T3/T3+ * * Česky. Příručka pro Obsluhu. (S/N T3xxx ) Čistící a sušící stroj Rev. 03 ( )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "T3/T3+ *9004156* Česky. Příručka pro Obsluhu. (S/N T3xxx12000 - ) Čistící a sušící stroj. 9004156 Rev. 03 (06-2010) www.tennantco."

Transkript

1 T3/T3+ Čistící a sušící stroj Česky Příručka pro Obsluhu (S/N T3xxx ) Rev. 03 ( ) * *

2 OBSLUHA Tato příručka je dodávána s každým novým modelem. Obsahuje nezbytné pokyny pro obsluhu a údržbu. Před obsluhou nebo servisem zařízení se důkladně seznamte s touto příručkou. Toto zařízení vám poskytne vynikající službu. Avšak pro dosažení optimálních výsledků s minimálními náklady musí být splněny následující podmínky: S Zařízení je používáno s rozumnou mírou opatrnosti. S Údržba zařízení se provádí pravidelně nebo podle pokynů pro údržbu; S Údržba zařízení se provádí s použitím dílů od výrobce nebo s použitím odpovídajících dílů. Jednotlivé díly a spotřební materiál lze objednat po internetu, telefonem, faxem nebo poštou. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Obalový materiál, použité součástí zařízení (např. baterie), nebezpečné kapaliny (např. protimrznoucínebo oleje) likvidujte způsobem bezpečným pro životní prostředí podle místních předpisů pro likvidaci odpadu. Nezapomínejte provádět recyklaci. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ Vyplňte během sestavování pro budoucí potřebu. Číslo modelu - Sériové číslo - Doplňky zařízení - Obchodní zástupce - Tel. č. obchodního zástupce - Číslo zákazníka - Datum instalace - TENNANT N.V. Industrielaan AB P.O. Box AA Uden-Holandsko Technické údaje a díly se mohou měnit bez předchozího upozornění. Originální pokyny, copyright E2008, 2010 Tennant Company, Vytištěno v Nizozemsku Všechna práva vyhrazena. PROHLÁŠENÍ EU O SHODĚ ZAŘÍZENÍ (příloha II, pododstavec A) TENNANT N.V. Adresa: Industrielaan AB P.O. Box AA Uden-Holandsko Uden/Holandsko, Richard van den Hoogen - Dokumentace a certifikace dodržování bezpečnosti Model: T3 / T3+ č.: MT3 Tímto potvrzujeme na naši vlastní odpovědnost, že zařízení - je v souladu s ustanoveními směrnice č. 2006/42/ES, ve znění národní zaváděcí legislativy - je v souladu s ustanoveními směrnice č. 2004/108/ES (E.M.C.) aže - byly uplatněny následující harmonizované normy (jejich části/klauzule): EN ISO , EN 1037, EN , EN , EN ISO , EN ISO , EN 60529, EN ISO 4413, EN 349, EN 55012, EN , EN ISO 11201, EN ISO 4871, EN ISO 3744*, EN ISO 13059*, EN ISO 3450, EN byla použity následující technické normy a technické specifikace (nebo jejich části/odstavce) jednotlivých států: netýká se 2 Tennant T3 / T3+ (06-10)

3 OBSLUHA OBSAH BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 4 BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ... 5 SOUČÁSTI ZAŘÍZENÍ... 6 SYMBOLY NA OVLÁDACÍM PANELU... 7 PŘÍPRAVA ZAŘÍZENÍ... 7 VYBALENÍ STROJE... 7 MONTÁŽ AKUMULÁTORŮ... 7 JAK ZAŘÍZENÍ PRACUJE... 8 INFORMACE O KARTÁČÍCH A KOTOUČÍCH. 8 SESTAVENÍ ZAŘÍZENÍ... 9 PŘIPOJENÍ STÍRACÍ LIŠTY... 9 MONTÁŽ KARTÁČŮ/KOTOUČŮ... 9 INSTALACE FAST-PAK (MODEL FAST) PLNĚNÍ NÁDRŽE PRO ROZTOK OBSLUHA ZAŘÍZENÍ KONTROLA PŘED PROVOZEM POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ NOUZOVÉ ZASTAVENÍ (MODEL S POHONEM) PROVOZOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ MĚŘIČ AKUMULÁTORŮ JISTIČE ČÍTAČ HODIN VYPOUŠTĚNÍ ZÁSOBNÍKŮ VYPOUŠTĚNÍ SBĚRNÉ NÁDRŽE VYPOUŠTĚNÍ NÁDRŽE PRO ROZTOK NABÍJENÍ AKUMULÁTORŮ POUŽÍVÁNÍ ZABUDOVANÉ NABÍJEČKY AKUMULÁTORŮ CHYBOVÉ KÓDY ZABUDOVANÉ NABÍJEČKY AKUMULÁTORŮ ÚDRŽBA ZAŘÍZENÍ DENNÍ ÚDRžBA MĚSÍČNÍ ÚDRžBA ÚDRŽBA MOTORŮ ÚDRŽBA SYSTÉMU FAST POSTUP PROPLÁCHNUTÍ MODULU EC-H2O VÝMĚNA STĚRAČŮ NASTAVENÍ STĚRAČŮ ÚDRŽBA AKUMULÁTORŮ (MOKRÉ/OLOVĚNÉ AKUMULÁTORY) VÝMĚNA ŘEMENE MOTORU KARTÁČE (DVOUDISKOVÉ MODELY) PŘEPRAVA ZAŘÍZENÍ SKLADOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ OCHRANA PROTI MRAZU DOPORUČENÉ DÍLY DO ZÁSOBY ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ CHYBOVÉ KÓDY LED NA MĚŘIČISTAVU AKUMULÁTORU (MODEL S POHONEM) TECHNICKÉ ÚDAJE ROZMĚRY ZAŘÍZENÍ Tennant T3 / T3+ (06-10) 3

4 OBSLUHA BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Toto zařízení je určeno pouze pro komerční použití. Je určeno výhradně pro čištění tvrdých podlah uvnitř budov a není určeno pro žádné jiné použití. Používejte pouze doporučené čistící kotouče, kartáče aschválenépřípravky určené pro mechanické čistění podlah. V příručce je používán následující výstražný symbol a nadpis PRO BEZPEČNOST", jak je uvedeno v jejich popisu: POZOR: Pro upozornění na nebezpečí nebo na nebezpečné úkony, které mohou způsobit vážné poranění nebo smrt. PRO BEZPEČNOST: Pro popis úkonů, které musí být dodržovány pro bezpečnou funkci zařízení. Následující bezpečnostní pokyny informují o potenciálně nebezpečných podmínkách pro obsluhu nebo pro zařízení. Všichni uživatelé tohoto zařízení se s těmito pokyny musí seznámit, porozumět jim a dodržovat je. POZOR: Nebezpečí požáru nebo exploze: - Nikdy nepoužívejte hořlavé kapaliny ani nepoužívejte zařízení za přítomnosti nebo v blízkosti hořlavých kapalin, výparů nebo výbušného prachu. Zařízení není vybaveno nevýbušným motorem. V elektrickém motoru dochází během spouštění a provozu k jiskření, které může vyvolat vznícení nebo explozi, je-li zařízení používáno v přítomnosti hořlavých par, kapalin nebo výbušného prachu. - Do stroje se nesmí dostat hořlavé materiály nebo reaktivní kovy. - Z akumulátorů se uvolňuje plynný vodík. Udržujte mimo dosah jiskření a otevřeného ohně. Při nabíjení ponechte skříň s akumulátory otevřenou. POZOR: Nebezpečí úrazu elektřinou - Před servisem zařízení odpojte kabely akumulátorů a konektor nabíječky. - Nenabíjejte akumulátory, když je poškozen napájecí kabel. Neupravujte napájecí zástrčku. Je-li napájecí kabel nabíječky poškozen nebo přetržen, jeho výměna musí být provedena výrobcem nebo jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo vzniku nebezpečí. POZOR: Rotující kartáč. Držte ruce pryč. Před prací na zařízení vypněte napájení. PRO BEZPEČNOST: 1. Nepoužívejte zařízení: - V přítomnosti nebo v blízkosti hořlavých kapalin, neboť může dojít k explozi nebo ke vznícení. - bez příslušného vyškolení nebo pověření; - bez přečtení a pochopení příručky pro obsluhu; - Není-li v náležitém stavu pro použití. 2. Před spuštěním zařízení: - Přesvědčte se, že jsou použity všechny bezpečnostní prvky a že řádně fungují; 3. Při použití zařízení: - Na svažující se nebo na kluzké ploše postupujte pomalu. - Používejte protiskluzovou obuv. - Při zatáčení snižte rychlost; - Poškození zařízení nebo jeho nesprávnou funkci neprodleně nahlaste. - Nikdy nenechávejte děti, aby si se zařízením nebo v jeho blízkosti hrály. - dodržujte pokyny pro dávkování a manipulaci na obalech chemických přípravků. - Nepoužívejte zařízení na plochách s nakloněním převyšujícím 5 % (35). 4. Před ukončením práce se zařízením nebo před jeho servisem: - Zastavte na rovném povrchu. - Vypněte zařízení. - Zařaďte parkovací brzdu. - Vyjměte klíček. 5. Během servisu zařízení: - Zabraňte pohybu jeho částí. Nenoste volné pláště, košile nebo volné rukávy; - Před prací na zařízení odpojte spoje akumulátorů. - Při manipulaci s akumulátory nebo s jejich kabely používejte ochranné rukavice a ochranu očí. - Zamezte kontaktu s kyselinou v akumulátorech. - Při manipulaci s octem používejte ochranné rukavice a ochranu očí. - Nazařízení nepoužívejte tlakové stříkání ani postřik hadicí. Může dojít k poškození elektrických částí. - Používejte náhradní díly dodané nebo schválené výrobcem. - Veškeré opravy mohou být prováděny pouze kvalifikovaným servisním pracovníkem. 4 Tennant T3 / T3+ (09-08)

5 OBSLUHA - Neprovádějte žádné změny v provedení zařízení. 6. Během přemísťování zařízení: - zařízení vypněte; - nezvedejte zařízení, jsou-li uvnitř akumulátory; - Při zvedánízařízení si vyžádejte pomoc. - použijte doporučenou rampu pro nakládání na nákladní vozidlo nebo na přívěs nebo pro jeho vykládání; - Pomocí zajišťovacích pásů přichyťte zařízení k nákladnímu vozidlu nebo k přívěsu. - spusťte čistící hlavu; - Zařaďte parkovací brzdu. BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ Bezpečnostní značení je umístěno na zařízení na vyznačených pozicích. Štítky vyměňte, dojde-li k jejich ztrátě, poškození nebo jsou-li nečitelné. ŠTÍTEK NABÍJENÍ AKUMULÁTORŮ - na spodní straně sběrné nádrže. POZOR: Nebezpečí požáru nebo exploze. Z akumulátorů se uvolňuje plynný vodík. Udržujte mimo dosah jiskření a otevřeného ohně. Při nabíjení ponechte skříň s akumulátory otevřenou. ŠTÍTEK S ROTUJÍCÍM KARTÁČEM - na čistící hlavě POZOR: Rotující kartáč. Držte ruce pryč. Před prací na zařízení vypněte napájení. Tennant T3 / T3+ (01-08) 5

6 OBSLUHA SOUČÁSTI ZAŘÍZENÍ ec-h2o Model , Ovládací držadlo 2. Třmen pro rozjezd na ovládacím držadle 3. Ovládací knoflík rychlosti (model s pohonem) 4. Měřič akumulátorů 5. Knoflík pro nouzové zastavení (model s pohonem) 6. Spínač hlavního přívodu napájení 7. Čítač hodin 8. Přepínač On/Off systému FaST (model FaST) Přepínač systému ec-h2o (model se systémem ec-h2o) 9. Knoflík jističe čistícího motoru 10. Skladovací svorka stírací lišty 11. Otvor pro plnění hadicí 12. Ukazatel hladiny roztoku v nádrži/vypouštěcí hadice 13. Páku spodního tlaku posuňte dolů (60 cm model) 14. Pedál pro zdvihání čistící hlavy 15. Stírací lišta 16. Knoflík na ovládání rychlosti průtoku 17. Otvor pro čištění nádrže pro roztok 18. Páka pro zdvih stírací lišty 19. Výpustní hadice sběrné nádrže 20. Opěrka sběrné nádrže 21. Akumulátory 22. Zabudovaná nabíječka akumulátorů 23. Nádrž pro roztok 24. Otvor pro plnění z nádoby/vyplachování 25. Koncentrát FaST-PAK (model FaST) Modul systému ec-h2o (model se systémem ec-h2o) 26. Sběrná nádrž 27. Kryt sběrného tanku 28. Držák krytu 29. Čistící hlava 30. Kotouč/kartáč 31. Průzor kotouče 32. Valivá stěnová kolečka 33. Parkovací brzda 34. Indikátor systému ec-h2o (model se systémem ec-h2o) 6 Tennant T3 / T3+ (06-10)

7 OBSLUHA SYMBOLY NA OVLÁDACÍM PANELU Spínač hlavního přívodu napájení I/O Pomalá rychlost Vysoká rychlost Přepínač I/O systému FaST (model FaST) Přepínač I/O systému ec-h2o (model ec-h2o) Jistič čistícího motoru Směr třmene ovládacího dr'adla 5% (3 ) Maximální sklon zařízení Ovládání rychlosti průtoku vzorku Brzda Tlak kartáèe (60 cm Model) PŘÍPRAVA ZAŘÍZENÍ MONTÁŽ AKUMULÁTORŮ VYBALENÍ STROJE 1. Pozorně zkontrolujte, zda na přepravní bedně nejsou známky poškození. Případné poškození ohlaste okamžitě přepravci. 2. Zkontrolujte obsah se seznamem položek. V případě chybějících položek se obraťte na distributora. Obsah: S Dva - 12 V akumulátory - podle volby S Nabíječka akumulátorů - podle volby S Dvě -pěnové rozpěrky pro akumulátory (č ) S Vana pro akumulátory (č ) S 38cm kabel akumulátoru (č ) S Jeden - koncentrát FaST-PAK 365 (č ) (model FaST) S Stírací lišta Disky, kartáče akotouče musíbýtobjednány zvlášť. 3. Pro vybalení zařízení odstraňte přepravní přípravky a pásy, kterými je stroj přichycen k paletě. S pomocí opatrně zdvihněte stroj z palety. UPOZORNĚNÍ: Bez použití rampy stroj neodsunujte, neboť může dojít k jeho poškození. UPOZORNĚNÍ: Pro zabránění před možným poškozením nainstalujte akumulátory po vyjmutí zařízení z přepravní palety. POZOR: Nebezpečí požáru nebo exploze. Z akumulátorů se uvolňuje plynný vodík. Udržujte mimo dosah jiskření a otevřeného ohně. Při nabíjení ponechte skříň s akumulátory otevřenou. PRO BEZPEČNOST: Při servisu zařízení, jako je manipulace s akumulátory a s jejich kabely, používejte ochranné rukavice a ochranu očí. Zamezte styku s kyselinou v akumulátorech. Technické údaje akumulátorů: Dva - 12V, 100A/5h, 105/A/5h or 110A/5h akumulátory s hlubokým cyklem vybíjení, nevyžadující údržbu. Maximální rozměry akumulátorů: 174 mm š x 380 mm l x 284 mm v. 1. Zastavte s přístrojem na rovné ploše, vyjměte klíček a zajistěte brzdu. 2. Pro přístup k akumulátorové skříni zdvihněte sběrnou nádrž. Vyjměte volný kabel akumulátoru ze skříně (Obr. 1). OBR. 1 Tennant T3 / T3+ (06-10) 7

8 OBSLUHA 3. Opatrně zasaďte akumulátory do vany a nasměrujte jejich póly, jak je znázorněno (Obr. 2). Zasuňte dvě pěnové vzpěry před akumulátory, jak je znázorněno. UPOZORNĚNÍ: Nespouštějte akumulátory do skříně volně, neboť tak může dojít k poškození akumulátorů nebo jejich krytů. ČERNÝ 3 ČERVENÝ 2 1 OBR. 2 Pěnové vzpěry 4. Připojte kabely k pólům akumulátorů v numerickém sledu podle označení (Obr. 2), ČERVENÝ KE KLADNÉMU (+) A ČERNÝ K ZÁPORNÉMU (-). DŮLEŽITÉ: před nabíjením akumulátoru zkontrolujte, zda je nabíječ nastaven na správný typ akumulátoru (viz POUŽITÍ NABÍJEČE). JAK ZAŘÍZENÍ PRACUJE Konvenční čištění (standardní model) Z nádrže s roztokem vytéká voda spolu s čistícím přípravkem přes ručně ovládaný ventil na podlahu. Kartáč pomocí roztoku vody a čistícího přípravku kartáčuje podlahu, dokud není čistá. Při pohybu stroje směrem dopředu sbírá stírací lišta špinavý roztok z podlahy do sběrné nádrže. Pěnové čištění (model FaST): (FaST-Foam Scrubbing Technology) Na rozdíl od konvenčního čištění, systém FaST (technologie pěnového čištění) pracuje na principu vstřikování patentovaného koncentrátu FaST-PAK s malým množstvím vody a vzduchu na podlahu. Tato směs vytváří expanzí pěnu o velkém objemu, pomocí které kartáč čistí podlahu, dokud není čistá. Při pohybu stroje směrem dopředu pěna kolabuje, stírací lišta sbírá špinavý roztok do sběrné nádrže a podlaha zůstává zcela suchá a nekluzká. Systém čištění ec-h2o (Model ec-h2o): (ec-h2o elektricky konvertovaná voda) Běžná voda prochází modulem, kde je okysličena a nabita elektrickým proudem. Elektricky konvertovaná voda se změní na smíšený kyselý a zásaditý roztok, tvořící čistič s neutrálním ph. Konvertovaná voda útočí nanečistoty,rozkládájenamenšíčástečky a vytahuje je z podlahy, čímž zařízení usnadňuje čištění rozpuštěné špíny. Konvertovaná voda se poté mění na běžnou vodu ve sběrné nádrži. Přední část stroje INFORMACE O KARTÁČÍCH A KOTOUČÍCH Abyste dosáhli nejlepších výsledků, používejte správný typ kartáče pro daný druh čistění. Informace o číslech dílů naleznete v příručce k dílům. Polypropylénový čistící kartáč (černý) - Tento polypropylénový čistící kartáč pro všeobecné použití se používá pro čištění mírně zhutněných nečistot. Tento kartáč je vhodný pro údržbu betonu, dřeva a dlaždicových podlah. Měkký nylonový čistící kartáč (bílý) - Doporučuje se pro čištění natřených podlah bez odírání povrchu. Čistí bez odírání. Čistící kartáč s vysoce abrazivními vlákny (šedý) - Nylonová vlákna jsou impregnována abrazivními částicemi pro odstraňování skvrn a nečistot. Silný účinek na každém povrchu. Účinně čistí nanesené nečistoty, mastnotu a stopy po pneumatikách. Leštící kotouč (bílý) - Používásekúdržbě vysoce leštěných nebo hlazených podlah. Brusný kotouč (červený) - Používáseprolehké čištění bez odírání povrchu. Čistící kotouč (modrý) - Používáseprostředně účinné až vysoce účinné čištění. Odstraňuje nečistoty, rozlité materiály a zarovnává oděrky, tím připravuje čistý povrch pro nový nátěr. Odstraňovací kotouč (hnědý) - Používásek odstraňování nátěrů zpodlahpřipřípravě pro nový nátěr. Vysoce účinný odstraňovací kotouč (černý) - Používá se pro agresivní odstraňování nátěrů podlah nebo tmelů z podlah nebo pro velmi výkonné čištění. 8 Tennant T3 / T3+ (09-08)

9 OBSLUHA SESTAVENÍ ZAŘÍZENÍ PŘIPOJENÍ STÍRACÍ LIŠTY 1. Zastavte s přístrojem na rovné ploše, vyjměte klíček a zajistěte brzdu. 2. Nastavte páku pro zdvihání stírací lišty do horní pozice (Obr. 3). MONTÁŽ KARTÁČŮ/KOTOUČŮ POZNÁMKA:O doporučeném výběru kotoučů a kartáčů se poraďte s autorizovaným distributorem. 1. Zastavte s přístrojem na rovné ploše, vyjměte klíček a zajistěte brzdu. 2. Sešlápněte pedál pro zdvihání mycí hlavy, tím zdvihnete mycí hlavu z podlahy (Obr. 6). OBR Připevněte stírací lištu na nosnou podpěru, jak je znázorněno (Obr. 4). Přesvědčte se, že šrouby jsou důkladně usazeny ve výřezech, než je utáhnete. OBR Připevněte kotouč na disk před namontováním disku. Zkontrolujte, že je kotouč na disku správně vycentrován (obr. 7). 43 cm jednodiskový model a 60 cm dvoudiskový model vyžadují pro přidržení kotouče v jeho umístění centrovací kroužek. Centrovací kroužky 43cm jednodiskový model OBR Ke stíracímu zařízení připojte vakuovou hadici. Hadici stočte s použitím svorky (Obr. 5). OBR cm dvoudiskový model OBR Ověřte správné nastavení stěračů (viz. NASTAVENÍ STĚRAČŮ). Tennant T3 / T3+ (06-10) 9

10 OBSLUHA 4. Zasaďte čepy disku do otvorů vhlavě motoru a prudce s diskem zatočte, aby zapadl do pružinové příchytky (Obr. 8). POZNÁMKA: U 50 cm a 60 cm dvoudiskových modelů zapadají levý a pravý disk do pružinové příchytky v opačných směrech. 2. Pro přístup ke skříni pro FaST-PAK zdvihněte sběrnou nádrž. Připojte přívodní hadici ke koncentrátu FaST-PAK a umístěte krabici s koncentrátem do skříně, jak je znázorněno (Obr. 10). Ujistěte se, že přívodní hadice není zalomená ani sevřená. POZNÁMKA:Zjistíte-li přítomnost suchého koncentrátu na přívodní hadici nebo na přípojce u Fast-PAK, namočte jej a umyjte teplou vodou. Pružinová příchytka OBR Při demontáži disk uchopte a prudce jím zatočte opačným směrem od pružinové příchytky. INSTALACE FaST-PAK (model FaST) Koncentrát pro čištění podlahy FaST 365 (č ) UPOZORNĚNÍ: Složení koncentrátu FaST-PAK je určeno specificky pro systém FaST. Nikdy nepoužívejte náhražku, neboť může dojít k poškození zařízení. 1. Odstraňte perforovaný kryt z krabice s koncentrátem Fast-PAK. Nevytahujte vak z krabice. Protáhněte ven přípojku k hadici a odstraňte oranžový uzávěr (Obr. 9). OBR Není-li přívodní hadice používána, musíte ji uzavřít uzávěrem pro skladování (Obr. 11). Tím se zabrání vysychání systému FaST a ucpávání přívodní hadice. PRO BEZPEČNOST: Při používání zařízení dodržujte vždy pokyny pro manipulaci na obalu s přípravkem. OBR. 11 OBR Tennant T3 / T3+ (06-10)

11 OBSLUHA PLNĚNÍ NÁDRŽE PRO ROZTOK Zařízení je opatřeno na zadní části otvorem pro plnění hadicí a otvorem pro plnění z nádoby umístěným pod sběrnou nádrží (Obr. 12). Před otevřením otvoru pro plnění z nádoby se přesvědčte,žejesběrná nádrž prázdná. Naplňte nádrž pro roztok až po rysku "40LMAX"na hadici pro vypouštění roztoku. Používáte-li pro plnění otvor pro nádobu, ukončete plnění, jakmile hladina dosáhne ke spodnímu okraji plnícího otvoru (Obr. 12). Čištění se systémem FaST nebo ec-h2o: Používejte pouze čistoustudenouvodu(méně než 21 C). Nepřidávejte žádné jiné běžné přípravky pro čištění podlah, neboť tak může dojít k poškození systému. PRO KONVENČNÍ ČIŠTĚNÍ: Naplňte nádrž vodou (maximálně 60 C). Přidejte doporučený čistící přípravek do nádrže pro roztok podle pokynů na jeho obalu. OBR. 12 POZNÁMKA: Při plnění nádrže pro roztok z nádoby se přesvědčte, žejenádobačistá. Nepoužívejte stejnounádobuproplnění i pro vypouštění zařízení. UPOZORNĚNÍ: Pro konvenční čištění používejte pouze doporučené čistící přípravky. Poškození zařízení použitím nesprávného čistícího přípravku má za důsledek zrušení záruky poskytované výrobcem. OBSLUHA ZAŘÍZENÍ PRO BEZPEČNOST: Neobsluhujte zařízení bez přečtení a pochopení příručky pro obsluhu. POZOR: Nebezpečí požáru nebo exploze. Nikdy neobsluhujte zařízení v přítomnosti nebo v blízkosti hořlavých kapalin, výparů nebo výbušného prachu. PRVNÍ POUŽITÍ (model FaST): Systém FaST je při přepravě chráněn proti zamrznutí. Nejprve musí být systém FaST spuštěnpodobu10minut,abyse dispergovala směs nemrznoucí kapaliny (schválené pro použití v potravinářském sektoru) a koncentrátu FaST pro vytvoření maximální pěny. KONTROLA PŘED PROVOZEM - Zameťte podlahu a utřete prach. - Zkontrolujte měřič nabití akumulátorů (viz. MĚŘIČ AKUMULÁTORŮ). - Zkontrolujte, zda kotouč/kartáč není opotřebovaný. - Zkontrolujte, zda nejsou opotřebované stěrače a zda jsou správně nastavené. - Ujistěte se, že sběrná nádrž je prázdná a plovací uzavírací filtr je namontován a je čistý. - 43cm jednodiskový model: Zkontrolujte, zda límec čistící hlavy není opotřebován. - Čištění FaST: Zkontrolujte stav koncentrátu FaST-PAK. - Čištění se systémem FaST nebo ec-h2o: Přesvědčte se, že nádrž pro roztok je naplněna pouze čistou chladnou vodu. - Čištění se systémem FaST nebo ec-h2o: Ověřte, že konvenční čistící přípravky jsou vypuštěny a vyprázdněny ze zásobníku pro roztok. POZOR: Nebezpečí požáru nebo exploze. Nikdy nepoužívejte hořlavé kapaliny. PRO BEZPEČNOST: Při používání zařízení dodržujte vždy pokyny pro dávkování a manipulaci na obalu přípravku. Tennant T3 / T3+ (09-08) 11

12 OBSLUHA POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ 1. Uvolněte brzdu (Obr. 13). 2. Otočte klíčkem pro přívod napájení do polohy (I) (Obr. 13). 5. Našlápnutím na zdvihací pedál mycí hlavy podle obrázku spusťte mycí hlavu na podlahu (Obr. 16). OBR Model FaST: Pro pěnové čištění stiskněte tlačítko systému FaST do polohy (I) (Obr. 14). Model se systémem ec-h2o: Přepněte spínač systému ec-h2o do polohy (I) Obr. 14). POZNÁMKA: Indikátor systému ec-h2o se nerozsvítí, dokud zařízení nezahájí čištění. DŮLEŽITÉ: Během konvenčního čištění NIKDY nezapínejte spínač systému FaST/ec-H2O. Konvenční čistící a regenerační přípravky mohou systém FaST/ec-H2O poškodit. Před použitím systému FaST/ec-H2O nádrž pro roztok vypusťte, vypláchněte anaplňte čistou studenou vodou. OBR Pro zahájení čištění přitáhněte třmen ovládacího držadla směrem dozadu (Obr. 17). Stroj se začne automaticky pohybovat směrem dopředu. Pro změnu směru stroje jednoduše zatlačte třmen ovládacího držadla dopředu. Zpětný pohyb stroje OBR Model s pohonem: Nastavte knoflíkem pro ovládání rychlosti požadovanou rychlost čištění (Obr. 18). POZNÁMKA: Doporučená rychlost čištění je metrů za minutu. OBR Sklopením páky spusťte stírací lištu na podlahu (Obr. 15). Vakuový motor se automaticky zapne. OBR. 18 OBR Tennant T3 / T3+ (09-08)

13 OBSLUHA 8. Při konvenčním čištění nastavte knoflíkem pro ovládání průtoku požadovanou rychlost průtoku roztoku (Obr. 19). POZNÁMKA: U modelů se systémem FaST/ec-H2O je průtok pevně nastaven a nevyžaduje žádné úpravy. Modul systému ec-h2o umožňuje volitelné nastavení průtoku. Pokud je nutná úprava průtoku roztoku, obraťte se na autorizované servisní středisko. OBR. 21 PROVOZOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ OBR Je-li třeba zvýšený tlak kartáče pro silně znečištěné oblasti, jednoduše zvedněte páku spodního tlaku (obrázek 20). Tato funkce je dostupná pouze u 60 cm dvoudiskových modelů. Obr Pro zastavení čištění uvolněte třmen ovládacího držadla, zdvihněte mycí hlavu i stírací lištu. NOUZOVÉ ZASTAVENÍ (model s pohonem) Pro nouzové zastavení stroje stiskněte pohotovostní tlačítko na ovládacím panelu. Pro obnovení činnosti otočte tlačítkem po směru hodinových ručiček (Obr. 21). POZOR: Nebezpečí požáru nebo exploze. Do stroje se nesmí dostat hořlavé materiály nebo reaktivní kovy. 1. Veďte stroj tak, aby se jednotlivé čistící dráhy překrývaly o 5 cm. 2. Stroj musí být v neustálém pohybu, aby se zabránilo poškození povrchu podlahy. 3. Utřete stěrače utěrkou, nechávají-li za sebou šmouhy. Předejděte šmouhám tím, že plochu nejprve zametete. 4. Nepoužívejte zařízení na plochách s nakloněním převyšujícím 5 % (3 ). PRO BEZPEČNOST: Při práci na nakloněné nebo na kluzké ploše postupujte se strojem pomalu. 5. Konvenční čištění: Tvoří-li se nadměrné množství pěny, přidejte do sběrné nádrže přípravek proti pěnění. UPOZORNĚNÍ: Nenechte vniknout pěnu nebo vodu do plovacího uzavíracího filtru, neboť může dojít k poškození vakuového motoru. Pěna neaktivuje plovací uzavírací filtr. 6. Na velmi znečištěných plochách použijte dvojité čištění. Nejprve proveďte čistění se zdviženou stírací lištou, poté nechte roztok působit 3 až 5 minut a proveďte druhé čištění se stírací lištou spuštěnou na podlahu. 7. Kotouče vyměňujte nebo rotujte podle potřeby. 8. Kontrolujte hodnotu vybití na měřiči akumulátorů (viz. MĚŘIČ AKUMULÁTORŮ). 9. Kontrolujte množství zbývajícího roztoku pomocí výšky hladiny na hadici nádrže. 10 litrů stačí přibližně na 10 minut čištění při konvenčním čištění ana20minutpři pěnovém čištění s modelem FaST. 10. Je-li nádrž pro roztok prázdná, vyprázdněte před jejím dalším naplněním sběrnou nádrž. 11. Odcházíte-li od přístroje, vyjměte klíček a zajistěte brzdu. Tennant T3 / T3+ (06-10) 13

14 OBSLUHA 12. Model se systémem ec-h2o: Pokud zazní alarm a indikátor systému ec-h2o začne blikat červeně, je nutné modul systému ec-h2o propláchnout a obnovit provoz systému ec-h2o (viz POSTUP PROPLÁCHNUTÍ MODULU ec-h2o) (Obr. 22). POZNÁMKA: Pokud zazní alarm a indikátor bliká červeně, zařízení se systému ec-h2o vyhne. Chcete-li pokračovat v čištění, přepněte spínač systému ec-h2o do polohy vypnuto a přepněte zařízení na konvenční čištění. UPOZORNĚNÍ: (Model se systémem ec-h2o) Nenechejte nádrž pro roztok úplně vyprázdnit. Při dlouhodobém provozu bez vody by mohlo dojít k selhání modulu systému ec-h2o. MĚŘIČ AKUMULÁTORŮ Měřič akumulátorů ukazuje velikost nabití akumulátorů. Jsou-li akumulátory plně nabité, svítí celá světelná řada indikátoru. Během vybíjení akumulátorů se indikační světelné signály začnou zhasínat z pravé strany. V zájmu udržení životnosti akumulátorů nenechávejte indikační světélka vyhasnout pod níže uvedenou úroveň vybití. POZNÁMKA: Akumulátory nabíjejte POUZE, je-li zařízení použito po dobu 30 minut nebo déle. MĚŘIČ AKUMULÁTORŮ UMODELUSPOHONEM: Jakmile indikace vybití dosáhne prvního červeného světelného signálu, zastavte čištění a nabijte akumulátory (Obr. 24). Jakmile začne blikat poslední červený světelný signál, čištění se automaticky zastaví. Tím se chrání akumulátory před úplným vybitím. Odvezte stroj do prostoru určeného pro nabíjení a neprodleně proveďte nabití akumulátorů. POZNÁMKA: Měřič akumulátorů modelu s pohonem také zobrazuje chybové kódy stroje. Při zjištění chyby bude LED blikáním signalizovat chybový kód (viz CHYBOVÉ KÓDY LED NA MĚŘIČI STAVU AKUMULÁTORU). KÓDY INDIKÁTORU SYSTÉMU ec-h2o Svítí zeleně Bliká červeně Svítí červeně OBR. 22 STAV Normální provoz Propláchněte modul systému ec-h2o. Kontaktujte servisní středisko. Ukončete čištění a nabijte akumulátory. 13. Při přepravě nebo před uložením zařízení odpojte stírací lištu a zavěste ji na skladovací svorky (Obr. 23). OBR. 24 Obr Po čistění proveďte běžnou údržbu (viz. ÚDRŽBA ZAŘÍZENÍ). 14 Tennant T3 / T3+ (06-10)

15 OBSLUHA MĚŘIČ AKUMULÁTORŮ U TLAČENÉHO MODELU: Jakmile indikace vybití dosáhne posledního žlutého světelného signálu, světelný signál začne blikat, zastavte čištění a nabijte akumulátory (Obr. 25). Objeví-li se červený světelný signál, čištění se automaticky zastaví. Tím se chrání akumulátory před úplným vybitím. Neprodleně akumulátory nabijte. ČÍTAČ HODIN Čítač hodin zaznamenává celkový počet hodin provozu motoru. Používá se pro provádění údržby podle doporučeného plánu a pro záznam servisní historie (Obr. 27). Ukončete čištění a nabijte akumulátory. OBR. 25 OBR. 27 JISTIČE Zařízení je opatřeno nastavitelným jističem pro ochranu čistícího motoru před poškozením. Tlačítko jističe jeumístěno na ovládacím panelu (Obr. 26). Dojde-li k vypnutí jističe, zjistěte příčinu, nechte motor vychladnout a tlačítkem jistič opět manuálně nastavte. VYPOUŠTĚNÍ ZÁSOBNÍKŮ Sběrnou nádrž je třeba vypouštět ačistit po každém použití. Nádrž pro roztok je nutné periodicky čistit, aby se odstranila koroze. Dopravte stroj na místo určené pro vypouštění, vypněte klíčkem napájení a postupujte podle níže uvedených pokynů pro vypouštění: PRO BEZPEČNOST: Před odchodem od zařízení nebo před jeho servisem zastavte na rovné ploše, vypněteavyjměte klíček. VYPOUŠTĚNÍ SBĚRNÉ NÁDRŽE 1. Držte vypouštěcí hadici směrem nahoru, odstraňte uzávěr a sklopením hadice ji vypusťte (Obr. 28). OBR. 26 OBR. 28 POZNÁMKA: Provádíte-li vypouštění do nádoby, nepoužívejte stejnou nádobu i pro plnění nádrže s roztokem. Tennant T3 / T3+ (09-08) 15

16 OBSLUHA 2. Odklopte kryt sběrné nádrže a nádrž vypláchněte. Hadrem vytřete nečistoty (Obr. 29). 2. Pro vypláchnutí nádrže pro roztok odejměte uzávěr na zadní straně stroje a propláchněte teplou vodou (maximálně 60 C) dvěma plnícími otvory umístěnými pod sběrnou nádrží (Obr. 32). OBR Vyčistěte plovací uzavírací filtr a nečistoty ve sběrné nádrži (Obr. 30). OBR Vyjměte a vyčistěte filtr nádrže pro roztok (Obr. 33). Filtr vyjměte otočením proti směru hodinových ručiček. OBR. 30 VYPOUŠTĚNÍ NÁDRŽE PRO ROZTOK 1. Pro vypuštění zbylé vody z nádrže pro roztok odpojte hadici s ukazatelem výšky roztoku v nádrži od nástavce, jak je znázorněno (Obr. 31). OBR Po vypláchnutí nádrže pevně zašroubujte nazpět filtr, uzávěr, připevněte uzávěry plnících otvorů a hadici. NABÍJENÍ AKUMULÁTORŮ UPOZORNĚNÍ: Aby byla prodloužena životnost akumulátorů, nabíjejte je, pouze pokud bylo zařízení používáno po dobu 30 minut nebo déle. Nenechávejte akumulátory vybité na dlouhou dobu. OBR. 31 POZOR: Nebezpečí požáru nebo exploze. Z akumulátorů se uvolňuje plynný vodík. Udržujte mimo dosah jiskření a otevřeného ohně. Při nabíjení ponechte akumulátorovou skříň otevřenou. PRO BEZPEČNOST: Při servisu akumulátorů, jako je manipulace s akumulátory a s jejich kabely, používejte ochranné rukavice a brýle. Zamezte styku s kyselinou v akumulátorech. 16 Tennant T3 / T3+ (01-08)

17 OBSLUHA SPECIFIKACE NABÍJEČKY AKUMULÁTORŮ: S TYP NABÍJEČKY: - PRO UZAVŘENÉ (gelové) AKUMULÁTORY - PRO MOKRÉ (olověné) AKUMULÁTORY S VÝSTUPNÍ NAPĚTÍ - 24 VOLTŮ S VÝSTUPNÍ PROUD - 13 A S AUTOMATICKÝ UZAVÍRACÍ OBVOD S PRO NABÍJENÍ AKUMULÁTORŮ Z HLUBOKÉHO VYBITÍ Změna profilu nabíječe: 1. Vyjměte knoflík, který drží na místě panel nabíječe, a demontáží panelu získejte přístup k nabíječi (obrázek 32). POUŽÍVÁNÍ ZABUDOVANÉ NABÍJEČKY AKUMULÁTORŮ DŮLEŽITÉ: před nabíjením akumulátoru zkontrolujte, zda je nabíječ nastaven na správný typ akumulátoru (např. kyselinové, gelové apod.). Při nesprávném nastavení nabíječehrozí poškození akumulátoru. Typ akumulátorů zjistíte na štítku akumulátorů. Pokud není typ uveden, poraďte se s dodavatelem akumulátorů. Kontrola nastavení profilu nabíječe: Během zapnutí nabíječe dvakrát blikne červená LED, pokud je nabíječ nastaven na kyselinové akumulátory. Pokud dvakrát blikne zelená LED, je nabíječ nastaven na AGM/gelové/zapouzdřené/bezúdržbové akumulátory (obrázek 31). POZNÁMKA: pokud používáte olověný kyselinový akumulátor s omezenou údržbou (LM) nebo gelový akumulátor Exide, přečtěte si sekci Konfigurace spínače profilu nabíječe (obrázek 37). OBR Odlepte roh nálepky displeje nabíječe a získejte tak přístup k přepínačům profilu (obr. 33). OBR Nastavte spínače profilu podle konfigurační tabulky (obr. 34). Během nastavování musí být kabel nabíječe odpojen. Konfigurační tabulka přepínačů profilu Akumulátor Spínač 1 2 Mokrý (kyselinový olověný) ZAP (on) VYP Mokrý LM ZAP (on) ZAP (on) (s omezenou údržbou) AGM/gelový/zapouzdřený VYP ZAP (on) Exide gelový VYP VYP OBR. 34 Obr. 37 Tennant T3 / T3+ (01-08) 17

18 OBSLUHA Nabíjení baterií: 1. Přepravte stroj do dobře větraného prostoru. 2. Zastavte stroj na rovný a suchý povrch. Vypněte klíček a zajistěte parkovací brzdu, pokud je k dispozici. 3. Při nabíjení mokrých (olověných akumulátorů) zkontrolujte před nabíjením hladinu elektrolytu (informace naleznete v části ÚDRŽBA AKUMULÁTORŮ). 4. Zapojte napájecí kabel nabíječky do náležitě uzemněné zásuvky se střídavým proudem (Obr. 38). POZNÁMKA: Při nabíjení stroj nelze používat. 5. Po zahájení nabíjecího cyklu budou kontrolky postupovat od červené, přes žlutou a k zelené. (Obr. 39). Když se rozsvítí zelená kontrolka, nabíjecí cyklus je dokončen. Odpojte kabel nabíječky. Když nabíječka zjistí problém, zobrazí chybový kód (viz CHYBOVÉ KÓDY NABÍJEČE AKUMULÁTORU). OBR. 39 OBR Podepřete sběrnou nádrž, aby bylo zajištěno větrání (Obr. 40). OBR. 38 CHYBOVÉ KÓDY ZABUDOVANÉ NABÍJEČKY AKUMULÁTORŮ KÓD ZÁVADY PORUCHA ŘEŠENÍ Bliká žlutá kontrolka Uvolněný kabel nabíječe Zkontrolujte připojení kabelu nabíječe Bliká červená kontrolka Uvolněný nebo poškozený kabel akumulátorů. Nevhodný akumulátor Zkrat výstupu - poškozený výstupní kabel Vnitřní zkrat - spálená pojistka výstupu Zásah bezpečnostního časovače - překročení maximální doby nabíjení Zkontrolujte připojení kabelů akumulátoru Připojte správný akumulátor Kontaktujte servisní středisko Vyměňte nabíječ akumulátorů Opakujte nabíjení. Pokud se chyba objeví znovu, vyměňte akumulátory 18 Tennant T3 / T3+ (01-08)

19 OBSLUHA ÚDRŽBA ZAŘÍZENÍ 3. Vyjměteavyčistěte plovací uzavírací filtr umístěný ve sběrné nádrži (Obr. 43). Pro zachování dobrého funkčního stavu zařízení dodržujte denní, měsíční a čtvrtletní plán údržby. POZOR: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Před servisem zařízení odpojte kabely akumulátorů. DENNÍ ÚDRžBA 1. Vypusťte a vyčistěte sběrnou nádrž (Obr. 41). OBR Vypusťte nádrž pro roztok a vypláchněte její vnitřek vodou (maximálně 60 C) podle potřeby (Obr. 44). OBR Vyndejte sběrač nečistot a vyprázdněte jej (Obr. 42) OBR. 44 OBR. 42 Tennant T3 / T3+ (01-08) 19

20 OBSLUHA 5. Vyjměte a vyčistěte filtr nádrže pro roztok (Obr. 45). Filtr vyjměte otočením proti směru hodinových ručiček. 8. Zkontrolujte stav stírací hrany stěrače (Obr. 48). Při opotřebování stěrač rotujte. (Viz. VÝMĚNA STĚRAČŮ) OBR Sundejte kotouč/kartáč a vyčistěte jej. Při opotřebování kotouče rotujte nebo vyměňte (Obr. 46). OBR Očistěte zařízení univerzálním čisticím prostředkem a vlhkou utěrkou (Obr. 49). PRO BEZPEČNOST: Pro čištění stroje nepoužívejte tlakový sprej ani postřik hadicí. Může dojít k poškození elektrických částí. OBR Otřete stěrače stírací lišty do čista. Pokud se zařízení nepoužívá, zdvihněte stírací lištu z podlahy nebo ji zavěste na skladovací svorky (obrázek 47). OBR. 49 OBR Tennant T3 / T3+ (06-10)

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody reset min Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody 45 55 65 75 85 reset max max max min max 6 720 613 627-00.1O DAGAS PLUS 03-28 BT DAGAS

Více

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Před instalací a uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k montáži. Uchovávejte tento

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

Př ručka k obsluze. Válec RD 27-100 RD 27-120. 0171754cz 003 1209

Př ručka k obsluze. Válec RD 27-100 RD 27-120. 0171754cz 003 1209 Př ručka k obsluze Válec RD 27-100 RD 27-120 0171754cz 003 1209 0 1 7 1 7 5 4 C Z Oznámení o autorských právech Copyright 2009, Wacker Neuson Corporation. Všechna práva, obzvláště pak práva kopírování

Více

návod k použití Pračka EWF 10771 W

návod k použití Pračka EWF 10771 W návod k použití Pračka EWF 10771 W 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Obsah Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 4 Ovládací panel 5 Při prvním

Více

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 16 Čeština Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ 16 CS TYTO POKYNY SI PEČLIVĚ PROČTĚTE, NEŽ ZAČNETE KÁVOVAR POUŽÍVAT.

Více

EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1

EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1 Elektrocentrála EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1 Návod k obsluze a Servisní knížka Honda Motor Co., Ltd.2005 Vydání 25/02/2006 Copyright BG Technik cs, a.s. 2 OBSAH : ÚVOD.. 2 1.

Více

Instalace, provoz a údržba

Instalace, provoz a údržba Instalace, provoz a údržba VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY Providing indoor climate comfort CHILLER_AC-IOM-0708-CZ OBSAH VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY A SPLIT JEDNOTKY NÁVOD NA INSTALACI, PROVOZ A ÚDRŽBU Ref:

Více

PS-32 PS-32 TLC PS-32 C PS-32 C TLC

PS-32 PS-32 TLC PS-32 C PS-32 C TLC Original Instruction Manual Originalbetriebsanleitung Oryginalna instrukcja obsługi Eredeti használati útmutató Manual de instrucţiuni original Pôvodný návod na obsluhu Originální návod k obsluze Оригінальні

Více

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INVERTEREM TAC-09CHSA/KAI TAC-18CHSA/KAI NO 05/14 Obsah Základní funkce.3 Bezpečnostní pravidla a varování............4 Stručný popis.6 Displej vnitřní

Více

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění NIKE Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030587CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8763

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8763 16 Čeština NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8763 Pečlivě jej pročtěte, než začnete kávovar používat. 16 CS Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 2 ČEŠTINA

Více

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži Ponorné motorové čerpadlo Amarex N S 32-160 Konstrukční velikost DN 32 Velikosti motoru: 2pólové: 02 Bez standardů ATEX Návod k obsluze/montáži Impressum Návod k obsluze/montáži Amarex N S 32-160 Originální

Více

Bubnové sušičky prádla

Bubnové sušičky prádla Bubnové sušičky prádla Kapacita 50 liber (25 kg) Kapacita 75 liber (34 kg) Počáteční výrobní č. 0904004427 Identifikační čísla modelů naleznete na straně 9 Instalace/provoz/údržba TMB1277C_SVG Původní

Více

11/2009. Titan 34 UW. Návod k obsluze. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Art.

11/2009. Titan 34 UW. Návod k obsluze. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Art. 11/2009 Titan 34 UW Art.: 80060905 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Prohlášení o shodě ES podle směrnice Evropského společenství 2006/42/ES

Více

DIF 04 DIF 14 DIF 14 A

DIF 04 DIF 14 DIF 14 A DIF 04 DIF 14 DIF 14 A Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze DIF 04 DIF 14 DIF 14 A Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit

Více

Sněhová fréza HS550E. Návod k obsluze. HONDA POWER EQUIPMENT MFG., INC. 2000-2005 Vydání 01/04/2006 Česká verze

Sněhová fréza HS550E. Návod k obsluze. HONDA POWER EQUIPMENT MFG., INC. 2000-2005 Vydání 01/04/2006 Česká verze Sněhová fréza HS550E Návod k obsluze HONDA POWER EQUIPMENT MFG., INC. 2000-2005 Vydání 01/04/2006 Česká verze 2 Návod k obsluze sněhových fréz HONDA HS550E Vážený uživateli, právě jste se stal majitelem

Více

Skener i2900. Uživatelská příručka. A-61778_cs 5K2484

Skener i2900. Uživatelská příručka. A-61778_cs 5K2484 Skener i2900 Uživatelská příručka A-61778_cs 5K2484 Bezpečnost Bezpečnostní opatření uživatele Skener umístěte na pevnou a rovnou pracovní plochu, která unese zátěž 20,4 kg (45 lb) a po všech stranách

Více

DS-TS 32. Návod k obsluze. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5069664 / 000 / 01

DS-TS 32. Návod k obsluze. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5069664 / 000 / 01 D-LP 32/ DS-TS 32 Návod k obsluze cs D-LP32/DS-TS32 Hydraulický agregát Dálková obsluha Kolejnice Řezací kotouč Ochranný kryt Hydraulické hadice Koncová zarážka Stojan kolejnic 2 Obsah 1. Všeobecné informace

Více

ESPRESSO ES 8013. Návod k obsluze ESPRESSO. Návod na obsluhu ESPRESSO Használati útmutató ESPRESSO

ESPRESSO ES 8013. Návod k obsluze ESPRESSO. Návod na obsluhu ESPRESSO Használati útmutató ESPRESSO ESPRESSO Návod k obsluze ESPRESSO Návod na obsluhu ESPRESSO Használati útmutató ESPRESSO ES 8013 ESPRESSO OBSAH 5 Vaše bezpečnost na prvním místě 10 Seznamte se se svým novým Catler spotřebičem 14 Použití

Více

m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti.

m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti. BF15D BF20D Děkujeme vám za zakoupení tohoto přívěsného lodního motoru Honda. Tento návod k obsluze platí pro přívěsné motory Honda BF15D/BF20D. Veškeré zde uvedené informace vycházejí z posledních údajů

Více

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18 www.wackergroup.com Vydání červen 08 Rozhodli jste se pro nakladač Wacker děkujeme Vám za Vaši důvěru. Se svým nakladačem od společnosti Wacker dostáváte výkonný produkt

Více

CITROËN C1 NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN C1 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN C1 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN CITROËN doporučuje Inovované pevné partnerství CITROËN a TOTAL, kteří jsou partnery již 35 let, společně a současně konstruují motory a připravují maziva prostřednictvím

Více

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodome-

Více

DFG/TFG 316s-550s. Provozní návod 03.01 - 52027271 11.06

DFG/TFG 316s-550s. Provozní návod 03.01 - 52027271 11.06 DFG/TFG 316s-550s 03.01 - Provozní návod C 52027271 11.06 Předmluva K bezpečnému ovládání vozíku jsou potřebné znalosti, které jsou obsaženy v tomto ORIGINÁLNÍM NÁVODU K OBSLUZE. Informace jsou uvedeny

Více

ESPRESSO ES 8012. Návod k obsluze. Návod na obsluhu. Használati útmutató

ESPRESSO ES 8012. Návod k obsluze. Návod na obsluhu. Használati útmutató ESPRESSO M A C H I N E Návod k obsluze E S P R E S S O Návod na obsluhu E S P R E S S O Használati útmutató K Á V É F Ő Z Ő ES 8012 ESPRESSO OBSAH 4 Gratulujeme 6 Vaše bezpečnost na prvním místě 8 Speciální

Více

Návod k montáži a provozu

Návod k montáži a provozu MEVA a.s. Roudnice n. L. Návod k montáži a provozu Propan-butanové mobilní zahradní topidlo PYRAMIDA Nerez Typ TZ02003 (H50) Propan-butanové mobilní zahradní topidlo PYRAMIDA Typ TZ02004 (H502) Důležité

Více

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil

Více

DFG/TFG 16-50 A/B/C-K

DFG/TFG 16-50 A/B/C-K DFG/TFG 16-50 A/B/C-K 03.01 - Provozní návod C 50045356 12.03 Předmluva K bezpečnému ovládání vozíku jsou potřebné znalosti, které jsou obsaženy v tomto ORIGINÁLNÍM NÁVODU K OBSLUZE. Informace jsou uvedeny

Více