Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský"

Transkript

1 Z M Ě N A Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE N Á V R H K E S P O L E Č N É M U J E D N Á N Í listopad 2011 Ing. Lenka Samcová Ing. arch. Filip Dubský

2 obsah výrokové části a. vymezení zastavěného území... 8 b. koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 8 c. urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně... 8 c.1 koncepce plošného a prostorového uspořádání... 8 c.2 koncepce rozvoje a přestavby... 8 c.3 systém sídelní zeleně... 9 d. koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování... 9 d.1 dopravní infrastruktura... 9 d.2 technická infrastruktura... 9 d.3 nakládání s odpady... 9 d.4 občanské vybavení... 9 d.5 ochrana obyvatelstva d.6 stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu d.7 veřejných prostranství e. koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití e.1 územní systém ekologické stability e.2 prostupnost krajiny e.3 protierozní opatření e.4 opatření proti povodním e.5 rekreačního využívání krajiny e.6 dobývání nerostů f. stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků v plochách) g. vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit h. vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo i. údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části... 13

3 obsah odůvodnění a. postup při pořízení změny územního plánu b. vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů b.1 politika územního rozvoje b.2 zásady územního rozvoje Jihočeského kraje b.3 koordinace využívání území z hlediska širších vztahů c. vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování d. vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů e. vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů f. vyhodnocení splnění zadání g. komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území g.1 zdůvodnění přijatého řešení ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje g.2 zdůvodnění urbanistické koncepce a prostorového uspořádání g.3 zdůvodnění koncepce dopravní infrastruktury g.4 zdůvodnění koncepce technické infrastruktury g.5 zdůvodnění koncepce nakládání s odpady g.6 zdůvodnění koncepce občanského vybavení g.7 zdůvodnění koncepce ochrany obyvatelstva g.8 zdůvodnění staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu g.9 zdůvodnění koncepce veřejných prostranství g.10 zdůvodnění návrhu veřejně prospěšných staveb a opatření g.11 zdůvodnění koncepce uspořádání krajiny h. vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch i. vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí j. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa j.1 vyhodnocení záboru zemědělského půdního fondu (ZPF) j.2 vyhodnocení záboru pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL) k. rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění l. vyhodnocení připomínek m. údaje o počtu listů odůvodnění územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části... 23

4

5 č.j. Ve Skalách, dne... Zastupitelstvo obce Skály, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití 43 odst. 4 a 55 odst. 2 stavebního zákona, 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ustanovením 188 odst. 3 a 4 stavebního zákona v y d á v á Z M Ě N U Č. 1 Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U S K Á L Y B U D I Č O V I C E schváleného Zastupitelstvem obce Skály ze dne , jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou obce Skály dne Ode dne účinnosti této změny ( 173 odst. 1 správního řádu) se v ustanoveních, které řeší změna č. 1 územní plán sídelního útvaru Skály Budičovice, nepoužije obecně závazná vyhláška obce Skály, vydaná Zastupitelstvem obce dne Stránka 5 z 24

6 Záznam o účinnosti: Správní orgán vydávající územní plán: Zastupitelstvo obce Skály Číslo jednací: Datum vydání: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Oprávněná osoba pořizovatele: Obecní úřad Skály Jiří Košan Objednatel: Obec Skály, č. p. 61, Protivín Pořizovatel: Obecní úřad Skály, č. p. 61, Protivín Zpracovatel: STUDIO Ing. Lenka Samcová, Průběžná 3, České Budějovice NOLIMAT Ing. arch. Filip Dubský, Čéčova 13, České Budějovice Stránka 6 z 24

7 I. VÝROKOVÁ ČÁST Stránka 7 z 24

8 a. vymezení zastavěného území Zastavěné území je vymezeno platnou územně plánovací dokumentací obce, kterou je Územní plán sídelního útvaru Skály Budičovice, schválený obecně závaznou vyhláškou dne a účinný ode dne Vymezení zastavěného území se změnou č. 1 územního plánu sídelního útvaru Skály Budičovice (dále jen změna ) nemění. b. koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot Změna je v souladu s koncepcí rozvoje obce stanovenou v platném Územním plánu sídelního útvaru Skály Budičovice, která je založena na posílení prosperity podnikání a využití potenciálu území a dále na zohlednění ekologických a sociálních stránek a veřejných zájmů. Hlavní důraz v rámci rozvoje by měl být kladen na ochranu hodnot centrální části sídel. Součástí rozvoje by měla být i obnova krajiny. Tuto koncepci změna nemění, naopak ji posiluje. Stejně tak změna nemění koncepci ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot. Stanovené hodnoty v platném Územním plánu sídelního útvaru Skály Budičovice změna respektuje. c. urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně Základním principem urbanistické koncepce v platném územním plánu sídelního útvaru Skály Budičovice je zachování a respektování jednotlivých částí sídla vytvářejících společně jedinečný celek včetně zachování a vhodného doplnění volného prostoru mezi těmito částmi. Funkční využití ploch by se mělo podílet na vytvoření urbanisticky hodnotné návsi a obnově kulturního hospodářství. Navržené plochy svým prostorovým uspořádáním tuto koncepci podporují, změna tak není s navrženou koncepcí v platném územním plánu sídelního útvaru Skály Budičovice v rozporu. Respektováním historicky založené struktury zástavby podél silnice a vodoteče, které je považováno v platném územním plánu sídelního útvaru Skály Budičovice za urbanistický fenomén, přispívá změna k zachování této hodnoty. c.1 koncepce plošného a prostorového uspořádání Změna stanovuje výškovou regulaci zástavby (max. 1 nadzemní podlaží + podkroví), sklony střech (30 až 45 ) a typy střech (sedlové, valbové nebo mansardové), které respektují stanovenou urbanistickou koncepci v platném Územním plánu sídelního útvaru Skály Budičovice a dále tuto koncepci v řešeném území změna doplňuje o podmínky využití ploch plošného a prostorového uspořádání. Při rozhodování o změnách v území je kromě výše uvedených zásad vycházejících ze zásad prostorového uspořádání stanovených v platném Územním plánu sídelního útvaru Skály Budičovice dále nutné respektovat: Na plochách zastavitelných musí být zohledněna prostorová charakteristika a urbanistická struktura navazující zástavby. Je nutné zohlednit krajinné utváření, tzn. zapojení nové zástavby do okolní krajiny. c.2 koncepce rozvoje a přestavby Vymezení zastavitelných ploch Kód plochy Funkční využití plochy Výměra plochy (ha) Vymezení lokality P1 plochy smíšené obytné 0,45 jihozápadní část sídla Stránka 8 z 24

9 Změna funkčního využití Kód plochy P2 Funkční využití plochy plochy zemědělské pěstitelská činnost Výměra plochy (ha) Vymezení lokality 3,91 jihozápadní okraj sídla Vymezení ploch přestavby Změna nevymezuje plochy přestavby. c.3 systém sídelní zeleně Změna nevymezuje nové plochy sídelní zeleně. Řešení změny neovlivňuje stávající systém zeleně (veřejná zeleň, plochy zahrad, stromořadí, solitérní stromy) stanovené v platné územně plánovací dokumentaci obce. d. koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování d.1 dopravní infrastruktura Silniční doprava: Plochy řešené změnou jsou navrženy v návaznosti na stávající dopravní infrastrukturu. Koncepce dopravní infrastruktury není změnou měněna. Doprava v klidu Územní plán plochy pro parkování a odstavení vozidel nenavrhuje. Koncepce dopravní infrastruktury není změnou měněna. d.2 technická infrastruktura Koncepce zásobování vodou Změna nenavrhuje nové vedení vodovodů a nemění stávající koncepci stanovenou v platném Územním plánu sídelního útvaru Skály Budičovice. Změna tuto koncepci respektuje. Koncepce odkanalizování Změna nenavrhuje nové vedení kanalizací a nemění stávající koncepci stanovenou v platném Územním plánu sídelního útvaru Skály Budičovice. Změna tuto koncepci respektuje. Koncepce zásobování elektrickou energií Změna nenavrhuje nové vedení elektrického vedení či trafostanice a nemění stávající koncepci stanovenou v platném Územním plánu sídelního útvaru Skály Budičovice. Změna tuto koncepci respektuje. Zásobování plynem Změna nenavrhuje nové vedení plynovodů a nemění stávající koncepci stanovenou v platném Územním plánu sídelního útvaru Skály Budičovice. Změna tuto koncepci respektuje. d.3 nakládání s odpady Změna nenavrhuje novou koncepci nakládání s odpady a nemění stávající koncepci stanovenou v platném Územním plánu sídelního útvaru Skály Budičovice. Změna tuto koncepci respektuje. d.4 občanské vybavení Změna nenavrhuje nové plochy občanského vybavení, nemění stávající koncepci stanovenou v platném Územním plánu sídelního útvaru Skály Budičovice. Změna tuto koncepci respektuje. Stránka 9 z 24

10 d.5 ochrana obyvatelstva Změna koncepci ochrany obyvatelstva nemění, respektuje stávající koncepci stanovenou Územním plánu sídelního útvaru Skály Budičovice. V případě vzniku mimořádné situace bude postupováno podle Krizového a Havarijního plánu Jihočeského kraje. d.6 stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu V území řešeném změnou se nenachází objekty pro obranu státu. d.7 veřejných prostranství Změna nenavrhuje nová veřejná prostranství a nemění stávající koncepci stanovenou v platném územním plánu sídelního útvaru Skály Budičovice. Změna tuto koncepci respektuje, resp. veřejné zeleně není změnou měněna. e. koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití Změna respektuje koncepci uspořádání krajiny, resp. podmínky pro ochranu životního prostředí a vyhodnocení ekologické stability krajiny dané v platném Územním plánu sídelního útvaru Skály Budičovice. e.1 územní systém ekologické stability Změna nenavrhuje žádné prvky územního systému ekologické stability. Koncepce územního systému ekologické stability daná v platném Územním plánu sídelního útvaru Skály Budičovice, není změnou dotčena. e.2 prostupnost krajiny Koncepce prostupnosti krajiny daná v platném Územním plánu sídelního útvaru Skály Budičovice, není změnou dotčena. Změna tuto koncepci respektuje. e.3 protierozní opatření Změna neřeší protierozní opatření. Koncepce protierozních opatření v platném Územním plánu sídelního útvaru Skály Budičovice, není změnou dotčena. e.4 opatření proti povodním Změna neřeší protipovodňová opatření. Koncepce protipovodňových opatření daných v platném Územním plánu sídelního útvaru Skály Budičovice, není změnou dotčena. e.5 rekreačního využívání krajiny Změna neřeší rekreační využívání krajiny. Koncepce rekreačního využívání krajiny v platném Územním plánu sídelního útvaru Skály Budičovice, není změnou dotčena. e.6 dobývání nerostů Změna neřeší dobývání nerostů ve správním území obce Skály. Koncepce těžby nerostů daná v platném Územním plánu sídelního útvaru Skály Budičovice, není změnou dotčena. Stránka 10 z 24

11 f. stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků v plochách) S PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ ( 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb.) Tyto plochy jsou vymezeny za účelem zajištění podmínek polyfunkčního využití, pro bydlení se soukromou zelení zahrad a rozvolněnou urbanistickou strukturou a dále pro občanské vybavení. Hlavní využití plochy smíšené obytné Přípustné využití stavby pro bydlení rodinné domy stavby a zařízení občanského vybavení stavby a zařízení pro rodinnou rekreaci pozemky dalších staveb a zařízení, např. zázemí ke stavbě hlavní, bazény, přístřešky, altány, související hospodářské stavby související dopravní a technická infrastruktura pozemky veřejných prostranství a sídelní zeleně Podmíněně přípustné využití stavby a zařízení pro nerušící výrobu a služby, zemědělství (pěstitelskou a chovatelskou činnost) To vše za podmínek, že: stavba svým provozováním a technickým zařízením nenaruší užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesníží kvalitu prostředí souvisejícího území, stavba svým charakterem a kapacitou nezvýší dopravní zátěž v území, budou splněny hygienické limity např. z hlediska hluku pro chráněný venkovní prostor a chráněný vnitřní prostor staveb. Nepřípustné využití Činnosti, stavby a zařízení nesouvisející se stanoveným hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím a dále činnosti, stavby a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky mohou vyvolávat druhotně. Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: Výšková regulace zástavby nízkopodlažní výšková hladina max. 1 nadzemní podlaží + podkroví stanovená výšková hladina může být překročena drobnými dominantami nebo z důvodů logických vazeb na prostorové prvky okolní zástavby, zejména výšku římsy či výšku hřebene a v případě, že nebude narušena integrita nebo hierarchie navazující struktury Prostorová regulace zástavby je nutné respektovat koncepci plošného a prostorového uspořádání, viz. kapitola c.1 Intenzita využití pozemků v zastavitelných plochách zastavitelnost max. 50% Stránka 11 z 24

12 L PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ PĚSTITELSKÁ ČINNOST ( 15 vyhlášky č. 501/2006 Sb.) Tyto plochy jsou vymezeny za účelem zajištění podmínek využití pozemků pro plnění funkcí pěstitelské činnosti jako specializovaného provozu, jehož účelem je pěstování sazenic dřevin a s tím souvisejících činností. Hlavní využití plochy zemědělské pěstitelská činnost Přípustné využití stavby a plochy pro produkci okrasných a užitkových rostlinných kultur (např. trvalé dřevinné porosty, skupiny dřevin, solitéry s podrostem bylin, keřů, travních porostů, liniové sadovnické porosty, plantáže lesních dřevin) pozemky staveb a zařízení pro pěstitelskou činnost, např. konstrukce závlah, stavby pro uskladnění surovin a produktů, stavby a plochy pro prodej výpěstků a výrobků pro pěstitelskou činnost, technické zázemí související s hlavním využitím (např. manipulační plochy, skleníky, sklady strojů a nářadí), související oplocení stavby a zařízení bezprostředně související s péčí o přírodu a krajinu zejména s její ochranou a revitalizací, provozem a údržbou a snižováním nebezpečí ekologických a přírodních katastrof výstavba malých vodních nádrží souvisejících s hlavním využitím pozemky související dopravní a technické infrastruktury Nepřípustné využití činnosti, stavby a zařízení nesouvisející se stanoveným hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím a dále činnosti, stavby a zařízení, které narušují využití pozemků určených pro pěstitelskou činnost a činností s nimi bezprostředně souvisejících Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: Výšková regulace zástavby nové objekty nesmí narušit obraz sídla a krajiny, preferovány budou horizontální hmoty, aby bylo zabráněno vzniku nežádoucích pohledových dominant v krajině Prostorová regulace zástavby je nutné zohlednit krajinné utváření, tzn. zapojení staveb do okolní krajiny Intenzita využití pozemků není stanovena Stránka 12 z 24

13 g. vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit Vymezené veřejně prospěšné stavby v platném Územním plánu sídelního útvaru Skály Budičovice nejsou změnou dotčeny. Změna nenavrhuje veřejně prospěšné stavby nebo opatření, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. h. vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo Změna nevymezuje veřejně prospěšné stavby nebo opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo. i. údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části Textová část výroku změny č. 1 územního plánu sídelního útvaru Skály Budičovice obsahuje 6 stran textu. Grafická část, příloha č. 1 výroku změny č. 1 územního plánu sídelního útvaru Skály Budičovice, obsahuje: 1. Výkres základního členění pro lokalitu P1 v měřítku 1: Výkres základního členění pro lokalitu P2 v měřítku 1: Hlavní výkres pro lokalitu P1 v měřítku 1: Hlavní výkres pro lokalitu P2 v měřítku 1: Stránka 13 z 24

14 Stránka 14 z 24 II. ODŮVODNĚNÍ

15 a. postup při pořízení změny územního plánu Postup pořízení změny č. 1 územního plánu sídelního útvaru Skály Budičovice, bude doplněn po projednání jednotlivých fází, tzn. projednání změny dle 46 (Zadání změny, 50 (Návrh územního plánu), 51 (Posouzení návrhu územního plánu krajským úřadem), 52 (Řízení o územním plánu), a dále s ustanoveními 53 a 54 stavebního zákona. b. vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů b.1 politika územního rozvoje Politika územního rozvoje 2008 vymezuje rozvojové osy, rozvojové oblasti a specifické oblasti republikového významu. Řešené území neleží v žádné takovéto ose nebo oblasti, které Politika územního rozvoje 2008 vymezuje. Řešeným územím neprochází ani žádný záměr dopravní a technické infrastruktury popsaný v Politice územního rozvoje Politika územního rozvoje 2008 dále stanovuje obecné priority a cíle územního rozvoje, které je třeba respektovat při územně plánovací činnosti. Vzhledem ke skutečnosti, kdy změna je pouze minimálního rozsahu a zásadním způsobem nemění stanovenou koncepci rozvoje danou platným územního plánu sídelního útvaru Skály Budičovice, lze konstatovat, že změna není v rozporu s prioritami a cíli územního rozvoje stanovené v Politice územního rozvoje b.2 zásady územního rozvoje Jihočeského kraje Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje stanovují priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje a dále stanovují zásady pro rozhodování o změnách v území a úkoly pro územní plánování pro upřesnění územních podmínek ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot. Změna tyto priority, zásady a úkoly respektuje a dále rozvíjí, jak je uvedeno níže. Popsány jsou pouze priority a zásady týkající se řešeného území změny. Priority pro zajištění příznivého životního prostředí kraje, ochrana přírodních, kulturních a civilizačních hodnot: Podmínky pro ochranu krajinného rázu jsou zajištěny vhodně zvolenými regulativami v rámci vymezení ploch s rozdílným způsobem využití. Řešení přijaté ve změně vytváří vyvážený vztah mezi zájmy ochranou přírody a zájmy podporující rozvoj hospodářských a socioekonomických aktivit. Změna navrhuje minimální rozvoj ploch pro bydlení a ploch pro pěstitelskou činnost, aniž by byly dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny. Navržené plochy k zástavbě respektují vývoj v území a reálné potřeby obce, nedochází tak k neodůvodněným a nadbytečným záborům zemědělského půdního fondu, upřednostňována je tak ochrana zemědělského půdního fondu před neodůvodnitelným záborem. Ochrana kulturních a civilizačních hodnot je respektována v návaznosti na platnou územně plánovací dokumentaci obce. Změna nevytváří necitlivé zásahy do krajiny ani nepřispívá k fragmentaci krajiny. Navržené plochy jsou vymezovány s ohledem na podmínky ochrany přírody. V těchto plochách jsou stanovovány podmínky funkčního využití tak, aby nedocházelo k narušení krajinného rázu v daném území. Priority pro zajištění hospodářského rozvoje kraje, ochrana přírodních, kulturních a civilizačních hodnot: Nové rozvojové plochy pro pěstitelskou činnost jsou vymezovány v návaznosti na již zastavěné území a v návaznosti na silniční síť. Navržené plochy tak nezhorší podmínky pro využívání zastavěného území. Priority pro zajištění sociální soudržnosti obyvatel, ochrana přírodních, kulturních a civilizačních hodnot: Změna chrání zděděné přírodní, kulturní i civilizační hodnoty, a to především prostorovou regulaci výstavby. Změna nabízí novou plochu pro vytváření pracovních příležitostí a napomáhá tak k řešení problémů v tomto území z hlediska vzniku nových pracovních míst. Stránka 15 z 24

16 b.3 koordinace využívání území z hlediska širších vztahů Řešené území změny se nachází v zastavěném území vymezeném v platném územním plánu sídelního útvaru Skály Budičovice a dále v návaznosti na toto zastavěné území. Z hlediska širších vztahů nepředstavuje změna ovlivnění pro správní území sousedních obcí. c. vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování Obecně jsou cíle a úkoly územního plánování popsány v 18 a 19 stavebního zákona, které změna respektuje. Níže popsaný soulad obsahuje jen ty cíle a úkoly územního plánování, které jsou změnou dotčeny. Soulad s cíly územního plánování: Soustavnost a komplexnost řešení účelného využití a prostorového uspořádání řešeného území změnou je zajištěna kontinuitou a návazností na platný územní plán sídelního útvaru Skály Budičovice a na zpracované územně analytické podklady. Změna svým řešením, funkčními plochami a prostorovým uspořádáním negativně neovlivňuje přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území včetně urbanistického a architektonického dědictví. Zastavitelné plochy změna vymezuje s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. Změna respektuje zadání, ve kterém byly zohledněny požadavky dotčených orgánů, veřejné záměry i záměry soukromé. Tyto pak koordinuje s ohledem na ochranu veřejných zájmů. Základní principy územního plánování jsou ve Změně respektovány. V navrhovaném řešení dochází k optimálnímu sladění dílčích veřejných i soukromých zájmů, respektujících princip dlouhodobé udržitelnosti vývoje obce, v souladu s potřebami obyvatel i návštěvníků. Stanovené regulativy chrání hodnoty sídla. Soulad s úkoly územního plánování Zjištění a posouzení stavu území, jeho přírodních, kulturních a civilizačních hodnot je obsaženo v územně analytických podkladech, jejichž analýzy a doporučení změna využívá. Územní plán reaguje na požadavky na změny v území, čemuž odpovídá i přijaté řešení. Změna respektuje zadání, ve kterém byly zohledněny požadavky dotčených orgánů, veřejné záměry i záměry soukromé. Změna prostřednictvím plošných a prostorových regulativů a dále podmínkami funkčního využití ploch chrání urbanistické, architektonické a estetické hodnoty území. Změna vytváří v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů, a to především návrhem zastavitelných ploch v návaznosti na zastavěné území a na technickou a dopravní infrastrukturu. Změna obsahuje podmínky funkčního využití ploch, zajišťující ochranu veřejných zájmů podle zvláštních předpisů, zejména na úsecích ochrany památek, ochrany přírody a krajiny. Respektuje však taktéž přiměřeně i ostatní předpisy k ochraně veřejných zájmů. Poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování, ekologie a památkové péče se ve změně uplatňují při stanovení urbanistické koncepce i při formulaci podmínek funkčního využití ploch a plošného a prostorového uspořádání území. d. vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů Změna je v souladu s platnými předpisy v oboru územního plánování, zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších, vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, vyhláškou č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Plochy smíšené obytné byly vymezeny nad rámec platného územního plánu sídelního útvaru Skály Budičovice z důvodu problematické aplikace stanoveného funkčního využití ploch pro bydlení s ohledem na platnou vyhlášku č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Plochy smíšené obytné jsou vymezeny v souladu s touto vyhláškou. Stejně tak plochy zemědělské pěstitelská činnost byly vymezeny nad rámec Stránka 16 z 24

17 funkčních ploch daných v platném územním plánu sídelního útvaru Skály Budičovice. Důvodem je specifické využití těchto ploch pro plnění funkce pěstitelské činnosti a tomuto využití neodpovídající plochy v platném územním plánu sídelního útvaru Skály Budičovice S ohledem na specifické podmínky a charakter řešeného území byly v souladu s 3 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, některé plochy s rozdílným způsobem využití podrobněji členěny. Jedná se plochy zemědělské pěstitelská činnost. Důvodem pro podrobnější členění je specifické využití těchto ploch pro plnění funkce pěstitelské činnosti. Výkres VPS, VPO a sanací nebyl zpracován, protože změna žádné veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření nebo plochy pro asanaci nenavrhuje. e. vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů Bude doplněno po projednání návrhu. f. vyhodnocení splnění zadání Požadavky vyplývající ze zadání: Prověřit plochu na pozemcích 1020, 996/6, 995/3, 996/1, 995/4 a 996/7 pro využití lesní školky. Prověřit plochu na pozemku 1298/2 pro využití bydlení. Rozvojová plocha pro bydlení bude navrhována v přiměřené velikosti, významu a funkci sídla ve struktuře osídlení. Zůstane zachována kompaktnost sídla. Plochy s rozdílným způsobem využití budou členěny v návaznosti na platnou územně plánovací dokumentaci obce. Pokud budou stanoveny plochy s jiným způsobem využití, je nutné je řádně zdůvodnit v odůvodnění změny územního plánu. Koncepce dopravní a technické infrastruktury navržená v platné územně plánovací dokumentaci nebude změnou dotčena. Změna musí být řešena tak, aby byly zachovány krajinné hodnoty území, nebyly dotčeny žádné nemovité kulturní památky a byly respektovány kulturně historické hodnoty. Změna musí být řešena tak, aby byly zachovány civilizační hodnoty území. Respektovat ochranné pásmo vedení VN procházející severovýchodním okrajem plochy prověřované pro využití bydlení. Respektování požadavků vyplývajících ze zadání územním plánem: Změna navrhuje plochu smíšenou obytnou na pozemku p. č. 1298/2 a dále plochu zemědělskou pěstitelská činnost na pozemcích p. č. 1020, 996/6, 995/3, 996/1, 995/4 a 996/7. Plochy smíšená obytná je navrhována o velikosti 0,45 ha, která svým rozsahem respektuje velikosti okolních parcel situovaných v této části sídla. Změna dále respektuje historicky založenou struktury zástavby podél silnice a vodoteče, které je považováno v platném územním plánu sídelního útvaru Skály Budičovice za urbanistický fenomén. Řešené území, resp. plocha smíšená obytná je vymezována v návaznosti na místní komunikaci a svým vymezením dotváří strukturu historické zástavby. Plocha zemědělská pěstitelská činnost je vymezována v návaznosti na zastavěné území a v návaznosti na účelovou komunikaci, plocha tak logicky navazuje na urbanizované území a může tak dotvářet přechod zástavby do volné krajiny. Funkční využití ploch s rozdílným způsobem využití stanovené jinak, než jak je definováno v platném územním plánu sídelního útvaru Skály Budičovice, je řádně zdůvodněno v kapitole d) odůvodnění změny. Změna respektuje kulturní, civilizační a přírodní hodnoty území. K tomuto přispívají stanovené podmínky funkčního využití ploch s rozdílným využitím a dále respektování urbanistické kompozice a koncepce dané v platném územním plánu sídelního útvaru Skály Budičovice. Stránka 17 z 24

18 Ochranné pásmo VN procházející navrženou plochou smíšenou obytnou je respektováno, do navrhované plochy zasahuje pouze minimálně a nijak neovlivní navrhovaný způsob využití této plochy. g. komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území g.1 zdůvodnění přijatého řešení ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje Vyhodnocení problémů v území navržených k řešení v územním plánu Zpracovaný rozbor udržitelného rozvoje obce s rozšířenou působností Písek ve správním území obce Skály definuje řadu problémů a střetů k řešení v územně plánovací dokumentaci obce Skály. Vzhledem k velikosti řešeného území nemůže změna tyto problémy a střety řešit komplexně, tj. nemůže řešit všechny určené, ale může řešit pouze ty, které se nacházejí v jejím řešeném území. Problém: Sociodemografický a ekonomický pilíř Vymezení ploch pro individuální výstavbu rodinných domků a odpočinkových zón se související technickou infrastrukturu. Komplikuje výkup ze soukromého vlastnictví. Změna tento problém řeší následovně: Tento problém je řešen vymezením nové plochy pro využití smíšené obytné, kde nedojde při realizace výstavby ke komplikaci s ohledem na vlastnické vztahy. Vyváženost pilířů udržitelného rozvoje Zpracovaný rozbor udržitelného rozvoje obce s rozšířenou působností Písek popisuje pro správní území obce Skály vyváženost pilířů udržitelného rozvoje, kdy sociální a environmentální pilíř je hodnocen záporně a ekonomický pilíř je hodnocen kladně. Sociální pilíř může být změnou ovlivněn pozitivně. Jako slabá stránka je hodnocena slabá bytová výstavba, vysoký podíl domů postavených do roku S realizací výstavby na vymezené ploše smíšené obytné dojde omlazení bytového fondu v sídle. Dále je jako slabá stránka hodnocena absence ubytovacího zařízení. Navrhovaná plocha smíšená obytná v rámci podmínek funkčního využití ploch umožňuje realizaci ubytovacích zařízení. V případě potřeby a zájmu je tak umožněna výstavba ubytovacích zařízení v této ploše. Ekonomický pilíř může být změnou ovlivněn pozitivně. Jako slabá stránka je hodnocena nízká míra podnikatelské aktivity. Realizací záměru plochy pro pěstitelskou činnost dojde k navýšení pracovních příležitostí v obci, dojde tak vytvoření nových pracovních příležitostí a ke snížení nezaměstnanosti. Environmentální pilíř může být změnou ovlivněn pozitivně. Jako slabá stránka je hodnocen nedostatek vodních ploch ve správním území obce skály. Změna v rámci plochy pro pěstitelskou činnost umožňuje realizaci vodních ploch. Lze předpokládat, že v souvislosti s realizací záměru pěstitelské činnosti dojde k výstavbě takovýchto vodních ploch. g.2 zdůvodnění urbanistické koncepce a prostorového uspořádání Koncepce plošného a prostorového uspořádání Základním principem urbanistické koncepce v platném územním plánu sídelního útvaru Skály Budičovice je zachování a respektování jednotlivých částí sídla vytvářejících společně jedinečný celek včetně zachování a vhodného doplnění volného prostoru mezi těmito částmi. Funkční využití ploch by se mělo podílet na vytvoření urbanisticky hodnotné návsi a obnově kulturního hospodářství. Dále by mělo být respektováno historické založení struktury zástavby podél silnice a vodoteče, které je považováno v platném územním plánu sídelního útvaru Skály Budičovice za urbanistický fenomén. Koncepci plošného a prostorového uspořádání, resp. urbanistickou koncepci stanovenou v platném územním plánu sídelního útvaru Skály Budičovice změna respektuje. Změna stanovuje výškovou regulaci zástavby (max. Stránka 18 z 24

19 1 nadzemní podlaží + podkroví), sklony střech (30 až 45 ), typy střech (sedlové, valbové nebo mansardové) a intenzitu využití pozemků, které respektují stanovenou urbanistickou koncepci v platném Územním plánu sídelního útvaru Skály Budičovice a dále tuto koncepci v řešeném území změna doplňuje o podmínky využití ploch plošného a prostorového uspořádání. Důvodem tohoto doplnění je zajištění ochrany návaznosti nové zástavby na stávající stavby a dále zachování struktury zástavby situované podél silnice. Výšková regulace zástavby (výšková hladina a podlažnost) Výšková regulace je převzata z platného územního plánu sídelního útvaru Skály Budičovice. Důvodem je respektování urbanistické koncepce danou platnou územně plánovací dokumentací. Sklony střech a typy střech Sklony střech a typy střech jsou převzaty z platného územního plánu sídelního útvaru Skály Budičovice. Důvodem je respektování urbanistické koncepce danou platnou územně plánovací dokumentací. Intenzita využití pozemků (celkový koeficient zastavění) Intenzita využití pozemků je převzata z platného územního plánu sídelního útvaru Skály Budičovice. Důvodem je respektování urbanistické koncepce danou platnou územně plánovací dokumentací. Podmínky využití ploch plošného a prostorového uspořádání Povinnost respektovat prostorovou charakteristiku a urbanistickou strukturu navazující zástavby a dále zapojit novou zástavbu do okolní krajiny je dána z důvodu ochrany návaznosti nové zástavby na stávající stavby a dále zachování struktury zástavby situované podél silnice. Podmínky maximálních rozměrů nově navrhovaných objektů požadovaných v územním plánu sídelního útvaru Skály Budičovice nejsou ve změně uplatňovány. Důvodem je podrobnost územního plánu, která je dána zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Definování maximálních rozměrů staveb je mimo tuto podrobnost. Ochrana měřítka stávajících staveb, jejich nenarušení novou zástavbou, je ochráněno v podmínkách využití ploch plošného a prostorového uspořádání. g.3 zdůvodnění koncepce dopravní infrastruktury Plochy řešené změnou jsou navrženy v návaznosti na stávající dopravní infrastrukturu. Koncepce dopravní infrastruktury daná v platném územním plánu sídelního útvaru Skály Budičovice, není změnou nijak dotčena. g.4 zdůvodnění koncepce technické infrastruktury Koncepce vodohospodářského řešení Plochy pro řešené změnou jsou navrženy v návaznosti na vodovodní síť. Vzhledem k rozsahu a charakteru změny nedojde k výraznějšímu nárůstu odběru pitné vody, řešení dílčí změny si nevyžaduje změnu koncepce zásobování pitnou vodou, která je stanovena v platném územním plánu sídelního útvaru Skály Budičovice. Technické a kapacitní parametry napojení lokality budou předmětem dalších stupňů projektové dokumentace, které budou zpracovány pro konkrétní stavební záměry a aktivity v území. Koncepce odkanalizování Vzhledem k rozsahu a charakteru změny nedojde k výraznějšímu nárůstu množství splaškových a dešťových vod, řešení dílčí změny si nevyžaduje změnu koncepce odkanalizování území, která je stanovena v platném územním plánu sídelního útvaru Skály Budičovice. Technické a kapacitní parametry napojení lokalit budou předmětem dalších stupňů projektové dokumentace, které budou zpracovány pro konkrétní stavební záměry a aktivity v území. Koncepce zásobování elektrickou energií Plochy řešené změnou jsou navrženy v návaznosti na stávající technickou infrastrukturu. Koncepce zásobování elektrickou energií není změnou nijak dotčena. Technické a kapacitní parametry napojení a rozvodů budou předmětem dalších stupňů projektové dokumentace, které budou zpracovány pro konkrétní stavební záměry a aktivity v území. g.5 zdůvodnění koncepce nakládání s odpady Vymezením nových ploch bydlení nedojde k výraznému navýšení produkce odpadů. Koncepce odpadového hospodářství v platném územním plánu sídelního útvaru Skály Budičovice nebude změnou nijak významně dotčena. Stránka 19 z 24

20 g.6 zdůvodnění koncepce občanského vybavení Změna nenavrhuje nové plochy občanského vybavení, stávající koncepce stanovená v platném územním plánu sídelního útvaru Skály Budičovice, není změnou podstatně dotčena. g.7 zdůvodnění koncepce ochrany obyvatelstva Koncepce ochrany obyvatelstva daná v platném územním plánu sídelního útvaru Skály Budičovice, není změnou měněna. g.8 zdůvodnění staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu V řešeném území změny se nenachází objekt pro obranu státu. g.9 zdůvodnění koncepce veřejných prostranství Změna nevymezuje plochy veřejných prostranství. Současně změna nijak neovlivňuje koncepci veřejných prostranství danou v platném územním plánu sídelního útvaru Skály Budičovice. g.10 zdůvodnění návrhu veřejně prospěšných staveb a opatření Vymezené veřejně prospěšné stavby v platném územním plánu sídelního útvaru Skály Budičovice nejsou změnou dotčeny. Změna nenavrhuje veřejně prospěšné stavby nebo opatření, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. Změna dále nevymezuje veřejně prospěšné stavby nebo opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo. g.11 zdůvodnění koncepce uspořádání krajiny Územní systém ekologické stability Změna nenavrhuje žádné prvky územního systému ekologické stability. Koncepce územního systému ekologické stability daná v platném územním plánu sídelního útvaru Skály Budičovice, není změnou dotčena. Prostupnost krajiny Koncepce prostupnosti krajiny daná v platném územním plánu sídelního útvaru Skály Budičovice, není změnou dotčena. Změna tuto koncepci respektuje. Protierozní opatření Změna neřeší protierozní opatření. Koncepce protierozních opatření v platném územním plánu sídelního útvaru Skály Budičovice, není změnou dotčena. Opatření proti povodním Změna neřeší protipovodňová opatření. Koncepce protipovodňových opatření daných v platném územním plánu sídelního útvaru Skály Budičovice, není změnou dotčena. Koncepce rekreačního využívání krajiny Změna neřeší rekreační využívání krajiny. Koncepce rekreačního využívání krajiny v platném územním plánu sídelního útvaru Skály Budičovice, není změnou dotčena. Dobývání nerostů Změna neřeší dobývání nerostů ve správním území obce skály. Koncepce těžby nerostů daná v platném územním plánu sídelního útvaru Skály Budičovice, není změnou dotčena. h. vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch Zdůvodnění návrhu nově vymezených ploch: P1 plochy smíšená obytná Vymezení území Plocha je vymezena v jihozápadní části sídla Skály. Plocha je vymezena o rozloze 0,45 ha. Stránka 20 z 24

21 Hlavní cíle řešení Jedná se o nově navrženou plochu pro bydlení v zastavěném území sídla Skály. Plocha je vymezena částečně na ploše navržené dle platného územního plánu sídelního útvaru Skály Budičovice pro zemědělskou výrobu, výrobní služby, sklady, farmy a částečně na plochách zemědělských, které nejsou určené pro zastavění. Plocha je vymezena jako smíšená obytná z důvodu zajištění nabídky rozvojových ploch umožňující realizaci výstavby v sídle, kdy plochy určené k zástavbě v platném územním plánu sídelního útvaru Skály Budičovice nelze pro rozvoj obce skály využít. Dopravní infrastruktura Plocha je vymezena v návaznosti na stávající místní komunikaci. Dopravní obsluha nově navržené plochy tak bude zajištěna z této komunikaci. Technická infrastruktura Plocha je vymezena v návaznosti na stávající technickou infrastrukturu. P2 plochy zemědělské pěstitelská činnost Vymezení území Plocha je vymezena v jihozápadním okraji sídla Skály Plocha je vymezena o rozloze 3,91 ha. Hlavní cíle řešení Plocha je navržena pro zajištění realizace pěstitelské činnosti ve správním území obce Skály. Plochy je vymezena v návaznosti na zastavěné území. Dopravní infrastruktura Plocha je vymezena v návaznosti na stávající místní komunikaci. Dopravní obsluha nově navržené plochy tak bude zajištěna z této komunikaci. Technická infrastruktura Plocha je vymezena v návaznosti na stávající technickou infrastrukturu. Využívání navržených ploch v platném územním plánu sídelního útvaru Skály Budičovice: Platný územním plánu sídelního útvaru Skály Budičovice, schválený dne , vymezuje řadu ploch určených pro bydlení. Některé plochy jsou v současné době již zastavěné, nicméně část je dosud nevyužita. Důvody nevyužití těchto ploch jsou jednak technického charakteru a dále majetkoprávního charakteru. Na nemožnost využití navržených ploch pro bydlení upozorňuje i zpracovaný rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v rámci územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Písek. Možným řešením tohoto problému je vymezení ploch pro individuální výstavbu rodinných domků a odpočinkových zón se související technickou infrastrukturu. Změna toto respektuje a vymezuje rozvojovou plochu smíšenou obytnou, která nabízí možnost výstavby. i. vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí Jelikož se jedná o změnu územního plánu, která nijak zásadně neovlivňuje a nemění koncepci platného územního plánu sídelního útvaru Skály Budičovice a řešením změny nedochází k negativním vlivům na jednotlivé složky životního prostředí, nebylo požadováno vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj. Stránka 21 z 24

22 orná půda chmelnice vinice zahrady ovocné sady trvalé travní porosty j. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa j.1 vyhodnocení záboru zemědělského půdního fondu (ZPF) zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha) zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) kód plochy způsob využití plochy celkový zábor ZPF (ha) I. II. III. IV. V. investice do půdy (ha) P1 plochy smíšené obytné 0,01 0,01 0,01 ne ZÁBOR ZPF CELKEM 3,92 2,71 1,21 2,87 1,05 2,04 Navrhovaná plocha P1 smíšená obytná má celkovou výměru 0,45 ha. Z hlediska záboru zemědělského půdního fondu je vyhodnocováno pouze 0,01 ha. Ve zbývající části plochy se jedná pouze o změnu funkčního využití, neboť 0,44 ha je v platném územním plánu sídelního útvaru Skály Budičovice navrhováno pro zemědělskou výrobu, výrobní služby, sklady, farmy a z hlediska záboru zemědělského půdního fondu tak došlo již k vyhodnocení. Navržená plocha P2 nepředstavuje zábory zemědělského půdního fondu. Stránka 22 z 24

23 j.2 vyhodnocení záboru pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL) Nejsou navrženy plochy k vynětí z PUPFL ani není dotčena vzdálenost 50 m od hranice lesa PUPFL. k. rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění Bude doplněno po projednání. l. vyhodnocení připomínek Bude doplněno po projednání. m. údaje o počtu listů odůvodnění územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části Textová část odůvodnění změny č. 1 územního plánu sídelního útvaru Skály Budičovice obsahuje 9 stran textu. Grafická část, příloha č. 2 odůvodnění změny č. 1 územního plánu sídelního útvaru Skály Budičovice, obsahuje: 4. Koordinační výkres pro lokalitu P1 v měřítku 1: Koordinační výkres pro lokalitu P2 v měřítku 1: Výkres širších vztahů v měřítku 1: Výkres předpokládaných záborů půdního fondu pro lokalitu P1 v měřítku 1: Stránka 23 z 24

24 P o u č e n í : Proti změně č. 1 územního plánu sídelního útvaru Skály Budičovice vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek ( 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). místostarosta obce starosta obce Stránka 24 z 24

STRÁŽKOVICE. ZMĚNA č. 1 ÚP. místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

STRÁŽKOVICE. ZMĚNA č. 1 ÚP. místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č. 1 ÚP STRÁŽKOVICE místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice č.j... ze dne Změna č. 1 ÚP nabyla účinnosti

Více

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, České Budějovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ÚZEMNÍ PLÁN VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a

Více

2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot OBSAH 1 Vymezení zastavěného území... 4 2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 4 3 Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému

Více

Změna č. 68 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Haklovy Dvory IV

Změna č. 68 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Haklovy Dvory IV Změna č. 68 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Haklovy Dvory IV katastrální území Haklovy Dvory Vydaná zastupitelstvem města České Budějovice Projektant: Ing.arch. Václav Štěpán Architektonický

Více

Změna Z1 ÚPN SÚ NÝROV (soubor dílčích změn Z1/1- Z1/5)

Změna Z1 ÚPN SÚ NÝROV (soubor dílčích změn Z1/1- Z1/5) Změna Z1 ÚPN SÚ Nýrov, návrh Strana 1 (celkem 9) Změna Z1 ÚPN SÚ NÝROV (soubor dílčích změn Z1/1- Z1/5) A. Návrh Změna ÚPN SÚ je zpracována ve smyslu zák.č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV. Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237. Srpen 2012

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV. Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237. Srpen 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV Objednatel: Pořizovatel: Schvalující orgán: Projektant: Obec Svárov Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237 Městský úřad Uherské Hradiště Odbor

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA 1 ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ Datum: listopad 2014 Paré číslo: 1 Správní orgán Obec Borová Lada, 384 92 Borová Lada 38 o vydání rozhodlo zastupitelstvo obce nabytí účinnosti

Více

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU ČESKÁ REPUBLIKA STŘEDOČESKÝ KRAJ OKRES MLADÁ BOLESLAV OBEC KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU zpracovaný dle 47 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV OBJEDNATEL: OBEC JÍVKA DATUM: 10/2014 NÁVRH ÚP JÍVKA 2 Zastupitelstvo obce Jívka, příslušné

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROUDNICE NAD LABEM Změna č.1

ÚZEMNÍ PLÁN ROUDNICE NAD LABEM Změna č.1 STUDIO KAPA - ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Změna č. 2 ÚPN SÚ Loužnice

Změna č. 2 ÚPN SÚ Loužnice Změna č. 2 ÚPN SÚ Loužnice Zpracovatel: ŽALUDA, projektová kancelář Blanická 922/25, 120 00 Praha 2 Autorský kolektiv: Pořizovatel: Ing. Eduard Žaluda Ing. Milan Stejskal Ing. Kristina Lejková Ing. arch

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Ktová Ktová 62, 512 63 Rovensko pod Troskami Obecní úřad Ktová zastoupený Ing. arch. Věrou Blažkovou, IČ 45599581,

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU VYDAL: OBEC TULEŠICE Tulešice 18, 671 73 Tulešice POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV Odbor výstavby a územního plánování, nám. Klášterní 125,

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel Urbanistický ateliér

Více

Opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č.1 Územního plánu Sázavka

Opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č.1 Územního plánu Sázavka Z M Ě N A Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U S Á Z A V K A : 00P Opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č.1 Územního plánu Sázavka text A1 Výkres základního členění území - okolí obce 1:5000 A2 Výkres

Více

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část Územní plán LAŽANY I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část vydal správní orgán: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I razítko správního orgánu: ZASTUPITELSTVO OBCE LAŽANY číslo jednací:... datum vydání:... datum nabytí

Více

g) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo

g) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo Změna č. 4 ÚPNSÚ Kvilda vydaná Zastupitelstvem obce Kvilda Projektant : Pořizovatel: Projektový ateliér AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav Daněk Husova 4, 370 01 České Budějovice atelierad@atelierad.cz Obecní

Více

Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice

Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 2 ÚPSÚ obsahuje změnu závazné části ÚPSÚ Semechnice Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Semechnice Městský úřad Dobruška Ing. arch. Karel Novotný

Více

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 I. V ý r o k o v á č á s t OBEC TRŽEK OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 Zastupitelstvo obce Tržek, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) KA * KA

BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) KA * KA BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN (k. ú. Brníčko u Zábřeha,

Více

Změna územního plánu č. 4

Změna územního plánu č. 4 Město Nepomuk Změna územního plánu č. 4 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI a) správní orgán vydávající změnu č. 4 ÚPO Nepomuk b) údaje o vydání změny: datum nabytí účinnosti... Zastupitelstvo města Nepomuk c) pořizovatel

Více

Lhenice ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 2

Lhenice ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 2 Atelier T-plan, s.r.o., Na Šachtě 9, Praha 7 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 85 150 Lhenice ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA č. 2 RNDr. Libor Krajíček jednatel a ředitel

Více

NEPOMUK ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Textová část

NEPOMUK ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Textová část NEPOMUK ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA č. 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Textová část Záznam o účinnosti označení správního orgánu, který územní plán vydal číslo jednací, datum vydání a datum nabytí účinnosti územního plánu

Více

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A Ú Z E M N Í P L Á N K O Z L Y P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A N Á M Ě S T Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C

Více

ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: navratil@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á. Zpracoval:

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á. Zpracoval: N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á Zpracoval: Městský úřad Semily Obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování Husova 82, 513 13 Semily jako úřad územního plánování 04/2010

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC MORAŠICE DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP MORAŠICE 2 Zastupitelstvo obce

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH Město Rokytnice v Orlických horách Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1 Ú Z E M N Í P L Á N Č Á S T A N Á V R H str. 1 O B S A H: A/I.1 Vymezení zastavěného str. 4 A/I.2 A/I.3 A/I.4 A/I.5 A/I.6 A/I.7 A/I.8 Základní koncepce rozvoje obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot A/I.2a

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY NÁVRH ÚP VALY 1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC VALY DATUM: 03/2016 NÁVRH ÚP VALY 2 Zastupitelstvo

Více

Změna č. 4 územního plánu obce. Staré Hodějovice

Změna č. 4 územního plánu obce. Staré Hodějovice Změna č. 4 územního plánu obce Staré Hodějovice katastrální území Staré Hodějovice Stupeň: NÁVRH pro společné jednání dle 50 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ I. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 PARÉ Č. 1 28.06.2013 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán

Více

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Územní plán HOLETÍN Zastupitelstvo obce Holetín jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI 1 ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚP DEŠTNÁ VYDAL ČÍSLO JEDNACÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DEŠTNÁ VÚP 34684/09/Pb Razítka DATUM VYDÁNÍ ÚP DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA

Více

1. ZMĚNA č.1 ÚP DOBŘEJOVIC. 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚP DOBŘEJOVIC ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY: TEXTOVÁ ČÁST

1. ZMĚNA č.1 ÚP DOBŘEJOVIC. 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚP DOBŘEJOVIC ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY: TEXTOVÁ ČÁST ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY: 1. ZMĚNA č.1 ÚP DOBŘEJOVIC TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST B1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ-LOKALITA Z1-1, 1: 5000 B2 HLAVNÍ VÝKRES-LOKALITA Z1-1, 1: 5000 B4 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ- LOKALITA

Více

UNHOŠŤ. Změna č. 1B. Územního plánu. Návrh

UNHOŠŤ. Změna č. 1B. Územního plánu. Návrh A. UNHOŠŤ Změna č. 1B Územního plánu Návrh textová část 09/2014 1 Pořizovatel: Úřad architektury a územního plánování Magistrátu města Kladna Náměstí starosty Pavla 44 272 52 Kladno Vydávající orgán: Zastupitelstvo

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV Datum: únor 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Fáze zpracování:

Více

ZMĚNY č.1 ÚPO POHLEDY I.A NÁVRH ZMĚN

ZMĚNY č.1 ÚPO POHLEDY I.A NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.1 ÚPO POHLEDY I.A NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Svitavy Datum: Červen 2009 2 I. Textová část změny územního plánu str.

Více

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o., 602 00 Brno, Příkop 8 e-mail: navratil@usbrno.cz tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895 fax: +420 545 175

Více

T U R O V I C E II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

T U R O V I C E II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T U R O V I C E II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ĆÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 62 Brno, Příkop 8 tel.: +42 545 75 896 fax: +42 545

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Veletiny

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ČEČELOVICE

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ČEČELOVICE ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ČEČELOVICE Zadání : Vypracoval městský úřad Strakonice spolu s obcí Čečelovice. Obsah : a. Důvody pro pořízení a hlavní cíle rozvoje území 1 b. Výčet katastrálních území tvořících

Více

ARCHITEKTURA URBANISMUS

ARCHITEKTURA URBANISMUS ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS Zpracovatel: Atelier AURUM s.r.o. Pardubice ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS Zodpovědný projektant: Ing. arch. Ivana Petrů, A 00966 Vypracoval: Ing. arch. Ivana Petrů Ing.

Více

Opatření obecné povahy-změnu č. 4 ÚPNSÚ města Trhové Sviny, 1 Opatření obecné povahy Města Trhové Sviny

Opatření obecné povahy-změnu č. 4 ÚPNSÚ města Trhové Sviny, 1 Opatření obecné povahy Města Trhové Sviny 1 Opatření obecné povahy Města Trhové Sviny Číslo 1 / 2009 ze dne 2.2.2009 Zastupitelstvo města Trhové Sviny, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Více

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury Změna č.1 územního plánu K Ř Í D L Ů V K Y Brno, únor 2009 Zpracovala: Ing.arch.Vlasta Šilhavá ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY

ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY OBJEDNATEL: OBEC HRADČANY DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP HRADČANY 2 Zastupitelstvo obce

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, kterou se oznamuje VYSTAVENÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, kterou se oznamuje VYSTAVENÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY Statutární město České Budějovice M a gi s t r á t mě s t a Č e s ké B u děj o vi c e O d b o r ú z e mní h o pl á n o vá n í a a r c h i t e kt u r y n á m. Přemysla Ot a k a r a II, č. 1, 2 Magistrát

Více

Změna č. 1 územního plánu obce Sedlec vydaná Zastupitelstvem obce Sedlec formou

Změna č. 1 územního plánu obce Sedlec vydaná Zastupitelstvem obce Sedlec formou Změna č. 1 územního plánu obce Sedlec vydaná Zastupitelstvem obce Sedlec formou OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Projektant: Projektový ateliér AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav Daněk Husova 4, České Budějovice Pořizovatel:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE Pořizovatel územního plánu: Orgán příslušný k vydání územního plánu: Úřad územního plánování odboru rozvoje Magistrátu města Děčín Zastupitelstvo města Česká

Více

S-projekt plus,a.s. projektová a inženýrská činnost tř.tomáše Bati 508, 762 73 Zlín tel. 577594111, fax: 577212055 e-mail: atelier.b@s-projekt.

S-projekt plus,a.s. projektová a inženýrská činnost tř.tomáše Bati 508, 762 73 Zlín tel. 577594111, fax: 577212055 e-mail: atelier.b@s-projekt. 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Uherský Brod Odbor rozvoje města, Odd. územního plánování MĚSTO UHERSKÝ BROD URČENÝ ZASTUPITEL: Ing. Jan Hrdý - místostarosta města ZPRACOVATEL: S-projekt plus, a.s. Zlín, tř.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI Obec Újezd pod Troskami Újezd pod Troskami č.p. 29 512 63 Rovensko pod Troskami Projektant: ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI REGIO, projektový ateliér s.r.o. Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Digitální zpracování: Obec Údrnice Městský úřad Jičín Ing. arch. Karel Novotný Brožíkova 1684 500 12 Hradec Králové IČO: 44385803

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU příloha č.: I.A etapa: ÚZEMNÍ PLÁN pro vydání pořizovatel dokumentace: Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta Objednatel: Obec Moravany Zhotovitel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST LISTOPAD 2012 Pořizovatel: Určený zastupitel: Projektant: Autorský kolektiv: Urbanistická část Vodní hospodářství Dopravní řešení Energetické hospodářství Životní

Více

návrh pro veřejné jednání změna č. 1 ÚP Skály návrh pro veřejné jednání 2017

návrh pro veřejné jednání změna č. 1 ÚP Skály návrh pro veřejné jednání 2017 1 z m ě n a č. 1 ú z e m n í h o p l á n u S k á l y návrh pro veřejné jednání změna č. 1 ÚP Skály návrh pro veřejné jednání 2017 2 ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SKÁLY Zpracovatel: NOLIMAT Ing. arch. Filip

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA Ú Z E M N Í P L Á N HORČÁPSKO POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o. DUBEN 2015 1 AUTORISACE Pořizovatel: Městský úřad Příbram Odbor koncepce

Více

Změna č. 3 regulačního plánu Suché Vrbné V Hluboké cestě

Změna č. 3 regulačního plánu Suché Vrbné V Hluboké cestě Změna č. 3 regulačního plánu Suché Vrbné V Hluboké cestě jehož závazná část byla vyhlášena Zastupitelstvem města České Budějovice obecně závaznou vyhláškou č. 4/2001 ze dne 11.10.2001, o závazných částech

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BĚLÁ k. ú. Bělá u Staré Paky Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Bělá, usnesením č. Číslo jednací: Datum vydání: ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Oprávněná úřední osoba

Více

ZMĚNA Č.2 Z A D Á N Í

ZMĚNA Č.2 Z A D Á N Í ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BUŠANOVICE Z A D Á N Í Návrh Pozn. : Konečný návrh zadání bude upraven na základě uplatněných požadavků a podnětů v rámci veřejného projednání Vypracoval: Městský úřad Prachatice,

Více

ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN VRŠOVICE II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU OBJEDNATEL: OBEC VRŠOVICE Vršovice 38 747 61 Raduň IČ: 00635588 zastupuje: Petr Pavlík - místostarosta POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY Odbor

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY. ZMĚNA č. IV A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY. ZMĚNA č. IV A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY ZMĚNA č. IV A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST Zadavatel Pořizovatel Zpracovatel Obec DOLANY Obecní úřad DOLANY ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s. Ing.arch.

Více

ÚPO KAMENEC. ZMĚNY č.1 U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN

ÚPO KAMENEC. ZMĚNY č.1 U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.1 ÚPO KAMENEC U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Polička Datum: Březen 2009 2 I. Textová část změny územního

Více

KRATONOHY II.A. Atelier "AURUM" s.r.o., Pardubice ETAPA

KRATONOHY II.A. Atelier AURUM s.r.o., Pardubice ETAPA ÚZEMNÍ PLÁN PŘÍLOHA ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KRATONOHY ZMĚNA č.1 ÚPO KRATOHONY II.A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU ETAPA UPRAVENÝ NÁVRH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU PO VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ Atelier "AURUM"

Více

Územní plán města Karlovy Vary

Územní plán města Karlovy Vary Územní plán města Karlovy Vary ZMĚNA č. 3/2015 k.ú. Bohatice a Sedlec u Karlových Var (NÁVRH) Záznam o účinnosti Změna č. 3/2015 Územního plánu města Karlovy Vary Správní orgán: Zastupitelstvo města Karlovy

Více

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU ÚZEMNÍ PLÁN JÍLOVÉ U DRŽKOVA LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU TEXTOVÁ ČÁST červen 2011 Územní plán Jílové u Držkova Objednatel: Obec Jílové u Držkova Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Železný

Více

Autor územního plánu obce Doksy Ing. arch. Vladislav Hron, ČKA 01 598, Na Mlýnku 655, 460 13 Liberec 12

Autor územního plánu obce Doksy Ing. arch. Vladislav Hron, ČKA 01 598, Na Mlýnku 655, 460 13 Liberec 12 Autor územního plánu obce Doksy Ing. arch. Vladislav Hron, ČKA 01 598, Na Mlýnku 655, 460 13 Liberec 12 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOKSY ZMĚNA Č.4 Celkový počet listů 47 Pořizovatel změny č. 4: Městský úřad Česká

Více

Územní plán obce Přísečná

Územní plán obce Přísečná 1 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, České Budějovice 370 01, tel. 387 311 238, tel. 387 312 513, mobil 605 277 998 Územní plán obce Přísečná Změna č. 2 TEXTOVÁ ČÁST LISTOPAD

Více

zhotovitel: Atelier "AURUM" s.r.o., Pardubice datum:

zhotovitel: Atelier AURUM s.r.o., Pardubice datum: ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘINICE etapa: návrh změny ÚP pro společné jednání zhotovitel: Atelier "AURUM" s.r.o., Pardubice datum: leden 2014 ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘINICE ZPRACOVATEL Atelier "AURUM"

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV Datum: duben 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

NÁVRH ZADÁNÍ DRAHOTĚŠICE

NÁVRH ZADÁNÍ DRAHOTĚŠICE stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAHOTĚŠICE zpracovaný v souladu s 47 odst. 1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NAHOŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NAHOŘANY Městský úřad Nové Město nad Metují odbor výstavby a regionálního rozvoje NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NAHOŘANY k.ú. Lhota u Nahořan Pořizovatel: Městský úřad Nové Město nad Metují Zpracoval:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A P O Ř I Z O V A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A - N Á M Ě S Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A P Ř Í L O H A P R O J E K T A N T I N G. A R C H. V L A D I

Více

Změna č. 3 územního plánu obce Štěkeň

Změna č. 3 územního plánu obce Štěkeň Změna č. 3 územního plánu obce Štěkeň OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Štěkeň Oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno a příjmení: Ing. arch. M. Slámová funkce: Vedoucí

Více

Změna č. 1 Územního plánu obce Chrást

Změna č. 1 Územního plánu obce Chrást Změna č. 1 Územního plánu obce Chrást Návrh Zpracovatel: Autorský kolektiv: Pořizovatel: Ing. Eduard Žaluda, projektová kancelář Blanická 922/25, 120 00 Praha 2 Ing. arch. Oliver Kálnássy Ing. Eduard Žaluda

Více

N Á V R H Z A D Á N Í D O U B I C E

N Á V R H Z A D Á N Í D O U B I C E N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č.1 Ú Z E M NÍ H O P L Á N U D O U B I C E Vypracoval : Odbor regionálního rozvoje a investic MěÚ Rumburk, Úřad územního plánování. Leden 2012 1 I. ÚVODNÍ ČÁST 1. ZÁKLADNÍ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY Správní orgán, který územní plán vydal: Určený zastupitel: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Střílky

Více

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE (ÚPD) Zastupitelstvo obce Petrovice u Sušice

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE (ÚPD) Zastupitelstvo obce Petrovice u Sušice ZMĚNA Č. 1 ÚP PETROVICE U SUŠICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE (ÚPD) Název ÚPD Orgán, který ÚPD vydal Číslo jednací Datum vydání Datum nabytí účinnosti Územní

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ STAKORY

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ STAKORY ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ STAKORY Textová část změny územního plánu stupeň: návrh pro společné jednání Projektant: Ing. arch. Zdeněk Gottfried Šmeralova 208/16 170 00 Praha 7 tel. 604236808 Pořizovatel:

Více

VRANOVICE okr. Brno-venkov

VRANOVICE okr. Brno-venkov ZMĚNA Č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VRANOVICE okr. Brno-venkov I.A TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Zaječí, Projektant: Městský úřad Pohořelice, odbor územního plánování a stavební

Více

I. ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN

I. ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN I. ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN NÁVRH ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 majek@usbrno.cz

Více

KRUMVÍŘ okr. Břeclav

KRUMVÍŘ okr. Břeclav ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRUMVÍŘ okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Krumvíř AR projekt s.r.o.,

Více

SLOPNÉ B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas

SLOPNÉ B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas ÚZEMNÍ PLÁN SLOPNÉ B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Krajinný ráz Ekologie Geografie Digitální

Více

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16 SEZNAM DOKUMENTACE ZMĚNY č. I (ZM1/I-6/I) ÚPN SÚ VLASATICE I. N Á V R H Z M Ě N Y č. I I.A T E X T O V Á Č Á S T N Á V R H U strana : I.1 Vymezení zastavěného území... 3 I.2 Koncepce rozvoje území obce,

Více

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání změny č. 6 ÚPSÚ Kvilda St rana 1 (celkem 13) Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění,

Více

Návrh zadání změny č. 1 územního plánu obce. Vémyslice

Návrh zadání změny č. 1 územního plánu obce. Vémyslice Pořizovatel: Městský úřad Moravský Krumlov, odbor výstavby a územního plánování, nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov, zpracoval za technické pomoci Ing. arch. Jany Benešové, Atelier URBI Talichova

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE Návrh zadání územního plánu Kvasice. 1 Příloha č. 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE Pořizovatel: Městský úřad Kroměříž Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Kvasice Určený zastupitel: Lubomír Musil,

Více

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 Ú Z E M N Í P L Á N BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 A - Územní plán A1 - textová část A2 - grafická část. 1 : 5 000 A2.1 výkres základního členění území A2.2 hlavní výkres

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o.

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o. ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Vnorovy Číslo jednací: 09/Z05/11 Datum vydání: 3. 10. 2011 Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA KOŠŤANY Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA KOŠŤANY Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/ ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA KOŠŤANY Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/ OBSAH: I. ÚVODNÍ ČÁST 3 a) ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 b) ROZHODNUTÍ O POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU A O 3 ZPŮSOBU POŘIZOVÁNÍ c)

Více

ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV ODŮVODNĚNÍ. návrh ke společnému jednání dle 50 stavebního zákona

ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV ODŮVODNĚNÍ. návrh ke společnému jednání dle 50 stavebního zákona ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV ODŮVODNĚNÍ návrh ke společnému jednání dle 50 stavebního zákona ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV - ODŮVODNĚNÍ DUBEN 2015 2 OBSAH: a) postup při pořízení územního plánu... 4 b) soulad návrhu územního

Více

OBSAH CELÉ DOKUMENTACE ZMĚNY Č. 4

OBSAH CELÉ DOKUMENTACE ZMĚNY Č. 4 OBSAH CELÉ DOKUMENTACE ZMĚNY Č. 4 I. Změna č. 4 Územního plánu obce Větřkovice...1-3 A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST 4-10 B. GRAFICKÁ ČÁST.. 11 1. HLAVNÍ VÝKRES - KOMPLEXNÍ NÁVRH 1 : 5000... 12 2. DOPRAVNÍ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN CHRTNÍKY PARDUBICKÝ KRAJ ORP PŘELOUČ NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN CHRTNÍKY PARDUBICKÝ KRAJ ORP PŘELOUČ NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN CHRTNÍKY PARDUBICKÝ KRAJ ORP PŘELOUČ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST únor 2016 Územní plán Chrtníky Objednatel: Obec Chrtníky Pardubický kraj Pořizovatel: Městský úřad Přelouč Pardubický kraj Zhotovitel:

Více

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU ÚZEMNÍ PLÁN JIŘETÍN POD BUKOVOU LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU TEXTOVÁ ČÁST srpen 2011 Územní plán Jiřetín pod Bukovou Objednatel: Obec Jiřetín pod Bukovou Liberecký kraj Pořizovatel: Městský

Více

Zadání územního plánu obce DYMOKURY

Zadání územního plánu obce DYMOKURY Zadání územního plánu obce DYMOKURY ( návrh ) Listopad 2007 1 Objednatel: Obec Dymokury (zastoupena p.jaroslavem Červinkou starostou obce ) Revoluční 97 289 01 Dymokury Pořizovatel: Městský úřad Poděbrady

Více

Na Říháku 25 153 00 Praha Radotín tel. 257911311 IČO 12609773 Živnostenský list vydal Místní úřad městské části Praha Radotín, živnostenský odbor,

Na Říháku 25 153 00 Praha Radotín tel. 257911311 IČO 12609773 Živnostenský list vydal Místní úřad městské části Praha Radotín, živnostenský odbor, Hlavní projektant Ing. arch. Bohuslava Kolářová Na Říháku 25 153 00 Praha Radotín tel. 257911311 IČO 12609773 Živnostenský list vydal Místní úřad městské části Praha Radotín, živnostenský odbor, dne 5.

Více

ZMĚNA Č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. HRUŠKY okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST. Obecní úřad Hrušky, U zbrojnice 100, 691 65 Hrušky

ZMĚNA Č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. HRUŠKY okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST. Obecní úřad Hrušky, U zbrojnice 100, 691 65 Hrušky ZMĚNA Č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HRUŠKY okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Obecní úřad Hrušky, U zbrojnice 100, 691 65 Hrušky Obec Hrušky AR projekt

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE (Návrh pro veřejné projednání, prosinec 2015) C TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Objednatel: Město Otrokovice Pořizovatel: Městský úřad Otrokovice Zhotovitel: Institut regionálních informací,

Více

NÁVRH ZMĚNY Č. 2. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LITEŇ

NÁVRH ZMĚNY Č. 2. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LITEŇ NÁVRH ZMĚNY Č. 2. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LITEŇ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. O2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LITEŇ Vydalo: Zastupitelstvo městyse Liteň Usnesení: Datum vydání: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Ing.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ke společnému jednání 03/2014 Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Tuhaň, Tuhaň 56 277 32 Byšice Městský úřad Mělník Odbor výstavby a rozvoje Náměstí Míru 1 276

Více

K E L N Í K Y. Změna č. 4

K E L N Í K Y. Změna č. 4 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU K E L N Í K Y TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel : Magistrát města Zlína, útvar hlavního architekta středisko územního plánování Obec : Kelníky Katastr. území : Kelníky Okres : Zlín

Více