Nastavení maximální hladiny jednotek 1 Z klidového reimu se stisknutím B 663 dostanete do menu Max. náklady 2 Stisknìte B pro úpravu hodnot V tuto chvíli budete poádáni, abyste zadali svùj PIN2. 3 Zadejte hodnotu (poèet jednotek), která bude maximálnì povolena, a na displeji se zobrazí odpovídající náklady 4 Stisknìte B pro odsouhlasení Poznámka: Délka jednotky se mùe bìhem dne mìnit (hovory ve pièce a mimo pièku). Tímto zpùsobem lze proto vypoèítat hovorné. Informace o hovorném vak nemusí poskytnout pøesný obraz tarifù úètovaných provozovatelem slueb sítì.

12 Powered by TCPDF ( 33 Informace o hovorech Nastavení varovné úrovnì Mùete si nastavit varování, které vás upozorní, e brzy dosáhnete maximální výe nákladù. 1 Z klidového reimu se stisknutím B 664 dostanete do menu Varování pøi 2 Stisknìte B pro úpravu hodnoty 3 Zadejte hodnotu (v jednotkách), pøi jejím dosaení by se mìl ozvat varovný signál, a stisknìte B Identifikace hovoru V menu Sluba hovorù vám funkce ID volajícího a Zatajení ID umoòují zkontrolovat, zda je identifikace volajícího odesílána nebo zda ji lze pøijmout. Poznámka: Pro kontrolu tohoto stavu musí být telefon pøihláen do sítì. 34 Dalí funkce Dalí funkce Pøesmìrování hovorù Pøesmìrovat lze hlasové hovory i faxová a datová spojení za rùzných okolností a na rùzná telefonní èísla. Napø. mùete chtít, aby byly hlasové hovory pøesmìrovány do hlasové poty v pøípadì, e je telefon vypnutý. 1 Z klidového reimu se stisknutím B 7 dostanete do menu Pøesmìrování hovorù 2 Pouijte e pro volbu typu hovoru k pøesmìrování a stisknìte B 3 Pouijte e pro volbu okolností, které mají vést k pøesmìrování, a stisknìte B 4 Zadejte èíslo, na které se má hovor pøesmìrovat, a stisknìte B Je-li pøesmìrování aktivní, zobrazí se ikona pøesmìrování (t). Pro aktualizaci nebo kontrolu stavu Pøesmìrování hovorù musí být telefon pøihláen do sítì. Pøidrení hovoru/èekání hovoru Pøidrení/vyvolání hovoru 1 Stisknìte B, kdy se v poli voleb zobrazí Pøidr 2 Stisknìte B, kdy se v poli voleb zobrazí Pokraè. Uskuteènìní druhého hovoru 1 Zadejte telefonní èíslo (nebo ho vyvolejte z telefonního seznamu - viz "Vyvolání èísla z pamìti" na str. 11) 2 Stisknìte D První hovor bude pøidren. Pøíjem druhého hovoru Pokud je aktivní funkce Èekání hovoru, je mono pøijmout druhý hovor. Tuto funkci lze aktivovat z menu Sluba hovorù. Nelze vak pøijmout více ne jeden faxový nebo datový hovor. Pøed uskuteènìním nebo pøíjmem faxového èi datového hovoru musí být vechny hlasové hovory ukonèeny. Pøíjem druhého hovoru Stisknìte B, kdy se v poli voleb zobrazí Pøíjem Souèasný hovor bude pøidrený. Odmítnutí druhého hovoru 1 Stisknìte f pro zobrazení Odmít. v poli voleb 2 Stisknìte B 35 Dalí funkce Ukonèení souèasného hovoru a pøíjem druhého hovoru 1 Stisknìte E u èekajícího hovoru 2 Stisknìte libovolnou klávesu kromì E nebo g Èinnost bìhem dvou hovorù Pøepínání hovorù Nápovìïa! oznaèuje souèasný hovor Stisknìte B, kdy se v poli voleb zobrazí Pøesun Ukonèení souèasného hovoru 1 Stisknìte f pro zobrazení Konec v poli voleb 2 Stisknìte B Pøidrený hovor zùstane pøidrený. Ukonèení obou hovorù Stisknìte E Pøedání hovoru Máte-li pøipojeny dva hovory, pøedání hovoru vám umoòuje propojit je navzájem, ukonèit vae spojení a nechat oba úèastníky, aby si spolu povídali bez vás. pìti). hovor pak lze pøidat k mnohostrannému hovoru. Nová sí slouí pro manuální výbìr sítì, dosaitelné v daném místì. 1 Z klidového reimu se stisknutím B 91 dostanete do menu Nová sí 2 Pouijte e pro volbu jedné ze sítí v seznamu dostupných sítí a stisknìte B Pokud se do zvolené sítì nemùete pøihlásit, zobrazí se v poli informací X. Je-li Reim hledání nastaven na Automaticky, telefon automaticky zvolí novou sí, aby zachoval optimální dostupnost sítì. Je-li Reim hledání nastaven na Manuálnì, telefon pouije pouze zvolenou sí. Dojde-li ke ztrátì signálu, je tøeba zvolit jinou sí. Funkce Seznam sítí se pouívá, je-li nastaven reim vyhledávání Automaticky. Èísla pozic v seznamu preferovaných sítí ukazují prioritu hledání. Volbou funkce Vloit uloíte novou sí na aktuálnì zobrazenou pozici a ostatní sítì se posunou dolù, funkce Úprava pøepíe starou sí novou sítí a funkce Pøidat uloí novou sí na konec seznamu 38 Prohlíeè WAP Prohlíeè WAP Prohlíeè WAP (Wireless Application Protocol) vám umoòuje pøístup k internetovým slubám, které vae sí podporuje, jako jsou zprávy, pøedpovìï poèasí, sport atd. Nastavení serveru Døíve ne mùete získat pøístup k internetovým slubám, musí být vae SIM karta aktivována pro data a musíte do telefonu vloit pøísluné konfiguraèní informace. Tato nastavení vám mohl pøedem naprogramovat provozovatel vaí sítì. Poznámka: Zmìna pùvodnì zadaných nastavení mùe vést k selhání prohlíeèe.

Vaše uživatelský manuál NOKIA 650 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822696

Vaše uživatelský manuál NOKIA 650 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822696 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS DECT5111S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1017563

Vaše uživatelský manuál PHILIPS DECT5111S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1017563 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1110. 9240171 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1110. 9240171 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1110 9240171 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-70 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka 9353157 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka 9353157 1. vydání Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9353157 1.

Více

Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9211132 2. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HF-23 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9354353 4. vydání

U¾ivatelská pøíruèka. 9354353 4. vydání U¾ivatelská pøíruèka 9354353 4. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt NHM-2NX shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

Mobilní telefon. Návod k použití

Mobilní telefon. Návod k použití Mobilní telefon Návod k použití Obsah ČESKY... 6 Bezpečnostní pokyny... 7 Část I. Začínáme... 8 Uvedení telefonu do provozu... 8 Vložení baterie... 8 Vložení SIM karty... 9 Vyjmutí SIM karty... 9 Nabíjení

Více

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9220821 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované produkty a názvy spoleèností mohou

Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované produkty a názvy spoleèností mohou 9250575 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento produkt RH-93 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlá¹ení

Více

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava myphone 3300 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). 4a Navigační tlačítko

Více

U¾ivatelská pøíruèka 93538323 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka 93538323 1. vydání Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 93538323 1.

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N81 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N81 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Urèování polohy 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N81 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/820847

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/820847 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Uivatelský manuál PC-2585

Uivatelský manuál PC-2585 Uivatelský manuál PC-2585 OBSAH OBSAH...... Strana 1 INFORMACE O SYSTÉMU.... Strana 3 POZNÁMKY... Strana 4 ÚVOD... Strana 5 Pravidelně Váš systém kontrolujte.......................... Strana 5 Důležitá

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9241720 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka. 9241720 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka 9241720 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-111 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/welcome Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost

Více

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté š anonymní volání zapnuté

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté š anonymní volání zapnuté Stručný přehled Euroset 5020 8 7 6 9 10 11 12 1 1 u tlačítko zpětného dotazu stisknuté P pauza z pamět' neobsahuje žádná data { telefon uzamčený zzzz při pokusu o spojení: telefon uzamčený 0 9 telefonní

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS PPF650E/CZB http://cs.yourpdfguides.com/dref/5558972

Vaše uživatelský manuál PHILIPS PPF650E/CZB http://cs.yourpdfguides.com/dref/5558972 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS PPF650E/CZB. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS PPF650E/CZB v

Více

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 CZ Obsah 1. Funkce 2. Aplikace 3. Popis HW jednotky 4. Specifikace 5. Použití 5.1. Instalace SIM karty 5.2. Baterie a napájení 5.3. Upozornìní na

Více

GPRS TELEFON SGH-D500

GPRS TELEFON SGH-D500 * Obsah uvedený v tomto návodu nemusí přesně souhlasit s vaším telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na vašem poskytovateli služeb. SAMSUNG ELECTRONICS Printed in Korea World Wide Web

Více

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone Uživatelská příručka BlackBerry 8700 Smartphone SWD-280428-0212105034-010 Obsah Základní informace o řadě BlackBerry...9 Přepínání aplikací...9 Přiřazení aplikace tlačítku Komfort...9 Nastavení informací

Více

U¾ivatelská pøíruèka 9354290 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka 9354290 2. vydání Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9354290 2.

Více

Printed in Korea Code No.:GH68-10939A Czech. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-10939A Czech. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi. * V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství

Více

Prùvodce obecnîmi nastaveními

Prùvodce obecnîmi nastaveními Provozní pokyny Prùvodce obecnîmi nastaveními 1 2 3 4 5 6 Pøipojení zaøízení Systémová nastavení Nastavení kopírky Nastavení tiskárny Nastavení rozhraní Ostatní nástroje uôivatele Neô zaènete zaøízení

Více

Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace

Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace 9220823 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními

Více

Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511. Návod k použití

Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511. Návod k použití Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511 Návod k použití 16 1 Instalace systému Stručný popis systému Tento GSM poplašný a dohledový systém se skládá z hlavní jednotky a bezdrátového příslušenství jako

Více

U¾ivatelská pøíruèka

U¾ivatelská pøíruèka Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9351444 Issue

Více

U¾ivatelská pøíruèka 9355393 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka 9355393 1. vydání Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9355393 1.

Více

Bezpečnostní poplašný systém GSM-01LED T505. Návod k použití

Bezpečnostní poplašný systém GSM-01LED T505. Návod k použití Bezpečnostní poplašný systém GSM-01LED T505 Návod k použití 16 1 Instalace systému Stručný popis systému Tento GSM poplašný a dohledový systém se skládá z hlavní jednotky a bezdrátového příslušenství jako

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6170. 9234041 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6170. 9234041 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6170 9234041 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-47 shoduje s ustanoveními následující

Více

Pohotovostní režim: vstup do Audio přehrávače. V menu: pohyb nahoru. Pohotovostní režim: vstup do Zpráv. V menu: pohyb doprava.

Pohotovostní režim: vstup do Audio přehrávače. V menu: pohyb nahoru. Pohotovostní režim: vstup do Zpráv. V menu: pohyb doprava. myphone HAMMER 2 Návod Pozice Popis 1 Micro USB konektor Funkce Slouží k nabíjení a připojení datového kabelu. Krytka musí být vždy řádně upevněna a nepoškozena, aby byl telefon vodě a prachu odolný. 2

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro stereofonní Bluetooth headset Nokia BH-503

U¾ivatelská pøíruèka pro stereofonní Bluetooth headset Nokia BH-503 U¾ivatelská pøíruèka pro stereofonní Bluetooth headset Nokia BH-503 9203667 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HS-95W je ve shodì se základními po¾adavky

Více

SGH-X461 Uživatelská příručka

SGH-X461 Uživatelská příručka SGH-X461 Uživatelská příručka Důležitá bezpečnostní upozornění Pokud je nebudete dodržovat, může to být nebezpečné, nebo dokonce nezákonné. Vždy řiďte bezpečně Nepoužívejte mobilní telefon během řízení

Více

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550 Uživatelská příručka SIP bezdrátový telefon Model č. KX-TGP500 B61 Model č. KX-TGP550 T61 Zobrazený model je KX-TGP500. Zobrazený model je KX-TGP550. Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic.

Více

DWO-3 PŘILBA S BLUETOOTH KOMUNIKÁTOREM

DWO-3 PŘILBA S BLUETOOTH KOMUNIKÁTOREM 1. NÁVOD NA POUŽITÍ ÚVOD Děkujeme, že jste si vybrali tuto motocyklovou přilbu s vestavěným komunikátorem Bluetooth DWO-3. Tento návod Vám poskytne nezbytné informace k ovládání a obsluze tohoto zařízení.

Více

Printed in Korea Code No.:GH68-08133A Czech. 03/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-08133A Czech. 03/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi. * V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství

Více

1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa

1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa CPA Halo 13 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa Pohotovostní režim: vstup do Menu. V menu: stiskněte pro potvrzení

Více

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Obsah Seznámení s telefonem...................... 4 Ikony................................. 9 Přehled systému menu.................. 12 Telefonování............................. 16 Zprávy..................................

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3220. 9231067 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3220. 9231067 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3220 9231067 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-37 shoduje s ustanoveními následující

Více

Samsung Mobile. Příručka k funkcím

Samsung Mobile. Příručka k funkcím Příručka k funkcím Úvod O této příručce k funkcím mobilních telefonů Samsung V této online příručce jsou obsaženy obecné informace o funkcích, se kterými se můžete setkat v různých modelech mobilních telefonů

Více

Uƒivatelská pâíruçka

Uƒivatelská pâíruçka PQQX54ZA-BM0-CZ-CZ 0..7 :0 PM y[w Integrovanÿ telefonní systém Typové çíslo KX-TS08CXW Moƒnost pulzní nebo tónové volby Uƒivatelská pâíruçka PÂED UVEDENÍM PÂÍSTROJE DO PROVOZU SI PÂEÇTÊTE UßIVATELSKOU

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 500 AUTO NAVIGATION http://cs.yourpdfguides.com/dref/821475

Vaše uživatelský manuál NOKIA 500 AUTO NAVIGATION http://cs.yourpdfguides.com/dref/821475 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NOKIA 500 AUTO NAVIGATION. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté Stručný přehled Gigaset 5015 * 8 7 6 Tlačítka 1 Tlačítka cílové volby 2 Tlačítko opakování volby 3 Tlačítko zpětného dotazu 4 Tlačítko vypnutí zvuku (Mute) 5 Tlačítko Shift 6 Tlačítko snížení hlasitosti

Více

Zaèínáme. Nokia N81-3 1. vydání CS

Zaèínáme. Nokia N81-3 1. vydání CS Zaèínáme Nokia N81-3 1. vydání CS Tlaèítka a èásti (zepøedu) Èíslo modelu: Nokia N81-3. Dále jen Nokia N81. 1 Tlaèítka her a 2 Slot pamì»ové karty 3 Výbìrová tlaèítka 4 Tlaèítka médií: Tlaèítko Dal¹í Tlaèítko

Více

Stručný průvodce. Ovládací prvky. Mikrotelefon. Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem. Model č. KX-TCD340CE

Stručný průvodce. Ovládací prvky. Mikrotelefon. Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem. Model č. KX-TCD340CE TCD340CE_QG(cz-cz).fm Page 1 Tuesday, June 28, 2005 5:10 PM Více informací najdete v provozních pokynech. Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem Model č. KX-TCD340CE Stručný průvodce Ovládací prvky

Více

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání.

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. C100 Rychlý návod k použití Česky Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento rychlý

Více

Handsfree souprava vybavená technologií Bluetooth pro mobilní telefony vybavené technologií Bluetooth

Handsfree souprava vybavená technologií Bluetooth pro mobilní telefony vybavené technologií Bluetooth Handsfree souprava vybavená technologií Bluetooth pro mobilní telefony vybavené technologií Bluetooth Popis produktu SUPERTOOTH LIGHT je Bluetooth handsfree souprava podporující telefony s profily headset

Více

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Zap./Vyp. přístupového bodu Nastavení e-mailu Připojení a odpojení wi-fi sítě Nastavení

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Zap./Vyp. přístupového bodu Nastavení e-mailu Připojení a odpojení wi-fi sítě Nastavení 1 3. 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Zap./Vyp. přístupového bodu Nastavení e-mailu Připojení a odpojení wi-fi sítě Nastavení internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

CZ 118 1 0 18 tutti t

CZ 118 1 0 18 tutti t CZ 1180 tutti Návod k telefonu myphone 1180 CZ Děkujeme Vám za nákup mobilního telefonu myphone. Abyste zakoupený telefon využili co nejlépe, doporučujeme Vám přečtení tohoto návodu k obsluze. Tento telefon

Více

GPRS TELEFON SGH-E300

GPRS TELEFON SGH-E300 * Obsah uvedený v tomto návodu nemusí přesně souhlasit s vaším telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na vašem poskytovateli služeb. GPRS TELEFON SGH-E300 World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Více

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Důležité upozornění! Přečtěte si důkladně tyto informace, abyste mohli používat telefon správným a bezpečným způsobem: mobilní telefon EVOLVE Gladiator RG300 získal

Více

Obsah. Obsah balení Popis telefonu Začínáme Mobilní a Wi-Fi připojení Účet Google a kontakty Tipy a rady pro systém Android Odstraňování problémů

Obsah. Obsah balení Popis telefonu Začínáme Mobilní a Wi-Fi připojení Účet Google a kontakty Tipy a rady pro systém Android Odstraňování problémů Obsah Obsah balení Popis telefonu Začínáme Mobilní a Wi-Fi připojení Účet Google a kontakty Tipy a rady pro systém Android Odstraňování problémů 2 3 6 10 12 14 16 Český Další informace naleznete v části

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6220. 9356354 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6220. 9356354 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6220 9356354 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-20 shoduje s ustanoveními následující

Více

Alcatel Mobile Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Mobile Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Mobile Reflexes Alcatel OmniPCX Office OK ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Provozní podmínky howtoc Tento schválený telefon typu DECT je urèen k pou½ití spolu se soukromým automatickým pøepojovaèem

Více

1. Zobrazení typu telefonního přístroje. 3. Protokol LLDP Link Layer Discover Protocol. 4. Inicializace síťového připojení

1. Zobrazení typu telefonního přístroje. 3. Protokol LLDP Link Layer Discover Protocol. 4. Inicializace síťového připojení Úvodem... 3 Vlastnosti telefonu... 3 Požadavky pro použití telefonního přístroje... 3 Připojení a spuštění telefonu... 3 Zobrazení displeje v klidovém stavu... 4 Popis telefonu:... 6 Nastavení telefonu...

Více

Stereofonní Bluetooth headset Nokia BH-905 s aktivním potlaèováním ruchu U¾ivatelská pøíruèka

Stereofonní Bluetooth headset Nokia BH-905 s aktivním potlaèováním ruchu U¾ivatelská pøíruèka Stereofonní Bluetooth headset Nokia BH-905 s aktivním potlaèováním ruchu U¾ivatelská pøíruèka 9216262 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e se výrobek BH-905

Více

User Uživatelská manual příručka Smart speed

User Uživatelská manual příručka Smart speed User Uživatelská manual příručka Smart speed Vodafone Group 2015. Vodafone a loga Vodafone jsou ochranné známky skupiny Vodafone Group. Uvedené názvy všech produktů a společností jsou ochrannými známkami

Více

Manuál TimNet v 1.01 OBSAH

Manuál TimNet v 1.01 OBSAH Manuál TimNet OBSAH 1 O TimNetu... 3 1.1 Co je TimNet... 3 1.1.1 Princip komunikace se zařízeními v TimNetu... 3 2 Jaké prvky je možné k TimNetu připojit?... 5 2.1 Termostatický modul... 5 2.2 Časový modul...

Více

ZÁKLADNÍ NÁVOD K OBSLUZE

ZÁKLADNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁKLADNÍ NÁVOD K OBSLUZE Obsah Základní informace o radiostanici.......2 Ovládací prvky radiostanice............. 2 Tóny zvukové signalizace............... 3 Programovatelná tlaèítka............... 3 Tlaèítka

Více

Uživatelská User manual příručka

Uživatelská User manual příručka Uživatelská User manual příručka Tab speed VF-1397 Obsah 1 Vaše zařízení...1 1.1 Tlačítka a konektory...1 1.2 Začínáme...4 1.3 Úvodní obrazovka...7 2 Zadávání textu... 17 2.1 Používání klávesnice na obrazovce...

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9353252 Issue 1 CS

U¾ivatelská pøíruèka. 9353252 Issue 1 CS U¾ivatelská pøíruèka Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) 9353252 Issue

Více

GT-E2121B. Uživatelská příručka

GT-E2121B. Uživatelská příručka GT-E2121B Uživatelská příručka Používání této příručky Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho mobilního telefonu. Stručné pokyny naleznete v částech

Více

Návod k použití Mobilní telefon GSM Maxcom MM720BB

Návod k použití Mobilní telefon GSM Maxcom MM720BB Návod k použití Mobilní telefon GSM Maxcom MM720BB 3 Jestli budete potřebovat odbornou pomoc, kontaktujte naší infolinku na čísle (+48) 32 325 07 00 nebo serwis@maxcom.pl Naše internetová stránka: http://www.maxcom.pl/

Více

Návod k telefonu myphone 6651

Návod k telefonu myphone 6651 Návod k telefonu myphone 6651 Děkujeme Vám za nákup mobilního telefonu myphone. Abyste zakoupený telefon využili co nejlépe, doporučujeme Vám přečtení tohoto návodu k obsluze. Tento telefon podporuje mobilní

Více

3. Vložíte baterku. 4.

3. Vložíte baterku. 4. 1 z 35 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Nastavení telefonu HTC Desire 200

Nastavení telefonu HTC Desire 200 Nastavení telefonu HTC Desire 200 Telefon HTC Desire 200, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 37 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

Uživatelský manuál pro požární poplachové ústředny řady KFP-AF

Uživatelský manuál pro požární poplachové ústředny řady KFP-AF Uživatelský manuál pro požární poplachové ústředny řady KFP-AF P/N 501-405120-2-20 REV 2.0 ISS 31MAY11 Copyright Obchodní známky a patenty Výrobce Verze Certifikace Směrnice Evropské unie Kontaktní informace

Více

V menu: pohyb nahoru.

V menu: pohyb nahoru. myphone HAMMER Návod Pozice Popis Funkce 1 Micro USB konektor Slouží k nabíjení a připojení datového kabelu. Krytka musí být vždy řádně upevněna a nepoškozena, aby byl telefon vodě a prachu odolný. 2 HF

Více

ENA 50-60 Příloha. Návod k instalaci a obsluze. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 50-60 Příloha. Návod k instalaci a obsluze. Flamco www.flamcogroup.com ENA 50-60 Příloha a obsluze Flamco www.flamcogroup.com Obsah Strana 1. Uvedení do provozu 3 1.1. Uvedení do provozu ENA 50/60 3 1.2. Parametry pro uvedení do provozu 3 2. Položky menu Hardware a Parametry

Více

Česky. Návod k použití

Česky. Návod k použití Česky CZ Návod k použití NÁVOD K POUŽITÍ ADRESAR A, B, C... DENIK HOVORU Promeskané hovory Prijaté hovory Vyslané hovory VOLTE CISLO OVLÁDÁNÍ HLAS. Adresar Klíčová slova Telefonovat, Zavěsit, Bydliště,

Více

2. Bezpečnostní instrukce

2. Bezpečnostní instrukce 2. Bezpečnostní instrukce Prosíme přečtěte si tato jednoduchá pravidla. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo nezákonné. Bezpečné řízení 1) Netelefonujte během řízení. Pro telefonování během řízení

Více

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání.

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. C100 Podrobný návod k použití Česky Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento rychlý

Více

Easy Series. Uživatelská příručka. Ústředna EZS

Easy Series. Uživatelská příručka. Ústředna EZS Easy Series CZ Uživatelská příručka Ústředna EZS Easy Series Uživatelská příručka Použití klávesnice Použití klávesnice Stavy displeje Displej Popis Systém je deaktivován. Nebyly zaznamenány žádné poplachy

Více

PRIV. Verze:: 5.1. Uživatelská příručka

PRIV. Verze:: 5.1. Uživatelská příručka PRIV Verze:: 5.1 Uživatelská příručka Vydáno: 2015-10-22 SWD-20151022082555622 Obsah Nastavení a základní informace...5 Rychlé seznámení se zařízením... 5 Vložení karty SIM... 6 Vložení paměťové karty...

Více

Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3...

Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3... Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3... 36 Vstup AUX 3... 41 Hledání závad... 42 Všeobecná upozornìní...

Více

NÁVOD KE SNADNÉ INSTALACI IP TELEFONU YEALINK W52P

NÁVOD KE SNADNÉ INSTALACI IP TELEFONU YEALINK W52P NÁVOD KE SNADNÉ INSTALACI IP TELEFONU YEALINK W52P NÁVOD KE SNADNÉ INSTALACI IP TELEFONU YEALINK W52P Vážený zákazníku, vítáme Vás v síti T-Mobile. Velmi si vážíme Vaší volby využívat službu Hlasová linka

Více

Příjem volání...15. Nastavení hlasitosti vyzvánění...15 Vypnutí vyzvánění...15 Příjem hovoru...15 Převzetí hovoru určeného pro jinou pobočku...

Příjem volání...15. Nastavení hlasitosti vyzvánění...15 Vypnutí vyzvánění...15 Příjem hovoru...15 Převzetí hovoru určeného pro jinou pobočku... Obsah Obsah Popis telefonu... 6 Přehled... 6 Navigační klávesy... 8 LED přidružené k programovatelným klávesám... 8 Alfanumerická klávesnice... 9 Standardní kódy... 9 Režimy telefonování...10 Hlasitý telefon

Více

Microcom PM 4800, PM 4900 (all in one package) Přenosná kapesní vysílačka (PMR) Uživatelský manuál

Microcom PM 4800, PM 4900 (all in one package) Přenosná kapesní vysílačka (PMR) Uživatelský manuál Microcom PM 4800, PM 4900 (all in one package) Přenosná kapesní vysílačka (PMR) Uživatelský manuál Popis displeje 3 Číslo kanálu (od 1 do 8) 32 Číslo podkanálu (od 1 do 32) Stav baterie. Při snižujícím

Více

Nastavení mikrotelefonu

Nastavení mikrotelefonu CX_C.book Page Thursday, October 9, 00 : PM Nastavení mikrotelefonu Nastavení signalizace času Vyp. Postupujte podle kroků až na předchozí stránce a potom následujícím způsobem: Vyp.. Uložit. Na displeji

Více

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Obsah Seznámení s telefonem...................... 3 Telefonování............................. 19 Zprávy.................................. 31 Práce s obrázky........................... 39 Zábava..................................

Více

Nokia Bluetooth Headset BH-209 9204659/3

Nokia Bluetooth Headset BH-209 9204659/3 Nokia Bluetooth Headset BH-209 1 5 2 3 4 7 8 6 11 9 10 9204659/3 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HS-97W je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro Nokia 6260. 9231832 2. vydání CS

U¾ivatelská pøíruèka pro Nokia 6260. 9231832 2. vydání CS U¾ivatelská pøíruèka pro Nokia 6260 9231832 2. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-25 shoduje s ustanoveními následující

Více

Bezpečnostní GSM poplachový systém. Uživatelský manuál

Bezpečnostní GSM poplachový systém. Uživatelský manuál Bezpečnostní GSM poplachový systém Uživatelský manuál 1. Představení systému Bezdrátový inteligentní elektronický GSM poplachový systém. Jako přidávek je tento poplachový system vysoce automatický, automatický

Více

T-Mobile Privátní podniková síť

T-Mobile Privátní podniková síť Strana 1 T-Mobile Privátní podniková síť Návod na vyplnìní objednávky služby T-Mobile Privátní podniková síť Tento dokument má za úkol pomoci odpovìdným osobám z organizace zákazníka pøi objednávání služby

Více

Nastavení telefonu Samsung i9000 Galaxy S

Nastavení telefonu Samsung i9000 Galaxy S Nastavení telefonu Samsung i9000 Galaxy S Telefon Samsung i9000 Galaxy S, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Návod pro mobilní telefony s operačním systémem Google Android 5.x.x

Návod pro mobilní telefony s operačním systémem Google Android 5.x.x 1 z 33 Návod pro mobilní telefony s operačním systémem Google Android 5.x.x Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze

Více

TE-218 TG-218 TW-218. Electronic Publishers EURO INTERPRETER. Návod k použití

TE-218 TG-218 TW-218. Electronic Publishers EURO INTERPRETER. Návod k použití 24 Electronic Publishers TE-218 TG-218 TW-218 EURO INTERPRETER Návod k použití 1 Licenční smlouva NEŽ ZAČNETE VÝROBEK POUŽÍVAT, PŘEČTĚTE SI TUTO LICENČNÍ SMLOUVU. POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU ZNAMENÁ, ŽE JSTE AKCEPTOVALI

Více

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU RC472200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3572889

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU RC472200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3572889 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Sony Ericsson T630. Obsah. Seznámení s telefonem 4 Funkce tlačítek, rychlá volba funkcí, zadávání písmen a znaků.

Sony Ericsson T630. Obsah. Seznámení s telefonem 4 Funkce tlačítek, rychlá volba funkcí, zadávání písmen a znaků. Obsah Sony Ericsson T630 Seznámení s telefonem 4 Funkce tlačítek, rychlá volba funkcí, zadávání písmen a znaků. Osobní nastavení telefonu 17 Stažení nastavení nebo výběr nastavení na telefonu. Telefonování

Více

Přídavný modul čtečky ClearReader +

Přídavný modul čtečky ClearReader + Přídavný modul čtečky ClearReader + Uživatelská příručka OPN: CR-MAG-FP Verze 2.1 2013 Optelec, Nizozemsko; (T) 2014 Spektra, ČR Všechna práva vyhrazena Optelec P.O. Box 399 2990 AJ Barendrecht Nizozemsko

Více

Nastavení telefonu ZTE KIS PLUS

Nastavení telefonu ZTE KIS PLUS Nastavení telefonu ZTE KIS PLUS Telefon ZTE KIS PLUS, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Model č. KX-TCD410CX R INT. Návod si před použitím přístroje důkladně přečtěte a uschovejte. Před prvním použitím nabíjejte baterii asi 7 hodin.

Model č. KX-TCD410CX R INT. Návod si před použitím přístroje důkladně přečtěte a uschovejte. Před prvním použitím nabíjejte baterii asi 7 hodin. 410CX_C.book Page 1 Friday, May 16, 2003 5:09 PM Digitální bezdrátový telefon Obsah Příprava Před prvním použitím... 2 Důležité informace... 3 Nastavení... 4 Bezdrátový telefon Používání telefonu... 9

Více

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení.

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Stručný návod Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Tento dokument slouží k tomu, abyste zařízení Mobile WiFi pochopili

Více

NÁVOD K OBSLUZE. TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY NeXspan / M6501 Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE M740

NÁVOD K OBSLUZE. TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY NeXspan / M6501 Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE M740 NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY NeXspan / M6501 Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE M740 Digitální telefon M740 je kompletní, výkonný nástroj s jednoduchým a rychlým ovládáním, které je umožněno: - zobrazováním

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS F825 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2727885

Vaše uživatelský manuál PHILIPS F825 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2727885 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS F825. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS F825 v uživatelské příručce

Více

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd 1998-2005. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd 1998-2005. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-12 shoduje s ustanoveními následující smìrnice: 1999/5/EC. Kopii Prohlá¹ení o shodì naleznete

Více

Seznámení se s vaším telefonem

Seznámení se s vaším telefonem Seznámení se s vaším telefonem Na zadní straně telefonu: Objektiv a externí displej se 4 000 barvami Externí displej je funkční pouze, je-li telefon/flip zavřen. Postranní tlačítka (hlasitost) ( příjem

Více

SM-A300FU. Uživatelská příručka. Czech. 12/2014. Rev.1.0. www.samsung.com

SM-A300FU. Uživatelská příručka. Czech. 12/2014. Rev.1.0. www.samsung.com SM-A300FU Uživatelská příručka Czech. 12/2014. Rev.1.0 www.samsung.com Obsah Nejdříve si přečtěte Úvodní informace 7 Obsah balení 8 Rozvržení zařízení 10 Používání SIM nebo USIM karty a baterie 15 Používání

Více