Výzva ke sladění evropských politik za účelem boje proti hladu a prosazování drobného a udržitelného zemědělství v rozvojových zemích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzva ke sladění evropských politik za účelem boje proti hladu a prosazování drobného a udržitelného zemědělství v rozvojových zemích"

Transkript

1 Výzva ke sladění evropských politik za účelem boje proti hladu a prosazování drobného a udržitelného zemědělství v rozvojových zemích SHRNUTÍ V boji proti hladu a chudobě v rozvojových zemích hraje při usilování o spravedlivý a udržitelný rozvoj významnou úlohu podpora drobného a udržitelného zemědělství, které je šetrné k životnímu prostředí a respektuje právo zemědělců na důstojné živobytí i právo spotřebitelů na dostatečné množství zdravých a cenově dostupných potravin. Tato podpora je založena na potvrzení specifického postavení zemědělství a vyžaduje vytvoření zemědělské politiky a uplatňování zvláštního statutu v obchodních dohodách. Vyzýváme Evropskou unii (EU), aby: - sladila své politiky, zejména v oblasti zemědělství, mezinárodního obchodu a spolupráce, se svými závazky zaměřenými na rozvoj zemí globálního Jihu, snižování chudoby a celosvětový boj proti hladu. - z potravinové suverenity učinila politický úkol přednostního významu, jenž musí být zohledněn v jednotlivých evropských i mezinárodních politikách, a přiznala toto právo na potravinovou suverenitu vyspělým i rozvojovým zemím, zejména v rámci obchodních dohod, které uzavírá. Je nezbytné přijmout konkrétní opatření v oblasti Společné zemědělské politiky (SZP), zahraničněobchodní politiky a politiky rozvojové spolupráce. ÚVOD Ochrana drobného a udržitelného zemědělství představuje otázku zásadního významu pro budoucnost šesti miliard lidí na naší planetě. Tento zemědělský koncept umožňuje důstojné živobytí maximálnímu počtu zemědělců žijících ve všech různých oblastech, kteří na přiměřeně velkých hospodářstvích vyrábějí zdravé a kvalitní potraviny způsobem, který do budoucna neohrožuje přírodní zdroje. Tento způsob zemědělství musí společně s úsilím občanů přispívat k oživení venkovských oblastí, kde bude způsob života příznivý pro všechny, a respektovat přitom právo spotřebitelů na dostatečné množství zdravých a cenově dostupných potravin. Tento koncept je o to nezbytnější, že v roce 2050 by mělo na naší planetě žít devět miliard lidí. Na rodinných hospodářstvích, která jsou ve většině případů příkladem drobného a udržitelného zemědělství, žije 2,8 miliard osob, tj. 45 % celosvětové populace 1. Tato hospodářství přinášejí celou řadu výhod, např. 2 : 1 CIRAD (Středisko pro mezinárodní spolupráci v oblasti agronomického výzkumu pro rozvoj): L agriculture familiale, un monde à construire» (Rodinné farmy oblast, kterou musíme vybudovat). Podle Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) představují 80 % z 854 milionů obětí hladu zemědělci a jejich rodiny. 1

2 optimalizují využití pracovní síly rodinných příslušníků a pomáhají zpomalit vylidňování venkova a divoké rozrůstání městských center, často dosahují velmi vysoké produktivity na hektar půdy, soustředí se na produkci zemědělských a potravinářských výrobků, čímž účinněji přispívají k boji proti hladu a chudobě, protože dochází ke spravedlivějšímu dělení dosaženého zisku, často se soustředí na rozmanité činnosti (polykulturu a chov), a jsou tak zpravidla šetrnější k životnímu prostředí než velká monokulturní hospodářství. Tlaky směřující k čím dál tím větší liberalizaci globální ekonomiky však tento způsob zemědělství ohrožují. V důsledku narůstající deregulace a nedostatečných investic do tohoto odvětví ve vyspělých i rozvojových zemích zaniká čím dál tím více drobných zemědělských usedlostí (podle hnutí Via Campesina až ročně). Miliony zemědělců jsou tak nuceny stěhovat se do měst a států, které nejsou schopny zajistit důstojné zaměstnání pro všechny. Zemědělské trhy navíc nejsou celosvětově regulovány, a jsou tak více ohroženy spekulacemi. Tento stav není uspokojivý ani pro zemědělce, ani pro spotřebitele. Za současnou krizi může z velké části liberalizace. Prudký nárůst cen některých výrobků (obilovin, mléčných výrobků atd.), který byl podpořen spekulativními nákupy těchto komodit, má větší dopad na rozvojové země, které se v minulých desetiletích svého tradičního zemědělství vzdaly a při zajišťování potravin pro své obyvatele jsou tedy velmi silně závislé na dovozu. V několika velkoměstech Kamerunu, Senegalu nebo Haiti už došlo k hladovým bouřím. Naopak země, které svá zemědělská odvětví podporovaly a produkují pro obyvatelstvo nezbytné základní potraviny, jsou krizí zpravidla postiženy méně. Z tohoto důvodu si Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) vzhledem k vážnosti situace stanovila jako prioritu v postižených zemích rychle povzbudit potravinářskou výrobu 3. Toto stanovisko se shoduje s postojem, který již řadu let prosazují organizace zastupující drobné zemědělce, zejména v Africe. Aby mohly rozvojové země uvedeného cíle dosáhnout, musely by být schopny stejně jako EU posílit svou regionální integraci, chránit své zemědělství, vytvořit zemědělské politiky směřující k potravinové nezávislosti a uplatňovat zásadu upřednostňování regionálních výrobků. Tyto politiky by musely věnovat zvláštní pozornost drobným farmářům a jejich rodinám, které jsou ze všech nejvíce ohroženy hladem a chudobou. Při řešení nedostatku potravin na počátku 60. let dvacátého století se evropské státy dohodly na vytvoření Společné zemědělské politiky (SZP) založené na podpoře evropské produkce a ochraně vůči dovozu z třetích zemí. Díky této politice se Evropa v 70. letech stala soběstačnou. Zatímco EU ověřuje zdravotní stav SZP a začíná stanovovat své politické priority na období po roce 2013, Francie, která v druhém pololetí roku 2008 předsedá EU, se opět vyjádřila, že hlavním 2 Coordination Sud: Défendre les agricultures familiales: lesquelles, pourquoi? (Jaká rodinná hospodářství chránit a proč?), Paříž, prosinec 2007 (http://www.coordinationsud.org/spip.php?article5849). Mezi citovanými příklady je uveden případ Brazílie. 3 Tisková konference s Jacquesem Dioufem, generálním ředitelem Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO), Řím,

3 cílem SZP je zajistit potravinovou nezávislost a bezpečnost EU 4. Snaha o silnější upřednostňování výrobků ze zemí Společenství je podle Francie navíc nevyhnutelným cílem 5. EU by měla třetím zemím přiznat práva, která udělila sama sobě 6. Tento stav dokonale ilustrují dohody o hospodářském partnerství uzavřené mezi EU a skupinou afrických, karibských a tichomořských států (AKT). Jejich cílem je, aby státy skupiny AKT podstatnou část svých trhů otevřely dovozu evropských výrobků, čímž bude jejich zemědělská výroba a vznikající potravinářský průmysl vystaven konkurenci potravin dovážených z Evropy, které jsou často levnější. Situace je o to vážnější, že EU dosud s definitivní platností nepřestala dotovat svůj vývoz v rámci SZP. V neposlední řadě došlo k propadu výše státních dotací na rozvoj EU vyčleněných na zemědělství a v roce 2005 tyto dotace stěží přesáhly 3 % 7. Přestože rozvoj zemědělského sektoru zaujímá v debatách Evropské komise přední místo, část rozpočtu 10. Evropského rozvojového fondu (EDF) věnovaná zemědělství stále nepřesáhla 7 %. Rozhodnutí vyčlenit jednu miliardu eur na zmírnění dopadů nárůstu cen v nejhůře postižených zemích se ubírá správným směrem. Je však třeba, aby tyto prostředky byly přednostně určeny na rozvoj drobného a udržitelného zemědělství a aby podmínky jejich udílení byly stanoveny v úzké spolupráci s organizacemi zatupujícími zemědělce. Obecně je třeba, aby EU dodržela své sliby ohledně pomoci a aby v nadcházejících letech ve svém úsilí pokračovala a svou podporu rozšířila. EU by měla usilovat o větší soudržnost svých politik a o jejich provázanost s politikami všech 27 členských států. Evropský parlament, jenž hraje v procesu rozhodování v EU čím dál tím důležitější úlohu, disponuje prostředky k lepšímu provázání jednotlivých politik. Z tohoto důvodu vyzýváme evropské politické skupiny i strany na různých úrovních, aby s příslušnými subjekty zahájily dialog o těchto otázkách, stanovily si pro volby v roce 2009 jasné závazky a tyto závazky splnily. NAŠE NÁVRHY: Vyzýváme EU, aby obecně sladila své politiky, zejména pak politiky v oblasti zemědělství, mezinárodního obchodu a spolupráce, se svými závazky týkajícími se rozvoje zemí globálního Jihu, aby bylo možné spravedlivě a udržitelně uspokojovat základní potřeby všech lidí. K těmto závazkům patří: mezinárodní listiny o lidských právech, zejména Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech z roku Připomínáme, že podle mezinárodního práva jsou listiny o lidských právech nadřazeny veškerým jiným právním normám. Rozvojové cíle tisíciletí, jejichž první bod si klade za cíl snížit do roku 2015 na polovinu podíl lidí trpících hladem. 4 Fungování SZP V Evropě není tématem tohoto dokumentu. Rádi bychom však poukázali na řadu existujících problémů, např. znepokojující snižování počtu hospodářství, nespravedlivé rozdělování dotací apod. 5 Francouzské ministerstvo zemědělství a rybolovu: Vers une nouvelle PAC: ouvrons le débat (Cesta k nové SZP zahajme debatu), Paříž, EU zdůvodňuje dohody o hospodářském partnerství omezeními, která klade Světová obchodní organizace (WTO). Kdo jiný však rozhoduje o pravidlech WTO než její členové, mezi nimiž hraje EU rozhodující úlohu? 7 Výbor pro rozvojovou pomoc (DAC) organizace OECD, Recenzovaná zpráva DAC 2007, str

4 Soudržnost různých politik EU zabývajících se podporou rozvoje představuje zákonnou povinnost evropských institucí 8. V rámci plnění Rozvojových cílů tisíciletí v roce 2005 Rada, Komise, Parlament a členské státy EU společně přijaly Evropský konsensus o rozvoji. Tento konsensus stanoví, že EU bude vypracovávat zprávy o soudržnosti svých rozvojových politik, a upřesňuje jejich politický rámec. Jde o první krok. Jak však naznačuje zpráva z roku 2007, tato práce spočívá pouze v příspěvcích útvarů Komise a členských států zaslaných na základě poskytnutého dotazníku. Vyzýváme Evropský parlament, aby využil všechny prostředky, které má k dispozici, a zaručil soudržnost evropských politik v oblasti rozvoje s ohledem na jejich dopad na místní populace. Evropský parlament mimo jiné každý rok zveřejní hodnotící zprávu o soudržnosti evropských politik v oblasti rozvoje a uvede příslušná doporučení. Tato zpráva bude hodnotit iniciativy Evropského parlamentu v této oblasti a navrhovat zlepšení. Bude vypracována ve spolupráci se zainteresovanými stranami (poslanci rozvojových zemí, organizacemi občanské společnosti, zemědělskými organizacemi z vyspělých i rozvojových zemí a odborníky). Dále vyzýváme Evropskou unii a národní vlády, aby z potravinové suverenity učinily politický úkol přednostního významu jak ve vyspělých zemích, tak i ve vztahu k zemím rozvojovým. Potravinová suverenita se musí stát součástí jednotlivých evropských a mezinárodních politik (SZP, zahraničněobchodní politiky, politiky rozvojové spolupráce atd.). Potravinová suverenita představuje právo států a společenství států na vytvoření takové zemědělské a potravinové politiky, která odpovídá očekávání jejich obyvatel, aniž by poškozovala třetí země. Jedním ze znaků takové politiky je možnost upřednostnit výrobky určené pro místní spotřebu a prodávané za přijatelnou cenu, což však nevylučuje možnost účastnit se mezinárodního obchodu. Potravinová suverenita je nezbytný nástroj k podpoře udržitelného drobného zemědělství. V každé z následujících politik požadujeme: 1- Společná zemědělská politika EU a rozvoj Vypracování a implementaci obnovené SZP založené na zásadě potravinové suverenity, umožňující fungování drobného udržitelného zemědělství za spravedlivých podmínek pro všechny členské země 9 EU i ve vztahu ke třetím zemím. Tato politika musí konkrétně obsahovat mechanismy řízení nabídky a regulace trhu zabraňující nadprodukci, která snižuje ceny a/nebo destabilizuje trhy. Dále musí umožňovat, aby se výrobky, které jsou zdrojem příjmu zemědělců, prodávaly za takovou cenu, která zohlední výrobní náklady a vynaloženou práci a bude zároveň přijatelná pro spotřebitele. Vzhledem k tomu, že v tržních podmínkách nejsou pokryty náklady na záruky zaměstnanosti ve venkovských oblastech, dodržování přísných ekologických a hygienických norem, správné nakládání s přírodními zdroji, územní plánování venkova a na zajištění kvalitních životních podmínek hospodářských zvířat, je nutné zachovat stávající přímou podporu zemědělství. 8 Články Smlouvy o založení EU. 9 Právě kvůli riziku vzniku dvourychlostní Evropy musí pro nové členské země platit stejné podmínky jako pro bývalou evropskou patnáctku. 4

5 Definitivní přijetí závazku ohledně zrušení vývozních dotací do roku 2013 tak, jak to EU navrhla v roce 2005 na ministerské konferenci WTO v Hongkongu. Zavedení politiky výroby rostlinných bílkovin ke krmným účelům v Evropě, která povede k soběstačnosti EU a vytvoření nástrojů umožňujících zakázat dovoz rostlinných bílkovin, jenž má ničivý dopad na společnost a životní prostředí v řadě rozvojových zemí. Zajištění práva jak evropských zemí, tak zemí globálního Jihu na zemědělskou výrobu bez geneticky modifikovaných plodin. Přehodnocení cíle dosáhnout desetiprocentního podílu biopaliv v dopravě do roku 2020 s ohledem na to, že EU bude muset dovážet značnou část své spotřeby z rozvojových zemí. Výroba biopaliv v žádném případě nesmí probíhat na úkor potravinové soběstačnosti, musí být udržitelná, šetrná k životnímu prostředí a musí respektovat práva místního obyvatelstva. 2- Obchodní politika EU a rozvoj Uznání specifičnosti zemědělských výrobků při utváření hospodářské politiky EU, zejména proto, že zemědělské výrobky jsou: - určeny k obživě lidstva, - závislé na klimatických a místních podmínkách. Proto se musí obchodování s nimi řídit právem na potravinovou suverenitu. Aktivní účast EU na globální regulaci zemědělské výroby a obchodu se zemědělskými výrobky v rámci WTO, která projde rozsáhlou reformou a bude pod kontrolou OSN. Musí disponovat stabilizačními mechanismy toků základních zemědělských komodit (intervenční zásoby) a účinnou regulací mezinárodních finančních trhů. Požadujeme také kontrolní mechanismy umožňující předcházet nekontrolovaným spekulacím ohrožujícím potravinovou bezpečnost, které mimo jiné vedly k nedávným hladovým bouřím. Pokud jde o smlouvy o volném obchodu mezi vyspělými a rozvojovými zeměmi, jako jsou dohody o hospodářském partnerství, EU musí reformovat článek č. XXIV Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) tak, aby mohly vyspělé země poskytovat rozvojovým zemím jednostranné obchodní výhody. Respektování hlavních znaků dohod o hospodářském partnerství ze strany EU: jde v nich o konsolidování regionální integrace zemí a jejich cílem je udržitelný a spravedlivý rozvoj zemí AKT. Regionální integraci není možné omezit na integraci prostřednictvím obchodu, musí být založena na procesu hospodářského, sociálního, politického a institucionálního sbližování uskutečňovaného ve spolupráci se subjekty občanské společnosti a pod parlamentním dozorem. K otevření trhů zemí AKT by mělo dojít pouze v případě, že jednotlivé regionální celky, které jsou partnery EU, podle svých představitelů dosáhnou dostatečného stupně integrace a rozvoje a že dopadové studie států a zainteresovaných organizací občanské společnosti prokáží pozitivní vliv otevření trhu na rozvoj dané země. Součástí každé dohody navíc musejí být ustanovení o pravidelném hodnocení a revizích. Požadujeme také přezkoumání dočasných dohod o hospodářském partnerství, které ohrožují cíle regionální integrace. 5

6 V souvislosti se jmenováním nové Evropské komise koncem roku 2009 požadujeme, aby bylo vyjednávání dvoustranných dohod typu dohod o hospodářském partnerství svěřeno do pravomoci evropského komisaře pro rozvoj, protože takový je oficiálně jejich účel. Jeho mandát k jednání musí explicitně zmiňovat potravinovou suverenitu, rozvoj a regionální integraci jako oblasti, které mají přednost před otevíráním trhů. Obnovení a zlepšení postupů zaručujících právo na ochranu hranic mezi trhy, jak v rozvojových, tak ve vyspělých zemích, která ochrání regionální a místní produkci před levným dovozem způsobujícím sociální dumping. Transparentní ceny musejí spotřebiteli umožnit dát přednost té zemědělské produkci, která nejlépe odpovídá kritériím sociální, hospodářské a ekologické udržitelnosti výrobků. 3- Evropská politika spolupráce a rozvoj: Větší podporu ze strany EU a jejích členských států pro zavádění takových zemědělských politik, které podporují rozvoj drobného a udržitelného zemědělství, aby se posílila potravinová soběstačnost a suverenita rozvojových zemí: o prostřednictvím politik (obchodních, daňových, v oblasti výzkumu, rozvoje venkova) vrátit rodinné zemědělství do středu rámců pro spolupráci, podpořit tak místní produkci a zvýšit její ochranu. Zejména je třeba trvale zvýšit produktivitu rodinného zemědělství, a to vytvořením odpovídajících podmínek a služeb (poradenství, vzdělávání, vstupy, půjčky, pojištění, zemědělské infrastruktury atd.) a v intenzivnější spolupráci s oblastí vědy, o prioritním prosazováním zlepšení produkce potravinářských plodin, zvláště v Africe, kde byly dlouhodobě zanedbávány ve prospěch exportních plodin, z čehož těžily především podniky ve vyspělých zemích, o prosazováním rovnocenné účasti všech subjektů a spravedlivým rozdělováním přidané hodnoty v průběhu strukturace a organizace pěstování potravinářských plodin na místní, národní i subregionální úrovni, o zjednodušením prodeje a přístupu na místní, národní, regionální i světové trhy pro výrobky z drobného a udržitelného zemědělství, o nediskriminující podporou nestátních subjektů, zvláště pak při utváření zastupujících zemědělských organizací na místní, národní, subregionální a kontinentální úrovni, zvýšit relevanci jejich závazků a podíl jejich odpovědnosti při vytváření a implementaci zemědělských politik, o zvyšováním informovanosti spotřebitelů z rozvojových zemí o původu výrobků, které konzumují. Tato transparentnost by se měla týkat také cen, aby spotřebitel věděl, jaká část skutečně připadne výrobci. Spotřebiteli tak musí být umožněno podpořit tu místní výrobu, která probíhá za nejspravedlivějších podmínek. Proto žádáme navýšení oficiální rozvojové pomoci (ODA), kterou EU alokuje zemědělství. Pomoc zemědělství by měla dosáhnout 15 % 10 celkové evropské ODA do konce funkčního období Evropského parlamentu. Měla by být financována z dodatečných 10 V červnu 2008 navrhl belgický ministr pro spolupráci, aby tato část pomoci EU dosáhla 10 % do roku 2010 a 15 % do roku

7 zdrojů. Není možné zajistit více potravy za cenu horší zdravotní péče nebo horšího vzdělávání. Zainteresované strany, zejména pak zastupující zemědělské organizace, musejí zastávat roli iniciátorů a tvůrců strategických dokumentů příslušných zemí a bdít nad implementací a hodnocením financovaných projektů, zejména v rámci Evropského rozvojového fondu a dalších finančních nástrojů. V Lucemburku 6. října

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/1. Pozměňovací návrh. Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas za skupinu S&D

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/1. Pozměňovací návrh. Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas za skupinu S&D 27.4.2015 B8-0360/1 1 Bod odůvodnění C a (nový) Ca. vzhledem k tomu, že téma milánského Expa 2015, které je zaměřeno především na potraviny, zahrnuje rovněž rybolov, jenž stejně jako zemědělství s problematikou

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

9251/08 dhr/zc/mji 1 DG E II

9251/08 dhr/zc/mji 1 DG E II RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. května 2008 (20.05) (OR. en) 9251/08 PROBA 18 DEVGEN 65 AGRI 126 WTO 87 COAFR 141 RELEX 298 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Pracovní skupina pro komodity Datum: 14. května

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Dokument ze zasedání 11.2.2015 B8-0000/2015 PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8-000/2015 v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/37. Pozměňovací návrh

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/37. Pozměňovací návrh 27.4.2015 B8-0360/37 37 Expo 2015 v Miláně: Potrava pro planetu, energie pro život Bod odůvodnění A A. vzhledem k tomu, že tématem výstavy Expo 2015 v Miláně je Potrava pro planetu, energie pro život a

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-16

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-16 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozvoj 15. 11. 2010 2010/2110(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-16 Patrizia Toia (PE450.764v01-00) Zemědělství v EU a mezinárodní obchod (2010/2110(INI)) AM\838713.doc PE452.695v01-00

Více

Společná zemědělská politika

Společná zemědělská politika Společná zemědělská politika Důvody vzniku SZP 1. Zajištění potravinové soběstačnosti členů ES 2. Nutnost zvládnout migrační proud obyvatelstva z venkova do měst 3. Politické důvody zemědělci významnou

Více

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA Smlouva o fungování Evropské

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ EVROPSKÁ UNIE, dále jen Unie, a BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÁ REPUBLIKA, ČESKÁ REPUBLIKA,

Více

Program rozvoje venkova. Ing. Josef Tabery ředitel odboru Řídicí orgán PRV, MZe

Program rozvoje venkova. Ing. Josef Tabery ředitel odboru Řídicí orgán PRV, MZe Program rozvoje venkova Ing. Josef Tabery ředitel odboru Řídicí orgán PRV, MZe Obsah prezentace 1) Vyhodnocení PRV 2007-2013 2) PRV 2014-2020 3) CLLD pro zemědělce 4) Změny po roce 2017 a budoucnost SZP

Více

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Ing. Michal Minčev, MBA Ministerstvo průmyslu a obchodu Nová strategie pro jednotný trh V politických směrech pro

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ 1062 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 26 Vertragstext tschechisch (Normativer Teil) 1 von 61 RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 55/2008 ozavedení autonomních obchodních preferencí

Více

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v odvětví bobulovin, třešní a višní určených ke zpracování

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v odvětví bobulovin, třešní a višní určených ke zpracování P6_TA(2006)0420 Odvětví bobulovin, třešní a višní určených ke zpracování Usnesení Evropského parlamentu o situaci v odvětví bobulovin, třešní a višní určených ke zpracování Evropský parlament, - s ohledem

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

Situace v komoditě mléko 5/2016

Situace v komoditě mléko 5/2016 Situace v komoditě mléko 5/2016 Výkupní cena neustále klesá. Každé čtvrtletí cena klesne o 50 haléřů. Chovatelé mléčného skotu v ČR už následkem embarga a ukončení režimu mléčných kvót přišli o 9 miliard

Více

Nová strategie obchodní a investiční politiky

Nová strategie obchodní a investiční politiky Úvod Na exportu EU v současné době závisí přes 30 milionů pracovních míst a předpokládá se, že v budoucích 10-15 letech bude 90% růstu generováno za hranicemi EU, proto je potřeba navázat vztahy se třetími

Více

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) 15831/14 PROCIV 100 COHAFA 120 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2009/2157(INI) 17. 12. 2009. o zemědělství EU a změně klimatu (2009/2157(INI)) Zpravodaj: Stéphane Le Foll

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2009/2157(INI) 17. 12. 2009. o zemědělství EU a změně klimatu (2009/2157(INI)) Zpravodaj: Stéphane Le Foll EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 17. 12. 2009 2009/2157(INI) NÁVRH ZPRÁVY o zemědělství EU a změně klimatu (2009/2157(INI)) Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova Zpravodaj:

Více

Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020

Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020 Prezentace: Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020 Roman Haken Evropský hospodářský a sociální výbor Konference Building Efficiency 7. června 2012, Praha www.beffa.eu

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

Udržitelné rozvojové cíle a EU

Udržitelné rozvojové cíle a EU Evropský hospodářský a sociální výbor Udržitelné rozvojové cíle a EU Kulatý stůl o infrastruktuře a industrializaci v rámci Evropského roku rozvoje 2015 dne 16. 3. 2015, Praha Ivan Voleš Udržitelné cíle

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

Společná obchodní politika Doplnila vytvoření celní unie na konci 60. let Na začátku 70. let se začala realizovat (Komise zastupuje ES/EU navenek) SOP

Společná obchodní politika Doplnila vytvoření celní unie na konci 60. let Na začátku 70. let se začala realizovat (Komise zastupuje ES/EU navenek) SOP Společná obchodní politika EU Michal Částek Společná obchodní politika Doplnila vytvoření celní unie na konci 60. let Na začátku 70. let se začala realizovat (Komise zastupuje ES/EU navenek) SOP jednotná

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.5.2012 COM(2012) 211 final 2012/0106 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který se má zaujmout jménem Evropské unie ve Výboru pro potravinovou pomoc, pokud jde o prodloužení

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI

POLITIKA SOUDRŽNOSTI JEDNOTNÝ UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2015/0093(COD)

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2015/0093(COD) Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 25.6.2015 2015/0093(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění

Více

Evropský zemědělský fond Naše návrhy pro zemědělství se soustředí na klíčový požadavek udržitelné hospodaření ve všech oblastech.

Evropský zemědělský fond Naše návrhy pro zemědělství se soustředí na klíčový požadavek udržitelné hospodaření ve všech oblastech. Platforma pro zemědělství a venkov (ARC) Sdělení občanské společnosti orgánům Evropské unie o budoucnosti politiky v oblasti zemědělství a venkova Listopad 2010: Shrnutí Dne 16. listopadu 2010 předá rozsáhlé

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje,

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, Příprava na kohezní politiku EU 2014+ - nadnárodní, národní a krajská úroveň Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, 26. 4. 2012, Přerov Hlavní milníky Strategie Evropa 2020 3/2010 5. kohezní zpráva

Více

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU.

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. Hrabánková M. Jihočeská Univerzita Strukturální fondy v ČR Celkový rozpočet 2004-2006 - 1,45 mld. EUR Fondy: ERDF, ESF, EAGGF, FIFG 5

Více

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC Dosud bylo realizováno celkem pět víceletých finančních rámců: Delorsův balíček I (1988 1992), Delorsův balíček II (1993 1999), Agenda 2000 (2000 2006), víceletý finanční rámec

Více

Soukromý sektor v rozvojovém rámci po roce 2015

Soukromý sektor v rozvojovém rámci po roce 2015 Soukromý sektor v rozvojovém rámci po roce 2015 Ivan Voleš, poradce prezidenta HK ČR pro mezinárodní vztahy a člen Evropského hospodářského a sociálního výboru Praha, 23. dubna 2014 Zapojení soukromého

Více

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy Petr Kolář Hodnoty a cíle Evropské unie Hodnoty EU Dnes čl. 6 SEU: Svoboda, Demokracie, Dodržování lidských práv a základních svobod, Právní stát Nově (převzato

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 28.4.2015 2014/2234(INI) NÁVRH ZPRÁVY o ochraně finančních zájmů Evropské unie: směrem ke kontrolám společné zemědělské politiky na základě výsledků

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Hospodářský a měnový výbor 2009 11. 1. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 28 Návrh stanoviska Cristobal Montoro Romero Strategie spotřebitelské politiky EU 2007 2013 (2007/2189(INI)) (PE398.541v01-00)

Více

1. Posílená úloha Stálého výboru pro zemědělský výzkum

1. Posílená úloha Stálého výboru pro zemědělský výzkum Rada Evropské unie Brusel 2. prosince 2015 (OR. en) 14927/15 AGRI 635 RECH 300 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Předsednictví Delegace Prognózování Stálého výboru pro zemědělský výzkum na téma Udržitelné

Více

Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020

Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020 Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020 Odbor environmentální a ekologického zemědělství Ing. Jan Gallas ředitel odboru Ministerstvo

Více

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/2001(BUD) Výboru pro regionální rozvoj. pro Rozpočtový výbor

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/2001(BUD) Výboru pro regionální rozvoj. pro Rozpočtový výbor EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 28. 6. 2010 2010/2001(BUD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Rozpočtový výbor k postoji Parlamentu k návrhu rozpočtu na rok 2011

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY. o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé produkty rybolovu pro období 2016 až 2018

Návrh NAŘÍZENÍ RADY. o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé produkty rybolovu pro období 2016 až 2018 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2015 COM(2015) 344 final 2015/0151 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé produkty rybolovu pro období 2016 až

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.10.2013 COM(2013) 720 final 2013/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má Evropská unie zaujmout v rámci Konference ministrů Světové obchodní organizace k přistoupení

Více

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY AF/EEE/BG/RO/DC/cs 1 SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O VČASNÉ RATIFIKACI DOHODY O ÚČASTI BULHARSKÉ REPUBLIKY A RUMUNSKA V

Více

1. Komise přijala dne 8. dubna 2014 sdělení o rámci pro činnost z Hjógo na období po roce 2015: Řízením rizik k dosažení odolnosti 1

1. Komise přijala dne 8. dubna 2014 sdělení o rámci pro činnost z Hjógo na období po roce 2015: Řízením rizik k dosažení odolnosti 1 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 16. května 2014 (19.05) (OR. en) 9884/14 PROCIV 44 COHAFA 52 DEVGEN 127 ENV 452 ONU 59 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce: Výbor stálých zástupců /

Více

Bratislavské prohlášení

Bratislavské prohlášení Bratislava, 16. září 2016 Bratislavské prohlášení Sešli jsme se dnes v Bratislavě v čase kritickém pro náš evropský projekt. Bratislavský summit 27 členských států byl věnován společnému stanovení diagnózy

Více

Potraviny v širších souvislostech

Potraviny v širších souvislostech Potraviny v širších souvislostech Ostrava, 6.11. 2012 Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org 1 Svět -7 miliard obyvatel ČR 10,3 mil. Dnešní kontext V roce 2009 trpěla hladem více než miliarda

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2009/2218(INI) 9. 2. 2010

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2009/2218(INI) 9. 2. 2010 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozvoj 9. 2. 2010 2009/2218(INI) NÁVRH ZPRÁVY k soudržnosti politik EU ve prospěch rozvoje a ke koncepci oficiální rozvojové pomoci plus (ODA +) (2009/2218(INI))

Více

Česká politika. Alena Marková

Česká politika. Alena Marková Česká politika Alena Marková Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR schválený vládou v lednu 2010 základní dokument v oblasti udržitelného rozvoje dlouhodobý rámec pro politické rozhodování v kontextu

Více

Kontrola stavu reformy Společné. Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Evropská komise

Kontrola stavu reformy Společné. Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Evropská komise Kontrola stavu reformy Společné zemědělsk lské politiky: Legislativní návrhy Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Evropská komise Vyhodnocení a úprava dnešní SZP (1/3) Současná situace

Více

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE Návrh Ministerstva životního prostředí ČR ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, změna klimatu se stává každodenní realitou. Koncentrace skleníkových plynů v zemské atmosféře

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.9.2014 COM(2014) 578 final ANNEX 7 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o hospodářském partnerství mezi státy západní Afriky, ECOWAS a WAEMU na jedné straně

Více

ASOCIAČNÍ DOHODA MEZI EU A STŘEDNÍ AMERIKOU A JEJÍ VÝHODY. Matyáš Pelant vedoucí oddělení Amerik

ASOCIAČNÍ DOHODA MEZI EU A STŘEDNÍ AMERIKOU A JEJÍ VÝHODY. Matyáš Pelant vedoucí oddělení Amerik ASOCIAČNÍ DOHODA MEZI EU A STŘEDNÍ AMERIKOU A JEJÍ VÝHODY Asociační dohoda mezi EU a Střední Amerikou Podepsána 29. června 2012 v Hondurasu 3 pilíře: Obchod (snížení cel, odstranění netarifních překážek,

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PRACOVNÍ DOKUMENT. o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PRACOVNÍ DOKUMENT. o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 27.4.2015 PRACOVNÍ DOKUMENT o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Zpravodaj:

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 2.6.2015,

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 2.6.2015, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2015 C(2015) 3755 final PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 2.6.2015, kterým se pro operační program "Operační program Rybářství 2014-2020" schvaluje podpora z Evropského

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS A7-0133/2. Pozměňovací návrh. Willy Meyer, Ilda Figueiredo za skupinu GUE/NGL

CS Jednotná v rozmanitosti CS A7-0133/2. Pozměňovací návrh. Willy Meyer, Ilda Figueiredo za skupinu GUE/NGL 12. 5. 2010 A7-0133/2 2 Bod 1 a (nový) 1a. připomíná, že hospodářské, politické, sociální, kulturní nebo jakékoliv jiné vztahy mezi EU a středomořskými zeměmi musí být založeny na rovném zacházení, doplňkovosti,

Více

Návrhy Komise pro období v oblasti rozvoje venkova

Návrhy Komise pro období v oblasti rozvoje venkova Návrhy Komise pro období 2014 2020 v oblasti rozvoje venkova Lukáš Víšek, DG AGRI 3/9/2012, České Budějovice http://ec.europa.eu/agriculture/50-years-of-cap Jak venkovská je Evropská Unie? Venkovské oblasti

Více

Rada Evropské unie Brusel 23. února 2015 (OR. en) Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 23. února 2015 (OR. en) Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 23. února 2015 (OR. en) 6473/15 AGRI 74 AGRIORG 8 DELACT 18 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 20. února 2015 Příjemce: Č. dok. Komise: C(2015) 861 final Předmět: Jordi

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

Rada Evropské unie Brusel 16. září 2014 (OR. en) Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 16. září 2014 (OR. en) Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 16. září 2014 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2014/0265 (NLE) 13217/14 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 16. září 2014 Příjemce: ACP 145 WTO 244 COAFR 248 RELEX 743 Jordi AYET

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.4.2014 COM(2014) 223 final 2014/0125 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má Evropská unie zaujmout v rámci Generální rady Světové obchodní organizace k přistoupení

Více

Zemědělská politika EU. Naše půda, naše potraviny, naše budoucnost

Zemědělská politika EU. Naše půda, naše potraviny, naše budoucnost Zemědělská politika EU Naše půda, naše potraviny, naše budoucnost CS Od svého vzniku před více než 50 lety se společná zemědělská politika (SZP) neustále vyvíjela, aby se přizpůsobila měnícím se hospodářským,

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace 1) Co je v období 2014-2020 nového pro rozvoj venkova v

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

*** NÁVRH DOPORUČENÍ

*** NÁVRH DOPORUČENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro mezinárodní obchod 31. 5. 2011 2010/0243(NLE) *** NÁVRH DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Norským

Více

Návrh. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. xxxx/ ze dne [ ],

Návrh. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. xxxx/ ze dne [ ], EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.6.2010 KOM(2010)336 v konečném znění 2010/0183 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. xxxx/ 2010 ze dne [ ], kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1234/2007

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL

EUROPE DIRECT BRUNTÁL EUROPE DIRECT BRUNTÁL Evropský rok pro rozvoj 2015 náš svět naše důstojnost naše budoucnost Iniciativa Evropský rok Již od roku 1983 vyhlašuje Evropská unie iniciativu s názvem Evropský rok. Každý ročník

Více

Principy CAP (Komise)

Principy CAP (Komise) Proč CAP? Strategicko politické důvody (soběstačnost 85%) Zájem na rovnoměrném osídlení Ochrana drobných zemědělců Stabilita cen primárních surovin je důležitá pro nízkou p a stabilizaci životních nákladů

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 19. 6. 2012 2011/0177(APP) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zaměstnanost a sociální věci pro Rozpočtový výbor k návrhu nařízení Rady, kterým

Více

Potravinová krize rok poté. Jak zajistit globální potravinovou bezpečnost?

Potravinová krize rok poté. Jak zajistit globální potravinovou bezpečnost? in cooperation with moderated by Heinrich-Böll-Stiftung a Glopolis-Pražský institut pro globální politiku si Vás dovolují pozvat na mezinárodní konferenci a diskuzi Potravinová krize rok poté. Jak zajistit

Více

Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS)

Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS) Rada Evropské unie Brusel 7. května 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS) 8214/15 FISC 34 ECOFIN 259 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: SMĚRNICE RADY, kterou se zrušuje směrnice 2003/48/EHS

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2016/2226(INI)

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2016/2226(INI) Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro mezinárodní obchod 2016/2226(INI) 20.9.2016 NÁVRH ZPRÁVY obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání B6-0402/2007 NÁVRH USNESENÍ, který na základě otázky k ústnímu zodpovězení B6-0321/2007

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání B6-0402/2007 NÁVRH USNESENÍ, který na základě otázky k ústnímu zodpovězení B6-0321/2007 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Dokument ze zasedání 2009 22. 10. 2007 B6-0402/2007 NÁVRH USNESENÍ, který na základě otázky k ústnímu zodpovězení B6-0321/2007 v souladu s čl. 108 odst. 5 jednacího řádu předkládají

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

Letmý pohled na Evropskou investiční banku

Letmý pohled na Evropskou investiční banku Letmý pohled na Evropskou investiční banku Jako banka EU poskytujeme finanční prostředky na životaschopné a udržitelné investiční projekty v Evropě i mimo Evropu a nabízíme odborné poradenství. Našimi

Více

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Jana MALKRABOVÁ Sekce pro evropské záležitosti, Úřad vlády ČR 24. listopadu 2011 Obsah prezentace I. Obecně k rozpočtu EU II. III. IV. Harmonogram vyjednávání

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.3.2012 COM(2012) 113 final 2012/0052 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má Evropská unie zaujmout v Radě ministrů AKT-ES k revizi podmínek investičního financování

Více

ROZPOČET EU VÝDAJE EVROPSKÉHO ROZPOČTU

ROZPOČET EU VÝDAJE EVROPSKÉHO ROZPOČTU ROZPOČET EU VÝDAJE EVROPSKÉHO ROZPOČTU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Rozpočet EU výdaje evropského rozpočtu V této kapitole se dozvíte: Jak se sestavuje rozpočet Evropské unie. Jaké jsou principy

Více

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete?

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete? Kde nás nyní naleznete? elektrická energie plyn nemocnice lokální a regionální vláda národní a evropská správa odpad voda sociální služby Rozvoj, priority a problémy Energie Dialog od roku 1995, s oficiálním

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Mezinárodní smlouva o rostlinných genetických zdrojích pro výživu a zemědělství

Mezinárodní smlouva o rostlinných genetických zdrojích pro výživu a zemědělství III. Mezinárodní smlouva o rostlinných genetických zdrojích pro výživu a zemědělství Preambule Smluvní strany, přesvědčeny o zvláštní povaze rostlinných genetických zdrojů pro výživu a zemědělství, jejich

Více

Aktuální situace v resortu a plnění programových priorit Miroslav Toman, ministr zemědělství

Aktuální situace v resortu a plnění programových priorit Miroslav Toman, ministr zemědělství Aktuální situace v resortu a plnění programových priorit Miroslav Toman, ministr zemědělství tisková konference 3. 10. 2013 Ministerstvo zemědělství Priority oznámené při nástupu do funkce odstranění povodňových

Více

5126/15 in/js/mvi 1 DGB 3A LIMITE CS

5126/15 in/js/mvi 1 DGB 3A LIMITE CS Rada Evropské unie Brusel 12. ledna 2015 (22.01) (OR. en) 5126/15 LIMITE SOC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 POZNÁMKA Odesílatel: Předsednictví Příjemce: Pracovní skupina pro sociální otázky Dne: 23. ledna 2015

Více

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení.

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení. Doporučené odpovědi naleznete níže v tomto dokumentu Je samozřejmě zcela na vás, abyste upravili odpovědi podle vašich zkušeností a názorů, ale uvědomte si prosím, že vaše odpovědi budou interpretovány

Více

Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni

Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni Zahájení diskuse na téma: Role a očekávaný přínos inteligentních dopravních systémů Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni Martin Pichl vedoucí oddělení ITS Odbor kosmických technologií a

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

Zemědělská politika a OZE. RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství

Zemědělská politika a OZE. RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství Zemědělská politika a OZE RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012-2020 Schválený vládou ČR dne 12. 9. 2012 APB analyzuje využití biomasy v ČR pro energetické

Více

6. 3. 2013 B7-0079/177

6. 3. 2013 B7-0079/177 6. 3. 2013 B7-0079/177 Pozměňovací návrh 177 João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Kyriacos Triantaphyllides za skupinu GUE/NGL Mandát k interinstitucionálním

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 240. USNESENÍ

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 240. USNESENÍ Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2005 4. volební období 240. USNESENÍ výboru pro evropské záležitosti z 35. schůze konané dne 10. listopadu 2005 k Návrhu nařízení Rady o společné organizaci

Více

Rada Evropské unie Brusel 24. září 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 24. září 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 24. září 2014 (OR. en) 13375/14 PROCIV 77 JAI 688 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: 13013/14 Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001 DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 4. července 2001 o vypracování právních a obchodních rámcových podmínek pro účast soukromého sektoru na rozšiřování telematických dopravních a cestovních informačních služeb v

Více

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva Smlouvy v EU Evropská unie (tedy EU, dříve Evropská společenství, ES, původně Evropské hospodářské společenství, EHS) je definována smlouvami

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/29. Pozměňovací návrh. Marco Zullo, Eleonora Evi, Marco Valli, Rosa D Amato za skupinu EFDD

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/29. Pozměňovací návrh. Marco Zullo, Eleonora Evi, Marco Valli, Rosa D Amato za skupinu EFDD 27.4.2015 B8-0360/29 29 Bod odůvodnění B B. vzhledem k tomu, že téma výstavy Expo Milano 2015 je příležitostí k úvahám a diskusi o různých přístupech k řešení paradoxů globalizovaného světa, kde na jedné

Více

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí MSP 70% celkového průmyslového znečištění v EU Vlivy na místní životní prostředí i komunity: v

Více