Výchovné a vzdělávací strategie v předmětu Občanská výchova

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výchovné a vzdělávací strategie v předmětu Občanská výchova"

Transkript

1 Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vzdělávací oblast Člověk a společnost vybavuje ţáky praktickými znalostmi a dovednostmi potřebnými pro ţivot a umoţňuje jim aktivně se zapojit do řešení běţných ţivotních situací. Ţáci poznávají dějinné a sociální aspekty ţivota lidí v jejich rozmanitosti a i ve vzájemných souvislostech. Vzdělávací oblast Člověk a společnost je realizována v předmětech Dějepis a Občanská výchova. Tato vzdělávací oblast přispívá také k rozvoji finanční gramotnosti a k osvojení pravidel chování při běţných rizikových situacích a při mimořádných událostech. Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika a cíl předmětu Občanská výchova (OV) Vzdělávací obor Občanská výchova se zaměřuje na vytváření kvalit, které souvisejí s orientací ţáků v sociální realitě a s jejich začleňováním do různých společenských vztahů a vazeb. Otevírá cestu k realistickému sebepoznání a poznávání osobnosti druhých lidí a k pochopení vlastního jednání i jednání druhých lidí v kontextu různých ţivotních situací. Seznamuje ţáky se vztahy v rodině a širších společenstvích, s hospodářským ţivotem, činností důleţitých politických institucí a orgánů a s moţnými způsoby zapojení jednotlivců do občanského ţivota. Učí ţáky respektovat a uplatňovat mravní principy a pravidla společenského souţití a přebírat odpovědnost za vlastní názory, chování a jednání i jejich důsledky. Rozvíjí občanské a právní vědomí ţáků, posiluje smysl jednotlivců pro osobní i občanskou odpovědnost a motivuje ţáky k aktivní účasti na ţivotě demokratické společnosti, včetně potřeby kolektivní obrany. Důleţitou součástí vzdělávání v dané vzdělávací oblasti je prevence rasistických, xenofobních a extrémistických postojů, výchova k toleranci a respektování lidských práv, k rovnosti muţů a ţen a výchova k úctě k přírodnímu a kulturnímu prostředí i k ochraně uměleckých a kulturních hodnot. Ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost se u ţáků formují dovednosti a postoje důleţité pro aktivní vyuţívání poznatků o společnosti a mezilidských vztazích v občanském ţivotě. Ţáci se učí rozpoznávat a formulovat společenské problémy minulosti i současnosti, zjišťovat a zpracovávat informace nutné pro jejich řešení, nacházet řešení a vyvozovat závěry, reflektovat je a aplikovat v reálných ţivotních situacích. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Občanská výchova Tomuto předmětu se vyučuje v 6. aţ 9. ročníku s časovou dotací 1 hodina týdně. Základní témata jsou: Člověk ve společnosti Člověk jako jedinec Stát a hospodářství Globální svět, mezinárodní vztahy Předmětu se vyučuje převáţně v kmenových třídách. Zařazujeme téţ besedy na aktuální téma, účastníme se výstav, exkurzí, z nich pak čerpáme podklady pro další práci. Výchovné a vzdělávací strategie v předmětu Občanská výchova Kompetence k učení - vést ţáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umoţnit ţákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoţivotní učení Během výuky se zaměříme na čtení s porozuměním, vyhledávání informací. Vedeme ţáky k posouzení obsahu textu a vyvozování závěrů přímo z textu. Vedeme ţáky k porovnávání textu s dosavadními znalostmi. 1

2 Učíme ţáky pracovat s knihou, interpretovat myšlenky. Umoţňujeme ţákům prezentovat své práce, podporujeme tvořivost, pracujeme na projektech. Vedeme ţáky k sebehodnocení. Zajišťujeme dostatek informačních zdrojů. individuálním přístupem k ţákům se snaţíme zvětšit jejich šanci na proţití úspěchu. Kompetence k řešení problémů - podněcovat ţáky k tvořivému myšlení, logickém u uvaţování a k řešení problémů Vedeme ţáky k tomu, aby hledali různá řešení a svoje řešení a postoje uměli obhájit. Při výuce a tématickém opakování motivujeme ţáky co nejvíce problémovými úlohami z praktického ţivota. Poznatky nepředkládáme vţdy v hotové podobě, ale rozvíjíme schopnost logického uvaţování a vyvozování. Ţáky zdokonalujeme v dovednosti vyhledávat a porovnávat. Plně uplatňujeme mezipředmětové vztahy. Učíme ţáky prezentovat výsledky své práce a obhajovat závěry. Kompetence sociální a personální - rozvíjet u ţáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých Vedeme ţáky k vzájemné pomoci při vyučování. Usilujeme o to, aby ţáci prokázali schopnost střídat své role ve skupině. Učíme ţáky přijímat odmítavý postoj ke všemu, co narušuje pravidla slušného společenského souţití. Vedeme ţáky k respektování předem dohodnutých pravidel chování. Učíme ţáky uplatňovat aktivní přístup k ochraně zdraví, ţivota, majetku při běţných, rizikových i mimořádných událostech. Pomáháme v orientaci v problematice peněz a cen, k zodpovědnému spravování osobního (rodinného) rozpočtu s ohledem na měnící se ţivotní situaci. Kompetence komunikativní - vést ţáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci Vedeme ţáky ke vhodné a slušné komunikaci, k věcnému argumentování, ke slušnosti. Vedeme ţáky k týmové práci. Umoţňujeme dětem prezentovat se (školní časopis, jinecký zpravodaj, soutěţe). Učíme ţáky uvědomovat si svoji jedinečnost. Vedeme ţáky k vhodné a slušné komunikaci se spoluţáky, učiteli a ostatními dospělými ve škole i na veřejnosti. 2

3 Kompetence občanské - připravovat ţáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti Vedeme ţáky k respektování individuálních rozdílů (národnostních, sociálních, kulturních ). Vedeme ţáky k vědomí svých práv i povinností. Dbáme, aby ţáci měli cit a smysl pro kulturní a historické tradice, aby měli vztah k přírodě a její ochraně. Dbáme, aby školu svými znalostmi a chováním reprezentovali. Vedeme k aktivnímu zapojování se do kulturního dění. Snaţíme se ţáky zapojovat do projektů. Seznamujeme ţáky s hospodářským ţivotem, rozvíjíme jejich orientaci ve světě financí. Přibliţujeme ţákům úkoly politických institucí a činnost armády, otázky obrany státu. Vedeme ţáky při získávání základní orientace v dění ČR, EU, NATO i ve světě. Kompetence pracovní - pomáhat ţákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné moţnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci Vedeme ţáky ke kladnému vztahu k práci. Dbáme, aby si váţili práce druhých, aby objektivně posuzovali své schopnosti a prováděli sebehodnocení. Vedeme ţáky k vyuţívání znalostí v běţné praxi. V rámci výuky se účastníme různých exkurzí a pořádáme besedy. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Občanská výchova 3

4 ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI Objasní účel důleţitých symbolů našeho státu a způsoby jejich pouţívání. Rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu. Zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje. Rozlišuje st. symboly, státní svátky, významné dny, chápe pojem vlastenectví a národní minulost. Uvede datum vzniku ČSR, vysvětlí význam státního svátku, zná osobnost T.G.Masaryka. Rozpozná rozdíl mezi vlastenectvím a nacionalismem Dokáţe vyjmenovat různé způsoby měření času. Občan, občanství, stát Naše vlast, státní symboly, státní svátky a významné dny. Vznik ČR Rok v jeho proměnách a slavnostech Cyklus dne, roku MPV-D,ČJ 6.ročník Sv.Václav Den české státnosti Zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z nich vybírá akce, které ho zajímají Vysvětlí pojmy: jarní a podzimní rovnodennost,letní čas,přestupný rok. Čas v praktickém ţivotě člověka Kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k působení reklamy na chování lidí. Projevuje úctu k rodinným tradicím a zvyklostem. Objasní význam biorytmů v ţivotě člověka. Denní rytmus Uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých ţivotních situacích, případné neshody řeší nenásilným způsobem. Rozvrhne svůj reţim dne a snaţí se o vhodné vyuţití svého volného času. Vysvětlí pojem rodina a ví, kdo jí tvoří. Dokáţe vytvořit rodokmen širší rodiny. Zhotoví náčrtek (půdorys) bytu. Volný čas a jeho vyuţití Domov a rodina Moje rodina Postavení rodiny v dnešní společnosti MPV-D,RV Rodinné a příbuzenské vztahy 4

5 Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje. Objasní pojem byt podle druhů vlastnictví. Uvede různé způsoby rozpočtu rodiny. Bydlení Sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, zváţí nezbytnost jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti. Dokáţe sestavit jednoduchý rodinný rozpočet. Orientuje se v příjmech a výdajích. Dokáţe objasnit základní funkce rodiny. Vyjmenuje jednotlivé formy náhradní výchovy. Vysvětlí, kdy nemůţe být uzavřen sňatek. Úloha peněz a majetku, materiální funkce rodin Hospodaření domácnosti Rodina dělá z domu domov Rodina, její funkce a náhradní rodinná výchova Manţelství a rodičovství MPV-RV 17.listopad 6.ročník Rozpozná netolerantní, extremistické projevy v chování lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti. Posoudí a na příkladech doloţí přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v obci. Vyhodnotí moţnosti, jak pomoci v situaci ohroţení a moţnosti v obraně státu. Projevuje bezpečné způsoby chování v sociálním kontaktu s vrstevníky a dospělými osobami. Sestaví vlastní ţebříček hodnot. Zhodnotí a na příkladech doloţí význam vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své moţnosti, jak můţe v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a v situacích ohroţení I při obraně státu. MPV-RV Význam rolí v ţivotě dnešního člověka Citová funkce rodiny, rodina místo návratů Vánoce Výchovná funkce rodiny, solidarita, empatie Má vlast Ţivot v regionech 5

6 ČLOVĚK JAKO JEDINEC Objasní, jak můţe realističtější poznání a hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i kvalitu ţivota. Posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i společenských cílů, objasní význam vůle při dosahování cílů a překonávání překáţek. Chápe potřeby a pocity lidí tělesně a smyslově postiţených. Dokáţe vysvětlit jaké moţnosti zařazení a pomoc společnost a stát těmto jedincům nabízí a umoţňuje. Uvede konkrétní příklady vzájemné pomoci ze svého okolí. Ţivot ve škole Školní docházka a vzdělání jako celoţivotní proces Pravidla školního ţivota 6.ročník Rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí, vhodně koriguje své chování a jednání. ČLOVĚK, STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ Rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a způsoby jejich ochrany,uvede příklady. Objasní potřebu dodrţování zásad ochrany vlastnictví. Dodrţuje zásady hospodárnosti. Posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s funkcí lidského sídla, pojmenuje základní geografické znaky sídel. Uvede příklady necitlivých zásahů člověka do přírody ve svém bydlišti a okolí. V té nejjednodušší formě umí objasnit pojem ekologie.. Školní parlament Domov a přírodní okolí Ţivotní prostředí Má vlast Ţivot v regionech 6

7 Dokáţe časově zařadit a stručně uvést Z historie MPV-D,ČJ důleţité osoby naší historie. ČLOVĚK,STÁT A PRÁVO Rozlišuje nejčastější typy a formy států,porovná jejich znaky. Vytvoří jednoduchý náčrtek obce a průvodce obcí. Časy dávné Naši slavní předkové Velikonoce 6.ročník Rozlišuje jednotlivé sloţky státní moci ČR i jejich orgány a instituce, uvede příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě obcí. Rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný čin, diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního jednání Orientuje se v nejbliţším okolí obce a zná sousední obce včetně dopravní obsluţnosti. Zná slavné rodáky obce a umí o nich stručně pohovořit. Uvede nejvýznamnější památky, které se staly součástí našeho kulturního dědictví. Prokáţe znalost dětských práv a svobod, včetně práv spotřebitele, rozpozná protiprávní jednání, diskutuje o příčinách a důsledcích korupce Obec, region, země Moje obec Naši předkové Praha, historické památky Exkurze Přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a svobod. Rozumí povinnostem občana při zajišťování obrany státu Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti a odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoj k menšinám. Dovede vyjmenovat u nás ţijící národnostní menšiny. Miniúvod do lidských práv, formy státu, Ústava ČR, státní orgány, obrana státu Práva a povinnosti, dvě strany jedné mince Ty, já jsme rozdílní Konflikty a jejich řešení 7

8 ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI Zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje. Posoudí a na příkladech doloţí přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v obci. Rozlišuje uţší a širší příbuzenské vztahy. Popíše základní funkce rodiny. Charakterizuje fáze lidského ţivota dětství, dospělost, stáří. Život mezi lidmi Vliv rodiny Naše potřeby MPV-RV 7.ročník Zhodnotí a na příkladech doloţí význam vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své moţnosti, jak můţe v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi. Respektuje pravidla slušného chování v rodině i mimo ni a dodrţuje je. Komunikace Slušnost pro kaţdý den MPV-ČJ,D Uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých ţivotních situacích, případné neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem. Zhodnotí nabídku kulturních institucích a cíleně z ní vybírá akce, které ho zajímají. Kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k působení reklamy na veřejné mínění a chování lidí. Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje. Orientuje se v různých druzích umění. Vysvětlí význam pojmu kultura v širším slova smyslu. Rozlišuje funkce umění, např. estetickou, poznávací, citovou apod.. Člověk a kultura Krása kolem nás 8

9 Rozpozná netolerantní, a extremistické projevy v chování lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti. Vysvětlí pojem sociální spravedlnost. Vyjmenuje základní znaky národa: jazyk, území, historie, tradice apod. Umí vysvětlit rozdíl mezi národem a státem. 7.ročník Posoudí a na příkladech doloţí přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v obci. Objasní, co vytváří naši vlast. Dokáţe vysvětlit pojem vlastnictví. Zvaţuje, jaké změny v regionu nastaly a nastávají a co je příčinou těchto změn. Přírodní a kulturní bohatství Prokáţe znalost o chráněných územích a vyjmenuje národní parky a příklady některých CHKO. Ochrana přírodního a kulturního bohatství MPV-Př,Z,RV Dokáţe vysvětlit pojem ekologie a orientuje se v základní problematice. Vyjmenuje, které světové a domácí organizace dbají na ochranu ţivotního prostředí. MPV-Př,Z Popíše důvody vedoucí ke vzniku státu a základní znaky státu: občané, území, státní moc. 9

10 STÁT A PRÁVO Objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro kaţdodenní ţivot občanů. Vysvětlí pojem politické strany a uvede příklady politických stran u nás. Začlenění do veřejného ţivota MPV-D 7.ročník Vyloţí smysl voleb do zastupitelstev v demokratických státech. Přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práva spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a svobod. Rozumí povinnostem občana při zajišťování obrany státu. Objasní pojem demokracie parlamentní demokracie. Charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, příčiny jejich nastolení a důsledky jejich existence pro svět, rozpozná destruktivní sílu totalismu a nacionalismu. Chápe povinnosti občana při obraně státu. Cesta k demokracii Svět kolem nás, obrana státu, základní spotřebitelská práva Dodrţuje právní ustanovení, která se na něj vztahují, a uvědomuje si rizika jejich porušování. Rozpozná protiprávní jednání Vyloţí smysl voleb do zastupitelstev a parlamentu v našem státě. Vyjmenuje některá práva prezidenta republiky. Charakterizuje činnost některých ministerstev. Rozpozná autoritu přirozenou (morální) a vynucenou (státní orgán). Volby Lidská práva Dokumenty Ví,ţe Ústava ČR je základní zákon státu. Orientuje se v základních právech a povinnostech občana ČR. Práva a povinnosti občanů Morálka a mravnost MPV-RV 10

11 STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ Rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a způsob jejich ochrany uvede příklady. Uvědomuje si, ţe je člověk nejen tvůrce,ale i Ochrana obyvatel za mimořádných situací hospodář a ochránce. 7.ročník Objasní potřebu dodrţování zásad ochrany vlastnictví. Zhodnotí na příkladech, doloţí význam vzájemné solidarity mezi lidmi, pomoc v situacích ohroţení a při obraně státu. Chápe pojem solidarita, pomoc 11

12 ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI Zhodnotí a na příkladech doloţí význam vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své moţnosti, jak můţe v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a v situací ohroţení. Případné neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem Pojmenuje jednotlivé fáze lidského ţivota a popíše změny, které probíhají v organismu dívky a chlapce v období dospívání. Zhodnotí proces osvobozování se od rodičovské autority. Osobnost Jak se znám Co chci a co mohu - sebevědomí -sebehodnocení MPV-Př,RV 8.ročník Uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých ţivotních situacích. Je schopen se zamýšlet nad svými schopnostmi a dovednostmi, které ovlivní budoucí výběr povolání. Hledání nového naplnění ţivota Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám. Rozpozná netolerantní, rasistické, Popíše rizika poškození zdraví člověka xenofobní a extremistické projevy v chování. v důsledku zneuţívání návykových látek a navrhne různé způsoby odmítnutí a prevence. Zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti. Posoudí a na příkladech doloţí přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů. Dává do souvislosti rizika zneuţívání návykových látek a přenosných chorob s ohroţením zdraví člověka. Dokáţe odlišit skupiny na formální a neformální. Dokáţe si uvědomit nebezpečnost šikany ve špatné partě. Jak se učím Jak myslím a tvořím nové Umím se přiměřeně prosazovat? Zvládnu i náročné ţivotní situace? 12

13 ČLOVĚK JAKO JEDINEC Objasní, jak můţe realističtější poznání a hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i kvalitu ţivota. Posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i společenských cílů, objasní význam vůle při dosahování cílů a překonávání překáţek. Dodrţuje zásady dialogu, který je především uznání druhého jako partnera. Aktivně se účastní některých her a cvičení na rozvoj komunikace a dokáţe vysvětlit důleţitost dialogu v lidských vztazích. Vysvětlí pojmy láska duševní a tělesná. Chápe pojem emancipace. Komunikace Ten umí to a ten zas tohle Jak proţívám své city MPV-ČJ 8.ročník Rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí, kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a jednání. Popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat charakterové a volní vlastnosti,rozvíjet osobní přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru. Vyjmenuje povahové vlastnosti partnera, které jsou předpokladem pro zaloţení stabilní rodiny. Dodrţuje zásady zdravého ţivotního stylu. Vyjmenuje několik aspektů zdraví. Vysvětlí pojem sebereflexe. Na základě příběhů ze ţivota lidí, kteří podlehli alkoholu, drogám, nebo prostituci, si je vědom tohoto nebezpečí. Vysvětlí pojem solidarita a uvede příklady. Umím ţít zdravě? MPV-Př,RV MPV-Př,RV 13

14 ČLOVĚK, STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ Rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, uvede jejich příklady. Objasní potřebu dodrţování zásad ochrany duševního vlastnictví a jejich znalost uplatňuje ve svém jednání. Dodrţuje zásady hospodárnosti, popíše a objasní vlastní způsoby zacházení s penězi a se svým i svěřeným majetkem, vyhýbá se rizikům. Rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do kterých oblastí stát směruje své výdaje, uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního rozpočtu získávají občané. Rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a sluţeb, uvede příklady jejich součinnosti. Na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloţí podstatu fungování trhu. Uvědomuje si, ţe je člověk nejen tvůrce,ale i Profesionální orientace. hospodář a ochránce. Člověk a předpoklady k zapojení do lidské spolupráce. Zaměstnání a povolání. 8.ročník 14

15 MEZINÁRODNÍ VZTAHY, GLOBÁLNÍ SVĚT Popíše vliv začlenění ČR do EU na kaţdodenní ţivot občanů, uvede příklady práv občanů ČR v rámci EU i moţných způsobů jejich uplatňování. Chápe postavení naší republiky v EU. Právo a Evropa 8.ročník ČLOVĚK, STÁT A PRÁVO Rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých sloţek státní moci ČR i jejich orgánů a institucí, uvede příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě obcí, krajů a státu. Objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro kaţdodenní ţivot občanů. Vyloţí smysl voleb do zastupitelstev v demokratických státech a uvede příklady, jak mohou výsledky voleb ovlivňovat kaţdodenní ţivot. Přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a svobod. Má představu o rozdělení moci ve státě. Zná poměry v místě,je schopen besedovat o ţivotě v obci. Chápe volební systém. Dokáţe vyjmenovat základní kritéria pro volbu povolání: zájem a schopnosti. Sestaví si ţebříček oblastí lidské činnosti podle atraktivnosti. Vyjmenuje základní typy středních a základních škol. Dokáţe objasnit pojem role člověka ve společnosti a jeho status. Právo je minimum morálky Právo je systém Ústava Politické spektrum Základní práva a svobody Občanskoprávní spory Volební právo MPV-D Objasní význam právní úpravy důleţitých vztahů vlastnictví, pracovní poměr, manţelství. Provádí jednoduché právní úkony a chápe jejich důsledky. Umí vyjádřit pojmy autorita přirozená a vynucená a uvést příklady. 15

16 ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI Uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých ţivotních situacích, případné neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem. Vysvětlí pojem samospráva obce. Zná představitele a je schopen s nimi diskutovat o otázkách ţivota obce. Já jako občan obce 9.ročník Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám. Rozpozná netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti. Posoudí a na příkladech doloţí přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů. Vysvětlí podstatu volebního systému. Orientuje se v základních právech a povinnostech občanů obce. Chápe, ţe je nutno pečovat o ochranu základních práv a svobod. Vysvětlí pojem vlastnické právo. Vyjmenuje veřejné státní orgány. Uvede příklady stresových situací a navrhne způsoby jejich řešení. Chápe, ţe trestné činy jsou závaţná pochybení ohroţující jednotlivce, ale i celou společnost. Uvědomuje si, ţe kaţdý odpovídáme sám za sebe. Zhodnotí své jednání. Jsem občanem státu Jsem občanem EU Občan a právo Občanskoprávní vztahy Orgány právní ochrany a sankce Děti a paragrafy MPV-D 16

17 ČLOVĚK JAKO JEDINEC Objasní, jak můţe realističtější poznání a hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho rozhodování. Zná moţnosti poradenských sluţeb a komunikuje se sluţbami poskytujícími anonymní poradenskou pomoc. Informační a poradenský systém 9.ročník Posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i společenských cílů, objasní význam vůle při dosahování cílů a překonávání překáţek. Rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí, kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a jednání. Popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat charakterové a volní vlastnosti,rozvíjet osobní přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru. Umí pouţít sluţeb IPS. Umí pouţívat internetové vyhledavače. Sestaví ţivotopis a dbá na přiměřené vystupování. Stanoví a vysvětlí podmínky pro zaměstnávání mladistvých. Ví, ţe účelem právních norem je chránit manţelství, mateřství, rodinu a zájem dětí. Ozřejmí podmínky pro uzavření manţelství, práva a povinnosti. Má představu o správné výchově v rodině. Uvede funkce rodiny. Profesionální orientace Kaţdé povolání si ţádá své V zaměstnání, exkurze Rodiče a děti Rodina a zákony MPV-RV 17

18 ČLOVĚK, STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ Rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, uvede jejich příklady. Popíše, co spadá do hospodářské politiky státu. Stát a národní hospodářství MPV-D 9.ročník Objasní potřebu dodrţování zásad ochrany vlastnictví. Sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, zváţí nezbytnost jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, objasní princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu domácnosti. Rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do kterých oblastí stát směřuje své výdaje, uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního rozpočtu získávají občané. Dodrţuje zásady hospodárnosti, vyhýbá se rizikům v hospodaření s penězi. Vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké sluţby občanům nabízejí. Na příkladech ukáţe vhodné vyuţití různých nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení, uvede příklady pouţití debetní a kreditní platebí karty, vysvětlí jejich omezení. Vysvětlí význam úroku placeného a přijatého, uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne, kdy je vyuţívat.. Rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do kterých objasní stát směruje své výdaje, uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního rozpočtu získávají občané. Vysvětlí pojem státní dotace.sestaví jednoduchý rozpočet, orientuje se v příjmech a výdajích, dávkách a příspěvcích. Orientuje se v základní problematice státního rozpočtu. Uvede příklady peněţních ústavů. Chápe podstatu úroků, zná nejčastější druhy pojištění. Rozdělí národní hospodářství na prvovýrobu, zpracovatelský průmysl a sluţby. Orientuje se v hotovostním a bezhotovostním platebním styku, v platebních kartách. Vysvětlí, co je cílem kaţdého podnikání. Státní rozpočet, rodinný rozpočet, daně Peněţní ústavy, pojištění Právní subjekty podnikání, zisk, deficit 18

19 Uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s volnými prostředky a způsoby krytí deficitu. Rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a sluţeb. Vysvětlí pojem zisk, výrobní náklady, ţivnost, ţivnostenský list. Uvede moţnosti nakládání s volnými prostředky. Trh pro investování a pro získávání prostředků. Orientuje se v terminologii: obchodní společnosti (s.r.o.), akciové společnosti, MPV-Z,D druţstva. Na příkladech chování kupujících a prodávajících vyloţí podstatu fungování trhu, objasní vliv nabídky a poptávky na tvorbu cen a jejich změn, na příkladu ukáţe tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a DPH, popíše vliv inflace na hodnotu peněz. Objasní význam právní úpravy důleţitých vztahů vlastnictví, pracovní poměr, manţelství. Provádí jednoduché právní úkony a chápe jejich důsledky, uvede příklady některých smluv upravujících občanskoprávní vztahy. Vysvětlí pojem : pracovní poměr, pracovní smlouva. Chápe podstatu trhu. Dokáţe vyjmenovat podmínky pro přiznání příspěvku v nezaměstnanosti. Záchytná sociální síť Globální svět, Rada Evropy, NATO, OSN Problémy současného světa MPV-Z MPV- Př 9.ročník GLOBÁLNÍ SVĚT Popíše vliv začlenění ČR do EU na kaţdodenní ţivot občanů, uvede příklady práv občanů ČR v rámci EU i moţných způsobů jejich uplatňování. Uvede některé významné mezinárodní organizace společenství,popíše výhody spolupráce mezi státy včetně zajištění obrany a účasti v zahraničních misích. Zdůvodní začlenění ČR do EU. Uvede práva a povinnosti členů. Ohroţené ţivotní prostředí Ţivotní plány a cíle 19

20 Ţák Uvede příklady některých projevů globalizace, porovná jejich klady a zápory. Uvede některé globální problémy včetně válek a terorismu, moţnosti řešení Uvede některé globální problémy současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše jejich hlavní příčiny i moţné důsledky pro ţivot lidstva. Přemýšlí o moţnostech své seberealizace. 9.ročník Objasní souvislosti globálních a lokálních problémů, uvede příklady moţných projevů a způsobů řešení globálních problémů na lokální úrovni v obci, regionu. Přijímá odpovědnost za svá rozhodnutí. Zvládání krizových situací. Uvede příklady mezinárodního terorismu a zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho potírání, objasní roli ozbrojených sil ČR při zajišťování obrany státu a při řešení krizí nevojenského charakteru. Zaujme postoj k mezinárodnímu terorismu. Chápe roli ozbrojených sil ČR. Zná příklady řešení krizí nevojenského charakteru. 20

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah 6. ročník 1. ČLOVĚK VE Kompetence k učení, k řešení 1.1. Člověk v rytmu času Svět kolem Lidé a čas 1.-5. SPOLEČNOSTI problémů, komunikativní, sociální a Čas v

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje zvláštnosti

Více

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět 5.5.1 Občanská výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 1 1 1 0+1 Občanská výchova se na druhém stupni

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI Výchova k občanství 6. ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI rok v jeho proměnách a slavnostech kalendář, letopočty svátky pranostiky, přísloví, pořekadla Zná svá práva a povinnosti Je hrdý na svou školu Posoudí

Více

4.5.2 Výchova k občanství

4.5.2 Výchova k občanství 4.5.2 Výchova k občanství A) Charakteristika předmětu Výuka předmětu výchova k občanství probíhá v kmenových učebnách, v počítačové učebně, v učebnách, které jsou vybaveny přehrávači videa nebo DVD. V

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6. BÍRKO OSV- IV. OSV-VII.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6. BÍRKO OSV- IV. OSV-VII. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Vysvětlí a popíše,jak se mění rok, vyjmenuje lidové a církevní

Více

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. učebnice pro 6. až 9. ročník ZŠ

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. učebnice pro 6. až 9. ročník ZŠ VÝCHOVA K OBČANSTVÍ učebnice pro 6. až 9. ročník ZŠ Autoři/autorky: Čapek Robert, Čapková Jana, Čepl Jan, Konečný Jakub, Mannová Elena, Michková Lenka, Pavlíková Eva, Pavlišová Zdeňka, Rousková Iva, Skřivánková

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro:

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro: VZDĚLÁVACÍ OBLAST - ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu: Výchova k občanství svým obsahem navazuje na

Více

6.ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI

6.ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI PŘEDMĚT OBČANSKÁ VÝCHOVA 6.ročník Prosinec Březen Duben NAŠE ŠKOLA život v naší škole, práva a povinnosti žáků,význam činnosti žákovské samosprávy,školního parlamentu,společná pravidla a normy,vklad vzdělání

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova k občanství 9. ročník Zpracovala: Mgr. Romana Křížová Člověk, stát a právo Rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů a

Více

5.5.2 Výchova k občanství

5.5.2 Výchova k občanství 5.5.2 Výchova k občanství Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět Výchova k občanství je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Zaměřuje se na utváření

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 1 1 1 4 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 1 1 1 4 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací oblast výchova k občanství je zařazena do vzdělávání od 6. do 9. ročníku. Vede žáky k tomu, aby se na základě všech

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.7.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a společnost PŘEDMĚT: Občanská výchova ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - uvědomuje si vliv přírodních rytmů na život člověka

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA. 6. 9. ročník. Charakteristika výuky. Obsahové, časové a organizační vymezení

OBČANSKÁ VÝCHOVA. 6. 9. ročník. Charakteristika výuky. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika výuky OBČANSKÁ VÝCHOVA 6. 9. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Občanská výchova je realizován v 6. až 9. ročníku v rozsahu 1 hodiny týdně. Tento předmět je

Více

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. ochranná funkce rodiny

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. ochranná funkce rodiny Vyučovací předmět: Občanská výchova Ročník: Prima Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy RODINNÝ ŽIVOT rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

Vzdělávací obsah předmětu se skládá z tématických celků:

Vzdělávací obsah předmětu se skládá z tématických celků: Příloha č. 10 5.4.2.2. Výchova k občanství (VO) a) Obsahové vymezení Předmět Výchova k občanství je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost a je vyučován v 6. 9. ročníku. Vzdělávání v hodinách

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Výchova k občanství - ročník: SEKUNDA

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Výchova k občanství - ročník: SEKUNDA Člověk a občanský život Člověk a pracovní život Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Výchova k občanství - ročník: SEKUNDA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové)

Více

Člověk a společnost. Výchova k občanství. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a společnost. Výchova k občanství. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a společnost Výchova k občanství 6. 9. ročník 1 hodina týdně třídy besedy s odborníky, exkurze vést

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník)

OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník) OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník) Charakteristika předmětu Učební plán je přizpůsoben jednohodinové týdenní dotaci. Občanská výchova seznamuje žáky s poznatky, které jim mohou pomoci vytvořit si povědomí

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

Předmět: Občanská výchova

Předmět: Občanská výchova 5.5.2 Obor: Výchova k občanství Předmět: Občanská výchova Charakteristika předmětu Občanská výchova 2. stupeň Předmět Občanská výchova spadá do vzdělávací oblasti Člověk a společnost a realizuje výstupy

Více

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Obor středního vzdělávání s maturitní zkouškou 63-41-M/02 Obchodní akademie Počet hodin v UP celkem: 60 Platnost učební

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví Kvarta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Formování naší

Více

I. Sekaniny1804 Občanská výchova

I. Sekaniny1804 Občanská výchova Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Občanská výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost, směřuje k postupnému formování

Více

Vzdělávací obor Výchova k občanství Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Předmět výchova k občanství směřuje k tomu, aby se žáci: - dokázali orientovat v sociální realitě a začlenit sama sebe do

Více

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání 2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Cíle základního vzdělávání Cíl 1. Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 2. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování

Více

5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST UČEBNÍ OSNOVY

5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST UČEBNÍ OSNOVY 5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST UČEBNÍ OSNOVY 5. 2 Občanská výchova Časová dotace 6. ročník 1 hodina 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni je 4 hodiny. Charakteristika:

Více

I. Sekaniny1804 Občanská výchova

I. Sekaniny1804 Občanská výchova Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Občanská výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost a je zde realizován vzdělávací

Více

Volitelné předměty. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: KOMUNIKACE CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení

Volitelné předměty. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: KOMUNIKACE CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení 503 Vzdělávací oblast: Volitelné předměty Vyučovací předmět: KOMUNIKACE CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0+2 0+2 Ročník Povinnost (skupina) volitelný

Více

Člověk a společnost - Občanská výchova 7.ročník

Člověk a společnost - Občanská výchova 7.ročník Naše škola posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů ve škole objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje odlišné názory, způsoby

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika UČEBNÍ OSNOVA předmětu Ekonomika střední vzdělání s maturitní zkouškou 18-20-0/ 01 Informační technologie - Elektronické počítačové systémy Téma: Finanční gramotnost Počet hodin v UP celkem: 96 Počet hodin

Více

Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost

Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy indikátory žák rozvíjí kritické názory, zaujímá postoje, dokáže věčně a logicky argumentovat Prostor pro

Více

UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA

UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA Obor středního vzdělávání s výučním listem Kuchař číšník 65-51-H/01 Počet hodin v UP celkem: 13 Platnost učební osnovy od: 1. 9. 2009 A. Pojetí vyučovacího předmětu 1. Obecný cíl

Více

Člověk a společnost Výchova k občanství

Člověk a společnost Výchova k občanství Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a společnost Výchova k občanství Charakteristika předmětu V předmětu Výchova k občanství je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a společnost, oboru

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská výchova

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská výchova UČEBNÍ OSNOVA předmětu Občanská výchova /Občanský vzdělávací základ/ Téma: Finanční gramotnost Střední vzdělání s výučním listem 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby - Kuchařské práce Počet hodin celkem:

Více

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu EKONOMIKA Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel Počet hodin celkem: 66 Počet hodin tématu finanční gramotnost

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9. 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9. - vysvětlí, za jakých podmínek může člověk uzavřít manželství - uvede možné důsledky předčasně založené rodiny

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Člověk v rytmu času Člověk jako součást přírody Orientace v čase, kalendář

Člověk v rytmu času Člověk jako součást přírody Orientace v čase, kalendář Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Občanská výchova Ročník: 6. chápe závislost člověka na přírodě v návaznosti na vegetační cyklus přírody umí vysvětlit původ a způsoby dodržování

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchov k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

5.8 Občanská výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

5.8 Občanská výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.8 Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Občanská výchova vychází ze vzdělávacího oboru Výchova k občanství

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vzdělávací obor: Výchova k občanství CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: OBČANSKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vzdělávací obor: Výchova k občanství CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: OBČANSKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: OBČANSKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Výchova k občanství. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Výchova k občanství. Charakteristika vyučovacího předmětu: Výchova k občanství Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru výchova k občanství vzdělávací oblasti člověk a společnost. Předmět

Více

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 23. RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální výchově

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník)

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) Charakteristika předmětu Finanční gramotnost je výukový předmět zařazený do 9. ročníku jako součást oblasti Člověk a svět práce. Jeho zařazení vychází z aktuální společenské

Více

5.5.2 Výchova k občanství (VkO)

5.5.2 Výchova k občanství (VkO) 5.5.2 Výchova k občanství (VkO) 5.5.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova k občanství A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Občanem se člověk nerodí, občana je třeba

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

Výchova k občanství - 8. ročník

Výchova k občanství - 8. ročník výstupy okruh učivo žák rozvíjí kritické názory, zaujímá postoje, dokáže věčně a logicky argumentovat 3V1 - žák rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví a způsoby jejich

Více

5.5.2. Občanská výchova

5.5.2. Občanská výchova 5.5.2. Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím procesu Vzdělávací oblast předmětu postupné formování a rozvíjení občanského profilu žáků

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9. 1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

6.7 Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova

6.7 Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova 6.7 Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova Předmět Občanská výchova je povinný pro žáky 2. stupně ZŠ v rozsahu 1hodinu týdně pro žáky 6. - 9. ročníku. Předmět Občanská výchova navazuje na

Více

Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vyučovací předmět : OBČANSKÁ VYCHOVA

Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vyučovací předmět : OBČANSKÁ VYCHOVA 225 Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vyučovací předmět : OBČANSKÁ VYCHOVA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 1 1 1 Povinnost (skupina)

Více

UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA

UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA Obor středního vzdělávání Pekařské práce 29-51-E/02 Počet hodin v UP celkem: 10 Platnost učební osnovy od: 1. 9. 2010 A. Pojetí vyučovacího předmětu 1. Obecný cíl vyučovacího

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím Vzdělávací oblast předmětu postupné formování a rozvíjení občanského profilu žáků orientace

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT (RVP ZV) 1. stupeň

ČLOVĚK A JEHO SVĚT (RVP ZV) 1. stupeň Příklady oborových témat obsahující průřezové téma Výchova demokratického občana (dále PT VDO) Anotace: Smyslem tohoto dokumentu je odpovědět na otázku: Kde je v jednotlivých vyučovacích oborech nalezneme

Více

5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ETICKÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Etická výchova žáka vede k navázání a udržování uspokojivých vztahů, vytvoření si pravdivé představy o sobě samém,

Více

Výchova k občanství. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Výchova k občanství. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku Předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Člověk a společnost na 2. stupni ZŠ. Výuka vede žáky k získání potřebných znalostí a dovedností, které mu usnadní aktivní zapojení do života v demokratické společnosti.

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Občanská výchova

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Občanská výchova Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Občanská výchova 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu: a) obsahové vymezení Předmět je koncipovaný na základě očekávaných výstupů v oboru Výchova

Více

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8 Etická výchova ročník TÉMA G5 Citový život člověka VÝSTUP charakterizuje důležitost i úskalí citů pro život člověka; orientuje se ve své osobnosti, emocích a potřebách; identifikuje a taktně komunikuje

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Výchova k občanství Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výchova k občanství je tvořen ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru

Více

5.1. Modul M1 Poznej svoje peníze. Koncepční návrh

5.1. Modul M1 Poznej svoje peníze. Koncepční návrh 5.1. Modul M1 Poznej svoje peníze Koncepční návrh A. Junior Achievement, o.p.s. Identifikace vzdělávacího modulu A1 Název modulu Poznej svoje peníze A2 Kód modulu variantně si doplňuje škola dle svého

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

Název vyučovacího předmětu: OBČANSKÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu. A) Organizační, časové a obsahové vymezení

Název vyučovacího předmětu: OBČANSKÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu. A) Organizační, časové a obsahové vymezení Název vyučovacího předmětu: OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Organizační, časové a obsahové vymezení Časová dotace: předmět je vyučován v 6. ročníku 1 hodinu týdně v 7. ročníku

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA Charakteristika a cíl předmětu Přírodověda (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodověda

ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA Charakteristika a cíl předmětu Přírodověda (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodověda Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je oblast určená pouze pro výuku na I.stupni. Poskytuje ţákům základní pohled na člověka, společnost, přírodu a zdraví člověka.

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

Výchova k občanství. Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

Výchova k občanství. Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Volitelný předmět Společensko-vědní seminář tvoří neoddělitelnou součást všeobecného vzdělání a je základem rozvoje klíčových dovedností

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A SPOLEČNOST - ČLOVĚK A ZDRAVÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR VÝCHOVA K OBČANSTVÍ - VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A SPOLEČNOST - ČLOVĚK A ZDRAVÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR VÝCHOVA K OBČANSTVÍ - VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 5.10. 5.10.1. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A SPOLEČNOST - ČLOVĚK A ZDRAVÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR VÝCHOVA K OBČANSTVÍ - VÝCHOVA KE ZDRAVÍ INTEGROVANÝ PŘEDMĚT OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA Charakteristika a cíl předmětu Vlastivěda (Vl) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vlastivěda

ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA Charakteristika a cíl předmětu Vlastivěda (Vl) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vlastivěda Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je oblast určená pouze pro výuku na I.stupni. Poskytuje ţákům základní pohled na člověka, společnost, přírodu, a zdraví a bezpečí

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - vyznačí v jednoduchém plánu místo bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

1. Dlouhodobý plán EVVO

1. Dlouhodobý plán EVVO 1. Dlouhodobý plán EVVO 1.1. Výchovně-vzdělávací cíle 1.1.1. Hlavní cíle vzdělávání ţáků Na konci školní docházky ţák: - rozumí vztahům v přírodě - chápe souvislosti mezi lokálními a globálními problémy

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.5.2 OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA 5.5.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Občanská a rodinná výchova v sobě integruje vzdělávací obsahy vzdělávacích oborů a. Hlavním cílem vyučovacího

Více

I. Sekaniny1804 Finanční výchova

I. Sekaniny1804 Finanční výchova Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

Vzdělávací předmět: ETICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací předmět: ETICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací předmět: ETICKÁ VÝCHOVA Obsahové, organizační a časové vymezení předmětu Etická výchova Doplňující vzdělávací obor Etická výchova je zařazen do výuky jako volitelný předmět v 7. a 8. ročníku.

Více

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. 5.8. Vyučovací oblast: Člověk a zdraví 5.8.2. Tělesná výchova pro 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Výchova k občanství. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Výchova k občanství. Charakteristika vyučovacího předmětu: Výchova k občanství Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru výchova k občanství vzdělávací oblasti člověk a společnost. Předmět

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí využívá následující postupy:

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí využívá následující postupy: Vyučovací předmět: Výchova k občanství Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Naukový vyučovací předmět Výchova k občanství je tvořen ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku 1 hodinu týdně. Předmět Vlastivěda

Více

UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA

UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA Obor středního vzdělávání s výučním listem Opravářské práce 41-55-E/01 Počet hodin v UP celkem : 30 Platnost učební osnovy od : 1.9.2009 do : 1. Obecný cíl vyučovacího předmětu

Více

Týdenní počet hodin 8 hod z toho 1.stupeň 0 hod 2.stupeň 8 hod

Týdenní počet hodin 8 hod z toho 1.stupeň 0 hod 2.stupeň 8 hod Vyučovací oblast ČLOVĚK A SPOLEČNOST Týdenní počet hodin 8 hod z toho 1.stupeň 0 hod 2.stupeň 8 hod Vyučovací předměty Dějepis Výchova k občanství Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této dané

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: Biologie a ekologie (BEK) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 17 (0,5 hodina týdně) Platnost:

Více

Občanská výchova - Finanční gramotnost

Občanská výchova - Finanční gramotnost UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu Občanská výchova - Finanční gramotnost Obor středního vzdělávání 9-51-E/01 Potravinářská výroba - Řeznické a uzenářské práce Počet hodin v UP celkem 0, z toho 15 hodin

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: OBČANSKÁ VÝCHOVA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Občanská výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ A/Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení: Předmět Zeměpisný seminář vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Zeměpis a úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Občanská výchova. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Občanská výchova. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a společnost Občanská výchova Charakteristika předmětu V předmětu Výchova k občanství je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a společnost,

Více

KONCEPCE VÝCHOVY K VOLBĚ POVOLÁNÍ

KONCEPCE VÝCHOVY K VOLBĚ POVOLÁNÍ KONCEPCE VÝCHOVY K VOLBĚ POVOLÁNÍ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 V současné dynamické době dochází k pohybu v obsahu mnohých profesí a ke změnám na

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT PŘÍRODOVĚDA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT PŘÍRODOVĚDA 5.4. 5.4.3. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT PŘÍRODOVĚDA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU PŘÍRODOVĚDA: Vyučovací předmět Přírodověda vychází

Více