Člověk ve společnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Člověk ve společnosti"

Transkript

1 Vyučovací předmět Člověk a společnost Týdenní hodinová dotace 2 hodiny Ročník Prima Roční hodinová dotace 72 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Žák 1 a) vyjmenuje symboly našeho státu b) objasní účel symbolů našeho státu c) zdůvodní způsoby jejich využívání d) ocení význam symbolů a navrhne vytvoření symbolů třídy 2. a) vysvětlí pojmy vlastenectví a nacionalismus b) uvede příklady jejich projevů v praxi c) zdůvodní nutnost rozlišení obou pojmů 3. a) vysvětlí pojmy vandal a vandalské chování b) provede kritiku vandalského chování c) na konkrétních příkladech zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování ve společnosti 4. a) pojmenuje kulturní instituce b) zhodnotí nabídku kulturních akcí v obci c) zdůvodní, proč si vybírá určité kulturní akce d) ocení kulturní tradice regionu 5. a) určí, co všechno patří do pojmu mediální informace b) kriticky posoudí mediální informace c) zdůvodní své stanovisko k vlivu reklamy a propagandy na veřejné mínění a chování lidí 6. a) vyjádří vlastními slovy význam vzájemné solidarity mezi lidmi b) na příkladech demonstruje lidskou solidaritu c) posoudí své možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a situaci ohrožení d) zdůvodní nutnost solidarity a pomoci 7. a) objasní potřebu tolerance ve společnosti b) pojmenuje oblasti, ve kterých se projevují kulturní zvláštnosti, odlišné názory, zájmy a způsoby chování a myšlení lidí Člověk ve společnosti naše vlast pojem vlasti a vlastenectví, zajímavá a památná místa, co nás proslavilo, významné osobnosti, státní symboly, státní svátky, významné dny naše obec, region, kraj zajímavá a památná místa, významní rodáci, místní tradice, ochrana kulturních památek, přírodních objektů a majetku, projevy vandalismu v naší zemi a obci kulturní život rozmanitost kulturních projevů, kulturní hodnoty kulturní tradice, kulturní instituce, masová kultura, prostředky masové komunikace, masmédia lidská setkání přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi, rovnost a nerovnost, rovné postavení mužů a žen, lidská solidarita, pomoc lidem v nouzi, potřební lidé ve společnosti, sousedé hosté a cizí lidé OSV hodnoty, postoje, praktická etika - morální rozvoj Český jazyk, dějepis VDO občan, občanská společnost a stát Český jazyk MKV lidské vztahy MKV princip sociálního smíru a solidarity MGV- Školní vzdělávací program osmileté studium Člověk a společnost 1

2 c) diskutuje o nutnosti tolerance ve společnosti d) ocení přínos tolerantního postoje společnosti k národnostním menšinám 8. a) vyjádří vlastními slovy, co znamenají slova chování a komunikace b) rozliší různé způsoby chování a komunikace c) vybere vhodné způsoby chování a komunikace v určitých situacích d) navrhne řešení konfliktu s jinými lidmi nenásilným způsobem 9. a) definuje pojmy netolerantní, rasistické, xenofobní a extrémistické chování b) rozhodne, o které z výše uvedených chování se jedná v určitých situacích c) provede kritiku výše uvedených typů chování d) kombinuje možnosti, jak aktivně vystupovat proti všem projevům lidské nesnášenlivosti 10. a) formuluje zásady lidského soužití b) na příkladech demonstruje přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování cílů c) provede rozbor svých možností jak spolupracovat v rodině, škole, obci d) na základě návštěvy radnice napíše sdělení o řešení konkrétních úkolů a cílů ve své obci vztahy mezi lidmi - osobní a neosobní vztahy, mezilidská komunikace, konflikty v mezilidských vztazích, problémy lidské nesnášenlivosti zásady lidského soužití morálka a mravnost, svoboda a vzájemná závislost, pravidla chování, dělby práce a činností, výhody spolupráce lidí, moje rodina naše škola život ve škole, práva a povinnosti žáků, význam a činnost žákovské samosprávy, společná pravidla a normy, vklad vzdělání pro život naše obec, region, kraj důležité instituce, radnice a obecní zastupitelstvo OSV sociální rozvoj komunikace MKV kulturní diference Zeměpis OSV poznávání lidí, mezilidské vztahy, kooperace, komunikace VDO občanská společnost a škola VDO formy participace občanů v politickém životě MGV- Školní vzdělávací program osmileté studium Člověk a společnost 2

3 11. a) na základě vlastní zkušenosti popíše pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery b) diskutuje o svých zkušenostech ve vztazích ve dvojici c) zhodnotí stav mezilidských vztahů v současné společnosti d) napíše sdělení o své představě vlastního partnerského vztahu 12. a) vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, spolku) b) na příkladech uvede klady a zápory vlivu sociálního klimatu na rodinu, třídu, vrstevnickou skupinu c) navrhnu organizovat svůj režim dne z hlediska prospěšnosti zdraví 13. a) vysvětlí pojem bezpečné chování b) objasní význam bezpečného chování v rizikovém prostředí, v konfliktních a krizových situacích c) rozliší manipulativní vliv vrstevníků, médií, sekt d) provede kritiku manipulace e) shrne osvojené dovednosti komunikační obrany proti manipulaci a agresi Výchova ke zdraví - vztahy mezi lidmi - vztahy ve dvojici kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství a rodičovství - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity rodina, škola vrstevnická skupina, obec, spolek zdravý způsob života - režim dne - rizika ohrožující zdraví a jejich prevence - bezpečné chování komunikace s vrstevníky a neznámými lidmi, pohyb v rizikovém prostředí, přítomnost v konfliktních a krizových situacích OSV sociální rozvoj mezilidské vztahy, komunikace, kooperace a kompetice OSV osobnostní rozvoj - psychohygiena MGV- Školní vzdělávací program osmileté studium Člověk a společnost 3

4 Vyučovací předmět Člověk a společnost Týdenní hodinová dotace 1 hodina Ročník Sekunda Roční hodinová dotace 36 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Žák 1. a) definuje pojem osobnost b) objasní, jak může poznání a ohodnocení vlastní osobnosti a možností pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i kvalitu života c) seřadí hierarchicky svůj žebříček hodnot 2. a) pojmenuje své kladné a záporné vlastnosti b) vysvětlí rozdíl mezi vlohou, schopností a dovedností c) popíše své životní cíle a plány d) zdůvodní význam vůle při dosahování cílů 3. a) vysvětlí rozdíl mezi chováním, jednáním a prožíváním b) provede kritiku svých záporných charakterových vlastností c) zdůvodní význam neustálé sebezměny a seberozvoje Člověk jako jedinec - vnitřní svět člověka vnímání, prožívání poznávání a posuzování skutečnosti, sebe i druhých, systém osobních hodnot, sebehodnocení, stereotypy v posuzování druhých lidí - podobnost a odlišnost lidí osobní vlastnosti, dovednosti, schopnosti, charakter, vrozené předpoklady, osobní potenciál - osobní rozvoj životní cíle a plány, životní perspektivy, adaptace na životní změny - podobnost a odlišnost lidí projevy chování, rozdíly v prožívání, myšlení a jednání - osobní rozvoj sebezměna, význam motivace, aktivity, vůle a osobní kázně při seberozvoji OSV osobnostní rozvoj sebepoznání, sebepojetí OSV morální rozvoj hodnoty, postoje praktická etika MKV - lidské vztahy OSV osobnostní rozvoj sebepoznání a sebepojetí OSV osobnostní rozvoj seberegulace a sebeorganizace 4. a) popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet své osobní přednosti, překonávat osobní nedostatky b) zhodnotí význam zdravé sebedůvěry pro život člověka - osobnostní a sociální rozvoj - sebepoznání a sebepojetí seberegulace a sebeorganizace OSV osobnostní rozvoj sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace MGV- Školní vzdělávací program osmileté studium Člověk a společnost 4

5 5. a) vysvětlí pojmy masová kultura, masmédia b) posoudí působení propagandy a reklamy na veřejné mínění a chování lidí c) uvede kladné a záporné stránky reklamy 6. a) definuje pojem zdraví b) pojmenuje základní lidské potřeby c) na příkladech vysvětlí souvislosti mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím 7. a) vyjmenuje civilizační choroby a jejich rizika b) vysvětlí příčiny vzniku stresu, únavy c) uvede příklady technik, které vedou k posilování duševní odolnosti d) svěří se se zdravotním problémem, v případě potřeby je schopen vyhledat potřebnou pomoc 8. a) shrne zásady zdravého životního stylu b) objasní příčiny a vznik nemocí spojených s poruchou příjmu potravy c) projevuje odpovědný vztah k sobě a svému okolí Člověk ve společnosti - kulturní život masová kultura, prostředky masové komunikace, masmédia - rizika ohrožující zdraví a jejich prevence manipulativní reklama a informace, vliv sekt Výchova ke zdraví - hodnota a podpora zdraví celostní pojetí člověka ve zdraví a nemoci - podpora zdraví a její formy, prevence - rizika ohrožující zdraví a jejich prevence stres a jeho vztah ke zdraví, kompenzační, relaxační regenerační techniky, duševní odolnost - civilizační choroby - psychohygiena - výživa a zdraví zásady zdravého stravování, vliv životních podmínek a způsobu stravování na zdraví, poruchy příjmu potravy - morální rozvoj hodnotové postoje a rozhodovací dovednosti MV kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - fungování a vliv médií ve společnosti Český jazyk Přírodopis OSV osobnostní rozvoj, psychohygiena OSV morální rozvoj řešení problémů a rozhodovací dovednosti, hodnoty, postoje, praktická etika Přírodopis MGV- Školní vzdělávací program osmileté studium Člověk a společnost 5

6 9. a) popíše tělesné, duševní a společenské změny v období dětství, puberty a dospívání b) ocení důležitost kultivovaného chování k opačnému pohlaví - změny v životě člověka a jejich reflexe dětství, puberta, dospívání Přírodopis 10. a) pojmenuje rizika vznikající nezodpovědným přístupem k sexualitě a svému zdraví b) vysvětlí význam odpovědnosti za bezpečné sexuální chování c) uvede možnosti antikoncepce 11. a) uvede příklady autodestruktivního chování a rizik s ním spojených b) na základě argumentů provede kritiku tohoto chování c) uplatní osvojené sociální dovednosti a modely chování při kontaktu se sociálně patologickými jevy ve škole i mimo ni d) v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě i druhým 12. a) diskutuje o možném manipulativním vlivu vrstevníků, médií a sekt b) ocení význam empatie, aktivního naslouchání, dialogu - zdravý způsob života a péče o zdraví ochrana před přenosnými, chronickými onemocněními a úrazy - rizika ohrožující zdraví a jejich prevence autodestruktivní závislosti - skryté formy a stupně individuálního násilí a zneužívání, sexuální kriminalita - mezilidské vztahy, komunikace a kooperace - přijímání názoru druhého, empatie, aktivní naslouchání, dialog, asertivita Přírodopis OSV komunikace, kooperace MGV- Školní vzdělávací program osmileté studium Člověk a společnost 6

7 Vyučovací předmět Člověk a společnost Týdenní hodinová dotace 2 hodiny Ročník Tercie Roční hodinová dotace 72 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Žák: 1. a) rozliší a objasní základní formy států b) porovná jejich znaky c) vysvětlí pojem státní občanství d) uvede klady a zápory jednotlivých typů států 2. a) rozčlení a charakterizuje jednotlivé složky moci b) uvede vztahy mezi jednotlivými složkami státní moci c) uvede příklady dalších institucí a orgánů státní správy 3. a) vyjmenuje znaky demokratického způsobu rozhodování, doloží na příkladech v ČR b) uvede klady a zápory demokratického způsobu řízení státu c) vysvětlí pojem politická pluralita a doloží na příkladech v ČR 4. a) vyjádří vlastními slovy, v čem spočívá význam sociálního dialogu a voleb b) uvede příklady, jak mohou výsledky voleb ovlivnit každodenní život občanů c) navrhne volební program fiktivní politické strany a obhájí ho před ostatními 5. a) vyjádří vlastními slovy, co patří do oblasti lidských práv b) přiřadí jednotlivá lidská práva do skupin c) zdůrazní nutnost ochrany lidských práv a svobod d) vyjmenuje základní právní dokumenty o lidských právech Stát a právo - právní základy státu znaky státu, typy a formy, státní občanství ČR, Ústava ČR, složky státní moci, jejich orgány a instituce - státní správa a samospráva - orgány a instituce, jejich úkoly - principy demokracie znaky demokratického způsobu a řízení státu, politický pluralismus, sociální dialog a jeho význam, znaky demokratického způsobu rozhodování a řízení státu, politický pluralismus, sociální dialog a jeho význam, význam a formy voleb - lidská práva základní lidská práva, práva dítěte, jejich ochrana, základní dokumenty, poškozování lidských práv, šikana, diskriminace VDO občan, občanská společnost a stát, principy demokracie jako formy vlády VDO formy participace občanů v politickém životě MDV kritické čtení a vnímání mediálního sdělení, fungování a vliv médií Český jazyk MKV princip sociálního smíru a solidarity, lidské vztahy Zeměpis, Dějepis VDO formy participace občanů v politickém životě, občan, občanské společenství a stát (P) OSV morální rozvoj VDO principy demokracie jako formy vlády a způsoby rozhodování MKV princip sociálního smíru a solidarity, etnický původ MGV- Školní vzdělávací program osmileté studium Člověk a společnost 7

8 6. a) definuje, co je právní řád ČR b) vysvětlí vlastními slovy význam právních úprav c) rozliší jednotlivé typy vlastnictví, způsoby pracovního poměru d) vyjmenuje způsoby vzniku a ukončení manželství 7. a) provede jednoduchá právní úkony, posoudí jejich důsledky b) zformuluje příklady smluv upravující občanskoprávní vztahy - právní řád ČR - význam a funkce právního řádu, orgány právní ochrany občanů, soustava soudů, právní norma, předpis, publikace časopisů - právo v každodenním životě právní vztahy, právní vztahy a závazky z nich vyplývající, styk s úřady OSV osobnostní rozvoj - seberegulace OSV osobnostní rozvoj - rozvoj poznávacích schopností, komunikace 8. a) vlastními slovy vyjádří právní ustanovení, která se na něj vztahují b) porovná sankce za nedodržování právní normy u mladistvých a plnoletých c) provede rozbor rizik při porušování právních norem 9. a) rozliší oblast působení jednotlivých orgánů právní ochrany b) uvede jejich vzájemný vztah a popíše jejich činnosti c) diskutuje o rozsahu právní ochrany občanů v našem státě d) uvede konkrétní příklady trestních činů a jejich postih e) seřadí jednotlivé stupně naší soudní soustavy, specifikuje jejich pravomoci a způsob spolupráce 10. a) srovná právní normu a jednání protiprávní b) rozliší přestupek a trestný čin - právo v každodenním životě právní vztahy, právní vztahy a závazky z nich vyplývající, styk s úřady - protiprávní jednání druhy a postihy protiprávního jednání, trestní postižitelnost, porušování předpisů v silničním provozu, porušování práv k duševnímu vlastnictví OSV osobnostní rozvoj sociální rozvoj, morální rozvoj MGV- Školní vzdělávací program osmileté studium Člověk a společnost 8

9 11. a) popíše, co má vliv na volbu profese b) posoudí své možnosti uplatnění na základě svého sebehodnocení c) navrhne vizi svého budoucího profesního života a provede rozbor nutných kroků k jeho dosažení Svět práce - volba profesní orientace sebepoznání, osobní zájmy a cíle, tělesný a zdravotní stav, osobní vlastnosti a schopnosti, vlivy na volbu profese OSV osobnostní rozvoj - sebepoznání a sebepojetí, psychohygiena 12. a) pojmenuje zásady chování a komunikace při výběrovém řízení b) porovná nabídku středních, vyšších odborných a vysokých škol ve vybraných krajích c) v modelové situaci prokáže schopnost prezentace své osoby - možnosti vzdělávání informační základna pro volbu povolání, poradenské služby, náplň učebních a studijních oborů, přijímací řízení, informační a poradenské služby OSV sociální rozvoj komunikace MGV- Školní vzdělávací program osmileté studium Člověk a společnost 9

10 Vyučovací předmět Člověk a společnost Týdenní hodinová dotace 2 hodiny Ročník Kvarta Roční hodinová dotace 72 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Žák: 1. a) rozlišuje různé formy vlastnictví b) porovná různé formy vlastnictví c) na příkladech doloží v mezinárodním, národním a regionálním měřítku 2. a) rozlišuje a porovná hmotné a duševní vlastnictví b) ocení hodnotu duševního a hmotného vlastnictví c) zdůvodní nutnost ochrany duševního vlastnictví d) na konkrétních případech doloží potřebu uplatňování ochrany duševního vlastnictví 3. a) popíše a objasní vlastní způsoby zacházení s penězi a se svým svěřeným majetkem b) zdůvodní nutnost dodržování zásad hospodárnosti c) navrhne jak organizovat chod vlastní domácnosti d) ocení potřebu vyhýbat se rizikům v hospodaření s penězi Stát a hospodářství - majetek, vlastnictví formy vlastnictví, hmotné a duševní vlastnictví, jejich ochrana, - majetek, vlastnictví hospodaření s penězi, majetkem a různými formami vlastnictví Matematika 4. a) vysvětlí, jakou funkci plní banky b) provede rozbor bankovního systému c) uvede a zhodnotí služby, které banky občanům nabízejí d) porovná služby největších bank u nás - peníze funkce a podoby peněz, formy placení 5. a) rozlišuje zdroje, ze kterých pocházejí příjmy státu b) určí, do kterých oblastí směřují výdaje státu c) na příkladech doloží, které dávky a příspěvky dostávají ze státního rozpočtu občané d) posoudí současný stav příjmů a výdajů státu - peníze rozpočet státu a rodiny, význam daní Osobnostní a sociální výchova -morální rozvoj - hodnoty, postoje, praktická etika Matematika MGV- Školní vzdělávací program osmileté studium Člověk a společnost 10

11 6. a) rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a služeb b) uvede příklady součinnosti mezi výrobou, obchodem a službami c) prakticky navrhne vznik a organizaci firmy d) posoudí obecné trendy ve výrobě, obchodu a službách 7. a) vysvětlí podstatu fungování trhu b) na příkladu chování kupujících a prodávajících posoudí vztah mezi nabídkou a poptávkou c) porovná rozdíl mezi tržní a netržní ekonomikou d) uvede klady a zápory nejčastějších právních forem podnikání 8. a) porovná klady a zápory členství ČR v EU b) na příkladech popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život občanů c) uvede příklady možných způsobů uplatňování práv občanů ČR v rámci EU d) porovná funkci evropských institucí 9. a) vyjmenuje a popíše významné mezinárodní organizace, k nimž má ČR vztah b) posoudí jejich význam v současném světě c) na příkladech kriticky zhodnotí jejich fungování d) zdůvodní výhody spolupráce mezi státy - výroba, obchod služby jejich funkce a návaznost - principy tržního hospodářství - nabídka, poptávka, trh, podstata fungování trhu, nejčastější právní formy podnikání Mezinárodní vztahy, globální svět -evropská integrace podstata význam, výhody, Evropská unie a ČR - mezinárodní spolupráce ekonomická, politická a bezpečnostní spolupráce mezi státy, její výhody, významné mezinárodní organizace (RE, NATO, OSN a jiné) Osobnostní a sociální výchova morální rozvoj řešení problémů a rozhodovací dovednosti Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - jsme Evropané 10. a) určí významné globální problémy b) na příkladech demonstruje jejich projevy c) kriticky posoudí klady a zápory globalizace 11. a) vyjádří svůj osobní názor na vybrané globální problémy současnosti a je schopen ho obhájit b) popíše hlavní příčiny globalizace a možné důsledky pro život lidstva - globalizace projevy, klady a zápory, významné globální problémy, způsoby jejich řešení - globální problémy v lokálních podmínkách projevy globalismu v životě obce, regionu MGV- Školní vzdělávací program osmileté studium Člověk a společnost 11

12 c) navrhne vlastní řešení negativních dopadů globalizace 12. a) vysvětlí souvislosti globálních a lokálních problémů b) na příkladech demonstruje projevy globálních problémů na lokální úrovni c) vybere a obhájí možné způsoby řešení globálních problémů na lokální úrovni 13. a) objasní pojem mezinárodní terorismus b) uvede příklady projevů mezinárodního terorismu v minulosti a v současnosti c) posoudí možnosti řešení problému terorismu d) obhájí svůj vlastní postoj ke způsobům jeho potírání - mezinárodní terorismus jeho příčiny, podstata, důsledky Multikulturní výchova lidské vztahy 14. a) prokáže schopnost orientovat se na trhu práce b) porovná různé pracovní činnosti některých profesí c) zhodnotí klady a zápory zaměstnaneckého poměru a podnikání d) navrhne jak založí a zorganizuje vlastní firmu e) zdůvodní nutnost různých kvalifikačních, zdravotních a osobních požadavků u některých profesí 15. a) určí možnosti, kde a jak získat informace a poradenské služby o trhu práce b) zhodnotí způsoby jak si najít zaměstnání c) napíše životopis jako součást žádosti o zaměstnání d) rozliší práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů Člověk a svět práce - trh práce povolání lidí, druhy pracovišť, pracovních objektů, pracovních prostředků, charakter a druhy pracovních činností, požadavky kvalifikační, zdravotní a osobní, rovnost příležitostí na trhu práce - podnikání druhy a struktura organizací, nejčastější formy podnikání, drobné a soukromé podnikání - Zaměstnání pracovní příležitosti v obci (regionu), způsoby hledání zaměstnání, psaní životopisu, pohovor u zaměstnavatele, problémy nezaměstnanosti, úřady práce, práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MGV- Školní vzdělávací program osmileté studium Člověk a společnost 12

Dodatek č.1 k II.dílu ŠVP. Úpravy a doplnění osnov předmětu Občanská výchova

Dodatek č.1 k II.dílu ŠVP. Úpravy a doplnění osnov předmětu Občanská výchova Dodatek č.1 k II.dílu ŠVP Úpravy a doplnění osnov předmětu Občanská výchova Platnost dokumentu : od 1. 9. 2013 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia a SOŠ ekonomické Sedlčany byl v uvedené podobě

Více

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období ročník: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 3. období 9. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 1. respektuje přijatá

Více

Vytváříme příležitosti pro sbírání a třídění informací podle daných kritérií, hledání souvislostí a následnou tvorbu paměťových a asociačních map

Vytváříme příležitosti pro sbírání a třídění informací podle daných kritérií, hledání souvislostí a následnou tvorbu paměťových a asociačních map Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Občanská výchova Cílem předmětu je připravit žáky s komunikačním i jiným handicapem na

Více

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) - kriticky pistupuje k mediálním informacím.

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) - kriticky pistupuje k mediálním informacím. Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu OBANSKÁ VÝCHOVA: 6.roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, - kriticky pistupuje k mediálním informacím -orientuje se v kalendái - vysvtli

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu - 2. stupeň

OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu - 2. stupeň OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu - 2. stupeň Obsahové, časové a organizační zařazení Předmět Občanská výchova je realizován v 6., 7. A 9. ročníku 1 hodinu týdně. Výuka probíhá v kmenové nebo multimediální

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 4 Vzdělávací oblast Člověk a společnost 1 Výchova k občanství 2. Hodinová dotace 1 1 1 1 Výchova k občanství Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výchova

Více

Výchova ke zdraví Ročník: tercie

Výchova ke zdraví Ročník: tercie Výchova ke zdraví Ročník: tercie Učivo předmětu Očekávané kompetence žáka Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy,, projekty a Člověk rozvoj a růst jedince Dětství, puberta, dospívání (Tělesné, duševní

Více

5.2.4.2. Výchova k občanství

5.2.4.2. Výchova k občanství 5.2.4.2. Výchova k občanství Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Předmět Výchova k občanství vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Je vnímán jako předmět výchovný, směřující zejména

Více

6.9 Pojetí vyučovacího předmětu Základy společenských věd

6.9 Pojetí vyučovacího předmětu Základy společenských věd 6.9 Pojetí vyučovacího předmětu Základy společenských věd Obecné cíle výuky ZSV Předmět a výuka ZSV je koncipována tak, aby žáky vedla k pochopení dění ve světě. Žáci se učí respektovat společenskou skutečnost,

Více

Výchovné a vzdělávací strategie v předmětu Občanská výchova

Výchovné a vzdělávací strategie v předmětu Občanská výchova Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vzdělávací oblast Člověk a společnost vybavuje ţáky praktickými znalostmi a dovednostmi potřebnými pro ţivot a umoţňuje jim aktivně se zapojit do řešení běţných ţivotních

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ (6. 9. ročník)

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ (6. 9. ročník) VÝCHOVA KE ZDRAVÍ (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu Předmět VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, v návaznosti na Přírodovědu ve 4. a 5. ročníku, rozvíjí a prohlubuje daná témata o specifické poznatky a dovednosti,

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI Výchova k občanství 6. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI rok v jeho proměnách a slavnostech kalendář, letopočty svátky pranostiky, přísloví, pořekadla naše škola

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI Výchova k občanství 6. ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI rok v jeho proměnách a slavnostech kalendář, letopočty svátky pranostiky, přísloví, pořekadla Zná svá práva a povinnosti Je hrdý na svou školu Posoudí

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Občanská výchova 6.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Občanská výchova 6. 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST 5.5.2 VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Občanská výchova 6. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VO9101 VO9102 objasní účel důležitých

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Výchova k občanství Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Výchova k občanství Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Výchova k občanství Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky Rok v jeho proměnách a slavnostech - kalendář, letopočty -

Více

Začlenění problematiky v současných RVP ZV

Začlenění problematiky v současných RVP ZV Příloha č. 4 Začlenění problematiky v současných RVP ZV INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 1. stupeň Základy práce s počítačem 1. a 2. období respektuje pravidla bezpečné práce s hardware a software

Více

5. 10 Občanská výchova

5. 10 Občanská výchova Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414, ŠVP Gymnázium NG Charakteristika vyučovacího předmětu 5. 10 Občanská výchova Vyučovací předmět Občanská výchova je integrovaným vyučovacím předmětem.

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Občanská výchova 7.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Občanská výchova 7. 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST 5.5.2 VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Občanská výchova 7. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VO9101 objasní účel důležitých symbolů

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova k občanství 9. ročník Zpracovala: Mgr. Romana Křížová Člověk, stát a právo Rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů a

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Občanská výchova 8.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Občanská výchova 8. 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST 5.5.2 VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Občanská výchova 8. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VO9101 objasní účel důležitých symbolů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Výchova k občanství 3. období 7. ročník Janošková, D.: - Rodinná výchova 6 Janošková, D.: - Rodinná výchova 7 Janošková, D.: - Rodinná výchova 8 Janošková,

Více

5.2 Výchova k občanství charakteristika předmětu

5.2 Výchova k občanství charakteristika předmětu 5.2 Výchova k občanství charakteristika předmětu V předmětu Výchova k občanství seznamujeme žáky s důležitými společenskými jevy, které se promítají do každodenního života. U žáků se snažíme utvářet dovednosti

Více

A B C D E F. Člověk jako osobnost. Duševní a tělesný vývoj. Psychické procesy a stavy

A B C D E F. Člověk jako osobnost. Duševní a tělesný vývoj. Psychické procesy a stavy A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina Výchova ke zdraví 6. ročník rodina Výchova k občanství - postavení jedince v rodině (využití učebnice) - role členů rodiny - vztahy v rodině OSV osobnostní rozvoj při - náhradní rodinná péče působení rodiny

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS Mgr. Zdeněk Kettner

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS Mgr. Zdeněk Kettner CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS Mgr. Zdeněk Kettner Vzdělávací obsah směřuje směřujeme k: - získávání a rozvíjení orientace v geografickém prostředí,

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Výchova k občanství. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Výchova k občanství. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a společnost Výchova k občanství Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Výchova k občanství vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými

Více

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah 6. ročník 1. ČLOVĚK VE Kompetence k učení, k řešení 1.1. Člověk v rytmu času Svět kolem Lidé a čas 1.-5. SPOLEČNOSTI problémů, komunikativní, sociální a Čas v

Více

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět 5.5.1 Občanská výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 1 1 1 0+1 Občanská výchova se na druhém stupni

Více

5. 9 Vzdělávací oblast Člověk a svět práce

5. 9 Vzdělávací oblast Člověk a svět práce 5. 9 Vzdělávací oblast Člověk a svět práce 5. 9. 1 Charakteristika vzdělávací oblasti Člověk a svět práce - Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast je zařazena na obou stupních ZŠ. Vědomosti

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro:

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro: VZDĚLÁVACÍ OBLAST - ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu: Výchova k občanství svým obsahem navazuje na

Více

Výchova k občanství. Člověk ve společnosti. Mezipředmětové přesahy. Kompetence žáka

Výchova k občanství. Člověk ve společnosti. Mezipředmětové přesahy. Kompetence žáka Výchova k občanství Výstupy z RVP ZV Školní výstupy Kompetence žáka Učivo Mezipředmětové přesahy Člověk ve společnosti Objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich používání Zdůvodní nepřijatelnost

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací

Více

Předmět: A N G L I C K Ý J A Z Y K

Předmět: A N G L I C K Ý J A Z Y K 02-ŠVP-Anglický jazyk-p,s,t,k strana 1 (celkem 9) 1. 9. 2014 Předmět: A N G L I C K Ý J A Z Y K Charakteristika předmětu: Cílem výuky je získat zájem žáků o cizí jazyk, utvářet pozitivní vztah k tomuto

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

Vzdělávací obor Dějepis Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací obor dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti ve smyslu předávání historické zkušenosti. Důležité je

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje zvláštnosti

Více

1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA ( OSV )

1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA ( OSV ) Začlenění průřezových témat Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a svým formativním charakterem vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Průřezová témata budou realizována třemi základními

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Člověk a jeho svět - Prvouka - 3. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy) PŘEDMĚTOVÉ KOMPETENCE OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO

Člověk a jeho svět - Prvouka - 3. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy) PŘEDMĚTOVÉ KOMPETENCE OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO místním propojování zeměpisných a kulturních informací. projevech. situacích. Utváření ohleduplného vztahu ke kulturním výtvorům a k hledání možností aktivního uplatnění při jejich ochraně Poznávání podstaty

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova k občanství 8. ročník Zpracovala: Mgr. Romana Křížová Člověk, stát a právo Přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje práva druhých lidí Posoudí význam ochrany

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A SPOLEČNOST OBČANSKÁ VÝCHOVA Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A SPOLEČNOST OBČANSKÁ VÝCHOVA Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A SPOLEČNOST OBČANSKÁ VÝCHOVA Mgr. Daniela Javorská Charakteristika: Vyučovací předmět je řazen samostatně v 6. 9. ročníku v hodinové

Více

Předmět: VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Ročník: 6.

Předmět: VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Ročník: 6. Předmět: VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Ročník: 6. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT Člověk ve společnosti - objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich používání - zhodnotí

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A ZDRAVÍ RODINNÁ VÝCHOVA Mgr. Dalibor Matouš

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A ZDRAVÍ RODINNÁ VÝCHOVA Mgr. Dalibor Matouš CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A ZDRAVÍ RODINNÁ VÝCHOVA Mgr. Dalibor Matouš Vyučovací předmět Rodinná výchova je zařazen samostatně v 7. a 9. ročníku v časové dotaci

Více

4.1 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace 4.1.4. Evropská studia

4.1 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace 4.1.4. Evropská studia C.1.07/1.1.00/14.0143 4.1 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace 4.1.4. Evropská studia Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Evropská studia 2 2 1 R Předmět Evropská studia realizuje v anglickém jazyce

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.3.1 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Informatika 9. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ICT9101

Více

Učební osnovy Svět práce

Učební osnovy Svět práce Učební osnovy Svět práce PŘEDMĚT: Svět práce Ročník 6. - Vaření Výstup Doporučené učivo Související PT 1. Používá základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhuje základní spotřebiče. 2. Připraví jednoduché

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Výchova ke zdravému občanství. 9. ročník

Výchova ke zdravému občanství. 9. ročník list 1 / 8 VzO časová dotace: 1 hod / týden Výchova ke zdravému občanství 9. ročník VO 9 4 09 VO 9 4 09.1 VO 9 4 09.2 VO 9 4 09.3 VO 9 4 06 VO 9 4 06.1 VO 9 4 06.2 rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní

Více

Občanská a prosociální výchova ročník TÉMA VÝSTUP

Občanská a prosociální výchova ročník TÉMA VÝSTUP Občanská a prosociální výchova ročník TÉMA VÝSTUP G1 Člověk ve společnosti, komunikace Kultura, obec, vlast Člověk a lidská práva, důstojnost lidské osoby žák: Uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace

Více

ŠKOLA PRO BUDOUCNOST

ŠKOLA PRO BUDOUCNOST Ruská 355, 353 69 Dodatek č. 1 k ŠVP NG 1. verze Zpracovány podle: RVP ZV 2013 ŠKOLA PRO BUDOUCNOST změna učebního plánu učební osnovy AJK, NJK Razítko školy: Podpis ředitele: V Mariánských Lázních dne

Více

4 Učební plán. 4.1 Učební plán I. stupně. 4.2 Poznámky k učebnímu plánu I. stupně. 1. 2. 3. 4. 5. Před. celkem. Vzdělávací oblast Vyučovací předmět

4 Učební plán. 4.1 Učební plán I. stupně. 4.2 Poznámky k učebnímu plánu I. stupně. 1. 2. 3. 4. 5. Před. celkem. Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 4 Učební plán 4.1 Učební plán I. stupně Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. Před. celkem Z toho DČD Jazyk a jazyková ČJ a literatura 7+2 8+2 7+2 7+1 6+1 43 8 komunikace Anglický jazyk 3

Více

Občanská výchova

Občanská výchova 5.5.2 5.5.2 Občanská výchova OBČANSKÁ VÝCHOVA - 6. ročník 5.5.2/01 ROK V JEHO PROMĚNÁCH A SLAVNOSTECH vysvětlí závislost člověka na přírodním cyklu dokáže se orientovat v kalendáři a uvede souvislost mezi

Více

5.7. P rvouka 5.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.7.2. Začlenění průřezových témat 5.7.3. Zaměření na klíčové kompetence

5.7. P rvouka 5.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.7.2. Začlenění průřezových témat 5.7.3. Zaměření na klíčové kompetence 5.7. Prvouka obsah stránka 5.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.7.2. Začlenění průřezových témat 2 5.7.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.7.4. Formy a metody práce 3 5.7.5. Způsoby, formy

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.6. Vyučovací předmět: VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.6. Vyučovací předmět: VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.6. Vyučovací předmět: VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast předmětu - postupné

Více

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět 5.5.1 Občanská výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 1 1 1 0+1 Občanská výchova se na druhém stupni

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky - uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků

Více

7. ročník. Výchova ke zdravému občanství. kulturní život masová kultura, prostředky masové komunikace, masmédia

7. ročník. Výchova ke zdravému občanství. kulturní život masová kultura, prostředky masové komunikace, masmédia list 1 / 10 VzO časová dotace: 1 hod / týden Výchova ke zdravému občanství 7. ročník VO 9 1 04 VO 9 1 04.1 VO 9 1 05 VO 9 1 05.1 VO 9 1 05.2 VO 9 1 06 VO 9 1 06.1 VO 9 1 06.2 VO 9 1 06.3 VO 9 1 06.4 zhodnotí

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Rodinná výchova 9.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Rodinná výchova 9. 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ 5.8.1 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Rodinná výchova 9. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VZ9101 respektuje přijatá pravidla soužití

Více

Výstupy PT 2. stupeň OSV

Výstupy PT 2. stupeň OSV Výstupy PT 2. stupeň OSV A - Rozvoj schopností poznávání 1. zdokonaluje své smyslové vnímání (vnějšími smysly i vnitřněhmatovým vnímáním) 2. poznává vlastní empatické schopnosti 3. rozpoznává a ovlivňuje

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. 8. a 9. ročník

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. 8. a 9. ročník Charakteristika předmětu VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 8. a 9. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět výchova ke zdraví se vyučuje jako samostatný předmět v 8. a 9. ročníku 1 hodinu týdně. Svým obsahem

Více

Objasní účel žákovské samosprávy, definuje a dodržuje naše škola normy školy, vysvětlí význam školního řádu.

Objasní účel žákovské samosprávy, definuje a dodržuje naše škola normy školy, vysvětlí význam školního řádu. Vyučovací předmět: Ročník Předmět Průřezová témata Mezipředmět. vazby VDO 1 (demokracie ve škole) Výchova k občanství () Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka Objasní účel žákovské samosprávy, definuje

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA. 6. 9. ročník. Charakteristika výuky. Obsahové, časové a organizační vymezení

OBČANSKÁ VÝCHOVA. 6. 9. ročník. Charakteristika výuky. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika výuky OBČANSKÁ VÝCHOVA 6. 9. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Občanská výchova je realizován v 6. až 9. ročníku v rozsahu 1 hodiny týdně. Tento předmět je

Více

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah 6. ročník Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence občanské Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence pracovní 1.

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): občanská výchova - ročník: KVARTA

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): občanská výchova - ročník: KVARTA 5.2.1. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): občanská výchova - ročník: KVARTA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT KK Člověk a pracovní život Příprava na pracovní

Více

Minimální preventivní program ( ZŠ Ch. Masarykové, Velká Chuchle)

Minimální preventivní program ( ZŠ Ch. Masarykové, Velká Chuchle) Minimální preventivní program ( ZŠ Ch. Masarykové, Velká Chuchle) Školní rok 2014-2015 Hlavní cíle: - prosazování zdravého životního stylu dětí a potažmo jejich rodin - rozvíjení protidrogových postojů

Více

Výchova k občanství. 3. období 9. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník:

Výchova k občanství. 3. období 9. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník: Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Výchova k občanství 3. období 9. ročník Janošková, D.: Občanská výchova - Rodinná výchova 7 (Fraus) Janošková, D.: Občanská výchova - Rodinná výchova 8 (Fraus)

Více

Člověk a společnost. Výchova k občanství. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a společnost. Výchova k občanství. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a společnost Výchova k občanství 6. 9. ročník 1 hodina týdně třídy besedy s odborníky, exkurze vést

Více

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika předmětu V předmětu Výchova ke zdraví je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, v oboru Výchova ke

Více

Začlenění. Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434

Začlenění. Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 školní vzdělávací program I ve mně je lídr č.j.: mand/650/2014. Každý může být úspěšný. Začlenění Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 PLACE HERE I ve mně je lídr č.j.:

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Výchova k občanství - ročník: SEKUNDA

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Výchova k občanství - ročník: SEKUNDA Člověk a občanský život Člověk a pracovní život Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Výchova k občanství - ročník: SEKUNDA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové)

Více

Předmět: Výchova k občanství Ročník 7. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata,

Předmět: Výchova k občanství Ročník 7. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Předmět: Výchova k občanství Ročník 7. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i společenských cílů,

Více

Občanská a prosociální výchova

Občanská a prosociální výchova Občanská a prosociální výchova ročník TÉMA G1 Člověk ve společnosti, komunikace Kultura, obec, vlast Člověk a hospodářství uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích, případné

Více

5. 17 Člověk, podpora a ochrana zdraví

5. 17 Člověk, podpora a ochrana zdraví Charakteristika integrovaného předmětu 5. 17 Člověk, podpora a ochrana zdraví Vyučovací předmět Člověk, podpora a ochrana zdraví je integrovaným předmětem, který je určený pro tercii. Propojuje v sobě

Více

Předmět: Občanská výchova

Předmět: Občanská výchova 5.5.2 Obor: Výchova k občanství Předmět: Občanská výchova Charakteristika předmětu Občanská výchova 2. stupeň Předmět Občanská výchova spadá do vzdělávací oblasti Člověk a společnost a realizuje výstupy

Více

Janošková, D.: Občanská výchova - Rodinná výchova 6 (Fraus) Janošková, D.: Občanská výchova - Rodinná výchova 7 (Fraus)

Janošková, D.: Občanská výchova - Rodinná výchova 6 (Fraus) Janošková, D.: Občanská výchova - Rodinná výchova 7 (Fraus) Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Výchova k občanství 3. období 6. ročník Janošková, D.: Občanská výchova - Rodinná výchova 6 (Fraus) Janošková, D.: Občanská výchova - Rodinná výchova 7 (Fraus)

Více

Dodatek č.5 k III.dílu ŠVP

Dodatek č.5 k III.dílu ŠVP Dodatek č.5 k III.dílu ŠVP Úpravy osnov předmětů Německý jazyk, Konverzace v německém jazyce a Český jazyk a literatura ve vybraných ročnících Charakteristika a osnovy nového volitelného předmětu Obchodní

Více

Výchova k občanství - Prima

Výchova k občanství - Prima - Prima Výchova k občanství Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence občanská Kompetence sociální a personální Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

Vztahy mezi lidmi a formy soužití Změny v životě člověka a jejich

Vztahy mezi lidmi a formy soužití Změny v životě člověka a jejich 5.8 Člověk a zdraví Charakteristika vzdělávací oblasti Zdraví je základním předpokladem pro aktivní a spokojený život a pro optimální pracovní výkonnost. Proto se stává poznávání a praktické ovlivňování

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví Kvarta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Formování naší

Více

5.5.2 Výchova k občanství

5.5.2 Výchova k občanství 5.5.2 Výchova k občanství Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět Výchova k občanství je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Zaměřuje se na utváření

Více

3.1. Environmentální výchova - zařazení průřezových témat formou integrace

3.1. Environmentální výchova - zařazení průřezových témat formou integrace 3.1. Environmentální výchova - zařazení průřezových témat formou integrace EV vytváří podmínky k poznání a angažované ochraně životního prostředí začínající v nejbližším okolí žáků na školní zahradě a

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Anglický jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Základní škola Náchod Plhov, ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov, ŠVP Klíče k životu Začlenění průřezových témat do učebního plánu 1.stupně ZŠ Náchod - Plhov 1. Osobnostní a sociální výchova (OSV) Komunikace, spolupráce, sebehodnocení, pozitivní hodnocení druhých, empatie,, Čj 2. Výchova

Více

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 7. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Září, říjen, listopad respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery a

Více

Anglický jazyk 3.období 6. ročník

Anglický jazyk 3.období 6. ročník Vzdělávací obsah předmětu v 6. ročníku běžné třídy Vyučovací předmět: Období ročník : Anglický jazyk 3.období 6. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: RECEPTIVNÍ

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590. Příloha č. 4 ke Školnímu vzdělávacímu programu č. j. 97/2014/Km.

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590. Příloha č. 4 ke Školnímu vzdělávacímu programu č. j. 97/2014/Km. , T. G. Masaryka 590 Příloha č. 4 ke Školnímu vzdělávacímu programu č. j. 97/2014/Km. 1 Integrace obsahů vzdělávacích oborů (oblastí) 1.1 Nižší stupeň osmiletého gymnázia Vzdělávací oblast Vzdělávací okruh

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika předmětu V předmětech Pracovní činnosti a Praktické činnosti je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Rodinná výchova 6.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Rodinná výchova 6. 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ 5.8.1 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Rodinná výchova 6. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VZ9101 respektuje přijatá pravidla soužití

Více

A B C D E F. Člověk a náboženství. Dějepis. Náboženství a tolerance. Judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, budhismus, další náboženství

A B C D E F. Člověk a náboženství. Dějepis. Náboženství a tolerance. Judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, budhismus, další náboženství A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Výchova k občanství Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výchova k občanství je tvořen ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA Vinohradská 54, Praha 2

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA Vinohradská 54, Praha 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA Vinohradská 54, Praha 2 Obsah 1. Identifikační údaje... 7 1.1 Název vzdělávacího programu... 7 1.2 Předkladatel...

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky a vrstevníky

Více

P ř e d m ě t : M A T E M A T I K A

P ř e d m ě t : M A T E M A T I K A 04-ŠVP-Matematika-P,S,T,K strana 1 (celkem 11) 1. 9. 2014 P ř e d m ě t : M A T E M A T I K A Charakteristika předmětu: Matematika vytváří postupným osvojováním matematických pojmů, útvarů, algoritmů a

Více

I. Sekaniny1804 Občanská výchova

I. Sekaniny1804 Občanská výchova Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Občanská výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost a je zde realizován vzdělávací

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM RVP ZV Obsah Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČSP-5-1-01 ČSP-5-1-02 ČSP-5-1-03

Více

Výstup Učivo Průřezová témata, projektové vyučování Přesahy a vazby, mezipředmětové vztahy

Výstup Učivo Průřezová témata, projektové vyučování Přesahy a vazby, mezipředmětové vztahy OV6 Vzdělávací oblast: Člověk aspolečnost Vyučovací předmět: Občanská výchova Ročník: 6. orientuje se v kalendáři, zná letopočty vysvětlí původ a způsoby dodržování svátků uvádí příklady pořekadel a přísloví

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání konkrétních pozorování, měření a experimentů OSV - Rozvoj

Více