Přednáška Trvale udržitelný rozvoj měst (výňatky) v rámci Semináře o životním prostředí Louny-Zschopau dne v Zschopau

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přednáška Trvale udržitelný rozvoj měst (výňatky) v rámci Semináře o životním prostředí Louny-Zschopau dne 23.10.2003 v Zschopau"

Transkript

1 Přednáška Trvale udržitelný rozvoj měst (výňatky) v rámci Semináře o životním prostředí Louny-Zschopau dne v Zschopau autorka: inženýrka pro územní plánování a plánování rozvoje města Andrea Schreyer, urbanistka společnosti pro rozvoj měst a zemí Sasko/Durynsko (Gesellschaft für Stadt- und Landentwicklung Sachsen/Thüringen GmbH & Co, KG) (Přednáška vychází z materiálu, který uvedená společnost vypracovala z pověření města Zschopau) Vážené dámy a pánové, byla jsem požádána, abych zde dnes pohovořila o otázkách trvale udržitelného rozvoje měst. Je to dost náročné téma a já doufám, že svými vývody dám alespoň nějaké impulsy pro následující rozhovory. Pojem trvale udržitelný rozvoj měst se používá tak často, že se téměř stal heslem / frází. Abychom si ještě jednou objasnili určité pojmy, chtěla bych se vrátit k původu tohoto pojmu objevil se ve zprávě Světové komise pro životní prostředí a rozvoj, která byla předmětem rezoluce OSN v roce 1987 známé pod označení komise Brundtlandové nebo zpráva Brundtlandové podle předsedkyně komise, norské političky Gro Harlem Brundtlandové. Ve zprávě se objevuje pojem sustainable development ve smyslu stabilního vývoje chápaného jako jednota zdravého a rozumného ekonomického a ekologického vývoje jako rozvoj, který umožňuje uspokojování současných potřeb, aniž by zároveň omezoval uspokojování potřeb generací budoucích trvalá udržitelnost tedy znamená, že dnešním konáním nesmíme brát budoucím generacím základ pro život.

2 Ekologická politika musí zároveň obsahovat také politiku rozvoje měst a regionální politiku rozvoje a stejně je tomu i naopak: rozvoj měst má podstatný vliv na přírodní prostředí. V kapitole 9 zprávy Brundtlandové jsou popsány urbanistické výzvy vývojové tendence, krize, stav a požadavky na plánování a přístup k městům jak ve třetím světě, tak v průmyslových státech. procesy ve městech mají velký význam pro celosvětový stabilní vývoj. Města a především v průmyslových státech mají také velký podíl na využití surovin, na spotřebě energie a také na znečištění životního prostředí na základě globálního propojení hospodaření se surovinami a energií jsou tedy účinky a ekosystémy vzdálených regionů propojeny Zničení životního prostředí, chátrání vnitřků měst a v důsledku toho také sociální rozpad městských oblastí charakterizují problémy měst Ale my zároveň máme k dispozici prostředky a možnosti čelit negativním tendencím aktivním jednáním přitom je veřejné mínění, zapojení širokých vrstev obyvatelstva do rozhodovacích procesů týkajících se rozvoje měst, důležitým požadavkem pro dosažení stabilního, trvale udržitelného rozvoje. Zatímco v mnoha částech světa představuje částečně nekontrolovaný a sotva zvládnutelný nebo řiditelný rozvoj měst velkou výzvu pro všechny zúčastněné, v některých částech Evropy, především Evropy západní, vidíme již několik desetiletí zcela jinou situaci, která vyplývá jednak ze změny ekonomické struktury, a jednak ze stálého poklesu počtu obyvatel a stárnutí obyvatelstva. Speciálně ve východním Německu, a tím i v Sasku, tento vývoj od počátku 90. let kumuluje, také v důsledku rychlých a hlubokých strukturních změn ve všech oblastech společnosti. Zschopau v tom není výjimkou. Nejpozději na počátku nového tisíciletí se urbanisté, stejně jako všichni ostatní aktéři procesu rozvoje měst ocitají tváří v tvář nové výzvě nakládání se zmenšujícím se městem. Veškeré běžné plánování bylo zaměřeno na růst a všechny scénáře plánování a politické a právní nástroje ať jsou to daně, odpisy, podpůrné programy nebo podobně byly orientovány na přírůstek.

3 S poznatkem z konce devadesátých let, že v mnoha východoněmeckých městech je k dispozici dostatečné množství bytových prostor, ale není zde dost lidí, kteří by je obývali, se i město Zschopau octlo před novou výzvou. Tento vývoj byl pozorovatelný a předvídatelný v nových spolkových zemích již několik let a mnozí politikové, projektanti a jiní zúčastnění na to upozorňovali. Bohužel tyto hlasy nebyly po změně často vyslyšeny nebo byly bagatelizovány. K tomu bych chtěla uvést jen několik hesel jako vytváření nových průmyslových a obytných zón v okrajových polohách a tím stoupající přeurbanizace krajiny při současném opouštění starých průmyslových a živnostenských míst, migrace obyvatelstva jednak v důsledku chybějících pracovních míst pryč z regionu a na druhou stranu jeho příchod do regionu do okrajových částí měst a venkovských oblastí s koloniemi rodinných domků. A tyto procesy stále probíhají s velkými částkami veřejných financí ve formě nejrůznějších podpor a subvencí požadované účinky mají být podpořeny a nechtěné účinky utlumeny nebo vyrovnány to dlouhodobě příliš dobře nefunguje v časech, kdy jsou rozpočty státu, spolkových zemí a obcí, stejně jako soukromých investorů, napjaté. A to zcela pomíjíme sociální důsledky určitého vývoje nájemci se např. stěhují tam, kde na své poměry dostanou nejlepší byt nebo si staví nebo kupují vlastní dům v místě, které odpovídá jejich preferencím a ekonomickým poměrům město je segregováno / tříděno. Nepřikrášlená analýza těchto procesů a realistické prognózy budoucího vývoje jsou nezbytně nutné a není nic nebezpečnějšího než nechtít se s touto problematikou vypořádat nebo ji popírat. Také v SRN jsou regiony s růstem, nedostatkem bytů a nedostatkem pracovních sil ale i tím je zmenšování jiných regionů, které nerostou, případně jen urychleno, neboť lidé jsou nuceni jít za prací a pracovními místy. Proces přestavby měst k němu se dnes ještě dostaneme vyžaduje také nové způsoby posuzování přesahující okraj talíře tj. hranici města. Zatímco velká města jsou jako centralizovaná, umělá prostředí závislá na zásobování zvenčí, mohou naproti tomu menší města jako Zschopau nebo také Louny (i když jsou téměř

4 dvakrát tak velké jako Zschopau) být srdcem vývoje a zásobovat okolní venkovské oblasti službami. Tato spolupráce mezi obcemi musí být důležitým aspektem budoucí práce, neboť pro stále se snižující počet obyvatel nemohou být zachována všechna zařízení. Infrastrukturní služby a nabídky musí být prověřeny a je nutné výhledové plánování infrastruktury. Zvláště kontroverzní diskuse se nyní vedou v Sasku v oblasti školství o zavírání škol nebo o počtu žáků ve třídě. Sektor odpadních vod je jen dalším příkladem mnohé obce mají nyní předimenzované drahé nové čističky odpadních vod, které nejsou koncipované pro klesající počet obyvatel kvůli tomu hůře fungují, a co je pro každého z nás ještě fatálnější mohou mít za následek stoupající poplatky a odvody pro každého jednotlivce neboť každý z nás přispívá na stavbu a provoz těchto zařízení. I zde musí být určeny slabiny budoucího vývoje. Jak je možné se vypořádat s problémy a zároveň se šancemi při zmenšování. Možná povede zmenšování k vyšší kvalitě života pro občany ve městech. Za určitých okolností tato kvalita opět působí jako měkký faktor sídel. Ústředním a stěžejním bodem budoucího rozvoje měst a u vás v Lounech tomu nebude jinak, je ekonomický rozvoj regionu, existence pracovních a vzdělávacích míst, aby lidé v regionu zůstávali a zůstal zachován finanční prostor veřejných správ pro aktivní řízení rozvojových procesů. Přestavba měst přestavba měst na Východě přestavba města v Zschopau Chtěla bych navázat na svá úvodní slova k novým omezujícím podmínkám urbanistického plánování a říci něco k integrované koncepci rozvoje měst na příkladu města Zschopau. Na pozadí klesajícího počtu obyvatel a z toho plynoucích prázdných bytů by měly Integrované koncepce rozvoje měst (InSEK) přispět k vytváření potřebných procesů přizpůsobení jak z hlediska urbanistického, tak z hlediska bytového hospodářství.

5 Pojem integrovaný má zdůraznit nárok na spolupráci aktérů na straně města s místními vlastníky bytů. Kromě toho jsou zahrnuty také zásadní otázky rozvoje ekonomiky, řemesel a infrastruktury. V analýze musí osvětlen demografický vývoj a stav trhu s byty, a rozpracovány potenciály rozvoje města, aby bylo možné odhadnout směrnice pro budoucí rozvoj na dobu 10 až 15 let. To je předpoklad pro odvození příslušných opatření a strategií jednání s ohledem na dodržení trvalé udržitelnosti. Přitom trvale udržitelný rozvoj nemusí být vždy zaměřen na dlouhodobý stav staveb nebo zařízení, ale může zahrnovat také smysluplná přechodná řešení, vracení ploch přírodě nebo vytyčení a zajištění ploch veřejnou správou pro budoucí využití. Výchozím bodem našich úvah v INSEK je demografický vývoj ve městě. V současné době mi není známo, zda také Louny stojí před takovým vývojem a jaká bude jeho brizance. Možná budeme mít ještě možnost pohovořit si o tom v diskusi.

6 Od historického jádra sídelního útvaru uvnitř středověkých městských hradeb probíhalo rozšiřování města ve formě historických předměstí (18./19. st.), rozšíření města na východ (konec 19. st.) a zakládání sídlišť v průběhu industrializace (počátek 20. st.). K relevantní nové stavbě bytů a extenzivnímu rozšíření města došlo dále v 50. až 70. letech 20. st. na východě a v 80. letech s cca 1600 obytnými jednotkami na severu města se značným přírůstkem obyvatel (+20 %). Průmyslová základna města a regionu se po roce 1990 z velké části rozpadla (motocyklový průmysl, textilní průmysl, výroba chladniček atd.), což mělo za následek ztrátu mnoha pracovních míst s příslušnými demografickými důsledky a zpětnými vazbami do infrastruktury, daňových příjmů atd.

7 Vývoj obyvatelstva od r / Věková struktura / struktura obyvatelstva Analýza vývoje obyvatelstva od r ukazuje silný pokles počtu obyvatel o cca 16 % (současný územní stav). Bez místní části Krumhermersdorf, která byla začleněna roku 1999 a má venkovský charakter, je pokles o více než 18 % pro oblast města ještě drastičtější. Příčinami jsou jednak negativní přirozený vývoj obyvatel (převaha úmrtí) a jednak negativní migrační saldo (převaha odstěhování). Jak u negativního migračního salda, tak u převahy úmrtí je situace v Zschopau v r a 2000 méně příznivá než okresní průměr. Věková struktura se plynule posouvá ke staršímu obyvatelstvu, přičemž i zde je urychlujícím faktorem odstěhování, neboť město opouštějí převážně mladí lidé. V prostorovém pohybu obyvatelstva je dominující ztráta migrace oproti starým spolkovým zemím s > 1000 obyvateli v období 1990 až 2000.

8 Pyramida obyvatelstva Zschopau Bytový fond se oproti roku 1990 změnil jen nepodstatně. Změnila se velikostní struktura bytů (bytové jednotky) v důsledku nové výstavby a sanačních opatření. Absolutní obytná plocha stoupla o < 7 %; dostupná obytná plocha na obyvatele ovšem o > 25 % a počet bytových jednotek na 1000 obyvatel téměř o 20 %. Asi od r mají prázdné byty v bytovém fondu stoupající úlohu. Jsou soustředěny na obytnou zónu A. Bebel (panelová výstavba 80. let) s více než 50 % prázdných bytů ve městě. Na ostatním území města jsou zbývající prázdné byty rozděleny bez významného nahromadění. Relativně vysoký počet prázdných bytů v jádru starého města a historických předměstích se týká především nesanovaných, neprodejných bytových jednotek. Hlavními problémy rozvoje města a tím i těžištěm potřeby přestavby města v Zschopau jsou dány klesající, popř. chybějící ekonomickou základnou a klesajícím vývojem obyvatelstva. Migrace, nízká kupní síla obyvatelstva a nízké daňové příjmy obce zužují jak v soukromé, tak především ve veřejné sféře prostor pro investice. V koncepci rozvoje města jsou uvedeny následující hlavní body Hlavní oblasti budoucích opatření na přestavbu města

9 Za prvé musí dojít k likvidaci bytů a další přestavbě obytného prostředí v obytné části A. Bebel na severu města, neboť v této oblasti se projevily urbanistické zlořády a sociální konflikty. Likvidace 200 bytových jednotek se připravuje na základě existující bytové koncepce (časový horizont do r. 2005). Z analýzy vyplývá nutnost likvidace dalších 200 bytových jednotek, a tu je třeba ještě konkretizovat. Doprovodná opatření dalšího urbanistického rozvoje města (obytné prostředí / utváření centra / sociální infrastruktura) jsou nepostradatelná. Za druhé půjde o revitalizaci nepoužívaných průmyslových areálů, kterou je možné realizovat jen společně se soukromými investory. Na základě pokračujícího chátrání nepoužívaného majetku jsou ovšem pro další využití stavebního majetku dány časové hranice. Za třetí existuje pro rozvoj míst pro bytový fond ve městě ještě potenciál k zastavení migrace do okolí. Za čtvrté je další rozvoj a revitalizace historického jádra starého města důležitým aspektem rozvoje města s bytovým potenciálem a potenciálem pro další rozvoj v obchodu, gastronomii, kultuře a cestovním ruchu. Postup trvale udržitelného rozvoje při co nejšetrnějším zacházení s přírodními zdroji (např. stavební pozemky) a zachování historické a přírodní osobitosti města má prioritu. Uspořádaný urbanistický rozvoj má být v zásadě zajištěn na existujících stavebních plochách, tedy z vnitřní oblasti ven. Jelikož likvidace bytů je soustředěna na sídliště A. Bebel a zde dojde v následujících letech k rozhodujícím změnám v bytovém fondu, byla pro tuto část města vypracována dílčí koncepce InSEK. - Shrnutí dílčí koncepce sídliště August Bebel Sídliště leží na severu města, asi 3 km do centra starého města. Místo koncipované a vybudované počátkem 80. let vykazuje zlořády obytných sídlišť průmyslové bytové výstavby jako je monotónnost, chybějící diferencování veřejných prostor, chybějící nároží a tvorba čtvrtí, dominance obytné funkce a chybějící řešení

10 označení cest atd. Částečně bylo možné tyto zlořády v uplynulých letech zmírnit. Jsou potřeba další opatření, aby bylo možné oblast, která je jako celek pro město jakožto obytné místo nutná, dále vylepšovat. Bytový fond charakterizují 5- a 6-podlažní stavby typů IW 72, IW 73 a IW 83. Bytový fond činí cca 1640 bytových jednotek, z nichž byla část privatizována, zpravidla prodána nájemcům. Vlastnictví nájemních bytů je rozděleno mezi tři vlastníky (Kommunale Wohnbau GmbH a 2 bytová družstva). Počet obyvatel sídliště od 12/1990 do 12/2201 klesl o 36 % z 4506 na 2889 obyvatel. Roku 1990 žilo v této oblasti téměř 31 % obyvatel města; v r to bylo jen 24,5 %. Drastický pokles obyvatelstva se odráží v prázdných bytech tohoto sídliště. V roce 2001 činil podíl prázdných bytů v oblasti nájemních bytů téměř 18 % neboli 262 bytových jednotek, včetně nebytových prostor. V privatizované oblasti nehrají prázdné byty žádnou roli. Opatření na přestavbu města v této oblasti zahrnují především - likvidace bloků bouráním nebo částečným bouráním, - zlepšení kvality bydlení v blocích modernizací a obnovou, - utváření půdorysů podle potřeb, - zlepšení v obytném prostředí, - rozšíření a modernizace budovy mládežnického klubu Highpoint jako jádra centra městské části. Pro koncepci a schválení opatření nutných na sídlišti August Bebel byla již v lednu 2000 vytvořena pracovní skupina pod vedením stavebního úřadu městské správy, kam patří kromě zástupců správy vlastníci WBZ Wohnbau GmbH Zschopau, bytové družstvo Zschopau e.g. a bytové družstvo Zschopautal e.g. Při práci pracovní skupiny byl analyzován vývoj v oblasti a projednána potřebná opatření, schválena a písemně stanovena. Koncepce bydlení, vypracovaná na tomto základě, byla potvrzena městskou radou jako pracovní podklad.

11 Činnost pracovní skupiny zaměřená na vypracování perspektiv pro sídliště má podle souhlasného názoru vlastníků a městské správy pokračovat dál. Konsensus ohledně nezbytných opatření v oblasti mezi městem a vlastníky a také mezi jednotlivými vlastníky je podle našeho názoru základním předpokladem pro úspěšnou realizaci opatření. První fáze likvidace 200 bytových jednotek již byla koncem roku 2003 úspěšně ukončena. Druhou částí města, na kterou se soustřeďují opatření spojená s přestavbou a sanací města, je historické jádro starého města. - Shrnutí dílčí koncepce Historické jádro starého města Historicky vzniklé jádro starého města v Zschopau je v podstatě tvořeno 2- až 3- podlažní zástavbou uvnitř bývalých středověkých městských hradeb. Jádro města je formálně určenou sanační oblastí o velikosti cca 14 ha a je součástí udržované oblasti a památkově chráněné oblasti Historické staré město. Počet obyvatel v této části od 12/1990 do 12/2001 klesl o 15 % z 956 na 815 obyvatel; celkový podíl na obyvatelstvu města zůstal zhruba stejný. Díky sanačním opatřením, prováděným od r. 1991, byly již z velké části odstraněny nedostatky ve stavu bytového fondu, vybavení a mnoho závad v bytových a životních poměrech. Počet prázdných bytů u sanovaných bytových jednotek nedosahuje žádného většího rozsahu a je zpravidla krátkodobý. Ještě existující prázdné byty v této oblasti se týkají především nesanovaných a tím neprodejných bytových prostor. Z toho plyne potenciál asi 30 bytových jednotek, které se v následujících letech po provedení sanace dostanou na trh.

12 Závady ohledně funkčnosti této oblasti, zjištěné v letech 1990/91, již byly ve velkém rozsahu odstraněny. Velké deficity ovšem existují v utváření dopravního systému uvnitř města (okruh jednosměrných silnic uvnitř města Lange Straße / Gartenstraße / R.-Breitscheid- Straße / An den Anlagen / Brühl / Schillerplatz) jak pro automobilový provoz, tak pro chodce a klidovou dopravu. S řešením těchto problémů je úzce spojeno další zlepšování vzhledu veřejných prostor v oblasti Alt- a Neumarkt. Historické staré město (oblast chráněné památkové zóny a zákona o zachování) musí být jako jádro rozvoje osídlení dále stabilizováno a musí se profilovat jako místo k bydlení a bezprostředně v oblasti kolem centra jako místo pro nákupy, správu, služby a kulturu, a to pomocí dalších veřejných a soukromých investic. K tomu je navržena realizace následujících opatření: 1. Pokračování sanace budov 2. Uzavření chybných míst ve struktuře města z dřívějších demolic budov uzavření proluk novou výstavbou 3. Posílení funkcí centra a turistické atraktivity města 4. Optimalizace dopravního systému uvnitř města 5. Vytvoření veřejných silničních prostor a náměstí 6. Další využití / změna využití nevyužitých ploch na starém městě Významným opatřením v tomto balíku opatření byla dosud sanace a změna využití zámku Wildeck. Tak tomu zůstane ještě pár let, aby bylo možné dovést zahájené kroky do konce. Příslušný turistický marketing se nyní bude snažit přivést návštěvníky

13 do zámku, a tím také do starého města cestovní ruch jako hospodářský faktor je dosud málo výrazný. Nevidím žádný rozpor mezi demolicí bytů v sídlištní oblasti (okrajová poloha města) a sanací a popř. novou výstavou na starém městě / v centru města. Město, které se zmenší, se bude koncentrovat v historicky vzniklých strukturách. Úkolem je zlepšit zde životní podmínky, sanovat prázdné budovy a dát jim využití a tím také dát smysl zachování historicky cenného majetku. Nevyužívané plochy, které musí být opuštěny, by měly být přednostně přeměněny na plochy přírodní, pokud není možné zajistit žádné smysluplné další využití. To se týká především bývalých průmyslových zón podél toku řeky.

Obyvatelstvo a bydlení

Obyvatelstvo a bydlení Strategický plán města Plzně Tematická analýza Obyvatelstvo a bydlení (pracovní verze k 6. 5. 2016) Plzeň, květen 2016 1 Zpracovatelský kolektiv Členové pracovní skupiny: RNDr. Miroslav Kopecký Ing. Zdeněk

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU příloha č.: I.A etapa: ÚZEMNÍ PLÁN pro vydání pořizovatel dokumentace: Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta Objednatel: Obec Moravany Zhotovitel:

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

Příloha č. 3 Dílčí SWOT analýzy jednotlivých prioritních oblastí

Příloha č. 3 Dílčí SWOT analýzy jednotlivých prioritních oblastí Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Příloha č. 3 Dílčí SWOT analýzy jednotlivých prioritních oblastí Dílčí SWOT analýza prioritní oblast Ekonomika

Více

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 říjen 2013 Název územně plánovací dokumentace - ÚPD: Územní plán Dušníky

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Pracovní skupina Sociální soudržnost a veřejné služby 12. 12. 2012 ISRR Krkonoše Cíl: analyzovat aktuální situace regionu Krkonoše identifikovat rozvojové

Více

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce,

Více

4. Ochrana přírody a krajiny

4. Ochrana přírody a krajiny 4. Ochrana přírody a krajiny vzrůstající trend uvědomování si významu a nízká účelnost hospodaření s pitnou 1 širších souvislostí životního prostředí 1 vodou 2 veřejná zeleň a městské lesy 2 neřešené ekologické

Více

A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST 1. Vymezení zastavěného území Rozsah území řešeného Územním plánem Březolupy je vymezen hranicí správního území obce, které je tvořeno pouze katastrálním územím

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Ekologie, krajinný ráz Digitální zpracování : Lopeník

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE Pořizovatel územního plánu: Orgán příslušný k vydání územního plánu: Úřad územního plánování odboru rozvoje Magistrátu města Děčín Zastupitelstvo města Česká

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ČEČELOVICE

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ČEČELOVICE ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ČEČELOVICE Zadání : Vypracoval městský úřad Strakonice spolu s obcí Čečelovice. Obsah : a. Důvody pro pořízení a hlavní cíle rozvoje území 1 b. Výčet katastrálních území tvořících

Více

Odbor stavebního úřadu Masarykovo náměstí 1007 763 12 Vizovice. Pod Vrškem 2874 760 01 Zlín

Odbor stavebního úřadu Masarykovo náměstí 1007 763 12 Vizovice. Pod Vrškem 2874 760 01 Zlín Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Odbor stavebního úřadu Masarykovo náměstí 1007 763 12 Vizovice Projektant: Ing.arch. Miroslav Dubina Pod Vrškem 2874 760 01 Zlín Vyhodnocení ÚP: Ing.arch. M. Dubina Vyhodnocení

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ (Návrh pro společné jednání, listopad 2015) A TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH Objednatel: Obec Bohuslavice nad Vláří Pořizovatel: Městský úřad Luhačovice Zhotovitel: Atelier proregio,

Více

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016 Pražská deklarace My, delegace národních vlád členských států regionu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), dále jen region, jakož

Více

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš PROSINEC 2010 POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem adresa: Městský úřad Roudnice

Více

ROZVOJOVÝ PROGRAM OBCE TISÁ C. ANALÝZA SWOT. SPF Group, v.o.s., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem. Obec Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá

ROZVOJOVÝ PROGRAM OBCE TISÁ C. ANALÝZA SWOT. SPF Group, v.o.s., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem. Obec Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá ROZVOJOVÝ PROGRAM OBCE TISÁ C. ANALÝZA SWOT Zadavatel: Zpracovatel: Obec Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá SPF Group, v.o.s., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem Datum zpracování: únor březen 2014 OBSAH Obsah...

Více

příloha č. 1 opatření obecné povahy - změna č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou textová část

příloha č. 1 opatření obecné povahy - změna č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou textová část příloha č. 1 opatření obecné povahy - změna č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Novosedly nad Nežárkou datum vydání: oprávněná úřední

Více

URBIS INVEST 2007. Podpora veřejné logistiky z české a evropské úrovně. Ing. Vít Sedmidubský. 19. dubna 2007 Brno

URBIS INVEST 2007. Podpora veřejné logistiky z české a evropské úrovně. Ing. Vít Sedmidubský. 19. dubna 2007 Brno URBIS INVEST 2007 Podpora veřejné logistiky z české a evropské úrovně 19. dubna 2007 Brno Ing. Vít Sedmidubský Ministerstvo dopravy www.mdcr.cz Důvody podpora veřejné logistiky Moderní dopravní systémy

Více

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010 Výstupy evaluace Programu rozvoje KHK 2008 2010 Analytická část Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 PŘÍLOHA 4 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LEDVICE

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LEDVICE MĚSTO LEDVICE Mírová 422/42, 417 72 Ledvice Č.j.: 520/2014 V Ledvicích 30.09.2014 ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LEDVICE Zastupitelstvo města Ledvice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Ing. Tomášem

Více

( 2 0 1 2 / 2 013) Textová část

( 2 0 1 2 / 2 013) Textová část CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMKŮ NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OLOMOUCE ( 2 0 1 2 / 2 013) Textová část 1. Úvod Cenová mapa je zpracována podle 10 zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých

Více

Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Antonínem

Více

H U S T O P E Č E Ú Z E M N Í S T U D I E S 1

H U S T O P E Č E Ú Z E M N Í S T U D I E S 1 H U S T O P E Č E Ú Z E M N Í S T U D I E S 1 Objednavatel: Město Hustopeče, Dukelské náměstí 2/2, 693 17 Hustopeče Zhotovitel: Ing arch Aleš Fiala, Zatloukalova 81, 621 00 Brno Březen 2015 Akce: ÚZEMNÍ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI 1 ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚP DEŠTNÁ VYDAL ČÍSLO JEDNACÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DEŠTNÁ VÚP 34684/09/Pb Razítka DATUM VYDÁNÍ ÚP DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA

Více

KRAJINA SPOLEČNOST PRÁCE

KRAJINA SPOLEČNOST PRÁCE 3 Strategická část 3.1 Vymezení vize a strategických cílů MISE Definování MISE vyjadřuje principy, kterými se aktéři budou řídit při rozvoji území, a které byly použity při tvorbě návrhové část ve všech

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ZDĚCHOV VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN ZDĚCHOV VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN ZDĚCHOV - VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Pořizovatel: Městský úřad Vsetín, odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Svárov 1080 VSETÍN 755 24 Orgán územního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU FRYČOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická

Více

HODNOCENÍ VÝVOJE AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU V ČR ASSESMENT OF DEVELOPMENT OF THE CZECH AGRARIAN FOREIGN TRADE.

HODNOCENÍ VÝVOJE AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU V ČR ASSESMENT OF DEVELOPMENT OF THE CZECH AGRARIAN FOREIGN TRADE. HODNOCENÍ VÝVOJE AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU V ČR ASSESMENT OF DEVELOPMENT OF THE CZECH AGRARIAN FOREIGN TRADE Vladimír Brabenec Anotace: Agrární zahraniční obchod ČR od roku 1994 vykazuje rostoucí

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905} CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.5.2008 KOM(2008) 307 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905} CS CS ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU

Více

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část Územní plán LAŽANY I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část vydal správní orgán: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I razítko správního orgánu: ZASTUPITELSTVO OBCE LAŽANY číslo jednací:... datum vydání:... datum nabytí

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ke společnému jednání 03/2014 Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Tuhaň, Tuhaň 56 277 32 Byšice Městský úřad Mělník Odbor výstavby a rozvoje Náměstí Míru 1 276

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M P O Ř I Z O V A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M - R E V O L U Č N Í Č P. 1 6 4 4 7 1 2 7 S T R Á Ž P O D R A L S K E M P Ř Í L O H A P R O J E K T A N T I N G. A R C H.

Více

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ RADA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ 1. Úvod Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015

Více

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY název zhotovitel datum poznámky Politika územního rozvoje ČR 2008 (PÚR 2008) ----- Dne 20.7.2009

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY název zhotovitel datum poznámky Politika územního rozvoje ČR 2008 (PÚR 2008) ----- Dne 20.7.2009 MĚSTO: TELČ Základní identifikace řešeného území : Status: Město ZUJ (kód obce): 765546 NUTS 4 CZ0632 - Jihlava NUTS3: CZ063 - Vysočina NUTS2: CZ06 - Jihovýchod Obec s pověřeným obecním úřadem: Telč Obec

Více

Koncepce rozvoje společnosti AKTUALIZACE 2013

Koncepce rozvoje společnosti AKTUALIZACE 2013 ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND spol. s r.o. Koncepce rozvoje společnosti AKTUALIZACE 2013 VZNIK SPOLEČNOSTI A JEJÍ POSLÁNÍ Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r. o. (dále jen FOND) byl založen v roce

Více

SWOT ANALÝZA pro obec Vraný (Lukov, Horní Kamenice)

SWOT ANALÝZA pro obec Vraný (Lukov, Horní Kamenice) SWOT ANALÝZA pro obec Vraný (Lukov, Téma Silné stránky (Strenghts) Slabé stránky (Weaknesses) Příležitosti (Opportunities) Hrozby (Threats) Horninové prostředí, geologie Vodní režim Hygiena životního prostředí

Více

Strategický plán rozvoje obce Slatina 2015 2020

Strategický plán rozvoje obce Slatina 2015 2020 Strategický plán rozvoje obce Slatina 2015 2020 Strategický plán rozvoje obce Slatina 2015 2020 doplňuje a aktualizuje předcházející Strategický plán rozvoje, který byl cílem na léta 2007 2013. Strategický

Více

Návrh zadání změny č. 3 územního plánu města Nová Včelnice

Návrh zadání změny č. 3 územního plánu města Nová Včelnice Návrh zadání změny č. 3 územního plánu města Nová Včelnice Vypracoval: Městský úřad Nová Včelnice ve spolupráci s oprávněnou osobou březen 2011 úvod Požadujeme prověřit odůvodněnost návrhů na změny s ohledem

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel Urbanistický ateliér

Více

B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 1) Řešeným územím Územního plánu Lučina je správní území obce Lučina, které je tvořeno k. ú. Lučina a k. ú Kocurovice. Celková rozloha řešeného území je 744 ha. 2) Zastavěné

Více

Mléko a mléčné produkty

Mléko a mléčné produkty Mléko a mléčné produkty i přes neustálý tlak na snižování produkce mléka zůstávají další vyhlídky pro mléčný trh a mléčné výrobky příznivé, a to díky stále rostoucí světové poptávce. Spíše se tedy očekává

Více

Příloha 1 - STRATEGICKY NADŘAZENÉ DOKUMENTY

Příloha 1 - STRATEGICKY NADŘAZENÉ DOKUMENTY Příloha 1 - STRATEGICKY NADŘAZENÉ DOKUMENTY Aktualizace Cyklostrategie vychází také ze strategicky nadřazených dokumentům: Aktualizace Dopravní politiky České republiky pro léta 2005-2013 z roku 2011.

Více

Koncepce bytové politiky pro Nové Město nad Metují Návrhová část

Koncepce bytové politiky pro Nové Město nad Metují Návrhová část 2012 Koncepce bytové politiky pro Nové Město nad Metují Návrhová část Objednatel: Město Nové Město nad Metují Městský úřad Zpracovatel: Civitas per Populi, o.s. Střelecká 574/13, 500 02 Hradec Králové,

Více

Perspektivní obory pro vývoz do Číny

Perspektivní obory pro vývoz do Číny Perspektivní obory pro vývoz do Číny 1) Úvod Již ve třicátých letech minulého století dodávalo Československo do Číny např. cukrovary a pivovary. Značného objemu ve vývozu do ČLR bylo dosaženo zejména

Více

ANALÝZA SWOT. Datum: rok 2015. Strategický plán rozvoje města Trutnova

ANALÝZA SWOT. Datum: rok 2015. Strategický plán rozvoje města Trutnova ANALÝZA SWOT Zadavatel: Zpracovatel: Město Trutnov Berman Group s.r.o. Datum: rok 2015 Strategický plán rozvoje města Trutnova 2 Analýza SWOT Dne 8. července 2015 proběhlo jednání pracovní skupiny zaměřená

Více

20. Konference NSZM ČR. Olomouc, 18. září 2013

20. Konference NSZM ČR. Olomouc, 18. září 2013 20. Konference NSZM ČR Olomouc, 18. září 2013 Úvod prezentace 1. Zdravé město a MA 21 a město Chrudim 2. Sebehodnocení města pro potřeby auditu UR 3. MA 21 jako systém 4. Výsledky auditu UR 5. Zdraví

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HAMRY NAD SÁZAVOU TEXTOVÁ Č ÁST ZPRACOVANÁ PROJEKTANTEM

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HAMRY NAD SÁZAVOU TEXTOVÁ Č ÁST ZPRACOVANÁ PROJEKTANTEM B1 ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HAMRY NAD SÁZAVOU TEXTOVÁ Č ÁST ZPRACOVANÁ PROJEKTANTEM OBSAH TEXTOVÉ Č ÁSTI: 1. Vyhodnocení souladu s PÚR ČR...2 1.1. Republikové priority územního plánování pro

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST Obsah textové části Územního plánu Otice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce,

Více

SWOT analýzy města Krnova

SWOT analýzy města Krnova SWOT analýzy města Krnova Dílčí SWOT analýzy tematických oblastí jako pracovní verze formalizace socio-ekonomické analýzy města červen 2015 1 OBSAH Úvod 1 SWOT analýza oblasti Sociální prostředí a vybavenost

Více

14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29

14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29 Výroba a opravy strojů a zařízení VÝROBA A OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ DK 14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29 14.1. Charakteristika odvětví Významným odvětvím českého zpracovatelského průmyslu

Více

Čelákovice. Územní plán Čelákovic ideový návrh. město na řece, město kontrastů, život mezi Labem a polem. textová část

Čelákovice. Územní plán Čelákovic ideový návrh. město na řece, město kontrastů, život mezi Labem a polem. textová část Územní plán Čelákovic ideový návrh textová část Čelákovice město na řece, město kontrastů, život mezi Labem a polem Propojování, prolínání, sjednocování... Seznam příloh: A.1 - Hlavní výkres, měř. 1 :

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC OBJEDNATEL: OBEC STRUŽINEC POŘIZOVATEL: MĚÚ SEMILY, OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD, ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ZODPOVĚDNÍ PROJEKTANTI: URBANISTICKÉ

Více

SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas

SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas ÚZEMNÍ PLÁN SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Krajinný ráz Ekologie Geografie Digitální zpracování

Více

Program ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně. Souhrn

Program ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně. Souhrn Program ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně Souhrn Zpracovatel: DHV CR, spol. s r.o. ve spolupráci s Vysokou školou báňskou technickou univerzitou Ostrava Praha listopad 2007 Program ke zlepšení kvality

Více

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NĚMČICE NAD HANOU ODŮVODNĚNÍ C.I. TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel : Magistrát města Prostějova Stavební úřad Projektant : ing. arch. Petr Malý Křelov, červenec 2014 1 OBSAHOVÝ LIST

Více

Potenciál zemědělské a lesní biomasy. Ministerstvo zemědělství

Potenciál zemědělské a lesní biomasy. Ministerstvo zemědělství Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012-2020 Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě ě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA KOŠŤANY Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA KOŠŤANY Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/ ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA KOŠŤANY Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/ OBSAH: I. ÚVODNÍ ČÁST 3 a) ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 b) ROZHODNUTÍ O POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU A O 3 ZPŮSOBU POŘIZOVÁNÍ c)

Více

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Relevantní strategické dokumenty na krajské, regionální a lokální úrovni nejsou v rozporu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Více

ÚPO KAMENEC U POLIČKY

ÚPO KAMENEC U POLIČKY 1 ZMĚNY č.1 ÚPO KAMENEC U POLIČKY II.1 ODŮVODNĚNÍ Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Polička Datum: Září 2008 2 Obsah: A. Vyhodnocení koordinace

Více

Strategie Technologické agentury ČR STRATA 2020. od myšlenek k aplikacím

Strategie Technologické agentury ČR STRATA 2020. od myšlenek k aplikacím Strategie Technologické agentury ČR STRATA 2020 od myšlenek k aplikacím Hlavní cíl: Hlavním cílem realizace STRATA 2020 je významně přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky a podpořit přechod

Více

Územní plán BRANTICE

Územní plán BRANTICE Opatření obecné povahy Územní plán BRANTICE projektant: Ing. arch. Vladimíra Fusková Urbanistické středisko Ostrava s.r.o. Spartakovců 3 708 00 Ostrava - Poruba pořizovatel: Městský úřad Krnov odbor regionálního

Více

III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005

III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005 III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005 Prezentované výsledky šetření charakterizují (v souladu s uplatněnými mezinárodními metodickými přístupy) populaci žijící pouze ve vybraných bytech. Situace

Více

Udržitelný rozvoj Plzeňského kraje

Udržitelný rozvoj Plzeňského kraje Udržitelný rozvoj Plzeňského kraje FINPEX 2012, Plzeň Petr Pelech Václav Treml Odbor regionálního rozvoje KÚPK Plzeň 9.10.2012 Stručný obsah prezentace Plzeňský kraj a jeho koncepční materiály Územní plánování

Více

Městský úřad Litoměřice Odbor územního rozvoje

Městský úřad Litoměřice Odbor územního rozvoje Městský úřad Litoměřice Odbor územního rozvoje ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MLÉKOJEDY V UPLYNULÉM OBDOBÍ návrh určený k projednání dle ustanovení 47 odst. 1 až 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

Teze k úvodní rozvaze o charakteru území městských částí

Teze k úvodní rozvaze o charakteru území městských částí Teze k úvodní rozvaze o charakteru území městských částí Pracovní verze lokalit Obsahovat připomínky k první pracovní verzi lokalit; tedy názvy lokalit, jejich vymezení, atp. V první verzi jsou vymezeny

Více

POŘIZOVATEL: OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: PROJEKTANT: Městský úřad Valašské Klobouky. Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu.

POŘIZOVATEL: OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: PROJEKTANT: Městský úřad Valašské Klobouky. Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu. ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK - NÁVRH - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Valašské Klobouky Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu Josef Mana OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: určený

Více

21. CZ-NACE 33 - OPRAVY A INSTALACE STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

21. CZ-NACE 33 - OPRAVY A INSTALACE STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 21. - OPRAVY A INSTALACE STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 21.1 Charakteristika odvětví Sdělením ve Sbírce zákonů byla k 1. lednu 2009 zavedena Klasifikace ekonomických činností (CZ- NACE). Odvětví s kódem vzniklo převážně

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ A ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ souhrnná textová část Zpracovatel:

Více

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský Z M Ě N A Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE N Á V R H K E S P O L E Č N É M U J E D N Á N Í listopad 2011 Ing. Lenka Samcová Ing. arch. Filip Dubský obsah výrokové části

Více

Program rozvoje města Hlinska - katalog projektů aktualizace 2013. Projekty, které zůstávají v katalogu projektů i po aktualizaci 2013

Program rozvoje města Hlinska - katalog projektů aktualizace 2013. Projekty, které zůstávají v katalogu projektů i po aktualizaci 2013 aktualizace 213 Projekty, které zůstávají v katalogu projektů i po aktualizaci 213 Projekt čís. - investor město nebo jiný investor PRMH před aktualizací 213 PRMH po aktualizaci 213 M - 4 Průmyslová zóna

Více

Změna č. 1 Územního plánu Mžany

Změna č. 1 Územního plánu Mžany Obec Mžany Mžany 19, PSČ 503 15 Nechanice Návrh Změny č. 1 ke společnému jednání s dotčenými orgány dle 50 stavebního zákona Projektant: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Autorský kolektiv: Objednatel:

Více

s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F)

s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F) s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F) Pořizovatel: Městský úřad Pohořelice odbor územního plánování

Více

STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA TURNOVA ČÁST 2 NÁVRH STRATEGIE

STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA TURNOVA ČÁST 2 NÁVRH STRATEGIE STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA TURNOVA ČÁST 2 NÁVRH STRATEGIE Objednatel: Město Turnov Zhotovitel: ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., Liberec Hlavní řešitel zakázky: RNDr. Zdeněk Kadlas Spolupráce:

Více

5. CZ-NACE 16 - ZPRACOVÁNÍ DŘEVA, VÝROBA DŘEVĚNÝCH, KORKOVÝCH, PROUTĚNÝCH A SLAMĚNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ NÁBYTKU

5. CZ-NACE 16 - ZPRACOVÁNÍ DŘEVA, VÝROBA DŘEVĚNÝCH, KORKOVÝCH, PROUTĚNÝCH A SLAMĚNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ NÁBYTKU 5. - RACOVÁNÍ DŘEVA, VÝROBA DŘEVĚNÝCH, KORKOVÝCH, PROUTĚNÝCH A SLAMĚNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ NÁBYTKU 5.1 Charakteristika odvětví Výroba dřevěných a korkových výrobků, proutěného zboží a slaměných výrobků, kromě

Více

5 PŘÍPADOVÉ STUDIE REGIONŮ ŘEŠENÍ DISPARIT ROZVOJEM CESTOVNÍHO RUCHU

5 PŘÍPADOVÉ STUDIE REGIONŮ ŘEŠENÍ DISPARIT ROZVOJEM CESTOVNÍHO RUCHU 5 PŘÍPADOVÉ STUDIE REGIONŮ ŘEŠENÍ DISPARIT ROZVOJEM CESTOVNÍHO RUCHU 5.1 Přehled použitých metod a jejich základní charakteristiky 5.1.1 Základní metody výzkumu Ze základních metod výzkumu byly použity:

Více

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Územní plán HOLETÍN Zastupitelstvo obce Holetín jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v

Více

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část Obsah dokumentace: Textová část Grafická část 1. Výkres základního členění území M 1 : 5 000 2. Hlavní výkres M 1 : 5 000 3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací M 1 : 5 000 2. Odůvodnění

Více

Rozvojové priority regionů ČR z pohledu budoucí kohezní politiky

Rozvojové priority regionů ČR z pohledu budoucí kohezní politiky Speciální analýzy prosinec 2010 ozvojové priority regionů Č z pohledu budoucí kohezní politiky Petr Zahradník EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Poláčkova 1976/2 140 00 Praha 4 tel.: +420 261 073 308 fax:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE A.1. ÚZEMNÍ PLÁN DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE A.1. ÚZEMNÍ PLÁN DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE A.1. ÚZEMNÍ PLÁN DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika

Více

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Roštění. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel:

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Roštění. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Roštění Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Městský úřad Holešov, útvar územního plánování a architekta města Jméno a příjmení:

Více

JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC

JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC OBEC JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC 675 44 Lesonice ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- č.usnesení: 14/27/05 V Jakubově 29.01.2014

Více

Opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č.1 Územního plánu Sázavka

Opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č.1 Územního plánu Sázavka Z M Ě N A Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U S Á Z A V K A : 00P Opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č.1 Územního plánu Sázavka text A1 Výkres základního členění území - okolí obce 1:5000 A2 Výkres

Více

Ekonomická krize. Pohled ČMKOS 11.3.2009

Ekonomická krize. Pohled ČMKOS 11.3.2009 Ekonomická krize Pohled ČMKOS 1 11.3.2009 Příčiny krize a důsledky I. Základní příčiny Krize je především krizí neoliberálních koncepcí, které ovládly v posledních 30. letech jak ekonomické myšlení tak

Více

Zpráva o výsledku akce - Program INTERREG IV.C, Projekt EPTA zpracování odborných výstupů projektu BRAŠOV, Rumunsko, 22.-23.11.

Zpráva o výsledku akce - Program INTERREG IV.C, Projekt EPTA zpracování odborných výstupů projektu BRAŠOV, Rumunsko, 22.-23.11. Zpráva o výsledku akce - Program INTERREG IV.C, Projekt EPTA zpracování odborných výstupů projektu BRAŠOV, Rumunsko, 22.-23.11.2012 Úvod Cílem pracovní cesty bylo zúčastnit se zasedání projektu EPTA v

Více

ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHY Z 2.6 RYNHOLEC

ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHY Z 2.6 RYNHOLEC AUA Agrourbanistický ateliér 162 00 Praha 6, Šumberova 8 ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHY Z 2.6 RYNHOLEC POŘIZOVATEL: obecní úřad Rynholec, PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér, Šumberova 8, Praha 6 Únor 2012

Více

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16 SEZNAM DOKUMENTACE ZMĚNY č. I (ZM1/I-6/I) ÚPN SÚ VLASATICE I. N Á V R H Z M Ě N Y č. I I.A T E X T O V Á Č Á S T N Á V R H U strana : I.1 Vymezení zastavěného území... 3 I.2 Koncepce rozvoje území obce,

Více

Projektový list pro výběr pilotního projektu

Projektový list pro výběr pilotního projektu Projektový list pro výběr pilotního projektu Předkladatel projektu Právní forma předkladatele projektu Město Žamberk obec IČO 279846 Sídlo Zodpovědný zástupce předkladatele projektu Telefon E-mail Hlavní

Více

Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1

Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

ÚPO KAMENEC. ZMĚNY č.1 U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN

ÚPO KAMENEC. ZMĚNY č.1 U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.1 ÚPO KAMENEC U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Polička Datum: Březen 2009 2 I. Textová část změny územního

Více

Ekonomická efektivnost podniků v agrárním sektoru, možnosti trvale udržitelného rozvoje v zemědělských podnicích.

Ekonomická efektivnost podniků v agrárním sektoru, možnosti trvale udržitelného rozvoje v zemědělských podnicích. Ekonomická efektivnost podniků v agrárním sektoru, možnosti trvale udržitelného rozvoje v zemědělských podnicích. Eva Rosochatecká Vysoká škola zemědělská Praha, Provozně ekonomická fakulta, Katedra zemědělské

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN JANKOV vydaný Zastupitelstvem obce Jankov formou OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Projektant: Ing. arch. Dana Pavelková, ČKA 01633 architektonický ateliér ARSPRO Tovární 118, 381 01 Český Krumlov arspro.ck@worldonline.cz

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ DOMASLAVICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ DOMASLAVICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ DOMASLAVICE A. TEXTOVÁ ČÁST TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ DOMASLAVICE A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a

Více

VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA. 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15

VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA. 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15 VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15 1.1. Charakteristika odvětví Výroba potravinářských výrobků a nápojů je odvětvím navazujícím

Více

červen 2015 Pořizovatel: Městský úřad Česká Lípa úřad územního plánování náměstí T.G. Masaryka č.p. 1 470 36 Česká Lípa

červen 2015 Pořizovatel: Městský úřad Česká Lípa úřad územního plánování náměstí T.G. Masaryka č.p. 1 470 36 Česká Lípa NÁVRH ZADÁNÍ Ú ZEMNÍHO PLÁNU L UKA červen 2015 Pořizovatel: Městský úřad Česká Lípa úřad územního plánování náměstí T.G. Masaryka č.p. 1 470 36 Česká Lípa Obsah a) požadavky na základní koncepci rozvoje

Více

I. Priorita Podnikání a zaměstnanost A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti

I. Priorita Podnikání a zaměstnanost A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti Program e Královéhradeckého kraje 2008-2010 Priority a specifické cíle PRK Opatření PRK Odbor krajského úřadu I. Priorita Podnikání a A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální

Více

HLAVICE ÚZEMNÍ PLÁN. návrh. odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30

HLAVICE ÚZEMNÍ PLÁN. návrh. odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 pořizovatel: projektant: návrh HLAVICE Magistrát města Liberec odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 nadřízený orgán

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost (podle čl. 4, ost. 7 Jednacího řádu Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK procedurou

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ČERVENEC 2012 Pořizovatel: Určený zastupitel: Obecní úřad Otovice. smluvně zastoupený Bc. Jaromírem Trtíkem, Letná 309, 362 21 Nejdek, IČ 76312321 Stefana Švecová - starostka

Více