4.5.2 Výchova k občanství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4.5.2 Výchova k občanství"

Transkript

1 4.5.2 Výchova k občanství A) Charakteristika předmětu Výuka předmětu výchova k občanství probíhá v kmenových učebnách, v počítačové učebně, v učebnách, které jsou vybaveny přehrávači videa nebo DVD. V učebním plánu je mu věnována 1 vyučovací hodina týdně v každém ročníku (ve třídách pro žáky s SPU, v běžných třídách kromě 8. ročníku). Vyučovací hodiny jsou různého typu frontální vyučování (výklad, shrnutí učiva), skupinová práce, partnerská práce, samostatná práce. Ve výuce jsou často zpracovávány projekty vhodné k příslušnému tématu, rozvíjí se u žáků čtenářská, informační a finanční gramotnost. B) Klíčové kompetence Kompetence k učení - rozvíjíme formou referátů na dané téma (práce se zdroji informací) a formou samostatné a skupinové práce - podporujeme kritické hodnocení jevů v souvislostech Kompetence k řešení problémů - rozvíjíme pomocí modelových situací, do kterých žáky zapojujeme, pomocí samostatné a skupinové práce - žáci využívají dosavadních znalostí, vědomostí a zkušeností, ale i nově získaných poznatků Kompetence komunikativní - rozvíjíme diskusí, obhajobou názorů (písemnou i ústní) - na modelových situacích ukazujeme nežádoucí jevy v komunikaci Kompetence sociální a personální - rozvíjíme pomocí skupinové práce, přičemž dbáme na zapojení všech členů skupiny - věnujeme pozornost schopnosti sebekritiky a posilujeme zdravé sebevědomí Kompetence občanské - vedeme žáky k pochopení smyslu společenských norem - zařazujeme modelové situace znázorňující různé aktuální problémy (rasismus, diskriminace, intolerance atd.) - vedeme diskuse na témata týkající se života ve společnosti (kultura, volný čas, ekologie ) Kompetence pracovní - rozvíjíme tvůrčí prací samostatnou i ve skupinách s využitím dříve získaných dovedností a zkušeností - zařazujeme činnosti na téma volby povolání a využíváme rovněž kritického myšlení žáků ve vztahu k jejich vlastnostem, schopnostem a dovednostem6. ročník - K 452, str. 1 -

2 6. ročník Tématický Člověk ve společnosti Stát a hospodářství - uplatňuje vhodné způsoby chování Život v rodině a ve škole a komunikace v různých životních - role v rodině, příbuzenské, situacích druhy rodiny - případné neshody či konflikty s - práva a povinnosti žáka druhými lidmi řeší nenásilným - rodina, škola a parta vrstevníků jako způsobem základní sociální skupiny - zhodnotí a na příkladech doloží - mezilidské a komunikace význam vzájemné solidarity mezi - pravidla společenského styku lidmi - přirozené a sociální rozdíly mezi - vyjádří své možnosti, jak může v lidmi případě potřeby pomáhat lidem v - přiměřené prosazování se (chování nouzi a v situacích ohrožení asertivní, agresivní, pasivní) - konflikty v mezilidských vztazích a konflikty vnitřní - stresové situace - šikana - objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich používání - přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a svobod - dodržuje zásady hospodárnosti, popíše a objasní vlastní způsoby Naše vlast - naše obec a regiony - vlastenectví - státní symboly, dělba státní moci - historické události, prezidenti Lidská práva - základní lidská práva a důležité dokumenty - poškozování lidských práv, šikana, diskriminace Z, D Projekt k rozvoji finanční gramotnosti Dovolená Majetek, vlastnictví, dělba práce D, Pč Projekt k rozvoji finanční - K 452, str. 1 -

3 zacházení s penězi a se svým i svěřeným majetkem - vyhýbá se rizikům v hospodaření s penězi gramotnosti Hospodaření domácnosti, Náklady na bydlení - K 452, str. 2 -

4 7. ročník Tématický Člověk ve společnosti - kriticky přistupuje k mediálním Média ČJ informacím - sdělovací prostředky - vyjádří svůj postoj k působení - veřejné mínění propagandy a reklamy na veřejné mínění a chování lidí - zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje - zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá akce, které ho zajímají Stát a právo - rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech porovná jejich znaky - objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro každodenní život občanů - vyloží smysl voleb do zastupitelstev v demokratických státech a uvede příklady, jak mohou výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů Kultura - pojem kultura - kultura hmotná a duchovní - umění, krása, móda - kulturní instituce - víra a náboženství - přírodní bohatství, životní prostředí Právní základy státu - Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod - znaky státu - typy a formy státu - složky státní moci Principy demokracie - znaky demokratického způsobu rozhodování a řízení státu - význam politického pluralismu - význam a formy voleb do zastupitelstev v ČR ČJ, D, Z, Vv, Hv D INT: D - K 452, str. 3 -

5 Mezinárodní, globální svět - uvede některé významné Evropská unie a mezinárodní Z mezinárodní organizace a společenství společenství, k nimž má vztah ČR, posoudí jejich význam ve světovém dění a popíše výhody spolupráce mezi státy - objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám - rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti - rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu Národnostní menšiny - diskriminace, rasismus, xenofobie, předsudky Z - K 452, str. 4 -

6 9. ročník Tématický Člověk jako jedinec Člověk ve společnosti - objasní, jak může realističtější Osobnost poznání a hodnocení vlastní - činitelé ovlivňující osobnost, změny osobnosti a potenciálu osobnosti v průběhu života pozitivně ovlivnit jeho - vlastnosti, schopnosti, dovednosti, rozhodování, s druhými inteligence lidmi i kvalitu života - posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i společných cílů, objasní význam vůle při dosahování cílů a překonávání překážek - rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí, kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a jednání - popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život občanů, uvede příklady práv občanů ČR v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování Jedinec jako občan - občan obce, státu, Evropské unie Z Stát a hospodářství - rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do kterých oblastí stát směruje své výdaje Ekonomika - pojmy tržní cena, nabídka, poptávka - státní rozpočet - daně M, Z - K 452, str. 5 -

7 - uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního rozpočtu získávají občané - rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a služeb, uvede příklady jejich součinnosti - vysvětlí, jakou funkci plní Peněžní ústavy M banky a jaké služby občanům nabízejí Stát a právo - rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, uvede jejich příklady - objasní potřebu dodržování zásad ochrany duševního vlastnictví a jejich znalost uplatňuje ve svém jednání - rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní ochrany občanů, uvede příklady jejich činnosti a spolupráce při postihování trestných činů - rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů a institucí, uvede příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě obcí, krajů a státu Právní řád ČR - odvětví práva - občanskoprávní, smlouvy - vlastnictví a majetek Protiprávní jednání - druhy a postihy protiprávního jednání - porušování předpisů v silničním provozu - porušování práv k duševnímu vlastnictví - objasní význam právní úpravy Právo jako systém - K 452, str. 6 -

8 Mezinárodní, globální svět důležitých vztahů vlastnictví, - právní norma, právní pracovní poměr, manželství - právní způsobilost - provádí jednoduché právní - právní odvětví a předpisy úkony a chápe jejich důsledky, - význam právních vztahů uvede příklady některých - důležité právní a závazky smluv upravujících z nich vyplývající občanskoprávní - styk s úřady osobní přeprava; koupě, oprava či pronájem věci - dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují a uvědomuje si rizika jejich porušování - uvede příklady některých Globalizace Z projevů globalizace, porovná jejich klady a zápory - uvede některé globální problémy současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše jejich hlavní příčiny i možné důsledky pro život lidstva - objasní souvislosti globálních a lokálních problémů, uvede příklady možných projevů a způsobů řešení globálních problémů na lokální úrovni - v obci, regionu Globální problémy - K 452, str. 7 -

9 6. ročník pro žáky s SPU Tématický Člověk ve společnosti - dodržuje zásady Rodina VkO hospodárnosti, popíše a - role v rodině, příbuzenské, objasní vlastní způsoby rodinné finance zacházení s penězi - druhy rodiny, náhradní rodinná výchova - společenská pravidla - zná svá práva a povinnosti dle vnitřního řádu školy - zapojuje se do společných činností žáků v rámci třídy, školy, dětských organizací aj. - na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů - zná místní zajímavá místa a pamětihodnosti - připraví referát o významných osobnostech regionu - zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá akce, které ho zajímají - chová se šetrně ke kulturním památkám a přírodním objektům - zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování k těmto objektům a aktivně proti němu vystupuje Naše škola - život ve škole - práva a povinnosti žáků, - žákovská samospráva - příprava na vyučování - vklad vzdělání pro život - šikana Naše obec, region, kraj - obecní úřad, obecní rozpočet - důležité instituce, významní rodáci - životní prostředí Z, D, Př - K 452, str. 8 -

10 - objasní účel důležitých Naše vlast Z, D symbolů našeho státu a - pojem vlasti a vlastenectví způsoby jejich používání - státní symboly - zjistí, které dny a proč jsou - dělba státní moci uznány státem jako dny - státní svátky pracovního klidu - zajímavá a památná místa - dovede stručně povědět o - významné historické události a historii památných míst osobnosti v okolí, zná nejvýznamnější legendy a pověsti o počátcích našeho národa - zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a v situacích ohrožení - diskutuje o postavení žen a mužů ve společnosti v minulosti a nyní v různých částech světa - sestaví žebříček hodnot - neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem - přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje práva druhých lidí Lidská setkání - přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi - lidská solidarita, pomoc lidem v nouzi, potřební lidé ve společnosti - konflikty mezi lidmi Lidská práva - základní práva, práva dítěte, porušování lidských práv - K 452, str. 9 -

11 7. ročník pro žáky s SPU Tématický Člověk ve společnosti Stát a hospodářství - uplatňuje vhodné způsoby Sociální skupiny chování a komunikace - rodina, škola a parta vrstevníků v různých životních situacích, jako základní sociální skupiny případné neshody či konflikty - komunikace slovní a mimoslovní s druhými lidmi řeší - pravidla společenského styku nenásilným způsobem - kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy na veřejné mínění a chování lidí - vysvětlí jednotlivé významy pojmu kultura - zná kulturní instituce ve svém okolí - zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá akce, které ho zajímají - seznamuje se se základními znaky uměleckých slohů a pozná, o jaký sloh se v konkrétním případě jedná - uvede, jaké má potřeby - vysvětlí rozdíl mezi pojmy majetek a vlastnictví Stát a právo - uvede hlavní znaky státu na příkladech z historie Média - sdělovací prostředky - veřejné mínění Kultura - pojem kultura - kultura hmotná a duchovní - umění, krása, móda - kulturní instituce - víra a náboženství (základní náboženské systémy) - přírodní bohatství, životní prostředí Umělecké slohy - umělecké slohy, které se výrazně projevily na našem území Majetek, vlastnictví - druhy majetku - životní úroveň Právní základy státu - znaky státu ČJ ČJ, D, Z, Vv, Hv D Z, Z - K 452, str. 10 -

12 Mezinárodní, globální svět - rozlišuje nejčastější typy a - typy a formy státu formy států a na příkladech porovnává jejich znaky - vyloží smysl voleb do Principy demokracie zastupitelstev - znaky demokratického způsobu v demokratických státech a rozhodování a řízení státu uvede příklady, jak mohou - význam politického pluralismu výsledky voleb ovlivňovat - význam a formy voleb do každodenní život občanů zastupitelstev v ČR - objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro každodenní život občanů - přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí - posoudí význam ochrany lidských práv a svobod - vyhledá v denním tisku i v beletrii příklady porušování práv lidí - popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život občanů, uvede příklady práv občanů ČR v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování - seznámí se s etnickými menšinami žijícími v naší republice, zaujímá tolerantní Lidská práva - základní lidská práva a důležité dokumenty - poškozování lidských práv, šikana, diskriminace Evropská unie - členské státy - životní styl občanů různých států EU Národnostní menšiny - předsudky - pojmy diskriminace, rasismus, Z Z - K 452, str. 11 -

13 postoje k menšinám xenofobie - rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu - objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám - rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti - uvede některé významné Nadnárodní společenství Z mezinárodní organizace a - cíle a smysl OSN, NATO společenství, k nimž má vztah ČR, posoudí jejich význam ve světovém dění a popíše výhody spolupráce mezi státy - K 452, str. 12 -

14 8. ročník pro žáky s SPU Tématický Člověk ve společnosti Člověk jako jedinec - objasní výhody spolupráce lidí Mezilidské při uskutečňování některých - přiměřené prosazování se (chování cílů asertivní, agresivní, pasivní) - uplatňuje vhodné způsoby - konflikty v mezilidských vztazích a chování a komunikace v konflikty vnitřní různých životních situacích, - dělba práce a činností, výhody případné neshody či konflikty spolupráce lidí s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem - posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i společných cílů - objasní význam vůle při dosahování cílů a překonávání překážek - objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, s druhými lidmi i kvalitu života - rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí, kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a jednání - popíše, jak lze usměrňovat a Osobnost - činitelé ovlivňující osobnost, změny osobnosti v průběhu života - pojmy sebepojetí, vůle, temperament, charakter - potřeby, zájmy, hodnoty - vlohy, schopnosti, dovednosti, inteligence - K 452, str. 13 -

15 Tématický Stát a hospodářství kultivovat charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru - na příkladech vysvětlí možná Vnitřní svět člověka rizika a důsledky nesprávného - vnímání a poznávání skutečnosti, sebehodnocení pro osobní i sebe i druhých lidí profesní budoucí život - myšlení a řeč - paměť, učení - posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v obci - rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a služeb, uvede příklady jejich součinnosti na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloží podstatu fungování trhu Stát a právo - dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují a uvědomuje si rizika jejich porušování - rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady - city Dělba práce - přirozená a společenská dělba práce a specializace - výrobní a nevýrobní odvětví Trh - pojmy tržní cena, nabídka, poptávka Právo jako systém - právní norma, právní - fyzická a právnická osoba - právní způsobilost - právní odvětví a předpisy - Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod, Z Pč - K 452, str. 14 -

16 Mezinárodní, globální svět - rozlišuje a porovnává úkoly Dělba státní moci, politika D jednotlivých složek státní moci - složky státní moci ČR i jejich orgánů a institucí - volební systémy - naši prezidenti - popíše hlavní náplň práce jednotlivých orgánů EU - soustava soudů Orgány EU Z - K 452, str. 15 -

17 9. ročník pro žáky s SPU Tématický Člověk ve společnosti Stát a hospodářství - uvede příklady institucí a Jedinec jako občan orgánů, které se podílejí na - občan obce, státu, Evropské unie správě obcí, krajů a státu - objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám - rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti - vyjmenuje dva základní typy ekonomik - rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do kterých oblastí stát směruje své výdaje, uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního rozpočtu získávají občané - vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby občanům nabízejí Ekonomika - státní rozpočet - daně Peněžní ústavy Stát a právo - objasní význam právní úpravy Právní řád ČR - K 452, str. 16 -

18 důležitých vztahů vlastnictví, - odvětví práva pracovní poměr, manželství - občanskoprávní, smlouvy - rozlišuje a porovnává různé - vlastnictví a majetek formy vlastnictví, uvede jejich příklady - objasní potřebu dodržování zásad ochrany duševního vlastnictví a jejich znalost uplatňuje ve svém jednání - dodržuje zásady hospodárnosti, popíše a objasní vlastní způsoby zacházení s penězi a se svým i svěřeným majetkem, vyhýbá se rizikům v hospodaření s penězi - provádí jednoduché právní úkony a chápe jejich důsledky, uvede příklady některých smluv upravujících občanskoprávní osobní přeprava; koupě, oprava či pronájem věci - rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní ochrany občanů, uvede příklady jejich činnosti a spolupráce při postihování trestných činů - dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují a Protiprávní jednání - druhy a postihy protiprávního jednání - porušování předpisů v silničním provozu - porušování práv k duševnímu vlastnictví - K 452, str. 17 -

19 Mezinárodní, globální svět uvědomuje si rizika jejich porušování - objasní význam právní úpravy Právo v každodenním životě důležitých vztahů (vlastnictví, - význam právních vztahů pracovní poměr, manželství) - důležité právní a závazky - navštíví OÚ nebo ÚMČ a zjistí, z nich vyplývající co na kterém odboru může - styk s úřady občan vyřídit - uvede příklady některých projevů globalizace, porovná jejich klady a zápory - uvede některé globální problémy současnosti, vyjádří na ně svůj názor a popíše jejich hlavní příčiny i možné důsledky pro život lidstva - objasní souvislosti globálních a lokálních problémů, uvede příklady možných projevů a způsobů řešení globálních problémů na lokální úrovni (v obci, regionu) - uvede příklady mezinárodního terorismu a zaujme postoj ke způsobům jeho potírání - uvede příklady mezinárodního terorismu a zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho potírání Globalizace - projevy, klady a zápory Globální problémy - K 452, str. 18 -

I. Sekaniny1804 Občanská výchova

I. Sekaniny1804 Občanská výchova Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Občanská výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost, směřuje k postupnému formování

Více

Výchova k občanství. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Výchova k občanství. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku Předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Člověk a společnost na 2. stupni ZŠ. Výuka vede žáky k získání potřebných znalostí a dovedností, které mu usnadní aktivní zapojení do života v demokratické společnosti.

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.5.2 OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA 5.5.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Občanská a rodinná výchova v sobě integruje vzdělávací obsahy vzdělávacích oborů a. Hlavním cílem vyučovacího

Více

Člověk ve společnosti 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy,

Člověk ve společnosti 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, Člověk ve společnosti 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, Zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje. Respektuje přijatá pravidla soužití

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí využívá následující postupy:

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí využívá následující postupy: Vyučovací předmět: Výchova k občanství Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Naukový vyučovací předmět Výchova k občanství je tvořen ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího

Více

Blok předmětů: ČLOVĚK A SPOLEČNOST ( DĚJEPIS, OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA) OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA. Název předmětu:

Blok předmětů: ČLOVĚK A SPOLEČNOST ( DĚJEPIS, OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA) OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA. Název předmětu: Blok předmětů: ČLOVĚK A SPOLEČNOST ( DĚJEPIS, OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA) Název předmětu: OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA 5.5.2.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Filozofie integrovaného vyučovacího předmětu

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Výchova k občanství - ročník: SEKUNDA

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Výchova k občanství - ročník: SEKUNDA Člověk a občanský život Člověk a pracovní život Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Výchova k občanství - ročník: SEKUNDA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové)

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.4.2. Výchova k občanství

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.4.2. Výchova k občanství 4.4.2. Výchova k občanství V předmětu se realizuje obsah vzdělávacího oboru Výchova k občanství a tématického okruhu Svět práce v oboru Člověk a svět práce. Na předmět navazuje na vyšším stupni gymnázia

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.4.2. Výchova k občanství

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.4.2. Výchova k občanství 4.4.2. Výchova k občanství V předmětu se realizuje obsah vzdělávacího oboru Výchova k občanství a tématického okruhu Svět práce v oboru Člověk a svět práce. Na předmět navazuje na vyšším stupni gymnázia

Více

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis Člověk a společnost Předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.6.1 Vzdělávací obor: Dějepis Vzdělávací předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Vyučovací předmět dějepis se vyučuje v 6. 9. ročníku

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Výchova k občanství Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výchova k občanství je tvořen ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru

Více

5.9 Společenské vědy. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

5.9 Společenské vědy. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.9 Společenské vědy Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Společenské vědy vychází ze vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní

Více

V.5 Člověk a společnost

V.5 Člověk a společnost 1/24 V.5 Člověk a společnost V.5. II 2. stupeň V.5.II. 1 Charakteristika oblasti Oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

2 1 2 2 Společenskovědní seminář 0 0 R (2) R (2)

2 1 2 2 Společenskovědní seminář 0 0 R (2) R (2) 5.4 Vzdělávací oblast - Člověk a společnost, Člověk a svět práce 5.4.1.1 Základy společenských věd 5.4.1.2.1 Společenskovědní seminář Podnikání 5.4.1.2.2 Společenskovědní seminář Právo Ročník 1. 2. 4.

Více

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. ochranná funkce rodiny

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. ochranná funkce rodiny Vyučovací předmět: Občanská výchova Ročník: Prima Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy RODINNÝ ŽIVOT rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení

Více

Základy společenských věd vyšší gymnázium

Základy společenských věd vyšší gymnázium Základy společenských věd vyšší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Základy společenských věd vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost z oboru Občanský a společenskovědní základ, z oblastí

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň:

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním

Více

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Září 2013 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 2 Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola v galerii Školní

Více

13. Učební osnovy DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŽENSTVÍ EVANGELICKÉ

13. Učební osnovy DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŽENSTVÍ EVANGELICKÉ 13. Učební osnovy DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŽENSTVÍ EVANGELICKÉ 1 DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho

Více

Integrovaná střední škola Slaný. Školní vzdělávací program KUCHAŘSKÉ PRÁCE

Integrovaná střední škola Slaný. Školní vzdělávací program KUCHAŘSKÉ PRÁCE Integrovaná střední škola Slaný Školní vzdělávací program KUCHAŘSKÉ PRÁCE OBSAH Identifikační údaje... 1 Profil absolventa... 2 Pracovní uplatnění absolventa... 2 Výsledky vzdělávání... 2 Způsob ukončení

Více

Člověk a jeho svět. Vlastivěda

Člověk a jeho svět. Vlastivěda 5.14. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti

Více

Školní vzdělávací program STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Školní vzdělávací program STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY OBSAH Identifikační údaje... 1 Profil absolventa... 2 Pracovní uplatnění absolventa... 2 Výsledky vzdělávání... 2 Způsob ukončení vzdělávání a certifikace

Více

Obsahové a časové vymezení, cíle a průřezová témata předmětu

Obsahové a časové vymezení, cíle a průřezová témata předmětu Charakteristika předmětu Společenské vědy Obsahové a časové vymezení, cíle a průřezová témata předmětu Vyučovací předmět Společenské vědy je utvořen ze vzdělávacích oblastí Člověk a společnost a Člověk

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod Školní vzdělávací program pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Automontážní práce ŠVP RVP Kód a obor

Více

vzdělávacího předmětu školního projektu O S O B N O S T N Í A S O C I Á L N Í V Ý C H O V A Národní den (1. -5.) Cvičení v přírodě 1. 5.

vzdělávacího předmětu školního projektu O S O B N O S T N Í A S O C I Á L N Í V Ý C H O V A Národní den (1. -5.) Cvičení v přírodě 1. 5. 2. Průřezová témata Zařazení průřezových témat na 1. stupni Výstupy žáka O S O B N O S T N Í A S O C I Á L N Í V Ý C H O V A Uvědomuje si vlastní jednání a jeho důsledky ve vztahu k druhým, podílí se na

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17 Provozní služby

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17 Provozní služby Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17 Školní vzdělávací program Provozní služby Obor vzdělání: 69-54-E/01 Provozní služby Obsah 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 PROFIL ABSOLVENTA...

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.12. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více