Strategie Technologické agentury ČR STRATA od myšlenek k aplikacím

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategie Technologické agentury ČR STRATA 2020. od myšlenek k aplikacím"

Transkript

1 Strategie Technologické agentury ČR STRATA 2020 od myšlenek k aplikacím Hlavní cíl: Hlavním cílem realizace STRATA 2020 je významně přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky a podpořit přechod ke znalostní ekonomice. Mise Technologická agentura ČR (TA ČR) je hlavní organizací, která realizuje státní politiku v oblasti aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI). Posláním TA ČR je vytvářet a realizovat efektivní a transparentní systém podpory aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (aplikovaný VaVaI) v celé jeho šíři. TA ČR se podílí na koncepční orientaci a formování výzkumného prostředí ČR, na přípravě Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací, zpracovává strategické dokumenty v oblasti aplikovaného VaVaI, připravuje a implementuje klíčové programy v této oblasti zejména s využitím národních priorit orientovaného výzkumu a vývoje. Provádí analýzu výsledků a informací získaných ze své činnosti a poskytuje je pro potřeby dalšího směrování VaVaI. Navazuje a rozvíjí mezinárodní spolupráci s partnerskými agenturami aplikovaného výzkumu. TA ČR spolupracuje při přípravě programů s ostatními rezorty a s poskytovateli podpory v oblasti VaVaI a svou činností podporuje účinnou spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou a přispívá k dosažení strategických ekonomických a společenských cílů České republiky při respektování zásad udržitelného rozvoje. Vize Technologická agentura ČR se stane klíčovou složkou národního systému podpory aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v České republice. Bude se podílet na vytváření národní politiky a národní koncepce aplikovaného VaVaI a bude přispívat k její efektivní implementaci. Klíčové hodnoty Práce TA ČR je založena na respektování klíčových hodnot a principů podpora konkurenceschopnosti České republiky, efektivnost a provázanost systému podpory VaVaI, orientace programů agentury na podporu plnění strategických cílů České republiky, vyjádřených ve vládou schválených dokumentech, efektivní využívání veřejných prostředků na realizaci programů i na zajištění provozu agentury, transparentnost rozhodování, pravidelná evaluace přínosů podpořených projektů a celých programů a uživatelská přátelskost agenturních procedur.

2 Strategické cíle Strategie Technologické agentury ČR STRATA je založena na šesti strategických cílech: Cíl 1: Vytvořit komplexní systém podpory aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací v ČR. Cíl 2: Dobudovat postavení Technologické agentury ČR jako významné a respektované součásti národního systému výzkumu, vývoje a inovací. Cíl 3: Realizovat programy VaVaI tak, aby poskytovaly reálně využitelné aplikované výsledky, tedy zajistit efektivní a transparentní využití přidělených veřejných prostředků na podporu aplikovaného VaVaI. Cíl 4: Výrazně posílit dlouhodobou efektivní spolupráci veřejného a soukromého sektoru v aplikovaném výzkumu, vývoji a inovacích, zejména stimulovat soukromé investice do výzkumu, vývoje a inovací. Cíl 5: Stimulovat rozvoj mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu, vývoji a inovacích. Cíl 6: Vytvořit účinný systém prezentace a šíření informací o výsledcích projektů VaVaI podporovaných Technologickou agenturou ČR a o práci Technologické agentury ČR. Realizace vize Vize bude realizována dosažením strategických cílů s využitím potřebných nástrojů a za předpokladu vytvoření a realizace systémových podmínek pro jejich uplatnění. Cíl 1: Vytvořit komplexní systém podpory aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací v ČR Technologická agentura ČR vytvoří komplexní systém podpory aplikovaného VaVaI vycházející ze strategie agentury do roku 2020 a analýzy potřeb společnosti. Tento systém podpory bude vhodnými nástroji pokrývat transfer vědeckého poznatku do fáze inovací. Technologická agentura ČR se postupně stane základním článkem systému podpory VaVaI, který navazuje na podporu základního výzkumu a cíleně generuje výstupy pro aplikační sféru. V hraničních oblastech bude TA ČR účinně spolupracovat s dalšími poskytovateli podpory s důrazem na uplatnění nových interdisciplinárních aktivit s vysokým potenciálem inovativních řešení pro potřeby rozvoje České republiky. Cíl 2020: Funkční komplexní systém podpory VaVaI. Funkčnost bude prokázána aplikovatelností/aplikací výsledků realizovaných programů. 2

3 Nástroje pro dosažení cíle: TA ČR bude cíleně rozvíjet základní portfolio dotačních programů, které budou tvořit tematické programy a tematicky nespecifikované programy. Vedle dotačního financování se TA ČR zaměří také na využití dalších finančních nástrojů. Tematické programy budou zaměřeny zejména na podporu aplikovaného VaVaI směřujícího k naplnění dlouhodobých prioritních cílů stanovených vládou (orientovaný výzkum), které jsou založeny na objektivně identifikovaných socio- ekonomických potřebách ČR. Tematicky nespecifikované programy se zaměří na systémové oblasti a horizontální cíle politiky výzkumu, vývoje a inovací (např. programy na podporu spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích, programy na podporu aplikovaného výzkumu a inovací v malých a středních podnicích) včetně mezioborových aktivit. V rámci tematicky nespecifikovaných programů bude TA ČR navazovat na zahraniční zkušenosti a bude zavádět a rozvíjet nové nástroje podpory v této oblasti. TA ČR bude ve spolupráci s dalšími subjekty vytvářet podpůrné mechanismy pro uplatnění výsledků VaV v inovacích. V této souvislosti bude TA ČR podporovat fázi ověření komerčního potenciálu a dotažení výsledků VaV do praktické uplatnitelnosti. Bude vytvořen vhodný systém na využívání aplikačního potenciálu výsledků výzkumu a vývoje dosažených s podporou TA ČR. TA ČR bude podporovat aktivity reagující na poptávku veřejné správy po inovačních řešeních. TA ČR bude analyzovat výsledky jí realizovaných programů a všech dalších vlastních aktivit s cílem s cílem poskytnout podklady pro rozhodování o dalším rozvoji VaVaI. Podmínky pro uplatnění nástrojů TA ČR bude iniciovat úpravy platné legislativy VaVaI, pokud budou nezbytné pro rozvoj a efektivní uplatnění nových nástrojů na podporu výzkumu, vývoje a inovací. K vytvoření komplexního systému podpory bude využita synergie mezi programy TA ČR, programy ostatních poskytovatelů podpory a strukturálními fondy EU. Cíl 2: Dobudovat postavení Technologické agentury ČR jako klíčové součásti národního systému aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací Technologická agentura ČR je integrální klíčovou součástí systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice s významnou mírou odpovědnosti za rozvoj výzkumného a inovačního prostředí v souladu se strategií ČR v této oblasti. Technologická agentura bude v rámci svých činností a kompetencí usilovat o naplnění cílů reformy systému výzkumu, vývoje a inovací započaté v roce 2008 a stane se hlavním poskytovatelem účelové podpory aplikovaného výzkumu a vývoje v České republice včetně resortních programů výzkumu a mezinárodní spolupráce v této oblasti. TA ČR bude respektovaným partnerem ústředních orgánů státní správy odpovědných za politiku výzkumu, vývoje a inovací ve své oblasti. Cíl 2015: TA ČR je hlavním poskytovatelem podpory aplikovaného VaVaI v České republice, realizuje 2/3 všech programů podpory aplikovaného VaVaI v ČR. 3

4 Nástroje pro dosažení cílů TA ČR se bude proaktivně zúčastňovat přípravy všech strategických dokumentů v oblasti podpory VaVaI, bude připravovat návrhy vlastních programů podpory, které přispějí k naplňování národní politiky výzkumu, vývoje a inovací. V této souvislosti bude úzce spolupracovat s vládní Radou pro výzkum, vývoj a inovace, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a ostatními rezorty. TA ČR bude spolupracovat s ministerstvy a dalšími ústředními orgány státní správy odpovědnými za tvorbu a implementaci resortních koncepcí v oblasti VaVaI při formulaci nových či modifikaci stávajících programů podpory VaV. TA ČR se přednostně zaměří na podporu dlouhodobě efektivně fungujících strategických center v klíčových oblastech aplikovaného VaVaI. TA ČR vytvoří zásady pro tvorbu programů aplikovaného výzkumu a vývoje, které budou respektovány při realizaci rezortních koncepcí ústředními orgány státní správy. TA ČR vytvoří jednotná pravidla pro realizaci programů podpory aplikovaného VaVaI, závazná pro všechny poskytovatele podpory. TA ČR bude úzce spolupracovat s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Grantovou agenturou ČR a dalšími orgány veřejné správy za účelem zajištění komplementarit podpůrných opatření v oblasti VaVaI a s cílem vytvořit komplexní vzájemně provázaný systém podpory výzkumu, vývoje a inovací v ČR. TA ČR bude při poskytování odborných konzultací spolupracovat s národní sítí specializovaných poradenských center z oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Podmínky pro uplatnění nástrojů TA ČR se bude podílet na přípravě všech strategických dokumentů, které se týkají oblasti výzkumu, vývoje a inovací (obecně konkurenceschopnosti České republiky založené na znalostní ekonomice) s možností ovlivňovat jejich obsah a delegovat členy do relevantních pracovních týmů. Bude vytvořeno analytické, koncepční a metodické pracoviště TA ČR, které bude ve spolupráci s externími kapacitami vytvářet odborné podklady pro rozhodování orgánů TA ČR. Cíl 3: Realizovat programy VaVaI tak, aby poskytovaly reálně využitelné aplikované výsledky, tedy zajistit efektivní a transparentní využití přidělených veřejných prostředků na podporu aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací Technologická agentura bude poskytovat veřejnou podporu na základě programů, které budou prokazatelně naplňovat objektivní potřeby společnosti. Budou nastaveny indikátory úspěšnosti programů, programy a projekty jejich výsledky, přínosy a dopady budou monitorovány a vyhodnocovány, bude zaveden systém ověřování výsledků a jejich dopadů. Výsledky evaluací pak bude TA ČR využívat pro směrování aplikovaného VaVaI, formulaci nových opatření, či úpravu existujících nástrojů podpory. Cíl 2014: Funkční systém hodnocení výsledků programů a projektů, jejichž měřitelnost bude nastavena na základě indikátorů konkurenceschopnosti v dané oblasti, zahraničních zkušeností a dosavadní podpory VaVaI. 4

5 Nástroje pro dosažení cíle Na základě zahraničních zkušeností a dosavadních výsledků aplikovaného VaVaI v ČR připraví TA ČR sadu indikátorů úspěšnosti programů a projektů a k jejich naplnění bude směřovat svou činnost v oblasti tvorby programů a realizace veřejné podpory. Před zahájením příprav programů vypracuje TA stručnou analýzu objektivních potřeb společnosti tak, aby každý program svým zaměřením a obsahem co nejefektivněji reagoval na identifikované problémy a potřeby s přihlédnutím ke světovým trendům. Současně bude zvažován reálný tvůrčí potenciál národního inovačního systému a absorpční kapacita aplikační sféry. Pro zajištění návaznosti programů podpory a vyloučení duplicit v podporovaných aktivitách bude TA ČR efektivně spolupracovat s ostatními poskytovateli veřejné podpory VaVaI a s dalšími orgány odpovědnými za tvorbu a realizaci národní politiky VaVaI. TA ČR bude důsledně vyžadovat jasnou formulaci jednoznačně kontrolovatelných výstupů a výsledků projektů ve všech programech a podporovaných aktivitách s explicitním vyjádřením přínosů pro konkurenceschopnost ČR a naplňování socio- ekonomických potřeb společnosti. TA ČR zajistí systém objektivního hodnocení projektů. Rovnocenná pozornost bude vedle procesu výběru projektů věnována průběžnému hodnocení projektů, jejich výsledků a přínosu. TA ČR vytvoří systém evaluace programů. Programy budou hodnoceny jednak z pohledu naplnění formálních kritérií, jednak ve vztahu ke skutečným přínosům a dopadům. Tato hodnocení budou sloužit jako přímý podklad pro tvorbu navazujících či nových programů, zejména však pro formulaci národní politiky v oblasti aplikovaného VaVaI. Cílem TA ČR je postupně budovat vlastní kapacity pro hodnocení projektů a vytváření odborných stanovisek TA ČR. Takový systém omezí potenciální konflikty zájmů a zajistí srovnatelné hodnocení všech projektů. TA ČR bude důsledně vyžadovat praktickou aplikovatelnost výsledků projektů, které podpoří a bude splnění tohoto požadavku kontrolovat. Výsledky kontrol TAČR zohlední při rozhodování o podpoře stejných uchazečů v budoucnosti. TA ČR bude poskytovat informační podporu ve věci ochrany duševního vlastnictví nakládání s právy k výsledkům výzkumu, realizovaným prostřednictvím TA ČR. Zavedením efektivního systému hodnocení projektů a programů bude postupně posilován trustbased způsob rozdělování podpory, což se odrazí ve snížení administrativní zátěže pro žadatele. Podmínky pro dosažení cíle V Kanceláři Technologické agentury (KaTA) bude vytvořena analytická a koncepční kapacita pro tvorbu a cílení programů v souladu s vývojem potřeb společnosti a naplňováním národních priorit orientovaného výzkumu. Současně je nutno vytvořit kapacity pro kvalitní a efektivní ex ante hodnocení návrhů projektů, monitoring a evaluaci projektů a ex post hodnocení programů a jejich dopadů. 5

6 Cíl 4: Výrazně posílit dlouhodobou efektivní spolupráci veřejného a soukromého sektoru ve výzkumu, vývoji a inovacích, zejména stimulovat soukromé investice do výzkumu, vývoje a inovací Technologická agentura bude vytvářet podmínky a stimulační mechanismy pro rozvoj dlouhodobé a efektivní spolupráce mezi veřejnými výzkumnými organizacemi a aplikační sférou. Cílem je zvýšit využití výsledků badatelského výzkumu v komerční praxi a podpora konkurenceschopnosti ekonomiky České republiky. Budou zajištěny aktivní funkční vazby mezi výzkumnými kapacitami ve veřejném sektoru a inovujícími subjekty (zejména podniky), jež jsou schopny transformovat nové znalosti do praktických, efektivně uplatnitelných aplikací. Technologická agentura ČR bude ve spolupráci s rezorty formulovat programy a podpůrná opatření tak, aby byly podporovány dodatečné investice soukromého sektoru do VaVaI. Veřejné prostředky poskytované Technologickou agenturou tak budou mít významnou iniciační a multiplikační úlohu při realizaci výsledků výzkumu ve prospěch rozvoje České republiky a její mezinárodní konkurenceschopnosti. Na základě svých zkušeností bude Technologická agentura ČR iniciovat taková opatření a legislativní změny, které povedou k vyšším soukromým investicím do VaVaI. Cíl 2014: Ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem financí a RVVI dosáhnout takové úpravy legislativy, která podpoří co nejvyšší soukromé investice do VaVaI. Cíl 2020: Podíl soukromých investic do VaVaI se zvýšil o 1/3 ve srovnání s rokem Nástroje pro dosažení cíle: TA ČR bude v kooperaci s rezorty rozvíjet programy zaměřené na koncentraci veřejných výzkumných kapacit a jejich propojení s inovujícími komerčními subjekty. V souvislosti s cílem národní politiky VaVaI koncentrovat finanční a personální kapacity do VaV, který naplňuje prioritní cíle ČR, bude TA ČR podporovat rozvoj center strategického významu. Zvýšená pozornost bude věnována implementaci a dalšímu rozvoji programu Centra kompetence a návazným programům, směřujícím k budování velkých center strategického výzkumu. Ke stimulaci spolupráce ve výzkumných a inovačních aktivitách mezi veřejným a soukromým sektorem bude TA ČR zvýhodňovat takovou spolupráci v podmínkách programů (např. ve výběrových kritériích či ve vyšší míře podpory). TA ČR bude programy na podporu aplikovaného výzkumu nastavovat tak, aby se zvyšovalo spolufinancování ze strany příjemců (s možnou výjimkou hraničních programů na podporu ověření aplikačního potenciálu výsledků základního výzkumu). Míra spolufinancování bude různá podle typu programu a bude se pohybovat typicky v rozmezí 20-50% (až 85% v případě podpory inovací) na individuální projekt. TA ČR bude při hodnocení projektů před udělením podpory posuzovat existenci a míru motivačního účinku, který tato podpora má na realizaci projektu z hlediska jeho rozsahu, finanční spoluúčasti partnerů či rychlosti řešení v porovnání se situací, kdy by tato podpora poskytnuta nebyla. TA ČR bude navrhovat ve spolupráci s příjemci podpory, kteří vstupují do projektů soukromými investicemi, takovou úpravu závazných právních norem, aby se podíl soukromých investic na podpoře VaVaI mohl dále efektivně zvyšovat. 6

7 Podmínky pro dosažení cíle Předpokladem pro efektivní zavedení a nastavení nových typů programů je zajištění větší flexibility legislativními úpravami, které zjednoduší pravidla pro poskytování účelové podpory na VaV. Důležitou podmínkou je společný konsensus a respektování zásad míry spolufinancování a míry podpory při tvorbě programů předkládaných TA ČR k implementaci jinými ústředními orgány státní správy. Podmínkou pro dosažení příslušných úprav právních norem, zejména v daňové oblasti, je aktivní spolupráce se zainteresovanými orgány státní správy. Cíl 5: Stimulovat rozvoj mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu, vývoji a inovacích Technologická agentura ČR bude vytvářet podmínky pro rozvoj mezinárodní spolupráce českých výzkumných organizací a podnikatelských subjektů v oblasti aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací. Posláním Technologické agentury ČR v této oblasti je zajištění efektivních vazeb a synergických efektů mezi evropskými nástroji podpory aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací a programy podpory vyhlašovanými Technologickou agenturou. Technologická agentura ČR bude také usilovat o rozvoj mezinárodní spolupráce s mimoevropskými zeměmi formou rozvoje spolupráce s obdobnými agenturami v zahraničí. Cíl 2015: TA ČR uzavřela dohody o spolupráci s obdobnými zahraničními agenturami, kde je největší potenciál pro vzájemně výhodnou spolupráci. Cíl 2020: Úspěšně se realizují bilaterální i multilaterální programy spolupráce v oblasti aplikovaného VaVaI Nástroje pro dosažení cíle: TA ČR vytvoří strategii mezinárodní spolupráce, kterou schválí RVVI. TA Ř uzavře dohody o spolupráci s obdobnými agenturami ve světě s nejvyšším potenciálem pro tvorbu úspěšných aplikovaných výstupů TA ČR vytvoří a implementuje program zahraniční spolupráce s obdobnými agenturami v aplikovaném VaVaI, který umožní flexibilní mezinárodní spolupráci v oblastech s nejvyšším potenciálem pro inovace a jejich uplatnění na mezinárodním trhu. Kde to bude účelné, bude TA ČR využívat evropských mechanismů na podporu spolupráce v rámci Evropského výzkumného prostoru (ERA). Důležitou roli zde bude hrát rozvoj spolupráce s partnerskými agenturami v zahraničí, a to jak ve fázi formulace konkrétních společných programů, tak i při prosazování témat pro jejich jednotlivé výzvy. Kromě zajištění přímé vazby mezi programy účelové podpory vyhlašovanými TA ČR a obdobně zaměřenými iniciativami na evropské úrovni, bude TA ČR efektivně využívat potenciál existující národní infrastrukturu, která zajišťuje poradenství a poskytují informace v oblasti programů mezinárodní spolupráce ve VaVaI. TA ČR bude upevňovat své postavení aktivního člena asociace inovačních agentur TAFTIE, usilovat o navazování kontaktů s obdobnými zahraničními agenturami a využívání těchto kontaktů k vnitřnímu rozvoji TA ČR. Tyto mezinárodní vazby budou rovněž usnadňovat zavedení osvědčených postupů při tvorbě, implementaci a evaluaci nástrojů podpory VaVaI do českého prostředí. 7

8 Podmínky pro dosažení cíle: Klíčovým předpokladem pro aktivní úlohu TA ČR při vytváření prostředí pro rozvoj mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu, vývoji a inovacích je zajištění prostředků (institucionálních i účelových) pro implementaci vlastního programu Podmínkou je vytvoření pracoviště pracovního týmu pro mezinárodní spolupráci v rámci Kanceláře TA ČR Cíl 6: Vytvořit účinný systém prezentace a šíření informací výsledcích aplikovaného VaVaI a o práci a výsledcích Technologické agentury ČR Technologická agentura ČR bude zpřístupňovat a šířit informace o výsledcích aplikovaného VaVaI a jejich uplatnění, vytvoří systém prezentace výsledků projektů, vytvoří účinný systém komunikace s medii jako nehmotnou podporu aplikace výsledků VaVaI v praxi. Cíl 2015: Funkční systém prezentace TA ČR a komunikace s médii Cíl 2020: Existuje systém informování o výsledcích VaVaI, včetně vyhodnocování přínosu tohoto systému pro inovace a aplikaci v praxi Nástroje pro dosažení cíle: TA ČR vytvoří strategii prezentace a poskytování informací o výsledcích aplikovaného VaVaI jako systému nehmotné podpory uplatnění výsledků v praxi. TA ČR vytvoří personální kapacity, systém a metodiku pro komunikaci s medii, PR a marketing činností agentury. Výsledky jednotlivých projektů dosahované s programovou podporou TA ČR budou zveřejňovány na webu TA ČR, budou prezentovány výsledky všech projektů a jejich realizace. Bude vytvořen vhodný systém na využívání aplikačního potenciálu výsledků výzkumu a vývoje dosažených s podporou TA ČR. Podmínky pro dosažení cíle Vytvoření systému shromažďování a prezentace informací o řešení projektů TA ČR pro šíření informací o dosažených výsledcích aplikovaného VaVaI. Smluvní zajištění propagace podpory VaVaI v rámci jednotlivých projektů realizovaných s podporou TA ČR. Podmínky pro dosažení všech cílů: Nezbytnou podmínkou pro realizaci všech cílů je odpovídající personální posílení Kanceláře TA ČR a zajištění souvisejících institucionálních i účelově vázaných finančních zdrojů. Implementační plán Strategie Technologické agentury STRATA 2020 bude realizována pomocí implementačního plánu, jehož součástí budou personální a finanční předpoklady činnosti TA ČR včetně souvisejícího harmonogramu, odpovědností za jednotlivé kroky a hodnotících indikátorů. Implementační plán, který bude podle potřeby aktualizován, bude jako příloha STRATA 2020 předložen ke schválení vládě ČR. Aktualizace a hodnocení dosažených výsledků budou v pravidelných intervalech předkládány ke schválení RVVI. 8

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B)

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Instituce zodpovědná za oblast VaVaI (ať již ministerstvo s centrální

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Výstupy projektu EF-TRANS. Pavel Komárek, Brno, 13. 9. 2012 člen předsednictva TA ČR a hlavní odborný garant projektu EF-TRANS

Výstupy projektu EF-TRANS. Pavel Komárek, Brno, 13. 9. 2012 člen předsednictva TA ČR a hlavní odborný garant projektu EF-TRANS Výstupy projektu EF-TRANS Pavel Komárek, Brno, 13. 9. 2012 člen předsednictva TA ČR a hlavní odborný garant projektu EF-TRANS Priority Dne 19. července 2012 schválila vláda usnesení č. 552 o Národních

Více

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax:

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax: Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Strana 1. Zasedání KD - www.fjfi.cvut.cz/vav_zs

Strana 1. Zasedání KD - www.fjfi.cvut.cz/vav_zs KD 17.12.2008 Informace z oblasti VaV Informace z oblasti ZS Informace z oblasti DS ( Pozn.: prezentace je k dispozici na adrese www.fjfi.cvut.cz/vav_zs ) Strana 1 Informace z oblasti VaV (1) Hodnocení

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Shrnutí systémové role IPN Metodika Konference k 1. dílčí zprávě Pardubice, 7.1.2015

Shrnutí systémové role IPN Metodika Konference k 1. dílčí zprávě Pardubice, 7.1.2015 Shrnutí systémové role IPN Metodika Jitka Moravcová Daniel Münich MŠMT Konference k 1. dílčí zprávě Pardubice, 7.1.2015 www.metodika.reformy-msmt.cz Hodnocení a národní strategické dokumenty Reforma systému

Více

Technologická agentura České republiky a její programy

Technologická agentura České republiky a její programy Technologická agentura České republiky a její programy VZNIK A ZAHÁJENÍ ČINNOSTI TA ČR Ustavení Technologické agentury ČR (dále jen TA ČR ) bylo jedním z důležitých implementačních kroků Reformy systému

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Konference Konkurenceschopnost a růst Objem finančních prostředků Berlínská metodika Vyspělost regionů Míra kofinancování

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 reforma podpory výzkumu, vývoje a inovací

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 reforma podpory výzkumu, vývoje a inovací ÚŘAD VLÁDY ČR SEKCE PRO VĚDU, VÝZKUM A INOVACE Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 reforma podpory výzkumu, vývoje a inovací Předkládá: MVDr. Pavel Bělobrádek,

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020

Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020 Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020 Operační programy 2014-2020 Odlišnosti nastavení budoucího období: Prostředky EU priority Tematická koncentrace Zkušenosti široká strategie,

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Technologická agentura ČR Program ALFA. informační seminář

Technologická agentura ČR Program ALFA. informační seminář Technologická agentura ČR Program ALFA informační seminář 3. veřejná soutěž Dne 6. června byla vyhlášena 3. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA 3. veřejná

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007)

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) Tento program realizuje Prioritu 2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem programu je posílení

Více

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH Vladislav Čadil Ondřej Pokorný Technologické centrum AV ČR 10. prosince 2012 Struktura prezentace 1. Vymezení konceptu

Více

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Úřad vlády České republiky Jak začít rozpočtová odpovědnost naplňování zájmů země implementace více než 1 volební období, která odráží také očekávání

Více

Kosmické aktivity v ČR

Kosmické aktivity v ČR Kosmické aktivity v ČR Ing. Ondřej Šváb vedoucí oddělení Evropské komické agentury a kosmických programů Odbor kosmických technologií a družicových systémů Ministerstvo dopravy Význam kosmických aktivit

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism A. Vzhledem zejména k zhodnocení a porovnání připravovaných výstupů projektu NCR a projektu MAGNI, konkrétním

Více

Uplatňování principů Leader na Vysočině

Uplatňování principů Leader na Vysočině Uplatňování principů Leader na Vysočině 8. 6. 2015 Chocerady Uplatňování principů Leader na Vysočině Projekt - Uplatňování principů Leader na Vysočině, opatření IV. 2. 1 Realizace projektů spolupráce PRV

Více

K vývoji aktivit v organizaci výzkumu

K vývoji aktivit v organizaci výzkumu Odborná skupina Organizace výzkumu ČFS JČMF K vývoji aktivit v organizaci výzkumu se zaměřením na hodnocení výsledků Akademické fórum XI 11. březen 2010 Praha Legislativa 2002 až 2009 Zákon 130/2002 Sb.,

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Program rozvoje venkova 2014 2020

Program rozvoje venkova 2014 2020 Program rozvoje venkova 2014 2020 Praha, 3. 3. 2015 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí PRV 2014-2020 Priority unie Priorita 1 - Předávání poznatků a inovací

Více

Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR. Stráž pod Ralskem 19. března 2014

Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR. Stráž pod Ralskem 19. března 2014 Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR Stráž pod Ralskem 19. března 2014 MŠMT odpovědnost za vysoké školství, vzdělávání a výzkum Systém podpory VaVaI v ČR Technologická agentura ČR organizační složka

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

Setkání zpracovatelů projektů do programu Klastry. Praha 25/1/2006

Setkání zpracovatelů projektů do programu Klastry. Praha 25/1/2006 Setkání zpracovatelů projektů do programu Klastry Praha 25/1/2006 1 Jaké to dnes bude? Názorné Poučné Aktivní - nejsme už začátečníci novinky na CzechInvestu současný vývoj v oblasti podpory klastrů budoucí

Více

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Pavel Šubrt Smart Specialization Strategy S3 Strategický přístup k ekonomickému rozvoji státu/regionu (hospodářská strategie) prostřednictvím

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Má smysl vkládat finanční prostředky do aplikovaného výzkumu? Ing. Marian Piecha, Ph.D., LLM. CzechInvest Brno, 8. října 2013

Má smysl vkládat finanční prostředky do aplikovaného výzkumu? Ing. Marian Piecha, Ph.D., LLM. CzechInvest Brno, 8. října 2013 Má smysl vkládat finanční prostředky do aplikovaného výzkumu? Ing. Marian Piecha, Ph.D., LLM. CzechInvest Brno, 8. října 2013 Růst konkurenceschopnosti ČR, podpora schopnosti českých podniků vyrábět špičkové

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Seminář SCHP Palác Rosmarin, 27. listopadu 2007 Ing. Petr Štěpánek Odbor koordinace strukturálních fondů, MPO OPPI 2007-2013 Operační program Podnikání a

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Dne: 16. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní slovo

Více

I. Nařízení o blokových výjimkách

I. Nařízení o blokových výjimkách I. Nařízení o blokových výjimkách Vývoj 8. 5. 2013: začátek konzultací k návrhu nové úpravy slučitelnosti určitých kategorií podpory s vnitřním trhem 18. 12. 2013: poslední znění textu 1. 7. 2014: účinnost

Více

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016 Poskytovatel Nazev aktivity Cil aktivity Termín podání návrhu projektu Malé granty (Small Grants): 1. června, 1. září a 1. prosince; Visegradský fond Standardní granty (Standard Grants): 15. září Visegrádský

Více

ČVUT Cesta Vpřed. Vojtěch Petráček

ČVUT Cesta Vpřed. Vojtěch Petráček ČVUT Cesta Vpřed Vojtěch Petráček Motto ČVUT musí hrát důležitou úlohu při formování prostředí, které v České republice zajistí rozvoj vzdělanosti, vědy a výzkumu, rovněž tak zvyšování kvality řízení našeho

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

Kam směřuje naše věda? prof. MUDr. Eva Syková, DrSc., FCMA

Kam směřuje naše věda? prof. MUDr. Eva Syková, DrSc., FCMA Kam směřuje naše věda? prof. MUDr. Eva Syková, DrSc., FCMA místopředsedkyně Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR poradkyně předsedy vlády pro oblast vědy a výzkumu L.

Více

Univerzity jako zdroje inovací?

Univerzity jako zdroje inovací? Univerzity jako zdroje inovací? Aleš Vlk Agentura CZECHINVEST 4.5. 2006 Brno Role inovací při rozvoji konkurenceschopných klastrů Obsah prezentace Vybraná fakta o inovacích Případová studie Twente Universiteit

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 201 CONSULTING s.r.o. Zajištění komplexních poradenských služeb v oblasti získání dotací z EU: - předběžné posouzení projektu - optimalizace projektového záměru - žádost o dotaci

Více

INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE

INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE Ing. Pavel Holman Koordinátor inovačních voucherů Rozvojové projekty Praha, a.s. Projekt Akcelerace na území HMP realizuje společnost Rozvojové projekty Praha, a.s. Kontext projektu

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Technologický foresight Královéhradeckého kraje v oblasti biomedicíny a role regionální samosprávy při financování VaVaI

Technologický foresight Královéhradeckého kraje v oblasti biomedicíny a role regionální samosprávy při financování VaVaI Technologický foresight Královéhradeckého kraje v oblasti biomedicíny a role regionální samosprávy při financování VaVaI Daniel Všetečka, Královéhradecký kraj 20.11.2012, Hradec Králové Cíle technologického

Více

Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.

Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62. Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00010 Stručný popis projektu Projekt Podpora v oblasti strategického řízení

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků

Podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků Podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků Ing. Václav Neumajer výkonný předseda Asociace výzkumných organizací 11:17 1 142 21 PRAHA 4, NOVODVORSKÁ 994 www.avo.cz, avo@avo.cz Je jediným sdružením

Více

1. Kvalita a relevance. Úvod. Profilace institucí a studijních programů

1. Kvalita a relevance. Úvod. Profilace institucí a studijních programů Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2014 Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ)

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) Příloha č. 4 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Konference Evropské fondy AKTUÁLNĚ Praha Hospodářská komora ČR, 22. 02. 2008 Ing. Petr Štěpánek Ministerstvo průmyslu a obchodu, Sekce Strukturálních fondů

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice Mirek Topolánek předseda vlády České republiky 1 Co už dlouho víme... Ekonomiky tažené inovacemi jsou nejdynamičtější, určují směr globálního vývoje.

Více

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se program COSME

Více

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova)

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) Příloha č. 5 Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994; www.tc.cz Oddělení TC AV ČR: ORP

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Institucionální rámec pro koordinaci rozvoje národního

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Institucionální rámec pro koordinaci rozvoje národního Institucionální rámec pro koordinaci rozvoje národního inovačního ekosystému 38 Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Institucionální rámec pro koordinaci rozvoje

Více

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.1.04 Název

Více

Národní vize Smart Grid

Národní vize Smart Grid Národní vize Smart Grid Smart Life TOP Hotel Praha - 24. ledna 2012 Obsah Aktualizace energetické koncepce - vize EEGI Meber States Initiative Možný vývoj Smart Grid Regulační schopnosti chytrých sítí

Více

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Duben 2012 Doporučení... 2 Popis problémové situace... 3 1. Návaznost na významné strategie a

Více

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Konkurenceschopnost České republiky ve světle nového finančního rámce EU 2014+,, 30. května 2011 Ing.

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Příprava MPO na nové programovací období

Příprava MPO na nové programovací období Příprava MPO na nové programovací období JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel OKSF, MPO 3. prosince 2013, Praha Příprava OP v gesci MPO v kontextu přípravy ČR na kohezní politiku 2014+ Priority MPO

Více

OP LZZ Mezinárodní spolupráce. 13. září 2011

OP LZZ Mezinárodní spolupráce. 13. září 2011 OP LZZ Mezinárodní spolupráce 13. září 2011 Název projektu: Centrum vzdělávacích aktivit zahraniční spolupráce Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0270 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

O p e r a č n í p r o g r a m V ý z k u m a v ý v o j p r o i n o v a c e

O p e r a č n í p r o g r a m V ý z k u m a v ý v o j p r o i n o v a c e pro dosažení synergických efektů mezi Operačním programem Výzkum a vývoj pro inovace a Operačním programem Podnikání a inovace 153 02/10/2007 Jedním z hlavních cílů operačních programů OP PI (v gesci MPO)

Více

PODPORA SPOLUPRÁCE VĚDECKÝCH A VÝZKUMNÝCH PRACOVIŠŤ S PODNIKATELSKOU SFÉROU, PODPORA INOVACÍ

PODPORA SPOLUPRÁCE VĚDECKÝCH A VÝZKUMNÝCH PRACOVIŠŤ S PODNIKATELSKOU SFÉROU, PODPORA INOVACÍ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU Metodické a systémové zásady zpracování sektorových operačních programů Příloha 2 KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU 1. Výrobní prostředí 11 Zemědělství 111 Investice do zemědělského

Více

Informačné systémy o vede

Informačné systémy o vede Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja v SR prístup k elektronickým informačným zdrojom N IS P E Z Informačné systémy o vede Integrácia pre otvorený prístup k vedeckým výstupom Zborník z medzinárodnej

Více

Metodologie ETV, nástroj na prosazení inovačních produktů na trzích

Metodologie ETV, nástroj na prosazení inovačních produktů na trzích Metodologie ETV, nástroj na prosazení inovačních produktů na trzích Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR 2. 12. 2014, Praha Základní informace k ETV Novinka na českém a slovenském trhu Určeno: výrobcům,

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Financování pro MSP, Praha 23. října 2007 Mgr. Jan Martínek, Ph.D. Odbor implementace strukturálních fondů, MPO Koordinace Operačních programů ČR Národní

Více

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 1. Úvod 2. Aktivity v roce 2010 3. Plánované aktivity na rok 2011 Str. 1 1. Úvod Identifikační údaje: Karlovarská agentura rozvoje

Více

Institucionální plán. Západočeské univerzity v Plzni. na rok 2015

Institucionální plán. Západočeské univerzity v Plzni. na rok 2015 Institucionální plán Západočeské univerzity v Plzni na rok 2015 Plzeň, říjen 2014 Úvod Tento dokument obsahuje institucionální plán rozvoje univerzity pro kalendářní rok 2015. Navazuje na roční aktualizaci

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Indikativní plán výzev PO 1 a 2 OP VVV v roce 2015

Indikativní plán výzev PO 1 a 2 OP VVV v roce 2015 Indikativní plán výzev PO 1 a 2 OP VVV v roce 2015 Mgr. Inka Vaverková (inka.vaverkova@msmt.cz) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Grant Office Network http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vvv

Více

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Konference Průmyslová inovace a transfer technologií v praxi Membránové inovační centrum MemBrain 19. března 2014, Stráž pod

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Úloha agentury CzechInvest při implementaci OPPI a její pomoc podnikatelům 9. prosinec 2010 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Cíle agentury

Více

III. Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020

III. Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020 III. Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020 1 Obsah I. VÝCHOZÍ RÁMEC... 3 I.1. EVROPSKÉ STRATEGICKÉ DOKUMENTY... 3 I.2. KOHEZNÍ

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit Document no.: 2006-11-27/1 Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit 1. Profil projektu Jednou z hlavních priorit České republiky je rozvoj trhu za účelem zvyšování efektivity veřejných investic

Více

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa.

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa. Obsah Představení JAIP RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa Inovační vouchery Portál Gate2Biotech OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Inovační

Více

OKO AVO. Podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků. Ing. Václav Neumajer výkonný předseda Asociace výzkumných organizací

OKO AVO. Podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků. Ing. Václav Neumajer výkonný předseda Asociace výzkumných organizací OKO AVO Podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků Ing. Václav Neumajer výkonný předseda Asociace výzkumných organizací Obecně prospěšnou společnost Aktivity pro výzkumné organizace,o.p.s.,

Více

IX. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

IX. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina IX. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina Příprava programovacího období 2014 2020 aktuální stav Martin Hyský 29. 5. 2014 1 Úvodní informace vychází z dokumentů EU (Evropa 2020, nařízení EK..)

Více

Osnova studie proveditelnosti pro inovace produktu a procesu

Osnova studie proveditelnosti pro inovace produktu a procesu Osnova studie proveditelnosti pro inovace produktu a procesu Titulní stránka Na titulní straně by měl být uveden název projektu, název programu, název žadatele, identifikační údaje zpracovatele, datum

Více

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora Strategická podpora a potřeby KKP Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Světlo či tma?...budiž světlo! Praha, 26. 6. 2013 Eva Žáková Institut umění Divadelní ústav Účet kultury Trojsektorová

Více