cena 10 Kč číslo 4/ prosince Vernisáž Evy Pilarové (strana 15) (strana 20)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "cena 10 Kč číslo 4/2014 20. prosince 2014 www.bohunovice.cz Vernisáž Evy Pilarové (strana 15) (strana 20)"

Transkript

1 x cena 10 Kč číslo 4/ prosince Vernisáž Evy Pilarové (strana 15) (strana 20) Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Bohuňovice

2 ÚVODNÍ SLOVO SLOVO REDAKCE, TIRÁŽ strana 2 ZPRÁVY Z OBCE strana 3 VOLBA STAROSTY strana 6 DUCHOVNÍ SLOVO strana 7 SPORT NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE strana 8 KNIHOVNA strana 8 ZPRÁVA MLADÝCH HASIČŮ strana 9 TENISOVÝ TURNAJ strana 10 ZAHRÁDKÁŘI strana 11 HOROSKOP 2015 strana 12 SPOLEČENSKÁ RUBRIKA strana 13 PLESOVÁ SEZÓNA 2015 strana 14 PŘÍSPĚVKY OBČANŮ strana 16 OBRAZEM: Z výstavy Evy Pilarové a Heleny Štefanové BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ 3. roč. Periodický tisk územního samosprávného celku. číslo 4/2014 vychází v Bohuňovicích dne 20. prosince Vychází 5krát ročně. Vydavatel: Obec Bohuňovice, 6. května 109, Bohuňovice, IČ Evidence MK ČR E Odpovědný redaktor: Mgr. Michal Prutyszyn K vydání čísla dále přispěli: Jiří Baťa, Eva Dokoupilová, JUDr. František Chromec, Ondřej Januš, MUDr. František Kotěšovec, Ing. Mgr. Miroslava Müllerová, Miroslav Puda, Miloš Siegel, Vladislava Ťuková, a další. Obálka: Hlavička: (red); Hlavní fotografie: kostel (R. Staroštík st.) Malé fotografie: 1. (red) ; 2. (red) Strana 4 - výřez z fotografie P. Římského Tiskne: Properus s. r. o. Příjem článků a inzerce: Uzávěrka příštího čísla: 31. ledna 2015 Cena 10 Kč Všude dobře, doma nejlépe...? Jistě tohle přísloví všichni dobře známe. Pokud je člověk delší dobu mimo domov, začnou se mu na něj do mysli vkrádat vzpomínky. Samozřejmě, že hlavně ty hezké a příjemné. Každým rokem strávím na pozvání v zahraničí nějakou dobu ukázkami a výukou jak kovářského řemesla, tak i ukázkami využití klasických kovářských metod v moderní architektuře. Jsem hrdý na to, že jsem Moravák z České republiky a snažím se reprezentovat naši republiku, jak to jde nejlépe. Rád navštěvuji své přátele, vždy se však těším zpátky domů a mám dobrý pocit z toho, že sem na Moravu patřím. Těším se na rodinu, kamarády, na pivko a na vše, co je mi blízké. Po nějaké době však doma euforie vyprchá a začnu vnímat veškeré nedostatky, kterých zde každým rokem přibývá. Nedostatky, které už ani nevnímáme, které si způsobujeme sami svou liknavostí, apatií a nedostatkem hrdosti a zodpovědnosti za svůj domov. V této době sedím na Sicílii ve svém domě (který mi byl zapůjčen), piju po společné večeři výborné červené víno a v hlavě srovnávám způsob života zde a u nás doma. Když opominu společenský život, vidím zde hlavně ůžasnou starostlivost a péči o svůj domov, hrdost na svou historii, na svůj způsob života. Po dvou letech zde vidím nové cesty, chodníky z mramorového masívu, nové lavičky, tabule s historií jednotlivých okolních městeček, vesnic a kostelů, na domech v zasklených vitrínách sošky svatých a nyní, před Vánocemi vkusnou výzdobu a nespočet Betlémů (presébií). Dá se říci, že zde staví pro příští generace a raději počkají, nežli dělat provizoria. Když vidím, s jakým vkusem zde pečují o svou obec a celé okolí, jak začleňují moderní do starého a srovnám to s Bohuňovicemi, je mi smutno. Vzpomenu si na náš plesnivý kostel, hrbaté cesty, prořídlá stromořadí příjezdových cest, zchátralé kapličky, oplocení i okolí hřbitova, močidlo s rozpadlým přívodem vody a naprostý nedostatek slavností a společenských akcí. Ale jsem asi příliš kritický, když to vidím pouze já. (autor článku: Jiří Baťa) Pokračování na straně 7 2 / BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ

3 Od minulého čísla zpravodaje č. 3/2014 proběhlo jedno veřejné jednání nově zvoleného zastupitelstva obce. Dosavadní rada obce (volební období ) jednala celkem šestkrát. Nově zvolená rada obce (volební období ) jednala jedenkrát. Usnesení zastupitelstva včetně zápisů z jednání a úplný výčet všech usnesení rady od č. 101 až po 106 a následně č. 1 najdete na webu obce (www.bohunovice.cz). Ustavující zasedání zastupitelstva obce č. 1 dne Z a s t u p i t e l s t v o o b c e po projednání: I. Bere na vědomí 1. Složení zastupitelstva obce, které vzešlo z komunálních voleb 10. a 11. října Složení slibu všech přítomných nově zvolených členů ZO bez výhrad II. Volí 1. Mgr. Jiřího Slepicu, nar , starostou obce Bohuňovice 2. Ing. Jiřího Petřeka, nar , místostarostou obce Bohuňovice 3. Bc. EvuKeclíkovou, Radomíra Staroštíka a RNDr. Josefa Fryčáka dalšími členy rady obce Bohuňovice 4. RNDr. Josefa Fryčáka předsedou Finančního výboru zastupitelstva obce hlasování: Mgr. Ing. Miroslava Müllerovou předsedkyní Kontrolního výboru zastupitelstva obce hlasování: Zástupce zřizovatele ve Školské radě Mgr. Karla Machalu a Mgr. Ladislava Krále hlasování: III. Schvaluje 1. Jednoho uvolněného člena zastupitelstva pro funkci starosty hlasování: Měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva dle předloženého návrhu počínaje dnem 28. listopadu 2014 Zprávy z obce do prvního veřejného zasedání ZO v r hlasování: Platnost směrnice pro poskytnutí a účtování cestovních náhrad zaměstnanců obce Bohuňovice i pro zastupitele obce Bohuňovice hlasování: Nákupy částí soukromých pozemků pod cyklostezkou na Štarnov dle zastupitelstvem obce schváleného záměru, v souladu s uzavřenými smlouvami o smlouvách budoucích kupních a dle oddělovacího geometrického plánu č /2014 ze dne hlasování: Upravený rozpočet č. 6/2014 dle předloženého návrhu ve vyrovnané výši ,- Kč hlasování: Rozpočtové provizorium na I. Kvartál 2015 ve výši 25% běžných výdajů r hlasování: IV. Pověřuje 1. Radu obce prováděním rozpočtových opatření před koncem roku, která jsou během roku schvalována zastupitelstvem obce hlasování: IV. Ukládá Radě obce informovat zastupitelstvo obce o všech rozpočtových opatřeních, která před koncem roku 2014 provede na základě pověření O: starosta T: první zasedání ZO 2015 hlasování: Na jednání č. 1 bylo přítomno všech 15 členů zastupitelstva obce Volební období Výpis usnesení rady obce č. 101 konané dne Rada obce vzala na vědomí: - Vypsání nového výběrového řízení na zhotovitele projektu Revitalizace centra obce Bohuňovice, podpořeného dotací z ROP - Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za r s výsledkem, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky Rada obce schválila: - Prohlášení o rozdělení práva k domu Z OBCE č.p. 29 na vlastnické právo k jednotkám - Provedení opravy VO v uličce dle nabídky fa OPLUŠTIL STAVBY s.r.o. - Uzavření smlouvy na výkon TDS u akce výměny oken a dveří v DS a ubytovně s Ing. Karlem Hrózem - Opravu severní stěny fasády Domu služeb dle předložené nabídky firmy, provádějící výměnu oken - Příspěvek na činnost HOSPIC na Sv. Kopečku pro r ve výši 8 000,- Kč - Rozpočtové opatření č. 4/ Uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze státního fondu ŽP ČR na projekt Energetické úspory objektu šaten sportovního areálu, Bohuňovice v předloženém znění - Upravenou smlouvu o poskytnutí dotace z ROP na projekt Revitalizace centra obce Bohuňovice - Nákup zařízení na úsporu energie pro CZ Bohuňovice dle nabídky CAUTUM s.r.o. Rada obce doporučila: - Zakoupit dle nabídky manželů Zdráhalových, bytem Bohuňovice, část jejich pozemku par.č. 162/8 k.ú. Bohuňovice veřejné prostranství a komunikace před oplocením jejích dvora a zahrady, cca 100m2 Výpis usnesení rady obce č. 102 konané dne Rada obce vzala na vědomí: - Že na základě ukládacího bodu zastupitelstva obce provedl Finanční výbor kontrolu výběrových řízení za r s výsledkem, že neshledal pochybení - Výsledky prověření postupu ředitelky ZŠ při povinnostech vedení školy a schvaluje udělit paní ředitelce časově omezený finanční postih a písemnou výtku za organizační chyby včetně upozornění na možné další kroky zřizovatele - Dokončení podzemního vedení veřejného osvětlení a rozvaděče v ulici Na Zahrádkách a na zkratce včetně vyúčtování provedených prací, které budou fakturovány obci - Že do opakovaného VŘ na zhotovitele projektu Revitalizace centra obce Bohuňovice se přihlásilo devět uchazečů v cenovém rozptylu včetně DPH od ,- Kč do ,- Kč BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ / 3

4 Z OBCE - Avízo proplacení dotace z OPŽP a SFŽP na projekt Energetické úspory objektu šaten sportovního areálu v Bohuňovicích - Žádost paní Morkesové o přijetí do Domu pro seniory Rada obce schválila: - Nákup zařízení na úsporu energie pro ČOV Bohuňovice dle nabídky CAU- TUM s.r.o. - Provedení opravy regulace vytápění v budově DS dle předložené cenové nabídky ve výši ,- Kč včetně DPH - Finanční příspěvek Klubu Stonožka v Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR pro r ve výši 1000,- Kč - Finanční příspěvek Tenisovému klubu TJ Sokol Bohuňovice na nákup zařízení pro individuální trénink mládeže částkou 30 tis. Kč, t.j. cca 50 % ceny stroje - Odměny členům Komise školské, mládeže a tělovýchovy - nezastupitelů - dle návrhu předsedkyně komise a pravidel schválených zastupitelstvem obce - Měsíční sazbu nájmu v DPS ve výši 68,- Kč/m 2 a zálohu na služby (elektřina, plyn, voda) ve výší dle aktuálních sazeb - Zveřejnění záměru pronájmu bytů v Domě pro seniory - Uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze státního fondu ŽP ČR na projekt Protipovodňová opatření obce Bohuňovice Výpis usnesení rady obce č. 103 konané dne Rada obce vzala na vědomí: - Že hodnotící komise pro hodnocení nabídek uchazečů na realizaci projektu Revitalizace centra obce Bohuňovice provedla veškeré úkony nezbytné pro výběr nejvhodnější nabídky a doporučila zadavateli uzavřít smlouvu o dílo s uchazečem s nejlepší nabídkou - firmou KARETA s.r.o., Krnovská 51, Bruntál, IČO s nabídkovou cenou ,00 Kč včetně DPH - Skupinovou žádost na přezkoumání zajištění asistentů pedagoga pro šk. rok s tím, že uváděné údaje žadatelek i odpověď paní ředitelky ZŠ budou přezkoumány - Žádost Ing. Srpkové ze Slatinic o umístění v našem Domě pro seniory - Opakovanou žádost pana Ivo Lakvy o část cca 500m 2 pozemku z parcely č. 119/1 k.ú. Moravská Loděnice za Volby do zastupitelstev obcí října 2014 Marketem Zuzka, která je v souladu s územní studií - Průběh a výsledky komunálních voleb i voleb do Senátu Parlamentu ČR - Vypsání výběrového řízení na tajemníka OÚ - Stanovisko pořizovatele změny č. 1 ÚP s tím, že na základě tohoto stanoviska bude rozsah změn zúžen Rada obce schválila: - Návrh prohlášení vlastníka nemovitosti č.p. 29, kterým dojde k rozdělení bytového domu na samostatné byty, které zůstanou nadále ve vlastnictví obce - Na základě doporučení hodnotící komise firmu KARETA s.r.o., IČO s nabídkovou cenou ,00 Kč včetně DPH jako vítěze opakovaného výběrového řízení na realizaci projektu Revitalizace centra obce Bohuňovice - Finanční příspěvek na organizaci cyklozávodu v části obce Trusovice do výše 20 tis. Kč, který bude podléhat řádnému vyúčtování akce - Odměny členům Komise životního prostředí - nezastupitelů - dle návrhu předsedkyně komise a pravidel schválených zastupitelstvem obce - Odměny členům Komise sociální a kultury - nezastupitelů - dle návrhu předsedkyně komise a dle pravidel schválených zastupitelstvem obce - Příspěvek pro r na činnost zařízení pro lidi s roztroušenou mozkomíšní sklerózou - Domova sv. Josefa v Žírci ve výši 3 000,- Kč - Záměr prodeje cca 500 m 2 z pozemku ilustrační foto p.č. 119/1 k.ú. Moravská Loděnice dle žádosti pana Ivo Lakvy Výpis usnesení rady obce č. 104 konané dne Rada obce vzala na vědomí: - Dokončení realizace rekonstrukce povrchu uličky včetně požadovaných prací nad rámec původní smlouvy o dílo - Zahájení rutinního provozu bezdrátového rozhlasu - Žádost několika občanů o odstranění živého plotu u komunikace III. tř. mezi kruhovým objezdem a křižovatkou u Močidla s tím, že žádost je oprávněná, živý plot bude zrušen a do priorit menších akcí bude navrženo doplnění chodníku - Ukončení alternativního trestu obecně prospěšných prací jednoho občana Bohuňovic - Záměr rekonstrukce zpevněné plochy před Sportklubem ve sportovním areálu včetně nové brány s tím, že realizace bude navržena v závislosti na možnostech rozpočtu obce Rada obce schválila: - Úpravu ceníků za ubytování v ubytovně a za pronájem v Kulturním domě od 1. ledna Předjednané kroky vedoucí k vymožení pohledávky za dlužné nájemné firmy Vaše lahůdky s.r.o. - Oddělovací geometrické plány, které budou sloužit k budoucímu nákupu částí pozemků SŽDC a ČD a.s. v celkové výměře m 2 4 / BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ

5 Z OBCE - Podání žádostí na SŽDC a ČD a. s. k přípravě podkladů, které povedou k návrhu úplatných převodů pozemků SŽDC a ČD a.s. podél železniční trati a které budou současně sloužit k projednání v zastupitelstvu obce - Demontáž vedení a tlampačů starého rozhlasu odbornou firmou s plošinou - Objednávku na realizaci nového povrchu vstupu do DS dle nabídky firmy Omizol spol. s r.o. - Doplnění nových oken v Domě služeb žaluziemi - Návrh programu ustavujícího zasedání ZO, které proběhne v zákonném termínu po rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě o žalobě na neplatnost voleb - Stavební úpravy sociálního zařízení restaurace Sportklub na hřišti dle nabídky firmy A-Z stavby s.r.o. - Provedení nazdobení vánočního stromu dle cenové nabídky Opluštil stavby s.r.o. - Konání akce Rozsvícení vánočního stromu 2014 dne 29. listopadu 2014 od 17:00 do 23:00 včetně navrženého programu - Ustavení pracovní skupiny k organizaci akce Rozsvícení vánočního stromu Přidělení bytu v Domě pro seniory pro manžele Věru a Josefa Římské, bytem 6. května a pro paní Marii Fialovou, bytem V Drahách Výpis usnesení rady obce č. 105 konané dne Rada obce vzala na vědomí: - Příjem další části dotace ve výši ,01 Kč z ROP na projekt Cyklostezka Olomouc-Šternberk, poslední etapa Bohuňovice-Štarnov - Že v opakovaném výběrovém řízení na realizaci projektu Revitalizace centra obce Bohuňovice žádný z uchazečů nepodal v zákonném termínu námitky - Že Krajský soud v Ostravě zamítl dne 7. listopadu 2014 žalobu pana Miroslava Pudy, 6. května, na neplatnost voleb, čímž je umožněno konání ustavujícího zasedání nového zastupitelstva obce, které se bude konat dne v 18:00 v Kulturním domě Rada obce schválila: - Další kroky, které povedou k vymožení pohledávky za dlužné nájemné firmy Vaše lahůdky s.r.o., včetně potřebné smlouvy - U nových nájemních smluv a v odůvodněných případech i u běžících nájmů sjednání zálohy na nájemné ve výši dvojnásobku měsíčního nájemného, které bude obci sloužit pro případy platební nekázně nájemníků - Zaslání písemné výzvy zadavatele k součinnosti vybraného uchazeče na realizaci projektu Revitalizace centra obce Bohuňovice firmě KARETA s.r.o. a po dodání všech požadovaných dokumentů uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem - Provedení demontáže vedení starého místního rozhlasu dle cenové nabídky Opluštil stavby s.r.o. - Provedení odborné likvidace obslužného pultu starého místního rozhlasu firmou NAVRA Karel Navrátil - Uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze státního fondu ŽP ČR na projekt Snížení energetických ztrát Domu služeb a obecní ubytovny v Bohuňovicích - Na základě žádosti velitele JSDH Bohuňovice pana Jana Rašky, taktické cvičení jednotek SDH Bohuňovice a SDH Trusovice v budově SAAB v areálu Pila v rozsahu uvedeném v příloze žádosti - Přidělení bytu v Domě pro seniory panu Karlu Staroštíkovi, bytem 6. května, Bohuňovice - Rozpočtový výhled do r Výpis usnesení rady obce č. 106 konané dne Rada obce vzala na vědomí: - Zápis rozdělení nemovitosti č.p. 29 na jednotlivé byty do evidence katastru nemovitostí a podpis smlouvy o zástavě bytu č. 6 ve prospěch MMR ČR, což byla podmínka dotace 550 tis. k realizaci bytu - Výsledek veřejnosprávní kontroly provedené odbornou firmou u právního subjektu ZŠ a MŠ Bohuňovice včetně doporučení k nápravě zjištěných nedostatků - Výsledek kontroly provedené odbornou firmou u společnosti CZ Bohuňovice, s.r.o. se zaměřením na zakladatelskou listinu, vedení účetnictví, zákoník práce a občanský zákoník, vše bez závažných nedostatků - Přijetí poslední platby dotace v letošním roce z ROP na projekt cyklostezky na Štarnov ve výši ,76 Kč - Žádost paní V. Sieglové o prodej části pozemku p.č. 233/4 v k.ú. Bohuňovice s tím, že před doporučením prodeje je třeba na místě posoudit možnosti výstavby s ohledem na VN a sousední nemovitost - Podnět paní J. Gürtlerové k bezpečnosti chodců a cyklistů mezi koncem zástavby Loděnická po most u ČOV s tím, že rada obce se tímto podnětem bude zabývat - Informace TJ Sokol Bohuňovice o získané dotaci na první etapu opravy Sokolovny a její žádost o podporu obce včetně návrhu na podílové spoluvlastnictví s obcí - Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2013/ Oznámení fy Elpremont elektromontáže s.r.o. o demontáži rozvodů veřejného osvětlení v rámci rekonstrukce venkovních rozvodů NN - Pozvánku k projednání Územně analytických podkladů ORP Olomouc - Nabídku na opravu zídky v uličce ke hřbitovu Rada obce schválila: - Výsledek prošetření podnětů zástupců rady rodičů včetně navržené odpovědi žadatelům - Uzavření smlouvy o dílo na realizaci projektu Revitalizace centra obce Bohuňovice s vítězem veřejné soutěže firmou Kareta s.r.o. - Uzavření smlouvy s nadací Český hudební fond na poskytnutí nadačního příspěvku naší obci na komorní koncerty Kruhu přátel hudby v období od do ve výši ,- Kč - Objednávku na nový kontejner na hřbitov a závoru na panelovou plochu dle nabídky firmy Syreal s.r.o. Rada obce doporučila: - Zastupitelstvu obce schválit upravený rozpočet č. 6/ Zastupitelstvu obce schválit dofinancování projektu energetických úsporných opatření Sokolovny, na něž se podařilo TJ Sokol Bohuňovice získat dotaci z OPŽP, oproti záměru budoucího padesátiprocentního majetkového podílu obce na Sokolovně a souvisejících pozemcích Rada obce ukládá: - Kontaktovat firmu Elpremont elektromontáže s.r.o. s cílem zajistit včasnou projektovou přípravu a povolení k obnově veřejného osvětlení v těch částech obce, kde dojde k demontáži VO při rekonstrukci rozvodů NN BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ / 5

6 Z OBCE Zprávy z obce pokračování ze strany 5 Volební období Výpis usnesení rady obce č. 1 konané dne Rada obce vzala na vědomí: - dopady 75 odst. 2 zákona 128/2000 Sb. o obcích o vyplacení odměn uvolněným zastupitelům při skončení funkčního období s tím, že tyto budou vyplaceny v roce aktualizaci složení povodňové komise Rada obce schválila: - přijetí dotace od KU na akceschopnost JPO ve výši 4.000,-Kč - dle 102 odst. 2) písmeno j) z. 128/2000 Sb. navýšení počtu zaměstnanců obecního úřadu o tajemníka (red) Máte nějaké nápady, podněty, připomínky k našemu obecnímu zpravodaji? Napište nám! Starostou obce Bohuňovice pro volební období 2014 až 2018 byl na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce dne zvolen Jiří Slepica. Novým starostou Bohuňovic byl zvolen třiapadesátiletý bankovní úředník Jiří Slepica z volebního uskupení Zodpovědně a slušně pro Bohuňovice. Pro jeho zvolení v tajné volbě hlasovalo 8 z 15-ti členného zastupitelstva. Slepica, tak po dvaceti letech vystřídal v pozici starosty Jiřího Petřeka. Děkuji moc za důvěru. Pro mě to bylo velmi těžké a složité rozhodování kandidovat na starostu a stejně tak těžké a složité bude navázat teď na práci a na vše, co pro obec udělal teď už bývalý starosta inženýr Jiří Petřek, pronesl Slepica po svém zvolení. Krajský soud se zabýval návrhem na neplatnost voleb Krajský soud v Ostravě se zabýval návrhem na neplatnost voleb v obci Bohuňovice. Podle soudu byly shledány všechny námitky jako nedůvodné a návrh na neplatnost voleb byl zamítnut. První z uvedených námitek upozorňovala na hlášení starosty obce v místním rozhlase v den započetí voleb. Podle návrhu se jednalo o agitační projev, čímž mělo dojít k porušení zákona o volbách do zastupitelstev obcí. Soud vyhodnotil tuto námitku jako nedostatečnou, jelikož současně s návrhem nebylo předloženo nic z obsahu agitačního projevu, stejně tak nebyly předloženy důkazy o tom, zda mohl mít projev starosty zásadní vliv na výsledek voleb. Ačkoli k porušení volebního zákona mohlo dojít, nebyly předloženy žádné skutečnosti, z nichž by plynula alespoň pravděpodobnost vlivu tohoto porušení volebního zákona na výsledky voleb, uvedla předsedkyně senátu JUDr. Monika Javorová. Starosta Petřek vnímá tuto část žaloby jako pomluvu a lež, která má vyvolat dojem, že došlo k porušení zákona. Stačí mi, že mou pozvánku k volbám v místním rozhlase slyšelo určitě několik stovek lidí a pokud poslouchali, tak vědí, že nešlo o žádnou volební agitaci uvedl Petřek ve svém vyjádření k žalobě. Další námitka řešila přítomnost starosty obce v budově obecního úřadu a Nový starosta by chtěl i nadále pokračovat ve financování obce za pomocí dotací a zaměřit se na věci, na které nezbyly prostředky a čas nebo unikly pozornosti. Slepica by si také přál, aby nové zastupitelstvo spolupracovalo jako tým. Přeji zastupitelstvu, aby to bylo zastupitelstvo dělné a abychom po těch čtyřech letech mohli říci, že máme za sebou spoustu práce a aby to nebyla politika, která by měla skončit dnešním dnem, dodal Slepica. V následné volbě o post místostarosty byli navrženi dva kandidáti, Jiří Petřek (Zodpovědně a slušně pro Bohuňovice) a Josef Fryčák (SNK obce Bohuňovice). Těsnou většinou osmi hlasy byl místostarostou zvolen Petřek. Jeho protikandidát obdržel sedm hlasů. V pěti členné radě obce Bohuňovice dále usedne Eva Keclíková (Zodpovědně ve volební místnosti v době před vyhotovením zápisu o výsledku voleb. Na OÚ a tím spíš ve volební místnosti jsem v době sčítání hlasů nebyl, což mohou dosvědčit všichni členové okrskové volební komise, uvedl Petřek. Přítomnost starosty v prostorách obecního úřadu není dle soudu protiprávní. O volební vadu pro soudní přezkum voleb by mohlo jít pouze v případě, že přítomnost neoprávněné osoby mohla mít vliv na výsledek voleb. Není-li ani tvrzeno, natož prokázáno, že by neoprávněná osoba zasahovala do sčítacího procesu, není její protiprávní přítomnost ve volební místnosti důvodem pro vyslovení neplatnosti hlasování, píše v odůvodněném rozsudku předsedkyně senátu. Poslední námitka poukázala na skutečnost, že s porovnáním s volbami před čtyřmi lety byl v obci Bohuňovice při téměř shodné volební účasti vyšší počet platných hlasů. Dle soudu tato skutečnost není sama o sobě volební vadou, jelikož každý volič nemusí uplatnit maximum hlasů, které mu příslušejí. Krajský soud v Ostravě přijal v zákonné lhůtě celkem 39 žalob zpochybňující průběh komunálních voleb v Olomouckém a Moravskoslezském kraj. Veškeré návrhy byly zamítnuty či odmítnuty, pouze v jednom případě soud rozhodl jinak. (red) Zastupitelé zvolili po dvaceti letech nového starostu a slušně pro Bohuňovice), Radomír Staroštík (PRO BOHUŇOVICE) a Josef Fryčák (SNK obce Bohuňovice). Na ustavujícím jednání byli také zvoleni předsedové obou zákonem stanovených výborů. Finanční výbor povede radní Josef Fryčák. V čele kontrolního výboru pak bude Miroslava Müllerová (Patrioti). Ostatní členové výborů by měli být zvoleni na nejbližším zasedání zastupitelstva v příštím roce. Komunální volby v Bohuňovicích vyhrálo volební uskupení Zodpovědně a slušně pro Bohuňovice se ziskem osm mandátů, druhé skončilo uskupení Sdružení nezávislých kandidátů obce Bohuňovice s třemi mandáty. Dva mandáty získalo uskupení PRO BOHUŇOVICE. Po jednom mandátu pak uskupení Patrioti PRO Bohuňovice a KDU-ČSL. (red) 6 / BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ

7 Během roku se ozve vždy několik studentů z různých vysokých škol se zájmem prohlédnout si něco konkrétního v našem kostele sv. Jana Křtitele. Je to jejich studijní úkol a výsledek jejich bádání může být někdy i velmi zajímavý. Tak se ozval jeden doktorand s úmyslem probádat sochy Jiřího Antonína Heinze. Student, tedy zároveň už také odborným asistentem katedry dějin umění, předložil dovolení od biskupství k prohlídce interiéru. S velkým zájmem si prohlížel sochy, které již znal z výstavy. Hovořili jsme o kazatelně a dalších nádherných uměleckých dílech bohuňovických. Byl jsem však ohromen, když mi slíbil, že mi ukáže betlém, který je v našem chrámu Páně. Namítal jsem, že ten je momentálně v depozitáři (bylo tehdy přece parné léto, když navštívil Bohuňovice). Zavedl mne k bočnímu oltáři Panny Marie. Poodhrnul oltářní roucho. Pak mi ukázal krásný vánoční motiv. Byl jsem silně překvapen. Dovolím se podělit se s vám o tento objev. Častokrát je kolem nás něco a my potřebujeme druhé lidi, aby nám pomohli to objevit. Někdy stačí málo poodhrnout roušku, abychom poznali. Jsou ale i jiné skutečnosti a pravdy a tam to není tak jednoduché. Duchovní slovo Třeba bližší přiblížení se k tajemství, proč jsou vánoce proč se narodil Ježíš Kristus. Jak je to možné, že Ho Bůh poslal k nám, tak slabým a nedokonalým lidem (i když ve své pýše jsme přesvědčeni častokrát o opaku). Možná, že v našem životě byli dobří rodiče či prarodiče, nebo jiný přítel duše, kdo nám odhalil tajemství boží lásky a pravdy o člověku. Rád bych všechny pozval do našeho kostela, aby se mohli podívat na umělecká díla. Ale také objevovat poslání těchto obrazů a soch. Nalézat a poznávat pravdu o Bohu i člověku. FARNOST K tomu jsou různé příležitosti třeba koncerty nebo noc kostelů (ta bude až v květnu). Příležitost může být i bližší každou neděli v 9,30 při pravidelných bohoslužbách. O vánocích pak bude možnost takováto: ,30 čtvrtá neděle adventní štědrý den půlnoční ve Slavnost Narození Páně Hod Boží vánoční - 9, svatého Štěpána svatých Mláďátek betlémských a svátek Svaté rodiny poděkování za uplynulý rok slavnost Matky Boží Panny Marie 9.30 prosba o pomoc v novém roce Všem vám přeji hodně radosti a rodinného štěstí. Ať ho zažijete ve vaší rodině, mezi přáteli a také mezi bratřími a sestrami v našem chrámu. Do nového roku hodně optimismu a naděje, zdraví pro tělo i duši. Přeje P. Jiří Sedláček, administrátor farnosti Bohuňovice Všude dobře, doma nejlépe...? pokračování ze strany 2 Jednou jsem zde byl v Longi přítomný na veřejném zasedání zastupitelů, kde prostorná místnost místního municipia byla naprosto zaplněná lidmi - o tom si v Bohuňovicích můžeme jenom nechat zdát. O čem se zde debatovalo jsem moc nechápal, místní dialekt nemá s italštinou moc společného, ale debata to byla velmi živá, až bouřlivá. Lidé zde místní zastupitele mají v úctě a respektu, ale pěkně je zase prohánějí a vyžadují po nich činorodost. Některé zastupitele zde znám a můžu říct, že svou funkci berou velmi zodpovědně a za obec by snad i život položili. Vím, že naše česká historie je velmi bohatá a zajímavá, že jsme jako národ jedni z nejšikovnějších na světě. Ale také vím, že se o naši historii moc nezajímáme že naše děti nevedeme k hrdosti a lásce ke své vlasti, ke svému domovu. Je to veliká škoda a hlavně neúcta k našim dědům, kteří naši zemi pomohli vytvořit, zkropili krví a úspěšně ji i ubránili. Národ, který nemá v úctě svoji historii, ten nemá ani budoucnost. V Siracusách mi byl několik dní průvodcem jeden mladý kovář, který mi dal velmi podrobný výklad celé historie jak města a okolí, tak i místního hradu, který postavili ještě Řekové. Přímo z něj čišela hrdost na svou zemi. Získal si tím můj respekt a úctu Kolik našich dětí ví, proč jsou vlastně naše státní svátky? Kolik lidí zná historii Olomouce, Bohuňovic a Moravy vůbec?. Nicméně, blíží se čas Vánoc, svátků klidu, míru a rozjímání a tak věřím, že se spolu v míru setkáme a zažijeme krásné společné chvíle. Rodina - to nejsou jenom naši pokrevní příbuzní, ale také sousedé, se kterými chtě nechtě sdílíme své osudy. Nemohu si zde odpustit pozvat všechny lidi dobré vůle na již tradiční Vánoční zpívání, které se bude konat jako vždy na sv. Šimona za kostelem, snad kolem 17hod. Přijďte si hodinku zaspívat známé vánoční koledy, nasát vánoční atmosféru, otevřít své srdce a v klidu pobýt a pobesedovat se sousedy. A přinesete-li s sebou mimo dobré nálady i něco na zahřátí těla, nic tím nepokazíte. Je to jedna z věcí, na kterou se skutečně těším. Jiří Baťa, místní kovář BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ / 7

8 ŠKOLA/KNIHOVNA XIV. ročník branného závodu O putovní pohár primátora města Olomouce Plavecké přebory školy 2015 Naše základní škola se pravidelně účastní tradičních sportovních akcí. Jedna z nich je branný závod, který pořádá Městská policie Olomouc v okolí ZOO na Svatém Kopečku a který se konal 15. října Jde o soutěž pětičlenných hlídek, složených z žáků prvního i druhého stupně. Tuto každoročně velmi dobře organizovanou akci si nenechalo ujít spolu s námi dalších 14 základních škol z Olomouce a blízkého okolí. Pro hlídky byla připravena trať v délce 3 km lesním terénem a 14 stanovišť s otázkami z oblasti zoologie, botaniky, tábornictví, morseovky, skautingu, topografie apod. Za každou nesprávnou odpověď na stanovišti obdržela hlídka jednu trestnou minutu. Jako doplňková stanoviště byla připravena lanová dráha, střelba ze vzduchovky, hod granátem na cíl a další. Hlídka naší školy zvládla trať v čase 32 minut a 4 vteřiny, ale nasbírala 11 trestných minut. V celkovém pořadí se umístila uprostřed startovního pole na 8. místě. Složení hlídky naší školy: Lukáš Hanuš, Michal Vereskun, Alžběta Machalová, Michaela Wildungová, Matyáš Chromec. Podrobnější výsledky najdete na : Dne 24. listopadu se v Centru Zdraví konaly tradiční plavecké přebory naší školy. Žáci byli rozděleni do kategorií podle tříd. Nejmladší kategorie plavaly jednu délku našeho bazénu, nejstarší potom délky tři. Nejlepší plavci budou naši školu reprezentovat na plaveckých závodech ve Šternberku, které se budou konat v červnu příštího roku. Bohatou fotogalerii a výsledky jednotlivých kategorií najdete na Vánoční turnaj v halové kopané O pohár gymnázia Šternberk Další tradiční sportovní akce proběhla 2. prosince 2014 v hale Ecce Homo ve Šternberku. Pravidelně se zde utkáváme se šternberskými základními školami a gymnáziem v halové kopané. Proti silným týmům sehrál náš věkově mladší tým kvalitní utkání. Nestačil na ZŠ Svatoplukova a ZŠ Nám. Svobody. Po remíze se ZŠ Dr. Hrubého a výhrou nad Gymnáziem, mu jen těsně uniklo 3. místo. Za reprezentaci naší školy patří díky těmto žákům : Adam Dittmer 6.třída, Jan Přindiš, Tomáš Malaska, Václav Vrátný, David Chromec, Ondřej Beneš, Martin Krejčí, Michal Arnold 7. třída, Štěpán Adámek, Jakub Poláček, Martin Kovář, Lukáš Hanuš 8. třída, Martin Smrček 9. třída Knihovna Bohuňovice Ve středu 26. listopadu se konala v naší knihovně další beseda pro žáky ZŠ. Tentokráte k zavítal známý písničkář, básník, textař, překladatel a autor četných rozhlasových a televizních pořadů pan Jiří Dědeček. V rámci jeho vystoupení si žáci 8. a 9. tříd poslechli písničky při kytaře od jeho nejstarších až po nedávno vzniklé. Eva Dokoupilová, knihovnice 8 / BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ

9 Zpráva o činnosti mladých hasičů a dorostu za rok 2014 Vážené sestry a bratři, vážení hosté, mám milou povinnost Vás seznámit s činnosti MH a dorostu za rok V kolektivu mládeže máme k dnešnímu dni evidováno 29 mladých hasičů a 8 členů dorostu. Začátkem roku přišel návrh Co takhle začít s nejmenšími dětmi s přípravkou s dětmi do 6 let. Tuto kategoriii si vzala na starost Martina Ambrozová. Stejně jako v předešlých letech i v roce 2014 kolektiv mladých hasičů intenzivně pracoval, o čemž svědčí množství akcí, velký počet zúčastněných soutěží a dobré dosažené výsledky v soutěžní sezoně. V celkovém počtu se mladí hasiči ( jak kategorie mladší i starší) zúčastnili 41 soutěží a dorostenci jednotlivci 19 soutěží. Nebudu zde rozebírat výsledky jednotlivých závodů mládeže, přesto se zmíním o několika významných úspěších našich družstev mladých hasičů a dorostu. V okresním kole hry Plamen mladší kategorii se bohužel nepodařilo, po třetí po sobě obhájit první místo a tím nakonec skončila na 2. druhém místě za vítěznými Bělkovicemi. Starší kategorie po vítězství ve štafetě CTIF a druhých místech v ostatních disciplínách celkově zvítězila a zajistila si právo postupu na krajskou soutěž. V každé kategorii startovalo přes 20 družstev okresu Olomouc. Krajská soutěž, která byla v Lipníku nad Bečvou se skládala z šesti jednotllivých disciplín a celkově jsme se umístili na 5. místě. V okresní lize mladých hasičů okresu Olomouc v požárním útoku, která byla letos zastoupena osmi soutěžemi, jsme na domácí půdě v každé kat. obsadili 2. místo. Celkově se mladší kat. umístila na 5. místě z 42 družstev a starší kat. na 8. místě z 30 družstev olomouckého okresu. Také začínáme být pravidelnými účastníky okresní ligy MH okresu Šumperk, kde si hlavně jezdíme zatrénovat a porovnávat naši taktiku s největším soupeřem Olomouckého kraje s družstvem z Bludova. Naši mladšáci se v této lize celkově umístili na 5. místě a staršáci na 3. místě. Kromě již zmiňovaných soutěží Olomouckého a Šumperského okresu jsme pravidelnými účastníky pohárových soutěží v Ivanovicích na Hané, nebo noční soutěže v Bochoři, kde mladší kat. skončila na 19. místě z 50 družstev a starší kat. na 17. místě z 65 družstev. Také jsme koncem prázdnin zajeli na noční soutěž do Třeštiny, kde jsme ve starší kat. zvítězili a získali Putovní pohár. V kategoriích mladých hasičů jednotlivců, kde jsme již dlouhá léta v okrese Olomouc na pomyslném vrcholu jsme se zůčastnili soutěží: při okresním kole hry Plamen v Dolanech naši závodníci jednotlivé kategorie vyhráli. Další soutěže v jednotlivcích byli v Ivanovicích na Hané, Brně, Huslenkách, Pískové Lhotě, Cholticích, Olomouckého Draka, Šumperského Soptíka, nočních v Oznici a take naše Trusovské šedesátky, kde naši závodníci bohužel neviděli cíl pro hustou mlhu. Z Trusovských šedesátek byl krátký šot v odpoledních televizních novinách na Nově. Z těchto soutěží naši jednotlivci vždy přivezli medailové pozice v různých kategoriích. Ústřední odborná rada mládeže SH ČMS vyhlásila pro letošní rok I. ročník Českého halového poháru v běhu na 60m s překážkami. Do tohoto poháru byli zařazeny tři halové soutěže: v Ostravě, Jablonci nad Nisou a v posledním třetím kole poháru v Praze nám konkurence ukázala, že nespí a porazit ji nebylo vůbec jednoduché, takže máme co zlepšovat. Ale nyní k výsledkům: v Jablonci Michaela Wildungová obsadila 3. místo a celkově skončila na 6. místě z celkového počtu 121 závodnic. V mladší kat. chlapců Tomáš Krabica obsadil celkově 27. místo z 208 závodníků. V kat. starších chlapců byl Lukáš Hanuš celkově na 64. místě z 243 závodníků a v kat. starších dívek byla Karolína Becková na 15. místě z celkového počtu 218 závodnic. Můžeme zde pogratulovat nejen jim, ale také ostatním členům kolektivu mladých hasičů za výsledky. V kat. jednotlivců dorostu jsme měli také své zástupce: Michala Brodackého, Karolínu Beckovou a Marka Koutného. Michal po loňském úspěchu v České reprezentaci dorostu ustoupil ze svých nároků a na Mistrovství světa dorostu, které se konalo ve Svitavách byl náhradníkem. Také byl členem družstva SDH Bludov, které získalo na Mistrovství HASIČI republiky dorostu v Brně bronzové medaile. V ostatních závodech Českého a Moravského poháru na 100m překážek jednotlivců se mu dařilo střídavě. Karolína se soustředila na soutěže zařazené do Moravského poháru, kde v jednom závodě zvítězila a v ostatních byla čtvrtá. Po součtu bodů ze všech pěti závodů uhájila vítěznou pozici před reprezentankami dorostu. Pro Káju je to jistě veliký úspěch. Také se přihlásila do výběru České reprezentace dorostu pro rok 2015, kde v silné konkurenci nebyla trenéry vybrána. Kromě pravidelných schůzek a tréninků si naši mladí hasiči nejvíce užili bobovou dráhu v Hrubé Vodě, bowling, a take nás čeká vánoční besídka s vyhodnocením naší činnosti. Závěrem sezony pro mládežnickou kat. byl branný závod, který zahajoval novou sezonu hry Plamen pro rok 2015, konaný v Nových Dvorech. Tvrdá a soustředěná příprava na tento závod nám přinesla úspěch v podání mladšáků na 1. místě a staršáků na 2. místě. Tímto úspěchem jsme si připravili dobrou pozici pro příští rok. Z již uvedeného vyplývá, že činnost kolektivu není jen krácení dlouhých chvílí nebo zabíjení volného času dětí. Upozorňuji, že je třeba se mladým hasičům věnovat i ve věku, kdy odrostou žákovským a dorosteneckým kategoriím. Mám na mysli družstva mužů, žen i jednotlivců, kteří se budou pravidelně připravovat na požárně technické disciplíny, jinak budeme jako doposud přicházet o řadu schopných mladých lidí, kteří ztratí o činnost v našem sboru zájem. Tímto bych chtěl vyzvat členy sboru k zamyšlení a nalezení mezi námi osobu, která dokáže převzít štafetový kolík od vedoucích mládeže a začne organizovat činnost družstva dospělých. Jedině rozvíjením aktivity vlastních členů můžeme zaujmout další osoby, které se mohou zapojit do našich řad a následně se podílet na činnosti sboru. Na závěr bych chtěl poděkovat obci Bohuňovice a sponzorům, kteří v uplynulém roce podporovali naši činnost sboru a tím výrazně pomohli i činnosti kolektivu mladých hasičů a dorostu. Díky patří též všem členům sboru, kteří měli na úspěších kolektivu i svůj přímý a nemalý podíl. Děkuji všem za pozornost. Za SDH Trusovice ved. mládeže Siegel Miloš BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ / 9

10 TENIS Tenisový oddíl Tělovýchovné jednoty Sokol Bohuňovice uspořádal v sobotu na závěr tenisového roku tenisový turnaj pro místní členy a ostatní zájemce o tenisovou hru. I když účast byla poznamenána zdravotními indispozicemi některých osvědčených opor a také přeložením turnaje v Uničově na stejný termín, sešlo se celkem 6 sportuchtivých párů, které si to rozdali systémem každý s každým. To pro každou dvojici znamenalo úctyhodných 5 zápasů. I když se hrálo jen do 9-ti gamů, pro mnohé to byl docela záběr. Ale všichni účastníci celou porci utkání bez újmy na zdraví zvládli. Smyslem účastníci turnaje celého turnaje bylo hlavně se pobavit a udělat něco pro tělo. Přesto mnohá utkání byla velmi vyrovnaná a urputná. O tom nakonec svědčí i to, že o pomyslnou palmu vítězství bojovali v dodatečných utkáních 3 páry. Po tomto pomyslném rozstřelu si vítězství vybojovali pánové Vladimír Hrachovec a Ivo Švarc. Stříbrný stupínek obsadili manželé Irena a Bohumil Šiškovi. A pro statistickou úplnost - na bronz dosáhli pánové Jan Šiška Vladimír Vašica. Pro sportovce i návštěvníky organizátoři připravili bohaté masné i tekuté předávání cen Tenisový turnaj občerstvení a když připočítáme i pěkné počasí, tak i mimo kurty zavládla všeobecná spokojenost. A protože zdařilé akce se mají mít své pokračování, určitě to nebyl poslední turnaj, který si tenisový oddíl uspořádal jen tak pro sebe a pro ty, kteří pravidelně nehrají a někdy si zahrát chtějí. Tenisté by byli rádi, kdyby Coubertainovské není důležité zvítězit, ale zúčastnit se naplnilo co nejvíce hráčů i návštěvníků na příštích tenisových setkáních. JUDr. František Chromec O základní organizaci chovatelů poštovních holubů v Bohuňovicích O její existenci asi moc občané nevědí, přestože byla založena již v r Z tehdejších zakladatelů je v současné době aktivní již jen p. Jaroslav Pudl. Ten byl také v poslední době až do loňského roku dlouholetým předsedou. Při posledních volbách liž nechtěl kandidovat s tím, že to předá mladším. Byl velice obětavým a pracovitým funkcionářem a zároveň motorem a duší organizace. Díky jemu se uskutečnily i meziokresní výstavy poštov. holubů v KD v Trusovicích. Určitě si zaslouží poděkování i na tomto místě. Nyní něco málo o chovu holubů. Holubi se dělí do 3 skupin: okrasná, užitková a sportovní plemena. Poštovní holub je plemeno sportovní. Chovatel jej využívá k závodům poštov. holubů. Tyto jsou organizovány Oblastním sdružením chovat. poštovních holubů (140 členů). Holubi se musí zavézt do místa vypuštění. K tomu slouží speciálně upravené auto s šuplíkovými boxy po 30 ks do boxu. Začíná se svážet převážně k večeru aby auto bylo v místě vypuštění ráno asi kolem 5 hod. Holubi se napojí a podle počasí pak vypustí mezi 6-7 hod. a letí domů. Doma jej čeká majitel. Ten mu musí sundat závodní kroužek a vložit do speciálních holubářských hodin. Ty vyznačí na papírové pásce čas. Toto se pak komisionelně vyhodnotí, zapíše do protokolu a odešle k výpočtáři. Ten pak sestaví podle času doletu a vzdálenosti pořadí dolétlých holubů. Rychlost letu holuba je asi 70 km/hod., vzdálenost se bere nejkratší vzdušná čára. Ne vždy se vrátí všichni, ztráty také jsou. Někdy i výborní závodníci nepřiletí. Na fotografii zleva současní členové: Možiš, Krbeček, Pelikán, Vláčil, Král, Mišo, Vrobel, Hauer, Malaska, Hrozen, Matušek, Sedlák, Stejskal Chovat poštov. holuby už dnes není koníčkem jak dříve. Dnes je to kůň náročný na čas, ošetřování, odvoz na tréninkové lety a samozřejmě i na finance. Závody jsou od konce dubna do každou neděli nebo sobotu. ZO ČMS CHPH v Bohuňovicích 10 / BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ

11 Rok 2014 se zahrádkáři Místní organizace Českého svazu zahrádkářů v tomto roce dovršila krásných 56 let. Tradice zavazuje, a proto musíme pokračovat v díle, započatém našimi předky a současně se snažit se o jeho modernizaci a skloubení se soudobými požadavky. V tomto duchu si již počátkem roku prohlubujeme své znalosti na odborných přednáškách, které pořádá Územní rada ČZS v Olomouci od ledna do března. Tato Zahrádkářská akademie má vysokou úroveň, přednášejí přední vědci, šlechtitelé, odborníci z praxe o soudobých trendech zahradnické tvorby a produkce. Na vývěsce u Domu služeb máme již vyvěšena témata přednášek roku 2015 a zveme všechny zájemce, aby využili příležitosti a zjistili si novinky a zajímavosti a navštívili též ty prezentace, které je zaujmou. Při příležitosti Světového dne vody 24. března zorganizoval přítel Vojtěch Smrček cyklistický výlet do úpravny vody v Chválkovicích a parní vodárny v Černovíru. Vzhledem k deštivému a nejistému počasí to byl i dost adrenalinový zážitek, naštěstí s dobrým koncem (mokro bylo jen v lahvích na rozbor vody, nikoli na našich hlavách). Voda je pro zahradu základní podmínkou a dozvědět se o ní něco navíc stojí určitě za to. 10. května jsme vyrazili vlakem do Libiny a odtamtud vystoupali na Hanácký Blaník vrch Bradlo, vysoký asi 600 m n.m. (údaje se různí). Letos se zúčastnilo 28 pochodovníků, obdivuhodné turistické výkony podávali i naši senioři a mají náš obdiv, jak lehce zvládli i poměrně náročný výstup. Byli odměněni krásným výhledem, slunečným počasím, opečeným vuřtem a závěrem i posezením ve vinném sklípku v Nové Hradečné. Popularitě se těší také naše zájezdy letos jsme vyrazili 7. června do Velehradu, muzea keramiky v Tupesích, archeoskanzenu v Modré a muzea slivovice ve Vlčnově. Zájem převyšuje kapacitu autobusu, a tak se omlouváme všem, na které se možná nedostalo. Výletníci v družné zábavě a pohodě shlédli zemědělskou slovanskou ves arecheoskanzenu, chov ryb z podvodního tunelu, výrobu překrásné slovácké tupeské majoliky a vzdělali se v různých postupech výroby ovocných pálenek v muzeu slivovice. Získali jsme zajímavé a poučné informace, prožili společně celý den a byl to každopádně krásný zážitek pro všechny účastníky. Pro širší veřejnost jsme uspořádali v areálu chovatelů v ul. U Nádraží 21. června Vítání léta s točeným pivem, uzeným kabanosem, ale hlavně s překrásnou hudební produkcí pana Ladislava Hrachovce a jeho skupiny. Všeobecného zpívání se zúčastnilo 65 zahrádkářů, příznivců a milovníků dobré zábavy, vypilo se 50 l piva, 10 l vína a snědlo 10 kg kabanosu a 4 šišky chleba. Nu, léto se nám podařilo přivítat statečně. Protože nejvhodnější prostorou pro naše schůzky a jednání je klubovna Klubu setkávání ve dvoře Domu s pečovatelskou službou, zúčastnili jsme se 20. září slavnostního otevření jejích zrenovovaných prostor a přispěli svou troškou (zákusky, kávou a domácí medovinou přítele Josefa Machálka) do mlýna všeobecné pohody všech návštěvníků, kteří přišli shlédnout rekonstrukci Domu a oslavit 30. výročí založení Klubu setkávání. Protože letos jsme neuspořádali výstavu našich zahrádkářských výpěstků, nemohli jsme na podzim jen tak zahálet a svou energii jsme se rozhodli vybít 12. října na Podzimním kutálení bowlingu v Hlušovicích. Jednotně jsme vyrazili po cyklostezce na kolech a budili svým počtem úžas kolemjedoucích. Dvacet udatných kutálečů se rozdělilo do pěti družstev, zvolilo někdy i podivuhodnou techniku koulení, ale všichni statečně do poslední kuželky bojovali o pohár předsedkyně. Vyhrálo družstvo fyzicky zdatných manželů Dočkalových ZAHRÁDKÁŘI foto: Z výletu v Modré a Šimšových a jogurtové poháry na posílení svalů si určitě zasloužili. Výčet naší činnosti zde není úplný, chceme jen předestřít, jak je bohatá a že se z ní určitě dá vybrat nejméně jedna akce, která uspokojí skoro každého z nás. V průběhu roku se také účastníme akcí, které pořádá spřátelená organizace zahrádkářů v Bělkovicích-Lašťanech a máme jistě nemalý podíl i na úspěšném zvládnutí a příjemném prožití obecní akce Rozsvěcení vánočního stromu. Náš výbor a nejaktivnější členové se scházejí každé poslední úterý v měsíci od 18 hodin v Klubu Setkávání za Domem s pečovatelskou službou. 27. prosince předsilvestrovský výšlap na dolanskou Kartouzku Protože rok ale vánocemi nekončí, zveme i touto cestou všechny přátelsky naladěné aktivní spoluobčany na předsilvestrovský výšlap zimní přírodou na dolanskou Kartouzku, který se letos uskuteční hned po vánočních svátcích, v sobotu 27. prosince. Od Základní školy vyrazíme v 9.00 hod. a v cíli na nás třeba bude čekat i nějaké to překvapení. Všichni ale budeme bohatší o pohyb na čerstvém vzduchu a příjemné zážitky s partou spřízněných lidí. Co myslíte, stojí za to se k nám přidat a podílet se na získávání nejen zahrádkářských znalostí a burze nápadů a zkušeností, ale též na prohlubování dobrých mezilidských vztahů, sousedského porozumění a kolektivního ducha v naší obci? Za ZO ČZS Bohuňovice Mirka Müllerová, předsedkyně BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ / 11

12 HOROSKOP Čínský horoskop na rok 2015 autor: Čínské-zboží.cz Vše co se vyrábí, vyrábí se v Číně Podle východních kalendářů přichází rok Kozy 19. února 2015 a potrvá až do 7. února 2016, kdy Dřevěnou Kozu nahradí Ohnivá Opice. Modrá Dřevěná Koza, symbol a vládce roku 2015, se dívá na svět jako na bohatý, plodný ovocný sad, ve kterém by měl v ideálním případě vládnout klid, mír, pokoj a harmonie. Není třeba tvrdě pracovat, a přesto můžeme bezpečně plout s proudem času, ve kterém jsou všechny události určené pravidelně po sobě jdoucími sezónami. Koza v čínské mytologii symbolizuje mateřství. Je to pravděpodobně nejpříznivější období pro početí a porod dítěte v celém cyklu čínského horoskopu. Děti narozené v roce 2015 obdrží od své patronky úžasné umělecké schopnosti a střízlivý pohled na věci. Lidé narození v roce Kozy se stávají velkými politiky, podnikateli a herci. Rok citlivé, mírumilovné Kozy se pravděpodobně obejde bez katastrof, nových válek a pohrom. Ale tvrdohlavost Kozy a její neochota naslouchat mínění jiných naznačuje, že již dříve započaté konflikty za její vlády nejspíš ještě neskončí. Prvek Dřevo, kterému bude patřit vládce roku 2015, umožní největší úspěchy lidem pohybujícím se ve světě vědy a umění. Během roku dřevěné Kozy mohou vzniknout mistrovská díla, která zůstanou součástí zlatého fondu lidstva po celá staletí. Dřevěná Koza rovněž přispěje k vědeckým objevům, a to zejména v oblasti medicíny a chemie. Z politického hlediska symbolizuje Dřevo flexibilitu, diplomacii, komunikaci a udržitelnost. Prvek Dřevo je symbolem vytrvalosti, síly, růstu, rozvoje a rozšíření prostoru kolem sebe. Strom má také hluboké kořeny, což znamená ctění tradic a respekt ke zvykům. S příchodem roku 2015 se životy mnoha zástupců znamení zvěrokruhu změní. Většina těchto změn bude pozitivních. Tato doba slibuje hodně překvapení a zajímavých možností pro každého, kdo chce změnit svůj život nebo prožít něco nového. Horoskop na rok 2015 říká, že velký vliv na toto období bude mít neochota lidí dřít jako dříve. Dřevěná Koza, vládkyně roku, obdaří lidstvo novými zajímavými nápady v podnikání. Napoví, jak usnadnit práci, ale vydělat přitom mnohem více peněz. Pro ty, kteří se chtějí rozvíjet a posouvat se kupředu, bude tento rok ideálním pomyslným můstkem vedoucím k vítězství. Je třeba poznamenat, že z profesního a finančního hlediska rok 2015 progresivním rozhodně nebude. Většina lidí se více zamyslí nad každodenními problémy, budováním vztahů a bude si užívat nečinnosti. Na druhou stranu možnost rozvíjet se a šplhat po kariérním žebříčku dostanou ti, kteří prostřednictvím své vlastní tvrdohlavosti nebo díky shodě okolností, budou pracovat velmi tvrdě. S dost velkou pravděpodobností změní svůj život k lepšímu. Mimochodem, rok Kozy je blahodárným obdobím pro lidi tvůrčí, výtvarníky a skladatele, literáty a vynálezce. Mnozí z nich mohou v tomto roce získat věhlas a uznání. ZDROJ: Horoskop na rok [online]. [cit ]. Oprava kříže pod morušemi Možná si někteří vnímavější spoluobčané všimli toho, že obec nechala opravit, respektive vyrobit nový kříž pod dvěma morušemi u křižovatky se státní silnící. Jeho historie je zajímavá. Původní, starý kříž (viz.foto) se ztratil a protože obec jeho fotografii nemohla najít, nechala vyrobit nový kříž podle uvážení sochaře pana Zahálky. Tento kříž se však po čase také ztratil, takže obec nechala vyrobit další kříž. Protože fotodokumentace se již mezitím našla, nový kříž se mohl nechat vyrobit podle ní. Zakázku dostal místní kameník pan Chodil, který podle předlohy původního, barokního kříže vyrobil kříž nový. Jak se práce povedla lze posoudit podle přiložené fotodokumentace. Občané si mohou udělat krátkou procházku a podívat se na nový kříž osobně. Srovnání poměrů původního kříže s novým 12 / BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ

13 SPOLEČENSKÁ RUBRIKA Naši jubilanti srpen - listopad 08/2014 Ťuková Zdeňka Pod Mlékárnou 85 let Urbančík Zdeněk U Stavu 70 let 09/2014 Polejová Žofie Loděnická 85 let Doležel Václav Na Zahrádkách 80 let Konečný Václav Na Zahrádkách 75 let Slezák Jiří U Sokolovny 75 let Lorenzová Marie Za Pekárnou 70 let Neumann Rudolf Trusovická 70 let Občánkové naší obce 10/2014 Čouková Libuše Trusovická 80 let Mazal Vojtěch Loděnická 80 let Nedbalová Vilma Loděnická 80 let Římská Jarmila U Sokolovny 80 let Müllerová Jaroslava U Stavu 80 let 08/2014 Nedvědová Elena 09/2014 Ferbasová Martina Na Zahrádkách U Stavu 11/2014 Pudová Františka 6. Května 85 let Arbeit Jan 6. Května 75 let Davídek Josef Za Pekárnou 75 let Demelová Drahomír U Sokolovny 70 let Čapková Alena Loděnická let Úmrtí bohuňovických občanů Vzpomínka na Václava Havla Mašlaň Miroslav U Sokolovny let Zahrada Vojtěch U Sokolovny let Müller František U Stavu let Johanes Václav U Stavu let Václav Havel (*5. října 1936 Praha prosince 2011 Vlčice-Hrádeček) 29. prosince 1989 byl Václav Havel jako kandidát Občanského fóra jednomyslně zvolen Federálním shromážděním československým prezidentem. Ve své inaugurační řeči slíbil přivést zemi ke svobodným volbám, což v létě 1990 splnil. Václav Havel si svými postoji v letech totality získal postavení uznávané morální autority. Hloubkou svých názorů na problémy soudobé civilizace se stal i v nové ústavní funkci respektovanou osobností, mezi politiky ojedinělou. Kupcová Lucie Výmol let Prokeš Miloš 6. Května let Koutný Vítězslav 6. května let Fryčáková Věruška U Sokolovny let Sieglová Miroslava Na Zahrádkách let Hrad.cz Fotografie: Facebook.com - Oficiální profil Václava Havla provozovaný nadací VIZE 97. BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ / 13

14 Z OBCE Krátké zprávy z obce Obec se loučí s bývalým starostou a místostarostou. Dostanou odchodné. Počátkem nového volebního období skončili ve svých funkcích starosta i místostarosta Bohuňovic. Oba dostanou odstupné. Odměna pro dnes již bývalé funkcionáře přijde obecní kasu na zhruba 430 tisíc korun. Odstupné uvolněných zastupitelů stanovuje příslušné ustanovení Zákona o obcích podle počtu ukončených po sobě jdoucích let výkonu, nejdéle však pěti ukončených let výkonu funkce. Sbor dobrovolných hasičů Bohuňovice má nového starostu Výroční valná hromada SDH Bohuňovice dne 22. listopadu 2014 zvolila nový výkonný výbor na období Starostou SDH Bohuňovice byl zvolen Zbyněk Cenkl, který tak vystřídá Jaroslava Petříka. Petřík zastával funkci starosty SDH celých 20 let od roku Nyní bude pracovat v pozici náměstka starosty SDH. SDH Bohuňovice oslaví v příštím roce 130 let od jeho založení. Oslavy jsou plánovány na počátek července. Úřad pro civilní letectví: letiště Bohuňovice má klíčový význam v rozvoji letecké dopravy regionu Zastupitelstvo Olomouckého kraje v září 2014 schválilo Zprávu o uplatňování Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje (ZÚR OK) jako podklad pro aktualizaci ZÚR OK. Olomoucký kraj požádal v souvislosti s podněty na zachování a odstranění druhé plochy letiště Bohuňovice o stanovisko Úřad pro civilní letectví. Úřad se vyjádřil, že z hlediska rozvoje letecké dopravy regionu má letiště Bohuňovice klíčový význam, spolu s letištěm Přerov a Olomouc. Dle schválené zprávy budou tyto informace využity při posuzování rozvojových záměrů letecké dopravy v kraji. Společnost Letiště Olomoucka a. s., která provozuje místní letiště, ve svých připomínkách k aktualizaci územně plánovací dokumentace požaduje zachování druhé dráhy letiště Bohuňovice. S realizací druhé dráhy počítá v nejbližších letech. Druhou dráhu společnost považuje za důležitou k rozšíření sportovního létání. Revitalizace centra obce v opakovaném výběrovém řízení bude stát o 2 miliony korun více Výběrové řízení na zhotovitele projektu Revitalizace centra obce bylo v srpnu 2014 zrušeno. Vítězná firma Swietelsky stavební s.r.o., s nabídkovou cenou korun, odmítla z kapacitních důvodů zakázku realizovat. O stejném kroku uvažovala i druhá firma v pořadí. Rada obce následně zadávací řízení zrušila. Následně opakované výběrové řízení na tuto zakázku vyhrála firma Kareta s. r. o., s nabídkovou cenou korun. Předpokládaný termín dokončení díla je polovina května V souvislosti s výběrovým řízením přišel na obecní úřad dopis z pozice údajné firmy, která se výběrového řízení nezúčastnila z důvodu, že již před soutěží bylo známo, že vítězná firma a také druhá v pořadí odstoupí a že smlouva bude uzavřena až s třetím v pořadí. (red) Krátké zprávy z kraje Olomoucký kraj má rozpočet na rok 2015 Krajští zastupitelé na svém posledním prosincovém jednání schválili rozpočet na rok Olomoucký kraj bude v příštím roce hospodařit s vyrovnaným rozpočtem ve výši 4 miliard 300 milionů korun. V rozpočtu jsou například také dotační tituly určené obcím, na významné kulturní a sportovní akce nebo na bezpečností prvky na silnicích či cyklostezky. Oproti roku 2014 jsou dotační tituly navýšeny o částku 47 milionů korun. Zásadní informací je, že se nezvyšuje zadlužení kraje. K poslednímu prosinci letošního roku se nám podaří snížit zadluženost o 450 milionů korun, uvedl hejtman Jiří Rozbořil. Hospodaření Olomouckého kraje za rok 2014 skončí v přebytku 100 milionů korun. zdroj: Olomoucký kraj datum Kultura Plesová sezóna 2015 o Kulturní dum Trusovice pořadatel sobota MAŠKARNÍ SDH Trusovice sobota MYSLIVECKÝ HS Bohuňovice sobota HASIČSKÝ SDH Bohuňovice pátek OBECNÍ Zastupitelstvo obce pátek PAPUČÁK SDH Trusovice sobota SPORTOVNÍ TJ Sokol Bohuňovice sobota Ples MAŽORETEK Mažoretky sobota DĚTSKÝ KARNEVAL Svaz žen UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA 31. leden 2015 své příspěvky můžete posílat na 14 / BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ

15 Z OBCE Eva Pilarová zahájila vernisáž v kulturním domě zleva: J. Petřek, E. Pilarová, O. Hloch Dne 10. září se v Kulturním domě v Trusovicích uskutečnila slavnostní vernisáž výstavy foto-obrazů paní Evy Pilarové a paní Heleny Štefanové. Za účasti obou autorek si návštěvníci mohli prohlédnout desítky fotografií. Mezi nimi byly také tři obrázky z Bohuňovic. Při zahájení vernisáže zpěvačka také zazpívala několik svých písní. Výlov na rybníku Husinec V sobotu 18. října se na rybníku Husinec v Bohuňovicích konal tradiční výlov. Akci doprovázelo krásné slunečné počasí. V rámci výlovu si mohli místní i přespolní návštěvníci koupit čerstvě vyloveného kapra nebo ochutnat některou z připravených specialit. Loni na mě žádná kapří specialita nezbyla, tak jsem si dovezl domů jen živého kapra, ale letos je jídla dostatek i přes velice slušnou návštěvnost, a tak si každý může vybrat na co má chuť, pochvaloval si jeden z návštěvníků. Děti se mohly zblízka podívat na vylovené ryby kulturní komise s paní Pilarovou a Štefanovou Rozsvícení vánočního stromu 2014 v Bohuňovicích Poslední listopadovou sobotu se uskutečnila akce Rozsvícení vánočního stromu Na programu bylo vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ Bohuňovice, vystoupení pěveckého sboru a samozřejmě rozsvícení vánočního stromu. Zájmu jistě neunikly ani stánky s výborným punčem a občerstvením či prodej výrobků s vánoční tématikou. Druhý ročník přišel také se soutěží O nejlepší bohuňovický punč 2014,. Vítězem se stal punč od organizace Mažoretky Bohunky. Zástupkyně vítězné skupiny převzaly z rukou starosty obce vítězný pohár. Akci uspořádala kulturní komise ve spolupráci se zájmovými organizacemi a spolky HC Volvo, Mažoretky Bohunky, Raft Club, SDH Bohuňovice, SDH Trusovice, Rotor LBT a Zahrádkáři. BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ / 15

16 PŘÍSPĚVKY OBČANŮ Bohuňovice - Vzpomínky Františka Kotěšovce - část 2. Byla válka. Všechno bylo na příděl. Potraviny, šaty, boty, látky, tabák, cigarety- prostě všechno a všeho bylo málo, všechno se těžko shánělo, se vším se šmelilo, a tak jak se válka prodlužovala, bylo všechno horší a horší. Sedláci na tom byli přece jen o trochu lépe, především pokud šlo o jídlo. Všichni, které jsem znal, měli krávu či krávy, krmili si prasata, po dvoře běhaly husy, kachny a slepice. Všechna užitková zvířata byla sice evidována, povinné dodávky vajec, mléka, masa, ale i obilí, řepy, prostě všeho, byly vysoké a kontrolované, jenže. Vždycky se podařilo nějakého čuníka zbavit života na černo a dřív než přišla kontrola všechno uklidit. Kontroloři také, když byli správně motivováni, špatně viděli, a tak se dařilo utajit nějakou slepičku, schovat nějaké vajíčko, pytel pšenice či konev mléka. Sedláci si také po sklizni mohli ponechat nějaké obilí a po splnění dodávek cukrové řepy dostávali navíc i cukr. Ten, ovšem v menším množství, dostávali také všichni ostatní, kteří se na sklizni cukrovky podíleli. Když si vzpomenu, jak se maminka nadřela při jednocení, okopávání a sklizni řepy pro pár korun a pár kilo cukru, je mi ještě dnes zima a bolí mě záda. To nebylo jako dnes! Všechno se muselo dělat ručně. Jednotit a okopávat motykou. Při sklizni se musela každá řepa vzít do ruky, nožem odříznout, vlastně odseknout chrást, neudělat moc velký odkrojek, neříznout se, chrást na jednu hromadu, řepu na druhou. Sklizeň snad byla nejhorší. Pozdě na podzim. Déšť, zima, někdy sníh a většinou rozbahněné, rozčvachtané pole. Strašná dřina. Už jsem se zmínil, že za války bylo všechno na příděl, na lístky. Právem jsme si všichni stěžovali, ale na druhou stranu vím, že přídělový systém byl dobře propracovaný a, asi až na výjimky, všichni dostali to, co měli. Panoval takový ten dokonalý německý pořádek. Pro mě byl snad nejhorší nedostatek másla. Toho bylo opravdu málo a já jsem suchý chleba strašně neměl rád, rostl mi v puse a nemohl jsem ho spolknout ani, když jsem ho zapíjel kafem. To táta ten si nalil bílou kávu do půllitrového, modrého plecháče, nalámal si, on říkal nadrobil, chleba a směs vylepšil škraloupy, které se udělaly na bledém, odstředěném a svařeném mléce. Dodnes slyším, jak při tom mlaskal. To já jsem nemohl. Zvláště škraloupy jsem pečlivě vybíral. Stačil jeden, který se mi dostal do krku a začal jsem se dávit. Prostě a dobře, chleba jsem musel mít namazaný, když ne máslem, tak něčím. Třeba marmeládou. Maminka dělala švestkovou, jablkovou, hruškovou, rybízovou, angreštovou, třešňovou, višňovou, malinovou, ostružinovou a snad i jinou. Meruňkovou asi ne. Z té doby si pamatuju jen jednu meruňku, která rostla u Sklenářů před okny a meruňky, pokud se urodily, měl pan Sklenář dobře spočítané. Když měl dobrou náladu, mohli jsme si, já a Mirek, jednu utrhnout. Z řepy maminka vařila sirob, takovou hnědočernou, nebo spíš černohnědou, sladkou, lepkavou, hustou tekutinu, která velmi vzdáleně, spíš svou konzistencí, připomínala med. Moc mi ten sirob nechutnal, ani na chlebu, ani jinak. Když bylo nejhůř, tak mi maminka posypala chleba cukrem a trochu pokropila vodou. I to jsem snědl, ale suchý chleba? To ne. A jak ho mám dnes rád, jak si pochutnávám! Takže chleba s máslem, to byl za války můj velký sen. A ten sen se mi splnil. Táta přestal kouřit, od majitele tkalcovny ve Šternberku pana Klimeše, tenkrát ovšem Klimesche, dostal nějaké zbytky bavlněné látky, nějak je přenesl přes hranice a s paní Sklenářovou domluvil, že k nim, za tabačenku a za látku na prostěradla či povlečení, budu měsíc chodit na obědy a odpolední svačiny. Na čerstvé mléko a chleba s máslem. Do smrti nezapomenu, jak paní Sklenářová vzala tříkilový pecen chleba, třemi křížky ho požehnala, ukrojila z něho podkovovitou skývu, střídku z té tlustší části vydloubla nožem, hodila slepicím a do takto vzniklé díry nacpala hrudku, spíš hroudu másla v množství, které, jak si myslím, překračovalo polovinu měsíčního přídělu. A k tomu hrnek čerstvého mléka. Když říkám čerstvého, nemyslím mléko čerstvě nadojené ještě teplé. To jsem zkusil jen jednou a dodnes si pamatuju, že se mi zvedal žaludek. Na chleba paní Sklenářová zadělávala sama, pecny jsme s Mojmírem naložili na trakař a odvezli do pekárny, která stála vedle kolejí naproti mlékárny. Dnes tam není ani pekárna ani mlékárna. Co je místo pekárny nevím, ale z mlékárny udělali hospodu U borovice. Jde se do ní po schodech dolů, záchod je nahoře. Po pár pivech je to pěkná štrapáce. S tím máslem je spojena ještě jedna událost, na kterou nemůžu zapomenout. Jednou jsme byli ve Štarnově na návštěvě u Kalousů a tam po dvorku a po bytě pobíhalo koťátko, krásný, malý, úplně černý kocourek. Táta nechtěl, ale maminka se přimluvila a tak jsem si, celý šťastný, milého kocourka přinesl. A kocourek rostl, někdy se povaloval v kuchyni na otomaně, většinou se někde coural, asi za kočkama, že by někdy chytil nějakou myš, to se nepamatuju. Stal se z něj, jak říkal tatínek rozmazlenej a rozežranej parchant. Jednou přišla maminka z nákupu a někam si na chvíli odskočila. Možná na záchod nebo ke králíkům, možná si i chvilku popovídala se starou paní Grohmanovou a kocourek mezitím šmejdil po kuchyni. Když se vrátila, kocourek s masnou hubou a zbytky másla na fousech právě vylézal z kredence. Za tu chvilku bez dozoru, stačil sežrat celou osminku másla. Hotové neštěstí. Ty parchante jeden nenažranej prohlásila maminka hodně nahlas a přesto, že žádnému zvířeti nebyla schopna ublížit, milého kocourka chytila za kožich a vzteky ho vyhodila otevřeným oknem. Ten, jak mají kočky i kocourkové ve zvyku, doplachtil těch mizerných pár metrů z prvního poschodí a po kočičím způsobu, bez následků přistál na dvorku a jak se později ukázalo, rovněž bez následků přestál i konzumaci myslím, že měsíčního přídělu másla. Přesto, když se kocourek vrátil a tvářil se uraženě, maminka ho důkladně prohlížela, hladila, drbala a pak si ho ještě dlouho udobřovala. Jak už jsem říkal, s Mojmírem Sklenářů jsme byli velcí kamarádi a myslím, že je pochopitelné, že naše kamarádství se ještě utužilo celoměsíčním, společným stravováním. Jinak jsme spolu dělali všechno, co takoví klučičí kamarádi dělají. Někdy jen sami, většinou s ostatními kluky jsme kopali do mičudy, hráli na babu a na státy i na indiány, lupiče a zloděje, podnikali výpravy do Lóžku, vrbami zarostlého břehu řeky Trusovky. Na ní jsme, dokud to šlo, skákali z kamene na kámen, v zimě se na ní klouzali a na jaře přeskakovali z kry na kru, dost často neúspěšně. V létě jsme se chodili koupat ke splavu, který byl od statku Sklenářových asi sto, možná dvě stě metrů napravo po proudu. Asi tam býval nával, nebo jsme pro to měli nějaký jiný důvod, a tak jsme se rozhodli, že si uděláme vlastní pokračování na straně / BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ

17 PŘÍSPĚVKY OBČANŮ Vzpomínky Františka Kotěšovce pokračování ze strany 16 koupaliště i se skokanským můstkem. Abychom nemuseli daleko chodit, vybrali jsme si místo pro stavbu přímo naproti Sklenářovic statku. Za běžných letních podmínek teklo v Trusovce jen docela málo vody, vlastně to byl spíš potok či dokonce potůček a proto se výstavba koupaliště neobešla bez hráze. Ze dna jsme vytahali velké kameny, proložili jsme je menšími a kousky prkýnek, které jsme objevili v kůlně. Stavbu jsme zpevnili větvemi, vrbovými pruty, drny a pískem, který se nám podařilo vyhrabat ze dna. Nebylo to vůbec jednoduché, ale nakonec vznikla vodní plocha, spíš louže, která byla na jednom místě tak hluboká, že Mojmírovi sahala voda po prsa a mě až po bradu. Na břeh jsme položili pružné prkno, zatížili ho největším kamenem, který se nám podařilo sehnat, a skokanský můstek byl hotov. Mojmír byl první, který ho vyzkoušel. Plácl sebou do vody tak naplocho, že voda vycákla až na cestu. Já jsem se na můstku pořádně odrazil a skočil po hlavě, skoro kolmo. Naštěstí jsem měl ruce před sebou, takže náraz hlavou do dna nebyl tak prudký, ale ještě dnes cítím takové divné lupnutí za krkem. Z vody jsem vylezl, naštěstí jen s boulí, ale ještě dnes mě mrazí, když si vzpomenu, kolik bylo a je těch, kteří takové štěstí neměli a v optimálním případě skončili na invalidním vozíku. Samozřejmě, že jsme nakonec museli přehradu rozebrat, kameny roznést na původní místa a prkénka do kůlny. Větve a vrbové pruty jsme museli posekat a svázat do otýpek. No jo, tenkrát to bylo jinak. Žádné sběrné dvory, žádné popelnice, žádný sběr odpadků. Co se dalo, to se spálilo, zbytky jídla sežral dobytek, popel se vysypal do hnoje. Lezení po stromech, to byla naše oblíbená zábava. Naproti kovárně u Cenklů byla rozložitá, vysoká lípa. Lezli jsme po ní jako opice a předháněli se, kdo vyleze výš. Chtěl jsem být aspoň jednou nejlepší a tak jsem lezl a lezl po stále tenčích větvích a větvičkách, až jsem vylezl podstatně výš, než byl původní rekordní zářez. Nový a jak jsem si myslel, těžko překonatelný rekord! Do kůry stromu jsem označil jeho úroveň, strčil nůž do kapsy a podíval se dolů. Strašná výška. Najednou jsem si uvědomil, jak se se mnou tenký kmínek houpá ze strany na stranu, zdálo se mi, že cítím a slyším, jak praská. Věděl jsem, že sám nikdy neslezu. Rukama, nohama jsem se přimáčkl ke kmínku a začal hlasitě brečet. Nakonec na strom vylezl kovářský učeň, až za mnou nemohl, protože hrozilo, že spadneme oba, ale tak dlouho mluvil, uklidňoval a povzbuzoval mě, až jsem kousek slezl a pak už to šlo. Dobře to dopadlo. Tedy, dobře- od pana Cenkla, který všechno sledoval, jsem dostal na zadek - ruku měl jako správný kovář- a kromě toho mi rekord, pro přijetí cizí pomoci, nebyl uznán. Pokračování v dalším vydání zpravodaje Historie obce do 19. století Trusovice První písemná zmínka o Trusovicích je z roku 1360: Já Šebek z Trusovic při zdravém rozumu a z dobré vůle, napřinucen ani k tomu nedohnán, odkazuji svým synům Petrovi, Vicencovi a Pavlovi své zboží v Trusovicích, a sice jeden statek se všemi užitky v lukách, lesích, polích a pastvinách a všecko ostatní příslušenství. Dvorec byl tedy svobodný, vesnice poddaná do 1848 olomoucké kapitule, jak lze zjistit z jejího usnesení, které se stalo v únoru 1370 o Vésce; o Trusovicích se při tom píše, že jsou její prebendou (Opluštil, 1928). Trusovice byly v té době malou obcí návesního půdorysu u Trusovického potoka. Místní dvůr často měnil majitele a v roce 1785 byl rozparcelován. Roku 1758 byly Trusovice vypáleny Pruskými vojáky. Vesnice velmi trpěla záplavami, a proto došlo ve 20. letech minulého století k regulaci toku Trusovky. Bohuňovice Církevní řád benediktinů na hradisku vystřídali ve 12. stol. premonstráti. Bohuňovičtí usedlíci na majetku kláštera Hradiska byli usazeni na právu německém a tj. pole byla rozdělena a stanoveny přesné povinnosti poddaných, kteří za pozemky propůjčené k věčnému užívání platili roční činži (purkrecht). Stalo se to ve 13. století, kdy klášter a řád na svých pozemcích podporoval intenzivně vesnickou kolonizaci. Vesnice se rozšířila o ulicovku. Ulicovku tvořily domy mimo okrouhlici v podélném řazení po stranách cesty. Od roku 1249 měl klášter dáno právo vlastnit a zřizovat ve svých vesnicích hospody ( tabernas ). V Bohuňovicích nechali premonstráti postavit hospodu na konci vsi směrem k Loděnici a přidělili ji ke svému mlýnu. Vrchnost v nepříznivých obdobích zastavovala některé své majetky. A Bohuňovice byly taktéž ve 14. stol. zastaveny. Na začátku 15. stol. byly opatem Benešem vykoupeny, za 50 let znovu zastaveny a vykoupeny. Za husitských válek byl majetek kláštera postižen pleněním husitů. V r okupoval statky kláštera Hradisko markrabě Albrecht. V roce 1507 svolil král Vladislav, aby zboží kláštera, tedy i Bohuňovice spravovalo město Olomouc, což trvalo do roku 1511 (Hanzík, 1988). V 16. stol. byl v Bohuňovicích dvůr a v okolí byl vybudován velký rybník, což souviselo s rozvojem rybníkářství v té době, tento Člunkovský rybník dal roku 1509 vystavět Václav Berka z Dubé a z Lipého, pán na Šternberce (Burešová, 1998). Bohuňovice se v průběhu své existence stávaly postupně centrem blízkých osad. Už od roku 1660 byla v obci zřízena škola, což jistě v té době byla skutečnost značného významu. Chodili do ní děti z Moravské Loděnice a z Trusovic, do roku 1817 i z Lašťan a Bělkovic a do roku 1865 z Hlušovic. (Opluštil, 1928). Tato původní budova z druhé poloviny 17. století časem již nevyhovovala, a proto byla v roce 1714 postavena nová školní budova, přízemní, doškem krytá, do níž se chodilo bočními vrátky. Vyučovalo se v ní až do roku 1863, kdy byla budova zbořena. Vyučování probíhalo v obecní místnosti obecní budovy č.p.57 (dnešní restaurace U Hlaváčů), na místě staré školy byla postavena v roce 1864 přízemní budova se 2 třídami, postupem času přestala stavba vyhovovat a v roce 1889 byla na č.17 postavena nová škola. Po 2 sv. v. byla ve starší školní budově umístěna škola lidových umění, se zaměřením na hudební nástroje a také zde našly místo některé drobné řemeslné provozovny. Do školy z roku 1889 byla umístěna školka, obě budovy prošli stavebními úpravami, a svůj účel plní dodnes, jen místo drobných řemeslníků je v budově č. p. 25 umístěno mateřské centrum Kuličky. Ondřej Januš, Seminární práce k dějinám 19. Století. Bohuňovice 19. Století BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ / 17

18 PŘÍSPĚVKY OBČANŮ K zamyšlení V pátek 13. května 2011 proběhlo v naší obci referendum o vyjmutí druhé dráhy letiště z územního plánu obce. Referendum nakonec ukázalo, že si občané Bohuňovic opravdu rozšíření letiště nepřejí. Referenda se tehdy zúčastnilo 837 občanů a 724 z nich bylo pro vyjmutí druhé dráhy. Referendum je tedy platné a pro zastupitelstvo závazné. Jeho naplnění není však úplně jednoduché. Vyjmutí druhé dráhy letiště z územního plánu obce musí předcházet nejdříve vyjmutí z nadřazeného územního plánu Olomouckého kraje. Obec Bohuňovice zaslala na kraj písemnou připomínku, že na základě referenda požadujeme vyjmutí druhé dráhy. Bohužel pro nás, obec Bělkovice-Lašťany nedávno podala na kraj také připomínku, ovšem s tím, že si druhou dráhu letiště chtějí v krajské územní dokumentaci zachovat. K tomuto kroku obce Bělkovice-Lašťany proběhla na posledním veřejném zasedání Zastupitelstva obce Bohuňovice (pozn. poslední jednání funkčního období ) dne 4. září debata s návrhem na usnesení. Obec není dojná kráva! Tímto výrokem se představitel prezentoval v časopise Pohledy č. 4/2010, kdy opětně usiloval o přízeň voličů do úřadu. To se ovšem netýkalo těch, kteří po změně touží a nejsou součástí tohoto procesu, neboť v tomto směru je vymezena hranice, kterým není dáni či umožněno účastenství. Jistě, situace se trochu změnila, ale podstata byla zachována k nelibosti občana. Nyní opět v novém volebním období, stará garnitura si v bulletinu dala heslo zodpovědně a slušně. Co je to za názvosloví, vždyť je to pouze heslo do budoucna a ani jedno slovo v tomto znění od údajného či údajných navrhovatelů nedává smysl. Nebo se snad chtějí zaštítit tímto výrokem a kamuflovat špatné a mylné přístupy minulého období v rozhodování. Kola se roztočila jiným směrem, ale dělají stejný hluk, ne-li kravál. Výrok něco o nás z našeho volebního programu je stále stejný, který populisticky užívá, čímž manipuluje, nebo se snad snaží nově zvolené zastupitele odradit od jiného názoru či faktu jež se odklání od něj a jeho rozhodnutí. Citace (pozn.nejde o doslovnou citaci) p. Petřek: O referendu věděl celý kraj. Udělali jsme přesně to, co se udělat má podle zákona. Každá obec má právo mít jiný názor. Neměli jsme sebemenší důvod jednat s obcí Bělkovice-Lašťany a přesvědčovat zastupitele, aby hlasovali jinak. p. Malaska: Starosta by měl hájit zájmy občanů. Pokud nejednal se starostou nebo s někým, tak nenaplňujete kroky ke zrušení druhé dráhy. p. Petřek: Jsou to zbytečné spekulace. Změna ZÚR OK má svoje pravidla, probíhá proces změny ZÚR, informace o proběhlém referendu OK má. Rozhoduje kraj. Já nebudu nikde lobovat nebo něco takového. Nemám sebemenší důvod. p. Malaska: Je to nešťastné, měl by jste konat, měl by jste jednat s obcí B-L, zda ví, že tato dráha letiště zůstane a přibude druhá. Referendum je závazné a vy máte konat tak, aby byl výsledek naplněn. kterými chce oslovit čtenáře popřípadě nakrmit jejich neznalost jako víme jak na to, není nám jedno, protože je stále co dokončovat či napravovat. Tady je třeba se pozastavit nad slovem napravovat, neboť příčiny odcházejícího, který po sobě zanechává mnoho restů je co napravovat. Výroky, které užívá v množném oslovení by měli znít za jeho sebe sama, jsem přesvědčen, mám za to, chci, takto jsem se choval, a je mi jedno kdo má jiné připomínky a tak by to mělo nadále pokračovat stejně jako v minulosti. Již ve volebních dnech se představitel pohyboval různě po úřadě, jestli je vše v pořádku a oznámil rozhlasem občanům, že volby započaly a aby všichni volili zodpovědně. Dle mého názoru měl přijít, odvolit, jít domů a čekat jako každý jiný. Zasedání zastupitelstva dne při volbě nového starosty byla fraškou podle scénáře a režie ve prospěch toho či onoho zájemce. Jinak se to nedá nazvat, neboť to byl sofistikovaný akt, který byl výplodem jakoby odstupujícího představitele, přičemž jako místostarosta zůstává v podstatě ve stejné pozici a nově Cítím z Vás nechuť, ta nechuť je Váš osobní názor. Jako starosta musíte postupovat i proti Vaší vůli. p. Malaska navrhl usnesení ZO ukládá starostovi obce vejít v jednání s představiteli Obce Bělkovice-Lašťany ve věci vyjmutí 2. dráhy letiště. Hlasování (přítomno: 11, pro 4 (p. Malaska, p. Král, p. Prutyszyn, p. Baťa), proti 0, zdržel se 7 (pí. Keclíková, p. Petřek, p. Šimša, pí. Grúzová, p. Vychodil, p. Weidinger, p. Cenkl) Návrh neprošel. Zastupitelé za sdružení TOP 09 zvolenému bude radit a učit jej jak by měl pracovat. Nový starosta je zvolen a nyní záleží na jeho rozhodování včetně zastupitelstva a jeho rady, kterým by měl naslouchat v připomínkách a důsledně řešit vzniklé situace a ne si nechat radit starým aparátem, že on by postupoval tak či onak. Tak či onak negativních rozhodnutí má za sebou spousty, který by se měli bez pardonu napravit. Nebo snad legalizovat tyto nedostatky? A nebo snad ze zištných důvodů, kdy nově zvolený starosta v roce 2011 musel rezignovat na mandát zastupitele včetně funkce místostarosty, v té době pro minulého představitele nejbližší spolupracovník, by mylně toleroval nyní již podřízeného místostarostu a jeho nechvalně známé přehmaty. Jak se praví, nové koště dobře mete, ale staré ví, kde se dá ještě dobře použít. Takže slušně a zodpovědně pro Bohuňovice, protože víte jak na to a korektní přístup ke všem, proto jste snad kandidovali. Mir. Puda 18 / BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ

19 RŮZNÉ Krásné vánoční svátky a všechno nejlepší v novém roce všem našim návštěvníkům a občanům obce Bohuňovice přejí zaměstnanci Centra zdraví Přejeme Vám šťastné a veselé prožití vánočních svátků v kruhu rodiny a nejbližších přátel. V novém roce 2015 Vám přejeme mnoho štěstí, úspěchů a pevné zdraví. redakční rada Zpravodaje 2 1 Vystřihněte si nový jízdní řád 2014/2015 OLOMOUC - UNIČOV OL odj. BOH ŠTBK Újezd UN příj. Pozn. 4:37 4:48 4:58 5:11 5: :27 5:38 5:48 6:01 6: :10 6:21 6:31 6:45 6:53 6:57 7:08 7:22 7:35 7: :47 7:58 8:08 8:21 8:29 9:37 9:48 9:58 10:11 10:19 10:37 10:48 10:58 11:11 11: :37 11:48 11:58 12:11 12:19 12:37 12:48 12:58 13:11 13: :43 13:54 14:04 14:17 14:25 14:30 14:41 14:51 15:04 15: :21 15:32 15:42 15:55 16:03 16:07 16:18 16:28 16:41 16: : : :56 1, 3 16:57 17:08 17:20 17:33 17: :45 17:56 18:06 18:19 18: :37 18:48 18:58 19:11 19: :37 19:48 19:58 20:11 20: :37 20:48 20:58 21:11 21: :37 21:48 21:58 22:11 22: :37 22:48 22:58 23:11 23: :40 23:50 23:58 0:09 0:16 54 UNIČOV - OLOMOUC UN odj. Újezd ŠTBK BOH OL příj. Pozn. 4:35 4:43 4:59 5:07 5: :25 5:33 5:49 5:57 6: : :30 6:39 6:47 2, 3 6:35 6:44 6:58 7:09 7: : : :34 1, 3 7:45 7:53 8:09 8:17 8: :35 8:43 8:59 9:07 9:18 9:35 9:43 9:59 10:07 10: :35 10:43 10:59 11:07 11:18 11:35 11:43 11:59 12:07 12: :35 12:43 12:59 13:07 13:18 13:41 14:49 14:05 14:13 14: :28 14:36 14:52 15:00 15:11 15:18 15:26 15:43 15:51 16: :06 16:14 16:28 16:38 16:49 16:57 17:05 17:19 17:27 17: :43 17:51 18:07 18:15 18:26 18:35 18:43 18:59 19:07 19: :35 19:43 19:59 20:07 20: :35 20:43 20:59 21:07 21: :35 21:43 21:59 22:07 22: :35 22:42 22:59 23:07 23:18 57

20 Výsledky voleb do ZASTUPITELSTVA OBCE BOHUŇOVICE Zastupitelé obce Bohuňovice pro volební období Volební strana č. 1 Patrioti PRO Bohuňovice 1. Mgr. Ing. Miroslava Müllerová, 53 let, státní úředník Volební strana č. 2 Sdružení nezávislých kandidátů obce Bohuňovice 1. RNDr. Josef Fryčák, 54 let, projektový manažer 2. Bc. Michal Prutyszyn, 25 let, student VŠ 3. Mgr. Ladislav Král, 38 let, středoškolský učitel Volební strana č. 3 PRO BOHUŇOVICE 1. Mgr. Karel Machala, 37 let, učitel 2. Radomír Staroštík, 49 let, programátor Volební strana č. 4 Křesťanská a dem. unie Českoslov. strana lidová 1. Mgr. Stužková Jitka, 40 let, středoškolská učitelka Volební strana č. 5 Zodpovědně a slušně pro Bohuňovice 1. Ing. Jiří Petřek, 62 let, starosta obce 2. Mgr. Jiří Slepica, 53 let, bankovní úředník 3. Petr Šimša, 49 let, místostarosta obce 4. Mgr. Olga Korytárová, 29 let, právník 5. Raška Jan, 31 let, operační technik 6. Mgr. Jana Faltysová, 47 let, zdravotně sociální pracovník 7. Bc. Eva Keclíková, 35 let, odborný referent 8. Mgr. Iveta Nováková, 44 let, učitelka Volební komise Volby do zastupitelstva obce 10. a foto: red Graf 1: Získané hlasy 46,99 % ,42 % ,01 % ,40 % ,15 % Graf 2: Počet mandátů Jízdní řád 1 spěšný vlak, zastavuje jen v uvedených stanicích 2 vlak zastavuje jen v: Uničov zast., Šternberk, Štarnov a Bohuňovice 3 jede v pracovní dny 10 nejede 24., 31. XII. 11 nejede 25. XII., 1. I. 19 jede v pracovní dny, nejede 22. XII I. 28 jede v pracovní dny, neděli a státem uznané svátky, nejede , 31. XII., 5. IV., 1., 8. V., 5. VII., 27. IX. 50 nejede 25. XII I. 51 nejede 22. XII I. 52 nejede 20. XII I. 53 nejede 24. XII I. 54 nejede 24./25. XII. - 1./2. I. 55 jede jen v pracovní dny, nejede XII. 57 nejede 22. XII I. Jízdní řád OLOMOUC - UNIČOV UNIČOV - OLOMOUC platnost

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 9. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 Sbor dobrovolných hasičů v Únanově 671 31 Únanov IČ: 45657343 hasiciunanov@seznam.cz Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 V Únanově dne 23.1.2009 vypracovali Ing. Lukáš

Více

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH - tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH -

Více

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: - Rozpočtový výhled pro rok 2012-2014

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky

Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky datum konání: 4.10.2013 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 7 členů

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Zápis č. 6/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech

Zápis č. 6/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Zápis č. 6/2013 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Ing. Martina Procházková, Ing. Pavel Jelínek, Mgr. Vladimír Libovický,

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Ve Starých Křečanech, dne 30. ledna 2015 U S N E S E N Í ------------------------- z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/113/15/KY Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Čapek Jaroslav, Mgr. Jan Dobeš, Mgr. Eva Krafková, Král Petr, Kudrna Josef, Ing.

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2

Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 Výpis usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, které se konalo dne 9.3.2011 od 18.00 hodin v místní knihovně. Usnesení č. 1 ZO obce

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 15.6.2009

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 15.6.2009 1 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 15.6.2009 Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu: - zapisovatel: Fr. Mach - ověřovatelé zápis: J. Soukal,

Více

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Eva Gréeová Hosté

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 1 č.j. 8/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.11.2014 17:10 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 2011.2014 19:40

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 09. 09. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ O b e c N í t k o v i c e Nítkovice 89, 768 13 Litenčice, tel/fax 573 374 057, email obec@nitkovice.cz, IČO 00544591 Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bod č.1) Technický bod Usnesení č. 1 Topolany - schvaluje ověřovatele zápisu Valovou

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2013

ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2013 ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2013 konaného dne 10. ledna 2013 od 17.00 hodin na Obecním úřadě v Lipnici nad Sázavou Přítomni: DiS. Luboš Berger, Ing. Leoš Bláha,

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 6. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.01. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Strahovice, IČ 00534668 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Strahovice, IČ 00534668 za rok 2014 Elektronický podpis - 6.2.2015 KUMSX01GCL76 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Mojmír Románek, DiS. Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Obec Vysokov ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, Z. Hovorková, H. Černá, J. Kosinka, P.

Více

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec, I. Machovcová, P. Šeda 1. Úvod a schválení

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 6/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 6/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 6/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 22.9.2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 6 členů

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Kontrola usnesení

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Lenka Brettlová, Ing. Petr Kollert,

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 /dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů/ Údaje o obci: Adresa : Huslenky č.494 PSČ : 756 02 Telefonické

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-14-2015 Termín jednání 27. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 105. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

U s n e s e n í z členské schůze ZO ČZS a valné hromady obč. sdružení osada Třešňovka, Velká Chuchle konané dne 6.3.2014 v Domě odbor.

U s n e s e n í z členské schůze ZO ČZS a valné hromady obč. sdružení osada Třešňovka, Velká Chuchle konané dne 6.3.2014 v Domě odbor. U s n e s e n í z členské schůze ZO ČZS a valné hromady obč. sdružení osada Třešňovka, Velká Chuchle konané dne 6.3.2014 v Domě odbor.svazů 1. Členská schůze bere na vědomí a/ zprávu o činnosti výboru

Více

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í :

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í : Usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, str. č. 1 U s n e s e n í z 8. zasedání zastupitelstva obce Troubelice konaného dne 11. února 2008, v 17. 00 hodin, v zasedací síni Obecního úřadu

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 9. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení smlouvy o odvozu a likvidaci TKO ze dne 16. 01. 2002 uzavřené

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 31. ŘÍJNA 2013

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 31. ŘÍJNA 2013 ZÁPIS A USNESENÍ Z XXII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 31. ŘÍJNA 2013 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil starosta obce Jaroslav KREML v 17.05 hod. - Jednání bylo řádně

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod.

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Přítomni: Ing. Josef Čížek, Jan Gerenda, Miloš Břeň, Lenka Hypešová, Karel Bárta a Josef Brom. Nepřítomni: Jiří Novák.

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

Z Á P I S P R O G R A M

Z Á P I S P R O G R A M Z Á P I S z 7. zasedání Zastupitelstva obce v Čučicích dne 10. září 2007 v 18:00 hod. na Radnici obce Čučice Přítomní : Peter POLLÁK, Martin JACKO, Libuše PRUDÍKOVÁ, Luboš MEDŘÍK, Zoja HANÁKOVÁ, Milan

Více

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 č. 60/2013 souhlasí s umístěním stavby vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro prodejnu potravin č.p.1031 na pozemku v k.ú. Libuš do pozemku ve vlastnictví Hlavního

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více