Prùvodce obecnîmi nastaveními

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prùvodce obecnîmi nastaveními"

Transkript

1 Provozní pokyny Prùvodce obecnîmi nastaveními Pøipojení zaøízení Systémová nastavení Nastavení kopírky Nastavení tiskárny Nastavení rozhraní Ostatní nástroje uôivatele Neô zaènete zaøízení pouôívat, prostudujte si pozornì tuto pøíruèku a mìjte ji po ruce, abyste do ní mohli kdykoli nahlédnout. Pøed pouôitím tohoto zaøízení si pøeètìte informace o bezpeènosti uvedené v pøíruèce Informace o zaøízení, abyste zaøízení pouôívali správnì a bezpeènì.

2 Úvod Pøíruèka obsahuje podrobné pokyny a poznámky tîkající se pouôívání a provozu tohoto zaøízení. V zájmu vlastní bezpeènosti a vlastního pohodlí si pøíruèku pøeètìte døíve, neô zaènete zaøízení pouôívat. Pøíruèku uloôte na snadno dostupném místì, abyste v ní mohli rychle vyhledat informace. Dùleôité Obsah této pøíruèky mùôe bît zmìnìn bez pøedchozího upozornìní. Vîrobce nenese ôádnou zodpovìdnost za pøímé, nepøímé, zvláçtní, náhodné nebo následné çkody vzniklé manipulací nebo pouôíváním tohoto zaøízení. Poznámky: Nìkteré ilustrace v této pøíruèce se mohou od tohoto zaøízení mírnì liçit. Nìkteré doplòky nemusí bît ve vçech zemích v prodeji. Podrobnosti vám sdìlí místní prodejce. V závislosti na zemi, ve které ôijete, mohou bît nìkteré jednotky volitelné. Podrobnosti vám sdìlí místní prodejce. Upozornìní: Pouôití ovládacích prvkù, nastavení nebo provádìní èinností, které nejsou uvedeny v pøíruèce, mùôe zpùsobit nebezpeèné ozáøení. V této pøíruèce jsou pouôity dvì mìrné soustavy. U tohoto zaøízení pracujte s metrickou soustavou.

3 Pøíruèky pro toto zaøízení Pouôijte pøíruèky k funkcím, které chcete u zaøízení vyuôívat. Dùleôité Média se liçí podle manuálu. Tiçtìná i elektronická verze manuálù je shodná. Aby bylo moôné zobrazit pøíruèky ve formátu PDF, musí bît v poèítaèi nainstalována aplikace Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader. V závislosti na zemi, ve které ôijete, mohou bît k dispozici i manuály ve formátu HTML. K prohlíôení tìchto manuálù musíte mít nainstalovanî internetovî prohlíôeè. Informace o zaøízení Nezapomeòte si pøeèíst vçechny pokyny, které jsou uvedeny v èásti Bezpeènostní informace. V této pøíruèce jsou úvodní informace o funkcích zaøízení. Rovnìô popisuje ovládací panel, pøípravné postupy pro pouôívání zaøízení a zpùsob instalace dodanîch diskù CD-ROM. Prùvodce obecnîmi nastaveními Vysvìtluje nastavení uôivatelskîch nástrojù a zpùsob registrace uôivatelskîch kódù. V pøíruèce je také vysvìtleno, jak zaøízení pøipojit. Odstraòování problémù Poskytuje návod pro øeçení bìônîch problémù, vysvìtluje vîmìnu papíru, tonerovîch kazet a dalçího materiálu. Referenèní pøíruèka pro kopírování Obsahuje popis funkcí kopírování a postupy kopírování. V pøíruèce je také vysvìtlen zpùsob umístìní kopírovanîch originálù. Referenèní pøíruèka pro tiskárnu / skener Vysvìtluje systémová nastavení, funkce a provoz tiskárny / skeneru zaøízení. Prùvodce sítí Obsahuje popis konfigurace a pouôívání zaøízení v síti a popis pouôívání dodávaného softwaru. Dalçí pøíruèky Pøíruèky pro toto zaøízení Bezpeènostní informace Struènî prùvodce kopírováním Struènî prùvodce tiskem / skenováním i

4 OBSAH Pøíruèky pro toto zaøízení...i Symboly v této pøíruèce a jejich vîznamy...1 Symboly...1 Panel displeje...2 Pouôívání displeje a tlaèítek...3 Pøístup k nástrojùm uôivatele...4 Zmìna vîchozích nastavení...4 Ukonèení nástrojù uôivatele Pøipojení zaøízení Pøipojení k rozhraní sítì Ethernet...7 Pøipojení k rozhraní USB...8 Nastavení sítì...9 Nastavení potøebná pro pouôívání tiskárny...9 Nastavení potøebná pro pouôití síëového skeneru TWAIN Systémová nastavení Vçeobecná nastavení...11 Nastavení vîstupního zásobníku...13 Nastavení zásobníku papíru...14 Nastavení èasovaèe...16 Nástroje správce...17 Uôiv. kód...20 Registrace nového uôivatelského kódu...20 Zmìna uôivatelského kódu...21 Odstranìní uôivatelského kódu...23 Zobrazení poèítadla pro kaôdî uôivatelskî kód...25 Tisk stavu poèítadla pro kaôdî uôivatelskî kód...26 Mazání poèítadla Nastavení kopírky Nastavení kopírky Nastavení tiskárny Zadání papíru...33 List/Test.tisk...34 Tisk provozní zkuçební stránky...35 Údrôba...36 Nastavení ochrany nabídek...36 Zruçení ochrany nabídek...38 Doèasné zruçení ochrany nabídek...39 Systém...40 Host.rozhraní...42 PCL Menu...43 ii

5 5. Nastavení rozhraní Síë Ostatní nástroje uôivatele Zmìna jazyka displeje...47 Poèítadlo...48 Zobrazení poèítadla celkového poètu...48 REJSTØÍK iii

6 iv

7 Symboly v této pøíruèce a jejich vîznamy Symboly V této pøíruèce jsou pouôity následující symboly: Oznaèuje dùleôité bezpeènostní poznámky. Ignorování tìchto poznámek mùôe zpùsobit váôné nebo i smrtelné zranìní. Tyto poznámky je nutné si pøeèíst. Jsou uvedeny v èásti Bezpeènostní informace v pøíruèce Informace o zaøízení. Oznaèuje dùleôité bezpeènostní poznámky. Ignorování tìchto poznámek mùôe zpùsobit støední nebo lehèí poranìní nebo poçkození zaøízení èi majetku. Tyto poznámky je nutné si pøeèíst. Jsou uvedeny v èásti Bezpeènostní informace v pøíruèce Informace o zaøízení. Oznaèuje místa, kterîm je pøi pouôívání zaøízení vìnovat pozornost, a popisy pravdìpodobnîch pøíèin nesprávného podávání papíru, poçkození originálù a ztráty dat. Rozhodnì si tato vysvìtlení pøeètìte. Tento symbol upozoròuje na informace nebo postup, kterî je tøeba provést pøed zahájením provozu. Oznaèuje doplòující vîklad funkcí zaøízení a pokyny pro øeçení chyb uôivatele. Tento symbol se nachází na koncích kapitol. Oznaèuje místa, kde mùôete najít dalçí relevantní informace. [ ] Oznaèuje názvy tlaèítek, která se zobrazují na zobrazovacím panelu zaøízení. { } Oznaèuje názvy tlaèítek na ovládacím panelu zaøízení. 1

8 Panel displeje Displej zobrazuje stav zaøízení, chybová hláçení a nabídky funkcí. Dùleôité Náraz silou pøesahující 30 N panel displeje poçkodí. Stisknete-li tlaèítko {Nástroje uôivatele/poèitadlo}, zobrazí se obrazovka nabídky Nástroje uôivatele. Pomocí pøíkladu zobrazení obrazovky Systémová nastavení tento oddíl vysvìtluje, jak pouôívat zobrazovací panel zaøízení. 2 1 CS ARG001S 1. Zobrazí se nabídka nastavení. Stisknutím tlaèítka {U} nebo {T} se posunete na na nastavení, které chcete upøesnit nebo zmìnit, a pak stisknutím tlaèítka {OK} zobrazíte obrazovku, na které toto nastavení zadáte. 2. Zobrazí se poèet stránek dané nabídky nastavení. Pokud nevidíte celou nabídku, stisknutím tlaèítka {U} nebo {T} obrazovku posunete. 2

9 Pouôívání displeje a tlaèítek V této èásti jsou uvedeny pokyny pro práci s obrazovkou a tlaèítky pro vîbìr. Stisknete-li tlaèítko {Kopírování}, zobrazí se úvodní obrazovka kopírování. Pomocí pøíkladu nabídky úvodní obrazovky kopírování tento oddíl vysvìtluje, jak pouôívat ovládací panel zaøízení. CS ARG002S 1. Tlaèítka pro vîbìr Odpovídají poloôkám na dolním panelu displeje. Kdyô se v pøíruèce objeví pokyn stisknìte {100%}, stisknìte levé tlaèítko pro vîbìr. Kdyô se v pøíruèce objeví pokyn stisknìte {R/E}, stisknìte prostøední tlaèítko pro vîbìr. Kdyô se v pøíruèce objeví pokyn stisknìte {Auto R/E}, stisknìte pravé tlaèítko pro vîbìr. 2. Tlaèítko {Escape} Slouôí ke zruçení aktuální operace a návratu na pøedchozí obrazovku. 3. Tlaèítko {OK} Slouôí k nastavení vybrané poloôky nebo zadané èíselné hodnoty. 4. Tlaèítka pro procházení Slouôí k pøesunování kurzoru po krocích vçemi smìry. Pokud je v této pøíruèce uvedeno tlaèítko {U}, {T}, {V} nebo {W}, stisknìte tlaèítko pro procházení pro stejnî smìr. 3

10 Pøístup k nástrojùm uôivatele Nástroje uôivatele slouôí ke zmìnì nebo zadávání vîchozích nastavení. Upozornìní Nastavování systému se liçí od bìônîch operací. Po dokonèení vôdy Nástroje uôivatele ukonèete. Vçechny zmìny provedené v nástrojích uôivatele jsou platné i po vypnutí hlavního vypínaèe nebo provozního spínaèe nebo po stisknutí tlaèítka {Zruçit reôimy}. Odkaz Str.4 Zmìna vîchozích nastavení Zmìna vîchozích nastavení V této èásti je popsáno, jak zmìnit nastavení Nástroje uôivatele. Dùleôité Je-li specifikován kód správce, kontaktujte Vaçeho správce. A Stisknìte tlaèítko {Nástroje uôivatele/poèitadlo}. ARG012S B Vyberte nabídku pomocí {U} nebo {T} a potom stisknìte tlaèítko {OK}. Chcete-li zmìnit Systémová nastavení, zvolte [Systémová nastavení]. Chcete-li zmìnit Funkce kopírky, zvolte [Nastavení kopírky]. Chcete-li zmìnit Funkce tiskárny, zvolte [Nastavení tiskárny]. Chcete-li zmìnit nastavení rozhraní, zvolte [Nastavení rozhraní]. Chcete-li zmìnit jazyk pouôívanî na displeji, zvolte [Jazyk]. Chcete-li zkontrolovat poèitadlo, zvolte [Poèítadlo]. 4

11 C Vyberte poloôku pomocí {U} nebo {T} a potom stisknìte tlaèítko {OK}. D Pøísluçné nastavení zmìòte podle pokynù na displeji a potom stisknìte tlaèítko {OK}. Upozornìní Stisknutím tlaèítka {Escape} znovu vyvoláte pøedchozí obrazovku. Chcete-li pøeruçit èinnost a vrátit se na vîchozí obrazovku, stisknìte tlaèítko {Nástroje uôivatele/poèitadlo}. Ukonèení nástrojù uôivatele V této èásti je popsáno, jak ukonèit práci s Nástroji uôivatele. A Stisknìte tlaèítko {Nástroje uôivatele/poèitadlo}. ARG012S 5

12 6

13 1. Pøipojení zaøízení Tato kapitola popisuje, jak pøipojit zaøízení k síti a jak specifikovat síëová nastavení. Pøed pouôitím tohoto zaøízení se ujistìte, ôe byly splnìny vçechny poôadavky tîkající se ôivotního prostøedí a elektrického zaøízení. Zaøízení pøipojte k hostitelskému zaøízení pomocí USB portu nebo jednotky síëového rozhraní. Ujistìte se, ôe vçechny kabely, konektory a elektrické zásuvky potøebné pro pøipojení zaøízení k hostitelskému poèítaèi nebo do sítì jsou blízko po ruce. Pøipojení k rozhraní sítì Ethernet Síëové rozhraní podporuje pøipojení 10BASE-T nebo 100BASE-TX. Dùleôité Ujistìte se, ôe hlavní napájení je vypnuto. A Vypnìte hlavní síëovî vypínaè. B Pøipojte síëovî propojovací kabel k portu 10BASE-T/100BASE-TX. ARG005S C Zapnìte hlavní síëovî vypínaè. Zkontrolujte LED diody na portu 10BASE-T/100BASE-TX. AAW022S1 1. Indikátor (zelenî) Zùstává zelenî, kdyô je zaøízení správnì pøipojeno k síti. 2. Indikátor (ôlutî) Rozsvítí se ôlutì, kdyô je 100 BASE-TX v provozu. Zhasne, kdyô je 10 BASE-T vprovozu. Odkaz Informace o zaøízení. 7

14 Pøipojení zaøízení Pøipojení k rozhraní USB 1 Pøipojte kabel rozhraní USB 2.0 k portu USB 2.0. A Pøipojte kabel rozhraní USB 2.0 k portu USB 2.0. ARG006S B Druhî konec kabelu pøipojte k portu USB hostitelského poèítaèe. Zaøízení a poèítaè jsou nyní pøipojeny. V následujícím kroku musí bît nainstalován ovladaè tiskárny a ovladaè TWAIN. Upozornìní Jestliôe se pouôívá USB 2.0 s Windows 98/Me, je moônî jen rychlostní ekvivalent USB 1.1. Odkaz Pro podrobnosti o postupu instalace ovladaèe tiskárny a ovladaèe TWAIN viz Referenèní pøíruèka pro tisk / skenování. 8

15 Nastavení sítì Nastavení sítì Tato èást popisuje nastavení sítì, které mùôete zmìnit pomocí Nástrojù uôivatele (Systémová nastavení). Nastavení proveïte podle funkcí, které chcete pouôít, a podle pøipojeného rozhraní. 1 Dùleôité Tato nastavení by mìlo bît provedeno správcem systému, pøípadnì podle jeho rady. Nastavení potøebná pro pouôívání tiskárny V tomto oddílu jsou uvedena nastavení potøebná pro pouôívání tiskárny. Ethernet V tomto oddílu jsou uvedena nastavení potøebná pro pouôívání funkcí tiskárny s pøipojením k síti Ethernet. Pro podrobnosti o zpùsobu specifikace nastavení viz Nastavení rozhraní. Nabídka Nástroj uôivatele Poôadavky nastavení Nastavení rozhraní/síë IP Adresa Nezbytné Nastavení rozhraní/síë Adresa brány Podle potøeby Nastavení rozhraní/síë Rychlost Ethernet Podle potøeby Odkaz Str.45 Nastavení rozhraní. 9

16 Pøipojení zaøízení Nastavení potøebná pro pouôití síëového skeneru TWAIN 1 V této èásti je uveden seznam nastavení potøebnîch pro pouôití skeneru TWAIN v síëovém prostøedí. Ethernet V této èásti je uveden seznam nastavení potøebnîch pro pouôití síëového skeneru TWAIN pøes kabel Ethernet. Pro podrobnosti o zpùsobu specifikace nastavení viz Nastavení rozhraní. Nabídka Nástroj uôivatele Poôadavky nastavení Nastavení rozhraní/síë IP Adresa Nezbytné Nastavení rozhraní/síë Adresa brány Podle potøeby Nastavení rozhraní/síë Rychlost Ethernet Podle potøeby Odkaz Str.45 Nastavení rozhraní. 10

17 2. Systémová nastavení Tato kapitola popisuje Uôivatelské nástroje v nabídce Systémová nastavení. Pro podrobnosti o zpùsobu pøístupu k uôivatelskîm nástrojùm viz Pøístup k uôivatelskîm nástrojùm. Vçeobecná nastavení Tento oddíl popisuje Uôivatelské nástroje v nabídce Vçeobecná nastavení pod Systémová nastavení. Vîchozí nastavení jsou zobrazena tuènì. Zvuk. sig. tlaè.panelu Pøi stisku tlaèítka se ozve zvukovî signál (pípnutí). Vîchozí nastavení je Zapnuto. Displej odpoèítávání kopií Poèítadlo kopií lze nastavit na zobrazení poètu provedenîch kopií (vzestupné poèítání), nebo poètu kopií, které zbîvá zhotovit (sestupné poèítání). Vîchozí nastavení je Nahoru. Priorita funkce Lze specifikovat reôim, kterî se zobrazí ihned po zapnutí provozního vypínaèe nebo je-li zapnut reôim Resetu systému. Vîchozí nastavení je Kopírka. Priorita tisku Nastavte prioritu tisku pro kaôdî reôim. Vîchozí nastavení je Zobrazit reôim. Je-li zvolena moônost [Proloôení], bude aktuální úloha tisku pøeruçena po vytisknutí maximálnì pìti listù. Jsou-li na zaøízení nainstalována volitelná pøísluçenství - horní vnitøní zásobník a 500-listovî finiçer, mùôete specifikovat vîstupní zásobník pro dokument. 11

18 Systémová nastavení Vîstup:Kopírka: (kopírka) Mùôete specifikovat zásobník, do kterého jsou dokumenty dodávány. 2 AYN001S 1. Vnitøní zásobník 2. Horní vnitøní zásobník 3. Posuvnî zásobník finiçeru Vîchozí nastavení je Vnitøní zásobník. Jestliôe nastavíte [Typ papíru: Boèní zásobník] na [OHP], papír zaloôenî do boèního zásobníku nemùôe bît zaveden do posuvného zásobníku finiçeru. Jestliôe vyberete formát papíru, typ papíru nebo zásobník na papír, které nejsou podporovány horním vnitøním zásobníkem nebo posuvnîm zásobníkem finiçeru, papír bude dodáván na vîstup do vnitøního zásobníku. Vîstup:Tiskárna (tiskárna) Mùôete specifikovat zásobník, do kterého jsou dokumenty dodávány. Vîchozí nastavení je Horní vnitøní zásobník. Vîstupní zásobníky nastavené v ovladaèi tiskárny mají vyççí prioritu neô vîçe uvedenî vîstupní zásobník. Kontrast displeje Mùôete upravovat jas displeje. Vîchozí nastavení je 4 (polovièní / støední nastavení). Opakovací tlaèítko Mùôete si vybrat, zda pouôít nebo nepouôít funkci opakování tlaèítka. Vîchozí nastavení je Zapnuto. Mìrná jednotka Mùôete pøepínat jednotky mìøení mezi mm a palci. Vîchozí nastavení je mm (Metrická verze) /palec (Palcová verze). Odkaz Str.4 Pøístup k nástrojùm uôivatele 12

19 Vçeobecná nastavení Nastavení vîstupního zásobníku Pøi kopírování z boèního zásobníku nemùôete pouôít horní vnitøní zásobník jako vîstupní zásobník. Je-li na zaøízení nainstalován 500-listovî finiçer a pro úlohu je specifikováno Seçívání nebo Posuvné tøídìní, bude úloha dodávána do posuvného zásobníku finiçeru bez ohledu na specifikaci vîstupního zásobníku. 2 13

20 Systémová nastavení Nastavení zásobníku papíru Tento oddíl popisuje Uôivatelské nástroje v nabídce Nastavení papíru pro zásobník v Systémovîch nastaveních. Vîchozí nastavení jsou zobrazena tuènì. 2 Dùleôité Jestliôe se zadanî formát papíru liçí od aktuálního formátu papíru vloôeného v zásobníku papíru, mùôe to zpùsobit uvíznutí papíru, protoôe formát papíru nebude správnì rozpoznán. Formát papíru pro zásobník: Zásobník 1-4 Vyberte formát papíru vloôeného do zásobníku papíru. Pro zásobník 1, 3 a 4 mùôete vybrat následující formáty papíru: Auto detekce, A3L, B4JIS (Japonskî prùmyslovî standard)l, A4KL, B5JISKL, B6JISL, A5KL, A6L, 11" 17"L, 8 1 / 2 " 14"L, 8 1 / 2 " 13"L, 8 1 / 4 " 14"L, 8 1 / 4 " 13"L, 8" 13"L, 8 1 / 2 " 11"KL, 7 1 / 4 " 10 1 / 2 "KL, 5 1 / 2 " 8 1 / 2 "L, 8KL, 16KKL, Uôiv. formát. Vîchozí nastavení je Auto detekce. V poloôce Formát papíru pro zásobník mùôete pro zásobník 1, 3 a 4 vybrat uôivatelskî formát papíru o následujících rozmìrech: Vertikálnì: 100,0 aô 297,0 mm (3,94 aô 11,69 palce), horizontálnì: 148,0 aô 432,0 mm (5,83 aô 17,00 palce) Pro zásobník 2 mùôete vybrat následující formáty papíru: Auto detekce, A3L, B4JISL, A4KL, B5JISKL, B6JISL, A5KL, A6L, 11" 17"L, 8 1 / 2 " 14"L, 8 1 / 2 " 13"L, 8 1 / 4 " 14"L, 8 1 / 4 " 13"L, 8" 13"L, 8 1 / 2 " 11"KL, 7 1 / 4 " 10 1 / 2 "KL, 5 1 / 2 " 8 1 / 2 "L, 4 1 / 8 " 9 1 / 2 "L, 3 7 / 8 " 7 1 / 2 "L, C5EnvL, C6EnvL, DLEnvL, 8KL, 16KKL, Uôiv. formát. Vîchozí nastavení je Auto detekce. V poloôce Formát papíru pro zásobník mùôete pro zásobník 2 vybrat uôivatelskî formát papíru o následujících rozmìrech: Vertikálnì: 100,0 aô 297,0 mm (3,94 aô 11,69 palce), horizontálnì: 148,0 aô 432,0 mm (5,83 aô 17,00 palce) Typ papíru: Boèní zásobník Nastaví na displej informace o typu papíru vloôeného do boèního zásobníku. Zde specifikované nastavení se téô pouôije pro [Autom. vîbìr papíru] vnastavení tiskárny. V boèním zásobníku lze pouôívat tyto typy papíru: Nezobrazovat (Bìônî papír), Silnî papír, OHP (fólie) Vîchozí nastavení je Silnî papír. 14

21 Nastavení zásobníku papíru Typ papíru: Zásobník 2 Vyberte typ papíru vloôeného do zásobníku papíru 2. Zde specifikované nastavení se téô pouôije pro [Autom. vîbìr papíru] v Nastavení tiskárny. Lze pouôívat tyto typy papíru: Nezobrazovat (Bìônî papír), Silnî papír Vîchozí nastavení pro typ papíru je Nezobrazovat (Bìônî papír). Priorita zás.pap.:kopírka (kopírka) Mùôete specifikovat zásobník pro dodávání papíru pro vîstup. Vîchozí nastavení je Zásobník 1. 2 Priorita zás.pap.:tiskárna (tiskárna) Mùôete specifikovat zásobník pro dodávání papíru pro vîstup. Vîchozí nastavení je Zásobník 1. Odkaz Str.4 Pøístup k nástrojùm uôivatele Str.33 Zadání papíru 15

22 Systémová nastavení Nastavení èasovaèe Tento oddíl popisuje Uôivatelské nástroje v nabídce Nastavení èasovaèe v Systémovîch nastaveních. Vîchozí nastavení jsou zobrazena tuènì. 2 Èasovaè aut. vypnutí Po uplynutí urèité doby od dokonèení úlohy se zaøízení automaticky vypne, aby çetøilo energii. Tato funkce se nazîvá Automatické vypnutí. Stav stroje po automatickém vypnutí se nazîvá reôim vypnutí nebo reôim spánku. Pro èasovaè pro automatické vypnutí specifikujte èas, kterî uplyne pøed automatickîm vypnutím. Vîchozí nastavení je 1 min. Èas lze nastavit od 1 do 240 minut pomocí èíselnîch tlaèítek. Z reôimu vypnuto nebo z reôimu spánku je zaøízení pøipraveno k pouôití bìhem 10 sekund. Automatické vypnutí nemusí fungovat pøi zobrazení chybovîch hláçení. Èasovaè spoøièe energie Zaøízení se po dokonèení úlohy a uplynutí urèeného èasu automaticky pøepne do reôimu nízkého pøíkonu. Vîchozí nastavení je 1 min. Èas lze èíselnîmi tlaèítky nastavit v rozmezí od 1 do 240 minut. Úspora energie nemusí fungovat, pokud se objeví chybová hláçení. Zaøízení automaticky tiskne veçkerá tisková data pøijatá v energeticky úsporném reôimu. Èasovaè aut. resetu syst. Pokud neprobíhá ôádná èinnost nebo pokud byla pøeruçená úloha vymazána, nastavení Resetu systému automaticky zapne obrazovku do funkce nastavené v Prioritì funkcí. Toto nastavení urèuje interval resetu systému. Vîchozí èas nastavení je Zapnuto, 60 sekund. Èas lze èíselnîmi tlaèítky nastavit v rozmezí sekund v krocích po 1 sekundì. Pokud neprovedete volbu v nabídce Uôivatelské nástroje v urèitém èase, displej ovládacího panelu se vrátí do nabídky zobrazené pøed stisknutím tlaèítka {Uôivatelské nástroje / Poèítadlo}. Èasovaè aut.resetu kopírky Specifikujte èas, kterî má uplynout pøed resetováním reôimù kopírky. Je-li vybráno [Vypnuto], zaøízení se nepøepne automaticky do okna pro zadání uôivatelského kódu. Vîchozí èas nastavení je Zapnuto, 60 sekund. Èas lze èíselnîmi tlaèítky nastavit v rozmezí od 10 do 999 sekund. 16

23 Nástroje správce Nástroje správce Tento oddíl popisuje Uôivatelské nástroje v nabídce Nástroje správce v Systémovîch nastaveních. Vîchozí nastavení jsou zobrazena tuènì. Nástroje správce jsou pouôívány správcem. Chcete-li zmìnit tato nastavení, obraëte se na správce. Doporuèujeme zadat Ovìøení správce pøed provádìním nastavení Nástrojù správce. 2 Správ.uô.kódù:Kopírka Nastavením kódù pro uôivatele umoôòuje kontrolovat, kdo pouôívá stroj. Pro správu uôivatelskîch kódù musejí bît kódy uôivatelù registrovány. Vîchozí nastavení je Vypnuto. Pouôitím [Automatická registrace] pro tiskárnu mùôete uloôit tiskovî záznam pro kaôdî uôivatelskî kód zadanî z ovladaèe. Správa klíèového poèítadla Poèítadlo klíèù pouôijte pro specifikaci toho, zda uôivatelé jsou omezeni nebo ne. Vîchozí nastavení je Vypnuto (Kopírka). Vîchozí nastavení je Vypnuto (Tiskárna). [Správa klíèového poèítadla] bude zobrazeno jen pøi nastavení klíèového poèítadla. Funkce vám umoôòuje omezit, kteøí uôivatelé mohou pouôívat funkce kopírky a tiskárny. Kód správce Specifikujte, zda pouôívat nebo nepouôívat hesla (maximálnì osm èíslic) pro øízení nastavení Nástrojù správce pro Kód správce. Vîchozí nastavení je Vypnuto. Pokud vyberete [Zapnuto], zadejte kód správce (maximálnì osm èíslic) pomocí èíselnîch tlaèítek a potom vyberte [Zap.:Èást.] nebo [Zap.:Vçe] pro nastavení omezení pøístupu. [Ochrana menu] lze nastavit na [Údrôba] v poèáteèním nastavení tiskárny. Jestliôe nastavíte [Ochrana menu], mùôete nastavit kód správce pro èást poèáteèního nastavení tiskárny. Pokud jste vybrali [Zap.:Èást.] Kód správce se poôaduje jen pro Nastavení èasovaèe a Nástroje pro správu v Systémovîch nastaveních. Pokud jste vybrali [Zap.:Vçe] Kód správce se poôaduje pro pøístup ke vçem poloôkám v nabídkách Systémová nastavení, Nastavení kopírky, Nastavení tiskárny a Nastavení rozhraní. Jestliôe byl specifikován kód správce, musíte jej pro pøístup k funkcím chránìnîm kódem správce zadat. 17

24 Systémová nastavení 2 Zobrazit/Vytisk. poèítadla Umoôòuje zobrazit a vytisknout poèet vîtiskù. Zobrazit/Vytisknout poèítadla Zobrazuje poèet vîtiskù pro kaôdou funkci (celkem, kopírka, tiskárna, A3/DLT a duplex). Vytisknout seznam poèitadel Vytiskne poèet vîtiskù vytiçtìnîch pro jednotlivé funkce. Tisk seznamu poèítadel A Stisknìte tlaèítko {Nástroje uôivatele/poèitadlo}. ARG012S B Vyberte [Systémová nastavení] pomocí {U} nebo {T} a potom stisknìte tlaèítko {OK}. C Vyberte [Nástroje správce] pomocí {U} nebo {T} a potom stisknìte tlaèítko {OK}. D Vyberte [Zobrazit/Vytisk. poèítadla] pomocí {U} nebo {T} a potom stisknìte tlaèítko {OK}. 18

25 Nástroje správce E Stisknìte tlaèítko [Tisknout]. F Stisknìte tlaèítko {Start}. 2 G Stisknìte tlaèítko {Nástroje uôivatele/poèitadlo}. Poèítadlo na uôiv. kód Poèítadla kopií mùôete zobrazit, tisknout a resetovat pro úlohy provádìné pod kaôdîm uôivatelskîm kódem. Poèty vîtiskù se mohou liçit od hodnoty poèitadla v uvedené poloôce Zobrazit/Vytisk. poèítadla. Zobrazit poèítadlo podle kódu uôivatele Zobrazuje poèet vîtiskù provedenîch pod kaôdîm uôivatelskîm kódem. Tisknout poèítadlo podle uôivatelského kódu Tiskne poèet vîtiskù provedenîch pod kaôdîm uôivatelskîm kódem. Vymazat poèítadlo podle uôivatelského kódu Nastaví poèet vîtiskù provedenîch pod kaôdîm uôivatelskîm kódem na 0. Pro podrobnosti o tìchto èinnostech viz Zobrazování poèítadel pro kaôdî uôivatelskî kód, Tisk stavu poèítadla pro kaôdî uôivatelskî kód. Progr./Zmìnit uôiv. kód Uôivatelské kódy mùôete registrovat, mìnit a mazat. Pro podrobnosti o tìchto èinnostech viz Registrace nového uôivatelského kódu, Zmìna uôivatelského kódu, Mazání uôivatelského kódu. Mùôete zaregistrovat aô 50 uôivatelskîch kódù. AOF(vôdy Zap.) Urèete, zda chcete pouôívat funkci automatického vypínání. Vîchozí nastavení je Zapnuto. Odkaz Str.25 Zobrazení poèítadla pro kaôdî uôivatelskî kód. Str.26 Tisk stavu poèítadla pro kaôdî uôivatelskî kód. Str.20 Registrace nového uôivatelského kódu. Str.21 Zmìna uôivatelského kódu. Str.23 Odstranìní uôivatelského kódu. 19

26 Systémová nastavení Uôiv. kód Tento oddíl popisuje, jak registrovat uôivatelské kódy pro omezení funkcí kopírky na urèité uôivatele a pro kontrolu vyuôívání funkcí kopírky uôivateli. 2 Registrace nového uôivatelského kódu Tato èást popisuje, jak zaregistrovat uôivatelskî kód. A Stisknìte tlaèítko {Nástroje uôivatele/poèitadlo}. ARG012S B Vyberte [Systémová nastavení] pomocí {U} nebo {T} a potom stisknìte tlaèítko {OK}. C Vyberte [Nástroje správce] pomocí {U} nebo {T} a potom stisknìte tlaèítko {OK}. D Vyberte [Progr./Zmìnit uôiv. kód] pomocí {U} nebo {T} a potom stisknìte tlaèítko {OK}. 20

27 Uôiv. kód E Vyberte [Programovat] pomocí {U} nebo {T} a potom stisknìte tlaèítko {OK}. F Zadejte uôivatelskî kód pomocí èíselnîch tlaèítek a potom stisknìte {OK} nebo klávesu {q}. 2 Zobrazí se zpráva Naprogramováno a potom se obnoví zobrazení Uôivatelského kódu. G Stisknìte tlaèítko {Nástroje uôivatele/poèitadlo}. Zmìna uôivatelského kódu Tato èást popisuje, jak zmìnit uôivatelskî kód. A Stisknìte tlaèítko {Nástroje uôivatele/poèitadlo}. ARG012S B Vyberte [Systémová nastavení] pomocí {U} nebo {T} a potom stisknìte tlaèítko {OK}. 21

28 Systémová nastavení C Vyberte [Nástroje správce] pomocí {U} nebo {T} a potom stisknìte tlaèítko {OK}. 2 D Vyberte [Progr./Zmìnit uôiv. kód] pomocí {U} nebo {T} a potom stisknìte tlaèítko {OK}. E Vyberte [Zmìnit] pomocí {U} nebo {T} a potom stisknìte tlaèítko {OK}. F Zadejte registrovanî uôivatelskî kód, kterî chcete zmìnit, pomocí èíselnîch tlaèítek a potom stisknìte {OK} nebo klávesu {q}. Jakmile zvolíte uôivatelskî kód ze seznamu uôivatelskîch kódù, stisknìte [Seznam]. Vyberte uôivatelskî kód, kterî chcete zmìnit, pomocí {U} nebo {T} a potom stisknìte dvakrát tlaèítko {OK}. G Zadejte novî uôivatelskî kód pomocí èíselnîch tlaèítek a stisknìte {OK} nebo klávesu {q}. 22 Zobrazí se zpráva Naprogramováno a potom se obnoví zobrazení Uôivatelského kódu. H Stisknìte tlaèítko {Nástroje uôivatele/poèitadlo}. Upozornìní Pøi zmìnì uôivatelského kódu se hodnota pøísluçného poèitadla nesmaôe.

29 Uôiv. kód Odstranìní uôivatelského kódu Tato èást popisuje, jak smazat uôivatelskî kód. Dùleôité Tato operace rovnìô maôe uôivatelské kódy registrovanîch pro vícenásobné funkce. Øízení ôivatele pøes smazanî uôivatelskî kód není jiô nadále moôné. A Stisknìte tlaèítko {Nástroje uôivatele/poèitadlo}. 2 ARG012S B Vyberte [Systémová nastavení] pomocí {U} nebo {T} a potom stisknìte tlaèítko {OK}. C Vyberte [Nástroje správce] pomocí {U} nebo {T} a potom stisknìte tlaèítko {OK}. D Vyberte [Progr./Zmìnit uôiv. kód] pomocí {U} nebo {T} a potom stisknìte tlaèítko {OK}. 23

30 Systémová nastavení E Vyberte [Smazat] pomocí {U} nebo {T} a potom stisknìte tlaèítko {OK}. 2 F Vyberte [Postupnì] nebo [Vçechny uôiv. kódy] pomocí {U} nebo {T} a potom stisknìte tlaèítko {OK}. Po volbì [Vçechny uôiv. kódy] se objeví potvrzující zpráva. Stisknìte [Ano] a pokraèujte na krok I. G Zadejte registrovanî uôivatelskî kód, kterî chcete smazat, pomocí èíselnîch tlaèítek a potom stisknìte {OK} nebo klávesu {q}. Jakmile zvolíte uôivatelskî kód ze seznamu uôivatelskîch kódù, stisknìte [Seznam]. Vyberte uôivatelské kódy, které chcete smazat, pomocí {V} a potom stisknìte klávesu {OK}. Zobrazí se vîzva k potvrzení akce. H Stisknìte tlaèítko [Ano]. Zobrazí se zpráva Smazáno. a potom se obnoví zobrazení Uôivatelského kódu. I Stisknìte tlaèítko {Nástroje uôivatele/poèitadlo}. 24

31 Uôiv. kód Zobrazení poèítadla pro kaôdî uôivatelskî kód Tato èást popisuje, jak zobrazit poèitadlo pro kaôdého uôivatele. A Stisknìte tlaèítko {Nástroje uôivatele/poèitadlo}. 2 ARG012S B Vyberte [Systémová nastavení] pomocí {U} nebo {T} a potom stisknìte tlaèítko {OK}. C Vyberte [Nástroje správce] pomocí {U} nebo {T} a potom stisknìte tlaèítko {OK}. D Vyberte [Poèítadlo na uôiv. kód] pomocí {U} nebo {T} a potom stisknìte tlaèítko {OK}. E Vyberte [Zobrazit] pomocí {U} nebo {T} a potom stisknìte tlaèítko {OK}. Zobrazí se poèítadlo pro kaôdî uôivatelskî kód. Pro zobrazení vçech poètù vîtiskù stisknìte {U} a {T}. 25

32 Systémová nastavení F Stisknìte tlaèítko {Nástroje uôivatele/poèitadlo}. Tisk stavu poèítadla pro kaôdî uôivatelskî kód 2 Tato èást popisuje, jak vytisknout poèitadlo pro kaôdého uôivatele. A Stisknìte tlaèítko {Nástroje uôivatele/poèitadlo}. ARG012S B Vyberte [Systémová nastavení] pomocí {U} nebo {T} a potom stisknìte tlaèítko {OK}. C Vyberte [Nástroje správce] pomocí {U} nebo {T} a potom stisknìte tlaèítko {OK}. D Vyberte [Poèítadlo na uôiv. kód] pomocí {U} nebo {T} a potom stisknìte tlaèítko {OK}. E Vyberte [Tisknout] pomocí {U} nebo {T} a potom stisknìte klávesu {OK}. 26

33 Uôiv. kód F Stisknìte tlaèítko {Start}. Vytiskne se vîpis stavu poèítadel. G Stisknìte tlaèítko {Nástroje uôivatele/poèitadlo}. 2 Mazání poèítadla Tato èást popisuje, jak vynulovat poèitadlo. A Stisknìte tlaèítko {Nástroje uôivatele/poèitadlo}. ARG012S B Vyberte [Systémová nastavení] pomocí {U} nebo {T} a potom stisknìte tlaèítko {OK}. C Vyberte [Nástroje správce] pomocí {U} nebo {T} a potom stisknìte tlaèítko {OK}. 27

34 Systémová nastavení D Vyberte [Poèítadlo na uôiv. kód] pomocí {U} nebo {T} a potom stisknìte tlaèítko {OK}. 2 E Vyberte [Vymazat] pomocí {U} nebo {T} a potom stisknìte tlaèítko {OK}. Zobrazí se vîzva k potvrzení akce. F Stisknìte tlaèítko [Ano]. Zobrazí se zpráva Poèítadlo bylo vymazáno. a potom se obnoví zobrazení Kódy: Poèítadla. G Stisknìte tlaèítko {Nástroje uôivatele/poèitadlo}. 28

35 3. Nastavení kopírky Tato kapitola popisuje Uôivatelské nástroje v nabídce Nastavení kopírky. Pro podrobnosti o zpùsobu pøístupu k Nastavení kopírky viz Pøístup k uôivatelskîm nástrojùm. Nastavení kopírky Tento oddíl popisuje Uôivatelské nástroje v Nastavení kopírky. Vîchozí nastavení je uvedeno tuènì. APS/ Priorita aut.zm./zv. Mùôete vybrat [Priorita aut. vîbìru pap.] (Priorita APS - automatického vîbìru papíru) nebo [Priorita Aut. zm./zv.] (Priorita automatického zvìtçení/zmençení). Chcete-li toto nastavení zruçit, vyberte [Vypnuto]. Vîchozí nastavení je Priorita aut. vîbìru pap.. Autom. pøep. zásob. papíru Pokud do dvou nebo více zásobníkù vloôíte papír stejného formátu a orientace, zaøízení automaticky pouôije dalçí zásobník v pøípadì, ôe ve stávajícím zásobníku dojde papír (pokud je vybrána funkce [Zapnuto].) Tato funkce se nazîvá Automatické pøepínání zásobníkù. Nastavení urèuje, zda se má automatické pøepínání zásobníkù pouôít. Vîchozí nastavení je Zapnuto. [Vypnuto]: Kdyô v zásobníku dojde papír, kopírování se pøeruçí a zobrazí se zpráva n_\p/e_t\_doplò papír. S touto funkcí nelze pouôít boèní zásobník. Nastavení typu originálu Mùôete upravit úroveò kvality podle typu originálu. Tyto funkce mùôete zvolit po vîbìru [Typ originálu 1 (Text)] nebo [Typ originálu 2 (Foto)]. Reôim text 1 bìôné textové originály Reôim text 2 noviny, poloprùsvitné originály (tisk na rubu je çpatnì èitelnî) Reôim foto 1 text / fotografie obsahující vìtçí èást fotografií Reôim foto 2 text / fotografie obsahující vìtçí èást textù Reôim foto 3 fotografickî papír Speciální reôim 1 velmi prùsvitné originály (rubová strana jasnì prosvítá) nebo slabî text na barevném pozadí. Také pro originály se zrnitîm pozadím (nìkteré noviny) a slabî text. 29

36 Nastavení kopírky 3 Speciální reôim 2 originály s barevnîm textem a èarami Speciální reôim 3 fotografie vytvoøené jednotlivîmi (viditelnîmi) body, napø. fotografie v novinách - normální rozliçení Speciální reôim 4 fotografie vytvoøené jednotlivîmi (viditelnîmi) body, napø. fotografie v novinách - hrubé rozliçení Speciální reôim 5 bìôné textové originály (reprodukce pozadí) Vîchozí nastavení pro originál typu 1 (text) je Reôim text 1. Vîchozí nastavení pro originál typu 2 (foto) je Reôim foto 1. Priorita oboustr. reôimu Mùôete vybrat typ funkce oboustranného kopírování, kterî bude pouôit, kdyô se zaøízení zapne, kdyô se provede jeho reset nebo kdyô se smaôou reôimy. Vîchozí nastavení je 1 strannî->2 strannî. Orientace Pøi pouôívání funkcí Kombinace / Série / Duplex nebo Seçívání mùôete volit orientaci originálu. Jestliôe vyberete [Vôdy zadávat], musíte vybrat orientaci originálù. Vîchozí nastavení je Nezadávat. Max. poèet sad Maximální poèet kopií lze nastavit pomocí èíselnîch tlaèítek v rozmezí hodnot 1 aô 999. Vîchozí nastavení je 99 listù. Displej odpoèít. originálù Je-li vybráno [Zapnuto], mùôete nastavit zobrazení poètu originálù a kopírovanîch stránek. Vîchozí nastavení je Vypnuto. Reprodukèní pomìr Je-li vybráno [Zmençení] nebo [Zvìtçení], mùôete vybrat, které zmençení, zvìtçení nebo vstupní pomìr se prioritnì zobrazí na displeji. Pomìry zmençení nebo zvìtçení, které lze nastavit, jsou následující: Vîchozí nastavení pro pomìr 1 je 50% (Metrická verze) / 50% (Palcová verze). Vîchozí nastavení pro pomìr 2 je 71% (Metrická verze) / 65% (Palcová verze). Vîchozí nastavení pro pomìr 3 je 82% (Metrická verze) / 78% (Palcová verze). Vîchozí nastavení pro pomìr 4 je 93% (Metrická verze) / 93% (Palcová verze). Vîchozí nastavení pro pomìr 5 je 122% (Metrická verze) / 121% (Palcová verze). Vîchozí nastavení pro pomìr 6 je 141% (Metrická verze) / 129% (Palcová verze). Vîchozí nastavení pro pomìr 7 je 200% (Metrická verze) / 155% (Palcová verze). 30

37 Nastavení kopírky Priorita pøednast. zm./zv. Je-li vybráno [Zm./Zv.], mùôete nastavit prioritní pomìr. Pomocí èíslicovîch tlaèítek zadejte pomìr od v jednotkách 1%. Vîchozí nastavení je 71% (metrická verze) / 65% (palcová verze). Okraj pro oboustr. reôim Zadejte levî okraj na zadní stranì kopií a horní okraj na zadní stranì. Vyberte [Horní okraj] nebo [Levî okraj] a potom nastavte poôadovanou hodnotu. Horní okraj: 0-50 mm, 0"-2" Levî okraj: 0-50 mm, 0"-2" Vîchozí nastavení je 5 mm (metrická verze) / 0,2 palcù (palcová verze). Tøídìní otoèením Specifikujte, zda zvolit nebo nezvolit tøídìní otoèením pøi stisknutí klávesy {Tøídìní} (finiçer není nainstalován) nebo klávesu {Tøídìní / Seçívání} (finiçer je nainstalován). Vîchozí nastavení je Vypnuto. Vyberete-li moônost [Zapnuto], mùôete zvolit [Tøídìní otoèením]. S touto funkcí nelze pouôít boèní zásobník. Pokud není nainstalován finiçer a pokud vyberete [Vypnuto], je pøi stisknutí klávesy {Tøídìní} k dispozici jen funkce tøídìní. 3 Tøídìní otoè.: Aut.pokraè. Vyberete-li [Vypnuto] a v pouôívaném zásobníku dojde papír, zaøízení se zastaví, abyste mohli doplnit papír a aby vçechny kopie byly roztøídìny otoèením. Vîchozí nastavení je Vypnuto. Nast. hlavièkového papíru Pokud pro tuto funkci vyberete [Zapnuto], obrátí zaøízení obraz správnì. Vîchozí nastavení je Vypnuto. Pevná orientace (shora dolù) nebo 2-strannî papír by nemusely tisknout správnì - závisí to na umístìní originálù a papíru. Odkaz Str.4 Pøístup k nástrojùm uôivatele. Referenèní pøíruèka pro kopírování Odstraòování problémù 31

38 Nastavení kopírky 3 32

39 4. Nastavení tiskárny Tato kapitola popisuje Uôivatelské nástroje v nabídce Nastavení tiskárny. Pro podrobnosti o zpùsobu pøístupu k Nastavení tiskárny viz Pøístup k uôivatelskîm nástrojùm. Zadání papíru Tento oddíl popisuje Uôivatelské nástroje v nabídce Vstupu papíru pod Nastavení tiskárny. Formát papíru v boè.zás. Formát papíru nastavenî v boèním zásobníku. Vîchozí nastavení je A4 (metrická verze) / 8 1 / 2 " 11" (palcová verze). Uôivatelské formáty papíru nastavené pro Formát papíru pro zásobník: Boèní zásobník budou následující: Svisle: 90,1 aô 297,0 mm (3,55 aô 11,69 palce), Vodorovnì: 148,0 aô 600,0 mm (5,83 aô 23,62 palcù) Pro dalçí informace o formátech papíru, které lze nastavit pro boèní zásobník, viz Nastavení papíru pro zásobník. Autom. vîbìr papíru Toto nastavte pro povolení Automatického vîbìru papíru. Zaøízení automaticky detekuje formát papíru z tiskovîch dat a vybere podle toho vhodnî zásobník pro podávání papíru. Vîchozí nastavení je Zapnuto. Duplex Toto mùôete nastavit pro povolení oboustranného tisku. Zaøízení detekuje oboustrannî tisk z tiskovîch dat a vybere podle toho vhodnî zásobník pro podávání papíru. Vîchozí nastavení je Zapnuto. Odkaz Str.4 Pøístup k nástrojùm uôivatele Str.14 Nastavení zásobníku papíru 33

40 Nastavení tiskárny List/Test.tisk Tento oddíl popisuje Uôivatelské nástroje v nabídce Zkuçební tisk v nabídce Nastavení tiskárny. Jestliôe jsou provedeny zmìny prostøedí zaøízení nebo jeho zmìny nastavení tîkající se tisku, nebo pokud je zaregistrován novî program, doporuèujeme vytisknout seznam nastavení, aby mohla bît zkontrolována. Hromadné seznamy Lze vytisknout konfiguraèní stranu a záznam chyb. 4 Konfiguraèní strana Mùôete vytisknout aktuální hodnoty konfigurace zaøízení. Záznam chyb Mùôete vytisknout záznamy chyb uvádìjící vçechny chyby, ke kterîm doçlo bìhem tisku. V záznamu chyb je uvedeno 30 posledních chyb. Pokud se do záznamu pøidá dalçí chyba ve chvíli, kdy jiô obsahuje 30 poloôek, nejstarçí chyba se odstraní. Seznam menu Mùôete vytisknout seznam nabídek zobrazující funkce tiskárny. Fonty PCL Lze vytisknout aktuální konfiguraci seznam nainstalovanîch písem PCL. Hexadecimální Lze tisknout v hexadecimálním reôimu. Test obsluhy Mùôete vytisknout provozní zkuçební stránku. 34 Upozornìní Následující nastavení se zobrazují, jen je-li nainstalována volitelná poloôka Rozçíøení tiskárny: Hromadné seznamy, Konfiguraèní strana, Záznam chyb, Seznam menu, Fonty PCL, a Hexadecimální. Je-li nainstalována volitelná poloôka Rozçíøení tiskárny, Test obsluhy se nezobrazuje. Velikost seznamù produkovanîch testovacím tiskem je pevnì stanovena na formát A4 (Letter). Doporuèujeme do jednoho ze zásobníkù papíru vloôit papíry formátu A4 nebo Letter (obyèejnî nebo recyklovanî papír). Zásobník obsahující papíry formátu A4 nebo Letter bude vybrán automaticky. Pokud není papír formátu A4 nebo Letter vloôen do ôádného zásobníku, bude pouôita Priorita zásobníku papíru. Jestliôe je v zásobníku podle priority mençí formát papíru neô A4 (Letter), okraje mohou bît ztraceny. Jestliôe je v zásobníku podle priority vìtçí formát papíru neô A4 (Letter), okraje mohou bît zbyteènì velké.

41 List/Test.tisk Tisk provozní zkuçební stránky Tento oddíl popisuje, jak vytisknout provozní zkuçební stránku. A Stisknìte tlaèítko {Nástroje uôivatele/poèitadlo}. ARG012S 4 B Vyberte [Nastavení tiskárny] pomocí {U} nebo {T} a potom stisknìte tlaèítko {OK}. Zobrazí se menu Nastavení tiskárny. C Vyberte [List/Test.tisk] pomocí {U} nebo {T} a potom stisknìte tlaèítko {OK}. D Vyberte [Test obsluhy] pomocí {U} nebo {T} a potom stisknìte tlaèítko {OK}. Vytiskne se provozní zkuçební stránka tiskárny. E Stisknìte tlaèítko {Nástroje uôivatele/poèitadlo}. Odkaz Str.4 Pøístup k nástrojùm uôivatele 35

42 Nastavení tiskárny Údrôba Tento oddíl popisuje Uôivatelské nástroje v nabídce Údrôby v nabídce Nastavení tiskárny. 4 Ochrana menu Tento postup umoôòuje ochranu nastavení nabídek proti náhodné zmìnì. Znemoôòuje zmìnit nastavení nabídek normálními postupy, pokud neprovedete poôadované operace pomocí tlaèítek. Úroveò 1 Mùôete chránit poloôky Údrôba, Systém, Host.rozhraní a PCL Menu. Úroveò 2 Mùôete chránit poloôky Zadání papíru, Údrôba, Systém, Host.rozhraní a PCL Menu. Vypnuto Vîchozí nastavení je Vypnuto. Odkaz Str.4 Pøístup k nástrojùm uôivatele Str.11 Systémová nastavení Nastavení ochrany nabídek Tento oddíl popisuje, jak nastavit ochranu nabídek. A Stisknìte tlaèítko {Nástroje uôivatele/poèitadlo}. ARG012S B Vyberte [Nastavení tiskárny] pomocí {U} nebo {T} a potom stisknìte tlaèítko {OK}. 36 Zobrazí se menu Nastavení tiskárny.

43 Údrôba C Vyberte [Údrôba] pomocí {U} nebo {T} a potom stisknìte tlaèítko {OK}. D Vyberte [Ochrana menu] a potom stisknìte tlaèítko {OK}. E Zadejte kód správce pomocí èíselnîch tlaèítek a potom stisknìte tlaèítko {OK}. 4 F Vyberte úroveò ochrany menu a potom stisknìte tlaèítko {OK}. G Stisknìte tlaèítko {Nástroje uôivatele/poèitadlo}. Odkaz Str.4 Pøístup k nástrojùm uôivatele 37

44 Nastavení tiskárny Zruçení ochrany nabídek Tento oddíl popisuje, jak zruçit ochranu nabídek. A Stisknìte tlaèítko {Nástroje uôivatele/poèitadlo}. 4 ARG012S B Vyberte [Nastavení tiskárny] pomocí {U} nebo {T} a potom stisknìte tlaèítko {OK}. C Vyberte [Údrôba] pomocí {U} nebo {T} a potom stisknìte tlaèítko {OK}. Zobrazí se obrazovka pro zadání kódu správce. D Zadejte kód správce pomocí èíselnîch tlaèítek a potom stisknìte tlaèítko {OK}. E Vyberte [Ochrana menu] a potom stisknìte tlaèítko {OK}. 38

45 Údrôba F Zadejte kód správce pomocí èíselnîch tlaèítek a potom stisknìte tlaèítko {OK}. G Vyberte [Vypnuto] a potom stisknìte tlaèítko {OK}. H Stisknìte tlaèítko {Nástroje uôivatele/poèitadlo}. 4 Odkaz Str.4 Pøístup k nástrojùm uôivatele Doèasné zruçení ochrany nabídek Jestliôe vyberete chránìné poloôky v Nastavení tiskárny, zobrazí se obrazovka pro zadání kódù správce. Jakmile se toto stane, zadejte správné kódy správce pomocí èíselnîch tlaèítek a stisknìte tlaèítko {OK}. Ochrana nabídek je potom doèasnì zruçena. Upozornìní Pokud zadáte správnî kód správce, ochrana nabídek je zruçena, dokud je zobrazena nabídka Nastavení tiskárny. 39

46 Nastavení tiskárny Systém Tento oddíl popisuje Uôivatelské nástroje v nabídce Systém v nabídce Nastavení tiskárny. Vîchozí nastavení jsou zobrazena tuènì. Hláçení tiskové chyby Tuto poloôku zvolte, chcete-li pøi chybì tiskárny nebo pamìti vytisknout chybové hláçení. Vîchozí nastavení je Vypnuto. 4 AutoPokraèování Tuto poloôku mùôete zvolit k aktivaci funkce automatického pokraèování. Je-li zapnuto, tisk pokraèuje, i kdyô nastane chyba systému. Je-li nastavení automatického pokraèování 0 minut, tiskárna pokraèuje v tisku bez zobrazení chybové zprávy. Vîchozí nastavení je Vypnuto. Pøeteèení pamìti Zvolte tuto poloôku, chcete-li vytisknout zprávu o chybì pøeteèení pamìti. Vîchozí nastavení je Netisknout. Vyberte Netisknout, aby se netisklo na strany, kde se vyskytují chyby. Stornovaná stránka a následující stránky nejsou tiçteny. Pokud vyberete Informace o chybì, strany, kde se vyskytují chyby, se tisknou aô po vîskyt chyby. Následné stránky jsou vytisknuty normálnì a chybové hláçení je vytisknuto nakonec. Nicménì instrukce o tøídìní jsou zruçeny. Duplex Lze vybrat oboustrannî tisk. Vîchozí nastavení je Vypnuto. Kopie Mùôete nastavit poèet kopií. Vîchozí nastavení je 1. 1 aô 999 po 1 Vyhlazení okrajù Nastavte toto pro Vyhlazení okrajù. Vîchozí nastavení je Zapnuto. Pokud je ekonomickî reôim toneru nastaven na [Zapnuto], Vyhlazení okrajù je ignorováno, i kdyô je nastaveno na [Zapnuto]. Úspora toneru Toto nastavte pro povolení úspory toneru. Vîchozí nastavení je Vypnuto. 40

47 Systém Subst. formát papíru Mùôete povolit funkci Automatické náhrady formátu papíru (A4 a Letter). Vîchozí nastavení je Vypnuto. Velikost str. Lze vybrat vîchozí formát papíru. Formát papíru, kterî lze vybrat: A3, A4, A5, B4 JIS, B5 JIS, C5 Env, C6 Env, DL Env, COM10, Monarch, 11" 17", 8 1 / 2 " 14", 8 1 / 2 " 13", 8 1 / 2 " 11", 8 1 / 4 " 13", 8" 13", 7 1 / 4 " 10 1 / 2 ", 5 1 / 2 " 8 1 / 2 ", 8K,16K, Uôiv. formát Vîchozí nastavení je A4 (metrická verze) / 8 1 / 2 " 11" (palcová verze) Nast. hlavièkového papíru Mùôete pøi tisku otoèit originální obrázky. Bìhem tisku jsou pùvodní obrazy vôdy otoèeny o 180 stupòù. Pøi tisku na hlavièkovî nebo pøedtiçtìnî papír, vyôadující správnou orientaci, nemusí bît vîstup dle oèekávání. Pomocí této funkce lze urèit otoèení obrazu. Vîchozí nastavení je Vypnuto. Pøi nastavení na [Vypnuto] jsou obrazy originálù otoèeny o 180 stupòù. Pøi nastavení na [Zap. (vôdy)] je zaøízení neotáèí. Tato funkce sniôuje rychlost tisku. 4 Upozornìní Následující nastavení se zobrazují, jen je-li nainstalována volitelná poloôka Rozçíøení tiskárny: Hláçení tiskové chyby, Pøeteèení pamìti, Duplex, Kopie, Subst. formát papíru, Velikost str. a Nast. hlavièkového papíru. Odkaz Str.4 Pøístup k nástrojùm uôivatele 41

48 Nastavení tiskárny Host.rozhraní Tento oddíl popisuje Uôivatelské nástroje v nabídce Rozhraní s hostitelskîm zaøízením v nabídce Nastavení tiskárny. Vîchozí nastavení jsou zobrazena tuènì. I/O Timeout Lze nastavit prodlevu tiskárny v sekundách do ukonèení tiskové úlohy. Pokud obvykle pøicházejí data z jiného portu zatímco se tiskne pøedcházející úloha, zvyçte èasovou prodlevu. Vîchozí nastavení je 15 sekund. 4 Odkaz Str.4 Pøístup k nástrojùm uôivatele 42

49 PCL Menu PCL Menu Tento oddíl popisuje Uôivatelské nástroje v nabídce PCL v nabídce Nastavení tiskárny. Vîchozí nastavení je uvedeno tuènì. Dùleôité Tato nabídka se zobrazuje jen tehdy, je-li nainstalována volitelná poloôka Rozçíøení tiskárny. Orientace Lze nastavit orientaci stránky. Vîchozí nastavení je Na vîçku. Øádkù na stranu Lze zvolit poèet øádkù na stránku. Vîchozí nastavení je 64 (metrická verze) / 60% (palcová verze) 5 aô 128 po 1 4 Èíslo písma Mùôete nastavit ID pro vîchozí písmo, které chcete pouôívat. Vîchozí nastavení je 0. 0 aô 50 po 1 Velikost bodu Lze nastavit bodovou velikost, kterou chcete pouôít pro vybrané písmo. Toto nastavení platí jen pro proporcionální písma. Vîchozí nastavení je 10,00. 4,00 aô 999,75 po 0,25 Rozteè písma Pro vybrané písmo lze specifikovat poèet znakù na palec. Toto nastavení je platné pouze pro písmo s pevnou rozteèí. Vîchozí nastavení je 10,00 znakù na palec. 0,44 aô 99,99 po 0,01 Znaková sada Pro vybrané písmo zadejte sadu tiskovîch znakù. K dispozici jsou následující volby: Roman 8, ISO L1, ISO L2, ISO L5, PC-8, PC-8 d/n, PC-850, PC-852, PC-8 TK, Win L1, Win L2, Win L5, Desktop, PS Text, VN Intel, VN US, MS Publ, Math-8, PS Math, VN Math, Pifont, Legal, ISO 4, ISO 6, ISO 11, ISO 15, ISO 17, ISO 21, ISO 60, ISO 69, Win 3.0 Vîchozí nastavení je Roman 8. Font Courier Lze zvolit typ písma courier. Vîchozí nastavení je Standardní. 43

50 Nastavení tiskárny Roz. çíøka A4 Lze rozçíøit oblast tisku (pøi tisku na formát A4 s pouôitím PCL). Vîchozí nastavení je Vypnuto. Pokud je nastavení Zapnuto, çíøka bude 8 1 / 2 palce. Pøipoj CR k LF Pøi nastavení na [Zapnuto], následuje posuv vozíku po kaôdém posuvu øádku: CR=CR, LF=CR-LF, FF=CR-FF. Vîchozí nastavení je Vypnuto. Rozliçení Lze nastavit rozliçení tisku v poètu bodù na jeden palec. Vîchozí nastavení je 600 dpi. 4 44

51 5. Nastavení rozhraní Tato kapitola popisuje Uôivatelské nástroje v nabídce Nastavení rozhraní. Pro podrobnosti o zpùsobu pøístupu k Nastavení rozhraní viz Pøístup k uôivatelskîm nástrojùm. Síë Tento oddíl popisuje Uôivatelské nástroje v nabídce Síë v nabídce Nastavení rozhraní. Vîchozí nastavení jsou zobrazena tuènì. IP Adresa Pro pouôívání tohoto zaøízení v síëovém prostøedí musíte nejprve nakonfigurovat jeho IP adresu a masku podsítì. Auto-doruèení (DHCP) Vybrat Jestliôe vyberete [Vybrat], zadejte [IP adresa:] a [Maska podsítì:] jako xxx.xxx.xxx.xxx ( x znamená èíslici). Vîchozí nastavení je Vybrat. Vîchozí nastavení IP Adresy je Vîchozí nastavení masky podsítì je Jestliôe vyberete [Vybrat], urèitì nenastavte stejnou hodnotu[ip adresa:], jako má jiné zaøízení v síti. Zobrazí se také fyzická adresa (adresa MAC). Adresa brány Brána je bodem spojení nebo vîmìny mezi dvìma sítìmi. Nakonfigurujte adresu brány pro router nebo hostitelskî poèítaè pouôívanî jako brána. Vîchozí nastavení je Rychlost Ethernet Nastavte síëovou pøístupovou rychlost. Vyberte rychlost, která je vhodná pro vaçe síëové prostøedí. Obvykle by mìlo bît vybráno [Automatickî vîbìr]. Vîchozí nastavení je Automatickî vîbìr. Odkaz Str.4 Pøístup k nástrojùm uôivatele. 45

52 Nastavení rozhraní 5 46

53 6. Ostatní nástroje uôivatele Úvodní nastavení umoôòuje pøepnout jazyk, a také kontrolovat poèet vytisknutîch papírù zobrazením poèítadla. Podrobnosti o zpùsobu pøístupu k jednotlivîm nastavením viz Pøístup k uôivatelskîm nástrojùm. Zmìna jazyka displeje Dále se popisuje funkce [Jazyk] dostupná na zaøízení. Mùôete zmìnit jazyk pouôitî pro displej. Vîchozí nastavení je angliètina. A Stisknìte tlaèítko {Nástroje uôivatele/poèitadlo}. ARG012S B Vyberte [Jazyk] pomocí {U} nebo {T} a potom stisknìte tlaèítko {OK}. C Vyberte jazyk pomocí tlaèítka {U} nebo {T} a potom stisknìte tlaèítko {OK}. Zobrazí se zpráva Naprogramováno a potom se obnoví zobrazení Uôivatelskîch nástrojù. D Stisknìte tlaèítko {Nástroje uôivatele/poèitadlo}. Odkaz Str.4 Pøístup k nástrojùm uôivatele 47

54 Ostatní nástroje uôivatele Poèítadlo Zobrazení poèítadla celkového poètu Hodnotu celkového poètu lze zobrazit pro vçechny funkce. A Stisknìte tlaèítko {Nástroje uôivatele/poèitadlo}. ARG012S 6 B Vyberte [Poèítadlo] pomocí {U} nebo {T} a potom stisknìte tlaèítko {OK}. C Chcete-li vytisknout seznam poèítadel, stisknìte tlaèítko [Tisknout]. D Stisknìte tlaèítko {Start}. Vytiskne se seznam poèitadel. 48

55 Poèítadlo E Stisknìte tlaèítko {Nástroje uôivatele/poèitadlo}. Upozornìní Pro tisk seznamu poèítadel nastavte formát papíru na vìtçí neô A4 nebo Letter (8 1 / 2 " 11"). Odkaz Str.4 Pøístup k nástrojùm uôivatele 6 49

56 REJSTØÍK A Adresa brány, 45 AOF (vôdy Zapnuto), 17 APS/ Priorita automatického zmençení/ zvìtçení, 29 Automatické pøepínání zásobníkù papíru, 29 B È Boèní zásobník, 14 Èasovaè automatického resetu systému, 16 Èasovaè pro automatické vypnutí, 16 Èasovaè pro automatickî reset, 16 Èasovaè úspory energie, 16 Èíslo písma (Nabídka PCL), 43 D F Displej odpoèítávání originálù, 29 Formát papíru pro zásobník, 14 Funkce kopírky, 29 Funkce tiskárny (Nabídka PCL), 43 H I K Hostitelské rozhraní, 42 IP Adresa, 45 Kontrast displeje, 11 Kopírka, 14, 16 Kód správce, 17 M Max. poèet sad, 29 Mazání poèítadla, 27 Mazání uôivatelského kódu, 23 Mìrná jednotka, 11 N Nabídka PCL (Funkce tiskárny), 43 Nastavení èasovaèe, 16 Nastavení hlavièkového papíru, 29 Nastavení ochrany nabídek, 36 Nastavení papíru pro zásobník, 14 Nastavení rozhraní, 45 Nastavení typu originálu, 29 Nastavení vîstupního zásobníku, 13 Nástroje správce, 17 Nástroje uôivatele, 45 O Okraj pro oboustrannî reôim, 29 Opakovací tlaèítko, 11 Orientace, 29 Orientace (Nabídka PCL), 43 P Písmo Courier (Nabídka PCL), 43 Poèítadlo na uôivatelskî kód, 17 Priorita funkce, 11 Priorita oboustranného reôimu, 29 Priorita pøednastaveného zmençení/ zvìtçení, 29 Priorita tisku, 11 Priorita zásobníku papíru, 14 Programovat / Zmìnit uôivatelskî kód, 17 Provozní zkuçební stránka, 35 Pøipoj CR k LF (Nabídka PCL), 43 Pøístup k nástrojùm uôivatele, 4 R Registrace nového uôivatelského kódu, 20 Reprodukèní pomìr, 29 Rozliçení (Nabídka PCL), 43 Rozteè písma (Nabídka PCL), 43 Rychlost Ethernet, 45 Ø Øádkù na stranu (Nabídka PCL), 43 50

57 S Seznam/Testovací tisk, 34 Správa klíèového poèítadla, 17 Správa uôivatelskîch kódù.: Kopírka, 17 Systém, 40 T Tiskárna, 14 Tisk stavu poèítadla pro kaôdî uôivatelskî kód, 26 Tøídìní otoèením, 29 Automatické pokraèování, 29 Typ papíru, 14 U Ukonèení nástrojù uôivatele, 5 Uôivatelskî kód, 20 Ú V Údrôba, 36 Velikost bodu (Nabídka PCL), 43 Vnìjçí çíøka A4 (Nabídka PCL), 43 Vstup papíru, 33 Vçeobecné funkce, 11 Vîstup: Kopírka (kopírka), 11 Vîstup: Tiskárna (tiskárna), 11 Z Zmìna uôivatelského kódu, 21 Zmìna vîchozích nastavení, 4 Znaková sada (Nabídka PCL), 43 Zobrazení poèítadla pro kaôdî uôivatelskî kód, 25 Zobrazení poètu kopií, 11 Zobrazit/Vytisknout poèítadla, 17 Zruçení ochrany nabídek, 38 Zvukovî signál tlaèítek panelu, 11 51

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Příručka rychlého nastavení sítě

Příručka rychlého nastavení sítě Příručka rychlého nastavení sítě WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42078_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti spojené

Více

Nastavení elektronického výpisu v Internet Bance

Nastavení elektronického výpisu v Internet Bance Nastavení elektronického výpisu v Internet Bance Obsah Elektronický výpis... 3 Jak si nastavíte elektronický výpis... 3 Jak si prohlédnete elektronický výpis... 5 Jak si nastavíte upozornění na nový elektronický

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

6 Nastavení tisku (DPOF)

6 Nastavení tisku (DPOF) Výběr k tisku 6 Výběr snímků k tisku umožňuje uložit informace o objednání fotografií (počet výtisků a zobrazení data/času na snímku) přímo ke snímkům na kartě. Výběr k tisku lze provést jen u snímků uložených

Více

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením v1.00 Přístroj obsahuje 3 nezávislé čítače. Čítače čítají nahoru. Pomocí numerické klávesnice se vkládá požadovaný stav směny a nuluje, popř. koriguje

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5 Jak stroj používat Přehledný návod 1/5 PODPORA Potřebuji poradit s ovládáním stroje Jak systém používat panel Zobrazení Přepínač režimu Nápovědy zvětšeného zobrazení Přihlášení/odhlášení Přerušení kopírovací

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Tato příručka

Více

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL CZECH Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Zvolte jazyk programu. Pokud

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Manuál pro ověření digitálního podpisu v pdf dokumentech společnosti EKO-KOM, a.s.

Manuál pro ověření digitálního podpisu v pdf dokumentech společnosti EKO-KOM, a.s. Manuál pro ověření digitálního podpisu v pdf dokumentech společnosti EKO-KOM, a.s. 2011 EKO-KOM, a.s. 1. ÚVOD Vzhledem k častým dotazům týkajících se elektronického (digitálního) podpisu obsaženého v dokumentech

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Průvodce obecnými nastaveními

Průvodce obecnými nastaveními Provozní pokyny Průvodce obecnými nastaveními 1 2 3 4 5 6 7 Začínáme Činnosti kombinovaných funkcí Nástroje uživatele (Systémová nastavení) Odstraňování problémů Jiné funkce Zabezpečení Specifikace Před

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Nastavení tiskárny pro tisk štítků Geis Str. 1/16

Nastavení tiskárny pro tisk štítků Geis Str. 1/16 Str. 1/16 Obsah 1. Instalace tiskárny štítků... 2 Instalace tiskárny s rozhraním USB:... 2 Instalace tiskárny se síťovým rozhraním:... 4 2. Přímý tisk na tiskárnu... 9 3. Dump mode... 10 Pro tiskárnu Zebra

Více

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače INSTALACE Přední panel Zadní panel LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI KOMPOZITNÍ VÝSTUP VIDEO SIGNÁLU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Více

Adobe Reader, Podpisy Sídlo firmy: Telefon: Provozovna: Fax: e-mail: internet:

Adobe Reader, Podpisy Sídlo firmy: Telefon: Provozovna: Fax: e-mail: internet: Manuál pro ověření elektronického podpisu v pdf fakturách společnosti Alváris Profile Systems s.r.o., které podepisuje Jaromír Chamrád . Aby mohl být elektronický podpis používán

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Tablet. Rychlý průvodce instalací

Tablet. Rychlý průvodce instalací Tablet CZ Rychlý průvodce instalací Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000 Macintosh OS X v10.3.9. nebo vyšší Důležité: pro plné využití všech funkcí pera a tabletu je NUTNÁ instalace ovládacího programu

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL

VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL Před uvedením do provozu si velmi pozorně přečtěte tento provozní manuál. Součástí obsahu jsou důleţité bezpečnostní a provozní informace. 1 Obsah.. Strana 1. Bezpečnostní

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Specifikace přístroje. Popis částí

Specifikace přístroje. Popis částí Návod k použití Specifikace přístroje 1. Specifikace obrazovky: 3.5 TFT, barevná 2. Průměr instalačního otvoru: 12 30 mm 3. Vhodné pro dveře šířky: 42 72 mm nebo 60 90 mm 4. Rozlišení kamery: 300000 pixelů

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka TerraMaster F2-NAS 2 Uživatelská příručka Pohled zepředu a zezadu 1 2 Rámeček disků Lze vyjmout po uvolnění pojistky 3 - HDD LED diody 1. Při detekci disku svítí červeně, po 15 sec. Růžově, po 110 sec.

Více

Provozní pokyny Referenční příručka pro tisk/skenování

Provozní pokyny Referenční příručka pro tisk/skenování Provozní pokyny Referenční příručka pro tisk/skenování Pro bezpečné a správné používání si před použitím zařízení přečtěte bezpečnostní pokyny v "Referenční příručce pro kopírování". Úvod Tato příručka

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Uložení protokolu tisku na síť Verze 0 CZE Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikony: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat,

Více

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Začínáme Červen 2002 www.lexmark.com Prohlášení o kompatibilitě komise FCC (Federal Communications Commission) Tento produkt vyhovuje omezením kladeným na digitální zařízení třídy

Více

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Klikněte na ikonu a zvolte odpovídající jazyk Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Nápověda (Help option) O aplikaci (About information) Všechna nastavení, provedená

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Příručka Univerzálního tiskového ovladače

Příručka Univerzálního tiskového ovladače Příručka Univerzálního tiskového ovladače Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Verze B CZE 1 Souhrn 1 Brother

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311 Návod pro aktualizaci software telefonu ALIGATOR A311 Obsah Návod pro aktualizaci SW telefonu ALIGATOR A311... 1 Než začnete... 2 Stažení a příprava programu pro aktualizaci... 2 Instalace USB ovladačů...

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi Číslo modelu Řada SP 212/SP 213 Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

Změna sazby DPH na Fiskální tiskárně OKPrint

Změna sazby DPH na Fiskální tiskárně OKPrint Změna sazby DPH na Fiskální tiskárně OKPrint Postup změny snížené sazby DPH na tiskárně OKPrint080 pokud je připojena k programu Money S3, nebo Money S3 Kasa Professional 1. Fiskalizovaná tiskárna To znamená,

Více

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot Stručný přehled AirCard 785 Mobilní hotspot Seznámení s hotspotem Před připojením hotspotu se seznamte s jeho displejem LCD, ikonami, tlačítky a konektory. Tlačítka a konektory Stavová kontrolka LED Port

Více

Přihlašte se pomocí přiděleného přihlašovacího jména a hesla a potvrďte tlačítkem Potvrdit.

Přihlašte se pomocí přiděleného přihlašovacího jména a hesla a potvrďte tlačítkem Potvrdit. On Line databáze Danni UPOZORNĚNÍ SYSTÉM DANNI JE KOMPATIBILNÍ POUZE S PROHLÍŽEČEM INTERNET EXPLORER - verze 7 A VYŠŠÍ (máte-li nižší verzi, můžete si ji zdarma aktualizovat na http://www.microsoft.com/cze/windows/internet-explorer/

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Nastavení služby T-Mobile GPRS pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Obsah Úvod Instalace modemu Nastavení počítače Obecné parametry nastavení Úvod Tento manuál slouží jako návod

Více

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Před uvedením zařízení do provozu si nejprve pečlivě přečtěte tento návod! Popis produktu - 2 - 18 16 17 6 1. LCD display 2. Hlavní vypínač

Více

TerraMaster U1. Domácí NAS server pro multimédia. Uživatelská příručka

TerraMaster U1. Domácí NAS server pro multimédia. Uživatelská příručka TerraMaster U1 Domácí NAS server pro multimédia Uživatelská příručka Pohled zepředu a zezadu Pohled zepředu: LED indikátor Po zapnutí se rozsvítí modré LED světlo, které značí, že je server zapnutý. Po

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Strana 1 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND spolu s upraveným OpenWrt 1 firmware zajistí připojení a distribuci internetu

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-784 11a/11g Dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač Než začnete

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 NSA310 + 500 GB HDD Multimediální server s jedním diskem Výchozí přihlašovací údaje Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci irmware 4.22 Vydání 2, 1/2012 Kde jsou k nahlédnutí certifikace

Více

Nastavení bezdrátového telefonu Siemens

Nastavení bezdrátového telefonu Siemens Nastavení bezdrátového telefonu Siemens A510 IP, A580 IP, C590 IP, C610 IP Zapojení telefonu V balíčku naleznete ethernetový kabel. Vezměte jej a propojte základnu Siemens se zařízením k internetu (modem,

Více

Programovací software ConfigTool. Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS. Verze 2.00

Programovací software ConfigTool. Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS. Verze 2.00 Programovací software ConfigTool Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS Verze 2.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí

Více

Návod ke snadné instalaci ADSL2+ modemu ZyXEL P-660HW-T3 v2

Návod ke snadné instalaci ADSL2+ modemu ZyXEL P-660HW-T3 v2 Návod ke snadné instalaci ADSL2+ modemu ZyXEL P-660HW-T3 v2 Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám ke koupi samoinstalačního balíčku ke službě T-Mobile ADSL. Přečtěte si prosím pozorně tuto instalační příručku,

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

MX-FR42U SADA OCHRANY DAT PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM. Obsah

MX-FR42U SADA OCHRANY DAT PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM. Obsah MX-FR42U SADA OCHRANY DAT PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM Obsah Úvod...2 Sada ochrany dat je nainstalována...4 Bezpečnostní nastavení modulu zabezpečení dat...4 Funkce řízení dokumentu...4 Ukládání dokumentů...4 Obrazovka

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy IPCOM.CZ. Telefon:

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru Instalace hardwaru Poznámka Model produktu zobrazený v této příručce je TL-PS110U a slouží jako pří Dříve než začnete, připravte si tato zařízení Počítač s operačním systémem Windows 2000/XP/2003/Vista/7

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka A9 Smart TV Box Uživatelská příručka Součásti balení Součásti balení jsou následující: Přehrávač Uživatelská přiručka Audio-video kabel Dálkové ovládání Napájecí adaptér Baterie USB Kabel (volitelné) Bezdrátová

Více

Nestandardní režimy tisku

Nestandardní režimy tisku Nestandardní režimy tisku 2013 LANIKO Morava s.r.o. Obsah 1 Přehled nestandardních režimů tisku... 3 2 Volba režimu tisku v ovladači tiskárny na PC... 4 2.1 Normální tisk... 6 2.2 Zkušební tisk... 6 2.3

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

Instalace propojení dotykového PANELu a SYSTÉMU pomocí Ethernetu (náhrada propojení USB kabelem)

Instalace propojení dotykového PANELu a SYSTÉMU pomocí Ethernetu (náhrada propojení USB kabelem) Instalace propojení dotykového PANELu a SYSTÉMU pomocí Ethernetu (náhrada propojení USB kabelem) Propojení panelu a řídicího systému pomocí adaptéru LANTRONIX (převod z USB na lokální síť Ethernet) se

Více

Easy, Reliable & Secure. Powerline 200 Adaptér domácí sítě (PL200)

Easy, Reliable & Secure. Powerline 200 Adaptér domácí sítě (PL200) Easy, Reliable & Secure Powerline 200 Adaptér domácí sítě (PL200) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

Nápověda k ESSELTE EaSY print

Nápověda k ESSELTE EaSY print Nápověda k ESSELTE EASY PRINT Obsah 1. Požadavky na systém 3 1.1. Prohlížeč internetu 3 1.2. Acrobat Reader 3 2. Registrace, přihlášení a můj účet 4 2.1. Proč se registrovat? 4 2.2. Jak se registrovat?

Více

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové Upozornění Bezpečnostní opatření a údržba Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití Nevystavuje výrobek vlhkosti nebo kondenzaci, hrozí úraz elektrickým proudem a poškození výrobku Nezakrývejte ventilační

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Měřič tepové frekvence PC 14

Měřič tepové frekvence PC 14 Měřič tepové frekvence PC 14 I. Obecné informace 1. Obsah sady 1 měřič tepové frekvence PC14 1 elastický pásek 1 snímací hrudní pás 1 držák na kolo 2. Nasazení měřiče tepové frekvence / namontování držáku

Více

EasyMP Monitor Návod na použití Ver.4.31

EasyMP Monitor Návod na použití Ver.4.31 EasyMP Monitor Návod na použití Ver.4.31 Značky používané v tomto návodu V následující tabulce jsou uvedeny symboly použité v tomto návodu, společně s popisem jejich významu. Upozornění s Označuje postup,

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Dokumentace k projektu Czech POINT Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 3.3.2010 Verze: 1.4 2009 MVČR Obsah 1. Technická specifikace hardwarového

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více