T3/T3+ * * Česky. Příručka pro Obsluhu. (S/N T3xxx ) Čistící a sušící stroj Rev. 03 ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "T3/T3+ *9004156* Česky. Příručka pro Obsluhu. (S/N T3xxx12000 - ) Čistící a sušící stroj. 9004156 Rev. 03 (06-2010) www.tennantco."

Transkript

1 T3/T3+ Čistící a sušící stroj Česky Příručka pro Obsluhu (S/N T3xxx ) Rev. 03 ( ) * *

2 OBSLUHA Tato příručka je dodávána s každým novým modelem. Obsahuje nezbytné pokyny pro obsluhu a údržbu. Před obsluhou nebo servisem zařízení se důkladně seznamte s touto příručkou. Toto zařízení vám poskytne vynikající službu. Avšak pro dosažení optimálních výsledků s minimálními náklady musí být splněny následující podmínky: S Zařízení je používáno s rozumnou mírou opatrnosti. S Údržba zařízení se provádí pravidelně nebo podle pokynů pro údržbu; S Údržba zařízení se provádí s použitím dílů od výrobce nebo s použitím odpovídajících dílů. Jednotlivé díly a spotřební materiál lze objednat po internetu, telefonem, faxem nebo poštou. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Obalový materiál, použité součástí zařízení (např. baterie), nebezpečné kapaliny (např. protimrznoucínebo oleje) likvidujte způsobem bezpečným pro životní prostředí podle místních předpisů pro likvidaci odpadu. Nezapomínejte provádět recyklaci. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ Vyplňte během sestavování pro budoucí potřebu. Číslo modelu - Sériové číslo - Doplňky zařízení - Obchodní zástupce - Tel. č. obchodního zástupce - Číslo zákazníka - Datum instalace - TENNANT N.V. Industrielaan AB P.O. Box AA Uden-Holandsko Technické údaje a díly se mohou měnit bez předchozího upozornění. Originální pokyny, copyright E2008, 2010 Tennant Company, Vytištěno v Nizozemsku Všechna práva vyhrazena. PROHLÁŠENÍ EU O SHODĚ ZAŘÍZENÍ (příloha II, pododstavec A) TENNANT N.V. Adresa: Industrielaan AB P.O. Box AA Uden-Holandsko Uden/Holandsko, Richard van den Hoogen - Dokumentace a certifikace dodržování bezpečnosti Model: T3 / T3+ č.: MT3 Tímto potvrzujeme na naši vlastní odpovědnost, že zařízení - je v souladu s ustanoveními směrnice č. 2006/42/ES, ve znění národní zaváděcí legislativy - je v souladu s ustanoveními směrnice č. 2004/108/ES (E.M.C.) aže - byly uplatněny následující harmonizované normy (jejich části/klauzule): EN ISO , EN 1037, EN , EN , EN ISO , EN ISO , EN 60529, EN ISO 4413, EN 349, EN 55012, EN , EN ISO 11201, EN ISO 4871, EN ISO 3744*, EN ISO 13059*, EN ISO 3450, EN byla použity následující technické normy a technické specifikace (nebo jejich části/odstavce) jednotlivých států: netýká se 2 Tennant T3 / T3+ (06-10)

3 OBSLUHA OBSAH BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 4 BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ... 5 SOUČÁSTI ZAŘÍZENÍ... 6 SYMBOLY NA OVLÁDACÍM PANELU... 7 PŘÍPRAVA ZAŘÍZENÍ... 7 VYBALENÍ STROJE... 7 MONTÁŽ AKUMULÁTORŮ... 7 JAK ZAŘÍZENÍ PRACUJE... 8 INFORMACE O KARTÁČÍCH A KOTOUČÍCH. 8 SESTAVENÍ ZAŘÍZENÍ... 9 PŘIPOJENÍ STÍRACÍ LIŠTY... 9 MONTÁŽ KARTÁČŮ/KOTOUČŮ... 9 INSTALACE FAST-PAK (MODEL FAST) PLNĚNÍ NÁDRŽE PRO ROZTOK OBSLUHA ZAŘÍZENÍ KONTROLA PŘED PROVOZEM POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ NOUZOVÉ ZASTAVENÍ (MODEL S POHONEM) PROVOZOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ MĚŘIČ AKUMULÁTORŮ JISTIČE ČÍTAČ HODIN VYPOUŠTĚNÍ ZÁSOBNÍKŮ VYPOUŠTĚNÍ SBĚRNÉ NÁDRŽE VYPOUŠTĚNÍ NÁDRŽE PRO ROZTOK NABÍJENÍ AKUMULÁTORŮ POUŽÍVÁNÍ ZABUDOVANÉ NABÍJEČKY AKUMULÁTORŮ CHYBOVÉ KÓDY ZABUDOVANÉ NABÍJEČKY AKUMULÁTORŮ ÚDRŽBA ZAŘÍZENÍ DENNÍ ÚDRžBA MĚSÍČNÍ ÚDRžBA ÚDRŽBA MOTORŮ ÚDRŽBA SYSTÉMU FAST POSTUP PROPLÁCHNUTÍ MODULU EC-H2O VÝMĚNA STĚRAČŮ NASTAVENÍ STĚRAČŮ ÚDRŽBA AKUMULÁTORŮ (MOKRÉ/OLOVĚNÉ AKUMULÁTORY) VÝMĚNA ŘEMENE MOTORU KARTÁČE (DVOUDISKOVÉ MODELY) PŘEPRAVA ZAŘÍZENÍ SKLADOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ OCHRANA PROTI MRAZU DOPORUČENÉ DÍLY DO ZÁSOBY ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ CHYBOVÉ KÓDY LED NA MĚŘIČISTAVU AKUMULÁTORU (MODEL S POHONEM) TECHNICKÉ ÚDAJE ROZMĚRY ZAŘÍZENÍ Tennant T3 / T3+ (06-10) 3

4 OBSLUHA BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Toto zařízení je určeno pouze pro komerční použití. Je určeno výhradně pro čištění tvrdých podlah uvnitř budov a není určeno pro žádné jiné použití. Používejte pouze doporučené čistící kotouče, kartáče aschválenépřípravky určené pro mechanické čistění podlah. V příručce je používán následující výstražný symbol a nadpis PRO BEZPEČNOST", jak je uvedeno v jejich popisu: POZOR: Pro upozornění na nebezpečí nebo na nebezpečné úkony, které mohou způsobit vážné poranění nebo smrt. PRO BEZPEČNOST: Pro popis úkonů, které musí být dodržovány pro bezpečnou funkci zařízení. Následující bezpečnostní pokyny informují o potenciálně nebezpečných podmínkách pro obsluhu nebo pro zařízení. Všichni uživatelé tohoto zařízení se s těmito pokyny musí seznámit, porozumět jim a dodržovat je. POZOR: Nebezpečí požáru nebo exploze: - Nikdy nepoužívejte hořlavé kapaliny ani nepoužívejte zařízení za přítomnosti nebo v blízkosti hořlavých kapalin, výparů nebo výbušného prachu. Zařízení není vybaveno nevýbušným motorem. V elektrickém motoru dochází během spouštění a provozu k jiskření, které může vyvolat vznícení nebo explozi, je-li zařízení používáno v přítomnosti hořlavých par, kapalin nebo výbušného prachu. - Do stroje se nesmí dostat hořlavé materiály nebo reaktivní kovy. - Z akumulátorů se uvolňuje plynný vodík. Udržujte mimo dosah jiskření a otevřeného ohně. Při nabíjení ponechte skříň s akumulátory otevřenou. POZOR: Nebezpečí úrazu elektřinou - Před servisem zařízení odpojte kabely akumulátorů a konektor nabíječky. - Nenabíjejte akumulátory, když je poškozen napájecí kabel. Neupravujte napájecí zástrčku. Je-li napájecí kabel nabíječky poškozen nebo přetržen, jeho výměna musí být provedena výrobcem nebo jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo vzniku nebezpečí. POZOR: Rotující kartáč. Držte ruce pryč. Před prací na zařízení vypněte napájení. PRO BEZPEČNOST: 1. Nepoužívejte zařízení: - V přítomnosti nebo v blízkosti hořlavých kapalin, neboť může dojít k explozi nebo ke vznícení. - bez příslušného vyškolení nebo pověření; - bez přečtení a pochopení příručky pro obsluhu; - Není-li v náležitém stavu pro použití. 2. Před spuštěním zařízení: - Přesvědčte se, že jsou použity všechny bezpečnostní prvky a že řádně fungují; 3. Při použití zařízení: - Na svažující se nebo na kluzké ploše postupujte pomalu. - Používejte protiskluzovou obuv. - Při zatáčení snižte rychlost; - Poškození zařízení nebo jeho nesprávnou funkci neprodleně nahlaste. - Nikdy nenechávejte děti, aby si se zařízením nebo v jeho blízkosti hrály. - dodržujte pokyny pro dávkování a manipulaci na obalech chemických přípravků. - Nepoužívejte zařízení na plochách s nakloněním převyšujícím 5 % (35). 4. Před ukončením práce se zařízením nebo před jeho servisem: - Zastavte na rovném povrchu. - Vypněte zařízení. - Zařaďte parkovací brzdu. - Vyjměte klíček. 5. Během servisu zařízení: - Zabraňte pohybu jeho částí. Nenoste volné pláště, košile nebo volné rukávy; - Před prací na zařízení odpojte spoje akumulátorů. - Při manipulaci s akumulátory nebo s jejich kabely používejte ochranné rukavice a ochranu očí. - Zamezte kontaktu s kyselinou v akumulátorech. - Při manipulaci s octem používejte ochranné rukavice a ochranu očí. - Nazařízení nepoužívejte tlakové stříkání ani postřik hadicí. Může dojít k poškození elektrických částí. - Používejte náhradní díly dodané nebo schválené výrobcem. - Veškeré opravy mohou být prováděny pouze kvalifikovaným servisním pracovníkem. 4 Tennant T3 / T3+ (09-08)

5 OBSLUHA - Neprovádějte žádné změny v provedení zařízení. 6. Během přemísťování zařízení: - zařízení vypněte; - nezvedejte zařízení, jsou-li uvnitř akumulátory; - Při zvedánízařízení si vyžádejte pomoc. - použijte doporučenou rampu pro nakládání na nákladní vozidlo nebo na přívěs nebo pro jeho vykládání; - Pomocí zajišťovacích pásů přichyťte zařízení k nákladnímu vozidlu nebo k přívěsu. - spusťte čistící hlavu; - Zařaďte parkovací brzdu. BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ Bezpečnostní značení je umístěno na zařízení na vyznačených pozicích. Štítky vyměňte, dojde-li k jejich ztrátě, poškození nebo jsou-li nečitelné. ŠTÍTEK NABÍJENÍ AKUMULÁTORŮ - na spodní straně sběrné nádrže. POZOR: Nebezpečí požáru nebo exploze. Z akumulátorů se uvolňuje plynný vodík. Udržujte mimo dosah jiskření a otevřeného ohně. Při nabíjení ponechte skříň s akumulátory otevřenou. ŠTÍTEK S ROTUJÍCÍM KARTÁČEM - na čistící hlavě POZOR: Rotující kartáč. Držte ruce pryč. Před prací na zařízení vypněte napájení. Tennant T3 / T3+ (01-08) 5

6 OBSLUHA SOUČÁSTI ZAŘÍZENÍ ec-h2o Model , Ovládací držadlo 2. Třmen pro rozjezd na ovládacím držadle 3. Ovládací knoflík rychlosti (model s pohonem) 4. Měřič akumulátorů 5. Knoflík pro nouzové zastavení (model s pohonem) 6. Spínač hlavního přívodu napájení 7. Čítač hodin 8. Přepínač On/Off systému FaST (model FaST) Přepínač systému ec-h2o (model se systémem ec-h2o) 9. Knoflík jističe čistícího motoru 10. Skladovací svorka stírací lišty 11. Otvor pro plnění hadicí 12. Ukazatel hladiny roztoku v nádrži/vypouštěcí hadice 13. Páku spodního tlaku posuňte dolů (60 cm model) 14. Pedál pro zdvihání čistící hlavy 15. Stírací lišta 16. Knoflík na ovládání rychlosti průtoku 17. Otvor pro čištění nádrže pro roztok 18. Páka pro zdvih stírací lišty 19. Výpustní hadice sběrné nádrže 20. Opěrka sběrné nádrže 21. Akumulátory 22. Zabudovaná nabíječka akumulátorů 23. Nádrž pro roztok 24. Otvor pro plnění z nádoby/vyplachování 25. Koncentrát FaST-PAK (model FaST) Modul systému ec-h2o (model se systémem ec-h2o) 26. Sběrná nádrž 27. Kryt sběrného tanku 28. Držák krytu 29. Čistící hlava 30. Kotouč/kartáč 31. Průzor kotouče 32. Valivá stěnová kolečka 33. Parkovací brzda 34. Indikátor systému ec-h2o (model se systémem ec-h2o) 6 Tennant T3 / T3+ (06-10)

7 OBSLUHA SYMBOLY NA OVLÁDACÍM PANELU Spínač hlavního přívodu napájení I/O Pomalá rychlost Vysoká rychlost Přepínač I/O systému FaST (model FaST) Přepínač I/O systému ec-h2o (model ec-h2o) Jistič čistícího motoru Směr třmene ovládacího dr'adla 5% (3 ) Maximální sklon zařízení Ovládání rychlosti průtoku vzorku Brzda Tlak kartáèe (60 cm Model) PŘÍPRAVA ZAŘÍZENÍ MONTÁŽ AKUMULÁTORŮ VYBALENÍ STROJE 1. Pozorně zkontrolujte, zda na přepravní bedně nejsou známky poškození. Případné poškození ohlaste okamžitě přepravci. 2. Zkontrolujte obsah se seznamem položek. V případě chybějících položek se obraťte na distributora. Obsah: S Dva - 12 V akumulátory - podle volby S Nabíječka akumulátorů - podle volby S Dvě -pěnové rozpěrky pro akumulátory (č ) S Vana pro akumulátory (č ) S 38cm kabel akumulátoru (č ) S Jeden - koncentrát FaST-PAK 365 (č ) (model FaST) S Stírací lišta Disky, kartáče akotouče musíbýtobjednány zvlášť. 3. Pro vybalení zařízení odstraňte přepravní přípravky a pásy, kterými je stroj přichycen k paletě. S pomocí opatrně zdvihněte stroj z palety. UPOZORNĚNÍ: Bez použití rampy stroj neodsunujte, neboť může dojít k jeho poškození. UPOZORNĚNÍ: Pro zabránění před možným poškozením nainstalujte akumulátory po vyjmutí zařízení z přepravní palety. POZOR: Nebezpečí požáru nebo exploze. Z akumulátorů se uvolňuje plynný vodík. Udržujte mimo dosah jiskření a otevřeného ohně. Při nabíjení ponechte skříň s akumulátory otevřenou. PRO BEZPEČNOST: Při servisu zařízení, jako je manipulace s akumulátory a s jejich kabely, používejte ochranné rukavice a ochranu očí. Zamezte styku s kyselinou v akumulátorech. Technické údaje akumulátorů: Dva - 12V, 100A/5h, 105/A/5h or 110A/5h akumulátory s hlubokým cyklem vybíjení, nevyžadující údržbu. Maximální rozměry akumulátorů: 174 mm š x 380 mm l x 284 mm v. 1. Zastavte s přístrojem na rovné ploše, vyjměte klíček a zajistěte brzdu. 2. Pro přístup k akumulátorové skříni zdvihněte sběrnou nádrž. Vyjměte volný kabel akumulátoru ze skříně (Obr. 1). OBR. 1 Tennant T3 / T3+ (06-10) 7

8 OBSLUHA 3. Opatrně zasaďte akumulátory do vany a nasměrujte jejich póly, jak je znázorněno (Obr. 2). Zasuňte dvě pěnové vzpěry před akumulátory, jak je znázorněno. UPOZORNĚNÍ: Nespouštějte akumulátory do skříně volně, neboť tak může dojít k poškození akumulátorů nebo jejich krytů. ČERNÝ 3 ČERVENÝ 2 1 OBR. 2 Pěnové vzpěry 4. Připojte kabely k pólům akumulátorů v numerickém sledu podle označení (Obr. 2), ČERVENÝ KE KLADNÉMU (+) A ČERNÝ K ZÁPORNÉMU (-). DŮLEŽITÉ: před nabíjením akumulátoru zkontrolujte, zda je nabíječ nastaven na správný typ akumulátoru (viz POUŽITÍ NABÍJEČE). JAK ZAŘÍZENÍ PRACUJE Konvenční čištění (standardní model) Z nádrže s roztokem vytéká voda spolu s čistícím přípravkem přes ručně ovládaný ventil na podlahu. Kartáč pomocí roztoku vody a čistícího přípravku kartáčuje podlahu, dokud není čistá. Při pohybu stroje směrem dopředu sbírá stírací lišta špinavý roztok z podlahy do sběrné nádrže. Pěnové čištění (model FaST): (FaST-Foam Scrubbing Technology) Na rozdíl od konvenčního čištění, systém FaST (technologie pěnového čištění) pracuje na principu vstřikování patentovaného koncentrátu FaST-PAK s malým množstvím vody a vzduchu na podlahu. Tato směs vytváří expanzí pěnu o velkém objemu, pomocí které kartáč čistí podlahu, dokud není čistá. Při pohybu stroje směrem dopředu pěna kolabuje, stírací lišta sbírá špinavý roztok do sběrné nádrže a podlaha zůstává zcela suchá a nekluzká. Systém čištění ec-h2o (Model ec-h2o): (ec-h2o elektricky konvertovaná voda) Běžná voda prochází modulem, kde je okysličena a nabita elektrickým proudem. Elektricky konvertovaná voda se změní na smíšený kyselý a zásaditý roztok, tvořící čistič s neutrálním ph. Konvertovaná voda útočí nanečistoty,rozkládájenamenšíčástečky a vytahuje je z podlahy, čímž zařízení usnadňuje čištění rozpuštěné špíny. Konvertovaná voda se poté mění na běžnou vodu ve sběrné nádrži. Přední část stroje INFORMACE O KARTÁČÍCH A KOTOUČÍCH Abyste dosáhli nejlepších výsledků, používejte správný typ kartáče pro daný druh čistění. Informace o číslech dílů naleznete v příručce k dílům. Polypropylénový čistící kartáč (černý) - Tento polypropylénový čistící kartáč pro všeobecné použití se používá pro čištění mírně zhutněných nečistot. Tento kartáč je vhodný pro údržbu betonu, dřeva a dlaždicových podlah. Měkký nylonový čistící kartáč (bílý) - Doporučuje se pro čištění natřených podlah bez odírání povrchu. Čistí bez odírání. Čistící kartáč s vysoce abrazivními vlákny (šedý) - Nylonová vlákna jsou impregnována abrazivními částicemi pro odstraňování skvrn a nečistot. Silný účinek na každém povrchu. Účinně čistí nanesené nečistoty, mastnotu a stopy po pneumatikách. Leštící kotouč (bílý) - Používásekúdržbě vysoce leštěných nebo hlazených podlah. Brusný kotouč (červený) - Používáseprolehké čištění bez odírání povrchu. Čistící kotouč (modrý) - Používáseprostředně účinné až vysoce účinné čištění. Odstraňuje nečistoty, rozlité materiály a zarovnává oděrky, tím připravuje čistý povrch pro nový nátěr. Odstraňovací kotouč (hnědý) - Používásek odstraňování nátěrů zpodlahpřipřípravě pro nový nátěr. Vysoce účinný odstraňovací kotouč (černý) - Používá se pro agresivní odstraňování nátěrů podlah nebo tmelů z podlah nebo pro velmi výkonné čištění. 8 Tennant T3 / T3+ (09-08)

9 OBSLUHA SESTAVENÍ ZAŘÍZENÍ PŘIPOJENÍ STÍRACÍ LIŠTY 1. Zastavte s přístrojem na rovné ploše, vyjměte klíček a zajistěte brzdu. 2. Nastavte páku pro zdvihání stírací lišty do horní pozice (Obr. 3). MONTÁŽ KARTÁČŮ/KOTOUČŮ POZNÁMKA:O doporučeném výběru kotoučů a kartáčů se poraďte s autorizovaným distributorem. 1. Zastavte s přístrojem na rovné ploše, vyjměte klíček a zajistěte brzdu. 2. Sešlápněte pedál pro zdvihání mycí hlavy, tím zdvihnete mycí hlavu z podlahy (Obr. 6). OBR Připevněte stírací lištu na nosnou podpěru, jak je znázorněno (Obr. 4). Přesvědčte se, že šrouby jsou důkladně usazeny ve výřezech, než je utáhnete. OBR Připevněte kotouč na disk před namontováním disku. Zkontrolujte, že je kotouč na disku správně vycentrován (obr. 7). 43 cm jednodiskový model a 60 cm dvoudiskový model vyžadují pro přidržení kotouče v jeho umístění centrovací kroužek. Centrovací kroužky 43cm jednodiskový model OBR Ke stíracímu zařízení připojte vakuovou hadici. Hadici stočte s použitím svorky (Obr. 5). OBR cm dvoudiskový model OBR Ověřte správné nastavení stěračů (viz. NASTAVENÍ STĚRAČŮ). Tennant T3 / T3+ (06-10) 9

10 OBSLUHA 4. Zasaďte čepy disku do otvorů vhlavě motoru a prudce s diskem zatočte, aby zapadl do pružinové příchytky (Obr. 8). POZNÁMKA: U 50 cm a 60 cm dvoudiskových modelů zapadají levý a pravý disk do pružinové příchytky v opačných směrech. 2. Pro přístup ke skříni pro FaST-PAK zdvihněte sběrnou nádrž. Připojte přívodní hadici ke koncentrátu FaST-PAK a umístěte krabici s koncentrátem do skříně, jak je znázorněno (Obr. 10). Ujistěte se, že přívodní hadice není zalomená ani sevřená. POZNÁMKA:Zjistíte-li přítomnost suchého koncentrátu na přívodní hadici nebo na přípojce u Fast-PAK, namočte jej a umyjte teplou vodou. Pružinová příchytka OBR Při demontáži disk uchopte a prudce jím zatočte opačným směrem od pružinové příchytky. INSTALACE FaST-PAK (model FaST) Koncentrát pro čištění podlahy FaST 365 (č ) UPOZORNĚNÍ: Složení koncentrátu FaST-PAK je určeno specificky pro systém FaST. Nikdy nepoužívejte náhražku, neboť může dojít k poškození zařízení. 1. Odstraňte perforovaný kryt z krabice s koncentrátem Fast-PAK. Nevytahujte vak z krabice. Protáhněte ven přípojku k hadici a odstraňte oranžový uzávěr (Obr. 9). OBR Není-li přívodní hadice používána, musíte ji uzavřít uzávěrem pro skladování (Obr. 11). Tím se zabrání vysychání systému FaST a ucpávání přívodní hadice. PRO BEZPEČNOST: Při používání zařízení dodržujte vždy pokyny pro manipulaci na obalu s přípravkem. OBR. 11 OBR Tennant T3 / T3+ (06-10)

11 OBSLUHA PLNĚNÍ NÁDRŽE PRO ROZTOK Zařízení je opatřeno na zadní části otvorem pro plnění hadicí a otvorem pro plnění z nádoby umístěným pod sběrnou nádrží (Obr. 12). Před otevřením otvoru pro plnění z nádoby se přesvědčte,žejesběrná nádrž prázdná. Naplňte nádrž pro roztok až po rysku "40LMAX"na hadici pro vypouštění roztoku. Používáte-li pro plnění otvor pro nádobu, ukončete plnění, jakmile hladina dosáhne ke spodnímu okraji plnícího otvoru (Obr. 12). Čištění se systémem FaST nebo ec-h2o: Používejte pouze čistoustudenouvodu(méně než 21 C). Nepřidávejte žádné jiné běžné přípravky pro čištění podlah, neboť tak může dojít k poškození systému. PRO KONVENČNÍ ČIŠTĚNÍ: Naplňte nádrž vodou (maximálně 60 C). Přidejte doporučený čistící přípravek do nádrže pro roztok podle pokynů na jeho obalu. OBR. 12 POZNÁMKA: Při plnění nádrže pro roztok z nádoby se přesvědčte, žejenádobačistá. Nepoužívejte stejnounádobuproplnění i pro vypouštění zařízení. UPOZORNĚNÍ: Pro konvenční čištění používejte pouze doporučené čistící přípravky. Poškození zařízení použitím nesprávného čistícího přípravku má za důsledek zrušení záruky poskytované výrobcem. OBSLUHA ZAŘÍZENÍ PRO BEZPEČNOST: Neobsluhujte zařízení bez přečtení a pochopení příručky pro obsluhu. POZOR: Nebezpečí požáru nebo exploze. Nikdy neobsluhujte zařízení v přítomnosti nebo v blízkosti hořlavých kapalin, výparů nebo výbušného prachu. PRVNÍ POUŽITÍ (model FaST): Systém FaST je při přepravě chráněn proti zamrznutí. Nejprve musí být systém FaST spuštěnpodobu10minut,abyse dispergovala směs nemrznoucí kapaliny (schválené pro použití v potravinářském sektoru) a koncentrátu FaST pro vytvoření maximální pěny. KONTROLA PŘED PROVOZEM - Zameťte podlahu a utřete prach. - Zkontrolujte měřič nabití akumulátorů (viz. MĚŘIČ AKUMULÁTORŮ). - Zkontrolujte, zda kotouč/kartáč není opotřebovaný. - Zkontrolujte, zda nejsou opotřebované stěrače a zda jsou správně nastavené. - Ujistěte se, že sběrná nádrž je prázdná a plovací uzavírací filtr je namontován a je čistý. - 43cm jednodiskový model: Zkontrolujte, zda límec čistící hlavy není opotřebován. - Čištění FaST: Zkontrolujte stav koncentrátu FaST-PAK. - Čištění se systémem FaST nebo ec-h2o: Přesvědčte se, že nádrž pro roztok je naplněna pouze čistou chladnou vodu. - Čištění se systémem FaST nebo ec-h2o: Ověřte, že konvenční čistící přípravky jsou vypuštěny a vyprázdněny ze zásobníku pro roztok. POZOR: Nebezpečí požáru nebo exploze. Nikdy nepoužívejte hořlavé kapaliny. PRO BEZPEČNOST: Při používání zařízení dodržujte vždy pokyny pro dávkování a manipulaci na obalu přípravku. Tennant T3 / T3+ (09-08) 11

12 OBSLUHA POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ 1. Uvolněte brzdu (Obr. 13). 2. Otočte klíčkem pro přívod napájení do polohy (I) (Obr. 13). 5. Našlápnutím na zdvihací pedál mycí hlavy podle obrázku spusťte mycí hlavu na podlahu (Obr. 16). OBR Model FaST: Pro pěnové čištění stiskněte tlačítko systému FaST do polohy (I) (Obr. 14). Model se systémem ec-h2o: Přepněte spínač systému ec-h2o do polohy (I) Obr. 14). POZNÁMKA: Indikátor systému ec-h2o se nerozsvítí, dokud zařízení nezahájí čištění. DŮLEŽITÉ: Během konvenčního čištění NIKDY nezapínejte spínač systému FaST/ec-H2O. Konvenční čistící a regenerační přípravky mohou systém FaST/ec-H2O poškodit. Před použitím systému FaST/ec-H2O nádrž pro roztok vypusťte, vypláchněte anaplňte čistou studenou vodou. OBR Pro zahájení čištění přitáhněte třmen ovládacího držadla směrem dozadu (Obr. 17). Stroj se začne automaticky pohybovat směrem dopředu. Pro změnu směru stroje jednoduše zatlačte třmen ovládacího držadla dopředu. Zpětný pohyb stroje OBR Model s pohonem: Nastavte knoflíkem pro ovládání rychlosti požadovanou rychlost čištění (Obr. 18). POZNÁMKA: Doporučená rychlost čištění je metrů za minutu. OBR Sklopením páky spusťte stírací lištu na podlahu (Obr. 15). Vakuový motor se automaticky zapne. OBR. 18 OBR Tennant T3 / T3+ (09-08)

13 OBSLUHA 8. Při konvenčním čištění nastavte knoflíkem pro ovládání průtoku požadovanou rychlost průtoku roztoku (Obr. 19). POZNÁMKA: U modelů se systémem FaST/ec-H2O je průtok pevně nastaven a nevyžaduje žádné úpravy. Modul systému ec-h2o umožňuje volitelné nastavení průtoku. Pokud je nutná úprava průtoku roztoku, obraťte se na autorizované servisní středisko. OBR. 21 PROVOZOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ OBR Je-li třeba zvýšený tlak kartáče pro silně znečištěné oblasti, jednoduše zvedněte páku spodního tlaku (obrázek 20). Tato funkce je dostupná pouze u 60 cm dvoudiskových modelů. Obr Pro zastavení čištění uvolněte třmen ovládacího držadla, zdvihněte mycí hlavu i stírací lištu. NOUZOVÉ ZASTAVENÍ (model s pohonem) Pro nouzové zastavení stroje stiskněte pohotovostní tlačítko na ovládacím panelu. Pro obnovení činnosti otočte tlačítkem po směru hodinových ručiček (Obr. 21). POZOR: Nebezpečí požáru nebo exploze. Do stroje se nesmí dostat hořlavé materiály nebo reaktivní kovy. 1. Veďte stroj tak, aby se jednotlivé čistící dráhy překrývaly o 5 cm. 2. Stroj musí být v neustálém pohybu, aby se zabránilo poškození povrchu podlahy. 3. Utřete stěrače utěrkou, nechávají-li za sebou šmouhy. Předejděte šmouhám tím, že plochu nejprve zametete. 4. Nepoužívejte zařízení na plochách s nakloněním převyšujícím 5 % (3 ). PRO BEZPEČNOST: Při práci na nakloněné nebo na kluzké ploše postupujte se strojem pomalu. 5. Konvenční čištění: Tvoří-li se nadměrné množství pěny, přidejte do sběrné nádrže přípravek proti pěnění. UPOZORNĚNÍ: Nenechte vniknout pěnu nebo vodu do plovacího uzavíracího filtru, neboť může dojít k poškození vakuového motoru. Pěna neaktivuje plovací uzavírací filtr. 6. Na velmi znečištěných plochách použijte dvojité čištění. Nejprve proveďte čistění se zdviženou stírací lištou, poté nechte roztok působit 3 až 5 minut a proveďte druhé čištění se stírací lištou spuštěnou na podlahu. 7. Kotouče vyměňujte nebo rotujte podle potřeby. 8. Kontrolujte hodnotu vybití na měřiči akumulátorů (viz. MĚŘIČ AKUMULÁTORŮ). 9. Kontrolujte množství zbývajícího roztoku pomocí výšky hladiny na hadici nádrže. 10 litrů stačí přibližně na 10 minut čištění při konvenčním čištění ana20minutpři pěnovém čištění s modelem FaST. 10. Je-li nádrž pro roztok prázdná, vyprázdněte před jejím dalším naplněním sběrnou nádrž. 11. Odcházíte-li od přístroje, vyjměte klíček a zajistěte brzdu. Tennant T3 / T3+ (06-10) 13

14 OBSLUHA 12. Model se systémem ec-h2o: Pokud zazní alarm a indikátor systému ec-h2o začne blikat červeně, je nutné modul systému ec-h2o propláchnout a obnovit provoz systému ec-h2o (viz POSTUP PROPLÁCHNUTÍ MODULU ec-h2o) (Obr. 22). POZNÁMKA: Pokud zazní alarm a indikátor bliká červeně, zařízení se systému ec-h2o vyhne. Chcete-li pokračovat v čištění, přepněte spínač systému ec-h2o do polohy vypnuto a přepněte zařízení na konvenční čištění. UPOZORNĚNÍ: (Model se systémem ec-h2o) Nenechejte nádrž pro roztok úplně vyprázdnit. Při dlouhodobém provozu bez vody by mohlo dojít k selhání modulu systému ec-h2o. MĚŘIČ AKUMULÁTORŮ Měřič akumulátorů ukazuje velikost nabití akumulátorů. Jsou-li akumulátory plně nabité, svítí celá světelná řada indikátoru. Během vybíjení akumulátorů se indikační světelné signály začnou zhasínat z pravé strany. V zájmu udržení životnosti akumulátorů nenechávejte indikační světélka vyhasnout pod níže uvedenou úroveň vybití. POZNÁMKA: Akumulátory nabíjejte POUZE, je-li zařízení použito po dobu 30 minut nebo déle. MĚŘIČ AKUMULÁTORŮ UMODELUSPOHONEM: Jakmile indikace vybití dosáhne prvního červeného světelného signálu, zastavte čištění a nabijte akumulátory (Obr. 24). Jakmile začne blikat poslední červený světelný signál, čištění se automaticky zastaví. Tím se chrání akumulátory před úplným vybitím. Odvezte stroj do prostoru určeného pro nabíjení a neprodleně proveďte nabití akumulátorů. POZNÁMKA: Měřič akumulátorů modelu s pohonem také zobrazuje chybové kódy stroje. Při zjištění chyby bude LED blikáním signalizovat chybový kód (viz CHYBOVÉ KÓDY LED NA MĚŘIČI STAVU AKUMULÁTORU). KÓDY INDIKÁTORU SYSTÉMU ec-h2o Svítí zeleně Bliká červeně Svítí červeně OBR. 22 STAV Normální provoz Propláchněte modul systému ec-h2o. Kontaktujte servisní středisko. Ukončete čištění a nabijte akumulátory. 13. Při přepravě nebo před uložením zařízení odpojte stírací lištu a zavěste ji na skladovací svorky (Obr. 23). OBR. 24 Obr Po čistění proveďte běžnou údržbu (viz. ÚDRŽBA ZAŘÍZENÍ). 14 Tennant T3 / T3+ (06-10)

15 OBSLUHA MĚŘIČ AKUMULÁTORŮ U TLAČENÉHO MODELU: Jakmile indikace vybití dosáhne posledního žlutého světelného signálu, světelný signál začne blikat, zastavte čištění a nabijte akumulátory (Obr. 25). Objeví-li se červený světelný signál, čištění se automaticky zastaví. Tím se chrání akumulátory před úplným vybitím. Neprodleně akumulátory nabijte. ČÍTAČ HODIN Čítač hodin zaznamenává celkový počet hodin provozu motoru. Používá se pro provádění údržby podle doporučeného plánu a pro záznam servisní historie (Obr. 27). Ukončete čištění a nabijte akumulátory. OBR. 25 OBR. 27 JISTIČE Zařízení je opatřeno nastavitelným jističem pro ochranu čistícího motoru před poškozením. Tlačítko jističe jeumístěno na ovládacím panelu (Obr. 26). Dojde-li k vypnutí jističe, zjistěte příčinu, nechte motor vychladnout a tlačítkem jistič opět manuálně nastavte. VYPOUŠTĚNÍ ZÁSOBNÍKŮ Sběrnou nádrž je třeba vypouštět ačistit po každém použití. Nádrž pro roztok je nutné periodicky čistit, aby se odstranila koroze. Dopravte stroj na místo určené pro vypouštění, vypněte klíčkem napájení a postupujte podle níže uvedených pokynů pro vypouštění: PRO BEZPEČNOST: Před odchodem od zařízení nebo před jeho servisem zastavte na rovné ploše, vypněteavyjměte klíček. VYPOUŠTĚNÍ SBĚRNÉ NÁDRŽE 1. Držte vypouštěcí hadici směrem nahoru, odstraňte uzávěr a sklopením hadice ji vypusťte (Obr. 28). OBR. 26 OBR. 28 POZNÁMKA: Provádíte-li vypouštění do nádoby, nepoužívejte stejnou nádobu i pro plnění nádrže s roztokem. Tennant T3 / T3+ (09-08) 15

16 OBSLUHA 2. Odklopte kryt sběrné nádrže a nádrž vypláchněte. Hadrem vytřete nečistoty (Obr. 29). 2. Pro vypláchnutí nádrže pro roztok odejměte uzávěr na zadní straně stroje a propláchněte teplou vodou (maximálně 60 C) dvěma plnícími otvory umístěnými pod sběrnou nádrží (Obr. 32). OBR Vyčistěte plovací uzavírací filtr a nečistoty ve sběrné nádrži (Obr. 30). OBR Vyjměte a vyčistěte filtr nádrže pro roztok (Obr. 33). Filtr vyjměte otočením proti směru hodinových ručiček. OBR. 30 VYPOUŠTĚNÍ NÁDRŽE PRO ROZTOK 1. Pro vypuštění zbylé vody z nádrže pro roztok odpojte hadici s ukazatelem výšky roztoku v nádrži od nástavce, jak je znázorněno (Obr. 31). OBR Po vypláchnutí nádrže pevně zašroubujte nazpět filtr, uzávěr, připevněte uzávěry plnících otvorů a hadici. NABÍJENÍ AKUMULÁTORŮ UPOZORNĚNÍ: Aby byla prodloužena životnost akumulátorů, nabíjejte je, pouze pokud bylo zařízení používáno po dobu 30 minut nebo déle. Nenechávejte akumulátory vybité na dlouhou dobu. OBR. 31 POZOR: Nebezpečí požáru nebo exploze. Z akumulátorů se uvolňuje plynný vodík. Udržujte mimo dosah jiskření a otevřeného ohně. Při nabíjení ponechte akumulátorovou skříň otevřenou. PRO BEZPEČNOST: Při servisu akumulátorů, jako je manipulace s akumulátory a s jejich kabely, používejte ochranné rukavice a brýle. Zamezte styku s kyselinou v akumulátorech. 16 Tennant T3 / T3+ (01-08)

17 OBSLUHA SPECIFIKACE NABÍJEČKY AKUMULÁTORŮ: S TYP NABÍJEČKY: - PRO UZAVŘENÉ (gelové) AKUMULÁTORY - PRO MOKRÉ (olověné) AKUMULÁTORY S VÝSTUPNÍ NAPĚTÍ - 24 VOLTŮ S VÝSTUPNÍ PROUD - 13 A S AUTOMATICKÝ UZAVÍRACÍ OBVOD S PRO NABÍJENÍ AKUMULÁTORŮ Z HLUBOKÉHO VYBITÍ Změna profilu nabíječe: 1. Vyjměte knoflík, který drží na místě panel nabíječe, a demontáží panelu získejte přístup k nabíječi (obrázek 32). POUŽÍVÁNÍ ZABUDOVANÉ NABÍJEČKY AKUMULÁTORŮ DŮLEŽITÉ: před nabíjením akumulátoru zkontrolujte, zda je nabíječ nastaven na správný typ akumulátoru (např. kyselinové, gelové apod.). Při nesprávném nastavení nabíječehrozí poškození akumulátoru. Typ akumulátorů zjistíte na štítku akumulátorů. Pokud není typ uveden, poraďte se s dodavatelem akumulátorů. Kontrola nastavení profilu nabíječe: Během zapnutí nabíječe dvakrát blikne červená LED, pokud je nabíječ nastaven na kyselinové akumulátory. Pokud dvakrát blikne zelená LED, je nabíječ nastaven na AGM/gelové/zapouzdřené/bezúdržbové akumulátory (obrázek 31). POZNÁMKA: pokud používáte olověný kyselinový akumulátor s omezenou údržbou (LM) nebo gelový akumulátor Exide, přečtěte si sekci Konfigurace spínače profilu nabíječe (obrázek 37). OBR Odlepte roh nálepky displeje nabíječe a získejte tak přístup k přepínačům profilu (obr. 33). OBR Nastavte spínače profilu podle konfigurační tabulky (obr. 34). Během nastavování musí být kabel nabíječe odpojen. Konfigurační tabulka přepínačů profilu Akumulátor Spínač 1 2 Mokrý (kyselinový olověný) ZAP (on) VYP Mokrý LM ZAP (on) ZAP (on) (s omezenou údržbou) AGM/gelový/zapouzdřený VYP ZAP (on) Exide gelový VYP VYP OBR. 34 Obr. 37 Tennant T3 / T3+ (01-08) 17

18 OBSLUHA Nabíjení baterií: 1. Přepravte stroj do dobře větraného prostoru. 2. Zastavte stroj na rovný a suchý povrch. Vypněte klíček a zajistěte parkovací brzdu, pokud je k dispozici. 3. Při nabíjení mokrých (olověných akumulátorů) zkontrolujte před nabíjením hladinu elektrolytu (informace naleznete v části ÚDRŽBA AKUMULÁTORŮ). 4. Zapojte napájecí kabel nabíječky do náležitě uzemněné zásuvky se střídavým proudem (Obr. 38). POZNÁMKA: Při nabíjení stroj nelze používat. 5. Po zahájení nabíjecího cyklu budou kontrolky postupovat od červené, přes žlutou a k zelené. (Obr. 39). Když se rozsvítí zelená kontrolka, nabíjecí cyklus je dokončen. Odpojte kabel nabíječky. Když nabíječka zjistí problém, zobrazí chybový kód (viz CHYBOVÉ KÓDY NABÍJEČE AKUMULÁTORU). OBR. 39 OBR Podepřete sběrnou nádrž, aby bylo zajištěno větrání (Obr. 40). OBR. 38 CHYBOVÉ KÓDY ZABUDOVANÉ NABÍJEČKY AKUMULÁTORŮ KÓD ZÁVADY PORUCHA ŘEŠENÍ Bliká žlutá kontrolka Uvolněný kabel nabíječe Zkontrolujte připojení kabelu nabíječe Bliká červená kontrolka Uvolněný nebo poškozený kabel akumulátorů. Nevhodný akumulátor Zkrat výstupu - poškozený výstupní kabel Vnitřní zkrat - spálená pojistka výstupu Zásah bezpečnostního časovače - překročení maximální doby nabíjení Zkontrolujte připojení kabelů akumulátoru Připojte správný akumulátor Kontaktujte servisní středisko Vyměňte nabíječ akumulátorů Opakujte nabíjení. Pokud se chyba objeví znovu, vyměňte akumulátory 18 Tennant T3 / T3+ (01-08)

19 OBSLUHA ÚDRŽBA ZAŘÍZENÍ 3. Vyjměteavyčistěte plovací uzavírací filtr umístěný ve sběrné nádrži (Obr. 43). Pro zachování dobrého funkčního stavu zařízení dodržujte denní, měsíční a čtvrtletní plán údržby. POZOR: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Před servisem zařízení odpojte kabely akumulátorů. DENNÍ ÚDRžBA 1. Vypusťte a vyčistěte sběrnou nádrž (Obr. 41). OBR Vypusťte nádrž pro roztok a vypláchněte její vnitřek vodou (maximálně 60 C) podle potřeby (Obr. 44). OBR Vyndejte sběrač nečistot a vyprázdněte jej (Obr. 42) OBR. 44 OBR. 42 Tennant T3 / T3+ (01-08) 19

20 OBSLUHA 5. Vyjměte a vyčistěte filtr nádrže pro roztok (Obr. 45). Filtr vyjměte otočením proti směru hodinových ručiček. 8. Zkontrolujte stav stírací hrany stěrače (Obr. 48). Při opotřebování stěrač rotujte. (Viz. VÝMĚNA STĚRAČŮ) OBR Sundejte kotouč/kartáč a vyčistěte jej. Při opotřebování kotouče rotujte nebo vyměňte (Obr. 46). OBR Očistěte zařízení univerzálním čisticím prostředkem a vlhkou utěrkou (Obr. 49). PRO BEZPEČNOST: Pro čištění stroje nepoužívejte tlakový sprej ani postřik hadicí. Může dojít k poškození elektrických částí. OBR Otřete stěrače stírací lišty do čista. Pokud se zařízení nepoužívá, zdvihněte stírací lištu z podlahy nebo ji zavěste na skladovací svorky (obrázek 47). OBR. 49 OBR Tennant T3 / T3+ (06-10)

Příručka pro Obsluhu. 1024829 Rev. 00 (02-2006) *1024829*

Příručka pro Obsluhu. 1024829 Rev. 00 (02-2006) *1024829* 2370 Příručka pro Obsluhu Č. modelu: M23702004-230V/50HZ M23702094-230V/50HZ U.K. 1010330-230V/240V/50HZ 1010331-220V/60HZ www.tennantco.com 1024829 Rev. 00 (02-2006) *1024829* OBSLUHA Tato příručka je

Více

Model: DO CFJS007A Startovací stanice

Model: DO CFJS007A Startovací stanice Model: DO CFJS007A CZ Startovací stanice Návod k obsluze BEZPEČNOSTNÍ POKYNY UPOZORNĚNÍ!!! PO ZAKOUPENÍ STARTOVACÍ STANICE JE NUTNO BEZPRODLENĚ PLNĚ NABÍT AKUMULÁTOR STARTOVACÍ STANICE. AKUMULÁTOR ZNOVU

Více

Česky CZ Příručka pro Obsluhu

Česky CZ Příručka pro Obsluhu T5 Čistící a sušící stroj Česky CZ Příručka pro Obsluhu 9002359 Rev. 04 (09-2010) www.tennantco.com *9002359* CZ OBSLUHA Tato příručka se dodává s každým novým modelem. Obsahuje pokyny, které jsou nezbytné

Více

COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ

COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ NÁVOD K OBSLUZE ODVLHČOVAČE DryDigit 20 LCD Pozorně si přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte jej! 1 Bezpečnostní pravidla - nenechávejte přívodní kabel smotaný (obr.1) - dbejte na řádné zapojení zástrčky

Více

CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A)

CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A) CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A) Obsah ZAMÝŠLENÉ VYUŽITÍ strana 1 DÍLY strana 2 NÁVOD K POUŽITÍ strana 2-4 Spuštění přístroje Doporučení k úklidu Nabíjení baterie NÁVOD K ÚDRŽBĚ strana 5-6 Demontáž a

Více

PARNÍ ČISTIČ CSC5714M

PARNÍ ČISTIČ CSC5714M PARNÍ ČISTIČ CSC5714M BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Než začnete využívat váš parní čistič, měli byste vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících. 1. Přečtěte si tuto uživatelskou příručku

Více

COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ

COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ MiniDry 160 NÁVOD K OBSLUZE ODVLHČOVAČE Pozorně si přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte jej! 1 Bezpečnostní pravidla - nenechávejte přívodní kabel smotaný (obr.1) - dbejte na řádné zapojení zástrčky

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ OBSAH PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ 8 PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ 1. Rozbalení a kontrola Po vybalení

Více

Startovací zdroj 12 V

Startovací zdroj 12 V Startovací zdroj 12 V 35908 Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si

Více

POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com

POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI421 Fig 1 Copyright 2014 VARO www.varo.com SVÍTILNA LED 1,5 W POWLI421 POWLI421 CS UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte

Více

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě!

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě! Návod k používání Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623 Děkujeme Vám, že jste si vybrali tuto vysoce kvalitní elektrickou konvici. Jedná se o kvalitní výrobek splňující požadavky uznávaných

Více

BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ. Vysavač s principem vzdušného víru Návod k použití. rukojeť (1) držák kabelu. teleskopická trubka. zástrčka vypínač.

BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ. Vysavač s principem vzdušného víru Návod k použití. rukojeť (1) držák kabelu. teleskopická trubka. zástrčka vypínač. BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ Vysavač s principem vzdušného víru Návod k použití Charakteristika: - jednoduše ovladatelný, přenosný vysavač - bezsáčkový mechanismus - průhledný zásobník na nečistoty, snadno vyprázdnitelný

Více

Dávkovací čerpadla - INVIKTA

Dávkovací čerpadla - INVIKTA Dávkovací čerpadla - INVIKTA SLOŽENÍ SYSTÉMU 1 Šroubení výtlaku 2 Šroubení sání 3 Sací ventil Otočný regulátor otáček Vstup pro napájecí kabel Vstup senzoru hladiny 7 Nástěnná konzole OBSAH BALENÍ INVIKTA

Více

BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ. Vysavač s principem vzdušného víru Návod k použití. rukojeť (1) držák kabelu. teleskopická trubka. zástrčka vypínač.

BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ. Vysavač s principem vzdušného víru Návod k použití. rukojeť (1) držák kabelu. teleskopická trubka. zástrčka vypínač. BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ Vysavač s principem vzdušného víru Návod k použití Charakteristika: - jednoduše ovladatelný, přenosný vysavač - bezsáčkový mechanismus - průhledný na nečistoty, snadno vyprázdnitelný

Více

AX-3010H. Víceúčelový spínaný napájecí zdroj. Příručka uživatele

AX-3010H. Víceúčelový spínaný napájecí zdroj. Příručka uživatele AX-3010H Víceúčelový spínaný napájecí zdroj Příručka uživatele Tuto příručku přechovávejte na bezpečném místě, abyste do ní mohli kdykoliv nahlédnout. Tato příručka obsahuje důležité bezpečnostní a provozní

Více

POWLI424 1 2 4 3 9 5 6 7 8 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com

POWLI424 1 2 4 3 9 5 6 7 8 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI424 1 2 4 3 9 6 5 7 8 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com SKLÁDACÍ LED, NABÍJECÍ PRACOVNÍ SVÍTILNA POWLI424 UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte si v zájmu své vlastní bezpečnosti

Více

Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600

Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Uživatelská příručka CZ 14 201-070726 1 CZ Obsah Důležité bezpečnostní pokyny 14 Vybalení a instalace 14 Elektrické zapojení 15 Uvedení zařízení do provozu 15

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ OBSAH PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ 8 PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ 1. Rozbalení a kontrola Po vybalení

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU 3cz94603.fm Page 12 Tuesday, April 15, 2003 10:40 AM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT

Více

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku Důležité bezpečnostní instrukce Čtěte před instalací produktu Bezpečnost osob UPS má svůj vlastní vnitřní napájecí zdroj (baterii). V důsledku toho mohou být její výkonové výstupy pod napětím, i když je

Více

Návod k použití. Rekuperační jednotka. VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC

Návod k použití. Rekuperační jednotka. VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC Návod k použití Rekuperační jednotka VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC 2 OBSAH Úvod Použití Obsah dodávky Struktura kódu produktu Technická data Bezpečnostní

Více

mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. Návod k použití mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. Návod k použití mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. Návod k použití 1 2 3 4 5 6 Tento výrobek musí být sestaven a uveden do provozu podle tohoto návodu. Je určen výhradně k použití v domácnosti na odstranění nečistot a prachu z koberců a podlah. Příslušenství

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

M30 * * (Diesel) Čistící a zametací zařízení Čeština CZ Příručka pro obsluhu Rev. 08 ( ) The Safe Scrubbing Alternative

M30 * * (Diesel) Čistící a zametací zařízení Čeština CZ Příručka pro obsluhu Rev. 08 ( ) The Safe Scrubbing Alternative M30 (Diesel) Čistící a zametací zařízení Čeština CZ Příručka pro obsluhu The Safe Scrubbing Alternative Pokud chcete zobrazit, vytisknout nebo stáhnout poslední příručku, navštivte: www.tennantco.com/manuals

Více

SI-7E20A-002 SI-7E20A-002-02 SERVISNÍ POKYNY SM-EC79. Kontrolní jednotka

SI-7E20A-002 SI-7E20A-002-02 SERVISNÍ POKYNY SM-EC79. Kontrolní jednotka SI-7E20A-002-02 SERVISNÍ POKYNY SI-7E20A-002 SM-EC79 Kontrolní jednotka SM-EC79 OBSAH n Použití kontrolní jednotky Postup vyhledávání problémů pomocí kontrolní jednotky 4 Problémy s přesmykačem nebo zadním

Více

imx 50B imx 50BT imx 50BB

imx 50B imx 50BT imx 50BB NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ imx 50B imx 50BT imx 50BB ED. 05-2013 CS ORIGINÁLNÍ NÁVOD Dok. 10042009 Ver. AA Popisy obsažené v této publikaci nejsou závazné. Firma si proto vyhrazuje právo kdykoli a bez předešlého

Více

112704 220 NÁVOD K OBSLUZE

112704 220 NÁVOD K OBSLUZE 112704 220 NÁVOD K OBSLUZE 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pokud používáte elektrické přístroje, dodržujte základní bezpečnostní pravidla, včetně následujících: Před použitím šicího stroje si přečtěte následující

Více

DĚTSKÝ TRAKTOR NÁVOD K OBSLUZE. Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku.

DĚTSKÝ TRAKTOR NÁVOD K OBSLUZE. Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. DĚTSKÝ TRAKTOR NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si přečtěte tento návod k obsluze a dbejte dodržování všech uvedených instrukcí. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí.

Více

CZ Návod k použití Zpěňovač mléka. Milchaufschäumer

CZ Návod k použití Zpěňovač mléka. Milchaufschäumer CZ Návod k použití Zpěňovač mléka Milchaufschäumer Obsah Bezpečnost... 3 Vybalení... 4 Požadavky pro místo instalace... 5 Před prvním použitím... 5 Zpěnění mléka... 5 Horká čokoláda a instantní nápoje...

Více

TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz

TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz CZ Návod k obsluze TYP TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz MADE IN EU TR10/V02 HLAVNÍ SOUČÁSTI VIBRAČNÍ HLAVICE S MOTOREM MĚNIČ FREKVENCE PRYŽOVÁ HADICE VYPÍNACÍ/ZAPÍNACÍ TLAČÍTKO ZÁSTRČKA NAPÁJECÍHO KABELU

Více

Paměťové moduly. Uživatelská příručka

Paměťové moduly. Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Manikúra a pedikúra M 288. Návod k obsluze

Manikúra a pedikúra M 288. Návod k obsluze Manikúra a pedikúra M 288 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího použití.

Více

Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití

Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Popis přístroje Pohled zepředu a z boku Seznam součástí A. Tryska B. Kryt vodní nádržky C. Náhradní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw NÁVOD K OBSLUZE Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw Základní údaje Bezdrátový podmítkový spínač Provozní napětí: 230 V/AC, 50Hz Parametry spínání: 2000 W (odporová zátěž) 600 W (induktivní zátěž)

Více

XENON modely 223, 225, 227 a 229

XENON modely 223, 225, 227 a 229 PLYNOVÝ GRIL XENON modely 223, 225, 227 a 229 Návod k použití CZ VAROVÁNÍ Nenechávejte děti obsluhovat Váš gril. Vnější části grilu, které jsou volně přístupné, mohou být horké. Zamezte pohybu dětí v blízkosti

Více

Pásová bruska BBSM900

Pásová bruska BBSM900 Version 1.2 česky Pásová bruska BBSM900 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 263 10 Art.-Bez.: BBSM900 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL MARINO. Bezpečnost. Upozornění: Nezapojujte přístroj do zásuvky vlhkýma rukama.

UŽIVATELSKÝ MANUÁL MARINO. Bezpečnost. Upozornění: Nezapojujte přístroj do zásuvky vlhkýma rukama. UŽIVATELSKÝ MANUÁL MARINO Prosím, přečtěte důkladně tyto instrukce před prvním použitím přístroje a uschovejte je pro příští použití. Tento přístroj NEPATŘÍ do směsného odpadu. English Convair je účinné

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 CZ ČEŠTINA 1 OBECNĚ Tento symbol znamená VÝSTRAHU. Nedodržení

Více

Návod k použití B-345-01

Návod k použití B-345-01 Návod k použití BMS 1300 B-345-01 Popis spotřebiče 1 držadlo vysavače 2 přívodní kabel s automatickým navíjením 3 výfuková mřížka 4 přípojka na přívod kapaliny 5 přívod kapaliny 6 plnicí otvor na čisticí

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu.

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. Vysavač SC7060 Návod k obsluze Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. 1 1. Sestavení součástí vysavače 3 Příslušenství se může

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE INTEX

PÍSKOVÁ FILTRACE INTEX Aktualizováno 22.1.2013 PÍSKOVÁ FILTRACE INTEX NÁVOD K POUŽITÍ 1 Důležité bezpečnostní zásady Před instalací a použitím tohoto výrobku je nutné si pozorně přečíst, porozumět a řídit se veškerými pokyny.

Více

INTEX OWNER'S MANUAL Zabudovaná elektrická pumpa Built-in Fast-Fill Model AP620A 220 240 V~ 50 Hz 90 W Upozornění Nikdy nenechávejte spát malé dítě

INTEX OWNER'S MANUAL Zabudovaná elektrická pumpa Built-in Fast-Fill Model AP620A 220 240 V~ 50 Hz 90 W Upozornění Nikdy nenechávejte spát malé dítě INTEX OWNER'S MANUAL Zabudovaná elektrická pumpa Built-in Fast-Fill Model AP620A 220 240 V~ 50 Hz 90 W Upozornění Nikdy nenechávejte spát malé dítě na nafukovací posteli. Při manipulaci s výrobkem nikdy

Více

Kompresor olejový, 200l, GEKO

Kompresor olejový, 200l, GEKO S t r á n k a 1 Návod k použití Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Seznamte se se všemi instrukcemi, které jsou nezbytné pro bezpečnou manipulaci s nářadím. Bezpečnostní prohlášení:

Více

Aktualizováno 17.03.2015. Čistící sada INTEX Deluxe

Aktualizováno 17.03.2015. Čistící sada INTEX Deluxe Aktualizováno 17.03.2015 Čistící sada INTEX Deluxe 1 NEŽ ZAČNETE SE SAMOTNÝM POUŽÍVÁNÍM, POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ TÝKAJÍCÍ SE VŠECH SOUČÁSTÍ. TATO DŮLEŽITÁ DOPORUČENÍ SI PROSÍM USCHOVEJTE PRO

Více

RADIÁTOR MICA R-065. Návod k použití. česky. Radiátor Mica R-065

RADIÁTOR MICA R-065. Návod k použití. česky. Radiátor Mica R-065 Návod k použití RADIÁTOR MICA R-065 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Návod k obsluze. Profesionální diamantová stavební stolová pila. Přečtěte si návod k obsluze pečlivě před uvedením do provozu!

Návod k obsluze. Profesionální diamantová stavební stolová pila. Přečtěte si návod k obsluze pečlivě před uvedením do provozu! Návod k obsluze Profesionální diamantová stavební stolová pila Přečtěte si návod k obsluze pečlivě před uvedením do provozu! Technická data Model Síťové napětí Příkon Rychlost otáček IP krytí Objem

Více

F E D C* B* A* P G Q O H N M I J L R T S U K

F E D C* B* A* P G Q O H N M I J L R T S U K NÁVOD K OBSLUZE CZ D E F A* B* C* P G Q O N H M I J L R T U S K 1 2 1 2 + 3 4 5 6 1 2 7 8 1 2 1 2 9 PŘEČTĚTE SI, PROSÍM, DŮKLADNĚ NÍŽE UVEDENÉ POKYNY Tento vysavač by měl být používán pouze pro úklid domácnosti

Více

Pohon garážových vrat

Pohon garážových vrat Hněvkovského 30/65, 61700 Brno-Komárov Pohon garážových vrat Instalační a uživatelský manuál Upozornění: je důležité pro bezpečnost všech osob, kteří instalují a používají tento pohon garážových vrat,

Více

Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3. Návod k obsluze

Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3. Návod k obsluze Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3 Návod k obsluze ObsahKapitola 1 1. Úvod... 3 Rozbalení a kontrola obsahu výrobku... 4 Bezpečnostní instrukce... 4 Bezpečnostní informace...

Více

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie CZ SK Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie Průmyslový vysavač VAC 2050 Jmenovitý příkon 1. rychlost 1400 W Jmenovitý příkon 2. rychlost 2000 W kapacita sběrné

Více

Základní funkce: - dálkové ovládání, manuální ovládání - zvukové efekty - bezpečnostní pásy - světla - vstup pro Mp3. Motorka F918

Základní funkce: - dálkové ovládání, manuální ovládání - zvukové efekty - bezpečnostní pásy - světla - vstup pro Mp3. Motorka F918 Základní funkce: - dálkové ovládání, manuální ovládání - zvukové efekty - bezpečnostní pásy - světla - vstup pro Mp3 Motorka F918 Specifikace: Vhodná věková kategorie: 36 83 měsíců. Max. zátěž: 25 kg.

Více

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz.

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz. Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF Obecné údaje Instalace/ sestavení Uvedení do provozu Provoz Opravy/servis Před uvedením přístroje do provozu je bezpodmínečně nutné

Více

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9 Mod. 2481 CZ Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Obr. 9 Obr. 10 Obr. 11 Obr. 12 Obr. 13 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 14 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ

Více

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Doporučení ke vkládání nádobí. Nádobí, které má být umyto později.

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Doporučení ke vkládání nádobí. Nádobí, které má být umyto později. ADG 6560 Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady CZ Volič programů Tlačítko ZAP / VYP Tlačítko Start Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, v případě poruchy bliká a

Více

Regulátor nabíjení HP2430-HP A

Regulátor nabíjení HP2430-HP A Regulátor nabíjení HP2430-HP4840 30-60A Úvod : 1. 12V / 24 V systémové napětí je automaticky rozpoznáno 2. nabíjecí program pro hermetické, gelové, zaplavené olověné baterie a lithiové baterie je k dispozici

Více

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812 Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR R-811, R-812 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

Leštič tvrdých podlah

Leštič tvrdých podlah Leštič tvrdých podlah Návod k obsluze 1 2 DŮLEŽITÉ Před uvedením do provozu musíte vyjmout dva ochranné prvky mezi hřídelí a gumovými kotouči. Důležité bezpečnostní pokyny Tento spotřebič není určen pro

Více

Pokyny pro instalaci: Pokyny pro zapojení: Možnost rychlého spuštění:

Pokyny pro instalaci: Pokyny pro zapojení: Možnost rychlého spuštění: Tryska JLM Pokyny pro instalaci: Nainstalujte nádobu pro přísadu JLM v pevné vodorovné poloze na snadno přístupné místo bez vibrací, které zaručuje, že jsou přístupné přípojky na dně nádrže. Nádrž zatím

Více

Invertorová svářečka BWIG180

Invertorová svářečka BWIG180 berlan Verze 1.1 Invertorová svářečka BWIG180 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 101 69 Označení výrobku: BWIG180 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

2 Návod k obsluze. Česky. 38 Bedieningsinstructies

2 Návod k obsluze. Česky. 38 Bedieningsinstructies Česky 2 Návod k obsluze 8 14 20 26 32 38 Bedieningsinstructies BK 0012500 / REV PC Robotický čistič bazénů Nettoyeur de Piscine Automatischer Schwimmbeckenreiniger Limplafondos de Piscina Aspirador Automático

Více

Motorola VC5090 stručný návod k použití

Motorola VC5090 stručný návod k použití Motorola VC5090 stručný návod k použití Obecný popis Uchycení Rychlé volby Volitelná klávesnice Výstup na externí anténu Vstup zdroje Displej WLAN LED dioda Zap. / Vyp. LED dioda Tlačítko Zap. / Vyp. Tlačítko

Více

AX-C800 Návod k obsluze

AX-C800 Návod k obsluze AX-C800 Návod k obsluze Bezpečnostní pokyny Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zranění: Nikdy nepřipojujte do dvou vstupních zdířek nebo do libovolné vstupní zdířky a uzemněné kostry napětí

Více

Kávomlýnek Návod k použití. CM 90 Serie

Kávomlýnek Návod k použití. CM 90 Serie CZ Kávomlýnek Návod k použití CM 90 Serie Obsah Bezpečnost... 3 Vybalení... 4 Vhodné místo instalace... 4 Před prvním použitím... 5 Nastavení mletí... 5 Mletí kávy... 5 Mletí kávy přímo v držáku sítka

Více

Návod k použití pro Ovinovací stroj

Návod k použití pro Ovinovací stroj Návod k použití pro Ovinovací stroj Katalogové číslo: 180003 Popis Způsob balení palet ovinováním zajišťuje: perfektní zafixování zboží na paletě ochranu proti vlhkosti a zašpinění ekonomické balení -

Více

TE04-0242 NÁVOD K POUŽITÍ

TE04-0242 NÁVOD K POUŽITÍ PROFI AUTONABÍJEČKA AUTO/MOTO BATERIÍ CZ Model: TE04-0242 NÁVOD K POUŽITÍ Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Tento návod k obsluze je součástí

Více

Hmotnosti. Nabíječka se zástrčkou. Napájení. Jmenovitý příkon. Krytí IP 65. Nabíječka akumulátoru. Krytí IP 40

Hmotnosti. Nabíječka se zástrčkou. Napájení. Jmenovitý příkon. Krytí IP 65. Nabíječka akumulátoru. Krytí IP 40 DENTO-LIFT S POUŽITÍ Zvedák do vany je součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Své využití nachází zejména tam, kde pacient vzhledem

Více

VÝROBNÍK LEDU TREBS TREBS 99218

VÝROBNÍK LEDU TREBS TREBS 99218 VÝROBNÍK LEDU TREBS TREBS 99218 Uživatelská příručka Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobník ledu. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k obsluze před použitím tohoto produktu tak, aby bylo zajištěno

Více

Sada světel Sekačky řady Groundsmaster 7200

Sada světel Sekačky řady Groundsmaster 7200 Sada světel Sekačky řady Groundsmaster 7200 Číslo modelu 02841 Výrobní číslo 311000001 a vyšší Form No. 3368-704 Rev A Návod k instalaci Vyjímatelné díly Pro ověření, že byly dodány všechny součásti, použijte

Více

Návod k použití MS 70001 S-354-01

Návod k použití MS 70001 S-354-01 Návod k použití MS 70001 S-354-01 2 Kráječ je určen pro použití v domácnosti. Spotřebič používejte jen pro zpracování množství a v časech běžných pro domácnost. Spotřebič nevyžaduje údržbu. Návod k použití,

Více

Startovací a nabíjecí zařízení BBSL430

Startovací a nabíjecí zařízení BBSL430 Version 1.3 česky Startovací a nabíjecí zařízení BBSL430 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 112 62 Art.-Bez.: BBSL430 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné

Více

Elektrické nůžky na živý plot BEHS500

Elektrické nůžky na živý plot BEHS500 Version 1.2 česky Elektrické nůžky na živý plot BEHS500 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 283 27 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Více

Leštič s protiprachovým systémem. Česky CZ Příručka pro Obsluhu. Č. modelu: M Rev. 00 ( ) * *

Leštič s protiprachovým systémem. Česky CZ Příručka pro Obsluhu. Č. modelu: M Rev. 00 ( ) * * 2550 Leštič s protiprachovým systémem Česky Příručka pro Obsluhu Č. modelu: M611373 www.tennantco.com 1024835 Rev. 00 (05-2006) *1024835* OBSLUHA Tato příručka je dodávána s každým novým modelem. Obsahuje

Více

2200W elektrická motorová pila

2200W elektrická motorová pila ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ PRO ZAHRÁDKÁŘE 2200W elektrická motorová pila Strana 1 1. POPIS SYMBOLŮ Symboly jsou v tomto návodu použity, aby vás upozornily na možná rizika. Bezpečnostním symbolům a vysvětlivkám,

Více

Návod k instalaci. Myčka nádobí

Návod k instalaci. Myčka nádobí Návod k instalaci Myčka nádobí 1 1 Poznámky Před instalací si přečtěte pozorně tuto příručku. Přečtení návodu Vám pomůže porozumět, jak zapojit přívody, vypouštěcí hadice a přívodní napájecí kabel a najít

Více

T615. Model ponorky obj. č kanálový vysílač. Doba nabíjení: 35 minut Autonomní provoz: 40 minut

T615. Model ponorky obj. č kanálový vysílač. Doba nabíjení: 35 minut Autonomní provoz: 40 minut T615 Model ponorky obj. č. 105 73 49 3-kanálový vysílač Pohon pomocí 3 motorů Používejte pouze v uzavřených nádržích. Délka: 140 mm Šířka: 35 mm Výška: 48 mm Hmotnost: 85 g Hloubka ponoru: 0,5 m Rychlost:

Více

DOBÍJECÍ SVĚTLOMET NÁVOD K POUŽITÍ

DOBÍJECÍ SVĚTLOMET NÁVOD K POUŽITÍ DOBÍJECÍ SVĚTLOMET NÁVOD K POUŽITÍ CZ DOBÍJECÍ SVĚTLOMET 10 Milionů kandel PRM 20179 Před použitím si buďte jistí, že jste si přečetli a uchovali tyto bezpečnostní instrukce. 1. POPIS (Fig A/C) : 1. Přepínač

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Měnič napětí 6 V DC 12 V DC Typ 2238.0 Obj. č.: 51 81 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek

Více

BELMOCA MANUÁL B-100. Před použitím si pozorně přečtěte instrukce a bezpečnostní pokyny.

BELMOCA MANUÁL B-100. Před použitím si pozorně přečtěte instrukce a bezpečnostní pokyny. BELMOCA MANUÁL B-100 Před použitím si pozorně přečtěte instrukce a bezpečnostní pokyny. www.belmoca.cz Kávová tryska Rukojeť Tlačítko Espresso Tlačítko Lungo Espresso: 40 ml Lungo: 80 ml Nádoba na odpad

Více

ROBOTICKÝ ČISTIČ BAZÉNŮ SMARTPOOL SCRUBBER60 (NC71)

ROBOTICKÝ ČISTIČ BAZÉNŮ SMARTPOOL SCRUBBER60 (NC71) ROBOTICKÝ ČISTIČ BAZÉNŮ SMARTPOOL SCRUBBER60 (NC71) zlatá černá PANTONE 871 U PANTONE 426 U PROVOZNÍ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití zlatá černá DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PŘEČTĚTE SI A DODRŽUJTE

Více

VYPOUŠTĚCÍ VOZÍK WOD-68

VYPOUŠTĚCÍ VOZÍK WOD-68 Návod k použití VYPOUŠTĚCÍ VOZÍK WOD-68 Vypouštěcí nádrž na kolečkách určená k pojímání všech provozních kapalin na olejové bázi Mísa je výškově nastavitelná a může být umístěna v optimální poloze. Umožňuje

Více

Návod k obsluze. Kod zboží: 35 900 ÚVOD :

Návod k obsluze. Kod zboží: 35 900 ÚVOD : Návod k obsluze Kod zboží: 35 900 ÚVOD : Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup nabíječky olověných akumulátorů.tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení

Více

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY IN 201502 M BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY NÁVOD K POUŽITÍ Model č.: KDR-4E-3 PŘEDSTAVENÍ VÝROBKU 3 INSTALAČNÍ PODMÍNKY 3 ZPŮSOBY INSTALACE VÝROBKU 5 INSTALACE ZAŘÍZENÍ SE SPODNÍM PŘÍVODEM 6 KLÍČOVÉ

Více

Výrobník nápojového ledu ZP-15

Výrobník nápojového ledu ZP-15 Návod k používání Výrobník nápojového ledu ZP-15 ELKTRICKÝ VÝROBNÍK LEDU ZP - 15 Důležité provozní požadavky: - Teplota vzduchu 10º C - 40º C - Teplota vody 5º C - 20º C - Kapacita výroby ledu 15kg/24h

Více

ARTEMIS. Distributor: firma Dalap

ARTEMIS. Distributor: firma Dalap ARTEMIS Distributor: firma Dalap BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 1. Tento spotřebič není určen pro užívání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem

Více

Pohony s tříbodovým signálem

Pohony s tříbodovým signálem Datový list Pohony s tříbodovým signálem bez bezpečnostní funkce SU, SD s bezpečnostní funkcí (pružina nahoru/dolů) SD s bezpečnostní funkcí mající certifikaci EN 4597 (pružina dolů) Popis Servopohony

Více

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Paměťové moduly Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP

Více

Klokotská 693/9 144 00Praha 4 Libuš. Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz

Klokotská 693/9 144 00Praha 4 Libuš. Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz Návod k obsluze KÁVOVAR NA KAPSLE ESSE FONTANA WATERCOOLERS s.r.o. Klokotská 693/9 144 00Praha 4 Libuš Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz Vážený uživateli, blahopřejeme

Více

Maintenance Manual. Instandhaltungsanleitung Manuel d entretien Istruzioni per la manutenzione

Maintenance Manual. Instandhaltungsanleitung Manuel d entretien Istruzioni per la manutenzione Maintenance Manual Instandhaltungsanleitung Manuel d entretien Istruzioni per la manutenzione CZ Informace Obsah Informace Bezpečnost Komu je tento návod určen... Bezpečnostní pokyny... Vysvětlení symbolů...

Více

ORIGINÁLNÍ (PŮVODNÍ) NÁVOD K OBSLUZE Elektrický travní provzdušňovač COMBI 2 v 1 REV 3816

ORIGINÁLNÍ (PŮVODNÍ) NÁVOD K OBSLUZE Elektrický travní provzdušňovač COMBI 2 v 1 REV 3816 ORIGINÁLNÍ (PŮVODNÍ) NÁVOD K OBSLUZE Elektrický travní provzdušňovač COMBI 2 v 1 REV 3816 Výrobce: GARLAND distributor, s.r.o., Hradecká 1136, 50601 Jičín, Česká republika Strana 1 z 8 VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ

Více

Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec

Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec Návod k obsluze 924801 UPOZORNĚNÍ! Tento návod k použití obsahuje pokyny k bezpečné práci s tímto strojem. Proto si jej pečlivě přečtěte! ES Prohlášení o shodě Tímto prohlašujeme,

Více

Návod k obsluze. AEG Protect Alpha Napájecí zdroj

Návod k obsluze. AEG Protect Alpha Napájecí zdroj 1 Český jazyk 2 Návod k obsluze AEG Protect Alpha Napájecí zdroj Obsah 1. Bezpečnost upozornění 2. Úvod 3. Odstraňování závad 4. Popis systému 4.1. Kontrola 4.2. Napájení 4.3. Umístění 4.4. Připojení 4.5.

Více

VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL

VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 1. Před uvedením jednotky do provozu si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro další použití. 2. Nikdy neponořujte

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, obsluhu a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, obsluhu a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, obsluhu a údržbu MYČKY NÁDOBÍ S ČELNÍM OTVÍRÁNÍM MODEL: FI 50 Obr. 1 A = přívod vody E = přívod elektrické energie D = odpadní hadice R = připojovací svorkovnice Obr.

Více

Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu

Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu ELEKTRICKÁ OPÉKACÍ DESKA Model: FTE9-05L, FTE9-05R FTE/C9-05L, FTE/C9-05R FTE9-10L, FTE9-10R, FTE9-10L+R FTE/C9-10L, FTE/C9-10R, FTE/C9-10L+R FTE7-05L, FTE7-05R

Více

EURONAKUPY.CZ Miracle Mop 10 in 1. BEEM Parní čistič. Miracle Mop 10 v 1

EURONAKUPY.CZ Miracle Mop 10 in 1. BEEM Parní čistič. Miracle Mop 10 v 1 BEEM Parní čistič Miracle Mop 10 v 1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Než začnete využívat váš parní čistič, měli byste vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření. 1. Zkontrolujte, zda zařízení není viditelně poškozené

Více

Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4813545 Děkujeme, že jste si vybrali VDL800SMT2. Je to speciální mlhovač s časovačem, pomocí kterého můžete vyrobit mlhu a speciální mlhové efekty. Prosím přečtěte si návod před

Více