Strategie Technologické agentury ČR STRATA od myšlenek k aplikacím

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategie Technologické agentury ČR STRATA 2020. od myšlenek k aplikacím"

Transkript

1 Strategie Technologické agentury ČR STRATA 2020 od myšlenek k aplikacím Hlavní cíl: Hlavním cílem realizace STRATA 2020 je významně přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky a podpořit přechod ke znalostní ekonomice. Mise Technologická agentura ČR (TA ČR) je hlavní organizací, která realizuje státní politiku v oblasti aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI). Posláním TA ČR je vytvářet a realizovat efektivní a transparentní systém podpory aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (aplikovaný VaVaI) v celé jeho šíři. TA ČR se podílí na koncepční orientaci a formování výzkumného prostředí ČR, na přípravě Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací, zpracovává strategické dokumenty v oblasti aplikovaného VaVaI, připravuje a implementuje klíčové programy v této oblasti zejména s využitím národních priorit orientovaného výzkumu a vývoje. Provádí analýzu výsledků a informací získaných ze své činnosti a poskytuje je pro potřeby dalšího směrování VaVaI. Navazuje a rozvíjí mezinárodní spolupráci s partnerskými agenturami aplikovaného výzkumu. TA ČR spolupracuje při přípravě programů s ostatními rezorty a s poskytovateli podpory v oblasti VaVaI a svou činností podporuje účinnou spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou a přispívá k dosažení strategických ekonomických a společenských cílů České republiky při respektování zásad udržitelného rozvoje. Vize Technologická agentura ČR se stane klíčovou složkou národního systému podpory aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v České republice. Bude se podílet na vytváření národní politiky a národní koncepce aplikovaného VaVaI a bude přispívat k její efektivní implementaci. Klíčové hodnoty Práce TA ČR je založena na respektování klíčových hodnot a principů podpora konkurenceschopnosti České republiky, efektivnost a provázanost systému podpory VaVaI, orientace programů agentury na podporu plnění strategických cílů České republiky, vyjádřených ve vládou schválených dokumentech, efektivní využívání veřejných prostředků na realizaci programů i na zajištění provozu agentury, transparentnost rozhodování, pravidelná evaluace přínosů podpořených projektů a celých programů a uživatelská přátelskost agenturních procedur.

2 Strategické cíle Strategie Technologické agentury ČR STRATA je založena na šesti strategických cílech: Cíl 1: Vytvořit komplexní systém podpory aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací v ČR. Cíl 2: Dobudovat postavení Technologické agentury ČR jako významné a respektované součásti národního systému výzkumu, vývoje a inovací. Cíl 3: Realizovat programy VaVaI tak, aby poskytovaly reálně využitelné aplikované výsledky, tedy zajistit efektivní a transparentní využití přidělených veřejných prostředků na podporu aplikovaného VaVaI. Cíl 4: Výrazně posílit dlouhodobou efektivní spolupráci veřejného a soukromého sektoru v aplikovaném výzkumu, vývoji a inovacích, zejména stimulovat soukromé investice do výzkumu, vývoje a inovací. Cíl 5: Stimulovat rozvoj mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu, vývoji a inovacích. Cíl 6: Vytvořit účinný systém prezentace a šíření informací o výsledcích projektů VaVaI podporovaných Technologickou agenturou ČR a o práci Technologické agentury ČR. Realizace vize Vize bude realizována dosažením strategických cílů s využitím potřebných nástrojů a za předpokladu vytvoření a realizace systémových podmínek pro jejich uplatnění. Cíl 1: Vytvořit komplexní systém podpory aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací v ČR Technologická agentura ČR vytvoří komplexní systém podpory aplikovaného VaVaI vycházející ze strategie agentury do roku 2020 a analýzy potřeb společnosti. Tento systém podpory bude vhodnými nástroji pokrývat transfer vědeckého poznatku do fáze inovací. Technologická agentura ČR se postupně stane základním článkem systému podpory VaVaI, který navazuje na podporu základního výzkumu a cíleně generuje výstupy pro aplikační sféru. V hraničních oblastech bude TA ČR účinně spolupracovat s dalšími poskytovateli podpory s důrazem na uplatnění nových interdisciplinárních aktivit s vysokým potenciálem inovativních řešení pro potřeby rozvoje České republiky. Cíl 2020: Funkční komplexní systém podpory VaVaI. Funkčnost bude prokázána aplikovatelností/aplikací výsledků realizovaných programů. 2

3 Nástroje pro dosažení cíle: TA ČR bude cíleně rozvíjet základní portfolio dotačních programů, které budou tvořit tematické programy a tematicky nespecifikované programy. Vedle dotačního financování se TA ČR zaměří také na využití dalších finančních nástrojů. Tematické programy budou zaměřeny zejména na podporu aplikovaného VaVaI směřujícího k naplnění dlouhodobých prioritních cílů stanovených vládou (orientovaný výzkum), které jsou založeny na objektivně identifikovaných socio- ekonomických potřebách ČR. Tematicky nespecifikované programy se zaměří na systémové oblasti a horizontální cíle politiky výzkumu, vývoje a inovací (např. programy na podporu spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích, programy na podporu aplikovaného výzkumu a inovací v malých a středních podnicích) včetně mezioborových aktivit. V rámci tematicky nespecifikovaných programů bude TA ČR navazovat na zahraniční zkušenosti a bude zavádět a rozvíjet nové nástroje podpory v této oblasti. TA ČR bude ve spolupráci s dalšími subjekty vytvářet podpůrné mechanismy pro uplatnění výsledků VaV v inovacích. V této souvislosti bude TA ČR podporovat fázi ověření komerčního potenciálu a dotažení výsledků VaV do praktické uplatnitelnosti. Bude vytvořen vhodný systém na využívání aplikačního potenciálu výsledků výzkumu a vývoje dosažených s podporou TA ČR. TA ČR bude podporovat aktivity reagující na poptávku veřejné správy po inovačních řešeních. TA ČR bude analyzovat výsledky jí realizovaných programů a všech dalších vlastních aktivit s cílem s cílem poskytnout podklady pro rozhodování o dalším rozvoji VaVaI. Podmínky pro uplatnění nástrojů TA ČR bude iniciovat úpravy platné legislativy VaVaI, pokud budou nezbytné pro rozvoj a efektivní uplatnění nových nástrojů na podporu výzkumu, vývoje a inovací. K vytvoření komplexního systému podpory bude využita synergie mezi programy TA ČR, programy ostatních poskytovatelů podpory a strukturálními fondy EU. Cíl 2: Dobudovat postavení Technologické agentury ČR jako klíčové součásti národního systému aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací Technologická agentura ČR je integrální klíčovou součástí systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice s významnou mírou odpovědnosti za rozvoj výzkumného a inovačního prostředí v souladu se strategií ČR v této oblasti. Technologická agentura bude v rámci svých činností a kompetencí usilovat o naplnění cílů reformy systému výzkumu, vývoje a inovací započaté v roce 2008 a stane se hlavním poskytovatelem účelové podpory aplikovaného výzkumu a vývoje v České republice včetně resortních programů výzkumu a mezinárodní spolupráce v této oblasti. TA ČR bude respektovaným partnerem ústředních orgánů státní správy odpovědných za politiku výzkumu, vývoje a inovací ve své oblasti. Cíl 2015: TA ČR je hlavním poskytovatelem podpory aplikovaného VaVaI v České republice, realizuje 2/3 všech programů podpory aplikovaného VaVaI v ČR. 3

4 Nástroje pro dosažení cílů TA ČR se bude proaktivně zúčastňovat přípravy všech strategických dokumentů v oblasti podpory VaVaI, bude připravovat návrhy vlastních programů podpory, které přispějí k naplňování národní politiky výzkumu, vývoje a inovací. V této souvislosti bude úzce spolupracovat s vládní Radou pro výzkum, vývoj a inovace, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a ostatními rezorty. TA ČR bude spolupracovat s ministerstvy a dalšími ústředními orgány státní správy odpovědnými za tvorbu a implementaci resortních koncepcí v oblasti VaVaI při formulaci nových či modifikaci stávajících programů podpory VaV. TA ČR se přednostně zaměří na podporu dlouhodobě efektivně fungujících strategických center v klíčových oblastech aplikovaného VaVaI. TA ČR vytvoří zásady pro tvorbu programů aplikovaného výzkumu a vývoje, které budou respektovány při realizaci rezortních koncepcí ústředními orgány státní správy. TA ČR vytvoří jednotná pravidla pro realizaci programů podpory aplikovaného VaVaI, závazná pro všechny poskytovatele podpory. TA ČR bude úzce spolupracovat s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Grantovou agenturou ČR a dalšími orgány veřejné správy za účelem zajištění komplementarit podpůrných opatření v oblasti VaVaI a s cílem vytvořit komplexní vzájemně provázaný systém podpory výzkumu, vývoje a inovací v ČR. TA ČR bude při poskytování odborných konzultací spolupracovat s národní sítí specializovaných poradenských center z oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Podmínky pro uplatnění nástrojů TA ČR se bude podílet na přípravě všech strategických dokumentů, které se týkají oblasti výzkumu, vývoje a inovací (obecně konkurenceschopnosti České republiky založené na znalostní ekonomice) s možností ovlivňovat jejich obsah a delegovat členy do relevantních pracovních týmů. Bude vytvořeno analytické, koncepční a metodické pracoviště TA ČR, které bude ve spolupráci s externími kapacitami vytvářet odborné podklady pro rozhodování orgánů TA ČR. Cíl 3: Realizovat programy VaVaI tak, aby poskytovaly reálně využitelné aplikované výsledky, tedy zajistit efektivní a transparentní využití přidělených veřejných prostředků na podporu aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací Technologická agentura bude poskytovat veřejnou podporu na základě programů, které budou prokazatelně naplňovat objektivní potřeby společnosti. Budou nastaveny indikátory úspěšnosti programů, programy a projekty jejich výsledky, přínosy a dopady budou monitorovány a vyhodnocovány, bude zaveden systém ověřování výsledků a jejich dopadů. Výsledky evaluací pak bude TA ČR využívat pro směrování aplikovaného VaVaI, formulaci nových opatření, či úpravu existujících nástrojů podpory. Cíl 2014: Funkční systém hodnocení výsledků programů a projektů, jejichž měřitelnost bude nastavena na základě indikátorů konkurenceschopnosti v dané oblasti, zahraničních zkušeností a dosavadní podpory VaVaI. 4

5 Nástroje pro dosažení cíle Na základě zahraničních zkušeností a dosavadních výsledků aplikovaného VaVaI v ČR připraví TA ČR sadu indikátorů úspěšnosti programů a projektů a k jejich naplnění bude směřovat svou činnost v oblasti tvorby programů a realizace veřejné podpory. Před zahájením příprav programů vypracuje TA stručnou analýzu objektivních potřeb společnosti tak, aby každý program svým zaměřením a obsahem co nejefektivněji reagoval na identifikované problémy a potřeby s přihlédnutím ke světovým trendům. Současně bude zvažován reálný tvůrčí potenciál národního inovačního systému a absorpční kapacita aplikační sféry. Pro zajištění návaznosti programů podpory a vyloučení duplicit v podporovaných aktivitách bude TA ČR efektivně spolupracovat s ostatními poskytovateli veřejné podpory VaVaI a s dalšími orgány odpovědnými za tvorbu a realizaci národní politiky VaVaI. TA ČR bude důsledně vyžadovat jasnou formulaci jednoznačně kontrolovatelných výstupů a výsledků projektů ve všech programech a podporovaných aktivitách s explicitním vyjádřením přínosů pro konkurenceschopnost ČR a naplňování socio- ekonomických potřeb společnosti. TA ČR zajistí systém objektivního hodnocení projektů. Rovnocenná pozornost bude vedle procesu výběru projektů věnována průběžnému hodnocení projektů, jejich výsledků a přínosu. TA ČR vytvoří systém evaluace programů. Programy budou hodnoceny jednak z pohledu naplnění formálních kritérií, jednak ve vztahu ke skutečným přínosům a dopadům. Tato hodnocení budou sloužit jako přímý podklad pro tvorbu navazujících či nových programů, zejména však pro formulaci národní politiky v oblasti aplikovaného VaVaI. Cílem TA ČR je postupně budovat vlastní kapacity pro hodnocení projektů a vytváření odborných stanovisek TA ČR. Takový systém omezí potenciální konflikty zájmů a zajistí srovnatelné hodnocení všech projektů. TA ČR bude důsledně vyžadovat praktickou aplikovatelnost výsledků projektů, které podpoří a bude splnění tohoto požadavku kontrolovat. Výsledky kontrol TAČR zohlední při rozhodování o podpoře stejných uchazečů v budoucnosti. TA ČR bude poskytovat informační podporu ve věci ochrany duševního vlastnictví nakládání s právy k výsledkům výzkumu, realizovaným prostřednictvím TA ČR. Zavedením efektivního systému hodnocení projektů a programů bude postupně posilován trustbased způsob rozdělování podpory, což se odrazí ve snížení administrativní zátěže pro žadatele. Podmínky pro dosažení cíle V Kanceláři Technologické agentury (KaTA) bude vytvořena analytická a koncepční kapacita pro tvorbu a cílení programů v souladu s vývojem potřeb společnosti a naplňováním národních priorit orientovaného výzkumu. Současně je nutno vytvořit kapacity pro kvalitní a efektivní ex ante hodnocení návrhů projektů, monitoring a evaluaci projektů a ex post hodnocení programů a jejich dopadů. 5

6 Cíl 4: Výrazně posílit dlouhodobou efektivní spolupráci veřejného a soukromého sektoru ve výzkumu, vývoji a inovacích, zejména stimulovat soukromé investice do výzkumu, vývoje a inovací Technologická agentura bude vytvářet podmínky a stimulační mechanismy pro rozvoj dlouhodobé a efektivní spolupráce mezi veřejnými výzkumnými organizacemi a aplikační sférou. Cílem je zvýšit využití výsledků badatelského výzkumu v komerční praxi a podpora konkurenceschopnosti ekonomiky České republiky. Budou zajištěny aktivní funkční vazby mezi výzkumnými kapacitami ve veřejném sektoru a inovujícími subjekty (zejména podniky), jež jsou schopny transformovat nové znalosti do praktických, efektivně uplatnitelných aplikací. Technologická agentura ČR bude ve spolupráci s rezorty formulovat programy a podpůrná opatření tak, aby byly podporovány dodatečné investice soukromého sektoru do VaVaI. Veřejné prostředky poskytované Technologickou agenturou tak budou mít významnou iniciační a multiplikační úlohu při realizaci výsledků výzkumu ve prospěch rozvoje České republiky a její mezinárodní konkurenceschopnosti. Na základě svých zkušeností bude Technologická agentura ČR iniciovat taková opatření a legislativní změny, které povedou k vyšším soukromým investicím do VaVaI. Cíl 2014: Ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem financí a RVVI dosáhnout takové úpravy legislativy, která podpoří co nejvyšší soukromé investice do VaVaI. Cíl 2020: Podíl soukromých investic do VaVaI se zvýšil o 1/3 ve srovnání s rokem Nástroje pro dosažení cíle: TA ČR bude v kooperaci s rezorty rozvíjet programy zaměřené na koncentraci veřejných výzkumných kapacit a jejich propojení s inovujícími komerčními subjekty. V souvislosti s cílem národní politiky VaVaI koncentrovat finanční a personální kapacity do VaV, který naplňuje prioritní cíle ČR, bude TA ČR podporovat rozvoj center strategického významu. Zvýšená pozornost bude věnována implementaci a dalšímu rozvoji programu Centra kompetence a návazným programům, směřujícím k budování velkých center strategického výzkumu. Ke stimulaci spolupráce ve výzkumných a inovačních aktivitách mezi veřejným a soukromým sektorem bude TA ČR zvýhodňovat takovou spolupráci v podmínkách programů (např. ve výběrových kritériích či ve vyšší míře podpory). TA ČR bude programy na podporu aplikovaného výzkumu nastavovat tak, aby se zvyšovalo spolufinancování ze strany příjemců (s možnou výjimkou hraničních programů na podporu ověření aplikačního potenciálu výsledků základního výzkumu). Míra spolufinancování bude různá podle typu programu a bude se pohybovat typicky v rozmezí 20-50% (až 85% v případě podpory inovací) na individuální projekt. TA ČR bude při hodnocení projektů před udělením podpory posuzovat existenci a míru motivačního účinku, který tato podpora má na realizaci projektu z hlediska jeho rozsahu, finanční spoluúčasti partnerů či rychlosti řešení v porovnání se situací, kdy by tato podpora poskytnuta nebyla. TA ČR bude navrhovat ve spolupráci s příjemci podpory, kteří vstupují do projektů soukromými investicemi, takovou úpravu závazných právních norem, aby se podíl soukromých investic na podpoře VaVaI mohl dále efektivně zvyšovat. 6

7 Podmínky pro dosažení cíle Předpokladem pro efektivní zavedení a nastavení nových typů programů je zajištění větší flexibility legislativními úpravami, které zjednoduší pravidla pro poskytování účelové podpory na VaV. Důležitou podmínkou je společný konsensus a respektování zásad míry spolufinancování a míry podpory při tvorbě programů předkládaných TA ČR k implementaci jinými ústředními orgány státní správy. Podmínkou pro dosažení příslušných úprav právních norem, zejména v daňové oblasti, je aktivní spolupráce se zainteresovanými orgány státní správy. Cíl 5: Stimulovat rozvoj mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu, vývoji a inovacích Technologická agentura ČR bude vytvářet podmínky pro rozvoj mezinárodní spolupráce českých výzkumných organizací a podnikatelských subjektů v oblasti aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací. Posláním Technologické agentury ČR v této oblasti je zajištění efektivních vazeb a synergických efektů mezi evropskými nástroji podpory aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací a programy podpory vyhlašovanými Technologickou agenturou. Technologická agentura ČR bude také usilovat o rozvoj mezinárodní spolupráce s mimoevropskými zeměmi formou rozvoje spolupráce s obdobnými agenturami v zahraničí. Cíl 2015: TA ČR uzavřela dohody o spolupráci s obdobnými zahraničními agenturami, kde je největší potenciál pro vzájemně výhodnou spolupráci. Cíl 2020: Úspěšně se realizují bilaterální i multilaterální programy spolupráce v oblasti aplikovaného VaVaI Nástroje pro dosažení cíle: TA ČR vytvoří strategii mezinárodní spolupráce, kterou schválí RVVI. TA Ř uzavře dohody o spolupráci s obdobnými agenturami ve světě s nejvyšším potenciálem pro tvorbu úspěšných aplikovaných výstupů TA ČR vytvoří a implementuje program zahraniční spolupráce s obdobnými agenturami v aplikovaném VaVaI, který umožní flexibilní mezinárodní spolupráci v oblastech s nejvyšším potenciálem pro inovace a jejich uplatnění na mezinárodním trhu. Kde to bude účelné, bude TA ČR využívat evropských mechanismů na podporu spolupráce v rámci Evropského výzkumného prostoru (ERA). Důležitou roli zde bude hrát rozvoj spolupráce s partnerskými agenturami v zahraničí, a to jak ve fázi formulace konkrétních společných programů, tak i při prosazování témat pro jejich jednotlivé výzvy. Kromě zajištění přímé vazby mezi programy účelové podpory vyhlašovanými TA ČR a obdobně zaměřenými iniciativami na evropské úrovni, bude TA ČR efektivně využívat potenciál existující národní infrastrukturu, která zajišťuje poradenství a poskytují informace v oblasti programů mezinárodní spolupráce ve VaVaI. TA ČR bude upevňovat své postavení aktivního člena asociace inovačních agentur TAFTIE, usilovat o navazování kontaktů s obdobnými zahraničními agenturami a využívání těchto kontaktů k vnitřnímu rozvoji TA ČR. Tyto mezinárodní vazby budou rovněž usnadňovat zavedení osvědčených postupů při tvorbě, implementaci a evaluaci nástrojů podpory VaVaI do českého prostředí. 7

8 Podmínky pro dosažení cíle: Klíčovým předpokladem pro aktivní úlohu TA ČR při vytváření prostředí pro rozvoj mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu, vývoji a inovacích je zajištění prostředků (institucionálních i účelových) pro implementaci vlastního programu Podmínkou je vytvoření pracoviště pracovního týmu pro mezinárodní spolupráci v rámci Kanceláře TA ČR Cíl 6: Vytvořit účinný systém prezentace a šíření informací výsledcích aplikovaného VaVaI a o práci a výsledcích Technologické agentury ČR Technologická agentura ČR bude zpřístupňovat a šířit informace o výsledcích aplikovaného VaVaI a jejich uplatnění, vytvoří systém prezentace výsledků projektů, vytvoří účinný systém komunikace s medii jako nehmotnou podporu aplikace výsledků VaVaI v praxi. Cíl 2015: Funkční systém prezentace TA ČR a komunikace s médii Cíl 2020: Existuje systém informování o výsledcích VaVaI, včetně vyhodnocování přínosu tohoto systému pro inovace a aplikaci v praxi Nástroje pro dosažení cíle: TA ČR vytvoří strategii prezentace a poskytování informací o výsledcích aplikovaného VaVaI jako systému nehmotné podpory uplatnění výsledků v praxi. TA ČR vytvoří personální kapacity, systém a metodiku pro komunikaci s medii, PR a marketing činností agentury. Výsledky jednotlivých projektů dosahované s programovou podporou TA ČR budou zveřejňovány na webu TA ČR, budou prezentovány výsledky všech projektů a jejich realizace. Bude vytvořen vhodný systém na využívání aplikačního potenciálu výsledků výzkumu a vývoje dosažených s podporou TA ČR. Podmínky pro dosažení cíle Vytvoření systému shromažďování a prezentace informací o řešení projektů TA ČR pro šíření informací o dosažených výsledcích aplikovaného VaVaI. Smluvní zajištění propagace podpory VaVaI v rámci jednotlivých projektů realizovaných s podporou TA ČR. Podmínky pro dosažení všech cílů: Nezbytnou podmínkou pro realizaci všech cílů je odpovídající personální posílení Kanceláře TA ČR a zajištění souvisejících institucionálních i účelově vázaných finančních zdrojů. Implementační plán Strategie Technologické agentury STRATA 2020 bude realizována pomocí implementačního plánu, jehož součástí budou personální a finanční předpoklady činnosti TA ČR včetně souvisejícího harmonogramu, odpovědností za jednotlivé kroky a hodnotících indikátorů. Implementační plán, který bude podle potřeby aktualizován, bude jako příloha STRATA 2020 předložen ke schválení vládě ČR. Aktualizace a hodnocení dosažených výsledků budou v pravidelných intervalech předkládány ke schválení RVVI. 8

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ RADA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ 1. Úvod Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015

Více

III. Program Technologické agentury ČR na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem

III. Program Technologické agentury ČR na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem III. Program Technologické agentury ČR na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem 1. Název programu Centra kompetence (dále jen program )

Více

Operační program Podnikání a inovace SPOLUPRÁCE

Operační program Podnikání a inovace SPOLUPRÁCE SPOLUPRÁCE Program realizuje Prioritní osu 5 Prostředí pro podnikání a inovace Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem programu je podpora vzniku a rozvoje kooperačních

Více

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Relevantní strategické dokumenty na krajské, regionální a lokální úrovni nejsou v rozporu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Více

PORADENSTVÍ. Ministerstvo průmyslu a obchodu. České republiky. Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI

PORADENSTVÍ. Ministerstvo průmyslu a obchodu. České republiky. Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI PORADENSTVÍ Program realizuje Prioritní osu OPPI 2007-2013 6 Služby pro rozvoj podnikání Platnost od Číslo

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o.

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. DLOUHODOBÝ ZÁMĚR vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠAPs na období 2016 2020 a aktualizace pro rok 2016 Praha,

Více

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace)

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 272/B2 Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 1. Úvod 1.1. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Materiál Strategie

Více

Příprava MPO na budoucí programovací období

Příprava MPO na budoucí programovací období Příprava MPO na budoucí programovací období Ing. Petr Očko, Ph.D. Ředitel sekce fondů EU, MPO Příprava na programovací období 2014+ Na konci listopadu 2012 vláda schválila vymezení 8 operačních programů

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo pro místní rozvoj VÝZKUMNÝ PROGRAM MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NA LÉTA 200 2011 Název: VÝZKUM PRO ŘEŠENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU SOUTĚŽ VE VÝZKUMU A VÝVOJI

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Univerzity obrany pro rok 2016

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Univerzity obrany pro rok 2016 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Univerzity obrany pro rok 2016 Brno 2015 Úvod Univerzita obrany (dále jen UO) k naplnění potřeb

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Financování aplikovaného výzkumu a vývoje. 3.11.2009 Financování aplikovaného VaV 1

Financování aplikovaného výzkumu a vývoje. 3.11.2009 Financování aplikovaného VaV 1 Financování aplikovaného výzkumu a vývoje 3.11.2009 Financování aplikovaného VaV 1 Novela zákona 130/2002 Sb. o podpoře VaV Důvody novely Změna evropských pravidel pro poskytování veřejné podpory v této

Více

Programy Technologické agentury ČR R v roce 2013. Ing. Václav Fencl, CSc. jednatel

Programy Technologické agentury ČR R v roce 2013. Ing. Václav Fencl, CSc. jednatel Programy Technologické agentury ČR R v roce 2013 jednatel Technologická agentura ČR Technologická agentura ČR je organizační složkou státu, která byla zřízena v roce 2009 zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře

Více

III. Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

III. Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA III. Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA 1. Název programu: Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA (dále jen program ) 2. Právní rámec programu:

Více

CzechInvest a podpora technologických platforem. Mgr. Marie Danišová projektová manažerka Praha, 19. září 2014

CzechInvest a podpora technologických platforem. Mgr. Marie Danišová projektová manažerka Praha, 19. září 2014 CzechInvest a podpora technologických platforem Mgr. Marie Danišová projektová manažerka Praha, 19. září 2014 Technologické platformy (TP) TP je kooperační oborové seskupení sdružující: Klíčové podniky,

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI do roku 2020 s výhledem do roku 2030 OBSAH 1. Úvod 2. Vize a mise 3. Strategické cíle I. Věda a výzkum II. Vzdělávací činnost III. Rozvoj IV. Internacionalizace

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE 2007-2013

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE 2007-2013 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE 2007-2013 SEZNAM ZMĚN Kapitola č. Název dokumentu Změny v textu oproti verzi předcházející 1-x. Odstavec/formulace/slovo/tabulka/graf..

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost (podle čl. 4, ost. 7 Jednacího řádu Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK procedurou

Více

KA 1 Strategická mapa výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

KA 1 Strategická mapa výzkumu, experimentálního vývoje a inovací KA 1 Strategická mapa výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Tento výstup byl vytvořen v rámci realizace projektu Zefektivnění činnosti Technologické agentury ČR v oblasti podpory výzkumu, vývoje a

Více

Výstupy projektu EF-TRANS. Pavel Komárek, Brno, 13. 9. 2012 člen předsednictva TA ČR a hlavní odborný garant projektu EF-TRANS

Výstupy projektu EF-TRANS. Pavel Komárek, Brno, 13. 9. 2012 člen předsednictva TA ČR a hlavní odborný garant projektu EF-TRANS Výstupy projektu EF-TRANS Pavel Komárek, Brno, 13. 9. 2012 člen předsednictva TA ČR a hlavní odborný garant projektu EF-TRANS Priority Dne 19. července 2012 schválila vláda usnesení č. 552 o Národních

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 2014. Rozjednaný stav

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 2014. Rozjednaný stav Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 2014 Rozjednaný stav OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek

Více

Strategie migrační politiky České republiky

Strategie migrační politiky České republiky Strategie migrační politiky České republiky ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Předkládané zásady migrační politiky formulují priority České republiky v

Více

B. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ

B. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ B. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ Město Cheb hodlá reagovat na závěry průzkumu podnikatelského prostředí a vytvořit příznivé podmínky pro vznik a rozvoj podnikání v místě. Vědomo si svých možností a kompetencí

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Svitavy

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Svitavy Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Svitavy Téma: Administrativní podpora obcí Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím

Více

Informace pro pracoviště AV ČR

Informace pro pracoviště AV ČR Národní 3, 117 20 Praha 1 Informace pro pracoviště AV ČR o možnosti financování vývoje a výzkumu realizovaného v Praze ze strukturálních fondů Zpracoval: Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail

Více

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B)

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Instituce zodpovědná za oblast VaVaI (ať již ministerstvo s centrální

Více

VERZE k 28. 2. 2014 v rozsahu šablony

VERZE k 28. 2. 2014 v rozsahu šablony VERZE k 28. 2. 2014 v rozsahu šablony 1 Informace k verzi PD IROP ze dne 28. 2. 2014 Programový dokument je zpracován v rozsahu šablony pro programový dokument, definované Metodickým pokynem pro přípravu

Více

Systém řízení energetického hospodářství

Systém řízení energetického hospodářství Systém řízení energetického hospodářství Návrh kroků a opatření vedoucích k zavedení energetického managementu Projekt je zaměřený na zavedení energetického managementu pro potřeby města Pardubice V Pardubicích

Více

Strategie přistoupení České republiky k eurozóně

Strategie přistoupení České republiky k eurozóně Strategie přistoupení České republiky k eurozóně (Společný dokument vlády ČR a ČNB) 1. Přístupový proces České republiky (ČR) do Evropské unie (EU) se úspěšně završuje. V prosinci 2002 byla na summitu

Více

Praha, 3. 12. 2013. Vazby OP VVV a OP PIK 2014-2020

Praha, 3. 12. 2013. Vazby OP VVV a OP PIK 2014-2020 Praha, 3. 12. 2013 Vazby OP VVV a OP PIK 2014-2020 Představení OP VVV Struktura prioritních os OP Výzkum, vývoj a vzdělávání PO 1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum (ERDF) PO 2 Rozvoj vysokých škol

Více

5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření

5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření C. STRATEGICKÁ ČÁST 5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření Tato kapitola představuje klíčovou část strategické části SCLLD MAS ORLICKO. V celém procesu zpracování SCLLD se zaměřuje

Více

Vnější podpora spolupráce

Vnější podpora spolupráce Vnější podpora spolupráce Ing. Martina Manová ředitelka Ústavu projektových činností Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/09.0009 Tento projekt je spolufinancován

Více

POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE)

POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE) Příloha A (Informativní) POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE) 1. MODEL SYSTÉMU MANAGEMENTU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIRMY Současný pohled na problematiku společenské

Více

Osnova studie proveditelnosti pro inovace produktu a procesu

Osnova studie proveditelnosti pro inovace produktu a procesu Osnova studie proveditelnosti pro inovace produktu a procesu Titulní stránka Na titulní straně by měl být uveden název projektu, název programu, název žadatele, identifikační údaje zpracovatele, datum

Více

TA ČR - základní údaje

TA ČR - základní údaje Technologická agentura ČR Karel Klusáček předseda TA ČR 1 TA ČR - základní údaje Vznik na základě novely zákona č. 130/2002 Sb. Předsednictvo jmenováno vládou ČR dne 16.10.2009 Základní cíl: podporovat

Více

PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU A VÝVOJE V ČESKÉ REPUBLICE

PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU A VÝVOJE V ČESKÉ REPUBLICE Tasilo Prnka Karel Šperlink František Hronek Miloš Chvojka Jiří Verberger PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU A VÝVOJE V ČESKÉ REPUBLICE 2008 REPRONIS Ostrava 2007 Autoři: Ing. Tasilo Prnka, DrSc.

Více

Systém financování výzkumu a vývoje v ČR prostřednictvím TAČR

Systém financování výzkumu a vývoje v ČR prostřednictvím TAČR 1 Systém financování výzkumu a vývoje v ČR prostřednictvím TAČR Vladimír Brenner Sektorový specialista OPHP Praha 10. května 2016 Systém podpory VaVaI v ČR 3 Programy TA ČR ALFA podpora VaV zejména v oblasti

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze k 3. 12. 2009 M I NISTERSTVO ŽIVOTNÍ HO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOT NÍ HO PROSTŘEDÍ FOND SOUDRŽNOSTI / EVROPSKÝ

Více

Rámcové indikátory inkluzívního hodnocení

Rámcové indikátory inkluzívního hodnocení Rámcové indikátory inkluzívního hodnocení Předmluva Inkluzívní hodnocení je přístup k hodnocení v podmínkách vzdělávání v hlavním vzdělávacím proudu, jehož koncepce i praxe sledují cíl podpořit do nejvyšší

Více

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ U N I V E R Z I T Y O B R A N Y

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ U N I V E R Z I T Y O B R A N Y FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ U N I V E R Z I T Y O B R A N Y Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Realizace a průběh rozpočtového roku vyžití finančních prostředků Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Návrhy na úpravu stávajícího systému podpory zaměstnávání OZP variantní řešení

Návrhy na úpravu stávajícího systému podpory zaměstnávání OZP variantní řešení Návrhy na úpravu stávajícího systému podpory zaměstnávání OZP variantní řešení Návrh na úpravu stávajícího systému podpory zaměstnávání OZP Byly zpracovány 3 variantní návrhy úpravy systému podpory zaměstnávání

Více

Proč mít regionální inovační strategii?

Proč mít regionální inovační strategii? 22. června 2010 Proč mít regionální inovační strategii? Ucelený koncepční materiál, na základě kterého bude možné ovlivnit prostředí pro posílení a další rozvoj inovací v kraji Nástroj realizace opatření,

Více

MAS KRÁLOVÉDVORSKO nové příležitosti našemu regionu Strategická část

MAS KRÁLOVÉDVORSKO nové příležitosti našemu regionu Strategická část MAS KRÁLOVÉDVORSKO nové příležitosti našemu regionu Strategická část 1 Východiska pro zpracování strategické části... 3 2 Motto, Mise, principy rozvoje a dlouhodobá vize... 4 3 Klíčové oblasti rozvoje

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra Ministerstvo průmyslu a obchodu 13.

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA OBDOBÍ 2011 2015

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA OBDOBÍ 2011 2015 UNIVERZITA OBRANY FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA OBDOBÍ 2011 2015 Hradec Králové 2010 Obsah

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014 2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014 2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014 2020 Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Ing. Petr Chuděj Ostrava 11. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ

Více

Nová strategie obchodní a investiční politiky

Nová strategie obchodní a investiční politiky Úvod Na exportu EU v současné době závisí přes 30 milionů pracovních míst a předpokládá se, že v budoucích 10-15 letech bude 90% růstu generováno za hranicemi EU, proto je potřeba navázat vztahy se třetími

Více

PRACOVNÍ MATERIÁL MŠMT NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018

PRACOVNÍ MATERIÁL MŠMT NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018 PRACOVNÍ MATERIÁL MŠMT NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018 Obsah Úvod... 2 VIZE... 4 Struktura akčního plánu... 5 Strategická cesta 1: Čím dříve, tím lépe... 6 Strategická cesta

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011 2015

Aktualizace Dlouhodobého záměru Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011 2015 Aktualizace Dlouhodobého záměru Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011 2015 pro rok 2013 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty umění a designu Univerzity

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR č. 197

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR č. 197 Datum: 13. 3. 2014 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR č. 197 Od do: 9:30 18:30 h Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6 Přítomni: Ing. Rut Bízková (RB), Ing. Miroslav Janeček,

Více

KOMUNIKAČNÍ PLÁN OPERAČNÍ PROGRAMY PRAHA ADAPTABILITA A PRAHA - KONKURENCESCHNOPNOST ČERVENEC 2008

KOMUNIKAČNÍ PLÁN OPERAČNÍ PROGRAMY PRAHA ADAPTABILITA A PRAHA - KONKURENCESCHNOPNOST ČERVENEC 2008 OPERAČNÍ PROGRAMY PRAHA ADAPTABILITA A PRAHA - KONKURENCESCHNOPNOST KOMUNIKAČNÍ PLÁN ČERVENEC 2008 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Více

Technologická agentura České republiky, její účel a programy

Technologická agentura České republiky, její účel a programy Technologická agentura České republiky, její účel a programy Petr Hladík Kancelář TA ČR 15.6.2010 Založení TAČR organizační složka státu a správce rozpočtové kapitoly súčinností od 1. 7. 2009 vznik na

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Veterinární a farmaceutické univerzity Brno na rok 2016 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací

Více

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014

Více

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1. Program výzkumu a vývoje v roce 2007

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1. Program výzkumu a vývoje v roce 2007 Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1 Program výzkumu a vývoje v roce 2007 Praha, 2007 1 Obsah: 1. PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE V ROCE 2007 3 1.1 Úvod 3 1.2 Souvislosti a

Více

Zápis z jednání Řídícího výboru Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v hl. m. Praze

Zápis z jednání Řídícího výboru Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v hl. m. Praze Zápis z jednání Řídícího výboru Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v hl. m. Praze Datum konání: 9. 9. 2015 Místo konání: Lesy hl. m. Prahy, Práčská 1885, Praha 10 Záběhlice,

Více

Průzkum pro Inovační fórum 2008. Strategie a překážky inovačně založené konkurenceschopnosti ČR

Průzkum pro Inovační fórum 2008. Strategie a překážky inovačně založené konkurenceschopnosti ČR Průzkum pro Inovační fórum 2008 Strategie a překážky inovačně založené konkurenceschopnosti ČR Anna Kadeřábková, Michal Beneš V souvislosti s konáním Inovačního fóra byli osloveni externí experti představitelé

Více

Hodnocení založené na důkazech: je možné u ex-ante hodnocení?

Hodnocení založené na důkazech: je možné u ex-ante hodnocení? Hodnocení založené na důkazech: je možné u ex-ante hodnocení? RNDr. Jan Vozáb, PhD partner, principal consultant Cíle hodnocení založeného na důkazech Zvýšit dopady a přidanou hodnotu intervencí politiky

Více

Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby

Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby Company LOGO Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby Strategie realizace Smart Administration v období 2007 2013 České republiky Content Vize a cíle Strategie Hexagon veřejné správy Charakter

Více

Udržitelný rozvoj a strategické řízení na úrovni ČR 18. Celostátní konference Národní sítě Zdravých měst ČR

Udržitelný rozvoj a strategické řízení na úrovni ČR 18. Celostátní konference Národní sítě Zdravých měst ČR Udržitelný rozvoj a strategické řízení na úrovni ČR 18. Celostátní konference Národní sítě Zdravých měst ČR 28.II.20II, Autoklub ČR (Opletalova 29, Praha 1) Obsah Informace o udržitelném rozvoji Strategické

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 20 ze dne 2. prosince 2009 ke Kritériím pro výběr projektů Operačního programu

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obsah 1. Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV 2. Hlavní záměry a strategie programu 3. Prioritní osy 4. Harmonogram přípravy Klíčové dokumenty pro přípravu

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 11. zasedání zastupitelstva města dne: 12. 12. 2013 Bod pořadu jednání: Zařazení projektu Posílení výzkumných kapacit VaV centra CxI TUL do IPRM Liberec zóna

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ PRO ROK 2016 Tato aktualizace plně vychází z Dlouhodobého záměru strategie rozvoje Ostravské univerzity v Ostravě 2016 2020 a rozpracovává

Více

České vysoké učení technické v Praze

České vysoké učení technické v Praze České vysoké učení technické v Praze Praha, září 2013 OBSAH 1. Úvod 2. Východiska Aktualizace Dlouhodobého záměru ČVUT pro rok 2014 3. Aktualizace Dlouhodobého záměru ČVUT pro rok 2014 4. Závěr Str. 1

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Václav Krumphanzl Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131407 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: vaclav.krumphanzl@mdcr.

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Václav Krumphanzl Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131407 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: vaclav.krumphanzl@mdcr. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2049/14-A. Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2049/14-A. Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název právnické osoby vykonávající činnost školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-2049/14-A Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Sídlo Postupická 3150, 141 00 Praha 4

Více

Příručka pro uchazeče. (souhrn nápověd z elektronického systému pro podávání návrhů projektů) 1. veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích

Příručka pro uchazeče. (souhrn nápověd z elektronického systému pro podávání návrhů projektů) 1. veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích Č. j.: TACR/10441/2013 Příručka pro uchazeče (souhrn nápověd z elektronického systému pro podávání návrhů projektů) 1. veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích programu GAMA 2014 Číslo formuláře:

Více

Aktuální informace z Technologické agentury ČR

Aktuální informace z Technologické agentury ČR 1 Aktuální informace z Technologické agentury ČR Miroslav Janeček Člen předsednictva TA ČR Seminář, Praha 14. dubna 2016 Systém podpory VaVaI v ČR 3 Programy TA ČR ALFA podpora VaV zejména v oblasti progresivních

Více

Metodika využití národního rámce kvality při inspekční činnosti ve školách a školských zařízeních

Metodika využití národního rámce kvality při inspekční činnosti ve školách a školských zařízeních Metodika využití národního rámce kvality při inspekční činnosti Praha, červen 2015 Obsah 1 Úvod... 3 2 Role národního rámce kvality při inspekční činnosti... 3 3 Cíle metodiky využití národního rámce kvality

Více

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_73. Lázeňské a wellness služby AUTOR:

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_73. Lázeňské a wellness služby AUTOR: Lázeňské a wellness služby VY_32_INOVACE_73 AUTOR: Naděžda Neherová ANOTACE: Prezentace slouží k seznámení s historií lázeňství a wellness Klíčová slova: Swot, analýza Silné stránky Díky geologické stavbě

Více

Program Klastry kritéria pro výběr projektu. Hodnocení projektu vyhledávání vhodných firem pro klastry

Program Klastry kritéria pro výběr projektu. Hodnocení projektu vyhledávání vhodných firem pro klastry Program Klastry kritéria pro výběr projektu Hodnocení projektu vyhledávání vhodných firem pro klastry A. Kritéria nutná musí být splněna (ANO/NE) Žadatel disponuje písemným vyjádřením zájmu o zpracování

Více

NÁRODNÍ PLÁN. ehealth je zásadním předpokladem pro udržitelnost. Motto: a rozvoj českého zdravotnictví

NÁRODNÍ PLÁN. ehealth je zásadním předpokladem pro udržitelnost. Motto: a rozvoj českého zdravotnictví NÁRODNÍ PLÁN ROZVOJE ehealth Motto: ehealth je zásadním předpokladem pro udržitelnost a rozvoj českého zdravotnictví České národní fórum pro ehealth občanské sdružení se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha

Více

Kritéria pro hodnocení 1. výzvy programu podpory SLUŽBY INFRASTRUKTURY/OP PIK

Kritéria pro hodnocení 1. výzvy programu podpory SLUŽBY INFRASTRUKTURY/OP PIK Příloha č. 4 Kritéria pro hodnocení 1. výzvy programu podpory SLUŽBY INFRASTRUKTURY/OP PIK Kritéria pro hodnocení jsou rozdělena na pět základních částí (A-E) doplněné o kritéria dle konkrétní aktivity

Více

Zpracování metodiky k hodnocení monitorovacích indikátorů místních akčních skupin

Zpracování metodiky k hodnocení monitorovacích indikátorů místních akčních skupin Nabídka na: Zpracování metodiky k hodnocení monitorovacích indikátorů místních akčních skupin Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR-odbor venkovských podpor PRV 14150 Sídlo: Těšnov 17, 117 05 Praha 1

Více

Pracovní překlad. Česko-izraelské mezivládní konzultace Společné prohlášení

Pracovní překlad. Česko-izraelské mezivládní konzultace Společné prohlášení Pracovní překlad Česko-izraelské mezivládní konzultace Společné prohlášení 22. května 2016 se uskutečnily 4. mezivládní konzultace vlád České republiky a Státu Izrael za předsednictví předsedy vlády České

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí ministra o vydání Dodatku k Metodickému pokynu. Č.j.: 15450/2008-72. Metodický pokyn

Příloha č. 2 k rozhodnutí ministra o vydání Dodatku k Metodickému pokynu. Č.j.: 15450/2008-72. Metodický pokyn Č.j.: 15450/2008-72 Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného plánu rozvoje města (na základě Usnesení vlády ČR ze dne 13. srpna

Více

Odraz Operačního programu zaměstnanost v IROP. Jaromír Hron Člen řídícího výboru IROP Zástupce za NNO

Odraz Operačního programu zaměstnanost v IROP. Jaromír Hron Člen řídícího výboru IROP Zástupce za NNO Odraz Operačního programu zaměstnanost v IROP Jaromír Hron Člen řídícího výboru IROP Zástupce za NNO IROP Verze z 3.12.2013 Bude se upravovat dle požadavků EK Může dojít k podstatným změnám Prostor pro

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty vojenských technologií na období 2006 2010

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty vojenských technologií na období 2006 2010 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty vojenských technologií na období 2006 2010 Aktualizace pro rok 2009 Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací

Více

STRATEGICKÉ POTŘEBY PRŮMYSLU V LETECH

STRATEGICKÉ POTŘEBY PRŮMYSLU V LETECH STRATEGICKÉ POTŘEBY PRŮMYSLU V LETECH 2008-2011 Česká republika může mít oprávněné ambice stát se znalostně technologickým centrem Evropy s rychle rostoucí ekonomikou i životní úrovní, vysokou zaměstnaností

Více

Politika hospodářské a sociální soudržnosti

Politika hospodářské a sociální soudržnosti Politika hospodářské a sociální soudržnosti Podstat politiky HSS -NUTS -Operační programy Strukturální fondy -Financování projektů Zdroje: www.strukturalni-fondy.cz www.mmr.cz Strukturální politika = politika

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ III. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období 2014 2020 - Vymezení programů a další postup při přípravě České republiky pro efektivní čerpání fondů

Více

Vzdělávací cíl. Objasnit proces akvizice a jeho význam a úlohu v činnosti subjektu veřejné správy.

Vzdělávací cíl. Objasnit proces akvizice a jeho význam a úlohu v činnosti subjektu veřejné správy. Fakulta vojenského leadershipu Katedra ekonomie Investice a akvizice Téma 2: Proces akvizice - jeho úloha a postavení v životním cyklu systému Brno 2014 Pavel Vyleťal Ing. Pavel Vyleťal, Ph.D. Operační

Více

Národní nanotechnologický

Národní nanotechnologický Národní nanotechnologický program (NNP) Zdůvodnění potřebnosti a přínosu NNP pro VaV i výrobu v oblasti nanotechnologií v České republice. 30. 3. 2010 Příprava NNP Příprava národního nanotechnologického

Více

Stabilní makroekonomická politika podporuje kvalitní výkonnost trhu práce

Stabilní makroekonomická politika podporuje kvalitní výkonnost trhu práce OECD Employment Outlook 2006 Edition: Boosting Jobs and Incomes Summary in Czech Výhled zaměstnanosti v zemích OECD Vydání 2006: Nárůst pracovních míst a příjmů Přehled v českém jazyce V roce 1994, po

Více

SYNERGIE - SPOLUPRÁCE VŠ SE ZŠ A SŠ

SYNERGIE - SPOLUPRÁCE VŠ SE ZŠ A SŠ SYNERGIE - SPOLUPRÁCE VŠ SE ZŠ A SŠ Lucie Dokoupilová vedoucí projektu Doba trvání projektu Doba trvání projektu: 36 měsíců Datum zahájení: 1.6.2009 Datum ukončení: 31.5.2012 Partneři projektu celkem 21

Více

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Aktualizace ke dni: 31. 8. 2011 Jihočeská hospodářská komora Husova 9, 370 01 České Budějovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úřadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o.

Více

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016 Pražská deklarace My, delegace národních vlád členských států regionu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), dále jen region, jakož

Více

STRATEGIE ČVUT V PRAZE

STRATEGIE ČVUT V PRAZE STRATEGIE ČVUT V PRAZE České vysoké učení technické v Praze STRATEGIE ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE Praha, 2011 OBSAH STRATEGICKÉ VIZE A MISE ČVUT V PRAZE 4 1 STRATEGICKÉ CÍLE PROCESŮ ČVUT

Více

Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016

Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016 Základní teze analýzy potřeb v území v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje Únor 2016 1. Které jsou rozvojové priority kraje a jak se promítají do oblasti vzdělávání? 2. Které

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK)

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK) Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK) JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA ředitel odboru koordinace SF, MPO 5. prosince 2013 Financování firemních inovací s výhledem

Více

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020 Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020 IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Verze 5 k 30. 6. 2015

Více

Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje

Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj Rada Královéhradeckého kraje Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje pro volební období 2008-2012 Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové tel.: 495 817 222 fax: 495

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací na MPO oblast čisté mobility

Podpora výzkumu, vývoje a inovací na MPO oblast čisté mobility Podpora výzkumu, vývoje a inovací na MPO oblast čisté mobility Mgr. Pavlína Janová Odbor výzkumu, vývoje a inovací Ministerstvo průmyslu a obchodu 9.-10. března 2017 4. ročník konference Čisté mobility

Více

Technologická agentura ČR

Technologická agentura ČR Technologická agentura ČR dosavadní zkušenosti a možnosti dalšího rozvoje Karel Klusáček předseda TA ČR Karel Klusáček 1. výroční konference Technologické agentury ČR, 13.12.2010, Praha 1 TA ČR - základní

Více

vyhlašuje: pro: Kraje ČR

vyhlašuje: pro: Kraje ČR Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010 Výstupy evaluace Programu rozvoje KHK 2008 2010 Analytická část Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 PŘÍLOHA 4 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více