Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014)"

Transkript

1 MĚSTO KLIMKOVICE Úplné znění Statutu Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 schváleného dne , dodatkem č. 2 schváleného dne , dodatkem č. schváleného dne , dodatkem č. schváleného dne , dodatkem č. schváleného dne , dodatkem č. 6 schváleného dne , dodatkem č. 7 schváleného , dodatkem č. 8 schváleného dne , dodatkem č. 9 schváleného dne , dodatkem č. 10 schváleného dne..201, dodatkem č. 11 schváleného dne a dodatkem č. 12 schváleného dne Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k ) Zastupitelstvo města Klimkovic se na svém zasedání dne usneslo zřídit Fond na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (dále jen FORM) a to podle 8 odstavce 2 písmene d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a v souladu s zákona č. 20/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů stanoví účel, zdroje, použití, hospodaření s fondem a ostatní záležitosti. Článek I. Účel fondu Fond na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů slouží k poskytování úvěrů na údržbu, opravy, rekonstrukce a modernizaci budov a bytů na území města podle dále stanovených pravidel a podmínek. Článek II. Tvorba fondu Zdrojem fondu jsou tyto příjmy města Klimkovic: 1. Příjmy ze splátek úvěrů a úroků poskytovaných z fondu. 2. Dotace, půjčky a případné výpomoci ze státního rozpočtu.. Výpomoci z prostředků sponzorů, poskytnuté pro tento účel.. Jiné příjmy. Výnos fondu není výnosem ziskem za příslušný hospodářský rok. města Klimkovic, nespadá do finančního vypořádání Článek III. Použití fondu 1. Výdajem fondu jsou poskytnuté úvěry na účely uvedené v ustanovení článku I. a poplatky spojené se správou tohoto fondu, zejména poplatky za vedení účtu a náklady spojené s výběrovým řízením. 2. Prostředky fondu lze převést do běžného rozpočtu města při schvalování úprav rozpočtu města rozpočtovým opatřením. Článek IV. Podmínky pro poskytování úvěru 1. Adresátem úvěru z fondu mohou být pouze fyzické a právnické osoby, které jsou vlastníky bytových domů, bytů, rodinných domů a budov na území města a které přijmou závazek poskytnutou půjčku použít podle stanovených a ve smlouvě uvedených pravidel ve prospěch těchto budov nebo bytů. Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů úplné znění k /7

2 2. Úvěry slouží jako doplňkový zdroj při provádění nákladnějších oprav, minimálně 0 % z celkové částky za provedené práce musí být hrazeno z vlastních zdrojů žadatele. Tato podmínka neplatí u poskytnutí úvaru dle účelu použití č. 17 až 19 a u bytových domů a budov ve vlastnictví obce.. Smlouvu o poskytnutí úvěru musí žadatel uzavřít do 0 dnů od rozhodnutí zastupitelstva města o poskytnutí úvěru, jinak nárok na úvěr zaniká. Využití poskytnutých prostředků musí dlužník doložit do 0 dnů od připsání peněžních prostředků na účet dlužníka příjemce úvěru, v opačném případě je věřitel město Klimkovice - oprávněno odstoupit od smlouvy.. Úroky se platí podle smlouvy o poskytnutí úvěru, jistina se splácí rovnoměrně měsíčními nebo čtvrtletními splátkami počínaje prvním měsícem následujícím po uplynutí lhůty stanovené pro vyčerpání úvěru. Dohodou si může dlužník dohodnout rychlejší splácení úvěru.. Na financování oprav a modernizace vlastního bytového fondu je obec oprávněna použít maximálně 80 % prostředků fondu. Výjimečně lze tento limit překročit v případě, že ostatní vlastníci prokazatelně neprojevili zájem o poskytnutí úvěru. 6. Z fondu lze poskytnout tyto druhy úvěrů: Účel použití Oprava fasády Výměna střešní krytiny, vč. oplechování a zateplení, oprava krovu Zateplení obvodového pláště Plynofikace Výměna rozvodů vody a kanalizace Výměna oken a dveří Výměna rozvodů topení Výměna rozvodů elektřiny Dodatečná izolace proti vodě Měření a regulace topení Zachování původního architektonického prvku Pořízení tepelného čerpadla Lhůta splatnosti (roky) Roční úrok v % Horní hranice úvěru v Kč 00,-Kč/m2 00,-Kč/m2 600,-Kč/m2.000,-Kč/b.j ,-Kč/b.j. dřevo.00,-kč/m2 plast.00,-kč/m2.000,-kč/b.j ,.kč/b.j. 00,-Kč/m2,bm.000,-Kč/b.j..000,-Kč/ks 1. Pořízení slunečních kolektorů 1. Oprava balkonů 1. Kanalizační přípojka (venkovní) u staveb zajišťovaných dodavatelsky nebo cena materiálu u staveb zajišťovaných svépomocí vždy však max Kč na jedno č. popisné Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů úplné znění k /7

3 pokračování ze str. 2: Účel použití Projektová dokumentace oprav, rekonstrukcí a modernizací bytových domů a bytů ve vlastnictví města Klimkovic Výměna stávajícího ručně plněného kotle na tuhá paliva za nový nízkoemisní automatický kotel Lhůta splatnosti (roky) Roční úrok v % Horní hranice úvěru v Kč ,- Kč % ,- Kč 18. Přípravné a stavební práce související s výměnou stávajícího ručně plněného kotle na tuhá paliva za nový nízkoemisní automatický kotel měsíce bezúročně ,- Kč 19. Přípravné a stavební práce související s výměnou stávajícího ručně plněného kotle na tuhá paliva za nový nízkoemisní automatický kotel % 0.000,- Kč 20. Výměna stávajícího kotle za nový plynový kotel % ,- Kč 7. Případné další poskytnutí prostředků bude posouzeno individuálně. Jednotlivé položky úvěrů lze kumulovat při zajišťování celkové rekonstrukce. Půjčku nelze získat opakovaně na jeden titul u jednoho domu. 8. Úvěry lze poskytnout jen do výše disponibilního zůstatku finančních prostředků na účtu fondu. 9. Městu Klimkovicím lze poskytnout úvěr na provedení údržby, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytových domů a bytů v jeho vlastnictví bez bližšího vymezení účelu použití, s ročním úrokem % a se lhůtou splatnosti let. Článek V. Výběrové řízení 1. Úvěry z fondu budou poskytovány vlastníkům opravovaných nemovitostí na základě výběrových řízení prováděných radou města na základě podkladů připravených hospodářsko-technickým odborem MěÚ, a to vždy před zasedáním zastupitelstva města, do jehož programu bude zařazen bod poskytování úvěrů z fondu. 2. Žádosti fyzických a právnických osob se budou přijímat průběžně v průběhu kalendářního roku, a to podané na formuláři, který bude k dispozici na hospodářsko-technickém odboru MěÚ Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů úplné znění k /7

4 . Žádost musí obsahovat: a) jméno nebo název žadatele, popř. statutárního zástupce, včetně data narození nebo IČ, b) adresu bydliště nebo sídla právnické osoby, c) přesné označení rodinného či bytového domu nebo bytové jednotky dle údajů z katastru nemovitostí, d) přesný popis a kód účelu, na který je půjčka požadována, e) požadovanou částku půjčky, celkovou částku a prohlášení o zajištění vlastních prostředků ve výši 0 % z celkové částky (prohlášení o zajištění vlastních prostředků se neuvádí při účelu použití pod č ) f) - v případě požadované částky úvěru do ,- Kč (včetně) návrh na stanovení záruky za poskytnutý úvěr ve výši 100 % předpokládaného úvěru + úroků formou směnky s uvedením ručitele (per aval) nebo formou zřízení zástavního práva k nemovitosti za předpokladu, že tato nemovitost již není zatížena právy třetích osob; - v případě požadované částky úvěru nad ,- Kč návrh na stanovení záruky za poskytnutý úvěr ve výši alespoň 10 % předpokládaného úvěru, a to formou zřízení zástavního práva k nemovitosti za předpokladu, že tato nemovitost již není zatížena právy třetích osob. Do výběrového řízení nebudou zařazeni žadatelé, kteří a) zřídili zástavní právo nebo jiný obdobný závazek k předmětné nemovitosti a příslušný dluh dosud nesplatili, příp. je nemovitost předmětem exekučního nebo konkurzního řízení, b) byli opakovaně v prodlení s úhradou splátek půjčky poskytnuté z FORM nebo u kterých bylo splácení půjčky vymáháno soudně, c) nedodrželi účel u dřívější půjčky poskytnuté z FORM, d) mají vůči městu, jeho organizačním složkám či jeho příspěvkovým organizacím nesplacené závazky po lhůtě splatnosti nebo je s městem či jeho příspěvkovými organizacemi v soudním sporu vyjma soudních sporů za zrušení správních rozhodnutí, vydaných v přenesené působnosti.. Po ukončení výběrového řízení bude poskytnutí úvěrů z FORM vybraným žadatelům předloženo Zastupitelstvu města Klimkovice ke schválení. Článek VI. Smlouva o poskytnutí úvěru 1. S žadateli, kterým městské zastupitelstvo schválí poskytnutí úvěru, uzavře město Klimkovice smlouvu o poskytnutí úvěru, a to bez zbytečných odkladů. 2. Smlouva musí obsahovat alespoň tyto údaje: - smluvní strany - účel použití úvěru dle článku IV. - celkovou částku úvěru, v případě více položek i jejich skladbu - lhůtu splatnosti úvěru a splátkový kalendář s uvedením dne splatnosti - způsob splácení - příkazem, složenkou - bankovní spojení účastníků smlouvy - závazek uživatele o použití úvěru k dohodnutému účelu - smluvní pokutu za použití k jinému účelu (okamžité vrácení vyčerpané částky + 0% navýšení) - podmínku dodržení stavebních předpisů a bezodkladného vrácení celého úvěru při jejich porušení - záruku za úvěr Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů úplné znění k /7

5 - pojištění budovy po dobu úvěru - smlouvu o zřízení účtu u bankovního ústavu, ve kterém je veden účet obce - souhlas s kontrolním působením pověřených zaměstnanců MěÚ při realizaci oprav a čerpání prostředků. Po předložení a likvidaci faktur nebo jiných dokladů, které žadatel uhradil z vlastních prostředků ve výši 0 % z předpokládaných celkových nákladů, budou prostředky z fondu převedeny na účet žadatele. Článek VII. Ustanovení doplňková, závěrečná a přechodná 1. Za použití fondu zodpovídá odbor hospodářsko-technický Městského úřadu v Klimkovicích. 2. Finanční a bankovní operace, spojené s tvorbou a použitím fondu, zajišťuje odbor finanční Městského úřadu v Klimkovicích.. Prostředky fondu jsou vedeny na samostatném účtu.. Tvorba a použití fondu jsou obsahem závěrečného účtu města Klimkovic. Článek VIII. Účinnost Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů nabývá účinnosti dnem Článek IX. Doložka Toto úplné znění Statutu Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů má účinnost Ing. Zdeněk Husťák starosta Ing. Jakub Unucka místostarosta Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů úplné znění k /7

6 Příloha: formulář žádosti o poskytnutí úvěru: MĚSTO KLIMKOVICE, Lidická 1, 72 8 Klimkovice ŽÁDOST o poskytnutí úvěru z Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů Žadatel: Adresa žadatele: Objekt, na který je úvěr požadován: Popis účelu, na který je úvěr požadován, včetně výpočtu požadované částky dle Statutu Fondu : Celková výše nákladů na stavební práce (dle smlouvy o dílo): Celková výše požadovaného úvěru stanovená dle Statutu Fondu : Termín zahájení prací: Termín dokončení prací: Termín první splátky: Termín poslední splátky, včetně úroků: Počet splátek: Navrhovaná výše splátky: Kč: Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů úplné znění k /7

7 Návrh na stanovení záruky dle článku V., odstavce., písm. i) - úvěr do ,-Kč včetně (záruka ve výši 100 % předpokládaného úvěru) - směnka nebo zřízení zástavního práva k nemovitosti za předpokladu, že tato nemovitost již není zatížena právy třetích osob uveďte možnost, kterou navrhujete: - úvěr nad ,- Kč (záruka ve výši 10 % předpokládaného úvěru) - zřízení zástavního práva k nemovitosti za předpokladu, že tato nemovitost již není zatížena právy třetích osob uveďte nemovitost: Prohlašuji, že v případě poskytnutí úvěru z Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů Města Klimkovic, použiji zapůjčené finanční prostředky k účelům, které ve své žádosti uvádím a souhlasím s kontrolní činností pověřených zaměstnanců MěÚ Klimkovice při realizaci oprav a čerpání finančních prostředků. Prohlašuji, že v budově, na kterou je požadován úvěr je situováno nebytových prostor, jejich účel užívání je následující: Celková výše ročního nájemného z nebytových prostor situovaných v této budově za předcházející kalendářní rok činí: Kč, což je.. % požadovaného úvěru Datum: Podpis žadatele: Přílohy: - prohlášení nebo doklad o vlastnictví bytového domu nebo bytu - platný výpis z obchodního rejstříku ( u právnické osoby ) - doklad stavebního úřadu o přípustnosti akce, na níž je žádán úvěr - příslušná projektová a rozpočtová dokumentace + návrh smlouvy o dílo - prohlášení o zajištění vlastních prostředků ve výši 0 % z celkové částky Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů úplné znění k /7

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze:

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze: MĚSTO PROSEČ Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč Číslo: S/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

Více

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 Město Příbram OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram Zastupitelstvo města Příbram

Více

V Y H L Á Š K A č. 29

V Y H L Á Š K A č. 29 V Y H L Á Š K A č. 29 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území města Kadaně Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. f) zákona č. 367/90 Sb. o obcích,

Více

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Zastupitelstvo města Hranice vydává v souladu s ustanovením 35 odst.

Více

Obec Rokytno. Obecně závazná vyhláška. č. 1/2010. o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu

Obec Rokytno. Obecně závazná vyhláška. č. 1/2010. o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu Obec Rokytno Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu Zastupitelstvo obce vydává dne 17.2.2010 v souladu s 84, odst. 2 písm.

Více

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu V Y H L Á Š K A O B C E H A V L O V I C E č. 2/97 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Havlovice Obecní zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. h

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a K r á l í k y : O v y t v o ř e n í a p o u ž i t í ú č e l o v ý c h p r o s t ř e d k ů " F o n d u r o z v o j e b y d l e n í " n a

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e ze dne 6. května 1996 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území obce Líbeznic Obecní zastupitelstvo obce Líbeznic

Více

Pokyn rady města č. 1/2008

Pokyn rady města č. 1/2008 M ě s t o T ý n e c n a d S á z a v o u Pokyn rady města č. 1/2008 Fond oprav a modernizace bytového fondu Rada města Týnec nad Sázavou na svém zasedání dne 15.12.2008 schválila Pokyn č. 1/2008, týkající

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000 O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000 Obce Morkovice - Slížany o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Obce Morkovice - Slížany -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku:

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku: Obec Horní Vltavice Obecně závazná vyhlášky č. 3/OO o fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo

Více

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Zastupitelstvo města Napajedla svým usnesením č.15/2/2005 ze dne 21.2.2005 zřídilo následující fond, jehož

Více

Čl. 4 Výběrové řízení

Čl. 4 Výběrové řízení MĚSTO TŘEBOŇ V Y H L Á Š K A vytvoření a použití účelových prostředků " Fondu rozvoje bydlení na území města Třeboně ". -------- Městské zastupitelstvo Třeboň schválilo na základě 14, odst. 1, písmeno

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY. o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY. o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany Zastupitelstvo města Slatiňany vydává dne 6. 4. 2005 v souladu s 84 odst.

Více

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách.

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách. Město Rokytnice v Orlických horách náměstí Jindřicha Šimka čp.3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách, IČ: 00275301, DIČ: CZ00275301 Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna č. 3/99 o vytvoření a použití účelového peněžního fondu - Fondu rozvoje bydlení na území města Klobouky u Brna Městské zastupitelstvo v Kloboukách u Brna schválilo

Více

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o vytvoření Fondu rozvoje bydlení a jeho užití Městské zastupitelstvo podle 14, odst. 1, písm. e a podle 36, odst. 1, písm. f zákona o obcích č. 367/90 Sb. v platném

Více

Obecně závazná vyhláška obce Kačice č. 1 ze dne 5.5.1999 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Kačice.

Obecně závazná vyhláška obce Kačice č. 1 ze dne 5.5.1999 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Kačice. Sbírka právních norem obce Kačice a Obecního úřadu v Kačici ročník 1999 Obecně závazná vyhláška obce Kačice č. 1 ze dne 5.5.1999 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území

Více

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Zastupitelstvo Obce Levínská Olešnice se usneslo na vydání této Směrnice č. 1/2014, která stanoví postup

Více

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu M ě s t o BLŠANY Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu Zastupitelstvo města Blšany na svém zasedání dne 9. března 2011 Usnesením č.

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení Pravidla města Mimoně o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb Zastupitelstvo města Mimoně se

Více

Čl. 1 Působnost a účel pravidel. Čl. 2 Základní ustanovení, názvosloví. Čl. 3 Příjmy úvěrového fondu - 1 -

Čl. 1 Působnost a účel pravidel. Čl. 2 Základní ustanovení, názvosloví. Čl. 3 Příjmy úvěrového fondu - 1 - SMĚRNICE Č. 11/2008 Pravidla města Mimoně o použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení a infrastruktury města Mimoně Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 20. 3. 2008 pod

Více

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.:

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Platnost od: 06.06.2011 Účinnost od: 01.07.2011 Platnost do: -- Předpis je závazný

Více

Čl. I. Čl: II. Zřízení fondu. Čl: III. Příjmy fondu

Čl. I. Čl: II. Zřízení fondu. Čl: III. Příjmy fondu Směrnice č. 6/2010 obce Kateřinice o vytvoření a použití účelového fondu obce Kateřinice Fond rozvoje bydlení na poskytování půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu. Obec: KATEŘINICE Adresa:

Více

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Obecně závazná vyhláška č. 3/1994 o Účelovém fondu oprav a modernizací obytných domů na území Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a o poskytování

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A O S T R O V A O FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTROVA

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A O S T R O V A O FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTROVA MĚSTO OSTROV O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A O S T R O V A č. 5/1996, O FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTROVA Město Ostrov dle 16 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní

Více

Ž Á D O S T. o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Staré Město. 1. Žadatel. fyzická osoba. trvalý pobyt: kontaktní telefon: zaměstnání:

Ž Á D O S T. o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Staré Město. 1. Žadatel. fyzická osoba. trvalý pobyt: kontaktní telefon: zaměstnání: Ž Á D O S T o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Staré Město 1. Žadatel fyzická osoba jméno a příjmení: trvalý pobyt: kontaktní telefon: rodné číslo: zaměstnání: adresa pro doručování písemností:

Více