Výchovné a vzdělávací strategie v předmětu Občanská výchova

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výchovné a vzdělávací strategie v předmětu Občanská výchova"

Transkript

1 Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vzdělávací oblast Člověk a společnost vybavuje ţáky praktickými znalostmi a dovednostmi potřebnými pro ţivot a umoţňuje jim aktivně se zapojit do řešení běţných ţivotních situací. Ţáci poznávají dějinné a sociální aspekty ţivota lidí v jejich rozmanitosti a i ve vzájemných souvislostech. Vzdělávací oblast Člověk a společnost je realizována v předmětech Dějepis a Občanská výchova. Tato vzdělávací oblast přispívá také k rozvoji finanční gramotnosti a k osvojení pravidel chování při běţných rizikových situacích a při mimořádných událostech. Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika a cíl předmětu Občanská výchova (OV) Vzdělávací obor Občanská výchova se zaměřuje na vytváření kvalit, které souvisejí s orientací ţáků v sociální realitě a s jejich začleňováním do různých společenských vztahů a vazeb. Otevírá cestu k realistickému sebepoznání a poznávání osobnosti druhých lidí a k pochopení vlastního jednání i jednání druhých lidí v kontextu různých ţivotních situací. Seznamuje ţáky se vztahy v rodině a širších společenstvích, s hospodářským ţivotem, činností důleţitých politických institucí a orgánů a s moţnými způsoby zapojení jednotlivců do občanského ţivota. Učí ţáky respektovat a uplatňovat mravní principy a pravidla společenského souţití a přebírat odpovědnost za vlastní názory, chování a jednání i jejich důsledky. Rozvíjí občanské a právní vědomí ţáků, posiluje smysl jednotlivců pro osobní i občanskou odpovědnost a motivuje ţáky k aktivní účasti na ţivotě demokratické společnosti, včetně potřeby kolektivní obrany. Důleţitou součástí vzdělávání v dané vzdělávací oblasti je prevence rasistických, xenofobních a extrémistických postojů, výchova k toleranci a respektování lidských práv, k rovnosti muţů a ţen a výchova k úctě k přírodnímu a kulturnímu prostředí i k ochraně uměleckých a kulturních hodnot. Ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost se u ţáků formují dovednosti a postoje důleţité pro aktivní vyuţívání poznatků o společnosti a mezilidských vztazích v občanském ţivotě. Ţáci se učí rozpoznávat a formulovat společenské problémy minulosti i současnosti, zjišťovat a zpracovávat informace nutné pro jejich řešení, nacházet řešení a vyvozovat závěry, reflektovat je a aplikovat v reálných ţivotních situacích. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Občanská výchova Tomuto předmětu se vyučuje v 6. aţ 9. ročníku s časovou dotací 1 hodina týdně. Základní témata jsou: Člověk ve společnosti Člověk jako jedinec Stát a hospodářství Globální svět, mezinárodní vztahy Předmětu se vyučuje převáţně v kmenových třídách. Zařazujeme téţ besedy na aktuální téma, účastníme se výstav, exkurzí, z nich pak čerpáme podklady pro další práci. Výchovné a vzdělávací strategie v předmětu Občanská výchova Kompetence k učení - vést ţáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umoţnit ţákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoţivotní učení Během výuky se zaměříme na čtení s porozuměním, vyhledávání informací. Vedeme ţáky k posouzení obsahu textu a vyvozování závěrů přímo z textu. Vedeme ţáky k porovnávání textu s dosavadními znalostmi. 1

2 Učíme ţáky pracovat s knihou, interpretovat myšlenky. Umoţňujeme ţákům prezentovat své práce, podporujeme tvořivost, pracujeme na projektech. Vedeme ţáky k sebehodnocení. Zajišťujeme dostatek informačních zdrojů. individuálním přístupem k ţákům se snaţíme zvětšit jejich šanci na proţití úspěchu. Kompetence k řešení problémů - podněcovat ţáky k tvořivému myšlení, logickém u uvaţování a k řešení problémů Vedeme ţáky k tomu, aby hledali různá řešení a svoje řešení a postoje uměli obhájit. Při výuce a tématickém opakování motivujeme ţáky co nejvíce problémovými úlohami z praktického ţivota. Poznatky nepředkládáme vţdy v hotové podobě, ale rozvíjíme schopnost logického uvaţování a vyvozování. Ţáky zdokonalujeme v dovednosti vyhledávat a porovnávat. Plně uplatňujeme mezipředmětové vztahy. Učíme ţáky prezentovat výsledky své práce a obhajovat závěry. Kompetence sociální a personální - rozvíjet u ţáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých Vedeme ţáky k vzájemné pomoci při vyučování. Usilujeme o to, aby ţáci prokázali schopnost střídat své role ve skupině. Učíme ţáky přijímat odmítavý postoj ke všemu, co narušuje pravidla slušného společenského souţití. Vedeme ţáky k respektování předem dohodnutých pravidel chování. Učíme ţáky uplatňovat aktivní přístup k ochraně zdraví, ţivota, majetku při běţných, rizikových i mimořádných událostech. Pomáháme v orientaci v problematice peněz a cen, k zodpovědnému spravování osobního (rodinného) rozpočtu s ohledem na měnící se ţivotní situaci. Kompetence komunikativní - vést ţáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci Vedeme ţáky ke vhodné a slušné komunikaci, k věcnému argumentování, ke slušnosti. Vedeme ţáky k týmové práci. Umoţňujeme dětem prezentovat se (školní časopis, jinecký zpravodaj, soutěţe). Učíme ţáky uvědomovat si svoji jedinečnost. Vedeme ţáky k vhodné a slušné komunikaci se spoluţáky, učiteli a ostatními dospělými ve škole i na veřejnosti. 2

3 Kompetence občanské - připravovat ţáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti Vedeme ţáky k respektování individuálních rozdílů (národnostních, sociálních, kulturních ). Vedeme ţáky k vědomí svých práv i povinností. Dbáme, aby ţáci měli cit a smysl pro kulturní a historické tradice, aby měli vztah k přírodě a její ochraně. Dbáme, aby školu svými znalostmi a chováním reprezentovali. Vedeme k aktivnímu zapojování se do kulturního dění. Snaţíme se ţáky zapojovat do projektů. Seznamujeme ţáky s hospodářským ţivotem, rozvíjíme jejich orientaci ve světě financí. Přibliţujeme ţákům úkoly politických institucí a činnost armády, otázky obrany státu. Vedeme ţáky při získávání základní orientace v dění ČR, EU, NATO i ve světě. Kompetence pracovní - pomáhat ţákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné moţnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci Vedeme ţáky ke kladnému vztahu k práci. Dbáme, aby si váţili práce druhých, aby objektivně posuzovali své schopnosti a prováděli sebehodnocení. Vedeme ţáky k vyuţívání znalostí v běţné praxi. V rámci výuky se účastníme různých exkurzí a pořádáme besedy. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Občanská výchova 3

4 ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI Objasní účel důleţitých symbolů našeho státu a způsoby jejich pouţívání. Rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu. Zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje. Rozlišuje st. symboly, státní svátky, významné dny, chápe pojem vlastenectví a národní minulost. Uvede datum vzniku ČSR, vysvětlí význam státního svátku, zná osobnost T.G.Masaryka. Rozpozná rozdíl mezi vlastenectvím a nacionalismem Dokáţe vyjmenovat různé způsoby měření času. Občan, občanství, stát Naše vlast, státní symboly, státní svátky a významné dny. Vznik ČR Rok v jeho proměnách a slavnostech Cyklus dne, roku MPV-D,ČJ 6.ročník Sv.Václav Den české státnosti Zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z nich vybírá akce, které ho zajímají Vysvětlí pojmy: jarní a podzimní rovnodennost,letní čas,přestupný rok. Čas v praktickém ţivotě člověka Kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k působení reklamy na chování lidí. Projevuje úctu k rodinným tradicím a zvyklostem. Objasní význam biorytmů v ţivotě člověka. Denní rytmus Uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých ţivotních situacích, případné neshody řeší nenásilným způsobem. Rozvrhne svůj reţim dne a snaţí se o vhodné vyuţití svého volného času. Vysvětlí pojem rodina a ví, kdo jí tvoří. Dokáţe vytvořit rodokmen širší rodiny. Zhotoví náčrtek (půdorys) bytu. Volný čas a jeho vyuţití Domov a rodina Moje rodina Postavení rodiny v dnešní společnosti MPV-D,RV Rodinné a příbuzenské vztahy 4

5 Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje. Objasní pojem byt podle druhů vlastnictví. Uvede různé způsoby rozpočtu rodiny. Bydlení Sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, zváţí nezbytnost jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti. Dokáţe sestavit jednoduchý rodinný rozpočet. Orientuje se v příjmech a výdajích. Dokáţe objasnit základní funkce rodiny. Vyjmenuje jednotlivé formy náhradní výchovy. Vysvětlí, kdy nemůţe být uzavřen sňatek. Úloha peněz a majetku, materiální funkce rodin Hospodaření domácnosti Rodina dělá z domu domov Rodina, její funkce a náhradní rodinná výchova Manţelství a rodičovství MPV-RV 17.listopad 6.ročník Rozpozná netolerantní, extremistické projevy v chování lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti. Posoudí a na příkladech doloţí přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v obci. Vyhodnotí moţnosti, jak pomoci v situaci ohroţení a moţnosti v obraně státu. Projevuje bezpečné způsoby chování v sociálním kontaktu s vrstevníky a dospělými osobami. Sestaví vlastní ţebříček hodnot. Zhodnotí a na příkladech doloţí význam vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své moţnosti, jak můţe v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a v situacích ohroţení I při obraně státu. MPV-RV Význam rolí v ţivotě dnešního člověka Citová funkce rodiny, rodina místo návratů Vánoce Výchovná funkce rodiny, solidarita, empatie Má vlast Ţivot v regionech 5

6 ČLOVĚK JAKO JEDINEC Objasní, jak můţe realističtější poznání a hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i kvalitu ţivota. Posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i společenských cílů, objasní význam vůle při dosahování cílů a překonávání překáţek. Chápe potřeby a pocity lidí tělesně a smyslově postiţených. Dokáţe vysvětlit jaké moţnosti zařazení a pomoc společnost a stát těmto jedincům nabízí a umoţňuje. Uvede konkrétní příklady vzájemné pomoci ze svého okolí. Ţivot ve škole Školní docházka a vzdělání jako celoţivotní proces Pravidla školního ţivota 6.ročník Rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí, vhodně koriguje své chování a jednání. ČLOVĚK, STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ Rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a způsoby jejich ochrany,uvede příklady. Objasní potřebu dodrţování zásad ochrany vlastnictví. Dodrţuje zásady hospodárnosti. Posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s funkcí lidského sídla, pojmenuje základní geografické znaky sídel. Uvede příklady necitlivých zásahů člověka do přírody ve svém bydlišti a okolí. V té nejjednodušší formě umí objasnit pojem ekologie.. Školní parlament Domov a přírodní okolí Ţivotní prostředí Má vlast Ţivot v regionech 6

7 Dokáţe časově zařadit a stručně uvést Z historie MPV-D,ČJ důleţité osoby naší historie. ČLOVĚK,STÁT A PRÁVO Rozlišuje nejčastější typy a formy států,porovná jejich znaky. Vytvoří jednoduchý náčrtek obce a průvodce obcí. Časy dávné Naši slavní předkové Velikonoce 6.ročník Rozlišuje jednotlivé sloţky státní moci ČR i jejich orgány a instituce, uvede příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě obcí. Rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný čin, diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního jednání Orientuje se v nejbliţším okolí obce a zná sousední obce včetně dopravní obsluţnosti. Zná slavné rodáky obce a umí o nich stručně pohovořit. Uvede nejvýznamnější památky, které se staly součástí našeho kulturního dědictví. Prokáţe znalost dětských práv a svobod, včetně práv spotřebitele, rozpozná protiprávní jednání, diskutuje o příčinách a důsledcích korupce Obec, region, země Moje obec Naši předkové Praha, historické památky Exkurze Přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a svobod. Rozumí povinnostem občana při zajišťování obrany státu Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti a odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoj k menšinám. Dovede vyjmenovat u nás ţijící národnostní menšiny. Miniúvod do lidských práv, formy státu, Ústava ČR, státní orgány, obrana státu Práva a povinnosti, dvě strany jedné mince Ty, já jsme rozdílní Konflikty a jejich řešení 7

8 ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI Zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje. Posoudí a na příkladech doloţí přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v obci. Rozlišuje uţší a širší příbuzenské vztahy. Popíše základní funkce rodiny. Charakterizuje fáze lidského ţivota dětství, dospělost, stáří. Život mezi lidmi Vliv rodiny Naše potřeby MPV-RV 7.ročník Zhodnotí a na příkladech doloţí význam vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své moţnosti, jak můţe v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi. Respektuje pravidla slušného chování v rodině i mimo ni a dodrţuje je. Komunikace Slušnost pro kaţdý den MPV-ČJ,D Uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých ţivotních situacích, případné neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem. Zhodnotí nabídku kulturních institucích a cíleně z ní vybírá akce, které ho zajímají. Kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k působení reklamy na veřejné mínění a chování lidí. Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje. Orientuje se v různých druzích umění. Vysvětlí význam pojmu kultura v širším slova smyslu. Rozlišuje funkce umění, např. estetickou, poznávací, citovou apod.. Člověk a kultura Krása kolem nás 8

9 Rozpozná netolerantní, a extremistické projevy v chování lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti. Vysvětlí pojem sociální spravedlnost. Vyjmenuje základní znaky národa: jazyk, území, historie, tradice apod. Umí vysvětlit rozdíl mezi národem a státem. 7.ročník Posoudí a na příkladech doloţí přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v obci. Objasní, co vytváří naši vlast. Dokáţe vysvětlit pojem vlastnictví. Zvaţuje, jaké změny v regionu nastaly a nastávají a co je příčinou těchto změn. Přírodní a kulturní bohatství Prokáţe znalost o chráněných územích a vyjmenuje národní parky a příklady některých CHKO. Ochrana přírodního a kulturního bohatství MPV-Př,Z,RV Dokáţe vysvětlit pojem ekologie a orientuje se v základní problematice. Vyjmenuje, které světové a domácí organizace dbají na ochranu ţivotního prostředí. MPV-Př,Z Popíše důvody vedoucí ke vzniku státu a základní znaky státu: občané, území, státní moc. 9

10 STÁT A PRÁVO Objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro kaţdodenní ţivot občanů. Vysvětlí pojem politické strany a uvede příklady politických stran u nás. Začlenění do veřejného ţivota MPV-D 7.ročník Vyloţí smysl voleb do zastupitelstev v demokratických státech. Přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práva spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a svobod. Rozumí povinnostem občana při zajišťování obrany státu. Objasní pojem demokracie parlamentní demokracie. Charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, příčiny jejich nastolení a důsledky jejich existence pro svět, rozpozná destruktivní sílu totalismu a nacionalismu. Chápe povinnosti občana při obraně státu. Cesta k demokracii Svět kolem nás, obrana státu, základní spotřebitelská práva Dodrţuje právní ustanovení, která se na něj vztahují, a uvědomuje si rizika jejich porušování. Rozpozná protiprávní jednání Vyloţí smysl voleb do zastupitelstev a parlamentu v našem státě. Vyjmenuje některá práva prezidenta republiky. Charakterizuje činnost některých ministerstev. Rozpozná autoritu přirozenou (morální) a vynucenou (státní orgán). Volby Lidská práva Dokumenty Ví,ţe Ústava ČR je základní zákon státu. Orientuje se v základních právech a povinnostech občana ČR. Práva a povinnosti občanů Morálka a mravnost MPV-RV 10

11 STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ Rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a způsob jejich ochrany uvede příklady. Uvědomuje si, ţe je člověk nejen tvůrce,ale i Ochrana obyvatel za mimořádných situací hospodář a ochránce. 7.ročník Objasní potřebu dodrţování zásad ochrany vlastnictví. Zhodnotí na příkladech, doloţí význam vzájemné solidarity mezi lidmi, pomoc v situacích ohroţení a při obraně státu. Chápe pojem solidarita, pomoc 11

12 ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI Zhodnotí a na příkladech doloţí význam vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své moţnosti, jak můţe v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a v situací ohroţení. Případné neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem Pojmenuje jednotlivé fáze lidského ţivota a popíše změny, které probíhají v organismu dívky a chlapce v období dospívání. Zhodnotí proces osvobozování se od rodičovské autority. Osobnost Jak se znám Co chci a co mohu - sebevědomí -sebehodnocení MPV-Př,RV 8.ročník Uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých ţivotních situacích. Je schopen se zamýšlet nad svými schopnostmi a dovednostmi, které ovlivní budoucí výběr povolání. Hledání nového naplnění ţivota Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám. Rozpozná netolerantní, rasistické, Popíše rizika poškození zdraví člověka xenofobní a extremistické projevy v chování. v důsledku zneuţívání návykových látek a navrhne různé způsoby odmítnutí a prevence. Zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti. Posoudí a na příkladech doloţí přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů. Dává do souvislosti rizika zneuţívání návykových látek a přenosných chorob s ohroţením zdraví člověka. Dokáţe odlišit skupiny na formální a neformální. Dokáţe si uvědomit nebezpečnost šikany ve špatné partě. Jak se učím Jak myslím a tvořím nové Umím se přiměřeně prosazovat? Zvládnu i náročné ţivotní situace? 12

13 ČLOVĚK JAKO JEDINEC Objasní, jak můţe realističtější poznání a hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i kvalitu ţivota. Posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i společenských cílů, objasní význam vůle při dosahování cílů a překonávání překáţek. Dodrţuje zásady dialogu, který je především uznání druhého jako partnera. Aktivně se účastní některých her a cvičení na rozvoj komunikace a dokáţe vysvětlit důleţitost dialogu v lidských vztazích. Vysvětlí pojmy láska duševní a tělesná. Chápe pojem emancipace. Komunikace Ten umí to a ten zas tohle Jak proţívám své city MPV-ČJ 8.ročník Rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí, kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a jednání. Popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat charakterové a volní vlastnosti,rozvíjet osobní přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru. Vyjmenuje povahové vlastnosti partnera, které jsou předpokladem pro zaloţení stabilní rodiny. Dodrţuje zásady zdravého ţivotního stylu. Vyjmenuje několik aspektů zdraví. Vysvětlí pojem sebereflexe. Na základě příběhů ze ţivota lidí, kteří podlehli alkoholu, drogám, nebo prostituci, si je vědom tohoto nebezpečí. Vysvětlí pojem solidarita a uvede příklady. Umím ţít zdravě? MPV-Př,RV MPV-Př,RV 13

14 ČLOVĚK, STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ Rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, uvede jejich příklady. Objasní potřebu dodrţování zásad ochrany duševního vlastnictví a jejich znalost uplatňuje ve svém jednání. Dodrţuje zásady hospodárnosti, popíše a objasní vlastní způsoby zacházení s penězi a se svým i svěřeným majetkem, vyhýbá se rizikům. Rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do kterých oblastí stát směruje své výdaje, uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního rozpočtu získávají občané. Rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a sluţeb, uvede příklady jejich součinnosti. Na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloţí podstatu fungování trhu. Uvědomuje si, ţe je člověk nejen tvůrce,ale i Profesionální orientace. hospodář a ochránce. Člověk a předpoklady k zapojení do lidské spolupráce. Zaměstnání a povolání. 8.ročník 14

15 MEZINÁRODNÍ VZTAHY, GLOBÁLNÍ SVĚT Popíše vliv začlenění ČR do EU na kaţdodenní ţivot občanů, uvede příklady práv občanů ČR v rámci EU i moţných způsobů jejich uplatňování. Chápe postavení naší republiky v EU. Právo a Evropa 8.ročník ČLOVĚK, STÁT A PRÁVO Rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých sloţek státní moci ČR i jejich orgánů a institucí, uvede příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě obcí, krajů a státu. Objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro kaţdodenní ţivot občanů. Vyloţí smysl voleb do zastupitelstev v demokratických státech a uvede příklady, jak mohou výsledky voleb ovlivňovat kaţdodenní ţivot. Přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a svobod. Má představu o rozdělení moci ve státě. Zná poměry v místě,je schopen besedovat o ţivotě v obci. Chápe volební systém. Dokáţe vyjmenovat základní kritéria pro volbu povolání: zájem a schopnosti. Sestaví si ţebříček oblastí lidské činnosti podle atraktivnosti. Vyjmenuje základní typy středních a základních škol. Dokáţe objasnit pojem role člověka ve společnosti a jeho status. Právo je minimum morálky Právo je systém Ústava Politické spektrum Základní práva a svobody Občanskoprávní spory Volební právo MPV-D Objasní význam právní úpravy důleţitých vztahů vlastnictví, pracovní poměr, manţelství. Provádí jednoduché právní úkony a chápe jejich důsledky. Umí vyjádřit pojmy autorita přirozená a vynucená a uvést příklady. 15

16 ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI Uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých ţivotních situacích, případné neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem. Vysvětlí pojem samospráva obce. Zná představitele a je schopen s nimi diskutovat o otázkách ţivota obce. Já jako občan obce 9.ročník Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám. Rozpozná netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti. Posoudí a na příkladech doloţí přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů. Vysvětlí podstatu volebního systému. Orientuje se v základních právech a povinnostech občanů obce. Chápe, ţe je nutno pečovat o ochranu základních práv a svobod. Vysvětlí pojem vlastnické právo. Vyjmenuje veřejné státní orgány. Uvede příklady stresových situací a navrhne způsoby jejich řešení. Chápe, ţe trestné činy jsou závaţná pochybení ohroţující jednotlivce, ale i celou společnost. Uvědomuje si, ţe kaţdý odpovídáme sám za sebe. Zhodnotí své jednání. Jsem občanem státu Jsem občanem EU Občan a právo Občanskoprávní vztahy Orgány právní ochrany a sankce Děti a paragrafy MPV-D 16

17 ČLOVĚK JAKO JEDINEC Objasní, jak můţe realističtější poznání a hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho rozhodování. Zná moţnosti poradenských sluţeb a komunikuje se sluţbami poskytujícími anonymní poradenskou pomoc. Informační a poradenský systém 9.ročník Posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i společenských cílů, objasní význam vůle při dosahování cílů a překonávání překáţek. Rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí, kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a jednání. Popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat charakterové a volní vlastnosti,rozvíjet osobní přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru. Umí pouţít sluţeb IPS. Umí pouţívat internetové vyhledavače. Sestaví ţivotopis a dbá na přiměřené vystupování. Stanoví a vysvětlí podmínky pro zaměstnávání mladistvých. Ví, ţe účelem právních norem je chránit manţelství, mateřství, rodinu a zájem dětí. Ozřejmí podmínky pro uzavření manţelství, práva a povinnosti. Má představu o správné výchově v rodině. Uvede funkce rodiny. Profesionální orientace Kaţdé povolání si ţádá své V zaměstnání, exkurze Rodiče a děti Rodina a zákony MPV-RV 17

18 ČLOVĚK, STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ Rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, uvede jejich příklady. Popíše, co spadá do hospodářské politiky státu. Stát a národní hospodářství MPV-D 9.ročník Objasní potřebu dodrţování zásad ochrany vlastnictví. Sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, zváţí nezbytnost jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, objasní princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu domácnosti. Rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do kterých oblastí stát směřuje své výdaje, uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního rozpočtu získávají občané. Dodrţuje zásady hospodárnosti, vyhýbá se rizikům v hospodaření s penězi. Vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké sluţby občanům nabízejí. Na příkladech ukáţe vhodné vyuţití různých nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení, uvede příklady pouţití debetní a kreditní platebí karty, vysvětlí jejich omezení. Vysvětlí význam úroku placeného a přijatého, uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne, kdy je vyuţívat.. Rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do kterých objasní stát směruje své výdaje, uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního rozpočtu získávají občané. Vysvětlí pojem státní dotace.sestaví jednoduchý rozpočet, orientuje se v příjmech a výdajích, dávkách a příspěvcích. Orientuje se v základní problematice státního rozpočtu. Uvede příklady peněţních ústavů. Chápe podstatu úroků, zná nejčastější druhy pojištění. Rozdělí národní hospodářství na prvovýrobu, zpracovatelský průmysl a sluţby. Orientuje se v hotovostním a bezhotovostním platebním styku, v platebních kartách. Vysvětlí, co je cílem kaţdého podnikání. Státní rozpočet, rodinný rozpočet, daně Peněţní ústavy, pojištění Právní subjekty podnikání, zisk, deficit 18

19 Uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s volnými prostředky a způsoby krytí deficitu. Rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a sluţeb. Vysvětlí pojem zisk, výrobní náklady, ţivnost, ţivnostenský list. Uvede moţnosti nakládání s volnými prostředky. Trh pro investování a pro získávání prostředků. Orientuje se v terminologii: obchodní společnosti (s.r.o.), akciové společnosti, MPV-Z,D druţstva. Na příkladech chování kupujících a prodávajících vyloţí podstatu fungování trhu, objasní vliv nabídky a poptávky na tvorbu cen a jejich změn, na příkladu ukáţe tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a DPH, popíše vliv inflace na hodnotu peněz. Objasní význam právní úpravy důleţitých vztahů vlastnictví, pracovní poměr, manţelství. Provádí jednoduché právní úkony a chápe jejich důsledky, uvede příklady některých smluv upravujících občanskoprávní vztahy. Vysvětlí pojem : pracovní poměr, pracovní smlouva. Chápe podstatu trhu. Dokáţe vyjmenovat podmínky pro přiznání příspěvku v nezaměstnanosti. Záchytná sociální síť Globální svět, Rada Evropy, NATO, OSN Problémy současného světa MPV-Z MPV- Př 9.ročník GLOBÁLNÍ SVĚT Popíše vliv začlenění ČR do EU na kaţdodenní ţivot občanů, uvede příklady práv občanů ČR v rámci EU i moţných způsobů jejich uplatňování. Uvede některé významné mezinárodní organizace společenství,popíše výhody spolupráce mezi státy včetně zajištění obrany a účasti v zahraničních misích. Zdůvodní začlenění ČR do EU. Uvede práva a povinnosti členů. Ohroţené ţivotní prostředí Ţivotní plány a cíle 19

20 Ţák Uvede příklady některých projevů globalizace, porovná jejich klady a zápory. Uvede některé globální problémy včetně válek a terorismu, moţnosti řešení Uvede některé globální problémy současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše jejich hlavní příčiny i moţné důsledky pro ţivot lidstva. Přemýšlí o moţnostech své seberealizace. 9.ročník Objasní souvislosti globálních a lokálních problémů, uvede příklady moţných projevů a způsobů řešení globálních problémů na lokální úrovni v obci, regionu. Přijímá odpovědnost za svá rozhodnutí. Zvládání krizových situací. Uvede příklady mezinárodního terorismu a zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho potírání, objasní roli ozbrojených sil ČR při zajišťování obrany státu a při řešení krizí nevojenského charakteru. Zaujme postoj k mezinárodnímu terorismu. Chápe roli ozbrojených sil ČR. Zná příklady řešení krizí nevojenského charakteru. 20

5. 10 Občanská výchova

5. 10 Občanská výchova Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414, ŠVP Gymnázium NG Charakteristika vyučovacího předmětu 5. 10 Občanská výchova Vyučovací předmět Občanská výchova je integrovaným vyučovacím předmětem.

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 4 Vzdělávací oblast Člověk a společnost 1 Výchova k občanství 2. Hodinová dotace 1 1 1 1 Výchova k občanství Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výchova

Více

Člověk ve společnosti

Člověk ve společnosti Vyučovací předmět Člověk a společnost Týdenní hodinová dotace 2 hodiny Ročník Prima Roční hodinová dotace 72 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Žák 1 a) vyjmenuje symboly našeho

Více

Dodatek č.1 k II.dílu ŠVP. Úpravy a doplnění osnov předmětu Občanská výchova

Dodatek č.1 k II.dílu ŠVP. Úpravy a doplnění osnov předmětu Občanská výchova Dodatek č.1 k II.dílu ŠVP Úpravy a doplnění osnov předmětu Občanská výchova Platnost dokumentu : od 1. 9. 2013 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia a SOŠ ekonomické Sedlčany byl v uvedené podobě

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu - 2. stupeň

OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu - 2. stupeň OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu - 2. stupeň Obsahové, časové a organizační zařazení Předmět Občanská výchova je realizován v 6., 7. A 9. ročníku 1 hodinu týdně. Výuka probíhá v kmenové nebo multimediální

Více

Vytváříme příležitosti pro sbírání a třídění informací podle daných kritérií, hledání souvislostí a následnou tvorbu paměťových a asociačních map

Vytváříme příležitosti pro sbírání a třídění informací podle daných kritérií, hledání souvislostí a následnou tvorbu paměťových a asociačních map Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Občanská výchova Cílem předmětu je připravit žáky s komunikačním i jiným handicapem na

Více

6.9 Pojetí vyučovacího předmětu Základy společenských věd

6.9 Pojetí vyučovacího předmětu Základy společenských věd 6.9 Pojetí vyučovacího předmětu Základy společenských věd Obecné cíle výuky ZSV Předmět a výuka ZSV je koncipována tak, aby žáky vedla k pochopení dění ve světě. Žáci se učí respektovat společenskou skutečnost,

Více

A B C D E F. Člověk jako osobnost. Duševní a tělesný vývoj. Psychické procesy a stavy

A B C D E F. Člověk jako osobnost. Duševní a tělesný vývoj. Psychické procesy a stavy A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

Začlenění problematiky v současných RVP ZV

Začlenění problematiky v současných RVP ZV Příloha č. 4 Začlenění problematiky v současných RVP ZV INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 1. stupeň Základy práce s počítačem 1. a 2. období respektuje pravidla bezpečné práce s hardware a software

Více

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) - kriticky pistupuje k mediálním informacím.

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) - kriticky pistupuje k mediálním informacím. Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu OBANSKÁ VÝCHOVA: 6.roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, - kriticky pistupuje k mediálním informacím -orientuje se v kalendái - vysvtli

Více

5.2.4.2. Výchova k občanství

5.2.4.2. Výchova k občanství 5.2.4.2. Výchova k občanství Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Předmět Výchova k občanství vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Je vnímán jako předmět výchovný, směřující zejména

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA Máme rádi pohyb nuda je nám cizí Zpracovala Radmila Ţigová Obsah 1. Identifikační údaje o školní druţině 3 2. Charakteristika školní druţiny 3 3.

Více

UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ

UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ Obor středního vzdělávání s maturitní zkouškou Agropodnikání 41-41-M/01 Počet hodin v UP celkem: 60 Platnost učební osnovy od: 1. 9. 2009 A. Pojetí vyučovacího předmětu

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Školní družina a ŠVP. Charakteristika a vybavení školní družiny: Charakteristika pedagogických pracovníků: Spolupráce s rodiči a ostatními subjekty:

Školní družina a ŠVP. Charakteristika a vybavení školní družiny: Charakteristika pedagogických pracovníků: Spolupráce s rodiči a ostatními subjekty: Školní družina a ŠVP Charakteristika a vybavení školní družiny: Školní druţina je součástí školy. Je do ní zapsáno 110 dětí z 1. 4. ročníku, které jsou rozděleny podle tříd do 4. oddělení. Ţáci přihlášení

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje zvláštnosti

Více

4.1 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace 4.1.4. Evropská studia

4.1 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace 4.1.4. Evropská studia C.1.07/1.1.00/14.0143 4.1 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace 4.1.4. Evropská studia Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Evropská studia 2 2 1 R Předmět Evropská studia realizuje v anglickém jazyce

Více

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah 6. ročník 1. ČLOVĚK VE Kompetence k učení, k řešení 1.1. Člověk v rytmu času Svět kolem Lidé a čas 1.-5. SPOLEČNOSTI problémů, komunikativní, sociální a Čas v

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Občanská výchova 6.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Občanská výchova 6. 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST 5.5.2 VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Občanská výchova 6. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VO9101 VO9102 objasní účel důležitých

Více

1.1 Občanská výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

1.1 Občanská výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1.1 Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Občanská výchova se zaměřuje na vytváření kvalit, které souvisejí s orientací

Více

Školní vzdělávací program ve školní družině

Školní vzdělávací program ve školní družině Školní vzdělávací program ve školní družině Identifikační údaje Adresa: Základní škola a Mateřská škola Dobrovice Komenského 46, 294 41 Dobrovice příspěvková organizace Ředitelka školy: Ing. Jana Čejková

Více

A B C D E F. Člověk a náboženství. Dějepis. Náboženství a tolerance. Judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, budhismus, další náboženství

A B C D E F. Člověk a náboženství. Dějepis. Náboženství a tolerance. Judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, budhismus, další náboženství A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI CHARAKTERISTIKA TÉMATU Výchova k demokratickému občanství se zaměřuje na vytváření a upevňování takových postojů a hodnotové orientace žáků, které

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Výchova k občanství. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Výchova k občanství. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a společnost Výchova k občanství Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Výchova k občanství vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými

Více

1) strategie vedoucí k formování kompetence k učení absolventů školy. - klademe důraz na čtení s porozuměním,

1) strategie vedoucí k formování kompetence k učení absolventů školy. - klademe důraz na čtení s porozuměním, Ukázka z pracovní verze ŠVP Speciální základní školy a Praktické školy, Hradecká 1231, Hradec Králové. VVS jsou zpracovány jako strategie školy, kterými všichni učitelé budou směřovat k utváření KK žáků

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6. BÍRKO OSV- IV. OSV-VII.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6. BÍRKO OSV- IV. OSV-VII. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Vysvětlí a popíše,jak se mění rok, vyjmenuje lidové a církevní

Více

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Školní vzdělávací program Platný od 1.9.2013 Je vydán na základě zákona č.561/2004

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ)

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) 5. Učební osnovy 5.1. Jazyk a jazyková komunikace 5.1.3 Německý jazyk Blok předmětů: Název předmětu: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) Další cizí jazyk - NECKÝ JAZYK Charakteristika

Více

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět 5.5.1 Občanská výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 1 1 1 0+1 Občanská výchova se na druhém stupni

Více

Předmět: Výchova k občanství Ročník 7. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata,

Předmět: Výchova k občanství Ročník 7. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Předmět: Výchova k občanství Ročník 7. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i společenských cílů,

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ DRUŽINA - důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí

Více

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová 3.1.Charakteristika školního vzdělávacího programu Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová ŠVP vychází z cílů základního vzdělávání

Více

Volitelné předměty školní rok 2015/2016

Volitelné předměty školní rok 2015/2016 Volitelné předměty školní rok 2015/2016 1. stupeň Tvořivá dílna Volitelné předměty jsou dle učebního plánu školy vyučovány v rozsahu jedné vyučovací hodiny ve všech ročnících prvního stupně. Jedná se o

Více

Člověk a příroda - Zeměpis 6.ročník

Člověk a příroda - Zeměpis 6.ročník organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických a dalších informačních zdrojů používá s porozuměním

Více

Učební osnovy předmětu PRÁVO

Učební osnovy předmětu PRÁVO Školní vzdělávací program Obor: Obchodní akademie Gymnázium a obchodní akademie Ruská 355, 354 62 Mariánské Lázně Učební osnovy předmětu PRÁVO Obor vzdělání: 63-41 - M/02 Obchodní akademie Forma studia:

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ (6. 9. ročník)

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ (6. 9. ročník) VÝCHOVA KE ZDRAVÍ (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu Předmět VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, v návaznosti na Přírodovědu ve 4. a 5. ročníku, rozvíjí a prohlubuje daná témata o specifické poznatky a dovednosti,

Více

DODATEK č. 2. k ŠVP ZV Do života s jedničkou, 1.9.2012. Škola: Základní škola Litoměřice, Na Valech 53

DODATEK č. 2. k ŠVP ZV Do života s jedničkou, 1.9.2012. Škola: Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 DODATEK č. 2 k ŠVP ZV Do života s jedničkou, 1.9.2012 Škola: Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 Dokument byl projednán na pedagogické radě dne 10.04.2014 Dokument byl schválen školskou radou dne 2.6.2014

Více

5. 9 Vzdělávací oblast Člověk a svět práce

5. 9 Vzdělávací oblast Člověk a svět práce 5. 9 Vzdělávací oblast Člověk a svět práce 5. 9. 1 Charakteristika vzdělávací oblasti Člověk a svět práce - Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast je zařazena na obou stupních ZŠ. Vědomosti

Více

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět 5.5.1 Občanská výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 1 1 1 0+1 Občanská výchova se na druhém stupni

Více

NÁŠ SVĚT. 3. Lidé a čas orientace v čase i ve vzdálenější minulosti

NÁŠ SVĚT. 3. Lidé a čas orientace v čase i ve vzdálenější minulosti NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Klasifikace předmětů

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.9 Člověk a svět práce 5.9.1 Pracovní činnosti. Blok předmětů: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Název předmětu: PRACOVNÍ ČINNOSTI

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.9 Člověk a svět práce 5.9.1 Pracovní činnosti. Blok předmětů: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Název předmětu: PRACOVNÍ ČINNOSTI 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.9 Člověk a svět práce 5.9.1 Pracovní činnosti Blok předmětů: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Název předmětu: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje

Více

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období ročník: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 3. období 9. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 1. respektuje přijatá

Více

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah 6. ročník Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence občanské Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence pracovní 1.

Více

1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA ( OSV )

1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA ( OSV ) Začlenění průřezových témat Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a svým formativním charakterem vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Průřezová témata budou realizována třemi základními

Více

Člověk a jeho svět - Prvouka - 3. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy) PŘEDMĚTOVÉ KOMPETENCE OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO

Člověk a jeho svět - Prvouka - 3. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy) PŘEDMĚTOVÉ KOMPETENCE OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO místním propojování zeměpisných a kulturních informací. projevech. situacích. Utváření ohleduplného vztahu ke kulturním výtvorům a k hledání možností aktivního uplatnění při jejich ochraně Poznávání podstaty

Více

4.5.2 Výchova k občanství

4.5.2 Výchova k občanství 4.5.2 Výchova k občanství A) Charakteristika předmětu Výuka předmětu výchova k občanství probíhá v kmenových učebnách, v počítačové učebně, v učebnách, které jsou vybaveny přehrávači videa nebo DVD. V

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika předmětu V předmětech Pracovní činnosti a Praktické činnosti je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Sociální činnost Most 75-41-M/01, Sociální činnost

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Pekař Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: Zřizovatel: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Pardubický kraj Název

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Anglický jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

1 Profil absolventa. 1.1 Identifikační údaje. 1.2 Uplatnění absolventa v praxi. 1.3 Očekávané výsledky ve vzdělávání

1 Profil absolventa. 1.1 Identifikační údaje. 1.2 Uplatnění absolventa v praxi. 1.3 Očekávané výsledky ve vzdělávání 1 Profil absolventa 1.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: 1.2 Uplatnění absolventa v praxi Pedagogika pro

Více

5.4.1 Prvouka povinný předmět

5.4.1 Prvouka povinný předmět 5.4.1 Prvouka povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 2 2 2 3 3 0 0 0 0 Předmět prvouka se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti,

Více

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. učebnice pro 6. až 9. ročník ZŠ

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. učebnice pro 6. až 9. ročník ZŠ VÝCHOVA K OBČANSTVÍ učebnice pro 6. až 9. ročník ZŠ Autoři/autorky: Čapek Robert, Čapková Jana, Čepl Jan, Konečný Jakub, Mannová Elena, Michková Lenka, Pavlíková Eva, Pavlišová Zdeňka, Rousková Iva, Skřivánková

Více

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 BAREVNÁ OKNA ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina ul. Sv. Čecha 565 Příbor 742 58 tel. 556 725 595 Naše školní družina má vlastní domek se zahradou. Z toho vychází i

Více

Občanská a prosociální výchova ročník TÉMA VÝSTUP

Občanská a prosociální výchova ročník TÉMA VÝSTUP Občanská a prosociální výchova ročník TÉMA VÝSTUP G1 Člověk ve společnosti, komunikace Kultura, obec, vlast Člověk a lidská práva, důstojnost lidské osoby žák: Uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 2. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 2. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Místo, kde žijeme vyznačí v jednoduchém plánu místo

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Výchova k občanství Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Výchova k občanství Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Výchova k občanství Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky Rok v jeho proměnách a slavnostech - kalendář, letopočty -

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Technologie potravin - management Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Zřizovatel:

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI Výchova k občanství 6. ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI rok v jeho proměnách a slavnostech kalendář, letopočty svátky pranostiky, přísloví, pořekadla Zná svá práva a povinnosti Je hrdý na svou školu Posoudí

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

.5. Př írodověda 5.5.1. charakteristika vyučovacího předmětu 5.5.2. začlenění průřezových témat 5.5.3. zaměření na klíčové kompetence

.5. Př írodověda 5.5.1. charakteristika vyučovacího předmětu 5.5.2. začlenění průřezových témat 5.5.3. zaměření na klíčové kompetence 5.5. Přírodověda obsah stránka 5.5.1. charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.5.2. začlenění průřezových témat 2 5.5.3. zaměření na klíčové kompetence 2 5.5.4. formy a metody práce 3 5.5.5. způsoby, formy

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Další cizí jazyk - německý - navazuje na vzdělávání v jazyce mateřském a v cizím jazyce první volby. Poskytuje širší jazykový

Více

3 Charakteristika školního vzdělávacího programu

3 Charakteristika školního vzdělávacího programu 3 Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Zaměření školy poskytuje všeobecně zaměřené vzdělávání, jehoţ prioritou je připravit ţáky po odborné i jazykové stránce ke studiu na vysokých školách

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA,

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, 1 OBSAH 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu Název a adresa školy Předkladatel programu

Více

Výchova k občanství - Prima

Výchova k občanství - Prima - Prima Výchova k občanství Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence občanská Kompetence sociální a personální Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

Oddíl E učební osnovy XVII.1.AB EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ

Oddíl E učební osnovy XVII.1.AB EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 Oddíl E učební osnovy XVII.1.AB EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ XVII.1.AB Evropský den jazyků Charakteristika dílny: EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ v nižším i vyšším stupni

Více

Výchova ke zdraví Ročník: tercie

Výchova ke zdraví Ročník: tercie Výchova ke zdraví Ročník: tercie Učivo předmětu Očekávané kompetence žáka Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy,, projekty a Člověk rozvoj a růst jedince Dětství, puberta, dospívání (Tělesné, duševní

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova k občanství 9. ročník Zpracovala: Mgr. Romana Křížová Člověk, stát a právo Rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů a

Více

5.7. P rvouka 5.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.7.2. Začlenění průřezových témat 5.7.3. Zaměření na klíčové kompetence

5.7. P rvouka 5.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.7.2. Začlenění průřezových témat 5.7.3. Zaměření na klíčové kompetence 5.7. Prvouka obsah stránka 5.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.7.2. Začlenění průřezových témat 2 5.7.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.7.4. Formy a metody práce 3 5.7.5. Způsoby, formy

Více

Školní vzdělávací program P E K A Ř

Školní vzdělávací program P E K A Ř Školní vzdělávací program P E K A Ř Identifikační údaje: Název školy: Zřizovatel: Kód a název oboru: Název ŠVP: Stupeň vzdělání: Délka vzdělávání: Forma vzdělávání: Datum platnosti: Střední škola technická,

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2009-2010

Minimální preventivní program na šk. rok 2009-2010 Základní škola Roštín PSČ 768 03, Roštín 148,tel. 573 368 075 Obsah Minimální preventivní program na šk. rok 2009-2010 1 Drogová prevence 2 Předpoklady pro splnění "Minimálního preventivního programu"

Více

Vztahy mezi lidmi a formy soužití Změny v životě člověka a jejich

Vztahy mezi lidmi a formy soužití Změny v životě člověka a jejich 5.8 Člověk a zdraví Charakteristika vzdělávací oblasti Zdraví je základním předpokladem pro aktivní a spokojený život a pro optimální pracovní výkonnost. Proto se stává poznávání a praktické ovlivňování

Více

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu. Ekonomika. Obor středního vzdělávání 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu. Ekonomika. Obor středního vzdělávání 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu Ekonomika Obor středního vzdělávání 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů Počet hodin v UP celkem: 20 Platnost učební osnovy od : 1. 9. 2009 A. Pojetí vyučovacího

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Občanská výchova 8.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Občanská výchova 8. 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST 5.5.2 VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Občanská výchova 8. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VO9101 objasní účel důležitých symbolů

Více

Výchova k občanství. Člověk ve společnosti. Mezipředmětové přesahy. Kompetence žáka

Výchova k občanství. Člověk ve společnosti. Mezipředmětové přesahy. Kompetence žáka Výchova k občanství Výstupy z RVP ZV Školní výstupy Kompetence žáka Učivo Mezipředmětové přesahy Člověk ve společnosti Objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich používání Zdůvodní nepřijatelnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Náš svět 1. období 1. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 1. období základního vzdělávání žák: MÍSTO, KDE ŽIJEME 1. vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště

Více

Předmět: VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Ročník: 6.

Předmět: VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Ročník: 6. Předmět: VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Ročník: 6. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT Člověk ve společnosti - objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich používání - zhodnotí

Více

CESTA ZA SLUNÍČKEM. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BÍLOVEC,WOLKEROVA 911, příspěvková organizace

CESTA ZA SLUNÍČKEM. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BÍLOVEC,WOLKEROVA 911, příspěvková organizace CESTA ZA SLUNÍČKEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BÍLOVEC,WOLKEROVA 911, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školního vzdělávacího programu: CESTA ZA SLUNÍČKEM Předkladatel: Základní škola, Bílovec, Wolkerova

Více

Z A H R A D N I C T V Í F L O R I S T I K A

Z A H R A D N I C T V Í F L O R I S T I K A Školní vzdělávací program Z A H R A D N I C T V Í F L O R I S T I K A Identifikační údaje: Název školy: Zřizovatel: Kód a název oboru: Název ŠVP: Stupeň vzdělání: Délka vzdělávání: Forma vzdělávání: Datum

Více

Náš svět 2. ročník průřezová témata

Náš svět 2. ročník průřezová témata Náš svět 2. ročník průřezová témata Průřezové téma: Environmentální výchova (EV) EV v dílčích tématech oboru : -EV 2/1 dílčí téma : Změny v přírodě na podzim Očekávané výstupy :Žák sleduje a dokáže popsat

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM od 1. 1. 2012 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Více

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Blok předmětů: PRACOVNÍ ČINNOSTI. Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Blok předmětů: PRACOVNÍ ČINNOSTI. Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Blok předmětů: PRACOVNÍ ČINNOSTI Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Pojetí základního vzdělávání ŠVP Základní vzdělávání navazuje na předškolní vzdělávání a na výchovu v rodině. Je jedinou etapou vzdělávání, kterou povinně

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a svět práce / ČP

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a svět práce / ČP I. název vzdělávacího oboru: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE (ČP) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: I. stupeň základního vzdělávání: Časová dotace vzdělávacího oboru Člověk a svět práce je na

Více

Obchodník 66-41-L/01

Obchodník 66-41-L/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 66-41-L/01 Obsah 1.Profil absolventa... 3 1.2 Popis očekávaných kompetencí absolventa... 3 1.2.1 Klíčové kompetence... 3 1.2.2 Odborné kompetence... 7 1.3 Způsob

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program pro Školní družinu Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků Soukromé střední

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Identifikační údaje. V Hati 700, 394 94 Černovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Identifikační údaje. V Hati 700, 394 94 Černovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Identifikační údaje Název školy: Střední škola Adresa: V Hati 700, 394 94 Černovice Zřizovatel: MŠMT ČR Kód a název oboru vzdělávání: 41-52-E/02 Zahradnická výroba Název školního

Více

6.ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI

6.ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI PŘEDMĚT OBČANSKÁ VÝCHOVA 6.ročník Prosinec Březen Duben NAŠE ŠKOLA život v naší škole, práva a povinnosti žáků,význam činnosti žákovské samosprávy,školního parlamentu,společná pravidla a normy,vklad vzdělání

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI ZDRAVÉHO ŢIVOTNÍHO STYLU SEMINÁŘ POŘÁDÁ: REGIONÁLNÍ KONZULTAČNÍ CENTRUM PRO ÚSTECKÝ KRAJ: LEKTOR SEMINÁŘE: MGR. BC. ANNA HRUBÁ GARANT SEMINÁŘE: ING. MICHAELA ROZBOROVÁ Obsah

Více

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o. Česká 4787 760 05 Zlín Kód a název oboru vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost ŠVP Sociální činnost Denní studium ŠVP platnému počínaje 1. ročníkem ode

Více

Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA

Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov

Více

Výchova k občanství. 3. období 9. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník:

Výchova k občanství. 3. období 9. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník: Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Výchova k občanství 3. období 9. ročník Janošková, D.: Občanská výchova - Rodinná výchova 7 (Fraus) Janošková, D.: Občanská výchova - Rodinná výchova 8 (Fraus)

Více

Výchovné a vzdělávací strategie Vyučující využije všech forem a metod práce k tomu, aby žák dosáhl požadovaných kompetencí.

Výchovné a vzdělávací strategie Vyučující využije všech forem a metod práce k tomu, aby žák dosáhl požadovaných kompetencí. VÝCHOVA K OBČANSTVÍ vyučovací předmět - OBČANSKÁ VÝCHOVA Výchovné a vzdělávací strategie Vyučující využije všech forem a metod práce k tomu, aby žák dosáhl požadovaných kompetencí. kompetence k učení umožňujeme

Více

Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara,Vídeňská 756/28, Praha 4 - Krč, 142 00. Školní vzdělávací program Keramická výroba 28 57 E/01

Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara,Vídeňská 756/28, Praha 4 - Krč, 142 00. Školní vzdělávací program Keramická výroba 28 57 E/01 6. Učební osnova identifikační údaje: Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara,Vídeňská 756/28, Praha 4 - Krč, 142 00 Zřizovatel: Hlavní město Praha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Keramická výroba Kód a

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

Minimální preventivní program ZŠ T.G.Masaryka Kutná Hora. Školní rok 2015/16. Mgr. Blanka Králíková

Minimální preventivní program ZŠ T.G.Masaryka Kutná Hora. Školní rok 2015/16. Mgr. Blanka Králíková Minimální preventivní program ZŠ T.G.Masaryka Kutná Hora Školní rok 2015/16 Mgr. Blanka Králíková Obsah Charakteristika školy 3 Legislativní východiska 3 Analýza současného stavu na základě evaluace 4

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk. Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Název předmětu: INFORMATIKA

5. UČEBNÍ OSNOVY. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk. Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Název předmětu: INFORMATIKA 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název předmětu: INFORMATIKA Charakteristika vyučovací oblasti Vzdělávací oblast Informační

Více

Předmět: Výchova k občanství Ročník: 7. Vzdělávací oblast:

Předmět: Výchova k občanství Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Předmět: Ročník: 7. řízení státu pro vyjmenuje základní lidská práva Lidská práva a jejich ochrana 1 řízení státu pro -ví, v jakých dokumentech jsou zakotvena - uvědomuje si nutnost dodržování lidských

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Náš svět 1. období 3. ročník Danielovská, V., Kvasničková, D.: Prvouka pro 3. ročník ZŠ Očekávané výstupy předmětu Na konci 1. období základního vzdělávání

Více