Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost"

Transkript

1 U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost (podle čl. 4, ost. 7 Jednacího řádu Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK procedurou per rollam s termínem hlasování do , rozesláno elektronicky dne ) číslo 10 ze dne 1. října 2008 ke Kritériím pro výběr individuálních projektů Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Společný monitorovací výbor operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost I. schvaluje kritéria pro výběr individuálních projektů Operačního programu Praha Konkurenceschopnost, uvedená v příloze tohoto usnesení II. ukládá předsedovi Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost zajistit zapracování kritérií pro výběr individuálních projektů Operačního programu Praha Konkurenceschopnost do Operačního manuálu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Bc. Markéta Reedová předsedkyně SMV

2 EVROPSKÁ UNIE Formální posouzení Kritéria formálního posouzení Kritérium Možnost opravy 1. Dodání žádosti v originále v tištěné podobě. Tištěná verze je ANO podepsána statutárním zástupcem žadatele, případně doložena plná moc. 2. Vyplnění všech předepsaných údajů v žádosti. ANO 3. Ověření shodnosti elektronické a tištěné verze podle kontrolního znaku - kódu. ANO, pouze tištěné verze 4. Úplnost povinných příloh dle požadavků uvedených pro každou oblast podpory v Projektové příručce (příloha podklady pro ekonomické hodnocení projektu musí být ve věcném a formálním souladu se závaznou metodikou OPPK). ANO, NE pro přílohu podklady pro ekonomické hodnocení projektu 5. Číslování příloh dle seznamu příloh. ANO 6. Žádost se vztahuje pouze na jednu oblast podpory OPPK. NE 7. Projekt je v souladu s cíli a typy podporovaných aktivit dané oblasti NE podpory v příslušné výzvě k předkládání projektů. 8. Projekt bude realizován na území hl. m. Prahy. NE 9. Projekt je v souladu s podmínkami pro dobu realizace projektů. ANO Předpokládaná doba realizace projektu nepřesahuje maximální stanovenou dobu (projekty musí být ukončeny do 31. července 2015). 10. Celkové způsobilé výdaje na projekt nejsou nižší a případně vyšší než NE stanovená hranice podle dané oblasti podpory v příslušné výzvě k předkládání projektů. 11. Nebyl zjištěn rozpor projektu s příslušnou legislativou ČR a EU týkající NE se zadávání veřejných zakázek, veřejné podpory, projektů generujících příjmy, ochrany hospodářské soutěže, vlivu na životní prostředí a rovných příležitostí. Pravidla veřejné podpory a veřejných zakázek jsou uvedeny v kapitole č. 7 Pravidla realizace projektů. 12. Žadatel splňuje definici pro příjemce uvedenou u příslušné oblasti podpory v příslušné výzvě k předkládání projektů. NE Hodnocení věcné kvality Součet bodů za společná kritéria = 50 Součet bodů za specifická kritéria = 50 Společná kritéria 1. Schopnosti a zkušenosti žadatele 1.1 Jaká je předchozí zkušenost žadatele s realizací (řízením) obdobného typu projektů? Typový soulad věcné stránky předloženého projektu s doloženými referencemi projektů (jde o projekty, které svým zaměřením odpovídají typům projektů uvedených v projektové příručce pro danou oblast podpory). Odpovídá-li 1 projekt = 0,5 b. Finanční rozsah u všech doložených referencí projektů je min. 80 % celkové velikosti předpokládaných nákladů projektu, žadatel má zkušenost s realizací projektu s dotací z veřejných

3 prostředků (české dotační programy, předvstupní nástroje Phare, ISPA, Sapard aj., a to jako předkladatel partner) a z fondů EU. Žadatel předloží reference o již realizovaných projektech. Za relevantní projekty lze považovat jen ty, které svým charakterem odpovídají předkládanému projektu (zaměření na silnice / sítě / budovy / nákup vybavení) a které lze zařadit mezi typové projekty v rámci daného oblasti podpory. Žadatel může doložit i ty projekty, na jejichž realizaci se podílel ve spolupráci s externím subjektem. V takovém případě je ale nutné uvést přesné zapojení žadatele (např. řízení projektu, kontrola realizace a financování nákladů projektu). 1.2 Organizační a projektové zajištění projektu Žadatel doložil organizační a projektové zajištění realizace projektu pro předinvestiční (přípravnou), investiční a provozní fázi projektu s jasným vymezením kompetencí a odpovědnosti jednotlivých členů týmu popis týmu. Členové projektového týmu mají zkušenosti s přípravou a realizací projektů, které svým zaměřením odpovídají typu a finanční náročnosti předkládaného projektu. Žadatel má vytvořen projektový tým pro všechny fáze projektu (předinvestiční - přípravná, investiční a provozní fáze) s jasným vymezením pozice a aktivit s tím spojených (např. celková koordinace projektu, finanční a právní záležitosti, technické zabezpečení, kontrolní a dozorová činnost, marketing a publicita ), včetně odpovědnosti za splnění těchto aktivit. Při hodnocení se zohlední i vytvoření administrativních, technických a finančních podmínek pro činnost projektového týmu. Dále je brán v úvahu i přístup žadatele k zadávání zakázek externímu subjektu, zda-li postupuje v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. V případě, že bude projektový tým složen jen z interních zdrojů je hodnoceno, zda-li dokáže žadatel s vlastními zdroji zabezpečit všechny činnosti potřebné pro přípravu a realizaci projektu a srozumitelně popíše celou organizaci jednotlivých činností. 1.3 Finanční hodnocení žadatele Hodnocení založeno na speciální metodice pro finanční hodnocení žadatele. Finanční hodnocení bude založeno na posouzení finančních a dalších výkazů žadatele dle jejich povinnosti předložit je v rámci povinných příloh. Přitom bude respektován typ organizace předkládající projekt (podnikatelé, NNO, veřejné subjekty). 2.1 Vazba projektu na jiné aktivity Projekt navazuje na jiné rozvojové projekty zrealizované předložené v rámci předchozích výzev (vlastní či jiných žadatelů, realizované v rámci OPPK, jiného OP, jiného dotačního programu na národní, regionální místní úrovni) je provázán s jiným investičním či neinvestičním projektem předloženým v rámci téže výzvy v regionu NUTS II Praha. Projekty na sebe přímo navazují se vzájemně doplňují. Za každý projekt á = 0,5 b. Žadatel popíše přímou vazbu předkládaného projektu na jiné projekty a aktivity zejména: - vlastních projektů již zrealizovaných či předložených v rámci jiných OP Fondu soudržnosti jiných dotačních programů na národní, regionální místní úrovni - zrealizovaných vlastních investičních a neinvestičních aktivit - aktivity jiných subjektů související s investičním a jiným rozvojem regionu. Myšleny jsou pouze aktivity a projekty přímo související, které jsou podmíněné realizací projektu, které podmiňují (umožňují) realizaci projektu. 2.2 Jakým způsobem je při přípravě a realizaci projektu respektován princip partnerství? Žadatel vymezuje zapojení partnera/ů (u něhož/nichž bylo partnerství doloženo smlouvou/dohodou) do projektu (finančně, materiálně či odbornými službami) v předinvestiční (např. realizaci analýzy/definování cílů a aktivit projektového záměru, zpracování projektové žádosti), v investiční a provozní fázi. Partnerství je doloženo smlouvou dohodou o partnerství. Žadatel popíše konkrétní způsob spolupráce s partnery v rámci předkládaného projektu, a to v době přípravy, při samotné realizaci projektu a následném provozu. Zásadně odliší partnery od subdodavatelů, kteří se budou na projektu podílet na komerční bázi (ti nejsou považováni za partnery!). Formálně žadatel prokáže tuto spolupráci dokladem o partnerství dvoustranný akt Strana 2 z 10

4 (smlouva, prohlášení o partnerství, dohoda jiné formy spolupráce). 3.1 Rozpočet projektu Jasnost, relevantnost a přiměřenost nákladových položek rozpočtu je odůvodněná v podrobném komentáři k rozpočtu (žadatel uvede jak způsobilé, tak i nezpůsobilé výdaje). Žadatel vyplní rozpočet dle struktury položkového rozpočtu, ke každé položce rozpočtu bude náležet příslušný komentář dané hodnoty. 3.2 Efektivnost Z projektu jasně vyplývá zhodnocení a popř. návratnost vynaložených finančních prostředků. Pro oblast podpory 1.1, 2.1 a 2.2: Jsou jasně ohodnoceny a okomentovány všechny přínosy projektu a ze studie proveditelnosti/cba jasně vyplývá zhodnocení a návratnost vynaložených finančních prostředků. Byly správně použity vstupní údaje pro výpočet ukazatelů? Pro oblast podpory 1.1, 1.2 a 2.2 Odpovídají přínosy projektu charakteru a velikosti projektu? Jsou správně ohodnoceny všechny přínosy projektu? Pro oblast podpory 1.1, 1.2 a 2.2 Jsou provozní výdaje projektů reálné a ufinancovatelné? Žadatel prokáže finanční bonitu projektu. K tomu použije hodnotící ukazatele, které napomohou k zobrazení celkové rentability projektu. Cílem je dokázat efektivnost projektu z finančního hlediska. 4.1 Technická proveditelnost Žadatel prokázal a doložil zvolení navrženého technického/technologického postupu včetně využití nejlepší dostupné techniky/technologie. Žadatel vzhledem k charakteru projektu vysvětlí, proč zvolil navrhovaný technický/technologický postup a prokáže využití nejlepší dostupné techniky/technologie. 4.2 Reálnost harmonogramu Harmonogram je reálný a odpovídá charakteru jednotlivých aktivit. Žadatel dokládá/vysvětluje reálnost harmonogramu vzhledem k sezónnosti prací, dodržení zákonných lhůt (např. výběrové řízení, vydání kolaudačního rozhodnutí) a lhůt určeným v harmonogramu činností dle Projektové příručky, časovou provázanost aktivit v rámci realizace projektu. 5.1 Rizika a předpoklady realizace projektu Žadatel identifikuje všechna možná rizika, která mohou ohrozit realizaci a udržitelnost projektu, uvádí pravděpodobnost jejich výskytu a míru jejich negativního dopadu na projekt (právní faktor vlastnické vztahy, veřejné zakázky, personálně organizační zajištění, technický faktor, finanční faktor nezískání dotace, prostředků na spolufinancování a provozní rizika nedostatečná poptávka po službách). Žadatel uvádí způsoby a varianty vedoucí k odstranění omezení následků rizikových oblastí. Pozornost se soustředí na popis rizik a předpokladů úspěšné realizace projektu a řešení k odstranění minimalizaci rizik. 5.2 Marketing Projekt má kvalitně zpracovaný marketingový mix (cena, produkt, distribuce, propagace), vychází z kvalitní výchozí analýzy. V žádosti uvede žadatel stručně a výstižně všechny podstatné části předkládaného projektu (aktivity, investice) v jejich logickém i časovém členění. Popíše provázanost návrhu projektu pomocí marketingového mixu. V popisu se zaměří na jednotlivé části i jejich vzájemnou provázanost a další vazby (finanční, dodavatelé, partneři). 5.3 Provázanost projektu Strana 3 z 10

5 Popis projektu je vnitřně provázaný a v žádných částech projektu nebyly nalezeny rozpory (soulad mezi definicí cílů, výstupy projektu, popisem projektu, monitorovacími indikátory, přílohami k projektové žádosti aj.). V žádosti uvede žadatel jasně a výstižně všechny podstatné části předkládaného projektu (aktivity, investice) v jejich logickém i časovém členění. V popisu se zaměří na jednotlivé části i jejich vzájemnou provázanost a další vazby (finanční, dodavatelé, partneři). 5.4 Poptávka po projektu Potřeba realizace projektu je prokazatelně doložena. Projekt odráží potřeby obyvatelstva dané lokality. Žadatel prokáže potřebnost projektu pro danou oblast (odůvodněnost realizace projektu doloží např. dotazníkovým šetřením, veřejným průzkumem, sociologickými šetřeními atd.) 6.1 Do jaké míry budou výstupy/výsledky navrhované v projektu udržitelné? Žadatel v projektu prokazuje administrativní a personální zajištění provozu a údržby výstupů projektu. Žadatel v projektu prokazuje finanční zajištění provozu a údržby výstupů projektu. Žadatel v projektu prokazuje institucionální zajištění provozu a údržby výstupů projektu. Žadatel podrobně popíše, jak bude projekt pokračovat (udržovat výstupy) po dobu udržitelnosti a jakým způsobem bude financován (zdroj financování). 7.1 Jaký má projekt vliv na udržitelný rozvoj? (Projekt explicitně počítá s realizací opatření pro minimalizaci zdravotních a bezpečnostních rizik, projekt prokazatelně způsobí významné a měřitelné čisté zlepšení kvality ŽP). Projekt přispěje k alespoň 2 zlepšením uvedeným v žádosti (ovzduší, voda, využívání alternativních zdrojů, sídelní vegetace, informovanost obyvatel o ochraně ŽP). Projekt přispěje alespoň k 1 zlepšení uvedených v žádosti. Projekt je k ŽP neutrální. Žadatel popíše jednotlivé vlivy projektu, které budou mít na jednotlivé složky životního prostředí, definuje negativní dopady a způsob jejich řešení. Bodové ohodnocení lze získat jen za popis vlivu projektu na danou oblast. 7.2 Jak projekt přispívá k naplňování rovných příležitostí? Projekt obsahuje opatření/aktivity na podporu rovnocenného zacházení a potlačování diskriminace osob a tato opatření/aktivity jsou v projektu smysluplně popsány, projekt přispívá k sociální integraci a zaměstnanosti diskriminací ohrožených osob v regionu a tento přínos je v projektu smysluplně popsán. Projekt podporuje rovné postavení mužů a žen. Žadatel v žádosti popíše vlivy projektu na rovné příležitosti. Bodové ohodnocení lze získat jen za popis vlivu projektu na danou oblast. Specifická kritéria Oblast podpory Míra naplnění indikátoru Úspora času cestujících v systému Pražské integrované dopravy PID 1.1 Úspora času cestujících v důsledku nového či zlepšeného prvku PID 20 % (včetně) a více 1.2 Úspora času cestujících v důsledku nového či zlepšeného prvku PID od 15 % (včetně) do 20 % 1.3 Úspora času cestujících v důsledku nového či zlepšeného prvku PID od 5 % (včetně) do 15 % 1.4 Úspora času cestujících v důsledku nového či zlepšeného prvku PID o méně než 5 % Strana 4 z 10

6 2. Míra naplnění indikátoru Délka nové modernizované tramvajové trati 2.1 Vybudování nové tramvajové trati v délce 500 m a více Modernizace tramvajové trati v délce 700 m a více 2.2 Vybudování nové tramvajové trati v délce od 100 (včetně) do 500 m Modernizace tramvajové trati v délce od 200 (včetně) do 700 m 2.3 Vybudování nové tramvajové trati v délce do 100 m Modernizace tramvajové trati v délce do 200 m 2.4 Projekt se netýká výstavby ani modernizace tramvajové trati 3. Míra naplnění indikátoru Délka nově vybudovaných cyklostezek 3.1 Vybudování nové cyklostezky v délce 1000 m a více 3.2 Vybudování nové cyklostezky v délce od 300 m (včetně) do 1000 m 3.3 Vybudování nové cyklostezky v délce do 300 m 3.4 Projekt se netýká vybudování nové cyklostezky 4. Atraktivita Pražské integrované dopravy 4.1 Propojení více druhů dopravy a zároveň preferenční opatření ve prospěch povrchové veřejné dopravy 4.2 Propojení více druhů dopravy, zřízení nového informačního systému pro cestující 4.3 Preferenční opatření ve prospěch povrchové veřejné dopravy 4.4 Projekt se netýká propojení více druhů dopravy, preferenčních opatření ve prospěch povrchové dopravy ani informačních systémů pro cestující 5. Bezbariérová přístupnost PID 5.1 Vybudování nových bezbariérových přístupů v PID, které umožní bezbariérové propojení více druhů veřejné dopravy, bezbariérový přístup stanice metra 5.2 Vybudování nových bezbariérových přístupů v PID 5.3 Projekt se netýká nové bezbariérové přístupnosti v PID 6. Plusové kriterium - Dopravní dostupnost nových lokalit prostřednictvím dopravy šetrné k životnímu prostředí 6.1 Dojde k rozšíření sítě veřejné dopravy cyklostezek do nových lokalit (s doloženou poptávkou) a zároveň se zlepší dopravní spojení Prahy s regionem Střední Čechy Oblast podpory Přínos pro občany a veřejnou správu 1.1 Projekt přispěje k aplikaci nových produktů ICT a zefektivní procesu řízení města ve vztahu k občanům Způsob dosažení daných výstupů je v projektu jasně popsán a je doložen přínos pro občany. 1.2 Projekt přispěje k aplikaci nových produktů ICT a zefektivní proces řízení města ve vztahu k občanům. Způsob dosažení daných výstupů není jasně popsán a doložení přínosu pro občany není v projektu specifikováno. 1.3 Doložení přínosu pro občany není v projektu specifikováno. 2. Inovační charakter z hlediska použité technologie Strana 5 z 10

7 2.1 Uvedení nového inovovaného produktu/procesu, který vede ke zlepšení kvality poskytovaných služeb města, způsob dosažení výsledku je jasně popsán. 2.2 Rozšíření portfolia produktů/procesu zlepšení kvality produktů/procesů, které rozšíří stávající segment, způsob dosažení inovace není jasně popsán 2.3 Projekt neuvádí inovovaný výrobek, nerozšiřuje portfolio 3. Informace a komunikace veřejné správy s občany 3.1 Projekt je zaměřen na zrychlení/zefektivnění přístupu občanů a veřejné správy k informacím, projekt toto jasně dokládá 3.2 Projekt prokazatelně zajišťuje přenos/přínos toku informací mezi občany a veřejnou správou 4. Míra naplnění indikátoru 4.1 Podíl domácností připojených k vysokorychlostnímu internetu (ve vztahu počet obyvatel připojených k internetu k ploše nově zasíťovaného území) 4.2 Počet nových plně elektrizovaných agend veřejné správy 4.3 Počet elektronických podání k městské správě Oblast podpory Míra naplnění indikátoru Revitalizovaná území, vodní plochy a nádrže 1.1 Plocha revitalizovaného území je m 2 a více 1.2 Plocha revitalizovaného území je až m Plocha revitalizovaného území je menší než m Projekt neřeší revitalizaci území plocha revitalizovaného území je nevýznamná 2. Protipovodňová opatření 2.1 Plocha nově chráněných území proti povodním je větší než m 2 a její výměra je doložena (analýzou, studií) 2.2 Plocha nově chráněných území proti povodním je až m 2 a její výměra je doložena (analýzou, studií) 2.3 Plocha nově chráněných území proti povodním je menší než m 2 a její výměra je doložena (analýzou, studií) 2.4 Projekt není zaměřen na protipovodňovou ochranu plocha nově chráněných území proti povodním není doložena (analýzou, studií) 3. Zvýšení kvality životního prostředí 3.1 Projekt odstraní dlouhodobou a významnou ekologickou zátěž životního prostředí. Projekt obsahuje analýzu míry dopadů ekologické zátěže. 3.2 Projekt odstraní dlouhodobou a významnou ekologickou zátěž životního prostředí. Projekt neobsahuje analýzu míry dopadů ekologické zátěže. 3.3 Projekt zvyšuje estetickou urbanistickou užitnou hodnotu území 3.4 Projekt neodstraňuje ekologickou zátěž životního prostředí 4. Využití stávajících ploch v souladu s rozvojovými strategiemi 4.1 Projekt řeší komplexně revitalizaci území, vodních ploch historických budov, dokládá návaznost na strategie a rozvojové plány 4.2 Projekt řeší revitalizaci území, vodních ploch historických budov a dokládá návaznost na strategie a rozvojové plány. Strana 6 z 10

8 4.3 Projekt řeší revitalizaci území, vodních ploch historických budov a nedokládá návaznost na strategie a rozvojové plány 4.4 Projekt neřeší revitalizaci území, vodních ploch historických budov 5. Existence navazujícího investičního záměru naplňujícího specifické cíle oblasti podpory Navazující investiční záměr existuje minimálně ve fázi pravomocného územního rozhodnutí 5.2 Navazující investiční záměr má rozpracovanou přípravnou dokumentaci či probíhá územní řízení 5.3 Navazující investiční záměr existuje minimálně ve fázi studie 5.4 Není relevantní navazující investiční záměr 6. Hlučnost a protipovodňová ochrana území Projekt snižuje hlučnost v lokalitě o více než 10 % a toto snížení dokládá analýzou Projekt posiluje protipovodňovou ochranu města vybudováním nových protipovodňových prvků v dosud nechráněných lokalitách a dokládá návaznost na Koncepci výstavby protipovodňových opatření v HMP Projekt snižuje hlučnost v lokalitě o 5 až 10 % (včetně) a toto snížení dokládá analýzou či projekt snižuje hlučnost v lokalitě o 5 a více % ale toto snížení nedokládá analýzou Projekt posiluje protipovodňovou ochranu města modernizací existujících protipovodňových prvků a dokládá návaznost na Koncepci výstavby protipovodňových opatření v HMP Projekt snižuje hlučnost v lokalitě o méně než 5 % ale toto snížení nedokládá analýzou Projekt posiluje protipovodňovou ochranu města ale nedokládá návaznost na Koncepci výstavby protipovodňových opatření v HMP 6.4 Projekt neřeší protipovodňovou ochranu území ani snižování hlučnosti Oblast podpory Míra naplnění indikátoru Úspory energie 1.1 Výše úspor energie a energetických surovin o více než 30 % z původní celkové spotřeby energie (tedy před aplikací podporovaných projektů) na základě energetického auditu 1.2 Výše úspor energie a energetických surovin v rozmezí 20 až 30 % (včetně) z původní celkové spotřeby energie (tedy před aplikací podporovaných projektů) na základě energetického auditu 1.3 Výše úspor energie a energetických surovin od 2 (včetně) do 20 % (včetně) z původní celkové spotřeby energie (tedy před aplikací podporovaných projektů) na základě energetického auditu 1.4 Výše úspor energie a energetických surovin je méně než 2 % 2. Míra naplnění indikátoru Zvýšení kapacit na výrobu energie z OZE 2.1 Instalovaný výkon OZE větší než 20 kw 2.2 Instalovaný výkon OZE 5 až 20 kw (včetně) 2.3 Instalovaný výkon OZE do 5 kw (včetně) 3. Poměr OZE k neobnovitelným zdrojům energie (NOZE) 3.1 Předpokládaný poměr zajištěné energie OZE a NOZE bude po realizaci projektu 50:50 a lepší 3.2 Předpokládaný poměr zajištěné energie z OZE a NOZE bude po realizaci projektu 21:79 až 49: Předpokládaný poměr zajištěné energie z OZE a NOZE bude po realizaci projektu do 20:80 Strana 7 z 10

9 4. Plusové kritérium - Osvětový charakter projektu 4.1 Prokazatelná osvětová hodnota projektu Vysvětlení: body pro projekty jsou za propagaci využití OZE a vzdělávání občanů a mládeže v této oblasti. Formou doložení může být dostatečně podrobný informační materiál vztahující se k danému projektu, který bude např. volně přístupný občanům (příklad: fotovoltaický článek na střeše školy poskytující elektrickou energii pro svícení na chodbě s náležitými informačními materiály sloužící jednak pro výrobu OZE a navíc pro environmentální a technické vzdělávání mládeže apod. Oblast podpory Spolupráce s institucemi VaV (výzkumné instituce, AV ČR a její ústavy) či VŠ (doložena smlouvami, dohodami o partnerství nutnost písemného doložení) v souvislosti s náplní projektu. Posuzována je i kvalita partnerství (doba trvání, účelovost apod.) 1.1 kontrakt na společném výzkumu 1.2 kontrakt v oblasti související s aktivitami v projektu (např. publikační činnost, poradenská činnost atd.) 2. Spolupráce se soukromým sektorem, resp. firmami při výzkumu a vývoji (doložena smlouvami,dohodami o partnerství nutnost písemného doložení) v souvislosti s náplní projektu. Posuzována je i kvalita partnerství (doba trvání, účelovost apod.) 2.1 kontrakt na společném výzkumu 2.2 kontrakt v oblasti související s aktivitami v projektu (např. publikační činnost, poradenská činnost atd.) 3. Finanční spoluúčast žadatele zajištěná spoluprací s dalšími subjekty 3.1 Kontrakt v souvislosti s finanční spoluúčastí (nad 8 %) 3.2 Kontrakt v souvislosti s finanční spoluúčastí (4 8 % včetně) 3.3 Kontrakt v souvislosti s finanční spoluúčastí (0 4 % včetně) 3.4 Bez kontraktu v souvislosti s finanční spoluúčastí 4. Existence dlouhodobé koncepce organizace žadatele v oblasti řešené projektem 4.1 Žadatel realizuje projekt dle vlastního inovačního plánu/strategie 4.2 Žadatel nemá inovační plán/strategii organizace, ale plán vznikl v souvislostí s realizací projektu a je popsán ve studii proveditelnosti 4.3 Žadatel nemá inovační plán/strategii organizace, není popsán ve studii proveditelnosti 5. Jak projekt reaguje na situaci na trhu/v oblasti činnosti žadatele 5.1 Uvedení nového inovovaného produktu, služby procesu, které vede k otevření nových trhů, je specifikován přínos pro hl. m. Prahu 5.2 Rozšíření portfolia výrobků, služeb zlepšení kvality produktů, které rozšíří stávající tržní segment, je specifikován přínos pro Prahu 5.3 Pasivní reakce na situaci na trhu (udržení tržního podílu, náhrada zastarávajících produktů). Projekt bude obsahovat stávající tržní segment, je specifikován přínos pro Prahu 5.4 Projekt neuvádí vazbu na situaci na trhu, není specifikován přínos pro Prahu 6. Míra naplnění indikátorů 6.1 Projekt jasně prokazuje vznik pracovních míst ve výzkumu a vývoji. 6.2 Vytvořená nová modernizovaná kapacita pro VaV 6.3 Provozní plocha nových modernizovaných kapacit pro VaV Strana 8 z 10

10 6.4 Počet podpořených nově založených podniků 7. Plusové kritérium 7.1 Ochrana duševního vlastnictví - projekt v investiční či provozní fázi vytvoří licenci, patent, knowhow. Oblast podpory Prostředí pro podnikatele 1.1 Projekt systematicky podporuje zlepšení přístupu služeb pro podnikatelské subjekty a prokazatelně zlepšuje podnikatelské prostředí (např. specializovaná centra se zaměřením na inovační podnikání, na pořízení a přenos technologie k dosažení inovací apod.); projekt má skupinový efekt. 1.2 Projekt přispívá ke zlepšení podnikatelského prostředí; efekty jeho realizace směřují pouze k jednomu jen k několika podnikatelům. 1.3 Projekt přispívá ke zlepšení podnikatelského prostředí, průkaz je však proveden pouze rámcově. 1.4 Projekt má minimální žádný efekt pro podnikatelské prostředí 2. Přínos pro Prahu 2.1 Projekt řeší specifické problémy pražské ekonomické základny a přispívá ke zvýšení celkové konkurenceschopnosti 2.2 Projekt řeší specifické problémy pražské ekonomické základy a přispívá ke zvýšení celkové konkurenceschopnosti, avšak v projektu to není konkrétně popsáno 2.3 Projekt v žádných aspektech neposiluje ekonomickou situaci Prahy 3. Inovační charakter projektu 3.1 Výstup projektu (výrobek, služba proces) má velmi dobrou inovační úroveň, která je včetně konkrétních kontrolních postupů dostatečně popsána v dokumentaci 3.2 Inovační hodnota výstupu projektu (výrobek, služba proces) je pouze průměrná, popř. avizovaná výrazná inovační hodnota není v projektu jednoznačně popsaná 3.3 Inovační hodnota výstupu projektu existuje, ale je minimální. 3.4 Inovační hodnota projektu není prokázána 4. Vazba projektu k indikátorům a cílům oblasti podpory 4.1 Projekt je zaměřen na podporu (tj. průzkumem poptávky určených) ekonomických subjektů, je provedena analýza potřebnosti, poptávky, udržitelnosti a pozitivních výkonových dopadů realizace projektu na budoucí činnost subjektu, která je v souladu se specifickými cíli a příslušnými indikátory oblasti podpory 4.2 Projekt je prokazatelně zaměřen na podporu ekonomických subjektů, je v souladu se specifickými cíli a přispívá částečně k naplnění příslušných indikátorů oblasti podpory 4.3 Projekt není zaměřen na podporu ekonomických subjektů 5. Vytvoření pracovní příležitosti pro osoby ohrožené sociální exkluzí 5.1 Projekt vytvoří nové pracovní příležitosti pro osoby ohrožené sociální exkluzí, odpovídající stanoveným kritériím (např. osoby s délkou evidence nezaměstnanosti více než 1 rok, matky s dětmi, tělesně postižení a další osoby se změněnou pracovní schopností apod.). 5.2 Projekt nevytvoří nové pracovní příležitosti pro osoby ohrožené sociální exkluzí 6. Plusové kritérium 6.1 Projekt má přínos pro ekologii 6.2 Projekt má přínos pro zlepšení služeb cestovního ruchu Strana 9 z 10

11 6.3 Projekt přispívá k revitalizaci regeneraci kulturní památky (zapsané v Seznamu kulturních nemovitých památek) 6.4 Projekt bude realizován na specifickém území (tj. na revitalizovaném území, v památkové zóně, památkově chráněném objektu, na sídlišti atd.) Oblast podpory Míra naplnění indikátoru 1.1 Projekt do 3 roku po ukončení přinese růst výkonnosti podniku (např. zvýšení tržby) nad průměrem indikátor, tj. nad 20 % 1.2 Projekt do 3 roku po ukončení přinese růst výkonnosti podniku v rozsahu % 1.3 Projekt do 3 roku po ukončení přinese růst výkonnosti podniku v rozsahu 5-10 % 1.4 Projekt do 3 roku po ukončení přinese růst výkonnosti podniku v rozsahu 0-5 % 2. Inovační charakter 2.1 Výstup projektu (výrobek, služba proces) má velmi dobrou inovační úroveň, která je včetně konkrétních kontrolních postupů dostatečně popsána v dokumentaci 2.2 Inovační hodnota výstupu projektu (výrobek, služba proces) je pouze průměrná, popř. avizovaná výrazná inovační hodnota není v projektu jednoznačně popsaná 2.3 Inovační hodnota výstupu projektu existuje, ale je minimální. 2.4 Inovační hodnota projektu není prokázána 3. Jak projekt reaguje na situaci na trhu/v oblasti činnosti žadatele 3.1 Uvedení nového výrobku, služby procesu, které vede k otevření nových trhů, je specifikován přínos pro hl. m. Prahu 3.2 Rozšíření portfolia výrobku, služby zlepšení kvality výrobků, které rozšíří stávající tržní segment, je specifikován přínos pro Prahu 3.3 Pasivní reakce na situaci na trhu (udržení tržního podílu, náhrada zastarávajících produktů). Projekt bude obsahovat stávající tržní segment, je specifikován přínos pro Prahu 3.4 Projekt neuvádí vazbu na situaci na trhu, není specifikován přínos pro Prahu 4. Strategie řízení a rozvoje ICT ve firmě 4.1 Žadatel poskytl popisy strategie řízení a strategie rozvoje ICT; dokumenty na sebe navazují, projekt plně realizuje záměry strategie rozvoje ICT. 4.2 Žadatel poskytl pouze popis strategie rozvoje ICT a projekt ji prokazatelně naplňuje. 4.3 Nedoložena žádná strategie rozvoje ICT v podniku. 5. Plusové kritérium 5.1 Bonus za OKEČ 72 (činnosti v oblasti výpočetní techniky) 5.2 Projekt má přínos pro ekologii 5.3 Projekt zajišťuje pracovní příležitosti pro osoby s problémovým umístěním na trhu práce 5.4 Projekt přispívá k revitalizaci regeneraci kulturní památky (zapsané v Seznamu kulturních nemovitých památek) 5.5 Projekt podporuje rozvoj cestovního ruchu 5.6 Projekt bude realizován na specifickém území (tj. na revitalizovaném území, v památkové zóně, památkově chráněném objektu atd. na sídlišti) Výsledný počet bodů projektu se vypočítá dle následujícího vzorce: Σ bodů za společná kritéria + Σ bodů za specifická kritéria = výsledný počet bodů Strana 10 z 10

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 20 ze dne 2. prosince 2009 ke Kritériím pro výběr projektů Operačního programu

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost (podle čl. 4, ost. 7 Jednacího řádu Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK procedurou

Více

Body za jednotlivá subkritéria. Způsob hodnocení. Příslušný hodnotitel. Název kritéria Název subkritéria Popis hodnocení.

Body za jednotlivá subkritéria. Způsob hodnocení. Příslušný hodnotitel. Název kritéria Název subkritéria Popis hodnocení. Všechna kritéria jsou hodnoticí, kritérium 7.2 Technická proveditelnost je kritérium kombinované, kritérium 3 Specifická kritéria pro specifický cíl 3.2 je kritérium kombinované, tj. pokud získá méně než

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 4 ze dne 5. prosince 2007 ke Kritériím pro výběr projektů Operačního programu Praha

Více

Výběrová kritéria pro hodnocení IPRM

Výběrová kritéria pro hodnocení IPRM Výběrová kritéria pro hodnocení IPRM I. stupeň hodnocení 1) Kritéria formálních náležitostí IPRM a) Úplnost žádosti Žádost je předložená v předepsaném počtu paré, z nichž alespoň jedna musí být originálem

Více

Hodnotící kritéria (bodování) pro oblast podpory 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu

Hodnotící kritéria (bodování) pro oblast podpory 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

PŘÍLOHA E PROJEKTOVÉ PŘÍRUČKY

PŘÍLOHA E PROJEKTOVÉ PŘÍRUČKY PŘÍLOHA E PROJEKTOVÉ PŘÍRUČKY OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST HODNOTÍCÍ KRITÉRIA VERZE 1.7 7. 1. 2014 Evropský fond pro regionální rozvoj Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti KRITÉRIA

Více

B.1 Potřebnost projektu - projekt nezakládající veřejnou podporu 22 1) Jasné a úplné doložení a zdůvodnění potřeby projektu

B.1 Potřebnost projektu - projekt nezakládající veřejnou podporu 22 1) Jasné a úplné doložení a zdůvodnění potřeby projektu Hodnotící tabulky ROP JV oblast podpory 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel body A. Hodnocení žadatele 5 1) Zkušenosti žadatele s realizací projektu 3,5 Žadatel doložil zkušenosti minimálně ke 2

Více

Kritéria pro hodnocení 1. výzvy programu podpory SLUŽBY INFRASTRUKTURY/OP PIK

Kritéria pro hodnocení 1. výzvy programu podpory SLUŽBY INFRASTRUKTURY/OP PIK Příloha č. 4 Kritéria pro hodnocení 1. výzvy programu podpory SLUŽBY INFRASTRUKTURY/OP PIK Kritéria pro hodnocení jsou rozdělena na pět základních částí (A-E) doplněné o kritéria dle konkrétní aktivity

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 44 ze dne 26. listopadu 2012 ke specifickým kritériím oblastí podpory 1.2 a 3.3

Více

Analýza vazeb mezi operačními programy

Analýza vazeb mezi operačními programy Analýza vazeb mezi operačními programy na období 2007 2013 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM STŘEDNÍ ČECHY Národní orgán pro koordinaci Odbor řízení a koordinace NSRR Verze 2.0 Datum 1. srpna 2008 MINISTERSTVO

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y -09 P01 V 16 V 223 1.0 4 V 16 V 223 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální

Více

SC 2.1 ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI SLUŽEB VEDOUCÍ K SOCIÁLNÍ INKLUZI

SC 2.1 ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI SLUŽEB VEDOUCÍ K SOCIÁLNÍ INKLUZI SC 2.1 ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI SLUŽEB VEDOUCÍ K SOCIÁLNÍ INKLUZI Specifická kritéria přijatelnosti pro SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi Aktivita - sociální bydlení

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 48 ze dne 27. března 2013 ke kritériím pro výběr správce Fondu rozvoje města v

Více

Osnova studie proveditelnosti pro inovace produktu a procesu

Osnova studie proveditelnosti pro inovace produktu a procesu Osnova studie proveditelnosti pro inovace produktu a procesu Titulní stránka Na titulní straně by měl být uveden název projektu, název programu, název žadatele, identifikační údaje zpracovatele, datum

Více

HODNOTÍCÍ TABULKA - bodová hodnotící kritéria pro výběr projektů s celkovými výdaji na projekt do 10 mil. Kč včetně 1, platná od 9. 6.

HODNOTÍCÍ TABULKA - bodová hodnotící kritéria pro výběr projektů s celkovými výdaji na projekt do 10 mil. Kč včetně 1, platná od 9. 6. HODNOTÍCÍ TABULKA - bodová hodnotící kritéria pro výběr projektů s celkovými výdaji na projekt do 10 mil. Kč včetně 1, platná od 9. 6. 2009 2 1. PŘEDKLADATEL 10 % 1.1 Personální zajištění aktivit projektu

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 45 V 34 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Hodnotitel uvede ke každému kritériu jasné a srozumitelné odůvodnění výsledku hodnocení. Body za jednotlivá subkritéria. Příslušný hodnotitel

Hodnotitel uvede ke každému kritériu jasné a srozumitelné odůvodnění výsledku hodnocení. Body za jednotlivá subkritéria. Příslušný hodnotitel Všechna kritéria jsou hodnoticí, kritérium 7.2 Technická proveditelnost je kritérium kombinované, kritérium 3 Specifická kritéria pro investiční prioritu 4.1 je kombinované, tj. pokud získá méně než 20

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Program podpory ICT a sdílené služby Obsah 1 Identifikace programu... 3 2 Základní

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 9 ze dne 4. června 2008 k Výroční zprávě o realizaci Operačního programu Praha

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 2014. Rozjednaný stav

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 2014. Rozjednaný stav Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 2014 Rozjednaný stav OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek

Více

Informace pro pracoviště AV ČR

Informace pro pracoviště AV ČR Národní 3, 117 20 Praha 1 Informace pro pracoviště AV ČR o možnosti financování vývoje a výzkumu realizovaného v Praze ze strukturálních fondů Zpracoval: Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail

Více

PŘÍLOHY K MANUÁLU Programu švýcarsko-české spolupráce PRO VYHLAŠOVÁNÍ VÝZEV - PŘEDKLÁDÁNÍ A HODNOCENÍ PROJEKTŮ - UDĚLOVÁNÍ GRANTU

PŘÍLOHY K MANUÁLU Programu švýcarsko-české spolupráce PRO VYHLAŠOVÁNÍ VÝZEV - PŘEDKLÁDÁNÍ A HODNOCENÍ PROJEKTŮ - UDĚLOVÁNÍ GRANTU PŘÍLOHY K MANUÁLU Programu švýcarsko-české spolupráce PRO VYHLAŠOVÁNÍ VÝZEV - PŘEDKLÁDÁNÍ A HODNOCENÍ PROJEKTŮ - UDĚLOVÁNÍ GRANTU Schváleno: 27.4.2009 1 Organizační schéma Programu CH-CZ spolupráce (ilustrativní

Více

Možnosti získávání prostředků na vědu, výzkum a vzdělávání ze Strukturálních fondů EU MUDr. Jiří SPILKA Dr. FAUST s.r.o. STRUKTURÁLNÍ FONDY EU Strukturální fondy jsou určeny pro dotační politiku EU v jednotlivých

Více

RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006

RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006 Tento projekt je financován z finančních prostředků Evropské unie RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006 Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Externí expert Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK ICT a sdílené služby aktivita Tvorba nových IS/ICT řešení

Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK ICT a sdílené služby aktivita Tvorba nových IS/ICT řešení Příloha č. 4 Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK ICT a sdílené služby aktivita Tvorba nových IS/ICT řešení Metodika bodování Kritéria pro hodnocení jsou rozdělena na pět základních

Více

Monitorovacího výboru Operačního programu Praha pól růstu ČR

Monitorovacího výboru Operačního programu Praha pól růstu ČR U S N E S E N Í Monitorovacího výboru Operačního programu Praha pól růstu ČR číslo 22 ze dne 3. listopadu 2016 k projednání aktualizace kritérií pro prioritní osu 1 (SC 1.1, aktivita 1.1.2) Operačního

Více

MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI

MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (ROP) MORAVSKOSLEZSKO TÉMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA REGION MORAVSKOSLEZSKO

Více

Operační program přeshraniční spolupráce ČR- Polsko pro období 2007-2013. 29.2.2008, Liberec

Operační program přeshraniční spolupráce ČR- Polsko pro období 2007-2013. 29.2.2008, Liberec Operační program přeshraniční spolupráce ČR- Polsko pro období 2007-2013 Podmínky zejména pro české partnery 29.2.2008, Liberec Obsah Pojmy, zkratky Všeobecné cíle programu, vhodnost žadatele, dotační

Více

POTŘEBNOST. Body za jednotlivá kritéria. Funkce kritéria. Způsob hodnocení. Příslušný hodnotitel. Zdroj informací

POTŘEBNOST. Body za jednotlivá kritéria. Funkce kritéria. Způsob hodnocení. Příslušný hodnotitel. Zdroj informací Sada hodnoticích kritérií pro prioritní osu 2 OP Praha, specifický cíl 2.1 Energetické úspory v městských objektech dosažené také s využitím vhodných obnovitelných zdrojů energie, energeticky efektivních

Více

Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK ICT a sdílené služby aktivita Zřizování a provoz center sdílených služeb

Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK ICT a sdílené služby aktivita Zřizování a provoz center sdílených služeb Příloha č. 4 Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK ICT a sdílené služby aktivita Zřizování a provoz center sdílených služeb Metodika bodování Kritéria pro hodnocení jsou rozdělena na

Více

Hodnotitel uvede ke každému kritériu jasné a srozumitelné odůvodnění výsledku hodnocení. Body za Název kritéria Název subkritéria Popis hodnocení

Hodnotitel uvede ke každému kritériu jasné a srozumitelné odůvodnění výsledku hodnocení. Body za Název kritéria Název subkritéria Popis hodnocení Všechna kritéria jsou hodnoticí, kritérium 7.2 Technická proveditelnost je kritérium kombinované, kritérium 3 Specifické kritérium pro podporované investiční aktivity 3.1.1 a 3.1.2 je kritérium kombinované,

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 26 V 311 Jesenicko 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.02 Účinnost od 2. 5. 2014 Počet stran: 77 Počet příloh: 5 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj Identifikace výzvy Program Rozvoj Prioritní osa 2 Číslo výzvy

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SPECIFICKÝ CÍL 2.4: ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ KOLOVÁ VÝZVA Č. 14

Více

Úvod od problematiky Strukturálních fondů Evropské unie (s důrazem na problematiku ESF) Mgr. Pavel Veselý

Úvod od problematiky Strukturálních fondů Evropské unie (s důrazem na problematiku ESF) Mgr. Pavel Veselý Úvod od problematiky Strukturálních fondů Evropské unie (s důrazem na problematiku ESF) Mgr. Pavel Veselý 1 Proč jsou vůbec nějaké fondy EU? Evropská politika hospodářské a sociální soudržnosti (tzv. kohezní

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí ministra o vydání Dodatku k Metodickému pokynu. Č.j.: 15450/2008-72. Metodický pokyn

Příloha č. 2 k rozhodnutí ministra o vydání Dodatku k Metodickému pokynu. Č.j.: 15450/2008-72. Metodický pokyn Č.j.: 15450/2008-72 Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného plánu rozvoje města (na základě Usnesení vlády ČR ze dne 13. srpna

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 2. výzva Globálních grantů II PK v prioritní ose 1 4. výzva Globálního grantu PK v prioritní ose 3 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Globální

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.03 Účinnost od 15. 5. 2015 Počet stran: 79 Počet příloh: 5 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Formulace projektu ucházejícího se o podporu z fondů EU Formulation of the Project Applying for a Support from the EU Funds Klára Malhausová

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 25 V 331 Horní Vsacko 1.0 V 25 V 331 Horní Vsacko 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje

Více

III. Program Technologické agentury ČR na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem

III. Program Technologické agentury ČR na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem III. Program Technologické agentury ČR na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem 1. Název programu Centra kompetence (dále jen program )

Více

vyhlašuje: pro: Kraje ČR

vyhlašuje: pro: Kraje ČR Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

OP PIK INOVACE - Inovační projekt

OP PIK INOVACE - Inovační projekt OP PIK INOVACE - Inovační projekt Cílem programu INOVACE je podpora růstu inovačního potenciálu podnikatelského sektoru a udržitelného růstu a rozvoje české ekonomiky Vyhlášení Výzvy, příjem žádostí a

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 1.1 Integrovaný plán rozvoje města Chomutov (Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí) 16. prosince 2009 R e g io n á

Více

Operační program Podnikání a inovace SPOLUPRÁCE

Operační program Podnikání a inovace SPOLUPRÁCE SPOLUPRÁCE Program realizuje Prioritní osu 5 Prostředí pro podnikání a inovace Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem programu je podpora vzniku a rozvoje kooperačních

Více

SC 2.4 ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A

SC 2.4 ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A SC 2.4 ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ Specifická kritéria přijatelnosti pro SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní

Více

Strategie Technologické agentury ČR STRATA 2020. od myšlenek k aplikacím

Strategie Technologické agentury ČR STRATA 2020. od myšlenek k aplikacím Strategie Technologické agentury ČR STRATA 2020 od myšlenek k aplikacím Hlavní cíl: Hlavním cílem realizace STRATA 2020 je významně přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky a podpořit přechod

Více

Udržitelný rozvoj a strategické řízení na úrovni ČR 18. Celostátní konference Národní sítě Zdravých měst ČR

Udržitelný rozvoj a strategické řízení na úrovni ČR 18. Celostátní konference Národní sítě Zdravých měst ČR Udržitelný rozvoj a strategické řízení na úrovni ČR 18. Celostátní konference Národní sítě Zdravých měst ČR 28.II.20II, Autoklub ČR (Opletalova 29, Praha 1) Obsah Informace o udržitelném rozvoji Strategické

Více

Sada hodnoticích kritérií pro PO 3 OP PPR, spec. cíl aktivitu (Realizace diferencovaných forem sociálního bydlení)

Sada hodnoticích kritérií pro PO 3 OP PPR, spec. cíl aktivitu (Realizace diferencovaných forem sociálního bydlení) Všechna kritéria jsou hodnoticí, kritérium 7.2 Technická proveditelnost je kritérium kombinované, kritérium 3 Specifické kritérium pro podporovanou investiční aktivitu 3.1.3 je kombinované, tj. pokud získá

Více

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Relevantní strategické dokumenty na krajské, regionální a lokální úrovni nejsou v rozporu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Více

HODNOTITELSKÁ TABULKA

HODNOTITELSKÁ TABULKA HODNOTITELSKÁ TABULKA Dokument: PŘÍLOHA M POKYNŮ PRO ŽADATELE Způsob realizace: Grantové schéma Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu MSP podopatření 4.1.2 MSP SROP Vyhlašovatel: Olomoucký

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SPECIFICKÝ CÍL 2.4: ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ KOLOVÁ VÝZVA Č. 15

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 1.1 Integrovaný plán rozvoje města Chomutov (Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí) 17. března 2010 Regionální operační

Více

JEDNOTNÝ KOMUNIKAČNÍ STYL 2006

JEDNOTNÝ KOMUNIKAČNÍ STYL 2006 GRANTOVÉ SCHÉMA JEDNOTNÝ KOMUNIKAČNÍ STYL 2006 PŘÍLOHA C K POKYNŮM PRO ŽADATELE PRO 4. KOLO VÝZVY POČET STRAN PŘÍLOHY: 13 1 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O GRANTOVÉM SCHÉMATU...4 2.1 Číslo grantového

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Region HANÁ, o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 2 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření

Více

STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA TURNOVA ČÁST 2 NÁVRH STRATEGIE

STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA TURNOVA ČÁST 2 NÁVRH STRATEGIE STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA TURNOVA ČÁST 2 NÁVRH STRATEGIE Objednatel: Město Turnov Zhotovitel: ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., Liberec Hlavní řešitel zakázky: RNDr. Zdeněk Kadlas Spolupráce:

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze k 3. 12. 2009 M I NISTERSTVO ŽIVOTNÍ HO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOT NÍ HO PROSTŘEDÍ FOND SOUDRŽNOSTI / EVROPSKÝ

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Zobrazit části 1-1 Název MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche.Název Fiche B.2 Služby a život na venkově Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název).hlavní opatření III.

Více

2.1.4. 2004-2006 PRAVIDLA LEADER+

2.1.4. 2004-2006 PRAVIDLA LEADER+ PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finanční pomoci na projekty z podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+) v rámci Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PRAHA JAKO ŽADATEL A PŘÍJEMCE ZE SF / FS A NÁRODNÍCH ZDROJŮ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PRAHA JAKO ŽADATEL A PŘÍJEMCE ZE SF / FS A NÁRODNÍCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PRAHA JAKO ŽADATEL A PŘÍJEMCE ZE SF / FS A NÁRODNÍCH ZDROJŮ ZÁŘÍ 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. Číslo Fiche.Název Fiche 8 D. Lesy pro odpočinek a pro lidi Fiche opatření (dále jen Fiche) Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název).hlavní opatření II.. Název opatření

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.02 Účinnost od 2.5.2014 Počet stran: 74 Počet příloh: 8 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010 Výstupy evaluace Programu rozvoje KHK 2008 2010 Analytická část Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 PŘÍLOHA 4 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) 2.Číslo Fiche.Název Fiche 7 D.1 Stezky, pěšiny a mosty mezi lidmi.vymezení Fiche Zvyšovat atraktivitu a vybavenost území pro cestovní ruch.

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 28 V 311 Šumpersko 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudrţnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020. členka Výboru pro EU Rady vlády pro NNO

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020. členka Výboru pro EU Rady vlády pro NNO OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 členka Výboru pro EU Rady vlády pro NNO Struktura prioritních os Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Investiční priority 1.1 Přístup

Více

1_ Jaká je předchozí zkušenost žadatele s realizací (řízením) obdobného typu projektů? Max. 6 bodů OAP

1_ Jaká je předchozí zkušenost žadatele s realizací (řízením) obdobného typu projektů? Max. 6 bodů OAP Příloha č. 3 usnesení 002/MV16/12 I. FÁZE HODNOCENÍ PRACOVNÍKY OAP 34% 1. Schopnosti a zkušenosti žadatele 34 bodů 1.1 Jaká je předchozí zkušenost žadatele s realizací (řízením) obdobného typu projektů?

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 54 V21 IPRM Atraktivní Olomouc 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudrţnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST. Mgr. Lenka Kaucká Odbor podpory projektů Ministerstvo práce a sociálních věcí

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST. Mgr. Lenka Kaucká Odbor podpory projektů Ministerstvo práce a sociálních věcí OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST Mgr. Lenka Kaucká Odbor podpory projektů Ministerstvo práce a sociálních věcí 9. 12. 2015 FINANČNÍ ALOKACE NA JEDNOTLIVÁ TÉMATA PROGRAMU Celkový objem financí vyčleněný pro

Více

KOMUNIKAČNÍ PLÁN OPERAČNÍ PROGRAMY PRAHA ADAPTABILITA A PRAHA - KONKURENCESCHNOPNOST ČERVENEC 2008

KOMUNIKAČNÍ PLÁN OPERAČNÍ PROGRAMY PRAHA ADAPTABILITA A PRAHA - KONKURENCESCHNOPNOST ČERVENEC 2008 OPERAČNÍ PROGRAMY PRAHA ADAPTABILITA A PRAHA - KONKURENCESCHNOPNOST KOMUNIKAČNÍ PLÁN ČERVENEC 2008 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Více

Body za jednotlivá kritéria. Způsob hodnocení. Funkce kritéria. Příslušný hodnotitel. Zdroj informací. 1. Zdůvodnění potřebnosti projektu

Body za jednotlivá kritéria. Způsob hodnocení. Funkce kritéria. Příslušný hodnotitel. Zdroj informací. 1. Zdůvodnění potřebnosti projektu uvede ke každému kritériu jasné a srozumitelné odůvodnění výsledku hodnocení. Kombinovaná kritéria pokud získá žádost o podporu v kombinovaném kritériu, je projekt z procesu hodnocení vyloučen. Název kritéria

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra Ministerstvo průmyslu a obchodu 13.

Více

Seminář pro žadatele a příjemce z OP Rybářství 2014-2020. České Budějovice, Brno, Praha 10.,11. a 15. září 2015

Seminář pro žadatele a příjemce z OP Rybářství 2014-2020. České Budějovice, Brno, Praha 10.,11. a 15. září 2015 Seminář pro žadatele a příjemce z OP Rybářství 2014-2020 České Budějovice, Brno, Praha 10.,11. a 15. září 2015 Ministerstvo zemědělství Řídící orgán Operačního programu Rybářství Vás vítá na odborném semináři

Více

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM. (stav k 10. 02. 2009)

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM. (stav k 10. 02. 2009) Bod č. 2 Tisk č.: 023-MV-09 P02 Zpráva o realizaci ROP Střední Morava za období 10/2008-02/2009 Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM za období 10/2008-02/2009 (stav k 10.

Více

Projektový list pro výběr pilotního projektu

Projektový list pro výběr pilotního projektu Projektový list pro výběr pilotního projektu Předkladatel projektu Právní forma předkladatele projektu Město Žamberk obec IČO 279846 Sídlo Zodpovědný zástupce předkladatele projektu Telefon E-mail Hlavní

Více

ALTERNATIVY FINANČNÍCH ZDROJŮ EU PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY V REGIONU

ALTERNATIVY FINANČNÍCH ZDROJŮ EU PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY V REGIONU ALTERNATIVY FINANČNÍCH ZDROJŮ EU PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY V REGIONU Halina Starzyczná, Pavlína Pellešová, Beata Blechová Univerzitní nám. 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Email: starzyczna@opf.slu.cz,

Více

Příloha č. 8 PPŽP Metodika způsobilých výdajů pro ROP SV

Příloha č. 8 PPŽP Metodika způsobilých výdajů pro ROP SV Příloha č. 8 PPŽP Metodika způsobilých výdajů pro ROP SV Účinnost: 31. 1. 2011 Verze č. 13.0 ~ 1 ~ OBSAH 1. Obecná pravidla způsobilosti výdajů... 2 1.1. Vymezení základních pojmů... 3 2. Dokladování způsobilých

Více

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. 1. Identifikace výzvy

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. 1. Identifikace výzvy Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

Prováděcí dokument ROP NUTS 2 SČ. 3.4 4.2.4 Změna minimální hranice celkových způsobilých výdajů projektu z 5 milionů Kč na 3 miliony Kč

Prováděcí dokument ROP NUTS 2 SČ. 3.4 4.2.4 Změna minimální hranice celkových způsobilých výdajů projektu z 5 milionů Kč na 3 miliony Kč EVIDENCE ZMĚN Číslo verze Kapitola / Podkapitola Popis změny 3.4 4.2.4 Změna minimální hranice celkových způsobilých výdajů projektu z 5 milionů Kč na 3 miliony Kč 3.4 6.2.13 Doplněn indikátor výsledku

Více

JIHOČESKÝ KRAJ. DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí)

JIHOČESKÝ KRAJ. DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) JIHOČESKÝ KRAJ DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) PRIORITNÍ OBLAST KVALITNÍ INFRASTRUKTURA, SLUŽBY, PROSTŘEDÍ A SPOLUPRÁCE PRO POSILOVÁNÍ ÚZEMNÍ SOUDRŽNOSTI PODPORA SPORTU

Více

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Str. 1 z 12 DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Vážení, v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj Identifikace výzvy Program Rozvoj Prioritní osa 2 Číslo výzvy

Více

Možnosti finanční podpory v novém Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Renata Kořínková

Možnosti finanční podpory v novém Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Renata Kořínková Možnosti finanční podpory v novém Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Renata Kořínková Programy podpory OP PIK Prioritní osa 1 Prioritní osa 2 Prioritní osa 3 Prioritní osa 4

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU PROSTŘEDNICTVÍM OP LZZ/REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.04/4.1.00/32.00018 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu zadávané ve výběrovém řízení

Více

Rozvoj venkovských oblastí na Vysočině. Magdaléna Svatoňová

Rozvoj venkovských oblastí na Vysočině. Magdaléna Svatoňová Rozvoj venkovských oblastí na Vysočině Jak podpořit rozvoj regionu? Vše začalo schválením programu rozvoje kraje Nově založené regiony si do vínku vetkly starost o rozvoj svého území. Program rozvoje kraje

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Český Západ - Místní partnerství Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 8 Podpora rozvoje drobného podnikání Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření III.

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 22. 10. 2013 Č. j.: 76715/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014 2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014 2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014 2020 Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Ing. Petr Chuděj Ostrava 11. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ

Více

ZADÁNÍ (Terms of Reference) pro předkladatele nabídek pro evaluační projekt Zhodnocení dosaženého pokroku v realizaci Jednotného programového

ZADÁNÍ (Terms of Reference) pro předkladatele nabídek pro evaluační projekt Zhodnocení dosaženého pokroku v realizaci Jednotného programového ZADÁNÍ (Terms of Reference) pro předkladatele nabídek pro evaluační projekt Zhodnocení dosaženého pokroku v realizaci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 Hlavní město Praha hrazený

Více

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

1. ÚVOD 2. VYSVĚTLENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

1. ÚVOD 2. VYSVĚTLENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím v oblasti podpory rodiny pro rok 2011. 1. ÚVOD Ministerstvo práce a sociálních

Více

Moravskoslezský kraj 3. KOLO VÝZVY

Moravskoslezský kraj 3. KOLO VÝZVY Počet stran přílohy: 31 VYHLAŠOVATEL Moravskoslezský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU

Více

Konsolidovaný statut útvaru interního auditu a nesrovnalostí

Konsolidovaný statut útvaru interního auditu a nesrovnalostí Konsolidovaný statut útvaru interního auditu a nesrovnalostí Verze 2.0 Revize č. 1 platná od 1. 10. 2011 Rev. č. Platná od Předmět revize Zpracoval Zrevidoval Schválil 1 1. 10. 2011 Komplexní aktualizace

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů a Praha Konkurenceschopnost (podle čl. 4, ost. 7 Jednacího řádu Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK procedurou per rollam s

Více

Vnější podpora spolupráce

Vnější podpora spolupráce Vnější podpora spolupráce Ing. Martina Manová ředitelka Ústavu projektových činností Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/09.0009 Tento projekt je spolufinancován

Více

Body za jednotlivá kritéria. Způsob hodnocení. Funkce kritéria. Příslušný hodnotitel. Zdroj informací. Hodnotitel specifických požadavků A

Body za jednotlivá kritéria. Způsob hodnocení. Funkce kritéria. Příslušný hodnotitel. Zdroj informací. Hodnotitel specifických požadavků A uvede ke každému kritériu jasné a srozumitelné odůvodnění výsledku hodnocení. Kombinovaná kritéria pokud získá žádost o podporu v kombinovaném kritériu, je projekt z procesu hodnocení vyloučen. Název kritéria

Více

Záměry na nehmotný investiční majetek (např. know-how bezprostředně související s realizací projektu)

Záměry na nehmotný investiční majetek (např. know-how bezprostředně související s realizací projektu) Seznam priorit, opatření a podopatření programu SROP a JPD Praha Cíl 2, které nevyžadují vyjádření z hlediska vlivu projektu na území soustavy Natura 2000 Žadatelé, kteří žádají o příspěvek z programu

Více

Synergie, komplementarity a mechanismy koordinace mezi IROP a ostatními operačními programy. (dle dokumentů operačních programů verze listopad 2013)

Synergie, komplementarity a mechanismy koordinace mezi IROP a ostatními operačními programy. (dle dokumentů operačních programů verze listopad 2013) Synergie, komplementarity a mechanismy koordinace mezi IROP a ostatními operačními programy (dle dokumentů operačních programů verze listopad 2013) 1 Metodický úvod pro stanovení vazeb Východiska Součástí

Více