Stanovy ELSA Brno o.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovy ELSA Brno o.s."

Transkript

1 Stanovy ELSA Brno o.s. PREAMBULE STUDENTI PRÁVNICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY A SYMPATIZUJÍCÍ MLADÍ PRÁVNÍCI SE V ZÁJMU ROZVOJE SVÝCH SCHOPNOSTÍ A PŘISPĚNÍ K EVROPSKÉ INTEGRACI ROZHODLI PŘIPOJIT K FILOZOFICKÝM ZÁSADÁM EVROPSKÉ ASOCIACE STUDENTŮ PRÁVA - ELSA A ZALOŽIT NA JEJÍCH ZÁKLADECH MÍSTNÍ SKUPINU TÉTO ORGANIZACE. Filosofické prohlášení ELSA Vize Spravedlivý svět respektující lidskou důstojnost a kulturní rozmanitost. Účel Přispívat k právnímu vzdělávání, zlepšovat vzájemné porozumění a prohlubovat společenskou odpovědnost studentů práva a mladých právníků. Záměry Poskytnout studentům práva a mladým právníkům možnost poznávat jiné kultury a právní systémy v duchu kritického dialogu a vědecké spolupráce. Pomáhat studentům práva a mladým právníkům získávat mezinárodní rozhled a profesní schopnosti. Povzbuzovat studenty práva a mladé právníky v jednání pro dobro společnosti.

2 ČÁST I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek I Název a sídlo (1) Sdružení přijalo název ELSA Brno o.s. (dále v textu jen ELSA Brno ). (2) Jako ekvivalent bude sdružení užívat anglického názvu The European Law Students' Association Brno nebo českého překladu Evropská asociace studentů práva Brno. (3) Logo ELSA Brno je přílohou těchto stanov. (4) Sídlem ELSA Brno je budova Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Veveří 70, Brno, PSČ Článek II Cíle sdružení (1) ELSA Brno je nepolitickou, profesní organizací studentů práva a mladých právníků, jejímž hlavním účelem není dosahování pravidelného zisku. (2) ELSA Brno je právnickou osobou. (3) Cílem ELSA Brno je všestranný profesionální a kulturní rozvoj studentů práva a mladých právníků a podpora mezinárodní spolupráce se studenty a mladými právníky sdruženými v jiných organizacích ELSA a s jinými studentskými profesními organizacemi ve světě. (4) Nedílnou součástí náplně činnosti ELSA Brno jsou rovněž cíle uvedené v mezinárodních a národních stanovách ELSA, jakož i rozhodnutí orgánů vyšších organizačních složek ELSA. ČÁST II. ČLENSTVÍ Článek III Vznik členství (1) Členem ELSA Brno se stává každá fyzická osoba, která odevzdala vyplněnou přihlášku, zaplatila členský poplatek na probíhající rok a chce se podílet na naplňování cílů a myšlenek ELSA. Člen ELSA Brno musí být zapsán bezodkladně po odevzdání přihlášky do Seznamu členů ELSA Brno. (2) Fyzickou osobou podle odstavce 1 se rozumí: a) student nebo absolvent řádného denního magisterského studia nebo doktorandského studia na Právnické fakultě Masarykovy univerzity nebo b) stálý pedagogický nebo vědecký pracovník Právnické fakulty Masarykovy univerzity, který absolvoval vysokoškolské vzdělání právnického směru nebo c) student nebo absolvent jiné vysoké školy právního směru, který se účastní studijního pobytu na Právnické fakultě Masarykovy univerzity trvajícího minimálně jeden semestr d) účastník nebo absolvent programu celoživotního vzdělávání na Právnické fakultě Masarykovy univerzity

3 (3) Studenti práva nebo právníci, kteří nesplňují podmínky podle odstavce 2, mohou být přijati za člena ELSA Brno jen se souhlasem Výboru ELSA Brno. Článek IV Práva a povinnosti členů (1) Člen ELSA Brno má právo účastnit se akcí pořádaných ELSA za zvýhodněných podmínek a podílet se na další činnosti ELSA podle vlastního uvážení v rámci pokynů členů Výboru ELSA Brno. (2) Hlasovací právo na Valné hromadě náleží členovi, jehož členství v ELSA Brno trvá minimálně dva měsíce. Právo být zvolen do orgánů ELSA Brno má člen ELSA Brno, kterému náleží hlasovací právo a jehož členství v ELSA trvá k prvnímu dni volebního období minimálně šest měsíců, z toho minimálně dva měsíce v ELSA Brno. Výjimky může povolit pro konkrétní případ pouze Valná hromada svým usnesením. (3) Člen ELSA Brno má povinnost platit řádně členské poplatky a vykonávat svědomitě úkoly uložené mu členy Výboru ELSA Brno nebo dalšími oprávněnými osobami. Článek V Pozastavení členských práv (1) Výbor ELSA Brno má právo v případech, ve kterých lze člena ELSA Brno vyloučit, pozastavit tomuto členovi částečně nebo úplně členská práva, a to rozhodnutím schváleným minimálně dvoutřetinovou většinou všech členů Výboru ELSA Brno s platným hlasovacím právem. (2) Výbor ELSA Brno je povinen na nejbližším zasedání Valné hromady navrhnout vyloučení tohoto člena z důvodů, pro které mu pozastavil členská práva. Pokud tak neučiní, rozhodnutí pozbývá platnosti. (3) Výbor může na návrh předsedy Valné hromady nebo Kontrolní a revizní komise pozastavit hlasovací práva člena v případě, že se člen neomluveně nezúčastní zasedání Valné hromady. Pozastavení hlasovacích práv platí pouze pro průběh tohoto zasedání. (4) Ještě před zasedáním Valné hromady může Výbor ELSA Brno své rozhodnutí zrušit nebo změnit. Tuto skutečnost je povinen oznámit a zdůvodnit na nejbližším zasedání Valné hromady. Neučiní-li tak nebo rozhodne-li Valná hromada, že pozastavení členských práv bylo neoprávněné, je rozhodnutí od počátku neplatné a členové Výboru ELSA Brno, kteří pro ně hlasovali, odpovídají postiženému členovi za škody takto mu vzniklé společně a nerozdílně. Valná hromada může svým usnesením rozsah odpovědnosti snížit nebo omezit. Může také stanovit míru odpovědnosti jednotlivých členů Výboru ELSA Brno. (5) Pozastavení členských práv se zapisuje poznámkou do Seznamu členů ELSA Brno. Členská práva nelze pozastavit stávajícímu členovi Výboru ELSA Brno. Článek VI Zánik členství (1) Členství zaniká: a) výslovným písemným vzdáním se členství adresovaným Výboru ELSA Brno nebo b) vstupem do organizace, která vylučuje členství v ELSA nebo

4 c) vyloučením z Právnické fakulty Masarykovy univerzity nebo zanecháním řádného studia nebo d) vyloučením z ELSA Brno z důvodů uvedených v odstavci 2 nebo e) pokud člen neomluveně nezaplatil každoroční členské příspěvky, a to ani v přiměřené lhůtě stanovené druhou (2) Vyloučit člena ELSA Brno může výlučně Valná hromada tajným hlasováním, v případě, že se pro vyloučení vyslovila dvěma třetinami platně odevzdaných hlasů, minimálně však nadpoloviční většinou všech hlasů. Hlas vylučovaného člena se nepočítá. Člena lze vyloučit jedině tehdy, jestliže: a) opakovaně hrubě porušoval Stanovy ELSA Brno (dále v textu jen Stanovy ) nebo základní morální zásady nebo b) byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin nebo c) v době přijetí do ELSA Brno nesplňoval předpoklady podle Článku III nebo d) jeho konání by mohlo jinak závažně poškodit jméno ELSA Brno (3) Proti rozhodnutí Valné hromady se může vyloučený člen odvolat k soudu podle platných právních předpisů. Článek VII Čestné členství (1) Čestným členem ELSA Brno se může stát kterákoli bezúhonná fyzická či právnická osoba, kterou na návrh Výboru ELSA Brno schválí Valná hromada. Čestní členové se nezapisují do Seznamu členů ELSA Brno a nevztahují se na ně ustanovení Článku III až VI. (2) Čestného členství lze pozbýt usnesením Valné hromady na návrh Výboru ELSA Brno nebo kteréhokoli člena ELSA Brno s platným hlasovacím právem. Čestného členství lze rovněž pozbýt uplynutím doby, na kterou bylo vymezeno. (3) Čestní členové nebo jejich statutární zástupci mají právo účastnit se zasedání Valné hromady a dle zájmu být informováni o činnosti ELSA Brno. Článek VIII Seznam členů (1) Seznam členů ELSA Brno (dále jen Seznam ) vede Tajemník ELSA Brno. (2) Seznam obsahuje zejména jména, příjmení, adresy a datum narození členů ELSA Brno podle Článku III. (3) Seznam je přístupný všem členům Výboru ELSA Brno a oprávněným státním orgánům. Členům ELSA Brno je Seznam přístupný pouze se souhlasem Tajemníka ELSA Brno, jiným osobám jen se souhlasem Výboru ELSA Brno. ČÁST III. ORGÁNY A JEJICH PRAVOMOCI Hlava první Obecná ustanovení

5 Článek IX Orgány ELSA Brno jsou: a) Valná hromada - Local Assembly b) Výbor ELSA Brno (dále jen Výbor ) - Local Board c) Kontrolní a revizní komise Auditors Článek X Statutárním orgánem ELSA Brno je Výbor. Hlava druhá Valná hromada Článek XI (1) Valná hromada je nejvyšším orgánem ELSA Brno. (2) Členy Valné hromady jsou všichni členové ELSA Brno. Hlasovat mají právo jen ti členové ELSA Brno, kteří mají platné hlasovací právo podle těchto Stanov. Každý má jeden hlas. Článek XII (1) Valná hromada se schází na svém řádném zasedání jednou do roka, a to v letním výukovém období. (2) Zasedání svolává Výbor písemným oznámením zveřejněným obvyklým způsobem minimálně 21 dnů před datem zasedání. Písemné oznámení obsahuje zejména datum, hodinu a místo konání Valné hromady a dále základní program jednání. (3) Ze závažných důvodů může být svoláno i mimořádné zasedání Valné hromady. Oznámení o svolání mimořádného zasedání je povinen zveřejnit Výbor minimálně 14 dnů před datem konání na podnět Kontrolní a revizní komise nebo jedné desetiny, minimálně však 15 členů ELSA Brno nebo z vlastního podnětu. Vyžadují-li to okolnosti, lze mimořádné zasedání oznámit i ve lhůtě kratší, souhlasí-li s tím ten, kdo dal ke svolání Valné hromady podnět. V případě, že Výbor svolává Valnou hromadu z vlastního podnětu, nelze lhůtu zkrátit. Článek XIII Jednání (1) Jednání Valné hromady řídí její předseda volený na začátku každého zasedání. (2) Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň jedna třetina členů s platným hlasovacím právem a v rámci tohoto počtu alespoň jedna polovina členů stávajícího Výboru. (3) Valná hromada vydává usnesení závazná pro všechny členy ELSA Brno, která nabývají účinnosti dnem následujícím po dni konání Valné hromady, není-li v nich stanoveno něco jiného. Nestanoví-li Stanovy nebo usnesení Valné hromady přijaté dvoutřetinovou většinou všech členů s platným hlasovacím právem jinak, přijímá Valná hromada usnesení nadpoloviční většinou všech přítomných členů s platným hlasovacím právem.

6 (4) Nestanoví-li Stanovy nebo neusnese-li se Valná hromada jinak, je hlasování veřejné. (5) Z každého zasedání Valné hromady se pořizuje zápis. Za vedení zápisu je odpovědný Tajemník ELSA Brno. Článek XIV Náhradní zasedání (1) Nedostaví-li se v přiměřené době od oznámeného času zahájení dostatečný počet členů s platným hlasovacím právem nebo členů Výboru (Článek XIII odst. 2), přeruší prezident, není-li přítomen, tak Tajemník, a pokud není přítomen, tak kterýkoliv člen Výboru zasedání Valné hromady a svolá do jednoho týdne náhradní zasedání. (2) Valná hromada je usnášeníschopná za jakéhokoli počtu přítomných členů, je-li přítomna alespoň jedna třetina Výboru. Článek XV Pravomoc (1) Do výlučné pravomoci Valné hromady náleží: a) volba členů Výboru a Kontrolní a revizní komise a odvolání z funkce, b) přijetí čestného člena ELSA Brno a zrušení čestného členství, c) vyloučení člena z ELSA Brno, d) schvalování Jednacího řádu, e) schvalování změny Stanov, f) stanovení výše členských příspěvků, g) schvalování účetní uzávěrky a roční závěrečné zprávy, h) rozhodování o sloučení ELSA Brno s jinou organizací nebo začlenění ELSA Brno do jiné organizace, i) rozhodování o zrušení ELSA Brno a způsobu vypořádání jejího majetku. (2) V záležitostech podle odst. 1 písm. e), g), h) a i) rozhoduje Valná hromada dvoutřetinovou většinou všech členů s platným hlasovacím právem zapsaných ke dni konání Valné hromady v Seznamu členů ELSA Brno. (3) Valná hromada má právo zrušit rozhodnutí Výboru, pokud záležitost nespadá do jeho výlučné pravomoci. (4) V záležitostech náležejících do výlučné pravomoci jiných orgánů může Valná hromada vydat nezávazná doporučení. Hlava třetí Výbor Článek XVI (1) Výbor je nejvyšším výkonným orgánem ELSA Brno (2) Členy Výboru jsou: a) Prezident (President), b) Tajemník (Secretary General),

7 d) Viceprezident pro marketing (Vice President Marketing), e) Viceprezident pro semináře a konference (Vice President Seminars & Conferences), f) Viceprezident pro akademické aktivity (Vice President Academic Activities), g) Viceprezident pro STEP (Vice President Student Trainee Exchange Programme). (3) Členové jsou voleni jednotlivě tajným hlasováním na zasedání Valné hromady. Funkční období Výboru trvá jeden rok, počínaje 1. srpnem. Usnesením Valné hromady může být funkční období prodlouženo nebo zkráceno maximálněpůl roku vždy jednorázově a vždy pro celý Výbor. Zvolený Výbor musí mít nejméně tři členy. (4) V průběhu funkčního období Výboru lze konat doplňkové volby na neobsazené funkce Výboru. Funkční období takto zvolených členů Výboru končí posledním dnem funkčního období celého Výboru. (5) Členové Výboru jsou odpovědni z výkonu svých funkcí Valné hromadě. Nebyl-li některý z členů Výboru podle odst. 2 zvolen, odpovídá za výkon této funkce celý Výbor. (6) Funkce člena Výboru je neslučitelná s jinou funkcí v orgánech ELSA kromě funkce delegáta zastupitelského orgánu vyšší organizační složky ELSA. Článek XVII (1) Výbor vydává rozhodnutí závazná pro všechny členy ELSA Brno. Rozhodnutí schvaluje nadpoloviční většinou všech svých členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas Prezidenta. (2) Na požádání je povinen o svých rozhodnutích informovat členy ELSA Brno. Článek XVIII Pravomoc (1) Do výlučné pravomoci Výboru náleží: a) zastupování ELSA Brno navenek a uzavírání smluv se třetími osobami, b) schvalování rozpočtu ELSA Brno a rozpočtu jednotlivých akcí, c) vypracování závěrečné roční zprávy, d) pozastavení členských práv členů ELSA Brno. (2) K záležitostem náležejícím do výlučné pravomoci jiných orgánů může Výbor vydávat nezávazná doporučení. (3) Jednotliví členové Výboru jednají jménem Výboru v mezích svých oprávnění daných jim Stanovami, usnesením Valné hromady nebo rozhodnutím Výboru. Při zastupování Výboru jsou povinni dodržovat jeho rozhodnutí. Článek XIX Prezident (1) Prezident předsedá jednání Výboru, řídí jeho činnost a reprezentuje ELSA Brno navenek. (2) Vyžadují-li to okolnosti, rozhoduje samostatně ve věcech náležejících do pravomoci Výboru, kromě záležitostí uvedených v Článku XVIII odst. 1 písm. b) a d). (3) Prezident má právo jednat jménem Výboru ve věcech, které nespadají do výlučné pravomoci jiných členů Výboru.

8 (4) V případě, že Prezident nemůže vykonávat delší dobu řádně svou funkci, přechází na tuto dobu jeho pravomoc na Tajemníka. Článek XX Tajemník (1) Tajemník zejména: a) koordinuje činnost členů ELSA Brno, b) zajišťuje styk členů ELSA Brno s Výborem, c) v nepřítomnosti prezidenta předsedá jednání Výboru, d) přijímá přihlášky nových členů, ve spolupráci s Pokladníkem přijímá členské poplatky, uděluje členům ELSA Brno upomínky o zaplacení členských příspěvků, e) vede administrativu ELSA Brno, odpovídá za vedení zápisu ze zasedání Valné hromady a jednání Výboru a spravuje (2) Seznam členů ELSA Brno a Archiv usnesení a rozhodnutí ELSA Brno. Článek XXI Pokladník (1) Pokladník je výlučně oprávněn hospodařit s finančními prostředky a vést účetnictví ELSA Brno (2) Pokladník dále zejména: a) vybírá členské poplatky na základě řádně podané přihlášky, stanovuje členům ELSA Brno náhradní lhůty splatnosti, b) vypracovává rozpočet ELSA Brno a rozpočty jednotlivých akcí, c) vypracovává účetní uzávěrku ELSA Brno a předkládá ji Valné hromadě, d) shromažďuje podklady vyžádané Kontrolní a revizní komisí. Článek XXII Viceprezident pro marketing Viceprezident pro marketing zajišťuje zejména propagaci ELSA Brno a jí pořádaných akcí a ve spolupráci s prezidentem a pokladníkem také sponzoring a granty pro činnost ELSA Brno V rámci této činnosti je zejména oprávněn vést jménem Výboru jednání se třetími osobami a se souhlasem Výboru uzavírat smlouvy za ELSA Brno nebo se jinak zavazovat. Článek XXIII Viceprezident pro semináře a konference Viceprezident pro semináře a konference zejména organizuje semináře, konference a podobné aktivity pořádané ELSA Brno a zajišťuje účast členů ELSA Brno na obdobných akcích pořádaných jinými organizacemi ELSA nebo spolupracujícími studentskými profesními sdruženími. V rámci této činnosti je oprávněn vést jménem Výboru jednání se třetími osobami a se souhlasem Výboru uzavírat smlouvy za ELSA Brno nebo se jinak zavazovat. Článek XXIV

9 Viceprezident pro akademické aktivity Viceprezident pro akademické aktivity organizuje zejména jednotlivé přednášky odborníků, odborné soutěže a publikační činnost členů ELSA Brno a zajišťuje účast členů ELSA Brno na obdobných aktivitách pořádaných jinými organizacemi ELSA nebo spolupracujícími studentskými profesními sdruženími. V rámci této činnosti je oprávněn vést jménem Výboru jednání se třetími osobami a se souhlasem Výboru uzavírat smlouvy za ELSA Brno nebo se jinak zavazovat. Článek XXV Viceprezident pro STEP Viceprezident pro STEP zejména zajišťuje program STEP (Student Trainee Exchange Programme), a to navazováním kontaktů s potencionálními zaměstnavateli a zájemci z řad studentů, prezentaci volných míst studentům a nabídku pracovních míst jiným organizacím ELSA a zabezpečením zázemí studentům, kteří získali nabídnuté pracovní místo, po dobu výkonu práce. V rámci této činnosti je oprávněn vést jednání jménem Výboru se třetími osobami a se souhlasem Výboru uzavírat smlouvy za ELSA Brno nebo se jinak zavazovat. Článek XXVI Direktor (1) Direktor (Director) je jmenován a odvoláván Výborem pro určité činnosti nebo okruh činností náležejících do pravomoci Výboru. Ze své funkce je odpovědný Výboru. (2) Má právo účastnit se jednání Výboru s hlasem poradním. (1) Je oprávněn jednat jménem Výboru v rámci vymezené činnosti, a to ve spolupráci s příslušnými členy Výboru. Uzavírat smlouvy za ELSA Brno nebo se jinak zavazovat má právo pouze na základě plné moci udělené mu Výborem. Hlava čtvrtá Kontrolní a revizní komise Článek XXVII (1) Kontrolní a revizní komise (dále jen "Komise") je nejvyšším kontrolním orgánem ELSA Brno. (2) Komisi tvoří dva nebo tři revizoři účtů volení jednotlivě tajným hlasováním na řádném zasedání Valné hromady na jeden rok. Funkční období trvá od 1. srpna do 31. července roku následujícího. V případě, že je počet členů Komise nižší než tři, je možné konat doplňkové volby na neobsazené pozice členů Komise. Funkční období takto zvolených členů končí posledním dnem funkčního období Komise. (3) Funkce revizora účtů je neslučitelná s výkonem jiné funkce nebo pověření v rámci ELSA, kromě funkce delegáta zastupitelského orgánu vyšší organizační složky ELSA. Článek XXVIII Pravomoc

10 (1) Komise má výlučnou pravomoc kontrolovat hospodaření ELSA Brno a podávat o kontrole revizní zprávu na zasedání Valné hromady ELSA Brno. (2) Komise má zejména právo: a) vyžádat si od pokladníka a jiných členů Výboru podklady o hospodaření ELSA Brno, b) vrátit neúplné nebo jinak vadné doklady k opravě či doplnění a stanovit pro toto lhůtu, c) účastnit se s hlasem poradním jednání Výboru, d) v případě nutnosti dát podnět ke svolání mimořádného zasedání Valné hromady. (3) Komise je dále oprávněna kontrolovat dodržování Stanov a usnesení Valné hromady, jakož i soulad těchto usnesení se Stanovami a právními předpisy; kontroluje také soulad Stanov a usnesení či rozhodnutí s mezinárodními či národními pravidly vydávanými orgány vyšších organizačních složek ELSA. Zjištěné závady oznamuje neprodleně Výboru nebo Valné hromadě a vydává nezávazná doporučení k jejich odstranění. Z vážných důvodů může dát podnět ke svolání mimořádného zasedání Valné hromady. ČÁST IV. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ Článek XXIX (1) Za hospodaření ELSA Brno odpovídá Výbor ELSA Brno společně a nerozdílně. (2) Valná hromada může na návrh Kontrolní a revizní komise stanovit rozsah odpovědnosti jednotlivých členů Výboru, popřípadě některého člena Výboru zprostit odpovědnosti nebo povolat k odpovědnosti kteréhokoli člena ELSA Brno Není-li ustavena Kontrolní a revizní komise, má právo podávat návrhy podle tohoto odstavce jedna desetina minimálně však pět členů Valné hromady s platným hlasovacím právem, kteří nejsou zároveň členy Výboru. Okruh osob vyloučených z podání návrhu má právo rozšířit Valná hromada svým usnesením. Článek XXX (1) Hospodářským rokem ELSA Brno je rok kalendářní. (2) ELSA Brno vede evidenci hospodaření podle platných právních předpisů. Za vedení evidence odpovídá Pokladník. (3) Pokladník předkládá na jarním zasedání Valné hromady ke schválení roční účetní uzávěrku. K této uzávěrce přikládá Kontrolní a revizní komise revizní zprávu. Článek XXXI (1) Finanční prostředky ELSA Brno jsou vedeny na běžném účtu u tuzemského peněžního ústavu nebo v pokladně. Výbor může určit svým usnesením i jiný způsob uložení těchto prostředků, jakož i způsob výběru těchto prostředků. (2) Podpisové právo k účtům ELSA Brno náleží Prezidentovi a Pokladníkovi, oběma samostatně. Usnesením Valné hromady může být toto právo dáno i dalším členům ELSA Brno. Článek XXXII

11 Příjmy a výdaje (1) Příjmy ELSA Brno tvoří zejména: a) členské poplatky, b) dary a granty, c) účastnické poplatky z akcí pořádaných ELSA Brno (2) Výdaje ELSA Brno tvoří zejména: a) administrativní náklady, b) náklady na akce pořádané ELSA Brno, c) příspěvky členům ELSA Brno na účast na akcích pořádaných ELSA, d) členské poplatky a další poplatky určené orgány vyšších organizačních složek ELSA. Článek XXXIII Likvidace (1) V případě zrušení ELSA Brno bez právního nástupce rozhoduje o vypořádání majetku Valná hromada dvoutřetinovou většinou všech členů s platným hlasovacím právem. (2) Nedojde-li k vypořádání majetku, připadá každému členovi rovný podíl násobený počtem členských let. (3) Ustanovení o odpovědnosti za hospodaření ELSA Brno nejsou tímto dotčena. ČÁST V. SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Článek XXXIV Jednací řád Podrobnosti týkající se jednotlivých ustanovení Stanov upraví Jednací řád ELSA Brno přijatý dvoutřetinovou většinou přítomných členů Valné hromady s platným hlasovacím právem. Článek XXXV Archiv usnesení a rozhodnutí (1) Archiv usnesení a rozhodnutí (dále jen "Archiv") obsahuje zejména: a) usnesení Valné hromady b) rozhodnutí Výboru c) doporučení Valné hromady, Výboru nebo Kontrolní a revizní komise, d) zápisy ze zasedání Valné hromady a jednání Výboru. (2) Archiv vede Tajemník. (3) Do Archivu má právo nahlížet kterýkoli člen ELSA Brno, oprávněné státní orgány, jakož i orgány vyšších organizačních složek ELSA. Článek XXXVI

12 (1) Stanovy a jejich změny musí být schváleny Valnou hromadou, a to dvoutřetinovou většinou členů s platným hlasovacím právem zapsaných ke dni konání Valné hromady v Seznamu členů ELSA Brno. (2) Všichni členové zapsaní v Seznamu členů ELSA Brno ke dni schválení těchto Stanov se považují za členy s platným hlasovacím právem ve smyslu Článku IV odst. 2, pokud Valná hromada svým rozhodnutím platnost hlasovacího práva neomezí. Článek XXXVII Stanovy nabývají účinnosti dne jako organizační řád ELSA Brno. ELSA Brno je povinna zajistit, aby její vnitřní předpisy byly v souladu s předpisy ELSA Česká republika. Předpisy ELSA Česká republika se rozumí Stanovy, Jednací řád, usnesení Sněmu a na ně navazující rozhodnutí Výboru a Sbírka rozhodnutí.

STANOVY SMÍŠENÉ OBCHODNÍ KOMORY

STANOVY SMÍŠENÉ OBCHODNÍ KOMORY STANOVY SMÍŠENÉ OBCHODNÍ KOMORY (schválené Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky ze dne 14. prosince 2004, ve znění schváleném dne [den schválení zněny stanov ministerstvem] 2005) Článek 1 NÁZEV,

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy Gymnázium, Praha 4, Písnická 760

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 Stanovy Spolku rodičů a přátel školy Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 I. Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Písnická 760, Praha 4, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s.

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. 1. Základní ustanovení, název a sídlo spolku 1. TJ Sokol Hostivice ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012

Více

STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S.

STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S. STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S. Článek I NÁZEV A SÍDLO Název: Komora projektových manažerů, z. s. Sídlo: U Potoka 26, 252 65 Tursko Článek II PRÁVNÍ FORMA 1. Komora Projektových Manažerů, z.

Více

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh Čl. I Název a sídlo 1. SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. (dále jen spolek ) má své sídlo na adrese Praha 10 - Vršovice, Vladivostocká ulice 1460/10,

Více

Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku

Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku Čl. I Úvodní ustanovení 1. Petrov, občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží brněnské diecéze, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

Stanovy sdružení JM Net, o. s. ve zněním platném od 26.6.2009

Stanovy sdružení JM Net, o. s. ve zněním platném od 26.6.2009 Stanovy sdružení JM Net, o. s. ve zněním platném od 26.6.2009 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: JM Net, o. s. (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 83/1990

Více

Krajský svaz triatlonu Vysočina z.s. STANOVY SPOLKU

Krajský svaz triatlonu Vysočina z.s. STANOVY SPOLKU Stanovy KSTT Vysočina 1 Krajský svaz triatlonu Vysočina z.s. STANOVY SPOLKU 1. ÚVOD 1.1 Právní postavení. 1.1.1 Krajský svaz triatlonu Vysočina (dále také KSTT Vysočina) je zapsaným spolkem, který vznikl

Více

STANOVY Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky, sportovní svaz policistů a hasičů, z.s.

STANOVY Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky, sportovní svaz policistů a hasičů, z.s. STANOVY Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky, sportovní svaz policistů a hasičů, z.s. (dále jen Unie ) Čl. 1 Název, sídlo, postavení Unie (1) Unie je založena na principu dobrovolnosti

Více

Stanovy TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s.

Stanovy TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s. Stanovy TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s. I. Tělovýchovná jednota 1.1. Spolek s názvem TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s., (dále jen TJ) je dobrovolným zájmovým svazkem členů provozujících nebo majících zájem o tělovýchovu,

Více

Stanovy Asociace zámkových a klíčových služeb České Republiky. (AZKS)

Stanovy Asociace zámkových a klíčových služeb České Republiky. (AZKS) Stanovy Asociace zámkových a klíčových služeb České Republiky. (AZKS) Čl. I - Úvod 1. Název sdružení je "Asociace zámkových a klíčových služeb České republiky." 2. Zkratka spolku je AZKS" Čl. II - Základní

Více

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s.

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlo spolku : Třebestovice, Kerská 160, PSČ : 289 12, Česká republika 3. KLUB

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ČESKÉ REPUBLIKY

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ČESKÉ REPUBLIKY STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Asociace nestátních neziskových organizací České republiky(dále jen ANNO ČR nebo Asociace ) je spolkem ve

Více

Stanovy spolku. Yachtclub Pardubice, z.s.

Stanovy spolku. Yachtclub Pardubice, z.s. Stanovy spolku Yachtclub Pardubice, z.s. Úplné znění ke dni 26.3. 2015 čl. I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Yachtclub Pardubice, z.s. (dále též spolek ). 2. Sídlo spolku: Třída Míru 65, 530 02 Pardubice

Více

Spolek SEDM KRÁS. čl. I Název a sídlo. čl. II Charakter spolku

Spolek SEDM KRÁS. čl. I Název a sídlo. čl. II Charakter spolku Spolek SEDM KRÁS STANOVY SPOLKU zřízeného na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějším předpisů čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek SEDM KRÁS (dále jen spolek ) 2.

Více

STANOVY Klub leteckých modelářů Brno, z.s.

STANOVY Klub leteckých modelářů Brno, z.s. STANOVY Klub leteckých modelářů Brno, z.s. Klub leteckých modelářů Brno, o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku, považuje za

Více

Spolek Bubakov.net (dále jen spolek ) Stanovy spolku

Spolek Bubakov.net (dále jen spolek ) Stanovy spolku Spolek Bubakov.net (dále jen spolek ) Stanovy spolku Článek 1 Název spolku 1. Název spolku zní: Spolek bubakov.net 2. Povolená zkratka názvu: bubakov.net 3. Sídlo spolku je: Havlíčkova 500, 271 01 Nové

Více

Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek. ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení

Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek. ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla

Více

OIKUMENE AKADEMICKÁ YMCA

OIKUMENE AKADEMICKÁ YMCA Stanovy OIKUMENE AKADEMICKÁ YMCA 1/5 1 Jméno a sídlo sdružení 1. Jméno sdružení: OIKUMENE AKADEMICKÁ YMCA (dále jen AY) 2. Sídlo sdružení: Na Poříčí 12, 115 30 Praha 1. 3. AY je občanské sdružení podle

Více

S T A N O V Y Veterán klub Rychvald

S T A N O V Y Veterán klub Rychvald S T A N O V Y Veterán klub Rychvald I. ZÁKLADNÍ USTANOV ENÍ Článek 1: Vznik Veterán klubu Rychvald 1. Veterán klub Rychvald (dále jen VK Rychvald) ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů se

Více

STANOVY. Dělnická tělovýchovná jednota Hradec Králové

STANOVY. Dělnická tělovýchovná jednota Hradec Králové STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dělnická tělovýchovná jednota Hradec Králové Článek I Název a sídlo 1. Název Dělnická tělovýchovná jednota Hradec Králové (dále jen DTJ) 2. Sídlo DTJ je Hradec Králové, Labské

Více

Stanovy Golf Club Hradec Králové z. s. 1.1. Název spolku: Golf Club Hradec Králové z. s. (dále jen spolek )

Stanovy Golf Club Hradec Králové z. s. 1.1. Název spolku: Golf Club Hradec Králové z. s. (dále jen spolek ) Stanovy Golf Club Hradec Králové z. s. I Základní ustanovení 1.1. Název spolku: Golf Club Hradec Králové z. s. (dále jen spolek ) 1.2. Sídlo spolku: Hradec Králové, Rybova 1908/31, PSČ 500 09 1.3. Spolku

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. I Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. I Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství vlastníků ) je

Více

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í I. Název MAS Šluknovsko II. Sídlo sdružení Mariánská 475, Varnsdorf, PSČ 407 47 III. Důvody vzniku sdružení Občanské sdružení MAS Šluknovsko ( MAS - Místní

Více

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Jménem občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě,

Více

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku Úplné znění Název spolku: Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, z. s. Užívané zkratky: SF DHR, z. s. Sídlo: Brno, Zubatého 1, 614 00 Obsah stanov: I. Základní

Více

Stanovy občanského sdružení BALETKA při ZUŠ Habrmanova, o.s.

Stanovy občanského sdružení BALETKA při ZUŠ Habrmanova, o.s. Stanovy občanského sdružení BALETKA při ZUŠ Habrmanova, o.s. Část I. OBECNÁ USTANOVENÍ čl.1 Obsah a cíl 1) Občanské sdružení BALETKA při ZUŠ Habrmanova, o.s. (dále jen sdružení ) bylo založeno podle zákona

Více

Organizační řád Western Riding Clubu České republiky, z.s. (WRC ČR)

Organizační řád Western Riding Clubu České republiky, z.s. (WRC ČR) Organizační řád Western Riding Clubu České republiky, z.s. (WRC ČR) Oddíl I. Základní členění WRC ČR. Článek. 1. Postavení WRC. 1. Western Riding Club České republiky, z.s. (dále jen WRC) je nezávislým

Více

STATUT AKREDITAČNÍ KOMISE

STATUT AKREDITAČNÍ KOMISE STATUT AKREDITAČNÍ KOMISE schválený Vládou ČR usnesením č. 744 ze dne 28. července 2004 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Akreditační komise (dále jen komise ) pečuje o kvalitu vysokoškolského vzdělávání

Více

Stanovy Spole enství vlastník pro budovu Nám stí 14. íjna 2173, Praha 5

Stanovy Spole enství vlastník pro budovu Nám stí 14. íjna 2173, Praha 5 Strana t etí Stanovy Spole enství vlastník pro budovu Nám stí 14. íjna 2173, Praha 5 l. I Základní ustanovení 1) Spole enství vlastník (dále jen spole enství ) je právnickou osobou, která vznikla na základ

Více

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let.

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let. JEDNACÍ ŘÁD ZO OSŽ Praha Masarykovo nádraží I. Úvodní ustanovení Čl. 1. Jednací řád Základní organizace odborového sdružení železničářů Praha Masarykovo nádraží (dále jen ZO) upravuje postup orgánů ZO

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

STANOVY SDRUŽENÍ I. NÁZEV SDRUŽENÍ, PRÁVNÍ POSTAVENÍ, PŘEDMĚT ČINNOSTI II. VZNIK ČLENSTVÍ

STANOVY SDRUŽENÍ I. NÁZEV SDRUŽENÍ, PRÁVNÍ POSTAVENÍ, PŘEDMĚT ČINNOSTI II. VZNIK ČLENSTVÍ STANOVY SDRUŽENÍ I. NÁZEV SDRUŽENÍ, PRÁVNÍ POSTAVENÍ, PŘEDMĚT ČINNOSTI 1. Název sdružení: Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Mor. Budějovice 2. Sídlo sdružení: Gymnázium, Moravské Budějovice,

Více

ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú.

ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú. ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú. Preambule Ústav je právnická osoba ustavená za účelem provozování společensky užitečné činnosti a poskytování služeb s takovou činností bezprostředně souvisejících

Více

NEZÁVISLÉ PROFESNÍ ODBORY TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ OKD STANOVY

NEZÁVISLÉ PROFESNÍ ODBORY TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ OKD STANOVY NEZÁVISLÉ PROFESNÍ ODBORY TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ OKD STANOVY 1 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Název odborové organizace je Nezávislé profesní odbory technickohospodářských zaměstnanců

Více

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ I. Vyhlašovatel výběrového řízení Vyhlašovatelem výběrového řízení je společnost ČEPS, a.s., se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, IČ 25702556, DIČ CZ25702556, zapsaná

Více

Stanovy občanského sdružení Centrum individuálních sportů kraje Olomouckého, o.s.

Stanovy občanského sdružení Centrum individuálních sportů kraje Olomouckého, o.s. Stanovy občanského sdružení Centrum individuálních sportů kraje Olomouckého, o.s. Část první Základní ustanovení Článek I. Název a sídlo 1. Centrum individuálních sportů kraje Olomouckého, o.s. (dále jen

Více

Stanovy Českého střeleckého svazu

Stanovy Českého střeleckého svazu Stanovy Českého střeleckého svazu Preambule Český střelecký svaz je samostatný a dobrovolný spolek občanů, kteří mají společný zájem provozovat, podporovat, organizovat a řídit sportovně střeleckou činnost

Více

Stanovy společenství vlastníků

Stanovy společenství vlastníků Stanovy společenství vlastníků I. Název Společenství vlastníků Pod Lihovarem 2232 II. Sídlo: Pod lihovarem 2231, Benešov, PSČ: 256 01 III. Předmět činnosti Zajišťování správy domu a pozemku IV. Členská

Více

Společenství vlastníků Na Folimance 9, IČ: 264 98 995. I. Základní ustanovení

Společenství vlastníků Na Folimance 9, IČ: 264 98 995. I. Základní ustanovení S t a n o v y Společenství vlastníků Na Folimance 9, IČ: 264 98 995 I. Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou podle 1194 zákona č. 89/2012

Více

STATUT RADY PRO VEŘEJNÝ DOHLED NAD AUDITEM konsolidovaná verze ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11. 8. 2015. Článek 1 Úvodní ustanovení

STATUT RADY PRO VEŘEJNÝ DOHLED NAD AUDITEM konsolidovaná verze ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11. 8. 2015. Článek 1 Úvodní ustanovení STATUT RADY PRO VEŘEJNÝ DOHLED NAD AUDITEM konsolidovaná verze ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11. 8. 2015 V souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, vydává Rada pro veřejný dohled nad auditem tento

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Oblastní stavební bytové družstvo Kopřivnice STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Dodatek č. 1/11 2011 I. Tímto dodatkem se ruší platnost textu článků níže uvedených a nahrazují se textem novým: čl. 4 - Vznik členství

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Název společenství vlastníků jednotek: Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1170-1174, Praha 6 Sídlo společenství vlastníků jednotek: Praha 6 - Řepy, Vondroušova

Více

STANOVY SVAZ ČESKÝCH POTÁPĚČŮ

STANOVY SVAZ ČESKÝCH POTÁPĚČŮ STANOVY SVAZ ČESKÝCH POTÁPĚČŮ Obsah PREAMBULE... 2 ČÁST PRVNÍ... 2 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 2 Článek I.... 2 Obecná ustanovení... 2 Článek II.... 2 Začlenění SČP... 2 Článek III.... 2 Poslání a cíle SČP...

Více

Stanovy mysliveckého spolku Mičovice

Stanovy mysliveckého spolku Mičovice Stanovy mysliveckého spolku Mičovice Název spolku DIČ Sídlo spolku Kraj Země Statutární orgán spolku Nejvyšší orgán spolku Myslivecký spolek M i č o v i c e CZ 47260521 383 01 Mičovice Jihočeský Česká

Více

PŘÍLOHA 1. SPOLEČESKÁ SMLOUVA o založení společnosti s ručením omezeným

PŘÍLOHA 1. SPOLEČESKÁ SMLOUVA o založení společnosti s ručením omezeným PŘÍLOHA 1 SPOLEČESKÁ SMLOUVA o založení společnosti s ručením omezeným I. Zakladatelé Pan Roman Mucha a David Mucha zakládají společnost s ručením omezeným (dále jen společnost) za podmínek stanovených

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ. Část I. Základní ustanovení. Článek 1. Název a sídlo společenství vlastníků jednotek

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ. Část I. Základní ustanovení. Článek 1. Název a sídlo společenství vlastníků jednotek STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Část I. Základní ustanovení Článek 1 Název a sídlo společenství vlastníků jednotek Název: Společenství vlastníků jednotek v domě č.p.2232-2229 v Nedvězské ulici, Praha 10

Více

STANOVY SDRUŽENÍ BÝVALÝCH POSLANCŮ EVROPSKÉHO PALAMENTU. Evropský parlament Brusel

STANOVY SDRUŽENÍ BÝVALÝCH POSLANCŮ EVROPSKÉHO PALAMENTU. Evropský parlament Brusel STANOVY SDRUŽENÍ BÝVALÝCH POSLANCŮ EVROPSKÉHO PALAMENTU Evropský parlament Brusel Brusel, 19. června 2001 Znění pozměněné dne 9. října 2008 a 18. října 2012 HLAVA I: NÁZEV, SÍDLO, PRÁVNÍ ZÁKLAD, CÍLE Článek

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539

Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539 Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539 Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek vzniklo ze zákona dnem 1. července 2000. 2. Název společenství: Kodymova 2537-2539,

Více

STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Zalužany a.s. se sídlem Zalužany čp. 97, PSČ 262 84 v úplném znění

STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Zalužany a.s. se sídlem Zalužany čp. 97, PSČ 262 84 v úplném znění STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Zalužany a.s. se sídlem Zalužany čp. 97, PSČ 262 84 v úplném znění I. Firma Firma společnosti zní: Zemědělská společnost Zalužany a.s. ------------------------------------

Více

POHODA společnost pro normální život lidí s postižením. Stanovy

POHODA společnost pro normální život lidí s postižením. Stanovy POHODA společnost pro normální život lidí s postižením Stanovy 1 Plný název občanského sdružení je POHODA společnost pro normální život lidí s postižením. Zkrácený název občanského sdružení je POHODA.

Více

Předmětem podnikání společnosti je:

Předmětem podnikání společnosti je: STANOVY Zemědělské společnosti Nalžovice a.s. I. Obchodní firma Obchodní firma společnosti zní: Zemědělská společnost Nalžovice, a.s. II. Sídlo společnosti Sídlem společnosti jsou: Nalžovice č.p. 23, okres

Více

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení Článek 1 Název. Článek 2 Symbolika ÚAMK. Článek 3 Sídlo ÚAMK

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení Článek 1 Název. Článek 2 Symbolika ÚAMK. Článek 3 Sídlo ÚAMK STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY Část I Základní ustanovení Článek 1 Název Ústřední automotoklub České republiky z. s., dále jen ÚAMK. Symboly ÚAMK jsou znak a vlajka. Článek 2 Symbolika

Více

1 Úvodní ustanovení. 2) O otázkách upravených tímto jednacím řádem, popř. o dalších zásadách svého jednání, rozhoduje zastupitelstvo v mezích zákona.

1 Úvodní ustanovení. 2) O otázkách upravených tímto jednacím řádem, popř. o dalších zásadách svého jednání, rozhoduje zastupitelstvo v mezích zákona. 1 Jednací řád zastupitelstva Obce Havlovice Zastupitelstvo Obce HAVLOVICE (dále jen zastupitelstvo) se usneslo podle 96 zákona Parlamentu ČR č. 128/2000 Sb.,o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších

Více

Vnitřní řád LLM. 1. Valná hromada (dále jen VH)

Vnitřní řád LLM. 1. Valná hromada (dále jen VH) Vnitřní řád LLM Obsahem Vnitřního řádu LLM jsou závazné podmínky pro činnost LLM, které rozšiřují a upřesňují Stanovy LLM. Vnitřní řád platí pro všechny členy LLM. Pravidla obsažená ve Vnitřním řádu nesmí

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě

Volební a jednací řád Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 4. října 2006 pod

Více

Stanovy Ski klubu Ústí nad Orlicí, z.s. Úplné znění ke dni 13. května 2015

Stanovy Ski klubu Ústí nad Orlicí, z.s. Úplné znění ke dni 13. května 2015 Stanovy Ski klubu Ústí nad Orlicí, z.s. Úplné znění ke dni 13. května 2015 1 Základní ustanovení (1) Sdružení Ski klub Ústí nad Orlicí o.s., které vzniklo na základě zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování

Více

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech (schváleno na zasedání Městského zastupitelstva v Děčíně dne 2. 7. 1998 usnesením

Více

S T A N O V Y. Preambule : Část I. Všeobecná ustanovení Čl. 1. Obchodní jméno a sídlo družstva

S T A N O V Y. Preambule : Část I. Všeobecná ustanovení Čl. 1. Obchodní jméno a sídlo družstva S T A N O V Y Preambule : Tyto STANOVY upravují právní poměry družstva, založeného zemědělskými prvovýrobci a podnikateli dle příslušných ustanovení zákona za účelem uplatnění vlivu prvovýroby v oblasti

Více

Zakládací listina Nadačního fondu Adopce památek

Zakládací listina Nadačního fondu Adopce památek Zakládací listina Nadačního fondu Adopce památek Ing. arch. Jiřina Vinterová, bytem Musílkova 488/12, 150 00 Praha 5 nar. 3. 4. 1983 r. č. 835403/4183 (dále jen Zřizovatel ) jako zřizovatel nadačního fondu

Více

STANOVY SK Újezd Praha 4, z.s. (úplné znění) Preambule

STANOVY SK Újezd Praha 4, z.s. (úplné znění) Preambule STANOVY SK Újezd Praha 4, z.s. (úplné znění) Preambule 1. SK Újezd Praha 4, z.s. (dále jen Klub; či SK ) je dobrovolný, samosprávný svazek členů založený za účelem podpory sportovních aktivit svých členů

Více

Směrnice č. 1/2005 Rady města Žďáru nad Sázavou,

Směrnice č. 1/2005 Rady města Žďáru nad Sázavou, Směrnice č. 1/2005 Rady města Žďáru nad Sázavou, kterou se stanovují pravidla pro vyřizování stížností a peticí Rada města Žďár nad Sázavou schválila dne 20.6.2005 dle 102 odst. 2 písm. b) a n) zákona

Více

Příloha návrhu usnesení č. 1 (společné změny stanov, zde strany 1 až 6 )

Příloha návrhu usnesení č. 1 (společné změny stanov, zde strany 1 až 6 ) Příloha návrhu usnesení č. 1 (společné změny stanov, zde strany 1 až 6 ) Článek 14 Představenstvo 1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem.

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK U PRŮHONU 1368/15, PRAHA 7

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK U PRŮHONU 1368/15, PRAHA 7 STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK U PRŮHONU 1368/15, PRAHA 7 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 1 Základní ustanovení 1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou

Více

Stanovy horolezeckého oddílu "ROT SPORT"

Stanovy horolezeckého oddílu ROT SPORT Stanovy horolezeckého oddílu "ROT SPORT" Horolezecký oddíl "ROT SPORT" je dobrovolným občanským sdružením zájemců o horolezecký sport, navazující na sportovní a duchovní hodnoty českých a saských horolezců

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS HNUTÍ BRONTOSAURUS

VNITŘNÍ PŘEDPIS HNUTÍ BRONTOSAURUS VNITŘNÍ PŘEDPIS HNUTÍ BRONTOSAURUS IČ: 00 40 83 28 Sídlo: Hnutí Brontosaurus, Hvězdová 306/10, 602 00 Brno PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ RADY A ÚSTŘEDÍ Verze: Dne: Schválil: Vypracoval: Článek I. Úvodní ustanovení

Více

O D B O R O V É S D R U Ž E N Í Ž E L E Z N I Č Á Ř Ů Republiková rada seniorů JEDNACÍ ŘÁD. 1. Úvodní ustanovení

O D B O R O V É S D R U Ž E N Í Ž E L E Z N I Č Á Ř Ů Republiková rada seniorů JEDNACÍ ŘÁD. 1. Úvodní ustanovení O D B O R O V É S D R U Ž E N Í Ž E L E Z N I Č Á Ř Ů Republiková rada seniorů JEDNACÍ ŘÁD 1. Úvodní ustanovení Jednací řád Republikové rady seniorů ODBOROVÉHO SDRUŽENÍ ŽELEZNIČÁŘŮ (dále jen OSŽ) upravuje

Více

STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM SMĚRNICE REKTORA Č. 3/2011 STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM S M Ě R N I C E P R O U J E P Platná od: 10. 11. 2011 Zpracoval/a: prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. prof.

Více

Jednací řád Rady města Třešť

Jednací řád Rady města Třešť Jednací řád Rady města Třešť Rada města Třešť (dále jen rada města) se usnesla podle 101, odst. 3 zákona čís. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), (dále jen zákon ), v platném znění na tomto svém jednacím

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Čl. 1 Povaha a cíl Fyzikální olympiády

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Čl. 1 Povaha a cíl Fyzikální olympiády Organizační řád Fyzikální olympiády Č.j.: 22 125/2005-51 dne 8. 11. 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování

Více

ŘÁD DIAKONICKÉ PRÁCE Českobratrské církve evangelické

ŘÁD DIAKONICKÉ PRÁCE Českobratrské církve evangelické ŘÁD DIAKONICKÉ PRÁCE Českobratrské církve evangelické OBSAH: Preambule Oddíl I. Obecná ustanovení Čl. 1. Cíl diakonické práce Čl. 2. Okruhy diakonické práce ČCE Č l. 3. Odpovědnost za diakonickou práci

Více

Disciplinární řád pro studenty B.I.B.S. (Brno International Business School, a.s.)

Disciplinární řád pro studenty B.I.B.S. (Brno International Business School, a.s.) pro studenty B.I.B.S. (Brno International Business School, a.s.) Článek 1 Úvodní ustanovení pro studenty (dále jen řád ) upravuje průběh disciplinárního řízení a ukládání sankcí za porušení povinností

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 101 Rozeslána dne 21. srpna 2008 Cena Kč 29, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 101 Rozeslána dne 21. srpna 2008 Cena Kč 29, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 101 Rozeslána dne 21. srpna 2008 Cena Kč 29, O B S A H : 314. Zákon, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě

Více

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky zadávané druhem otevřeného řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního

Více

220/1991 Sb. ZÁKON. České národní rady

220/1991 Sb. ZÁKON. České národní rady 220/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 8. května 1991 o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře Změna: 160/1992 Sb. Změna: 285/2002 Sb. Změna: 111/2007 Sb. Změna:

Více

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Organizační řád školy Č. j. PRO/1/2012 Spisový znak: A 20 Skartační lhůta: A 10 Vypracoval/a: Mgr. Fronika Burešová, ředitelka

Více

Stanovy Společenství vlastníků pro dům č.p. 1331, Praha 10-Uhřiněves. I. Název. II. Sídlo a IČO. III. Účel společenství

Stanovy Společenství vlastníků pro dům č.p. 1331, Praha 10-Uhřiněves. I. Název. II. Sídlo a IČO. III. Účel společenství Stanovy Společenství vlastníků pro dům č.p. 1331, Praha 10-Uhřiněves I. Název Název společenství vlastníků je Společenství vlastníků pro dům č.p. 1331, Praha 10-Uhřiněves II. Sídlo a IČO Sídlem společenství

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků Modřice 574

S T A N O V Y Společenství vlastníků Modřice 574 S T A N O V Y Společenství vlastníků Modřice 574 pro dům zapsaný v katastru nemovitostí Brno-venkov Okres: 3703 Brno - venkov Obec: 583391 Modřice katastrální území: 697931 Modřice číslo popisné: 574 Ulice:

Více

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu Městské části Praha - Ďáblice Obsah: 1) Úvodní

Více

Stanovy společenství vlastníků Nová kolonie 2604/8

Stanovy společenství vlastníků Nová kolonie 2604/8 Stanovy společenství vlastníků Nová kolonie 2604/8 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků Nová kolonie 2604/8 (dále jen "společenství") je právnickou osobou,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní škola Sloup, okres Blansko 679 13 Sloup 200 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Č.j.: /2005 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 20.února 2006

Více

Předmětem řízení je výběr projektů pro rok 2015 v níže uvedených oblastech:

Předmětem řízení je výběr projektů pro rok 2015 v níže uvedených oblastech: MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ VYHLAŠUJE DOTAČNÍ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PRO NEVLÁDNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE A VYSOKOŠKOLSKÁ PRACOVIŠTĚ NA PROJEKTY V OBLASTI ZAHRANIČNÍ POLITIKY ČR A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ PRO ROK

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA OBECNÁ ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA OBECNÁ ČÁST DŮVODOVÁ ZPRÁVA OBECNÁ ČÁST I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad Vzhledem k tomu, že nepřipadají v úvahu závažné dopady ani nelze očekávat ohrožení realizace některé státem

Více

Směrnice pro oběh účetních dokladů Obce Batňovice

Směrnice pro oběh účetních dokladů Obce Batňovice Směrnice pro oběh účetních dokladů Obce Batňovice 1. ÚVOD 1.1 Tato směrnice stanovuje základní zásady pro nařizování, schvalování, ověřování a přezkušování přípustnosti hospodářských a účetních operací

Více

Směrnice o schvalování účetní závěrky

Směrnice o schvalování účetní závěrky Město Česká Kamenice, náměstí Míru 219, Česká Kamenice Směrnice o schvalování účetní závěrky Zpracovatel: Městský úřad Česká Kamenice Finanční odbor Předkladatel: Městský úřad Česká Kamenice Finanční odbor

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA A MěÚ MIKULÁŠOVICE

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA A MěÚ MIKULÁŠOVICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA A MěÚ MIKULÁŠOVICE Zásady činnosti Čl. 1 Organizační řád upravuje: - zásady činnosti a řízení městského úřadu - jejich vzájemné vazby a vztahy Čl. 2 Postavení a působnost městského

Více

Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011

Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011 Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Zásady a podmínky pro poskytování dotací na

Více

Pravidla. používání Národního elektronického nástroje při realizaci zadávacích postupů prostřednictvím národního elektronického nástroje

Pravidla. používání Národního elektronického nástroje při realizaci zadávacích postupů prostřednictvím národního elektronického nástroje Příloha usnesení vlády ze dne 18. ledna 2016 č. 25 Pravidla používání Národního elektronického nástroje při realizaci zadávacích postupů prostřednictvím národního elektronického nástroje Preambule V souladu

Více

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU Do vlastních rukou akcionářů DEK a.s. POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti DEK a.s., se sídlem Tiskařská 10/257, PSČ 108 00, IČ: 276 36 801, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném

Více

SMĚRNICE Vyřizování stížností a petic SM 01/2008. Datum vydání: 8.1.2008 SM 01/2008

SMĚRNICE Vyřizování stížností a petic SM 01/2008. Datum vydání: 8.1.2008 SM 01/2008 Vydání č.: 1 Strana 1 / 10 VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC SM 01/2008 Účinnost od: 9.1.2008 Číslo dle rozdělovníku: 1 Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval : Tajemnice Mgr. Blanka Zmítková RM usn.č.

Více

MĚSTO ŽATEC JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATEC

MĚSTO ŽATEC JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATEC MĚSTO ŽATEC JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATEC Stránka 1 z 9 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Zastupitelstvo města Žatce (dále jen zastupitelstvo města ) tímto ve smyslu 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,

Více

Návrhy usnesení pro řádnou valnou hromadu Komerční banky, a. s., konanou dne 19. 6. 2003

Návrhy usnesení pro řádnou valnou hromadu Komerční banky, a. s., konanou dne 19. 6. 2003 Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07 IČ 45 31 70 54 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 Návrhy usnesení pro řádnou valnou hromadu Komerční banky,

Více

1. Názvem společenství zní: Společenství vlastníků Archangelská 864, 865, 868 Praha

1. Názvem společenství zní: Společenství vlastníků Archangelská 864, 865, 868 Praha STANOVY společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 864,865,868 na pozemcích parc. č. 1211, 1212/3, 1213 k.ú. Vršovice s názvem Společenství vlastníků Archangelská 864, 865, 868 Praha Čl. I. Základní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly MEUV 6228/2013 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly Organizační řád městského úřadu vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Tento vnitřní předpis schválila Rada města

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

Smlouvu o provedení externího auditu projektu

Smlouvu o provedení externího auditu projektu Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli obchodní firma: Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. sídlo: Vídeňská 1083, Praha 4 IČ: 68378050 DIČ: CZ 68378050 zastoupený prof. RNDr. Václavem Hořejším

Více

PLAVECKÉHO KLUBU P SEK. Článek 10 Základní ustanovení

PLAVECKÉHO KLUBU P SEK. Článek 10 Základní ustanovení PLAVECKÉHO KLUBU P SEK -------------------------~---------------- Registr~cc provedena ~J10} 1f"90' dne. Článek 10 Základní ustanovení -~--------------------~-------- Plavecký klub je sportovní organizací,

Více

Směrnice o registraci členů a subjektů ČTU

Směrnice o registraci členů a subjektů ČTU 2015 Směrnice o registraci členů a subjektů ČTU Obsah Část A Registrace členů (1-5) Str. 1 Část B Registrace organizačních jednotek (6-13) Str. 2 Část C Ochrana osobních údajů (14) Str. 5 Část D Závěrečná

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více

Disciplinární řád. 1 Účel disciplinárního řádu

Disciplinární řád. 1 Účel disciplinárního řádu Disciplinární řád 1 Účel disciplinárního řádu Disciplinární řád upravuje postup čestné rady Komory, práva a povinnosti účastníků disciplinárního řízení a úkony, které s disciplinárním řízením souvisejí

Více