Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL"

Transkript

1 Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Obsah I. Dotace na úhradu úroků Čerpání dotace Podmínky zachování dotace na úhradu úroků v případě změn smlouvy o úvěru Změna příjemce podpory Refinancování podpořeného úvěru Sankce za porušení programových podmínek Prokazování výše uhrazených úroků z úvěru... 3 II. Záruka za úvěr na opravy bytového domu Podmínky pro zachování platnosti záruky v případě změn smlouvy o úvěru Podmínky pro zachování platnosti záruky v případě změny příjemce podpory Změny nevyžadující uzavření dodatku smlouvy o záruce Sankce za porušení programových podmínek... 5 Příloha: Prohlášení o výši zaplacených úroků z úvěrů na opravy a modernizace bytových domů... 6 Platné od

2 I. Dotace na úhradu úroků 1 Čerpání dotace Dotace je poskytnuta na základě smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené s Fondem rozvoje bydlení zastoupeným Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s. Dotace je vyplácena postupně v pololetních splátkách po dobu splácení úvěru, nejvýše však po dobu 15 let od data podání žádosti o dotaci. Dotace je vyplácena, pokud: - příjemce podpory předkládá ČMZRB ve stanovených termínech potvrzení o řádném splácení jistiny a úroku z úvěru, - příjemce podpory splnil či plní povinnosti, kterými je vyplácení dotace podle smlouvy o poskytnutí dotace na úhradu úroků podmíněno (např. využívání stavby jako bytového domu), - úvěr nebyl splacen (s výjimkou refinancování, viz níže bod Refinancování podpořeného úvěru ), - celková výše vyplacené dotace nepřekročí částku všech skutečně zaplacených úroků z té části vyčerpaného úvěru, ke které byla dotace poskytnuta. (Vztahuje se na výplaty záloh dotace, včetně v minulosti odložených, splatných podle smlouvy o dotaci po Podrobněji viz bod 6 Prokazování výše uhrazených úroků z úvěru). 2 Podmínky zachování dotace na úhradu úroků v případě změn smlouvy o úvěru Při prodloužení nebo zkrácení doby splácení úvěru či změnách splátkového kalendáře v období po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na úhradu úroků (dále Smlouva o dotaci ) se její celková smluvně stanovená výše ani výše jednotlivých výplat dotace nemění a není nutno uzavírat dodatek Smlouvy o dotaci. 3 Změna příjemce podpory Dojde-li k převodu nebo přechodu vlastnictví bytového domu na jinou fyzickou nebo právnickou osobu, dotaci lze vyplácet i novému vlastníkovi tohoto bytového domu, s výjimkou případů, kdy novým příjemcem podpory by mělo být společenství vlastníků jednotek, pokud nový vlastník bytového domu převezme v plném rozsahu povinnost splacení zbývající části úvěru, k němuž byla dotace poskytnuta, a pokud převezme i ostatní povinnosti ze Smlouvy o dotaci. Výplaty probíhají v původní výši stanovené ve Smlouvě o dotaci uzavřené s původním příjemcem dotace. V případě, že nový vlastník bytového domu splatí úvěr, ke kterému byla dotace poskytnuta (původní úvěr), novým úvěrem, bude nevyčerpaná část dotace vyplácena tomuto novému vlastníkovi bytového domu, pokud převezme povinnosti vyplývající ze Smlouvy o dotaci uzavřené s původním příjemcem dotace. Tento nový úvěr musí být poskytnut pouze k úhradě původního úvěru a jeho výše nesmí přesáhnout součet nesplacené jistiny a úroků původního úvěru vyčísleno ke dni splacení původního úvěru novým úvěrem. Bez ohledu na to, jakým způsobem došlo ke změně vlastnictví bytového domu, zda ze zákona (přechodem vlastnictví) nebo dohodou (převod vlastnictví), Nařízení č. 299/2001 Sb. vždy vyžaduje převzetí práv a povinností z původní Smlouvy o dotaci. Pokud nový vlastník bytového domu nepřevezme povinnosti ze smlouvy o úvěru a ze smlouvy o dotaci, dotace bude vyplácena původnímu příjemci dotace, pokud řádně splácí úvěr a jsou zachovány i ostatní podmínky pro poskytování dotace. Vyplácení dotace původnímu příjemci se ukončí, pokud původní příjemce dotace zanikne, a to počínaje splátkou splatnou po dni zániku původního příjemce dotace. Platné od

3 4 Refinancování podpořeného úvěru V případě, že dojde ke splacení původně podpořeného úvěru (původní úvěr) novým úvěrem, lze ve vyplácení dotace pokračovat i k novému úvěru jen v případech, kdy je tento nový úvěr poskytnut pouze k úhradě původního úvěru a jeho výše nepřesáhne součet nesplacené jistiny a úroků původního úvěru, vyčísleno ke dni splacení původního úvěru novým úvěrem. K pokračování výplaty dotace je nutno uzavřít dodatek ke Smlouvě o dotaci. O uzavření dodatku je nutno požádat Českomoravskou záruční a rozvojovou banku, a.s., a doložit: - kopii smlouvy o novém úvěru, - potvrzení o splacení původního úvěru na formuláři, jehož vzor je dostupný na: 5 Sankce za porušení programových podmínek Pokud v průběhu poskytování podpory poruší příjemce podpory podmínky programu PANEL/NOVÝ PANEL nebo Smlouvy o dotaci, může dojít k dočasnému pozastavení nebo úplnému zastavení výplaty dotace či může být požadováno vrácení vyplacené dotace. Dispozice pro vrácení neoprávněně čerpané dotace předá příjemci podpory Státní fond rozvoje bydlení. 6 Prokazování výše uhrazených úroků z úvěru Výši uhrazených úroků z podpořené části úvěru sděluje příjemce podpory ČMZRB v Prohlášení o výši zaplacených úroků z úvěrů na opravy a modernizace bytových domů (dále jen Prohlášení ). Prohlášení je příjemce podpory povinen zaslat ČMZRB nejpozději 15 kalendářních dnů před termínem výplaty splátky dotace. Vzor Prohlášení s některými předvyplněnými údaji vztahujícími se ke konkrétní dotaci byl příjemcům podpory zaslán doporučeným dopisem. Vzorový text Prohlášení bez předvyplněných údajů je přílohou této Informace. Jak postupovat při vyplnění Prohlášení Příjemce podpory má na výběr mezi těmito dvěma postupy: a) s využitím částečně předvyplněného vzorového formuláře, který obdržel dopisem od ČMZRB, Zaslaný formulář je nutné nejprve okopírovat (pro další potřebné budoucí použití) a do kopie formuláře doplnit požadované údaje. Vysvětlivky a návody jsou uvedeny na zadní straně formuláře. b) s využitím elektronické verze formuláře, která je dostupná na Doporučený postup: - uložit formulář do svého počítače, - přenést do formuláře údaje o čísle smlouvy o dotaci, výši poskytnutého prvního podpořeného úvěru a výši podpořené části prvního úvěru ze vzorového Prohlášení, který příjemce podpory obdržel dopisem od CMZRB, - doplnit další požadované údaje, - vytisknout vyplněný formulář. Pozn. Výpočtové pole úroků z podpořené části úvěru je uzamčeno proti přepisu. Platné od

4 Jak zjistit výši uhrazených úroků z úvěru Celkovou výši uhrazených úroků z podpořeného úvěru může příjemce podpory zjistit dvojím způsobem: a) ze svého účetnictví, nebo b) požádat úvěrující banku (případně banky, pokud v průběhu výplaty dotace refinancoval podpořený úvěr) o sdělení výše úroků. II. Záruka za úvěr na opravy bytového domu Podmínky pro zachování platnosti záruky v případě změn smlouvy o úvěru Záruka je vystavena za závazky konkrétního dlužníka (uvedeného v záruční listině) ke splacení úvěru poskytnutého na opravy bytového domu bankou nebo stavební spořitelnou, která je též uvedena v záruční listině (dále jen úvěrující banka ). K zachování platnosti záruky je v případech, kdy je potřebné provést některé typy změn smlouvy o úvěru, nutné nejdříve uzavřít dodatek ke smlouvě o záruce. Přílohou smlouvy o záruce je záruční listina, kterou je rovněž nutno formou dodatku změnit. Konkrétní situaci je nutno předem konzultovat s ČMZRB Záruku není možné převést na jiný úvěr, a to ani při refinancování úvěru uvedeného v záruční listině. ČMZRB je oprávněna uzavřít na žádost dlužníka dodatek smlouvy o záruce, pouze pokud dlužník, za jehož závazky ručí, dodržuje podmínky smlouvy o záruce (např. po dobu poskytování záruky nesmí být provedena změna účelu užívání bytového domu nebo bytové jednotky ve vlastnictví klienta k jiným účelům než k bydlení, opravy musí být dokončeny do 3 let od uzavření smlouvy o úvěru). Žádost o změnu smluvních podmínek ze strany klienta musí být předložena písemně, musí obsahovat popis příčin vzniklé situace a konkrétní návrh změny smluvních podmínek. O změnu podmínek záruční listiny musí písemnou formou požádat také úvěrující banka, v jejíž prospěch je záruka vystavena. Obě žádosti mohou být učiněny jak na společné listině, tak jako dva oddělené listinné dokumenty. Za uzavřený dodatek ke smlouvě o záruce hradí klient poplatek. Změna příjemce podpory Dlužník úvěru, za jehož splacení ČMZRB ručí, je uveden v záruční listině. Jeho změna bez předchozího souhlasu ČMZRB by mohla způsobit neplatnost záruky. Je proto potřebné, aby ve všech případech, kdy má dojít ke změně dlužníka, byla ČMZRB původním dlužníkem předem informována. Uzavírání dodatků smluv o záruce v případech, kdy novým příjemcem podpory by mělo být společenství vlastníků jednotek, je zastaveno z důvodu změn vyplývajících z nového občanského zákoníku na platnost těchto úkonů společenství vlastníků. Platné od

5 Změny smlouvy o úvěru nevyžadující uzavření dodatku smlouvy o záruce Změna smlouvy o záruce se nemusí provádět při změně: a) názvu/jména dlužníka, b) korespondenční adresy dlužníka, Pro oznámení změny lze využít formulář, který je přístupný na adrese: Formuláře Formuláře pro platební styk/změna adresy pro doručování, c) sídla dlužníka-právnické osoby, d) bydliště dlužníka-fyzické osoby, e) místa podnikání dlužníka, f) právní formy obchodní společnosti nebo družstva. Ve výše uvedených případech je dlužník povinen oznámit písemně uvedené změny ČMZRB, zaslat jí dodatek smlouvy o úvěru, pokud byl uzavřen, a doklady prokazující změnu, které ČMZRB nemá možnost získat z elektronického veřejného registru. Sankce za porušení programových podmínek Dlužník, za jehož závazky ČMZRB ručí, získal záruku za zvýhodněných podmínek. Současně s uzavřením smlouvy o záruce se zavázal dodržovat určité podmínky, za nichž mu bylo toto zvýhodnění poskytnuto. Tyto podmínky jsou uvedeny ve smlouvě o záruce, v článku nazvaném Podmínky programu a sankce nebo Podmínky programu. U obchodů uzavřených na základě žádosti podané do je v případě porušení podmínek Programu klient povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši stanovené ČMZRB. V případě prodlení s úhradou smluvní pokuty je klient povinen počínaje prvním dnem prodlení až do doby úhrady smluvní pokuty platit úroky z prodlení ve výši 0,1 % denně. U obchodů, uzavřených na základě žádostí podaných po je v případě porušení podmínek programu klient povinen vrátit celou nebo část neoprávněně získané veřejné podpory. V případě prodlení s úhradou požadované neoprávněně získané veřejné podpory činí úrok z prodlení 24 % p. a. Platné od

6 Prohlášení o výši zaplacených úroků z úvěrů na opravy a modernizace bytových domů Příloha Klient: IČ/ Rodné číslo: Prohlašuji/Prohlašujeme, že pro výpočet celkové výše úroků vztahujících se k podpořené části úvěrů podpořených na základě smlouvy o dotaci č. a uhrazených ke dni ("Den vyčíslení ") jsme použili tyto vstupní údaje: A. Podpořený úvěr výše prvního 1 podpořeného úvěru (Kč) výše podpořené části prvního úvěru (Kč) výše zaplacených úroků z podpořeného úvěru (v případě refinancování ze všech po sobě jdoucích úvěrů celkem) za období od data poskytnutí prvního podpořeného úvěru do Dne vyčíslení (pokud nedošlo k navýšení úvěru), resp. do dne prvního navýšení úvěru (pokud byl úvěr navýšen)(kč) B. Navýšení úvěru (vyplňujte pouze, pokud byl úvěr navýšen) Uveďte údaje ke každému navýšení úvěru (včetně navýšení při refinancování). První navýšení Druhé navýšení Třetí navýšení Čtvrté navýšení Páté navýšení zůstatek úvěru před jeho navýšením 2 (Kč) navýšená část jistiny úvěru 3 (Kč) C. Podpořené úroky 6 Na základě výše uvedených údajů prohlašuji/prohlašujeme, že výše zaplacených úroků z podporované části úvěru po snížení o úroky vztahující se k navýšené části podporovaného úvěru, ze všech úvěrů podpořených dotací na úhradu úroků z úvěru na základě výše uvedené smlouvy o dotaci za období od data poskytnutí prvního podpořeného úvěru do Dne vyčíslení činí 5 (Kč) úroky z úvěru zaplacené od navýšení úvěru do případného jeho dalšího navýšení 4 (Kč) Prohlašuji/ Prohlašujeme, že veškeré údaje uvedené v tomto prohlášení jsou úplné a pravdivé, a že jsem/jsme si vědom/vědomi, že podle 8 Nařízení je Státní fond rozvoje bydlení oprávněn ke kontrole dodržování podmínek čerpání podpory, případně k zadržení podpory a k uplatnění sankcí podle zvláštního zákona (č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech). Datum zpracování: Jméno a podpis klienta nebo osoby oprávněné zastupovat klienta, razítko (pokud je součástí podpisu): Platné od

7 Platné od

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010).

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Get Money, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Michle, Jaurisova 515/4, PSČ 140 00, IČ: 291 49 142, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ IČ:22795103, DIČ: CZ22795103 e-mail: info@pujcka-2012.cz www.pujcka-2012.cz RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ uzavřená mezi MILAKAMI s.r.o. se sídlem Budovatelská 482, 431 51 Klášterec nad Ohří společnost

Více

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY HYPOTEČNÍ ÚVĚRY

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY HYPOTEČNÍ ÚVĚRY PRODUKTOVÉ PODMÍNKY HYPOTEČNÍ ÚVĚRY Účinné od 29. dubna 2013 Úplné znění g Produktové podmínky hypotečních úvěrů Preambule 1. Tyto produktové podmínky hypotečních úvěrů jsou vydány GE Money Bank, a.s.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též jen VOP ) jsou vydány ve smyslu 273 zákona číslo 513/1991 Sb., v platném znění (dále jen obchodní zákoník

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytnutí podnikatelského úvěru

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytnutí podnikatelského úvěru 2011 Všeobecné obchodní podmínky pro poskytnutí podnikatelského úvěru Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. června 2011 spol. zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka

Více

Produktové podmínky. METROPOL FINANCE s.r.o. pro poskytování úvěrů. Platné od 1.1.2014. METROPOL FINANCE s.r.o.

Produktové podmínky. METROPOL FINANCE s.r.o. pro poskytování úvěrů. Platné od 1.1.2014. METROPOL FINANCE s.r.o. Ceník produktů a služeb METROPOL FINANCE s.r.o. Platný od 4. 3. 2013 Produktové podmínky METROPOL FINANCE s.r.o. pro poskytování úvěrů Platné od 1.1.2014 METROPOL FINANCE s.r.o. 2013 1 I. VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účelem všeobecných obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen VOP, v jiných dokumentech souvisejících s poskytováním úvěru může být použito označení VUP i VOP )

Více

Produktové podmínky Raiffeisenbank a.s. pro poskytování hypotečních úvěrů

Produktové podmínky Raiffeisenbank a.s. pro poskytování hypotečních úvěrů Raiffeisenbank a.s. pro poskytování hypotečních úvěrů I VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ...1 II ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ...1 II.1 ÚVĚROVÁ SMLOUVA... 1 III HYPOTEČNÍ ÚVĚRY...1 III.1 ZAJIŠTĚNÍ HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU... 1 III.2

Více

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru a Smlouvy o poskytnutí úvěrového rámce společnosti ESSOX s.r.o. č. 400412US ze dne 10. 4. 2012

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru a Smlouvy o poskytnutí úvěrového rámce společnosti ESSOX s.r.o. č. 400412US ze dne 10. 4. 2012 Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru a Smlouvy o poskytnutí úvěrového rámce společnosti ESSOX s.r.o. č. 400412US ze dne 10. 4. 2012 I. Společná ustanovení pro úvěr a úvěrový rámec 1. Žádost. Klient se stává

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky TGI Money a.s., se sídlem Ostrava, Vítkovická 3083/1, PSČ: 702 00, IČ: 26878321, DIČ: CZ26878321 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 2981 Všeobecné

Více

jeho splacením v důsledku použití jiného hypotečního úvěru (tzv. refinancováním). I. Úvodní ustanovení

jeho splacením v důsledku použití jiného hypotečního úvěru (tzv. refinancováním). I. Úvodní ustanovení obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů a dalších úvěrů na základě smluv uzavřených ode dne nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen

Více

HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ ÚČINNÉ OD 1. LEDNA 2011. www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844

HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ ÚČINNÉ OD 1. LEDNA 2011. www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 PRODUKTOVÉ ZÁKLADNÍ PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PODMÍNKY HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ ÚČINNÉ OD 1. LEDNA 2011 ÚČINNÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ OD 31. PROSINCE 2013 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto základní

Více

VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY ze dne 1. 1. 2014 Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s., se sídlem Bělehradská 128, č. p. 222, 120 21 Praha 2, IČO 60192852, zapsána v obchodním

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Všeobecné úvěrové podmínky pro nepodnikatele

Všeobecné úvěrové podmínky pro nepodnikatele Všeobecné úvěrové podmínky pro nepodnikatele Účinné od 28. 2. 2013 I. Úvodní ustanovení (1) Tyto všeobecné úvěrové podmínky pro nepodnikatele (dále jen Úvěrové podmínky ) stanoví závazná pravidla pro uskutečňování

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014 Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014 Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA Credit

Více

Podmínky hypotečních úvěrů v mbank

Podmínky hypotečních úvěrů v mbank Podmínky hypotečních úvěrů v mbank Platné a účinné od 1. 1. 2014 mbank.cz 844 777 000 1. Úvodní ustanovení 1.1. Předmět Podmínek Tyto Podmínky hypotečních úvěrů v mbank (dále jen Podmínky ) spolu se Všeobecnými

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o. pro půjčky poskytované obchodní společností CASHRENT PLUS s.r.o. se sídlem Zlín, Budovatelská 4794, PSČ 760 05, IČ: 293 62 164 zapsaná u Krajského

Více

obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů a dalších úvěrů (dále jen Obchodní podmínky )

obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů a dalších úvěrů (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů a dalších úvěrů (dále jen Obchodní podmínky ) I. Úvodní ustanovení 1. Hypoteční banka, a.s. (dále jen Banka ) je univerzální bankou se speciálním zaměřením

Více

Smlouva o spotřebitelském Úvěru

Smlouva o spotřebitelském Úvěru Smlouva o spotřebitelském Úvěru Číslo smlouvy: uzavřená v souladu s ustanovením 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,

Více

Rámcová smlouva o úvěru PRONTO PŮJČKA, verze 01/2014, (dále jen Smlouva )

Rámcová smlouva o úvěru PRONTO PŮJČKA, verze 01/2014, (dále jen Smlouva ) Rámcová smlouva o úvěru PRONTO PŮJČKA, verze 01/2014, (dále jen Smlouva ) uzavřená dne.. mezi smluvními stranami PRONTO CREDIT s.r.o., IČ 27525210, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1,

Více

Program bezúročných úvěrů a záruk. pro začínající a malé a střední podnikatele. na území hlavního města Prahy TRH

Program bezúročných úvěrů a záruk. pro začínající a malé a střední podnikatele. na území hlavního města Prahy TRH Program bezúročných úvěrů a záruk pro začínající a malé a střední podnikatele na území hlavního města Prahy TRH (ve znění platném od 1. 1. 2007) 1. Cíl programu Cílem programu je usnadnit na území hlavního

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování podnikatelských úvěrů platné od 1.9.2014

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování podnikatelských úvěrů platné od 1.9.2014 Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování podnikatelských úvěrů platné od 1.9.2014 Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA Credit

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování podnikatelských úvěrů platné od 1.1.2014

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování podnikatelských úvěrů platné od 1.1.2014 Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování podnikatelských úvěrů platné od 1.1.2014 Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA Credit

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU S ECSP KÓDEM [x] datum [x]

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU S ECSP KÓDEM [x] datum [x] SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU S ECSP KÓDEM [x] datum [x] Společnost ECVI group s.r.o., IČO: 24839817, se sídlem Lužná 716/2, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ

POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ METODIKA STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ 1 OBSAH: 1 ÚVOD. 3 2 ZÁKLADNÍ POJMY. 3 3 PŘÍJEMCE PODPORY BYTOVÉ DRUŽSTVO... 5 4 PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ A VYUŽITÍ

Více