Zápis z 21. zasedání Pracovní skupiny NNO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 21. zasedání Pracovní skupiny NNO"

Transkript

1 Zápis z 21. zasedání Pracovní skupiny NNO dne od do hodin v Praze 1, Na Poříčí 12, Palác YMCA, 6. p. U krbu Moderoval: PhDr. Karel Schwarz Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1) Určení zapisovatelů a ověřovatelů 2) Schválení programu zasedání 3) Vyjednávání a činnost zástupců NNO v jednotlivých operačních programech (včetně návrhů na změny zástupců NNO) přizváni koordinátoři vyjednávacích skupin v jednotlivých OP 4) Vyjednávání a činnost zástupců NNO v Radě pro Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF) a v jejích pracovních skupinách (včetně návrhů na změny zástupců NNO) přizváni zástupci NNO v orgánech Rady pro ESIF 5) Činnost odborných sekcí Pracovní skupiny NNO (dosud byly ustanoveny sekce právní a sekce ekonomická, další sekce?) referují koordinátoři sekcí 6) Stanovení termínu příštího zasedání PS NNO 7) Návrh Halky Jaklové (ČŽL) na zaslání dopisu ministerstvům k povinnému kofinancování projektů z evropských fondů 8) Webové stránky Partnerství (Aleš Sedláček) 9) Dohoda o partnerství další vyjednávání 10) Různé (nedošly žádné písemné návrhy) Zápis: Úvodem zasedání informoval K. Schwarz, že byl předsedkyní Asociace NNO v ČR ing. Martinou Berdychovou na doporučení Výkonného výboru Asociace NNO v ČR jmenován tajemníkem Pracovní skupiny NNO. K. Schwarz konstatoval, že tuto funkci může vykonávat jen za předpokladu důvěry členů PS NNO, a požádal, aby mu členové PS NNO poskytovali v tomto smyslu zpětnou vazbu.

2 Ad 1): Zapisovateli byli zvoleni I. Kaplán a K. Schwarz. Ověřovateli zápisu byli pověřeni A. Sedláček a J. Krátký. Ad 2): Navržený program zasedání byl jednomyslně schválen. Zápis z minulého zasedání PS NNO byl vzat na vědomí bez připomínek. Ad 3): OP PIK (ŘO: MPO, referoval koordinátor J. Krátký, písemnou zprávu poslal): snaha přesunout soc. podnikání do OPZ a eliminovat problematiku kultury; zástupci v PS1 (Herman) a PS4 (Kopeček) nepracují, budou podány návrhy na změny zástupců NNO; paní Mikolášková z o.p.s. Magdalena (nominovaná SANNO Praha a Středočes.kraje) rezignovala; závěry: PS NNO bere na vědomí rezignaci paní Mikoláškové a vyzývá sítě NNO, aby nominovaly náhradní zástupce NNO v OP PIK. OP VVV (ŘO: MŠMT, referoval koordinátor A. Sedláček, písemnou zprávu zašle dodatečně): podrobná zpráva přednesena minule, tým zástupců NNO pracuje; závěry: PS NNO bere na vědomí, že koordinátorem je A. Sedláček (v tabulce byl chybně označen J. Kulich). OP Doprava (ŘO: MDopr, referoval koordinátor M. Lepka, písemnou zprávu zašle dodatečně): podrobná zpráva přednesena minule, ŘO dostatečně nekomunikuje se zástupci NNO; závěry: PS NNO vyzývá k intenzívnější koordinaci zástupců NNO. OP Praha (ŘO: Magistrát hl.m.prahy, koordinátor v této části zasedání nebyl přítomen, písemnou zprávu nepodal, referovala M. Berdychová, doplnil O. Hrab): má sekce na všechna tematická zaměření, všichni zástupci NNO nejsou však v úzkém kontaktu; závěry: PS NNO ukládá M. Šedivému dodat písemnou zprávu a vyzývá k intenzívnější koordinaci zástupců NNO. OP Zaměstnanost (ŘO: MPSV, koordinátorka nebyla přítomna, písemnou zprávu nepodala, na y nereaguje, nikdo z vyjednávacího týmu se opakovaně na zasedání PS NNO nedostavil): závěry: PS NNO konstatuje, že v tomto důležitém OP není dostatečná aktivita zástupců NNO, ani koordinátorky; ukládá J. Bednářové dodatečně podat písemnou zprávu; ukládá tajemníkovi PS NNO, aby situaci projednal s M. Bednářovou a J. F. Krupou a navrhl na příštím zasedání případnou změnu koordinátora. PS NNO

3 vyzývá sítě NNO, aby navrhly doplňující zástupce NNO v OPZ, kteří by tento vyjednávací tým posílili. IROP (ŘO: MMR, koordinátor omluven z důvodu zahraniční cesty, písemná zpráva byla rozeslána, nikdo z vyjednávacího týmu nebyl přítomen, informaci o připravovaném systému IROP podal P. Volek): závěry: nejasnosti v členství v Pracovních skupinách IROP projedná s koordinátorem tajemník PS NNO; vyjednávací tým zástupců NNO pro IROP patří k 3 nejlépe pracujícím týmům (vedle OP VVV a OP PIK). OP ŽP (ŘO: MŽP, koordinátor L. Ambrozek se opakovaně nedostavuje, nereaguje na korespondenci, nepodává informace; neformální koordinátor O. Pašek podal ústní informaci při minulém zasedání PS NNO (viz zápis); písemná zpráva nebyla podána): závěry (po obsáhlé diskusi): PS NNO ukládá L. Ambrozkovi (popř. O. Paškovi) dodatečně podat aktuální písemnou zprávu, tajemníkovi projednat situaci s L. Ambrozkem a O. Paškem a navrhnout příštímu zasedání PS NNO změnu koordinátora; vyzývá sítě NNO, aby navrhly doplňující zástupce NNO v OP ŽP, kteří by tento vyjednávací tým posílili, protože problematika OP ŽP je širší než záběr ekologických sítí NNO a zahrnuje kromě environmentálních také sociální a ekonomické aspekty. Český svaz včelařů podá návrh na člena tohoto vyjednávacího týmu. OP Technická pomoc (ŘO: MMR, referoval koordinátor P. Volek, písemnou zprávu poslal a vyzval k zaslání připomínek a podnětů): činnost zástupců NNO v OP TP ovlivnila vážná nemoc koordinátora P. Volka (květen srpen 2013) a jeho alternátky v Řídícím výboru H. Vlčkové (od července 2013), ostatní členové vyjednávacího týmu nebyli kontaktováni, připomínky k návrhu OP TP byly podány v květnu 2013 a v lednu 2014 (viz písemná zpráva). MMR dosud nechtělo akceptovat subjekty vně veřejné správy jako příjemce podpory z OP TP, současné znění Dohody o partnerství však tuto možnost připouští (požadavek již byl předložen v OP TP i v připomínkách k Dohodě o partnerství, je nutno o tom jednat dále s nejvyššími představiteli státu až po nového předsedu vlády). Bylo navrženo, aby byla připravena komplexnější koncepce (strategie) NNO pro příští programové období NNO. Minulé zasedání PS NNO navrhlo změnu koordinátora, který by s dosavadním koordinátorem posílil činnost vyjednávacího týmu (tuto změnu následně doporučili také pracovníci MMR). Tajemník PS NNO podal po projednání s vysílající sítí (ANNO JmK) návrh na to, aby koordinátorem zástupců NNO v OP TP se stal Ivo Kaplán (na 4. místě mezi nominovanými zástupci NNO). Závěry (po diskusi): Příští zasedání PS NNO projedná prioritně koncepci (strategii) NNO pro vyjednávání v OP TP, jejíž návrh připraví I. Kaplán a P. Volek (doporučila následně její projednání s Radou vlády pro NNO). PS NNO schvaluje I. Kaplána jako koordinátora

4 vyjednávacího týmu zástupců NNO v OP TP a P. Volka jako jeho alternáta. Koordinátor prověří činnost K. Bauera a P. Běhunka v OP TP (a předloží případné návrhy na změny, resp. doplnění vyjednávacího týmu). Ad 4): a) Další operační programy: Z koordinátorů těchto OP reagovala jen B. Milinková (koordinátorka OP ČR-Slovensko), že nebyla dosud řídícím orgánem kontaktována. Český rybářský svaz poslal zprávu o vyjednávání v OP Rybářství (po obdržení z ČRS bude rozeslána). P. Haška upozornil, že je koordinátorem vyjednávací skupiny OP Meziregionální spolupráce, alternát v ŘV je J. Šild. Závěry: PS NNO žádá koordinátory všech zbývajících OP, aby urychleně předložili písemné zprávy. Na návrh R. Hakena PS NNO rozhodla, že bude jmenován koordinátor všech těchto OP a vyzývá k předkládání návrhů (kandidáta navrhne tajemník PS NNO). PS NNO vyzývá sítě NNO k navržení dalších členů vyjednávací skupiny pro OP ČR- Polsko (kde je jen jediný zástupce NNO). Tajemník PS NNO přizve znovu všechny koordinátory těchto OP na příští zasedání, které projedná činnost těchto OP. b) Rada ESIF a její pracovní skupiny: Nedopatřením byla rozeslána neplatná tabulka zástupců NNO v těchto orgánech Rady ESIF. Informaci podal R. Haken, doplnila M. Berdychová. Závěry: Tajemník PS NNO rozešle platný přehled zástupců NNO v Radě ESIF a jejích pracovních skupinách, pozve je na příští zasedání PS NNO. PS NNO konstatuje, že koordinátorem těchto zástupců je R. Haken, který do příštího zasedání podá písemnou informaci o činnosti Rady ESIF a jejích pracovních skupin. Ad 5): a) Právní sekce: J. Sokolovičová (která byla v r pověřena její koordinací spolu s dr. Humlíčkovou) sdělila em, že o činnosti sekce nemá žádné informace. M. Šedivý potvrdil, že byl prozatímním koordinátorem pouze po dobu do následujícího zasedání než byla koordinace sekce projednána s J. Sokolovičovou. Závěry: Tajemník PS NNO projedná s J. Sokolovičovou, aby sekci koordinovala i nadále. PS NNO konstatuje, že v době implementace nového občanského zákoníku a přípravy dalších závažných právních norem je práce této sekce velmi důležitá. Návrh na budoucí činnost této sekce připraví M. Berdychová do příštího zasedání PS NNO.

5 b) Ekonomická sekce: Koordinátor sekce V. Liška informoval, že sekce pracovala v minulých letech, avšak v roce se nesešla. V následné diskusi byly připomenuty ekonomické důsledky transformace NNO po vstoupení nového občanského zákoníku v platnost a bylo doporučeno, aby se tím sekce zabývala. Závěr: Návrh na další činnost sekce připraví V. Liška (případně ve spolupráci s M. Berdychovou) do příštího zasedání PS NNO. c) Sekce Partnerství NNO : Platforma Partnerství NNO byla vytvořena již v roce 2013, avšak nebyla oficiálně ustavena jako sekce PS NNO. Tajemník PS NNO navrhl formální ustavení sekce. Závěry: PS NNO ustavila sekci Partnerství NNO a pověřila koordinací této sekce A. Sedláčka s tím, že řádná volba koordinátora proběhne na příštím zasedání PS NNO. Až do zjištění, kdo je členem této sekce, budou za člena této sekce považováni všichni členové PS NNO. Závěr ke všem odborným sekcím: Tajemník PS NNO vyzve sítě NNO, aby se znovu jmenovitě přihlásili k práci v sekcích PS NNO a nominovali do nich své zástupce. Ad 6): Příští zasedání PS NNO bylo stanoveno na středu 19. února od 13 do 16 hodin v zasedací síni U krbu v YMCA ČR. Ad 7): Návrh textu dopisu ministru financí a ministru pro místní rozvoj byl rozeslán všem členům PS NNO se žádostí, aby PS NNO tento dopis podpořila a poslala ho adresátům. S touto žádostí je spojen návrh, aby v dopisu byl uveden seznam konkrétních organizací, které se k dopisu připojily. P. Volek navrhl, aby dopis byl podepsán PS NNO (jako celkem). K. Schwarz informoval, že k dopisům podepsaným PS NNO je obvykle připojen seznam všech sítí NNO zapojených do PS NNO. Závěr: PS NNO ukládá tajemníkovi PS NNO, aby navržený dopis jménem PS NNO odeslal příslušným ministerstvům po projednání s navrhovatelem dopisu.

6 Ad 8): Aleš Sedláček informoval, že má připravenu demo-verzi webových stránek Partnerství NNO Odloženo na příští zasedání. Ad 9): Dohoda o partnerství byla rozeslána členům PS NNO v poslední verzi před zahájením procesu SEA, která potrvá do počátku března t. r. Výsledek posuzování SEA a případně upravená verze Dohody bude předložena znovu k připomínkám do (v této fázi bude ještě prostor pro vyjádření PS NNO). Poté bude opět projednána v rámci neformálního vyjednávání s Evropskou komisí (předpoklad ukončení do konce dubna t. r.). Následovat bude formální projednávání vládou schválené verze Dohody s EK. Závěr: Tajemník bude informovat členy PS NNO o případných dalších verzích Dohody o partnerství. Ad 10): Ivo Kaplán navrhl sestavení týmu pro přípravu Strategie udržitelného rozvoje jako páteř přípravy příštího programového období ESIF a v této souvislosti dále zaslání dopisu novému ministrovi pro lidská práva J. Dienstbierovi. PS NNO ukládá I. Kaplánovi, P. Volkovi a R. Hakenovi, aby napsali text dopisu ministrovi J. Dienstbierovi (informace o PS NNO, požadavky k Dohodě o partnerství, podpora administrativní a absorpční kapacity NNO z ESIF), dopis odešle tajemník PS NNO. Tajemník PS NNO žádá členy PS NNO, aby své návrhy a podněty pro jednání PS NNO zasílali alespoň týden před zasedáním. Přílohy: - Zástupci NNO pro vyjednávání v operačních programech strukturálních fondů EU (stav po 21. zasedání PS NNO)

7 - Zástupci NNO v dalších operačních programech - Zástupci NNO v Radě ESIF a jejích pracovních skupinách Zapsali: Ivo Kaplán, Karel Schwarz Ověřili: Aleš Sedláček, Jiří Krátký

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

MV 17 03 pril 1. Zápis z 15. Zasedání Monitorovacího výboru

MV 17 03 pril 1. Zápis z 15. Zasedání Monitorovacího výboru MV 17 03 pril 1 Zápis z 15. Zasedání Monitorovacího výboru BRNO Říjen 2013 Téma jednání: Zápis z 15. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV Datum konání: 24. 4. 2013 Místo konání: Jihlava Přítomni: Ing.

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

JEDNACÍ ŘÁD VLÁDY. Čl. I. Úvodní ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD VLÁDY. Čl. I. Úvodní ustanovení JEDNACÍ ŘÁD VLÁDY schválený usnesením vlády ze dne 16. září 1998 č. 610, usnesením vlády ze dne 22. května 2000 č. 506, usnesením vlády ze dne 13. září 2000 č. 913, usnesením vlády ze dne 10. ledna 2001

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 46 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. PODMÍNKA NESTRANNOSTI

Více

Národní rozvojový program mobility pro všechny

Národní rozvojový program mobility pro všechny Národní rozvojový program mobility pro všechny Praha, 26. března 2008 OBSAH: III... 1 SEZNAM POJMŮ A ZKRATEK:...2 OBEC JE-LI V TEXTU UVEDENO POUZE OBEC BEZ DALŠÍHO UPŘESNĚNÍ,... 3 1. ORIENTACE NÁRODNÍHO

Více

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA Organizační, jednací a volební řád České komory architektů 2014 ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.,

Více

Z Á P I S. o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Z Á P I S. o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31.

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31. III. Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN za období od 1. srpna 2008 do 31. července 2014 Zpracoval ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Více

Bilance byla pozitivní. Těšíme se na budoucnost

Bilance byla pozitivní. Těšíme se na budoucnost Bulletin č.11-12 listopad - prosinec 9. 12. 2014 Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR www.zdravotnickeodbory.cz POZOR: Mění se výše a termíny plateb příspěvků strana 16 Začátek since je už ve

Více

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 9 Nejčastější nedostatky při výkonu samostatné působnosti obcí podle právního stavu k 1. 1. 2013 1 ODBOR

Více

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Sídlo: Masarykova 3488/, 400 0 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 60 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE S T A N O V Y POLITICKÉ STRANY S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE Uznávajíce neporušitelnost základních lidských práv a svobod, majíce na zřeteli ústavně zaručené právo svobody sdružování,

Více

Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež. Výzva k předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu. z EHP fondů 2009 2014

Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež. Výzva k předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu. z EHP fondů 2009 2014 Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež Výzva k předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu z EHP fondů 2009 2014 Ministerstvo práce a sociálních věcí Partner programu (zprostředkovatel

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ ČÁST II ČINNOST A ORGANIZACE

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ ČÁST II ČINNOST A ORGANIZACE Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení Ondřej Surga, předseda legislativní komise 10. května 2015 (A)

Více

Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. ledna 2004 do 31.

Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. ledna 2004 do 31. Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN za období od 1. ledna 2004 do 31. července 2008 Vláda ČR vzala zprávu na vědomí usnesením ze dne 9. března

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Na Vápence 14 130 00 Praha 3 Praha 27. února 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 130 00 Praha 3 Strana 1 / 29 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI... 3 2. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 4 3. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Více

Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014

Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014 Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014 ÚVOD Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil

Více

ZÁPIS Z USTANOVUJÍCÍHO SNĚMU SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST ČESKÉ REPUBLIKY KONANÉHO DNE 08.01.2015 V ORBIS CENTRU AGENTURY CZECHTOURISM

ZÁPIS Z USTANOVUJÍCÍHO SNĚMU SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST ČESKÉ REPUBLIKY KONANÉHO DNE 08.01.2015 V ORBIS CENTRU AGENTURY CZECHTOURISM ZÁPIS Z USTANOVUJÍCÍHO SNĚMU SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST ČESKÉ REPUBLIKY KONANÉHO DNE 08.01.2015 V ORBIS CENTRU AGENTURY CZECHTOURISM Přítomni: Plné moci: dle prezenční listiny přítomno 22 členů sdružení.

Více

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK I. Společná ustanovení Čl. 1 Vymezení obsahu jednacího řádu Tento jednací řád upravuje postup orgánů družstva (shromáždění delegátů, představenstva, kontrolní

Více

Jak se zapojit do územního plánování

Jak se zapojit do územního plánování Jak se zapojit do územního plánování 1 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 1.1. Politika územního rozvoje, zásady a územní plány - co je co... 4 1.2. Proč se zapojit?... 6 2. POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE... 7 2.1. Co je

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum. Čl.1 Obecná ustanovení. Čl. 2 Poslání a předmět činnosti sdružení

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum. Čl.1 Obecná ustanovení. Čl. 2 Poslání a předmět činnosti sdružení Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum Čl.1 Obecná ustanovení 1. Název sdružení zní: Business Leaders Forum 2. Sídlem sdružení je Štěpánská 61, Palác Lucerna, 116 02 Praha 1.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

CS 2014. Ustavení Evropské služby pro vnější činnost. Zvláštní zpráva EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR

CS 2014. Ustavení Evropské služby pro vnější činnost. Zvláštní zpráva EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR CS 2014 č. 11 Zvláštní zpráva Ustavení Evropské služby pro vnější činnost EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Lucemburk LUCEMBURSKO Tel. +352 4398-1 E-mail: eca-info@eca.europa.eu

Více