Výzva ke sladění evropských politik za účelem boje proti hladu a prosazování drobného a udržitelného zemědělství v rozvojových zemích

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzva ke sladění evropských politik za účelem boje proti hladu a prosazování drobného a udržitelného zemědělství v rozvojových zemích"

Transkript

1 Výzva ke sladění evropských politik za účelem boje proti hladu a prosazování drobného a udržitelného zemědělství v rozvojových zemích SHRNUTÍ V boji proti hladu a chudobě v rozvojových zemích hraje při usilování o spravedlivý a udržitelný rozvoj významnou úlohu podpora drobného a udržitelného zemědělství, které je šetrné k životnímu prostředí a respektuje právo zemědělců na důstojné živobytí i právo spotřebitelů na dostatečné množství zdravých a cenově dostupných potravin. Tato podpora je založena na potvrzení specifického postavení zemědělství a vyžaduje vytvoření zemědělské politiky a uplatňování zvláštního statutu v obchodních dohodách. Vyzýváme Evropskou unii (EU), aby: - sladila své politiky, zejména v oblasti zemědělství, mezinárodního obchodu a spolupráce, se svými závazky zaměřenými na rozvoj zemí globálního Jihu, snižování chudoby a celosvětový boj proti hladu. - z potravinové suverenity učinila politický úkol přednostního významu, jenž musí být zohledněn v jednotlivých evropských i mezinárodních politikách, a přiznala toto právo na potravinovou suverenitu vyspělým i rozvojovým zemím, zejména v rámci obchodních dohod, které uzavírá. Je nezbytné přijmout konkrétní opatření v oblasti Společné zemědělské politiky (SZP), zahraničněobchodní politiky a politiky rozvojové spolupráce. ÚVOD Ochrana drobného a udržitelného zemědělství představuje otázku zásadního významu pro budoucnost šesti miliard lidí na naší planetě. Tento zemědělský koncept umožňuje důstojné živobytí maximálnímu počtu zemědělců žijících ve všech různých oblastech, kteří na přiměřeně velkých hospodářstvích vyrábějí zdravé a kvalitní potraviny způsobem, který do budoucna neohrožuje přírodní zdroje. Tento způsob zemědělství musí společně s úsilím občanů přispívat k oživení venkovských oblastí, kde bude způsob života příznivý pro všechny, a respektovat přitom právo spotřebitelů na dostatečné množství zdravých a cenově dostupných potravin. Tento koncept je o to nezbytnější, že v roce 2050 by mělo na naší planetě žít devět miliard lidí. Na rodinných hospodářstvích, která jsou ve většině případů příkladem drobného a udržitelného zemědělství, žije 2,8 miliard osob, tj. 45 % celosvětové populace 1. Tato hospodářství přinášejí celou řadu výhod, např. 2 : 1 CIRAD (Středisko pro mezinárodní spolupráci v oblasti agronomického výzkumu pro rozvoj): L agriculture familiale, un monde à construire» (Rodinné farmy oblast, kterou musíme vybudovat). Podle Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) představují 80 % z 854 milionů obětí hladu zemědělci a jejich rodiny. 1

2 optimalizují využití pracovní síly rodinných příslušníků a pomáhají zpomalit vylidňování venkova a divoké rozrůstání městských center, často dosahují velmi vysoké produktivity na hektar půdy, soustředí se na produkci zemědělských a potravinářských výrobků, čímž účinněji přispívají k boji proti hladu a chudobě, protože dochází ke spravedlivějšímu dělení dosaženého zisku, často se soustředí na rozmanité činnosti (polykulturu a chov), a jsou tak zpravidla šetrnější k životnímu prostředí než velká monokulturní hospodářství. Tlaky směřující k čím dál tím větší liberalizaci globální ekonomiky však tento způsob zemědělství ohrožují. V důsledku narůstající deregulace a nedostatečných investic do tohoto odvětví ve vyspělých i rozvojových zemích zaniká čím dál tím více drobných zemědělských usedlostí (podle hnutí Via Campesina až ročně). Miliony zemědělců jsou tak nuceny stěhovat se do měst a států, které nejsou schopny zajistit důstojné zaměstnání pro všechny. Zemědělské trhy navíc nejsou celosvětově regulovány, a jsou tak více ohroženy spekulacemi. Tento stav není uspokojivý ani pro zemědělce, ani pro spotřebitele. Za současnou krizi může z velké části liberalizace. Prudký nárůst cen některých výrobků (obilovin, mléčných výrobků atd.), který byl podpořen spekulativními nákupy těchto komodit, má větší dopad na rozvojové země, které se v minulých desetiletích svého tradičního zemědělství vzdaly a při zajišťování potravin pro své obyvatele jsou tedy velmi silně závislé na dovozu. V několika velkoměstech Kamerunu, Senegalu nebo Haiti už došlo k hladovým bouřím. Naopak země, které svá zemědělská odvětví podporovaly a produkují pro obyvatelstvo nezbytné základní potraviny, jsou krizí zpravidla postiženy méně. Z tohoto důvodu si Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) vzhledem k vážnosti situace stanovila jako prioritu v postižených zemích rychle povzbudit potravinářskou výrobu 3. Toto stanovisko se shoduje s postojem, který již řadu let prosazují organizace zastupující drobné zemědělce, zejména v Africe. Aby mohly rozvojové země uvedeného cíle dosáhnout, musely by být schopny stejně jako EU posílit svou regionální integraci, chránit své zemědělství, vytvořit zemědělské politiky směřující k potravinové nezávislosti a uplatňovat zásadu upřednostňování regionálních výrobků. Tyto politiky by musely věnovat zvláštní pozornost drobným farmářům a jejich rodinám, které jsou ze všech nejvíce ohroženy hladem a chudobou. Při řešení nedostatku potravin na počátku 60. let dvacátého století se evropské státy dohodly na vytvoření Společné zemědělské politiky (SZP) založené na podpoře evropské produkce a ochraně vůči dovozu z třetích zemí. Díky této politice se Evropa v 70. letech stala soběstačnou. Zatímco EU ověřuje zdravotní stav SZP a začíná stanovovat své politické priority na období po roce 2013, Francie, která v druhém pololetí roku 2008 předsedá EU, se opět vyjádřila, že hlavním 2 Coordination Sud: Défendre les agricultures familiales: lesquelles, pourquoi? (Jaká rodinná hospodářství chránit a proč?), Paříž, prosinec 2007 (http://www.coordinationsud.org/spip.php?article5849). Mezi citovanými příklady je uveden případ Brazílie. 3 Tisková konference s Jacquesem Dioufem, generálním ředitelem Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO), Řím,

3 cílem SZP je zajistit potravinovou nezávislost a bezpečnost EU 4. Snaha o silnější upřednostňování výrobků ze zemí Společenství je podle Francie navíc nevyhnutelným cílem 5. EU by měla třetím zemím přiznat práva, která udělila sama sobě 6. Tento stav dokonale ilustrují dohody o hospodářském partnerství uzavřené mezi EU a skupinou afrických, karibských a tichomořských států (AKT). Jejich cílem je, aby státy skupiny AKT podstatnou část svých trhů otevřely dovozu evropských výrobků, čímž bude jejich zemědělská výroba a vznikající potravinářský průmysl vystaven konkurenci potravin dovážených z Evropy, které jsou často levnější. Situace je o to vážnější, že EU dosud s definitivní platností nepřestala dotovat svůj vývoz v rámci SZP. V neposlední řadě došlo k propadu výše státních dotací na rozvoj EU vyčleněných na zemědělství a v roce 2005 tyto dotace stěží přesáhly 3 % 7. Přestože rozvoj zemědělského sektoru zaujímá v debatách Evropské komise přední místo, část rozpočtu 10. Evropského rozvojového fondu (EDF) věnovaná zemědělství stále nepřesáhla 7 %. Rozhodnutí vyčlenit jednu miliardu eur na zmírnění dopadů nárůstu cen v nejhůře postižených zemích se ubírá správným směrem. Je však třeba, aby tyto prostředky byly přednostně určeny na rozvoj drobného a udržitelného zemědělství a aby podmínky jejich udílení byly stanoveny v úzké spolupráci s organizacemi zatupujícími zemědělce. Obecně je třeba, aby EU dodržela své sliby ohledně pomoci a aby v nadcházejících letech ve svém úsilí pokračovala a svou podporu rozšířila. EU by měla usilovat o větší soudržnost svých politik a o jejich provázanost s politikami všech 27 členských států. Evropský parlament, jenž hraje v procesu rozhodování v EU čím dál tím důležitější úlohu, disponuje prostředky k lepšímu provázání jednotlivých politik. Z tohoto důvodu vyzýváme evropské politické skupiny i strany na různých úrovních, aby s příslušnými subjekty zahájily dialog o těchto otázkách, stanovily si pro volby v roce 2009 jasné závazky a tyto závazky splnily. NAŠE NÁVRHY: Vyzýváme EU, aby obecně sladila své politiky, zejména pak politiky v oblasti zemědělství, mezinárodního obchodu a spolupráce, se svými závazky týkajícími se rozvoje zemí globálního Jihu, aby bylo možné spravedlivě a udržitelně uspokojovat základní potřeby všech lidí. K těmto závazkům patří: mezinárodní listiny o lidských právech, zejména Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech z roku Připomínáme, že podle mezinárodního práva jsou listiny o lidských právech nadřazeny veškerým jiným právním normám. Rozvojové cíle tisíciletí, jejichž první bod si klade za cíl snížit do roku 2015 na polovinu podíl lidí trpících hladem. 4 Fungování SZP V Evropě není tématem tohoto dokumentu. Rádi bychom však poukázali na řadu existujících problémů, např. znepokojující snižování počtu hospodářství, nespravedlivé rozdělování dotací apod. 5 Francouzské ministerstvo zemědělství a rybolovu: Vers une nouvelle PAC: ouvrons le débat (Cesta k nové SZP zahajme debatu), Paříž, EU zdůvodňuje dohody o hospodářském partnerství omezeními, která klade Světová obchodní organizace (WTO). Kdo jiný však rozhoduje o pravidlech WTO než její členové, mezi nimiž hraje EU rozhodující úlohu? 7 Výbor pro rozvojovou pomoc (DAC) organizace OECD, Recenzovaná zpráva DAC 2007, str

4 Soudržnost různých politik EU zabývajících se podporou rozvoje představuje zákonnou povinnost evropských institucí 8. V rámci plnění Rozvojových cílů tisíciletí v roce 2005 Rada, Komise, Parlament a členské státy EU společně přijaly Evropský konsensus o rozvoji. Tento konsensus stanoví, že EU bude vypracovávat zprávy o soudržnosti svých rozvojových politik, a upřesňuje jejich politický rámec. Jde o první krok. Jak však naznačuje zpráva z roku 2007, tato práce spočívá pouze v příspěvcích útvarů Komise a členských států zaslaných na základě poskytnutého dotazníku. Vyzýváme Evropský parlament, aby využil všechny prostředky, které má k dispozici, a zaručil soudržnost evropských politik v oblasti rozvoje s ohledem na jejich dopad na místní populace. Evropský parlament mimo jiné každý rok zveřejní hodnotící zprávu o soudržnosti evropských politik v oblasti rozvoje a uvede příslušná doporučení. Tato zpráva bude hodnotit iniciativy Evropského parlamentu v této oblasti a navrhovat zlepšení. Bude vypracována ve spolupráci se zainteresovanými stranami (poslanci rozvojových zemí, organizacemi občanské společnosti, zemědělskými organizacemi z vyspělých i rozvojových zemí a odborníky). Dále vyzýváme Evropskou unii a národní vlády, aby z potravinové suverenity učinily politický úkol přednostního významu jak ve vyspělých zemích, tak i ve vztahu k zemím rozvojovým. Potravinová suverenita se musí stát součástí jednotlivých evropských a mezinárodních politik (SZP, zahraničněobchodní politiky, politiky rozvojové spolupráce atd.). Potravinová suverenita představuje právo států a společenství států na vytvoření takové zemědělské a potravinové politiky, která odpovídá očekávání jejich obyvatel, aniž by poškozovala třetí země. Jedním ze znaků takové politiky je možnost upřednostnit výrobky určené pro místní spotřebu a prodávané za přijatelnou cenu, což však nevylučuje možnost účastnit se mezinárodního obchodu. Potravinová suverenita je nezbytný nástroj k podpoře udržitelného drobného zemědělství. V každé z následujících politik požadujeme: 1- Společná zemědělská politika EU a rozvoj Vypracování a implementaci obnovené SZP založené na zásadě potravinové suverenity, umožňující fungování drobného udržitelného zemědělství za spravedlivých podmínek pro všechny členské země 9 EU i ve vztahu ke třetím zemím. Tato politika musí konkrétně obsahovat mechanismy řízení nabídky a regulace trhu zabraňující nadprodukci, která snižuje ceny a/nebo destabilizuje trhy. Dále musí umožňovat, aby se výrobky, které jsou zdrojem příjmu zemědělců, prodávaly za takovou cenu, která zohlední výrobní náklady a vynaloženou práci a bude zároveň přijatelná pro spotřebitele. Vzhledem k tomu, že v tržních podmínkách nejsou pokryty náklady na záruky zaměstnanosti ve venkovských oblastech, dodržování přísných ekologických a hygienických norem, správné nakládání s přírodními zdroji, územní plánování venkova a na zajištění kvalitních životních podmínek hospodářských zvířat, je nutné zachovat stávající přímou podporu zemědělství. 8 Články Smlouvy o založení EU. 9 Právě kvůli riziku vzniku dvourychlostní Evropy musí pro nové členské země platit stejné podmínky jako pro bývalou evropskou patnáctku. 4

5 Definitivní přijetí závazku ohledně zrušení vývozních dotací do roku 2013 tak, jak to EU navrhla v roce 2005 na ministerské konferenci WTO v Hongkongu. Zavedení politiky výroby rostlinných bílkovin ke krmným účelům v Evropě, která povede k soběstačnosti EU a vytvoření nástrojů umožňujících zakázat dovoz rostlinných bílkovin, jenž má ničivý dopad na společnost a životní prostředí v řadě rozvojových zemí. Zajištění práva jak evropských zemí, tak zemí globálního Jihu na zemědělskou výrobu bez geneticky modifikovaných plodin. Přehodnocení cíle dosáhnout desetiprocentního podílu biopaliv v dopravě do roku 2020 s ohledem na to, že EU bude muset dovážet značnou část své spotřeby z rozvojových zemí. Výroba biopaliv v žádném případě nesmí probíhat na úkor potravinové soběstačnosti, musí být udržitelná, šetrná k životnímu prostředí a musí respektovat práva místního obyvatelstva. 2- Obchodní politika EU a rozvoj Uznání specifičnosti zemědělských výrobků při utváření hospodářské politiky EU, zejména proto, že zemědělské výrobky jsou: - určeny k obživě lidstva, - závislé na klimatických a místních podmínkách. Proto se musí obchodování s nimi řídit právem na potravinovou suverenitu. Aktivní účast EU na globální regulaci zemědělské výroby a obchodu se zemědělskými výrobky v rámci WTO, která projde rozsáhlou reformou a bude pod kontrolou OSN. Musí disponovat stabilizačními mechanismy toků základních zemědělských komodit (intervenční zásoby) a účinnou regulací mezinárodních finančních trhů. Požadujeme také kontrolní mechanismy umožňující předcházet nekontrolovaným spekulacím ohrožujícím potravinovou bezpečnost, které mimo jiné vedly k nedávným hladovým bouřím. Pokud jde o smlouvy o volném obchodu mezi vyspělými a rozvojovými zeměmi, jako jsou dohody o hospodářském partnerství, EU musí reformovat článek č. XXIV Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) tak, aby mohly vyspělé země poskytovat rozvojovým zemím jednostranné obchodní výhody. Respektování hlavních znaků dohod o hospodářském partnerství ze strany EU: jde v nich o konsolidování regionální integrace zemí a jejich cílem je udržitelný a spravedlivý rozvoj zemí AKT. Regionální integraci není možné omezit na integraci prostřednictvím obchodu, musí být založena na procesu hospodářského, sociálního, politického a institucionálního sbližování uskutečňovaného ve spolupráci se subjekty občanské společnosti a pod parlamentním dozorem. K otevření trhů zemí AKT by mělo dojít pouze v případě, že jednotlivé regionální celky, které jsou partnery EU, podle svých představitelů dosáhnou dostatečného stupně integrace a rozvoje a že dopadové studie států a zainteresovaných organizací občanské společnosti prokáží pozitivní vliv otevření trhu na rozvoj dané země. Součástí každé dohody navíc musejí být ustanovení o pravidelném hodnocení a revizích. Požadujeme také přezkoumání dočasných dohod o hospodářském partnerství, které ohrožují cíle regionální integrace. 5

6 V souvislosti se jmenováním nové Evropské komise koncem roku 2009 požadujeme, aby bylo vyjednávání dvoustranných dohod typu dohod o hospodářském partnerství svěřeno do pravomoci evropského komisaře pro rozvoj, protože takový je oficiálně jejich účel. Jeho mandát k jednání musí explicitně zmiňovat potravinovou suverenitu, rozvoj a regionální integraci jako oblasti, které mají přednost před otevíráním trhů. Obnovení a zlepšení postupů zaručujících právo na ochranu hranic mezi trhy, jak v rozvojových, tak ve vyspělých zemích, která ochrání regionální a místní produkci před levným dovozem způsobujícím sociální dumping. Transparentní ceny musejí spotřebiteli umožnit dát přednost té zemědělské produkci, která nejlépe odpovídá kritériím sociální, hospodářské a ekologické udržitelnosti výrobků. 3- Evropská politika spolupráce a rozvoj: Větší podporu ze strany EU a jejích členských států pro zavádění takových zemědělských politik, které podporují rozvoj drobného a udržitelného zemědělství, aby se posílila potravinová soběstačnost a suverenita rozvojových zemí: o prostřednictvím politik (obchodních, daňových, v oblasti výzkumu, rozvoje venkova) vrátit rodinné zemědělství do středu rámců pro spolupráci, podpořit tak místní produkci a zvýšit její ochranu. Zejména je třeba trvale zvýšit produktivitu rodinného zemědělství, a to vytvořením odpovídajících podmínek a služeb (poradenství, vzdělávání, vstupy, půjčky, pojištění, zemědělské infrastruktury atd.) a v intenzivnější spolupráci s oblastí vědy, o prioritním prosazováním zlepšení produkce potravinářských plodin, zvláště v Africe, kde byly dlouhodobě zanedbávány ve prospěch exportních plodin, z čehož těžily především podniky ve vyspělých zemích, o prosazováním rovnocenné účasti všech subjektů a spravedlivým rozdělováním přidané hodnoty v průběhu strukturace a organizace pěstování potravinářských plodin na místní, národní i subregionální úrovni, o zjednodušením prodeje a přístupu na místní, národní, regionální i světové trhy pro výrobky z drobného a udržitelného zemědělství, o nediskriminující podporou nestátních subjektů, zvláště pak při utváření zastupujících zemědělských organizací na místní, národní, subregionální a kontinentální úrovni, zvýšit relevanci jejich závazků a podíl jejich odpovědnosti při vytváření a implementaci zemědělských politik, o zvyšováním informovanosti spotřebitelů z rozvojových zemí o původu výrobků, které konzumují. Tato transparentnost by se měla týkat také cen, aby spotřebitel věděl, jaká část skutečně připadne výrobci. Spotřebiteli tak musí být umožněno podpořit tu místní výrobu, která probíhá za nejspravedlivějších podmínek. Proto žádáme navýšení oficiální rozvojové pomoci (ODA), kterou EU alokuje zemědělství. Pomoc zemědělství by měla dosáhnout 15 % 10 celkové evropské ODA do konce funkčního období Evropského parlamentu. Měla by být financována z dodatečných 10 V červnu 2008 navrhl belgický ministr pro spolupráci, aby tato část pomoci EU dosáhla 10 % do roku 2010 a 15 % do roku

7 zdrojů. Není možné zajistit více potravy za cenu horší zdravotní péče nebo horšího vzdělávání. Zainteresované strany, zejména pak zastupující zemědělské organizace, musejí zastávat roli iniciátorů a tvůrců strategických dokumentů příslušných zemí a bdít nad implementací a hodnocením financovaných projektů, zejména v rámci Evropského rozvojového fondu a dalších finančních nástrojů. V Lucemburku 6. října

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Dokument ze zasedání 11.2.2015 B8-0000/2015 PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8-000/2015 v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu

Více

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014

Více

Společná zemědělská politika

Společná zemědělská politika Společná zemědělská politika Důvody vzniku SZP 1. Zajištění potravinové soběstačnosti členů ES 2. Nutnost zvládnout migrační proud obyvatelstva z venkova do měst 3. Politické důvody zemědělci významnou

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ EVROPSKÁ UNIE, dále jen Unie, a BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÁ REPUBLIKA, ČESKÁ REPUBLIKA,

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Ing. Michal Minčev, MBA Ministerstvo průmyslu a obchodu Nová strategie pro jednotný trh V politických směrech pro

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ 1062 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 26 Vertragstext tschechisch (Normativer Teil) 1 von 61 RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 55/2008 ozavedení autonomních obchodních preferencí

Více

Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020

Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020 Prezentace: Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020 Roman Haken Evropský hospodářský a sociální výbor Konference Building Efficiency 7. června 2012, Praha www.beffa.eu

Více

Nová strategie obchodní a investiční politiky

Nová strategie obchodní a investiční politiky Úvod Na exportu EU v současné době závisí přes 30 milionů pracovních míst a předpokládá se, že v budoucích 10-15 letech bude 90% růstu generováno za hranicemi EU, proto je potřeba navázat vztahy se třetími

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2009/2157(INI) 17. 12. 2009. o zemědělství EU a změně klimatu (2009/2157(INI)) Zpravodaj: Stéphane Le Foll

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2009/2157(INI) 17. 12. 2009. o zemědělství EU a změně klimatu (2009/2157(INI)) Zpravodaj: Stéphane Le Foll EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 17. 12. 2009 2009/2157(INI) NÁVRH ZPRÁVY o zemědělství EU a změně klimatu (2009/2157(INI)) Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova Zpravodaj:

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

Evropský zemědělský fond Naše návrhy pro zemědělství se soustředí na klíčový požadavek udržitelné hospodaření ve všech oblastech.

Evropský zemědělský fond Naše návrhy pro zemědělství se soustředí na klíčový požadavek udržitelné hospodaření ve všech oblastech. Platforma pro zemědělství a venkov (ARC) Sdělení občanské společnosti orgánům Evropské unie o budoucnosti politiky v oblasti zemědělství a venkova Listopad 2010: Shrnutí Dne 16. listopadu 2010 předá rozsáhlé

Více

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy Petr Kolář Hodnoty a cíle Evropské unie Hodnoty EU Dnes čl. 6 SEU: Svoboda, Demokracie, Dodržování lidských práv a základních svobod, Právní stát Nově (převzato

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

Česká politika. Alena Marková

Česká politika. Alena Marková Česká politika Alena Marková Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR schválený vládou v lednu 2010 základní dokument v oblasti udržitelného rozvoje dlouhodobý rámec pro politické rozhodování v kontextu

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2009/2218(INI) 9. 2. 2010

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2009/2218(INI) 9. 2. 2010 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozvoj 9. 2. 2010 2009/2218(INI) NÁVRH ZPRÁVY k soudržnosti politik EU ve prospěch rozvoje a ke koncepci oficiální rozvojové pomoci plus (ODA +) (2009/2218(INI))

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 28.4.2015 2014/2234(INI) NÁVRH ZPRÁVY o ochraně finančních zájmů Evropské unie: směrem ke kontrolám společné zemědělské politiky na základě výsledků

Více

Potraviny v širších souvislostech

Potraviny v širších souvislostech Potraviny v širších souvislostech Ostrava, 6.11. 2012 Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org 1 Svět -7 miliard obyvatel ČR 10,3 mil. Dnešní kontext V roce 2009 trpěla hladem více než miliarda

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY AF/EEE/BG/RO/DC/cs 1 SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O VČASNÉ RATIFIKACI DOHODY O ÚČASTI BULHARSKÉ REPUBLIKY A RUMUNSKA V

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace 1) Co je v období 2014-2020 nového pro rozvoj venkova v

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 2.6.2015,

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 2.6.2015, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2015 C(2015) 3755 final PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 2.6.2015, kterým se pro operační program "Operační program Rybářství 2014-2020" schvaluje podpora z Evropského

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PRACOVNÍ DOKUMENT. o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PRACOVNÍ DOKUMENT. o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 27.4.2015 PRACOVNÍ DOKUMENT o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Zpravodaj:

Více

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Jana MALKRABOVÁ Sekce pro evropské záležitosti, Úřad vlády ČR 24. listopadu 2011 Obsah prezentace I. Obecně k rozpočtu EU II. III. IV. Harmonogram vyjednávání

Více

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 19. 6. 2012 2011/0177(APP) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zaměstnanost a sociální věci pro Rozpočtový výbor k návrhu nařízení Rady, kterým

Více

Zemědělská politika EU. Naše půda, naše potraviny, naše budoucnost

Zemědělská politika EU. Naše půda, naše potraviny, naše budoucnost Zemědělská politika EU Naše půda, naše potraviny, naše budoucnost CS Od svého vzniku před více než 50 lety se společná zemědělská politika (SZP) neustále vyvíjela, aby se přizpůsobila měnícím se hospodářským,

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020

Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020 Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020 Odbor environmentální a ekologického zemědělství Ing. Jan Gallas ředitel odboru Ministerstvo

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

Potravinová krize rok poté. Jak zajistit globální potravinovou bezpečnost?

Potravinová krize rok poté. Jak zajistit globální potravinovou bezpečnost? in cooperation with moderated by Heinrich-Böll-Stiftung a Glopolis-Pražský institut pro globální politiku si Vás dovolují pozvat na mezinárodní konferenci a diskuzi Potravinová krize rok poté. Jak zajistit

Více

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva Smlouvy v EU Evropská unie (tedy EU, dříve Evropská společenství, ES, původně Evropské hospodářské společenství, EHS) je definována smlouvami

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Hospodářský a měnový výbor 2009 11. 1. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 28 Návrh stanoviska Cristobal Montoro Romero Strategie spotřebitelské politiky EU 2007 2013 (2007/2189(INI)) (PE398.541v01-00)

Více

6. 3. 2013 B7-0079/177

6. 3. 2013 B7-0079/177 6. 3. 2013 B7-0079/177 Pozměňovací návrh 177 João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Kyriacos Triantaphyllides za skupinu GUE/NGL Mandát k interinstitucionálním

Více

Zemědělská politika a OZE. RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství

Zemědělská politika a OZE. RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství Zemědělská politika a OZE RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012-2020 Schválený vládou ČR dne 12. 9. 2012 APB analyzuje využití biomasy v ČR pro energetické

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001 DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 4. července 2001 o vypracování právních a obchodních rámcových podmínek pro účast soukromého sektoru na rozšiřování telematických dopravních a cestovních informačních služeb v

Více

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí MSP 70% celkového průmyslového znečištění v EU Vlivy na místní životní prostředí i komunity: v

Více

2007R0834 CS 10.10.2008 001.001 1

2007R0834 CS 10.10.2008 001.001 1 2007R0834 CS 10.10.2008 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 20.5.2014 Úřední věstník Evropské unie L 149/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení

Více

Výbor EP pro Zemědělství a rozvoj venkova. Moderní české zemědělství do roku 2020

Výbor EP pro Zemědělství a rozvoj venkova. Moderní české zemědělství do roku 2020 Výbor EP pro Zemědělství a rozvoj venkova Moderní české zemědělství do roku 2020 Evropský kontext SZP EU Rok 2008 Health Check pouze kosmetické změny Přetrvávají problémy: Přílišná regulace a složitost

Více

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete?

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete? Kde nás nyní naleznete? elektrická energie plyn nemocnice lokální a regionální vláda národní a evropská správa odpad voda sociální služby Rozvoj, priority a problémy Energie Dialog od roku 1995, s oficiálním

Více

Mezinárodní smlouva o rostlinných genetických zdrojích pro výživu a zemědělství

Mezinárodní smlouva o rostlinných genetických zdrojích pro výživu a zemědělství III. Mezinárodní smlouva o rostlinných genetických zdrojích pro výživu a zemědělství Preambule Smluvní strany, přesvědčeny o zvláštní povaze rostlinných genetických zdrojů pro výživu a zemědělství, jejich

Více

Váš názor na strategii Evropa 2020

Váš názor na strategii Evropa 2020 KONZULTACE S EVROPSKÝMI REGIONY A MĚSTY Váš názor na strategii Evropa 2020 (v návaznosti na konzultaci s evropskými regiony a městy ohledně nové strategie pro udržitelný růst, kterou VR provedl v roce

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení.

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení. Doporučené odpovědi naleznete níže v tomto dokumentu Je samozřejmě zcela na vás, abyste upravili odpovědi podle vašich zkušeností a názorů, ale uvědomte si prosím, že vaše odpovědi budou interpretovány

Více

Letmý pohled na Evropskou investiční banku

Letmý pohled na Evropskou investiční banku Letmý pohled na Evropskou investiční banku Jako banka EU poskytujeme finanční prostředky na životaschopné a udržitelné investiční projekty v Evropě i mimo Evropu a nabízíme odborné poradenství. Našimi

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 9. 6. 2010 2010/2072(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29 Thomas Händel (PE441.371v01-00) Financování a fungování Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Více

Mezinárodní rok půdy 2015 Světový den výživy. aktuální informace z FAO

Mezinárodní rok půdy 2015 Světový den výživy. aktuální informace z FAO Mezinárodní rok půdy 2015 Světový den výživy aktuální informace z FAO Fakta Půda je základem pro produkci potravin i krmiv, paliv a technických plodin Zdravá půda je základem pro produkci zdravých potravin

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.3.2012 COM(2012) 113 final 2012/0052 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má Evropská unie zaujmout v Radě ministrů AKT-ES k revizi podmínek investičního financování

Více

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise COVER PPT_Compressed Investování do budoucnosti Evropy Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise 1 5. zpráva o hospodářské, sociální a územní

Více

RESOL-V-012 106. plenární zasedání ve dnech 2. a 3. dubna 2014 USNESENÍ. Výboru regionů

RESOL-V-012 106. plenární zasedání ve dnech 2. a 3. dubna 2014 USNESENÍ. Výboru regionů RESOL-V-012 106. plenární zasedání ve dnech 2. a 3. dubna 2014 USNESENÍ Výboru regionů K LISTINĚ VÍCEÚROVŇOVÉ SPRÁVY V EVROPĚ Rue Belliard/Belliardstraat 101 1040 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tel.

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Rozpočet Evropské unie Je hlavním nástrojem pro financování politik Evropské unie a slouží k finančnímu zajištění fungování EU jako

Více

Aktuální situace v resortu a plnění programových priorit Miroslav Toman, ministr zemědělství

Aktuální situace v resortu a plnění programových priorit Miroslav Toman, ministr zemědělství Aktuální situace v resortu a plnění programových priorit Miroslav Toman, ministr zemědělství tisková konference 3. 10. 2013 Ministerstvo zemědělství Priority oznámené při nástupu do funkce odstranění povodňových

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 18. listopadu 2009 (OR. en) 15668/09 AGRI 497

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 18. listopadu 2009 (OR. en) 15668/09 AGRI 497 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 18. listopadu 2009 (OR. en) 15668/09 AGRI 497 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: ROZHODNUTÍ RADY o poskytování státní podpory orgány Polské republiky na nákup zemědělské půdy

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL

EUROPE DIRECT BRUNTÁL EUROPE DIRECT BRUNTÁL Evropský rok pro rozvoj 2015 náš svět naše důstojnost naše budoucnost Iniciativa Evropský rok Již od roku 1983 vyhlašuje Evropská unie iniciativu s názvem Evropský rok. Každý ročník

Více

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/0281(COD) 5. 6. 2012

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/0281(COD) 5. 6. 2012 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 5. 6. 2012 2011/0281(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společná organizace trhů

Více

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.1.2015 COM(2015) 11 final NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘIPOJENÝ K NÁVRHU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O EVROPSKÉM FONDU

Více

PROHLÁŠENÍ PŘIPOJENÁ K ZÁVĚREČNÉMU AKTU MEZIVLÁDNÍ KONFERENCE, KTERÁ PŘIJALA LISABONSKOU SMLOUVU

PROHLÁŠENÍ PŘIPOJENÁ K ZÁVĚREČNÉMU AKTU MEZIVLÁDNÍ KONFERENCE, KTERÁ PŘIJALA LISABONSKOU SMLOUVU 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/335 PROHLÁŠENÍ PŘIPOJENÁ K ZÁVĚREČNÉMU AKTU MEZIVLÁDNÍ KONFERENCE, KTERÁ PŘIJALA LISABONSKOU SMLOUVU podepsanou dne 13. prosince 2007 30.3.2010 Úřední věstník

Více

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA 21.10.2006 Úřední věstník Evropské unie L 291/11 II (Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA ROZHODNUTÍ RADY ze dne 6. října 2006 o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost (2006/702/ES)

Více

FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů

FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů Josef Beneš Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 1 Úspěchy/silné stránky Navyšování rozpočtu v posledních pěti letech na základě konsensu napříč

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 21/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ, AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA VIII NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

Evropská politika soudržnosti 2014 2020

Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Návrhy Evropské komise Politika soudržnosti Struktura prezentace 1. Proč Komise navrhuje změny pro roky 2014-2020? 2. Jaké jsou hlavní zmeny? 3. Jaké bude financování

Více

Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011)

Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011) Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011) Polsko v rámci svého předsednictví v Radě EU hodlá nastartovat ekonomický a politický růst Evropské unie pomocí těchto priorit:

Více

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Odbor odpadů, MŽP Jaromír MANHART 1. Národní konference Předcházení vzniku odpadů CEMC/ČZÚ, Praha, 2. 10. 2014 STRATEGIE A PROGRAMY

Více

nedostatku vody v kontextu ení Ing. Václav Dvořák, PhD. odbor ochrany vod

nedostatku vody v kontextu ení Ing. Václav Dvořák, PhD. odbor ochrany vod Možnosti zvládání sucha a nedostatku vody v kontextu adaptačních opatřen ení Ing. Václav Dvořák, PhD. odbor ochrany vod Sucho & Nedostatek vody Sucho -dočasné snížení dostupného množství je způsobené například

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zrušení rozhodnutí Rady 77/706/EHS, kterým se stanoví společný ukazatel Společenství ke snížení spotřeby

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

(Legislativní akty) ROZHODNUTÍ

(Legislativní akty) ROZHODNUTÍ 22.3.2013 Úřední věstník Evropské unie L 82/1 I (Legislativní akty) ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 258/2013/EU ze dne 13. března 2013, kterým se mění rozhodnutí č. 573/2007/ES, rozhodnutí

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 15.11.2007 SEK(2007) 1497 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o kodexu chování pro používání počítačových rezervačních

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Cross compliance Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Nové trendy v zemědělství stoupající spotřeba potravin se specifickými kvalitativními parametry např. ze systému

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozvoj 21. 4. 2010 2009/2217(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13 Charles Goerens (PE439.073v01-00) k nové strategii v Afghánistánu (2009/2217(INI)) AM\813767.doc PE441.045v01-00

Více

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016 Pražská deklarace My, delegace národních vlád členských států regionu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), dále jen region, jakož

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008)

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008) Rámcová dohoda Sociální a environmentální ohlašovací standard evropského kožedělného průmyslu Výbor pro odvětvový sociální dialog kožedělný/koželužský průmysl (schváleno ve výboru 17. června 2008) 1. Úvod

Více

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu Číslo: NPK 20 Číslo vydání: 2 Strana: 1 Název: Cena hejtmana za uplatňování konceptu společenské odpovědnosti Statut Celkem stran: 5 Platnost od: 2015 Počet příloh: 7 Rada kvality České republiky CENA

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. 7.12.2007 PE398.537v01-00

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. 7.12.2007 PE398.537v01-00 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 7.12.2007 PE398.537v01-00 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-15 Návrh stanoviska Werner Langen Udržitelné zemědělství a bioplyn: Potřeba přezkoumání

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST NÁSTROJE A PRINCIPY ZAJIŠTĚNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOSTI ORGANIZACE Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

VI. Smíšená Rada EU-Mexiko Praha, Česká republika, 14. května 2009 Společné komuniké

VI. Smíšená Rada EU-Mexiko Praha, Česká republika, 14. května 2009 Společné komuniké RADA EVROPSKÉ UNIE Praha 14. května 2009 8436/09 (Presse 79) VI. Smíšená Rada EU-Mexiko Praha, Česká republika, 14. května 2009 Společné komuniké 1. Šesté zasedání Smíšené rady Evropské unie a Mexika se

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 2008/0140(CNS) 19. 12. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34 Návrh stanoviska Amalia Sartori (PE415.287v01-00) Provádění

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 11.3.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 11.3.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.3.2014 C(2014) 1445 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 11.3.2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012,

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 2. února 2009 (03.02) (OR. en) 6006/09 ECOFIN 79 ENER 43 AGRIFIN 11 AGRISTR 3

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 2. února 2009 (03.02) (OR. en) 6006/09 ECOFIN 79 ENER 43 AGRIFIN 11 AGRISTR 3 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 2. února 2009 (03.02) (OR. en) 6006/09 ECOFIN 79 ENER 43 AGRIFIN 11 AGRISTR 3 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika

Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika 02.11.2010 Dunajská strategie Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika Další z projektů regionálního partnerství podporovaného Evropskou unií, tzv. Dunajská strategie, se

Více

AKADEMIE VEŘEJNÉHO INVESTOVÁNÍ

AKADEMIE VEŘEJNÉHO INVESTOVÁNÍ Poodhalte budoucnost českého zadávání, aneb co nás čeká a nemine AKADEMIE VEŘEJNÝCH INVESTIC AKADEMIE VEŘEJNÉHO INVESTOVÁNÍ Ing. Klára Dostálová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR STATISTIKA ČERVENEC

Více

SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU

SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU Anna Teličková Ředitelka odboru mnohostranné a společné obchodní politiky SVĚTOVÁ OBCHODNÍ ORGANIZACE (WTO) mnohostranný obchodní systém WTO je i základem SOP EU WTO významná

Více