Název instituce Stanovisko připomínky Vyhodnocení stanoviska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Název instituce Stanovisko připomínky Vyhodnocení stanoviska"

Transkript

1 Příloha č. 5: Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů uplatněných k návrhu změny č.1 Územního plánu obce Bařice Velké Těšany Název instituce Stanovisko připomínky Vyhodnocení stanoviska Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí, č.j.: 08-51/868,11737/08-Chu ze dne doloženo v dokladové části z hlediska vodohospodářských zájmů (zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů: Bez z hlediska odpadového hospodářství (zákon č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů): příslušný k vydání stanoviska dle 79 odst.1 písm.j) zákona 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů v platném znění, souhlasí s předloženou dokumentací. z hlediska ochrany ovzduší (zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů): Příslušným orgánem pro vydání stanoviska k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci, které obsahuje podmínky ochrany ovzduší dle 17 odstavce 1 písm.a) výše uvedeného zákona o ochraně ovzduší, je dle 43 písm.l) tohoto zákona Ministerstvo životního prostředí. Pokud územně plánovací dokumentace (územní plán a regulační plán) navrhuje umístění zdrojů znečišťování (např. ČOV), uplatňuje stanovisko obsahující podmínky ochrany ovzduší dle 17 odst.1 písm.a) zákona o ochraně ovzduší příslušný krajský úřad dle 48 odst.1 písm.w). z hlediska ochrany přírody a krajiny (zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů): podle 77, odst.2, písm.j) zákona 114/1992 Sb. souhlasí s návrhem změny ÚPD obce Bařice- Velké Těšany. Navrženými změnami nejsou dotčeny zájmy chráněné zákonem o ochraně přírody a krajiny. z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu (zákon č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů): poskytl odborné stanovisko orgánu ochrany ZPF KUZL, ve kterém je odůvodněna ochrana zemědělských pozemků v lokalitách 1-1 v k.ú. Velké Těšany a v lokalitě 1-2 v k.ú. Bařice u ploch pro bydlení. Lokalitu 1-9 na pozemku p.č. 194 v kultuře orná půda Nemají k návrhu změny ÚPO Souhlasí s předloženou dokumentací bez Příslušným k vydání stanoviska je Ministerstvo životního prostředí ČR a krajský úřad. Souhlasí s návrhem změny bez Příslušný k vyjádření je Krajský úřad Zlín, odbor životního prostředí a zemědělství

2 v k.ú. Bařice je přípustná, pokud bude využita pro zemědělskou činnost. Návrhy v těchto lokalitách jsou pro nezemědělské účely zabírány kvalitní půdy II. bonity a I.bonity, které je nezbytné před zábory chránit. Mezi pozemky, kterých se případný zábor týká, jsou i pozemky s druhem kultury zahrady a sady a ty zvyšují ekologickou stabilitu daného území, minimalizují erozi půdy a případně smývanou ornici zachycují. Pozemky splňují optimální předpoklady pro zemědělské využití. Stanovisko se pro tyto lokality nemění, neboť se na nich nacházejí nejcennější vysokobonitní půdy, které lze jen zcela výjimečně odejmout ze ZPF. Upozorňují, že se na pověřeném území často pokýkají se smyvem ornice a jinými nežádoucími vlivy na půdu, které se v k.ú. Velké Těšany a v k.ú. Bařice objevují, a proto je třeba k záboru kvalitních zemědělských půd v takových územích přistupovat obezřetně. Pro technické zařízení solární panely je třeba volit především nezemědělské pozemky, na vhodných místech a jen v určitých katastrálních územích. Takových lokalit na kroměřížském regionu je velmi málo. S ohledem na výše uvedené a v souvislosti s předchozími vyjádřeními orgán ochrany ZPF MÚ Kroměříž vyhodnotil podstatné požadavky na ochranu zemědělského půdního fondu ve smyslu zákona č.334/192 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů. z hlediska pozemků určených k plnění funkcí lesa a hospodaření v lesích (zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů): Pokud by při realizaci výše uvedeného ÚP mělo být na parcelách č. 1510/12 a 144 obě k.ú. Velké Těšany, dotčeno 50 m ochranné pásmo lesa, je nutné podat žádost na OŽP orgán státní správy lesů o vydání Závazného stanoviska, doplněnou potřebnými přílohami. Z důvodu ochrany lesa, zejména před nebezpečím požárů, ale i z důvodů bezpečnosti osob a majetku se doporučuje neumísťovat v 50 m ochranném pásmu lesa, natož pak v jeho těsné blízkosti, žádné stavby. Povolení staveb v 50-ti metrovém pásmu lesa je vázáno na splnění podmínek, které jsou stanovovány podle konkrétního projektu. Uvedené připomínky se týkají realizace, nemají vliv na projednávanou změnu

3 Městský úřad Kroměříž, odbor dopravy a silničního hospodářství KOORDINOVANÉ STANOVISKO Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství vyjádření č.j.: KUZL 45092/2008 spisová značka KUSP 45092/2008 ŽPZE- MM ze dne doloženo v dokladové části poznámka : odbor dopravy a silničního hospodářství pověřený dle 40 odst.4) písm. c) zákona č. 13/1997 Sb. S předloženou dokumentací souhlasí bez odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný správní orgán na úseku ochrany ZPF podle ustanovení 17a písmene a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů: Výsledné řešení zohledňuje zásady ochrany ZPF a dle vyhodnocení důsledků na ZPF nezpůsobí zhoršení organizace ZPF a změnu odtokových poměrů v území. Jako protierozní opatření v lok. 9 je navrženo vhodné zatravnění plochy. U lokality č.3 plocha pro výrobu v k.ú. Velké Těšany je v textové části návrhu změny ÚP v kap na str.6 uvedena navrhovaná změna využití ploch orné půdy a ochranného pásma vojenského prostoru na plochy pro výrobu. Porovnáním vykázaných dotčených pozemků a mapových podkladů s údaji v katastru nemovitostí bylo zjištěno, že orná půda se v této lokalitě nenachází, všechny uváděné dotčené pozemky jsou uvedeny v katastru nemovitostí s druhem pozemku zastavěná plocha a ostatní plocha, které nejsou součástí ZPF ve smyslu ust. 1 odst. 2 a 3 zákona o ochraně ZPF. Požadujeme tuto informaci v textové části upravit. Dle 5 odst.2 zák. č. 334/1992 Sb. k navrhovanému řešení změny č.1 ÚP obce Bařice Velké Těšany nemají z hlediska ochrany ZPF připomínky. odbor dopravy a silničního hospodářství jako příslušný správní orgán na úseku dopravy podle ustanovení 40 odst.3 písm.f) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů : Lokalita č.8 se nachází v blízkosti silnice III/ Proti navrženému způsobu využití nemají námitek. Ostatní lokality se nedotýkají silnic II. a III.třídy. K návrhu změny č.1 ÚPO Bařice-Velké Těšany nemáme z hlediska dopravy žádné připomínky. 1. Dle ust. 48 odst.2 písm. b) zákon o lesích, je věcně a místně příslušným k vydání stanoviska k předložené dokumentaci, orgán státní správy lesů Městské úřadě Kroměříž. 2. Věcně a místně příslušným orgánem státní památkové péče je zde Městský úřad Kroměříž. Souhlasí bez Údaj o ZPF u lokality č.3 bude v textové části upřesněn. Z hlediska dopravy nemají - 3 -

4 Ministerstvo životního prostředí, Praha odbor péče o krajinu Ministerstvo životního prostředí, Olomouc Ředitelství silnic a dálnic ČR, Brno Na řešeném území se nenachází skladebná část nadregionálního ÚSES. Lokální a regionální ÚSES však musí být povinnou součástí ÚPD ve smyslu vyhl. MMR č.500/2006 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Na úsek státní správy geologie sdělují, že na k.ú. Bařice-Velké Těšany se nachází ověřená výhradní ložiska cihlářské suroviny Bařice Velké Těšany (č.ložiska B ), na které se z přísl.ust. horního zákona vztahuje územní ochrana vyplývající ze stanoveného chráněného ložiskového území. Toto ložisko je ve vlastnictví České republiky. Zajišťováním jeho ochrany a evidencí zásob byla ve smyslu 8 a 10 horního zákona pověřena ČGS- Geofond. Za předpokladu zajištění územní ochrany tohoto výhradního ložiska nerostných surovin, nemají k projednané změně ÚP připomínky. Z pověření ministerstva dopravy k vydávání podkladů pro rezortní stanovisko MD sdělují: Z hlediska dopravního řešení je v textové části (kap.4.1. Doprava) pouze konstatováno, že navrhovanou změnou územního plánu nebude dotčena koncepce rozvoje dopravy dle platného ÚPO a bude řešeno nejvhodnější dopravní napojení z veřejné komunikace. - s ohledem na stupeň projednávané ÚPD doporučují uvést konkrétní návrh dopravní obsluhy jednotlivých lokalit, resp. jej blíže specifikovat (např. prostřednictvím přilehlé místní nebo účelové komunikace, silnice III.tř...) Návrh dopravní obsluhy je nutno řešit v souladu s ČSN Projektování silnic a dálnic (mimo zastavěné území) a ČSN Projektování místních komunikací (v zastavěném území). Kromě výše uvedeného nemají v návrhu změny č.1 ÚPO připomínky. Lokální ÚSES je v platném ÚPO vymezen. Změnou ÚPO není stávající ÚSES dotčen. Respektováno. Uvedené výhradní ložisko se nenachází v území řešeném změnou. Připomínka bude respektována a do textové části způsob dopravního napojení upřesněn. Centrum dopravního výzkumu, Brno Z pověření Ministerstva dopravy, vydávají následující souborné stanovisko: Výhledové zájmy jejich sledované sítě silniční, železniční a letecké dopravy nejsou uvedeným návrhem změny č.1 ÚP obce dotčeny. K návrhu změny č.1 ÚP obce Bařice Velké Těšany nemají Jejich zájmy nejsou změnou ÚPO dotčeny. Souhlasí bez - 4 -

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Praha Ministerstvo zemědělství ČR, Pozemkový úřad Kroměříž Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, územní odbor Kroměříž Vojenská ubytovací a stavební správa Brno Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Praha ze dne : Z hlediska působnosti MPO ve věci využívání nerostného bohatství a těžby nerostných surovin neuplatňují podle ustanovení 50 odstavce 2 stavebního zákona žádné připomínky, protože předpokládají, že dokumentace (jedná se jen o lokalitu 1-9) respektuje zák.č.44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), v platném znění, tj., že neohrozí vytěžitelnost zásob dosud netěžitelného výhradního ložiska cihlářské suroviny Bařice-Velké Těšany č.lož , s chráněným ložiskovým územím Bařice. Organizací pověřenou evidencí a ochranou je Česká geologická služba- Geofond. V souladu s ustanovením 20 odst.1 písm.d) zákona č.139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a po seznámení se s návrhem změny č.1 ÚPO Bařice Velké Těšany bere tento návrh na vědomí bez Vydávají souhlasné stanovisko. Při řešení technické infrastruktury požadují navrhnout veřejnou vodovodní síť s v souladu s ČSN , zejména s ohledem na dimenze potrubí vodovodního řadu pro daný účel užívání objektů, které se budou v lokalitách nacházet. Vydává následující stanovisko : - upozorňují, že se celé katastrální území obce se nachází v ochranném pásmu radiolokačního zařízení, proto případná výstavba především větrných elektráren může být omezena a musí být nutně předem projednána s VUSS Brno - požadují také projednat vždy předem výstavbu všech výškových staveb nad 30m z důvodu ochrany zájmů vojenského letectva. V řešené lokalitě dále neevidují žádná další vojenská zařízení ani objekty a proto nemají k změny č.1 návrhu ÚPO Požadují, aby ve zpracované územně plánovací dokumentaci obce byly zohledněny uvedené územní zájmy MO ČR. K předmětnému návrhu nemají připomínky. Respektováno. Uvedené výhradní ložisko se nenachází v území řešeném změnou. Bere návrh ÚPO na vědomí. Vydali souhlasné stanovisko. Dimenze potrubí nejsou předmětem ÚPO. Vyjmenované a výškové stavby nad 30m ani větrné elektrárny nejsou změnou ÚPO navrhovány. K návrhu nemají připomínky. Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Praha ze dne : K předmětnému návrhu nemají připomínky. K návrhu nemají připomínky

6 Městský úřad Kroměříž, koordinované stanovisko, naše značka: K/17426/08/Tr-158 ze dne doloženo v dokladové části Vodoprávní úřad, příslušný k vydání stanoviska dle 106 odst.2 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů, souhlasí s předloženou dokumentací. Upozorňují, že realizaci společné čistírny odpadních vod pro obě obce je dle platné legislativy nutno provést nejpozději do Orgán odpadového hospodářství, příslušný k vydání stanoviska dle 79 odst.1 písm. j) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů v platném znění, souhlasí s předloženou dokumentací. Orgán ochrany ovzduší není příslušný k vydání stanoviska dle 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění. Příslušným orgánem pro vydání tohoto stanoviska k územně plánovací dokumentaci, které obsahuje podmínky ochrany ovzduší dle 17 odst. 1 písm. a) výše uvedeného zákona o ochraně ovzduší, je dle 43 písm. l) tohoto zákona Ministerstvo životního prostředí. Pokud územně plánovací dokumentace (územní plán a regulační plán) navrhuje umístění zdrojů znečišťování ovzduší (např. ČOV), uplatňuje stanovisko obsahující podmínky ochrany ovzduší dle 17 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně ovzduší příslušný krajský úřad dle 48 odst. 1 písm.w). Orgán ochrany přírody a krajiny, příslušný dle 77 odst. 2 písm. j) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění k vydání stanoviska souhlasí s předloženým návrhem změny č.1 ÚPD Bařice Velké Těšany. Navrženými změnami nejsou dotčeny zájmy chráněné zákonem o ochraně přírody a krajiny. Orgán ochrany ZPF, pro dodržení celkové koncepce ochrany zemědělské půdy dle metodického pokynu Ministerstva životního prostředí č.j. OOLP/1067/96, vyhotovil dne podklad k návrhu změny č.1 Územního plánu obce Bařice Velké Těšany pod č.j.: 08-51/868,11737/08- Chu pro vypracování stanoviska orgánu ochrany ZPF Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje a jeho uplatnění dle 5 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů, což znamená, Odbor živ.prostř. a zeměděl. Krajského úřadu ZK zná stanovisko orgánu ochrany ZPF MÚ Kroměříž k návrhu změny č.1 Bařice Velké Ze stanoviska nevyplývají požadavky vůči změně územního plánu obce. Nemají připomínky. Orgán ochrany ovzduší MÚ Kroměříž není příslušný k vydání stanoviska dle 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění. Příslušným orgánem pro vydání tohoto stanoviska je Ministerstvo životního prostředí. Nemají připomínky. Orgán ochrany ZPF MÚ Kroměříž není příslušný k vydání stanoviska. Příslušným orgánem pro vydání tohoto stanoviska je Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

7 Krajský úřad Zlínského kraje odbor životního prostředí a zemědělství oddělení zemědělství, lesního hospodářství, myslivosti a rybářství ze dne Ministerstvo životního prostředí, Praha odbor péče o krajinu ze dne Těšany s dostatečným časovým předstihem a měl dostatek možnosti pro jeho uplatnění ve svém stanovisku. K vydání stanoviska k návrhu č.1 Územního plánu obce Bařice Velké Těšany je příslušný dle 5 odst.2 zákona č.334/1192 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s 17a písm. a) téhož zákona orgán ochrany ZPF Odboru živ.prostř. a zemědělství Krajského úřadu ZK. Orgán ochrany lesa, příslušný k vydání stanoviska dle 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, souhlasí s předloženým návrhem změny ÚPO. Odbor dopravy, silniční správní úřad, příslušný k vydání stanoviska dle 40, odst.4, písm. c), zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění souhlasí s předloženou dokumentací. Odbor kultury, cestovního ruchu a státní památkové péče, příslušný k vydání stanoviska dle 29 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění souhlasí s předloženou dokumentací. Na základě oznámení o veřejném projednání Návrhu změny č.1 ÚP obce Bařice Velké Těšany a předložení upravené a posouzené dokumentace krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný správní orgán na úseku ochrany ZPF podle ustanovení 17a písmene a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů sděluje následující : Z hlediska zájmů ochrany ZPF byla dokumentace doplněna u řešené lokality č.3 v souladu s jejich požadavkem ze stanoviska ke společnému jednání č.j. KUZL 45092/2008 ze dne Orgán ochrany ZPF nemá připomínky ve smyslu ust. 5 odst. 2 zák.č. 334/1992 Sb. k projednávané upravené dokumentaci Návrh změny č.1 Územního plánu obce Bařice Velké Těšany. K návrhu změny č.1 ÚPO Bařice Velké Těšany sdělují, že zadání ÚPD nepodléhá posouzení dle 79, odst.3, písmene a) zákona č. 114/92 Sb., tedy vymezení a hodnocení nadregionální úrovně ÚSES, neboť na řešeném území se nenachází skladebná část nadregionálního ÚSES. Lokální Nemají připomínky a souhlasí s předloženým návrhem změny ÚPO. Souhlasí s předloženou dokumentací. Souhlasí s předloženou dokumentací. Ve svém sdělení konstatují, že řešení změny je v souladu s jejich požadavkem a nemají připomínky. Nemají připomínky

8 Ministerstvo životního prostředí, Olomouc ze dne a regionální ÚSES však musí být povinnou součástí ÚPD ve smyslu vyhl. MMR č.500/2006 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Za státní správu geologie v souladu s přísluš.ust.zák.č.44/1988 Sb., v platném znění (horní zákon) sdělujeme, že na k.ú. Bařice Velké Těšany se nachází ověřené výhradní ložiska cihlářské suroviny územní ochrana vyplývající ze stanoveného chráněného ložiskového území. Toto ložisko je ve vlastnictví České republiky. Zajišťování jeho ochrany a evidencí zásob byla ve smyslu 8 a 10 horního zákona pověřena ČGS- Geofond. Za předpokladu zajištění územní ochrany tohoto výhradního ložiska nerostných surovin, nemáme k projednávané změně ÚP připomínky. Nemají připomínky. Ochrana výhradního ložiska je zajištěna

Důvodová zpráva O projednání návrhu zadání změny č. 1 územního plánu obce Hoštka

Důvodová zpráva O projednání návrhu zadání změny č. 1 územního plánu obce Hoštka Důvodová zpráva O projednání návrhu zadání změny č. 1 územního plánu obce Hoštka Usnesením Zastupitelstva Města Hoštka ze dne 13.3. 2006 bylo rozhodnuto o pořízení změny č. 1 výše uvedené územně plánovací

Více

Odbor územního plánování, stavebního řádu a regionálního rozvoje, MěÚ Val. Meziříčí září 2010 1 TH SRHT PŘÍLOHA Č.5. OOP Změna č.

Odbor územního plánování, stavebního řádu a regionálního rozvoje, MěÚ Val. Meziříčí září 2010 1 TH SRHT PŘÍLOHA Č.5. OOP Změna č. Odbor územního plánování, stavebního řádu a regionálního rozvoje, MěÚ Val Meziříčí září 2010 1 TH SRHT PŘÍLOHA Č5 OOP Změna č10 ÚPnSÚ Oznice Odbor územního plánování, stavebního řádu a regionálního rozvoje,

Více

Magistrát města Přerova Odbor koncepce a strategického rozvoje

Magistrát města Přerova Odbor koncepce a strategického rozvoje Magistrát města Přerova Odbor koncepce a strategického rozvoje Vyhodnocení projednání NÁVRHU ZADÁNÍ 8. změny Územního plánu města Přerova únor 2016 Určený zastupitel: Pavel Košutek, náměstek primátora

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení vodoprávního řízení *KUCBX00ITEYJ* KUCBX00ITEYJ O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í Čj.: KUJCK 88035/2015/OZZL/2 Sp.zn.: OZZL 87860/2015/hery datum: 1.12.2015 vyřizuje:

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BORŠOV NAD VLTAVOU

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BORŠOV NAD VLTAVOU ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BORŠOV NAD VLTAVOU Zadání po projednání s dotčenými orgány, ostatními účastníky a veřejností bude schváleno Zastupitelstvem obce Boršov nad Vltavou Dne :... Usnesením

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LIBRANTICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LIBRANTICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LIBRANTICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 3. Textová část odůvodnění změny územního plánu obce Librantice: a) Vyhodnocení koordinace využívání z hlediska širších vztahů v, politikou územního rozvoje

Více

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/817/2011/Če Miroslav Vala č.j. : SÚ/330/1248/2011/Če Jana Valová vyřizuje: Ing. Jiřina Čermáková Krátká 648 e-mail : cermakova@brusperk-mesto.cz

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY NÁVRH ZADÁNÍ pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY OBSAH: a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kozlovice za období 2010-2014 návrh určený pro projednání

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kozlovice za období 2010-2014 návrh určený pro projednání Zpráva o uplatňování Územního plánu Kozlovice za období 2010-2014 návrh určený pro projednání Pořizovatel: Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí Říjen 2014 1 Obsah: Úvod A. Vyhodnocení

Více

Změnu č. 1 Územního plánu obce Želetava.

Změnu č. 1 Územního plánu obce Želetava. MĚSTYS ŽELETAVA, 675 26 Želetava V Želetavě.. Záznam o účinnosti: Toto OOP vydalo: Zastupitelstvo Městyse Želetava Toto OOP nabylo účinnosti:. 2014 Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Jaroslav Kunst,

Více

SVOJEK ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1

SVOJEK ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 1 SVOJEK ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 Pořizovatel Zpracovatel Autor OBSAH DOKUMENTACE Obec Svojek Architektonický atelier Holub.s.r.o. Pod Beránkou 19, 160 00 Praha 6 Ing.arch. A. Holub a kolektiv Textová

Více

Změna č. 1 územního plánu obce Obrataň

Změna č. 1 územního plánu obce Obrataň N á v r h Změna č. 1 územního plánu obce Obrataň Zastupitelstvo obce Obrataň, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DUBÁ ÚZEMNÍ PLÁN DUBÁ

ÚZEMNÍ PLÁN DUBÁ ÚZEMNÍ PLÁN DUBÁ Opatření obecné povahy č. 1/2013 ÚZEMNÍ PLÁN DUBÁ Zastupitelstvo města Dubá, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném

Více

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA Regulační plán ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ RP ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail:

Více

Změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany

Změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany Změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany řeší změnu ÚPSÚ na k. ú. Lhota pod Libčany NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 4 ÚPSÚ obsahuje změnu závazné části ÚPSÚ Lhota pod Libčany Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec

Více

Platné znění částí měněných zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí měněných zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí měněných zákonů s vyznačením navrhovaných změn Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) ČÁST TŘETÍ Ložiskový průzkum a hospodaření se zásobami výhradních

Více

OBEC MIKULČICE. O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 2/2008 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U. svým usnesením č. 5 ze dne 6.5.

OBEC MIKULČICE. O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 2/2008 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U. svým usnesením č. 5 ze dne 6.5. OBEC MIKULČICE O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 2/2008 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U Změna č. 2 územního plánu sídelního útvaru Mikulčice Zastupitelstvo obce Mikulčice, příslušné

Více

BLOK I - ZMĚNA č. 1 ÚP POPICE

BLOK I - ZMĚNA č. 1 ÚP POPICE BLOK I - ZMĚNA č. 1 ÚP POPICE * Macintosh HD:OKR_BŘECLAVSKO:POPICE:POPICE_ZM1 ÚP :POP_STAN_ZM1.docc * 18 January 2012 *4:08:07 * 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 1.1 Vymezení řešeného území Rozsah řešeného

Více

Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE. Odůvodnění

Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE. Odůvodnění Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE Odůvodnění 1. Textová část odůvodnění územního plánu obsahuje a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území... 3 b) Vyhodnocení splnění

Více

zpracovaný pro projednání s dotčenými orgány a krajským úřadem přiměřeně podle 47 odst. 1-4 stavebního zákona

zpracovaný pro projednání s dotčenými orgány a krajským úřadem přiměřeně podle 47 odst. 1-4 stavebního zákona návrh Zprávy o uplatňování územního plánu HRDLÍV dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) a v rozsahu 15 vyhlášky

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ČERNÁ HORA

ÚZEMNÍ PLÁN ČERNÁ HORA ÚZEMNÍ PLÁN ČERNÁ HORA Opatření obecné povahy č.../211 1 Městys Černá Hora Č.j.:... V Černé Hoře dne... Zastupitelstvo městyse Černá Hora, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/26

Více

Právní stav po vydání změny č. 1 Územního plánu Troubky Zdislavice

Právní stav po vydání změny č. 1 Územního plánu Troubky Zdislavice Záznam o účinnosti: Správní orgán, který vydal poslední změnu: Zastupitelstvo obce Troubky Zdislavice Pořadové číslo poslední změny: 1. Datum nabytí účinnosti poslední změny: 15. dubna 2015 Oprávněná úřední

Více

1. ZMĚNA č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST

1. ZMĚNA č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY: 1. ZMĚNA č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST POŘIZOVATEL OBECNÍ ÚŘAD KAMENICE RINGHOFFEROVO NÁM. 434,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TĚRLICKO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TĚRLICKO NÁVH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TĚLICKO (kterou se prověřuje funkční využití ploch v 18 lokalitách) určený k projednání dle ust. 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Městský úřad Holice *00162493*

Městský úřad Holice *00162493* Městský úřad Holice *00162493* Odbor životního prostředí a stavební úřad Holubova 1, 534 14 Holice Tel.: 466 741 211, fax: 466 741 206 Spis.zn.: MUHO 04912/2012/ŽPSÚ/Hi Holice 16.5.2012 Č.j.: MUHO/06611/2012

Více

MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a ÚP

MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a ÚP N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍHO PLÁNU o b c e B O R O V N I C E MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a ÚP Zadání územního plánu Borovnice ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROVNICE Obsah a) požadavky vyplývající

Více

ZADÁNÍ ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŠUMVALD

ZADÁNÍ ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŠUMVALD ZADÁNÍ ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŠUMVALD 08/ 2010 Pořizovatel : Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Renáta Urbášková Návrh Zadání změn č.2 ÚP Obce Šumvald

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY REGULAČNÍHO PLÁNU V LOKALITĚ STUDENTSKÁ v k.ú. Poruba

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY REGULAČNÍHO PLÁNU V LOKALITĚ STUDENTSKÁ v k.ú. Poruba Magistrát města Ostravy Útvar hlavního architekta a stavebního řádu NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY REGULAČNÍHO PLÁNU V LOKALITĚ STUDENTSKÁ v k.ú. Poruba Zpracovaný dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŽALANY

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŽALANY ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŽALANY ZADÁNÍ (NÁVRH) 1 Obsah zadání ÚVOD I. Identifikační údaje II. Rozhodnutí o pořízení územního plánu III. Důvody pro pořízení územního plánu POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Rozhodnutí Stavební povolení

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Rozhodnutí Stavební povolení VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: NAŠE ZN: ČÍSLO JEDNACÍ: MV 33634/2015/OD VYŘIZUJE: TESAŘ ZDENĚK TEL: 517 301 416 E-MAIL: Z.TESAR@MEUVYSKOV.CZ Obec Radslavice IČ 00373567 Radslavice 91 683 21 Pustiměř DATUM: 10.8.2015

Více

Obec Lípa nad Orlicí

Obec Lípa nad Orlicí Obec Lípa nad Orlicí Lípa nad Orlicí ÚZEMNÍ PLÁN LÍPA NAD ORLICÍ Zastupitelstvo obce Lípa nad Orlicí, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Hodíškov

Zpráva o uplatňování územního plánu Hodíškov DOPIS ZN/ZE DNE Č.J.,SPISOVÁ ZN. VYŘIZUJE/TEL.LINKA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 68847/2011/MUZR, RUP/517/11/DF Ing. Faronová/566 688 191 24.10.2011 Zpráva o uplatňování územního plánu Hodíškov návrh určený ke konzultaci

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í O U M Í S T Ě N Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í O U M Í S T Ě N Í MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 1 794 01 KRNOV Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: Mukrn/201544081/RR/SU/Bl. Vyřizuje: Ing. Alena Blaščíková Telefon: 554 697 709 E-mail: ablascikova@mukrnov.cz

Více

Autorizovaným techniků se uděluje autorizace podle 5 a 6 autorizačního zákona v těchto oborech a specializacích:

Autorizovaným techniků se uděluje autorizace podle 5 a 6 autorizačního zákona v těchto oborech a specializacích: Společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě k rozsahu oprávnění autorizovaného technika pro výkon vybraných činností ve výstavbě

Více

ZADÁNÍ změny č. 2 územního plánu obce HLUBOKÉ MAŠŮVKY říjen 2008

ZADÁNÍ změny č. 2 územního plánu obce HLUBOKÉ MAŠŮVKY říjen 2008 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Hluboké Mašůvky pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Změna č. 29 ÚPN SÚ Otrokovice

Změna č. 29 ÚPN SÚ Otrokovice Změna č. 29 ÚPN SÚ Otrokovice Zadání Projednáno s určeným zastupitelem dne 18.08.2011. Mgr. Jaroslav Budek, starosta města srpen 2011 Pořizovatel:, odbor rozvoje a správy majetku Určený zastupitel: Mgr.

Více

obsah zadání regulačního plánu :

obsah zadání regulačního plánu : obsah zadání regulačního plánu :..1 vymezení řešeného území..2 požadavky na vymezení pozemků a jejich využití..3 požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb..4 požadavky na ochranu a rozvoj hodnot

Více

Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy Opatření obecné povahy Změna č. 1 a 2 územního plánu sídelního útvaru Kozojídky Zastupitelstvo obce Kozojídky, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

a. Postup při pořízení Změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě

a. Postup při pořízení Změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě a. Postup při pořízení Změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě Podklady pro řešení Změny č.4 Pro vypracování Změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě (dále jen Změna č.4) byly použity tyto územně technické a mapové podklady: - schválené

Více

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY NEHVIZDY 03/2011 ÚPRAVA 03/2012 ARCHDAN A.D.O. PRAHA SEZNAM PŘÍLOH : Textová část Odůvodnění Grafická část A. Výkres základního členění území 1:5000 B. Hlavní výkres

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kaňovice návrh

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kaňovice návrh Zpráva o uplatňování Územního plánu Kaňovice návrh Určeno k projednání dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Územního plánu Velká Dobrá č.2

NÁVRH ZADÁNÍ Územního plánu Velká Dobrá č.2 NÁVRH ZADÁNÍ Územního plánu Velká Dobrá č.2 (k projednání dle 47 stavebního zákona). V květnu až červnu 2012 pořizovatel projednal Návrhu zadání Územního plánu Velká Dobrá. V průběhu vyhodnocování uplatněných

Více

JIŘETÍN POD JEDLOVOU. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL. Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf

JIŘETÍN POD JEDLOVOU. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL. Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU JIŘETÍN POD JEDLOVOU POŘIZOVATEL Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf PROJEKTANT A UA - Agrourbanistický ateliér, Praha 6 Šumberova 8 prosinec 2012 NÁZEV ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Králíky Č.J.: 4904/2011/ÚPSÚ/DN - 7/DN/328.3/ZMUS/Rozh ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ EV. ČÍSLO: A STAVEBNÍ ÚŘAD VAŠE ZN./ZE DNE: SPISOVÝ ZNAK: 328.3 SK. ZNAK/ LHŮTA: A/5 ADRESÁT: LISTŮ DOKUMENTU:

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOŘ U TÁBORA

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOŘ U TÁBORA ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOŘ U TÁBORA NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Zhoř u Tábora Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Zhoř u Tábora Oprávněná osoba

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE OLBRAMICE ZMĚNA Č. 1B NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE OLBRAMICE ZMĚNA Č. 1B NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE OLBRAMICE ZMĚNA Č. 1B NÁVRH DUBEN 2012 Zadavatel : Obec Olbramice zastoupená starostou obce Ing. Ladislavem Bártou Prostorná 132 742 83 Olbramice IČ: 60798416 Pořizovatel : Magistrát města

Více

Obecní úřad Všechovice stavební úřad

Obecní úřad Všechovice stavební úřad Obecní úřad Všechovice stavební úřad 753 53 Všechovice 17 Tel.: 581 694 161 e-mail: suvsechovice@quick.cz Č.j.: 290/11/51/Lu-3 Všechovice : 5.12.2011 ROZHODNUTÍ Výroková část: Obecní úřad Všechovice, stavební

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a R o z h o d n u t í

V e ř e j n á v y h l á š k a R o z h o d n u t í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Náměstí Svobody 8, 385 17 VIMPERK odbor životního prostředí VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: 02.05.2007 ČÍSLO JEDNACÍ: ŽP 231/2-995/1029/08/Kub-114

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 27.1.2009 VÚP 328.3-2360/3150/08 Ka-38 Pavel Kavlík

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DRNOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DRNOVICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DRNOVICE ZM NA. 1 NÁVRH ZADÁNÍ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Po izovatel: M stský ú ad Vy

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach 1/9 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZM NA. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach TEXTOVÁ ÁST Prosinec 2010 Paré

Více

Název: Obec Lipoltice, Lipoltice 2, 533 64 zastoupený: Ing.Liborem Černým, starostou obce IČO : 273902

Název: Obec Lipoltice, Lipoltice 2, 533 64 zastoupený: Ing.Liborem Černým, starostou obce IČO : 273902 A. PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje 1.1. Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Kraj: Oprava chodníku Lipoltice III hospoda kat.území : Lipoltice Pardubický Okres: Pardubice

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 2.9.2008 VÚP 328.3-1227/1671/08 Ka-33 Pavel Kavlík

Více

Odbor výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Chropyni ROZHODNUTÍ

Odbor výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Chropyni ROZHODNUTÍ Odbor výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Chropyni č.j. MCH 2103/2013 spzn : 5287/20 12/0VŽP Oprávněná úřední osoba: Telefon: 573 500 740 Ing. Jiří Pospíšil Ivana Svozilová VChropyni 17.4.2013

Více

Městský úřad Litoměřice Odbor územního rozvoje

Městský úřad Litoměřice Odbor územního rozvoje Městský úřad Litoměřice Odbor územního rozvoje ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤANY V UPLYNULÉM OBDOBÍ návrh určený k projednání dle ustanovení 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

Z M Ě N A Č. 4 Ú P S Ú L I B I C E N A D D O U B R A V O U : Opatření obecné povahy, kterým se vydává změna č.4 ÚPSÚ Libice n.d.

Z M Ě N A Č. 4 Ú P S Ú L I B I C E N A D D O U B R A V O U : Opatření obecné povahy, kterým se vydává změna č.4 ÚPSÚ Libice n.d. Z M Ě N A Č. 4 Ú P S Ú L I B I C E N A D D O U B R A V O U : 00P Opatření obecné povahy, kterým se vydává změna č.4 ÚPSÚ Libice n.d. text A Komplexní urbanistický návrh 1:2000 ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.4 ÚPSÚ

Více

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu sídelního útvaru MILOVICE. okres Nymburk kraj Středočeský. návrh k projednání únor 2008

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu sídelního útvaru MILOVICE. okres Nymburk kraj Středočeský. návrh k projednání únor 2008 Z A D Á N Í zmìny è. 2 územního plánu sídelního útvaru MILOVICE okres Nymburk kraj Středočeský návrh k projednání únor 2008 Předkládá pořizovatel: Městský úřad 5. května 71, 289 23 nad Labem Ing. Boris

Více

Obec Nemojany ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEMOJANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Obec Nemojany ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEMOJANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Obec Nemojany na zasedání Zastupitelstva obce Nemojany, usnesení č. 6/7/2012. V Nemojanech dne 17. 12. 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEMOJANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo obce Nemojany,

Více

ÚP CHVOJENEC CHVOJENEC

ÚP CHVOJENEC CHVOJENEC Ú Z E M N Í P L Á N CHVOJENEC 1 Obec Chvojenec Zastupitelstvo obce Chvojenec, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

Krajský úřad Zlínského kraje

Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení vodního hospodářství Všem dle rozdělovníku datum oprávněná úřední osoba číslo jednací spisová značka 26. srpna 2015 Ing. Marcela Tichá KUZL 53103/2015 KUSP

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA č. 38 / 2007

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA č. 38 / 2007 Městský úřad Jablunkov Odbor územního plánování a stavebního řádu Dukelská 144, 739 91 Jablunkov Jablunkov, dne 27. prosince 2007 Obec Písek, Písek č.p. 51, 739 84 Písek u Jablunkova, zastoupena starostou

Více

ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY

ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY DLE VYHLÁŠKY 500/2006 Sb. ÚVOD Návrh na změnu ÚP byl uplatněn majiteli pozemků. Zadání Změny č. 2 bylo schváleno zastupitelstvem 3. 11. 2009. a)

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou Stavební úřad

Městský úřad Lipník nad Bečvou Stavební úřad Městský úřad Lipník nad Bečvou Stavební úřad náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou Spisová značka: MU/15129/2011/SÚ Lipník nad Bečvou, dne 13.10. 2011 Č.j.: MU/19587/2011/ Skartační znak:

Více

Metodický návod č. 3. Řádek číslo

Metodický návod č. 3. Řádek číslo Metodický návod č. 3 Standard sledovaných jevů pro územně analytické podklady (vyjma údajů o technické a dopravní infrastruktuře, které jsou obsaženy v metodických návodech č. 1 a 2): Zpodrobněná příloha

Více

Přípojky k.ú. BÝCHORY, poz. parc. č. 471/2, st. parc. č. 69

Přípojky k.ú. BÝCHORY, poz. parc. č. 471/2, st. parc. č. 69 Ing. Věra Kadlečková AZ PROJEKT - V projektová a inženýrská kancelář Plynárenská 830 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadleckova@azproject.cz Stavebník : Stavba : OBEC BÝCHORY, BÝCHORY č.p. 57,

Více

Výzva k podání nabídky - Základní údaje zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky - Základní údaje zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky - Základní údaje zadávací dokumentace Název veřejné zakázky: Kácení stromů rostoucích mimo les, evidenční číslo: 20160007. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu III. kategorie

Více

Nový stavební zákon a související předpisy. Metodická pomůcka pro stavební úřady Zlínského kraje 2012

Nový stavební zákon a související předpisy. Metodická pomůcka pro stavební úřady Zlínského kraje 2012 Nový stavební zákon a související předpisy Metodická pomůcka pro stavební úřady Zlínského kraje 2012 Poznámky k vybraným Ustanovením nového stavebního Zákona a předpisů souvisejících Vybrané rozsudky soud

Více

Odůvodnění - 2 - Územní plán Chropyně obsahuje v části Odůvodnění řešení:

Odůvodnění - 2 - Územní plán Chropyně obsahuje v části Odůvodnění řešení: Odůvodnění Územní plán Chropyně obsahuje v části Odůvodnění řešení: - II. Odůvodnění řešení, je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy - příloha č. 3. - Grafická část odůvodnění, je nedílnou součástí

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Želnava

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Želnava 1/7 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon, fax. 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZM NA. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Želnava NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Název zakázky Projekt Identifikační kód projektu Návrh stavby a projektové dokumentace vč.ad pro stavbu II/152

Více

Místní komunikace Velké Těšany p.č. 1819

Místní komunikace Velké Těšany p.č. 1819 Oprávněná úřední osoba Martina Pomothyová e-mail martina.pomothyova@mesto-kromeriz.cz datum 16. září 2015 odbor Občansko správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství (573 321 383) č. j.

Více

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU 10/2009

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU 10/2009 ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU 10/2009 ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU VYDAL : ZASTUPITELSTVO MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU nám.míru 22, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou POŘIZOVATEL : MĚSTSKÝ ÚŘAD

Více

117613 Euroklíč Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2014 (dále jen Zásady podprogramu )

117613 Euroklíč Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2014 (dále jen Zásady podprogramu ) 117613 Euroklíč Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2014 (dále jen Zásady podprogramu ) Správce programu: Určená banka: (dále jen MMR ) Česká národní banka 1. Cíl podprogramu Cílem podprogramu

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č. j.: JMK 46925/2013 S. zn.: S - JMK 46925/2013/OD Brno dne 20.06.2013 OP ATŘENÍ OB EC NÉ P OV AH Y Krajský úřad Jihomoravského

Více

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 čj.: MSMT-10938/2016 ze dne 29. března 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KAŇOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KAŇOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KAŇOVICE sestavený k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů ( stavební zákon ), zpracovaný v souladu

Více

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek Č. j.: MUPI/2015/14143/Hrn/UZ-020 V Písku dne: 13.04.2015 Vyřizuje: Ing. Jaroslav Hrneček Telefon: 382 330 603, 382 330 555 E-mail:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor Náměstí čp. 1, 345 06 Kdyně Naše značka: 426/15/V/Sp Ve Kdyni, dne 4.2.2016 Vyřizuje: E-mail: Spěváková, 379 413 529 spevakova@radnice.kdyne.cz ROZHODNUTÍ

Více

Výzva k podání nabídky na

Výzva k podání nabídky na Výzva k podání nabídky na činnost koordinátora BOZP při realizaci zakázky: Inženýrské sítě - dešťová kanalizace, jednotná a splašková kanalizace a plynovod v ulicích Otakarova, Štafova a v části Kollárovy

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 153/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 153/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 153/0 Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více

Městský úřad Krnov odbor regionálního rozvoje Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

Městský úřad Krnov odbor regionálního rozvoje Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov Městský úřad Krnov odbor regionálního rozvoje Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: Mukrn/201142907/RR/SU/Kr VYŘIZUJE: Blanka Krištofíková TEL.: 554 697 711 E-MAIL: bkristofikova@mukrnov.cz

Více

1. Obsah územního plánu

1. Obsah územního plánu 1. Obsah územního plánu a) Vymezení řešeného a zastavěného území obce Změna č. 2 se týká jednoho katastrálního území obce Podolanka a části Cvrčovice o celkové výměře řešeného správního území 330 ha. Obec

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Zakázka je zadaná podle 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Dalšími ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb. není zadávací

Více

Obec Jino any : 00241342,252 25 Jino any

Obec Jino any : 00241342,252 25 Jino any Obec Jino any : 00241342,252 25 Jino any Oznámení zám ru V souladu s ust. 39 odst. 1 zákona. 128/2000 Sb. o obcích ve zn ní pozd jších p edpis oznamuje obec Jino any sv j zám r pronajmout tento nemovitý

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 22. 8. 2012 Číslo jednací: 126063/2012/KUSK/OŽP/LK Vyřizuje: Lucie Kubalíková / 661 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně

Více

Zákon byl po schválení Vládou ČR podroben standardní proceduře procesu přijímání zákonů:

Zákon byl po schválení Vládou ČR podroben standardní proceduře procesu přijímání zákonů: Zákon byl po schválení Vládou ČR podroben standardní proceduře procesu přijímání zákonů: - návrh zákona rozeslán poslancům dne 18. 7. 2014 - Poslanecká sněmovna postoupila dne 2. 6. 2015 návrh zákona Senátu

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MILOTICE NAD BEČVOU

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MILOTICE NAD BEČVOU ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MILOTICE NAD BEČVOU VYDANÁ OPATŘENÍM OBECNÉ POVAHY DNE 12.10.2010 POŘIZOVATEL : MĚSTSKÝ ÚŘAD HRANICE ODBOR ROZVOJE MĚSTA Záznam o účinnosti Změna č.2 ÚPO Milotice nad Bečvou

Více

Odbor stavební, životního prostředí a dopravy Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí S T A V E B N Í P O V O L E N Í. s t a v e b n í p o v o l e n í

Odbor stavební, životního prostředí a dopravy Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí S T A V E B N Í P O V O L E N Í. s t a v e b n í p o v o l e n í Č.j.: 867-8740/2014/OSŽPD/Dr Datum: 23.09.2014 MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠTĚTÍ Odbor stavební, životního prostředí a dopravy Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí Vyřizuje: Dřevíkovský E-mail: miroslav.drevikovsky@steti.cz

Více

samostatná odborná referentka ÚP ÚZEMNÍ PLÁN VIDČE

samostatná odborná referentka ÚP ÚZEMNÍ PLÁN VIDČE Obec Vidče Vidče 96, 756 53 Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Vidče usn.č.23/2013, bod 293/2013 Datum nabytí účinnosti: 6.12.2013 Pořizovatel: Jméno a příjmení:

Více

Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín

Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Spisová značka: MMZL-SÚ-084362/2015/Jan Číslo jednací dokumentu: MMZL 174593/2015 Zlín, dne 18.12.2015 Oprávněná úřední osoba: Ing. Janečka,

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM

ŽÁDOST O POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM *) *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM [podle ustanovení 118 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu] 1. Žadatel

Více

Obec Málkov. Málkov. Číslo jednací: Vaše č.j./ze dne: Vyřizuje / linka: Dne: OO-5/2014-202 / Vojtíšková Marie Ing./ 311516615 06.08.

Obec Málkov. Málkov. Číslo jednací: Vaše č.j./ze dne: Vyřizuje / linka: Dne: OO-5/2014-202 / Vojtíšková Marie Ing./ 311516615 06.08. Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun Politických vězňů 198/16, 266 01 Beroun tel.: 311625147, fax: 311623495, e-mail: kp.beroun@cuzk.cz, Obec Málkov Málkov 267 01 Králův

Více

IČO: 00264334 Statutární zástupce: Starosta pan Vladimír Urban. A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

IČO: 00264334 Statutární zástupce: Starosta pan Vladimír Urban. A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě A.1. 1a Název stavby A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Oprava oplocení v mateřské škole Podlusky č. p. 2275. A.1. 1b Místo stavby Adresa: č. p. 2275, Roudnice n. L. Podlusky

Více

ÚPNO ŘÍKOVICE ZMĚNA Č.1

ÚPNO ŘÍKOVICE ZMĚNA Č.1 ÚPNO ŘÍKOVICE ZMĚNA Č.1 ZÁVAZNÁ ČÁST ZMĚNY Č.1 ÚPNO ŘÍKOVICE REGULATIVY USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ POŘIZOVATEL: SCHVALUJÍCÍ ORGÁN: KRAJ: NÁVRHOVÉ OBDOBÍ ÚPNO 2015 ZPRACOVATEL: OBEC ŘÍKOVICE ZASTUPITELSTVO OBCE ŘÍKOVICE

Více

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn *MUHTX003HKGJ* MUHTX003HKGJ SPIS.ZN.: OVÚP/5887/2012/Kö Č.J.: MUHT 7391/2012 VYŘIZUJE: Ing.

Více

HOSTIVICE. Změna č. 1 územního plánu města NÁVRH ZADÁNÍ. Městský úřad Hostivice Husovo náměstí 13 253 80 Hostivice. Iva Koptová v. r.

HOSTIVICE. Změna č. 1 územního plánu města NÁVRH ZADÁNÍ. Městský úřad Hostivice Husovo náměstí 13 253 80 Hostivice. Iva Koptová v. r. Změna č. 1 územního plánu města HOSTIVICE NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Hostivice Datum zpracování: červenec 2007 Číslo projektu: P2457 Zpracovatel: Pořizovatel: Městský úřad Hostivice Husovo

Více

Martin Liška Nad Žlábkem 3757 58001 Havlíčkův Brod

Martin Liška Nad Žlábkem 3757 58001 Havlíčkův Brod Martin Liška Nad Žlábkem 3757 58001 Havlíčkův Brod naše značka 5001245190 vyřizuje Pavel Gabriel datum 29.01.2016 Věc: Oprava chodníku ul. Vyšehradská v Libici nad doubravou K.ú. - p.č.: Libice nad Doubravou

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. město Přeštice, ulice Hlávkova, lokalita nad kostelem Pozemky: KN 1378, 1374/1 a st.270 k.ú. Přeštice, 735256

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. město Přeštice, ulice Hlávkova, lokalita nad kostelem Pozemky: KN 1378, 1374/1 a st.270 k.ú. Přeštice, 735256 Ing. LEMENDA TOMÁ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A1.1 Údaje o stavbě Název stavby: Vodovod nad kostelem Místo stavby: město Přeštice, ulice Hlávkova, lokalita nad kostelem Pozemky: KN 1378,

Více

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek Č. j.: MUPI/2015/14276/Hrn/UZ-017 V Písku dne: 09.04.2015 Vyřizuje: Ing. Jaroslav Hrneček Telefon: 382 330 603, 382 330 555 E-mail:

Více