Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna"

Transkript

1 Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna č. 3/99 o vytvoření a použití účelového peněžního fondu - Fondu rozvoje bydlení na území města Klobouky u Brna Městské zastupitelstvo v Kloboukách u Brna schválilo dne podle ustanovení 14 odst.1, písm i), 16 odst.1 a 36 odst.1 písm.f) zákona ČNR č.367/90sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku. Čl.I Základní ustanovení 1. Město Klobouky u Brna v zájmu zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí a vzhledu města, vytvořilo účelový peněžní fond - Fond rozvoje bydlení Města Klobouky u Brna ( dále jen Fond), který slouží k poskytování účelových půjček na opravy a modernizace obytných domů a popř. na v této souvislosti prováděné stavební práce na území města, podle dále stanovených pravidel a podmínek. 2. Fond se zřizuje na základě smlouvy mezi Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a Městem Klobouky u Brna o poskytnutí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu. Právo disponovat těmito prostředky je trvale podmíněno závazky z uvedené smlouvy a ustanoveními této vyhlášky, popřípadě jejich doplňků a novel ze strany Města Klobouky u Brna. 3. Správcem Fondu a vedením agendy spojené s Fondem se stanovuje Městský úřad Klobouky u Brna. Čl.II Příjmy Fondu Příjmy Fondu jsou : -návratná finanční výpomoc( státní půjčka) ze státního rozpočtu, -splátky půjček poskytnutých městem vlastníkům bytových a rodinných domů a bytů a úrokové výnosy z nich -prostředky z rozpočtu Města Klobouky u Brna -nejméně 50% výnosů z prodeje bytových a rodinných domů a bytů z majetku města podle jednotlivých let po odečtení přímých nákladů souvisejících s prodejem tohoto majetku a daně z převodu nemovitostí od roku následujícího po vydání obecně závazné vyhlášky a po všechna další léta do doby splacení státní půjčky -případné finanční dary a výpomoci od fyzických a právnických osob -dotace, případné výpomoci z rozpočtu okresního úřadu -splátky půjček přijatých a použitých městem pro vlastní bytový fond a příslušný úrok ve výši 3% p.a. ČL.III Výdaje Fondu

2 1. Prostředky Fondu je možno podle dále uvedených pravidel použít pouze v souladu se schváleným programem rozvoje územního obvodu města a stavebními předpisy: a) vlastníkům obytných budov a bytů na poskytnutí účelově vázaných úvěrů, při úroku 6 % ročně s nejdelší lhůtou splatnosti 6 let mimo rok, v němž byl úvěr poskytnut, a to k úhradě nákladů na opravy a modernizaci bytového fondu, popř. na v té souvislosti prováděné práce, b) k úhradě nákladů na opravy a modernizaci obecního bytového fondu, popř. na v té souvislosti prováděné stavební práce, za podmínky vrácení použitých prostředků zpět do Fondu. 2. Prostředky Fondu je možno dále použít na úhradu nezbytných nákladů souvisejících s vedením samostatného účtu u peněžního ústavu. 3. Z Fondu se poskytují tyto druhy půjček : Kód Účel Lhůta splatnosti Úrok Horní hranice půjčky ( roky) (%) (Kč) 01 Zřízení nové bytové jednotky ,-Kč ve stávajícím objektu(např. půdní vestavba, nástavba rušící ploché střechy apod.) 02 rozšíření stávajícího bytu nebo RD ,- Dodatečná izolace proti spodní ,- vodě u domu staršího 10let Obnova střechy (krytina ,- konstrukce) starší 10let 05 Zřízení plyn.nebo elektr.topení ,- v bytě nebo v rodinném domku (dále jen RD) Vybudování WC, koupelny ,- nebo sprchového koutu v RD nebo v bytě,kde dosud nebylo zřízeno výměna výplní otvorů ve fasádě ,- ( okna, vstupní dveře ) u domu staršího 10let 08 Oprava fasády, příp. zateplení ,- obvodového pláště domu staršího 10 let Jednotlivé tituly lze kumulovat do celkové maximální výše Kč ,- na jeden byt nebo RD. Čl.IV 1. Na financování oprav a modernizace vlastního bytového fondu je město oprávněno použít maximálně 80% prostředků poskytnutých ve formě státní půjčky. Minimálně 20% prostředků Fondu poskytnutých ve formě státní půjčky bude použito na poskytnutí účelově vázaných úvěrů vlastníkům obytných budov a bytů. 2. Výběrové řízení na poskytnutí prostředků z Fondu organizuje Město Klobouky u Brna pro každý rok samostatně dle finančních možností Fondu. K výběrovému řízení bude ustavena komise.výběrovou komisi jmenuje městská rada. 3. Podmínky výběrového řízení budou vyvěšeny a vhodným způsobem zveřejněny. Lhůta k podání žádosti k účasti ve výběrovém řízení se stanoví na 30 dnů od

3 vyvěšení podmínek tohoto výběrového řízení pro 1.kolo výběru a pro další kola 30 dnů od vypsání termínu dalšího kola výběru. 4. Žádost o půjčku bude předložena na formuláři( vzor viz.příloha č.1), který bude pro všechny žadatele k dispozici v podatelně Městského úřadu v Kloboukách u Brna. Žádost musí vždy obsahovat: a) jméno žadatele,který má trvalý pobyt ve Městě Klobouky u Brna b) adresu bydliště c) přesné označení předmětné obytné budovy nebo stavby: - adresa, číslo popisné, číslo parcely, - doklad o vlastnictví budovy nebo stavby - stavební povolení nebo jiný příslušný doklad o přípustnosti akce, na níž či v jejímž rámci bude o půjčku požádáno - příslušnou projektovou dokumentaci, je-li požadována d) předběžnou dohodu s dodavatelem akce, na níž je žádána půjčka s orientační cenou akce, při svépomoci odhad nákladů, které při realizaci budou doloženy fakturami a účty e) přesný popis účelu, na který je půjčka požadována f) předpokládaná lhůta dokončení předmětné akce g) požadovaná částka půjčky podle tabulky v čl. III a návrh výše splátek a termínu uhrazení celé půjčky h) údaje o navrhované osobě ručitele : jméno, příjmení, adresa, zaměstnavatel, potvrzení o výši výdělku za posledních 6 měsíců. Ručitelem může být pouze výdělečná činná osoba, která nevystupuje jako dlužník nebo ručitel v jiném závazkovém právním vztahu. Pohledávku města ve výši do ,- Kč je třeba zajistit jedním ručitelem a pohledávku města ve výši nad ,- Kč dvěma ručiteli. 5. Výběrová komise zabezpečí převzetí a vyhodnocení žádostí všech žadatelů o půjčky a předloží městskému zastupitelstvu konkrétní návrh na ukončení výběrového řízení. 6. Výběrové řízení vyhlašuje a o výběru rozhoduje městské zastupitelstvo na návrh výběrové komise, projednaný v radě. Výběrové řízení je ukončeno schválením pořadníků žadatelů, kterým bude na posuzované akce nabídnuto uzavření smlouvy o půjčce. Rozhodnutí směřuje k možnosti uzavřít smlouvy a nepodléhá právu na odvolání. 7. O výsledku výběrového řízení budu všichni žadatelé vyrozuměni do 5 dnů po rozhodnutí městského zastupitelstva. Vybraní žadatelé budou vyzváni k uzavření smlouvy o půjčce. Právo na uzavření smlouvy zaniká v případě, že vybraný uchazeč nezahájí jednání o uzavření smlouvy do 30 dnů po doručení oznámení o výsledku výběrového řízení. 8. Výběrové řízení bude probíhat 1x až 2x v kalendářním roce a o všech v termínu došlých žádostech musí být rozhodnuto najednou. 9. Nesprávné a neúplné žádosti o půjčky se žadatelům nebudou vracet k přepracování a nebude na ně při výběrovém řízení brán zřetel. Čl.V Smlouva o půjčce 1. S žadateli, kteří uspějí ve výběrovém řízení ( dále jen uživatelé ), uzavře město smlouvu o půjčce. 2. Smlouva o půjčce musí obsahovat tyto následující údaje: a) smluvní strany b) označení objektu, na něž se poskytnutá půjčka vztahuje c) identifikace půjčky podle čl. III odst. 3 této vyhlášky

4 d) celková výše půjčky, v případě více titulů i skladba e) lhůta splatnosti půjčky f) režim splacení výše měsíčních splátek, výše úroků a jejich splatnost g) způsob splácení h) závazek uživatele o užití půjčky k dohodnutému účelu dodržení zajištěno vyplacením půjčky proti předloženým fakturám či dokladům o zakoupení stavebního materiálu a provedených stavebních pracích i) zajištění pohledávky města ručením j) název peněžního ústavu, jehož prostřednictvím budou prostředky čerpány k) souhlas uživatele s kontrolním působením MěÚ l) povinnost uživatele nahlásit ukončení čerpání půjčky m) sankce za porušení splátkového kalendáře 3. Žadatel je povinen dodržovat při realizaci stavby stavební předpisy a v případě jejich porušení je povinen bezodkladně vrátit poskytnutou půjčku v plné výši. 4. Město Klobouky u Brna může v souladu s touto vyhláškou vydat závazný vzor smlouvy o půjčce. Čl.VI Režim čerpání prostředků Fondu Město Klobouky u Brna vede prostředky Fondu na zvláštním účtu,zřízeném za tímto účelem u České spořitelny, a.s., pobočka Klobouky u Brna. Celá agenda je vedena odděleně od účetnictví Města Klobouky u Brna. Čl.VII Ustanovení přechodná a závěrečná 1. Systém poskytování půjček upravený touto vyhláškou podléhá kontrole Města Klobouky u Brna a Ministerstva financí ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR a kontrole hospodaření s prostředky Fondu organizované Okresním úřadem Břeclav. 2. Městský úřad v Kloboukách u Brna je povinen nejpozději s návrhem na vyhlášení dalšího kola výběrového řízení, předložit městskému zastupitelstvu, vyhodnocení hospodaření fondu a stav finančních prostředků za předchozí rok. 3. Tato obecně závazná vyhláška nabývá platnosti a účinnosti, vzhledem k naléhavému obecnému zájmu, dnem vyhlášení. Ing. Jindřich Koubek starosta města.

5 Pavel Volek zástupce starosty Vyvěšeno dne.. Svěšeno dne..

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Zastupitelstvo města Hranice vydává v souladu s ustanovením 35 odst.

Více

Město Vamberk. Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Název dokumentu:

Město Vamberk. Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Název dokumentu: Město Vamberk Název dokumentu: Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ Číslo dokumentu: OS14 Vydání č.: 2 Počet výtisků: 1 Účinnost od: 17.06.2015 Platnost

Více

V ZVA K P EDKLÁDÁNÍ PROJEKTÒ NA POSKYTNUTÍ GRANTU Rada města Hlučína vyhlašuje

V ZVA K P EDKLÁDÁNÍ PROJEKTÒ NA POSKYTNUTÍ GRANTU Rada města Hlučína vyhlašuje ?'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y?

Více

POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ

POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ METODIKA STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ 1 OBSAH: 1 ÚVOD. 3 2 ZÁKLADNÍ POJMY. 3 3 PŘÍJEMCE PODPORY BYTOVÉ DRUŽSTVO... 5 4 PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ A VYUŽITÍ

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV TAJEMNÍK ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI S M Ě R N I C E č. S /2009 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Garant: Rozsah působnosti: Jana Hovorková, finanční odbor Zaměstnanci MČ zařazení do ÚMČ Nabývá

Více

Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE

Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE Obsah: I. Úvodní ustanovení II. III. IV. Omezení použití dotačních prostředků Průběh dotačního řízení Podmínky

Více

Program města Česká Lípa pro poskytování dotací na obnovu památkově hodnotných nemovitostí na území městské památkové zóny Česká Lípa pro rok 2015

Program města Česká Lípa pro poskytování dotací na obnovu památkově hodnotných nemovitostí na území městské památkové zóny Česká Lípa pro rok 2015 1/14 Město vyhlašuje v oblasti památkové péče program pro poskytování dotací na městské památkové zóny pro rok 2015. Čl. I. FINANČNÍ PROSTŘEDKY 1. Celkový finanční objem prostředků vyčleněných v rozpočtu

Více

Město Chropyně. Článek I Základní ustanovení

Město Chropyně. Článek I Základní ustanovení Město Chropyně Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Pravidla pro poskytování úvěrů vlastníkům bytového fondu v městě Chropyně podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb. Zastupitelstvo města Chropyně vydává dne

Více

117D512 Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2015

117D512 Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2015 Cílem podprogramu Podpora regenerace panelových sídlišť je poskytování dotací obcím na regeneraci panelového sídliště o celkovém počtu nejméně 150 bytů. Podprogram zahrnuje věcné podmínky dané nařízením

Více

Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 18 /2014. Pravidla pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury

Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 18 /2014. Pravidla pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 18 /2014 Pravidla pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury 1 Obsah Článek 1 Základní pojmy... 3 Článek 2 Zásady pro

Více

250/2000 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 2000 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

250/2000 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 2000 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 250/2000 Sb. - poslední stav textu Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 421/2004 Sb. Změna:

Více

Statutární město Ostrava

Statutární město Ostrava Statutární město Ostrava Obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy (úplné znění se změnami a doplňky provedenými obecně závaznými vyhláškami č. 1/2014 ze dne 19.2.2014, č. 2/2014 ze dne

Více

250/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

250/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 421/2004 Sb. Změna: 557/2004 Sb. Změna: 557/2004 Sb. (část), 562/2004 Sb. Změna: 635/2004 Sb. Změna: 342/2005 Sb. Změna: 245/2006 Sb.

Více

DODATEK ČÍSLO 3 ke STANOVÁM dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska

DODATEK ČÍSLO 3 ke STANOVÁM dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska DODATEK ČÍSLO 3 ke STANOVÁM dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska Tímto Dodatkem číslo 3 se ruší text Stanov dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska ve znění Dodatku

Více

131/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2000. o hlavním městě Praze ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ HLAVA I

131/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2000. o hlavním městě Praze ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ HLAVA I Změna: 145/2001 Sb. Změna: 273/2001 Sb. Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. (část) Změna: 311/2002 Sb., 312/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 22/2004 Sb. Změna: 216/2004 Sb. Změna:

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014

Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014 MĚSTO TŘINEC Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014 Účinnost od: 18.11.2013 Účinnost do: 31.12.2014 Schváleno: Radou města Třince dne

Více

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY. Verze k 18. 7. 2014

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY. Verze k 18. 7. 2014 ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY Verze k 18. 7. 2014 Obsah 1. Obecná upřesnění příloh k formuláři Žádosti o poskytnutí podpory a k uzavření Smlouvy, resp.

Více

ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem

ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem 10 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné znění k 1. 1. 2014 Schváleno radou

Více

117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova

117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova 117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2015 Správce podprogramu: Určená banka: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (dále jen MMR ) Česká národní banka

Více

Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy

Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy Změna: obecně závazná vyhláška č. 15/2001 Sb. hl. m. Prahy Změna: obecně závazná vyhláška č. 18/2001 Sb.

Více

1. Základní informace

1. Základní informace Zadávací dokumentace veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích dle ustanovení zákona č. 130/2002Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, a o změně některých

Více

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Předmět nájmu

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Předmět nájmu Závazný postup při pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou ve vlastnictví hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4 schválený usnesením Rady městské části Praha 4 č. 5R-226/2013 ze

Více

Úplné znění s vyznačením změn. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Úplné znění s vyznačením změn. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Úplné znění s vyznačením změn Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 421/2004 Sb. Změna: 557/2004 Sb. Změna:

Více

(1) Tento zákon upravuje postavení hlavního města Prahy jako hlavního města České republiky, kraje 1) a obce a dále postavení městských částí.

(1) Tento zákon upravuje postavení hlavního města Prahy jako hlavního města České republiky, kraje 1) a obce a dále postavení městských částí. 131/2000 Sb. ZÁKON ze dne 13. dubna 2000 o hlavním městě Praze Změna: 145/2001 Sb. Změna: 273/2001 Sb. Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. (část) Změna: 311/2002 Sb., 312/2002 Sb.,

Více

PŘÍLOHY II. Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků v programu Nová zelená úsporám

PŘÍLOHY II. Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků v programu Nová zelená úsporám PŘÍLOHY II Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků v programu Nová zelená úsporám Pravidla a podmínky poskytování podpory v podprogramu Nová zelená úsporám

Více

Úplné znění s vyznačením změn. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Úplné znění s vyznačením změn. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Úplné znění s vyznačením změn Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 421/2004 Sb. Změna: 557/2004 Sb. Změna:

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

BYTOVÝ DŮM Nízkoúročené úvěry pomocí Integrovaného operačního programu aktualizace k 17.3.2014.

BYTOVÝ DŮM Nízkoúročené úvěry pomocí Integrovaného operačního programu aktualizace k 17.3.2014. BYTOVÝ DŮM Nízkoúročené úvěry pomocí Integrovaného operačního programu aktualizace k 17.3.2014. Vhodný úvěr pro zařazení Účel úvěru Termín poskytnutí Splatnost Charakter Modernizace, rekonstrukce bytového

Více

Čl. 1. Družstvo přijalo název Rozvoj, stavební bytové družstvo a má sídlo Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05. Čl. 2

Čl. 1. Družstvo přijalo název Rozvoj, stavební bytové družstvo a má sídlo Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05. Čl. 2 Stanovy Rozvoje, stavebního bytového družstva, Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05, přijaté shromážděním delegátů dne 13.4.1991, ve znění změn a doplňků ze dne 9.12.1991, 28.11.1992, 20.4.1993, 21.4.1994,

Více