1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU"

Transkript

1 BEZPECNOSTNl LIST Código do produto / Datum revize: 31-III-2014 Firma: Janssen Diagnostics, LLC Kód výrobku: / Název výrobku: CellSave Tube STRAN 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Kód výrobku: / Název výrobku: CellSave Tube Synonyms Zádné(y) 1.2. Príslušná urcená použití látky nebo smesi a nedoporucená použití Určeným poużitím: Uses advised against: CellSave Preservative Tube para coleta e conservaçăo de células epiteliais circulantes (células com tumores) em toda a corrente sanguínea tendo em vista quantificaçăo e classificaçăo fenotípica Podrobné údaje o dodavateli bezpecnostního listu Dodavatel: Janssen Diagnostics, LLC 700 US Highway Route 202 South Raritan, NJ Manufacturer: Janssen Diagnostics, LLC 700 US Highway Route 202 South Raritan, NJ Dovozcem: ová adresa OCD ESC 24, Bld Sebastien Brant BP Illkirch Graffenstaden France UK - Francouzština - Nemcina - Italština - Skandinávština - Polština - Portugalština - Jižní Irsko: Španelština Telefonní císlo pro naléhavé situace

2 USA (800) mimo USA UK Francouzština Nemcina Italština Skandinávština Polština Portugalština Jižní Irsko +33 (0) Španelština Mimorádné okolnosti behem prepravy: (USA a mimo USA): (800) Klasifikace látky nebo smesi NARÍZENÍ (ES) c. 1272/ IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI Klasifikace podle EU smernic 67/548/EHS nebo 1999/45/ES Plné znení R vet uvedených v tomto oddílu je uvedeno v oddílu 16 Indicaçăo de perigo: Klasifikace: Irritante: Xi R Prvky oznacení Indicaçăo de perigo: Irritante: Xi R-věta R43 Pode causar sensibilizaçăo em contato com a pele. Vety s: S24 - Zamezte styku s kůżí. S37 - Poużívejte vhodné ochranné rukavice. 2.3 Další informace. 3.1 Látky Nevztahuje se 3. SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH 3.2 Smesi

3 Slożky Č. EINECS. Reg.č. CAS Hmotnost Classificaçăo EU - GHS Substance REACH No % Classification Imidazolidinyl Urea Listed <50 Xi;R43 Skin Sens. 1 (H317) - Hydroxid sodný <0.5 C; R35 Skin Corr. 1A (H314) - Plné znení R vet uvedených v tomto oddílu je uvedeno v oddílu 16 Plné znení H-vet uvedených v tomto oddílu je uvedeno v oddílu Popis první pomoci 4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC Vniknutí do očí: Styk s pokożkou: Pożití: Vdechování: Ochrana osoby poskytující první pomoc: Ihned pečlivě vyplachujte i pod víčky velkým mnożstvím vody po dobu nejméně 15 minut. żiroce otevřete oči a vyplachujte. Při přetrvávajících potíżích přivolejte lékaře Ihned omývejte mýdlem a velkým mnożstvím vody. Při podráżdění pokożky nebo alergických reakcích vyhledejte lékaře. Nevyvolávejte zvracení. Vyplachujte ústa a dejte vypít velké mnożství vody. Osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Ihned přivolejte lékaře. Vyhledejte lékařskou pomoc. Musí být použity osobní ochranné prostredky. 4.2 Nejduležitejší akutní a opoždené symptomy a úcinky Nejduležitejší symptomy/úcinky Muže zpusobit alergickou reakci nebo senzibilizaci kuže. 4.3 Pokyn týkající se okamžité lékarské pomoci a zvláštního ošetrení Pokyny pro lékaře: Symptomatické ożetření. 5. OPATRENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU 5.1 Hasiva vhodný hasicí prostředek: Poużijte jakýkoli hasicí roztok, který je vhodný pro okolní pożár. Hasicí prostředky nevhodné z bezpečnostních důvodů: żádné. 5.2 Zvláštní nebezpecnost vyplývající z látky nebo smesi Zvláżtních nebezpečí způsobených expozicí samotné látce nebo přípravku, produktům hoření nebo vznikajícím plynům: Za normální situace nelze očekávat 5.3 Pokyny pro hasice Speciální ochranné prostředky pro hażení pożáru: Pri po?aru pou?ijte v pripade nutnosti izolacni dychaci pristroj. 6. OPATRENÍ V PRÍPADE NÁHODNÉHO ÚNIKU 6.1 Opatrení na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy Zajistěte přiměřené větrání. Poużívejte osobní ochranné prostředky.

4 6.2 Opatrení pro ochranu životního prostredí Zabraňte dalżímu unikání nebo rozlití, není-li to spojeno s rizikem. 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro cištení Ulożte do vhodné uzavřené nádoby. Nechejte vsáknout do inertního materiálu 6.4 Odkaz na jiné oddíly Pro informace ohledne zacházení a skladování viz oddíl 7. Pro informace ohledne osobních ochranných prostredku viz oddíl 8. Pro informace ohledne likvidace nebezpecného odpadu viz oddíl Preventivní opatrení pro bezpecnou manipulaci Není nutno provádět speciální technická preventivní opatření. 7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ Zabraňte potřísnění pokożky a oděvu a vniknutí do očí. Před pracovní přestávkou a ihned po skončení manipulace s výrobkem si umyjte ruce 7.2 Podmínky pro bezpecné skladování látek a smesí vcetne neslucitelných látek a smesí Nádoby skladujte dobře uzavřené na chladném, dobře větraném místě. Nekompatibilní látky: Pro skladování společně s jinými výrobky neplatí żádná speciální omezení Specifická konecná použití CellSave Preservative Tube para coleta e conservaçăo de células epiteliais circulantes (células com tumores) em toda a corrente sanguínea tendo em vista quantificaçăo e classificaçăo fenotípica. 8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTREDKY 8.1 Kontrolní parametry Limites de exposiçăo: Slożky Evropská unie Francie Německo żvýcarsko Nizozemí Velká Británie Hydroxid sodný (<0.5%) NEDOSTUPNÉ TWA 2 mg/m 3 NEDOSTUPNÉ MAK 2 mg/m 3 STEL 2 mg/m 3 NEDOSTUPNÉ STEL 2 mg/m 3 Slożky żpanělsko Itálie Portugalsko Finsko Dánsko Rakousko Hydroxid sodný (<0.5%) VLA-EC 2 mg/m 3 NEDOSTUPNÉ NEDOSTUPNÉ STEL 2 mg/m 3 Ceiling 2 mg/m 3 Ceiling 2 mg/m 3 TWA 2 mg/m 3 STEL 4 mg/m 3 Slożky Norsko Polsko Irsko Belgie Bulharsko Česká republika Hydroxid sodný (<0.5%) Ceiling 2 mg/m 3 NDS 0.5 mg/m 3 NDSCh 1 mg/m 3 STEL 2 mg/m 3 2 mg/m 3 TWA 2.0 mg/m 3 TWA 1 mg/m 3 Ceiling 2 mg/m 3 Slożky Estonsko Řecko Maďarsko Lotyżsko Litva Lucembursko Hydroxid sodný (<0.5%) TWA 1 mg/m 3 Ceiling 2 mg/m 3 TWA 2 mg/m 3 STEL 2 mg/m 3 TWA 2 mg/m 3 STEL 2 mg/m 3 TWA 0.5 mg/m 3 Ceiling 2 mg/m 3 NEDOSTUPNÉ

5 Slożky Slovinsko Slovensko żvédsko Kypr Malta Rumunsko Hydroxid sodný (<0.5%) TWA 2 mg/m 3 STEL 2 mg/m 3 NEDOSTUPNÉ LLV 1 mg/m 3 CLV 2 mg/m 3 NEDOSTUPNÉ NEDOSTUPNÉ NEDOSTUPNÉ Slożky Argentina Brazílie Chile Venezuela Chile Prohibited Substances List Imidazolidinyl Urea (<50%) NEDOSTUPNÉ NEDOSTUPNÉ NEDOSTUPNÉ NEDOSTUPNÉ NEDOSTUPNÉ Hydroxid sodný (<0.5%) mg/m 3 (Ceiling) NEDOSTUPNÉ 2 mg/m 3 (Ceiling) Ceiling 2 ppm NEDOSTUPNÉ N/A - Nedostupné. Pro zeme, v nichž není udána hodnota expozicního limitu, použijte hodnoty expozicních limitu platných pro EU, jsou-li k dispozici. 8.2 Omezování expozice Technicka opatreni: Ochrana dýchacích orgánů: Ochrana rukou: Ochrana očí: Proteçăo do corpo e da pele Omezování expozice żivotního prostředí Zajistěte přiměřené větrání. Jsou-li pracovníci vystaveni koncentracím nad mezní hodnoty pro expozici, musí poużívat pro tyto účely schválený dýchací přístroj. Poużívejte ochranné rukavice dobře těsnící ochranné brýle. Use roupa de proteçăo apropriada. 9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech Fyzický stav: Pach: Líquida żádné Barva: Odor Threshold: bílý do světleżlutý Property Hodnoty ph: 7-8 Bod vzplanutí: Bod varu/rozmezí bodu varu Bod tuhnutí/rozmezí: Bod tání/rozmezí bodu tání Bod samovznícení Bod rozkladu Hustota par: Relativní hustota: Tenze par: Rychlost odpařování: Rozpustnost ve vodě: Viskozita: Rozdelovaci koeficient (noktanol/voda): Horlavost (pevné látky, plynu): Meze horlavosti ve vzduchu - dolní (%): Meze horlavosti ve vzduchu - horní (%): Nebezpeci vybuchu: Oxidacní vlastnosti: Remarks/ Metoda 9.2 Other Information

6 10. STABILITA A REAKTIVITA 10.1 Reaktivita Za normálních podmínek použití nereaktivní Chemická stabilita Stabilní za doporučených skladovacích podmínek Možnost nebezpecných reakcí K nebezpečné polymeraci nedochází Podmínky, kterým je treba se vyhnout Extrémní teploty a přímé sluneční záření Neslucitelné materiály żádné Nebezpecné produkty rozkladu: oxidy uhlíku. oxidy dusíku (NOx) Informace o toxikologických úcincích 11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

7 Akutní toxicita Zasażení očí Styk s kůżí Nepredpokládá se, że zpusobuje podráżdení ocí. Můże dojít k senzibilizaci stykem s pokożkou Pożití Vdechnutí Slożky LD50 Oral LD50 Dermal LC50 Inhalation Imidazolidinyl Urea = mg/kg ( Rat ) Hydroxid sodný = 1350 mg/kg ( Rabbit ) Sub-chronická / chronická toxicita Údaje o opakovaných dávkách nejsou k dispozici. Specifické účinky Cílové orgány Úcinky na reprodukci Vývojové úcinky karcinogenní účinky Genotoxické úcinky 12. EKOLOGICKÉ INFORMACE Toxicita Ekotoxické účinky: U tohoto výrobku nejsou známy żádné ekotoxikologické účinky. Toxicita pro vodni organismy.: Tento výrobek nemá żádné toxické úcinky na vodní prostredí. Slożky Toxicita pro rasy Toxicita pro ryby Toxicita pro mikroorganismy Hydroxid sodný LC50 96 h: = 45.4 mg/l static (Oncorhynchus mykiss) Daphnia magna (perloocka velká) 12.2 Perzistence a rozložitelnost 12.3 Bioakumulacní potenciál Bioakumulace: Rozklad:

8 12.4 Mobilita v pude 12.5 Výsledky posouzení PBT a vpvb 12.6 Jiné nepríznivé úcinky żádné Metody nakládání s odpady 13. POKYNY PRO LIKVIDACI Zbytky produktu jako odpad/nepoużité výrobky: Znečiżtěné obaly: Není-li produkt pozmenen behem použití, muže být zlikvidován v prípustném zarízení, nebo s ním muže být naloženo dle doporucení místních regulacních orgánu zabývajících se nakládáním s nebezpecným odpadem. Likvidace odpadu musí být v souladu s príslużnými US, federálními, státními a mezinárodními predpisy. 14. INFORMACE PRO PREPRAVU Na výrobek se nevztahují předpisy DOT, IATA/ICAO, IMO/IMDG, ADR/RID nebo TDG. Icao: 14.1ID/UN c.: 14.2Charakteristický přepravní název není upraveno předpisy. 14.3Trida: 14.4Skupina obalů: żtítek IATA: ERG # 14.5.Nebezpecnost pro životní Žádný. prostredí 14.6.Zvláštní ustanovení Žádný. Imo: 14.1Kod un/id: 14.2Charakteristický přepravní název není upraveno předpisy. 14.3Trida: 14.4Skupina obalů: Ems: není upraveno předpisy Látka znecištující more Žádný Zvláštní ustanovení Žádný Transport in bulk according to Annex II of MARPOL 73/78 and the IBC Code ADR/RID 14.1Kod un/id: 14.2Charakteristický přepravní název není upraveno předpisy. 14.3Trida: Vystra?ne?titky: Pokyny pro případ úrazu: 14.4Packing Group 14.5.Nebezpecnost pro životní Žádný. prostredí

9 14.6.Zvláštní ustanovení Žádný. 15. INFORMACE O PREDPISECH 15.1 Narízení týkající se bezpecnosti, zdraví a životního prostredí/specifické právní predpisy týkající se látky nebo smesi Mezinárodní seznamy Slożky TSCA EINECS/ ELINCS NDSL DSL PICCS ENCS China Australia Inventory (AICS) List: List: Imidazolidinyl Urea X X - X X - X X - Hydroxid sodný X X - X X X X X - Korea Legenda TSCA - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory (Zákon o kontrole toxických látek Spojených státu, oddíl 8(b)) EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Evropský seznam existujících komercních chemických látek/evropský seznam nahlášených chemických látek) DSL/NDSL - Canadian Domestic Substances List/Non-Domestic Substances List (Kanadský národní seznam látek/mezinárodní seznam látek) PICCS - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (Filipínský seznam chemikálií a chemických látek) ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonské existující a nové chemické látky) IECSC - China Inventory of Existing Chemical Substances (Cínský seznam existujících chemických látek) AICS - Australian Inventory of Chemical Substances (Australský inventár chemických látek) KECL - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (Korejské existující a hodnocené chemické látky) Posouzení chemické bezpecnosti R-vety: R35 - Způsobuje těżké poleptání. R43 Pode causar sensibilizaçăo em contato com a pele. 16. DALŠÍ INFORMACE Odkaz na úplný text prohlášení o nebezpecí naleznete pod cástmi 2 a 3 H317 - Muže vyvolat alergickou kožní reakci H314 - Zpusobuje težké poleptání kuže a poškození ocí Tento bezpečnostní list obsahuje změny vůči předchozí verzi v oddílu(ech): żádný. MSDS format: Evropský formát Tento bezpecnostní list byl pripraven v souladu s narízením (ES) c. 1907/2006 a jeho prílohami. Zřeknutí se práv: Informace uvedené v tomto bezpecnostním listu jsou dle našeho nejlepšího vedomí a svedomí správné a pravdivé a jsou založeny na posledních známých údajích v dobe publikace BL. Uvedené informace jsou urceny pouze jako doporucení pro bezpecné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, prevážení, odstranování a vypouštení a nesmí být pokládány za specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických urcených materiálu a nemusí být platné pro tyto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu. Konec bezpečnostní přílohy

Bezpečnostní datový list Rapicide PA Part A Datum revize: 01.14.2014. Směs obsahuje: peroxid vodíku, kyselina peroctová

Bezpečnostní datový list Rapicide PA Part A Datum revize: 01.14.2014. Směs obsahuje: peroxid vodíku, kyselina peroctová Část 1. Označení látky/směsi a firmy/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Kód(y) výrobku ML02-0115 Název výrobku Čistá látka/směs Směs obsahuje: peroxid vodíku, kyselina peroctová 1.2 Náležitá použití látky

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Směs do ostřikovačů. 1.3. Podrobné

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Univerzální základní nátěr vhodný

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 LOCTITE SUPERIORMETAL 3478 RESN Strana 1 z 11 Č. BL. : 157166 Datum revize: 26.05.2015 Datum výtisku: 06.07.2015 Nahrazuje verzi ze dne: 18.08.2014 1.1

Více

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku strana 1/6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: B-I-ME010 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní

Více

List bezpečnostních údajů materiálu

List bezpečnostních údajů materiálu ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku SERVISOL SOLDAMOP NO CLEAN OTHER 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití specialita 1.3 Podrobné

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/7 1 ODDÍL 1:Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 40066 Číslo CAS: 6131-98-2 Číslo ES: 208-400-9 Indexové číslo: - Registrační číslo: - 1.2. Příslušná

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Bond Ply: Laminate Material Silicones

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Bond Ply: Laminate Material Silicones BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo označení směsi Registrační číslo - Synonymy Žádný. Kód výrobku LMS, LMS-HD, LMS1000,

Více

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31.

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31. strana 1/6 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 100966 Číslo CAS: 98-96-4 Číslo ES (EINECS): 202-717-6 Číslo CAS: 98-96-4 Číslo ES (EINECS): 202-717-6 Příslušná

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/5 * 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní informace nejsou k dispozici. Použití

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 1522751, 1522750, 1523650, 1522150, 1522151, 1522152, 1523350, 1522753 Číslo CAS: 9052-95-3 Indexové

Více

Nahrazuje verzi: - / CH. GH 15 Compact. 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Nahrazuje verzi: - / CH. GH 15 Compact. 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní jméno GH 15 Compact 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo přípravku

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky / přípravku root canal filling

Více

List bezpečnostních údajů materiálu

List bezpečnostních údajů materiálu ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku SOLDABSORB OTHER 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití specialita 1.3 Podrobné údaje o dodavateli

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST I IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI A VÝROBKU

BEZPEČNOSTNÍ LIST I IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI A VÝROBKU BEZPEČNOSTNÍ LIST I IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI A VÝROBKU Název firmy Adresa : SEBIA : Parc Technologique Léonard de Vinci - Rue Léonard de Vinci CP 8010 Lisses 91008 EVRY CEDEX - FRANCE Telefonní číslo :

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 2540900 Číslo CAS: 50-81-7 Číslo ES (EINECS): 200-066-2 1.2 Příslušná určená použití látky nebo

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 2540800 Číslo CAS: 50-81-7 Číslo ES (EINECS): 200-066-2 1.2 Příslušná určená použití látky nebo

Více

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku strana 1/7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: L-088IE 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo Bel-Ray EXS Synthetic Ester 4T Engine Oil 10W-50 označení směsi Kód produktu 99160

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení 1907/2006/EC a Nařízení 453/2010/EC

Bezpečnostní list podle Nařízení 1907/2006/EC a Nařízení 453/2010/EC strana 1/6 * 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Číslo výrobku: V2107500 Číslo CAS: 7758-29-4 Číslo ES: 231-838-7 Registrační číslo 01-2119430450-54-0005 1.2. Příslušná

Více

Kit Components. Guanidine Thiocyanate, 100gm. Guanidine Thiocyanate (Guanidinium Thiocyanate)

Kit Components. Guanidine Thiocyanate, 100gm. Guanidine Thiocyanate (Guanidinium Thiocyanate) 07/14/2014 Kit Components Product code V2791 Components: V279 Description Guanidine Thiocyanate, 100gm Guanidine Thiocyanate (Guanidinium Thiocyanate) strana 1/8 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a

Více

Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132 / 36 CZ-62400 Brno-Komin Czech Republic. EHS@cz.sika.com. : Toxikologické informační středisko: +420 224 91 92 93

Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132 / 36 CZ-62400 Brno-Komin Czech Republic. EHS@cz.sika.com. : Toxikologické informační středisko: +420 224 91 92 93 BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika Extender T ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Extender

Více

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31.

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31. strana 1/6 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 100984 Číslo CAS: 7681-76-7 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31. Datum vydání: 16.06.2014 Číslo verze 1

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31. Datum vydání: 16.06.2014 Číslo verze 1 strana 1/6 * 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní informace nejsou k dispozici. Použití

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum sestavení bezpečnostního listu: 13.11.2013 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

Antikorozní fólie EXCOR VALENO typ E, E-CL ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Antikorozní fólie EXCOR VALENO typ E, E-CL ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání / verze č.: Revize: 20. 5. 2011 / 1.0 Strana: 1 / 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: Registrační číslo:

Více

Kit Components. B1391 StemElite Mus-Pou5f1/Actb Primer Pair (20X. Components: StemElite Mus-Pou5f1 / Actb Primer Pair (20X)

Kit Components. B1391 StemElite Mus-Pou5f1/Actb Primer Pair (20X. Components: StemElite Mus-Pou5f1 / Actb Primer Pair (20X) 07/14/2014 Kit Components Product code Description B1391 StemElite Mus-Pou5f1/Actb Primer Pair (20X Components: B139 StemElite Mus-Pou5f1 / Actb Primer Pair (20X) strana 1/6 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi

Více

Kit Components. StemElite Mus-Klf4 / Actb Primer Pair (20X)

Kit Components. StemElite Mus-Klf4 / Actb Primer Pair (20X) 10/10/2014 Kit Components Product code B1411 Components: B141 Description StemElite Mus-Klf4/Actb Primer Pair (20X) StemElite Mus-Klf4 / Actb Primer Pair (20X) strana 1/6 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi

Více

Bezpečnostní list strana: 1/5 podle 1907/2006/ES, Článek 31 Datum vydání: 05.03.2013 Revize: 05.03.2013

Bezpečnostní list strana: 1/5 podle 1907/2006/ES, Článek 31 Datum vydání: 05.03.2013 Revize: 05.03.2013 Bezpečnostní list strana: 1/5 1. Identifikátor výrobku 1.1 Product identifier: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Použití látky / přípravku: Mazací tuk 1.3 Podrobné údaje

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Směs Číslo 27-6670001 Další názvy směsi KIM-TEC Schraubensicherung Mittelfest SSM 1.2. Příslušná určená

Více